Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici."

Transkript

1 Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Dagmar Gajdůšková Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici. Vedoucí práce: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici jsem zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. datum: jméno: Dagmar Gajdůšková vlastnoruční podpis

3 Poděkování Děkuji vedoucímu mé absolventské práce panu ThLic. Ing. René Milfaitovi, Th.D. za čas věnovaný společným konzultacím, za spolehlivost a za cenné náměty a připomínky, které mi při psaní absolventské práce pomohly.

4 Obsah Úvod Paliativní péče Hospice Historie hospiců ve světě Historie hospiců v České republice Hospic Formy hospicové péče Domácí hospicová péče Stacionární hospicová péče (denní pobyty) Lůţková hospicová péče Současná situace hospiců v České republice Shrnutí Sociální práce Lidská důstojnost a lidská práva Sociální práce a paliativní péče Sociální pracovníci Shrnutí Sociální práce v hospici Historie sociální práce v hospici v České republice Poţadované vzdělání a osobnostní předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka v hospici Role a úkoly sociálního pracovníka v hospici Role Úkoly Informování a poskytování rad Rozhovor s pacientem a jeho příbuznými Péče o pozůstalé Spolupráce s dobrovolníky Spolupráce se členy pečujícího týmu Administrativní činnost Komunikační dovednosti sociálního pracovníka Komunikace s pacientem... 34

5 3.5 Fáze vyrovnávání se se smrtí dle Elisabeth Kűbler-Rossové Popírání a izolace Hněv Smlouvání Deprese Smíření Péče o pečujícího Shrnutí Příklady z praxe Zkušenosti z působení na LDN Zkušenosti z působení v hospici Kasuistiky Příběh paní Nataši Příběh paní Miroslavy Příběh paní Olgy Analýza a zhodnocení kazuistik Zhodnocení příběhu paní Nataši Zhodnocení příběhu paní Miroslavy Zhodnocení příběhu paní Olgy Závěr Resumé Seznam literatury Přílohy... 56

6 Úvod Mé první setkání se smrtí tváří v tvář se uskutečnilo před dvěma lety. Bylo to v léčebně pro dlouhodobě nemocné, kde jsem během letního měsíce pracovala jako sanitářka. Díky této letní práci jsem více začala uvaţovat nad umíráním, smrtí a lidskou důstojností. Ve 3. a 4. semestru studia Jaboku jsem se právě díky získaným zkušenostem z léčebny pro dlouhodobě nemocné a novým myšlenkám přihlásila na seminář Sociální (a pastorační) práce v hospici, kterou vedl společně s dalšími odborníky pan René Milfait. Tento seminář mě inspiroval k přihlášení se na týdenní praxi do hospice v Litoměřicích, abych mohla porovnat péči o pacienty v léčebně pro dlouhodobě nemocné s péčí v hospici. Během celého 3., 4. a 5. semestru jsem pracovala jako osobní asistentka 86leté seniorky, která byla připoutána na lůţko a závislá na celodenní péči asistentů. Tato práce mi umoţnila proniknout do problematiky péče o seniory v domácím prostředí a prohloubila mé zkušenosti s péči o staré a umírající lidi. Proto výběr tématu mé absolventské práce nebyl sloţitý. Jejím prostřednictvím bych ráda završila nasbírané zkušenosti a vědomosti z této oblasti. Ve své absolventské práci pohlíţím na sociální práci a samotnou péči v hospicích z lidsko-právního a etického hlediska, neboť právě na vědomí a dodrţování lidských práv a lidské důstojnosti stojí filozofie paliativní péče a tudíţ i hospiců, v nichţ je paliativní péče lidem poskytována. Cílem mé práce je ukázat, ţe vědomí a dodrţování lidsko-právních a etických dokumentů ze strany pečujícího personálu vede ke kvalitní péči o pacienty a jejich příbuzné. První kapitolu věnuji popsání paliativní péče a zařízení - hospiců -, ve kterých je pacientům tento typ péče poskytován. Zmíním se o historii hospiců a jejich třech formách. Ve druhé kapitole se budu věnovat sociální práci. Zmíním se o Českém i mezinárodním kodexu sociální práce, Všeobecné deklaraci lidských práv a Chartě práv umírajících. Dále v této kapitole ukáţi, jak spolu sociální práce a paliativní péče souvisí. Třetí kapitolu pak věnuji samotné sociální práci v hospici a tomu, co povolání na této pozici obnáší. Představím osobnostní a vědomostní poţadavky, které jsou kladeny na sociálního pracovníka, jeho pravděpodobnou náplň práce

