VÝROČ NÍ ZPRÁVA ZA ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČ NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2 0 0 8."

Transkript

1 H OSPIC SV. JIŘ Í V CHEBU O.S. VÝROČ NÍ ZPRÁVA ZA ROK KDO NEMÁ PENĚZ JE CHUDÝ, KDO NEMÁ PŘÁTEL JE CHUDŠÍ, ALE KDO NEMÁ SRDCE JE NEJCHUDŠÍ NA SVĚTĚ. (F.M.DOSTOJEVSKIJ)

2 Slovo úvodem. Jak zrození, tak i umírání a smrt byly po tisíciletí přirozenou součásti lidského bytí. Civilizační pokrok měl kromě kladných stránek i několik nežádoucích efektů, které se plíživě vetřeli do společenské normy. Jedním z nich byla institualizace dříve privátních věcí člověka jako je zdraví, nemoc a smrt. Hospicové hnutí přichází s myšlenkou, že pro člověka je zcela přirozené a žádoucí umírat doma, v prostředí,které dobře zná a kde má sociální kontakty. Domácí prostředí je pro něj přivětivé a umožňuje terminálně nemocnému mít pocit soukromí, bezpečí a jistoty. V řadě případů však z různých důvodů nelze umírajícímu zachovat komfort domácího prostředí a východiskem se stává hospic.původně Hospicium byl útulek pro poutníky do Svaté země, kde dostali přístřeší, potravu, možnost si odpočinout Dnes jej chápeme jako místo, kde doprovázíme člověka na jeho poslední poutí ke konci života. Hospic je místo, kde se nevyléčitelně nemocnému vytvářejí podmínky pro důstojný odchod ze života, prostředí, kde vždy najde společníka, aby nebyl sám, odborníka, který nedovolí aby trpěl a strádal, místo kde najde psychickou podporu i duchovní útěchu.. pí.marie SVATOŠOVÁ Prezidentka asociace hospiců, přislíbila návštěvu KV kraje a Chebu 29. září Vedle sedící Mgr.Eva ČERNÁ - generální sekretář Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče (APHPP) Praha.

3 1. VZNIK SDRUŽENÍ. Podporou hospicové péče se Česká republika řadí mezi vyspělé Evropské země. V uplynulých pěti letech se stalo věci prestiže, aby každý kraj měl svůj hospic. Dnes jsou pouze dva kraje, které nedisponují žádným hospicovým lůžkem, a to kraj Liberecký a Karlovarský. V Liberci však od března 2008 již pracuje silné a aktivní občanské sdružení Hospic pro Liberec, které má podporu krajské a místní samosprávy a celé řady významných osobností kraje i města Liberec. V červenci 2008 se objevilo několik zpráv o tom, že také město Cheb se angažuje v přípravě projektu na zřízení Hospice v Chebu s působnosti pro celý Karlovarský kraj. Projekt situoval Hospic na levou stranu Ohře do volné vily s dostavbou v ulici Koželužská 21. K projektu bylo několik zásadních výhrad a rozsahem nevelké zprávy zapadly bez větší odezvy. Částečně se na tom podílí i skutečnost, že veřejnost v Karlovarském kraji nemá dostatek informaci o hospicovém hnutí v ČR. Táto situace a i další faktory byli impulsem ke vzniku přípravného výboru ve složení: MUDr. Ján Cabadaj, MUDr. Michaela PRÍHODOVÁ, Václav STREJČEK a Mgr. Andrea CABADAJOVÁ, který Občanské sdružení (OS) pod názvem HOSPIC sv. JIŘÍ v CHEBU registroval na MV ČR rovněž již v červenci Hlavním cílem sdružení je podpora zřízení hospice v Chebu s působnosti pro celý Karlovarský kraj (KV kraj) a následně i jeho provozu, ale také vzdělávání potenciálních pracovníků v paliativní péči, propagace hospicového hnutí a paliativní péče v odborné zdravotnické i laické veřejnosti regionu. MUDr. Ján CABADAJ 2. ORGÁNY SDRUŽENÍ.

