Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko"

Transkript

1 Metodická příručka pro učitele Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro 2. stupeň ZŠ Mgr. Zdeňka Kolbábková

2

3 Anotace: Vzdělávací materiál Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro 2. stupeň ZŠ napomáhá především k realizaci průřezového tématu Environmentální výchova. Částečně také přispívá k realizaci průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana. Naplňuje některé očekávané výstupy vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost. Součástí materiálu je prezentace v programu ActivBoard, metodická příručka pro učitele a pracovní listy. Cílová skupina: Žáci 2. stupně ZŠ. Symboly používané v metodice Název slidu, stránka slidu. Pomůcky, pracovní listy. Doplňující informace pro učitele. Otázky a úkoly pro žáky. Doplňující aktivity

4 Ochrana přírody a krajiny, 2/32. Pracovní list č. 1. Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin Základem ochrany zvláště chráněných rostlin je komplexní ochrana jejich stanovišť a bezprostředního okolí, Bezprostředním okolím rostliny se rozumí takový prostor, který vytváří základní podmínky pro její existenci a do něhož nelze zasahovat, aniž by rostlina na tento zásah nereagovala. Zásahy, které negativně ovlivňují zvláště chráněné druhy rostlin: - odvodňování, zavlažování, zásahy do vodotečí, manipulace s výškou hladiny vodních ploch, - veškeré narušování drnu i hrabání steliva v lese, - hnojení organickými i průmyslovými hnojivy a používání jakýchkoli chemických přípravků, pokud nejde o zásah, který zajistí podmínky existence zvláště chráněných druhů rostlin, - 2 -

5 - zvláště chráněné druhy rostlin, které jsou označovány jako škůdci, se nesmějí hubit, - v případě neodvratného zásahu do prostředí či bezprostředního okolí zvláště chráněných druhů rostlin je možno provést přenesení ( 52 zákona) celých rostlin či jejich částí v kterémkoliv jejich vývojovém stádiu na náhradní stanoviště. K přenesení je nezbytná výjimka z ochrany zvláště chráněného druhu podle 56 zákona. Toto přenesení musí být písemně dokumentováno. Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů Základem ochrany živočichů je komplexní ochrana jejich stanovišť. - Pro zvláště chráněné živočichy neschopné v důsledku zranění nebo jiných okolností samostatné existence v přírodě, lze zřizovat stanice, ve kterých se jim poskytne potřebná péče. - Preparovat zvláště chráněné druhy živočichů ( 50 odst. 5 zákona) lze pouze na základě výjimky udělené orgánem ochrany přírody podle 56 zákona. Orgán, který výjimku uděluje, v ní stanoví podmínky a dále rozsah nezbytných údajů včetně údajů o způsobu nabytí a dalšího využití zhotoveného preparátu chráněného živočicha apod. Tyto údaje se vedou formou knihy záznamů evidované a kontrolované orgánem ochrany přírody, který výjimku vydal. - Fotografovat zvláště chráněné druhy živočichů, ruší-li se tím v přirozeném vývoji ( 50 odst. 2 zákona), lze jen na základě výjimky ( 56 zákona). Ochrana dřevin a povolování jejich kácení - Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. - Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou - 3 -

6 významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. - Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. - Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin. VYHLÁŠKA395/1992 Sb. MŽP České republiky ze dne 11. června 1992 (výňatek) Pracovní list č. 1. Zvláště chráněná území ČR, 3/32. Školní atlas ČR

7 Způsob označení zvláště chráněných území a památných stromů K označení se používá: a) tabulí s velkým státním znakem České republiky a označením příslušné kategorie a ochrany u národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek, b) tabulí s malým státním znakem České republiky a označením příslušné kategorie ochrany u přírodních rezervací, přírodních památek a památných stromů, c) pruhového označení hranic na hraničních sloupcích či hraničních stromech u národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a I. zóny národních parků, - Pruhové označení hranic se umisťuje na hraniční sloupky, které nesou dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu sloupku, dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Sloupky se umisťují zejména na lomové body hranice zvláště chráněného území nebo I. zóny národního parku. Obdobné označení se provádí na hraničních stromech - Označení památných stromů, jejich skupin a stromořadí se umisťuje takovým způsobem, aby nezpůsobilo poškození stromu. VYHLÁŠKA395/1992 Sb. MŽP České republiky ze dne 11. června 1992 (výňatek) - 5 -

8 1. Proč se zřizují zvláště chráněná území? 2. Kdo tato území spravuje? 3. Vyjmenujte Národní parky ČR. 4. Kolik CHKO se nachází na našem území? 5. S pomocí Školního atlasu ČR vyjmenujte alespoň 10 CHKO. 6. Nachází se nějaké ZCHÚ na území našeho regionu? Pokud ano, kde? Pro procvičení této tématiky doporučuji multimediální DVD ROM Ochrana přírody a krajiny v České republice, vydaného AOPK ČR ve spolupráci s MŽP, správami NP a Federací Eroparc ČR, Praha Najdete zde: - základní informace o ochraně přírody a krajiny v ČR - NP, CHKO, NPR, NPP (mapy, fotografie, informace) - Interaktivní testy pro žáky - Film Natura Bohemica a dalších 29 krátkých filmů Natura 2000, 4/32. Školní atlas ČR, pracovní list č

