z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu"

Transkript

1 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu a Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce kde bylo zjištìno splnìní zadaných úkolù, následovala zpráva o jednání rady obce, z které vyjímáme: Po dlouhém èekání na odpovìï, jak budeme úspìšní v získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu hráze v Podolí, jsme zaèátkem kvìtna koneènì obdrželi tolik oèekávané kladné rozhodnutí. Získali jsme Kè, což odpovídá 90% z celkových nákladù, které jsou Kè. Na základì této registrace jsme pøistoupili k výbìrovému øízení na zhotovitele stavby. Byly obeslány stavební firmy: Døevotvar Chýnov, Aquasys Ždár nad Sázavou, Daich Tábor, Hydrokov Tøeboò a Zvánovec Èeské Budìjovice. Všechny stavební firmy splnili podmínky zadávací dokumentace a podaly v uvedeném termínu cenové nabídky na zhotovení díla. Hodnotící komise rozhodla o výbìru nejvýhodnìjší nabídky a vybrala nabídku stavební firmy Hydrokov Tøeboò, se kterou byla uzavøena smlouva o dílo s celkovou cenou Kè bez DPH. V souèasné dobì probíhá doplnìní údajù pro ministerstvo podle skuteènosti vyplývající z uzavøené smlouvy o dílo. Pøedpokládaný termín výstavby je záøí tohoto roku. V souvislosti s opravou hráze bude po dohodì s Rybáøstvím Tøeboò následovat i výstavba bezpeènostního pøelivu na podolském rybníku. Tím by mìla být odstranìna nejvìtší pøekážka pøi bleskových povodních, které se v posledních letech stále opakují. Koncem èervna probìhla v bytovém domì è. p. 40 v Ratiboøských Horách plánovaná výmìna oken. Pùvodní špaletová byla vymìnìna za plastová od firmy Oknotherm Kaplice, která podala ve výbìrovém øízení nejvhodnìjší nabídku. I zde jsme byli úspìšní pøi získání 50% dotace z POV Jihoèeského kraje, který nám pomohl èástkou Kè. V srpnu se doèká nových oken i další obecní budova, a to Pastouška v Dubu. Zde nás finanènì podpoøil Mikroregion Venkov, jehož jsme èlenem, který byl úspìšný v získání finanèních prostøedkù z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje s projektem Podpora rozvoje obèanské vybavenosti Mikroregionu Venkov. Sedmdesáti procentní dotace odpovídá èástce Kè. Z nejhlavnìjších bodù programu zastupitelstva byla otázka pøijmutí èi odmítnutí nabízené dotace na opravu tìlocvièny v Ratiboøských Horách, jejíž žádost jsme podávali již v roce V té dobì jsme mìli myšlenku zbudovat - jak pro dìti navštìvující ZŠ, tak i pro mimoškolní - prostøedí, kde by mohli využít všechny možnosti volnoèasových aktivit. Proto projekt dostal název Infrastruktura pro volný èas. Cílem tohoto projektu byla celková rekonstrukce tìlocvièny, pøístavba posilovny, výstavba odpoèinkového altánu, umístìní venkovních herních prvkù a zbudování chodníkù v prostoru mezi ZŠ a tìlocviènou a s využitím celého prostoru na tzv. školní zahradì. Žádost o dotaci byla podána na ROP Jihozápad, ve kterém jsme úspìšní nebyli a po dalším pøehodnocení, které se uskuteènilo následující rok, jsme skonèili /pokraèování na str. 2/ Z obsahu: Zasedalo zastupitelstvo Víte, že... Ze školství Z matriky Sport Letní toulky Rozkvetlé louky, zasetá pole, pestrobarevné zahrady, kytice kvìtù na prostøeném stole - léto, léto je zas tady. Zahradní parky pod širým nebem, spoleèné rodinné grilování, letní pohodu si užívat budem, se svými pøáteli do svítání. Do nejkrásnìjšího parku-pøírody, na bájeèných výletech zavítáme, chytáme bronz nìkde u vody a letní lásky potkáváme. Léto je tady v plné kráse, má barvu malin, jahod, louky, léto nás do svìta fantazie nese, láká nás, svádí nás na letní toulky. JF

