Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví"

Transkript

1 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy

2 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy Hranice, Jurikova 588 IČ Bankovní spojení /0600 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Olomouckého kraje Zařazení do sítě škol č. j. 8294/ Název zřizovatele Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Školní polesí, Hranice VI Valšovice 33, IZO DM Teplická Součásti školy DM Jungmannova Školní jídelna Jungmannova Arboretum školy IZO ředitelství Ing. Miroslav Kutý ředitel školy RNDr. Karel Sargánek zástupce ředitele, statutární zástupce Vedoucí a hospodářští pracovníci Ing. Arnošt Malenovský zástupce ředitele pro ŠP Blanka Blahová zástupce ředitele pro ekonomiku Emil Vávra vedoucí vychovatel Vladimíra Kuchaříková - vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Domov mládeže Jungmannova Domov mládeže Teplická Školní jídelna Jungmannova 450 Školní polesí Valšovice 1000 ha Arboretum školy 3,5 ha 1.3 Charakteristika školy Na Střední lesnické škole v Hranicích se vyučuje čtyřletému studijnímu maturitnímu oboru M/001 - lesnictví, ukončenému maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy 9. tříd základní školy, chlapce i děvčata, u kterých se vedle studijních předpokladů vyžaduje i dobrý zdravotní stav. Vedle teoretické výuky je na škole kladen i velký důraz na praktická cvičení a výkon praxe, které se konají převážně na školním polesí, částečně i na dalších pracovištích lesnického provozu. Od je školní polesí Valšovice součástí školy. Škola zabezpečuje ubytování a stravování všem přihlášeným žákům. V mimoškolní výchově v době mimo vyučování je žákům zabezpečeno využití volného času v bohaté sportovní a zájmové činnosti. Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, hospodařící s finančními prostředky přidělovanými Krajským úřadem v Olomouci. Střední lesnická škola Hranice je nejstarším lesnickým vzdělávacím zařízením s nepřetržitou činností na území České republiky. Byla založena v roce 1852 na zámku v Úsově. Po 15-ti letech se přestěhovala na hrad Sovinec a po dalších 30-ti letech do Hranic. Německý vyučovací jazyk vystřídala v roce 1920 čeština. V současné době studuje ve škole cca 360 žáků z oblasti celé Moravy, Slezska i Svitavska. 1

3 1.4 Profil absolventa - schváleno MŠMT ČR dne č.j / , s platností od 1. září 2000 Výsledky vzdělávání: Absolvent je odborně připraven tak, aby po zapracování mohl v lesním hospodářství zastávat širokou škálu technicko-hospodářských a administrativně správních činností, pro které zaměstnavatel vyžaduje úplné střední odborné (lesnické) vzdělání. Obecné vědomosti, dovednosti a postoje Absolvent vzdělávacího programu se vyznačuje základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti všeobecného vzdělávání, a to zejména : dovede se orientovat v politickém dění, zná základní principy fungování demokratické společnosti, svá práva a dovede uplatňovat své zájmy v rámci zákonných norem občanské společnosti, respektujíc však práva jiných lidí; je připraven na život v multikulturním prostředí; má přehled o fungování tržní ekonomiky, uvědomuje si význam funkčního sociálního systému a smyslu pro občanskou solidaritu; dovede rozlišit základní kategorie životních hodnot, je schopen odpovědného a humánního přístupu k ostatním lidem, orientovat se v mezilidských vztazích a pochopit význam rodiny ve společnosti; váží si svého zdraví a upevňuje si svou tělesnou i duševní kondici; je poučen o negativních dopadech neodpovědného a nezdravého způsobu života o škodlivém vlivu návykových látek na lidský organismus; je schopen kultivovaného projevu ústní a písemnou formou a chápe jeho význam pro společenské a pracovní uplatnění; má všeobecný kulturní rozhled, dovede se orientovat v jednotlivých uměleckých žánrech, má přehled o české i světové literatuře a má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, populárně naučná díla a časopisy podle svého zájmu; dovede kriticky přistupovat k médiím, získávat potřebné informace včetně informací ze sdělovacích prostředků a je schopen je interpretovat jak v obecné, tak i v odborné oblasti; má přehled o historickém vývoji českých i světových dějin, který vedl k vytvoření současné podoby světa a který odráží i současné politické dění; je schopen nejen přiměřeně komunikovat v jednom světovém jazyce a domluvit se o věcech denního života, ale ovládá a využívá odbornou terminologii potřebnou k vlastnímu odbornému vzdělávání a k výkonu povolání; má matematické znalosti a poznatky na úrovni střední školy v míře potřebné k úspěšnému řešení konkrétních problémů ve své profesi i v běžných životních situacích; rozumí a je schopen používat přesné matematické formulace, matematické symboly a další prostředky (např. grafy, diagramy, tabulky); umí logicky myslet a odhadnout předpokládané výsledky, ověřit reálnost získaných výsledků a zdůvodnit zvolený způsob řešení; rozumí přírodním jevům a zákonům, je schopen uplatnit přírodovědné poznatky ve své profesi i v běžném životě, pochopit důsledky aplikací fyziky, chemie a biologie na lidskou společnost v závislosti na rozvoji vědy a techniky a jednat v zájmu ochrany životního prostředí; umí provádět základní metody práce v přírodovědných oborech (pozorování, experiment) a využívat k tomu patřičné přístroje a materiály; ovládá práci s osobním počítačem, využívá poznatky a dovednosti osvojené z výpočetní techniky v běžné i profesní praxi a jako zdroj informací; během studia získal návyk průběžně se odborně vzdělávat ve svém oboru a schopnost uplatňovat nově získané poznatky při výkonu svého povolání. Odborné vědomosti, dovednosti a postoje Absolvent střední lesnické školy vedle splnění vzdělávacích cílů vymezených Standardem středoškolského odborného vzdělávání pro směr zemědělský ovládá: zákonitosti vývoje lesních ekosystémů; 2

4 přírodovědné principy trvale udržitelného hospodaření v lesích a technické principy zakládání, pěstování a ochrany lesa, ochrany dřeva; určování lesních dřevin a stanovištních rostlin dle morfologických znaků, klasifikování lesního humusu, druhů a typů lesních půd; pozorování lesa a jeho změn, jejich včasné registrování a hodnocení, formulací a realizaci potřebných opatření; zásady pro certifikaci dříví a možnosti jejich využití; způsoby propagování a zajišťování trvale udržitelného rozvoje lesů; uplatňování metod hospodaření podporujících biodiverzitu v lesích; vyhodnocování stavu lesa a přijímání adekvátních opatření, včetně ochrany lesa před abiotickými a biotickými činiteli; organizaci sběru osiva z uznaných porostů, včetně řízení prací ve školkách, až po vyzvedávání a expedici sazenic v souladu s příslušnými zákonnými předpisy; zpracování plánu výchovných zásahů; vyznačování výchovných zásahů i obnovních těžeb; výpočet a evidenci vytěžené hmoty, včetně evidence a řízení její distribuce; řízení odborné a ekonomicky účelné manipulace s vytěženou dřevní hmotou; výpočet objemů jednotlivých stromů i zásob jednotlivých porostů a porostních skupin; základy hospodářské úpravy lesů, techniku a technologii vypracování lesního hospodářského plánu, jeho využití pro hospodaření v lesích a vedení lesní hospodářské evidence; technické prostředky používané v lesním hospodářství, jejich konstrukci, význam a technologické zásady použití strojů v lesním hospodářství; základní pěstební, těžební a transportní technologii, jejich strukturu, technické zajištění, pracovní a organizačně ekonomickou stránku; posuzování technických prostředků, používaných v lesním hospodářství, na základě analýzy jejich technických parametrů, ošetřování a seřizování běžných typů pracovních strojů; řízení motorových vozidel na základě získaného řidičského oprávnění na osobní automobil (případně na traktor a motocykl); základy lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží; plánování, projektování a realizaci údržby pozemních a dopravních lesních objektů a objektů hrazení bystřin dle technické dokumentace; řízení provozu myslivosti v rozsahu zákonných pravomocí mysliveckého hospodáře; jednoduchá zaměřování lesního detailu, práci s lesnickými mapami, vedení pozemkové evidence a udržování hranic pozemkové údržby v elaborátech i v terénu; princip pozemního a leteckého zaměřování a mapování lesů, vedení evidence pozemků, signalizací, stabilizaci a údržbu hranic; práci s lesnickými průměrkami, výškoměry a růstovým nebozezem; základy práce s jednomužnou motorovou pilou; základní principy oceňování lesní půdy a lesních porostů, zjišťování a výpočty náhrad škod na nich; práce s počítačem z hlediska uživatele této účetní evidence v rozsahu potřeb lesního technika středoškolské kvalifikace; vypracování návrhů technologických postupů, přípravu, řízení, ekonomické a ekologické hodnocení technologických procesů; zpracování podkladů pro výpočet mezd, spolupráci při tvorbě norem, provádění kalkulace nákladů a technicko-ekonomických rozborů; provádění tržní analýzy, realizaci výrobků hlavní i přidružené lesní výroby, zjišťování rentability lesního podniku; rozhodování o hospodářských opatření na základě ekonomické analýzy nákladů a analýzy trhu, spolupráci s vlastníkem při stanovení hospodářských cílů a prosazování těchto cílů v souladu se zákonnými předpisy; základy marketingu a tvorby cen výrobků v lesním hospodářství v závislosti na stavu trhu, zásady hospodárnosti při řízení lesního podniku; právní předpisy týkající se lesního hospodářství, půdy, životního prostředí, myslivosti, silničního provozu; zásady správního řízení a správního řádu; 3

