Pedagogické střípky III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogické střípky III"

Transkript

1 Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

2 Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život. První vydání, Praha 2012 Autoři textů: Účastníci kombinovaného Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život Odborná recenze: Bedřich Hájek Editoři: Vlastimila Faiferlíková, Michal Vozobule, Irena Hošková Odpovědná redaktorka: Petra Bláhová Na sborníku se dále podílel: Tomáš Machalík Jazyková a grafická úprava: Comunica, a. s., Pod Kotlářkou 3, Praha 5 Tisk: Comunica, a. s., Pod Kotlářkou 3, Praha 5 Náklad: 500 výtisků Vydal Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, Praha 10 Projekt Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání (oblast Studium pedagogiky volného času) Copyright Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ISBN

3 Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

4 pedagogické střípky III Obsah sborníku Pedagogické střípky III Úvodní slovo Zadání ročníkové práce Struktura ročníkové práce Za vlídnější veřejný prostor Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru Velká zábava v malé ZOO Řeč brána k porozumění Obsah sborníku Pedagogické střípky III Informace o projektu Klíče pro život Informace o Studiu pedagogiky volného času Slovníček pojmů a zkratek

5 projekt klíče pro život Úvodní slovo Projektový management a pedagogové volného času V posledních letech se ukazuje, že i školská zařízení zřizovaná veřejnými subjekty musejí hledat finance mimo příjmy od zřizovatele. Rozvoj fundrisingu je proto přirozeným jevem, který prostupuje i oblastí vzdělávání. Vzhledem k omezenému množství financí z veřejných rozpočtů a vzhledem k tlaku na konkurenceschopnost jednotlivých vzdělávacích zařízení (např. kvůli demografickému vývoji) je nanejvýš jasné, že každá taková instituce hledá další alternativní zdroje. Rozšiřuje se praxe projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, globální i lokální firmy posunují podnikovou etiku více směrem ke společenské odpovědnosti firmy, a to za pomoci různých fondů a nadací, a v neposlední řadě roste role dobrovolnických aktivit ve veřejně prospěšné sféře. Suma sumárum je tedy proto nutné, aby i pedagogičtí pracovníci byli schopni se s tímto tlakem vyrovnat a dopomoci svému zařízení, škole, k zisku dalších prostředků. Tyto prostředky pak přinášejí kýžený rozvoj organizací vedoucí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zároveň zlepšení celkového klimatu těchto institucí. Proto se v projektu Klíče pro život v rámci klíčové aktivity Studium pedagogiky volného času objevil kurz Strategický a projektový management, který měl za úkol vštěpovat pedagogům volného času znalosti a dovednosti nejen k získávání dalších, rozvojových finančních prostředků, ale i schopnost strategicky plánovat rozvoj své organizace. Následující práce dokazují, že se vytyčený cíl podařilo splnit. Tato publikace bude použita jako metodický materiál v rámci Studia pedagogiky volného času a je dostupná na webových stránkách projektu Klíče pro život mgr. Michal Vozobule odborný lektor Úvodní slovo 5

6 pedagogické střípky III Zadání ročníkové práce pro III. ročník Studia pedagogiky volného času Zadání ročníkové práce pro III. ročník Studenti měli v rámci výstupu ze studijního modulu Strategický a projektový management zpracovat dva projektové záměry podle pevně dané osnovy projektové fiše. Součástí této osnovy mělo být základní představení organizace, která projekt bude realizovat, stanovení cíle, definování cílové skupiny, analýza potřeb ve vazbě na projekt, rozpočet akce, harmonogram jednotlivých aktivit a stanovení rizik. Alespoň k jednomu z projektových záměrů měl být zpracován rámec logických vazeb a SWOT analýza organizace. Projektový záměr měl být koncipován alespoň na pěti normostranách (písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5). Součástí samotného hodnocení pak byla i prezentace obou projektů v závěrečném zkouškovém bloku. Studenti měli za úkol definovat cílovou skupinu, které mají projektový záměr prezentovat. Mohlo se jednat o široké spektrum cílových skupin, např. grantová komise, městská rada, rodiče žáků, žáci, novináři atd. atd. Zbytek studijní skupiny se pak do této role stylizoval, přičemž v rámci této role byly po základní prezentaci pokládány rozličné otázky. Prezentaci projektového záměru byl dán pevně stanovený čas 15 min, který byl striktně vyžadován. Úkolem studenta bylo zpracovat vlastní nápady do základní projektové fiše, nikoliv vytvořit žádost do konkrétního grantového systému o konkrétní finanční prostředky. Cílem bylo připravit studenty na fakt, že je potřeba nápady vhodně strukturovat a prezentovat již při fázi jejich vzniku. 6

