Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky"

Transkript

1 Únanovské novinky Čtvrtletník obce Únanov 1/2013 Březen Slovo starosty V letošním roce se zaměříme na zpracování rozvojových dokumentů, které naznačí další směr rozvoje naší obce. Nejdůležitější z těchto dokumentů je územní plán. V současné době se projednává návrh zadání. Z řad občanů a podnikatelů nám bylo dosud doručeno patnáct požadavků na zapracování do územního plánu obce. Dalším naším cílem je řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, které se nacházejí před Orlovnou a pod fotbalovým hřištěm. Máme také zájem dořešit ideální spoluvlastnictví k pozemkům, které vlastní obec a další majitelé. Ing. Vojtěch Fabík starosta obce Příjemné prožití svátků velikonočních přejí zaměstnanci Obecního úřadu Únanov. 1/2013 Únanovské novinky strana 1

2 Ze zasedání zastupitelstva obce V úvodu březnového zasedání zastupitelstva seznámila zastupitele místostarostka obce Ludmila Pilařová s činností rady obce za předcházející období. Následně bylo projednáno hospodaření obce v minulém roce, výsledek hospodaření obce je přebytkový. Také v dalším bodu programu se jednalo o fi nančních prostředcích, a to konkrétně o dotacích. Zastupitelé jednohlasně schválili podpořit v letošním roce činnost Jednoty Orla, fotbalistů a hasičů celkovou částkou 465 tisíc korun. Zastupitelé také vzali na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok V závěru jednání se zastupitelé obce věnovali majetkoprávním otázkám. Zrušili usnesení, kterým byl schválen odprodej stavebního pozemku parcela č. 5914/7 a schválili uplatnění předkupního práva na pozemek parcela č. 5914/4. Po delší diskusi byl také schválen záměr výkupu pozemků pod fotbalovým hřiště a před orlovnou za cenu schválenou znaleckým posudkem, zvýšenou maximálně o dvacet procent. Škola bude mít nového ředitele Snížení prašnosti v obci Únanov I když dotace na tento projekt byla schválena v prosinci minulého roku, písemné vyrozumění ministra životního prostředí jsme obdrželi v závěru února. Následně byla podepsána smlouva o administraci zadávacího řízení a dotačním managementu. V současné době se připravují zadávací podmínky pro výběrové řízení na dodavatele zametací techniky. Po schválení zadávacích podmínek Státním fondem životní- Dotace Pravidelně sledujeme vyhlašování různých dotačních titulů. V minulých dnech jsme podali na Krajský úřad Jihomoravského kraje dvě žádosti o poskytnutí dotace. První žádost je na zpracování územního plánu obce a dotace by mohla pokrýt až 50% nákladů. Cílem zpracování nového územního plánu je vytvořit předpoklad pro výstavbu a udržitelný rozvoj území V měsíci únoru jsme obdrželi oznámení ředitelky školy Mgr. Marie Gregorové o odchodu do starobního důchodu k 18. březnu letošního roku. I když původní dohoda byla, že paní ředitelka dokončí letošní školní rok, zdravotní stav odchod do důchodu uspíšil. Situací se zabývala rada obce na březnovém zasedání. Schválila vypsat na místo ředitele konkursní řízení. Současně jmenovala konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na pracovní místo ředitele. V komisi zasednou dva zástupci obce, jeden zástupce krajského úřadu, školní inspektor, pedagogický pracovník naší školy, člen únanovské školské rady a jeden odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství. První zasedání komise se uskuteční v druhé polovině dubna a komise posoudí přihlášky jednotlivých uchazečů. Na druhém ho prostředí může být veřejnou soutěží vybrán dodavatel techniky. Samotný nákup komunálního stroje se zametací nástavbou, vybavený čtyřmi zametacími kartáči s vodním skrápěním, předpokládáme v závěru letošního roku. Stroj bude využíván na čištění místních komunikací na území obce Únanov a na zimní údržbu chodníků. Celkové náklady na zakoupení techniky se předpokládají ve výši tis. korun, z toho tis. Kč bude uhrazeno z poskytnuté dotace. Ing. Vojtěch Fabík starosta obce s přihlédnutím k veřejným a soukromým zájmům na rozvoj území a ochranu krajiny. Územní plán bude zpracován v tištěné i digitální podobě. Druhá žádost se týká úpravy zásahového vozidla našich hasičů. Do vozidla bude instalováno vysokotlaké zařízení s možností hašení vodou a pěnou. Třicet procent nákladů na přestavbu může být hrazeno z dotace. V případě schválení obou žádostí obdrží obec dotaci ve výši tři sta tisíc korun. zasedání komise posoudí vhodnost uchazečů pro výkon činností ředitele. Z vhodných uchazečů pak sestaví výsledné pořadí, které předseda komise bez zbytečného odkladu vyhlásí přítomným uchazečům. Ředitele školy jmenuje rada obce, pořadí uchazečů stanovené konkursní komisí má pro radu doporučující charakter. Nový ředitel školy by tak mohl být jmenován na přelomu měsíce května a června. Ing. Vojtěch Fabík starosta obce strana 2 Únanovské novinky 1/2013

3 Kaplička Záměr výstavby kapličky schválilo zastupitelstvo obce v červnu roku Bude postavena v následujících měsících při výjezdu z obce směrem na Hluboké Mašůvky. Kaplička (poklona) je navržena jako betonový základ s monolitickou platformou a montovaným skeletem z pohledového betonu. Je oplechována z titanzinkového plechu a v průhledu doplněna prosklením - vitráží. Vnitřní prostor je opatřen stěrkovou omítkou a natřen bílou barvou. Vnitřní čelní stěny budou opatřeny výzdobou. Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Petr Weiss z Lechovic. Kaple bude zasvěcena Janu Pavlu II., který měl ve velké úctě Pannu Marii. Zadní části vzpínající se k nebi symbolizují osoby Panny Marie (vyšší) a Jana Pavla II (nižší). Na ně navazuje uvnitř i vitráž modrá a bílá atributy (barevné vyjádření) Panny Marie a bílá a žlutá symboly papežství. Celá stavba je na pomyslných schodech, symbolizující stoupání k nebi, nespoutání se ze zemí. Konečná cena stavby byla stanovena výběrovým řízením na částku přesahující půl miliónu korun. Termín dokončení stavby včetně přilehlých sadových úprav je polovina května letošního roku. Ing. Vojtěch Fabík starosta obce Poděkování K poslednímu rozloučení se zesnulými již několik desítek let slouží v našem kostele máry, které pochází ještě z bývalé truhlářské dílny vynikajícího místního nábytkáře pana Františka Semeráda. Jejich nedobrý technický stav nás přiměl oslovit místního podnikatele pana Vladimíra Trávníčka s prosbou, o zhotovení már nových. Pan Trávníček naší žádosti vyhověl a navíc nové máry věnoval obci darem. Tímto mu za jeho vstřícnost děkujeme. Ing. Vojtěch Fabík starosta obce Stavba roku Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pod záštitou Jihomoravského kraje pravidelně vyhlašuje soutěž Stavba Jihomoravského kraje. Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců široké laické i odborné veřejnosti. Naše obec do soutěže přihlásila stavbu obecního úřadu. Výsledky soutěže budou vyhlášeny při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2013 a budou zveřejněny v odborném a regionálním tisku. Otevření rekreačního areálu v roce 2013 Tenisové kurty 15. dubna Víceúčelové hřiště 15. dubna Autocamp 15. dubna Otevření koupaliště 25. května Provozní doba v měsících duben, květen, září a říjen: pondělí pátek od 14:00 do 19:00 hod. sobota neděle od 10:00 do 19:00 hod. V měsíci červen: pondělí pátek od 14:00 do 20:00 hod. sobota neděle od 10:00 do 20:00 hod. V měsících červenec a srpen: pondělí neděle od 10:00 do 20:00 hod. Slevy na koupališti Pohoda Sleva na pronájem tenisových kurtů a víceúčelového hřiště na koupališti v měsících duben, květen, září a říjen Tenisový kurt Víceúčelové hřiště 70,- Kč/hod. - do 15 let 20,- Kč/hod. - nad 15 let 70,- Kč/hod. Permanentní vstupné na koupaliště Prodej pouze v předprodeji. Cena: osoby nad 145 cm 400,- Kč osoby do 145 cm 150,- Kč Permanentky jsou na 10 vstupů a lze je použít i pro více osob v jeden den. Objednávky přijímá obecní úřad osobně, telefonicky ( ) nebo em do 19. dubna Prodej objednaných permanentek od 9. května do 20. května 2013 v kanceláři obecního úřadu. Platnost permanentek na rok 2012 se prodlužuje do Jednotlivé vstupné na koupaliště v roce 2013 Osoby nad 145 cm: celodenní 70,- Kč (10:00-20:00) odpolední 60,- Kč (14:00-20:00) večerní 30,- Kč (17:00-20:00) Osoby do 145 cm: celodenní 50,- Kč (10:00-20:00) odpolední 40,- Kč (14:00-20:00) večerní 10,- Kč (17:00-20:00) Děti do 3 let mají vstup zdarma! 1/2013 Únanovské novinky strana 3