5 analýzu a interpretaci obsahu právních norem zákonů, vyhlášek, výnosů, směrnic a pokynů; vypracování zápisu o jednání, odborné zprávy, anotace; zásady personální politiky, sociálního zabezpečení a odměňování zaměstnanců, sociálně-psychologické aspekty práce; techniku organizace a hygieny duševní práce, metody samostatného studia; příčiny úrazů, nemocí z povolání a jejich prevenci, základní ustanovení o bezpečnosti a hygieně práce i pracovního prostředí; řízení malého kolektivu; základy informatiky a využívání informačních zdrojů pro práci v oboru i v dalším sebevzdělávání; poskytování první pomoci při nevolnosti, pracovních úrazech a nehodách, používání prostředků protipožární ochrany. Možnosti uplatnění absolventa: Cílem uplatnění absolventa je kvalifikovaná správa lesa. Po zapracování se uplatní jako zaměstnanec (revírník), později po splnění zákonem předepsaných předpokladů i jako odborný lesní hospodář (ve smyslu zákona o lesích). Absolvent se může v lesním hospodářství uplatnit v široké škále činností, pro které zaměstnavatel vyžaduje úplné střední lesnické vzdělání, ve státní správě (lesnictví, myslivost, ochrana životního prostředí apod.) nebo jako soukromý podnikatel. Speciální součástí jeho odborného vzdělávání je dále kvalifikace pro výkon činnosti mysliveckého hospodáře (ve smyslu zákona o myslivosti) a pro obchod se semeny a sazenicemi lesních dřevin ( ve smyslu zákona o lesích). Absolvent se může uplatnit i v příbuzných oborech, zejména v dřevařství a v okrasném sadovnictví. Absolvent se kromě toho může ucházet o přijetí na vyšší odborné a vysokoškolské studium za stejných podmínek jako absolvent ostatních škol poskytujících úplné střední vzdělání s maturitou. 1.5 Seznam studijních oborů: Kód oboru Ukončení studia Forma studia Druh studia Další vzdělávání Kmenový obor M lesní hospodářství studijní obor M/001 lesnictví maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce denní řádné, denní, čtyřleté s maturitou - školící činnost v oboru lesnictví, myslivosti a životního prostředí - školící činnost v oblasti lesní pedagogiky - konzultační středisko MZLU LDF v Brně bakalářské studium, kombinovaná forma - trvale vzdělávací základna ministerstva zemědělství ČR - univerzitní trenérská škola Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně - výuka jazyků NEJ, ANJ, FRJ, ŠPJ, RUJ 1.6 Personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem ,0 % 100,0 x 4

6 1.6.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem , Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje kvalifikaci kvalifikaci celkem % učitel všeobecně vzdělávacích předmětů učitel odborných lesnických předmětů Učitel praxe Externí učitel vychovatel celkem Aprobovanost výuky Předmět % Předmět % Český jazyk 100 Stroje a zařízení 100 Cizí jazyk 100 Motorová vozidla 100 Matematika 100 Myslivost 100 Chemie 100 Lesní stavby 100 Fyzika 100 Pěstování lesů 100 Dějepis 100 Lesní těžba 100 Občanská nauka 85 Ochrana lesů a živ.prost. 100 Biologie 100 Hospodářská úprava lesa 100 Lesnická botanika 100 Ekonomika 100 Lesnická zoologie 100 Tělesná výchova 100 Lesnická geodézie 100 Praxe Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek 1.A B C ročník A B C ročník A B C ročník A B C ročník Celkem

7 1.6.6 Žáci přijatí do 1. ročníku školy počet prvních tříd počet žáků přijatých do prvních tříd přestup z jiné SŠ Žáci přijati ke vzdělávání na vysokou školu, vyšší odbornou školu typ školy počet přijatých žáků Vyšší odborná škola 5% Vysoká škola 85% Hodnocení žáků Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 1. A B C A B C A B C A B C 3 23 celkem prospěch s vyznamenáním ročník je 12,6% n=neprospěl, u= ukončil studium, př. = přerušil studium 6

8 1.6.9 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1. A B C A B C A 1-3. B C A B C 2 - celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1. A B 7-1. C A B C A B C A 2-4. B 7-4. C 3 - Celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 1. B 1. C 2. A 2. B 2. C 1 3. A 2 3. B 3. C 4. A 4. B 4. C 1 celkem Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 1. A 1. B 2 1. C 2. A 2 7

9 2. B 2. C 1 3. A 2 3. B 3. C 4. A 4. B 4. C celkem Opakování ročníku žák žák nemohl být žák měl vážné Nebylo povoleno Přestup na třída neprospěl hodnocen zdravotní důvody opakování jinou školu 1. A 1 1. B 2 1. C 2. A 1 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 4. A 4. B 4. C celkem 4 % neprospěch na SLŠ celkem 1-4 ročník 0,56% Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A , B , C , A ,86 2 0,07 2.B , C , A ,03 9 0,30 3.B , C , A , B , C , celkem ,

10 Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2008/2009 studium čtyřleté, organizace studia - denní studijní obor: M/001 lesnictví Funkce 1. komise - 4. A 2. komise 4. B komise 4. C Ing. Luděk Spíchal Ing. Václav Kohout, CSc. Ing. Martin Dubravec Předseda SLŠ Trutnov SLŠ Písek SOUL Bzenec - Přívoz Místopředseda : Ing. Jiří Podhorný RNDr. Karel Sargánek Mgr. Aleš Skotnica Třídní učitel : Mgr. Miroslav Menšík Ing. Ctirad Juráň Ing. Marek Šuba Počet žáků : Prospělo s vyznam. : Prospělo : Neprospělo : Povolena opr. zkouška

11 Spolupráce školy s rodiči Formy spolupráce Formy spolupráce komentář Školská rada Založena Sdružení rodičů a přátel školy Občanské sdružení při škole Sdružení absolventů školy Česká lesnická společnost - pobočka Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 2 třídní schůzky s konzultacemi pro rodiče Školní akce pro rodiče Přijímání studentů 1. ročníku do stavu lesnického Hubertská zábava 4.roč. Školní časopis Homeles Komentář ředitele školy: Školská rada se schází nejméně 2x ročně, projednala rozpočet školy, koncepci školy, schválila výroční zprávu, schválila školní řád. Třídní schůzky konzultace pro rodiče jsou součástí informačního systému školy. Rodiče se mohou o výchově a vzdělávání svých dětí informovat formou web.stránek školy (iškola). Žáci si vydávají svůj časopis HOMELES, který má velmi dobrou informační, kulturní i grafickou úroveň. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) Akce školy Typ akce Počet zúčastněných Počet zúčastněných tříd žáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání Lyžařský výcvik 3 72 Škola v přírodě - - Exkurze Školní výlety 3 86 Zahraniční výjezdy - - Studentská vystoupení Školní akademie Koncerty - trubači 30 Celostátní soutěže a vystoupení na akcích školy i na veřejnosti Výstavy sbírky, trofeje Soutěže 1,20,25 SOČ, včelaři, střelci Olympiády 3 20 Biologická, ekologická Jiné akce školy 120 Lesní pedagogika Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Středoškolská odb. činnost 1 Středoškolský pětiboj 4 Národní soutěž mysliveckých trubačů v Kostelci n. Č.L. Střelci 4 26 Výsledek, umístění Tomáš Dvořák 3.A 4.místo v krajském kole (Tvorba učebních pomůcek) Lívová, Pelíšek, Kizsová, Krchen 1. místo přeborníci Olomouckého kraje Velký soubor 2.a 4.místo z 19 souborů ČR Jednotlivci 2.,3.,5.,7. a 13. místo Družstvo - 1.místo v celostátním přeboru ČR ve střelbě z malorážky Jičín Jednotlivci Michal 1.A 1.místo 10

12 Biologická olympiáda 3 Petr Matoušek 3.B 1. místo Václav Skříčil 3.C 2. místo Jakub Mach 1.C 2. místo Komentář ředitele školy: Vedení školy vytvořilo organizační i finanční podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků mohlo akcí školy zúčastnit. Talentovaní žáci se zúčastňují soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky. 2 Zájmové vzdělávání Zájmové kroužky ve školním roce 2008/2009 V rámci volnočasových aktivit Volejbal vedla p. Jaroslava Ryšková Trubačský vedl Mgr. Jaroslav Valenta Střelecký vedl p. Roman Páral, p. Zdeněk Pospíšil Kulturistika vedl p. Zdeněk Přikryl Basketbal vedl Mgr. Miroslav Menšík Tenis vedl Ing. Josef Kacerle Počítače vedla p. Ludmila Vávrová Řezbářský kroužek vedl Mgr. Jaroslav Valenta Lesní pedagogika vedla Ing. Alice Palacká, p. Jaroslava Ryšková Včelařský kroužek vedl Ing. Vladimír Rolinc Rybářský vedl Ing. Radim Církva Kopaná vedl RNDr. Karel Sargánek Házená vedl Ing. Josef Kacerle Komentář ředitele školy: Zájmové vzdělávání je řešeno pomocí kroužků. Tím, že většina žáků (cca 2/3) žáků je ubytována na DM, věnuje se jim v jejich volném čase stálá možnost využití ve sportu i odborných záležitostech. Počty žáků v kroužcích se mění podle momentálního zájmu. Žáci se zúčastňují různých akcí a soutěží v tuzemsku i v zahraničí s velmi dobrými výsledky. Je třeba podporovat toto aktivní vyžití žáků a příslušné pedagogy motivovat. 3 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 3.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení 1 - ano zdravotní znevýhodnění 49 Skupinová integrace - sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků - - celkem Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku počet z třídy do třídy - 11

13 3.4 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním ano částečně ne odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy + uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky + umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám + zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků + uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka + podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky + zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami + působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby + spolupráce s rodiči + spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. + Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne individuální nebo skupinovou péči přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky Komentář ředitele školy: Škola má jednoho žáka se zdravotním postižením sluchu. Ostatní vykazovaní jsou pouze se zdravotním znevýhodněním. Podmínky pro jejich vzdělávání jsou dobré, zaměřené především na individuální péči a odpovídající metody a formy práce. Škola má plně vzdělanou, aktivní a prakticky erudovanou výchovnou poradkyni. 12

14 4 Vyřizování stížností, oznámení podnětů 4.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil žádné 4.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil žádné 4.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil žádné Komentář ředitele školy: Ve školním.roce 2007/2008 nebyly podány žádné stížnosti dle bodů 16.1., ani Ve školním.roce 2008/2009 nebyly podány žádné stížnosti dle bodů 16.1., ani Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 Jméno a příjmení Ing. Luboš Bartoš Mgr. Kateřina Bradová Ing. Alice Palacká Mgr. Pavla Přívorová Mgr. Jan Beláň Ing. Radim Církva Mgr. Iva Dobešová Studium k získání kvalifikačních předpokladů a požadavků Doktorandské studium na MZLU Brno dokončení Absolvování seminářů CERMATu ke státní mat. zk. Z ČJL, získání certifikátu krajské lektorky ČJL Doktorandské studium na MZLU Brno Metodické kompetence učitele cizího jazyka. Tvorba ŠVP na středních školách Studium Evangelického teologického semináře na VOŠ v Praze Studium odborné literatury věnované arboristice a rybářství Studium nových gramatických jevů a lexikálních jednotek FF UP Olomouc Studium k prohlubování odborné kvalifikace Účast na odborných seminářích a výstavách. Stáž na TU Zvolen Zvio Tvorba koncepce MZeČR k lesní pedagogice Nová maturita a Evropský referenční rámec pro jazyky - Slezská univerzita, Schola servis - seminář ke státní maturitě Studium odborných materialů pro ŠVP z ČJL i OBN Kontakt s lesnickou praxí u LZ Židlochovice Studium a příprava k nové mat. zk. ŠVP v ANJ Studium k získání dalších kvalifikačních předpokladů Samostudium angličtiny. Samostudium odborných časopisů z psychologie a ČJL Kurzy lesní pedagogiky Studium angličtiny a další vzdělávání v pedagogice, psychologii, environmentální výchově Prevence sociálně patologických jevů studium materiálů Samostudium odborné lesnické literatury. Návštěvy arboret a zámeckých parků. Samostudium americké a britské literatury Studium odborné lesnická problematiky v ANJ 13

