cestovní kancelář kuba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cestovní kancelář kuba www.carestyle.cz"

Transkript

1 cstní nclář

2 ysětliy (pitgmy st) V Y S V Ě T L I V K Y Wifi zm htlů tt znčných mát mžnst připjní Všh pčítč wifi zm, ť ž ly htl, zén n přím n pji. Knétní infmc njt žy ppis jntliých htlů. Rinná lná htly hné přším p iny s ětmi. U htlů tt znčných njt litní zázmí p ěti, ětsými zény, slzmi, hřiště, mini ly, lnpy t. čtně mžnsti hlíání ětí htlým psnálm. Plážý sis zm htlů tt znčných j lspň jn z těcht plž n htlé pláži zm slnčníy, lhát, mtc, plážé sšy n plážý. Knétní infmc njt žy ppis jntliých htlů. Slz zén htlů tt znčných j ispzici zén minimálně jn slz, přípně j htl yn qpm. Knétní infmc njt žy ppis jntliých htlů. Klimtizc htlů tt znčných j n pji ispzici iniiálně řízná limtizc n přípně cntálně řízná limtizc htlm. Knétní infmc njt žy ppis jntliých htlů. Vní spty htlů tt znčných js ispzici ní spty, nětých htlů js yné hy zm, něté z pplt. Infmc psytn přím Vámi yný htl. Fitnss cntm htlů tt znčných j ispzici zm fitnss cntm. Otící hiny cnt js iniiálně stnny jntliými htly. Tip cstní nclář htlů tt znčných Vám pčjm tnt htl pžití ájčné lné. Tt znčné htly js zá yséh sis. Ptápění htlů tt znčných j mžné z xt pplt jnt ptápění n šnchlání. All incl. Sníně, ěy, čř lší čstní ěhm n, půlnční plé, tcé spcility, zmzlin p ěti yných htlch, místní lhlicé i nlhlicé nápj. Přsný zpis ncpt stání stnt při příjz. Plná pnz FB Sníně, ěy čř fm ft. Všé lhlicé nlhlicé nápj z pplt. Plpnz HB Sníně čř fm ft. Alhlicé nlhlicé nápj z pplt. 2 Sníně - BB Sníně fm ft. Alhlicé nlhlicé nápj z pplt.

3 Vážní csttlé, lt nám přstit Vám náš tlg K. Všchny námi nízné htly jsm sně pěřili zntlli, žý htl sně nštíím ěhm minimálně jnát, pt mám přsné infmc litě psytnéh ytání šch sttních slž. Smzřjmstí j litní lgátsý sis přím místě pyt. Nši lgáti js zšní šlní pfsinálé, tří js připni Vám přát Vši ysněn ln. Exticá K yl žy lálm zá příjmné lné. Jn při yslní náz K s nám yí žhé ytmy ánsé hy ztnčné y licích Hny. By s úžsn ní th njlpšíh ánséh m šch mžných míchných nápjích, njlitnější tníy n sětě npslní řě úchtné pláž n přží Kii. Vyjt s pznt jn z njásnějších zmí Střní Amiy. Pjět si Hn řížm ážm ncht n s ýchnt histii. Vč nzpmňt nštíit jn z njznámějších tů Tpicn, 1939 ž tď z píhá žý č tn njúžsnější t styl 50 lt. Nsmím pmnt ni náhné pláž ltis V s ělstným písm úžsně řišťál. A t nméně psttné j fntsticé jíl, n té p Všm nát t jště lh zpmínt smi s přsěčít j ájčně áž chtnt šťntý ánsý pmnč. Přjm Vám příjmné chíl při listání tímt tlgm. JUD. Jsl H, Stnisl Tůmá tým CARE Styl s... sh Stn Náz htl Kt. 06 Piss V 5* 07 Piss Pincs 5* 08 Ocn El Ptic 5* 09 Mliã V Rst 5* 10 Bl Min V 5* 11 Ryl Hiccs V 5* 12 Ist V 5* 13 Ist Lgn Azl 5* 14 Ist Ply Alm 5* 15 Ist Tins 4* 16 Mliã Ls Amics 4* Mliã Pninsl V 4* 17 Mliã Ls Antills 4* Sl Sins Cl 4* 18 Mmis V 4* Vill C 4* 19 Rc Blnt 4* Rc Ans Ds 4* 20 Allg V 4* Vill Ttg 4* 21 Cl Amig Aqs Azls 3* Cl Kwm 3* 24 Všcné pmíny 26 Důlžitá pznění Infmc, zc, pj: Hsitsá 820/ PRAHA 3 Tl.: Fx: M.: Emil: W: IČ: DIČ: CZ Čísl účtů: ČSOB /0300 CZK ČSOB /0300 EUR Splčnst j zpsán OR néh Měsým sm Pz, íl C, lž Új né tlg yly zpcány n zálě infmcí stpných pltných ě jh zpcání. C styl s... si yhzj pá n jjich změn. Tisé chyy tlg i cnní js yhzny. DTP Sti TnY - zpcli Ttin Plcá Ym. Ft chi C Styl, Pixmx táz htlů. 3

4 Pticé infmc Kánsá pli Státní zřízní: Scilisticá pli s systémm jné pliticé stny jnmým plmntm Rzlh: cc m2 Aministtiní člnění: 14 pincií 1 zláštní lst Hlní měst: Hn - L Hn Njětší měst: Hn 2,2 mil. ytl Oytlst: cc 11,3 mil. ytl Úřní jzy: špnělštin Nážnstí: ptstnté 3%, tisté 6%, Rmánští tlíci 85% Měn: 1 ánsé ps (CUP) =100 cntů Čsý psn: - 6 hin pti ltním čs - 5 hin pti zimním čs Zstpitlstí Čsé plic: Vlyslnctí Kánsé pliy Siiřsé nám. 1, Ph 6 tl.: Zstpitlstí Čsé pliy n Kě: K j njětší stní stát Kii. J jn z pslních zmí sět láných ttlitním žimm s pln mcí jiné pliticé stny. Změ přs mř ssí s Spjnými státy micými Mxim, stními státy isé lsti (Bhmy, Hiti Jmj) lšími již zálnějšími střmicými či isými státy. Amicá Fli j Ky záln něc mál přs 150 m sním směm, nl Ky lží i mxicý Yctán n száp změ s nchází mhtný Mxicý záli. N ýchě Ky s nchází jnsá záln Zát Gntánm, t K c 1901 pnjl čsě nmzné smlě USA. Cstní ly Očné ČR, tří cstjí n K, msí mít pltný cstní ps, jhž pltnst msí ýt minimálně p pyt n Kě. Vízm n tisticý pyt, ělj Kánsý nzlát. Tisticá t pňj pyt n úzmí Ky p 30 nů můž ýt plžn n Kě lších 30 nů. Tistic t j ntn si stt př ltm n K, ptž ji nlz zíst p přílt n ánsé ltiště. Jná-li s cst z jiným účlm nž tisticým, j ntn pt žást ělní íz n nzláním ělní ZÚ Ky Pz (cn cc 35,- USD). Klim Příjmné stpicé lim st K j silně liňán pěním mínéh sýchníh ět, tý s půěh lét táčí íc jih. Jin šť szón j n Kě szón ětn říjn, listp n pnj schá zimní szón. Ln n js n Kě njslnčnější měsíc c. Půměná tplt njtpljších měsících shj 27,4 C, njchlnějších měsících s phyjí tplty n Kě lm 22,2 C. Půměná tplt j n stě K 25,5 C. Vlyslnctí Čsé pliy n Kě A. Khly, N. 259, / 41 y 43, N V, L Hn tl.: , fx: Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vzch V htlin

