partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota"

Transkript

1 partnerství dlouhodobost odpovědnost Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

2 /0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

3 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Účelem nadace je: aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti. Podpora vzdělávání. aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně-sociálního charakteru včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti. 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 04 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 06 Statut Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 12 Seznam obdarovaných za rok Seznam dárců za rok Zpráva nezávislého auditora 20 Účetní závěrka za rok 2012 Kontakt Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Na Příkopě 33, Praha 1 č.ú.: / internet: Další informace Další informace o aktivitách Nadace Jistota hledejte na

4 2 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Úvodní slovo předsedkyně správní rady Vážení čtenáři, milí přátelé, mám tu čest napsat jménem správní rady svoje první úvodní slovo do Výroční zprávy Nadace Komerční banky, a.s. Jistota. Nadace v roce 2012 pomáhala lidem lidem, kteří naši pomoc potřebovali ze zdravotních či sociálních důvodů. Nadace poskytla 56 darů v celkové hodnotě Kč. Prostředky směřujeme zejména organizacím zabývajících se péčí o seniory, nevyléčitelně nemocné a zdravotně znevýhodněné děti a dospělé. Namátkou bych zmínila jen několik příkladů. Pokračovali jsme společně se společností Linet a s Asociací hospiců v projektu na podporu výměny lůžkového fondu hospiců. Nezapomněli jsme na našich 20 babyboxů, jejichž instalaci Nadace v minulých letech finančně zajistila poskytujeme prostředky na jejich údržbu. Nově jsme podpořili i vybrané organizace hendikepovaných sportovců. Správní rada Nadace rovněž rozhodla o poskytnutí několika darů zaměstnancům skupiny Komerční banky nebo jejich rodinným příslušníkům ve velmi těžkých životních situacích. Avšak dary bychom nemohli poskytnout bez štědrých dárců. Proto bych chtěla poděkovat vedení Komerční banky a všem zaměstnancům, kteří Nadaci přispěli svými finančními dary. Velmi si toho vážíme. Zároveň se nám podařilo i aktivně shromažďovat finanční prostředky z alternativních zdrojů. Úspěšný golfový turnaj KB, jehož účastníci z řad zaměstnanců banky a spolupracujících společností přispěli na vybraný projekt Nadace, je toho dobrým příkladem. Věřím, že se stane tradicí. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat členům správní a dozorčí rady Nadace, kteří věnují svůj čas a energii charitativní práci. Velký dík patří především dlouholetému předsedovi správní rady Nadace Jaroslavu Říšskému, jehož působení ve správní radě skončilo v únoru roku S úctou Sylva Floríková předsedkyně správní rady Správní rada nadace: Zleva: Jiří Koutný Sylva Floríková Michal Ventruba Dalibor Knecht Jaroslav Říšský Kateřina Šušáková

5 3 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

6 4 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Vážení dárci, partneři a kolegové, dozorčí rada Nadace Komerční banky Jistota v průběhu roku 2012 zajišťovala úkoly, které jí podle zákona i jejího statutu příslušejí jako její základní povinnosti. Podstata činnosti dozorčí rady spočívala zejména v následujících oblastech: sledování hlavních aktivit nadace v roce 2012 a to v úzké spolupráci se správní radou nadace, včetně účasti na zasedáních správní rady, kontrolní činnosti, jež se soustředila zejména na kontrolu hospodaření a podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost vedení účetnictví, a v neposlední řadě také přezkum roční účetní závěrky nadace. Po přezkoumání účetní závěrky nadace za období od 1. ledna do 31. prosince 2012 a na základě zprávy externího auditora k této účetní závěrce dozorčí rada konstatuje, že účetnictví nadace bylo vedeno správně, průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy a statutem nadace. Jako předseda dozorčí rady mohu konstatovat, že nadace vyvíjela činnost v souladu s právními předpisy a svým statutem. Závěrem mi dovolte, tak jako každý rok, poděkovat všem institucím a lidem, kteří se rozhodli jakýmkoliv způsobem podpořit činnost a fungování naší nadace. A to jak dárcům, za jejich rozhodnutí finančně podpořit činnost nadace, tak i kolegyním a kolegům, zaměstnancům Komerční banky, kteří se dobrovolně a nezištně spolupodílejí na zdárném chodu nadace a úspěšné realizaci jejích projektů. Jsem potěšen, že okruh příznivců a spolupracovníků nadace se neustále rozšiřuje. Jsem přesvědčen, že jejich nadšení a profesionalita je klíčovým prvkem, který umožňuje realizovat činnost nadace v současném rozsahu a kvalitě. Za dozorčí radu Ing. Josef Číhal předseda dozorčí rady

7 5 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Nadace KB Nadace poskytla v roce 2012 celkem 56 darů v celkové hodnotě Kč. Prostředky směřovaly zejména organizacím zabývajících se péčí o seniory, nevyléčitelně nemocné a zdravotně znevýhodněné děti a dospělé.

