Hospicové hnutí u nás a ve světě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospicové hnutí u nás a ve světě"

Transkript

1 Ostravská univerzita Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Marie Macková Hospicové hnutí u nás a ve světě Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Naděžda KUBÍČKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2002

2 Ostrava Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením PhDr. Naděždy Kubíčkové, Ph.D. K práci jsem použila literatury a pramenů, uvedených v seznamu..

3 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych chtěla poděkovat RNDr. Ivaně Loučkové, CSc. za zpětnou vazbu při shromažďování informací a PhDr. Naděždě Kubíčkové, Ph.D. za četné připomínky, korektury a především za celkové vedení mé práce. Chtěla bych také poděkovat paní Kathleen Margaret Palmer za pomoc při získávání informací ve Velké Británii. Klientům i jejich rodinám děkuji za upřímnost a otevřenost, se kterou se podělili o své zkušenosti, bolesti i radosti. A děkuji i svým rodičům za to, že vždy stáli a stojí při mně.

4 ANOTACE Práce "Hospicové hnutí u nás a ve světě" osvětluje pojem hospicové hnutí a koncentruje se na problematiku tohoto hnutí v České republice a ve Velké Británii. Deskriptivní formou vytváří obraz vybraných hospiců. Součástí jsou i doporučení pro výstavbu hospicového zařízení v České republice. Nastiňuje také současnou situaci sociálního pracovníka v českých hospicích.

5 OBSAH 1. Úvod 7 2. Umírání a smrt Hospicové hnutí Základní pojmy Historické kořeny hospicového hnutí Historie hospicového hnutí ve Velké Británii(VB) Historie hospicového hnutí v České republice(čr) Současnost a perspektivy hospicového hnutí ve VB Současná podoba hospicového hnutí ve VB Zhodnocení hospicového hnutí ve VB Nejbližší vývoj hospicového hnutí ve VB Současnost a perspektivy hospicového hnutí v ČR Současná podoba hospicového hnutí v ČR Zhodnocení hospicového hnutí v ČR Nejbližší vývoj hospicového hnutí v ČR Prezentace vybraných hospiců Hospic sv. Anežky České v Červeném Kostelci Hospic Štrasburk v Praze-Bohnicích Hospic sv.lazara v Plzni Dům léčby bolesti s hospicem sv.josefa v Rajhradě Wishdom Hospice v Rochesteru Pilgrims Hospice v Canterbury Pilgrims Hospice v Ashfordu Projekt hospicového zařízení Sociální pracovník v hospici Závěr 77 Seznam použitých zdrojů. 79 Přílohy. 86

6 1.Úvod "Co dává smysl životu, dává smysl i smrti." Antoine de Saint-Exupéry Smrt je velmi těžké lidské téma. Dahlke ve své knize píše: "Vyrovnání se člověka se smrtí je jeho prvořadým úkolem Jen když se naučí zemřít, může žít." 1 V moderní průmyslové společnosti se to může zdát jako poměrně scestný úkol. Přesto se v posledním desetiletí lidstvo opět začíná o umírání a smrt zajímat. V této souvislosti se hovoří i o důstojném odchodu ze života, o humanizaci smrti. Za tímto účelem vzniká hospicové hnutí. Novodobé hospicové hnutí se od svého vzniku v 60. letech dvacátého století rozšířilo doslova po celém světě. Pokud bych chtěla porovnat světové hospicové hnutí a hospicové hnutí v naší republice, musela bych se zabývat každou zemí zvlášť. To by bylo obtížné, jak vzhledem k rozsahu diplomové práce, tak k omezeným možnostem jednoho člověka. Proto jsem se zaměřila pouze na jednu zemi - Velkou Británii. Tuto zemi jsem si zvolila ze dvou důvodů. Za prvé, Velká Británie je považována za kolébku novodobého hospicového hnutí a za druhé, mám s tímto hnutím osobní zkušenost, protože jsem ve Velké Británii opakovaně pobývala. Měla jsem zde možnost absolvovat cyklus přednášek o paliativní péči a hospicovém hnutím. Pracovala jsem rovněž několik týdnů v různých hospicích jako dobrovolník (Ashford, Canterbury, Rochester) a jako studentka sociální práce jsem také, v rámci odborné praxe, měla možnost 1 DAHLKE, R Nemoc jako řeč těla.praha: Pragma, s. 252.