5 Výměn pněz Kntiilní ps - Ps Cn Cntil (CUC) / 100 cnts (cntils) - j hlní žíná měn, tzxých nů. Kánsé ps - Ps Cn Ncinl (CUP) / 100 cnts (ncinls) Ps ncinl CUP má nním sty pný s USD; státních směnánách p phyliý s ůči USD. Clní přpisy Kánsé clní přpisy ljí tistům přiést si sé sní ěci, ftgficé yní, sptní ptřy, áé přměty npřyšjící hnt 100 USD, léy. Cstjící stší 18 lt, mh změ ézt 3 lity ín n jiných lhlicých nápjů, 200 cigt, 50 tníů n 250 g tá. Z Ky j zázán yážt íc nž 5000 USD htsti. Mzi ěci, té j zázán ážt, ptří nti, ýšniny, pngficé scénní plic nhné izty. Dál j zázán ážt zně, mnici, tlmniční mtiál, ilgicý fmcticý mtiál ptiny čtně čstéh c, ms zlniny. Dp N Kě xistj něli hů txi. Vylštěné, né, tisticé txíy sžnt žy lých htlů, nástpní tx j lm 1 USD pté s pčítá 0,75 USD z ilmt. J lpší pžát řiič zpntí txmt. Lnější js L txis, tými pjí řtězc Ctxi n Pntxi. Sté micé zy s nzýjí máqins js čné přším p smtné Kánc. Př nážími čst iít stán txi (piq), řiiči js něy chtní sézt i cizinc, l smzřjmě z ly. Mziměstsá txislž j jmnj clcti, účtj s z s sl n lhé zálnsti. Pznát j pl žltých nápisů n zilch, ětšin pjí př nážími jížějí, jmil js plně nlžny. K j jin is zmí, fngj žlznic. Z m žlznic j m jnljných ttí pžíných pz sážní cé třtiny z plí tán. Zyt ttí js pžíány hmné pě cstjících spjjící hlní měst šch pincií. Atsý sis n Kě zjišťj gnizc Ascicins Tnspts p Ómnis (ASTRO). Nápy P si chct přiézt typicý sný z st K, zlt npříl m, ánsý m j clsěté yhlášn, njznámější áns znč m j Hn Cl. Jním z njlpších mů j Sntig. Dlším tilm lmi známým js ánsé tníy, xistj 42 hů listí hnsých tníů, té s ělí n jmné, střní silné. Njlpší ánsé tníy s yáějí čně lí s ič z céh ř. Špič znč j řněná Chi, s jjíž ý s zčl c Mzi njlínější tníy n Kě ptří Mntcist. N zálě yhlášy můž žá s stší 18 lt yážt z Ky 20 s tníů z l jémli lní, lších 50 s z l (tníy š msí ýt půním lní, ic zpčtěn lm s hlgfi c částí tit splčnsti Hns). Zjímé js té řěné ýy msy, žším sným z Ky můž ýt npříl řišťál. Ztnictí N Kě js cizinci štřáni litní nmcnici Clinic Cntl Ci Gcí. Oštřní nní psytán zpltně, z nzltci pticéh léř s pltí 25,- USD. V ětších tisticých střiscích js né nmcnic p cizinc. Smzřjmě j hné zřít n cst ztní pjištění - finnční nály n léč mimnty n Kě js sntlné s nály yspělých půmyslých zmích. Dh zpltném psytání ztní péč pltí cipčně pz p pcníy iplmticých misí j sčsné ě přmětm jnání stn, nzltjí s fmy plnění tét hy sislsti s plcním nětých léřsých ýnů léů. Kchyně Z přijtlné cny j mžné chtnt lngst lší spcility z mřsých žičichů. Typicé ánsé jíl j Cngí (ýž s nými fzlmi), Ms y Cistins (ýž s čnými fzlmi). V sčsné ě xistj n Kě mim lsicých stci i mžnst stání smí tz. plch, js zpil stjné cny lit slhy j á. Klitních stcí j n stě K nmnh. Státní pniy mjí mlý ýě mn, jntlié plžy níc čst njs mání. Smé stc n Kě js lpší. V městch nštěstí njt isy, si můžt zpit snič mlé čstní. - htlin

6 Piss V Rst & Sp ***** Htl j místěn n jné z njásnějších pláží V s ílým písm pzlným stpm mř. Vzálnst ltiště V cc 30 m cc 12 m cnt V. St Osznst 3+1 n 2+2 Htl lží přásné tpicé zhě s mnžstím plm ětin. Vyní htl: 24 h. cpc, 6 stcí, 4 à l ct stc (gmt Ty, itlsá Stll i M, špnělsá St Hs), ftá stc, plážý Gill/Bfft Cii, 4 y, 1 lý zén, ětsý zén, nfnční místnst, půjčn t, intntý t, sp sln ásy, ch s snýy, fitnss sn, tnis, miniwling, 3 tnisé ty, stlní tnis, lázně, nní nční nimční pgmy, lc tnc špnělštiny, ping. Vyní pj: lxsně yná sti místěná ptých ptých ách, žém pji ispzici, limtizc, mini, á, tz, pln, WC, ysšč lsů žpn, tlfn, SAT/TV, žhlič žhlicí pn, ln n ts. Pláž plážý sis: htl lží přím n náhné písčné pláži. Plážé sšy lhát zén i pláž zm. Spt zá: tnis, šipy, lstřl, fitnss, ljl, tmán, pn zén, jy, l, nmtizné ní spty, z pplt msáž, sp, hymsáž. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, ispzici stc à l ct ntná zc, lhé čstní n jntliých ch ěhm n, nmzná nzmc nlhlicých lhlicých nápjů yné zé lhlicé nápj htlin

7 Piss Pincs l M ***** Vlmi pěný htl ltis V j změřn pz n lintl stší 18 lt. Cntm V j záln cc 7 m ltiště j htl záln cc 36 m. St Osznst 3+1 n 2+2 Vyní htl: 24 h. cpc, 4 ů, snc, hlní stc, 7 à l ct stc, isté, chy, řnictí nfnční místnst, připjní intnt (z pplt), zén s ěts částí, minil p ěti ě 4-12 lt, ětsý zén, ětsé hřiště. Vyní pj: pj js yny iniiální limtizcí, tlfnm, stlitní TV,CD přháčm, minim (zm, plňán n), lón n ts pln s spch n s n, fénm WC, sjfm (zm),n nicí s čjm. Pláž plážý sis: písčitá pláž s jmným ělstným písm pzlným stpm y s lháty slnčníy plážými sšmi zm. Spt zá: nimční pgmy ěhm n, ční nimc, tnisý t, mintn, ljl, stlní tnis, stl, plážý ljl, jízní l, iliá, stlní hy, šipy, fitnss, sy tnc sls, zy špnělštiny, nmtizné ní spty - plchtění, winsfing, šlpl, n, sn, íři. Sptní tiity zá z pplt - ptápění, ůzné hy msáží. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, ěhm n lhé čstní, plní čj/á s zásy snič, nmzné mnžstí nlhlicých nápjů lhlicých nápjů místní ýy. - htlin