2 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 2 /dokonèení ze str. 1/ v náhradních projektech. Po pìti letech jsme byli znovu osloveni (asi zbyly peníze), jenomže situace v našem školství se rapidnì zmìnila a pøed pìti lety podaný projekt musel dodržet všechna stanovená kriteria. Vznikla otázka, zda-li pøijmout dotaci a postavit novou tìlocviènu s pøilehlými stavebními prvky tak, aby to odpovídalo pùvodnímu projektu s tím, že jakákoliv zmìna nám nebude v žádném pøípadì proplacena. S myšlenkou, že celý projekt musí být pøedfinancován ze strany obce a tím pádem si budeme muset vzít další úvìr, a to jen proto, že ve finále chceme dnes budovu tìlocvièny pouze opravit, nás pøibrzdila pøi rozhodování. Na jedné stranì vidina nové tìlocvièny spolu s venkovní hernou a novou posilovnou za spoluúèasti minimálnì 5 mil. Kè z rozpoètu obce, na druhé stranì pouhá oprava tìlocvièny (šatny, støecha) za cca tøetinový výdaj. Nakonec jsme se rozhodli ušetøit obci co nejvíce financí z rozpoètu a schválili jsme odmítnutí dotace s tím, že oprava tìlocvièny bude zapoèata ještì v tomto roce. Pøi rozhodování nad systémem vytápìní sálu bylo rozhodnuto, že mnohem levnìjší, co se týká provozu, bude vytápìní plynem. Pokud nebude v zimním období delší dobu žádná akce, nebude se muset sál temperovat proti zamrznutí otopného média a tím se zásadnì ušetøí na provozu. Plynové nádoby budou umístìny vedle sálu, z nich bude plyn (èistý propan) pøiveden do generátoru na výrobu teplého vzduchu, který pøes modulový hoøák bude vhánìt horký vzduch do objektu. Abychom mìli svoje samostatné mìøení spotøeby el. energie bude zbudována i nová pøípojka elektøiny do sálu. V pøíštím roce je plánována rekonstrukce toalet spolu s novou pøípojkou vody a odpadu. Tím bude sál plnì osamostatnìn od všech inženýrských sítí a nebude závislý na pøilehlé restauraci, jejíž budoucnost je prozatím v nedohlednu. Za nìkolik dní dojde k plánované opravì vodohospodáøské infrastruktury v lokalitì na Výhonì. Bude vymìnìna èást hlavního vodovodního øadu spoleènì s napojením vodovodních pøípojek. Po zhutnìní bude komunikace pokryta asfaltovým povrchem. Jelikož se jedná o úzkou komunikaci za telefonní ústøednou, upozoròuji, že bude po dobu opravy celá uzavøena. Na záøí je plánována další obnova vodohospodáøské infrastruktury, tentokráte se jedná o vody odpadní. I zde již máme pøipravený projekt a stavební povolení. Po výbìru dodavatele pøistoupíme k realizaci obnovy technologie èištìní odpadních vod na ÈOV v Ratiboøských Horách. V dalších bodech programu zastupitelstva byl odsouhlasen Zámìr na prodej obecního pozemku p. è. KN36/2 v k.ú. o výmìøe 19 m 2, zámìr na prodej èásti obecního pozemku p. è KN 1167/1, v k.ú. Ratiboøice u Tábora o výmìøe cca 58 m 2, prodej obecního pozemku p. è. KN 204/7 (zahrada) o výmìøe 197 m 2 v k.ú. Ratiboøské Hory, dále prodej a smìna obecního pozemku p. è. KN 203/1 (ostatní plocha) o výmìøe 100 m 2 a 203/29 (ostatní plocha) o výmìøe 13 m 2 v k.ú. Ratiboøské Hory a prodej obecního pozemku p.è. KN 443/36 (ostatní plocha) o výmìøe 142 m 2 a KN 61/2 (zastavìná plocha a nádvoøí) v k.ú. Ratiboøské Hory. -sta