7 pracovat v multidisciplinárním týmu poskytujícím hospicovou péči v nemocnici v Canterbury. Ve své práci se zaměřuji na hospice pro dospělé. V České republice zatím dětský hospic nemáme a ve Velké Británii jsem neměla možnost dětský hospic navštívit. V této práci bych chtěla, na pozadí hospicového hnutí ve Velké Británii, ozřejmit hospicové hnutí u nás. Přes sociokulturní rozdíly obou zemí, čerpá naše hospicové hnutí právě z hospicového hnutí ve Velké Británii.Práce nepodává dané téma vyčerpávajícím způsobem. Cílem této práce je přispět k rozšíření poznatků o hospicovém hnutí jako takovém a zároveň bych chtěla upozornit, vzhledem ke své profesní orientaci, na vhodné možnosti uplatnění sociálních pracovníků. Moje práce je určena především pracovníkům v pomáhajících profesích. Zejména pak sociálním pracovníkům, u kterých je nutné legitimizovat jejich postavení v multidisciplinárním týmu. Ale také ostatním pomáhajícím profesím - lékařům, zdravotním sestrám, psychologům, psychiatrům, duchovním i lidem, kteří mají o tuto problematiku zájem a chtějí získat více informací (tito lidé mohou pracovat na bázi dobrovolníků, kteří podle mne mohou vykonat mnoho užitečné a záslužné práce).

8 2.Umírání a smrt " nevíme, kde na nás smrt čeká; a tak ji očekávejme všude. Cvičit se ve smrti je cvičit se ve svobodě. Člověk, který se naučil umírat, se odnaučil být otrokem." Michel de Montaigne Každý člověk se dříve nebo později setká s umíráním. Smrt je nevyhnutelným ukončením lidského života. Náš vztah ke smrti a umírání se v průběhu dějin změnil. Dříve se umíralo doma a umíralo se častěji než dnes. Nebylo domu, kde by čas od času nevypravovali nebožtíka na poslední cestu. Lidská zkušenost se smrtí byla od nepaměti velmi důvěrná. Dnes je možné se dočkat vlastní smrti ve vysokém věku, aniž by člověk vůbec viděl, jak se umírá. 2 V moderních společnostech obestírá smrt a umírání myšlenkově sociální tabu. Aries hovoří o společnosti popírající smrt - lidé nechtějí o smrti přemýšlet a nechtějí o smrti hovořit. 3 Gorer tvrdí, že naše společnost je fascinována násilnou smrtí. Toto tvrzení zakládá na faktu, že nás média zahrnují líčením množství násilných a brutálních smrtí. Válečná dramata, detektivní zápletky, sci-fi příběhy, horory. Přirozená smrt je popisována zřídka. 4 Na druhé straně se v posledních desetiletích objevilo množství studií, zabývajících se problematikou smrti. Vznikla dokonce zvláštní věda o smrti - thanatologie, jejíž název je odvozen z řeckého slova "thanatos" 2 Srov.: MOŽNÝ, I. Moderní rodina, mýty skutečnost. Brno: Blok, 1990, s Srov.: ARIES, P. Western Attitudes towards Death.. London: Marion Boyars, Srov.: GORER,G. Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain.. London: The Cresset Press, 1965.

9 - smrt. Velký popud k rozvoji thanatologie dala lékařka švýcarského původu Elisabeth Küblerová - Rosová, která v roce 1969 vydala průkopnické dílo "On Death and Dying", které u nás vyšlo v roce 1992 pod názvem "Hovory s umírajícími". Krátce nato vyšla kniha "Life after Life", u nás známá pod názvem "Život po životě", jejímž autorem je doktor filozofie a medicíny Raymond A. Moody. V našich podmínkách se o rozvoj thanatologie zasloužila svojí průkopnickou prací "Rub života a líc smrti" především Helena Haškovcová. 5 Haškovcová postupně vydala několik knih věnovaných této problematice. Rovněž zavedla do praxe koncept dvou modelů umírání. 6 Tzv. domácí model umírání vychází z faktu, že lidé po staletí umírali zejména doma, v kruhu rodiny. Haškovcová konstatuje, že je tento model značně zidealizovaný, neboť určitá část lidí umírala také bez jakékoliv pomoci. Přesto se domnívá, že je možné akceptovat model domácího umírání jako určitou ideální normu. Předností tohoto modelu umírání je vypracovaný rituál umírání. Jinými slovy každý měl zřetelně vymezenou roli, a tudíž věděl, co může a co má dělat. Také umírající věděl, jaké jsou dostupné formy pomoci, jelikož v minulosti stál u lůžka umírajících ve své rodině. 7 Nevýhodou domácího modelu umírání byly především značně redukované možnosti odborné pomoci. Lékař jako reprezentant odbornosti se objevuje v domácím modelu umírání asi před 200 lety. Kvalitní ošetřovatelská péče neexistovala a praktické ošetřování nemocných i umírajících bylo v rukou laických příbuzných. Ti však s ohledem na tradici ovládali běžné ošetřovatelské úkony vcelku uspokojivě. 8 Ve snaze rozšířit léčebné možnosti a zkvalitnit ošetřovatelskou péči o umírající došlo k cílenému výzkumu této oblasti. V praktické rovině se to 5 Srov.: BRABEC, L. Křesťanská thanatologie.praha: Gemma89, 1991, s Srov.: HAŠKOVCOVÁ, H. Umírání a smrt.in.: VORLÍČEK, J., ADAM, Z. a kol.paliativní medicína.1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 372.