4 Kalendář obce Občané si mohou na obecním úřadě zakoupit ve slevě kalendář obce Únanov na letošní rok. Cena 50,- Kč/ks. Tříkrálová sbírka V první polovině ledna proběhl na Znojemsku třináctý ročník Tříkrálové sbírky. Do této sbírky se zapojilo 418 skupinek koledníků, kterým se podařilo vykoledovat na Znojemsku částku ,- Kč. V obci Únanov se Tříkrálové sbírky zúčastnilo 6 skupinek koledníků, které vykoledovaly částku ,- Kč. Za fi nanční příspěvky občanům děkujeme. Upozornění na splatnost poplatků: Poplatek ze psa do (50,- Kč/psa staršího 3 měsíce) Poplatek za odvoz komunálního odpadu do (300,- Kč/osobu) Poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě u paní Klempové. Při vyslovení slova KAT naskakuje většině z nás husí kůže, přestože jsme se s ním zcela jistě nikdy nikdo osobně nesetkali. Představa svalnatého hromotluka, který přikrývajíc svojí tvář krvavě rudou kápí bez řečí vykonává i ta nejbrutálnější rozhodnutí svých chlebodárců, nevěstí o tomto prastarém povolání nic dobrého. Ve středověku patřili kati neboli mistři popravčí mezi osoby nízké stojící mimo společnost. Jejich příbytky - katovny stávaly většinou za městskými branami. Pro vstup do města měli kati svou zvláštní bránu. V kostele i v hospodě jim byl vyčleněn vyhrazený prostor. Lidé se katů stranili a ruku jim podal jen málokdo. Kromě povinností řemesla, tedy mučení a vykonávání poprav, měli kati i další nezáviděníhodné úkoly. Odklízeli například mrtvoly sebevrahů, sbírali zdechliny zvířat, likvidovali toulavé psy a v některých městech dokonce i čistili záchody. Na druhé straně byli ale vyhledávanými ranhojiči a pomáhali napravovat zlámané kosti. Katovské povolání bylo vcelku výnosné a po materiální stránce své provozovatele velice slušně KAT MYDLÁŘ zajišťovalo. Řemeslo se dědilo z otce na syna. Mezi nejznámější katy patřili například Antonín Nimburský mistr popravčí z Písku, Karel Huss z Chebu, Jan Křtitel Piperger popravčí mistr Království českého a legendární Jan Mydlář, jehož příběh známý po celé Evropě se stal námětem mnoha literárních i divadelních adaptací. Jan Mydlář se narodil v roce 1572 v Chrudimi. Podle některých zdrojů studoval v Praze na Karlově univerzitě medicínu. Kvůli nešťastné lásce však studia přerušil a stal se holomkem u chrudimského kata. Jeho další cesta vedla do katovny staroměstské, tedy do obydlí nejvyššího popravčího Koruny české Václava Jaroše, Mistra ostrého meče Starého Města pražského. Zde se Jan, coby katův pacholek, učil všem katovským dovednostem a mnohé z nich pak dále zdokonaloval už jako staroměstský kat. Oženil se s Alžbětou Špetlovou, dcerou slánského kata Jáchyma Špetle. Jan Mydlář byl vykonavatelem rozsudku a hlavní postavu staroměstských poprav 27 českých rytířů a měšťanů 21. června V roce 1632 odchází na zasloužený odpočinek a řemeslo předává svému synovi Janu Václavovi. V tradici katovské dynastie Mydlářů pokračují i vnuci Jan a Daniel. Jan Mydlář zemřel 14. března 1664 v Praze. Další informace lze získat např. na Kat Mydlář se stal nedílnou součástí jedné z kapitol českých dějin. Dramatický, mýty i předsudky opředený a vždy inspirující příběh kata Jana Mydláře zaujal i novodobé tvůrce. Hitmaker Michal David společně s textařem Lou Fanánkem Hagenem napsali původní český muzikál KAT MYDLÁŘ, který měl svoji premiéru v pražském Divadle Broadway již Od té doby bylo toto představení uvedeno téměř ve stopadesáti reprízách. Na letošní jaro připravilo divadlo Broadway 15 nových uvedení. Muzikál plný hvězd, nádherných melodií, originálních kostýmů a scénografi í s mnoha scénickými efekty jistě zaujme všechny diváky. Na rozdíl od historiků se tvůrci nemuseli striktně držet faktů. Na pozadí fi ktivně vytvořeného barvitého příběhu odkrývají skryté a neznámé osudy reálných i vymyšlených postav. Hlavní pozornost je ovšem zaměřena na strana 4 Únanovské novinky 1/2013

