Pedagogické střípky III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogické střípky III"

Transkript

1 Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

2 Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život. První vydání, Praha 2012 Autoři textů: Účastníci kombinovaného Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život Odborná recenze: Bedřich Hájek Editoři: Vlastimila Faiferlíková, Michal Vozobule, Irena Hošková Odpovědná redaktorka: Petra Bláhová Na sborníku se dále podílel: Tomáš Machalík Jazyková a grafická úprava: Comunica, a. s., Pod Kotlářkou 3, Praha 5 Tisk: Comunica, a. s., Pod Kotlářkou 3, Praha 5 Náklad: 500 výtisků Vydal Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, Praha 10 Projekt Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání (oblast Studium pedagogiky volného času) Copyright Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ISBN

3 Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

4 pedagogické střípky III Obsah sborníku Pedagogické střípky III Úvodní slovo Zadání ročníkové práce Struktura ročníkové práce Za vlídnější veřejný prostor Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru Velká zábava v malé ZOO Řeč brána k porozumění Obsah sborníku Pedagogické střípky III Informace o projektu Klíče pro život Informace o Studiu pedagogiky volného času Slovníček pojmů a zkratek

5 projekt klíče pro život Úvodní slovo Projektový management a pedagogové volného času V posledních letech se ukazuje, že i školská zařízení zřizovaná veřejnými subjekty musejí hledat finance mimo příjmy od zřizovatele. Rozvoj fundrisingu je proto přirozeným jevem, který prostupuje i oblastí vzdělávání. Vzhledem k omezenému množství financí z veřejných rozpočtů a vzhledem k tlaku na konkurenceschopnost jednotlivých vzdělávacích zařízení (např. kvůli demografickému vývoji) je nanejvýš jasné, že každá taková instituce hledá další alternativní zdroje. Rozšiřuje se praxe projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, globální i lokální firmy posunují podnikovou etiku více směrem ke společenské odpovědnosti firmy, a to za pomoci různých fondů a nadací, a v neposlední řadě roste role dobrovolnických aktivit ve veřejně prospěšné sféře. Suma sumárum je tedy proto nutné, aby i pedagogičtí pracovníci byli schopni se s tímto tlakem vyrovnat a dopomoci svému zařízení, škole, k zisku dalších prostředků. Tyto prostředky pak přinášejí kýžený rozvoj organizací vedoucí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zároveň zlepšení celkového klimatu těchto institucí. Proto se v projektu Klíče pro život v rámci klíčové aktivity Studium pedagogiky volného času objevil kurz Strategický a projektový management, který měl za úkol vštěpovat pedagogům volného času znalosti a dovednosti nejen k získávání dalších, rozvojových finančních prostředků, ale i schopnost strategicky plánovat rozvoj své organizace. Následující práce dokazují, že se vytyčený cíl podařilo splnit. Tato publikace bude použita jako metodický materiál v rámci Studia pedagogiky volného času a je dostupná na webových stránkách projektu Klíče pro život mgr. Michal Vozobule odborný lektor Úvodní slovo 5

6 pedagogické střípky III Zadání ročníkové práce pro III. ročník Studia pedagogiky volného času Zadání ročníkové práce pro III. ročník Studenti měli v rámci výstupu ze studijního modulu Strategický a projektový management zpracovat dva projektové záměry podle pevně dané osnovy projektové fiše. Součástí této osnovy mělo být základní představení organizace, která projekt bude realizovat, stanovení cíle, definování cílové skupiny, analýza potřeb ve vazbě na projekt, rozpočet akce, harmonogram jednotlivých aktivit a stanovení rizik. Alespoň k jednomu z projektových záměrů měl být zpracován rámec logických vazeb a SWOT analýza organizace. Projektový záměr měl být koncipován alespoň na pěti normostranách (písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5). Součástí samotného hodnocení pak byla i prezentace obou projektů v závěrečném zkouškovém bloku. Studenti měli za úkol definovat cílovou skupinu, které mají projektový záměr prezentovat. Mohlo se jednat o široké spektrum cílových skupin, např. grantová komise, městská rada, rodiče žáků, žáci, novináři atd. atd. Zbytek studijní skupiny se pak do této role stylizoval, přičemž v rámci této role byly po základní prezentaci pokládány rozličné otázky. Prezentaci projektového záměru byl dán pevně stanovený čas 15 min, který byl striktně vyžadován. Úkolem studenta bylo zpracovat vlastní nápady do základní projektové fiše, nikoliv vytvořit žádost do konkrétního grantového systému o konkrétní finanční prostředky. Cílem bylo připravit studenty na fakt, že je potřeba nápady vhodně strukturovat a prezentovat již při fázi jejich vzniku. 6

