Pedagogické střípky III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogické střípky III"

Transkript

1 Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

2 Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život. První vydání, Praha 2012 Autoři textů: Účastníci kombinovaného Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život Odborná recenze: Bedřich Hájek Editoři: Vlastimila Faiferlíková, Michal Vozobule, Irena Hošková Odpovědná redaktorka: Petra Bláhová Na sborníku se dále podílel: Tomáš Machalík Jazyková a grafická úprava: Comunica, a. s., Pod Kotlářkou 3, Praha 5 Tisk: Comunica, a. s., Pod Kotlářkou 3, Praha 5 Náklad: 500 výtisků Vydal Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, Praha 10 Projekt Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání (oblast Studium pedagogiky volného času) Copyright Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ISBN

3 Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

4 pedagogické střípky III Obsah sborníku Pedagogické střípky III Úvodní slovo Zadání ročníkové práce Struktura ročníkové práce Za vlídnější veřejný prostor Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru Velká zábava v malé ZOO Řeč brána k porozumění Obsah sborníku Pedagogické střípky III Informace o projektu Klíče pro život Informace o Studiu pedagogiky volného času Slovníček pojmů a zkratek

5 projekt klíče pro život Úvodní slovo Projektový management a pedagogové volného času V posledních letech se ukazuje, že i školská zařízení zřizovaná veřejnými subjekty musejí hledat finance mimo příjmy od zřizovatele. Rozvoj fundrisingu je proto přirozeným jevem, který prostupuje i oblastí vzdělávání. Vzhledem k omezenému množství financí z veřejných rozpočtů a vzhledem k tlaku na konkurenceschopnost jednotlivých vzdělávacích zařízení (např. kvůli demografickému vývoji) je nanejvýš jasné, že každá taková instituce hledá další alternativní zdroje. Rozšiřuje se praxe projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, globální i lokální firmy posunují podnikovou etiku více směrem ke společenské odpovědnosti firmy, a to za pomoci různých fondů a nadací, a v neposlední řadě roste role dobrovolnických aktivit ve veřejně prospěšné sféře. Suma sumárum je tedy proto nutné, aby i pedagogičtí pracovníci byli schopni se s tímto tlakem vyrovnat a dopomoci svému zařízení, škole, k zisku dalších prostředků. Tyto prostředky pak přinášejí kýžený rozvoj organizací vedoucí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zároveň zlepšení celkového klimatu těchto institucí. Proto se v projektu Klíče pro život v rámci klíčové aktivity Studium pedagogiky volného času objevil kurz Strategický a projektový management, který měl za úkol vštěpovat pedagogům volného času znalosti a dovednosti nejen k získávání dalších, rozvojových finančních prostředků, ale i schopnost strategicky plánovat rozvoj své organizace. Následující práce dokazují, že se vytyčený cíl podařilo splnit. Tato publikace bude použita jako metodický materiál v rámci Studia pedagogiky volného času a je dostupná na webových stránkách projektu Klíče pro život mgr. Michal Vozobule odborný lektor Úvodní slovo 5

6 pedagogické střípky III Zadání ročníkové práce pro III. ročník Studia pedagogiky volného času Zadání ročníkové práce pro III. ročník Studenti měli v rámci výstupu ze studijního modulu Strategický a projektový management zpracovat dva projektové záměry podle pevně dané osnovy projektové fiše. Součástí této osnovy mělo být základní představení organizace, která projekt bude realizovat, stanovení cíle, definování cílové skupiny, analýza potřeb ve vazbě na projekt, rozpočet akce, harmonogram jednotlivých aktivit a stanovení rizik. Alespoň k jednomu z projektových záměrů měl být zpracován rámec logických vazeb a SWOT analýza organizace. Projektový záměr měl být koncipován alespoň na pěti normostranách (písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5). Součástí samotného hodnocení pak byla i prezentace obou projektů v závěrečném zkouškovém bloku. Studenti měli za úkol definovat cílovou skupinu, které mají projektový záměr prezentovat. Mohlo se jednat o široké spektrum cílových skupin, např. grantová komise, městská rada, rodiče žáků, žáci, novináři atd. atd. Zbytek studijní skupiny se pak do této role stylizoval, přičemž v rámci této role byly po základní prezentaci pokládány rozličné otázky. Prezentaci projektového záměru byl dán pevně stanovený čas 15 min, který byl striktně vyžadován. Úkolem studenta bylo zpracovat vlastní nápady do základní projektové fiše, nikoliv vytvořit žádost do konkrétního grantového systému o konkrétní finanční prostředky. Cílem bylo připravit studenty na fakt, že je potřeba nápady vhodně strukturovat a prezentovat již při fázi jejich vzniku. 6