9 Ptačí oblasti Chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. V ČR jsou vyhlašována nařízením vlády. Směrnice o ptácích, na rozdíl od směrnice o stanovištích, neuvádí žádná kritéria pro výběr lokalit. Členské státy mají volnost při výběru nejvhodnějších míst, ale výběr musí být proveden na základě platných ornitologických kritérií. Ta najdete společně s seznamem ptačích oblastí a seznamem druhů na stránkách Evropsky významné lokality V rámci těchto lokalit jsou chráněny evropsky významná stanoviště a evropsky významné druhy. Evropsky významná lokalita je zařazena nařízením vlády ČR do tzv. národního seznamu. Po schválení Evropskou Komisí je zapsána do tzv. evropského seznamu. Jako EVL jsou také chráněny sporné lokality. Více na stránkách (seznam lokalit atd.). 1. S pomocí školního atlasu vyhledejte některé ptačí oblasti v ČR. 2. Která z nich je největší? Nachází se nějaká ptačí oblast na území Pardubického kraje? Pracovní list č. 2. Chráněná území v regionu 5/

10 Mapa regionu MTJ. 1. Zasahuje nějaké chráněná oblast na území naší obce? 2. Která PR je plošně největší? 3. Kolik se v našem regionu nachází památných stromů? 4. Jedna EVL není v mapě zakreslená, poznáš která? 5. Byl/byla jsi někdy v některém z těchto chráněných území? 6. Co jsi tam viděl/viděla zajímavého? Přírodní rezervace Rohová 6, 7/

11 Rostlinné druhy 8/32. Živočišné druhy 9/32. Mapa regionu MTJ, encyklopedie zvířat. Lokalita zachovalých přirozených a polopřirozených květnatých bučin a suťových lesů s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Výskyt podhorských, horských a zároveň teplomilných druhů na významném geomorfologickém útvaru kuestě, která tvoří východní okraj České křídové pánve

12 Cíl ochrany: - zachovat a podporovat biodiverzitu celého ekosystému (zejména společenstev bučin, javořin a jedlin), - vytvářet podmínky pro rozvoj a zajištění biotopů vzácných a ohrožených druhů organismů (Plán péče, Pardubický kraj). Fauna: Podle Seznamu zvláště chráněných druhů se zde vyskytují druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. kriticky ohrožené druhy bezobratlí tesařík alpský savci vrápenec malý silně ohrožené druhy obojživelníci mlok skvrnitý čolek horský ptáci lejsek malý ohrožené druhy bezobratlí zdobenec skvrnitý svižník polní svižník lesomil střevlík nepravidelný střevlík Schindlerův další druhy: bezobratlí: zeman skalní, vlakovka karpatská, skalnice lepá, sudovka skalní obojživelníci: rosnička zelená, ropucha obecná (ohrožený, pozorován 1 exemplář) ptáci: brhlík lesní, datel černý, strakapoud velký, šoupálek krátkoprstý, krkavec velký (ohrožený, pozorován 1 exemplář), sýc rousný (silně ohrožený, pozorován 1 ex.), ořešník kropenatý (ohrožený, pozorován 1 ex.), ťuhýk obecný (ohrožený, pozorován 1 ex.) savci: veverka obecná (ohrožená, pozorován 1 ex.) Flora: Ve stromovém patře dominují buk lesní se smrkem ztepilým. Vysoký podíl na zalesnění má právě smrk. V příměsi jsou zastoupeny borovice, bříza, lípa, dub, jasan. Podle původní skladby lesa by příměs měly tvořit zejména jedle bělokorá, javor klen a jilm horský. Tyto dřeviny byly v důsledku lesnického obhospodařování v minulosti výrazně potlačeny. V rámci záchrany genofondu lesa bylo vybráno 26 výběrových stromů jilmu horského a 35 stromů

13 javoru klenu jako zdroje reprodukčního materiálu.ojedinělou dřevinou je silně ohrožený tis červený. Geograficky nepůvodní druhy reprezentuje modřín opadavý, borovice douglaska a borovice černá. kriticky ohrožené druhy ploštičník evropský starček skalní silně ohrožené druhy tis červený ohrožené druhy okrotice bílá Současná rizika ohrožení: - pozměněná dřevinná skladba (smrk, modřín, borovice), - západní větry (riziko změny charakteru lokality), - eroze v důsledku těžební činnosti v minulosti, - vysoká koncentrace spárkaté zvěře (černé) okus na přirozeně zmlazujících porostech, škody na bylinném patře, - nevhodné hospodářské zásahy (pasečný způsob hospodaření), používání těžké techniky v mokřinách a na svazích. V materiálu jsou použity tyto značky: Ohrožený druh Silně hrožený druh Kriticky ohrožený druh V průběhu prezentace se žáků ptejte na uvedené druhy organismů. Záleží na tom, jakým způsobem chcete materiál využít. Zda z biologického či environmentálního hlediska. Podle toho se nabízí řada otázek. Např.: 1. Kde uvedený organismus žije? 2. Jaká stanoviště upřednostňuje?