7 projekt klíče pro život Struktura ročníkové práce 1. Název projektu 2. Lokalizace projektu 3. Předkladatel projektu (žadatel) a další partneři podílející se na projektu 3.1. Identifikace předkladatele projektu 3.2. Přehled všech partnerů projektu, jejich funkce a odpovědnost (návrh) 3.3. Manažer projektu, popř. osoba zodpovědná za realizaci projektu 4. Cíle projektu 4.1. Celkový cíl 4.2. Specifické cíle projektu (účel projektu) 5. Popis a zdůvodnění projektu 5.1. Výchozí situace a zdůvodnění projektu 5.2. Obsah projektu (aktivity projektu) 5.3. Výsledky projektu 5.4. Dopady projektu (sociální, ekonomické, kulturní, ekologické dopady) 5.5. Udržitelnost 5.6. Související aktivity 6. Časový harmonogram projektu 7. Rozpočet projektu 7.1. Celkový rozpočet 7.2. Rozpočty jednotlivých aktivit 7.3. Zdroje krytí rozpočtu 8. Předpoklady a možná rizika realizace projektu 9. SWOT analýza 10. Logický rámec Struktura ročníkové práce 7

8 pedagogické střípky III Za vlídnější veřejný prostor Druh organizace DDM-SVČ Autor Stanislav Kafka Za vlídnější veřejný prostor Název projektu Za vlídnější veřejný prostor Lokalizace projektu Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 346 Tržní náměstí 346, Tábor Jihočeský kraj (region NUTS 3) NUTS 2 Jihozápad Předkladatel projektu (žadatel) a další partneři podílející se na projektu Identifikace předkladatele projektu Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 346 Tržní náměstí 346, Tábor statutární orgán: Mgr. Josef MUSIL, ředitel IČO: telefon: (+420) fax: (+420) webové stránky organizace: 8

9 projekt klíče pro život Zřizovatel Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Hlavní účel a předmět činnosti Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby včetně otevřené nabídky příležitostných a spontánních činností. Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže. Charakteristika zařízení Organizace vykonává činnost domu dětí a mládeže. Dům dětí a mládeže byl zřízen ze zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a jeho zřizovatelem je Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, a to podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Rozsah, působnost, zaměření a obsah činnosti vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. V praxi je uplatňován zákon č. 563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících, v DDM je to pedagog volného času, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Na základě rozhodnutí zřizovatele je DDM pověřen zřizovatelem organizováním soutěží a olympiád v platném znění dle vyhlášky MŠMT ČR č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Základním dokumentem DDM je zřizovací listina, dále statut organizace a rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Přehled partnerů projektu V rámci projektu není partner. Manažer projektu KAFKA Stanislav, Bukurešťská 2795, Tábor zástupce statutárního orgánu DDM Tábor Pracovní zkušenosti: Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 346, Tábor, pedagog volného času, zástupce statutárního orgánu. Nejvyšší dosažené vzdělání: Střední průmyslová škola keramická, Písecká 203, Bechyně, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zakončeno maturitní zkouškou. V období účast na vzdělávacích kurzech a seminářích v oblasti management, marketing, PR, zážitková pedagogika, projektový managament. Za vlídnější veřejný prostor 9

