z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu"

Transkript

1 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu a Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce kde bylo zjištìno splnìní zadaných úkolù, následovala zpráva o jednání rady obce, z které vyjímáme: Po dlouhém èekání na odpovìï, jak budeme úspìšní v získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu hráze v Podolí, jsme zaèátkem kvìtna koneènì obdrželi tolik oèekávané kladné rozhodnutí. Získali jsme Kè, což odpovídá 90% z celkových nákladù, které jsou Kè. Na základì této registrace jsme pøistoupili k výbìrovému øízení na zhotovitele stavby. Byly obeslány stavební firmy: Døevotvar Chýnov, Aquasys Ždár nad Sázavou, Daich Tábor, Hydrokov Tøeboò a Zvánovec Èeské Budìjovice. Všechny stavební firmy splnili podmínky zadávací dokumentace a podaly v uvedeném termínu cenové nabídky na zhotovení díla. Hodnotící komise rozhodla o výbìru nejvýhodnìjší nabídky a vybrala nabídku stavební firmy Hydrokov Tøeboò, se kterou byla uzavøena smlouva o dílo s celkovou cenou Kè bez DPH. V souèasné dobì probíhá doplnìní údajù pro ministerstvo podle skuteènosti vyplývající z uzavøené smlouvy o dílo. Pøedpokládaný termín výstavby je záøí tohoto roku. V souvislosti s opravou hráze bude po dohodì s Rybáøstvím Tøeboò následovat i výstavba bezpeènostního pøelivu na podolském rybníku. Tím by mìla být odstranìna nejvìtší pøekážka pøi bleskových povodních, které se v posledních letech stále opakují. Koncem èervna probìhla v bytovém domì è. p. 40 v Ratiboøských Horách plánovaná výmìna oken. Pùvodní špaletová byla vymìnìna za plastová od firmy Oknotherm Kaplice, která podala ve výbìrovém øízení nejvhodnìjší nabídku. I zde jsme byli úspìšní pøi získání 50% dotace z POV Jihoèeského kraje, který nám pomohl èástkou Kè. V srpnu se doèká nových oken i další obecní budova, a to Pastouška v Dubu. Zde nás finanènì podpoøil Mikroregion Venkov, jehož jsme èlenem, který byl úspìšný v získání finanèních prostøedkù z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje s projektem Podpora rozvoje obèanské vybavenosti Mikroregionu Venkov. Sedmdesáti procentní dotace odpovídá èástce Kè. Z nejhlavnìjších bodù programu zastupitelstva byla otázka pøijmutí èi odmítnutí nabízené dotace na opravu tìlocvièny v Ratiboøských Horách, jejíž žádost jsme podávali již v roce V té dobì jsme mìli myšlenku zbudovat - jak pro dìti navštìvující ZŠ, tak i pro mimoškolní - prostøedí, kde by mohli využít všechny možnosti volnoèasových aktivit. Proto projekt dostal název Infrastruktura pro volný èas. Cílem tohoto projektu byla celková rekonstrukce tìlocvièny, pøístavba posilovny, výstavba odpoèinkového altánu, umístìní venkovních herních prvkù a zbudování chodníkù v prostoru mezi ZŠ a tìlocviènou a s využitím celého prostoru na tzv. školní zahradì. Žádost o dotaci byla podána na ROP Jihozápad, ve kterém jsme úspìšní nebyli a po dalším pøehodnocení, které se uskuteènilo následující rok, jsme skonèili /pokraèování na str. 2/ Z obsahu: Zasedalo zastupitelstvo Víte, že... Ze školství Z matriky Sport Letní toulky Rozkvetlé louky, zasetá pole, pestrobarevné zahrady, kytice kvìtù na prostøeném stole - léto, léto je zas tady. Zahradní parky pod širým nebem, spoleèné rodinné grilování, letní pohodu si užívat budem, se svými pøáteli do svítání. Do nejkrásnìjšího parku-pøírody, na bájeèných výletech zavítáme, chytáme bronz nìkde u vody a letní lásky potkáváme. Léto je tady v plné kráse, má barvu malin, jahod, louky, léto nás do svìta fantazie nese, láká nás, svádí nás na letní toulky. JF

