Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Jaro k nám dorazilo až na druhý pokus I když letošní Velikonoce a dny po nich následující vzbuzovaly představu, že je opět načase shánět vánoční dárky, jaro si k nám nakonec cestu našlo. Kdyby tomu v době, kdy čtete tyto řádky, opět nic nenasvědčovalo (jen to ne!!!), předkládáme zde důkazy posbírané (nejen) po našem městě ve druhém dubnovém týdnu: Televizní reklamy na léky proti nachlazení vystřídalo varování před klíšťaty. V obchodech s textilem renomovaných značek seženete pouze letní zboží. Malí pejsci odložili svetry. V ulicích i na polních cestách se začaly ozývat fichtly a prskolety různého věku a původu. Kromě ptactva je venku stále častěji slyšet i hrající si děti jedná se nejspíše o skupinky nešťastníků, kteří mají momentálně svůj PC mimo provoz nebo zabavený rodiči. Zahrádky začínají hrát všemi barvami někde jsou to květiny, jinde pestré tepláky plejících, hrabajících a sázejících tvorů. Horkokrevná mládež vyměnila ze dne na den zimní oblečení za trička a krátké kalhoty. Z fotbalového stadionu se s větrem nese známý hlas oznamující aktuální stav utkání. Na školách začalo poslední čtvrtletí školního roku. V tržnici u potoka si zase můžete zajít na výbornou zmrzlinu. Ale hlavně do svého letního bytu na komín u Gamy se vrátili čápi. listy Ročník XXIII AKTUÁLNÍ TÉMA Soutěž Výstava - Ellen Petrusová Nová posilovna Soutěž Získejte úsporné žárovky pro celou rodinu zdarma. Stačí vyplnit dotazník, který obdržíte během května 2013 do Vaší poštovní schránky a zařadit se do slosování o úsporné žárovky pro Vaši domácnost a další hodnotné ceny v hodnotě Kč Výstava - Ellen Petrusová strana 4 Během května lze v infocentru na náměstí navštívit výstavu fotografií a kreseb Ellen Petrusové, studentky trhovosvinenského gymnázia strana 5 H. Halešová DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k velkému zájmu o vstupenky na školní akademii přidáváme 4. představení v pondělí od 17 hod. Vstupenku (50,- Kč) je možné zakoupit v kanceláři školy, v den vystoupení přímo v KD. ZŠ T. SVINY Nová posilovna Během měsíce března byla po rozsáhlé rekonstrukci v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště T. Sviny otevřena posilovna, která je nově zpřístupněna veřejnosti. strana 13

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 USNESENÍ z XIV. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 25. března 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech Přítomno: 21 zastupitelů s omluveným pozdějším příchodem pana Ing. Jana Nepraše a Mgr. Františka Slípky Omluveni: Ing. P. Kratochvíl, M. Neužil Informace z radnice zmocňuje místostarostku Mgr. Věru Korčakovou k zastupování města Trhové Sviny v Místní akční skupině Sdružení Růže. ( pro 19, zdržel 2) schválilo rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Města Trhové Sviny pro rok 2013 takto: TJ Spartak T. Sviny 360 tis. Kč, MC Človíček NEBOJSA 50 tis. Kč, Domeček TS-ARCHA 50 tis. Kč a Prevent o.s. 25 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem smluv. ( pro 20, zdržel 1) V. Korčaková Zápis Zastupitelstvo města schvaluje zadání Změny č. 2 územního plánu Trhové Sviny. ( pro 18, proti 1, zdržel 1) rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny navrhovatel pan Jan Rešl, Nádražní 638, Třeboň. ( pro 20) rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny označenou jako Změna č. 3 územního plánu Trhové Sviny navrhovatelé spol. Ateliér Malec s.r.o. a Dolbit spol. s.r.o. ( pro 19, zdržel 1) vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o stanovení času, ve kterém mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce. Vyhláška nabude účinnosti ( pro 19, zdržel 1) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 20) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 0,00 Kč. ( pro 20) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 3/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 20) schvaluje Darovací smlouvu na pozemek parc. č. 3938/3 o výměře 67 m2, ostatní plocha, silnice v k.ú. T. Sviny, uzavřenou mezi Jihočeským krajem a Městem Trhové Sviny a pověřuje starostu jejím podpisem. ( pro 19, zdržel 1) rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 3943/9 o výměře 33 m2 (na základě geometrického plánu č /2009) v k.ú. Trhové Sviny, paní PhDr. V. Váchové, Trhové Sviny, za cenu stanovenou ZM v Trhových Svinech tj. 120,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelka. ( pro 20) schválilo směnit pozemky parc.č. 254/2 o výměře 165 m2, parc.č. 493 o výměře 3448 m2, parc.č. 512 o výměře m2, parc.č. 513/2 o výměře 53 m2, parc.č. 514 o výměře 775 m2, parc.č. 522 o výměře 2855 m2, parc.č. 1281/2 o výměře 915 m2, parc.č. 1301/2 o výměře 2818 m2, parc.č. 1888/5 o výměře 207 m2, parc č. 1888/6 o výměře 83 m2, parc.č. 1905/2 o výměře 490 m2, parc.č. 1918/5 o výměře 1045 m2, parc.č. 1918/7 o výměře 2132 m2 a parc.č. 1924/3 o výměře 138 m2 v k.ú. Březí u Trhových Svinů v majetku města za pozemky parc.č. 442/3 o výměře 12 m2, parc.č. 454/2 o výměře 58 m2, parc.č. 454/3 o výměře 47 m2, parc.č. 1889/19 o výměře 98 m2, parc.č. 1889/24 o výměře 149 m2, parc.č. 405/2 o výměře 8 m2, parc.č. 439/3 o výměře 237 m2, parc.č. 1889/16 o výměře 130 m2, parc.č. 1889/38 o výměře 78 m2 v k.ú. Březí u Trhových Svinů a dále pozemky parc.č. 396/5 o výměře 20 m2, parc.č. 415/2 o výměře 90 m2, parc.č. 1003/7 o výměře 13 m2 v k.ú. Todně v majetku pana F. Farky, Todně, s tím, že pan F. Farka doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků a ½ nákladů spojených s převodem v celkové ceně ,- Kč. ( pro 20, zdržel 1) rozhodlo přijmout darem pozemek parc.č. 417/8 o výměře 62 m2 v k.ú. Todně od pana P. Farky, Todně. Náklady spojené s převodem uhradí město. ( pro 21) rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 443/6 označený v geometrickém plánu č /2013 jako díl a o výměře 9 m2 v k.ú. Trhové Sviny manželům Zabilkovým, Trhové Sviny, za základní cenu stanovenou ZM v Trhových Svinech tj. 120,- Kč/m2. ( pro 21) schválilo zápis pozemku parc. č. KN 1272/1 v k.ú. Trhové Sviny na LV 1 ve prospěch Města Trhové Sviny z LV od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ( pro 21) rozhodlo prodat garáž č. 5 - budovu bez č.p./garáž na pozemku parc.č. st. 1388, pozemek parc.č. st v k.ú. Trhové Sviny o výměře 20 m2, panu V. Rolínkovi za ,- Kč. ( pro 21) z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města schválila realizaci projektu Oprava hasičské zbrojnice v Rankově a podání žádosti o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje na podporu činnosti SDH. Zároveň souhlasí s úhradou vlastního podílu žadatele ve výši 30 % z celkových nákladů na projekt. ( pro 7) z 6. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Ing. Bušek Rada města schválila realizaci projektu Oprava návesní kaple v Něchově a podání žádosti o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje nemovité kulturní památky. Zároveň souhlasí s úhradou vlastního podílu žadatele ve výši 40 % z celkových nákladů na projekt. ( pro 6) revokuje usnesení č. RM 48/20136 a schválila cenovou nabídku Ateliéru Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek, České Budějovice, na zpracování prováděcí dokumentace na zateplení ZŠ včetně aktualizace energetického auditu v celkové výši ,- Kč včetně DPH (59 000,- Kč bez DPH). ( pro 6) souhlasí s pronájmem restaurace v KD Rejta (bez sálu) a ukládá MěÚ vypsat na tento pronájem výběrové řízení s tím, že nabídka na prodej objektu trvá. ( pro 6) byla seznámena s vyjádřením Dopravního inspektorátu policie ČR k osazení DZ B 32 Průjezd zakázán v ulici Nábřeží Svatopluka Čecha v Trhových Svinech. nesouhlasí s příspěvkem 500 Kč/m2 na vybudování nového chodníku Ing. J. Benešovi, Trhové Sviny u parcely KN496/1 (ulice Ke Střelnici) v rozsahu cca 40 m2. ( pro 4, zdržel 2) byla informována o návrhu firmy KOMTERM na pronájem kotelny. Návrh na pronájem bude zařazen do programu jednání nejbližší valné hromady Tepelného hospodářství TS. doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na výstavbu suchého poldru na Svinenském potoce s: - Obec Čížkrajíce, se sídlem Čížkrajíce, IČ , pozemek parc. Č. KN 2/2 o výměře m2, lesní pozemek, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na LV č. 1 pro k.ú. Mezilesí u Trhových Svinů. - Povodí Vltavy, Praha 5-Smíchov, IČ , pozemky KN 3922/15, výměra 1268 m2, druh vodní plocha, využití pozemku - koryto vodního toku přirozené nebo upravené, KN 3922/12, výměra m2, druh - vodní plocha, využití pozemku koryto vodního toku přirozené nebo upravené, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na LV č. 967 pro k.ú. Trhové Sviny. - Ing. Machart T., Trhové Sviny, KN 1809/6, výměra 133 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa, KN 3924/5, výměra 144 m2, druh vodní plocha, využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené, KN 1811, výměra 1302 m2, druh ostatní plocha, využití neplodná půda (současný stav - náletové dřeviny), KN 1809/5, výměra 2780 m2, druh lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa, KN 3924/6, výměra 486 m2, druh vodní plocha, využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na LV č. 862 pro k.ú. Trhové Sviny. (Pokračování na další straně)