14 3. Čím se živí? 4. Jaké je jeho postavení v potravním řetězci? 5. Zařaď uvedený organismus do systému. Přírodní rezervace Dlouholoučské stráně 10/32. Přírodní společenstva PR Dlouholoučské stráně 11/

15 Živočišné druhy PR Dlouholoučské stráně 12/32. Mapa regionu MTJ, encyklopedie rostlin a živočichů. Opukové stráně s rozsáhlými přirozenými a polopřirozenými společenstvy vyšších rostlin na extenzivních loukách a v lesních remízcích s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Cíl ochrany: - zabránění zarůstání luk křovinami a stromy (sukcese), - obnovit pastevní hospodaření (přeměna vysokostébelnaté vegetace na krátkostébelnatý (stepní) travní porost rozhodující pro existenci nejohroženějších druhů rostlin a živočichů, zejména hmyzu), - redukce geograficky nepůvodních dřevin, - převedení lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Fauna: Na lokalitě se vyskytuje pestrá skladba zejména bezobratlých živočichů, především motýlů a brouků. Podle Vyhlášky 395/1992 Sb. jsou zde zastoupeny všechny tři kategorie ochrany

16 živočichů (kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené). Výjimečný je nález vyhynulé včely Nomada braunsiana, kleptoparazita pískorypek. kriticky ohrožené druhy bezobratlí modrásek černoskvrnný plazi zmije obecná silně ohrožené druhy bezobratlí ohniváček černočárný plazi ještěrka obecná slepýš křehký užovka hladká ptáci čáp černý krahujec obecný křepelka polní ostříž lesní pěnice vlašská ohrožené druhy bezobratlí batolec červený batolec duhový bělopásek topolový čmelák skalní čmelák rolní čmelák zemní čmelák luční majka fialová pačmelák český prskavec menší otakárek fenyklový střevlík Schindlerův svižník kpolní svižník lesomil zlatohlávek tmavý ptáci čáp bílý jestřáb lesní krkavec velký ťuhýk obecný vlaštovka obecná rorýs obecný Flora: Většina chráněných druhů rostlin je součástí nejcennějšího typu společenstva PR širokolistých suchých trávníků. Další významná společenstva v rezervaci jsou suché ovsíkové louky, mezofilní bylinné lemy, podhorské kostřavovo-trojštětové louky a nízké xerofilní křoviny. ohrožené druhy okrotice bílá pětiprstka žežulník vemeník dvoulistý

17 Současná rizika ohrožení: - zarůstání širokolistých suchých trávníků mezofilními křovinami, - expanze některých druhů rostlin (ovsík vyvýšený, třtina křovištní, kostřava žlábkatá), - hromadění stařiny, - monokulturní zalesňování jehličnany. Viz PR Rohová. Přírodní památka Pod Skálou 13/

18 Tis červený PP Pod Skálou 14/32. Rostlinné a živočišné druhy PP Pod Skálou 15/32. Mapa regionu MTJ, encyklopedie rostlin a živočichů. Lokalita přirozených lesních porostů květnatých bučin a suťových lesů s výskytem tisu červeného. Opukové výchozy s fosiliemi křídového moře. Návrh na zřízení státní přírodní rezervace byl podán již v roce Díky nevyhovujícímu způsobu lesního hospodaření v této oblasti však nebyl přijat. Až v roce 1990 usnesením ONV

19 Svitavy vznikl Chráněný přírodní výtvor Pod Skálou (Mladějovské tisy). V r pak byl CHPV v souladu s ustanovením zákona č. 114/92 Sb. převeden do kategorie přírodní památka. Nejproblematičtější částí sledovaného území je jeho severovýchodní část, kde došlo krátce po vyhlášení k rozsáhlé těžbě. Pro obnovu silně ohroženého tisu červeného byly v roce 2001 zřízeny dvě oplocenky. Cíl ochrany: - ponechání porostu samovolnému vývoji, - stabilizaci populace tisu a její přirozená obnova, - podpora ponechávání dřevní hmoty samovolnému rozkladu. Fauna: silně ohrožené druhy obojživelníci mlok skvrnitý plazi ještěrka živorodá ohrožené druhy bezobratlí batolec červený svižník lesomil zdobenec skvrnitý ptáci výr velký další druhy: bezobratlí: babočka admirál, babočka paví oko, perleťovec stříbropásek aj. ptáci: káně lesní, datel černý, strakapoud velký, sýkora koňadra, sýkora uhelníček aj. savci: srnec obecný, liška obecný, jezevec lesní, plšík lískový aj. Flora: K běžným druhům bylinného patra patří např. lýkovec jedovatý, česnek medvědí, samorostlík klasnatý, dymnivka dutá, rozrazil horský, kruštík širolistý, zimolez pýřitý aj. Ze zástupců stromového patra jsou to zejména buk lesní, javor klen, jedle bělokorá, modřín a smrk ztepilý

20 Nejvyšší kategorii ochrany podle Vyhlášky 395/1992 Sb. má tis červený. Výskyt jeho populace je vázán zejména na lokality bývalé těžby opuky, pískovců a hnědého uhlí. Výskyt tisu však může souviset z bývalou těžbou nerostných surovin souviset také nepřímo (prosvětlení porostů, obnažení geologického podloží, rušení zvěře zabránění ničení). silně ohrožené druhy tis červený ohrožené druhy okrotice bílá Neživá příroda: - výrazný terénní stupeň s přirozenými skalními výchozy i umělými lomovými odkryvy na čele kuesty Hřebečovského hřbetu, - svahové deformace při úpatí strmých svahů s četnými antropogenními tvary reliéfu. Geologické podloží tvoří opuky (spodnoturonské slínovce) na podloží cenomanských glaukonitických pískovců. Současná rizika ohrožení: - vysoké stavy spárkaté zvěře (srnčí) škody na tisu, - rekreace a sport, - lesní hospodářství - neplánovaný zásah: smýcení části bukového porostu v úzkém pruhu mezi silnicí a dráhou při západní hranici území pokuta. Viz. PR Rohová