2 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 2 /dokonèení ze str. 1/ v náhradních projektech. Po pìti letech jsme byli znovu osloveni (asi zbyly peníze), jenomže situace v našem školství se rapidnì zmìnila a pøed pìti lety podaný projekt musel dodržet všechna stanovená kriteria. Vznikla otázka, zda-li pøijmout dotaci a postavit novou tìlocviènu s pøilehlými stavebními prvky tak, aby to odpovídalo pùvodnímu projektu s tím, že jakákoliv zmìna nám nebude v žádném pøípadì proplacena. S myšlenkou, že celý projekt musí být pøedfinancován ze strany obce a tím pádem si budeme muset vzít další úvìr, a to jen proto, že ve finále chceme dnes budovu tìlocvièny pouze opravit, nás pøibrzdila pøi rozhodování. Na jedné stranì vidina nové tìlocvièny spolu s venkovní hernou a novou posilovnou za spoluúèasti minimálnì 5 mil. Kè z rozpoètu obce, na druhé stranì pouhá oprava tìlocvièny (šatny, støecha) za cca tøetinový výdaj. Nakonec jsme se rozhodli ušetøit obci co nejvíce financí z rozpoètu a schválili jsme odmítnutí dotace s tím, že oprava tìlocvièny bude zapoèata ještì v tomto roce. Pøi rozhodování nad systémem vytápìní sálu bylo rozhodnuto, že mnohem levnìjší, co se týká provozu, bude vytápìní plynem. Pokud nebude v zimním období delší dobu žádná akce, nebude se muset sál temperovat proti zamrznutí otopného média a tím se zásadnì ušetøí na provozu. Plynové nádoby budou umístìny vedle sálu, z nich bude plyn (èistý propan) pøiveden do generátoru na výrobu teplého vzduchu, který pøes modulový hoøák bude vhánìt horký vzduch do objektu. Abychom mìli svoje samostatné mìøení spotøeby el. energie bude zbudována i nová pøípojka elektøiny do sálu. V pøíštím roce je plánována rekonstrukce toalet spolu s novou pøípojkou vody a odpadu. Tím bude sál plnì osamostatnìn od všech inženýrských sítí a nebude závislý na pøilehlé restauraci, jejíž budoucnost je prozatím v nedohlednu. Za nìkolik dní dojde k plánované opravì vodohospodáøské infrastruktury v lokalitì na Výhonì. Bude vymìnìna èást hlavního vodovodního øadu spoleènì s napojením vodovodních pøípojek. Po zhutnìní bude komunikace pokryta asfaltovým povrchem. Jelikož se jedná o úzkou komunikaci za telefonní ústøednou, upozoròuji, že bude po dobu opravy celá uzavøena. Na záøí je plánována další obnova vodohospodáøské infrastruktury, tentokráte se jedná o vody odpadní. I zde již máme pøipravený projekt a stavební povolení. Po výbìru dodavatele pøistoupíme k realizaci obnovy technologie èištìní odpadních vod na ÈOV v Ratiboøských Horách. V dalších bodech programu zastupitelstva byl odsouhlasen Zámìr na prodej obecního pozemku p. è. KN36/2 v k.ú. o výmìøe 19 m 2, zámìr na prodej èásti obecního pozemku p. è KN 1167/1, v k.ú. Ratiboøice u Tábora o výmìøe cca 58 m 2, prodej obecního pozemku p. è. KN 204/7 (zahrada) o výmìøe 197 m 2 v k.ú. Ratiboøské Hory, dále prodej a smìna obecního pozemku p. è. KN 203/1 (ostatní plocha) o výmìøe 100 m 2 a 203/29 (ostatní plocha) o výmìøe 13 m 2 v k.ú. Ratiboøské Hory a prodej obecního pozemku p.è. KN 443/36 (ostatní plocha) o výmìøe 142 m 2 a KN 61/2 (zastavìná plocha a nádvoøí) v k.ú. Ratiboøské Hory. -sta