7 projekt klíče pro život Struktura ročníkové práce 1. Název projektu 2. Lokalizace projektu 3. Předkladatel projektu (žadatel) a další partneři podílející se na projektu 3.1. Identifikace předkladatele projektu 3.2. Přehled všech partnerů projektu, jejich funkce a odpovědnost (návrh) 3.3. Manažer projektu, popř. osoba zodpovědná za realizaci projektu 4. Cíle projektu 4.1. Celkový cíl 4.2. Specifické cíle projektu (účel projektu) 5. Popis a zdůvodnění projektu 5.1. Výchozí situace a zdůvodnění projektu 5.2. Obsah projektu (aktivity projektu) 5.3. Výsledky projektu 5.4. Dopady projektu (sociální, ekonomické, kulturní, ekologické dopady) 5.5. Udržitelnost 5.6. Související aktivity 6. Časový harmonogram projektu 7. Rozpočet projektu 7.1. Celkový rozpočet 7.2. Rozpočty jednotlivých aktivit 7.3. Zdroje krytí rozpočtu 8. Předpoklady a možná rizika realizace projektu 9. SWOT analýza 10. Logický rámec Struktura ročníkové práce 7

8 pedagogické střípky III Za vlídnější veřejný prostor Druh organizace DDM-SVČ Autor Stanislav Kafka Za vlídnější veřejný prostor Název projektu Za vlídnější veřejný prostor Lokalizace projektu Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 346 Tržní náměstí 346, Tábor Jihočeský kraj (region NUTS 3) NUTS 2 Jihozápad Předkladatel projektu (žadatel) a další partneři podílející se na projektu Identifikace předkladatele projektu Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 346 Tržní náměstí 346, Tábor statutární orgán: Mgr. Josef MUSIL, ředitel IČO: telefon: (+420) fax: (+420) webové stránky organizace: 8

9 projekt klíče pro život Zřizovatel Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Hlavní účel a předmět činnosti Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby včetně otevřené nabídky příležitostných a spontánních činností. Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže. Charakteristika zařízení Organizace vykonává činnost domu dětí a mládeže. Dům dětí a mládeže byl zřízen ze zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a jeho zřizovatelem je Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, a to podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Rozsah, působnost, zaměření a obsah činnosti vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. V praxi je uplatňován zákon č. 563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících, v DDM je to pedagog volného času, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Na základě rozhodnutí zřizovatele je DDM pověřen zřizovatelem organizováním soutěží a olympiád v platném znění dle vyhlášky MŠMT ČR č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Základním dokumentem DDM je zřizovací listina, dále statut organizace a rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Přehled partnerů projektu V rámci projektu není partner. Manažer projektu KAFKA Stanislav, Bukurešťská 2795, Tábor zástupce statutárního orgánu DDM Tábor Pracovní zkušenosti: Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 346, Tábor, pedagog volného času, zástupce statutárního orgánu. Nejvyšší dosažené vzdělání: Střední průmyslová škola keramická, Písecká 203, Bechyně, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zakončeno maturitní zkouškou. V období účast na vzdělávacích kurzech a seminářích v oblasti management, marketing, PR, zážitková pedagogika, projektový managament. Za vlídnější veřejný prostor 9