21 Přírodní památka Hradisko 16/32. Živočišné druhy - PP Hradisko 17/32. Mapa regionu MTJ, encyklopedie rostlin a živočichů, pracovní listy č. 4, 5. Lesní komplex dubohabřin a bučin s řadou chráněných druhů rostlin v bylinném patře. Pozůstatky slovanského hradiska

22 Cíl ochrany: - zachování ekosystému, - ochrana chráněných druhů rostlin, - udržení přirozeného charakteru lesa. Fauna: Kromě ohrožených druhů uvedených níže, se zde vyskytují např. svižník polní, babočka paví oko, datel černý, strakapoud velký, káně lesní, srnec obecný, prase divoké, liška obecná, jezevec lesní, norník rudý, ježek západní aj. kriticky ohrožené druhy bezobratlí střevlík zlatolesklý Flora: silně ohrožené druhy plazi ještěrka obecná ještěrka živorodá slepýš křehký ohrožené druhy obojživelníci ropucha obecná plazi užovka obojková savci veverka obecná Na lokalitě se vyskytuje řada druhů rostlin, např. bažanka vytrvalá, dymnivka dutá, jestřábník zední, kuklík městský, konvalinka vonná, mařinka vonná, náprstník velkokvětý, papratka samičí, rulík zlomocný, svízel přítula a další. ohrožené druhy áron plamatý lilie zlatohlavá Současná rizika ohrožení: - možný výskyt kůrovce rodu Hylesinus fraxini ve vrcholových partiích, - rekreace a sport (erozní rýhy způsobené jízdními motocykly)

23 Viz. PR Rohová. Pracovní listy č. 4, 5. Evropsky významné lokality 18/32. Mapa regionu MTJ. EVL Hřebečovský hřbet Naturové biotopy: ovsíkové louky, štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin, acidofilní a květnaté bučiny, suťové lesy, údolní jasanovo-olšové luhy. Největší problémy v oblasti působí lesní hospodaření. Dochází ke kácení původních porostů, které jsou často nahrazovány nepůvodními dřevinami. Negativní vliv na přirozené zmlazování má okus zvěří. V důsledku bývalé nerostné těžby je území především v okolí obce Hřebečov poddolované, hrozí lokální sesuvy půdy, propadání. Hrozí také znečištění půdy a vody splachem ze skládky hlušiny

24 EVL - Rychnovský vrch, Bohdalov, Vranová Lhota. 19/32. Mapa regionu MTJ. EVL Rychnovský vrch Kopec vystupuje do nadmořské výšky 541 metrů, představuje výrazný prvek krajiny západní části Zábřežské vrchoviny. Stejně jako známý vrchol Hřebeč, rovněž i Rychnovský vrch je součástí táhlého Hřeběčského hřbetu. Rychnovský vrch představuje tajuplnou a pověstmi inspirovanou oblast. Už první rychnovští osadníci vzhlíželi na zalesněný kopec jako na posvátnou horu, opředenou velkými záhadami. Nejstarší pověsti praví, že v okolí vrchu docházelo k zázračným uzdravením. V jiné pověsti se říká, že na vrcholu kopce stával ponurý zámek, kterému vládla krutá čarodějnice, škodící lidem. Když vypršela lhůta její smlouvy s ďáblem, propadla se i se zámkem kamsi do útrob hory Také se píše v místní kronice, že z nitra kopce vycházely dunivé zvuky či hřmění. Tento neobvyklý jev, který byl naposledy zaznamenán ve čtyřicátých letech 20. století, zkoumala velká řádka vědců z různých oborů. Nečastěji se zde střídali geologové ve službách

25 habsburské monarchie, kteří rumplování hory přisuzovali změnám atmosférického tlaku, pukáním hornin, sopečné činnosti či tektonickým pohybům na zlomech. Ovšem žádná z těchto teorií se neprokázala a vysvětlit tuto záhadu už se asi nikdy nikomu nepodaří. Stejně jako u EVL Hřebečovský hřbet představuje největší problém této lokality nevhodné lesní hospodaření. Také zde došlo k výsadbě nepůvodních druhů a zalesňování především smrkem. Původní listnaté porosty (bučiny a doubravy) byly zachovány pouze ve špatně přístupném terénu na strmých svazích. Další ohrožení představuje okus přirozeného zmlazení listnáčů spárkatou zvěří. EVL Bohdalov Zranitelné jsou především bučiny, které jsou nahrazovány především smrkem, který je vysazován také v nivách potoků na úkor jasanovo-olšových luhů. Místy dochází k šíření invazivních druhů (např. trnovník akát, netýkavka žláznatá. EVL Vranová Lhota Nejpočetnější mateřská kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) ve východních Čechách. Památné stromy 20/

26 Mapa regionu MTJ, pracovní list č. 6, přírodniny (větvičky a plody dubu letního, lípy srdčité a borovice lesní), příčný řez větví libovolné dřeviny (nejlépe jeden do dvojice). Pracovní list č. 6. Výpočet stáří větve stromu (použijte příčné řezy). Typologie krajin 21/32. Mapa regionu MTJ, staré (z různých historických období) a současné mapy vaší obce a jejího okolí, staré fotografie vaší obce