7 projekt klíče pro život Struktura ročníkové práce 1. Název projektu 2. Lokalizace projektu 3. Předkladatel projektu (žadatel) a další partneři podílející se na projektu 3.1. Identifikace předkladatele projektu 3.2. Přehled všech partnerů projektu, jejich funkce a odpovědnost (návrh) 3.3. Manažer projektu, popř. osoba zodpovědná za realizaci projektu 4. Cíle projektu 4.1. Celkový cíl 4.2. Specifické cíle projektu (účel projektu) 5. Popis a zdůvodnění projektu 5.1. Výchozí situace a zdůvodnění projektu 5.2. Obsah projektu (aktivity projektu) 5.3. Výsledky projektu 5.4. Dopady projektu (sociální, ekonomické, kulturní, ekologické dopady) 5.5. Udržitelnost 5.6. Související aktivity 6. Časový harmonogram projektu 7. Rozpočet projektu 7.1. Celkový rozpočet 7.2. Rozpočty jednotlivých aktivit 7.3. Zdroje krytí rozpočtu 8. Předpoklady a možná rizika realizace projektu 9. SWOT analýza 10. Logický rámec Struktura ročníkové práce 7

8 pedagogické střípky III Za vlídnější veřejný prostor Druh organizace DDM-SVČ Autor Stanislav Kafka Za vlídnější veřejný prostor Název projektu Za vlídnější veřejný prostor Lokalizace projektu Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 346 Tržní náměstí 346, Tábor Jihočeský kraj (region NUTS 3) NUTS 2 Jihozápad Předkladatel projektu (žadatel) a další partneři podílející se na projektu Identifikace předkladatele projektu Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 346 Tržní náměstí 346, Tábor statutární orgán: Mgr. Josef MUSIL, ředitel IČO: telefon: (+420) fax: (+420) webové stránky organizace: 8

9 projekt klíče pro život Zřizovatel Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Hlavní účel a předmět činnosti Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby včetně otevřené nabídky příležitostných a spontánních činností. Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže. Charakteristika zařízení Organizace vykonává činnost domu dětí a mládeže. Dům dětí a mládeže byl zřízen ze zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a jeho zřizovatelem je Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, a to podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Rozsah, působnost, zaměření a obsah činnosti vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. V praxi je uplatňován zákon č. 563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících, v DDM je to pedagog volného času, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Na základě rozhodnutí zřizovatele je DDM pověřen zřizovatelem organizováním soutěží a olympiád v platném znění dle vyhlášky MŠMT ČR č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Základním dokumentem DDM je zřizovací listina, dále statut organizace a rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Přehled partnerů projektu V rámci projektu není partner. Manažer projektu KAFKA Stanislav, Bukurešťská 2795, Tábor zástupce statutárního orgánu DDM Tábor Pracovní zkušenosti: Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 346, Tábor, pedagog volného času, zástupce statutárního orgánu. Nejvyšší dosažené vzdělání: Střední průmyslová škola keramická, Písecká 203, Bechyně, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zakončeno maturitní zkouškou. V období účast na vzdělávacích kurzech a seminářích v oblasti management, marketing, PR, zážitková pedagogika, projektový managament. Za vlídnější veřejný prostor 9