15 Mgr. Petr Hub Ing. Zdeňka Chmelařova Ing. Ctirad Juráň Ing. Lukáš Kandler Jiří Gratcl Mgr. Miroslav Menšík Mgr. Karla Straková Mgr. Hana Nováková Ing. Josef Pitron Ing. Jiří Podhorný Ing. Vladimír Rolinc RNDr. Karel Sargánek Mgr. Aleš Skotnica Ing Radim Církva Mgr. Petra Pařízková Ing. Marek Šuba Mgr. Kateřina Šoborová Jarmila Čierniková ŠVP pro matematiku a dějepis Práce s webovými stránkami a jejich tvorba Problematika lesnické typologie. Dotváření rámce státní maturity z ITZ Studium RVP lesnictví pro tvorbu ŠVP praxe Specializace v goniometrii a kombinatorice. Absolvování nástavbových kurzů němčiny Doktorandské studium na MZLU Brno Studium pilotních ŠVP Moderní metody práce v lab. Analytické chemie Prohlubující studium botaniky Specializace v goniometrii a kombinatorice Zahájení doktorandskéh o studia na MZLU v Brně Seminář příprava ŠVP anglický jazyk Komunikace a zvládání krizových situací. Metodika prevence a řešení šikanování Účast na 15. konferenci středoškolských matematiků Aktualizace příprav do občanské výchovy Získání certifikátu komisaře pro státní maturitní zkoušku Studium právních norem na úseku ŽP a spolupráce s MěÚ v Hranicích Studium RVP a příprava ŠVP pro TEV a sport Samostudium motivačních příkladů v MAT. Studium dějepisné odborné literatury. Zdokonalování se v ANJ Samostudium literatury IT Samostudium v oblasti problematiky ekologie lesa. Samostudium,konzultace s lesnickými odborníky LČR, výzkumné ústavy Návštěva lesnického provozu Nové učební postupy, metody a formy výuky TEV Práce s problémovým Lesní pedagogika seznámení s žákem - seminář EVVO Příprava pro společnou část Kurz TV netradiční metody maturitní zkoušky z NEJ výuky Tvorba ŠVP z NEJ Intenzivní kurz francouštiny Účast na konferencích a Samostudium odborné lesnické seminářích akreditovaných literatury a lesnického tisku Mze a MŽp konaných ČLS Vytvoření projektu růstového modelu pro Kontakt s ÚHUL Brandýs n.l. školní polesí Studium včelařské problematiky -kontakt s Kontakt s lesnickým provozem. MZLU Brno Účast na akreditovaných seminářích a konferencích Samostudium školské legislativy zaměřených na aplikaci nového školského zákona Využití internet ve fyzice. Projektování výuky a ŠVP Příprava expozice pro muzeum v Bruntále na úseku lesnictví Seminář Práce s problémovým žákem Školení k získávaní dotací z EU a tvorba projektů Samostudium odborné počítačové literatury Nové organické názvosloví Spolupráce s arborety a bot. zahradami Studium odborné literatury k výuce matematiky Styk s lesnickým provozem Studium odborných časopisů z ANJ Účast na setkání školních metodiků primární prevence sociálně patologických jevů 14

16 Roman Páral Mgr. Zdeněk Přikryl Mgr. Jaroslav Valenta Emil Vávra Ludmila Vávrová Jaroslava Ryšková Ing. Josef Kacerle Studium DPS PFUP Olomouc Studium tréninku kulturistiky a správné výživy Dynamika vývoje v kolektivu Studium právních norem v oblasti vychovatelství Studium metodických pokynů k prevenci u adolescentů Komunikace a zvládání krizových situací ve škola. Jak jednat s agresivním žákem a rodičem Studium vývojové psychologie Studium ANJ. Příprava na přijímací zkoušky VŠ Psychologická a psychoanalytická literatura období adolescence Řešení konfliktů Pravidla sportů, které se organizují na DM Studium odborné literatury pro práci s počítačem Účast na vzdělávacím programu PC Praha - Šikana SIPVZ základní modul Pedagogická komunikace v teorii a praxi Studium odborné pedagogické literatury a IT. Samostudium právních norem Samostudium v oblasti náboženských směrů a církví Spolupráce s Kontaktním a krizovým centrem KAPPA 6 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plán EVVO na SLŠ Hranice má několik rovin. 6.1 Celoškolní akce směrované k EVVO Aktivity v arboretu na podzim 2008 mimořádné i plánované interaktivní prohlídky Využívání naučné stezky v arboretu pro veřejnost Realizace akcí na venkovním výukovém polygonu na školním polesí spolu se studenty pro výuku ve spolupráci se Sdružením lesních pedagogů ČR při kurzech lesní pedagogiky pro začátečníky i pokročilé a v neposlední řadě možnost jeho využívání návštěvníky školního polesí Příprava výstavy přírodnin a dřevěných výrobků žáků SLŠ -jarní aktivity konané každoročně Aktivity spojené na novém výukovém polygonu v arboretu SLŠ Spolupráce na chovatelské přehlídce trofejí VLS Lipník n B Pořádání školního kola biologické olympiády Pořádání školního kola SOČ témata související se ŽP Realizace sbírek přírodnin Práce v kroužcích včelařský rybářský kroužek lesní pedagogiky pro začátečníky kroužek lesní pedagogiky pro pokročilé řezbářský a dřevodělný trubačský sokolnický 15

17 Pořádání odborných přednášek pro žáky školy i veřejnost o světovém lesnictví a lesnické typologii, dendrologických zajímavostech, Zapojení žáků i zaměstnanců do sběru baterií a elektroodpadu Třídění odpadů do kontejnerů v areálu školy Návštěva čističky odpadních vod Exkurze do lesů obhospodařovaných jako přírodě blízkých VLS Lipník n B., rekultivace lomu Cementárna Hranice, Pískovna Bzenec, NP Podyjí. Z důvodu nedostatku peněz nemohly být letos realizovány plánované exkurze do arboreta Nový Dvůr, arboreta MZLU Brno a některých lesních školek Úprava částí arboreta ve spolupráci se žáky Průběžné doplňování stránek (Ing. Zdeňka Chmelařová ve spolupráci se žáky) Články s tématikou EVVO ve školním časopise Péče o zeleň ve škole Výzdoba školy didakticky zpracovanými přírodninami Navázání spolupráce s UP Olomouc a správou CHKO Litovelské Pomoraví na výzkumu bezobratlých tamtéž Udržování a pravidelná obnova nástěnky o akcích EVVO v nejbližších krajích, SEV, KEV Pravidelně obnovované výstavky živých přírodnin Jarní a podzimní úklid okolo domova mládeže Výzdoba domova mládeže podle sezónního ročního období, připomínání lidových tradic spojených s těmito obdobími 6.2 Zahrnutí EVVO do jednotlivých vyučovacích předmětů Environmentální výchova je zahrnuta ve všech vyučovacích předmětech na SLŠ, jak v odborných, tak ve všeobecně vzdělávacích včetně například o tělesné výchovy či výchovy k občanství. Dlouholetou tradici má realizace EVVO v rámci jazykových předmětů. Díky spolupráci všech vyučujících i ostatních zaměstnanců, kteří chápou nezbytnost výchovy našich žáků k udržitelnému rozvoji a EVVO jsou žáci komplexně seznamováni s touto problematikou. Zařazení EVVO v praktickém vyučování je v tomto rozsahu 1. ročník 4 týdny ve školním roce 2. ročník 4 týdny ve školním roce 3. ročník 4 týdny ve školním roce Žáci 1. ročníku absolvují část praktického vyučování ve školním arboretu Žáci 2., 3., a 4. ročníku konají PIP na ŠP v rozsahu minimálně 30 hodin na žáka Žáci konají ekologická praktika v rámci pravidelných předmětových cvičení BIO, LEB, NLP, LEZ, OLP, PEL, LET, EKO, HÚL 6.3 Využívání arboreta SLŠ pro EVVO Předmětová cvičení jsou konána také v arboretu SLŠ a to zejména LEB, BIO, NLP, učební praxe www stránky arboreta školy jsou pravidelně aktualizovány a jejich součástí je i interaktivní dotazník s otázkami z oblasti přírody a ekologie. V arboretu jsou stále budována nové doplňující objekty pro výuku. Viz část o realizovaných projektech 6.4 Využívání ŠP Valšovice při EVVO Předmětová cvičení na ŠP Valšovice a to zejména HÚL, OLP, LET, PEL, MYS, učební praxe, komplexní příklady, provozní a individuální praxe, aktivity lesní pedagogiky Byly obnoveny a vybudovány nové demonstrační objekty na ŠP zejména pro pěstování lesů Žáci jsou prostřednictvím honitby na ŠP a střelnice v kontaktu s udržitelným rozvojem ve formě dobře vedeného mysliveckého hospodaření 6.5 Budování naučných stezek a výukových polygonů Příprava virtuálních naučných stezek a výukových a výchovných polygonů (dlouhodobý plán pokračující do dalších let). 16