10 pedagogické střípky III Cíle projektu Celkový cíl Participace dětí a mládeže na vzhledu a kultivaci veřejných prostor. Specifické cíle projektu Seberealizace dětí a mládeže, rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti komunikace, kooperace, odpovědnosti, schopnost prosadit si svůj názor a jít za svým cílem. Učení se a využití svého talentu v oblasti výtvarného umění s využitím tvorby výtvarných objektů určených pro širokou veřejnost. Cílová skupina Účastníci zájmových kroužků Výtvarná dílna, keramický kroužek při DDM Tábor. Popis a zdůvodnění projektu Za vlídnější veřejný prostor Výchozí situace a zdůvodnění projektu Tento projekt reaguje na probíhající školskou reformu, která přináší změny v obsahu a cílech vzdělávání. Kromě předávání znalostí kladou nyní školy ve své práci důraz na to, aby se žáci naučili s informacemi pracovat a osvojili si další celoživotní dovednosti, tzv. klíčové kompetence. Rozvoj klíčových kompetencí je připravovanou inovací školského vzdělávacího programu naší organizace v oblasti volnočasového vzdělávání. Tento projekt se též dotýká průřezových témat rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, a to oblasti participace dětí a mládeže. Účastníci tohoto projektu dostanou šanci pro svůj osobní rozvoj v oblasti komunikace, kooperace, řešení cílů, tvořivosti s využitím svého talentu, obhájit si svůj názor, a to vše s výstupem zkulturňování společných prostor obyvatelstva (úřady, nemocnice, domy seniorů apod.) a to jak v interiéru, tak v exteriéru s cílem zlepšení estetického charakteru daných prostor. Tento projekt chceme též využít k propagaci naší organizace, k prezentaci činnosti Domu dětí a mládeže v Táboře a zlepšení výukového zázemí v oblasti zájmového vzdělávání estetického oddělení se zaměřením na výtvarné dílny a keramiku. Obsah projektu Celý projekt bude zahájen tvorbou organizačního teamu, který se bude skládat z koordinátora a dvou zástupců z řad pedagogů volného času z oblasti keramiky a výtvarné dílny. Tito dva zástupci budou taktéž členy realizačního teamu, který se předpokládá vytvořit z 24 členů z řad účastníků zájmových kroužků, přičemž se budeme snažit o vyvážení počtu členů z kroužku keramického a výtvarného. Vytvořený realizační team bude pracovat na projektu v době mimoškolního vyučování. Organizační team zajistí nákup materiálu vztahující se k projektu (viz celkový rozpočet projektu) a jeho propagaci, a to formou vlastních webových stránek a propagačních letáků obsahujících cíle, plánované výstupy a aktivity projektu, společně s propagací zdroje financování. Realizační team provede zmapování a dokumentaci možných prostor vhodných pro potřeby projektu. Upřednostňovány budou prostory táborské nemocnice, G-centra Tábor (dům seniorů), prostory Městského úřadu Tábor (pracoviště Žižkovo náměstí, Husovo náměstí). Následovat budou ostatní veřejné prostory města Tábor. Součástí této dokumentace bude popis místa včetně fotodokumentace. Na základě těchto zpracovaných dokumentací realizační team vytvoří možné návrhy realizace jak z oblasti volných plastik a reliéfů z oblasti keramiky, tak i návrhy z oblasti výtvarné dílny ve formě malby, kresby. Vytvořené návrhy se vyhodnotí na společné 10