10 pedagogické střípky III Cíle projektu Celkový cíl Participace dětí a mládeže na vzhledu a kultivaci veřejných prostor. Specifické cíle projektu Seberealizace dětí a mládeže, rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti komunikace, kooperace, odpovědnosti, schopnost prosadit si svůj názor a jít za svým cílem. Učení se a využití svého talentu v oblasti výtvarného umění s využitím tvorby výtvarných objektů určených pro širokou veřejnost. Cílová skupina Účastníci zájmových kroužků Výtvarná dílna, keramický kroužek při DDM Tábor. Popis a zdůvodnění projektu Za vlídnější veřejný prostor Výchozí situace a zdůvodnění projektu Tento projekt reaguje na probíhající školskou reformu, která přináší změny v obsahu a cílech vzdělávání. Kromě předávání znalostí kladou nyní školy ve své práci důraz na to, aby se žáci naučili s informacemi pracovat a osvojili si další celoživotní dovednosti, tzv. klíčové kompetence. Rozvoj klíčových kompetencí je připravovanou inovací školského vzdělávacího programu naší organizace v oblasti volnočasového vzdělávání. Tento projekt se též dotýká průřezových témat rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, a to oblasti participace dětí a mládeže. Účastníci tohoto projektu dostanou šanci pro svůj osobní rozvoj v oblasti komunikace, kooperace, řešení cílů, tvořivosti s využitím svého talentu, obhájit si svůj názor, a to vše s výstupem zkulturňování společných prostor obyvatelstva (úřady, nemocnice, domy seniorů apod.) a to jak v interiéru, tak v exteriéru s cílem zlepšení estetického charakteru daných prostor. Tento projekt chceme též využít k propagaci naší organizace, k prezentaci činnosti Domu dětí a mládeže v Táboře a zlepšení výukového zázemí v oblasti zájmového vzdělávání estetického oddělení se zaměřením na výtvarné dílny a keramiku. Obsah projektu Celý projekt bude zahájen tvorbou organizačního teamu, který se bude skládat z koordinátora a dvou zástupců z řad pedagogů volného času z oblasti keramiky a výtvarné dílny. Tito dva zástupci budou taktéž členy realizačního teamu, který se předpokládá vytvořit z 24 členů z řad účastníků zájmových kroužků, přičemž se budeme snažit o vyvážení počtu členů z kroužku keramického a výtvarného. Vytvořený realizační team bude pracovat na projektu v době mimoškolního vyučování. Organizační team zajistí nákup materiálu vztahující se k projektu (viz celkový rozpočet projektu) a jeho propagaci, a to formou vlastních webových stránek a propagačních letáků obsahujících cíle, plánované výstupy a aktivity projektu, společně s propagací zdroje financování. Realizační team provede zmapování a dokumentaci možných prostor vhodných pro potřeby projektu. Upřednostňovány budou prostory táborské nemocnice, G-centra Tábor (dům seniorů), prostory Městského úřadu Tábor (pracoviště Žižkovo náměstí, Husovo náměstí). Následovat budou ostatní veřejné prostory města Tábor. Součástí této dokumentace bude popis místa včetně fotodokumentace. Na základě těchto zpracovaných dokumentací realizační team vytvoří možné návrhy realizace jak z oblasti volných plastik a reliéfů z oblasti keramiky, tak i návrhy z oblasti výtvarné dílny ve formě malby, kresby. Vytvořené návrhy se vyhodnotí na společné 10