10 pedagogické střípky III Cíle projektu Celkový cíl Participace dětí a mládeže na vzhledu a kultivaci veřejných prostor. Specifické cíle projektu Seberealizace dětí a mládeže, rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti komunikace, kooperace, odpovědnosti, schopnost prosadit si svůj názor a jít za svým cílem. Učení se a využití svého talentu v oblasti výtvarného umění s využitím tvorby výtvarných objektů určených pro širokou veřejnost. Cílová skupina Účastníci zájmových kroužků Výtvarná dílna, keramický kroužek při DDM Tábor. Popis a zdůvodnění projektu Za vlídnější veřejný prostor Výchozí situace a zdůvodnění projektu Tento projekt reaguje na probíhající školskou reformu, která přináší změny v obsahu a cílech vzdělávání. Kromě předávání znalostí kladou nyní školy ve své práci důraz na to, aby se žáci naučili s informacemi pracovat a osvojili si další celoživotní dovednosti, tzv. klíčové kompetence. Rozvoj klíčových kompetencí je připravovanou inovací školského vzdělávacího programu naší organizace v oblasti volnočasového vzdělávání. Tento projekt se též dotýká průřezových témat rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, a to oblasti participace dětí a mládeže. Účastníci tohoto projektu dostanou šanci pro svůj osobní rozvoj v oblasti komunikace, kooperace, řešení cílů, tvořivosti s využitím svého talentu, obhájit si svůj názor, a to vše s výstupem zkulturňování společných prostor obyvatelstva (úřady, nemocnice, domy seniorů apod.) a to jak v interiéru, tak v exteriéru s cílem zlepšení estetického charakteru daných prostor. Tento projekt chceme též využít k propagaci naší organizace, k prezentaci činnosti Domu dětí a mládeže v Táboře a zlepšení výukového zázemí v oblasti zájmového vzdělávání estetického oddělení se zaměřením na výtvarné dílny a keramiku. Obsah projektu Celý projekt bude zahájen tvorbou organizačního teamu, který se bude skládat z koordinátora a dvou zástupců z řad pedagogů volného času z oblasti keramiky a výtvarné dílny. Tito dva zástupci budou taktéž členy realizačního teamu, který se předpokládá vytvořit z 24 členů z řad účastníků zájmových kroužků, přičemž se budeme snažit o vyvážení počtu členů z kroužku keramického a výtvarného. Vytvořený realizační team bude pracovat na projektu v době mimoškolního vyučování. Organizační team zajistí nákup materiálu vztahující se k projektu (viz celkový rozpočet projektu) a jeho propagaci, a to formou vlastních webových stránek a propagačních letáků obsahujících cíle, plánované výstupy a aktivity projektu, společně s propagací zdroje financování. Realizační team provede zmapování a dokumentaci možných prostor vhodných pro potřeby projektu. Upřednostňovány budou prostory táborské nemocnice, G-centra Tábor (dům seniorů), prostory Městského úřadu Tábor (pracoviště Žižkovo náměstí, Husovo náměstí). Následovat budou ostatní veřejné prostory města Tábor. Součástí této dokumentace bude popis místa včetně fotodokumentace. Na základě těchto zpracovaných dokumentací realizační team vytvoří možné návrhy realizace jak z oblasti volných plastik a reliéfů z oblasti keramiky, tak i návrhy z oblasti výtvarné dílny ve formě malby, kresby. Vytvořené návrhy se vyhodnotí na společné 10