4 Podmínkou registrace sdružení bylo zpracování Stanov občanského sdružení, dnem byla na MV ČR provedená registrace 2008 ( , MV čj. VS/11/72237/08-R). a bylo mu přiděleno IČO: Dalším krokem byla registrace na FÚ Cheb se zápisem DIČ: CZ ze dne Současně byl otevřen běžný účet OS u ČSOB č.: /0300 ze dne V dalším období výbor vyvíjel aktivitu k získání podpory pro činnost a cíle OS, k získávání zájemců o členství ve sdružení, pro práci v orgánech sdružení a k přípravě ustanovující valné hromady sdružení. Občanské sdružení je od založení otevřené pro všechny občany Karlovarského kraje a výbor předpokládá zakládání svých poboček i v dalších městech a obcích kraje. Vzhledem k širokému pojetí činnosti sdružení se předpokládá i pestré spektrum členské základny, aktivity členů chceme rozvíjet v pracovních sekcích jako například sekce : ekonomická, zdravotnických pracovníků, práce s médií a PR, skupina pro fundraising (sponzorství, sbírky,..), sekce osvěty a vzdělávání, Valná hromada OS se konala po obsáhlé diskuzi o směřování aktivity byla přerušená, další jednání pak pokračovalo , kde byli zvolené orgány sdružení. Výkonný výbor ve složení: Předseda a statutární zástupce : MUDr. Ján CABADAJ Místopředseda a zástupce pro hospodaření : Václav STREJČEK Sekretář : Blanka FOJTLOVÁ Vedoucí sekce - práce se seniory : Eva ŠMEJKALOVÁ Revizní komise: Předseda : Ivana HÁJKOVÁ Členové : Milan STRAKA Andrea CABADAJOVÁ Počet členů OS k je 16. Václav STREJČEK (v popředí) 3. PROJEKT HOSPICE sv.jiří. Největší aktivitu věnoval přípravný výbor jednání s představiteli Města Cheb. Přípravný výbor od března l.r. se zabýval zpracovávání vlastního projektu zdravotnicko- sociálního zařízení. Nejdříve již 28. července 2008 předkládá vedení města investiční a podnikatelský záměr na jeho vybudování v Chebu s využitím 2 objektů a přilehlých pozemků v areálu bývalých kasáren na Zlatem vrchu.

5 Pro potvrzení proveditelnosti uvedeného záměrů i pro kvalifikovaný odhad investičních nákladů OS zadává zpracování architektonické studie ateliéru Ing. Arch. Naděždy MALKOVSKÉ a spol. (Ing. Arch.Pavel Šulc a Ing.arch. Martin Kalous). Vzniká široce koncipovaný projekt s názvem Sanatorium sv. Jiří v Chebu. Organizačně je pro sanatorium navrhovaná nezisková forma veřejně prospěšné společnosti, která bude provozovat jak samotný Hospic sv. Jiří s jeho lůžkovou i ambulantní části ( mobilní hospic, ambulance léčby bolesti a paliativní péče), tak i Denní stacionář pro seniory s rehabilitaci. Sanatorium bude poskytovat komplex zdravotně sociálních služeb, které se budou vzájemně doplňovat a navíc i zlepšovat jeho ekonomiku, která by nemusela být tolik závislá na sponzoringu, který je vždy nejistý. Sanatorium bude otevřené i pro obyvatele budoucího sídliště ve zbývající části areálu, k využití se nabízí např. kaple, rehabilitace, případně lékárna,...v novém objektu. Uvedený projekt a jeho architektonickou studii po jeho prezentaci projednává Rada města Chebu dne viz usnesení č. 451/20/2008, ve kterém zřetelně deklaruje, že podporuje záměr vybudování hospice na území města Chebu za předpokladu zařazení hospice do sítě krajských zdravotnických zařízení. Potvrzuje, že Rada města je připravená jednat o podpoře tohoto záměru, např. formou poskytnutí pozemků a budov vhodných k uvedenému záměru. Bohužel však nekonkretizuje další kroky. S projektem byla seznámena ještě v prosinci krajská radní pro zdravotnictví, MUDr. Berenika Podzemská, která potvrdila,že v současné době připravovaná Koncepce rozvoje zdravotnictví v KV kraji bude mít i kapitolu paliativní péče a hospic. Je zřejmé, že v roce 2009 bude třeba ještě mnoho jednání aby došlo ke shodě na jednom projektů, který by byl předložen orgánům kraje. Nezbytné patrně bude získávat politickou podporu projektu, aby příslušné instituce zaujali konkrétní usnesení. 4. PR. Termín PR je v současné době velmi oblíbeným pojmem, jedná se o prezentování firmy nebo myšlenky na veřejností. OS věnuje od počátku své činnosti velkou pozornost mediálnímu aspektu v činnosti sdružení. Dobrým kontakt s médii, zejm. spolupráce s tiskem, dovolí formovat povědomí laické i odborné společnosti v paliativní péči i v hospicovém hnutí. Ocenit zasluhuje pochopení pro práci sdružení redaktorem Chebského deniku, p.petrem PRZECZEKEM, jehož zásluhou bylo