18 6.6 Příprava pomůcek pro EVVO Příprava pomůcek pro EVVO v kroužcích, při předmětových cvičeních, příprava pomůcek pro lesní pedagogiku. Pomůcky jsou dále využívány při výuce žáků SLŠ i při aktivitách pro ostatní cílové skupiny v oblastech EVVO. 6.7 Spolupráce s odbornými a zainteresovanými institucemi na aktivitách spojených s EVVO Příprava akcí pro veřejnost ve spolupráci s MěÚ Hranice, MěÚ Třinec, Magistrátem města Ostravy, spolupráce s Klubem seniorů, Domovem seniorů, Dětským domovem, společností Archa a Ústavem Větrný mlýn ve Skaličce Spolupráce s městskými lesy Chrudim, Hradec Králové, Praha, Brno na aktivitách lesní pedagogiky Spolupráce na výzkumných plochách MZLU Brno Spolupráce SEV Chaloupky, SEV Rezekvítek, Nadace Dřevo pro život, MZe ČR Praha Spolupráce s LČR Spolupráce s ÚHÚL Distribuce sbírek přírodnin především na ZŠ, MŠ, střediska lesní pedagogiky, jednotliví lesní pedagogové, Domy dětí Pravidelné kontakty s lesními pedagogy z LČR, ÚHUL Rakouska výměna odborných materiálů a podkladů pro práci lesních pedagogů, účast na konferencích a seminářích spojených s EVVO v ostatních krajích České republiky Spolupráce s UP v Olomouci Spolupráce s centrem ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov 6.8 Činnost pro ostatní cílové skupiny mimo školu zaměstnanců SLŠ Hranice Ve spolupráci se Sdružením lesních pedagogů ČR realizace 3 kurzů lesní pedagogiky pro lesníky. Dva byli pro začátečníky a jeden nadstavbový pro pokročilé lesní pedagogy Prohlídky arboreta pro odbornou i laickou veřejnost Realizace skript pro UPOL o lesní pedagogice jako součásti EVVO Příprava účasti na krajských environmentálních konferencích Rozšíření www. stránek školy o stránky věnované arboretu-historie, současnost, akce Účast na odborných konferencích Publikování v odborném tisku i místních novinách Aktuální informace z EVVO na stránkách školy viz stránky Realizace aktivit pro Domov seniorů, Větrný mlýn Skalička, denní stacionář Archa v oblasti EVVO Ing. Ctirad Juráň je členem poradního sboru pro EVVO Olomouckého kraje Ing. Alice Palacká pracuje v komisi MZe pro implementaci EVVO lesní pedagogiky Ing. Alice Palacká se zúčastnila akcí v rámci předsednictví EU Ing. Vladimír Rolinc se zúčastnil školení vedoucích včelařských kroužků 6.9 Činnost pro ostatní cílové skupiny společně (žáků a zaměstnanců SLŠ) Aktivity lesní pedagogiky pro MŠ, ZŠ, Speciální školy Pomoc při organizaci soutěží ( přírodniny, porotci) Soutěž: okresního kolo o Zlatou srnčí trofej/ Aktivity spojené se zelení v intravilánu v parku ve Skaličce Aktivity spojené s pěstováním dřevin v rámci ozeleňování a biokoridorů Návštěva SEV Sluňákov Výsadba dřevin v rámci ozeleňování a biokoridorů Kroužek žáků lesní pedagogiky realizoval programy EVVO pro handicapované a seniory 6.10 Činnost žáků SLŠ pro ostatní cílové skupiny Provozní praxe žáků ve střediscích ekologické výchovy a dalších institucích zabývajících se EVVO Středisko Křivoklát 1 žákyně Městské lesy Ostrava 1 žákyně Středisko Hájemství - Dvůr Králové 2 žáci 17

19 Individuální aktivity žáků v místě bydliště formou aplikace lesní pedagogiky v mateřských i základních školách a dalších institucích zabývajících se vzděláváním a výchovou mládeže 6.11 Specializované exkurze 1. ročníků V tomto školním roce se žáci 1. ročníků účastnili specializovaných exkurzí. Měli vytvořený vlastní program reflektující EVVO. 7 Prevence sociálně patologických jevů 7.1 Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) komentář Setkání metodiků prevence V rámci OBN, EKO, CJL a dalších společenskovědních předmětů Průběžné působení pedagogicko-výchovných pracovníků, a to při výuce, na praxích i na DM Průběžné, trvalé působení na žáky, využití aktuálních událostí, výročí apod. Při teoretické výuce : frontální vyuč. - debaty, návrhy na řešení problémů,, besedy s odborníky apod., využití AV učebny; při praktické výuce - více individuální přístup, vedení k zodpovědné práci, součinnosti, vzájemné pomoci; mimo vyučování- aktivizace v řadě školních kroužků, sport, práce v rámci les.pedagogiky Zpracován počátkem školního roku, průběžně naplňován a vyhodnocován. Mimovyučovací aktivity žáků v zájmových kroužcích, různé exkurze, soutěže, turnaje. Proběhla setkání ŘŠ a ZŘŠ s výchovným poradcem a metodikem prevence, též schůzky zmiňovaných s vychovateli DM; aktuální problémy řešila výchovná komise; důležité jsou i kontakty TU se svěřenými žáky a jejich rodiči, rovněž pak návštěvy TU na DM a privátech. Anonymní dotazníky k soc. patologickým jevům (výchovný poradce, metodik prevence), vytváření klimatu důvěry. Konzultace podle potřeby vyučujících i žáků. Soustavná, účelná v konzultačních hodinách a po domluvě i mimo ně. Pravidelná i příležitostná spolupráce s K-centrem Hranice, ELIM Hranice, plicním odd. Nemocnice Hranice, se SZŠ Hranice, organizací ICEJ. Průběžně obnovované, mj. časopisy Závislosti a my, Bulletin NPC, odborné publikace, DVD, videokazety, informační letáky. Ano. 18

20 Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Přednáška a beseda o kouření - se žáky SZŠ; přednáška o xenofobii, antisemitismu; přednáška (s následnou besedou) pamětníka holocaustu, bývalého vězně několika koncentračních táborů; přednáška o současném Izraeli a blízkovýchodní problematice (absolvent SLŠ, zástupce ICEJ). 7.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost - Alkohol 5 žáků Kouření Průběžná snaha o řešení kouření nezletilých žáků, jejichž počet je stále vysoký. Kriminalita a delikvence - Virtuální drogy (počítač, televize, video) - Patologické hráčství (gambling) - Záškoláctví 2 Šikanování - Vandalismus - Násilné chování - Xenofobie - Rasismus - Komentář ředitele školy: Jsou organizovány vzdělávací akce pro žáky i pedagogy školy. Vyhodnocují se podmínky a situace ve škole z hlediska sociálně patologických jevů. 8 Prevence rizik a školní úrazy 8.1 Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 12 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 5 V ostatních vyučovacích předmětech 3 (UP) Výlety a exkurze - Lyžařské kurzy - Výuka plavání - Přestávky ve škole 1 Školní družina a klub 3 (DM) 8.3 Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala Školení BOZP, intenzivní pobyt v přírodním prostředí Komentář ředitele školy: Největší podíl úrazů je v tělesné výchově, a to hlavně při míčových hrách. Jedná se o neopatrnost, přeceňování sil a malou předvídavost. Vyučující TV musí v těchto hodinách dbát na zvýšenou bezpečnost a podle toho organizovat výuku. Rozbor školních úrazů byl řešen na zahajovací poradě šk. r.2009/

21 9 ICT standard a plán 9.1 Pracovní stanice počet Počet standard ICT skutečnost Počet žáků Počet pedagogických pracovníků 36 Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 30 Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. 9 Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 19 Počet pracovních stanic celkem Počet pracovních stanic na 100 žáků Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 23 Novější nevyhovuje standardu ICT - Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost Počet přípojných míst 55 Sdílení dat Ano Ano Sdílení prostředků Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Bezpečnost dat Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Wi-Fi Škola+DM Ano 9.4 Připojení k internetu služba hodnota standard ICT skutečnost Rychlost 2M/1024 SLŠ + 512/128 DM 1024/256 2M/1024 Agregace Nejvýše 1:1 1:1 1:1 Veřejné IP adresy ANO Ano Ano Neomezený přístup na internet ANO Ano Ano Oddělení VLAN (pedagog, žák, hospodářský úsek) ANO Ano Ano QoS (vzdálená správa) ANO Ano Ano Filtrace obsahu ANO Ano Ano Antispam ANO Ano Ano Antivir ANO Ano Ano 9.5 Prezentační a grafická technika technika standard ICT skutečnost Datový projektor 1 6 Dotyková tabule 1 3 Tiskárny - LAN Kopírovací stroj

22 9.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení skutečnost Operační systém Windows XP, Windows Vista Antivirový program AVG 8.5 Textový editor WORD 2007 Tabulkový editor EXCEL 2007 Editor prezentací Power Point 2007, Smart Notebook 10 Grafický editor - rastrová grafika Zoner Photo Studio, Adobe Photoshop Grafický editor - vektorová grafika Corel Draw, Adobe Firefox Webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox Editor webových stránek Adobe Dreamweaver Klient elektronické pošty Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Všemi deseti LES Digitální LHP Programy odborného zaměření Topol Heletax Evidence myslivosti 9.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání standard ICT skutečnost Z Základní uživatelské znalosti Všichni pedagogičtí pracovníci 100% P Vzdělávání poučených uživatelů Všichni pedagogičtí pracovníci 100% S Specifické vzdělávání 3 3 M - Vzdělávání ICT koordinátorů Celkové finanční náklady zdroj dotace na žáka Projekty a granty zřizovatel celkem Další ukazatele standard ICT skutečnost Diskový prostor na uložení dat pro žáky iškola iškola Uložení dat na přenosné médium (CD, DVD, USB FireWire HDD, ) ANO ANO Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty ANO ANO Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace ANO ANO Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí ANO ANO Přístup k ICT z domova pro pedagogy ANO ANO Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách WiFi Komentář ředitele školy: Je zpracovaná a používaná koncepce výuky informačních technologií ve škole. ICT se běžně používá ve výuce. Školní webové stránky jsou na mimořádné úrovni. Je třeba neustále obnovovat hardware a infrastrukturu. Doplnit do učeben dataprojektory a postupně i interaktivní tabule. 21

23 Na každých 100 žáků existuje minimálně 11 pracovních stanic použitých pro jednotlivé oblasti tak, jak je uvedeno výše. Škola je připojena k internetu linkou minimálně o propustnosti tak, jak je uvedeno v tabulce výše. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat některé z běžně používaných kancelářských programových vybavení (textový editor, tabulkový editor, editor prezentací), některý z běžně používaných grafických editorů (rastrová i vektorová grafika), webový prohlížeč, editor webových stránek, klienta elektronické pošty. Žáci pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat výukové programové vybavení a informační zdroje. Ze všech aplikací je možno tisknout na tiskárnu. Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat a mají možnost uložit si svá data na přenosné médium. Pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup ke schránce elektronické pošty a prostor pro vystavení webové prezentace. Přístup k poštovním schránkám musí být zajištěn minimálně pomocí protokolu POP3 a prostřednictvím www rozhraní. Škola nemusí nutně zajišťovat schránky elektronické pošty a prostor pro vystavení webové prezentace prostřednictvím vlastního serveru, toto je možno zajistit využitím některé z veřejně dostupných služeb. Škola má zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového systému, tak i na úrovni došlé a odesílané pošty. Škola má možnost efektivně blokovat přístup ze školní sítě na takové www stránky, které si sama určí, a dále k těm službám internetu, které si sama určí. Naopak bez souhlasu školy nesmí být blokován žádný takovýto přístup. Pro teoretickou výuku a předmětová cvičení jsou k dispozici dvě audiovizuální učebny s nejmodernější presentační technikou umožňující aplikovat interaktivní výuku. Jako nadstandard byly vybudovány v současné době a v projektové fázi je příprava třetí obdobné učebny. obrazovku pracovních stanic žáků. Pedagogičtí pracovníci i žáci mají možnost z domova přistupovat k ICT službám poskytovaným školou. Při tomto se přihlíží k licenčním ujednáním a zajištění vhodné úrovně bezpečnosti. Ve škole existují přípojná místa pro připojení pracovních stanic nebo notebooků, včetně WiFi signálu, který pokrývá všechny objekty školy včetně nejbližšího okolí a DM Teplická. 10 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 10.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání Prostředí, prostory a vybavení školy budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich estetická úroveň komentář Historická budova školy Nová budova Celkem DM Jungmannova DM Teplická 13 učeben 7 kabinetů 12 kanceláří + skl. 18 učeben 10 kabinetů 5 kanceláří + skl. 31 učeben 17 kabinetů 17 kanceláře + skl. 15 pokojů 1 posilovna 1 kuchyňka 1 vychovatelna 62 pokojů 3 kuchyňky 4 vychovatelny 3 klubovny 1 posilovna 1 počítač.učebna 22