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 STRANA 3 - Ing. Čadková L., České Budějovice, KN 2098/10, výměra 26 m2, druh trvalý travní porost, využití ZPF, KN 2098/2, výměra 26 m2, druh trvalý travní porost, využití ZPF, KN 1805/2, výměra m2, druh vodní plocha, využití zamokřená plocha, KN 1809/4, výměra 4215 m2, druh lesní pozemek, způsob ochrany pozemek k plnění funkcí lesa, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na LV č pro k.ú. Trhové Sviny. - Heidinger R., Trhové Sviny, KN 2098/13, výměra 1926 m2, druh trvalý travní porost, způsob ochrany ZPF, KN 2107/3, výměra 3624 m2, druh vodní plocha, využití zamokřená plocha, KN 2107/6, výměra 1666 m2, druh vodní plocha, využití zamokřená plocha, KN 2100/5, výměra 62 m2, druh vodní plocha, využití zamokřená plocha, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na LV č. 280 pro k.ú. Trhové Sviny. - Chlebúch O., Nové Hrady, KN 2100/8, výměra 18 m2, druh vodní plocha, využití zamokřená plocha, KN 2097/1, výměra m2, druh orná půda, způsob ochrany ZPF, KN 2098/5, výměra m2, druh trvalý travní porost, způsob ochrany ZPF, KN 2095/3, výměra 4720 m2, druh trvalý travní porost, způsob ochrany ZPF, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na LV č. 731 pro k.ú. Trhové Sviny. - Ing. Kolár M., Praha 13 a MVDr. Kolár J., Kutná Hora, KN 2098/4, výměra 5 m2, druh trvalý travní porost, využití zamokřená plocha, KN 2100/2, výměra 3547 m2, druh vodní plocha, využití zamokřená plocha, KN 2100/6, výměra 1183 m2, druh vodní plocha, využití zamokřená plocha, KN 2098/6, výměra 352 m2, druh trvalý travní porost, způsob ochrany ZPF, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na LV č. 645 pro k.ú. Trhové Sviny. ( pro 6) souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory č.p. 31, Žižkovo náměstí Bufet v Trhových Svinech k a ukládá MěÚ vypsat VŘ na pronájem. ( na žádost nájemkyně) - ( pro 6) souhlasí s umístěním 19palcového racku v místnosti a na střeše budovy bývalého Telecomu, č.p. 1150, ul. Bezručova v Trhových Svinech. Technické podmínky určí SÚMM a INF. ( pro 5, zdržel 1) byla informována o stávajícím provozu sauny a o celkových nákladech na rekonstrukci sauny. souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 3 v ulici Branka č.p. 594 v Trhových Svinech. ( pro 6) rozhodla pokračovat v nájemní smlouvě s panem Lubomírem Píchou, Rejta, týkající se nájmu pozemku KN 690 v k.ú. Pěčín u T. Svinů za předcházejících podmínek na dobu 5-ti let. ( pro 6) rozhodla o zadání vypracování zprávy o technickém stavu náhonu (Jalové Strouhy) odborné organizaci. ( pro 6) byla informována o Inspekční zprávě o kontrole Českou školní inspekcí, České Budějovice, na ZŠ Trhové Sviny. rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem T.Sviny Ke Střelnici pí. Susková. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3857/2 v k.ú. TS. ( pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem STL Plynovod a přípojky Trhové Sviny Nové město /001. Věcné břemeno se týká pozemku KN 145/20, 3845/6, 3845/7, 3845/27 a 3912/1 v k.ú. Trhové Sviny. ( pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Nežetice K 7/5 p. Šváb kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc. Č. 1938/4 a 1888/1 v k.ú. Březí u Trhových Svinů. ( pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Rejta K 2162/14 p. Lenz úprava NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc. Č. 2161/7 a 2162/30 v k.ú. Trhové Sviny. ( pro 6) nesouhlasí s navrhovaným řešením napojení dešťové kanalizace a přepadů z retenčních nádrží do stávající jednotné kanalizace. Jedná se o ulice Ke Střelnici a Trocnovská nad autoservisem Popp. (vyjádření k územní studii lokalita Padělky II.) - ( pro 6) nesouhlasí se zahrnutím podmínek p. Mgr. Stanislava Poláčka do podmínek výběrového řízení a ukládá SÚMM vypsat výběrové řízení na pronájem nebytových prostor na poliklinice Trhové Sviny lékárna, dle navržených kritérií. ( pro 6) stanovila komisi za účelem vyhodnocení jednotlivých nabídek ve složení: František Kolář, Marta Sokolíková, Věra Korčaková, Radislav Bušek, Karel Kocina, Pavel Randa ( pro 6) schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu s Lesy obcí T. Sviny a Besednice s.r.o. o nájemném za lesní pozemky v roce 2013 a pověřuje starostu jeho podpisem. ( pro 6) souhlasí s uvolněním částky 1 000,- Kč ročně pro paní Bohonyovou, majitelku pozemku, na kterém je vyhlášen památný strom dub letní, parcelní č. 14/1 v k.ú. Otěvěk. ( pro 6) pověřuje Mgr. Markétu Kubíčkovou, číslo služebního průkazu 66, v případě její nepřítomnosti Mgr. Vladislava Vláska, číslo služebního průkazu 80, výkonem opatrovnictví paní B. Prátové. ( pro 6) schvaluje delegování Ing. Růženy Kahounové do konkurzní komise k výběrovému řízení na místo ředitelky Mateřské školy Žár. ( pro 6) rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu na pronájem hřbitovní kaple s firmou MEMORY s.r.o., Šumavská 616/10, České Budějovice za ,- Kč ročně. ( pro 6) rozhodla vyčlenit částku ,-Kč na uspořádání ohňostroje v rámci oslav k 68. výročí osvobození a ukončení II. světové války, které se budou konat dne 7. května ( pro 6) schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 6) Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení času, ve kterém mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce. V. Korčaková Dle této vyhlášky lze sázkové hry podle 2 písm. e) a l) zákona o loteriích na území města Trhové Sviny provozovat pouze v čase - od neděle do čtvrtka v době od 19:00 hod. do 24:00 hod. - v pátek a v sobotu v době od 19:00 hod. do 02:00 hod. následujícího dne. Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/ 1999, která ve stejném rozsahu omezovala čas provozování výherních hracích přístrojů. Novou vyhláškou se tedy nemění omezení času, ale omezení se rozšiřuje i na nové typy hracích přístrojů, včetně videoterminálů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem aktuálně Ad: Nejhorší silnice v jižních Čechách - petice: Opravte prosím silnici II. třídy č. 156 (zdroj: Vážení petenti, ač nám bude zřejmě v brzké době adresován níže avizovaný podnět, dovolím si uvést několikero dopředných informací s vědomím tím, že problematika silnice II/156 je téma obšírné, zasluhující zvýšenou pozornost.- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje si je vědoma významnosti silnice II/156 a jejího aktuálního dopravního zatížení.- Silnice II/156 z Českých Budějovic do Trhových Svinů je zařazena do páteřní silniční sítě, z Trhových Svinů do Údolí u Nových Hradů do základní silniční sítě; spolu se silnicí II/105 z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou patří ke dvěma nejdůležitějším komunikacím II. třídy v okrese České Budějovice.- Jsou zpracovány koncepční materiály zabývající se stavebnětechnickým stavem komunikací II. a III. tříd na území Jč. (Pokračování na další straně)

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 kraje.- Stavební stav silnice II/156 je z části hodnocen jako nevyhovující, místně havarijní (úsek Strážkovice Vráž v délce cca 5 km).- Je zpracováno zadání na opravu předmětné komunikace v úseku České Budějovice - Otěvěk, členěné na jednotlivé stavební objekty, v předpokládaném finančním objemu cca 45 mil. Kč. Oprava je zařazena do tzv. Bílé knihy programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jč. kraje.- Nejhorší část (havarijní) v úseku Strážkovice Vráž (před Otěvěkem) má předpokládané finanční náklady ve výši 21 mil. Kč.- V letošním roce SÚS JčK předpokládá opravu minimálně v úseku Strážkovice Veselka s odhadovaným nákladem cca 12 mil. Kč.- V letošním roce je předpokládána modernizace komunikace v úseku Trhové Sviny Žár v rámci programu P5 spolufinancovaného z ROP NUTS II Jihozápad.- Projekčně jsou připravovány obchvaty některých obcí v trase.- Chodníky v obcích, případně stezka pro chodce a cyklisty nepatří do kompetencí SÚS JčK.- Jak již nastínil pan radní Mgr. Krák, jsou a budou hledány prostředky na uvedení předmětné silnice do stavu odpovídajícího jejímu významu a dopravnímu zatížení. S pozdravem Ing. Jan Štícha, ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Dobrý den. Musím bohužel konstatovat, že silnice II. třídy č. 156 z Českých Budějovic do Trhových Svinů je opravdu v dezolátním stavu a připojil jsem se k Vaší petici jelikož je oprávněná. Ze své funkce radního pro dopravu Jihočeského kraje vyvolám neprodleně jednání k uvedenému problému. Mgr. Antonín Krák SOUTĚŽ (reakce na petici nebyly redakčně upravovány) ZÍSKEJTE ÚSPORNÉ ŽÁROVKY PRO CELOU DOMÁCNOST ZDARMA A POMOZTE SVÉMU MĚSTU! společenská kronika Pečovatelky Moji rodiče se přibližně před dvaceti lety přestěhovali do Trhových Svinů. Jak jim roky přibývaly, začali stále více využívat pečovatelskou službu. Vím, že se někteří zdráhají tento způsob pomoci vyhledat, moji rodiče neváhali. Ze začátku to byly pouze drobné úkony, později by se otec bez pomoci druhých v žádném případě neobešel. Pečovatelka? Možná si řeknete, je to profese jako každá jiná. Já osobně bych ji jako zaměstnání dělat nechtěl. Svinenské pečovatelky jsou skutečné profesionálky. Nejde totiž pouze jen o vlastní fyzickou pomoc o předem domluvený úkon, který ve vysokém věku můžeme potřebovat, ale zároveň především o jejich laskavý přístup, a to každé z nich. Ten se ničím zaplatit nedá. Proto jsem se rozhodl, předat dobrou zkušenost všem čtenářům TSL. S pomocí pečovatelek, a nemohu opomenout jejich bývalou kolegyni paní Brouskovou, a s pomocí ordinace doktora Busty, mohl můj otec zůstat ve svém bytě i přesto, že se jeho zdravotní stav trvale zhoršil. Nedělali totiž pouze to, co museli, ale dávali mu něco navíc. Proto si všichni zde citovaní zaslouží, nejen na tomto místě, opravdové uznání. Jan Nepraš Vítání nových občánků Stačí vyplnit dotazník, který obdržíte během května 2013 do Vaší poštovní schránky a zařadit se do slosování o úsporné žárovky pro Vaši domácnost a další hodnotné ceny v hodnotě Kč, které věnoval E.ON. Vyplněním dotazníku pomůžete sobě a svému městu. Dotazník bude sloužit jako podklad pro vypracování územní energetické koncepce pro Vaše město v rámci projektu EU nazvaného Úspora energií, obnovitelné zdroje energie a trvale udržitelný rozvoj příhraničních oblastí Jihočeský kraj - Horní Rakousko (zkratka projektu: Energie-Obce-Gem), který je spolufinancován EU. Nositelem tohoto projektu je sdružení Energy Centre České Budějovice. Věříme, že také díky vyplnění a odeslání Vašeho dotazníku docílí Vaše město zajímavé finanční úspory související s efektivním hospodařením energiemi. Všechny došlé dotazníky budou zařazeny do slosování, které se uskuteční v polovině června. Kromě úsporných žárovek a věcných cen je pro dalšího výherce připraveno také termovizní měření domu nebo bytu. Držíme Vám palce, ať vyhrajete! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat: Energy Centre České Budějovice, Náměstí Přem. Otakara II. 87/25, Č. Budějovice tel.: , mobil: , března 2013 byli v obřadní síni uvítáni tito nově narození občánci (na fotografii zleva): Matěj Staník, L a d i s l a v a Jusibová, Monika Kobrová, Šimon Kortiš, Jakub Paderta, Matyáš Musil, Vladimír Mach, Leontýna Vávrová, Štěpán Macalík, Josef Salva Prvním občánkem roku 2013 se stala Leontýna Vávrová, narozená 3. ledna S r d e č n ě blahopřejeme! Foto: J. Jandová