5 dějství kolem osoby Jana Mydláře, odehrávající se na podkladě možné či jen tušené reality. Kulturní a sportovní komise Obce Únanov pořádá v sobotu 11. května 2013 na tento muzikál zájezd. Akce je realizována pod záštitou Obce Únanov. Cena jedné vstupenky činí 550,- Kč na osobu. Doprava bude hrazena z kulturního fondu obce. Návštěva divadla může být spojena s individuální prohlídkou hlavního města. Časový plán akce: Odjezd účastníků zájezdu - 9:00 hod. od autobusové zastávky Únanov náves. Příjezd do Prahy 12:00 hod. Začátek představení v divadle Broadway 18:00 hod. Plánovaný odjezd z Prahy 21:00 hod. Předpokládaný návrat do Únanova 24:00 hod. Za Kulturní a sportovní komisi Obce Únanov Mgr. Jindřich Bulín Čarodějnice 2013 I v letošním roce se na konci měsíce dubna sejdeme na oslavu Filipojakubské noci - pálení čarodějnic. Termín 30. dubna má většina malých i velkých Čechů a Moravanů spojený právě s touto lidovou tradicí. Také u nás v Únanově se snažíme tento starobylý zvyk upevňovat a obohacovat novými prvky ke spokojenosti dětí i dospělých. Kulturní a sportovní komise Obce Únanov ve spolupráci s SDH Únanov připravují na tento den v lokalitě loňskou akcí prověřené /hřiště nad garážemi v Kolíně směr Přímětice/ zábavný večerní program. Akce bude zahájena v 18:00 hod. sletem a přehlídkou čarodějnic. Nejoriginálnější čarodějnice budou odměněny. Následovat budou hromadné soutěže nejen pro děti, ale i dospělé. Kolem 19:00 hod. bude zapálena vatra, na níž budou připravené čarodějnice symbolicky upáleny. Večerem nás budou živě provázet písně oblíbené folk&- coutry kapely Havajbend. Chuťové pohárky účastníků a věčně hladové či žíznivé krky jistě uspokojí občerstvení, které i letos zajišťuje pan Martin Gregor. Samozřejmě bude dána možnost všem, kteří si chtějí špekáčky nad ohněm opéct vlastními silami. Za pořádající KSK Obce Únanov a SDH Únanov všechny srdečně zve Mgr. Jindřich Bulín Po loňském úspěchu oslavy Dne dětí se Kulturní a sportovní komise Obce Únanov, Kynologický klub Ajax, SDH Únanov a Fotbalový oddíl. A.S.A. ES Únanov opět domluvili na společné organizaci sportovně zábavného odpoledne. Akce se uskuteční v sobotu 1. června 2013 od 14:00 hod. v areálu kynologického Dětský den 2013 klubu v Losolosech. Pro všechny účastníky bude opět připravena spousta soutěží, zábavy, ukázek činnosti jednotlivých spolků, občerstvení a mnoho dalšího. Za KSK Obce Únanov a všechny spolupořádající spolky Mgr. Jindřich Bulín MiniFest Pohoda 2013 V sobotu 25. května 2013 bude slavnostně zahájena již 12. sezóna na místním koupališti Pohoda. Brány koupaliště se veřejnosti otevřou ve 14:00 hod. odpoledne za účasti zástupců obce a pozvaných hostů. Cena vstupného pro tento den je ve výši loňského odpoledního vstupného: tedy 60,- Kč osoby nad 145 cm, 40,- Kč osoby do 145 cm a děti do 3 let zdarma. Připraveny budou všechny místní atrakce a spor- toviště. U příležitosti 10. výročí provozu spojeného areálu autokempu a koupaliště Pohoda se obec rozhodla rozšířit využití tohoto příjemného prostředí nedaleko Znojma o další možnost kulturně - společenského vyžití a setkávání lidí napříč generacemi a uspořádat v tomto areálu 1. ročník hudebního festivalu MiniFest Pohoda Tímto počinem bychom chtěli založit tradici pro další léta. Pro účast na 1. ročníku MiniFestu Pohoda bylo osloveno a vybráno 5 kapel, které se svojí tvorbou řadí k rockovému proudu a které jsou vedeny jako kapely regionální, tedy znojemské. Chtěli jsme, aby prostor k prezentaci dostaly party hudebníků, které toho na místních pódiích prozatím moc nenahrály, kapely, které lze řadit do kategorie mladé či nové. Zároveň jsme se ale 1/2013 Únanovské novinky strana 5

6 snažili vybrat soubory slušně a zajímavě hrající i znějící. Potvrzenou účast máme od kapel Maniac Floor, The Reall, Durman Durman, Cochise a jako host večera vystoupí uznávaný KISS Revival Czech Republic. /Více na Koncertní vystoupení skupin jsou naplánována od 15 do cca 22 hodin. Poté bude následovat taneční zábava s oblíbeným duem Carrie. Na akci nebude vybíráno samostatné vstupné. Vstup bude v ceně odpolední vstupenky do areálu koupaliště. Občerstvení a další doprovodný program akce bude zajištěn. Za Kulturní a sportovní komisi Obce Únanov Mgr. Jindřich Bulín Připravujeme svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu obdobným způsobem, jako v minulých letech. Nebezpečné odpady sobota 27. dubna a 28. září 10:00 10:30 hod. náves 10:30 11:00 hod. pošta 11:00 11:30 hod. Kolín, ořechový sad Občané mohou v uvedený termín na těchto místech předat následující odpady: barvy a ředidla (v plechovkách a v lahvích), oleje, olejové fi ltry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, agrochemický odpad (staré postřiky, hnojiva). Velkoobjemový odpad sobota 4. května, 29. června, 5. října. Stanoviště kontejnerů: Náves, Na sadech, Kolín ořechový sad, Pošta, U kostela Sběr železného šrotu se uskuteční v sobotu 27. dubna Občané si mohou železný šrot nachystat k odvozu před své rodinné domky. Novinky ze školy Po poklidném adventním období čeká vždy na žáky náročný měsíc leden, který se nese ve znamení uzavírání klasifi kace za první pololetí. Vždyť kdo by nechtěl mít na vysvědčení samé jedničky. Dobrý učitel ale musí být spravedlivý, a tak nedává nikomu výborné hodnocení zadarmo. Kdo se snažil a učení nešidil, byl jistě se svým vysvědčením spokojený a mohl se všem pochlubit. Rozzářené tváře prvňáčků svědčily o tom, že byli šikovní a pracovití, za což si ze školy pyšně odnášeli samé jedničky. Však se také ihned společně s paní ředitelkou vydali do mateřské školy, aby svá vysvědčení ukázali paním učitelkám a kamarádům. Jistě je potěšili a stali se vzorem pro děti, na které škola teprve čeká. Velkou radost nám udělali naši loňští absolventi, když se přišli pochlubit s pololetním vysvědčením z nové školy. Jejich výsledky byly opravdu výborné. Už jen to, že se za námi občas přijdou podívat, je pro nás jejich bývalé učitele, příjemné. Když ale vidíme, že naše společné snažení přináší takové sladké ovoce v podobě pěkných známek, vlévá nám to čerstvou krev do žil a chuť do další práce. Současně je to i pádný argument proti těm, kteří se domnívají, že naše malá vesnická škola jejich děti nedokáže dobře připravit pro druhý stupeň. Děkujeme všem našim bývalým žákům za to, že na svou první školu nezapomínají a dělají jí svými výsledky dobré jméno. Čas ale nelze zastavit. Páťáci odcházejí a jejich místa zaujmou současní předškoláci. U zápisu nám všech třináct dětí dokázalo, že jsou na školu připraveni a už se nemohou dočkat, až v září zasednou do lavic a začnou poznávat první písmenka, z nich postupně vytvářet slabiky, slova a nakonec celé věty. Čeká je i psaní, počítání, zpívání, malování a mnoho dalších zajímavých činností. Všichni se už na jejich příchod moc těšíme. Od nového roku jsme si také výuku začali zpestřovat návštěvami Městského divadla ve Znojmě. Znojemská Beseda připravila celkem šest kvalitních představení, takže bude určitě na co koukat. Děti s výtvarným talentem se zapojily do soutěže Toulky za zvěří a několik hochů z pátého ročníku se dobrovolně rozhodlo napsat příspěvky do soutěže literární. Konkrétně se jednalo o mezinárodní soutěž v psaní dopisů na téma: Proč je voda tak drahocenná. O jejich výborné úrovni se může každý přesvědčit na školních webových stránkách, kde jsme soutěžní práce hrdě vystavili. Vůbec nezáleží na tom, jestli nakonec dostanou nějakou cenu poroty, protože již teď si ocenění zaslouží. Další z viditelných výsledků společného projektu žáků s názvem Naše vesnice, je k vidění ve školní hale. Možná to tak na první pohled nevypadá, ale skrývá se za ním mnoho hodin poctivé a usilovné práce. Mladší děti strana 6 Únanovské novinky 1/2013