6 zveřejněno několik článku prezentujících Občanské sdružení. Obdobnou vstřícnost jsme nalezli také u p. Václava FIKARA, šéfredaktora týdeníku ŽURNÁL. V současném světe je pro kontakt s veřejností nezbytně provozovat vlastní webové stránky. U firmy Wista Media Cheb byla objednána jejich tvorba, byla zajištěná doména a pokračují přípravné práce a termín jejich předání je dojednán na únor Redakci web stránek, bude zajišťovat p.milan STRAKA. Pro mediální obraz Občanského sdružení je důležité i jeho logo, návrhy loga a informačních tabulí zpracoval p. Miroslav NEJDL ( Kynšperk nad Ohři). 5.ODBORNÉ KONTAKTY. OS od počátku usilovalo o navázání spolupráce s Asociaci poskytovatelů hospicové a paliativní péče Praha (APHPP Praha), která je pro nás jednak odbornou instituci tak i studnici zkušeností a praktických doporučení. Spolupráce nám umožní varovat se řady chyb jak v činnosti OS tak i v připravovaných projektech. Díky vstřícnosti vedení této instituce, mezi nás přijela i Mgr. Eva Černá generální sekretář asociace, na Valnou hromadu OS a měla přednášku o Současném stavu hospicové péče v ČR. Prezidentka asociace, MUDr.Marie Svatošová, přislíbila účast ke dni hospicové a paliativní péče V období zakládání OS se také osamostatňoval nový medicínsky obor Paliativní medicína a vznikala i nová sekce České lékařské společnosti, a to ČESKÁ SPOLEČNOST PRO PALIATIVNÍ MEDICÍNU (ČSPM). Osobní kontaktu s členem výboru této společnosti MUDr. Ondřejem SLÁMOU, nám umožnili např. konzultovat návrh koncepce paliativní péče v KV kraji. 6. VZDĚLÁVÁNÍ. Od prvních setkáních s představiteli asociace či hospiců nám bylo doporučováno od počátku činnosti OS věnovat velkou pozornost formování pracovního, zvl. zdravotnického týmu pro hospic, jeho odborné vzdělávání a vedení k získávání praktických zkušeností formou kurzů a stáží. Také mezi prvními aktivitami členů vedení byla účast MUDr. J. Cabadaje a V.Strejčka na odborné konferenci asociace na téma: Pravdy a mýty o smrti a umírání viz foto. Od začátku roku 2009 chceme velmi pečlivě monitorovat odborné kurzy, semináře, konference konané jednotlivými hospici, či Asociaci hospiců nebo ČSPM a podporovat účast členů OS na nich. V příštím roce také chceme vykonat několik návštěv blíže