27 1. Které typy krajin jsou zastoupeny v regionu MTJ? 2. Se kterým typem krajiny se setkáváte na území naší obce? 3. Který z uvedených typů krajin je nejméně zatěžující pro životní prostředí a proč? 4. Který z uvedených typů krajin je nejvíce zatěžující pro životní prostředí a proč? 5. Zamyslete se, který typ krajiny převládal v regionu (obci) v minulosti, a který v současnosti. Došlo k výrazné změně? Pokud ano, pokuste se vysvětlit její příčiny. 6. Které nerostné suroviny se těžily na Moravskotřebovsku? 7. Porovnejte současnou a historickou mapu obce. Jaké změny lze vysledovat? Využijte staré fotografie či staré mapy obce a nechte žáky, ať sami porovnají, k jakým změnám např. v zástavbě obce došlo. Všimněte si např. architektury domů, zahrad (přechod od zahrádkářství k okrasnému typu zahrady), úpravy vodních toků, zmenšení zemědělských ploch (v souvislosti např. s minulým režimem), představte si, jak žili naši předci atd. Zaměřte se také na těžební minulost regionu, možnost navazujícího projektového vyučování - Hřebečské důlní stezky. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 22/

28 Územní systém ekologické stability (region MTJ) 23/32. Koeficient ekologické stability (KES) 24/

29 KES region MTJ 25/32. Katastrální výměry vaší obce v hektarech (seženete na Obecním úřadě). Nebo můžete zkusit složitější variantu výpočtu uvedenou níže na Pracovní list č. 7. Další informace na Pro výpočet KES lze využít stránky (český úřad zeměměřičský a katastrální) - nahlížení do katastru zobrazení mapy zadejte název obce vybrat katastrální území vybrat zobrazí se katastrální mapa pod mapou vyhledejte ikonu měření vzdálenost/plochy klikněte vyberte možnost měření plochy. Pomocí klikání na levé tlačítko myši ohraničte danou plochu. Informace, o jaký typ pozemku či nemovitosti se jedná získáte kliknutím na ikonu pod mapo s názvem KN a poté kliknutím na vybranou plochu v mapě. Pozor! Výsledek je třeba převést na hektary! Pracovní list č

30 Naučné stezky 26/32. Boršovský les 27/

31 Hřebečské důlní stezky 28/32. Domácí ekologie 29/32. Téma domácí ekologie je velmi široké. Záleží jen na vás, kam žáky chcete směřovat

32 V domečku na prezentaci je 6 základních témat, která můžete libovolně rozvinout. Zmiňte také loga ekoznačení. Odpady 30/32. Také s tématem odpady se dá velice dobře pracovat. Žáci například mohou za domácí úkol zjistit, kolik odpadu se vyprodukuje ve vaší obci za určité časové období, mohou zmapovat rozmístění kontejnerů na tříděný odpad v obci, vytvořit dotazníkové šetření pro občany atd. 1. K čemu slouží sběrné dvory? 2. Jaké druhy odpadů zde můžeme odevzdat? 3. Kam vytříděný odpad ze sběrných dvorů putuje? 4. Platí se za odvoz odpadu přímo do sběrného dvora? 5. Kde se nachází nejbližší sběrný dvůr?

33 Použitá literatura: Demek, J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR: Hory a nížiny. Academia, Praha 1987, 584s. Demek, J. Koverdynský, B. Pek, J. Zimák, J.: Neživá příroda Moravskotřebovska, Městské muzeum, moravská Třebová Hejný, E. Slavík, B.: Květena ČSR. Academia, Praha Nekuda, V. a kol.: Moravskotřebovsko, Svitavsko. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2002, 843 s. Rybář, P. a kol.: Přírodou od Krkonoš po vysočinu: regionální encyklopedie. Kruh, Hradec Králové 1989, 392 s. Internetové zdroje: Plán péče PR Rohová. [online].[cit ]. Dostupné z: < Plán péče PR Dlouholoučské stráně. [online].[cit ]. Dostupné z: < Plán péče PP Pod skálou.[online]. [cit ]. Dostupné z: < Plán péče PP Hradisko.[online]. [cit ]. Dostupné z: < Vyhláška 395/1992 Sb. MŽP České republiky - [online].[cit ]. Dostupné z: < 85c778da46fc125654b0044ddbc?OpenDocument>

34 PŘÍLOHA č. 1: STUPNĚ OHROŽENÍ ORGANISMŮ Stupněm ohrožení se označuje u biologických druhů jejich šance na přežití. Při zařazování do jednotlivých kategorií se zohledňuje např. počet přeživších kusů, přírůstky a úbytky v populaci během času, známé hrozby, možnosti odchovu v zajetí atd. U tzv. běžných druhů není žádné bezprostřední nebezpečí ohrožující přežití druhu. Ohrožené druhy jsou zapsány v červených seznamech. Vyhynulé druhy jsou zapsány v černých seznamech. Červený seznam IUCN (Červený seznam ohrožených druhů) vydává každé dva roky Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN). Poslední verze byla zveřejněna v únoru 2011 a je v ní zapsáno druhů. Kromě mezinárodního Červeného seznamu jsou vydávány také národní seznamy. Mezinárodní seznamy kategorie globálního ohrožení: vyhynulý (Extinct, EX) - poslední zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý - IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy (př. vakovlk tasmánský, dronte mauricijský, ) vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild, EW) - pár jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí (př. kůň Převalského, tchoř černonohý, ) kriticky ohrožený (Critically Endangered, CR) - čelí extrémně vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti (př. rys pardálový, ) ohrožený (Endangered, EN) - čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti (př. plejtvák obrovský, ) zranitelný (Vulnerable, VU)