7 vyrobily z krabic a barevných papírů různé stavby a páťáci z nich vytvořili nádhernou náves i se zatravněným parkem, lavičkami a kašnou. Inspirací jim prý byla zrekonstruovaná a pěkně upravená náves naší obce. Všichni si zaslouží kromě jedniček i velkou pochvalu. Po náročné školní práci je ale potřeba si dopřát odpočinku a zábavy. Té si nadmíru děti užily při masopustním karnevalu v tělocvičně. Rozmanité masky tam tančily a soutěžily v nejrůznějších disciplínách za doprovodu veselých písniček různých žánrů. Díky sponzorskému daru rodičů nechybělo ani vydatné občerstvení a tombola, takže i jim patří naše poděkování. Kromě rodičů nás mile potěšili i zástupci SDH Únanov a KSK Obce Únanov, kteří nám předali výtěžek z dětského karnevalu. Finanční prostředky využijeme při organizování akcí, které Zápis předškoláků nás v nejbližší době čekají například: pěvecká soutěž Únanovský slavíček, Velikonoční dílna a další. O tom, jak všechno dopadlo, budeme informovat čtenáře v příštím vydání zpravodaje. Za žáky a zaměstnance ZŠ Mgr. Rostislav Koc Okénko mateřské školy V novém roce 2013 jsme si ve školce popřáli všechno hezké, ať jsme hodně zdraví, a slíbili jsme si, že budeme kamarádi a budeme se mít rádi. Na začátku ledna navštívily děti naposled Ježíška v jesličkách v kostele sv. Prokopa a zazpívaly si za doprovodu kostelních varhan vánoční koledy; uskutečnily tříkrálovou koledu jako vždy v restauraci U Molíků, na obecním úřadu, v obchodě U Brabců a v základní škole. Sladkosti, které si vykoledovaly, si spravedlivě rozdělily. Měsíc leden byl měsíc předškoláků děti si nejprve vyzkoušely ve škole zápis nanečisto. Učitelé ze školy si s dětmi povídali a formou hry si je vyzkoušeli ze znalostí a dovedností, které k zápisu patří. Myslíme, že děti uspěly, a že snadněji a bez obav absolvovaly skutečný zápis do 1. třídy ZŠ. Letos je 14 předškoláků. Pro rodiče jsme připravili besedu s psycholožkou z pedagogicko psychologické poradny ze Znojma. Velice pěkně a obsáhle hovořila o vývoji dítěte během celého předškolního období; o úskalích a možných problémech ve vývoji i ve výchově. Poradila, jak probouzet a upevňovat v dětech tu správnou zvídavost a chtivost za poznáním, jak u dětí rozvíjet smyslová vnímání, jak děti připravit a usnadnit jim vstup do 1. třídy ZŠ. Beseda byla zajímavá a velice přínosná nejen pro rodiče, ale i pro učitelky. Škoda, že se zúčastnilo tak málo rodičů. Děti i v lednu navštívily znojemské divadlo, kde shlédly pohádku O Sněhurce, v únoru O Nebojsovi. I za ostatními dětmi přijelo do školky Divadlo manželů Horákových z Hodonína s pohádkou Krtek a Třeštipírko. Kouzelník pobavil děti svými kouzly, a také je jedno kouzlo naučil. Nejvíce se určitě dětem líbil masopustní průvod po vesnici. V maskách, které jim připravily maminky, se vydaly navštívit restauraci U Molíků, kamarády ve škole, předvedly se v obchodě U Brabců i v Jednotě. A letos děti pozvala i paní Tumpachová, která jim na občerstvení usmažila koblížky, za něž děkujeme. To se dětem určitě zamlouvalo. Ve škole děti poděkovaly paní kuchařce Marcele Kinské za výborné vaření. Zazpívaly jí písničku, přednesly poděkování a předaly Řád zlaté vařečky. (Nápěv: Prší, prší) Mňam, mňam, mňam, mňam, to se máme, každý den si pochutnáme. My jsme dobří jedlíci, nic nenecháme na lžíci. 1/2013 Únanovské novinky Komupak se všechno daří? A kdo nám tak dobře vaří? JE TO PANÍ KUCHAŘKA!!!!!!!!! Musíme ji pochválit, popřát: Ať je stále fit! Poděkování: Milá paní kuchařko, vařte nám tak stále dobře, jako dosud vaříte. Za polévky, buchty, řízky a za bramborovou kašičku zasloužíte si vařečku. Ale ne tak ledajakou, Tady máte vařečku zlatou. Za to velké snažení a výborné vaření! Řád Zlaté vařečky od dětí z mateřské školičky! Ve školce byly ale i krušné chvilky. Četné nemoci dětí, úraz paní učitelky Balíkové a teď se postarat o tolik dětí. Četné nemoci dětí trochu počty snížily a také přišly vhod jarní prázdniny. Ale po prázdninách už byla školka zase plná dětí. Proto děkuji touto cestou všem pracovnicím školky, že po dobu mé dlouhodobé nepřítomnosti zvládly zajistit chod mateřské školy. A co nás ještě ve školce čeká příjemného? strana 7

8 Vynášení Smrtky vítání jara, Velikonoce; asi poprvé v životě se děti setkají s opravdovým dudákem a uvidí skutečné dudy; na Den Země malování na chodníku na návsi; pálení čarodějnic; navštívíme prvňáčky ve škole; školní družinu; místní knihovnu; připravíme Den nejen pro maminky, ale i pro tatínky; pro děti i rodiči připraví pan Komárek (myslivec) z Výrovic odpoledne v přírodě v lese. Nesmíme zapomenout na důležité besedy s hasiči, s policisty a s kynologem. Děti čekají i medové dny, vycházky do lesa, pozorování přírody. Navštívíme ještě dvakrát divadlo ve Znojmě, přijede divadélko do školky, oslavíme Den dětí a nakonec se rozloučíme s našimi předškoláky. Hlavně ať nás nic nesouží a zdravíčko nám slouží. Za kolektiv Mateřské školy Únanov Balíková Vlasta, učitelka MŠ Kristus vstal z mrtvých a zůstává stále s tebou Jako kdyby mávnul proutkem a už je před námi slavnost Kristova zmrtvýchvstání. Prožíváme poslední dny a chvíle postní doby, kdy se připravujeme k oslavě této slavnosti. Výzva Popeleční středy: Obraťte se a věřte evangeliu, se tak za chvíli změní ve slavné velikonoční Aleluja plné radosti z Kristova vítězství nad smrtí a nad hříchem. I když větší část postní doby je už za námi, přesto slova výzvy k obrácení platí stále. Je to výzva ke změně smýšlení, jednání i celého způsobu života člověka. Obrácení, o kterém je zde řeč tak znamená jasné odmítnutí či zřeknutí se zla a hříchu a současně nové rozhodnutí pro lásku, dobro, spravedlnost a tím i samotného Krista. Že výzva k takovému obrácení zůstává stále živá a aktuální nám ukazují i obřady Velikonoční vigilie. V jejich průběhu máme možnost obnovy křestního slibu znovu se s plným vědomím rozhodnout pro Krista a zaměřit svůj život k Němu. Tak je nám nabídnuta možnost současně se Kristu svěřit i odevzdat. Tomu, který vstal z mrtvých a zůstává stále s námi až do konce světa. Přeji vám všem i sobě, ať nás milost Kristova vítězství stále proměňuje, naplňuje pokojem a Kristova blízkost je každému z nás stálou posilou v každém dobrém úsilí. Přijměte prosím i mé osobní pozvání ke společnému slavení velikonočních událostí Kristova života i slavnosti Zmrtvýchvstání v našem kostele sv. Prokopa. Zároveň přeji všem farníkům i čtenářům hojnost Božího požehnání, pokoje a radosti z Kristova zmrtvýchvstání. S přáním Božího požehnání P. Stanislav Váša Řád Zlaté vařečky pro paní kuchařku Jaro ťuká na dveře Sluníčko Usmějem se na sebe, koukneme se na nebe. Pozdravíme sluníčko, potom mrknem maličko. Vytáhnem se ještě víc, to je všechno a už nic! Pořad bohoslužeb o velikonocích v kostele sv. Prokopa v Únanově Květná neděle 24. března mše sv. v 8.00 hod., křížová cesta po mši sv., v hod. mše sv. v Plavči. Při každé mši sv. žehnání ratolestí. Od hodin příležitost ke sv. zpovědi před Velikonocemi, přijedou cizí zpovědníci. Zelený čtvrtek 28. března v 9.00 hodin missa chrismatis Brno-katedrála. V hod. mše sv. společně s hrkači na památku večeře Páně, po mši sv. krátká společná adorace. Velký pátek 29. března 2013 den přísného postu. - od hod. adorace v Getsemanech (rozpis), v hod. křížová cesta, v hodin velkopáteční obřady. Bílá sobota 30. března od hod. adorace u Božího hrobu, v křížová cesta, ve hodin velikonoční vigilie. Boží Hod Velikonoční neděle 31. března 2013 mše sv. v 8.00 hod. s žehnáním pokrmů. V hodin mše sv. v Plavči s žehnáním pokrmů. Ve hod. v Únanově Te Deum a svátostné požehnání. Pondělí Velikonoční 1. dubna 2013 v 8.00 hod. mše svatá. Hrkání Zelený čtvrtek setkání hrkačů v kostele v hodin, po mši sv. první hrkání. Velký pátek v 6.00 hod., hod., hod., hod., Bílá sobota v 6.00 hod., hodin. Prosím hrkače o slušnost ve slovech, ohleduplnost k nejmenším hrkačům, spravedlnost při rozdělování koledy. strana 8 Únanovské novinky 1/2013

