Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici."

Transkript

1 Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Dagmar Gajdůšková Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici. Vedoucí práce: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici jsem zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. datum: jméno: Dagmar Gajdůšková vlastnoruční podpis

3 Poděkování Děkuji vedoucímu mé absolventské práce panu ThLic. Ing. René Milfaitovi, Th.D. za čas věnovaný společným konzultacím, za spolehlivost a za cenné náměty a připomínky, které mi při psaní absolventské práce pomohly.

4 Obsah Úvod Paliativní péče Hospice Historie hospiců ve světě Historie hospiců v České republice Hospic Formy hospicové péče Domácí hospicová péče Stacionární hospicová péče (denní pobyty) Lůţková hospicová péče Současná situace hospiců v České republice Shrnutí Sociální práce Lidská důstojnost a lidská práva Sociální práce a paliativní péče Sociální pracovníci Shrnutí Sociální práce v hospici Historie sociální práce v hospici v České republice Poţadované vzdělání a osobnostní předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka v hospici Role a úkoly sociálního pracovníka v hospici Role Úkoly Informování a poskytování rad Rozhovor s pacientem a jeho příbuznými Péče o pozůstalé Spolupráce s dobrovolníky Spolupráce se členy pečujícího týmu Administrativní činnost Komunikační dovednosti sociálního pracovníka Komunikace s pacientem... 34

5 3.5 Fáze vyrovnávání se se smrtí dle Elisabeth Kűbler-Rossové Popírání a izolace Hněv Smlouvání Deprese Smíření Péče o pečujícího Shrnutí Příklady z praxe Zkušenosti z působení na LDN Zkušenosti z působení v hospici Kasuistiky Příběh paní Nataši Příběh paní Miroslavy Příběh paní Olgy Analýza a zhodnocení kazuistik Zhodnocení příběhu paní Nataši Zhodnocení příběhu paní Miroslavy Zhodnocení příběhu paní Olgy Závěr Resumé Seznam literatury Přílohy... 56

6 Úvod Mé první setkání se smrtí tváří v tvář se uskutečnilo před dvěma lety. Bylo to v léčebně pro dlouhodobě nemocné, kde jsem během letního měsíce pracovala jako sanitářka. Díky této letní práci jsem více začala uvaţovat nad umíráním, smrtí a lidskou důstojností. Ve 3. a 4. semestru studia Jaboku jsem se právě díky získaným zkušenostem z léčebny pro dlouhodobě nemocné a novým myšlenkám přihlásila na seminář Sociální (a pastorační) práce v hospici, kterou vedl společně s dalšími odborníky pan René Milfait. Tento seminář mě inspiroval k přihlášení se na týdenní praxi do hospice v Litoměřicích, abych mohla porovnat péči o pacienty v léčebně pro dlouhodobě nemocné s péčí v hospici. Během celého 3., 4. a 5. semestru jsem pracovala jako osobní asistentka 86leté seniorky, která byla připoutána na lůţko a závislá na celodenní péči asistentů. Tato práce mi umoţnila proniknout do problematiky péče o seniory v domácím prostředí a prohloubila mé zkušenosti s péči o staré a umírající lidi. Proto výběr tématu mé absolventské práce nebyl sloţitý. Jejím prostřednictvím bych ráda završila nasbírané zkušenosti a vědomosti z této oblasti. Ve své absolventské práci pohlíţím na sociální práci a samotnou péči v hospicích z lidsko-právního a etického hlediska, neboť právě na vědomí a dodrţování lidských práv a lidské důstojnosti stojí filozofie paliativní péče a tudíţ i hospiců, v nichţ je paliativní péče lidem poskytována. Cílem mé práce je ukázat, ţe vědomí a dodrţování lidsko-právních a etických dokumentů ze strany pečujícího personálu vede ke kvalitní péči o pacienty a jejich příbuzné. První kapitolu věnuji popsání paliativní péče a zařízení - hospiců -, ve kterých je pacientům tento typ péče poskytován. Zmíním se o historii hospiců a jejich třech formách. Ve druhé kapitole se budu věnovat sociální práci. Zmíním se o Českém i mezinárodním kodexu sociální práce, Všeobecné deklaraci lidských práv a Chartě práv umírajících. Dále v této kapitole ukáţi, jak spolu sociální práce a paliativní péče souvisí. Třetí kapitolu pak věnuji samotné sociální práci v hospici a tomu, co povolání na této pozici obnáší. Představím osobnostní a vědomostní poţadavky, které jsou kladeny na sociálního pracovníka, jeho pravděpodobnou náplň práce

