z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu"

Transkript

1 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu a Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce kde bylo zjištìno splnìní zadaných úkolù, následovala zpráva o jednání rady obce, z které vyjímáme: Po dlouhém èekání na odpovìï, jak budeme úspìšní v získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu hráze v Podolí, jsme zaèátkem kvìtna koneènì obdrželi tolik oèekávané kladné rozhodnutí. Získali jsme Kè, což odpovídá 90% z celkových nákladù, které jsou Kè. Na základì této registrace jsme pøistoupili k výbìrovému øízení na zhotovitele stavby. Byly obeslány stavební firmy: Døevotvar Chýnov, Aquasys Ždár nad Sázavou, Daich Tábor, Hydrokov Tøeboò a Zvánovec Èeské Budìjovice. Všechny stavební firmy splnili podmínky zadávací dokumentace a podaly v uvedeném termínu cenové nabídky na zhotovení díla. Hodnotící komise rozhodla o výbìru nejvýhodnìjší nabídky a vybrala nabídku stavební firmy Hydrokov Tøeboò, se kterou byla uzavøena smlouva o dílo s celkovou cenou Kè bez DPH. V souèasné dobì probíhá doplnìní údajù pro ministerstvo podle skuteènosti vyplývající z uzavøené smlouvy o dílo. Pøedpokládaný termín výstavby je záøí tohoto roku. V souvislosti s opravou hráze bude po dohodì s Rybáøstvím Tøeboò následovat i výstavba bezpeènostního pøelivu na podolském rybníku. Tím by mìla být odstranìna nejvìtší pøekážka pøi bleskových povodních, které se v posledních letech stále opakují. Koncem èervna probìhla v bytovém domì è. p. 40 v Ratiboøských Horách plánovaná výmìna oken. Pùvodní špaletová byla vymìnìna za plastová od firmy Oknotherm Kaplice, která podala ve výbìrovém øízení nejvhodnìjší nabídku. I zde jsme byli úspìšní pøi získání 50% dotace z POV Jihoèeského kraje, který nám pomohl èástkou Kè. V srpnu se doèká nových oken i další obecní budova, a to Pastouška v Dubu. Zde nás finanènì podpoøil Mikroregion Venkov, jehož jsme èlenem, který byl úspìšný v získání finanèních prostøedkù z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje s projektem Podpora rozvoje obèanské vybavenosti Mikroregionu Venkov. Sedmdesáti procentní dotace odpovídá èástce Kè. Z nejhlavnìjších bodù programu zastupitelstva byla otázka pøijmutí èi odmítnutí nabízené dotace na opravu tìlocvièny v Ratiboøských Horách, jejíž žádost jsme podávali již v roce V té dobì jsme mìli myšlenku zbudovat - jak pro dìti navštìvující ZŠ, tak i pro mimoškolní - prostøedí, kde by mohli využít všechny možnosti volnoèasových aktivit. Proto projekt dostal název Infrastruktura pro volný èas. Cílem tohoto projektu byla celková rekonstrukce tìlocvièny, pøístavba posilovny, výstavba odpoèinkového altánu, umístìní venkovních herních prvkù a zbudování chodníkù v prostoru mezi ZŠ a tìlocviènou a s využitím celého prostoru na tzv. školní zahradì. Žádost o dotaci byla podána na ROP Jihozápad, ve kterém jsme úspìšní nebyli a po dalším pøehodnocení, které se uskuteènilo následující rok, jsme skonèili /pokraèování na str. 2/ Z obsahu: Zasedalo zastupitelstvo Víte, že... Ze školství Z matriky Sport Letní toulky Rozkvetlé louky, zasetá pole, pestrobarevné zahrady, kytice kvìtù na prostøeném stole - léto, léto je zas tady. Zahradní parky pod širým nebem, spoleèné rodinné grilování, letní pohodu si užívat budem, se svými pøáteli do svítání. Do nejkrásnìjšího parku-pøírody, na bájeèných výletech zavítáme, chytáme bronz nìkde u vody a letní lásky potkáváme. Léto je tady v plné kráse, má barvu malin, jahod, louky, léto nás do svìta fantazie nese, láká nás, svádí nás na letní toulky. JF