11 projekt klíče pro život schůzi realizačního teamu, kde se bude hodnotit možnost realizace v závislosti na materiálním zabezpečení, vhodnosti do daného prostoru a samotné vizuální podobě návrhu. Vybrané návrhy pak budou zpracovány pomocí počítačové grafiky do fotomontáže stávajícího prostoru a navrhovaného díla. Organizační team bude rozdělen dle jednotlivých návrhů, následně pak každý v dané lokalitě provede anketu obyvatel navštěvující tyto prostory pro zjištění jejich názoru na inovaci formou výtvarných děl. Stejná anketa bude probíhat přímo na webových stránkách projektu. Následným krokem před realizací bude představení záměru vedení organizace, zjištění možných překážek, zajištění možných potřebných povolení. Pokud bude návrh organizací schválen, následuje jeho realizace. Ta bude probíhat v prostorách DDM Tábor. Využity budou prostory keramické dílny a výtvarného ateliéru, v době vlastních kroužků realizačního teamu či po domluvě v jiné termíny, kdy budou jmenované dílny včetně pedagogických pracovníků k dispozici. V plánu projektu je realizace pěti volných plastik v exteriéru, pěti volných plastik či reliéfů v interiéru a deseti malovaných či jinak ztvárněných děl či jejich souborů z výtvarného ateliéru. Realizovaná díla budou pak jednotlivě instalována do vybraných prostor, a to společně se slavnostním odhalením spojeným s oslovenými médii. Jako poslední krok projektu následuje zhodnocení mezi občany využívajícími tyto prostory, výstupy budou posléze použity při tvorbě propagační brožury projektu s celým jeho průběhem, cíli a možným pokračováním projektu. Výstup je určen ostatním institucím vlastnícím veřejně přístupné prostory, na které bude přímo zaměřena distribuce. Celý proces s jednotlivými anketami bude souběžně probíhat na webových stránkách projektu. Výsledky projektu Samotným výsledkem projektu bude zaangažování dětí a mládeže do veřejného prostoru, jejich tvorba, obhajoba a realizace vytvořených cílů, kde jsou schopni využívat a rozšiřovat své komunikační, kooperační a tvořivé dovednosti. Dalším dopadem tohoto projektu je bezesporu kultivace, zvyšování estetického charakteru a vlídnosti společných prostor, využívaných širokou veřejností. Udržitelnost projektu Tento projekt bude dále propagován a nabízen všem institucím, které vlastní veřejný prostor. Změnou oproti této koncepci bude nutnost uhrazení nákladů na materiál, které se ale týkají pouze opravdových nákladů na samotnou tvorbu. Jeho následné pokračování není plánováno jako tržní produkt. Jednotlivé projekty již budou přímo cíleny na jednotlivé instituce, podle nároků budou také tvořeny početně odpovídající realizační teamy. Za vlídnější veřejný prostor Související aktivity Tento projekt se slučuje s Integrovaným plánem rozvoje města Tábora, a to v jeho první vizi: Pražské a Náchodské sídliště a Pražské předměstí jako přitažlivé místo pro život. V něm počítá s celkovou regenerací veřejného prostoru s cílem vytvoření dostatku příležitostí pro aktivní odpočinek i společenské kontakty. Námi vytypované lokality, např. Nemocnice Tábor, a G-centra spadají do této oblasti. 11

12 pedagogické střípky III Časový harmonogram projektu Za vlídnější veřejný prostor Aktivity projektu přípravná fáze tvorba organizačního teamu příprava propagace tvorba realizačního teamu nákup potřebného materiálu propagace projektu (tisk, webové stránky) realizace projektu lokace prostoru tvorba návrhů výběr potencionálních návrhů anketa na téma vybraných návrhů prezentace návrhů u vedení organizací realizace schválených návrhů instalace, vernisáže jednotlivých děl závěrečná fáze projektu hodnocení projektu evaluace občanů tvorba propagačních materiálů projektu distribuce ostatním subjektům Rozpočet projektu Celkový rozpočet září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Celkové náklady na realizaci projektu: (zaokrouhleno na celé Kč) Neinvestiční náklady celkem: z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady): z toho materiální náklady (spotřební materiál, drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než 1 rok): z toho nemateriální náklady (služby): Investiční náklady celkem: , , , , ,0 0,0 12

13 projekt klíče pro život Podrobný rozpočet projektu Materiální náklady Aktivita projektu (nákladová položka) Měrná jednotka Počet jednotek Cena za jednotku v Kč konkrétní náklady, které budou hrazeny Celkem náklady v Kč Hrazeno z grantu Přípravná fáze projektu keramické materiály: šamotová hlína kg 120 9,24 Kč 1 108, ,8 modelovací, točírenská hlína (červ.) kg 80 8,23 Kč 658,4 658,4 oxid železa kg 3 72,0 216,0 216,0 burel kg 5 48,0 240,0 240,0 oxid mědi kg 2 432,0 864,0 864,0 barevné glazury kg , , ,0 bílé a transparentní glazury kg 15 75, ,0 0,0 stříkací box ks , , ,0 materiál výtvarného ateliéru: akvarelové barvy sada ks , , ,0 olejové barvy sada ks , , ,0 malířská plátna ks , , ,0 štětce sada 12 ks ks 10 99,0 990,0 990,0 Realizace projektu skicovací blok ks 26 86, , ,0 tužky obyčejné ks 52 8,0 416,0 416,0 pastelky sada ks 26 39, , ,0 fotografický papír 100 ks ks 1 300,0 300,0 0,0 náplň do inkoustové tiskárny černá ks 1 920,0 920,0 0,0 náplň do inkoustové tiskárny barevná ks , ,0 0,0 rámovací lišty ks 15 58,0 870,0 0,0 Celkem materiál. náklady , ,2 Nemateriální náklady konkrétní služby, které budou hrazeny Přípravná fáze projektu tisk propagačních letáků projektu ks 800 5, , ,0 telefonní poplatky ks 1 600,0 600,0 0,0 internet měsíc , ,0 0,0 doména rok 1 980,0 980,0 0,0 Závěrečná fáze projektu tisk propagační brožury s výstupy projektu ks , , ,0 Celkem nemat. náklady , ,0 Osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady) koordinátor projektu hodina , ,0 Celkem osobní náklady 4 500,0 0,0 Investiční náklady rozepište konkrétní náklady, které budou hrazeny 0 0 0,0 0,0 0,0 Celkem investiční náklady 0,0 0,0 CELKEM , ,2 Za vlídnější veřejný prostor 13