8 6 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Statut Nadace Komerční banky, a.s. Jistota úplné znění platné k 31. prosinci 2012 Preambule Nadace Komerční banky, a.s. Jistota byla registrována Obvodním úřadem pro Prahu 1 dne pod registračním číslem P1 393/94. Nadační výbor jako statutární orgán nadace vydává tento statut, kterým uvádí právní poměry nadace do souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. I. Úvodní ustanovení 1. Název nadace zní: Nadace Komerční banky, a.s. Jistota (dále jen nadace ) 2. Sídlo nadace je Na Příkopě 33, , Praha 1 3. Zřizovatelem nadace je Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, , Praha 1, IČ: Nadace je právnickou osobou s působností na území celé České republiky II. Účel nadace Účelem nadace je: aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti podpora vzdělávání aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně-sociálního charakteru včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti K dosažení uvedeného účelu může nadace spolupracovat s právnickými a fyzickými osobami v České republice i zahraničí. III. Zdroje nadace 1. Základním zdrojem nadace je nadační vklad, který na ní převedl zřizovatel. Zdrojem nadace jsou nadační dary právnických a fyzických osob z české republiky a zahraničí. Zdrojem jsou i dobrovolné příspěvky zaměstnanců Komerční banky, a.s., které budou ve stejné výši pravidelně doplňovány příspěvky Komerční banky, a.s. 2. Nadační jmění tvoří peněžní prostředky ve výši Kč, které jsou uloženy na zvláštním účtu u Komerční banky, a.s.

9 7 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Pomáháme V uplynulých letech jsme finančně zajistili instalaci a údržbu celkem 20 babyboxů na různých místech České republiky. Nově jsme podpořili i vybrané organizace hendikepovaných sportovců.

10 8 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota IV. Poskytování nadačních příspěvků 1. Nadace v souladu se svým účelem poskytuje časově omezené, popřípadě neomezené nadační příspěvky fyzickým a právnickým osobám. 2. Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě žádosti uchazeče o nadační příspěvek. 3. Žádost je předkládána na formuláři nadace, který je přílohou č. 1 tohoto statutu, a který je k dispozici v sídle nadace. 4. Žádosti o nadační příspěvky se podávají zásadně u správní rady nadace. 5. O udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada v rámci svých pravidelných zasedání. 6. Správní rada informuje žadatele o svém rozhodnutí. Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smlouvy mezi nadací a příjemcem příspěvku. 7. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. V. Náklady na správu nadace Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 5 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. VI. Správní rada 1. Nadaci spravuje správní rada, která je statutárním orgánem. 2. Členové správní rady jsou s výjimkou první správní rady, kterou jmenoval zřizovatel, voleni správní radou na návrh zřizovatele. 3. Funkční období členů správní rady bude tříleté. 4. Správní rada má 6 členů, kteří jsou voleni na návrh zřizovatele. Členové správní rady jsou uvedení v příloze č. 2 tohoto statutu. 5. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. 6. Členství ve správní radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odvoláním, a to přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech nebo statut nadace anebo přestane-li člen být zaměstnancem nebo členem orgánu zřizovatele, d) odstoupením. 7. Správní rada se schází podle potřeby minimálně však jedenkrát za dva měsíce. Schůze správní rady svolává a řídí předseda, popřípadě z jeho pověření jiný člen správní rady. 8. Správní rada je usnášeníschopná, jestliže je na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí správní rady je schváleno, jestliže pro něj hlasovala více než polovina přítomných členů správní rady.