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 STRANA 5 Aktuálně z infocentra Program KIC na květen 2013 Výstava - Ellen Petrusová Od 1. do 31. května se bude konat v Kulturním a informačním centru v Trhových Svinech výstava kreseb a fotografií Ellen Petrusové, studentky Gymnázia Trhové Sviny. Na výstavě uvidíte kresby a fotografie z tvorby autorky z minulého roku středa 1. května: Májový řemeslný jarmark od 8 do 12 hodin na náměstí v Trhových Svinech. pondělí 6., 13., 20., 27. května: cvičení Pilates s Alenou Juráskovou, taneční sál KD od 20 hod.. Vstupné 60 Kč. úterý 7., 14., 21., 28. května: Krav maga s Lukášem Peštou v tanečním sále KD od 19:45 hod. čtvrtek 23. května: Pěstujeme kanadské borůvky, brusinky a klikvu. Přednáška zahradníka pana Ing. Pavla Chlouby v loutkovém sále KD od 18 hod. Vstupné 35 Kč. sobota 25. května: Slepičí hory známé i neznámé, výlet v čase kvetoucích bylinek s průvodcem panem Milanem Koželuhem, odjez od budovy staré radnice v 9 hod.. Předpokládaný návrat v 19:30 hod.. Cena 200 Kč, senioři, studenti 150 Kč. šf Výstava - ELLEN PETRUSOVÁ Během května lze v infocentru na náměstí navštívit výstavu fotografií a kreseb Ellen Petrusové, studentky trhovosvinenského gymnázia. Jedná se o průřez její tvorby za uplynulý rok. Dominují zde nápadité černobílé fotografie koní z farmy Bošilecká bašta, kde Ellen trénuje jízdu na koni, dále pak makrofotografie z přírody. Návštěvníky mohou mile překvapit také detailně dobře zpracované kresby fantasy zvířat, například draků a koní. Malovat začala Ellen již v dětství, kdy docházela do místní základní umělecké školy a letos ji čeká přestup do českokrumlovské Střední umělecko-průmyslové školy Sv. Anežky České, kde bude studovat obor Užitá klasická a digitální fotografie. Autorka děkuje za návštěvu. Bude dvanáctá Jízda pro Růži? Bude, a to 18. května 2013 s odjezdem od radnice v Borovanech v 9:00 hodin, pokud bude přijatelné počasí! Doposud nám počasí většinou sport přálo, ale jednou jsme akci odsunuli. Bude-li se tato situace opakovat, odložili bychom odjezd o týden, to je na 25. května. Při nejednoznačné předpovědi Pěstujeme kanadské borůvky, brusinky a klikvu pozvánka na přednášku Letní výlety za lesními borůvkami patří u mnoha lidí k oblíbeným činnostem. Borůvky totiž v sobě spojují hned několik dobrých vlastností. Jsou nejenom báječné chutě, ale také jsou mimořádně zdravé. Oba tyto důvody logicky způsobily i zájem o pěstování borůvek na vlastní zahradě. K tomuto účelu se nejvíce hodí tzv. kanadské borůvky, které se často označují i jako borůvky zahradní, velkoplodé, či někdy dokonce jako borůvky indiánské. Všechny tyto názvy jsou v podstatě dost výstižné, ale správné jméno této rostliny je borůvka chocholičnatá neboli Vaccinium corymbosum. V našem klimatu se těmto borůvkám může dařit nadmíru dobře, a to vede k velkému zájmu o jejich pěstování. Zájem o pěstování borůvek roste a stále přibývá lidí, kteří si chtějí tyto ušlechtilé rostliny pěstovat na zahradě a radovat se z bohaté úrody dobrých plodů. Samotné pěstování není příliš obtížné, ale pro opravdový úspěch je dobré znát několik pravidel a šikovných rad. Některé zásilkové firmy jsou ve věci pěstování borůvek až přehnaně optimistické a některé důležité informace nesdělují. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl uspořádat instruktážní přednášku o pěstování borůvek a rozdělit se o zkušenosti, které jsem zatím s těmito rostlinami získal. Součástí této přednášky bude i povídání o jednotlivých odrůdách borůvek, protože mezi nimi jsou kupodivu některé dost podstatné rozdíly. V rámci mého povídání o borůvkách se zaměřím i na správné založení výsadby a na nejdůležitější pěstitelské zásahy. V případě zájmu rád odpovím na vaše dotazy, budu-li znát správnou odpověď. Značný pěstitelský zájem v poslední době vzbuzuje i další skupina blízce příbuzných rostlin brusinky. A také jejich vzdálená sestřenice klikva, která se trochu nesprávně označuje jako velkoplodá brusinka. Pokusím se doplnit své povídání o zajímavé informace i o těchto rostlinách. Po ukončení přednášky bude v omezeném množství možné zakoupit si sazenice těchto rostlin, a to včetně méně běžných odrůd. V případě vašeho zájmu o tyto rostliny vás srdečně zvu na borůvkové povídání, které se uskuteční 23. května 2013 o 18. hodině v loutkovém sále KD V Trhových Svinech. Na setkání s vámi se těší Pavel Chlouba počasí se informujte 17. května před 12. hodinou na borovanském infocentru, tel , zda se bude akce konat. Ostatní podmínky, vžité z minulých ročníků a loňská trasa se nemění. Nové zájemce informujeme, že se jedná o cykloturistickou vyjížďku na vlastních jízdních kolech, za běžného provozu, kdy navštívíme níže uvedené obce Orientační jízdní řád Jízdy pro Růži 2013: obec: razítkování pamětních listů: orient. časy příj. odj. km Borovany před radnicí Ledenice parkoviště před hřbitovem 9, Mladošovice na návsi u obchodu 10, Jílovice na návsi proti hospodě 10, Petříkov na návsi Nové Hrady na Štiptoň na náměstí v infocentru Horní Stropnice na náměstí před obecním úřadem Do Žumberku přes Svébohy v hotelu Čížkrajíce na návsi u autobusové zastávky Trhové Sviny na náměstí v infocentru (budova Komerční banky) Borovany v našem okolí okružní jízdou, ke které je možné se připojit, nebo jízdu ukončit kdekoliv po trase, podle volného času a sil jezdců. Doposud se části jízdy účastnily i malé děti v doprovodu rodiče, ale i senior ve věku 85 let, který ujel celých 73 km. Před startem v Borovanech dostanou účastníci jízdy (i ti, kteří se přidají v jednotlivých obcích) pamětní list, mapku jízdy včetně základních informací a opět i stravenku na malou svačinku z restaurace na náměstí v Nových Hradech. Každý jede na své vlastní nebezpečí, a proto je nutné dodržovat platné dopravní předpisy. Podrobnější informace můžete obdržet na tel Josef Malík

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 Destrukce opevnění v oblasti bývalého stavebního úseku 182 kolem Ostrolovského Újezdu /1. část/ z historie Po odstoupení pohraničí mezi říjnem 1938 zůstala většina objektů lehkého opevnění na odstoupeném území. Limitní hranice (tzv. modrá čára podle označení na mapách) nebyla národnostní, jak proklamovala německá strana, ale spíše strategická, kdy bylo plánováno ochromení další možné obrany zbytku ČSR. Mnichov a jeho následky znamenaly pro čs. brannou moc konec jedné z etap jejího vývoje. Bezprostředně po Mnichovu se vojáci museli ztotožnit s novým smyslem existence a přípravy na obranu vystřídalo úsilí ustoupit na novou demarkační čáru se ctí, spořádaně a bez zbytečných lidských a materiálních ztrát. V těžkých pomnichovských dnech a týdnech však stále armáda poskytovala oporu civilnímu sektoru. Její příslušníci ve spolupráci se státními bezpečnostními složkami i nadále obětavě udržovali pořádek na všech exponovaných úsecích hranic a prováděli evakuaci nejen vojenského, ale i státního a soukromého majetku. Nadále ale ve vnitrozemské oblasti bývalého I. sboru stále zbývalo celkem 2185 nepoškozených pevnůstek, z toho celých 347 stálo na bývalém jihočeském 1. hlavním obranném postavení (= HOP). Počty zbraní a pevnostního materiálu, který při obsazování padl Němcům do rukou nelze zatím přesněji stanovit. Armáda byla zcela zbavena byť i hypotetické možnosti vybavit nově stavěná Objekt 182/33 na Veselce nemohl být zničen kvůli blízké zástavbě. Němci bunkr vyřadili alespoň zazděním střílen, což je na obrázku dobře patrné. Vidět jsou i zbytky maskování. Foto: R.Šícho, archiv MěÚ T.Sviny. pásma opevnění na nové hranici (2. HOP zůstala prozatím neporušena). Okupační správě po 15. březnu 1939 také nebylo po chuti možné využití opuštěných pevnůstek např. v případě možného českého povstání a proto byl vydán příkaz k likvidaci opevnění na protektorátním území. Pro likvidaci opevnění mluvily z německé strany především zmíněné vojensko politické důvody, ale je také jasné, že šlo částečně i o ekonomický profit. Dne 26. dubna 1939 bylo v Protektorátu Čechy a Morava vydáno nařízení o odvozu železných výrobků, což samozřejmě nemohlo minout ani objekty opevnění. Plocha, která měla vzniknout po úplné likvidaci objektů měla být později využita k zemědělským účelům a celkově mělo být prý tímto způsobem získáno okolo 500 ha půdy! Dne 8. května 1939 vznikl tzv. Arbeitstab Fest (pracovní štáb) pod velením Obersta (plukovníka) Porta. Ten měl za úkol řídit samotnou likvidaci pevnostních staveb. Štáb se skládal ze dvou demoličních štábů (Festungsabbaustab I a II) a 11 tzv. sběrných stanovišť (Sammelstelle 1-11) s přidruženými skladišti. Dnem 1. srpna 1940 byl tento orgán přejmenován na Velitelství demolice pevností I Praha. Ale již po 15. březnu 1939 začal z opevnění transport rychle dostupného materiálu (prsty v tom měla zejména tzv. Gruppe GELB ). Obvod demoličního štábu I (Festungsabbaustab I) tvořila sběrná místa Hradec Králové, Pardubice, Milovice, Praha, Kladno, Klatovy a České Budějovice, která byla zřízena v květnu Hlavní pracovní náplň štábu se skládala z podchycení a demontáže pevnostního zařízení a zátarasů, stavebního náčiní, materiálu ke stavbě, veškerého pancéřování, zbraní a vnitřního vybavení i kabeláže. Kvůli katalogizaci velkého Objekt 182/14 po prvním odstřelu s charakteristicky vyvráceným stropem (mezi chatami u řeky Stropnice). Strop je očouzen od výbuchu. Foto: R.Šícho, archiv MěÚ T.Sviny. množství získaného materiálu byl potřeba i podrobný průzkum veškerých dostupných spisů ŘOPu a to v podobě map, plánů, nákresů a také souvisejících pokynů a předpisů. Vše bylo pro německé potřeby překládáno a případně doplňováno německými popiskami. S tím je ostatně možné se setkat i dnes při archivním bádání. Aby mohla vzniknout tak rozsáhlá kartotéka pevnostního materiálu, byla nutná zejména správná identifikace a jednotné pojmenování všech předmětů. Do konce roku 1940 byl tímto způsobem získán materiál v přepočtu celkem za RM. Samotné stavby poté měly být zlikvidovány náložemi, případně zazděním nebo zabetonováním. Tato špinavá práce byla zpravidla zadávána vybraným civilním firmám. Nezřídka přitom docházelo k poškození okolních objektů. Někde byla naopak likvidace nemožná například kvůli blízkosti obytných domů nebo jiných staveb (např. objekt 182/33 na Veselce či X.a/15 v Borovanech). Odvoz materiálu probíhal zpravidla na vagonech nebo pomocí nákladních aut. Například v roce 1940 tak bylo odvezeno na vagonů a nákladních vozů (studie p. Pivcové uvádí podle německého zdroje celkem tun materiálu). Mezi firmy zpracovávající pevnostní materiál patřily Ing. Karel Walter Waledenburg (Berlin), dále Gustav Kleinitz Deutsche Krone (východní Prusko) a Quast (Schneidenmühle). V Českých Budějovicích fungovalo sběrné místo 7 neboli Sammelstelle 7 v ulici Linzerstrasse Nr. 20 (Linecká ul.) pod velením Oberleutnanta (nadporučíka) Waltera Krebse od Festungsabbaustabu I. Ten zde sloužil nejdříve po 15. červnu Nejprve před vlastní likvidací objektů však bylo potřeba provést jejich důkladnou inventarizaci a sečtení. V bývalé oblasti I. sboru proto byly stanoveny nové úseky a objekty samotné dostaly nová německá čísla. Jihočeská 2. HOP tak byla nově přeznačena na úsek VII a VIII a bývalá 1. HOP na úseky XVI, XVII a XVIII. Průběh těchto úseků nelze podle dostupných map blíže specifikovat (resp. vůči původním úsekům z roku 1938). Asistence při provádění destrukcí zajišťovalo protektorátní četnictvo a oddíly Schutzpolizei (ochranné policie). Na Českobudějovicku také vypomáhaly četnické pohotovostní oddíly (ČPO) z Českých Budějovic a Jindřichova Hradce. Prováděná bezpečnostní opatření byla při likvidacích srovnatelná například s trhacími pracemi v lomech a nebezpečné prostory byly kvůli bezpečnosti místních neprodyšně uzavírány. Dne budějovický Oberlandrat für die Bezirke Böhm. Budweis, Moldauthein, Wittingau und Neuhaus (neboli okresní úřad) rozeslal přípisy všem obecním úřadům v jeho působnosti. Cílem bylo zjistit, kolik objektů opevnění se dosud na příslušných katastrech nachází a zda jsou někde ponechané překážky nebo chaty pro osádky (ty se v naší oblasti nestavěly díky převážně českému osídlení). V hlášeních neměly chybět ani adresy majitelů příslušných pozemků a přínosná mohla být zejména udání na polozapomenuté sklady dosud neobjeveného pevnostního (Pokračování na další straně)