2 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 2 /dokonèení ze str. 1/ v náhradních projektech. Po pìti letech jsme byli znovu osloveni (asi zbyly peníze), jenomže situace v našem školství se rapidnì zmìnila a pøed pìti lety podaný projekt musel dodržet všechna stanovená kriteria. Vznikla otázka, zda-li pøijmout dotaci a postavit novou tìlocviènu s pøilehlými stavebními prvky tak, aby to odpovídalo pùvodnímu projektu s tím, že jakákoliv zmìna nám nebude v žádném pøípadì proplacena. S myšlenkou, že celý projekt musí být pøedfinancován ze strany obce a tím pádem si budeme muset vzít další úvìr, a to jen proto, že ve finále chceme dnes budovu tìlocvièny pouze opravit, nás pøibrzdila pøi rozhodování. Na jedné stranì vidina nové tìlocvièny spolu s venkovní hernou a novou posilovnou za spoluúèasti minimálnì 5 mil. Kè z rozpoètu obce, na druhé stranì pouhá oprava tìlocvièny (šatny, støecha) za cca tøetinový výdaj. Nakonec jsme se rozhodli ušetøit obci co nejvíce financí z rozpoètu a schválili jsme odmítnutí dotace s tím, že oprava tìlocvièny bude zapoèata ještì v tomto roce. Pøi rozhodování nad systémem vytápìní sálu bylo rozhodnuto, že mnohem levnìjší, co se týká provozu, bude vytápìní plynem. Pokud nebude v zimním období delší dobu žádná akce, nebude se muset sál temperovat proti zamrznutí otopného média a tím se zásadnì ušetøí na provozu. Plynové nádoby budou umístìny vedle sálu, z nich bude plyn (èistý propan) pøiveden do generátoru na výrobu teplého vzduchu, který pøes modulový hoøák bude vhánìt horký vzduch do objektu. Abychom mìli svoje samostatné mìøení spotøeby el. energie bude zbudována i nová pøípojka elektøiny do sálu. V pøíštím roce je plánována rekonstrukce toalet spolu s novou pøípojkou vody a odpadu. Tím bude sál plnì osamostatnìn od všech inženýrských sítí a nebude závislý na pøilehlé restauraci, jejíž budoucnost je prozatím v nedohlednu. Za nìkolik dní dojde k plánované opravì vodohospodáøské infrastruktury v lokalitì na Výhonì. Bude vymìnìna èást hlavního vodovodního øadu spoleènì s napojením vodovodních pøípojek. Po zhutnìní bude komunikace pokryta asfaltovým povrchem. Jelikož se jedná o úzkou komunikaci za telefonní ústøednou, upozoròuji, že bude po dobu opravy celá uzavøena. Na záøí je plánována další obnova vodohospodáøské infrastruktury, tentokráte se jedná o vody odpadní. I zde již máme pøipravený projekt a stavební povolení. Po výbìru dodavatele pøistoupíme k realizaci obnovy technologie èištìní odpadních vod na ÈOV v Ratiboøských Horách. V dalších bodech programu zastupitelstva byl odsouhlasen Zámìr na prodej obecního pozemku p. è. KN36/2 v k.ú. o výmìøe 19 m 2, zámìr na prodej èásti obecního pozemku p. è KN 1167/1, v k.ú. Ratiboøice u Tábora o výmìøe cca 58 m 2, prodej obecního pozemku p. è. KN 204/7 (zahrada) o výmìøe 197 m 2 v k.ú. Ratiboøské Hory, dále prodej a smìna obecního pozemku p. è. KN 203/1 (ostatní plocha) o výmìøe 100 m 2 a 203/29 (ostatní plocha) o výmìøe 13 m 2 v k.ú. Ratiboøské Hory a prodej obecního pozemku p.è. KN 443/36 (ostatní plocha) o výmìøe 142 m 2 a KN 61/2 (zastavìná plocha a nádvoøí) v k.ú. Ratiboøské Hory. -sta