7 dostupných hospiců ( např. Hospic Most, Litoměřice, Plzeň Prachatice,..) a sbírat jejich zkušenosti a rady. Neskromným cílem pro letošní rok je předsevzetí zformovat první tým mobilní (domácí) hospicové péče na Chebsku. 7. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ. Přípravný výbor věnoval pozornost nejen organizační výstavbě sdružení, ale i materiálnímu zajištění aktivit sdružení proto zpracoval a podal žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost na MÚ Cheb, avšak žádost byla zamítnutá. Rovněž příspěvky pro OS odmítlo i sdružení Cesta domů i nadace Výbor dobré vůle OS založilo účet OS u ČSOB Cheb č.účtu: /0300. Výše uvedené znamenalo pro výbor OS financovat činnost z vlastních prostředků a případně hledat osobnosti nebo firmy, které by přispěli k financování nezbytných výdajů pro činnost OS. Příspěvky členů do pokladny a na účet OS za rok 2008 : Cabadaj J ,-Kč, Strejček V ,- Fojtlová B ,- Vávra J ,- Celkem ,- Kč. Příspěvky na účet - sponzoři VS Lifid s.r.o ,- TEREA Cheb s.r.o ,- AESCULUS v.o.s ,- POSPÍCHAL Václav (Kemp Václav) 3.000,- celkem ,- Zůstatek k v pokladně 0, na běžném účtu 3.256,10 Kč Výnosy příspěvky a dary celkem: ,- Kč Fyzické osoby Václav STREJČEK ,- Ján ,- CABADAJ Blanka FOJTLOVÁ ,- Josef ,- VÁVRA Firmy VS LIFID Cheb 5.000,- TEREA Cheb s.r.o ,- Lékárna AESCULUS v.o.s ,- Kemp.Václav (p.pospíchal) 3.000,-

8 Výdaje Os celkem : Architektonická studie Hospic sv.jiří Vzdělávání Internet, poštovné, kanc.pomůcky ,- Kč ,1.400,13.131,- Závazky pro rok 2009: Výstavba Web. Stránek OS ,Poplatek za domény.2.500,internet 7.200,Vedení účtu , Celkem ,- 8. FUNDRAISING. Slovo pochází z angličtiny a čeština pro ně zatím nenašla vhodný jednoslovní ekvivalent, snad by se dalo použít ohavně znějící pojem sponzoring. Jedná se o různé metody a postupy vedoucí k získání finančních či jiných prostředků pro obecně prospěšnou činnost. Obsahem je spolupráce s veřejností, dárci sponzory a médií, bez jejichž laskavé pomoci by nebylo možné realizovat celou řadu projektů. V roce 2008 jsme použili pouze jmenovitý kontakt na firmy, které již podpořili svými příspěvky Chebskou nemocnici, jako jsou fy. VS LIFID, s.r.o., TEREA - Cheb s.r.o., TEKAZ, s.r.o. Pro rok 2009 organizujeme veřejnou sbírku, 2 konference (semináře) a zatím jednu charitativní sportovní akci, kterou je PALIACUP golfový turnaj , který pořádá Golf klub LUBY. 9. STRUČNĚ O PROJEKTU : SANATORIUM sv. JIŘÍ v CHEBU. Hospic Denní stacionář OS navrhuje městu Cheb založit společně veřejně prospěšnou společnost, která bude provozovatelem Sanatoria. Sanatorium tvoří

9 vlastní Hospic sv.jiří a Denní stacionář pro seniory spojené vstupní halou s atriem, recepcí a kapli. Hospic bude mít kapacitu 16 jednolůžkových pokojů s přistýlkou. O nemocné bude pečovat tým 20 zdravotnických pracovníků. Kromě lůžkové péče by hospic provozoval i tým domácí (mobilní) paliativní péče, ambulanci léčby bolesti, infuzní stacionář a ambulantní léčebnou rehabilitaci. Nedílnou součástí sanatoria by byl Vstupní hala s atriem, recepci a kaplí. i Denní stacionář pro seniory s kapacitou cca 15 míst, ale i lékárna a kaple. Ambulantní část by nabízela své služby i pro občany nově vzniklého sídliště na Zlatém vrchu. Celkem by v sanatoriu vzniklo cca 52 pracovních míst. Výše uvedené spojení zdravotnických a sociálních služeb přispěje k větší samostatnosti subjektu, i když dofinancovávání provozu bude nezbytné. Investiční náklady. Hospic lůžková část 24,5 mil. Kč Hospic - ambulantní část a denní stacionář pro seniory 33,0 mil. Kč Vstupní pavilon, patio, atrium a kaple 16,5 mil. Kč Terénní, sadové úpravy, 3,0 mil. Kč Celkem 77,0 mil. Kč Rozložení investičních nákladů: Státní dotace cestou MZ ČR (1,5 mil. Kč/ 24,0 mil. Kč l lůžko hospice 31,5 % Dotace z fondů MPSV ČR 5,0 mil. Kč 6,5 % Rozpočet KV kraje 32,0 mil. Kč 42,0 % Rozpočet měst KV kraje (příspěvek na 10,0 mil. Kč denní stacionář pro seniory) 13,0 % Farní charita (výstavba kaple) 3,0 mil. Kč 4,0 % Ostatní ( příspěvky a dary, sbírka) 2,0 mil. Kč 2,5 % 76,0 mil. Kč 100 % Celkem ekonomické