10 projevilo budováním moderních nemocnic, které umožnily aplikovat nově nabyté způsoby diagnostiky, léčby i profesionální péče. K rozvoji nemocnic, kde je umírajícím poskytována nejlepší možná profesionální péče, došlo ve dvacátém století. Lidé stále častěji začali umírat v nemocnicích. Hovoří se o tzv. institucionálním modelu umírání. Jeho výhodou je, že umírajícímu se dostane standardního léčebného, ošetřovatelského a sociálního komfortu. Bohužel na naplnění psychických a duchovních potřeb, ale většinou není čas. 9 V období vrcholné institucionální péče lze odlišit dvě etapy. Ve 30. letech dvacátého století se soudilo, že umírající potřebuje především klid a samotu. Novinkou té doby se stala bílá plenta.teprve v 60. letech dvacátého století bylo seriózně prokázáno, že uvedená separace umírajících je neopodstatnělá a přináší umírajícím pocit samoty a opuštění. Hovoří se o odlidštěné smrti a umírání a zdůrazňuje se, že oba procesy ztratily dimenzi sociálního aktu. Hledají se způsoby nápravy a jako nejschůdnější se jeví tzv. kontinuální návštěvy, což znamená neomezené možnosti návštěv. V návaznosti na strategii ničím nerušeného klidu byly totiž ve vyspělých zemích výrazně omezeny návštěvy příbuzných. K nápravě však nedošlo, neboť příbuzní "zapomněli", jak se u lůžka umírajícího chovat a co mají umírajícímu "říkat". Separace rodiny od umírajícího byla tak dlouhá, že se přirozené vzorce chování nemá dnes příbuzný kde naučit. Nezbývá než učit příbuzné, jak se mají chovat. 10 Haškovcová konstatuje, že: "institucionalizovaná péče přinesla nemocným mnoho dobrého, ale je zjevné, že péče o umírající musí doznat změn". 11 Představy o návratu umírajících zpět do rodin jsou iluzorní. Rodina totiž musí umět, chtít a moci zvládnout starost o umírajícího. Jako perspektivní se jeví systém, který kombinuje pozitiva domácího modelu umírání i institucionalizovaného modelu umírání. Buď se umírající vrátí 9 Srov.: HAŠKOVCOVÁ, H. Umírání a smrt.in.: VORLÍČEK, J., ADAM, Z. a kol.paliativní medicína.1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 374.

11 do rodin, ale rodině pomohou profesionálové, nebo umírající zůstane v nemocnici a k participaci na péči bude přizvána rodina. V systému "vítězné medicíny" 12 je nelehké najít prostor a čas pro tyto druhy péče. Jedním z možných řešení je hospicové hnutí. 3. Hospicové hnutí "Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní." Platón Dostane - li se nemoc do neperspektivní fáze a člověk vstoupí do procesu umírání, měla by léčba kurativní ustoupit léčbě paliativní. Pacientovi a jeho blízkým by měl být nabídnut jiný druh pomoci. Utišující léčba a péče. Tak to vidí představitelé hospicového hnutí a tak to realizuje hospicový program po celém světě. Někdy je tento proud označován spíše slovy paliativní medicína. Skutečnosti označované slovy paliativní či hospicový se překrývají. Obě adjektiva bývají často používána jako synonyma. Především v USA jsou obsahy pojmů "hospice" a "palliative care" zaměnitelné. 13 Na evropském kontinentu se může používáním některého z nich zdůraznit určitý speciální aspekt. U paliativní péče spíše ten medicínský, u hospicového programu někdy naopak ten psychosociální či spirituální. A to i přesto, že paliativní péče v sobě obsahuje i psycho-socio-spirituální komponenty a naopak hospicová péče stojí a padá s tišením bolestí a symptomů. Též lze říci, že hospice jakožto instituce jsou jednou z několika možných forem poskytování paliativní péče a léčby bolesti. 12 výraz užívaný pro medicínu v době po II. světové válce, kdy zavládlo přesvědčení, že moderní specializovaná až superspecializovaná medicína nemá hranic. 13 Srov.: Hospice Information Service. Annual Directory of Hospice and Palliative Care Services. London: St. Christopher's Hospice, p.iii.