3 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 3 V í t e, ž e termín pro zaplacení poplatkù za odpady byl již , všechny opozdilce žádáme o urychlenou úhradu... n n n... školní jídelna zahájí opìt provoz v pondìlí 25. srpna Red. DubFestík 2014 II. roèník Poslední èervnová sobota patøila již druhým rokem DubFestíku, pøehlídce Country a Bluegrassových supin. Letošní roèník se vyvedl jak poèasím, tak i skladbou vystupujících skupin, kdy jsme mohli pøivítat i pøední bluegrassovou skupinu Blanket Praha, která hraje již od roku Své muzikantské umìní nám pøedvedl i Kvintet Písek, Ètyøválec Dixie, Žíznivej Slim a skoro místní Krýgl Boys. O pøíjemné zpestøení se svým vystoupením postaraly Sestry Šavrdky a ani letos nechybìla výuka country tancù pod vedením taneèní skupiny Ètverylka z Tábora. Velké podìkování za organizaci celého festivalu patøí obèanskému sdružení Život v Dubu, které vás tímto zve na další roèník DubFestíku, opìt za rok poslední èervnovou sobotu. Lhotkovi u voleb

4 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 4 V pátek 27. èervna pøevzali žáci 9. tøídy základní školy v obøadní místnosti obecního úøadu svá poslední vysvìdèení, která jim pøedala tøídní uèitelka p. Filipová. Starosta se se všemi absolventy rozlouèil, pøedal jim na památku knihu a popøál mnoho úspìchù v dalším životì. Se školou a uèiteli se za žáky rozlouèil Václav Bednáø. Pøi pøíležitosti ukonèení pracovního pomìru se pan starosta rozlouèil s uèitelkou Janou Filipovou a uèitelem Karlem Kaifrem a podìkoval jim za vynikající práci s dìtmi. Posledními devá áky na naší škole byli: Václav Bednáø, Matìj Blovský, Vendula Hauserová, Radek Lamboj, Jiøí Macháèek, Vojtìch Mareš, Jiøí Pakosta, Petr Rothbauer, Aleš Svatek, Natálie Šilhavecká, Kateøina Vrtišková. V sobotu 28. èervna pøipravil SDH Ratiboøské Hory zábavné odpoledne pro dìti a jejich rodièe na louce pod hasièárnou. K vidìní byly ukázky psovodù Policie ÈR i záchranného systému, simulace autonehody a následné uhašení automobilu jednotkou sboru dobrovolných hasièù obce Ratiboøské Hory. Pro dìti byly pøipraveny soutìže s hasièskými tématy, pro nejmenší skákací hrad. Ze školství Slavnostní pøedání posledního vysvìdèení žákùm 9. tøídy ZŠ v Ratiboøských Horách Zaèátek prázdnin Místní lidová knihovna Ratiboøské Hory má otevøeno každé úterý od do hodin. Zveme všechny ètenáøe k její návštìvì. Rozlouèení s pøedškoláky V mateøské škole jsme se 19. èervna rozlouèili s pøedškoláky. Dìti si pøipravily kulturní vystoupení, kde zahrály písnièky na flétny, zatancovaly a nakonec zahrály i divadelní pøedstavení. Rodièe a ostatní pøítomní je odmìnily zaslouženým potleskem. Dìti, se kterými jsme se rozlouèili byly Kateøina Cibulková, Tomáš Fišer, Lukáš Lhotka, Pavel Mareda, Denisa Mazáèová, Vítek Smetana, Radek Strada z Ratiboøských Hor, Lukáš Macháèek z Pohnání, Eliška Nováková z Horních Hrachovic a Filip Vanìk z Ratiboøic. Øeditelka mateøské školy p. Basíková popøála dìtem hodnì úspìchù ve škole a pøedala jim na památku knížku. Od obecního úøadu pøevzaly dìti pamìtní list a pastelky.