3 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 3 V í t e, ž e termín pro zaplacení poplatkù za odpady byl již , všechny opozdilce žádáme o urychlenou úhradu... n n n... školní jídelna zahájí opìt provoz v pondìlí 25. srpna Red. DubFestík 2014 II. roèník Poslední èervnová sobota patøila již druhým rokem DubFestíku, pøehlídce Country a Bluegrassových supin. Letošní roèník se vyvedl jak poèasím, tak i skladbou vystupujících skupin, kdy jsme mohli pøivítat i pøední bluegrassovou skupinu Blanket Praha, která hraje již od roku Své muzikantské umìní nám pøedvedl i Kvintet Písek, Ètyøválec Dixie, Žíznivej Slim a skoro místní Krýgl Boys. O pøíjemné zpestøení se svým vystoupením postaraly Sestry Šavrdky a ani letos nechybìla výuka country tancù pod vedením taneèní skupiny Ètverylka z Tábora. Velké podìkování za organizaci celého festivalu patøí obèanskému sdružení Život v Dubu, které vás tímto zve na další roèník DubFestíku, opìt za rok poslední èervnovou sobotu. Lhotkovi u voleb

4 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 4 V pátek 27. èervna pøevzali žáci 9. tøídy základní školy v obøadní místnosti obecního úøadu svá poslední vysvìdèení, která jim pøedala tøídní uèitelka p. Filipová. Starosta se se všemi absolventy rozlouèil, pøedal jim na památku knihu a popøál mnoho úspìchù v dalším životì. Se školou a uèiteli se za žáky rozlouèil Václav Bednáø. Pøi pøíležitosti ukonèení pracovního pomìru se pan starosta rozlouèil s uèitelkou Janou Filipovou a uèitelem Karlem Kaifrem a podìkoval jim za vynikající práci s dìtmi. Posledními devá áky na naší škole byli: Václav Bednáø, Matìj Blovský, Vendula Hauserová, Radek Lamboj, Jiøí Macháèek, Vojtìch Mareš, Jiøí Pakosta, Petr Rothbauer, Aleš Svatek, Natálie Šilhavecká, Kateøina Vrtišková. V sobotu 28. èervna pøipravil SDH Ratiboøské Hory zábavné odpoledne pro dìti a jejich rodièe na louce pod hasièárnou. K vidìní byly ukázky psovodù Policie ÈR i záchranného systému, simulace autonehody a následné uhašení automobilu jednotkou sboru dobrovolných hasièù obce Ratiboøské Hory. Pro dìti byly pøipraveny soutìže s hasièskými tématy, pro nejmenší skákací hrad. Ze školství Slavnostní pøedání posledního vysvìdèení žákùm 9. tøídy ZŠ v Ratiboøských Horách Zaèátek prázdnin Místní lidová knihovna Ratiboøské Hory má otevøeno každé úterý od do hodin. Zveme všechny ètenáøe k její návštìvì. Rozlouèení s pøedškoláky V mateøské škole jsme se 19. èervna rozlouèili s pøedškoláky. Dìti si pøipravily kulturní vystoupení, kde zahrály písnièky na flétny, zatancovaly a nakonec zahrály i divadelní pøedstavení. Rodièe a ostatní pøítomní je odmìnily zaslouženým potleskem. Dìti, se kterými jsme se rozlouèili byly Kateøina Cibulková, Tomáš Fišer, Lukáš Lhotka, Pavel Mareda, Denisa Mazáèová, Vítek Smetana, Radek Strada z Ratiboøských Hor, Lukáš Macháèek z Pohnání, Eliška Nováková z Horních Hrachovic a Filip Vanìk z Ratiboøic. Øeditelka mateøské školy p. Basíková popøála dìtem hodnì úspìchù ve škole a pøedala jim na památku knížku. Od obecního úøadu pøevzaly dìti pamìtní list a pastelky.