3 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 3 V í t e, ž e termín pro zaplacení poplatkù za odpady byl již , všechny opozdilce žádáme o urychlenou úhradu... n n n... školní jídelna zahájí opìt provoz v pondìlí 25. srpna Red. DubFestík 2014 II. roèník Poslední èervnová sobota patøila již druhým rokem DubFestíku, pøehlídce Country a Bluegrassových supin. Letošní roèník se vyvedl jak poèasím, tak i skladbou vystupujících skupin, kdy jsme mohli pøivítat i pøední bluegrassovou skupinu Blanket Praha, která hraje již od roku Své muzikantské umìní nám pøedvedl i Kvintet Písek, Ètyøválec Dixie, Žíznivej Slim a skoro místní Krýgl Boys. O pøíjemné zpestøení se svým vystoupením postaraly Sestry Šavrdky a ani letos nechybìla výuka country tancù pod vedením taneèní skupiny Ètverylka z Tábora. Velké podìkování za organizaci celého festivalu patøí obèanskému sdružení Život v Dubu, které vás tímto zve na další roèník DubFestíku, opìt za rok poslední èervnovou sobotu. Lhotkovi u voleb

4 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 4 V pátek 27. èervna pøevzali žáci 9. tøídy základní školy v obøadní místnosti obecního úøadu svá poslední vysvìdèení, která jim pøedala tøídní uèitelka p. Filipová. Starosta se se všemi absolventy rozlouèil, pøedal jim na památku knihu a popøál mnoho úspìchù v dalším životì. Se školou a uèiteli se za žáky rozlouèil Václav Bednáø. Pøi pøíležitosti ukonèení pracovního pomìru se pan starosta rozlouèil s uèitelkou Janou Filipovou a uèitelem Karlem Kaifrem a podìkoval jim za vynikající práci s dìtmi. Posledními devá áky na naší škole byli: Václav Bednáø, Matìj Blovský, Vendula Hauserová, Radek Lamboj, Jiøí Macháèek, Vojtìch Mareš, Jiøí Pakosta, Petr Rothbauer, Aleš Svatek, Natálie Šilhavecká, Kateøina Vrtišková. V sobotu 28. èervna pøipravil SDH Ratiboøské Hory zábavné odpoledne pro dìti a jejich rodièe na louce pod hasièárnou. K vidìní byly ukázky psovodù Policie ÈR i záchranného systému, simulace autonehody a následné uhašení automobilu jednotkou sboru dobrovolných hasièù obce Ratiboøské Hory. Pro dìti byly pøipraveny soutìže s hasièskými tématy, pro nejmenší skákací hrad. Ze školství Slavnostní pøedání posledního vysvìdèení žákùm 9. tøídy ZŠ v Ratiboøských Horách Zaèátek prázdnin Místní lidová knihovna Ratiboøské Hory má otevøeno každé úterý od do hodin. Zveme všechny ètenáøe k její návštìvì. Rozlouèení s pøedškoláky V mateøské škole jsme se 19. èervna rozlouèili s pøedškoláky. Dìti si pøipravily kulturní vystoupení, kde zahrály písnièky na flétny, zatancovaly a nakonec zahrály i divadelní pøedstavení. Rodièe a ostatní pøítomní je odmìnily zaslouženým potleskem. Dìti, se kterými jsme se rozlouèili byly Kateøina Cibulková, Tomáš Fišer, Lukáš Lhotka, Pavel Mareda, Denisa Mazáèová, Vítek Smetana, Radek Strada z Ratiboøských Hor, Lukáš Macháèek z Pohnání, Eliška Nováková z Horních Hrachovic a Filip Vanìk z Ratiboøic. Øeditelka mateøské školy p. Basíková popøála dìtem hodnì úspìchù ve škole a pøedala jim na památku knížku. Od obecního úøadu pøevzaly dìti pamìtní list a pastelky.

