Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Knotová, Ph.D. 2008

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením PhDr. Dany Knotové, Ph.D. a za použití pouze těch literárních a internetových zdrojů, které jsou uvedeny v přiloženém seznamu.. Podpis autorky 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Daně Knotové, Ph.D. za metodické vedení a odborné rady, kterými přispěla k vypracování mé bakalářské diplomové práce. Dále děkuji všem respondentům, které jsem během svého výzkumu oslovila, za trpělivost, pochopení a důvěru, bez nichž by empirická část mé práce nikdy nevznikla. 3

4 Obsah Úvod 6 A) Teoretická část 1. Paliativní péče 8 Principy paliativní péče....9 Hlavní zásady paliativní péče.10 Rozdělení paliativní péče Nevyléčitelně nemocný Nemoc Prožívání nemoci Emoce Model podle Elizabeth Kübler-Rossové Problematika umírání a smrti.19 Smrt.19 Umírání...20 Postoje ke smrti a umírání v minulosti 21 Pohled na smrt a umírání ve 20. století a v současnosti..22 Etické problémy umírání a smrti Období pre finem Období in finem Období post finem Hospic a hospicové hnutí Vývoj hospicového hnutí Hospicová péče Hospic Legislativa Paliativní, hospicová péče a profese Návrh vzdělávacích programů Hlavní témata vzdělávání v paliativní péči Současný stav hospicové péče v ČR

5 B) Empirická část Metodologie Výzkumný cíl Plán výzkumu Výběr účastníků a místa studie Účastníci výzkumu Prostředí výzkumu Metody získávání dat Interview Dokumentace Etické otázky, prostředí a vedení rozhovorů Případové studie Kvalita života v oblasti fyzické Kvalita života v oblasti psychické Kvalita života v oblasti sociální Kvalita života v oblasti duchovní Shrnutí výzkumného šetření...61 Závěr..63 Seznam použitých zdrojů.65 5

6 Úvod Pro svoji bakalářskou diplomovou práci jsem zvolila téma, které se týká velmi citlivé lidské oblasti. Rozhodla jsem se psát o významu hospice a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocného či umírajícího člověka. Toto téma jsem si zvolila z několika důvodů. Jednak pracuji jako zdravotní sestra v oboru, kde se s těmito jevy velmi často setkávám, a jednak spatřuji určité spojení a blízkost tohoto tématu s oborem, který studuji, tedy s oborem pedagogika. Jestliže je totiž, mimo jiné, cílem pedagogiky pomoci orientovat se v dnešním světě a společnosti, pochopit skutečnosti a jevy, které se v současné společnosti vyskytují, pak bychom se měli snažit, alespoň částečně, porozumět i tématům jako nemoc, umírání a smrt. Tématům, která od sebe odháníme a velmi často se o nich domníváme, že se nás netýkají. Tématům, která se však navzdory tomu mohou dotknout každého z nás. Bylo by asi zvláštní, kdybych se během psaní své diplomové práce nezamyslela nad tím, jak moc se různé teorie přibližují skutečnému životu. Do jaké míry lze vlastně porozumět jedinečnému prožívání člověka nacházejícího se v této životní situaci. Jak a zda lze vůbec pochopit, co se v člověku odehrává, když ví, že musí zemřít. Domnívám se, že to pochopit nelze a že všechny snahy jsou pouhým pokusem se tomuto porozumění člověku v posledních chvílích jeho života alespoň přiblížit. Přesto je však nelze považovat za marné. Musíme hledat cesty, jak těmto lidem těžké chvíle ulehčit a pomoci jim, aby se jejich utrpení stalo snesitelnějším. V tomto ohledu si nesmírně cením úsilí některých odborníků, s jejichž názory a přístupy jsem se během psaní své práce setkala, odborníků, kteří takové cesty hledají a možná již částečně našli v podobě paliativní péče a hospicového hnutí. Cílem mé práce bylo částečně zmapovat prožívání nevyléčitelně nemocného člověka a přesvědčit se, zda myšlenka hospice a hospicového hnutí nezůstává pouze v rovině teoretické. Zda hospic jako dům, kde je poskytována paliativní péče, může zásadním způsobem zmírnit obtíže nemocného a přispět tak ke zvýšení kvality jeho života. Moje bakalářská práce je strukturována do dvou velkých částí části teoretické a části empirické. V teoretické části se zabývám pojmy jako paliativní či hospicová péče, hospicové hnutí a hospic. Snažila jsem se zachytit hlavní myšlenky a zásady, ze kterých tato péče vychází, i význam, jaký v životě nevyléčitelně nemocného tato péče má. V textu se také 6