8 Ocn V El Ptic ***** V c 2012 ně třný htl lpn lgic zcí, zálnsti 8 m sté části střis V, 34 m ltiště V. St Osznst 3+1 n 2+2 Vyní htl: 24 h. cpc, y, snc, hlní stc, 3 à l ct stc, isté, chy, řnictí nfnční místnst, připjní intnt (z pplt), zén s ěts částí, minil p ěti ě 4-12 lt. Vyní pj: pj js yny iniiální limtizcí, tlfnm, stlitní TV, minim, lón n ts pln s spch n s n, fénm WC, sjfm, ná nic s á čjm. Pláž plážý sis: písčitá pláž s jmným ělstným písm pzlným stpm y s lháty slnčníy plážými sšmi zm. Spt zá: nimční pgmy l níy htl, tnisý t, mintn, ljl, stlní tnis, stl, plážý ljl, iliá, stlní hy, šipy, fitnss, nmtizné ní spty - plchtění, winsfing, šlpl, n, sn, íři. Sptní tiity zá z pplt - ptápění, ůzné hy msáží. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, ěhm n lhé čstní, plní čj/á s zásy snič, nmzné mnžstí nlhlicých nápjů lhlicých nápjů místní ýy htlin

9 Mliã V Rst ***** Mliã V Rst lží přím n lhé pláži s ílým písm náhné tpicé zhě. Vzálnst ltiště V j cc 20 m. V těsné lízsti s nchází 18-ti jmé glfé hřiště. St Osznst 3+1 n 2+2 Vyní htl: 24 h. cpc, cntální stc, 4 stc à l ct, ly, 4 y, zén, chy, wlns cntm, léř n tlfn, řní, sinss cntm, intnt, nfnční sál, pnájm t, půjčn l. Vyní pj: pj js yné limtizcí, minim, n nicí, sjfm, tlfnm, stlitní TV, pln s spchi n n WC, lnm n ts. Pláž plážý sis: htl lží přím n náhné ělstné pláži, lhát slnčníy n pláži zm. Spt zá: fitnss cntm, msáž, slón ásy, ic, ptápění, šnchlání, ní spty, šlpcí l, ní pól, tmány, n, yřní, ljl, stl, ftl, tnis, glf, stlní tnis, ptnq, illi, nimční pgmy ěhm n i č. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, lhé sncy ěhm cléh n čných htlch, p jnání mžnst čř stci à l ct, nmzná nzmc místních lhlicých nlhlicých nápjů. - htlin

10 Bl Min V Rst ***** Rzsáhlý st s nchází n smém nci plst V. Cntm V j záln cc 15 m. V přípě přílt Hny j tnsf z ltiště htl cc 2,5 h. St Osznst 3+1 n 2+2 Vyní htl: 24 h. cpc s ly m, 6 stcí, 6 ů, cntální stc, 4 stc à l ct (mxicá, itlsá, yí, střzmní), ntné přm zzt, isté, sln ásy, chy, nfnční místnsti, 3 zény, ětsý zén, ts n slnění s lháty slnčníy, zén. Vyní pj: pj js yné limtizcí, ntilátm, pln s spch WC, fénm, minim, stlitní TV, tlfnm, tzm, lnm n ts. Pláž plážý sis: htl lží přím písčné pláž; lhát, slnčníy čníy zm. Spt zá: nimční pgmy ěhm n, ční přstní, tnis, stlní tnis, plážý ljl,iliá, i, fitnss cntm, ní spty n pláži - winsfing, tmány, jy, šnchlání. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, lhý snc ěhm n, lhlicé nlhlicé nápj p 24 hin htlin

11 Ryl Hiccs Rst ***** Vlmi příjmný htl lží přím n ásném ús ělstné pláž V. O ltiště V j záln cc 38 m cnt V cc 7 m. Uytt lz pz sy stší 18 lt. St Osznst 3+1 n 2+2 Vyní htl: 24h cpc, 4 y, snc, hlní stc, 4 à l ct stc (itlsá, isá, gil, yí), isté, chy, řnictí nfnční místnst, připjní intnt (z pplt), zén s ěts částí, minil p ěti (4-12 lt), ětsý zén, ětsé hřiště. Vyní pj: pj js yny iniiální limtizcí, tlfnm, stlitní TV, minim (zm, plňán n), lón n ts pln s spch n s n, fénm WC, sjfm (zm). Pláž plážý sis: písčitá pláž s jmným ělstným písm pzlným stpm y s lháty slnčníy plážými sšmi zm. Spt zá: nimční pgmy, ční nimc, tnis, mintn, ljl, stlní tnis, stl, plážý ljl, jízní l, iliá, stlní hy, šipy, fitnss, sy tnc sls, zy špnělštiny, ní spty - plchtění, winsfing, šlpl, n, sn, íři, z pplt - ptápění, ůzné hy msáží. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, ěhm n lhé čstní, plní čj/á s zásy snič, nmzné mnžstí nlhlicých nápjů lhlicých nápjů místní ýy. - htlin

12 Ist V ***** Lxsní htlý mplx s 388 pji tříptých ilách s nchází si 8 m cnt V, náhné tpicé zhě. Ltiště j záln cc 39 m. St Osznst 3+1 n 2+2 Vyní htl: 24 h. cpc, 5 stcí, 3 stc à l ct, ntná zc, 6 ů, ly třn 24 hin nně, ětsý l, řní, ch s snýy, lázně. Vyní pj: pj js yné pln s spchým tm n n s WC, fénm, limtizcí, stlitní TV, tlfnm, minim, sjfm, lnm, žhlič, ám. Pláž plážý sis: zlhlá, ílá písčná pláž, přím htl s slnčníy lháty zm. Spt zá: fitnss cntm, sn, tnis, plážý ljl, i, iliá, stlní tnis, cntm ních sptů - tmán, j, winsfing, šlpl. Animční pgmy ěhm n, ční pgmy. Stání: - sníně, ěy čř fm ft hlní stci, sncy lhé čstní ěhm n nmzná nzmc nlhlicých místních lhlicých nápjů ěhm n htlin

13 Ist Lgn Azl ***** Nější lxsní htlý mplx s nchází přím n náhné pláži ltis V. Ltiště V j záln cc 38 m, cnt V j htl záln cc 7 m. St Osznst 3+1 n 2+2 Vyní htl: 24 h. cpc, 9 ů, snc, hlní stc, 4 à l ct stc (jpnsá, isá, itlsá, yí), isté, chy, řnictí nfnční místnst, připjní intnt (z pplt), zén s ěts částí, minil p ěti ě 4-12 lt, ětsý zén, ětsé hřiště. Vyní pj: iniiální limtizc, tlfn, stlitní TV, mini, lón n ts, pln s WC, s spch n n, fén, tz. Pláž plážý sis: písčitá pláž s jmným ělstným písm pzlným stpm y s lháty slnčníy plážými sšmi zm. Spt zá: nimční pgmy, ční nimc, tnis, mintn, ljl, stlní tnis, stl, plážý ljl, jízní l, iliá, stlní hy, šipy, fitnss, sy tnc sls, zy špnělštiny, ní spty - plchtění, winsfing, šlpl, n, sn, íři, z pplt - ptápění, ůzné hy msáží. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, ěhm n lhé čstní, plní čj/á s zásy snič, nmzné mnžstí nlhlicých nápjů lhlicých nápjů místní ýy. - htlin