7 Také se zmíním o fázích vyrovnávání se se smrtí, jejichţ autorkou je Elisabeth Kűbler-Rossová, a s nimiţ by měl být sociální pracovník působící v hospici dobře obeznámen. Nezapomínám také zmínit důleţitost péče sociálního pracovníka o svou vlastní psychickou pohodu. Poslední čtvrtou kapitolu chci věnovat praktické části mé absolventské práce. Popíši v ní dva příběhy ţen z léčebny pro dlouhodobě nemocné a jeden z hospice. Na těchto praktických příkladech bych ráda ukázala, jak se poskytovaná péče v těchto zařízeních liší. Ve své práci místo slova klient, které je typické pro označení osob vyuţívajících sluţeb sociálních pracovníků, pouţívám pojem pacient. To z toho důvodu, ţe hospice jsou v České republice nestátní zdravotnická zařízení a ve zdravotnických zařízeních se místo slova klient pouţívá slovo pacient

8 1 Paliativní péče Tato kapitola slouţí k získání základních informací o paliativní péči a hospicích a k proniknutí do této oblasti. Oba tyto pojmy jsou tu důkladně vysvětleny jak na základě knih českých autorů, tak i mezinárodních dokumentů. Neboť ideje hospiců stojí na základě myšlenek paliativní péče, rozhodla jsem se oba tyto důleţité pojmy zařadit do jedné, první, kapitoly. Na následujících řádcích vysvětluji pojem paliativní péče z pohledu, Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropské asociace pro paliativní péči (EAPC). WHO roku 2002 definovala paliativní péči 1 jako přístup zlepšující kvalitu ţivota pacientů a jejich rodin, kteří stojí tváří v tvář problému spojeného s ţivot ohroţující nemocí, prostřednictvím předcházení a zmírňování utrpení díky včasné identifikaci, bezvadnému vyhodnocení a léčbě bolesti a dalších fyzických, psychosociálních a duchovních problémů. Evropská asociace pro paliativní péči definici rozvedla více neţ WHO. EACP říká, ţe paliativní péče je 2 :...aktivní, celková péče o pacienty, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější je kontrola bolesti, ostatních příznaků a sociálních, psychologických a spirituálních problémů. Jedná se o interdisciplinární přístup a zahrnuje pacienta, jeho rodinu a odborníky z této oblasti. Smyslem paliativní péče je nabízet nejzákladnější způsob péče - zajištění všech pacientových potřeb kdekoli je o něj pečováno, ať doma nebo v nemocnici. Paliativní péče podporuje život a na umírání pohlíží jako na přirozený proces; neurychluje ji ani ji neoddaluje. Chce poskytovat co nejlepší kvalitní život až do smrti. Z obou definic vyplývá, ţe paliativní péče je určena všem lidem, kteří jsou v blízkosti smrti - nejen umírajícím, ale také jejich rodinám. V popředí jiţ nestojí 1 Palliative care in an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual [online]. [ ]. Dostupné z: 2 Palliative care is an active, total care of the patients whose disease is not responsive to curatuve treatment. Conrolof of pain, of other symptoms, and of social, psychological and spiritual promlems is paramount. Palliative care is interdisciplinary in its approach and encompasses the patient, the family and the community in its scope. In a sense, paliative care is to offer the most basic concepts of care - that of providing for the needs of patient wherever he or she is cared for, either at home or in the hospital. Palliatove care affirms life and regards dying as a normal process; it neither hastens nor postpones death. It sets out to preserve the best possible quality of live until death [online]. [ ]. Dostupné z:

9 vyléčení nemoci, ale léčba bolesti spojená s umíráním a umoţnění pacientům ţít co nejkvalitněji aţ do konce ţivota. EAPC navíc zmiňuje existenci interdisciplinárního přístupu. Ten je pro poskytovanou péči podstatný. O pacienta se totiţ nestará tým sloţený pouze ze zdravotníků, ale také členové jeho rodiny, sociální či pastorační pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut apod. Tím je zajištěna péče o všechny čtyři lidské dimenze, čímţ se velmi zvyšuje kvalita péče (a tudíţ ţivota), která je pacientovi poskytována. Dalším důleţitým bodem, který EAPC zmiňuje, je fakt, ţe smrt je brána jako přirozená součást ţivota, coţ znamená, ţe jí je dán i přirozený průběh - není urychlována vysazením medikamentů ani prodluţována za pomoci infuzí či operací. Po vymezení paliativní péče jsou na následujících řádcích uvedeny zásady stanovené WHO, kterými se kaţdý poskytovatel tohoto druhu péče musí řídit. Jsou to tyto zásady: poskytování úlevy od bolesti a dalších symptomů podpora života, avšak pohled na umírání jako na přirozený proces neusilování ani o urychlení, ani o oddálení smrti obsáhnutí psychologických a duchovních aspektů péče o pacienta nabídnutí systému podpory, který pacientům pomáhá žít aktivně až do smrti nabídnutí systému podpory, který pomáhá rodinám zvládat období pacientovy nemoci a období zármutku využívání týmové práce pro uspokojování potřeb pacientů a jejich rodin, včetně případného psychologického poradenství v období zármutku usilování o zlepšení kvality života a pozitivní ovlivňování průběhu nemoci použitelnost v raném stádiu nemoci s řadou dalších terapií, jejichž cílem je prodloužení života, jako chemoterapie či radioterapie, a zahrnutí vyšetření nutná k lepšímu pochopení a zvládnutí tíživých klinických komplikací. 3 Je tedy zřejmé, ţe pacientům, jejichţ nemoc se nelepší a pravděpodobně se ani lepšit nebude, je přesto poskytována kvalitní péče - paliativní péče. Jejím cílem není léčit nemoc, ale tlumit bolest, k čemuţ se mohou pouţívat i opioidy. Péče není 3 Standardy hospicové paliativní péče, 2-9 -

10 zaměřena pouze na pacientovo tělo, ale také na jeho psychické, sociální a duchovní potřeby. Tento druh pomoci je k dispozici i jeho příbuzným během péče i po ní, neboť jsou vystaveni velké psychické zátěţi. Velmi důleţité je, aby pacient ţil kvalitní, plnohodnotný ţivot, aby byla dodrţena jeho lidská důstojnost, aby zemřel jako člověk. Paliativní péče je pacientům poskytována v různých zařízeních. Můţe to být doma, v nemocnici či v hospici. Protoţe se má práce zaměřuje na sociální práci v hospici, je text dále zaměřen na hospice. 1.2 Hospice Následující kapitola se krátce zabývá historií hospiců nejen u nás, ale také ve světě. Po tomto historickém exkurzu následuje představení samotného hospice a jeho tří forem Historie hospiců ve světě Slovo hospic se pouţívalo jiţ ve středověku. Bylo to místo, kde se zastavovali poutníci směřující převáţně do Palestiny, aby si odpočinuli, ošetřili případná zranění a nabrali nové síly potřebné k pokračování v pouti. Tato zařízení pomalu zanikla. Obnovila se aţ v 18. století, kdy v irském Dublinu Mary Aikdenheadová zřídila nemocnici pro umírající pacienty a nazvala ji Hospic. 20. století a především doba po 2. světové válce s sebou přinesla rozvoj zařízení, která se specializovala na umírající pacienty. Angličanka paní Cecilia Saundersová otevřela roku 1969 v Londýně St. Christopher s Hospice. Byl to první hospic moderního typu. Zájem o hospice stále rostl a roste a to je důvod, proč ve světě hospiců stále přibývá Historie hospiců v České republice Historie hospiců na našem území je stejně stará jako Česká republika a je spojena se jménem Marie Svatošová. Tato lékařka roku 1993 zaloţila hospicové hnutí Ecce homo. Jeho cílem je prosazování a dodrţování lidských práv a úcty k lidskému ţivotu. První oddělení paliativní péče bylo u nás otevřeno roku 1992 v rámci nemocnice TRN v Babicích nad Svitavou. Samotný první hospic byl u nás