10 Provozní náklady Sanatoria sv. Jiří. Zařízení ON Hospic 13, ,Stacionář +amb.služby 4, ,Sanatorium celkem 17, ,- Mat.náklady Celkem náklady Výnosy 3, , ,- 10, , ,- 7, ,5, , ,- 17, ,- HV 7, ,1, , ,- Provoz hospice by při naplnění kapacity lůžek na 87 % ( 2 lůžka volná po celý rok) s celkovým počtem OD byl ztrátový cca 7,- mil. Kč. Z HV ambulantních části a Stacionáře by se táto ztráta snižovala o roční provozní dotace by se měla pohybovat v částce cca 5-5,5 mil. Kč/ rok. Celkové náklady na 1 ošetřovací den v hospici by dosahovali výše 3.375,. Kč to je parametr srovnatelný pro obdobné hospice ( např. Hospic sv. Štěpána Litoměřice měl v roce 2007 náklady na 1 OD ve výši 3.011,- Kč ) 10. Závěr. OS přes potíže s financováním své činnosti vytvořilo podmínky pro soustavnou práci. Od prosince 2008 se výbor scházel již pravidelně lx týdně (úterý od 9,00 10,00 hod) a poté lx měsíčně podává informaci o své činnosti všem členům sdružení. Pro rok 2009 si vytýčil několik prioritních cílů zřídit dobře dostupné sídlo OS a kontaktní místo v ulici Svobody č.3 (v budově oproti OD Prior, ve 2.patře) zde je možné kontaktovat výbor i osobně vždy v úterý mezi 9,00 10,00 hod. Zde bude i základna pro tým mobilního (domácího) hospice. Vytvořit a odborně vzdělávat tým pracovníků pro domácí hospic, který by měl být ustanoven a zahájit svoji činnost již v průběhu druhé poloviny letošního roku. Pokračovat v jednání s orgány samosprávy města Chebu, ale i dalších měst a KÚ Karlovarského kraje tak, aby v letošním roce se mohla zahájit projektová příprava projektu Sanatorium sv. Jiří v Chebu a jeho včlenění do systému zdravotnické péče KV kraje. Informovat co nejširší veřejnost o činnosti OS a získávat pro myšlenky hospicového hnutí co nejvíce občanů kraje. Provozovat webové stránky OS a tím zajistit průběžné informování veřejnosti o své činnosti. Zahájit veřejnou sbírku a pořádání charitativních akcí na podporu činnosti sdružení a shromažďování finančních prostředků na výstavbu hospice. Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se aktivně přičinili o vznik sdružení a kteří podporují jeho aktivity morálně, finančně či jinak. Je nutné říct, že jsme pouze na startovní čáře závodu, který nelze úspěšně dokončit bez široké spolupráce a podpory veřejnosti a jimi vybranými, či zvolenými zástupci.

11 V Chebu 15. února 2009.

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo předsedkyně sdružení Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 2 2. Poslání sdružení... 3 3. Cíle Sdružení... 3 4. Historie Sdružení... 3 5. Orgány Sdružení... 4 6. Kontaktní údaje (aktualizované k datu 11. 4. 2010)...

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Vážené spolužačky a spolužáci, vážení přátelé, jsem ráda, že Vám můžeme předložit tento bulletin, který, jak doufám, Vám připomene nejen historii Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více