14 Ist Ply Alm ***** Vlmi příjmný htl lží přím n ásném ús ělstné pláž V, lízsti příní zc,,hic - cs. O ltiště V j záln cc 38 m cnt V cc 9 m. St Osznst 3+1 n 2+2 Vyní htl: 24 h. cpc, 6 ů, snc, hlní stc, 3 à l ct stc (mzinání, itlsá, yí), isté, chy, řnictí nfnční místnst, připjní intnt (z pplt), zén s ěts částí, minil p ěti (4-12 lt), ětsý zén, ětsé hřiště. Vyní pj: iniiální limtizc, tlfn, stlitní TV, mini (zm, plňán n), lón n ts, plns WC s spch n s n, fén tz. Pláž plážý sis: písčitá pláž s jmným ělstným písm pzlným stpm y, s lháty slnčníy plážými sšmi zm. Spt zá: nimční pgmy, ční nimc, tnis, mintn, ljl, stlní tnis, stl, plážý ljl, jízní l, iliá, stlní hy, šipy, fitnss, sy tnc sls, zy špnělštiny, ní spty - plchtění, winsfing, šlpl, n, sn, íři, z pplt - ptápění, ůzné hy msáží. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, ěhm n lhé čstní, plní čj/á s zásy, snič, nmzné mnžstí nlhlicých nápjů lhlicých nápjů místní ýy htlin

15 Ist Tins **** Přijmný htl lží náhné ílé lhé písčné pláž. Cntm V j záln cc 15 m. Ltiště V j záln cc 40 m. St Osznst 3+1 n 2+2 Vyní htl: 24 h. cpc, hlní stc, 2 à l ct stc (ánsá, jpnsá), ntná zc, 5 ů, zén n pláži, lý zén žné zhě, ch, léř n tlfn. Vyní pj: iniiální limtizc, tlfn, stlitní TV, mini (zm, plňán n), lón n ts, plns WC s spch n s n, fén tz. Pláž plážý sis: písčitá pláž s jmným ělstným písm, s lháty slnčníy plážými sšmi zm. Spt zá: fitnss, stlní tnis, lstřl, šipy, i, hiny tnc, plážý ljl, tnis, ní pól, j. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, ěhm n lhé čstní, plní čj/á s zásy, snič, nmzné mnžstí nlhlicých nápjů lhlicých nápjů místní ýy. - htlin

16 Mliã Ls Amics **** St Osznst 3+1 n 2+2 Htl Mliã ls Amic lží n náhné pláží V záln cc 5 m cnt V. Ltiště j záln cc 33 m. Htl j čn pz p sy stší 18 lt. V lízsti htl j glfé hřiště. Vyní htl: 24h cpc, hlní stc, 4 stc à l ct (gill, gmt, itlsá, jpnsá), 3 y, řnictí, intntá án, 5 zénů, nfnční místnst, léř. Vyní pj: pln s spch n n s WC, fén, mini, ná nic (á/ čj zm), sjf, tlfn, ln n ts. Pláž plážý sis: ásná pláž přím htl s lháty slnčníy zm. Spt zá: nimční pgmy, ční nimc, tnisý t, mintn, ljl, stlní tnis, stl, plážý ljl, jízní l, iliá, stlní hy, šipy, fitnss, sy tnc sls, zy špnělštiny, ní spty - plchtění, winsfing, šlpl, n, sn, íři, z pplt - ptápění, ůzné hy msáží. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, ěhm n lhé čstní, čř stci à l ct p přchzí zci, nmzné mnžstí nlhlicých nápjů místních lhlicých nápjů. Mliã Pninsl V **** St Osznst 3+1 n 2+2 Htlý ál lniálním styl lží njsnější části plst V, přím náním p Pnt Hiccs. Cntm V j záln cc 15 m. Vzálnst ltiště V j cc 45 m. Vyní htl: 24 h. cpc, hlní stc, 4 à l ct stc, ly, l, isté, řnictí, sln ásy. Sčástí htl j zén, 2 ětsá zliště, ts n slnění s lháty slnčníy zén. Vyní pj: pj js yny limtizcí, pln s n n spch WC, fénm, minim, ám, stlitní TV, tlfnm, sjfm, ts n lnm. Pláž plážý sis: písčná pláž přím htl s slnčníy lháty zm. Spt zá: nní nimční pgmy, ní spty n pláži, tnis, sqsh, stlní tnis, mintn, psiln, jczzi, sn. Z pplt: msáž wlnss cnt. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, lhlicé nlhlicé nápj tjly místní ýy, lhé čstní snc ěhm cléh n, čř stcích à l ct - ntn přm zt htlin

17 Mliã Ls Antills **** St Osznst 3+1 n 2+2 Htl lží lhé písčné pláž ltis V, 7 m cnt. Vzálnst ltiště V j cc 38 m. Vyní htl: 24 h. cpc, hlní stc, 3 stc, 4 y, isté, něli tiů. K nním yní ptří 2 zlhlé zény, ts n slnění s lháty slnčníy, zén. Vyní pj: pj js yny limtizcí, pln s spch WC, fénm, minim, ám, stlitní TV, tlfnm, tzm lnm n ts. Z příplt j mžné pj s ýhlm n mř. Pláž plážý sis: htl lží písčné pláž, lhát, slnčníy, čníy zm. Spt zá: nimční pgmy ěhm n, ční nimční pgmy, nmtizné ní spty n pláži - jy, šlpl, tmány, winsfing, šnchlání, tnis, stlní tnis, iliá, psiln, jczzi, sn. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, lhlicé nlhlicé nápj tjly p clých 24 hin, p jnání mžnst čřt stci l ct (sijsá isá). Sl Sins Cl **** St Osznst 3+1 n 2+2 Rst lží ásné tpicé zhě n lhé pláži s ílým písm. Sláá s z 2 htlů - Sl Sins Sl Cl. V ssstí glféh hřiště, nl nápní h ngséh cnt Plz Amic. O ltiště V j záln 32 m cnt V 4 m. Vyní htl: 24h cpc, 11 ů, snc, hlní stc, 3 à l ct stc (mzinání, itlsá, yí), isté, chy, řnictí, intnt (z pplt), ětsý zén, ětsé hřiště. Vyní pj: iniiální limtizc, tlfn, stlitní TV, mini (zm, plňán n), lón n ts, pln s WC, spch n s n, fén tz (zm). Pláž plážý sis: písčitá pláž s jmným ělstným písm pzlným stpm y s lháty, slnčníy plážými sšmi zm. Spt zá: nimční pgmy, tnis, mintn, ljl, stlní tnis, stl, plážý ljl, jízní l, iliá, stlní hy, šipy, fitnss, sy tnc sls špnělštiny, ní spty - plchtění, winsfing, šlpl, n, ptápění, sn, íři, msáž. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, ěhm n lhé čstní, plní čj/á s zásy snič, nmzné mnžstí nlhlicých nápjů lhlicých nápjů. - htlin