14 pedagogické střípky III Zdroje krytí rozpočtu Výše požadované dotace z rozpočtu Jihočeského kraje: (zaokrouhleno na celé Kč) ,0 tj. 79,39 % Neinvestiční dotace celkem: ,0 z toho osobní náklady: 0,0 z toho materiální náklady: ,2 z toho nemateriální náklady ,0 Investiční dotace celkem: 0,0 Ostatní finanční zdroje zajištěné žadatelem v celých Kč: ,0 tj. 20,61 % Vlastní prostředky žadatele: ,0 dotace z rozpočtu obce: 6 000,0 dotace z rozpočtu ministerstva: 0,0 nadace, zahraniční zdroje: 0,0 Za vlídnější veřejný prostor Předpoklady a možná rizika realizace projektu Předpokladem tohoto projektu je zvyšování a rozvoj klíčových kompetencí a participace na vzhledu společného prostoru u cílové skupiny s dopadem na širokou veřejnost a zvelebování společného prostoru. Předpokládáme zájem od subjektů, kterých se tato kultivace bude týkat, a v přímé návaznosti zájem ostatních institucí. Možné riziko tkví v následné nutnosti dofinancování nákladů na materiál, což by mohlo mít vliv na konečný počet zájemců a samotnou udržitelnost projektu. Vnímáme ale jistou motivaci v samotných výstupech tohoto projektu, a to jak pro cílovou skupinu dětí a mládeže, tak pro potencionální zájemce o inovaci svých veřejných prostor. 14

15 projekt klíče pro život SWOT analýza SWOT analýza předkladatele projektového záměru. Organizace: Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 346, Tábor SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY jsme levní (nízké ceny) široký záběr činnosti o pravidelná činnost o nepravidelná činnost zázemí o pracovníci vysoký počet spolupracujících externisté kvalitní ped. pracovníci materiální zajištění o pracovníci dokážeme předat znalosti, dovednosti práce s talenty (příprava na talentové zkoušky) organizace letních táborů, víkendových akcí seberealizace volnost, možnost výběru, svoboda při práci možnost sebevzdělání práce s trendy letní základna široká nabídka kroužků reakce na poptávku spolupráce s médii PŘÍLEŽITOSTI účastníci možnost prezentace tvorba zázemí pro účastníky, spol. subjekty materiální podpora pro účastníky, spol. subjekty organizace větších, přínosnějších akcí pro veřejnost na úkor těch malých spolupráce o jiné organizace, NNO o DDM v JK i ostatní o veřejnost spolupráce s městem Tábor využití grantových programů rozšíření prostor pro potřeby DDM Tábor využít možností pro zpětnou vazbu z venku rozšíření působnosti do jiných lokalit města komunikace o interní team rozdělení rolí finanční omezení (hodně muziky za málo peněz) prostor o malý počet místností o nevyužití půdních prostor o nutný pronájem tělocvičen propagace o na akcích o širší rozsah, využít více možností propagace akce pro akce kvantita vs. kvalita (občas moc akcí najednou) strategické plánování přístup k interním informacím zpětná vazba od vedení zpětná vazba z venku zastaralý ŠVP HROZBY politická scéna o město o kraj změna zřizovatele finance konkurence o ZŠ, NNO, ZUŠ, ostatní org. nově vznikající organizace stejného ražení jako DDM zájem klientů o volnočasové aktivity novely zákona v oblasti volnočasových aktivit (příspěvek na volnočasové aktivity posílat školám) rozpočet dostupnost organizace nezájem dětí o mimoškolní aktivity Za vlídnější veřejný prostor V Táboře kolektiv pracovníků DDM Tábor, Tržní náměstí. 15