5 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 5 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Z matriky Blahopøejeme Jaroslav Blovský, Ratiboøské Hory 70 let Jaroslava Boháèová, 80 let Václav Vítù, 75 let Vladimír Vácha, Ratiboøské Hory 89 let Emil Bìlíèek, Podolí 86 let Anežka Bartáèková, 89 let Marie Zemanová, 85 let Vítáme Leona Benediktová, Ratiboøské Hory Rozlouèili jsme se Váchová Anna z Ratiboøských Hor 1928 Burian Jan z Ratiboøských Hor 1989 Red. Pan Jaroslav Blovský pøi podpisu pamìtní knihy Paní Jaroslava Boháèová pøi podpisu pamìtní knihy jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Vítání obèánkù V sobotu 17. kvìtna probìhlo v obøadní místnosti Obecního úøadu v Ratiboøských Horách slavnostní vítání obèánkù do života a do naší obce. Místostarosta pan Ing. Vladimír Vácha pøivítal Karolínu Hájkovou z Dubu, Marii Vaòkovou ze Vøesec, Jana Volemana a Šárku Stradovou z Ratiboøských Hor. Popøál rodièùm hodnì úspìchù pøi výchovì dìtí a pøedal jim penìžní dar od obce, maminkám kytièku a pamìtní list, dìtem pak hraèku. Rodièe se podepsali do pamìtní knihy naší obce. Krátké pásmo básní pro tuto pøíležitost pøipravila s dìtmi základní školy paní Mgr. Irena Melicharová. red Tenisté znovu V sobotu probìhl na tenisových kurtech na Smyslíku již 2. roèník tenisového turnaje ve ètyøhrách RATIHORY OPEN CUP o putovní pohár starosty obce. Na turnaj pøijalo pozvání 20 hráèù nejenom z jižních Èech ale i z Karlových Varù a Chebu. Turnaj poskytl divákùm kvalitní tenis, podpoøeny ideálním poèasím pro soutìžící. na kurtech Souèástí sportovního odpoledne bylo i pøátelské fotbalové utkání našich nejmenších fotbalistù, kteøí letos na podzim zahájí svou první soutìžní sezonu. I když tým starších žákù FC Táborsko byl nad jejich síly a utkání skonèilo jejich vysokou porážkou, byl to pro všechny pìkný sportovní zážitek a naším dìtem patøí podìkování za jejich stateèný sportovní výkon. Putovní pohár pro vítìze nakonec putoval do Tábora zásluhou vítìzné dvojice - Ladislav Kuba a Otto Matys. Pohár vítìznému týmu pøedal místostarosta obce, pan Ing. Vácha. Vzhledem k úèasti pøispìl tento turnaj nejenom k propagaci tenisu ale i celé naši obce. Poøadatelé vìøí, že další roèník bude mít ještì vyšší sportovní i spoleèenskou úroveò. Tenisové kurty, které jsou velmi dobøe pøipravené, jsou plnì k bezplatnì dispozici všem zájemcùm o tenis každý den. V souèasné dobì bohužel jejich využití je minimální.