35 - čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období (lemur kata, žralok bílý,...) téměř ohrožený (Near Threatened, NT) málo dotčený (Least Concern, LC) - druhy, u nich jsou jen velmi malé obavy z vyhynutí (př. ptakopysk,...) chybí údaje (Data Deficient, DD) - pokud není k dispozici dostatek informací k zařazení do jedné z kategorií, nebo chybí znalost o velikosti populace či hrozeb nevyhodnocený (Not Evaluated, NE) - druhy, u kterých není dostatek dat k určení stupně ohrožení (př. hlemýžď zahradní, škeble říční, ) České seznamy kategorie: vyhynulý (A1) - taxon je do této kategorie zařazen, pokud nebyl již po dobu delší než 50 let na daném území nalezen žádný živý zástupce (ale dříve se zde taxon prokazatelně vyskytoval) nezvěstný (A2) - ze současnosti není znám žádný živý zástupce a poslední známé lokality prokazatelně zanikly - lze ovšem očekávat, že druh by mohl přežívat na neznámých lokalitách či ve formě latentních stadií (semena apod.); zpravidla jsou sem zahrnovány taxony, které nebyly nalezeny po dobu kratší než 50 let nejasný (A3) - není znám žádný živý zástupce, není ovšem jasné, zda v minulosti druh vůbec dané území obýval (neexistují jasné doklady, mohlo jít o chybné určení apod.) kriticky ohrožený (C1)

36 - druh bezprostředně ohrožený vyhubením, přežívající jen na několika lokalitách v malém počtu jedinců silně ohrožený (C2) - druh poměrně početný, jehož početnost se v poslední době prudce snižuje; nebo druh relativně stabilní, ovšem velmi vzácný ohrožený (C3) - druh poměrně početný, jehož početnost v poslední době spíše klesá vyžadující další pozornost (C4) - druh, který v současnosti není přímo ohrožen, ale existují faktory, které by ho ohrozit mohly; dále druhy, u nichž pro nedostatek údajů dosud nebylo možno přesný stupeň ohrožení stanovit (např. druhy, o jejichž historickém výskytu chybí záznamy)

37 PŘÍLOHA č. 2: ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH LISTŮ Pracovní list č. 1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR 1. a) Do obrysové mapy ČR s pomocí školního atlasu zakresli níže uvedená zvláště chráněná území: 1. Podyjí, 2. České Švýcarsko, 3. Krkonoše, 4. Bílé Karpaty, 5. Jizerské hory, 6. Litovelské Pomoraví, 7. Železné hory, 8. Poodří, 9. Křivoklátsko, 10. Orlické hory, 11. Blaník, 12. Moravský kras b) Barevně odliš, zda se jedná o Národní park či CHKO Barevně rozliš zvláště chráněná území velkoplošná a maloplošná. Národní park Přírodní památka Přírodní rezervace Národní přírodní rezervace Chráněná krajinná oblast

38 3. Jak se nazývá základní právní předpis, který v ČR určuje způsoby ochrany? zákon 114/1992 Sb. 4. S pomocí tabulky odpověz na otázky. Národní park rok vyhlášení rozloha (ha) Krkonoše Šumava ,64 Podyjí České Švýcarsko a) Který NP je nejstarší? Krkonošský b) Kolik let uběhlo od založení prvního do založení posledního NP? 37 let c) Který NP je nejmenší? Podyjí d) Který NP je největší? Šumava e) Kolikrát by se plošně vešel NP České Švýcarsko do NP Krkonoše? 4,8 x f) Jaká je celková plocha NP v České republice?..1208, 64 ha

39 Pracovní list č. 2 NATURA K typům chráněných území soustavy NATURA 2000 patří: a) národní parky b) přírodní rezervace c) ptačí oblasti d) evropsky významné lokality 2. Vyber správné logo NATURY a) b) c) 3. Na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zjisti názvy evropsky významných lokalit v okrese Svitavy. Hřebečovský hřbet, Rychnovský vrch, Vranová Lhota, Bohdalov

40 Pracovní list č. 3 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 1. K chráněnému území přiřaď typ jeho ochrany. národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, přírodní památka, evropsky významná lokalita, přírodní park Rohová.. přírodní rezervace Pod skálou. přírodní památka Hradisko přírodní památka Dlouholoučské stráně přírodní rezervace Hřebečovský hřbet EVL Rychnovský vrch... EVL Vranová Lhota..EVL Bohdalov... EVL Bohdalov Hartinkov...přírodní park 2. Do mapy zaznač tyto chráněné oblasti: Rohová, Pod Skálou

41 3. Který z těchto státních symbolů je vyobrazen na tabulích označujících přírodní rezervace? a) b) c) 4. Ve které z chráněných lokalit regionu se vyskytují porosty silně ohroženého tisu červeného? PP Pod Skálou (Mladějovské tisy), PR Rohová 5. Vypiš tři chráněné druhy z rostlinné a z živočišné říše (v blízkosti školy). rostliny živočichové Vyber činnosti člověka, které jsou v NPR a PR přísně zakázané. a) záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů b) táboření mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody c) umisťování nových staveb d) chemizace, změna vodního režimu a terénní úpravy e) pohyb po nevyznačených cestách

42 Pracovní list č. 4 CHRÁNĚNÉ ROSTLINY REGIONU 1. Podtrhni ty rostliny, které jsou zařazeny do seznamu ohrožených druhů: tis červený, borovice lesní, áron plamatý, okrotice bílá, ploštičník evropský, kopretina bílá, buk lesní, lýkovec jedovatý, lilie zlatohlavá 2. Na obrázcích vidíš příklady chráněných rostlin v našem regionu. Pokus se je pojmenovat (nápovědu hledej v úkolu č. 1). áron plamatý (o.d.) ploštičník evropský (k.o.d) okrotice bílá (o.d.) K rostlinám dopiš, zda se jedná o kriticky ohrožený druh (k.o.d.), silně ohrožený druh (s.o.d.) nebo ohrožený druh (o.d.) lilie zlatohlavá (o.d.)