5 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 5 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Z matriky Blahopøejeme Jaroslav Blovský, Ratiboøské Hory 70 let Jaroslava Boháèová, 80 let Václav Vítù, 75 let Vladimír Vácha, Ratiboøské Hory 89 let Emil Bìlíèek, Podolí 86 let Anežka Bartáèková, 89 let Marie Zemanová, 85 let Vítáme Leona Benediktová, Ratiboøské Hory Rozlouèili jsme se Váchová Anna z Ratiboøských Hor 1928 Burian Jan z Ratiboøských Hor 1989 Red. Pan Jaroslav Blovský pøi podpisu pamìtní knihy Paní Jaroslava Boháèová pøi podpisu pamìtní knihy jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Vítání obèánkù V sobotu 17. kvìtna probìhlo v obøadní místnosti Obecního úøadu v Ratiboøských Horách slavnostní vítání obèánkù do života a do naší obce. Místostarosta pan Ing. Vladimír Vácha pøivítal Karolínu Hájkovou z Dubu, Marii Vaòkovou ze Vøesec, Jana Volemana a Šárku Stradovou z Ratiboøských Hor. Popøál rodièùm hodnì úspìchù pøi výchovì dìtí a pøedal jim penìžní dar od obce, maminkám kytièku a pamìtní list, dìtem pak hraèku. Rodièe se podepsali do pamìtní knihy naší obce. Krátké pásmo básní pro tuto pøíležitost pøipravila s dìtmi základní školy paní Mgr. Irena Melicharová. red Tenisté znovu V sobotu probìhl na tenisových kurtech na Smyslíku již 2. roèník tenisového turnaje ve ètyøhrách RATIHORY OPEN CUP o putovní pohár starosty obce. Na turnaj pøijalo pozvání 20 hráèù nejenom z jižních Èech ale i z Karlových Varù a Chebu. Turnaj poskytl divákùm kvalitní tenis, podpoøeny ideálním poèasím pro soutìžící. na kurtech Souèástí sportovního odpoledne bylo i pøátelské fotbalové utkání našich nejmenších fotbalistù, kteøí letos na podzim zahájí svou první soutìžní sezonu. I když tým starších žákù FC Táborsko byl nad jejich síly a utkání skonèilo jejich vysokou porážkou, byl to pro všechny pìkný sportovní zážitek a naším dìtem patøí podìkování za jejich stateèný sportovní výkon. Putovní pohár pro vítìze nakonec putoval do Tábora zásluhou vítìzné dvojice - Ladislav Kuba a Otto Matys. Pohár vítìznému týmu pøedal místostarosta obce, pan Ing. Vácha. Vzhledem k úèasti pøispìl tento turnaj nejenom k propagaci tenisu ale i celé naši obce. Poøadatelé vìøí, že další roèník bude mít ještì vyšší sportovní i spoleèenskou úroveò. Tenisové kurty, které jsou velmi dobøe pøipravené, jsou plnì k bezplatnì dispozici všem zájemcùm o tenis každý den. V souèasné dobì bohužel jejich využití je minimální.