16 pedagogické střípky III Rámec logických vazeb Projekt: Za vlídnější veřejný prostor Název OP: Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží Předkladatel: Dům dětí a mládeže tábor, Tržní náměstí 346 Tržní náměstí 346, Tábor Celkové náklady: ,2 Celkové přijatelné náklady: ,2 Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele Prostředky ověření Rizika a předpoklady Rozvoj klíčových Cílová skupina je Zprávy v médiích zvýšená citlivost pro kompetencí, schopna prosadit svůj a propagačních vnímání společného participace dětí názor, vnímá potřebu materiálech projektu, prostoru a mládeže na vzhledu, kultivace společných evaluační dotazník rozšíření klíčových Za vlídnější veřejný prostor Obecný cíl Účel inovaci veřejných prostor Seberealizace cílové skupiny, učení se prosadit si svůj názor, zkulturňování společných prostor obyvatelstva (úřady, nemocnice, domy seniorů aj.) v exteriéru i interiéru s cílem zlepšení estetického charakteru prostoru prostor a její vliv, je dosaženo kultivace společných prostor Do vybraných společných prostor jsou instalovány výtvarné objekty, které napomáhají prostoru být vlídnějším cílové skupiny Instalace jednotlivých děl kompetencí cílové skupiny občané kladně hodnotí inovaci výsledek je motivací jak pro cílovou skupinu, tak pro potencionální partnery 1. děti a mládež si umí 1. schůzky se 1. výstupy a zápisy ze výtvarná díla plní obhájit, prosadit své zainteresovanými schůzek svůj charakter náměty, názory subjekty 2. samotná díla ostatní i stávající 2. společné prostory 2. ve vybraných umístěna subjekty mají jsou obohaceny prostorech jsou do předem zájem o kultivaci o výtvarné prvky instalovány vybraného prostoru svých prostor zvyšující estetický výtvarná díla, 3. propagační i po skončení charakter prostoru připravovaná přímo materiály, popisky projektu 3. zvýšení propagace pro něj u jednotlivých spolupracující Výstupy naší organizace prostředky sloužící 3. díky propagaci projektu dochází děl s názvem autora, projektu subjekty budou ochotny široké veřejnosti k samotné a organizace komunikovat propagaci se všemi jako organizace s partnery 16