11 projekt klíče pro život schůzi realizačního teamu, kde se bude hodnotit možnost realizace v závislosti na materiálním zabezpečení, vhodnosti do daného prostoru a samotné vizuální podobě návrhu. Vybrané návrhy pak budou zpracovány pomocí počítačové grafiky do fotomontáže stávajícího prostoru a navrhovaného díla. Organizační team bude rozdělen dle jednotlivých návrhů, následně pak každý v dané lokalitě provede anketu obyvatel navštěvující tyto prostory pro zjištění jejich názoru na inovaci formou výtvarných děl. Stejná anketa bude probíhat přímo na webových stránkách projektu. Následným krokem před realizací bude představení záměru vedení organizace, zjištění možných překážek, zajištění možných potřebných povolení. Pokud bude návrh organizací schválen, následuje jeho realizace. Ta bude probíhat v prostorách DDM Tábor. Využity budou prostory keramické dílny a výtvarného ateliéru, v době vlastních kroužků realizačního teamu či po domluvě v jiné termíny, kdy budou jmenované dílny včetně pedagogických pracovníků k dispozici. V plánu projektu je realizace pěti volných plastik v exteriéru, pěti volných plastik či reliéfů v interiéru a deseti malovaných či jinak ztvárněných děl či jejich souborů z výtvarného ateliéru. Realizovaná díla budou pak jednotlivě instalována do vybraných prostor, a to společně se slavnostním odhalením spojeným s oslovenými médii. Jako poslední krok projektu následuje zhodnocení mezi občany využívajícími tyto prostory, výstupy budou posléze použity při tvorbě propagační brožury projektu s celým jeho průběhem, cíli a možným pokračováním projektu. Výstup je určen ostatním institucím vlastnícím veřejně přístupné prostory, na které bude přímo zaměřena distribuce. Celý proces s jednotlivými anketami bude souběžně probíhat na webových stránkách projektu. Výsledky projektu Samotným výsledkem projektu bude zaangažování dětí a mládeže do veřejného prostoru, jejich tvorba, obhajoba a realizace vytvořených cílů, kde jsou schopni využívat a rozšiřovat své komunikační, kooperační a tvořivé dovednosti. Dalším dopadem tohoto projektu je bezesporu kultivace, zvyšování estetického charakteru a vlídnosti společných prostor, využívaných širokou veřejností. Udržitelnost projektu Tento projekt bude dále propagován a nabízen všem institucím, které vlastní veřejný prostor. Změnou oproti této koncepci bude nutnost uhrazení nákladů na materiál, které se ale týkají pouze opravdových nákladů na samotnou tvorbu. Jeho následné pokračování není plánováno jako tržní produkt. Jednotlivé projekty již budou přímo cíleny na jednotlivé instituce, podle nároků budou také tvořeny početně odpovídající realizační teamy. Za vlídnější veřejný prostor Související aktivity Tento projekt se slučuje s Integrovaným plánem rozvoje města Tábora, a to v jeho první vizi: Pražské a Náchodské sídliště a Pražské předměstí jako přitažlivé místo pro život. V něm počítá s celkovou regenerací veřejného prostoru s cílem vytvoření dostatku příležitostí pro aktivní odpočinek i společenské kontakty. Námi vytypované lokality, např. Nemocnice Tábor, a G-centra spadají do této oblasti. 11

12 pedagogické střípky III Časový harmonogram projektu Za vlídnější veřejný prostor Aktivity projektu přípravná fáze tvorba organizačního teamu příprava propagace tvorba realizačního teamu nákup potřebného materiálu propagace projektu (tisk, webové stránky) realizace projektu lokace prostoru tvorba návrhů výběr potencionálních návrhů anketa na téma vybraných návrhů prezentace návrhů u vedení organizací realizace schválených návrhů instalace, vernisáže jednotlivých děl závěrečná fáze projektu hodnocení projektu evaluace občanů tvorba propagačních materiálů projektu distribuce ostatním subjektům Rozpočet projektu Celkový rozpočet září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Celkové náklady na realizaci projektu: (zaokrouhleno na celé Kč) Neinvestiční náklady celkem: z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady): z toho materiální náklady (spotřební materiál, drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než 1 rok): z toho nemateriální náklady (služby): Investiční náklady celkem: , , , , ,0 0,0 12