43 3. Na základě textu urči rostlinu, která je zde popsána a odpověz na otázky. Tato rostlina keřovitého nebo stromovitého růstu může dorůst výšky až 20 m. Rostliny stromovitého vzrůstu jsou zpravidla dlouhověké, jsou známi jedinci staří přes tisíc let. Je považován za silně ohrožený druh a je přísně chráněn. Na území České republiky je původním druhem. Vyskytuje se převážně na stinných lokalitách. Celá rostlina je až na červený zdužnatělý obal kolem semene (tzv. míšek) prudce jedovatá obsahuje jed taxin ze skupiny alkaloidů. Od ostatních jehličnanů se liší zbarvením (je nejtmavší) a absencí pryskyřičných kanálků. Typická je také její kůra u mladých jedinců červenohnědá a hladká, u starších tmavší a odlupuje se v plátech. jméno rostliny: tis červený a) Je rostlina původním druhem v ČR? ano b) Kolika let se rostlina může dožít? přes 1000 let c) Na jakých lokalitách se vyskytuje? stinných d) Které její části jsou jedovaté? celá rostlina kromě míšku e) Čím se liší od ostatních jehličnanů? barvou, chybí pryskyřičné kanálky f) Do jaké skupiny látek patří jed taxin? alkaloidy g) Jakou barvu mají míšky? Vybarvi obrázek

44 Zopakuj si z hodin botaniky: 4. Popiš stavbu listu. čepel žilnatina řapík 5. Popiš schéma fotosyntézy (sluneční záření, O 2, CO 2, H 2 O, cukry). sluneční záření O 2 CO 2 cukry H 2 O

45 Pracovní list č. 5 CHRÁNĚNÍ ŽIVOČICHOVÉ REGIONU 1. Do jakých kategorií se podle české legislativy rozdělují chránění živočichové? Vyřeš přesmyčky. ycikritk hžrooíne kriticky ohrožení sělni ožrohení rhíoženo.. silně ohrožení.. ohrožení 2. Jak se od sebe tyto kategorie liší? (co dané pojmy znamenají?) Použij literaturu nebo internet. Kriticky ohrožený druh - druh bezprostředně ohrožený vyhubením, přežívající jen na několika lokalitách v malém počtu jedinců Silně ohrožený druh - druh poměrně početný, jehož početnost se v poslední době prudce snižuje; nebo druh relativně stabilní, ovšem velmi vzácný Ohrožený druh - druh poměrně početný, jehož početnost v poslední době spíše klesá 3. Do jaké z těchto kategorií patří tato zvířata našeho regionu? kriticky ohrožený silně ohrožený silně ohrožený

46 ohrožený silně ohrožená 4. Spoj rodové jméno s druhovým. tesařík černý ještěrka velký čáp alpský čolek obecná výr horský 5. Jak se nazývá kniha, která obsahuje seznamy ohrožených druhů? Červená kniha ohrožených druhů

47 6. Vyber si jednoho živočicha z předcházejícího úkolu a s pomocí literatury či internetu o něm zjisti následující informace: živočich: latinský název:.. zařazení do systému: třída. řád čeleď. rod.. druh. charakteristické znaky: velikost a váha samce: velikost a váha samice:. délka života:.. zeměpisné rozšíření:. biotop:.. potrava:.. doba rozmnožování: počet mláďat:

48 Pracovní list č. 6 PAMÁTNÉ STROMY 1. Jaká kritéria musí splňovat stromy, které jsou prohlášené za památné? - stromy mimořádného vzrůstu, stáří, celkového vzhledu - stromy, které jsou významnou krajinnou dominantou - stromy, které jsou historicky významné - stromy doprovázející kulturní památku 2. Návrh na zařazení daného stromu do kategorie stromů památných můžou/může podat: a) pouze ochránci přírody b) pouze státní orgány c) každý občan ČR 3. Pokácení památného stromu může povolit: a) obecní úřad bez povolení orgánů ochrany přírody b) orgán ochrany přírody po předchozím vynětí stromu ze seznamu památných stromů c) není nutné žádat povolení 4. Vypočítej přibližné stáří tohoto stromu. asi 20 let

49 5. Na území našeho regionu se nachází 3 památné stromy. O které druhy se jedná? dub letní lípa srdčitá borovice lesní 6. Ve které z těchto obcí regionu se tyto tři památné stromy nachází? Chornice Městečko Trnávka Jevíčko Linhartice Třebařov Kunčina Staré Město Dlouhá Loučka Moravská Třebová Vranová Lhota Biskupice Křenov 7. Památné stromy jsou označovány: tabulí s malým státním znakem tabulí s velkým státním znakem pruhovým značením na kmeni nejsou označovány