9 Předjaří v Únanově Málokoho by napadlo, že se po tak vydatné sněhové nadílce v posledních únorových dnech objeví na obloze slunce a bude tak intenzívně hřát, že sníh rychle roztaje a nám se bude zdát, že jaro už je nadosah. Nedejme se však ošálit. Ne nadarmo lidové rčení říká: Březen, za kamna ještě vlezem. Je to pravda. Ačkoliv ve dne začíná být teplo, noci jsou chladné a někdy se voda pod povrchem hlíny promění v led. O to víc mě stále udivuje, jak přes veškeré teplotní změny se jaro rychle blíží. Vše jakoby se prosvětluje, ptáci se začínají více ozývat. Jsou vidět a slyšet všude. Poskakují v keřích z větévky na větévku a vesele štěbetají. Při vycházce za vesnici jsem pozorně poslouchala, zda neuslyším skřivana. Bohužel, ačkoliv skřivani a špačci přilétají hodně brzy, neměla jsem to štěstí, abych jejich zpěv uslyšela. Zato jsem viděla pár zajíců a také jednoho pěkně tlustého, zřejmě zaječici. Asi brzy přivítá ve svém pelíšku zajíčky březňáčky. A měla jsem i další štěstí na malém kopečku mezi kamínky se objevila kupka ještě nerozkvetlého podbělu. Hlavičky kvítků byly sklopené, jakoby se ostýchaly a bály, že ještě přijde zima. Některé keře podél cesty si však s květy už pospíšily jívy nám rozkvetly do kočiček a lísky se oblékly do jehněd a vypadají tak krásně. Při pohledu zblízka z proutků lísek visí pružné šedavé ocásky a když se jich dotkneš, vysype se z nich obláček pylu. A když se podíváš ještě blíže, najdeš ve větévkách lísky i jiné malé kvítky podobající se pupenům a z nich vykukují dvě růžové nitky blizny, které se po opýlení během vegetačního období promění v oříšky. Dokonce se u nich objevily včelky, které se vydaly na průzkum, ale vypadaly tak trochu opile. Také zahrádky na vesnici se začaly proměňovat jsou vidět první sněženky a dokonce začínají vystrkovat špičky svých lístků krokusy, narcisy a v teplém zákoutí i hyacinty. Každý rok žasnu nad tímto zázrakem přírody. Jakou sílu musí vyvinout semínka a hlízy květin, aby své lístky protlačily přes hlínu na světlo! To že se jaro blíží je vidět i na lidech dokončují stříhání vinné révy a dokonce už někteří vyhrabávají trávu, aby se pod ní země provzdušnila a prokypřila. Předjaří je krásné je to doba, kdy se příroda probouzí k novému životu, je to doba čekání na to pravé jaro s plně rozkvetlými květy, svěže zelenými stromy a keři. Je to doba, kdy i lidé jakoby měli k sobě blíž. Přeji všem krásné jaro, které je pro mě to nejkrásnější období celého roku. Jaro, jaro, zima už je pryč, sníh se mění na sněženky, Slunce sype z peněženky na Zem tisíc zlatých dukátů. Vítězslava Sýkorová Poděkování Letošní zima byla hodně bohatá na sníh. Pro nás starší o to horší, že chůze po sněhu a ledu je velmi nebezpečná. Proto chceme poděkovat panu Ivanu Vyskočilovi za vzorný úklid sněhu a posyp v naší ulici. Rodiny Gwozdzova, Slatinských a Borošova Okénko do obecní knihovny v Únanově Milí čtenáři, přeji Vám všem krásné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku. Novinky: Ottova všeobecná encyklopedie Dějiny Evropy Jako bychom dnes zemřít měli (drama života číhošťského faráře P.J.Toufara) Malá dětská bible Jak beránci zabloudili Z. Nováková Rady začínající hospodyňce I. Muzikářová Novinky z výměnného fondu: Dějiny zemí koruny české I. a II. díl Léčivá síla z klášterní zahrady Vzpomínky na zítřek Cecilia Ahernová Hrobka Kate Mosse Pravda Robert Mucha More Zář Alexandra Adornettová Pohádky na dobrou noc Tony Wolf a mnoho dalších. Přijďte se podívat. Anděla Mrkvičková, knihovnice 1/2013 Únanovské novinky strana 9

10 Projekt Added Value - soutěž Znojemský regionální rozvoj, o.p.s. v rámci ekologického projektu Added value vyhlašuje soutěž pro žáky základních škol v okrese Znojmo na téma Doprava a životní prostředí se zaměřením na: cykloturistiku pěší zóny ekologické dopravní prostředky škodlivý vliv dopravy na životní prostředí Podmínky soutěže: Vánoční turnaj v karetní hře -66- V předvánočním čase se v místním hostinci Na besedě uskutečnil během měsíce prosince 2012 Vánoční turnaj v karetní hře Do turnaje se přihlásili nejen stálí hosté, ale i štamgasti ostatních restaurací. Ovšem zkušenosti a profesionalita místních štamgastů rozhodla o vítězství domácích. Na prvním místě se umístil zkušený karetní odborník pan Milan Wiezner st., který poslední hrou ve dne vyhlášení výsledků porazil jednoho z účastníků a tím potvrdil své vítězství. Druhé místo kvalitní hrou obsadil pan Vladimír Bulín s těsným výsledkem a za ním na třetím krásném místě skončil pan Josef Janda.Turnaj byl sponzorován pořadatelem a zároveň majitelem hostince panem Martinem Gregorem s organizační pomocí pana Ivana Vyskočila, ze kterého si vítězové odnesli krásné ceny. Zakončení turnaje proběhlo v přátelském duchu s hodnocením hry při gulášku a vychlazeném pivním moku. Za účast v turnaji děkujeme všem příznivcům této hry a budeme se těšit na druhý ročník oblíbené karetní hry, kterou všichni po celý rok u pivečka trénujeme. Za hostinec Na besedě Martin Gregor Soutěže se zúčastňuje základní škola jako celek. Soutěží se v kategoriích: nejhezčí malba, max formátu A2, počet zaslaných obrázků není omezen, všechny obrázky budou vystaveny nejlepší úvaha, max 1 strana A4, v tištěné podobě, možno navíc zaslat na a nejlepší práce budou zveřejněny na internetových stránkách. Soutěž probíhá od 1. listopadu Vánoce skončily, nový rok začal a u našich hasičů začíná nová sezóna! 2012 do 30. dubna Nejlepší škola v dané kategorii bude oceněna a získá věcnou cenu. Každá zúčastněná škola obdrží hodnotné dárky pro žáky. Veškeré práce jednorázové zasílejte nebo předávejte osobně od dubna 2013 na adresu: Znojemský regionální rozvoj, o. p. s. Dolní Česká Znojmo Tel: Důležitá telefonní čísla Hasiči: 150 Policie: 158 Zdravotnická záchranná služba: 155 Policejní inspektoři pro Únanov: praporčíci Lubomír Mikulášek a Marek Změlík Poruchy: - plynu: elektrického proudu: vody: , telekomunikačního provozu: Pro začátek několik slov k dění u SDH k závěru roku V pátek 21. prosince 2012 se konala výroční valná hromada SDH Únanov. Všech 31 zúčastněných členů a 3 hosté hodnotili činnost SDH v roce Na základě úspěchů a zkušeností byly také stanoveny cíle roku Vrcholem zasedání však byla volba nového vedení sboru. Stávající vedení dostalo opět značnou podporu valné hromady, to znamená, že osazení funkcí zůstává stejné jak loňský rok s výjimkou postu náměstkyně starosty. Stávající náměstkyně sl. Jana Bulínová z osobních důvodů již strana 10 Únanovské novinky 1/2013