7 zastavuji u těžce nemocného pacienta a jeho prožívání. Zamýšlím se nad onemocněním, které nevyhnutelně spěje k lidskému konci, tedy k umírání a smrti, nad lidským utrpením i některými etickými problémy, které s sebou toto téma přináší. Záměrem empirické části mé práce je prostřednictvím individuálních rozhovorů s některými nevyléčitelně nemocnými pacienty zjistit, jakou roli hospic a paliativní péče v jejich životě hrají a zda skutečně pozitivně ovlivňují kvalitu jejich života v tomto složitém období. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Paliativní péče Paliativní péči můžeme chápat jako moderní a celosvětově se rychle rozvíjející typ péče, který nabízí umírajícím a jejich blízkým účinnou pomoc tam, kde prostředky běžných léčebných postupů, ale také síly a schopnosti nejbližšího okolí selhávají. V posledních letech se naléhavě objevuje potřeba pohlížet na paliativní péči jako na významné téma veřejného zdravotnictví a zdravotní politiky, protože i navzdory pozitivním změnám v posledním desetiletí se v některých případech umírajícím stále nedostává odpovídající péče. Závěr jejich života je někdy zcela zbytečně provázen bolestí, osamělostí, ztrátou důstojnosti a dalšími formami utrpení, jimž by bylo možné předejít. Slovo paliativní je odvozeno z latinského pallium, což znamená rouška nebo plášť. Tato etymologie naznačuje, co je úkolem paliativní péče zakrýt hojivou rouškou účinky nevyléčitelné nemoci (O organizaci, 2004, s. 21). Paliativní péče tedy představuje ucelený a nadějný systém pomoci umírajícím a jejich rodinám. Protože obsah pojmu paliativní péče není ustálen, lze se v odborné literatuře setkat s celou řadou definic. Podle Světové zdravotnické organizace (2002) je paliativní péče přístup zlepšující kvalitu života pacientů a jejich rodin, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožující nemocí, prostřednictvím předcházení a zmírňování utrpení pomocí včasného zjištění, vyhodnocení a řešení bolesti a dalších fyzických, psychosociálních a duchovních potíží (O organizaci, 2004, s. 22). Jiná definice zase uvádí: Paliativní péče je profesionální, holistická a interdisciplinární a má být poskytována všem umírajícím pacientům bez ohledu na diagnózu či typ zdravotnického zařízení. Jde o kontinuální péči od všeobecného přístupu až po specializovanou disciplínu (O Connor, Aranda, 2005, s. 15). Ať už je paliativní péče definována jakkoliv, podstatné je, že důraz je kladen na důstojnost a kvalitu života, na celostní přístup k nemocnému i jeho rodině. Protože kurativní péče ustupuje do pozadí, nabývají na významu pestré formy sociální, psychické a duchovní pomoci. Specifická paliativní péče však může, a dokonce musí být změněna na kurativní, dojde-li k nečekanému a příznivému zvratu ve vývoji nemoci (Haškovcová, 2000, s. 34). 8

9 1.1 Principy paliativní péče V minulosti se paliativní péče tradičně soustředila především na péči o terminálně nemocné a umírající onkologické pacienty a na podporu jejich příbuzných a blízkých. V posledním desetiletí jsme však svědky narůstající pozornosti věnované potřebám lidí, kteří trpí i jinými chronickými a potenciálně letálními (vedoucími ke smrti) chorobami (Kalvach a jiní, 2004, s. 8). Obecně platí, že paliativní péče má být zahájena tehdy, když jsou negativní důsledky kurativní terapie větší než očekávaný přínos. Současná paliativní péče často umožňuje i léčbu kurativní, je však poskytována nemocným v inkurativním stavu. Paliativní přístup důsledně respektuje potřeby umírajících, které se od nemocných s příznivou prognózou značně liší. Každý obor medicíny by měl mít rozpracovánu svoji strategii paliativní péče, protože žádný obor se nemůže vyvázat z péče o umírající (Haškovcová, 2000, s. 36). Z paliativní péče se stal multidisciplinární obor, ve kterém dochází k interakci s dalšími součástmi zdravotnického systému. Je založena na následujících hodnotách a principech: zachování důstojnosti pacienta a jeho rodiny, účastné péči o pacienta a jeho rodinu, rovnoprávnosti v přístupu k paliativní péči, úctě k pacientovi, jeho rodině a pečovatelům, obhajobě vyjádřených přání pacienta, rodiny, komunit, snaze o dosahování výjimečné úrovně při poskytování péče a podpory, odpovědnosti pacientovi, rodině a širší komunitě (O Connor, Aranda, 2005, s. 12). Podle Kelnarové (2007, s. 49) paliativní péče zahrnuje tyto základní cíle: symptomatickou léčbu, zmírňující péči, efektivní terapii tělesné a psychické bolesti, podporu emotivní, pomoc duchovní, sociální zázemí, individuální program pro umírající, doprovodnou odbornou pomoc nejbližším příbuzným. 9