11 otevřen roku 1995 a nese název Hospic Svaté Aneţky v Červeném Kostelci. Za jeho zřízením stojí spolupráce Ecce homo a Diecézní charity v Hradci Králové Hospic Slovo hospic pochází z angličtiny a jeho překlad do češtiny znamená útulek. Jedná se o zařízení, která poskytují svým pacientům paliativní péči. Znamená to, ţe jejich hodnoty a cíle vycházejí z hodnot a cílů paliativní medicíny. V hospici se s člověkem jedná s úctou, bere se zřetel na jeho jedinečnost, lidskou důstojnost a všechny jeho potřeby - biologické, psychologické, sociální a duchovní. To, ţe v hospici je pacientovi nabídnuta mimo jiné i duchovní pomoc, neznamená, ţe jsou přijímáni pouze duchovně zaloţení lidé - hospic je pro všechny pacienty bez rozdílu. Nehledí se na pohlaví, věk, rasu, barvu pleti, národnost, politické či náboţenské přesvědčení, vlivné postavení nebo finanční zajištění. Jakákoliv protekce by v případě hospicové péče byla naprosto neetická. 5 Do hospice se ţádný pacient nedostane proti své vůli. O umístění rozhoduje hospicový lékař, ale pokud pacient nebude s nástupem do zařízení souhlasit, do hospice nastoupit nemusí. Záleţí pouze na přání pacienta. Při přijímání pacientů do péče, mají vţdy přednost ti pacienti, u kterých se v nejbliţší době očekává jejich úmrtí. Teprve po nich jsou lůţka nabídnuta pacientům v méně akutním stádiu onemocnění. Jak jiţ jsem psala na předchozích řádcích, cíle hospiců vycházejí z cílů paliativní péče. Úkolem hospiců tedy není léčit symptomy. V těchto zařízeních je většina lidí v terminálním (konečném, posledním) stádiu nemoci, tudíţ se péče zaměřuje především na tlumení bolesti, která je s umíráním často spojena, a dodrţování kvality pacientova ţivota aţ do jeho posledních chvil. Umírající si můţe být jist, ţe v hospici bude po celou dobu pobytu respektována jeho lidská důstojnost, nebude trpět nesnesitelnou bolestí a v posledních chvílích ţivota se nestane, ţe by byl osamocen. 6 V následující podkapitole jsou popsány formy hospicové péče, z kterých si pacient a jeho rodina můţe vybírat dle toho, jaká forma nejvíce vyhovuje jejich potřebám. 4 viz. HAŠKOVCOVÁ, Helena SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet viz. [online]. [ ]. Dostupné z:

12 Formy hospicové péče Hospice nabízejí tři různé způsoby péče o pacienta. Díky nim mohou pečující co nejvíce vycházet vstříc jejich potřebám a přáním. O pacienta je postaráno buď u něj doma, nebo v hospici. Pokud pacient nechce v hospici zůstávat po celých 24 hodin, můţe ho navštěvovat jen během dne a noc trávit doma. Níţe jsou všechny tři formy péče podrobněji popsány Domácí hospicová péče Pro umírajícího člověka je tato forma péče ideální, ale ne vţdy dostačující. Pečující rodina nemusí mít dost fyzických a psychických sil na péči o nemocné(ho) člena(y) rodiny. Dalšími problémy mohou být nevyhovující podmínky v bytě (prahy, schody, málo místností a prostoru), neodbornost pečujícího člověka či nedostatek času na péči z důvodů např. pracovního vytíţení. Tato forma péče u nás zatím není moc rozšířená. Nejznámějším poskytovatelem domácí hospicové péče je u nás občanské sdruţení Cesta domů Stacionární hospicová péče (denní pobyty) Další formou péče je tzv. péče stacionární. Pokud pacient vyuţívá této moţnosti, je ráno přijat do hospicového stacionáře a večer opět propuštěn do domácí péče. Tato forma se většinou vyuţívá v případech, kdy např. pacient potřebuje kontrolu míry bolesti, promluvit si o svém problému, členové rodiny chodí do práce či si on i rodina potřebují od sebe navzájem odpočinout a nabrat nové síly. Naneštěstí je však tato forma péče přístupná jen těm, kteří bydlí v blízkosti hospice, a to u nás vzhledem k jejich počtu většina lidí nebydlí Lůžková hospicová péče Poslední formou péče o umírající je lůţková hospicová péče. Ta přichází na řadu tehdy, kdyţ předchozí dvě formy pacientům nestačí nebo jim nejsou k dispozici. Pacienti v zařízení tráví 24 hodin denně a mohou kdykoliv během dne i roku přijímat návštěvy, či s ním někdo z blízkých můţe v hospici po dobu jeho pobytu ţít. Pobyt je pro pacienta zpoplatněn, ale ceny jsou vţdy přizpůsobeny jeho finančním moţnostem. I kdyţ jsou hospice zdravotnická zařízení, jejich hodnoty a cíle se od těch nemocničních liší, a zákonitě se také liší v denním reţimu - ten si pacient umístěný

13 v hospici určuje sám. Pokud se nechce mýt ráno, můţe se mýt kdykoliv jindy během dne. Pokud chce spát, nikdo ho nebudí, pokud chce jíst, jí kdy chce a v rámci moţností co chce. Společné prostory, kde se pacienti mohou scházet s návštěvami, jsou kdykoliv k dispozici. Samozřejmostí je bezbariérovost celého zařízení, aby se kaţdý mohl pohybovat volně kde chce. Kaţdý pacient je na pokoji sám, aby nebyl nikým rušen. Pokoje jsou jednolůţkové s přistýlkou pro doprovázejícího, který umírajícímu můţe být na blízku celý den i celou noc. Pobyt doprovázejícího je zpoplatněn, ale nejedná se o vysokou částku. Důleţité je, aby se pacient v hospici necítil osamocen, ale co moţná nejvíce jako doma a ne jako v nemocnici. Takto nastavený reţim k tomuto pocitu bezesporu přispívá. 7 Obyvatelé ekonomicky vyspělých zemí stále častěji přenechávají péči o umírajícího člena rodiny na profesionálech. Lidé umírají v nemocnicích, kde se o ně stará personál a blízcí mají moţnost je pouze navštěvovat. Po úmrtí se o pacientovo tělo také postará nemocniční personál a rodina má příleţitost se se zesnulým setkat aţ při pohřbu. Toto oddělování péče o umírající a mrtvé lidi od jejich příbuzných má za následek odsouvání smrti kamsi pryč z našeho běţného ţivota. Do chvíle, neţ se se smrtí setkáme u našich blízkých, máme pocit, ţe se nás smrt netýká. Prostřednictvím hospiců se tento dojem narušuje. V hospicích se o umírajícího pochopitelně stará personál, ale jen do té míry, do jaké si to pacient a jeho doprovázející přejí. Po úmrtí pacienta není neobvyklé, ţe se péče o tělo - omytí, převléknutí do svátečního oblečení a celková úprava vzhledu - chopí pozůstalí. Zda si vyţádá pomoc personálu je jen na nich. Tato moţnost, kterou hospice nabízejí, velikou měrou pomáhá detabuizovat smrt a pozůstalým dopřává spoustu času na rozloučení se s milující osobou. Na následujících řádcích je popsána dnešní situace českých hospiců. V příloze se k této podkapitole váţe tabulka (přehled lůţkových hospiců v ČR. Seřazeny jsou od nejstaršího po nejnovější) a přehled rozmístění hospiců v ČR Současná situace hospiců v České republice V České republice jsou hospice nestátní zdravotnická zařízení, která jsou zřizována Charitou či občanskými sdruţeními. Peníze na jejich vznik získávají z dotací Ministerstva zdravotnictví ČR. Jejich existence není jednoduchá především v finančních důvodů. Lůţková hospicová péče je u nás nejrozsáhlejší, neboť aţ 50% 7 viz. SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet

14 nákladů na provoz je hrazeno ze zdravotního pojištění. Naopak domácí hospicová péče je závislá na grantech. Obě tyto formy péče však jsou dále závislé na finanční podpoře krajských a městských úřadů, dotacích a sponzorských darech. 8 V současné době se u nás nachází celkem 14 hospiců. Kromě kraje Vysočina, Karlovarského a zatím i Libereckého kraje, se v kaţdém kraji nachází alespoň jeden hospic. V Jihomoravský, Zlínský a Ústecký kraj mají hospice dva. Počet je to však nedostačující. Minimální počet hospicových lůţek na obyvatel, je WHO stanoven na 5 9. V roce 2009 bylo v České republice obyvatel 10 a 379 hospicových lůţek. To znamená, ţe pro obyvatelstvo České republiky je potřeba minimálně 523 hospicových lůţek a 144 se jich nedostává. Tento veliký nedostatek lůţek je v rozporu s distributivní spravedlností, která vyţaduje spravedlivé a nediskriminující přerozdělování dober, sluţeb i finančních prostředků ve státě. Česká republika je demokratický právní stát, který ctí práva a svobody svých občanů, z čehoţ vyplývá, ţe uznává stejnou lidskou důstojnost a práva všech svých občanů, tudíţ by měl zajistit spravedlnost šancí a odstraňovat jejich nerovnosti. Tyto nerovnosti totiţ mohou spoustě lidem neumoţnit přístup k dobrům důleţitých pro jejich kvalitní ţivot. 11 Znamená to, ţe nedostatek hospicových lůţek způsobuje, ţe spousta lidí spadajících do cílové skupiny hospiců, se do hospice nedostane, protoţe je u nás těchto zařízení málo. Nedostačující počet hospicových lůţek má za následek umírání lidí v nemocnicích, v domovech důchodců, či doma, kde jim není poskytnuta natolik profesionální péče - paliativní péče, která je k dispozici a na kterou mají všichni lidé nárok. V nemocnicích či domovech důchodců je postaráno především o tělo umírajícího, coţ pacientovi neumoţňuje proţít zbytek ţivota kvalitně a důstojně. Péče v hospicích se naopak zaměřuje na péči o všechny čtyři lidské dimenze a díky této skutečnosti mohou pacienti ţít kvalitně aţ do smrti. Prvním hospicem v České republice je Hospic Aneţky České, který byl otevřen roku O tři roky později byl otevřen Hospic sv. Lazara v Plzni a Hospic Štrasburk v Praze. V roce 1999 vznikl Dům léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa v Rajhradě, který je největším hospicem u nás disponující padesáti lůţky. 8 viz. PŘIDALOVÁ, Marie [online]. [ ]. Dostupné z: 10. [online]. [ ]. Dostupné z: 11 viz. MILFAIT, René. Fundamentální eticko-lidskoprávní principy etických kodexů sociálních pracovníků. Objasnění s odpovídajícími povinnostmi a zodpovědnostmi in Etická a lidská práva v sociální práci