11 projekt klíče pro život schůzi realizačního teamu, kde se bude hodnotit možnost realizace v závislosti na materiálním zabezpečení, vhodnosti do daného prostoru a samotné vizuální podobě návrhu. Vybrané návrhy pak budou zpracovány pomocí počítačové grafiky do fotomontáže stávajícího prostoru a navrhovaného díla. Organizační team bude rozdělen dle jednotlivých návrhů, následně pak každý v dané lokalitě provede anketu obyvatel navštěvující tyto prostory pro zjištění jejich názoru na inovaci formou výtvarných děl. Stejná anketa bude probíhat přímo na webových stránkách projektu. Následným krokem před realizací bude představení záměru vedení organizace, zjištění možných překážek, zajištění možných potřebných povolení. Pokud bude návrh organizací schválen, následuje jeho realizace. Ta bude probíhat v prostorách DDM Tábor. Využity budou prostory keramické dílny a výtvarného ateliéru, v době vlastních kroužků realizačního teamu či po domluvě v jiné termíny, kdy budou jmenované dílny včetně pedagogických pracovníků k dispozici. V plánu projektu je realizace pěti volných plastik v exteriéru, pěti volných plastik či reliéfů v interiéru a deseti malovaných či jinak ztvárněných děl či jejich souborů z výtvarného ateliéru. Realizovaná díla budou pak jednotlivě instalována do vybraných prostor, a to společně se slavnostním odhalením spojeným s oslovenými médii. Jako poslední krok projektu následuje zhodnocení mezi občany využívajícími tyto prostory, výstupy budou posléze použity při tvorbě propagační brožury projektu s celým jeho průběhem, cíli a možným pokračováním projektu. Výstup je určen ostatním institucím vlastnícím veřejně přístupné prostory, na které bude přímo zaměřena distribuce. Celý proces s jednotlivými anketami bude souběžně probíhat na webových stránkách projektu. Výsledky projektu Samotným výsledkem projektu bude zaangažování dětí a mládeže do veřejného prostoru, jejich tvorba, obhajoba a realizace vytvořených cílů, kde jsou schopni využívat a rozšiřovat své komunikační, kooperační a tvořivé dovednosti. Dalším dopadem tohoto projektu je bezesporu kultivace, zvyšování estetického charakteru a vlídnosti společných prostor, využívaných širokou veřejností. Udržitelnost projektu Tento projekt bude dále propagován a nabízen všem institucím, které vlastní veřejný prostor. Změnou oproti této koncepci bude nutnost uhrazení nákladů na materiál, které se ale týkají pouze opravdových nákladů na samotnou tvorbu. Jeho následné pokračování není plánováno jako tržní produkt. Jednotlivé projekty již budou přímo cíleny na jednotlivé instituce, podle nároků budou také tvořeny početně odpovídající realizační teamy. Za vlídnější veřejný prostor Související aktivity Tento projekt se slučuje s Integrovaným plánem rozvoje města Tábora, a to v jeho první vizi: Pražské a Náchodské sídliště a Pražské předměstí jako přitažlivé místo pro život. V něm počítá s celkovou regenerací veřejného prostoru s cílem vytvoření dostatku příležitostí pro aktivní odpočinek i společenské kontakty. Námi vytypované lokality, např. Nemocnice Tábor, a G-centra spadají do této oblasti. 11

12 pedagogické střípky III Časový harmonogram projektu Za vlídnější veřejný prostor Aktivity projektu přípravná fáze tvorba organizačního teamu příprava propagace tvorba realizačního teamu nákup potřebného materiálu propagace projektu (tisk, webové stránky) realizace projektu lokace prostoru tvorba návrhů výběr potencionálních návrhů anketa na téma vybraných návrhů prezentace návrhů u vedení organizací realizace schválených návrhů instalace, vernisáže jednotlivých děl závěrečná fáze projektu hodnocení projektu evaluace občanů tvorba propagačních materiálů projektu distribuce ostatním subjektům Rozpočet projektu Celkový rozpočet září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Celkové náklady na realizaci projektu: (zaokrouhleno na celé Kč) Neinvestiční náklady celkem: z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady): z toho materiální náklady (spotřební materiál, drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než 1 rok): z toho nemateriální náklady (služby): Investiční náklady celkem: , , , , ,0 0,0 12