10 Cílem paliativní péče je tedy dosáhnout co nejlepší kvality života pro pacienta a jeho rodinu. Psychosociální podpora hraje důležitou roli. Jednou ze základních funkcí paliativní péče je prevence a zvládnutí stresujících symptomů. Nemocní a umírající nejvíce potřebují úlevu od bolesti. Paliativní péče mírní bolest a jiné symptomy. Do komplexní péče zařazuje i psychologickou, sociální a duchovní pomoc. Vyžaduje multidisciplinární tým, odborníky různých profesí, kteří se vzájemně setkávají a přemýšlejí, jak co nejúčinněji řešit individuální problémy umírajícího. 1.2 Hlavní zásady paliativní péče Standardy kvality specializované paliativní péče 1 uvádí, že Světová zdravotnická organizace, která plní úkoly a povinnosti Mezinárodního úřadu veřejného zdravotnictví, stanovila hlavní zásady, podle kterých paliativní péče: Poskytuje úlevu od bolesti a dalších symptomů; podporuje život, avšak pohlíží na umírání jako na přirozený proces; neusiluje ani o urychlení ani o oddálení smrti; obsahuje psychologické a duchovní aspekty péče o pacienta; nabízí systém podpory, která pomáhá rodinám zvládat období pacientovy nemoci a období zármutku; využívá týmové práce pro uspokojování potřeb pacientů a jejich rodin, včetně případného psychologického poradenství v období zármutku; usiluje o zlepšení kvality života a může též pozitivně ovlivnit průběh nemoci; je použitelná v raném stadiu nemoci s řadou jiných terapií, jejichž cílem je prodloužení života, jako chemoterapie či radioterapie, a zahrnuje vyšetření nutná k lepšímu pochopení a zvládnutí tíživých klinických komplikací. Domnívám se, že z výše uvedených zásad a principů, o které se opírá paliativní péče, jednoznačně vyplývají její ušlechtilé záměry. Nyní se podívejme, v jakých podobách lze paliativní péči poskytovat. 1 Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Standardy kvality specializované paliativní péče, 2006/6. [on-line]. [cit ]. Dostupné z <http://www.asociacehospicu.cz/> 10

11 1.3 Rozdělení paliativní péče Sláma, Špinka (2004, s ) uvádí, že podle míry komplexnosti péče nutné k udržení dobré kvality života se paliativní péče dělí na obecnou a specializovanou paliativní péči. Obecná paliativní péče Obecnou paliativní péčí rozumíme klinickou praxi v situaci pokročilého onemocnění, která je poskytována zdravotníky v rámci jejich jednotlivých odborností. Jejím základem je sledování, rozpoznání a ovlivňování toho, co je významné pro kvalitu pacientova života. Tuto péči by měli umět poskytnout všichni zdravotníci s ohledem na specifika své odbornosti. Specializovaná paliativní péče Specializovaná paliativní péče je aktivní interdisciplinární péče poskytovaná pacientům a jejich rodinám týmem odborníků, kteří jsou v otázkách paliativní péče speciálně vzděláni a disponují potřebnými zkušenostmi. Tento tým tvoří lékař, sestry, sociální pracovník, případně psycholog, fyzioterapeut, pastorační pracovník, koordinátor dobrovolníků a další odborníci. Poskytování specializované paliativní péče je hlavní pracovní náplní tohoto týmu a může mít různé organizační formy. Sláma, Špinka (2004, s ) dále uvádí různé organizační formy paliativní a hospicové péče. Pracují s odbornou terminologií, kterou vzhledem k tématu své práce považuji za nejvhodnější: Hospic je samostatně stojící speciální lůžkové zařízení poskytující specializovanou paliativní péči především pacientům v preterminální a terminální fázi nevyléčitelného onemocnění. Důraz je kladen na individuální potřeby a přání každého nemocného a na vytvoření prostředí, v němž by pacient mohl zůstat až do konce života v intenzivních vztazích se svými blízkými. Tohoto cíle je mimo jiné dosahováno snahou o osobitou a domácí atmosféru, maximálním soukromím pacientů, volným režimem návštěv a dobrou dopravní dostupností hospice. Oddělení paliativní péče pečuje v rámci jiných zdravotnických zařízení o nemocné, kteří potřebují komplexní paliativní péči a současně potřebují pro diagnostiku a léčbu ostatní 11