15 Dva roky na to započal činnost Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. U Olomouce byl v roce 2002 zřízen Hospic na Svatém kopečku, roku 2004 byl otevřen Hospic sv. Alţběty v Brně a hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. O rok později započal činnost Hospic v Mostě a Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Mostecký hospic má 17 lůţek a to z něj činí nejmenší český hospic. V roce 2007 byl otevřen Hospic sv. Lukáše v Ostravě a ve Zlíně Hospic Hvězda. O rok později začal fungovat Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech. V roce 2009 začal pacienty přijímat také Hospic Smíření v Chrudimi. Výstavba libereckého hospice zatím se připravuje. 12 Přehled rozmístění hospiců v České republice společně s kontakty na tato zařízení jsou přiloţena v příloze. Jedná se o obrázek č.1 a tabulku č Shrnutí Z této kapitoly je zřejmé, ţe myšlenka hospiců se začala rozvíjet především po 2. světové válce. Neznamená to však, ţe tu před ní zařízení pro umírající lidi nebyla. V roce 1995 byl v Červeném Kostelci postaven první hospic na území České republiky. V dnešní době jich u nás najdeme čtrnáct. Hospice jsou nestátní zdravotnická zařízení poskytující svým pacientům paliativní péči. Důraz je kladen na dodrţování lidské důstojnosti a proţití co moţná nejkvalitnějších posledních chvil umírajícího. Hospicová péče obsahuje tři formy - domácí péči, stacionární a lůţkovou. Neboť hospice vycházejí z hodnot a cílů paliativní péče, je samozřejmostí interdisciplinární a individuální přístup ke kaţdému pacientovi a jeho rodině. To se odráţí na denním řádu hospice, který vychází vstříc pacientům a jejich rodinám. Takovéto nastavení velikou měrou přispívá k naplňování všech čtyř druhů pacientových potřeb. Na péči o pacientovu sociální stránku se zaměřuje především sociální pracovník působící v hospici. Na jeho činnost z hlediska mezinárodních dokumentů týkajících se dodrţování lidských práv a lidské důstojnosti umírajících osob se zaměřuji v následující kapitole. 12 viz. [online]. [ ]. Dostupné z: -

16 2 Sociální práce Sociální práce jako profese a vědní disciplína se začala formovat v západní Evropě a v USA na konci 19. a začátkem 20. století. Čerpala především z tehdejších poznatků psychologie, sociologie, pedagogiky a práva. Fakt, ţe se k tomuto druhu práce začalo přistupovat více profesionálně, však neznamená, ţe, tu dříve mezilidská pomoc a solidarita neexistovala. Ty se projevovaly ve většině námi známých společností. Ve středověku lidem v nelehkých situacích pomáhala především církev. Zakládala útulky pro chudé či staré lidi, pro sirotky apod. 13 V dnešní době se sociální práce zprofesionalizovala a díky tomu je schopna nabídnout pomoc všem lidem, kteří se ocitli v různých více či méně nepříznivých situacích. Definici profese sociální práce, kterou vypracovala Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) je moţné si přečíst pod čarou. 14 Její překlad, s kterým se ztotoţňuje Mezinárodní etický kodex sociální práce, zní následovně: Profese sociální práce podporuje změnu, řešení problému v lidských vztazích a také zmocnění a osvobození lidí v zájmu zvýšení blaha. Sociální práce zasahuje v oblastech, kde dochází k interakci lidí a jejich prostředí, a využívá k tomu teorie lidského chování a sociálních systémů. Základem sociální práce jsou principy lidských práv a sociální spravedlnosti. 15 V podkapitole 4.1 Lidská práva a lidská důstojnost se píše, ţe: Sociální práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. 16 Z těchto řádků lze vyčíst, ţe sociální práce je pomáhající typ profese, jejímţ cílem je usilování o změnu (tzn. zlepšení) a řešení mezilidských problémů, avšak tak, aby těm, kdo jsou v nepříznivé situaci, sociální pracovníci pomohli v sobě najít sílu, díky které by byli schopni si pomoci od problémů sami. Sociální práce čerpá z poznatků o lidském chování a sociálních systémech a klade důraz na dodrţování lidských práv, lidské důstojnosti, která náleţí kaţdému člověku bez rozdílu, a na sociální spravedlnosti. 13 viz. MATOUŠEK, Oldřich. ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vývoj sociální práce jako oboru v západním světě The social profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviourand social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.. [online]. [ ]. Dostupné z: 15 Mezinárodní etický kodex sociální práce, kapitola Mezinárodní etický kodex sociální práce, podkapitola