6 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 6 Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory Zhodnocení jara v I. B Myslím si, že jsme absolvovali jednu z nejúspìšnìjších sezón v historii našeho klubu. Dokázali jsme v jarní èásti navázat na naše kvalitní podzimní výkony a obsadit koneèné páté místo v tabulce, což považuji za velký úspìch, i když mým tajným snem bylo místo tøetí. I na jaøe jsme pøedvádìli solidní výkony a odmìnou nám bylo uhraných 19 bodù s aktivním skórem 30:25. Nebylo to ale nijak snadné, nebo jsme museli neustále mìnit sestavu a to z dùvodù pracovních, disciplinárních, ale i vinou zranìní. Mohli jsme proto dát v mistrovských utkáních vìtší šanci našim nadìjným dorostencùm, kteøí se jí zhostili velice dobøe. Zklamáním pro mì byl jen výkon mužstva v domácím utkání o pouti s Meteorem Tábor a zcela zbyteènì obdržené dvì èervené karty v závìru soutìže. Po velice krátkém odpoèinku se ale musíme již plnì soustøedit na pøíští sezónu. Víme, kde máme ještì rezervy a kde nás nejvíce tlaèí bota. Musíme kvalitnì a v co nejhojnìjším poètu absolvovat letní pøípravu. Též je tøeba tým na nìkterých místech posílit a zapracovat do nìj konèící dorostence. Na naše mužstvo budou zcela jistì kladeny jiné nároky, než když jsme minulý rok do soutìže vstupovali jako nováèek. Udìlali jsme od té doby velký výkonostní posun a z toho vyplývá, že teï nemùžeme alibisticky øíct, že se chceme v soutìži pouze zachraòovat, ale mìli by jsme minimálnì obhájit letošní vydobyté pozice. Závìrem musím podìkovat všem hráèùm za pøístup a pøedvedené výkony, kterými skvìle reprezentovali naši obec. Velké podìkování patøí též našim divákùm, kteøí nás podporovali v hojném poètu, a to i na høištích soupeøù. Hráèùm pøeji, a si užijí krátkého, ale zaslouženého volna. Již v pùlce èervence ale musíme zaèít s pøípravou na další a já doufám že opìt úspìšnou sezónu v krajské I. B tøídì.... Václav Hoffmann, trenér mužù SK Ratiboøské Hory Z dìtských výrokù: Živlù je pìt - voda, oheò, zemì, vzduch a maminka øíká,... (dokonèení v tajence køížovky). MISTØI SE VŠÍM VŠUDY Po podzimní èásti soutìže jsme byli na prvním místì s náskokem 2 bodù a mìli jsme jasný cíl, a to tuto pozici udržet až do konce soutìže. Jarní èást sezóny jsme zaèali dobøe a z tøech utkání jsme získali 7 bodù. Bohužel poté pøišel domácí krach s celkem Vìtrov, se kterým nikdo z nás nepoèítal. V dalších tøech týdnech jsme ale dokázali uhrát tøi výhry a to s celky Tuèap, v derby s Chýnovem a kontumaènì v Dražicích. Díky domácí výhøe s nedalekým Chýnovem jsme se stali mistry okresního pøeboru s 34 body a skóre 40:14. Podìkovat musím všem mým svìøencùm za pøedvádìné výkony po celou sezónu a také za jejich pøístup k tréninkùm. Mé podìkování patøí také mému asistentovi Karlovi Codlovi, který mi byl po celou sezónu tzv. pravou rukou. Podìkování patøí také naším fanouškùm, kteøí nás nejen v dùležitých zápasech, ale po celou sezónu podporovali. Na závìr bych chtìl všem dorostencùm popøát mnoho štìstí a úspìchù v pøechodu do mužské kategorie. Slavomír Mareš a Karel Codl Luštìní pro dìti Dìti, které odevzdají správnì vyluštìné tajenky doplòovaèek na obecním úøadì do konce èervence 2014, dostanou sladkou odmìnu. Vydává Obecní úøad v Ratiboøských Horách pod registraèním èíslem MK ÈR E Adresa redakce: Obecní úøad, Ratiboøské Hory telefon Vychází ètvrtletnì. Šéfredaktor: Radek Lamboj Redakèní rada ve složení: Ilona Burianová, Vladimír Vácha. Dodaný text upravila a vytiskla abc tiskárna Chotoviny

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 6. 12. 2012. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè èervenec - srpen - záøí 2010 è. 46 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Setkání s dùchodci Poslední kvìtnová nedìle patøila dlouhoòovickým dùchodcùm. Starosta a zastupitelé obce

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ

OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ ZPRAVODAJ OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ kvìten 2006 9.èíslo 5.roèník Vá ení spoluobèané. Slovo starosty Letošní zima trvala déle, ne jsme pøedpokládali. Náklady na posyp a úklid snìhu byly takøka dvojnásobné