5 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 5 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Z matriky Blahopøejeme Jaroslav Blovský, Ratiboøské Hory 70 let Jaroslava Boháèová, 80 let Václav Vítù, 75 let Vladimír Vácha, Ratiboøské Hory 89 let Emil Bìlíèek, Podolí 86 let Anežka Bartáèková, 89 let Marie Zemanová, 85 let Vítáme Leona Benediktová, Ratiboøské Hory Rozlouèili jsme se Váchová Anna z Ratiboøských Hor 1928 Burian Jan z Ratiboøských Hor 1989 Red. Pan Jaroslav Blovský pøi podpisu pamìtní knihy Paní Jaroslava Boháèová pøi podpisu pamìtní knihy jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Vítání obèánkù V sobotu 17. kvìtna probìhlo v obøadní místnosti Obecního úøadu v Ratiboøských Horách slavnostní vítání obèánkù do života a do naší obce. Místostarosta pan Ing. Vladimír Vácha pøivítal Karolínu Hájkovou z Dubu, Marii Vaòkovou ze Vøesec, Jana Volemana a Šárku Stradovou z Ratiboøských Hor. Popøál rodièùm hodnì úspìchù pøi výchovì dìtí a pøedal jim penìžní dar od obce, maminkám kytièku a pamìtní list, dìtem pak hraèku. Rodièe se podepsali do pamìtní knihy naší obce. Krátké pásmo básní pro tuto pøíležitost pøipravila s dìtmi základní školy paní Mgr. Irena Melicharová. red Tenisté znovu V sobotu probìhl na tenisových kurtech na Smyslíku již 2. roèník tenisového turnaje ve ètyøhrách RATIHORY OPEN CUP o putovní pohár starosty obce. Na turnaj pøijalo pozvání 20 hráèù nejenom z jižních Èech ale i z Karlových Varù a Chebu. Turnaj poskytl divákùm kvalitní tenis, podpoøeny ideálním poèasím pro soutìžící. na kurtech Souèástí sportovního odpoledne bylo i pøátelské fotbalové utkání našich nejmenších fotbalistù, kteøí letos na podzim zahájí svou první soutìžní sezonu. I když tým starších žákù FC Táborsko byl nad jejich síly a utkání skonèilo jejich vysokou porážkou, byl to pro všechny pìkný sportovní zážitek a naším dìtem patøí podìkování za jejich stateèný sportovní výkon. Putovní pohár pro vítìze nakonec putoval do Tábora zásluhou vítìzné dvojice - Ladislav Kuba a Otto Matys. Pohár vítìznému týmu pøedal místostarosta obce, pan Ing. Vácha. Vzhledem k úèasti pøispìl tento turnaj nejenom k propagaci tenisu ale i celé naši obce. Poøadatelé vìøí, že další roèník bude mít ještì vyšší sportovní i spoleèenskou úroveò. Tenisové kurty, které jsou velmi dobøe pøipravené, jsou plnì k bezplatnì dispozici všem zájemcùm o tenis každý den. V souèasné dobì bohužel jejich využití je minimální.

6 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 6 Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory Zhodnocení jara v I. B Myslím si, že jsme absolvovali jednu z nejúspìšnìjších sezón v historii našeho klubu. Dokázali jsme v jarní èásti navázat na naše kvalitní podzimní výkony a obsadit koneèné páté místo v tabulce, což považuji za velký úspìch, i když mým tajným snem bylo místo tøetí. I na jaøe jsme pøedvádìli solidní výkony a odmìnou nám bylo uhraných 19 bodù s aktivním skórem 30:25. Nebylo to ale nijak snadné, nebo jsme museli neustále mìnit sestavu a to z dùvodù pracovních, disciplinárních, ale i vinou zranìní. Mohli jsme proto dát v mistrovských utkáních vìtší šanci našim nadìjným dorostencùm, kteøí se jí zhostili velice dobøe. Zklamáním pro mì byl jen výkon mužstva v domácím utkání o pouti s Meteorem Tábor a zcela zbyteènì obdržené dvì èervené karty v závìru soutìže. Po velice krátkém odpoèinku se ale musíme již plnì soustøedit na pøíští sezónu. Víme, kde máme ještì rezervy a kde nás nejvíce tlaèí bota. Musíme kvalitnì a v co nejhojnìjším poètu absolvovat letní pøípravu. Též je tøeba tým na nìkterých místech posílit a zapracovat do nìj konèící dorostence. Na naše mužstvo budou zcela jistì kladeny jiné nároky, než když jsme minulý rok do soutìže vstupovali jako nováèek. Udìlali jsme od té doby velký výkonostní posun a z toho vyplývá, že teï nemùžeme alibisticky øíct, že se chceme v soutìži pouze zachraòovat, ale mìli by jsme minimálnì obhájit letošní vydobyté pozice. Závìrem musím podìkovat všem hráèùm za pøístup a pøedvedené výkony, kterými skvìle reprezentovali naši obec. Velké podìkování patøí též našim divákùm, kteøí nás podporovali v hojném poètu, a to i na høištích soupeøù. Hráèùm pøeji, a si užijí krátkého, ale zaslouženého volna. Již v pùlce èervence ale musíme zaèít s pøípravou na další a já doufám že opìt úspìšnou sezónu v krajské I. B tøídì.... Václav Hoffmann, trenér mužù SK Ratiboøské Hory Z dìtských výrokù: Živlù je pìt - voda, oheò, zemì, vzduch a maminka øíká,... (dokonèení v tajence køížovky). MISTØI SE VŠÍM VŠUDY Po podzimní èásti soutìže jsme byli na prvním místì s náskokem 2 bodù a mìli jsme jasný cíl, a to tuto pozici udržet až do konce soutìže. Jarní èást sezóny jsme zaèali dobøe a z tøech utkání jsme získali 7 bodù. Bohužel poté pøišel domácí krach s celkem Vìtrov, se kterým nikdo z nás nepoèítal. V dalších tøech týdnech jsme ale dokázali uhrát tøi výhry a to s celky Tuèap, v derby s Chýnovem a kontumaènì v Dražicích. Díky domácí výhøe s nedalekým Chýnovem jsme se stali mistry okresního pøeboru s 34 body a skóre 40:14. Podìkovat musím všem mým svìøencùm za pøedvádìné výkony po celou sezónu a také za jejich pøístup k tréninkùm. Mé podìkování patøí také mému asistentovi Karlovi Codlovi, který mi byl po celou sezónu tzv. pravou rukou. Podìkování patøí také naším fanouškùm, kteøí nás nejen v dùležitých zápasech, ale po celou sezónu podporovali. Na závìr bych chtìl všem dorostencùm popøát mnoho štìstí a úspìchù v pøechodu do mužské kategorie. Slavomír Mareš a Karel Codl Luštìní pro dìti Dìti, které odevzdají správnì vyluštìné tajenky doplòovaèek na obecním úøadì do konce èervence 2014, dostanou sladkou odmìnu. Vydává Obecní úøad v Ratiboøských Horách pod registraèním èíslem MK ÈR E Adresa redakce: Obecní úøad, Ratiboøské Hory telefon Vychází ètvrtletnì. Šéfredaktor: Radek Lamboj Redakèní rada ve složení: Ilona Burianová, Vladimír Vácha. Dodaný text upravila a vytiskla abc tiskárna Chotoviny