12 Vývoj ve Velké Británii, v mateřské zemi novodobých hospiců, směřuje k tomu, že se hospice budou nazývat "specialist palliative care units". 14 Podrobněji o vzniku, vývoji a perspektivách hospicového hnutí u nás a ve Velké Británii pojednávají následující kapitoly. Na tomto místě však považuji za nutné, ozřejmit některé pojmy, které jsou s tímto hnutím spojeny Základní pojmy Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje paliativní medicínu následovně: "Paliativní medicína se zabývá léčbou a péčí o nemocné s aktivním, progredujícím, pokročilým onemocněním. Délka života je u těchto nemocných omezená a cílem léčby a péče je kvalita jejich života." 15 Světová zdravotnická organizace (WHO) dále konstatuje, že paliativní péče: - podporuje život a považuje umírání za normální proces - ani neurychluje, ani neoddaluje smrt - poskytuje úlevu od bolesti a jiných svízelných symptomů - začleňuje do péče o pacienta duchovní a psychické aspekty - vytváří komplex péče nejen o pacienta, ale také o příbuzné po jeho smrti, pomáhá jim vyrovnat se se zármutkem. 16 finem 17 : Paliativní péče v sobě zahrnuje tři fáze - pre finem, in finem a post 14 Srov. : KATZ, J. Death and dying. Workbook 2, Caring for dying people. Milton Keynes: The Open University, s Hospice Information Service: Annual Directory of Hospice and Palliative Care Services. London: St.Christopher's Hospice, p. iv. 16 http: // www. hospice.cz, internetová stránka Tamtéž.

13 Fáze pre finem - je delší časové období, může se jednat o několik měsíců až let poté, co se pacient dozví o vážné nemoci. On a jeho blízký prochází 5 stádii (šok, zloba, smlouvání, smutek a smíření ), které na základě svých dlouholetých zkušeností popsala Elizabeth Kübler - Rossová ve své knize "O smrti a umírání". Fáze in finem - představuje umírání ve vlastním slova smyslu, kdy se pacient nachází v terminální fázi. Fáze post finem - zahrnuje podle Kübler- Rossové péči o mrtvé tělo a o pozůstalé, přičemž péče o tělo je ještě v zájmu zdravotníků, ale pozůstalí již ne - ti bez pomoci často trpí patologickým zármutkem a žalem (jedná se zejména o příbuzné, kteří se se smrtí nevyrovnali předem, než k ní dojde). 18 Poslední fáze post finem je důležitou součástí paliativní péče. Tato péče je poskytována pozůstalým zejména v hospicích. Hospic je specializované zařízení poskytující paliativní péči. Nejde o léčení ve vlastním slova smyslu - nemoc již nelze vyléčit, proto se vhodnými medikamenty zvládá alespoň bolest. Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Člověk zde nachází útěchu a úlevu od bolesti, také rodině nemocného je poskytována odborná pomoc včetně pomoci po smrti blízkého. V hospici se snaží o naplnění základních lidských potřeb. Tyto potřeby jsou čtyři: 1. Mezi potřeby biologické patří vše, co se týká nemocného těla. Znamená to příjem potravy (i nitrožilně či pomocí nazogastrické sondy), vyměšování, dýchání, tišení bolesti, ale také aktivní pohyb jako prevenci dekubitů (proleženin). 18 Srov.: KÜBLER-ROSS, E. Hovory s umírajícími. Angl. orig. On Death and Dying. Přel. B. Dvořáček, Hradec Králové, Signum unitatis ve spolupráci s agenturou TMG, 1992.

14 2. Potřeby psychologické zahrnují nárok nemocného na respektování jeho lidské důstojnosti. Člověk není pouze schránkou na orgány. Je jedinečnou bytostí se svým vlastním a neopakovatelným posláním. Potřebuje se svým okolím komunikovat, potřebuje znát pravdu o své nemoci, protože někdy nechce slyšet milosrdnou lež (pia fraus) od svého okolí. Sám většinou pozná, že s ním není vše v pořádku a že jeho nemoc není obvyklá. V žádném případě to však neznamená, že se mu sdělí otevřeně celá pravda i s prognózou, pokud si to sám vysloveně nepřeje. 3. Člověk je bytost společenská a má tedy i potřeby sociální. Jedná se o potřebu interakce s ostatními lidmi, zejména s rodinou a příbuznými. 4. Potřeby spirituální byly donedávna opomíjeny, neboť byly spojovány ve většině případů pouze s věřícími. Tyto potřeby mají všichni lidé, kteří vážně onemocní. Jde hlavně o urovnání vztahů s blízkými a potřebu smysluplnosti života až do poslední chvíle. 19 Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí u nás, se pokusila o vymezení pojmu hospic: "Hospic neslibuje uzdravení, ale také nebere naději. Neslibuje vyléčení, slibuje léčitelnost. Pacient v hospici ví, že: nebude trpět nesnesitelnou bolestí za všech okolností bude respektována jeho lidská důstojnost v posledních chvílích života nezůstane osamocen ". 20 Po přečtení této pasáže by mohla některé čtenáře napadnout otázka, týkající se eutanázie. 21 Postoj hospiců k eutanázii je však jednoznačný 19 SVATOŠOVÁ,M. Hospice a umění doprovázet.3.vyd. Praha: Ecce Homo, s SVATOŠOVÁ, M. Hospicové hnutí ve světě a u nás. In.: VORLÍČEK, J., ADAM, Z. a kol. Paliativní medicína. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, s Eutanázie (z řec. eu=dobře, thanatos=smrt) v doslovném překladu znamená dobrou smrt, přeneseně smrt z milosti. Rozlišujeme dva druhy eutanazie, aktivní a pasivní. Podrobněji slovníček pojmů.