13 projekt klíče pro život Podrobný rozpočet projektu Materiální náklady Aktivita projektu (nákladová položka) Měrná jednotka Počet jednotek Cena za jednotku v Kč konkrétní náklady, které budou hrazeny Celkem náklady v Kč Hrazeno z grantu Přípravná fáze projektu keramické materiály: šamotová hlína kg 120 9,24 Kč 1 108, ,8 modelovací, točírenská hlína (červ.) kg 80 8,23 Kč 658,4 658,4 oxid železa kg 3 72,0 216,0 216,0 burel kg 5 48,0 240,0 240,0 oxid mědi kg 2 432,0 864,0 864,0 barevné glazury kg , , ,0 bílé a transparentní glazury kg 15 75, ,0 0,0 stříkací box ks , , ,0 materiál výtvarného ateliéru: akvarelové barvy sada ks , , ,0 olejové barvy sada ks , , ,0 malířská plátna ks , , ,0 štětce sada 12 ks ks 10 99,0 990,0 990,0 Realizace projektu skicovací blok ks 26 86, , ,0 tužky obyčejné ks 52 8,0 416,0 416,0 pastelky sada ks 26 39, , ,0 fotografický papír 100 ks ks 1 300,0 300,0 0,0 náplň do inkoustové tiskárny černá ks 1 920,0 920,0 0,0 náplň do inkoustové tiskárny barevná ks , ,0 0,0 rámovací lišty ks 15 58,0 870,0 0,0 Celkem materiál. náklady , ,2 Nemateriální náklady konkrétní služby, které budou hrazeny Přípravná fáze projektu tisk propagačních letáků projektu ks 800 5, , ,0 telefonní poplatky ks 1 600,0 600,0 0,0 internet měsíc , ,0 0,0 doména rok 1 980,0 980,0 0,0 Závěrečná fáze projektu tisk propagační brožury s výstupy projektu ks , , ,0 Celkem nemat. náklady , ,0 Osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady) koordinátor projektu hodina , ,0 Celkem osobní náklady 4 500,0 0,0 Investiční náklady rozepište konkrétní náklady, které budou hrazeny 0 0 0,0 0,0 0,0 Celkem investiční náklady 0,0 0,0 CELKEM , ,2 Za vlídnější veřejný prostor 13

14 pedagogické střípky III Zdroje krytí rozpočtu Výše požadované dotace z rozpočtu Jihočeského kraje: (zaokrouhleno na celé Kč) ,0 tj. 79,39 % Neinvestiční dotace celkem: ,0 z toho osobní náklady: 0,0 z toho materiální náklady: ,2 z toho nemateriální náklady ,0 Investiční dotace celkem: 0,0 Ostatní finanční zdroje zajištěné žadatelem v celých Kč: ,0 tj. 20,61 % Vlastní prostředky žadatele: ,0 dotace z rozpočtu obce: 6 000,0 dotace z rozpočtu ministerstva: 0,0 nadace, zahraniční zdroje: 0,0 Za vlídnější veřejný prostor Předpoklady a možná rizika realizace projektu Předpokladem tohoto projektu je zvyšování a rozvoj klíčových kompetencí a participace na vzhledu společného prostoru u cílové skupiny s dopadem na širokou veřejnost a zvelebování společného prostoru. Předpokládáme zájem od subjektů, kterých se tato kultivace bude týkat, a v přímé návaznosti zájem ostatních institucí. Možné riziko tkví v následné nutnosti dofinancování nákladů na materiál, což by mohlo mít vliv na konečný počet zájemců a samotnou udržitelnost projektu. Vnímáme ale jistou motivaci v samotných výstupech tohoto projektu, a to jak pro cílovou skupinu dětí a mládeže, tak pro potencionální zájemce o inovaci svých veřejných prostor. 14

15 projekt klíče pro život SWOT analýza SWOT analýza předkladatele projektového záměru. Organizace: Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 346, Tábor SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY jsme levní (nízké ceny) široký záběr činnosti o pravidelná činnost o nepravidelná činnost zázemí o pracovníci vysoký počet spolupracujících externisté kvalitní ped. pracovníci materiální zajištění o pracovníci dokážeme předat znalosti, dovednosti práce s talenty (příprava na talentové zkoušky) organizace letních táborů, víkendových akcí seberealizace volnost, možnost výběru, svoboda při práci možnost sebevzdělání práce s trendy letní základna široká nabídka kroužků reakce na poptávku spolupráce s médii PŘÍLEŽITOSTI účastníci možnost prezentace tvorba zázemí pro účastníky, spol. subjekty materiální podpora pro účastníky, spol. subjekty organizace větších, přínosnějších akcí pro veřejnost na úkor těch malých spolupráce o jiné organizace, NNO o DDM v JK i ostatní o veřejnost spolupráce s městem Tábor využití grantových programů rozšíření prostor pro potřeby DDM Tábor využít možností pro zpětnou vazbu z venku rozšíření působnosti do jiných lokalit města komunikace o interní team rozdělení rolí finanční omezení (hodně muziky za málo peněz) prostor o malý počet místností o nevyužití půdních prostor o nutný pronájem tělocvičen propagace o na akcích o širší rozsah, využít více možností propagace akce pro akce kvantita vs. kvalita (občas moc akcí najednou) strategické plánování přístup k interním informacím zpětná vazba od vedení zpětná vazba z venku zastaralý ŠVP HROZBY politická scéna o město o kraj změna zřizovatele finance konkurence o ZŠ, NNO, ZUŠ, ostatní org. nově vznikající organizace stejného ražení jako DDM zájem klientů o volnočasové aktivity novely zákona v oblasti volnočasových aktivit (příspěvek na volnočasové aktivity posílat školám) rozpočet dostupnost organizace nezájem dětí o mimoškolní aktivity Za vlídnější veřejný prostor V Táboře kolektiv pracovníků DDM Tábor, Tržní náměstí. 15