11 9 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 9. Správní rada využívá a spravuje finanční prostředky nadace v souladu se stanoveným účelem nadace. 10. Správní rada rozhoduje o: změnách tohoto statutu schválení rozpočtu nadace a jeho změnách schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření volbě nových členů správní rady a dozorčí rady a o jejich odvolání sloučení s jinou nadací zvýšení nadačního jmění poskytnutí nadačních příspěvků vydání vnitřních předpisů nadace zřízení poradních orgánů nadace akcích realizovaných nadací. 11. Za nadaci jednají navenek předseda správní rady a správní radou pověřený člen správní rady, a to každý z nich samostatně. Podepisují se za nadaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu nadace připojí svůj podpis. VII. Dozorčí rada 1. Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada. 2. Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady jsou uvedení v příloze č. 2. tohoto statutu. 3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. 4. Členy dozorčí rady volí správní rada na návrh zřizovatele, s výjimkou první dozorčí rady, kterou jmenoval zřizovatel nadace. Členové dozorčí rady jsou voleni z osob, které nejsou členy správní rady, ani nemají k nadaci žádný vztah. 5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 6. Dozorčí rada: kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost vedení účetnictví přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu dohlíží na to, aby nadace vyvíjela činnost v souladu s právními předpisy a statutem nadace upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky. 7. Kontrola činnosti nadace se provádí podle příslušných obecně závazných právních předpisů a nejméně jedenkrát ročně podává dozorčí rada zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

12 10 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 8. Členství v dozorčí radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odvoláním, a to přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech nebo statut nadace anebo přestane-li člen být zaměstnancem nebo členem orgánu zřizovatele, d) odstoupením. VIII. Výroční zpráva 1. Nadace vypracovává výroční zprávu každoročně do Výroční zpráva bude založena u rejstříkového soudu. V úředních hodinách Komerční banky, a.s., bude zpřístupněna též v sídle nadace. IX. Závěrečná ustanovení 1. Tento statut nabývá účinnosti dnem rozhodnutí správní rady o změnách tohoto statutu. 2. Tento statut může být měněn a doplňován písemnými po sobě jdoucími dodatky. 3. Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude přiložen k návrhu na zápis nadace do rejstříku nadací a nadačních fondů a jeden bude založen v dokumentaci nadace. V Praze dne Ing. Jaroslav Říšský předseda správní rady Ing. Sylva Floríková členka správní rady

13 11 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Příloha č. 1 Dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku Název subjektu (jméno) Zastoupený kým Funkce IČ (r. č.) Adresa (PSČ, ulice, číslo) Číslo účtu Telefon Fax Nadřízený orgán Účel použití příspěvku Požadovaná částka v Kč Byl již někdy Komerční bankou (Nadací Jistota) příspěvek poskytnut? ano - ne Částka Rok Žadatel se zavazuje neprodleně informovat Nadaci Jistota o využití přidělených prostředků a umožnit členům orgánů nadace Jistota nebo jimi pověřeným zástupcům kontrolu využití přidělených prostředků Adresa Telefon Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele Razítko Rodné číslo Datum Stanovisko správní rady nadace Příloha č. 2 Členové dozorčí rady Ing. Josef Číhal, předseda Ing. František Hrnčíř Ing. Dita Peschová Členové správní rady Ing. Jaroslav Říšský, předseda Ing. Sylva Floríková Ing. Jiří Koutný Ing. Michal Ventruba Ing. Dalibor Knecht Ing. Kateřina Šušáková Stav k

14 12 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Seznam obdarovaných za rok 2012 Pořadí Subjekt Předmět žádosti Částka (Kč) 1 Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky 1 notebook hmotný dar 2 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. vybavení dílny a nákup výtvarného materiálu Samostatný dětský oddíl Brontosauři 2 notebooky hmotný dar 4 Sdružení vozíčkářů Hrabyně zvedák Birdie Oblastní charita Červený Kostelec PC dílna Žireč 1 3 notebooky hmotný dar 6 Zdravotní klaun o.s. projekty pro děti, Klauniády Základní, mateřská a praktická škola Kolín, p.o. 2 skluzavky pro handicapované děti Domov svaté Rodiny, Praha 6 výstavba a vybavení stravovacích prostor Základní a mateřská škola speciální Nový Jičín, Komenského 64, p.o. projekt Smyslová zahrada Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. zdravotní pomůcky Charita sv. Anežky Otrokovice lůžko (LINET) Martina Unzeitigová pomoc v tíživé životní situaci Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava rehabilitační houpačka pro děti Občanské sdružení Květná Zahrada projekt Poslední střecha Základní a mateřská škola Prointepo s.r.o. rekonstrukce dětského hřiště Zdravotně sociální služby Turnov postele (LINET) Fakultní nemocnice v Motole 3ks nebulizátorů Fakultní nemocnice v Motole instrumentarium pro transplantace chrupavek Domov sociálních služeb Liblín, p.o. zvedací hygienické židle Alenti s váhou, baterie, nabíječka 20 Občanské sdružení Babybox pro odložené děti Statim servis/opravy 20 babyboxů pořízených z finančního daru Nadace 21 Domov pro seniory Skalka v Chebu, p.o. ošetřovatelská lůžka (LINET) Terno Plus s příslušenstvím 22 Ing. Marcela Fikrlová, SGEF léčebné výlohy Domov pro seniory Elišky Purkyňové antidekubitní matrace Prema a Terno Plus Středisko rané péče SPRP Olomouc projekt DOMOV JE DOMA! Občanské sdružení Atletika vozíčkářů organizační zajištění závodů KB Český pohár (SPONZORING) 26 Mateřská, základní a praktická škola Daneta vybavení dílen a kuchyňky Sport bez předsudků, o.s. personální školení, technické zabezpečení, zdravotnický personál 28 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava elektrická polohovatelná lůžka Český ragbyový svaz vozíčkářů sportovní soustředění, rehabilitace, tréninky