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 STRANA Proces likvidací postupoval od východu na západ, tj. směrem k toku řeky Vltavy. Ve dnech po začátku likvidací proběhly další kontrolní obchůzky četnictva. Průběh destrukcí v určeném regionu lze Vzácný snímek odstřelu jednoho z objektů v úseku 183 u Borovan. Zdroj: bunkry.cz. podrobně popsat den po dni (oblast celé linie materiálu, který by bylo možné úseků je zde zahrnuta odvézt do Říše. Proces likvidace jen pro přehled): opevnění lze dnes rekonstruovat 25. červenec oblast kolem i díky výše zmíněným četnickým Borovan (úsek 183). Od 8:00 asistencím ze zápisů zkušebních začala destrukční skupina pracoknih četnických stanic. Bez pro- vat u Petrovic, poté pokračovala blémů byly logicky ty obce, na je- na Vrcov a k Borovanům. Zde pojichž katastru objekty opevnění máhali v dozoru nad uzavřenými nebyly postaveny a nebo zůstaly oblastmi i třeboňští četníci. na podzim 1938 pouze rozestavě28. červenec v oblasti mezi né. Zajímavý je i ten fakt, že obec- Borovany a Borovanským mlýní úřady obvykle nerozlišovaly nem (rozhraní úseků 183 a 182). typy objektů (resp. vz. 36 a vz. 37), 29. červenec v oblasti od rybneboť problém pro ně představo- níka Pražan k Ostrolovskému valy i tak. Újezdu (úsek 182). Přípravy na destrukce v našem 30. červenec pokračovaly regionu lze počítat již od 25. červ- destrukce dále na západ. Práce na 1939, kdy borovanští četníci začaly již kolem 6. hodiny ranní provedli obchůzku ještě dosud a skončily až v 18:00. nedotčené linie v katastrech 31. červenec práce se vrávrcova, Borovan a Ostrolovského tily zpět k Borovanům. Zdá Újezda. Samotné ničení pak pro- se, že tehdy mohl být odstřebíhalo na konci července a po- len dodatečně zbylý objekt čátkem srpna Pokud speci- u Borovanského mostu (srv. fikujeme data, tak šlo konkrétně Salák údajně zde mělo být učio období mezi něno udání, že v objektu jsou přechovávány zbraně, což nám potvrdili i pamětníci...). Poté se trhací práce přesunuly do oblasti Římov Velešín (již úsek 181), kde toho dne skončily v 17:00. Asistovalo zde zdejší četnictvo, posílené oddílem z Kamenného Újezda (3 četníci) a Českých Budějovic. Pondělí bylo také černé pro Tomáše Paxu z Borovan, který byl zraněn odletujícím betonem do nohy. Podobně se tak stalo ve stejný den v okolí Římova (zmiňuje se i zdejší kronika), kdy byl zraněn Tomáš Richard, Josef Tvrdý a Kateřina Felsová. 1. srpen práce se přesunuly k Holkovu. Od 6:00 trhací práce začaly u Skřidel a pokračovaly až k samému toku Vltavy. Asistoval již opět četnický pohotovostní oddíl České Budějovice, který měl k sobě po třech četnících z Velešína a ze Zlaté Koruny. 3. srpen pokračování na levém břehu Vltavy až k Býlovce a Srní (zde je již úsek 197, který už nepopisujeme jeho postavené objekty již navíc stály v odstoupeném území a proto se zde destrukce nekonaly). Mgr. Petr Kozel Rozvalený bunkr vz. 37 po odstřelu (pravděpodobně v úseku 182). Z obrázku je zřejmé, kolik železa mohlo být po destrukci z jednoho objektu vytěženo. Foto: R.Šícho, archiv MěÚ T.Sviny. kultura S.A.M. hudebně taneční večer Městské kulturní středisko ve spolupráci s Římskokatolickou farností v T. Svinech hudebně taneční večer na poděkování všem, kteří přispěli či chtějí v budoucnu přispět ŘKF na opravu věžních hodin kostela a zapojit se tím do společného díla občanů města. veřejná sbírka: paní Petra Malíková (tel ) podrobnosti, číslo účtu, smysl a stav sbírky na Srdečně zveme všechny dárce, jejich rodiny a přátele. Večerem provede Pater Marcin Żelazny taneční sál KD v Trh. Svinech pátek od 2000 do 100 vstup: dárcům volný, ostatním dobrovolný akce má podpořit opravu věžních hodin kostela ( ,- Kč) přispět do veřejné sbírky bude možné na místě mimo vstup, pořadatelé si vyhrazují právo uzavřít vstup při naplnění sálu Římskok ato lick á f arnos t Trhové Sviny vítá a velmi si cení nabídnuté spolupráce se skupinou S.A.M. a MěKS ústy pana Jiřího Čajana a Františka Herbsta k uspořádání hudebně tanečního večera na podporu veřejné sbírky na opravu věžních hodin našeho kostela. Chceme tím společně poděkovat všem, kteří spolupracují, přispěli či ještě přispějí k jejich opravě, setkat se a pobavit. Proto srdečně zveme všechny, které oprava věžních hodin zajímá, na neformální setkání do tanečního sálu KD v Trhových Svinech v pátek 3. května od 20 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina S.A.M. Večerem provede Pater Marcin Żelazny. Vstup dárcům volný, ostatním dobrovolný. Na místě mimo vstup bude možné přispět do veřejné sbírky. Novinky ve fondu knihovny Vocelka, Karl: Život Habsburků Deveraux, Jude: Za svitu měsíce Small, Beatrice: Vášnivé radosti Mitchell, David: Tisíc podzimů Jacoba de Zoeta Roberts, Nora: Spojeni osudem Patterson, James: Jedenáctá rozhodne Cyra, Adam: Dobrovolným vězněm v Osvětimi Březinová, Anna: Císařské spiknutí Rowling, J. K.: Prázdné místo Váňová, Magda: Náhoda nebo osud Hayder, Mo: Unesená Keleová-Vasilková, Táňa: Ranč u dědečka May, Peter: Skála Downham, Jenny: Ještě než umřu Downham, Jenny: Ty proti mně Marcela Dudová řkf T. Sviny

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 Zahájení sezóny na Buškově hamru S příchodem jara začíná turistická sezóna a po dlouhé zimě se otevírají mnohé památky pro veřejnost. Technická památka Buškův hamr vstupuje do nové sezóny s novým provozovatelem, kterým se stal DOMEČEK středisko pro volný čas a integraci. První akcí, kterou letos zahajuje hamr svůj provoz pro veřejnost, bude tradiční stavění májky v úterý 30. dubna od 17 hodin. Přijďte si opéct buřty nebo ochutnat klobásy z místního komína, posedět u ohně, poslechnout si a zazpívat country písničky. Děti jistě ocení přítomnost tří holandských koziček. A co pro vás připravujeme? Od 1. do 14. května bude otevřeno o víkendech a státních svátcích, od 15. května už každý den kromě pondělí. Otevírací doba zůstává zachována od 10 do 17 hodin. Děti se mohou těšit na středu 5. června, kdy proběhne Dětský den a na 28. června na akci Hurá prázdniny. Oblíbené Kovářské dny se uskuteční 17. a 18. srpna. V průběhu sezóny připravujeme například Indiánský den, Keramický den, Den lidových řemesel, Podzimní aranžování, Cestovatelské večery, pro děti jízdy se psím spřežením a další akce, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Aktuální program akcí na Buškově hamru můžete sledovat na -hamr.cz. Těšíme se na setkání s Vámi na Buškově hamru! M. Vyhlídková Prvomájový jarmark na náměstí bude letos poprvé i řemeslný Klasický trh většinou s oblečením na trhovosvinenském náměstí dne 1. května bude letos mít jednu podstatnou novinku - obvyklé stánkaře nově doplní řemeslníci, výtvarníci a prodejci zboží s lidovou a tradiční tématikou. Jejich účast organizuje KIC v osobě Šárky Floderové a Lenka Tůmová obě již mají za sebou podobnou (a doplňme, že i úspěšnou) akci Vánoční jarmark v prosinci loňského roku v novém sále místního kulturního domu. Nyní by k dostání měly být šperky z fima, ze skla i dřevěných korálků, šité věci, pedigové košíky, koupelové soli, přírodní bylinné produkty a zřejmě i sazeničky květin a bylinek. Jediné, co si přejeme, je, aby vyšlo počasí a lidé se přišli podívat, užili si příjemné dopoledne a koupili něco pěkného pro sebe či své blízké, informovala Lenka Tůmová, která se sama věnuje výrobě šperků z vinutých skleněných perel (na snímku), jež budou samozřejmě také ke koupi. Text a foto P. Vicková KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM TRHOVÉ SVINY ZVE VŠECHNY OBČANY NA MÁJOVÝ ŘEMESLNÝ JARMARK ve středu 1. května od 8 do 12 hodin NA NÁMĚSTÍ V TRHOVÝCH SVINECH Foto: P. Kysela PŘIJĎTE NA 1. MÁJE UDĚLAT RADOST SOBĚ A SVÝM BLÍZKÝM Ohlédnutí nejen za plesovou sezónou Taneční sál kulturního domu v Trhových Svinech má za sebou první plesovou sezónu, takže by se slušelo malé ohlédnutí. Před plesovou sezónou jsme zajišťovali dva vánoční večírky, a to večírek Městského úřadu Trhové Sviny a firmy GPN GmbH (Greiner). Dále hostil taneční sál rozlučku s rokem 2012, kterou pořádalo Ochotnické divadlo Otty Schwarzmüllera pod názvem Silvestrovská merenda. Prvním oficiálním plesem se stal maturitní ples Gymnázia Trhové Sviny. Tento ples byl velice důležitý, protože se jednalo o "zkoušku ohněm". K velkému překvapení sál celkovou kapacitu 550 lidí zvládl bez větších problémů. Do vstupní haly byl přidán jeden mobilní bar a vše dopadlo v rámci možností dobře. Další plesy, které se konaly, byly již pro méně lidí, ale, jak alespoň doufám, byli všichni spokojení natolik, že se k nám za rok zase vrátí. Jednalo se o Sportovní ples, Ples dobré vůle pořádaný Domečkem, Svíčkový ples a Hasičský ples. Ples, který se určitě nevrátí, byl maturitní ples SOŠ a SOU Trhové Sviny, protože třída EP4 byla na této škole poslední a obor se uzavírá. U tohoto plesu bylo zvláštní, že ačkoliv bylo maturantek jen devět, zvládly organizaci celého plesu na výbornou - doufám, že se jim takto povede i u maturitních zkoušek. Plesovou sezónu navštívilo přes 1600 hostů. V příštím roce bychom rádi plesovou sezónu rozšířili. Aby se nezapomínalo na nejmenší hosty, konal se i dětský maškarní bál, který měl účast, jakou bychom si přáli na každé akci pořádané MěKS - přes 300 návštěvníků. Celkově mám z plesové sezóny dobrý pocit, ale konečné rozhodnutí je samozřejmě na pořadatelích a hlavně hostech, kteří tyto akce navštívili. Své názory, připomínky a postřehy můžete zasílat na popřípadě na náš facebook V tomto roce máme již potvrzeno několik dalších akcí. Můžete se těšit na vystoupení známé agentury Komici s.r.o., která přiveze tři známé stand-up komiky Miloše Knora, Rudu z Ostravy a Lukáše Pavláska. Ti vystoupí v tanečním sálé v 19:30. Na podzim přijede Michal Prokop se svojí novou deskou a od září se můžete každý měsíc těšit na jazzový nebo bluesový koncert, na kterém vystoupí kapely z celého světa (Jihoafrická republika, Brazílie a další). V září k nám zavítají francouzští Sergent Pépère, kteří sklízejí úspěchy na festivalech po celé Evropě. J. Čajan