15 "Pomáhat v umírání ANO, pomáhat k smrti NE", tak zní jedna ze zásad Hospice Anežky České a jeho zakladatelky Marie Svatošové. 22 V podobném duchu se vyjadřuje i Jakoubková: "V zemích, kde je hospicová péče na vysoké úrovni, se stala otázka eutanázie bezpředmětnou". 23 Hlavním důvodem je to, že moderní medicína ve většině případů dokáže úspěšně bojovat s bolestí. Podle doktora Ondřeje Slámy z Fakultní nemocnice Brno neexistuje případ, kdy by bylo tišení bolesti nezvladatelné. Ve srovnání se zahraničím je na tom podle něj Česká republika s léčením bolesti onkologických pacientů hůře. 24 Přesto se někteří nevyléčitelně nemocní pacienti rozhodují pro dobrovolné a předčasné ukončení života čili pro eutanázii. V poslední době můžeme vzpomenout případ paralyzované britské ženy, která si právo na eutanázii vysoudila. 25 Hospic je součástí širšího konceptu medicínské péče známé jako paliativní medicína. Jaká forma hospicové péče se v každé zemi vyvine, záleží na legislativě, způsobu financování zdravotní péče a v neposlední řadě i na smýšlení lidí, kteří o těchto věcech rozhodují. Obecně se rozlišují tři základní formy hospicové péče a Helena Haškovcová je ve své knize popisuje následovně: Domácí hospicová péče Vázána je na domácí prostředí nemocného, kde se péče o něj dělí mezi kvalifikované pracovníky a rodinu. Rozlišujeme pečovatelskou péči prováděnou profesionály (home care) a laiky (home help). Samotnou 22 SVATOŠOVÁ, M., JIRMANOVÁ, M. Hospic slovem i obrazem. 1.vyd. Praha: Ecce Homo, s JAKOUBKOVÁ, J. Paliativní medicína.1.vyd. Praha: Galén, s SLÁMA, O. Několik čísel a myšlenek o péči o terminálně nemocné v ČR.[online] Srov.: Paralyzovaná britská žena si vysoudila právo zemřít.olomoucký den, 2002, roč.13, č.70, s. 7.

16 domácí péči lze z organizačního hlediska, který má různé národnostní varianty, rozdělit na tři druhy: 1. domácí péče pro jedince nebo celé rodiny organizovaná formou osvěty o hygieně, racionálním stravování, péči o dítě, plánovaného rodičovství a prevenci AIDS. Tato péče je typická pro rozvojové země Afriky a Asie. 2. domácí péče chápaná jako návštěvní služba kvalifikovaných lékařů, sester a sociálních pracovníků. Najdeme ji v řadě vyspělých zemí, zejména ve Velké Británii, Kanadě, ale i u nás. Tento typ péče je výhodný hlavně pro pohodlí nemocného, ale bývá kritizována špatná týmová práce a nejasný způsob finanční úhrady. 3. Neobvyklá je domácí péče formou hospitalizace. Je samozřejmě nákladná a nelze ji poskytnout širokému okruhu pacientů. Úplným extrémem je umístění jednotky intenzivní péče v bytě. Praktikují ji např. ve Velké Británii, USA a Japonsku. Stacionární hospicová péče (denní pobyty) Denní stacionář je většinou součástí hospice. Nemocný do něj dochází na několik hodin denně ( např. k aplikaci infúzní terapie ) a vrací se domů. Tento typ je velmi oblíbený v zahraničí. Marie Svatošová rozšiřuje pojem stacionární hospicové péče o vysvětlení důvodů, proč dochází k preferenci tohoto druhu péče: 1. diagnostický důvod - nejčastěji za účelem kontroly bolesti, kterou se doma nepodařilo zvládnout 2. léčebný důvod - kvůli aplikaci chemoterapie a paliativní léčby. Po stabilizaci dávek léků utišujících bolest je pacient propuštěn zpět domů 3. psychoterapeutický důvod - má svoji příčinu v osamění pacienta nebo v neschopnosti rodiny komunikovat s ním o nemoci a smrti