15 13 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Pořadí Subjekt Předmět žádosti Částka (Kč) 30 Nemocnice Kyjov, p.o. 2ks infuzních pump Zdeňka Pivničková pomoc v nouzi zaměstnanci KB Pavel Puš pomoc v nouzi bývalému zaměstnanci KB Česká federace potravinových bank nákup potravin Základní a mateřská škola speciální Nový Jičín, projekt Smyslová zahrada Komenského 64, p.o. 35 Městská část Praha 4 polohovací lůžka pro Dům seniorů v Jílovské ulici 36 Oblastní charita Červený Kostelec hospic Sv. Anežky České lůžka s příslušenstvím (LINET) Hospic sv. Štěpána, o.s. lůžka a matrace (LINET) Hospic sv. Lazara Plzeň lůžka (LINET) Hospic sv. Jana Neumanna, Prachatice matrace, křesla (LINET) Diaklonice ČCE hospic Citadela, Valašské Meziříčí matrace, křesla (LINET) Hospicové hnutí Vysočina o.s. křesla (LINET) Hospic v Mostě, o.p.s. křesla (LINET) Hospic na Svatém Kopečku křesla (LINET) Irena Sáblová, KB pomoc v nouzi ALKA, o.p.s. rehabilitační stůl Občanské sdružení TŘI 1 notebook hmotný dar 47 Oblastní Charita Červený Kostelec (Žireč u Dvora Králové) 1 notebook hmotný dar 48 Sociální služby Města Sušice výškově nastavitelná vana Život bez bariér, o.s., Nová Paka elektrické polohovatelné lůžko Sociální služby p.o. Kynšperk nad Ohří nájezdová hydraulická rampa s příslušenstvím Oblastní charita Ostrov polohovací lůžka vč. matrací Sociální služby Brandýs nad Labem 2 sušičky, 2 notebooky Základní a mateřská škola Prointepo dofinancování sbírky zaměstnanců KB Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje plicní ventilátor Oxylog Cheiron T, Tábor PC, software vybavení, multifunkční kopírovací stroj 56 Gabriela o.s. polohovací lůžka a křesla (LINET) CELKEM

16 14 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Seznam dárců za rok 2012 Přijaté příspěvky od právnických osob za rok 2012 Částka (Kč) Komerční banka, a.s SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o Adastra, s.r.o Profinit Accenture Central EU Trask Solutions a.s Unicorn Systems s.r.o Xerox Czech Rep. s.r.o Ness Czech s.r.o Axamit, s.r.o CCL - Conference CZE Anywhere s.r.o Přijaté příspěvky od fyzických osob nad 2 tis. Kč za rok 2012 Částka (Kč) Resl Milan Juřiček Miloslav Kratochvíl Antonín Šetina Martin Komonski Slawomir Přibil Karel PaedDr Doležalová Ivana Ing Hora Petr Volný Martin Kalina Petr Juchelka Jan Mládková Helena Walderová Jana Jacková Lucia Lust Zdeněk Mgr Vaněk Jiří Voštinka Jan 5 000