24 členění a využívání prostoru ve školách s více součástmi odborné pracovny, knihovny, studovny, multimediální učebny odpočinkový areál, zahrady, hřiště koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia, akustické a případné další fyzikální vlastnosti prostorů používaných pro výuku vybavení učebními pomůckami, hračkami, stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím apod. vybavení žáků učebnicemi, učebními texty vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a studijního materiálu 1 střelnice (vzd.) Školní polesí Valšovice 1000ha lesních ploch 4 třídy ve správní budově ŠP,na střelnici,učebna praxe Arboretum Tři multimediální učebny, 21 odborných pracoven, 1 knihovna, 4 studovny, 1 rukodělná dílna škola, 1 rukodělná dílna DM Jungmannova Arboretum cca 3,5 ha 1 sál kino (výstavy) 1 aula WIFI připojení po celé škole, v přilehlých částech arboreta a na DM Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím je standardní až nadstandardní Všichni žáci získají učebnice i učební texty. Pro výuku jazyků si učebnice kupují. je standardní až nadstandardní Velmi dobrá dostupnost Komentář ředitele školy: Materiálně technické podmínky jsou standardní až nadstandardní s velmi dobrou dostupností pro studenty i vyučující.třetí multimediální učebna je pro 66 účastníků, plně klimatizovaná, sloužící i pro konference a semináře. AV2 v historické budově má dobudované klimatizační zařízení. Wi-Fi připojení po celé škole je nadstandardní. 23

25 Grafická reprezentace dotazníku SWOT analýzy školy Škola - analýza současného stavu Organizace školy Rozvrh hodin Přístup k informacím o škole Domov mládeže Žáci ve školní budově (vstup, přestávky ) Stravování žáků Organizace kurzů (lyžařský, sportovně-turistický ) Organizace výletů a exkurzí Řízení školy Porady a pedagogické rady Volba povolání a přijímání žáků na VŠ Přijímání žáků do prvního ročníku Způsob informování zákonných zástupců žáků Organizace mimoškolních akcí Organizace tělesné výchovy - hřiště, tělocvičny Úklid školy Propagace školy na veřejnosti Spolupráce s úřadem práce, poradnou, sociálním kurátorem Vztahy ve škole Vztahy mezi žáky Vztahy mezi učiteli a žáky Spolupráce s rodiči Komunikace mezi učiteli Komunikace mezi vedením školy a učiteli Vztah učitelů a provozních pracovníků Výchovně vzdělávací proces Odborná způsobilost pedagogického sboru Kvalita vyučovacích hodin (metody a formy) Využívání nových trendů ve výuce Možnost a ochota učitelů vdělávat se Využívání mezipředmětových vztahů ve škole Práce s problémovými žáky Znalosti a dovendosti žáků Klasifikace a hodnocení žáků Úroveň třídních kolektivů Individuální přístup k žákům

26 Kázeň žáků při hodinách Nabídka nepovinných předmětů Využívání učebních pomůcek Materiální vybavení a prostory Celkový vzhled školy Kmenové učebny (vybavení, úprava ) Odborné učebny Prostor pro volný čas žáků (hřiště, klub ) Zázemí pro učitele Prostory pro uložení učebníchpomůcek Prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů Šatny Okolí školy Vybavení učebními pomůckami a didaktickou technikou Vybavení výpočetní technikou Celková SWOT analýza Střední lesnické školy v Hranicích S - silné stránky Velmi dobrá organizace školy Mezilidské vztahy na dobré úrovni Kvalitní pedagogická základna Moderní a neustále modernizovaný výchovně vzdělávací proces Prozatímní kvalitní materiální vybavení prostor školy a jejích součástí Vynikající spolupráce se zákonnými zástupci žáků Velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem, vysokými školami, úřady práce a potenciálními zaměstnavateli absolventů Širší zaměření vzdělávání i pro jiná odvětví lidských činností Využití nově zavedeného předmětu Projektové řízení k dalšímu komplexnímu vzdělávání Kvalitně zpracovaný školní vzdělávací program Více než 150-ti letá historie SLŠ Hranice Komplexní lesnické vzdělání Cvičná terénní pracoviště pro výuku a výchovu spravovaná školou (školní polesí, arboretum) Kvalitní domovy mládeže Dostatek uchazečů o studium Zájem vedení školy a pedagogického sboru o její rozvoj Zapojení studentů do aktivit školy Množství studentských zájmových kroužků Existence a využívání Nadačního fondu SLŠ W slabé stránky Odraz prohlubující se krize v lesnictví i státní ekonomice na výuku specifického oboru lesnictví Konzervativnost lesnictví Finančně velmi náročné zabezpečení nezbytné praktické výuky Nízká zapojenost ve významnějších projektech EU 25

27 O možnosti Současná nedobrá prestiž lesnického povolání musí být stimulem pro hledání nových možností rozvoje lesního hospodářství s důrazem na ekologickou a environmentální výuku Prohlubování spolupráce s lesnickou a nelesnickou veřejností Prezentace školy vhodně zvoleným public relations Intenzivnější spolupráce s vysokoškolskými pracovišti Napojení na projekty EU Zintenzívnit spolupráci se zahraničními středními školami Prohlubovat i nadále spolupráci s lesnickou i nelesnickou veřejností Dále získávat silné partnery pro podporu školy T rizika Vzhledem ke krácení finančních příspěvků a nedostatku prostředků k modernizaci výuky a vzdělávání je zde možnost využívat finanční prostředky z EF (tzn. tvořit a přihlašovat projekty a věřit v úspěšnost jejich přijetí) Sponzorské dary v současné krizi jsou minimální Počáteční nedůvěra a pocity nejistoty při prosazování nových možností a změn Dlouhý boj s konzervativností lesnického oboru Změnit technokratické myšlení v environmentální Nebezpečí otevření maturitního oboru lesnictví při některých školách v dalších krajích ČR 26

28 Dílčí SWOT analýza organizace školy S silné stránky Přístup k informacím o škole Ţáci ve školní budově (vstup, přestávky) Stravování ţáků Organizace kurzů lyţařský Organizace výletů a exkurzí Řízení školy Porady a pedagogické rady Volba povolání a přijímání ţáků na VŠ Přijímání ţáků do 1.ročníku Způsob informování zák.zástupců Organizace mimoškolních akcí Úklid školy Presentace školy na veřejnosti Spolupráce s úřadem práce, pedagogicko psychologickou poradnou O možnosti W slabé stránky Rozvrh hodin časté změny Domov mládeţe pomalá reakce na aktuální poţadavky Organizace tělesné výchovy T - rizika Měnit rozvrh co nejméně Tělesnou výchovu organizovat od 4. do 8. vyuč,hod. Investovat do infrastruktury DM (teplo, teplá voda) Udrţet všechny silné stránky v hodnotách vysoké úrovně Vzhledem ke sniţování výdajů ve školství udrţet úroveň mimoškolních akcí, krouţků apod. Nutná osobní účast učitelů při jednání se zástupci ţáků budoucích klientů 27

29 Dílčí SWOT analýza vztahy ve škole S silné stránky W slabé stránky Vztahy mezi ţáky Vztahy mezi učiteli a ţáky Spolupráce se zák.zástupci ţáků Vztah učitelů a pracovníků praxe Komunikace mezi vedením školy a učiteli O možnosti T - rizika Zlepšit komunikaci mezi vedením a učiteli lepším osobním přístupem na bázi důvěry a kontroly zadaných úkolů Vztahy mezi ţáky udrţovat přátelské a vzhledem k lesnické a myslivecké tradici na základě přirozené odpovědnosti starších ţáků nad mladšími, zabránit jejich zhoršování Při komunikaci mezi vedením školy a učiteli dochází v některých případech k nařízení plnění úkolů i přes vnitřní nesouhlas učitele 28

30 Dílčí SWOT analýza výchovně vzdělávací proces S silné stránky W slabé stránky Odborná způsobilost pedagogického sboru Kvalita vyučovacích hodin (metody a formy) Vyuţívání nových trendů ve výuce Moţnost a ochota učitelů vzdělávat se Vyuţívání mezipředmětových vztahů ve škole Práce s problémovými ţáky Klasifikace a hodnocení ţáků Úroveň třídních kolektivů Individuální přístup k ţákům Kázeň ţáků v hodinách Nabídka nepovinných předmětů Znalosti a dovednosti ţáků z předmětů humanitního charakteru O možnosti T - rizika Zlepšovat znalosti a dovednosti ţáků vyuţíváním moderních metod výuky oddělení historické látky od poţadavků současnosti V tématických celcích výuky neustále vymezovat základní znalosti a dovednosti Vyvarovat se přetěţování ţáků výukou neaktuální látky Mít dostatek finančních prostředků na vzdělávání učitelů Mít moţnost i nadále investovat do zlepšování kvality, metod a forem výuky 29

31 Dílčí SWOT analýza materiální vybavení a prostory školy S silné stránky W slabé stránky Celkový vzhled školy Kmenové učebny ( vybavení, úprava) Odborné učebny Zázemí pro učitele Prostory pro uloţení učebních pomůcek Prostory pro osobní hygienu ţáků a učitelů Okolí školy Vybavení učebními pomůckami a didaktickou technikou Vybavení výpočetní technikou Prostor pro volný čas ţáků (hřiště, klub) Šatny O možnosti T - rizika zlepšovat prostory pro volný čas ţáků získáváním finančních prostředků z EF a vyuţívání grantové politiky modernizovat šatny zakoupením osobních skříněk pro všechny ţáky Nedostatek finančních prostředků k investování do materiálního vybavení a prostor školy. Sponzorství v současné krizi nefunguje 30