13 projekt klíče pro život Podrobný rozpočet projektu Materiální náklady Aktivita projektu (nákladová položka) Měrná jednotka Počet jednotek Cena za jednotku v Kč konkrétní náklady, které budou hrazeny Celkem náklady v Kč Hrazeno z grantu Přípravná fáze projektu keramické materiály: šamotová hlína kg 120 9,24 Kč 1 108, ,8 modelovací, točírenská hlína (červ.) kg 80 8,23 Kč 658,4 658,4 oxid železa kg 3 72,0 216,0 216,0 burel kg 5 48,0 240,0 240,0 oxid mědi kg 2 432,0 864,0 864,0 barevné glazury kg , , ,0 bílé a transparentní glazury kg 15 75, ,0 0,0 stříkací box ks , , ,0 materiál výtvarného ateliéru: akvarelové barvy sada ks , , ,0 olejové barvy sada ks , , ,0 malířská plátna ks , , ,0 štětce sada 12 ks ks 10 99,0 990,0 990,0 Realizace projektu skicovací blok ks 26 86, , ,0 tužky obyčejné ks 52 8,0 416,0 416,0 pastelky sada ks 26 39, , ,0 fotografický papír 100 ks ks 1 300,0 300,0 0,0 náplň do inkoustové tiskárny černá ks 1 920,0 920,0 0,0 náplň do inkoustové tiskárny barevná ks , ,0 0,0 rámovací lišty ks 15 58,0 870,0 0,0 Celkem materiál. náklady , ,2 Nemateriální náklady konkrétní služby, které budou hrazeny Přípravná fáze projektu tisk propagačních letáků projektu ks 800 5, , ,0 telefonní poplatky ks 1 600,0 600,0 0,0 internet měsíc , ,0 0,0 doména rok 1 980,0 980,0 0,0 Závěrečná fáze projektu tisk propagační brožury s výstupy projektu ks , , ,0 Celkem nemat. náklady , ,0 Osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady) koordinátor projektu hodina , ,0 Celkem osobní náklady 4 500,0 0,0 Investiční náklady rozepište konkrétní náklady, které budou hrazeny 0 0 0,0 0,0 0,0 Celkem investiční náklady 0,0 0,0 CELKEM , ,2 Za vlídnější veřejný prostor 13

14 pedagogické střípky III Zdroje krytí rozpočtu Výše požadované dotace z rozpočtu Jihočeského kraje: (zaokrouhleno na celé Kč) ,0 tj. 79,39 % Neinvestiční dotace celkem: ,0 z toho osobní náklady: 0,0 z toho materiální náklady: ,2 z toho nemateriální náklady ,0 Investiční dotace celkem: 0,0 Ostatní finanční zdroje zajištěné žadatelem v celých Kč: ,0 tj. 20,61 % Vlastní prostředky žadatele: ,0 dotace z rozpočtu obce: 6 000,0 dotace z rozpočtu ministerstva: 0,0 nadace, zahraniční zdroje: 0,0 Za vlídnější veřejný prostor Předpoklady a možná rizika realizace projektu Předpokladem tohoto projektu je zvyšování a rozvoj klíčových kompetencí a participace na vzhledu společného prostoru u cílové skupiny s dopadem na širokou veřejnost a zvelebování společného prostoru. Předpokládáme zájem od subjektů, kterých se tato kultivace bude týkat, a v přímé návaznosti zájem ostatních institucí. Možné riziko tkví v následné nutnosti dofinancování nákladů na materiál, což by mohlo mít vliv na konečný počet zájemců a samotnou udržitelnost projektu. Vnímáme ale jistou motivaci v samotných výstupech tohoto projektu, a to jak pro cílovou skupinu dětí a mládeže, tak pro potencionální zájemce o inovaci svých veřejných prostor. 14

15 projekt klíče pro život SWOT analýza SWOT analýza předkladatele projektového záměru. Organizace: Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 346, Tábor SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY jsme levní (nízké ceny) široký záběr činnosti o pravidelná činnost o nepravidelná činnost zázemí o pracovníci vysoký počet spolupracujících externisté kvalitní ped. pracovníci materiální zajištění o pracovníci dokážeme předat znalosti, dovednosti práce s talenty (příprava na talentové zkoušky) organizace letních táborů, víkendových akcí seberealizace volnost, možnost výběru, svoboda při práci možnost sebevzdělání práce s trendy letní základna široká nabídka kroužků reakce na poptávku spolupráce s médii PŘÍLEŽITOSTI účastníci možnost prezentace tvorba zázemí pro účastníky, spol. subjekty materiální podpora pro účastníky, spol. subjekty organizace větších, přínosnějších akcí pro veřejnost na úkor těch malých spolupráce o jiné organizace, NNO o DDM v JK i ostatní o veřejnost spolupráce s městem Tábor využití grantových programů rozšíření prostor pro potřeby DDM Tábor využít možností pro zpětnou vazbu z venku rozšíření působnosti do jiných lokalit města komunikace o interní team rozdělení rolí finanční omezení (hodně muziky za málo peněz) prostor o malý počet místností o nevyužití půdních prostor o nutný pronájem tělocvičen propagace o na akcích o širší rozsah, využít více možností propagace akce pro akce kvantita vs. kvalita (občas moc akcí najednou) strategické plánování přístup k interním informacím zpětná vazba od vedení zpětná vazba z venku zastaralý ŠVP HROZBY politická scéna o město o kraj změna zřizovatele finance konkurence o ZŠ, NNO, ZUŠ, ostatní org. nově vznikající organizace stejného ražení jako DDM zájem klientů o volnočasové aktivity novely zákona v oblasti volnočasových aktivit (příspěvek na volnočasové aktivity posílat školám) rozpočet dostupnost organizace nezájem dětí o mimoškolní aktivity Za vlídnější veřejný prostor V Táboře kolektiv pracovníků DDM Tábor, Tržní náměstí. 15