16 pedagogické střípky III Rámec logických vazeb Projekt: Za vlídnější veřejný prostor Název OP: Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží Předkladatel: Dům dětí a mládeže tábor, Tržní náměstí 346 Tržní náměstí 346, Tábor Celkové náklady: ,2 Celkové přijatelné náklady: ,2 Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele Prostředky ověření Rizika a předpoklady Rozvoj klíčových Cílová skupina je Zprávy v médiích zvýšená citlivost pro kompetencí, schopna prosadit svůj a propagačních vnímání společného participace dětí názor, vnímá potřebu materiálech projektu, prostoru a mládeže na vzhledu, kultivace společných evaluační dotazník rozšíření klíčových Za vlídnější veřejný prostor Obecný cíl Účel inovaci veřejných prostor Seberealizace cílové skupiny, učení se prosadit si svůj názor, zkulturňování společných prostor obyvatelstva (úřady, nemocnice, domy seniorů aj.) v exteriéru i interiéru s cílem zlepšení estetického charakteru prostoru prostor a její vliv, je dosaženo kultivace společných prostor Do vybraných společných prostor jsou instalovány výtvarné objekty, které napomáhají prostoru být vlídnějším cílové skupiny Instalace jednotlivých děl kompetencí cílové skupiny občané kladně hodnotí inovaci výsledek je motivací jak pro cílovou skupinu, tak pro potencionální partnery 1. děti a mládež si umí 1. schůzky se 1. výstupy a zápisy ze výtvarná díla plní obhájit, prosadit své zainteresovanými schůzek svůj charakter náměty, názory subjekty 2. samotná díla ostatní i stávající 2. společné prostory 2. ve vybraných umístěna subjekty mají jsou obohaceny prostorech jsou do předem zájem o kultivaci o výtvarné prvky instalovány vybraného prostoru svých prostor zvyšující estetický výtvarná díla, 3. propagační i po skončení charakter prostoru připravovaná přímo materiály, popisky projektu 3. zvýšení propagace pro něj u jednotlivých spolupracující Výstupy naší organizace prostředky sloužící 3. díky propagaci projektu dochází děl s názvem autora, projektu subjekty budou ochotny široké veřejnosti k samotné a organizace komunikovat propagaci se všemi jako organizace s partnery 16