17 15 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Přijaté příspěvky od fyzických osob nad 2 tis. Kč za rok 2012 Částka (Kč) Koláčová Irena Nováková Markéta Basár Radek Fárová Petra Knecht Dalibor Ing Novák Michal Čapek Radovan Ing Kotík Jan Růžička Ivo Solanová Dana Fabián Petr Hlavsa Petr Kopejtková Marcela Bc Houbová Renáta Ing Kipielová Petra Zachariášová Lenka Ing Belada Radko Ing Bečičková Hana Brouillard Sylvain Burian Vladimír Cmíral Radek Czornyj Zdeněk Čejka Pavel Hampl Michal Hejralová Hana Hoffman Pavel Holubec Petr Chabr Jaromír Chejnovská Alena Javorek Petr Kasák Marek Kneblová Eva Koldinský Karol Ing

18 16 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Přijaté příspěvky od fyzických osob nad 2 tis. Kč za rok 2012 Částka (Kč) Koniaríková Věra Koutník Jiří Kuták Roman Lambert Roderick Mastná Věra Matějka Karel Němcová Marie Novák Marek Palečka Peter Pánek Michal Pelčák Pavel Poláčková Jana Polívka Čeněk Popelka Pavel Rieger Aleš Ságner Roman Sedláček Petr Slabý Petr Soukup Tomáš Šabata Libor Šilha Ladislav Bc Škop Jiří Tomková Klára Vaculík Chmelinová Žaneta Vavřík Jiří Ventruba Michal Vincencová Petra Wagnerová Mária Ing Zikmund Michal Žák Jakub 2 000

19 17 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Děkujeme všem dárcům Naše činnost by se neobešla bez štědrých dárců z řad firem, jednotlivců i zaměstnanců skupiny KB. Jednou z již tradičních dobrovolnických akcí je darování krve zaměstnanci skupiny KB.

20 18 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Zpráva nezávislého auditora

21 19 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

22 20 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Účetní závěrka za rok 2012 Rozvaha k (v tis. Kč) AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0 B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 0 0 II. Pohledávky celkem 0 0 III. Krátkodobý finanční majetek celkem Účty v bankách IV. Jiná aktiva celkem 0 0 Aktiva celkem

23 21 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota PASIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem Vlastní jmění II. Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem 0 0 I. Rezervy celkem 0 0 II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 III. Krátkodobé závazky celkem 0 0 IV. Jiná pasiva celkem 0 0 Pasiva celkem

24 22 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Výkaz zisku a ztráty k (v tis. Kč) Za účetní období celkem 2011 A. Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem Ostatní služby III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem V. Ostatní náklady celkem Dary Jiné ostatní náklady 1 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem VIl. Poskytnuté příspěvky celkem VlIl. Daň z příjmů celkem Náklady celkem Za účetní období celkem 2011 B. Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem III. Aktivace celkem IV. Ostatní výnosy celkem Úroky V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky (dary) VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění

25 23 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Příloha k účetní závěrce za rok Obecné údaje 1.1 Založení a charakteristika nadace Nadace Komerční banky, a.s. Jistota, byla založena jako nadace dne a byla registrována u obvodního úřadu Praha 1, pod registračním číslem P1 393/94. Ode dne je zapsána do nadačního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl N, vložka 39. Nadace má nadační jmění ve výši 500 tis. Kč, které bylo uloženo na účtu u Komerční banky, a.s. Zřizovatelem nadace je Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1. Hlavním účelem nadace je: aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti podpora vzdělávání aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně-sociálního charakteru včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti. K dosažení uvedených cílů může nadace spolupracovat s právnickými a fyzickými osobami v České republice i v zahraničí. 1.2 Organizační struktura nadace Činnost nadace je řízena správní a dozorčí radou. 1.3 Správní rada a dozorčí rada Správní a dozorčí rada měly v roce 2012 tyto členy: Správní rada: Členové správní rady Ing. Jaroslav Říšský, předseda Ing. Sylva Floríková Ing. Jiří Koutný Ing. Kateřina Šušáková Ing. Dalibor Knecht Ing. Michal Ventruba Dozorčí rada: Členové dozorčí rady Ing. Josef Číhal, předseda Ing. František Hrnčíř Ing. Dita Peschová Za nadaci jednají navenek předseda správní rady a správní radou pověřený člen správní rady, a to každý z nich samostatně. Podepisují se za nadaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu nadace připojí svůj podpis.

26 24 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2. Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví nadace je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 3. Přehled významných účetních pravidel a postupů 3.1. Výnosy a náklady O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) účtuje nadace prostřednictvím výkazu zisku a ztráty prostřednictvím účtů 546 dary a 682 přijaté příspěvky. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v celých tisících korun českých (Kč).