9 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 STRANA 9 ProgRAM kina od 1. do 31. května 2013 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie čtvrtek v hod pátek v hod. NEVĚDOMÍ Americký barevný akční sci-fi thriller (124 min) Planeta Země to má v roce 2073 spočítané Hrají: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko a další Vstupné: 110,- Kč sobota v hod. ZAMBEZIA Jihoafrický barevný animovaný dobrodružný film v českém znění (83 min) Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města Zambezia, aby se stal členem letky chránící město před útoky nepřátel Mládeži přístupno Vstupné: 110,- Kč neděle v hod. ZAMBEZIA Jihoafrický barevný animovaný dobrodružný film v českém znění (83 min) Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města Zambezia, aby se stal členem letky chránící město před útoky nepřátel Mládeži přístupno Vstupné: 90,- Kč sobota v hod neděle v hod. SCARY MOVIE 5 Americká barevná hororová komedie (98 min) Pátá a poslední kapitola čtyřdílné trilogie Hrají: Simon Rex, Ashley Tisdale, Charlie Sheen a další Vstupné: 100,- Kč pondělí v hod. VEDLEJŠÍ ÚČINKY Americký barevný thriller (106 min) Jedna pilulka může změnit váš život Hrají: Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law, Catherine Zeta-Jones a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 90,- Kč čtvrtek v hod pátekv hod. Z CIZÍHO KREV NETEČE Americká barevná komedie (111 min) Ona žije na jeho účet Hrají: Jason Bateman, Melissa McCarthy, Jon Favreau a další Vstupné: 110,- Kč sobota v hod. a v hod. JURSKÝ PARK Americký barevný dobrodružný film v českém znění (127 min) Nesmrtelná dobrodružná klasika Stevena Spielberga v úchvatném 3D provedení Hrají: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough a další Mládeži přístupno Vstupné: 120,- Kč V NEDĚLI KINO NEPROMÍTÁ KONCERT ONDŘEJE HAVELKY A JEHO MELODY MAKERS pondělí v 9.45 hod. ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE I. Filmové představení nejen pro děti MŠ (63 min) Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 20,- Kč pondělí ve hod. SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ (93 min) Belgický barevný animovaný, dobrodružný film v českém znění Vstupné: 50,- Kč pondělí v hod. PRAVIDLA MLČENÍ Americký barevný thriller v režii Roberta Redforda (125 min) Hra na kočku s myší mezi dvěma muži Hrají: Robert Redford, Shia LaBeouf, Susan Sarandon, Nick Nolte a další Mládeži přístupno Vstupné: 100,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. IRON MAN 3 Americký barevný akční thriller v českém znění (109 min) Když je připraven o vše, vydá se nalézt toho, kdo je za jeho utrpení zodpovědný Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle a další Vstupné: 155,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. IRON MAN 3 Americký barevný akční thriller v českém znění (109 min) Když je připraven o vše, vydá se nalézt toho, kdo je za jeho utrpení zodpovědný Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle a další Vstupné: 120,- Kč sobota v hod neděle v hod. KOVÁŘ Z PODLESÍ Česká barevná klasická pohádka (100 min) Pohádka, ve které je všechno tak trochu jinak. Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Milan Markovič, Jiří Pecha, Rostislav Novák ml., Ivana Chýlková, Barbora Seidlová, Szidi Tobias a další Mládeži přístupno Vstupné: 100,- Kč sobota v hod. VELKÝ GATSBY Americké barevné romantické drama (148 min) Od režiséra filmu Romeo a Julie a Moulin Rouge Hrají: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan a další Vstupné: 120,- Kč neděle v hod. VELKÝ GATSBY Americké barevné romantické drama (148 min) Od režiséra filmu Romeo a Julie a Moulin Rouge Hrají: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan a další Vstupné: 100,- Kč pondělí v hod. ISABEL Český barevný dobrodružný thriller (90 min) Temný thriller ze současné Ostravy Hrají: Petra Lorencová, Lukáš Melník, Sylvie Krupanská, Renáta Klemensová, Robert Urban, Zuzana Trulpová, Norbert Lichý, Ruda z Ostravy, Jarek Nohavica a další Vstupné: 90,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. ZLOMENÉ MĚSTO Americký barevný thriller (109 min) Důkaz je ta nejmocnější zbraň Hrají: Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones a další Vstupné: 90,- Kč sobota v hod neděle v hod. ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE Repríza Český barevný animovaný, rodinný film (100 min) Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! Mládeži přístupno Vstupné: 100,- Kč sobota v hod. VELKÁ SVATBA Americká barevná komedie (112 min) Pro pobavení svých dospělých dětí a přátel, rozvedený pár je nucen hrát znova šťastný pár a to jedině v zájmu jejich adoptivního syna. Hrají: Robert De Niro, Diane Keaton, Katherine Heigl a další Vstupné: 100,- Kč neděle v hod pondělí v hod. RYCHLE A ZBĚSILE 6 Americký barevný akční thriller (111 min) Další pokračování akční podívané Hrají: Gina Carano, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker a další Vstupné: 120,- Kč UVÁDÍME V DEN ČESKÉ PREMIÉRY čtvrtek v hod. a v hod pátek v hod. a v hod. DONŠAJNI Česká barevná komedie režiséra Jiřího Menzela (105 min) Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o lidech Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba, Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková, Emma Smetana, Václav Kopta, Eva Josefíková, Anna Klamo, Jiří Hájek, Lucie Juránková, Jan Hnyk a další Vstupné: 100,- Kč KONCERTY Sál KD Trhové Sviny neděle od hod. ONDŘEJ HAVELKA & JEHO MELODY MAKERS Agentura Hot Jazz Praha házejí dávají perly swingu Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se tentokrát rozhodli nabídnout Ti ty vůbec nejkrásnější hudební perly, jež nám světový swing 30. a 40. let zanechal. Zběsilé, virtuózní kusy střídají nesmrtelné sladké melodie. Žhavý americký swing zvedá ze židlí, české písně konejší Tvé nervy. Anebo naopak! Beze všech pochyb však věz, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu a humoru, korunované brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty Juraje Bartoše, Ti zazáří... Plaménky v očích Tvých...! Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč DIVADLA Sál KD Trhové Sviny středa od hod. BESÍDKA 2013 Divadlo Sklep Praha Besídka je tradiční forma představení Divadla Sklep, pestrý sled scének, skečů, písní a tanců, které je každoročně obměňováno těmi nejlepšími nápady v podání jejich autorů, kterými jsou: D. Vávra, event T. Hanák, J. Burda, M. Šteindler, T. Kučerová, J. Hanáková, L. Andelová, F. Váša a další Kapela Divadla Sklep: V. Marinová, D. Noll, J. Podzimek, H. Navarová, R. Fojtíček, V. Vytiska Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Informační centrum Borovany tel SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY Sál KD Trhové Sviny pátek v hod pátek v hod. SLAVNOSTNÍ AKADEMIE K SVÁTKU MATEK Besídka dětí MŠ T. Sviny Náměstí v Trhových Svinech úterý dopoledne PRVOMÁJOVÝ JARMARK úterý ve hod. SLAVNOSTNÍ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM V TRHOVÝCH SVINECH Sraz účastníků před ZŠ Trhové Sviny