12 služby a komplement nemocnice. Toto oddělení usiluje o realizaci hospicového ideálu v rámci možností daného zařízení a slouží jako lůžková základna pro konziliární tým paliativní péče. Specializovaná ambulance paliativní péče zajišťuje ambulantní péči pacientům, kteří pobývají v domácím prostředí nebo v zařízení sociální péče, v úzké spolupráci s praktickým lékařem a zařízeními obecné domácí a specializované paliativní péče. Tato ambulance někdy působí i při lůžkových hospicích, při odděleních paliativní péče v lůžkových zařízeních, případně jako součást zařízení domácí paliativní péče. Denní stacionář paliativní péče pomáhá řešit zdravotní problémy pacienta formou jeho denních návštěv ve stacionáři. Současně nabízí komplexní edukační a rekreační aktivity podle potřeb a možností pacienta. Zvláštní zařízení specializované paliativní péče zahrnují specializované poradny a tísňové linky, zařízení určená pro určité diagnostické skupiny. Konziliární tým paliativní péče v rámci zdravotnického zařízení je forma péče, která zajišťuje interdisciplinární expertní znalost z oblasti paliativní péče v lůžkových zařízeních různého typu. Posiluje kontinuitu péče a vedle přímého ovlivnění kvality paliativní péče přispívá také k edukaci personálu ostatních oddělení. Minimální složení takového týmu je lékař, sestra a sociální pracovník. Mobilní paliativní péče poskytuje paliativní péči pacientům v domácím nebo náhradním sociálním prostředí pacientů formou návštěv lékaře-specialisty, sester, ošetřovatelů, dobrovolníků, případně dalších odborníků. Garantuje trvalou dostupnost péče po 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Důležitou součástí je komplexní podpora rodiny pacienta a jeho blízkých. Z předchozího textu je patrné, že existuje nejen poměrně široká škála poskytovatelů paliativní a hospicové péče, ale že se můžeme setkat také s jejími různými formami. 12

13 2. Nevyléčitelně nemocný V předchozí kapitole jsme se zabývali paliativní péčí. Nyní obraťme pozornost k těm, kterým je tato péče určena. Pokusme se porozumět nevyléčitelně nemocným a jejich individuálnímu prožívání, chování i emocím, které jejich život v nemoci provází. 2.1 Nemoc Lidský život neprobíhá vždy jednoduše. Člověk bývá často napadán nemocemi, z nichž některé se stávají trvalými a nevítanými společníky lidského osudu. Nemoc zpravidla ovlivňuje dosavadní život jedince. Je neoddělitelná od osobních postojů a očekávání, od vlivů okolního světa, od bližních, od vlivu světa práce a prostoru volného času se všemi do nich zasazenými mezilidskými vztahy. Nemoc lze chápat jako organický nesoulad, jako projev poruchy fyziologické funkce. V rovině psychické je prožívána jako zvláštní, výjimečná situace (Haškovcová, 1975, s. 85). Podle Rotter lze nemoc definovat jako poruchu nebo snížení výkonnosti a přizpůsobovací schopnosti člověka (1999, s. 77). Nemoc tedy vždycky zasahuje do života člověka a to i tehdy, kdy je jasné, že charakter nemoci je pouze dočasný, a kdy je reálná naděje, že se život vrátí do starých kolejí. Člověk reaguje na svoji nemoc svou schopností adaptace, jeho obavy jsou závislé na jeho osobnosti a dosavadních zkušenostech a většinou je schopen sám je překonat. Obtížná a zcela zvláštní je situace těch, kteří onemocní chronickou nevyléčitelnou nemocí. Ve chvíli, kdy je nemocnému sdělena takováto diagnóza, nastává zpravidla zlom v životních perspektivách. Často dochází ke změně postojů k základním lidským hodnotám, k přehodnocení hierarchie hodnot. Nemocný je nucen vyrovnat se i s řadou obtíží, které nejsou spojeny výhradně s problémy fyzické nedostatečnosti. Objevují se pocity strachu a obavy o budoucnost. Je to situace, která je pro nemocného krajní mezí, situace, v níž se cítí zcela bezmocný. Když se o někom říká, že umírá, většinou se počítá s tím, že jeho konec přijde již brzy. Budoucnost, která před umírajícím stojí, a naše bezmocnost jakkoliv tuto budoucnost změnit ovlivňují výrazně lidské myšlení a jednání (Pera, Weinert, 1996, s. 121). Těžce a 13