32 Celkové klima mezi žáky 3. ročníku Ve školním roce 2008/2009 byl prováděn průzkum mezi žáky 3. ročníku. Zmapovalo se celkové klima. Tento vzorek byl vybrán proto, že třeťáci již ve škole prožili různé situace a ve škole si již zvykli. Mají různé zkušenosti a zážitky. Nejsou ještě zatížení předmaturitními povinnostmi, tak jako žáci 4. ročníku. Z přiloženého číselného, procentuálního a grafického sumáře je zřejmé, že učitel má velký vliv na to, jak bude vypadat spolupráce mezi žáky nad zadaným úkolem. Žáci jsou schopni si sdělit poznatky o tom,co dělají o víkendu, což je vyjádřením určité důvěry. Ve třídách jasně vychází, že zde panují velmi dobré kamarádské vztahy, což je dáno společným zájmem o přírodu a dění v ní. Výsledkem jsou týmově řešené práce. Potvrzuje se i dobré klima ve třídních kolektivech. Týmový duch je potvrzován i tím, že žáci nechtějí sedět v lavicích samostatně. Většina žáků necítí potřebu filosofovat na téma lidská povaha a téměř vždy až často prožívá se svými spolužáky pěkné chvíle. (Např. většinovým zapojením do kulturních a sportovních akcí školy). Je dobré, že si žáci umí navzájem uznat svůj názor a nemusí ho usilovně obhajovat a umí si navzájem naslouchat. Je chvályhodné, že se nebojí někoho dalšího ve třídě veřejně pochválit. Pokud je někomu ubližováno, umí se za něj většinou postavit. Více než polovina respondentů uvedla, že se dokáže druhým i omluvit. Domácí úkoly se řeší většinou týmovou spoluprací. Většina žáků je ubytována na DM, což k této spolupráci přímo vybízí. Spolupráci ve skupinách při výuce podporuje až 80% žáků. Pokud nastane nebezpečná situace zavánějící násilím, dokáže ji většina žáků odhadnout. Přes 86% žáků je přesvědčeno, že stojí za to být vstřícný a tolerantní ke druhým. Pouze 8% dotázaných si myslí, že se tyto vlastnosti nevyplácí. Pokud si třída zorganizuje nějakou společnou akci, pak se většina ráda přidá a podílí se. Pokud by se stalo, že by se ve třídě někdo rozplakal, tak asi 60% není toto jedno a zajímali by se o příčinu a minimálně by zvážněl. Bohužel však 34% je to celkem jedno. V tomto směru je třeba pedagogicko psychologicky na žáky vhodně zapůsobit. U většiny žáků se ve třídě neprojevuje náladovost a nepředvídatelnost, ale asi 25% se s tímto problémem potýká a uvědomuje si ho. S projevem určité pomsty a naschválem se setkalo asi 30% žáků.stejné procentuální množství se setkalo i s krádeží. Tyto jevy jsou varující a je třeba se jimi zabývat. třídní učitelé, výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů. Necelá polovina třeťáků se nerada přizpůsobuje druhým, ale naopak většina má dobrý pocit z toho, že žije a učí se ve své třídě. Pěkným projevem důvěry je ta zkušenost, že až 65% respondentů se se svými problémy umí spolužákům svěřit. Většina žáků umí udělat ve třídě legraci a to takovou, která neubližuje jiným. Varovným jevem je, že jsou časté jevy ničit věci druhých. Rovněž tak většina žáků se setkala s urážkami od druhých. I pocit zahanbení zažilo asi 45% respondentů. Avšak až 95% si myslí, že je normální, když si ze sebe spolužáci dělají legraci. Ničení věcí druhých je třeba předcházet důrazným všímáním si této skutečnosti a okamžitým potrestáním všichni PVP. Všichni PVP musí trpělivě vysvětlovat, že urážky a sprosté nadávky se ve slušné společnosti nenosí. Většina žáků je přesvědčená, že si své spory dokáží urovnat sami, i když se ve třídě objevuje určitý jev mazáctví. Přesto se většina spolužáků dokáže vžít do pocitů druhých. Je většinovou snahou dodržovat ve třídě dohodnutá pravidla. Důležité je, že většina žáků se umí omluvit a odpustit. V podstatě všichni uvedli, že se cítí ve škole pohodově a bezpečně. Celkové klima je hodnoceno vcelku příznivě. Je nutno ho podporovat a umožňovat žákům uplatňování vzájemné důvěry nejen při práci ve třídě, ale i při životě na DM. 31

33 Anketa Před jarními prázdninami proběhla na domově mládeže - Teplická, anketa. Cílem této ankety bylo zjistit, jak se studenti dívají na domov mládeže, jak se jim zde žije, co by vylepšili, jaké jsou vztahy mezi ubytovanými studenty, ale i mezi studenty a vychovateli. Na úvodní otázku zda se jim na DM líbí - odpovědělo 73 % ano, 19 % neví a 8 % ne. Jsi spokojený s materiálním vybavením DM? - 38% odpovědělo ano, 17% neví a 45% že ne" - z těchto se dále vyjádřilo 73 %, že vidí největší slabinu v počítačích, 27% by vylepšilo sprchy a další návrhy byly ojedinělé - jako např. televize na pokoje, garáž či přístřešek na kola a motorky,zvětšit pokoje,pořídit kulečníkový stůl.... Je dostatek zájmových kroužků?- ano 74%, neví 14%, není dostatek 12%. Na to navazovala otázka - který kroužek ti zde chybí - většinou to bylo po jednom zájemci- např. kynologický, kroužek vábení jelenů, fotografický, sebeobrana, sokolnický. Více zájemců by měl kroužek paintball - 6 studentů a modelářský - 4 studenti. Organizují vychovatelé dost akcí pro vás? - 69% - ano, 17% neví. Velmi nás potěšily následující odpovědi na otázku Jsou mezi studenty dobré vztahy? - 77% tvrdí, že ano. 21% neví a pouze 2 studenti tvrdí že nejsou dobré. Co ti na DM nejvíce vadí - nevadí mi nic - 32 %, krátké vycházky - 16%, jídelna a jídlo - 12%, kuřáci 10 %, že tu nejsou děvčata 5%, špatné sprchy - 4%, a další názory byly ojedinělé - vadí mi brzká večerka, že je to daleko od domova, někteří přísní vychovatelé, zákaz pití alkoholu na pokojích, hlučnost mladších ročníků. Dále bylo zjištěno podle odpovědí, že na DM kouří 23% studentů, 13 % občas. Drogu zkusilo 40% studentů, drtivá většina nemá zájem o jakékoliv přednášky a především ne o kouření či drogách těch už bolo vela" - co by snesli, tak jsou přednášky či besedy na téma sex 20%, myslivost 10 %, a okrajově - globální problémy, sázení a automaty, hudba, anarchie, bojová umění V oblasti vztahů vychovatel - student odpovědělo, že 79% vychází s vlastním vychovatelem dobře, 15 % neví. Co se týče vztahu s ostatními vychovateli - 77% vychází dobře, 15% někdy ano-někdy ne, výborně - 3% - špatně 5 %. Respektuje vychovatel tvé názory - ano 59%, někdy 39%, nikdy - 2%. Chováš se na domově vždy vhodně? - 28 % studentů se přiznalo, že ne. 5% někdy. Ostatní se domnívají, že se chovají vhodně. Velmi nás opět potěšily odpovědí na předposlední otázku - Je na DM příjemná atmosféra? - 78 % odpovědělo - ano, 12 % neví. Poslední průzkumová otázka se týkala času denní přípravy do školy - dle situace - 23%,do 1 hodinu - 21%, 1-2 hodiny se připravuje 26%, nad 2 hodiny 21 % - vyskytly se i odpovědi, že se polepší a začnou se více učit v nejbližší době, nebo že život je připravuje do školy celý den a někdy až 25 hodin. 32

34 Hodnocení plnění cílů stanovených v koncepčním záměru rozvoje školy pro roky Plnění cílů ve výchově a vzdělávání žáků SLŠ Hranice Zřizovatel školy Olomoucký kraj, MŠMT ČR, MZe ČR, MŽP, MěÚ Hranice jsou v těsném kontaktu s vedením SLŠ Hranice, což se projevuje značným zájmem na fungování hranického lesnického školství. Ředitel školy je členem Výboru pro výchovu a vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva OK, členem Rady města Hranice, předsedou komise pro výchovu a vzdělávání při MěÚ Hranice, členem komise pro výchovu a vzdělávání Agrární komory ČR, členem Myslivecké rady ministra zemědělství ČR, členem Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty, předsedou ekologické komise ČMMJ a členem republikového výboru České lesnické společnosti. Obsah a rozsah učiva byl důsledně měněn ve vztahu ke změnám v lesnické legislativě a legislativě ochrany přírody a životního prostředí. Byl zpracován a dnem zaveden Školní vzdělávací program Lesnictví ( M/01 lesnictví). Vychází z celoživotního konceptu vzdělávání. Je cestou i nástrojem rozvoje lidské společnosti -rozvoje znalostí, dovedností a schopností žáka ve všech oblastech činností a formování jeho charakterových vlastností. Připravuje absolventy k dobrému uplatnění na trhu práce v ČR a EU, ke studiu na vyšších a vysokých školách a k celoživotnímu vzdělávání. Umění komunikovat na všech úrovních se ve škole daří. Ve Vlastním hodnocení školy 2006/2007 a 2008/2009 jsou o tom grafické i číselné důkazy. Zavádění nových vědeckotechnických i ekonomických informací do výuky se daří. Učitelé v rámci sebevzdělávání, dalšího studia ( např. doktorandského, specializačního apod.) mají prostor nové informace získávat a žákům je předávat - viz. výroční zprávy. Velmi důsledně je podporována jazyková gramotnost a zvládnutí informačních technologií. Žáci mají možnost studovat dva jazyky (ANJ,NEJ), dále v kroužcích podle zájmu španělštinu, ruštinu, popřípadě francouzštinu. Všechny jazyky učí vlastní, aprobovaní učitelé. Informační technologie vyučují aprobovaní učitelé specialista na lesnické IT a učitelka všeobecných znalostí využívajících IT. Během pěti let byla výpočetní technika ve specializovaných třídách 2x obnovena. Škola i DM jsou žákům i učitelům zpřístupněny systémem připojení WIFI. Výchova a vzdělávání je vedeno moderně, podle pedagogicko-psychologických zásad a v demokratickém duchu. Svědčí o tom výsledky kontrol České školní inspekce, Značné finanční prostředky (viz. Výroční zprávy) jsou průběžně investovány do odborných kabinetů a učeben. Dále byly realizovány 3 multimediální učebny s moderním vybavením IT. Jejich financování bylo převážně ze sponzorských darů lesnických organizací působících v ČR. Vše probíhalo na základě smluvního vztahu mezi darujícími organizacemi a obdarovaným přes Nadační fond při SLŠ Hranice. Je běžné a tradiční, že provozní praxe žáků směřují jen do těch lesnických, mysliveckých a dalších organizací, které žákům předávají kvalitní provozní vědomosti, návyky a dovednosti. Výkon praxi se umožňuje i v zahraničí. V poslední době převážně v Rakousku. Škola rozvíjí styky s vyspělým lesnictvím a lesnickým školstvím po celé Evropě. Většina žáků (kromě dojíždějících a ubytovaných v privátním sektoru) je ubytována na domovech mládeže. V roce 2005 byl převeden, rozhodnutím Zastupitelstva OK, do správy a hospodaření SLŠ Hranice Domov mládeže na Teplické ulici. Oba DM (Jungmanova, Teplická) jsou plně žáky obsazeny. O spokojenosti žáků s ubytováním jasně vypovídají průběžně vykonávané ankety. Většina zájmových kroužků (rybářský, střelecký, řezbářský, sokolnický, trubačský, včelařský, sportovní hry, kulturistika aj.) probíhá právě na DM. 33