10 STRANA 10 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 Ten umí to a ten zas tohle Mám rád když, někdo něco umí. Když má při své práci ještě nějaký koníček. Nejlépe takový, který se zcela odlišuje od jeho oboru. Není překvapující, když automechanik ve svém volném čase opravuje třeba motorky. Když cukrář z povolání je ve své rodině znám jako vášnivý pekař. Nebo takový učitel tělocviku, který do kolonky zájmy na prvním místě napíše jízda na kole a na lyžích. U těchto profesí se s tím tak nějak počítá. Daleko zajímavější je, když inženýr z Bosche po odpolednech a víkendech šije boty. Takový rozptyl zájmu mě vždycky osloví a obdivuji jej. Nebo počítačový analytik, odborník na umělou inteligenci, který sundá bílý plášť a odjede do hor. Tam medituje a cvičí jógu a pak se zase vrátí do akademie. Ačkoliv v tomto případě to tak překvapující není. Měl jsem tu možnost mluvit s několika vědci a ti se mi svěřili, že věda, ve svých nejhlubších a nejvyšších patrech má k mystice blízko a některé jevy se sami nabízejí k vysvětlení duchovními naukami. Jindy mi ale k potěšení stačí mnohem méně. Třeba když se někdo mimoděk prozradí, že umí složit Rubikovu kostku nebo dokáže rozeznat rulandu od vlašáku. Tedy vlašského ryzlinku, ne salátu. Mimochodem taky jste si všimli, že když někdo něco opravdu ovládá, nechlubí se tím hned, co vás seznámí, ale trpělivě čeká, až to bude moci využít? Je to takzvaný tah na branku. Jakmile Vám někdo podává ruku a říká: Ahoj, já jsem Milan a umím hrát na kytaru., můžete si být téměř jisti, že je někde mezi Bednou od whisky a Františkem Dobrotou. A co že dělám já? Mým koníčkem je poslouchání. Už se těším na výraz svojí ženy, až si tohle přečte. Zcela jistě bude jiného názoru, ale myslím to jinak. Zkrátka poslouchám lidi a pamatuji si zajímavé věty a bezděčný humor všedního dne. Naposledy jsem zaslechl vážně míněnou větu: Sakra, když se nemůžeme dohodnout, tak hodíme si korunou. Panna nebo netvor? Gymnazisté opět v celostátních kolech I když školní rok ještě ani zdaleka nekončí, už je jasné, že studenti GTS se znovu utkají s dalšími středoškoláky - vítězi krajských kol odborných olympiád a uměleckých soutěží. Ve všech oborech dosud krajská kola neproběhla, proto zatím držíme palce Martinovi Jarošovi a Petře Jarošové, jejichž slohové práce obsadily 1. a 2. místo v regionálním kole soutěže Evropa ve škole, každá ve své kategorii. Nejčerstvějším úspěchem je 1. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce, které vybojovala letošní maturantka Tereza Kropáčková. Přejeme, aby velký bodový náskok před soupeři, který prokázala, v celostátním kole ještě prohloubila! Tereza Kropáčková z oktávy. Foto: F. Slípka. Adam Zluky Mgr. Iva Kumstová KONCERTY Sál KD Trhové Sviny středav hod. JARNÍ KONCERT aneb od lidové písně k opeře Účinkují: ELIŠKA DVOŘÁKOVÁ Dis. soprán RASTISLAV LALINSKÝ baryton PaedDr. VĚRA BAUEROVÁ klavír Program:L. Janáček Pérečko Koníčky milého Tibor Andrašovan Košieľôčka tenká Tie trenčanske zvony A. Dvořák Holub na javoře A. Dvořák Dyby byla kosa nabróšená A. Vivaldi Sposa son disprezata W. A. Mozart Figaro Se vuol ballare Susanna Deh vieni non tardar Papagenno Ein Mädchen oder Weibchen H. Wolf Italienisches Liederbuch ( výběr písní) A. Dvořák Cigánské melodie (č.6 Fdur, č.7 c moll) Terinka Ach, Bože Božínku B. Smetana Mistr zednický Dnes pane konšeli G. Puccini Lauretta O mio babbino caro W. A. Mozart Zerlina, Don Giovanni - La ci darem la mano ELIŠKA DVOŘÁKOVÁ Dis. soprán Vstupné: 80,- Kč Zpěvu se věnuje od dětství, navštěvovala základní uměleckou školu, kam docházela na hodiny zpěvu, flétny a klavíru. Od 12 let působila v jihočeském sboru Jitřenka jako sólistka a společně s ním procestovala část Evropy. V roce 2004 byla přijata na konzervatoř v Českých Budějovicích do třídy Mgr. Štěpánky Hraničkové, v oboru sólový zpěv. Roku 2008 účinkovala na otáčivém hledišti v Českém Krumlově v opeře Síla osudu jako sboristka. Ještě téhož roku byla přijata na Anton Bruckner Privatuniversität v rakouském Linci, kde tento rok dokončila studium v oboru umělecký zpěv pod vedením diplomované umělkyně Kateřiny Beranové. V roce 2009 působila ve sboru v Schauspieloper Fouche v Linci, dále v opeře Orpheus ed Euridice ve městě Bad Hall. Na začátku roku 2011 stála na scéně poprvé jako sólistka v roli Sandmanna z opery Hänsel und Gretel. Mimo jiné absolvovala Masterclass u americké sopranistky Barbary Bonney a odbornice na režii Beverly Blankenship. V roce 2010 ukončila studium v Českých Budějovicích s červeným diplomem. Od té doby vyučuje zpěv v ZUŠ Ledenice a částečně působí i v ZUŠ Trhové Sviny. Spolupracuje s dětským pěveckým sborem Jitřenka a aktivně se věnuje koncertní činnosti. RASTISLAV LALINSKÝ - baryton Rastislav Lalinský studoval zpěv ve třídě Mgr. art. Emílie Sadloňové na konzervatoři v Žilině, kde současně absolvoval hru na housle. Momentálně je studentem 2. ročníku oboru zpěv na Janáčkove akademii múzických umění v Brně, kde pokračuje pod vedením mezzosopranistky doc. Marty Beňačkové. Tento akademický je na zahraniční stáži v Rakouském Linci na Soukromé univerzitě Antona Brucknera, kde se zdokonaluje u profesorky Kateřiny Beranové. Během studia získal několik ocenění ze soutěží. Mezi jinými 1. cena na Písňové soutěži Bohuslava Martinů v Praze, kde se koncert vítězů nahrál do Českého rozhlasu. Dále 2. místo na soutěži slovenských konzervatoří, 1. místo na Pěvecké soutěži Rudolfa Petráka v Žilině, 2. místo na soutěži Janáčkovy Hukvaldy a 3. místo na Pěvecké soutěži v Olomouci. Absolvoval mistrovské kurzy u slavné slovenské sopranistky Ľubici Rybárske a několik konzultačních hodin u skvělého českého barytonisty Ivana Kusnjera. Jako zpěvák i houslista pořídil několik nahrávek pro Slovenský rozhlas. Pro Komorní operu JAMU nastudoval roli Prospera v Donizettiho opeře Viva La Mamma! a v rámci operních projektů v Linzi studuje 2 mozartovské role: Guglielma v Cosi fan tutte a Papagena v Kouzelné flétně. Spolupracoval s hudebními tělesy jako jsou Moravsko Slezská filharmonie Olomouc, Symfonický orchestr konzervatoře v Žilině (také byl zároveň i koncertním mistrem) a barokní ansámbl Brucknerovy univerzity v Linzi. PaedDr. Věra Bauerová klavír Studovala hru na klavír na dnešní Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve třídě renomovaného pedagoga Zdeňka Páleníčka. Absolvovala provedením III. klavírního koncertu Josefa Páleníčka s tehdejším Jihočeským státním orchestrem. Během studií se zúčastnila mnoha interpretačních seminářů u profesora pražské Akademie múzických umění, národního umělce Františka Raucha. Klavírní spolupráce je společně s pedagogickým působením hlavní náplní její profesionální kariéry. Je profesorkou Konzervatoře v Českých Budějovicích v oboru koncertní korepetice a na Jihočeské univerzitě vyučuje klavírní hru a improvizaci. Je vyhledávaným partnerem nejtalentovanějších posluchačů konzervatoře i univerzity na koncertním pódiu, účastní se s nimi pravidelně národních i mezinárodních soutěží a pořídila několik snímků pro Český rozhlas. V současné době koncertuje doma i v zahraničí se sólisty českých a moravských divadel.

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 STRANA 11 Jdi pomalu napřed a počkej na mne u vrat. Já ještě skočím na Hůrky, což kdyby nám tam také štěstí přálo. Dlouhými kroky spěchal k další pasti. Byla skoro tma, když přišel na místo. Pečlivě se rozhlížel, aby se sám nechytil. Ometl sníh a V pasti byla chycená statná lesní kuna. Je tam něco? ozval se drotarův hlas ze tmy. To se budou naši divit, co přineseme! Jakub dlouhými kroky dohonil dráteníka, aby se pochlubil s dalším úlovkem. Oba v radostném rozhovoru došli přes dvůr ke kuchyni. Hospodář je vyhlížel na zápraží. Měli jste štěstí, jak tak koukám. Pojďte, ukážeme úlovek ostatním. To bylo obdivování a prohlížení! Oba dravci měli ve světle krásnou hustou zimní srst. Malý Jan pohladil kunu, kterou viděl dnes poprvé. Otec ho poučoval, jak se dravec jmenuje, kde má hnízdo, co žere a proč má kožešinu tak vzácnou. Jakube, povídá hospodář, co jsem slíbil, to splním! Budete mít dobrou večeři, bude to jako skopové! Už se těšili. Věděli, že je Rozárka neošidí, každý svůj díl dostane. U Těžáků nebyla nikdy nouze o jídlo. Každý, kdo k nim přišel byl pohoštěn, jak se slušelo. Hospodář často opakoval přísloví, které bylo psáno v Bibli svaté: Člověk štědrý bývá bohatší a kdož oblažuje, sám bude oblažen. Po večeři šli krmit dobytek. Stále se chumelilo, museli si proházet cestičku ke stáji i k ovčínu. Bude-li to takhle pokračovat, do rána zapadneme. Jakube, připrav lopaty na prohazování a až budeš mít trochu času, tak ještě naštípej pod kolnou smolnici, abychom měli zásoby. Bude-li zima tak vyvádět, není vyloučeno, že sem můžeme dostat vlka, ba i medvěda. Musíme být stále na stráži a poslouchat, jestli není slyšet vlčí vytí. Až přestane sněžit, musíme sledovat stopy. A ještě něco. Všecky dvéře u stájí dobře zavírejte a dávejte závory na slaměné rohože. Drotare, ty se postarej o dříví do kuchyně, aby měla hospodyně zásobu. Až bude hotovo, vezmi s sebou nářadí. Uděláš nějakou pasť na toho dravého ptáka, co neustále krouží nad stavením. Musíme ho dostat, jinak by nám žádná havěť nezůstala. Po práci ještě usedli za velký stůl v kuchyni a než Jan pokračoval v předčítání, zamyšleně se probíral knihami, nevěda, co by četl dříve. Tedy poslouchejte, co jsem pro vás vybral a co budu postupně číst: O králi železném a zlatém, Přemyslu Otakaru II., který padl na Moravském poli roku 1278 zradou české šlechty, Branibory v Čechách - jak loupili, plenili a týrali náš lid a jak syna Přemysla Otakara, sedmiletého Václava věznili na Bezdězi, jak starý vladyka Chlumecký vypravil jediného syna do boje proti Braniborům a sám pak zůstal s desetiletým vnukem Zdislavem Jako poslední jsem nechal zápis o našem nepřemožitelném hejtmanu Janu Žižkovi z Trocnova a jeho manželce Kateřině. Žižka býval častým hostem u vladyky Dominika ve Slavči. 56 vídá Těžák. Je strašná zima. Podívejte, ta havěť jde až ke stavení, má hlad! I to ptactvo - jestřáb i káně krouží nad dvorem. Natáhl kožich, čepici z beránčí kůže přes uši, silné palcové rukavice, vzal sekeru a chystal se odejít. Půjdu s vámi, hospodáři, nabídl se dráteník. Tak se ustroj. Hoď přes sebe koňskou houni, ať mi někde nezmrzneš. Společně pak vyrazili do sněhu. Sotva obešli ovčín, dráteník zpozorněl a zůstal stát. Uslyšel nějaké sténání. Chytl Těžáka za ruku. Tak přeci? Šli po hlase přímo ke hnoji, kde byla k velkému překvapení chycena do želez krásně zbarvená liška. Naříkala a zmítala se bolestí, avšak z pasti se vyprostit nemohla. Bez dlouhého rozmýšlení ukončil hospodář její trápení. Pak šelmu vyprostil ze želez a podal dráteníkovi, který ji jen stěží unesl za zadní nohy. Byl to pořádný kus. Jeníček vyhlížel lovce z okna. Když je spatřil, zvolal: Už jdou a něco velkého nesou! Přivítali se v kuchyni a obdivovali lišku, jak je statná a jakou má pěknou zimní srst. Rozárko moje, ještě takové dvě a máš na kožich. Jestli potrvají takové mrazy, myslím, že ještě nějakou dostanu. Okolo stavení bylo mnoho čerstvých stop. K večeru zase políčím. Tak začal u Těžáků Nový rok. Hospodyně byla ráda, že se Katka vrátila domů dříve a ničeho nenamítala. Práce bylo víc než dost. Při cestě do Svinů jí koupila dárek. Byla uznalá, ráda vše dobrem splácela. Den před Třemi králi se vrátil Jakub. Nejprve zašel do stáje ke koním a pak do ovčína. Večer už byl ve svém živlu a pustil se vesele do práce. Tak a svátky máme za sebou, přivítal Jakuba hospodář a už plánoval další práci. Půjdeme na proutí, budem ho potřebovat na košíky, košatiny a také košťat je málo. Nařežeme pruty a dráteník je odveze na saních. Tak se stalo, prutů bylo dost. Hospodyně s Katkou se chystaly na předení a těšily se, že jim bude hospodář při práci předčítat dějiny národa českého. Hospodář slíbil, sám se na to těšil. Ještě poznámka ke Třem králům Den před Třemi králi bývalo zvykem, že se v kostele světila voda a u zdi kostela se pálila Jidášova brada za přítomnosti duchovního. Sousedé a sousedky si přinesli do kostela vodu v láhvích nebo konvičkách. Ke konci požehnání se kněz hlasitě pomodlil, nato prošel kostelem a přítomné pokropil svěcenou vodou. Takto posvěcená voda se v domácnostech odlila do takzvaných kropniček nebo kropenek, které visívaly nedaleko dveří. Svěcená voda se používala k různým záležitostem. Například když někdo z rodiny zemřel, tak se kropil svěcenou vodou pěti svázanými klásky. Když někdo z rodiny odcházel do ciziny, nebo na vojnu, otec nebo 53