18 Mmis V Bch Rst **** St Osznst 3+1 n 2+2 Náhný htlý st s 1000 pji lží ltis V. Ltiště V j záln cc 33 m, cntm V j záln cc 2 m. Vyní htl: 24h cpc, hlní stc, 8 à l ct stcí, 8 ů, intnt (z pplt), řnictí, chy, smticý slón, wlnss, isté, 2 zény p spělé, 2 zény p ěti, minil p ěti, minil p tlt (z pplt), íři. Vyní pj: iniiální limtizc, pln s n n spchým tm WC, fén, tlfn, mini (nně plňán), stlitní TV, CD přháč, tz (z pplt), ln n ts. Pláž plážý sis: písčitá pláž s jmným ělstným písm pzlným stpm y, s lháty slnčníy plážými sšmi zm. Spt zá: nimční pgmy, tnis, mintn, ljl, stlní tnis, stl, plážý ljl, jízní l, iliá, stlní hy, šipy, fitnss, sy tnc sls špnělštiny, ní spty - plchtění, winsfing, šlpl, n, sn, íři, z pplt - ptápění, msáž. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, nmzné mnžstí nlhlicých nápjů lhlicých nápjů. Htl Vill C **** St Osznst 3+1 n 2+2 Vlmi pěný htl s litním sism ltis V. O ltiště V j htl záln cc 33 m, cntm V j záln pz 1 m. Vyní htl: 24h cpc, 3 y, snc, hlní stc, 2 à l ct stc (itlsá, yí), isté, chy, řnictí, intnt (z pplt), zén, minil p ěti (4-12 lt), ětsý zén hřiště. Vyní pj: iniiální limtizc, tlfn, stlitní TV, mini (zm, plňán n), lón n ts, pln s WC, spch n n, fén, sjf (zm). Pláž plážý sis: písčitá pláž s jmným ělstným písm pzlným stpm y, s lháty, slnčníy sšmi zm. Spt zá: nimční pgmy, ční nimc, tnis, mintn, ljl, stlní tnis, stl, plážý ljl, jízní l, iliá, stlní hy, šipy, fitnss, sy tnc sls špnělštiny, ní spty - plchtění, winsfing, šlpl, n, sn, íři, z pplt - ptápění, ůzné hy msáží. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, ěhm n lhé čstní, plní čj/á s zásy snič, nmzné mnžstí nlhlicých nápjů lhlicých nápjů místní ýy htlin

19 Htl Rc Blnt **** St Osznst 3+1 n 2+2 Mní htlý mplx s 276 pji tříptých ách s nchází zlhlé zhě, jižní části V. V htl js cptáni pz ěti stší 16 lt. Vyní htl: 24 h. cpc, cntlní stc, 2 à l ct stc, 3 y, ch s snýy, tisticé cntm, páln z pplt. Vyní pj: pj yné pln s WC, stlitní TV, limtizc, tlfn, tz (z pplt), fén, mini, lón n ts. Pláž plážý sis: náhná pláž s slnčníy lháty zm přím htl. Spt zá: plážý ljl, winsfing, jy, tmány, ptřy n šnchlání, nimční pgmy, lc i, sy tnc sls, z pplt mtizné ní spty, ptápěčsé cntm. Stání: - sníně, ěy čř fm ft hlní stci, ispzici 2 stc à l ct, ěhm n lhé čstní, sncy nmzná nzmc nlhlicých místních lhlicých nápjů ěhm n. Htl Rc Ans Ds **** St Osznst 3+1 n 2+2 Olíný htl lží n ásném ús pláž V, nzýném Ls Tins nl lfinái Min Chplin. Cntm V j záln cc 7 m. Vyní htl: 24 h. cpc, cntlí stc, 4 stc à l ct, ch s snýy,, snc, nční l Mmis, zén (sšy z tn zálh), připjní intnt (z pplt), ětsý zén, ětsé hřiště, minil p ěti ě 4 12 lt. Vyní pj: limtizc, tlfn, mini, ln n ts, stlitní TV, pln s spch, fén, WC, sjf (z pplt). Pláž plážý sis: náhná pláž s slnčníy lhátmi zm přím htl. Spt zá: nimční pgmy, 2 tnisé ty, stlní tnis, ljl, mlá íři, iliá, šipy, nmtizné ní spty n pláži, z pplt - lční, yřní n třném mři, šl ptápění. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, čř stci s slh 1x z pyt p přchzí zci, ěhm n lhé čstní, nmzné mnžstí zléných nlhlicých nápjů lhlicých nápjů místní ýy. - htlin

20 Occintl Allg V **** St Osznst 3+1 n 2+2 Příjmný jnšší htl lžící ltis V přím n ásné ělstné pláži. Ltiště záln cc 26 m cnt V j záln cc 3 m. Vyní htl: 24 h. cpc,, snc, hlní stc, ch, nfnční místnst, připjní intnt (z pplt), zén s ěts částí, minil p ěti (4-12 lt). Vyní pj: limtizc, tlfn, stlitní TV, lón n ts, pln s WC, spch n s n, fén, sjf (z pplt). Pláž plážý sis: písčitá pláž s jmným ělstným písm pzlným stpm y s lháty slnčníy plážými sšmi zm. Spt zá: nimční pgmy ěhm n, ční nimc, tnis, mintn, lj Htl s nchází přím n ělstné pláži ltis V, lpn zlhl tpic zh. Ltiště j záln cc 39 m cntm V cc 5 m. Vyní htl: 24h cpc, 6 ů, snc, hlní stc, 5 à l ct stcí, isté, chy, řnictí, intnt (z pplt), zén s ěts částí, minil p ěti (4-12 lt), ětsý zén, ětsé hřiště. Vyní pj: limtizc, tlfn, stlitní TV, mini, lón n ts, pln s WC, spch n s n, fén, tz. Pláž plážý sis: písčitá pláž s jmným písm pzlným stpm y, s lháty, slnčníy plážými sšmi zm. Spt zá: nimční pgmy, tnis, - mintn, ljl, stlní tnis, stl, plážý ljl, jízní l, iliá, stlní hy, šipy, fitnss, sy tnc sls, ní spty - plchtění, winsfing, šlpl, n, sn, íři, z pplt - ptápění, ůzné hy msáží. Stání: - sníně, ěy, čř fm ft, ěhm n lhé čstní, nmzné mnžstí nlhlicých nápjů lhlicých nápjů místní ýy. Htl Vill Ttg **** St Osznst 3+1 n 2+2 l, stlní tnis, plážý ljl, iliá, stlní hy, šipy, fitnss, nmtizné ní spty n pláži - plchtění, winsfing, šlpl, n, sn, íři, z pplt - ptápění, ůzné hy msáží. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, ěhm n lhé čstní, plní čj/á s zásy snič, nmzné mnžstí nlhlicých nápjů lhlicých nápjů místní ýy htlin