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 2011 è. 48 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Informace z radnice Napsali o nás Sudé zastupitelstvo nikdy neskonèilo patovou situací Dlouhoòovice: Nezávislí

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA Z RADNICE BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5/2006 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobèané, dnes se setkáváme na stránkách Buštìhradského zpravodaje naposledy. Jak všichni víte, ve dnech 20. a 21. øíjna tohoto roku se

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci Informace z Obecního úøadu Pøedín Nejdùležitìjší body programu obecního zastupitelstva za období kvìten øíjen 2004 25. 5. 2004 ZO rozhodlo

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ Z P R AVO DA J MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ ÈERVENEC 010 Zábìr týniš ského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a øekou Orlicí. Hrázka,

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 6 rok 2009 cena: zdarma

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 6 rok 2009 cena: zdarma ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 6 rok 2009 cena: zdarma V nedìli 11. øíjna 2009 byly završeny Dny obce slavnostní mší svatou vìnovanou letošním oslavencùm. Velkým lákadlem letošních hodù bylo vystoupení

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Slovo starosty. V TOMTO VYDÁNÍ: prosinec 2012/06. zajímavosti z kultury zprávy ze školských zaøízení

Slovo starosty. V TOMTO VYDÁNÍ: prosinec 2012/06. zajímavosti z kultury zprávy ze školských zaøízení V TOMTO VYDÁNÍ: prosinec 2012/06 krátce z radnice kalendáø mìsta 2013 zápis dìtí do 1. tøíd otevøení nového sbìrného dvora spoleèenská kronika zajímavosti z kultury zprávy ze školských zaøízení Slovo starosty

Více

8. èervence 2005 strana 1. èíslo: 7 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. èervence 2005

8. èervence 2005 strana 1. èíslo: 7 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. èervence 2005 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervence 2005 strana 1 èíslo: 7 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. èervence 2005 V tomto èísle najdete: Návštìva z Reinsdorfu str. 3 Dìtský den na Vojnarce str. 7 Informaèní støedisko str.

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

ZPRAVODAJ. Roèník XXX Èíslo 4 rok 2009 cena: zdarma

ZPRAVODAJ. Roèník XXX Èíslo 4 rok 2009 cena: zdarma ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 4 rok 2009 cena: zdarma Pozvánka na Slavnosti bratrství Èechù a Slovákù na Velké Javoøinì 26. èervence 2009 - program uvnitø èísla Odjezdy autobusù ze Strání budou

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Pálení suchých rostlinných materiálù

Pálení suchých rostlinných materiálù Èíslo 4 15. 7. 2011 Pálení suchých rostlinných materiálù Poslední dobou se množí dotazy od obèanù ohlednì pálení suchých rostlinných materiálù. Obec Václavovice má schválenou vyhlášku è. 1/2007 o podmínkách

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Hejkal ROZLOUÈENÍ SE ŽÁKY DEVÁTÉ TØÍDY. èervenec 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal ROZLOUÈENÍ SE ŽÁKY DEVÁTÉ TØÍDY. èervenec 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná Hejkal 2. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná èervenec 24 cena 5 Kè Vážení obèané, myslím, že budete souhlasit s konstatováním, že èas kolem nás utíká takovým tempem, že jej mnohdy nestaèíme ani vnímat.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE 1/ 2015 Vydává obec Lobodice, nákladem 250 ks, ZDARMA do Vaší schránky. Zveme Vás na HODY 2015 18. - 20. 9. 2015 www.lobodice.cz Slovo starosty Vážení obèané, dovolte mi jako novì

Více

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity / Záøí 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 8 kolství 11 ivot ve mìstì 12 Sport 13 Vá ení spoluobèané! Pravidelným zavr ením ka dého volebního období bývají ohlédnutí za aktivitami Radnice,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

U NÁS. Bude víc stotřináctek?