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/ Ráno po Třech králích zašel hospodář do stáje za Jakubem a Katkou a poručil: Ode dneška budete krmit pouze ráno a večer o něco dříve. Ty Katko budeš dojit také jen ráno a večer. Koňům dávej Jakube také jen dvakrát denně. Až budeš hotov, připrav dráteníkovi pruty, ať je odnese do předsíňky. Ukáži vám, jak se budou plést košatiny, budu rád, když se to naučíte. Slíbil jste, hospodáři, že nám budete číst. Pak počkali na obdarování a odešli k dalšímu stavení. Tolik ku svátku Třech králů. matka žehnali namočenými prsty křížem na čele. Takto byli žehnáni snoubenci při loučení s rodiči. Když pak novomanželé založili vlastní domov, bývala jako první zavěšena ve světnici kropnička. Na Květnou neděli odpoledne hospodáři obcházeli svá pole a svěcenou vodou je kropili. Do každého osetého pole zapíchli tři lískové pruty, které vypletl z berana, kterého nechal posvětit dopoledne na velké mši. Tyto zvyky se svěcenou vodou a berany se ještě dnes někde udržují, ovšem kropničky už vymizely. A ještě něco: Večer před Třemi králi skoro v každé domácnosti hospodář nosil na pánvici doutnající kadidlo a vykuřoval. Bývala to příjemná vůně. Po tomto obřadu vzal křídu a počal psát nad každými dveřmi tři křížky, bývaly vidět i na nábytku a na půdě. Psávalo se také K M B tj. tři králové - Kašpar, Melichar, Baltazar. Jakou to mělo mít moc, to bohužel nepamatuji. Také hospodyně měla své zvyky. Večer před Třemi králi polévala své dcery a služebné mlékem, aby prý neměly pihy a kukačky. Když bývalo na statku více mléka, tak se v něm dokonce i umyly. Aby prý měly pěkná jemná líčka. Po městečkách a vesnicích chodívaly o Třech králích tři odrostlí hoši, kteří měli přes sebe bílé košile a na hlavách papírové čapky podobné korunám. Jeden býval v obličeji celý černý. Koledovali dům od domu a při tom zpívali asi takto: My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. Z daleka je cesta naše, přicházíme od Mesiáše. Přední král se otočil k černému a spustil: Co ty tam černý vzadu, vystrkuješ na nás bradu. Černý odpověděl: Slunce je toho příčina, že má brada je opálená. To víte, že budu. Sám jsem zvědav, co je v těch spisech zajímavého. S nikým o tom Jakube nehovoř, měli bychom nepříjemnosti s úřady. Mne i Česáka by mohli zavřít. Ani pan farář se to nesmí dozvědět, neboť veškeré takovéto spisy a knihy se musí odevzdat ku spálení, aby se náš národ pravdy nedozvěděl. Rozumíš, Jakube? Rozumím, pantáto. Nic žádnému neřeknu, spolehněte se! Hospodyně s Katkou se chystaly na předení. Přinesly si přeslice, vlnu čistily a kramplovaly. Když se daly do práce, přišel k nim hospodář a zeptal se, zda chtějí číst. Počkej až po obědě, odpověděla hospodyně. Těžák to odešel sdělit Jakubovi, který se už nemohl dočkat. Po obědě v kamnech pěkně praskalo, ve světnici bylo příjemno. V koutě seděl Jakub, rovnal si a čistil pruty, drotar mu pomáhal. Hospodyně s Katkou se uvelebily u okna a hospodář s malým Janem usedli za stůl, na kterém ležely dobře zabalené knihy. Těžák v nich zalistoval, hledal, co by příhodného rodině přečetl a za okny bylo vidět padající sníh. Zítra je svaté Háty, pronesl. Svatá Háta je na sníh bohatá. A ono to tak bude. Než se smrkne, obejdeš ještě políčené pastě, Jakube. Já půjdu s ním, přihlásil se drotar. Když zase přinesete kmotru, bude dobrá večeře. Přineseme, uvidíte, smál se prorocky Jakub. Nu, je to možné, počasí k tomu je. Škodná má hlad a jde až ke stavení. Tak muži a už bys mohl začít číst. Pochlub se, co jsi v knihách vynašel. Tak tedy poslouchejte: O tvrzi Buchov je zde psáno, že to bylo v době, kdy vymřel rod Přemyslovců. V ten čas se přivdala na Buchov Přibyslava ze Zvíšova za Zdenka Oldřicha Bochovce. To bude jistě zajímavé. Jako další je zde kniha psána pod názvem Rytíři a lapkové v Čechách Ve světnici bylo ticho, hospodář četl jasně a hlasitě, všichni byli pozorní a tiší. Bylo již šero, když hospodář dočetl první knihu. Všichni byli spokojeni, velice se to všem líbilo. V tu dobu uměl jen málokdo po česku číst. Jan knihy zase dobře zabalil a uschoval. Jakub s drotarem přinesli ukázat košíky, které zhotovili, hospodyně je pochválila. Byly lehké a šikovné. Potom oba košíkáři pospíchali ven, aby překontrolovali nalíčené pasti. Po cestě zjistili, že zapomněli sekyru. Jenom pojď, drotare, dokud je vidět na cestu. Snad ji nebudeme potřebovat. Jen pomalu a těžce se prodírali sněhem. Hodně ho napadlo a ještě poletoval. Do rána bude jistě silný mráz, už teď je chladno. Marně napínali sluch, aby slyšeli nářek lapené šelmy. Všude byl klid. Mlčky došli k pasti za ovčínem. Jaké bylo překvapení, když pod sněhem našli za hlavu chycenou lišku. Už byla ztuhlá. Jakub radostí zavýskal, vyprostil ji z želez. Drotar ji nesl ke stavení. 55

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 STRANA 13 Vydejte se do nové posilovny Od adventu po apríl aneb střípky z naší školy Byla cesta, byla ušlapaná Právě vánoční píseň Byla cesta, byla ušlapaná se stala inspirací pro vánoční hru se zpěvy, kterou napsali a zahráli žáci 8. a 9. třídy pro své mladší spolužáky. Vánoční hra otevřela období adventu, ve kterém nechyběla pečlivá příprava na sváteční dny, pečení cukroví, zpívání adventních písní a výroba vánočních dárků. Vzhůru do korun Koruny stromů. Dechberoucí. Obdivuhodné v každém ročním období. V cestu do pohádkového království se proměnila výprava do korun stromů na Lipně nad Vltavou. Obklopeni zasněženými stromy jsme vystoupali až na úplný vrchol, kde nás čekal nejeden fascinující výhled do okolní krajiny. Na svatého Matěje když se slunce zasměje, na pouti je hezkých děvčat, jak když máku naseje, zpívá se ve staropražské písničce, která nás doprovázela cestou na Matějskou pouť. Slunce nám sice během dne nesvítilo, ale ani to neubralo na radosti, kterou nám den strávený v Praze přinesl. Během měsíce března byla po rozsáhlé rekonstrukci v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště T. Sviny otevřena posilovna, která je nově zpřístupněna veřejnosti. Během této rekonstrukce investovala škola téměř Kč, a to hlavně do modernizace sociálního zařízení (šaten, sprch) a také do vymalování všech prostor se cvičením souvisejících. Kromě těchto úkonů došlo zároveň k modernizaci a rozšíření sortimentu cvičebních strojů v posilovně. Tuto obnovu cvičebního inventáře zainvestoval ze svých soukromých zdrojů pan Milan Kopřiva, který posilovnu provozuje a prostory ke cvičení si od SOŠ a SOU pronajal. Celý tento záměr - zpřístupnit posilovnu veřejnosti - vznikl na základě podnětů některých občanů, kteří měli o cvičení zájem. Doufám, že touto aktivitou i naše škola přispěla ke zkvalitnění volnočasových aktivit v našem městě. Z mého pohledu je důležité, že možnost cvičit má hlavně mládež i bez jakékoli členské registrace, protože i zde platí: "Kdo si hraje nezlobí...". Přístup do posilovny je veřejnosti umožněn zadním vchodem (od kulturního domu). Otevírací doba viz plakát, zajímavé jsou také zaváděcí ceny: jednorázové vstupné 40,- Kč, měsíční permanentka 350,- Kč. Všechny ostatní činnosti se cvičením související si musí "cvičenci" domlouvat s panem Kopřivou a to buď osobně, nebo telefonicky na č Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na realizaci tohoto záměru podíleli a bez jejichž přičinění by uskutečnění celého záměru bylo mnohem dražší: žákům učebního oboru "Malíř" a "Elektrikář", jejich učitelům odborného výcviku p. Gobymu, p. Davidovi a p. Hlavatému, panu Jiřímu Štanglovi a paní Miladě Jindrové, kteří prováděli všechny zednické, obkladačské. malířské a úklidové práce, všem ostatním zúčastněným a hlavně pak panu Kopřivovi, který celý tento záměr osobně zaštiťuje. Ing. Tomáš Kalena (ředitel školy) Teď zimu bičem, kamenem my z brány města vyženem Příprava na velikonoční svátky a příchod jara nás provázela celým březnem. Vynášení Smrtky, výroba kraslic, pletení pomlázek, práce v keramické a truhlářské dílně a probouzení zahrady nám pomohlo překonat chladné březnové dny. Jedním z příslibů jara se stala i konvalinka, kterou ze stejnojmenné pěvecké soutěže přivezla Maruška Žahourová. Ve své kategorii se prozpívala do zlatého pásma. Poslední střípek do mozaiky Zbývá poslední a nejdůležitější střípek do mozaiky dění v naší škole. Tím střípkem je nový Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který v září minulého roku vznikl pro žáky základních škol se zdravotním znevýhodněním. Je založen na práci žáků v menším kolektivu, individuálním a trpělivém přístup učitelů, důrazu na pochopení učiva, pohybových aktivitách a všestranném rozvoji osobnosti dítěte. Oba stávající vzdělávací programy naší školy (ŠVP pro základní školy praktické a ŠVP pro žáky základní školy se zdravotním znevýhodněním) mají společný název a tím je Škola jako rodina, kterému se snažíme dostát. Za MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny Ivana Jordánová Zdroj: archiv školy