6 èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 6 Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory Zhodnocení jara v I. B Myslím si, že jsme absolvovali jednu z nejúspìšnìjších sezón v historii našeho klubu. Dokázali jsme v jarní èásti navázat na naše kvalitní podzimní výkony a obsadit koneèné páté místo v tabulce, což považuji za velký úspìch, i když mým tajným snem bylo místo tøetí. I na jaøe jsme pøedvádìli solidní výkony a odmìnou nám bylo uhraných 19 bodù s aktivním skórem 30:25. Nebylo to ale nijak snadné, nebo jsme museli neustále mìnit sestavu a to z dùvodù pracovních, disciplinárních, ale i vinou zranìní. Mohli jsme proto dát v mistrovských utkáních vìtší šanci našim nadìjným dorostencùm, kteøí se jí zhostili velice dobøe. Zklamáním pro mì byl jen výkon mužstva v domácím utkání o pouti s Meteorem Tábor a zcela zbyteènì obdržené dvì èervené karty v závìru soutìže. Po velice krátkém odpoèinku se ale musíme již plnì soustøedit na pøíští sezónu. Víme, kde máme ještì rezervy a kde nás nejvíce tlaèí bota. Musíme kvalitnì a v co nejhojnìjším poètu absolvovat letní pøípravu. Též je tøeba tým na nìkterých místech posílit a zapracovat do nìj konèící dorostence. Na naše mužstvo budou zcela jistì kladeny jiné nároky, než když jsme minulý rok do soutìže vstupovali jako nováèek. Udìlali jsme od té doby velký výkonostní posun a z toho vyplývá, že teï nemùžeme alibisticky øíct, že se chceme v soutìži pouze zachraòovat, ale mìli by jsme minimálnì obhájit letošní vydobyté pozice. Závìrem musím podìkovat všem hráèùm za pøístup a pøedvedené výkony, kterými skvìle reprezentovali naši obec. Velké podìkování patøí též našim divákùm, kteøí nás podporovali v hojném poètu, a to i na høištích soupeøù. Hráèùm pøeji, a si užijí krátkého, ale zaslouženého volna. Již v pùlce èervence ale musíme zaèít s pøípravou na další a já doufám že opìt úspìšnou sezónu v krajské I. B tøídì.... Václav Hoffmann, trenér mužù SK Ratiboøské Hory Z dìtských výrokù: Živlù je pìt - voda, oheò, zemì, vzduch a maminka øíká,... (dokonèení v tajence køížovky). MISTØI SE VŠÍM VŠUDY Po podzimní èásti soutìže jsme byli na prvním místì s náskokem 2 bodù a mìli jsme jasný cíl, a to tuto pozici udržet až do konce soutìže. Jarní èást sezóny jsme zaèali dobøe a z tøech utkání jsme získali 7 bodù. Bohužel poté pøišel domácí krach s celkem Vìtrov, se kterým nikdo z nás nepoèítal. V dalších tøech týdnech jsme ale dokázali uhrát tøi výhry a to s celky Tuèap, v derby s Chýnovem a kontumaènì v Dražicích. Díky domácí výhøe s nedalekým Chýnovem jsme se stali mistry okresního pøeboru s 34 body a skóre 40:14. Podìkovat musím všem mým svìøencùm za pøedvádìné výkony po celou sezónu a také za jejich pøístup k tréninkùm. Mé podìkování patøí také mému asistentovi Karlovi Codlovi, který mi byl po celou sezónu tzv. pravou rukou. Podìkování patøí také naším fanouškùm, kteøí nás nejen v dùležitých zápasech, ale po celou sezónu podporovali. Na závìr bych chtìl všem dorostencùm popøát mnoho štìstí a úspìchù v pøechodu do mužské kategorie. Slavomír Mareš a Karel Codl Luštìní pro dìti Dìti, které odevzdají správnì vyluštìné tajenky doplòovaèek na obecním úøadì do konce èervence 2014, dostanou sladkou odmìnu. Vydává Obecní úøad v Ratiboøských Horách pod registraèním èíslem MK ÈR E Adresa redakce: Obecní úøad, Ratiboøské Hory telefon Vychází ètvrtletnì. Šéfredaktor: Radek Lamboj Redakèní rada ve složení: Ilona Burianová, Vladimír Vácha. Dodaný text upravila a vytiskla abc tiskárna Chotoviny

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015 Z pravo d a duben - èerven 2015 j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 Vážení spoluobèané, je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5

BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5 A tletické listy ÈESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION BULLETIN ÈESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 43. ROÈNÍK / 2011 / 5 ÈAS INFORMUJE Obsah: Slovo pøedsedy s. 1 n Pøedsednictvo s. 2 n Sekretariát s.

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

PANDA. Rychnov nad Kněžnou ročenka 2004-06

PANDA. Rychnov nad Kněžnou ročenka 2004-06 http://sweb.cz/panda-rk ŠŠ PANDA Společenské centrum Rychnov n. Kn. tel.: 494 542 482 PROJEKT ROŠÁDA 2005-2006 Petr Kačírek - mistr FIDE rekordní ELO 2360 Martina Marečková Postoupila na ME! PANDA vicemistrem

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

HALA V TØEBÍÈI BYLA SVÌDKEM PÌKNÝCH VÝKONÙ MLADÝCH GYMNASTEK. Èíslo 2-2012/2013

HALA V TØEBÍÈI BYLA SVÌDKEM PÌKNÝCH VÝKONÙ MLADÝCH GYMNASTEK. Èíslo 2-2012/2013 Èíslo 2-2012/2013 HALA V TØEBÍÈI BYLA SVÌDKEM PÌKNÝCH VÝKONÙ MLADÝCH GYMNASTEK více na str. 13 V Holicích se pøedstavili nejlepší stolní tenisté základních a støedních škol Více na str. 10-12. Kompletní

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více