17 projekt klíče pro život Aktivity 1. vytvoření organizačního teamu, příprava propagace projektu 2. vytvoření skupiny dětí a mládeže z řad zájmových útvarů DDM (keramika, výtvarný ateliér) 3. nákup zboží a materiálu pro potřeby projektu, tvorba propagačních materiálů 4. práce se skupinou 4.1 lokace míst vhodných pro účely projektu 4.2 tvorba návrhů pro řešení obohacení, oživení a kultivaci veřejných míst prostřednictvím nejrůznějších uměleckých aktivit 4.3 sumarizace a výběr návrhů, které jsou realizovatelné na základě materiálního zabezpečení vyplývající z financování projektu 4.4 anketa mezi občany, prezentace návrhů v jednotlivých institucích 4.5 realizace přijatých výtvarných návrhů 4.6 instalace výtvarných děl 5. vyhodnocení projektu, výzkum zacílený na veřejnost a jejich pocit z inovace prostředí 1. vytvořený team ve složení koordinátor projektu, zástupce z keramického a výtvarného kroužku, vytvoření propagačních materiálů projektu (9/2011) 2. tvorba skupiny pro potřeby projektu (11/2011) 3. pořízení zboží a materiálu (10/2011) keramika: stříkací box, glazury, keramická hlína, barvítka, výtvarná dílna: plátna, barvy, materiál pro tvorbu 3D objektů tisk propagačních materiálů návštěva institucí umentace vybraných míst (11-12/2011) 4.2. tvorba návrhů realizace (12-1/2011) 4.3. setkání celé skupiny astněných (1/2011) 4.4. návštěva, rezentace jednání se astněnými subjekty (2/2011) 4.5. samotná tvorba (2-5/2011) 4.6. instalace (6/2011) anketa 1. smlouvy DPP (4500,-Kč) propagační materiály (4160,-Kč) 2. skupina seznámená s projektem, jeho cíli a výstupy 3. daňové doklady (61498,2) smlouvy internet, doména (1634,-Kč) dokumentace vybraných prostor (2753,-Kč) 4.2. návrhy realizace uměleckých děl (3666,-Kč) 4.3. schůzka určená pro výběr reálných návrhů 4.4. výstupy ankety, prezentace u jednotlivých subjektů 4.5. vytvořená umělecká díla přímo určená pro vybraný prostor 4.6. vernisáže a slavnostní odhalení jednotlivých děl 5. anketa u občanů využívajících dané prostory - zápisy dotazovaných respondentů, brožura k projektu (6000,-Kč) cílová skupina dětí má o tento druh seberealizace zájem jsou připraveni na jednání se spolupracujícími subjekty subjekty státní správy mají zájem o zvelebování společných prostor na svých pracovištích tímto projektem dojde ke zvýšení povědomí občanů o naší organizaci získání dostatečné finanční podpory na materiál udržitelnost projektu (pokračování v projektu je spojeno se spolufinancováním zúčastněné organizace) Za vlídnější veřejný prostor 17

18 pedagogické střípky III Hodnocení odborného lektora pro předmět Strategický a projektový management v rámci Studia pedagogiky volného času Za vlídnější veřejný prostor Předkládaný projektový záměr je velice jasný a přehledný. Pečlivě je dodržena struktura projektové fiše. Cíle projektu jsou formulovány stručně a jasně. Analýza současného stavu se více zaměřuje na vzdělávací aspekt projektu a ten společenský trochu pomíjí. Přesto velká síla je i v provázanosti na strategické dokumenty města Tábor (v tomto případě IPRM), kde se mají projektové aktivity uskutečnit. Není zcela běžné, aby si autoři projektových záměrů uvědomovali takto široké souvislosti. Precizně jsou provedeny i harmonogram a rozpočet záměru, při jejichž čtení je evidentní, že autorova rozvaha sahá až k pečlivým detailům, které vždy zdůvěryhodňují vnímání celého projektu. Za kvalitou celého zpracování kulhá snad jen název projektu, který je možná příliš laciný a evokuje bezradnost a nekonkrétnost, které ale rozhodně nejsou synonymy tohoto projektu. Naopak velice podrobně a analyticky přesně je vypracována SWOT analýza přiložená k projektovému záměru. Kvalitu zpracování a jasnou logiku projektu pak dokresluje taktéž přiložený rámec logických vazeb. Předkládaný projektový záměr je v kontextu prostředí velmi nadprůměrný. Mgr. Michal Vozobule odborný lektor 18