11 nemohla pokračovat v činnosti a tak byla na tento post zvolena pí. Ilona Piknerová. Ta bude mít v této funkci na starosti mimo jiné činnost žen hasiček a organizaci některých kulturně-sportovních akcí. Na tomto místě bych rád poděkoval Janě Bulínové za výrazný přínos pro SDH a také popřál Iloně Piknerové hodně zdaru v budoucí práci. Valná hromada v rámci plánu činností stanovila úkol zorganizovat tradiční Masopust. V sobotu 9. února ráno se sešlo na 25 masopustních masek, které pak společně vyrazily na masopustní rej po vesnici. Veselou náladu navodila nejen veselá hudba, ale hlavně zamaskovaní malí hasiči, kteří si akci náležitě užívali. V rámci tohoto pochodu masek se po vesnici rozdávaly pozvánky na podvečerní akci. V 17:00 hod. se konalo tradiční, byť v Únanově prozatím netradiční, pohřbívání basy. Proslov kněze jedné z masek masopustního veselí, pochování basy a tryzna s koblížky a svařeným vínem. To vše bylo součástí tohoto sobotního podvečera. Smutečnímu ceremoniálu přihlíželo na několik desítek spoluobčanů. I když se tato akce konala poprvé, troufáme si říci, že se akce líbila. Proto jsme se rozhodli, že pohřbívání basy v programu Masopustu určitě nebude chybět ani příští rok. Masopustní neděle pak byla tradičně ve znamení dětského karnevalu. Ve spolupráci s Kulturní a sportovní komisí obce Únanov jsme připravili karneval, na který budou děti snad dlouho vzpomínat. Z cca. stovky zúčastněných dětí jsme za pomoci rodičů vybrali 4 nejlepší masky. Dále pak jsme prověřili fyzické schopnosti i znalosti našich nejmenších spoluobčanů v pěti soutěžích. Nejlepší děti byly náležitě odměněny. S kulturní a sportovní komisí jsme se dohodli na tom, že veškeré výnosy z této akce budou věnovány na potřeby ZŠ a MŠ Únanov. Celkově jsme tak mohli věnovat ,- Kč na realizaci kulturního pořadu nebo poznávacího zájezdu pro žáky ZŠ a MŠ Únanov. Na tomto místě je nutné poděkovat všem, kdo finančně nebo organizačně pomohli při přípravě této akce obzvláště Obci Únanov, členům KSK, SDH Únanov a rodičům dětí. Důležité je říci, že sportovní sezóna hasičů je také již těsně před začátkem. Proto je i správný čas pro nábor nových členů. Pokud máš zájem stát se hasičem nebo mladým hasičem, pak napiš na informaci o svém zájmu a my ti obratem pošleme termín našeho nejbližšího setkání. Na závěr bychom vás rádi upozornili na rychle se blížící soutěže. Začínáme již v sobotu 11. května v Kuchařovicích (soutěž mužů a žen) a 18. května ve Výrovicích (okresní kolo hry Plamen pro mladé hasiče)! Za všechny členy SDH Únanov se na Vaši podporu ve sportovní sezóně 2013 těší Lukáš Tomášek starosta SDH Únanov Z činnosti JPO obce Únanov v roce 2012 Jednotka požární ochrany obce Únanov v roce 2012 zasahovala při těchto mimořádných situacích nebo se účastnila těchto akcí pro veřejnost, příp. školení: Datum Akce Požární dohled: pálení čarodějnic na malém kopci (pod vodárnou) Prezentace hasičské činnosti a techniky pro MŠ a ZŠ v Únanově + ukázka zásahového vozidla MAN z HZS Znojmo na návsi Dětský den, lokalita Losolosy - ukázka zásahu ve spolupráci s JSDH Nový Šaldorf Požár: zahašení úmyslně zapálené matrace na Rudě, spolupráce s HZS Znojmo Technická pomoc: odstranění tří stromů spadlých po vichřici na vozovku Technická pomoc: vyčerpání studny v areálu koupaliště na žádost správce Požár: požár uloženého odpadu na skládce, spolupráce s HZS Znojmo, SDH Mikulovice a SDH Běhařovice Technická pomoc: čištění fasády na budově školy, odstraňování vlaštovčích hnízd 1/2013 Únanovské novinky strana 11

12 Technická pomoc: dálková doprava vody, čerpání nádrže z objektu fy Keramika do fy Nevoga Požární dohled: drakiáda na velkém kopci Školení: obsluha a práce členů JPO s dýchacím přístrojem U žádného ze zásahů nedošlo ke zranění zasahujících členů ani ohrožených občanů. Díky podpoře vedení obce Únanov se stále rozšiřují technické možnosti JPO Únanov. Pro rok 2013 je v plánu vestavba vysokotlakého čerpadla do zásahového automobilu AVIA. Po tomto kroku bude naše jednotka mít plnohodnotnou výbavu pro rychlý zásah při požárech domů, dopravních prostředků aj. Rychlost zásahu je velmi nutná pro ochranu občanů, zvířat i majetku. Proto věříme, že relativně nízké náklady na přestavbu zásahového automobilu jsou vynikající investicí do bezpečnosti obce Únanov. V závěru mi dovolte poděkovat všem členům zásahové jednotky i členům SDH Únanov za práci, kterou v roce 2012 vykonali. Vladislav Illek velitel JPO obce Únanov Obsluha a práce členů JPO s dýchacím přístrojem Pozvánka na 15. ročník putovního poháru starosty obce Únanova Blíží se jaro a to doba, kdy zima končí svoji nadvládu a k nám se vrací sluníčko, které začíná hřát. Dny se prodlužují a nám se zvedá nálada po zimě, která byla opravdu dlouhá a připravila nám nejedno překvapení. Zima a opravdu ta letošní nás kynology omezila v přípravě na náš vrchol. Tím je putovní pohár, na kterém se snažíme předvést ten nejlepší výkon, abychom co nejlépe uspěli. Sice jsme se připravovali i když padal sníh nebo mrzlo. Zažil jsem i výcvik, kdy mrzlo a pršelo, což je vůbec náročné. Pachové práce jsme začali trénovat až tento týden, ale na tom jsou všichni naši potencionální soupeři při poháru stejně. Letošní klání našeho již 15. ročníku se bude konat od 8:00 hod., kdy pan rozhodčí Hammer, který byl na závod delegován, zahájí toto oblíbené kláni, které láká příznivce z řad závodníků od Znojma až po Brno. Jsme rádi, že Ti co u nás byli se rádi vracejí. Letošní ročník byl vypsán v kategoriích ZVV1 a ZVV2 což je potěšitelné, že jsme po čtyřech letech mohli zase otevřít kategorii ZVV2, která na moc závodech není. Pro letošní ročník jsme připravili čtyři pejsky, kteří se budou pokoušet, aby pohár zůstal doma. Bude to tak jako každý ročník těžké. Je to sport a tak nám jde o to, aby ten, kdo se závodu zúčastní, byl se svým výkonem spokojen a mohl si říci, že udělal v přípravě vše proto, aby co nejlépe uspěl. Smyslem takové akce je setkávání a předávání si zkušeností v rámci ušlechtilé záliby, čím kynologie určitě je. Na závěr Vážení spoluobčané mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na 15. ročník Putovního poháru starosty obce Únanova ve sportovním výcviku psů a 9. ročník memoriálu Karla Matušince o nejlepší stopu. Závod se bude konat 6. dubna od 8:00 hod. na cvičišti v Losolosích. Rádi Vás u nás uvítáme. Za K.K.Ajax Únanov Vlastimil Karpíšek strana 12 Únanovské novinky 1/2013