16 pedagogické střípky III Rámec logických vazeb Projekt: Za vlídnější veřejný prostor Název OP: Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží Předkladatel: Dům dětí a mládeže tábor, Tržní náměstí 346 Tržní náměstí 346, Tábor Celkové náklady: ,2 Celkové přijatelné náklady: ,2 Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele Prostředky ověření Rizika a předpoklady Rozvoj klíčových Cílová skupina je Zprávy v médiích zvýšená citlivost pro kompetencí, schopna prosadit svůj a propagačních vnímání společného participace dětí názor, vnímá potřebu materiálech projektu, prostoru a mládeže na vzhledu, kultivace společných evaluační dotazník rozšíření klíčových Za vlídnější veřejný prostor Obecný cíl Účel inovaci veřejných prostor Seberealizace cílové skupiny, učení se prosadit si svůj názor, zkulturňování společných prostor obyvatelstva (úřady, nemocnice, domy seniorů aj.) v exteriéru i interiéru s cílem zlepšení estetického charakteru prostoru prostor a její vliv, je dosaženo kultivace společných prostor Do vybraných společných prostor jsou instalovány výtvarné objekty, které napomáhají prostoru být vlídnějším cílové skupiny Instalace jednotlivých děl kompetencí cílové skupiny občané kladně hodnotí inovaci výsledek je motivací jak pro cílovou skupinu, tak pro potencionální partnery 1. děti a mládež si umí 1. schůzky se 1. výstupy a zápisy ze výtvarná díla plní obhájit, prosadit své zainteresovanými schůzek svůj charakter náměty, názory subjekty 2. samotná díla ostatní i stávající 2. společné prostory 2. ve vybraných umístěna subjekty mají jsou obohaceny prostorech jsou do předem zájem o kultivaci o výtvarné prvky instalovány vybraného prostoru svých prostor zvyšující estetický výtvarná díla, 3. propagační i po skončení charakter prostoru připravovaná přímo materiály, popisky projektu 3. zvýšení propagace pro něj u jednotlivých spolupracující Výstupy naší organizace prostředky sloužící 3. díky propagaci projektu dochází děl s názvem autora, projektu subjekty budou ochotny široké veřejnosti k samotné a organizace komunikovat propagaci se všemi jako organizace s partnery 16