50 Pracovní list č. 7 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 1. Vysvětli zkratku ÚSES. územní systém ekologické stability 2. Vlastními slovy popiš, co je tzv. ÚSES. Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných přírodě blízkých ekosystémů, které v krajině udržují přírodní rovnováhu a tím zajišťují trvale udržitelný rozvoj. 3. Který ze zákonů přesně definuje ÚSES? Zákon č. 114/1992 Sb. 4. K cílům ÚSES patří: a) zachování nebo znovuobnovení přerozeného genofondu krajiny b) zachování rozmanitosti původní biodiverzity c) vytvoření sítě relativně ekologicky stabilní krajiny d) rozmnožení geograficky nepůvodních druhů na našem území 5. ÚSES tvoří sítě (barevně označ): biokoridorů průmyslových objektů biocenter biopotravin obchodních sítí interakčních prvků 6. Pomocí barev roztřiď, zda se jedná o součást stabilního či labilního ekosystému. trvalý travní porost, pastviny, chmelnice, vinice, sady, antropogenní plocha, orná půda, vodní toky, mokřady, lesní půda

51 7. Vypočítej koeficient ekologické stability (K es ) vaší obce. (údaje lze zjistit na obecním úřadě nebo na nápověda: K es = stabilní ekosystém / labilní ekosystém druh ekosystému plocha druh ekosystému plocha druh ekosystému plocha trvalý travní porost 3,05 ha mokřady 0,0 ha vinice 0,0 ha antropogenní plocha 5,6 ha sady 0,5 ha pastviny 0,88ha orná půda 16,8 ha vodní toky 0,6 ha lesní půda 23,0 ha chmelnice 0,0 ha výpočet: LP + VT + TTP + Pa + Mo + Sa + Vi K es = OP + AP + Ch 23,0 + 0,6 + 3,05 + 0, , ,03 K es = = = 1,25 16,8 + 5, ,4 Na základě výsledku urči, o jaký typ území se jedná: Koeficient ekologické stability naší obce vyšel 1,25. To znamená, že se jedná o vyváženou krajinu

52 Pracovní list č. 8 PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ KRAJINA 8. Stručně popiš jak vypadá přírodní krajina. 9. Jakým způsobem může člověk narušit přírodní krajinu? Vyhledejte v kronikách obce, kdy došlo k jejímu osídlení Porovnejte fotografie Moravské Třebové. K jakým výrazným změnám došlo? Moravská Třebová 1840 Moravská Třebová

53 12. V našem regionu se vyskytuje poměrně velká plocha orné půdy. Co se na ní pěstuje?. 13. Jaká pozitiva a jaká negativa přináší do obcí vybudování tzv. průmyslových ploch? pozitiva negativa 14. Vyjmenuj podniky, které působí v našem regionu

54

55

56 Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro 2. stupeň ZŠ Mgr. Zdeňka Kolbábková Region Moravskotřebovska a Jevíčska, 2012 NEPRODEJNÉ

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková II. stupeň Pracovní list 1A Pracovní list č. 1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR 1. a) Do

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska Metodicko-didaktický komentář Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska pro II. stupeň ZŠ Mgr. Filip Kolbábek Nerostné bohatství Moravskotřebovska a Jevíčska ZÁPIS CITACÍ POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny. historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území - chráněné druhy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny. historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území - chráněné druhy ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území - chráněné druhy Ochranou přírody a krajiny se rozumí péče státu, právnických

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň.

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. ZÁKLADY OCHRANY PŘÍRODY V ČR 1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. 2. Do diagramů rozděl typy zvláště chráněných

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inţenýrství Ţivotní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inţenýrství Ţivotní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inţenýrství Ţivotní prostředí (143 ZIPR) 10. přednáška Ochrana přírody a krajiny ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny historický

Více

Ochrana přírody-radek Častulík

Ochrana přírody-radek Častulík Ochrana přírody-radek Častulík Devastace krajiny člověkem-povrchovou těžbou-ns-hlavně h.uhlí Exhalacemi-tepelné elektrárny Umělými hnojivy Doprava a topení v domávnostech Nutná ochrana přírody-cca 15%

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území -chráněné druhy Ing. Martin Dočkal, Ph.D. ČVUT v Praze f. Stavební katedra hydromeliorací

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR historie ochrany přírody a krajiny kategorie chráněných území NP, CHKO maloplošná CHÚ NATURA mezinárodně významná území mokřady biosférické rezervace UNESCO Historie ochrany

Více

HLUK. Zákony na ochranu přírody a životního prostředí v ČR

HLUK. Zákony na ochranu přírody a životního prostředí v ČR Úbytek vody: meliorace mění vodní režim krajiny (sucho x záplavy) regulace vodních toků zkrácení vodního toku, úprava dna, vykácení břehových porostů snižuje se možnost vsakování a omezuje samočisticí

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska Metodicko-didaktický komentář Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska pro I. stupeň ZŠ Mgr. Filip Kolbábek ANOTACE: Vzdělávací materiál Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor. Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011

Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor. Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011 Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011 Krušné hory Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo, které se táhne v délce 130 km s průměrnou

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY Příloha 1 PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY 1. Krajina kolem města Jevíčko a v něm samotném je příkladem narušené (degradované krajiny, krajiny obdělávané, krajiny příměstské a městské krajiny.

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno. Zákona č. 114/1992 Sb.

Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno. Zákona č. 114/1992 Sb. Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno Zákona č. 114/1992 Sb. Ochranu přírody a krajiny upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. Oba právní předpisy byly

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu Projekt LIFE-Nature 1 ÚVOD Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády v roce 2004 získala jako první organizace v České republice

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje 1.1 Zřizovací právní předpis (H. Härtel) Zřizovací právní předpis Národní park České Švýcarsko byl zřízen zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum výskytu plazů 2010 Zpracovali:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více