17 Českou definici profese sociální práce, která vzešla od Společnosti sociálních pracovníků roku 2006, najdeme v Českém etickém kodexu sociální práce. Definována je v první kapitole, kterou uvádím pod čarou. 17 Český etický kodex sociální práce se na rozdíl od Mezinárodního nezaměřuje na vymezení této profese a oblasti, ve které se uskutečňuje, ale spíše na dokumenty se kterými sociální pracovníci pracují, a kterými se musí řídit (Všeobecná deklarace lidských práv, Charta lidských práv OSN, Úmluva o právech dítěte, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Charta práv umírajících). Oba kodexy zmiňují důleţitost neporušování lidských práv a dodrţování sociální spravedlnosti. Na příkladu Všeobecné deklarace lidských práv, kterou vyhlásilo Valné shromáţdění OSN roku 1948, na následujících řádcích ukáţi, jak se dotýká sociální práce v hospici. V Článku 1 18 je řečeno, ţe lidé mají stejnou důstojnost a práva. Znamená to, ţe při péči o pacienta musí být myšleno na dodrţování jeho lidské důstojnosti a všech jeho práv. Článkem 2 19 je vyloučena diskriminace z důvodů rasy, pohlaví apod., která by se mohla projevit při výběru pacienta a při péči o něj. Článek 3 20 zmiňuje právo na ţivot. Jiţ samotná definice paliativní péče od EAPC zaručuje, ţe paliativní péči a tudíţ i hospicům nejde o urychlení ani oddálení smrti, ale o moţnost proţití posledního úseku ţivota co moţná nejkvalitněji. V hospicích personál pečuje nejen o pacienta, ale také o jeho rodinu. Vţdy však s jejich vědomím a do té míry, jakou si pacient a rodina přejí. Tímto ohleduplným jednáním je dodrţován článek V článku se píše o svobodě myšlení, svědomí a 17 Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních pro praxi sociálního pracovníka, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí. 18 Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadání rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. 19 (1) Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. (2) Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nimž určité osoba přísluší, ať jde o zemi nebo území nezávislé nebo pod poručenstvím, nesamostatné nebo podrobené jakémukoli jinému omezení suverenity. 20 Každý má právo na život, svobodu a bezpečnost. 21 Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. 22 Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI Rigorózní práce Robert Huneš Bratislava 2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY

Více

Univerzita J.A. Komenského

Univerzita J.A. Komenského Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov 130 00 ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia:

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko Příbram USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ BAKALÁRSKA PRÁCA KÓD 4751 Študijný program: Študijný odbor:

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění 2011 Právní rádce pacienta Aktualizované znění OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Pacient jako občan... 3 Právo, etika a morálka... 4 Jak se orientovat v právních předpisech?... 5 Nejvýznamnější právní předpisy...

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice

Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice Pražská vysoká škola psychosociálních studií Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice Gabriela Javornická Obor psychologie Forma studia prezenční Vedoucí práce: Doc. PhDr. Karel

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ Kolektiv autorů, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Praha 2006 Vydala: Poradna pro občanství/ Občanská

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Cesta domů Česká společnost paliativní medicíny Evropská

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více