21 Cl Amig Aqs Azls **** St Osznst 3+1 n 2+2 Htl zlhlé zhě n ásném ús pláž V. Cntm V j záln cc 11 m, ltiště V j záln cc 40 m. Vyní htl: 24h cpc, y, snc, hlní stc, 3 à l ct stc (mzinání, itlsá, yí), isté, chy, řnictí, nfnční místnst, připjní intnt (z pplt), zén s ěts částí, minil p ěti (4-12 lt). Vyní pj: iniiální limtizc, tlfn, stlitní TV, mini (z pplt), lón n ts, pln s WC, spch n n, fén, sjf (z pplt). Pláž plážý sis: písčitá pláž s jmným ělstným písm pzlným stpm y s lháty slnčníy plážými sšmi zm. Spt zá: nimční pgmy, tnis, mintn, ljl, stlní tnis, stl, plážý ljl, iliá, stlní hy, šipy, fitnss, nmtizné ní spty, sn, z pplt - ptápění, ůzné hy msáží. Stání: - sníně, ěy čř fm ft, ěhm n lhé čstní, plní čj/á s zásy snič, nmzné mnžstí nlhlicých nápjů lhlicých nápjů místní ýy. Cl Kwm Htl *** St Osznst 3+1 n 2+2 Vlmi známý líný jnšší htl s 235 pji zlhlé tpicé zhě s nchází jižní části V. Vyní htl: 24 h. cpc, 4 stc, 2 à l ct stc, 2 y, plážý, řnicý sln nfnční místnst, páln z pplt. Vyní pj: pln s WC, stlitní TV, limtizc, tlfn, tz (z pplt), mini n lnič. Pláž plážý sis: ásná pláž s jmným ílým písm př htlm, lhát slnčníy n pláži ispzici zm. Spt zá: tnis, fitnss cntm, hřiště n plážý ljl, isté, cntm ních sptů - winsfing, j, tmán. Animční pgmy - shw, s tnc sls, s špnělštiny, z pplt mtizné ní spty. Stání: - sníně, ěy, čř fm ft hlní stci, lhé čstní snc ěhěm cléh n, nmzná nzmc nlhlicých místních lhlicých nápjů ěhm n. - htlin