13 Z orelského života Stolní tenis, soutěže Tabulková houpačka v soutěži KS II B pokračuje a vyvrcholí našim posledním domácím dvojzápasem s mužstvy Agrotec Hustopeče C a SKST Hodonín C. V případě plného bodového zisku máme šanci obsadit konečné druhé místo a postoupit do vyšší soutěže. Opravdu to chceme? A je v silách našich hráčů to dokázat? V době čtení této zprávy již výsledek znát budeme. Do rozjeté druhé části soutěže přestoupil do týmu Petr Nechvátal z Hostěradic a ujal se role dvojky kádru. Bezkonkurenční jedničkou je Michael Frühauf, který zároveň bezpečně vede úspěšnost jednotlivců soutěže. V posledních zápasech tyto dva hráče doplňují František Koc, Jaroslav Zimek a Pavel Adorko. Ke střídání jsou připraveni Josef Kovář, Petr Hruška a Roman Tuhý. Vyvrcholení okresní soutěže, kde hraje naše B mužstvo je stále ve hvězdách. Dlouhodobá část se vlastně až na pár výjimek odehrála spíše na papíře než na stolech a tak o všem rozhodnou (možná) zápasy play off. Pro přátele fotbalu uvádím perličku. Hráči Moravského Krumlova Bíla Jindřich, Veber Marek, Polak Jaromír nastupují nejen v krajských soutěžích divize a I. třídy, ale jsou psáni i v zápasech regionálního (okresního) přeboru a plánují si vyhrát její play off. Dokonale tak předčili i stratégy z TTC Znojmo. Soutěžní řád kterého ještě sportu tuhle frašku dovoluje?... Hráče Tuhého, Hrušku a Kováře doplňuje Aleš Richter Organizace Play off, kde mají hrát na dva vítězné zápasy nejlepší čtyři mužstva základní soutěže je stále nejasná. Její vítěz má přímo postoupit do vyšší soutěže a díky výše uvedeným informacím se situace jeví v podivném světle. Vzepřou se tomu naši hráči? Třetí mužstvo hraje v odborářské MONA Lize a umísťuje se ve 4. divizi na 2. místě a nestačí pouze na mužstvo Jevišovic. Mužstvo tvoří hráči Otto Pěnčík, Petr Plotzer, Marek Tunka, Zbyněk Fantal. V sobotu 30. března se od ranních hodin uskuteční v sále orlovny další ročník Velké ceny Únanova, kterého se účastní hráči všech soutěží MONA Ligy. Organizátoři zvou příznivce stolního tenisu povzbudit a zhlédnout nejlepší hráče tohoto typu soutěže. Posilovna Posilovna je nadále v provozu v pondělí a ve čtvrtek vždy od do hodin. Josef Pilař starosta Orla FO.A.S.A. ES Únanov Zimní příprava A mužstva začala 11. ledna. V zimním období při nabírání fyzické kondice, která je nezbytná pro všechny hráče, bylo naplánováno 12 zápasů na umělé trávě v Jevišovicích. Vytrvalostní část jsme převážně prováděli v okolí Únanova. Zpříjemněním zimní přípravy byly tréninky na UT v Jevišovicích. Některé tréninkové jednotky na vytrvalost se uskutečnily v okolí Jevišovic. Po velice solidním přístupu p. Macháčka a oddílu nám bylo umožněno trénovat kvalitně i na UT. Některé výsledky v odehraných zápasech odpovídají složení mužstva. Část mužstva měla studijní 1/2013 Únanovské novinky a část mužstva pracovní povinnosti. Přesto si myslím, že účast hráčů může a musí být větší! A mužstvo jsme doplňovali hráči dorostu : Vlk Martin, Binder Karel, Dočekal Filip a nově i Jelínek Tomáš. Kluci pracují dobře. Zkoušeli jsme i nové hráče jako Princ, Cakl J. a Vaněk P. Dále zkoušíme brankáře Saidla F. i z důvodu zranění Svatušky L. (operace ruky) a Pikarta V. - také operace. Vojta Pikart se vrací do tréninkového procesu. Lukáš Svatuška věřím, že brzy taky. Do začátku soutěže zbývají ještě 3 týdny. Od hráčů jako je R. Stuchlík, L. Bulín a P. Diviš čekám, že tým povedou správným směrem. Dobře se jeví R. Janda, L. Diviš a V. Kratochvil. strana 13