Výmìnu oken v tìlocviènì provede v èervenci firma Oknotherm. Celková cena 16 ks plastových oken a 1 ks vchodových

Výmìnu oken v tìlocviènì provede v èervenci firma Oknotherm. Celková cena 16 ks plastových oken a 1 ks vchodových èerven 2015 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve ètvrtek 18. 6. 2015. Po zahájení starostou obce následovalo složení slibu nového èlena zastupitelstva

Více

z programu obnovy venkova Jihoèeského kraje, ve výši 170 000 Kè, které budou použity na dofinancování akce na výmìnu krovu a støechy na budovì

z programu obnovy venkova Jihoèeského kraje, ve výši 170 000 Kè, které budou použity na dofinancování akce na výmìnu krovu a støechy na budovì èervenec 2013 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 5. 6., 19. 6. a 3. 7. 2013. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

zasedání zastupitelstva obce, kde

zasedání zastupitelstva obce, kde èerven 2016 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve ètvrtek 16. 6. 2016. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

lùžkovou èást od herní nebo oddìlit prostorách lze vyhovìt i souèasné

lùžkovou èást od herní nebo oddìlit prostorách lze vyhovìt i souèasné øíjen 2013 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo dne 25. 9. 2013. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce kde bylo

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

roce 2013-2014 bude zaplnìn 1. stupeò podlimit bude obec pøispívat èástkou kolem 770 000 Kè. Po nìkolika neúspìšných pokusech

roce 2013-2014 bude zaplnìn 1. stupeò podlimit bude obec pøispívat èástkou kolem 770 000 Kè. Po nìkolika neúspìšných pokusech bøezen 2013 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 21. 3. 2013. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce kde

Více

zasedání zastupitelstva obce kde

zasedání zastupitelstva obce kde bøezen 2016 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 16. 3. 2016. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce kde

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 10. 12. 2014.

Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 10. 12. 2014. prosinec 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 10. 12. 2014. Po zahájení starostou obce následovala zpráva o jednání rady obce, ze které

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

roku, kde byla pod touto komunikací provedena instalace nového vodovodního

roku, kde byla pod touto komunikací provedena instalace nového vodovodního bøezen 2015 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 11. 3. 2015. Po zahájení starostou obce následovala zpráva o jednání rady obce, ze které vyjímáme:

Více

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR prosinec 2015 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se se lo ve ètvrtek 10. 12. 2015. Po zahájení starostou obce následovala zpráva o jednání rady obce, ze které vyjímáme: Hlavním programem

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 6. 12. 2012. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

vody. V roce 2013 byla spotøeba 16 500 m 3 /rok, plánovaná spotøeba na následné období roku 2014 je o 500 m 3 /rok

vody. V roce 2013 byla spotøeba 16 500 m 3 /rok, plánovaná spotøeba na následné období roku 2014 je o 500 m 3 /rok bøezen 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 5. 3. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, kde

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 2011 è. 48 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Informace z radnice Napsali o nás Sudé zastupitelstvo nikdy neskonèilo patovou situací Dlouhoòovice: Nezávislí

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

Koclíøovský zpravodaj

Koclíøovský zpravodaj Koclíøovský zpravodaj Èervenec 2012 obsah šestého èísla 14. roèníku Str. 2 Spoleèenská kronika, OS Náš domov Koclíøov Str. 3 Farní okénko, Letošní poklad byl nalezen, Výlet zahrádkáøù Str. 4,5 ZŠ a MŠ

Více

I Mikroregion Venkov, kterého je naše obec èlenem, si podal žádost o dotaci z POV. V rámci vyhlášeného programu

I Mikroregion Venkov, kterého je naše obec èlenem, si podal žádost o dotaci z POV. V rámci vyhlášeného programu prosinec 2013 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo dne 27. 11. 2013. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce kde bylo

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè èervenec - srpen - záøí 2010 è. 46 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Setkání s dùchodci Poslední kvìtnová nedìle patøila dlouhoòovickým dùchodcùm. Starosta a zastupitelé obce

Více

Èíslo /2013 SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ VYVRCHOLIL 16. ROÈNÍK MC DONALD S CUPU. speciál. speciál

Èíslo /2013 SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ VYVRCHOLIL 16. ROÈNÍK MC DONALD S CUPU. speciál. speciál Èíslo 6-2012/2013 SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ VYVRCHOLIL 16. ROÈNÍK MC DONALD S CUPU 2012013 speciál speciál MC DONALD S CUP LETOS VYVRCHOLIL SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ Drahomíra Jiráková: Poøád mne to strašnì

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

Vnadprùmìrné dny se k Vašim

Vnadprùmìrné dny se k Vašim Novosedelský zpravodaj www.nove-sedlo.cz listopad 2015 císlo 11 rocník V. ážení spoluobèané, v tyto deštivé, ale ještì stále teplotnì Vnadprùmìrné dny se k Vašim rukám dostává další vydání Novosedelského

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Slovo starosty. è. 2 roèník: 2006 List Obecního úøadu Tìšany

Slovo starosty. è. 2 roèník: 2006 List Obecního úøadu Tìšany Tìšanský zpravodaj è. 2 roèník: 2006 List Obecního úøadu Tìšany Slovo starosty za nìkolik dnù konèí volební období a bylo by možné podrobnì bilancovat a hodnotit vše, co se v obci za poslední ètyøi roky

Více

OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ

OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ ZPRAVODAJ OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ kvìten 2006 9.èíslo 5.roèník Vá ení spoluobèané. Slovo starosty Letošní zima trvala déle, ne jsme pøedpokládali. Náklady na posyp a úklid snìhu byly takøka dvojnásobné

Více

Konèící rok 2005 Nabídka prodeje bytu

Konèící rok 2005 Nabídka prodeje bytu p p p p p p p p p p p STUDENSKÝ TEP 2 3 STUDENSKÝ TEP STUDENSKÝ TEP 4 mikroregion Podjavoøicko dobrovolný svazek obcí Podruhé v letošním roce je tato akce souèástí akcí o Novoroèní ètyølístek, pøi které

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA MÌSTO PØIPRAVUJE PRODEJ BYTÙ

ZPRAVODAJ BENÁTECKA MÌSTO PØIPRAVUJE PRODEJ BYTÙ ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervence 2004 strana 1 èíslo: 7 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervence 2004 V tomto èísle najdete: Výsledky voleb do EP str. 3 100 let VVP Mladá str. 4 Školní rok v ZvŠ str. 8 Festival