14 nevyléčitelně nemocný je často považován za nezpůsobilého pro společnost, nevědomky je vylučován z lidského společenství a ze společenství rodiny a stává se jen věcí v nemocnici. Podle Haškovcové (1975, s. 88) je ale člověk ztělesněním aktivity, tvoření, práce a konání. Beznadějnost a nevyléčitelnost nemoci by neměla tyto schopnosti ničit. Neměla by redukovat aktivní a hodnotný život na živoření a brát kvalitativně změněnému životu smysl. Psychická práce člověka s nemocí neznamená vzdát se a bez naděje rezignovat, ale značí přijetí svého reálného přítomného údělu a snížení svých nereálných očekávání. Vyjadřuje rovnováhu mezi minulostí a budoucností. Je to snaha znovu a znovu orientovat člověka na přítomný čas, na teď a tady. Na to, co ještě právě teď a tady lze udělat Prožívání nemoci S nevyléčitelnou nemocí, kdy člověk bojuje s nepříjemnými pocity, s nemohoucností a s vědomím nevyhnutelného odchodu, jde obvykle ruku v ruce utrpení. Utrpením je chápán soubor fyzických, psychických a spirituálních bolestí člověka. Je spojeno s pocity nelibosti, nepříjemnosti a nepohody 3. Nemocní mohou tedy trpět fyzickou bolestí, jejichž příčinou je nemoc, ale mohou trpět také emocionální a psychickou bolestí, která přichází se ztrátou všeho, čím byli i čeho si ještě v životě přáli dosáhnout. Bolest, kterou si většina z nás spojuje s umíráním, tedy fyzické utrpení způsobené nevyléčitelnou nemocí, lze obvykle odpovědně zvládnout. Mezi léky používanými v paliativní péči existuje velká oblast medikamentů, jež jsou velmi účinné, aplikují-li se na specifické druhy bolesti. Avšak utrpení pocházející z osobní, duševní bolesti představuje mnohem složitější a palčivější problém. Duševní mučivá úzkost z hrozícího osobního zániku a citové zoufalství nad ztrátou všeho, co člověk měl a čím je, mohou být daleko úpornější (Byock, 2005, s. 80). 2 Váňová, Klára. Význam času ve vztahu k nevyléčitelné nemoci. In Sborník přednášek 2006/11 [on-line]. [cit ]. Dostupné z <http://hospice.cz/hospice1/data/sbornik_litomerice_06.pdf> 3 Tamtéž 14