14 O Zdeňkovi Siverovi není potřeba mluvit. Na zkoušce v divizních Tasovicích je R. Čapoun a já i vedení mu moc přejeme, aby uspěl a posunul se tak dál ve své kariéře. Moc si přeji, aby se uzdravil Jirka Dočekal, který je nedílnou součástí týmu a pořád mu má co dát. Děkuji za podzimní podporu všem fanouškům a věřím, že dál budou tým Unany podporovat! Začátek jarní soutěže se Žabětínem. vedoucí Karel Štěpánek trenér Roman Dočekal Dorost Zimní přípravu jsme zahájili Fyzičku nabíráme v okolí Únanova nebo na umělce ve Znojmě. Tréninková účast je zatím uspokojivá i ze strany žáků. Máme odehráno pět přípravných utkání. V těchto utkáních jsme neokusili hořkost porážky. Hlavně výhra s dospělými z Těšetic, které hraje III. třídu s výsledkem 10 : 2 pro Únanov. Tato utkání jsme odehráli na umělce v Jevišovicích. vedoucí Stehlík Petr trenér Stehlík Libor MUŽI "A" - 1.B. třída - skupina B - jarní část sezony 2012/2013 A.S.A. ES ÚNANOV Kolo den datum začátek utkání sraz odjezd 15 NE :30 ÚNANOV A - Žabětín 14:30 16 NE :30 Slovan Rosice - ÚNANOV A 13:15 13:30 17 NE :00 ÚNANOV A - Tuřany 15:00 18 NE :00 MFK Modřice - ÚNANOV A 13:45 14:00 19 NE :00 ÚNANOV A - H.Kounice 15:00 20 SO :30 Přímětice - ÚNANOV A 15:00 15:15 21 NE :30 ÚNANOV A - Cvrčovice 15:30 22 SO :30 SK Chrlice - ÚNANOV A 14:15 14:30 23 NE :30 ÚNANOV A - Slatina 14:45 15:00 24 NE :30 Šatov A - ÚNANOV A 15:30 25 SO :30 MS Brno - ÚNANOV A 14:15 14:30 26 NE :30 ÚNANOV A - Blížkovice A 15:30 14 SO :30 Zastávka - ÚNANOV A 14:15 14:30 MUŽI "B" - IV. Třída - skupina A - jarní část sezony 2012/2013 A.S.A. ES ÚNANOV Kolo den datum začátek utkání sraz odjezd 15 SO Přímětice B - ÚNANOV B 12:00 12:15 16 NE :15 ÚNANOV B - Slatina 9:30 17 SO :00 Chvalovice B - ÚNANOV B 14:30 14:45 18 NE :15 ÚNANOV B - Hluboké Mašůvky 9:30 19 NE :00 Šatov B - ÚNANOV B 14:30 14:45 20 NE :15 ÚNANOV B - Pavlice 9:30 21 NE :30 Konice - ÚNANOV B 15:15 15:30 22 NE :15 ÚNANOV B - Křepice 9:30 23 NE :30 Vranov n. D. - ÚNANOV B 15:00 15:15 24 NE :15 ÚNANOV B - Olbramkostel 9:30 25 NE :15 ÚNANOV B - IE Znojmo C 9:30 26 NE :30 Grešlové Mýto - ÚNANOV B 15:00 15:15 DOROST - 1.třída - skupina B - jarní část sezony 2012/2013 A.S.A.ES ÚNANOV Kolo den datum začátek utkání sraz odjezd 15 NE :30 Přímětice - ÚNANOV 9:00 9:15 16 SO :30 ÚNANOV - Rosice NE :45 Zbýšov - ÚNANOV 11:30 11:45 18 SO :00 ÚNANOV - Dobšice 15:00 19 SO :00 IE Znojmo - ÚNANOV 14:30 14:45 20 NE :30 ÚNANOV - Prosiměřice 15:30 21 SO :15 Zastávka - ÚNANOV 12:00 12:15 22 NE :30 ÚNANOV - Hustopeče 15:30 23 NE :15 Miroslav - ÚNANOV 12:30 12:45 24 SO :30 ÚNANOV - Oslavany 15:30 strana 14 Únanovské novinky 1/2013

15 25 NE :30 ÚNANOV - Tasovice 15:30 26 NE :00 H.Kounice - ÚNANOV 11:15 11:30 14 NE :30 ÚNANOV - Pohořelice 15:30 ŽÁCI - Okresní přebor - jarní část sezony 2012/ A.S.A. ES ÚNANOV Kolo den datum začátek utkání sraz odjezd 15 NE :30 ÚNANOV - Dobšice 12:45 16 NE :30 Mikulovice - ÚNANOV 12:15 12:30 17 NE :00 ÚNANOV - Šatov 13:15 18 SO :00 Šanov - ÚNANOV 12:15 12:30 19 NE :00 ÚNANOV - volný los 13:15 20 NE :30 Prosiměřice - ÚNANOV 13:15 13:30 14 ST :15 Miroslav - ÚNANOV 8:45 9:00 21 NE :30 Štítary - ÚNANOV 13:00 13:15 22 NE :15 ÚNANOV - Višňové 7:30 23 NE :00 Tasovice - ÚNANOV 12:45 13:00 24 NE :15 ÚNANOV - IE Znojmo 7:30 25 NE :30 Božice - ÚNANOV 13:00 13:15 26 NE :30 ÚNANOV - Jevišovice 13:45 PŘÍPRAVKA - Okr.soutěž sk.a jarní část sezony 2012/2013 A.S.A. ES ÚNANOV kolo den datum začátek utkání Hřiště 12 SO :30 ÚNANOV A - Štítary B Únanov 12 SO :25 ÚNANOV B - Štítary A Únanov 12 SO :30 ÚNANOV B - Štítary B Únanov 12 SO :25 ÚNANOV A - Štítary A Únanov 13 SO :30 1.SC Znojmo C - ÚNANOV B 1.SC Znojmo 13 SO :25 1.SC Znojmo D - ÚNANOV A 1.SC Znojmo 13 SO :30 1.SC Znojmo D - ÚNANOV B 1.SC Znojmo 13 SO :25 1.SC Znojmo C - ÚNANOV A 1.SC Znojmo 14 SO :30 ÚNANOV A - Jevišovice B Únanov 14 SO :25 ÚNANOV B - Jevišovice A Únanov 14 SO :30 ÚNANOV B - Jevišovice B Únanov 14 SO :25 ÚNANOV A - Jevišovice A Únanov 15 SO :30 ÚNANOV A - Suchohrdly Únanov 15 SO :25 ÚNANOV B - Vranov n. D. Únanov 15 SO :30 ÚNANOV B - Suchohrdly Únanov 15 SO :25 ÚNANOV A -Vranov n. D. Únanov 16 NE :30 Štítary A - ÚNANOV B Štítary 16 NE :25 Štítary B - ÚNANOV A Štítary 16 NE :30 Štítary B - ÚNANOV B Štítary 16 NE :25 Štítary A - ÚNANOV A Štítary 17 SO :30 ÚNANOV A - 1.SC Znojmo D Únanov 17 SO :25 ÚNANOV B - 1.SC Znojmo C Únanov 17 SO :30 ÚNANOV B - 1.SC Znojmo D Únanov 17 SO :25 ÚNANOV A - 1.SC Znojmo C Únanov 18 NE :30 Jevišovice A - ÚNANOV B Jevišovice 18 NE :25 Jevišovice B - ÚNANOV A Jevišovice 18 NE :30 Jevišovice B - ÚNANOV B Jevišovice 18 NE :25 Jevišovice A - ÚNANOV A Jevišovice 19 NE :30 Vranov n. D. - ÚNANOV B Vranov n. D. 19 NE :25 Suchohrdly - ÚNANOV A Vranov n. D. 19 NE :30 Suchohrdly - ÚNANOV B Vranov n. D. 19 NE :25 Vranov n. D. - ÚNANOV A Vranov n. D. 20 SO :00 ÚNANOV A - ÚNANOV B Únanov 20 SO :00 ÚNANOV A - ÚNANOV B Únanov 1/2013 Únanovské novinky strana 15

16 Zimní výcvik psů Skupinky únanovských koledníků Tříkrálové sbírky Dětský karneval Masopustní st karneval žáků v tělocvičně Únanovské novinky č. 1/2013 (toto číslo vyšlo v březnu 2013) povoleno Ministerstvem kultury ČR pod reg. MK ČR E vydavatel Obec Únanov, Únanov 463, IČO , odp. vedoucí Ing. Vojtěch Fabík, místo vydání OÚ Únanov, tel , fax , Vychází čtvrtletně. Uzávěrka příštího čísla 15. června Náklad 480 ks. Grafi ka a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu některých příspěvků. strana 16 Únanovské novinky 1/2013

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

2. dubna 2009 Zdarma do každé domácnosti Číslo 1 ročník 2009. Brigáda, aneb dobré příklady táhnou

2. dubna 2009 Zdarma do každé domácnosti Číslo 1 ročník 2009. Brigáda, aneb dobré příklady táhnou ZPRAVODAJ OBCE TĚŠETICE 2. dubna 2009 Zdarma do každé domácnosti Číslo 1 ročník 2009 Slovo starosty Vážení spoluobčané, čtenáři, dlouhá zima je za námi a s nástupem teplejšího počasí budeme pokračovat

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012 Úvodník Vážení občané, Ještě před tím, než se příroda uloží k zimnímu spánku, nabídne nám spoustu krásných pohledů na zářivé koruny stromů ve všech barvách, babí léto, ale i na užitečné a chutné plody

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více