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 inzerce r. SKLAD BOROVANY JARNÍ SLEVY do Nabízíme Vám uhlí hnedé èerné brikety koks štípané palivové drevo drevené brikety ROZVOZ UHLÍ ZDARMA složení uhlí pásovým dopravníkem PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU okrasných kaèírku, mulèovací kury zahradní zeminy , Otevírací doba a rozvoz Po - Pá hod. Kapitol a.s. makléřská společnost přijme do nově vznikající kanceláře v Trhových Svinech spolupracovníky na pozice : FINANČNÍ ANALATIK MANAŽÉRSKÁ POZICE r. BORŠOV NAD VLTAVOU JARNÍ SLEVY do Nabízíme Vám uhlí hnedé èerné brikety koks štípané palivové drevo drevené brikety ROZVOZ UHLÍ ZDARMA složení uhlí pásovým dopravníkem PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU okrasných kaèírku, mulèovací kury zahradní zeminy , Otevírací doba a rozvoz Po - Pá hod. požadavky min. výuční list, bezúhonnost, flexibilita, ŽL a chuť spolupracovat Kontakt: VRZALOVÁ Irena - vedoucí manažer MRENICOVÁ Jiřina - manažer

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 STRANA 15 Koupím pozůstalost po Karlu Hlubučkovi Spisy, korespondenci, předměty Pro chystanou knihu o Karlu Hlubučkovi Tel.: Trhovosvinenský trenér Janoušek je čtyřicátník sport Trhové Sviny: Na Velikonoční pondělí oslavil čtyřicítku současný hrající trenér Spartaku Trhové Sviny René JANOUŠEK. Hráč s bohatou fotbalovou minulostí, který prošel jak českými, tak rakouskými kluby, ještě přes svůj věk není na úplném sklonku své hráčské kariery. Trhovosvinenskému Spartaku v minulé sezoně pomohl k postupu do I.A tř. Jihočeského kraje, na podzim 2012 vystřídal na trenérské pozici Pavla Randu a v současné době zde působí jako hrající trenér. Výběrové řízení na pronájem Hotelu Černá v Benešově nad Černou Vyhlašujeme výběrové řízení na pronájem a provozování Hotelu Černá. Nabízíme k pronájmu hotelovou budovu, ve které se nachází zavedená, fungující restaurace s barem a kuchyní, taneční sál s balkónem a konferenční salónek. Pro ubytování je k dispozici 19 pokojů. Podrobné informace o výběrovém řízení naleznete na webové stránce: Zahájení výběrového řízení: Příjem nabídek do: Výběrové řízení proběhne do: Vyhlašovatel: majitel objektu Hotelu Černá Tábory volná místa Vodácký tábor Chtěli jste se vydat po proudu řeky a užívat si společné chvíle s kamarády? Máte tu možnost. Domeček pořádá tábor pro děti od 12 let, na kánoích se bude sjíždět řeka Lužnice. Cena je Kč. Křesťanský tábor I. běh Letos se opět uskuteční tábor na Borové, tentokrát na téma: Přijď mezi nás a staň se rytířem! Pro děti od 7 do 15 let. Cena je Kč. Poslední týden v srpnu pořádají skauti tábor otevřený pro všechny kluky a holky od 10 do 15 let. Tábor bude v Novohradských horách a je programově nastaven pro děti, které jinak tráví svůj volný čas s počítačem. Informace a přihlašování na Quest.skauting.cz Římskokatolická farnost Trhové Sviny vás srdečně zve na KONCERT hudebních modliteb (písní, žalmů a spirituálů) v rámci poutě a slavnosti Nejsvětější Trojice hrají a zpívají Manželé RADOVI & Markéta RADOVÁ (znáte např. z TV NOE, rádia Proglas, Více informací a přihlášky na: nebo na tel.: Domeček středisko DM CČSH, Branka 588, Trhové Sviny. Neděle 26. května 2013 v 15:00 kostel Nejsvětější Trojice - Trhové Sviny Vstupné dobrovolné (výtěžek bude určen na opravy kostela) (Pokračování na další straně)

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2013 Horský maratón. XV. ročník Za chladného počasí se na start 15. ročníku Horského maratónu Trhové Sviny Hojná Voda a na zkrácenou trať Benešov nad Černou Hojná voda postavilo 47 závodníků z Trhových Svinů, blízkého okolí a z celé naší republiky. Závodníci se od vyšších poloh setkali až s 50 cm vysokou vrstvou sněhu, proto byl závod jeden z nejtěžších v celé historii. Štafeta 32 km, 1200 m.př. 1. Steinbauer Jiří, Nepraš Jan 1973/1962 T.Sviny 3:43:05 2. Eliška a Alena Soudkovi 1992/1958 SK Technik Č.B. 3:44:50 Martin Brožka Běh: A-Délka závodu 32 km, 1200 m.př. B-Délka závodu 14 km, 600 m.př. Canincross: A-Délka závodu 32 km, 1200 m.př. B-Délka závodu 14 km, 600 m.př. Běh: Muži Kategorie A, 32 km, 1200 m.př. 1. Králík Jindra 1975 Cyklomacner Strakonice 3:22:31 2. Brožka Martin 1969 Sportcentrum NH 3:25:01 3. Boháč Josef 1987 Plzeň 3:35:02 4. Kutman Pavel 1964 Struhařov 3:35:52 5. Baier Jan 1983 Brloh 3:41:02 6. Valenta Petr 1979 Budyně 3:41:09 7. Braniš Pavel 1969 Příbram 3:41:27 8. Teringl Radek 1965 TJ OB Č.Budějovice 3:45:27 9. Gášek Ladislav 1984 SK Babice 3:49: Backa Jan :51: Macek Petr 1979 Č.Budějovice 3:56: Hošek Lubomír 1961 VJČ 3:56: Marek Jiří 1981 Spona Teplice 3:56: Richter Martin 1967 Spona Teplice 3:57: Farda Petr 1973 Spona Teplice 3:58: Orgoň Alois 1960 Č.Budějovice 3:59: Macek Tomáš 1979 Č.Budějovice 4:00: Čermín Radek 1972 Č.Budějovice 4:00: Hartl Tomáš 1980 Zoufalci 4:05: Vinzens Jan 1976 Zoufalci 4:18: Bláha Jan 1980 Spona Teplice 4:21: Kučera Ladislav 1960 SK Čtyři Dvory 4:29:37 Paleček Vladimír 1973 TJ Doudley DNF Pěček Tomáš 1979 Kroměříž DNF Soukup Josef 1987 Velosport Valenta DNF Běh: Ženy Kategorie A, 32 km, 1200 m.př. 1. Popovová Martina 1974 SNB Praha 4:51:41 Běh: Muži Kategorie B, 14 km, 600 m.př. 1. Kutman Lukáš 1993 Struhařov 1:14:30 2. Petrou Jan 1964 Velešín 1:15:57 3. Hejzlar Josef 1956 TJ OB Č.Budějovice 1:17:30 4. Šlajs Štěpán 1980 Slavče 1:26:21 5. Blabla Zdeněk ml SKP Č.Budějovice 1:41:37 6. Blabla Zdeněk st SKP Č.Budějovice 1:58:54 7. Stejskal Ladislav 1977 SK Čtyři Dvory 2:13:14 Šimák Petr 1973 Markvartice Běh : Ženy Kategorie B, 14 km, 600 m.př. 1. Šárka Grabmullerová 1969 BH Triatlon 1:14:33 2. Soukupová Valerie 1989 Atletika Písek 1:26:23 3. Pavlová Jana 1969 K Kaplice 1:44:07 Canicross Kategorie A, 32 km, 1200 m.př 1. Hradečný Viktor/Endží :48:20 2. Soudek Vojtěch/Berta :00:08 Canicross Kategorie B, 14 km, 600 m.př. 1. Exner Jakub/Akim :13:00 2. Soudková Martina/Čili :43:03 3. Pilátová Jitka/Nastěnka-Žeryk/ :09:55 4. Uhlířová Barbora Isatou/Nero :13:15 (Dokončení ze stany 15) Renda Janoušek během své bohaté fotbalové kariery prošel kluby TJ Nové Hrady, Dynamo České Budějovice, VTJ Písek, VTJ České Budějovice, Dukla Tábor, Dukla Praha, FC Kolín, Brandýs nad Labem, Švarc Benešov, Pasching Linz, Ansfelden, Vorchdorf, Gmünd, SG Brand Nagelberg, Hluboká nad Vltavou, Spartak Trhové Sviny. Jak jsme zjistili, má za sebou osm startů v 2. české lize za Benešov. Fotbalové umění získal např. od trenérů Kotrby, Vlčka, Kášky, Bouška, Poštulky, Vácy, Zellhofera. V Trhových Svinech mu hráči chtěli ke kulatým narozeninám přidat výhru nad sousedním Velešínem, ovšem kvůli neústupnému zimnímu počasí byl i tento zápas odložen. Proto oslava s týmem proběhla po přátelském utkání s Lomnicí nad Lužnicí. Hráčům jsem dopřál soudek piva, k tomu jsme ugrilovali maso a samozřejmě došlo i na kořalku. Od kluků jsem dostal skleněný výčep na pivo a dort se znakem Bayernu. Jen škoda, že Plzeň neporazila Spartu, měl bych ještě větší radost. stručně nám popsal oslavu s týmem Renda Janoušek, velký fanda Slavie Praha a Bayernu Mnichov. Druhý den jej totiž čekala ještě oslava s rodinou, na kterou se musel tzv. šetřit. Já doufám, že do fotbalového důchodu se ještě nechystá, v týmu je Honza Gažák, který ho věkem na podzim sice dožene, ale spolu mají ještě co předávat mladším spoluhráčům doplnil Rendův kolega, vedoucí mužstva Zdeněk Bebčák V Trhových Svinech jsou velice rádi za jeho působení v klubu. Hráč takových kvalit, na hřišti spolu s Honzou Gažákem a Davidem Štojdlem, doplněni mladšími hráči z Trhových Svinů, je opravdu znát a v posledních letech jde v Trhových Svinech fotbal kvalitou nahoru. K tomu jim dopomáhá i velice dobrá mládežnická základna. Rendovi bychom chtěli do dalších let popřát hodně zdraví, aby se ho dál drželo i to fotbalové zdraví a hlavně, aby se mu u nás v Trhových Svinech co nejdéle jeho působení líbilo. Redakce fotbalového oddílu Spartaku Trhové Sviny Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo na tel.: Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny. IČ: Ev. šč. MKČR E10896 Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč Náklad 700 ks Cena tohoto výtisku: 5,- Kč

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více