15 2.2.1 Emoce Emocionální prožívání nevyléčitelně nemocných pacientů je vždy úzce spjato s charakterem a průběhem vzniklé nemoci a podílí se na kvalitě života daného jedince rozhodujícím způsobem. Toto emocionální prožívání nemoci často znásobují události, se kterými se pacient musí potýkat. Jsou to např. přístup lékaře, otevřenost při sdělování nepříznivé diagnózy, komplexnost informací, nepříjemné lékařské zákroky, symptomy závažného onemocnění, bolest, izolace, ztráta sociálního i pracovního postavení, rodinné zázemí, hospitalizace, reakce nejbližšího okolí atd. Mezi nejvýznamnější emoce v prožívání nevyléčitelně nemocného člověka, se kterými se během své praxe nejčastěji setkávám, patří především strach, úzkost, smutek, deprese, bezmoc, hněv a agrese. Strach Strach je záporný pocit, který vzniká v nebezpečných situacích, v nichž je ohrožena sebezáchova nebo duševní integrita (Plháková, 2003, s. 405). Podle Vorlíčka (1998, s. 396) existují u těžce nemocných pacientů různé kvality strachu. První strach vyplývá z nemoci a léčebných zásahů, druhá kvalita strachu je mnohem závažnější. Je to strach o život. Strach o život se liší od strachu ze smrti nebo z umírání a dostavuje se dříve. U umírajících lze velmi často postřehnout střídaní pocitů na jedné straně strach o život, rozšířený ještě o strach z umírání, na druhé straně touha po konci utrpení. Úzkost Úzkost je neurčitý pocit obav či ohrožení, který se neváže k žádnému konkrétnímu objektu či události (Plháková, 2003, s. 405). Tato emoce se u vážně nemocných pacientů přidružuje ke konkrétním strachům. Často bývá její příčinou nevědomý skrytý strach o život, který teprve později vstoupí do vědomí. Smutek Smutek je nelibý pocit, který je reakcí na odloučení, ztrátu nebo neúspěch při sledování osobních cílů či realizaci určitých motivů. Intenzita smutku závisí na tom, zda jsou příčiny jeho vzniku definitivní a nezvratné, nebo zda existuje nějaká možnost nápravy 15

16 (Plháková, 2003, s. 407). V průběhu nemoci vzniká zpravidla při zhoršování zdravotního stavu, když si pacient uvědomí své životní ztráty, svá omezení a nutnost opustit své drahé. Definitivní odloučení od blízkého člověka bývá naproti tomu příčinou tíživého smutku neboli deprese. Deprese Pro depresi jsou typické určité soubory pocitů a nálad. Jde o pestrou skupinu negativních emocí v čele s pocity a náladami smutku, nízkého sebevědomí, opuštěnosti, zklamání, bezvýchodnosti, bezmoci a beznaděje. Pro lidi v depresi jsou typické i negativní formy myšlení, jako jsou negativní představy, myšlenky, názory, postoje a očekávání (Křivohlavý, 2003, s. 136). Deprese se u nevyléčitelně nemocných pacientů vyskytuje mnohem častěji než v běžné populaci. Beznaděj Podle Plhákové (2003, s. 409) má pocit beznaděje negativní vliv na duševní i tělesný stav člověka. Beznaděj těsně souvisí s pocitem bezmocnosti, což je subjektivní přesvědčení, že člověk není schopen nepříznivý vývoj událostí zvrátit či ovlivnit. Někteří pacienti v těchto obtížných podmínkách snadno rezignují a přestanou usilovat o změnu. Jsou však také lidé, kteří bojují i v téměř bezvýchodných situacích. Hněv Hněv vzniká nejčastěji v situacích, kdy nám nějaká překážka brání v uskutečnění našich snah či dosažení cílů tedy ve frustrujících situacích (Plháková, 2003, s. 406). U těžce nemocných pacientů se často setkáváme s projevy agresivity, ukazujícími na pocity zlosti a vzteku. Je dobré si uvědomit, že pacient se snaží zvládnout bolesti a často bez úspěchu bojuje s utrpením, které mu nemoc přináší. Tato frustrace pak snadno navodí projev zlosti (Křivohlavý, 1995, s. 30) Model podle Elizabeth Kübler-Rossové Chování nevyléčitelně nemocných v procesu umírání je charakterizováno velkou proměnlivostí. V literatuře se setkáváme s pokusy, jak tyto procesy znázornit. Člověk v procesu umírání prochází fázemi, které jsou v psychiatrickém slova smyslu obrannými mechanizmy k posílení v extrémně těžkých situacích. 16