17 projekt klíče pro život Aktivity 1. vytvoření organizačního teamu, příprava propagace projektu 2. vytvoření skupiny dětí a mládeže z řad zájmových útvarů DDM (keramika, výtvarný ateliér) 3. nákup zboží a materiálu pro potřeby projektu, tvorba propagačních materiálů 4. práce se skupinou 4.1 lokace míst vhodných pro účely projektu 4.2 tvorba návrhů pro řešení obohacení, oživení a kultivaci veřejných míst prostřednictvím nejrůznějších uměleckých aktivit 4.3 sumarizace a výběr návrhů, které jsou realizovatelné na základě materiálního zabezpečení vyplývající z financování projektu 4.4 anketa mezi občany, prezentace návrhů v jednotlivých institucích 4.5 realizace přijatých výtvarných návrhů 4.6 instalace výtvarných děl 5. vyhodnocení projektu, výzkum zacílený na veřejnost a jejich pocit z inovace prostředí 1. vytvořený team ve složení koordinátor projektu, zástupce z keramického a výtvarného kroužku, vytvoření propagačních materiálů projektu (9/2011) 2. tvorba skupiny pro potřeby projektu (11/2011) 3. pořízení zboží a materiálu (10/2011) keramika: stříkací box, glazury, keramická hlína, barvítka, výtvarná dílna: plátna, barvy, materiál pro tvorbu 3D objektů tisk propagačních materiálů návštěva institucí umentace vybraných míst (11-12/2011) 4.2. tvorba návrhů realizace (12-1/2011) 4.3. setkání celé skupiny astněných (1/2011) 4.4. návštěva, rezentace jednání se astněnými subjekty (2/2011) 4.5. samotná tvorba (2-5/2011) 4.6. instalace (6/2011) anketa 1. smlouvy DPP (4500,-Kč) propagační materiály (4160,-Kč) 2. skupina seznámená s projektem, jeho cíli a výstupy 3. daňové doklady (61498,2) smlouvy internet, doména (1634,-Kč) dokumentace vybraných prostor (2753,-Kč) 4.2. návrhy realizace uměleckých děl (3666,-Kč) 4.3. schůzka určená pro výběr reálných návrhů 4.4. výstupy ankety, prezentace u jednotlivých subjektů 4.5. vytvořená umělecká díla přímo určená pro vybraný prostor 4.6. vernisáže a slavnostní odhalení jednotlivých děl 5. anketa u občanů využívajících dané prostory - zápisy dotazovaných respondentů, brožura k projektu (6000,-Kč) cílová skupina dětí má o tento druh seberealizace zájem jsou připraveni na jednání se spolupracujícími subjekty subjekty státní správy mají zájem o zvelebování společných prostor na svých pracovištích tímto projektem dojde ke zvýšení povědomí občanů o naší organizaci získání dostatečné finanční podpory na materiál udržitelnost projektu (pokračování v projektu je spojeno se spolufinancováním zúčastněné organizace) Za vlídnější veřejný prostor 17

18 pedagogické střípky III Hodnocení odborného lektora pro předmět Strategický a projektový management v rámci Studia pedagogiky volného času Za vlídnější veřejný prostor Předkládaný projektový záměr je velice jasný a přehledný. Pečlivě je dodržena struktura projektové fiše. Cíle projektu jsou formulovány stručně a jasně. Analýza současného stavu se více zaměřuje na vzdělávací aspekt projektu a ten společenský trochu pomíjí. Přesto velká síla je i v provázanosti na strategické dokumenty města Tábor (v tomto případě IPRM), kde se mají projektové aktivity uskutečnit. Není zcela běžné, aby si autoři projektových záměrů uvědomovali takto široké souvislosti. Precizně jsou provedeny i harmonogram a rozpočet záměru, při jejichž čtení je evidentní, že autorova rozvaha sahá až k pečlivým detailům, které vždy zdůvěryhodňují vnímání celého projektu. Za kvalitou celého zpracování kulhá snad jen název projektu, který je možná příliš laciný a evokuje bezradnost a nekonkrétnost, které ale rozhodně nejsou synonymy tohoto projektu. Naopak velice podrobně a analyticky přesně je vypracována SWOT analýza přiložená k projektovému záměru. Kvalitu zpracování a jasnou logiku projektu pak dokresluje taktéž přiložený rámec logických vazeb. Předkládaný projektový záměr je v kontextu prostředí velmi nadprůměrný. Mgr. Michal Vozobule odborný lektor 18

19 projekt klíče pro život Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru Druh organizace DDM-SVČ Autor Lucie Zajícová Název projektu Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg junioru Lokalizace projektu Junior DDM-SVČ, Tyršova 793, Chotěboř Obec: Chotěboř Kraj: Vysočina Region soudržnosti: Jihovýchod Předkladatel projektu a další partneři podílející se na projektu Název organizace: Junior DDM-SVČ Adresa: Tyršova 793, Chotěboř IČO: Telefon: Web: Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru Junior, dům dětí a mládeže-středisko volného času, je zřizován Krajem Vysočina. Prostřednictvím kroužků a kurzů nabízíme široké veřejnosti velké množství vzdělávacích a sportovních aktivit. Kromě pravidelné činnosti pro více než 700 účastníků týdně je u nás k dispozici i Klub volného času a posilovna. Připravujeme kulturní, výchovné a vzdělávací pořady pro školy i veřejnost, zájezdy, letní a zimní tábory, pořádáme soutěže, přehlídky a výstavy. Připravujeme množství příležitostných akcí, spolupracujeme s mnoha organizacemi. Nabídka je zaměřena na všechny věkové kategorie od dětí přes mládež po dospělé z města Chotěboř (10 tis. obyvatel) i jeho širokého okolí.junior je uznávaným centrem volnočasových aktivit na Chotěbořsku. Z dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno v rámci tvorby komunitního plánu města Chotěboř (www.chotebor.cz) vyplývá, že aktivity Junior DDM-SVČ jsou nejvyužívanější sociální a související službou. Jeho služby byly ohodnoceny průměrnou 19