17 4. azylový důvod - bývá velmi častý. Péče o nemocného je vyčerpávající a zdlouhavá, proto si rodina, ale i pacient potřebují odpočinout 26 Lůžková hospicová péče Tato péče je realizovaná v hospici, který má menší kapacitu než nemocnice, obvykle 25 lůžek. Pacient je přijímán při zhoršení stavu a po zlepšení se navrací obvykle zpět domů. Nebo pacient pro velkou vzdálenost nemůže denně dojíždět do stacionáře. 27 Tolik tedy k základním pojmům. Nyní se společně podívejme na historii hospicového hnutí Historické kořeny hospicového hnutí Anglické slovo "hospice" znamená doslova "útočiště" nebo "útulek". Již ve 4. století se tímto výrazem označovaly domy odpočinku pro poutníky. 28 Myšlenka hospicové péče může být odvozena přímo od slova poutník.těmto poutníkům se dostávalo velké úcty, jelikož to byli oni, kdo přinášel do vesnic novinky z okolního světa a byli tedy jakýmsi pojítkem s ním. Jejich cesty představovaly konfrontaci s neznámým a jejich odvaha odrážela ducha dobrodružství. Poskytnout jim péči bylo etickým a sociálním závazkem. 29 Původ slova "hospice" objasňuje Berčuková. Vysvětluje, že latinské slovo "hospes" znamená prostě host. V pozdější klasické latině s křesťanským vlivem byl význam posunut a označovalo neznámého člověka pro hostitele. Cicero ( př. K.) užívá "hospes" pro hostitele, který vítal a přijímal neočekávané návštěvníky, 26 Srov. SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. 3. vyd. Praha: Ecce Homo, s Srov.: HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. 1. Vyd. Praha: Galén, s Tamtéž, s Srov.: KALNÁ, I. Hospice - minulost hospicového hnutí, současnost a budoucnost hospiců v České republice.diplomová práce - ZSFJU České Budějovice, s

18 a "peregrinus" pro poutníka. Ze slova "hospes" pochází přídavné jméno "hospitalis", což znamená "přátelský ", a slova se stejným kořenem, která užíváme i dnes. Např. pohostinnost, hospital, hotel, hospic Na východě bylo řeckým ekvivalentem pro slovo "hospitium" slovo "xenodochion". V překladu to znamená "místo, kde byl přijímán cizí člověk". V řečtině "xenos" označuje "hostitele" a zároveň též "neznámého člověka". Domy pro poutníky byly označovány jako "xenodochia", v západním světě jako "hospitia". Byla to místa, kde se křesťané cvičili ve své lásce k bližním. 30 V Matoušově evangeliu (Mt ) čteme: "Byl jsem na cestách a ujali jste se mne." 31 Římský císař Julián Apostata (přezývaný Odpadlík, ) se zmiňuje o římské matroně Fabiole, učednici sv. Jeronýma, která uvěřila v Krista a nechala předělat svůj krásně zdobený dům s puntičkářsky udržovanou zahradou na útočiště pro nemocné a umírající poutníky vracející se z Afriky. V 7. nebo 8. století byl v Římě založen hospic pro poutníky k hrobu sv. Petra. Sloužil k odpočinku a znovuobnovení sil. Nazýval se Hospitium a toto označení si ponechal do reformace. 32 Je důležité si povšimnout, že tyto hospice, tyto domy odpočinku nebyly domy pro umírající, nýbrž byly zastávkou pro poutníky, aby se zde občerstvili, popřípadně vyhojili rány a bolesti způsobené cestováním. Pomoc na pouti ke svatému místu neměla nic společného s pomocí jim do nebe. Ačkoli původně péče nebyla zaměřena na nemocné a umírající, časem se to objevilo jako nutnost. Putování bylo mnohdy vysilující a mnozí poutníci je nepřežili. Z tohoto důvodu došlo k posunu z péče výhradně o poutníky na péči i o umírající. 30 osobní rozhovor s prof. Berčukovou dne BIBLE - Ekumenický překlad. Praha: Ekumenická rada církví v ČSR, s Srov.: KALNÁ, I. Hospice - minulost hospicového hnutí, současnost a budoucnost hospiců v České republice. Diplomová práce - ZSFJU České Budějovice, s