17 Elisabeth Kübler-Rossová vypracovala na základě svých mnohaletých zkušeností s umírajícími pacienty široce využívaný model, který poukazuje na charakter duševního dění nevyléčitelně nemocných pacientů a jejich blízkých. Podle Kübler-Rossové (1992) se tento model člení do následujících fází: První fáze: Zavírání očí před skutečností a osamění Tuto fázi tvoří první reakce umírajícího na osud. Je velmi často prožívána v šoku a to tím spíše, je-li poznání ponecháno náhodě, anebo jestliže se náhle neočekávaně potvrdí týdny trvající podezření. Zvlášť silná šoková reakce nastává, když je pacient v okamžiku poznání pravdy sám. V této fázi je chování často impulsivní a nekontrolované. Popírání a snaha nevzít na vědomí těžkou nemoc je druh reflexivní obrany. Potlačení může jít dokonce tak daleko, že nemocný odmítá nutné diagnostické a terapeutické zásahy, protože podle něho nejsou nutné. Druhá fáze: Zloba Pro toto období je charakteristické, že se pacient začíná vyrovnávat se svým osudem. Projevuje se to útočností vůči okolí. Umírající rozpoznává nevyhnutelnost situace a zoufale se jí brání. Zvenčí se může jevit jako nespravedlivý a nevděčný. Jeho výbuchy zlosti jsou zaměřeny na zdravotníky, na všechny zdravé lidi i na ty nejbližší, k nimž má zvlášť hluboké citové vazby. Vzdaluje se reálnému světu a vstupuje do izolace. Třetí fáze: Vyjednávání Tato fáze je méně známá, pro pacienta však velmi často důležitá, neboť na ni spoléhá jako na svého pomocníka. Nemocný sice chápe nevyhnutelnost své situace, avšak snaží se příchod nevyhnutelného oddálit. Tápe mezi iluzí a jistotou. Čtvrtá fáze: Deprese Když smrtelně nemocný již nemůže sám sebe obelhávat, když ho opouštějí tělesné síly, pochopí nevyhnutelnost svého osudu. Pacient zanechává nereálných nadějí a vytáček. Přichází deprese, která je vyvolána různými příčinami. V tomto období se nemocný vymaňuje ze svých sociálních vztahů. Lituje všeho, co opustí a jeho smutek pramení především z nadcházejícího rozloučení se všemi blízkými lidmi. 17

18 Pátá fáze: Souhlas Pokud má nemocný dost času a neumírá náhle, pokud se mu dostalo pomoci k překonání předcházejících fází, dosáhne stadia, v němž nepřijímá svůj osud sklíčeně nebo hněvivě. V této fázi se pacient vyrovnává se svým stavem, nachází vnitřní klid a kvantita jeho zájmů se snižuje. Toto stadium neznamená rezignaci, nýbrž smíření se s vlastní neschopností žít dál. Nutno však říci, že ne všichni umírající prožívají toto období a ne všichni se smiřují s blížící se smrtí. Někteří jsou až do konce ovládáni úzkostí, a to i bez ohledu na maximální pochopení a pomoc svého okolí. Blumenthal-Barby (1987, s. 63) se však domnívá, že tyto fáze dovolují pouze velmi hrubou orientaci. Některá období mohou v průběhu nemoci zcela chybět nebo se jejich sled může změnit. Už ukončené fáze se mohou objevovat znovu. Je to proces, který je velmi často určen především druhem onemocnění. V zásadě tedy nejde o schematizaci procesu umírání, nýbrž pouze o snahu porozumět některým formám chování i individuálním projevům umírajících. 18

19 3. Problematika umírání a smrti Hovoříme-li o nevyléčitelně nemocném člověku, jehož život nevyhnutelně spěje ke konci a který již nemá reálnou šanci na uzdravení, pak se musíme nutně zastavit i u témat jako jsou umírání a smrt. Než se seznámíme s postoji ke smrti a umírání a některými etickými problémy této oblasti, podívejme se, jak pojmy umírání a smrt uchopily některé osobnosti citované v následujícím textu. 3.1 Smrt Smrt je záhadou našeho života, týká se každého z nás osobně, může přijít kdykoliv, nikoho z nás nevynechá, žijeme neustále v její blízkosti. Na toto setkání nejsme vnitřně připraveni. Smrt je odmítána, smrti se bojíme a ještě větší strach máme z umírání. Vysoký stupeň vědecko-technického pokroku v našem století nejenže přináší lidem veliké možnosti během života, ale přináší i změny týkající se konce života. Otázka stanovení okamžiku smrti a jejího definování je problémem nejen medicíny a biologie, ale stává se i záležitostí filozofie, etiky, psychologie, sociologie, práva i teologie. Obor, který se procesy umírání a smrti zabývá, se nazývá tanatologie. Podle Kelnarové (2007) je to obor multidisciplinární.a jeho název je odvozen od řeckého slova thanatos, věda o smrti. Tanatologie jako obor představuje interdisciplinární posouzení a shrnutí znalostí o smrti (Haškovcová, 1991, s. 273). V psychologickém slovníku najdeme následující definici: Tanatologie (thanatology) je nauka o psychologických a lékařských aspektech smrti a umírání (Hartl, Hartlová, 2005, s. 597). Brabec k tomuto tématu říká: Jestliže je předmětem thanatologie smrt, je zřejmě nutno podat nejprve definici smrti (1991, s. 10). Smrt patří k člověku. Patří k životu a nelze ji od života oddělit. Umožňuje nám najít smysl života, umožňuje nám využít náš omezený čas smysluplně. Otázka života a smrti je jednou z nejtěžších a nejstarších otázek, které si lidstvo klade. Z materialistického hlediska lze smrt definovat jako zánik organismu jako celku, trvalé, nezvratné poškození všeho dění přirozený důsledek života (Haškovcová, 1975, s. 31). 19