35 Škole se daří získávat učitele odborných lesnických předmětů přímo z lesnického provozu, po dostačující odborné praxi. Převážně jde o bývalé absolventy školy. Tito znají atmosféru, tradice i vize školy. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů jsou přijímáni s plnou aprobovaností. Zájem o zaměstnání učitele na SLŠ je značný, nejen z důvodů určité atraktivnosti školy, ale i jistoty zaměstnání a dobrých kolegiálních vztahů. Vedle již zmíněného dalšího vzdělávání, mají možnost realizovat své profesní nápady a podílet se na chodu školy. Škola je otevřenou institucí i pro veřejnost. Velmi aktivní spolupráce je nejen se státními podniky ( Lesy ČR, s.p., Vojenské lesy a statky ČR, s.p.), ale i lesnickým výzkumem. Velmi rozvinutá je spolupráce s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou lesnickou a dřevařskou fakultou v Brně a Českou zemědělskou univerzitou lesnickou a dřevařskou fakultou v Praze. MZLU Brno již čtvrtým rokem realizuje na SLŠ Hranice bakalářské studium v kombinované formě studia. S pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci spolupracuje škola po stránce didaktiky na bázi Lesní pedagogiky. Škola i její součásti ( arboretum, školní polesí, domovy mládeže) jsou otevřeny i veřejnosti. (např. mateřským a základním školám, Domovům seniorů, Ústavům se sociální péčí aj.) a to hlavně v oblasti EVVO. Na akcích pro veřejnost se běžně vedle učitelů, vychovatelů a pracovníků školního polesí, podílejí i žáci. Žáci v rámci praktického vyučování takto plní i tématický celek práce s veřejností. Škola, společně se založeným Sdružením lesních pedagogů ČR, zabezpečuje velmi aktivně celostátní činnost na úseku lesní pedagogiky. Organizuje kurzy pro lesní pedagogy, ale také aktivity lesní pedagogiky pro žáky MŠ, ZŠ a speciálních škol. Za aktivní činnost v oblasti EVVO byla škola již opakovaně oceněna titulem Zelená škola Olomouckého kraje. Škola spolupracuje se Sdružením rodičů a se Sdružením absolventů hranických lesnických škol. Plnění cílů a záměrů v jednotlivých součástech školy Školní polesí Valšovice se stalo v roce 2003 součástí školy. Pracovníci tohoto zařízení, přes počáteční nedůvěru ke sloučení se školou, dnes uznávají, že samostatné působení jako příspěvkové organizace by neplnilo efektivně úkoly vyplývající z hlavní i doplňkové činnosti. Vedení školy přímo ukládá, kontroluje a hodnotí vše, co se týká praktické výuky a výchovy žáků v této součásti školy, tak i praktickou provozní činnost, což je lesnické hospodaření, myslivecké hospodaření, zemědělství,rybářství, pilařství, opravárenská činnost apod. Ředitel školy má možnost ovlivňovat přímo přes svého jmenovaného zástupce jak odborné práce, které musí být prováděny exaktně, tak i kvalitní plnění pedagogicko-výchovných cílů. Byla zde provedena optimalizace u pracovníků THP i v kategorii D. Současný stav pracovníků této součásti školy je optimální co do počtu i věkové struktury pracovníků. Většina odborných lesnických prací je zadávána firmám, které projdou náročným výběrovým řízením, kde jedním z hlavních ukazatelů výběru je takové provádění prací, které je pozitivním příkladem pro žáky. Důvodem zadávání prací firmám je zastaralý park mechanizačních prostředků. Modernizaci těchto prostředků nemůže škola zabezpečit z důvodů vysoké finanční náročnosti.po schválení zřizovatelem byly odprodány některé nemovitosti jako přebytečný majetek. Protože pracovníci z této součásti školy jsou odměňováni ze zisku a z doplňkové činnosti a částečně z hlavní činnosti, je v současné době celosvětové krize i krize přímo v prodeji dřevní suroviny, toto zabezpečit velmi náročné. Byla zavedena certifikace lesních porostů za účelem lepšího zhodnocení dřevní suroviny. Vlastnické vztahy k pozemkům i budovám na školním polesí byly narovnány. Výukové prostory, mimo lesní porosty, tzn. lovecká střelnice, učebna praxe Květoňka, učebny v lesovně apod. jsou postupně modernizovány. Z grantových prostředků Olomouckého kraje byla zbudována Naučná stezka lesnická, kterou velmi využívá veřejnost a jiné školy. Škola má dva domovy mládeže. DM Jungmanova má kapacitu 45 žáků a DM Teplická s kapacitou 156 žáků. Oba jsou plně obsazeny. Každoročně je do jejich údržby a oprav věnováno značné množství finančních prostředků viz Výroční zprávy. Školní jídelna s vlastní kuchyní se svou kapacitou 450 jídel je plně využita. Kuchyň byla zmodernizovaná tak, aby odpovídala hygienickým i ergonomickým podmínkám daných příslušnou 34

36 legislativou. Personál jídelny byl postupně obměněn, což se projevilo ve spokojenosti strávníků a došlo i ke zlepšení pracovního klimatu. Arboretum školy se po vyřešení majetkových vztahů mezi Olomouckým krajem a Městem Hranice mění zpětně z lesoparku na skutečné arboretum plnící funkci didaktickou, odbornou, vědeckou i estetickou. Z finančních prostředků získaných z grantů Olomouckého kraje a grantů MŠMT byla zbudována výuková skalka z hornin vyskytujících se v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Na to navazuje botanická zahrádka původních rostlinných společenstev těchto geologických podloží. Celé arboretum slouží vlastním žákům školy, žákům jiných škol, hranické veřejnosti i návštěvníkům Hranic. Je přirozenou součástí oslav Dnů evropského dědictví a kultury. Je zde zbudovaná i Naučná stezka. Administrativa školy se během pěti let komplexně změnila, nejen ke změnám vyplývajícím ze spojení školy a školního polesí, ale i vzhledem ke změnám legislativním a organizačním. Některé nadbytečné funkce byly zrušeny, případně sloučeny. Touto efektivní optimalizací vyplynul úvazek pro zřízení funkce projektového manažera. Z výročních zpráv tří hodnotících období vyplývá, že škola předkládá každoročně jednu až dvě žádosti na čerpání prostředků z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Byla předložena žádost ke Státnímu fondu životního prostředí na vybudování Environmentálního a lesnického centra. Střední lesnická škola v Hranicích, jako soliterní škola, uspokojuje požadavky uchazečů o studium z oblasti celé Moravy, Slezska a východní části kraje Pardubického. Stále si zachovává velmi dobrou pověst nejen co do kvality výuky, ale i prokazatelně dobře vedené výchovy. K žákům se zde přistupuje jako ke klientům, kteří mají svá práva, ale i tomu odpovídající povinnosti. Kontakt se zákonnými zástupci žáků je bezprostřední a neustálý. K tomu je hlavně využíván internetový systém i-skola. Zájem o studium naší školy je i v době silného populačního propadu trvalý. Svědčí o tom zájem nejen z tradičních lesnických oblastí, ale i z jiných částí ČR, ale dnes i Slovenska. Celkové stavy žáků pro naplnění prvního ročníku se nám daří splnit v prvním kole přijímacího řízení. I když v současné krizi, která velmi postihla lesnický resort v oblasti zaměstnanosti, absolventi školy nejsou v záznamech úřadů práce. Většina z nich (cca 90%) pokračuje úspěšně ve studiu na vysokých školách. Absolventi jsou vedeni k soběstačnosti, tzn. že se umí prosadit v podnikatelské sféře, jako osoby samostatně výdělečně činné, ve službách i v jiných oborech. Střední lesnická škola v Hranicích má parametry dobře fungující Evropské školy. V Hranicích Ing. Miroslav Kutý ředitel školy 35