19 Základním kamenem hospiců byla péče založená na bezpodmínečné akceptaci a zájmu o bližního bez ohledu na jeho zdraví, věk, majetek či náboženskou víru. 33 Ve středověku se staly hospice útočištěm zvláště pro poutníky do Svaté země. Byly všude po cestě, ve městech i vesnicích. Většinou byly provozovány církevními řády. Jeden z těchto středověkých hospiců byl založen v roce 1100 bratrem Gerhardem, členem ošetřovatelského bratrstva johanitů ( později řádu johanitů) v Jeruzalémě. Tento špitál sloužil mimo jiné též křižákům, kteří pro zranění nebo únavu umírali. Postupně se podobné hospice - špitály stavěly u cest po celé Evropě. Během křižáckých výprav tj. v průběhu 11. a 12. století bylo takových hospiců v Paříži okolo 40, ve Florencii okolo 30. V Anglii se v té době předpokládá až 750 hospiců. Umírání bylo pro křesťany náboženskou záležitostí a bylo chápáno jako poslední příležitost litovat hříchů a vejít tak do věčného života. Péče o duši byla stejně důležitá jako péče o tělo. V hospicích se snažili co možná nejvíce usnadnit umírajícímu přechod z tohoto fyzického světa do duchovního. Smrt byla považována za druhou stranu mince života a jako nezbytný předstupeň života s Bohem v plnosti. Nemocní a umírající, kteří se přibližovali ke konci své cesty ztělesňovali prostou pravdu o lidské smrtelnosti Historie hospicového hnutí ve Velké Británii Na středověkou tradici hospiců navázalo hospicové hnutí ve Velké Británii. Převládá všeobecné mínění, že hospicové hnutí bylo založeno Cecily Saunders při otevření St. Christopher's Hospice v Sydenhamu poblíž Londýna v roce Není tomu tak. Hospice vždy existovaly na 33 Srov.: KALNÁ, I. KALNÁ, I. Hospice - minulost hospicového hnutí, současnost a budoucnost hospiců v České republice. Diplomová práce - ZSFJU České Budějovice, s

20 mnoha místech Evropy. Poprvé bylo označení "hospice" s významem "místo, kde je pečováno o umírající" užito v roce 1842 Mme Jeanne Garnier v Lyonu ve Francii. Nezávisle na ní, jedna z Charitních sester působících v Irsku - sestra Mary Aikenhead, založila roku 1879 hospic Naší paní pro péči o umírající v Dublinu (Our Lady's Hospice for the Care od the Dying in Dublin). Sestra Mary zdůrazňovala, že člověk, který je na konci své cesty, má právo na základní odbornou péči i na vlídné zacházení. 34 Role tohoto hospice je popsána v historii Hospice sv. Lukáše v Londýně: "Není to nemocnice, kam se přichází se léčit. Ani to není dům pro nevyléčitelně nemocné, kam si přicházejí prožít poslední roky svého života. Je to prostě "hospic", kam jsou přijímáni ti, kteří velmi brzy zemřou a ti, kteří nemají kam složit svoji unavenou hlavu." 35 Irské Charitní sestry založily také první hospic v Anglii. Jezuitský kněz Peter Gallway žádal o hospic pro chudé a potřebné, kteří umírali v otřesných podmínkách ve východní části Londýna. Na jeho prosbu pozval kardinál Vaughan do Londýna roku 1900 pět irských sester včetně sestry Mary Aikenhead. Anonymní dárce věnoval velkou část vybavení a v roce 1905 byl přijat první pacient do Hospice sv. Josefa (St. Joseph's Hospice) v Hackney ve východní části Londýna. Tento hospic měl kapacitu 30 lůžek a později sloužil jako model pro další hospice vznikající ve Velké Británii. 36 Do poloviny dvacátého století byla většina péče o umírající poskytována náboženskými řády. Výjimku tvoří Nadace na památku Marie Curie, která od roku 1952 doplnila nabídku ošetřovatelských domů a začala spravovat několik domů pro lidi trpící rakovinou, a druhou výjimkou je hospic sv. Lukáše. 34 Hospice Information Service: Annual Directory of Hospice and Palliative Care Services, Londýn: St. Christopher's Hospice, p.v. 35 interní materiály hospice sv. Lukáše. 36 interní materiály hospice sv. Josefa.