20 Zcela jiný je pohled křesťanské filozofie a teologie: Smrt je odloučení duše od těla. Předpokládá princip či formu života duši, která je duchovní podstaty, a proto se nemůže rozpadnout, je nesmrtelná (Brabec, 1991, s. 10). Haškovcová také upozorňuje: Zjištění a konstatování smrti je výhradně záležitostí lékařskou. Ekvivalentem smrti je biologická smrt mozku (1991, s. 274). 3.2 Umírání Před smrtí se diferencovaně uplatňuje časový faktor umírání, proces, který má různou délku, podobu, je různě prožíván, je zcela individuální a jedinečný. Pojem umírání je v lékařské terminologii skutečně synonymem terminálního stavu. Definice terminálního stavu uvádí, že dochází k postupnému a nevratnému selhávání důležitých vitálních funkcí tkání a orgánů, jehož důsledkem je zánik individua, tj. smrt. Terminální stav můžeme chápat jako vlastní umírání. Pojem umírání ale v žádném případě nemůžeme redukovat pouze na terminální stav (Haškovcová, 1991, s ). Křivohlavý chápe umírání jako proces, tj. neustále se měnící stav či lépe dění v čase. Podle toho, jak rychle tento proces probíhá, rozlišuje se na jedné straně tzv. rychlá smrt a na druhé tzv. pomalé umírání (1991, s. 71). Někdy se hovoří o tom, že člověk umírá celý život, to se však vztahuje spíše na postupné ubývání životních sil a stárnutí než na skutečné umírání. Otázka je, kdy skutečně nastává bližší vyhlídka na smrt, tedy i příprava na ni. I pro lékaře je stanovení začátku a konce umírání velmi důležité. To, dle mého názoru, velice výstižně vyjádřil Blumenthal-Barby: Umírání začíná již tehdy, když se nemocný vědomě nebo nevědomě vyrovnává se skutečností, že jeho život končí (1987, s. 42). Pokrok vědy a techniky s sebou přináší i tu novou skutečnost, že umírání v současnosti trvá zpravidla déle, což vyvolává větší nejistotu, strach a úzkost nejen u umírajících, ale i u jejich blízkých a u ošetřujícího personálu. Nikdo z žijících nemá zkušenost s umíráním. Když tuto zkušenost člověk získá, nemůže ji ani předat, ani zobecnit, protože je neopakovatelná. A přes veškerou pomoc umírající překročí práh smrti zcela sám. 20

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI Rigorózní práce Robert Huneš Bratislava 2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? 1369 Pro NE eutanazii.indd 1 19.3.2008 14:36:55 1369 Pro NE eutanazii.indd 2 19.3.2008 14:36:55 MUDr. Marta Munzarová a kol. Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Více

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko Příbram USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ BAKALÁRSKA PRÁCA KÓD 4751 Študijný program: Študijný odbor:

Více

Univerzita J.A. Komenského

Univerzita J.A. Komenského Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov 130 00 ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia:

Více

Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice

Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice Pražská vysoká škola psychosociálních studií Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice Gabriela Javornická Obor psychologie Forma studia prezenční Vedoucí práce: Doc. PhDr. Karel

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Cesta domů Česká společnost paliativní medicíny Evropská

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová Sociální aspekty seniorského věku Bc. Milena Kánovičová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá stářím a problémy seniorského věku. Cílem práce je analyzovat sociální aspekty seniorského

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více