17 projekt klíče pro život Aktivity 1. vytvoření organizačního teamu, příprava propagace projektu 2. vytvoření skupiny dětí a mládeže z řad zájmových útvarů DDM (keramika, výtvarný ateliér) 3. nákup zboží a materiálu pro potřeby projektu, tvorba propagačních materiálů 4. práce se skupinou 4.1 lokace míst vhodných pro účely projektu 4.2 tvorba návrhů pro řešení obohacení, oživení a kultivaci veřejných míst prostřednictvím nejrůznějších uměleckých aktivit 4.3 sumarizace a výběr návrhů, které jsou realizovatelné na základě materiálního zabezpečení vyplývající z financování projektu 4.4 anketa mezi občany, prezentace návrhů v jednotlivých institucích 4.5 realizace přijatých výtvarných návrhů 4.6 instalace výtvarných děl 5. vyhodnocení projektu, výzkum zacílený na veřejnost a jejich pocit z inovace prostředí 1. vytvořený team ve složení koordinátor projektu, zástupce z keramického a výtvarného kroužku, vytvoření propagačních materiálů projektu (9/2011) 2. tvorba skupiny pro potřeby projektu (11/2011) 3. pořízení zboží a materiálu (10/2011) keramika: stříkací box, glazury, keramická hlína, barvítka, výtvarná dílna: plátna, barvy, materiál pro tvorbu 3D objektů tisk propagačních materiálů návštěva institucí umentace vybraných míst (11-12/2011) 4.2. tvorba návrhů realizace (12-1/2011) 4.3. setkání celé skupiny astněných (1/2011) 4.4. návštěva, rezentace jednání se astněnými subjekty (2/2011) 4.5. samotná tvorba (2-5/2011) 4.6. instalace (6/2011) anketa 1. smlouvy DPP (4500,-Kč) propagační materiály (4160,-Kč) 2. skupina seznámená s projektem, jeho cíli a výstupy 3. daňové doklady (61498,2) smlouvy internet, doména (1634,-Kč) dokumentace vybraných prostor (2753,-Kč) 4.2. návrhy realizace uměleckých děl (3666,-Kč) 4.3. schůzka určená pro výběr reálných návrhů 4.4. výstupy ankety, prezentace u jednotlivých subjektů 4.5. vytvořená umělecká díla přímo určená pro vybraný prostor 4.6. vernisáže a slavnostní odhalení jednotlivých děl 5. anketa u občanů využívajících dané prostory - zápisy dotazovaných respondentů, brožura k projektu (6000,-Kč) cílová skupina dětí má o tento druh seberealizace zájem jsou připraveni na jednání se spolupracujícími subjekty subjekty státní správy mají zájem o zvelebování společných prostor na svých pracovištích tímto projektem dojde ke zvýšení povědomí občanů o naší organizaci získání dostatečné finanční podpory na materiál udržitelnost projektu (pokračování v projektu je spojeno se spolufinancováním zúčastněné organizace) Za vlídnější veřejný prostor 17

18 pedagogické střípky III Hodnocení odborného lektora pro předmět Strategický a projektový management v rámci Studia pedagogiky volného času Za vlídnější veřejný prostor Předkládaný projektový záměr je velice jasný a přehledný. Pečlivě je dodržena struktura projektové fiše. Cíle projektu jsou formulovány stručně a jasně. Analýza současného stavu se více zaměřuje na vzdělávací aspekt projektu a ten společenský trochu pomíjí. Přesto velká síla je i v provázanosti na strategické dokumenty města Tábor (v tomto případě IPRM), kde se mají projektové aktivity uskutečnit. Není zcela běžné, aby si autoři projektových záměrů uvědomovali takto široké souvislosti. Precizně jsou provedeny i harmonogram a rozpočet záměru, při jejichž čtení je evidentní, že autorova rozvaha sahá až k pečlivým detailům, které vždy zdůvěryhodňují vnímání celého projektu. Za kvalitou celého zpracování kulhá snad jen název projektu, který je možná příliš laciný a evokuje bezradnost a nekonkrétnost, které ale rozhodně nejsou synonymy tohoto projektu. Naopak velice podrobně a analyticky přesně je vypracována SWOT analýza přiložená k projektovému záměru. Kvalitu zpracování a jasnou logiku projektu pak dokresluje taktéž přiložený rámec logických vazeb. Předkládaný projektový záměr je v kontextu prostředí velmi nadprůměrný. Mgr. Michal Vozobule odborný lektor 18