37 Zhodnocení dosavadních výsledků práce ve funkci ředitele Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, Funkci ředitele Střední lesnické školy v Hranicích jsem začal vykonávat 1.února Jmenovací dekret mi předal v aule školy přímo hejtman Olomouckého kraje Ing. Jan Březina. Svojí účastí zdůraznil význam této nadregionální školy pro další rozvoj moravského lesnictví. Podle Zřizovací listiny školy a inventurních dokladů jsem převzal do správy a hospodaření školy majetek v celkové hodnotě půl miliardy korun českých. K poslednímu září tohoto roku činí tato částka ,46,- Kč ( největší hodnotou je cca 1000 ha lesa a lesních pozemků ). Sbor pedagogicko výchovných pracovníků čítal v tu dobu 25 učitelů a 5 vychovatelů. Administraci školy vykonávali 4 pracovníci. Na školním polesí pracovalo 6 THP a 15 pracovníků v kategorii D. V kuchyni a jídelně školy bylo 8 pracovnic. Dále ve škole, domovech mládeže a školním polesí bylo 8 uklízeček, 1 školnice a 2 údržbáři. Začal jsem vést a odpovídat za práci, celkem 74 lidí. Současný stav je 25 učitelů, 9 vychovatelů, 5 pracovníků v administrativě, 4 pracovníci THP na školním polesí a 10 pracovníků v kategorií D. V kuchyni a jídelně pracuje 8 lidí, v úklidu 8, školnice a topič 1, v údržbě 2 a v arboretu 1 zahradnice. Ve funkci projektové manažerky pracuje 1 osoba. Celkem 78 lidí. Ještě před nástupem do funkce ředitele školy, jsem jako člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje, inicioval znovasloučení školy se školním polesím. Přáním odborné části pedagogického sboru bylo, aby školní polesí ( ŠP ) plně sledovalo svoji hlavní činnost, což je účelové vykonávání praxí a předmětových cvičení žáků školy. Toto vyžadovalo přímou správu a vedení ředitelstvím školy. Po schválení usnesení Radou OK a následně Zastupitelstvem OK v létě roku 2003 se tak stalo. V první polovině roku 2004 jsem provedl personální změny v počtu pracovníků ŠP v kategorii THP i D. Nastaly změny i v organizaci práce a v efektivním využívání strojních a technických zařízení této součásti školy. Dnešní stav je zde optimální. Pokud se však bude krize v obchodování se dřevem nadále prohlubovat a tok dotací na hospodaření v lese vyschne, bude nutno provést další zúžení stavu pracovníků. Toto však bude mít již negativní dopad na kvalitu výuky předmětu Praxe. Všichni pracovníci ŠP jsou již přesvědčeni, že motivací jejich práce není jen výše zisku, ale i kvalitní splnění pedagogicko výchovných cílů a přátelské chování k žákům. Nejen realizace dřevní suroviny, ale hlavně dostatek žáků jsou podstatou jejich působení na ŠP. Podařilo se také zavést a obnovit certifikaci lesních porostů z důvodů lepší zpeněžitelnosti dřevní hmoty. Nepodařilo se mi vyřešit všechny pohledávky, které jsem od bývalého vedení ŠP převzal. Většina je dosud řešena standardním postupem, tak jak určují Zásady řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Ve vedení školy jsem prosadil a v pedagogickém sboru jsme se dohodli, že k žákům budeme přistupovat jako ke klientům. Jde zde o to, aby žák uměl prosadit svá práva, ale aby si uvědomoval a plnil i své povinnosti vyplývající z několika Řádů školy. Dbám na to, aby škola byla neustále propojená s praxí, aby učitelé, v rámci dalšího vzdělávání, aplikovali nové poznatky do učiva a vyjímali z něj poznatky již překonané. Učitelé odborných lesnických předmětů, ale i vyučující cizích jazyků a další, mají možnost získávat nové informace na konferencích, seminářích a praktických předváděcích akcích, které pořádá hlavně Česká lesnická společnost ( ČLS ). Během posledních pěti let jsme ve škole zorganizovali pět celostátních konferencí a dvě mezinárodní k problematice lesnictví, myslivosti, ochrany přírody a krajiny a k lesní pedagogice. Pobočka ČLS při SLŠ v Hranicích může podle Stanov ČLS školit vlastníky lesa i osoby samostatně výdělečně činné a další. Zisk z těchto akcí a školení je využíván k hrazení poplatků a vložného na další vzdělávání učitelů. Vedle vlastní doplňkové činnost školy je tu i další zákonná možnost a pomoc při získávání nutných finančních prostředků k modernizaci výchovně vzdělávacího procesu. Vedle výuky lesnické odborné problematiky je neméně důležitá jazyková gramotnost a zvládnutí informačních technologií. I nově zavedený ( od ) Školní vzdělávací program M/01 lesnictví, sloužící hlavně k rozvoji znalostí, dovedností a schopností žáků ve všech oblastech činností a formování jejich charakterových vlastností, vyžadují modernizaci materiálně technické základny školy a jejich součástí. Během pěti let se podařilo zbudovat dvě specializované učebny k výuce jazyků a tři učebny ITC. Byly realizovány, a to hlavně ze sponzorských příspěvků, tři multimediální učebny, vybavené moderní AV technikou ( ve třetí učebně, z důvodů probíhající krize, chybí videokonferenční zařízení). Zájem o jejich využívání mezi učiteli je značný. Musíme tvořit pořadník v jejich používání. Průběžně jsou obnovovány i další pomůcky a sbírky. Dbáme na to, aby hlavně sbírky přírodnin tvořili sami žáci. 36

38 Efektivita výuky všeobecně vzdělávacích, odborných předmětů a jazyků je na velmi dobré úrovni. Svědčí o tom bezproblémové přijímání absolventů na vysoké školy ( i nelesnického směru ) a jejich dobré studium zde. Dbáme na to, aby žáci prezentovali své znalosti při každoroční účasti a soutěžích v biologických olympiádách, v dalších přírodovědných soutěžích, v jazykových soutěžích i ve středoškolské odborné činnosti. Kolegiálním přístupem, rovným a přátelským vztahem, jsme dosáhli toho, že pracovníci školy a jejich součástí chodí do zaměstnání rádi a váží si ho. Učitelé svůj předmět pouze neodučí, ale mají možnost ho dále rozvíjet a realizovat své profesní nápady. V metodických sekcích a dalších poradenských orgánech ředitele školy mají zaměstnanci možnost se podílet na chodu celého našeho ústavu. Dosáhli jsme takřka 100% aprobovanosti u všech vyučujících, což přináší odpovídající kvalitu výuky. Vedení školy se podařilo vytvořit pro všechny zaměstnance klidnou, dělnou a přátelskou atmosféru k jejich práci. Podařilo se pokračovat i v tom, že škola je otevřenou institucí veřejnosti. Vše je sladěno s vlastním provozem školy. Vedle školící a poradenské činnosti pro cizí subjekty, se daří předvádět novou techniku a technologie. K tomu se využívá širokého potenciálu absolventů školy působících v různých funkcích a organizacích v ČR, EU i ve světě ( FAO atd. ). V rámci EVVO se daří škole, arboretu i školnímu polesí realizovat nejen regionální koncepci ekologické výchovy a vzdělávání. Realizace lesní pedagogiky je již známým fenoménem hranické školy nejen v ČR, ale i ve světě. Citace naší školy, na mezinárodních konferencích a jednáních ve světě, je již běžná. Umožňuji využití školy pro poznání a zážitky i jiným školám a organizacím ( MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, Domovy seniorů, Sociální ústavy a zařízení aj. ). Před čtyřmi lety jsem podepsal s rektorem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně smlouvu o vzniku detašovaného pracoviště na škole. Od té doby u nás probíhá bakalářské studium v kombinované formě pro zájemce pocházející z krajů Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského. Naši učitelé, kteří úspěšně ukončili, případně zahájili doktorandské studium, se zde také realizují. Toto studium, nejen že zvyšuje prestiž školy, ale je určitým vzorem i pro naše žáky ve středoškolském vzdělávání. V začátcích mé působnosti ve funkci ředitele se podařilo ve spolupráci se zřizovatelem a MěÚ v Hranicích vyřešit vlastnické vztahy k pozemkům a budovám, které škola užívala a užívá. Po složitém vyjednávání i mediální masáží byla do správy a hospodaření školy převedena budova Domova mládeže v Teplické ulici a to ze správy Střední průmyslové školy Hranice. Tímto škola získala ubytování pro většinovou část svých žáků. Průběžně jsou do obnovy a údržby tohoto majetku vkládány značné finanční prostředky. Stále ve vedení školy posuzujeme potřebnost a využití HIM. Dvě budovy, po odsouhlasení zřizovatelem, byly již prodány. Prodej některých nevyužívaných, ale finančně náročně udržovaných pozemků se již připravuje. Dbám na to, aby i v mimoškolní době měli žáci a žákyně smysluplné vyžití. Jde nám hlavně o provádění prevence proti vzniku negativních sociálně patologických jevů. Bohužel žádná škola se nemůže těmto jevům vyhnout. Může jim však předcházet a omezit je. Proto výkon a podpora mnoha kroužků s odborným a sportovním zaměřením má u mne zelenou. Zásadní bylo také mé rozhodnutí o změně organizace a náplně administrativy školy. Došlo ke sloučení některých činností, změně pracovních náplní, k zefektivnění práce a k získání nové pracovní pozice pro projektového manažera. Toto rozhodnutí nejen ulehčilo práci vyučujícím při přípravě projektů a žádostí k čerpání prostředků z grantů i fondů různých institucí, ale hlavně k získání přehledu a k profesionálnímu postupu v této činnosti. Vedení školy se podařilo vytvořit, propracovat a realizovat systém prezentace školy, který se používá na veletrzích vzdělávání v oblasti celé Moravy, východní části kraje Pardubického i v severozápadní části Slovenska, dále ve třech dnech otevřených dveří i na webových stránkách školy - Výsledkem je dostatek zájemců o studium lesnictví na naší škole, již po prvním kole přijímacího řízení. Jsem zastoupen v různých politických i odborných funkcích v rámci Města Hranice, Olomouckého kraje, ale i Ministerstva zemědělství ČR. Pracuji v republikových orgánech České lesnické společnosti a Českomoravské myslivecké jednoty. Veškerou tuto moji další aktivní činnost vykonávám hlavně ku prospěchu, dalšímu působení a existenci této významné školy. V roce 2005 jsem ukončil studium pro výkon funkce ředitele školy ( F1 ). Je pro mne velkou ctí, že mohu naši školu vést a aktivně ji posouvat dál v její historii a skvělé pověsti. V Hranicích Ing. Miroslav Kutý ředitel školy 37

39 Přílohy: EVALUAČNÍ ZPRÁVA Z PŘEDMĚTŮ OCHRANA LESA A PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ (3. B), NAUKA O LESNÍM PROSTŘEDÍ (2. A) PRÁCE S POČÍTAČEM (3. A, 3. B, 3. C) ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VYUČUJÍCÍ ING. CTIRAD JURÁŇ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Z PŘEDMĚTŮ OCHRANA LESA A PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ (3. B), NAUKA O LESNÍM PROSTŘEDÍ (2. A) A PRÁCE S POČÍTAČEM (3. A, 3. B A 3. C) VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/

40 K evaluaci jsem přistoupil ve všech hodnocených třídách ve dvou krocích. Byla prováděna formativní evaluace (interim evaluace) a koncem školního roku 2007/2008 pak sumativní evaluace (x-post evaluace). Celý proces evaluace ve výše uvedených předmětech byl zahájen 10. září 2007 a tzv. ex-ante etapa evaluace byla ukončena 21. listopadu Závěr evaluace pak proběhl v termínu od 23. dubna 2008 do 13. června Zdánlivě velký časový rozsah úvodní i závěrečné evaluační etapy je způsoben organizací výuky předmětu práce s počítačem. Tento je vyučován jako předmětové cvičení jednou za výukový cyklus, tedy jednou za měsíc. Z přiložených tabulkových a grafických přehledů vyplývá zejména výrazná rozdílnost úrovní žáků v předmětech lesnických oproti předmětu práce s počítačem. V této oblasti se projevují větší rozdíly mezi úrovní třetího a čtvrtého ročníku, který je víc zaměřen na využívání ICT technologií v oboru lesnictví. Nárůst úrovně v předmětu ochrana lesů a přírodního prostředí tedy činí 53% obdobně v předmětu nauka o lesním prostředí je to 55%. Vzhledem k výrazně vyšší vstupní úrovni (59% úspěšnost testu a bezproblémová orientace ve využívání základních prostředků ICT v běžném životě mladého člověka) v předmětu práce s počítačem ve třetím ročníku, jak je již zmíněno, je i mírnější nárůst (23%) možno považovat za kvalitní přínos a vzestup žáků. Na tomto místě musím zmínit časté výrazné individuální rozdíly, které se podařilo během školního roku zmírnit. Závěrem konstatuji, že sumativní evaluace proběhla písemnou formou (testy) a formativní evaluace, jejíž výsledky jsou patrné v klasifikaci žáků na koncích klasifikačních období probíhala jak formou ústní, tak písemnou a rovněž hodnocením praktických činností. 17. června 2008 Ing. Ctirad Juráň 39

41 40

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více