19 projekt klíče pro život Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru Druh organizace DDM-SVČ Autor Lucie Zajícová Název projektu Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg junioru Lokalizace projektu Junior DDM-SVČ, Tyršova 793, Chotěboř Obec: Chotěboř Kraj: Vysočina Region soudržnosti: Jihovýchod Předkladatel projektu a další partneři podílející se na projektu Název organizace: Junior DDM-SVČ Adresa: Tyršova 793, Chotěboř IČO: Telefon: Web: Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru Junior, dům dětí a mládeže-středisko volného času, je zřizován Krajem Vysočina. Prostřednictvím kroužků a kurzů nabízíme široké veřejnosti velké množství vzdělávacích a sportovních aktivit. Kromě pravidelné činnosti pro více než 700 účastníků týdně je u nás k dispozici i Klub volného času a posilovna. Připravujeme kulturní, výchovné a vzdělávací pořady pro školy i veřejnost, zájezdy, letní a zimní tábory, pořádáme soutěže, přehlídky a výstavy. Připravujeme množství příležitostných akcí, spolupracujeme s mnoha organizacemi. Nabídka je zaměřena na všechny věkové kategorie od dětí přes mládež po dospělé z města Chotěboř (10 tis. obyvatel) i jeho širokého okolí.junior je uznávaným centrem volnočasových aktivit na Chotěbořsku. Z dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno v rámci tvorby komunitního plánu města Chotěboř (www.chotebor.cz) vyplývá, že aktivity Junior DDM-SVČ jsou nejvyužívanější sociální a související službou. Jeho služby byly ohodnoceny průměrnou 19

20 pedagogické střípky III známkou 1,65. Junior na svých akcích i v rámci svých aktivit prokázal, že je schopen poskytovat kvalitní služby a jeho zaměstnanci jsou kvalifikovaní a schopní organizátoři. Přehled všech partnerů projektu Projekt nemá partnery. Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru Osoba zodpovědná za realizaci projektu Jméno: Lucie Zajícová Telefon: Dosažené vzdělání: Andragogika a personální řízení FF UK Praha (1999), Pedagog volného času NIDM (2006) Pracovní pozice: pedagog volného času (od roku 2001) Přehled projektů, za jejichž realizaci jsem byla zodpovědná: Romale čhave projekt sloužící k integraci romských dětí v rámci volnočasového klubu. Volný čas rodičů a dětí ucelený celoroční program nabízející aktivní trávení volného času rodin s dětmi. Volný čas patří nám nabídka netradičních volnočasových aktivit pro sociálně ohrožené skupiny. Paragraf 11/55 soutěž k posílení právního povědomí dospívajících oblastní koordinátor. Mateřský klub Junior - založení klubu pro maminky s dětmi a nastartování jeho činnosti. Pohádkový les každoroční pohádková hra pro malé i velké s didaktickým námětem (např. Staré pověsti české, pověsti Podoubraví), která prohlubuje znalosti místa, kde žiji. Chotěboř poetická festival poezie pořádaný ve spolupráci s místním gymnáziem. Cíle projektu Celkový cíl Hlavním cílem projektu Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru je podpora divadel hrajících pro děti a také povzbuzování zájmu dětí o kvalitní divadlo. Specifické cíle projektu Cílem projektu je uspořádání přehlídky amatérských i profesionálních divadelních souborů hrajících pro děti a mládež, Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru. Tato přehlídka přivede do našeho města velké množství divadelních představení pro školy, děti, ale i pro širokou veřejnost. Vycházíme vstříc i divadelníkům, pedagogům a pracovníkům kulturních domů, kteří mají na divadelních představeních možnost mapování divadelní tvorby pro děti a mládež. Přehlídka také nabízí porovnání rozmanitých přístupů divadelních souborů, které si v rámci večerních workshopů vzájemně poskytují zpětnou vazbu, vyměňují si nápady. V neposlední řadě reagujeme na zájem amatérských spolků účastnit se Chotěbořského divadlení. Pro divadelní spolky může být zajímavé vzájemné srovnání s jinými, setkání s profesionálními divadelníky i jejich reflexe představení. Cílové skupiny Projekt bude prospěšný několika cílovým skupinám, jimiž jsou: Děti z místních MŠ, ZŠ, SŠ rozvoj estetického cítění a kulturního povědomí. Ochotnické soubory možnost srovnání práce a nacházení nových přístupů, výměna zkušeností, propagace a podpora jejich činnosti. Veřejnost prostřednictvím workshopů mohou rozvinout své schopnosti, naučit se jinak vnímat divadelní představení, získat inspiraci pro svůj osobní život. 20

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Zkrácený text osnovy projektu

Zkrácený text osnovy projektu Zkrácený text osnovy projektu Projekt spolupráce Péče o krajinu je realizován na základě těchto opatření Programu rozvoje venkova (dále jen ): Hlavní opatření: Další odborné vzdělávání a informační činnost

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více