Více

PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC Pøedskoèí kapely HODNÌ PO DNÌ a MARNÁ SNAHA. Sobota ve 14,00 SHOW KOUPALIŠTÌ Z POHÁDKY DO POHÁDKY

PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC Pøedskoèí kapely HODNÌ PO DNÌ a MARNÁ SNAHA. Sobota ve 14,00 SHOW KOUPALIŠTÌ Z POHÁDKY DO POHÁDKY VÁNOÈNÍ KULTURNÍ KONCERT Program pøipravený žáky základní umìlecké školy. Program - obèerstvení - hudba - tanec. CENTRUM VOLYNÌ PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC 2010 Pátek 2.7 ve 21,00 KONCERT (pøi dešti Na Nové)

Více

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M Mateøská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Výroèní zpráva školy školní rok 2016/2017 I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Mateøská škola, základní škola speciální

Více

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2 OBSAH I. Základní údaje o škole...2 II. Pøehled oborù vzdìlání...3 Složení tøíd...4 III. Pracovníci školy...5 IV. Vzdìlávání pracovníkù školy...5 V. Zápis a pøijímací øízení...6 VI. Výsledky zkoušek a

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA POØÍÈSKÝ ZPRAVODAJ OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA ÈÍSLO 4 ROÈNÍK XXI. PROSINEC 2015 Pøedvánoèní pohlazení Tøetí adventní nedìle se v kulturním domì v Poøíèí nesla v duchu nadcházejících

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 158 10/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Nové povrchy dalších komunikací V souèasné dobì pøibyla opìt øada spokojených spoluobèanù, kterým

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

zasedání zastupitelstva obce, kde

zasedání zastupitelstva obce, kde øíjen 2016 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 9. 2016. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, kde

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

8 STUDENSKÝ TEP 51. roèník JISTUZA CUP Nahoøe - pohár zùstává doma Vpravo - vítìzné dru stvo Studené Uzávìrka pøí tího èísla TEPu je 15. 11. 2009. Obec Studená Vás zve na STUDENSKÝ JARMARK 26. - 27. záøí

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou 2009 27. 6. 2009 / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou bude zahájena již tradièním výstøelem z dìla pøed pódiem na parkovišti pøed pivovarem, za asistence èlenù skupiny

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Hejkal ROZLOUÈENÍ SE ŽÁKY DEVÁTÉ TØÍDY. èervenec 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal ROZLOUÈENÍ SE ŽÁKY DEVÁTÉ TØÍDY. èervenec 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná Hejkal 2. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná èervenec 24 cena 5 Kè Vážení obèané, myslím, že budete souhlasit s konstatováním, že èas kolem nás utíká takovým tempem, že jej mnohdy nestaèíme ani vnímat.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA Z RADNICE BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5/2006 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobèané, dnes se setkáváme na stránkách Buštìhradského zpravodaje naposledy. Jak všichni víte, ve dnech 20. a 21. øíjna tohoto roku se

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA POØÍÈSKÝ ZPRAVODAJ OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA ÈÍSLO 2 ROÈNÍK XXI. ÈERVEN 2015 LETNÍ IDYLKA Nedávno nás jedna naše kamarádka pozvala na malou rodinnou oslavu. Byl parný èervnový

Více

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ Z P R AVO DA J MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ ÈERVENEC 010 Zábìr týniš ského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a øekou Orlicí. Hrázka,

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

Pøevažují dobré zprávy pro naše obèany

Pøevažují dobré zprávy pro naše obèany 124 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Èervenec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Pøevažují dobré zprávy pro naše obèany Vážení spoluobèané, dobré a pozitivní zprávy se mají co nejrychleji sdìlovat, takže si dovolím

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 135 10/2012 www.michalkovice.cz Klidný a pohodový podzim Naše Michálkovice žijí nyní po prázdninách nadále svým spokojeným životem. Letní mìsíce pøinesly øadu

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

ZPRAVODAJ. Roèník XXX Èíslo 4 rok 2009 cena: zdarma

ZPRAVODAJ. Roèník XXX Èíslo 4 rok 2009 cena: zdarma ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 4 rok 2009 cena: zdarma Pozvánka na Slavnosti bratrství Èechù a Slovákù na Velké Javoøinì 26. èervence 2009 - program uvnitø èísla Odjezdy autobusù ze Strání budou

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více