27 25 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 4.1. Finanční majetek (v tis. Kč) Bankovní účet nadačního kapitálu Běžný účet Termínovaný účet Celkem Všechny účty jsou vedeny u Komerční banky, a.s., kde byl také uložen nadační kapitál ve výši 500 tis. Kč Vlastní zdroje Přehled o změnách ve vlastních zdrojích (v tis. Kč) Registrované nadační jmění HV běžného roku Nerozdělený zisk* Celkem Zůstatek k Rozdělení hospodářského výsledku Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk HV běžného účetního období Zůstatek k *Včetně výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. (v tis. Kč) Registrované nadační jmění HV běžného roku Nerozdělený zisk Celkem Zůstatek k Rozdělení hospodářského výsledku Nerozdělený zisk HV běžného účetního období Zůstatek k

28 26 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 4.3. Výnosy podle hlavních činností (v tis. Kč) Přijaté příspěvky dary Výnosy z krátkodobého finančního majetku Celkem V roce 2012, resp nadace obdržela dar od Komerční banky, a.s., ve výši tis. Kč, resp. 10 tis. Kč (viz bod 4.7) Poskytnuté dary Poskytnuté dary k činily tis. Kč (v roce tis. Kč). Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2012: (v tis. Kč) Pomoc zaměstnanci v tíživé životní situaci Oblastní charita Červený Kostelec 432 Hospic sv. Štěpána, o.s. 220 Občanské sdružení Atletika vozíčkářů 215 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. 188 Léčebné výlohy - zaměstnanec 150 Sport bez předsudků, o.s. 135 Gabriela o.s. 132 MŠ, ZŠ, PŠ Daneta 126 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. 104 Domov svaté Rodiny, Praha Ostatní příspěvky Celkem 7 508

29 27 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2011: (v tis. Kč) Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových 500 Fakultní nemocnice Motol 500 Nadační fond IBD Comfort 500 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 300 Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice 254 Daneta s.r.o. 250 Český červený kříž (Japonsko) 250 Obl. charita Červený Kostelec hospic Anežky České 206 Ústav pro péči o matku a dítě 200 Ostatní příspěvky Celkem Výnosové úroky Výnosové úroky k činily 72 tis. Kč ( tis. Kč) Ostatní služby Ostatní služby ve výši 458 tis. Kč obsahují zejména poplatky za vedení účetnictví, přípravu podkladů pro audit a poplatky za audit ( tis. Kč) Transakce se zřizovatelem V roce 2012 a 2011 obdržela nadace příspěvek od svého zřizovatele Komerční banky, a.s. ve výši tis. Kč a 10 tis. Kč (viz bod 4.3).

30 28 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 5. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány Nadace nemá žádné zaměstnance. V roce 2011 a 2012 neobdrželi členové správní a dozorčí rady žádné půjčky ani odměny. Členové statutárních a kontrolních orgánů účetní jednotky ani jejich rodinní příslušníci neměli účasti v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. 6. Závazky neuvedené v účetnictví Nadace neměla k a k žádné závazky neuvedené v účetnictví. Nadace se k a k neúčastnila žádných aktivních ani pasivních soudních sporů. 7. Události, které nastaly po datu účetní závěrky Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k Dodatečné informace Článek V. statutu nadace stanoví, že celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 5 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. V roce 2012 celkové roční účetní náklady vynaložené na poskytnuté služby dosáhly 6,1 % ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Tyto účetní náklady však zahrnovaly náklady za audit v částce 90 tis. Kč, které byly nadaci poskytnuty jako dar a další náklady v částce 195 tis. Kč, které nesouvisely se správou nadace. Vyjmeme-li tyto částky z nákladů, procento dosahovalo 2,3 %, což je pod hranicí 5 %. V roce 2011 nebyl tento limit překročen.

31 29 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Dlouhodobá podpora Mezi hlavní projekty, kterým Nadace Jistota dlouhodobě věnuje největší pozornost, patří podpora zdraví a vědeckého výzkumu, podpora náhradní rodinné péče, podpora LDN zařízení, hospiců, domovů seniorů a projekt JISTOTA S LINETEM a podpora projektu dětských kont.

32 30 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Poznámky

33 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Na Příkopě 33, Praha 1 tel.: č.ú.: / internet: Komerční banka, a.s. Design, produkce a výroba: ENTRE, s.r.o.

34

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 Tento dokument je majetkem Nadace Leontinka. Zpracoval: informační část: Nadace Leontinka finanční část: Alena Kuchtová, daňová poradkyně 1 OBSAH INFORMAČNÍ

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2012

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2012 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více