22 š c n é p m í n y 22 Všcné smlní pmíny cstní nclář CARE STYLE s... I. Úní stnní I.1. Všcné smlní pmíny cstní nclář CARE STYLE s... s sílm Náchsá 708/9, Hní Pčnic Ph 9, PSČ , IČ: , splčnst zpsán OR MS Pz.C, lž Čsá pli (ál jn CARE STYLE ) js pltné p šchny zájzy, pyty slžy cstníh ch CARE STYLE (ál jn Pmíny ). I.2. Všcné smlní pmíny účsti n zájzch CARE STYLE js níln sčástí smly zájz. Pltí p šchny zájzy gnizné CARE STYLE. Vzthy mzi zázním CARE STYLE, té njs pny sml jjími nílnými sčástmi, s říí příslšnými stnními zá. č. 89/2012 S., čnséh zání (ál jn OčZ, sisjícími přpisy, zán nětých pmínách pniání lsti cstníh ch, n jjichž txt s tímt zj. II. Účstníci smlníh zth Účstníy smlníh zth js: ) pztl cstní nclář CARE STYLE, tá zíá smlní zth pstřnictím lstních pjních míst n pstřnictím xtních pjců, sp. chních zástpců (ál jn chní zástpc ), ) zázní, tým můž ýt j fyzicá, t pánicá s (ál jn zázní ), přičmž pjm zázní zhnj něž sy, jjichž pspěch yl cstní sml zřn. III. Vzni smlníh zth III.1. Smlní zth mzi zázním CARE STYLE zniá zřním smly zájz / yáním ptzní zájz, l pmín sžných OčZ, t n zálě náh, tý přláá zázníi cstní nclář či jjí chní zástpc. Přijtí (ppsání) můž ýt zázním, jh zánným zástpcm n zástpcm n zálě přlžné ěřné plné mci. V přípě lizc smlníh zth pstřnictím xtních pjních míst zniá smlní zth mžim stnnéh přijtí (ppism) chníh zástpc zázní. III.2. Ppism smly zájz zázní stzj, ž j plně známn shlsí s jjím shm, čtně Pmín, Rlmčníh řá Důlžitých pznění. Záň stzj, ž žl šchny přílhy třící níln sčást smly šchny smlní pmíny přijímá shlsí s nimi. III.3. Stzním smly zájz zázní s CARE STY- LE zzj stt p zázní přm připný s slž cstníh ch (zájz). III.4. Zázní s zzj zpltit cn l níy. IV. Pltní pmíny IV.1. CARE STYLE má pá n zplcní cny zájz slž př jjich psytntím zázní j pinn hit cn př jjich psytntím. IV.2. Knčná cn zájz j sjnn cn z slžy ymzné cstní smlě zhnj p, ltcéh zájz ltištní zpčnstní txy pliý příplt, tnsf z n ltiště místě pyt, ytání stání pl ýě z tlgů CARE STYLE, pjištění cstní nclář CARE STYLE p příp úp, ntálně cny lších slž ěhm zájz, p tyt tří níln sčást zájz, ál slžy lgát, nní-li ppis zájz n jin. V přípě, ž ztní st lint nmžňj ěžný tnsf z n ltiště místě pyt (ěžně pžíány tsy či misy), j lint n tt stčnst pinn pznit při ppis smly zájz s tím, ž p zjištění spcificéh tnsf můž ýt z stny CK pžán úh pplt z tt slž. IV.3. Cn zájz nzhnj slžy, té njs přmětm smly zájz, j slž zájz, tj. zjmén flttiní slžy, té j mžné zájz pit, či si j zázní zjišťj sám n lstní nály, npříl ízm, šé stpy l pgm ýltů, místní ný půc, lší plty místě pyt - pyté txy, cstní pjištění zázníů (iz ál čl. XIII. Pmín). Dál cn zájz nzhnj pjištění zázní p příp, ž m znin nály sislsti s jh stpním cstní smly (tz. pjištění stn) přípné plty, jž zázníi znin s jh ním n ltišti (náh zzl). Zázní s zzj šchny plty řáně hit tmín spltnsti. IV.4. Z zplcní cny zájz slž s pžj pl fmy úhy n přztí htsti či plty pltní t n n připsání plty n účt CARE STYLE (tj. n účt cstní nclář či přípě zřní smly zájz s xtním pjcm n jh účt) ýši 100% sjnné cny. Pšní tht záz zázním pňj CARE STYLE z lšíh smly stpit, čímž nní tčn jjí pá n stpné, sp. n náh šy. IV.5. Zázní j pinn při zni smlníh zth hit zálh minimálně ýši 50 % stnné cny zájz slž, plt clé cny j pinn hit njpzěji 30 nů př lizcí zájz. V přípě zni smlníh zth lhůtě tší nž 30 nů př zhájním zájz j zázní pinn hit 100% stnné cny. IV.6. Pplty z změny nihání z stpní smly (X. Ostpné) js spltné ihn. IV.7. CARE STYLE j páněn jnstnným únm zýšit cn zájz ( 2530 OčZ), p j tt známní zýšní cny slán zázníi njpzěji 21 ní př zhájním zájz, t jn přípě, ž p t stnní cn tlg, l 21 n př zhájním zájz, j zýšní: ) cny z p čtně cn phnných hmt n ) plt spjných s p, npř. ltištních přístních ppltů, té js zhnty cně zájz n c) směnnéh z čsé ny pžitéh p stnní cny zájz půmě íc nž 10 %, p tét změně j 21 n př zhájním zájz. Přípné zýšní cny zájz pn část shn s část, t šl nýšní cny né p písmny ) ), spti část píjící nýšní směnnéh z čsé ny pžitéh p stnní cny zájz l c). V jiných přípch j zýšní cny mžné pz n zálě hy CARE STYLE s zázním. IV.8. Přípné sly, yhlášné CARE STYLE p t ppis smly zájz zázním, nzlájí pá zázní n sl z cny zájz l již zřné pltné smly zájz. V. Pá pinnsti zázní V.1. Zální pá zázní s říí pltnými páními přpisy, zjm. zá.č. 89/2012 S., přípně zánm chně sptřitl pltném znění. V.2. K zálním pinnstm zázní šch účstníů zájz - ptří: ) psytnt CARE STYLE sčinnst, tá j nzytná řáném zzpční plnění slž, zjmén p úplně piě yplnit pžné új cstní smlě n jnác, sělit jéli změny těcht újů přlžit lší ply pl nétních pžů CARE STYLE, ) zzpčit s mlších 15 lt s, jjichž ztní st t yžj, p hl spěléh účstní zájz, c) lžit shls zánnéh zástpc přípě, ž zázní j stší 15 lt mlší 18 lt čpá slžy z p hl zánnéh zástpc, ) známit účst cizích státních příslšníů, ) z zytčnéh plní známit sé stnis přípným změnám pmínách či sh sjnných slž, f) zázní msí splňt pmíny účsti žt psé, clní, izé, tnzitní, ztní, pní zpčnstní přpisy, jž i zány zylsti změ míst, tých cstj. Zpíá z t, ž pltnst jh cstních lů minimálně 6 (šst) měsíců p snční zájz. Při přpě tělsně pstižnéh či nmcnéh cstjícíh n těhtných žn (š mx. nc 34. týn těhtnstí), j tř přlžit ptzní štřjícíh léř, ž cstjící j schpn ltcé přpy účsti n zájz. U těhtných žn n 34. týn těhtnstí s ltcá splčnst zříá jéli zpěnsti. U ztně pstižných, ázných n inliní zí, pzňjm, ž ltcá splčnst yžj přlžní ptzní tchnicých pmtch zí. Ltcá splčnst má pá mítnt přp nmcnéh cstjícíh či těhtné žny, nní-li lžn léřsé ptzní, té přp plj. Při zíání smly zájz j zázní pinn pznit n jéli tělsné pstižní, nmcnění n těhtnstí účstní zájz lžit příslšná léřsá ptzní, t i p příp, žáá-li nějé spciální místění ltl, jiné zýhnění, či má-li s s žitně ůlžité léy, g) přípě čpání slž zhničí, j zázní pinn yit s ly pžnými p stp příslšných zmí, pyt, přípně tnzit (pltný cstní ps, ízm, l ztním pjištění zřní cstníh pjištění p.). Zázníci s jin nž čs státní příslšnstí js pinni s infmt sé přípné ízé pinnsti stt si šé pžné cstní ly n lstní nály z sčinnsti CARE STYLE, h) zpltit cn zájz sl s stnním čl. IV. Pmín, i) přzít CARE STYLE ly ntné p náslné čpání slž stit s přm stnném čsém í n míst ční, j) pčínt si t, y ncházl šám n zí n mjt n ú sttních účstníů zájz, tlů slž či CARE STYLE, hit š, t sým jnáním způsil, ) zjistit si příslčné čání či splnit přípné jiné ztní pinnsti při cstách zmí, nichž xistjí né mzinání ztnicé přpisy, l) pstpt l pynů půc zájz či jiné sy čné CARE STYLE, žt stnný pgm, jž i přpisy pltné nštíné zmi, nílně s tím i přpisy pců yttlů, n) přípě stpní smly j zázní pinn tt stčnst CARE STYLE písmně známit zpltit stpné l stnní čl. X, st. X.1. Pmín, ) přípě, ž zázní stnné lhůtě yžij séh pá n známní změny sě účstní zájz l tht čl. st. V.1., ) Pmín, j pinn tt stčnst písmně známit zslt pčn pšt n čit n pjní míst. K tmt známní j zázní pinn přilžit phlášní néh zázní s jh úřně ěřným ppism, ž shlsí s zřn cstní sml splňj šé pmíny stnné n zájzě, p js tyt pmíny finány cstní smlě n tlg. V přípě změny sě účstní zájz l tht stnní půní ný zázní splčně nzílně píjí z zplcní cny zájzy úh nálů, p CARE STYLE s změn zázní znin. Všé nály, té znin z nžní néh pstp, ns zázní sé tíži, p) zázní msí ést ztní mzní s cstní smlě j pinn n tt stčnst pznit při zíání smly zájz (npř. ici, itici, sy s mznými phyými schpnstmi či jiným hnicpm, těhtné žny, lgici), jin s ystj nzpčí pěnsti z šy s tím spjné, q) ěřit si njpzěji 24 hin př plánným ltm lté čsy, ď přím CARE STYLE n lgát místě pyt. V.3. K pinnstm zázníů pánicých s ál ptří: ) sznámit sé účstníy s těmit Pmínmi, jž i s lšími infmcmi, té CARE STYLE ží, zjmén j p infmt zsh litě slž, ) přípch, y přmětm smlníh zth j zájz, sznámit účstníy zájz s lm pjišťny, tý žl l člán VI. st. VI.4. Pmín, c) zzpčit zázt šchny účstníy, y plnili pinnsti zázníů, zjmén těch, té yžjí jjich sní sčinnst jjichž nsitlm můž ýt jn jntliý účstní, ) čit cíh spiny přípě, y pl hy s CARE STYLE nní zjištěn p půcm CARE STY- LE. Tnt cí gnizčně zzpčj řáné psytntí slž tlů á n plnění pgm slž, ) zt CARE STYLE přm jmnný sznm účstníů, ětí 15 lt ést plné tm nzní ést sy pěné z hl p. VI. Pá pinnsti CARE STYLE VI.1. K páům pinnstm zázníů ným člán V. Pmín s zthjí píjící pinnsti pá CARE STYLE l zán č. 89/2012 S.,čnsý zání, zán nětých pmínách cstníh ch pltném znění. VII. Zšní zájz VII.1. CARE STYLE j páněn zšit zájz př jh zhájním z jtiních ůů, tj. ůsl ntitlné álsti, té nmhl zánit ni při ynlžní šéh úsilí, té lz n ni zmně pžt, j páněn tét sislsti stpit smly zájz. Dál má pá zšit zájz, jstliž př zhájním zájz n sžn stnnéh minimálníh pčt zázníů; minimální pčt yplýá z ppis zájz tlg, sp. níy. U ltcých zájzů j minimální pčt 85 s ltů s níz pcit 10 s. Jstliž CARE STYLE zší zájz z ů nsžní stnnéh minimálníh pčt účstníů, j pinn tt stčnst zázníi písmně známit, njpzěji š lhůtě 7 (smi) ní př zhájním zájz. VII.2. Jstliž CARE STYLE zájz pl stc VII.1. Pmín zší, má zázní pá pžt, y m CARE STYLE n zálě né smly psytl jiný zájz njméně litě píjící půní cstní smlě, můž-li tý zájz nínt. Nj- li zřní né smly, j CARE STYLE pinn z zytčnéh l átit zázníi š, c něh žl n úh cny zájz pl zšné smly, niž y zázní yl pinn pltit CARE STYLE stpné. VII.3. Jstliž j zřní né smly, plty stčněné n zálě půní smly s pžjí z plty pl né smly. Dhn-li s stny náhním zájz, nmá přtl pá zýšit cn, i yž j náhní zájz yšší jsti. J-li náhní zájz nižší jsti, ypltí přtl zázníi zíl cně z zytčnéh l. VII.4. P příp, ž CARE STYLE zší zájz lhůtě tší nž 20 nů př tmínm jh zhájní, zzj s zázníi hit pnál ýši 10 % z cny zájz. Pá zázní n náh šy tím nní tčn. CARE STYLE s můž těcht pinnstí zpstit, páž-li, ž zšní zájz šl ůsl nsžní minimálníh pčt zázníů či ůsl ntitlné álsti, té nmhl zánit ni při ynlžní šéh úsilí, té lz n ni zmně pžt. VIII. Změn sjnných slž VIII.1. Změn př zhájním zájz čpání slž VIII.1.1. J-li CARE STYLE ncn z jtiních ůů př zhájním zájz změnit pmíny smly, j pin-