21 Hospic svatého Lukáše (St.Luke's Hospice) na Hereford Road v Londýně nebyl založen řádovými sestrami, ale jako reakce pana Barreta (anglického vikáře) na sociální podmínky v Londýně. Pan Barrett začal pracovat mezi chudými ve východní části Londýna. V interních materiálech hospice sv. Lukáše se uvádějí, že "to na něj zapůsobilo tak depresivně, že této práce musel zanechat a doslova "utekl" do civilizovanější a bohatší západní části. Po 27 letech se obrátil k lidem stojícím uprostřed těchto diametrálně odlišných skupin." 37 Na počátku 20. století byli chudí lidé ve Velké Británii chráněni tzv. "Právy chudých". V sousedství chudobinců byly vystavěny nemocnice, aby pomohly zvládat nápor tohoto množství chudých lidí. Tyto nemocnice byly přeplněny lidmi vyřazenými ze společnosti, neboť byli neproduktivní, spolu s lidmi velmi chudými. Ošetřovatelská péče byla primitivní. Pan Barrett si uvědomoval, že není důstojné, aby solidní a slušní lidé ze střední vrstvy, kteří se dostali do finančních potíží po odchodu do důchodu nebo kteří se nemají kam obrátit, když onemocní, umírali v tak bídných podmínkách vedle tuláků a vagabundů. Měla by jim být poskytnuta odpovídající péče, respekt a úcta. Založil tedy Hospic sv. Lukáše a přesně vymezil podmínky pro přijetí. Je zajímavé se s nimi seznámit: klient žádající o přijetí musel náležet do kategorie "slušných lidí", to znamená lidí, kteří mají sebeúctu a zároveň úctu druhých lidí. Musel pocházet buď z pracující třídy nebo ze střední vrstvy a přišel o svůj majetek. klient musel pocházet z Londýna muselo se jednat o umírajícího člověka 37 interní materiály hospice sv.lukáše.

22 Do sv. Lukáše byly příležitostně přijímány také děti a v pokoji určeném ženám byla vždycky pro ně přistýlka. Hospic nebyl dům pro chronicky nemocné, ani charitní dům pro staré a chudé, ani psychiatrická léčebna. Pan Barrett se pravděpodobně potýkal s mnoha problémy vyvěrajícími z těchto podmínek pro přijetí pacienta. I v dnešních moderních hospicích se bojuje s podobnými potížemi, pokud se hospic nemá proměnit na pečovatelské domy nebo "odkládárny" pro všechny. 38 Hospic sv. Kryštofa (St.Christopher's Hospice) v jihovýchodní části Londýna je pravděpodobně nejznámější moderní hospic ve Velké Británii. Založila ho Cecily Saunders. Cecily Saunders byla zdravotní sestra, která absolvovala svoji praxi během války v Nightingale School, St.Thomas Hospital, kde získala čestný certifikát za tuto svoji činnost zdravotní sestry. Bohužel pro invaliditu nemohla vykonávat svoji práci. Získala tedy kvalifikaci na práci ve veřejné administrativě. Svůj praktický výcvik dělala jako sociální pracovnice v nemocnici a v roce 1947 byla jmenována asistentem sociální práce v nemocnici sv. Tomáše. V té době se setkala s pacientem polského původu Davidem Tasmou, který byl jako nevyléčitelně nemocný přeložen do Hospice sv. Josefa, kde Cecily Saunders pracovala. Pan Tasma neznal svoji diagnózu, ale trpěl a potřeboval pomoc. Cecily Saunders ho seznámila s vážností jeho stavu a pomohla mu utvořit program pro zbývající dny. Jejich vztah se prohloubil, a tak mohl David Tasma prožít své poslední dny smysluplně a bohatě. Cecily Saunders se začala zajímat o péči o pacienty v terminálním stadiu nemoci. V roce 1951 se rozhodla, že pro tuto práci potřebuje také lékařské vzdělání a v roce 1957 ukončila studium medicíny. 38 Srov.: SVATOŠOVÁ,M., JIRMANOVÁ,M. Hospic slovem i obrazem.1.vyd. Praha: Ecce homo, s. 21.

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI Rigorózní práce Robert Huneš Bratislava 2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Univerzita J.A. Komenského

Univerzita J.A. Komenského Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov 130 00 ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia:

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice

Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice Pražská vysoká škola psychosociálních studií Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice Gabriela Javornická Obor psychologie Forma studia prezenční Vedoucí práce: Doc. PhDr. Karel

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko Příbram USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ BAKALÁRSKA PRÁCA KÓD 4751 Študijný program: Študijný odbor:

Více

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Cesta domů Česká společnost paliativní medicíny Evropská

Více

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? 1369 Pro NE eutanazii.indd 1 19.3.2008 14:36:55 1369 Pro NE eutanazii.indd 2 19.3.2008 14:36:55 MUDr. Marta Munzarová a kol. Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Anna Koudelová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Anna Koudelová Studijní obor: Všeobecná

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Sociální práce s umírajícími

Sociální práce s umírajícími POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více