19 projekt klíče pro život Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru Druh organizace DDM-SVČ Autor Lucie Zajícová Název projektu Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg junioru Lokalizace projektu Junior DDM-SVČ, Tyršova 793, Chotěboř Obec: Chotěboř Kraj: Vysočina Region soudržnosti: Jihovýchod Předkladatel projektu a další partneři podílející se na projektu Název organizace: Junior DDM-SVČ Adresa: Tyršova 793, Chotěboř IČO: Telefon: Web: Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru Junior, dům dětí a mládeže-středisko volného času, je zřizován Krajem Vysočina. Prostřednictvím kroužků a kurzů nabízíme široké veřejnosti velké množství vzdělávacích a sportovních aktivit. Kromě pravidelné činnosti pro více než 700 účastníků týdně je u nás k dispozici i Klub volného času a posilovna. Připravujeme kulturní, výchovné a vzdělávací pořady pro školy i veřejnost, zájezdy, letní a zimní tábory, pořádáme soutěže, přehlídky a výstavy. Připravujeme množství příležitostných akcí, spolupracujeme s mnoha organizacemi. Nabídka je zaměřena na všechny věkové kategorie od dětí přes mládež po dospělé z města Chotěboř (10 tis. obyvatel) i jeho širokého okolí.junior je uznávaným centrem volnočasových aktivit na Chotěbořsku. Z dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno v rámci tvorby komunitního plánu města Chotěboř (www.chotebor.cz) vyplývá, že aktivity Junior DDM-SVČ jsou nejvyužívanější sociální a související službou. Jeho služby byly ohodnoceny průměrnou 19

20 pedagogické střípky III známkou 1,65. Junior na svých akcích i v rámci svých aktivit prokázal, že je schopen poskytovat kvalitní služby a jeho zaměstnanci jsou kvalifikovaní a schopní organizátoři. Přehled všech partnerů projektu Projekt nemá partnery. Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru Osoba zodpovědná za realizaci projektu Jméno: Lucie Zajícová Telefon: Dosažené vzdělání: Andragogika a personální řízení FF UK Praha (1999), Pedagog volného času NIDM (2006) Pracovní pozice: pedagog volného času (od roku 2001) Přehled projektů, za jejichž realizaci jsem byla zodpovědná: Romale čhave projekt sloužící k integraci romských dětí v rámci volnočasového klubu. Volný čas rodičů a dětí ucelený celoroční program nabízející aktivní trávení volného času rodin s dětmi. Volný čas patří nám nabídka netradičních volnočasových aktivit pro sociálně ohrožené skupiny. Paragraf 11/55 soutěž k posílení právního povědomí dospívajících oblastní koordinátor. Mateřský klub Junior - založení klubu pro maminky s dětmi a nastartování jeho činnosti. Pohádkový les každoroční pohádková hra pro malé i velké s didaktickým námětem (např. Staré pověsti české, pověsti Podoubraví), která prohlubuje znalosti místa, kde žiji. Chotěboř poetická festival poezie pořádaný ve spolupráci s místním gymnáziem. Cíle projektu Celkový cíl Hlavním cílem projektu Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru je podpora divadel hrajících pro děti a také povzbuzování zájmu dětí o kvalitní divadlo. Specifické cíle projektu Cílem projektu je uspořádání přehlídky amatérských i profesionálních divadelních souborů hrajících pro děti a mládež, Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru. Tato přehlídka přivede do našeho města velké množství divadelních představení pro školy, děti, ale i pro širokou veřejnost. Vycházíme vstříc i divadelníkům, pedagogům a pracovníkům kulturních domů, kteří mají na divadelních představeních možnost mapování divadelní tvorby pro děti a mládež. Přehlídka také nabízí porovnání rozmanitých přístupů divadelních souborů, které si v rámci večerních workshopů vzájemně poskytují zpětnou vazbu, vyměňují si nápady. V neposlední řadě reagujeme na zájem amatérských spolků účastnit se Chotěbořského divadlení. Pro divadelní spolky může být zajímavé vzájemné srovnání s jinými, setkání s profesionálními divadelníky i jejich reflexe představení. Cílové skupiny Projekt bude prospěšný několika cílovým skupinám, jimiž jsou: Děti z místních MŠ, ZŠ, SŠ rozvoj estetického cítění a kulturního povědomí. Ochotnické soubory možnost srovnání práce a nacházení nových přístupů, výměna zkušeností, propagace a podpora jejich činnosti. Veřejnost prostřednictvím workshopů mohou rozvinout své schopnosti, naučit se jinak vnímat divadelní představení, získat inspiraci pro svůj osobní život. 20

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více