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

Á É ěř ř é ú ě ú Á ýě ř Ú úš ř ň ú úýě ě ú ť Á ž é ř é ú ýě ú ř ěž ď ř é ř é ú ě ž ý ý ý ú šý ýě ř ú ť ě ů ú ý ú é é ř ý ř ě ěř ý ů Ú ř ě ý Ý ý š ň ýú ý ý š ř ě šú Ú ý ř ř é ú ě Á ý ú ř ě ěř ř ú ýě ú ýě

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Ž ž ť Ž Ž ž š š Ž Ž Ť Ž š Ž Ž Ž Ť š Ť š Ť Ě Ú š ž Č Ž ž Ž Ě ž š Ž Ž Ě ž Ě Ě Ě Ť ť ť Ť Ě Ž Ě ž ž Ě ž Ť Ž š Ť ť Ž š ť Ž Ž Ž Č Ě Ť Š Š žš š Ě Š š Ť š š Ú š š ť Ž Ž ž š Ť Č š ť Ž š Ť š šť ž š ť ú Ó Ě š Ž

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

ý ý ý íú í ě Á ý ž ů ěí ě ž ý ó ý ý ú í ý ž ý ě í ýě ýýš í ú íú ěž ý ý íě ň ě í š ě ý íů ě ý ž ý ý í ě ý íí ě ý Á ý ě í ý ě ý í í ý í ě Č ď ů ě š ě ě ň í ú í ýě í í ě í š ě í í í ě ě ý š ý ž ěž ě ší ňž

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

á Í š ů á š Ď í á Š č á š á íš ř á Íí ě á č í í á á á ť ř ň ě č íč í í ť ě ť ě á á í é á í š ť á Ťí ě í í í á č íšť á í í í ě ť ě á á í Ťí š š í ďě á í ť šť á í í ě í š í ďé á í á í Ť á ďě á í í š é á

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

ě Í ž ř ě ě ě š ř ů ě ý ě é ř ě š Č Č š š ř ě é éž Č ř é ř Č ě é éž Ř Ě ř ě ř é ř ř ě é š ň Č ř ý ř ž ž ý ř ř ě ů š é Š ň é é ř Č ě ě ř ě ř ř ě ř ůú Ž ů ř é ě ě ř š ý ř Í ř ě ů ý Š ň Ú ě ě ř Ž ů ň ř ř

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Č š ý Š š šš é é š ý š ů š ů Á é ď ů š ů š š Ž ó Ú Č ó ý Ž š š Í é ží ů ý ó š šš é é š ý š ů ý ý ů ž ý Ú š é ů š ů š ý š é š ž š é š š š Ž š ď éš Š š é š ý Ž Ž š Š š Ž é Ž ž ů Š ý š é ý ý ú é éš š é ž

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Á Á ť Í ŤÁ Á ď Í ÁŽÍ Á Č Í í č úč í í ý í ý í í Ú í Í č í Ý ť ť ž í ů ž í č í ž í í í í ý í ý ž í í č í ž í í í ž í íž Í É íá í Í Í Í ó Ř í í ž í ž í č í í ó ž Íí í í Ú ší ý ž ý í ý ží Í í Ť í í í í ý

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o -f 2., 1. 2005 2 S ú M áø áø, á á zb ý ý ý š EK. Z j á, b, ž z b é, jž ø z ú áz zé bé š š f. Ob ø žj ø ýø zý z fó, j jj áø bá z, -. Oø- š z zážý é fá é, á jáø š zý á, já z ózjš b. Né j zýš f š žý á j é

Více

Č Í Á ž Ř š ě š ó ě Á Ř Í ú ž š ě š ě ý ý ů ž Ž Ý ú ý š ě ě ě ě Ý ě ž š ě š ě ů ť ť Ž ť ě ť ě ě ě ě ú ž ž ě ý ý ě ó Ťú ě ě ó ž ž ó ť ě ž ů ě ě ě ý ě ý ě ě ě ť š Ř ů ě ě ě ú ý ý ú ť Ť š ů ě ě ě ě Ť ě ě

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

ň Ď Ť ř Č ý ůž š ž ý ř ř ž ý ř ž ň ž ž ů ú ž Ž ž ů ééé Ň š ž Š ý ť š Ů ó ó Š Á Á Ž Ě Á Š Ž Ě ÉÉÉ ý ý š ř ů ů é Ž ů úž ň Č ť ž š ř š ž Š ů ů ťý Č Č ú ý ÓÓÓ úž ň š ř ý ž ý š ý š ř ž ú Ť ž ž Š ý Ž Ž ř é Ž

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ÁŘ É š Ž ůž ž ů ů ž š Š Ž Č Ž ů Ž Ž ž ů ů Ž š Ž Ž Ž ž š Ž ů ž Ž ů ž Ž Ž š Ž Ů ž Ž ůž Ů š Š š š ů ů š Ž Ž š š š Ž š š ů ůž Š š ú Ž Š ť ň Š ů É š š š š š Ž š ů š Ž ůš š Š š Ž Ú š ž š ú š Č Ž Ž ů Ž Ž Ů š

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ž é č é í ĚŽ í ě Ž í í ž í Ž í Ť š í Ť ě ž Ť ě Ó í í Ž ě Ť é ě ě í ž ě ž Ť í ě í í í í Í Š é č é š í ě é ž éč ě é é é í é č é ě í ě Ů í í ě Ť í í í é š í é ě í Í ž č í ě é š í Ť Ž é ě š í í é č í í í č

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

ě á Ř ú ó Á ý á á ú ú ú š ý á ě á á ú á á á á ž ě ě š ů á á á á ý ž á ž á á ě á á ž á ě Á ě á ó ó á ú ěš á ý úě ú ý ň ý ý á ň ň á ň ý ý á É ý á ý á ě á ú Č Š ÝŤ ú ú ú š ý á á á ú á á á á ě ě š ů á á á

Více

É É Í Š Š Í ů Ž ž ť ž Ů ů ž ú ů ů Ť Ž ž ůž Č ž ú ž ú ů ů ž ůž ů ů ú ú ž ž ž ž Í Ž ž ž ů ů ů ž ť ž ů ů ž ú ů ž ž ů ž ú ž ú ň ž Í ž ž ž ž ů ů Ž ň ž ž ž ž ž ž ž ů ů ž Ž ó ž ť Í Ž ž ž Ž ž ú ť ž ž ž ž Ž ň ž

Více

Í ý é ď ú Ú Ú Ú Ú é é é ý ú Í Í ž ó ž ž ž éý é ý ď ž ď ý Ž ž Í ž ý ž ý ó ý ž ý é š é ý é ý ó ý ý Ú Ž é ý ý é ýš ď é Í ů ů š ýš š ý ďů ž ý é ý š ýš ů ž ů ž ý ůů ú ů é ó ý é é é ď ý š ý ýš š ž ů Ť ž ý Á

Více