20 pedagogické střípky III známkou 1,65. Junior na svých akcích i v rámci svých aktivit prokázal, že je schopen poskytovat kvalitní služby a jeho zaměstnanci jsou kvalifikovaní a schopní organizátoři. Přehled všech partnerů projektu Projekt nemá partnery. Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru Osoba zodpovědná za realizaci projektu Jméno: Lucie Zajícová Telefon: Dosažené vzdělání: Andragogika a personální řízení FF UK Praha (1999), Pedagog volného času NIDM (2006) Pracovní pozice: pedagog volného času (od roku 2001) Přehled projektů, za jejichž realizaci jsem byla zodpovědná: Romale čhave projekt sloužící k integraci romských dětí v rámci volnočasového klubu. Volný čas rodičů a dětí ucelený celoroční program nabízející aktivní trávení volného času rodin s dětmi. Volný čas patří nám nabídka netradičních volnočasových aktivit pro sociálně ohrožené skupiny. Paragraf 11/55 soutěž k posílení právního povědomí dospívajících oblastní koordinátor. Mateřský klub Junior - založení klubu pro maminky s dětmi a nastartování jeho činnosti. Pohádkový les každoroční pohádková hra pro malé i velké s didaktickým námětem (např. Staré pověsti české, pověsti Podoubraví), která prohlubuje znalosti místa, kde žiji. Chotěboř poetická festival poezie pořádaný ve spolupráci s místním gymnáziem. Cíle projektu Celkový cíl Hlavním cílem projektu Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru je podpora divadel hrajících pro děti a také povzbuzování zájmu dětí o kvalitní divadlo. Specifické cíle projektu Cílem projektu je uspořádání přehlídky amatérských i profesionálních divadelních souborů hrajících pro děti a mládež, Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru. Tato přehlídka přivede do našeho města velké množství divadelních představení pro školy, děti, ale i pro širokou veřejnost. Vycházíme vstříc i divadelníkům, pedagogům a pracovníkům kulturních domů, kteří mají na divadelních představeních možnost mapování divadelní tvorby pro děti a mládež. Přehlídka také nabízí porovnání rozmanitých přístupů divadelních souborů, které si v rámci večerních workshopů vzájemně poskytují zpětnou vazbu, vyměňují si nápady. V neposlední řadě reagujeme na zájem amatérských spolků účastnit se Chotěbořského divadlení. Pro divadelní spolky může být zajímavé vzájemné srovnání s jinými, setkání s profesionálními divadelníky i jejich reflexe představení. Cílové skupiny Projekt bude prospěšný několika cílovým skupinám, jimiž jsou: Děti z místních MŠ, ZŠ, SŠ rozvoj estetického cítění a kulturního povědomí. Ochotnické soubory možnost srovnání práce a nacházení nových přístupů, výměna zkušeností, propagace a podpora jejich činnosti. Veřejnost prostřednictvím workshopů mohou rozvinout své schopnosti, naučit se jinak vnímat divadelní představení, získat inspiraci pro svůj osobní život. 20

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Místo: zámek Konice Dne: 19.8.2015 Ing. Nela Kalábová MAS Region HANÁ, z. s. Podpora meziobecní AKČNÍ PLÁN V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (ORP KONICE) č.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Příloha č. 1 - Suburbanizace v České republice a zahraničí

Příloha č. 1 - Suburbanizace v České republice a zahraničí Příloha č. 1 - Suburbanizace v České republice a zahraničí Obrázek č. 1: foto obec Zeleneč, Praha východ (zdroj: www.suburbanizace.cz) Obrázek č. 2 foto obec Nupaky, Praha východ, plánovaná lokalita nové

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více