U NÁS. Bude víc stotřináctek? U NÁS Bude víc stotřináctek? Zápis do 1. třídy: dvě pěkné školy na výběr Senioři si užili Fatu Morganu Písničtí Judo Dragons na Mistrovství ČR Rada navrhla, jak řešit školky Podnikatelé: Žijeme v ideálním

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Najdete v èísle: Z dìní v obci / Zpráva Mìstské policie Láznì Bohdaneè Modernizace spalovny v Rybitví / podzim Jiskry Rybitví Hranolek

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

è. 29 èerven 2012 Vážení obèané,

è. 29 èerven 2012 Vážení obèané, è. 29 èerven 2012 Vážení obèané, v letošním roce Vás chceme co nejvíce informovat o dìní v obci a tak jsme po delší odmlce pøistoupili k vydávání obecního zpravodaje ètyøikrát roènì. Budete mít èerstvé

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

www.lanov.cz ètvrtletník obce Lánov podzim 2007 è. 3/2007 zdarma Tipy na akce v regionu Spolková èinnost Historické okénko Z obsahu:

www.lanov.cz ètvrtletník obce Lánov podzim 2007 è. 3/2007 zdarma Tipy na akce v regionu Spolková èinnost Historické okénko Z obsahu: Zpravodaj www.lanov.cz obce Lánov ètvrtletník obce Lánov podzim 2007 è. 3/2007 zdarma Z obsahu: Zprávy z obce Ze zastupitelstva Pohledy z Lánova Tipy na akce v regionu Spolková èinnost Historické okénko

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

Hejkal. kvìten 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. kvìten 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná Hejkal Hejkal 2. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná kvìten 2004 cena Kè Vážení spoluobèané, rád bych opìt využil pøíležitosti, abych Vás informoval o souèasném stavu základní školy v naší obci, tak

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Jeden kvìtnový veèer na benáteckém zámku. 8. èervna 2005 strana 1. èíslo: 6 roèník: 29 cena: 7 Kè 8.

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Jeden kvìtnový veèer na benáteckém zámku. 8. èervna 2005 strana 1. èíslo: 6 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2005 strana 1 èíslo: 6 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. èervna 2005 Jeden kvìtnový veèer na benáteckém zámku V sobotu 28. kvìtna 2005 se po 18. hodinì zaèali na zámeckém nádvoøí scházet

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

ÚNOR 2005 ÈÍSLO 2 CENA 5.- Kè. pøedpoklady pro jeho úspìšný

ÚNOR 2005 ÈÍSLO 2 CENA 5.- Kè. pøedpoklady pro jeho úspìšný ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz ÚNOR 2005 ÈÍSLO 2 CENA 5.- Kè Malá oslava na Raikovu poèest Malá slavnost, na které

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

U NÁS. Letní tábory pro děti Elektronická podatelna Dějiny obce Písnice 1317 1848 1

U NÁS. Letní tábory pro děti Elektronická podatelna Dějiny obce Písnice 1317 1848 1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS L I B U Š a P Í S N I C E Je nás 3965 Libušáků a 4004 Písničáků Rada nesouhlasila se skladem pneumatik Libušské divadlo: Lidé na kře Greenways Zelené stezky

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

ZPRAVODAJ. Roèník XXVIII Èíslo 3 rok 2007 cena: zdarma. Rada obce vydala na svém zasedání 17. 5. 2007 tuto výzvu VÝZVA.

ZPRAVODAJ. Roèník XXVIII Èíslo 3 rok 2007 cena: zdarma. Rada obce vydala na svém zasedání 17. 5. 2007 tuto výzvu VÝZVA. ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 3 rok 2007 cena: zdarma Rada obce vydala na svém zasedání 17. 5. 2007 tuto výzvu VÝZVA V roce 2005, 2006 a èásteènì v letošním roce 2007 byla v naší obci dokonèena

Více

Výstavba školky pokraèuje podle plánu

Výstavba školky pokraèuje podle plánu 5/2013 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXI. Èíslo 5 kvìten 2013 ZDARMA Výstavba školky pokraèuje podle plánu Kvìten je devátým mìsícem prací na výstavbì jedné tøídy MŠ Chotoviny. Je vidìt, že stavba, kterou

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více