7 Také se zmíním o fázích vyrovnávání se se smrtí, jejichţ autorkou je Elisabeth Kűbler-Rossová, a s nimiţ by měl být sociální pracovník působící v hospici dobře obeznámen. Nezapomínám také zmínit důleţitost péče sociálního pracovníka o svou vlastní psychickou pohodu. Poslední čtvrtou kapitolu chci věnovat praktické části mé absolventské práce. Popíši v ní dva příběhy ţen z léčebny pro dlouhodobě nemocné a jeden z hospice. Na těchto praktických příkladech bych ráda ukázala, jak se poskytovaná péče v těchto zařízeních liší. Ve své práci místo slova klient, které je typické pro označení osob vyuţívajících sluţeb sociálních pracovníků, pouţívám pojem pacient. To z toho důvodu, ţe hospice jsou v České republice nestátní zdravotnická zařízení a ve zdravotnických zařízeních se místo slova klient pouţívá slovo pacient

8 1 Paliativní péče Tato kapitola slouţí k získání základních informací o paliativní péči a hospicích a k proniknutí do této oblasti. Oba tyto pojmy jsou tu důkladně vysvětleny jak na základě knih českých autorů, tak i mezinárodních dokumentů. Neboť ideje hospiců stojí na základě myšlenek paliativní péče, rozhodla jsem se oba tyto důleţité pojmy zařadit do jedné, první, kapitoly. Na následujících řádcích vysvětluji pojem paliativní péče z pohledu, Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropské asociace pro paliativní péči (EAPC). WHO roku 2002 definovala paliativní péči 1 jako přístup zlepšující kvalitu ţivota pacientů a jejich rodin, kteří stojí tváří v tvář problému spojeného s ţivot ohroţující nemocí, prostřednictvím předcházení a zmírňování utrpení díky včasné identifikaci, bezvadnému vyhodnocení a léčbě bolesti a dalších fyzických, psychosociálních a duchovních problémů. Evropská asociace pro paliativní péči definici rozvedla více neţ WHO. EACP říká, ţe paliativní péče je 2 :...aktivní, celková péče o pacienty, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější je kontrola bolesti, ostatních příznaků a sociálních, psychologických a spirituálních problémů. Jedná se o interdisciplinární přístup a zahrnuje pacienta, jeho rodinu a odborníky z této oblasti. Smyslem paliativní péče je nabízet nejzákladnější způsob péče - zajištění všech pacientových potřeb kdekoli je o něj pečováno, ať doma nebo v nemocnici. Paliativní péče podporuje život a na umírání pohlíží jako na přirozený proces; neurychluje ji ani ji neoddaluje. Chce poskytovat co nejlepší kvalitní život až do smrti. Z obou definic vyplývá, ţe paliativní péče je určena všem lidem, kteří jsou v blízkosti smrti - nejen umírajícím, ale také jejich rodinám. V popředí jiţ nestojí 1 Palliative care in an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual [online]. [ ]. Dostupné z: 2 Palliative care is an active, total care of the patients whose disease is not responsive to curatuve treatment. Conrolof of pain, of other symptoms, and of social, psychological and spiritual promlems is paramount. Palliative care is interdisciplinary in its approach and encompasses the patient, the family and the community in its scope. In a sense, paliative care is to offer the most basic concepts of care - that of providing for the needs of patient wherever he or she is cared for, either at home or in the hospital. Palliatove care affirms life and regards dying as a normal process; it neither hastens nor postpones death. It sets out to preserve the best possible quality of live until death [online]. [ ]. Dostupné z:

9 vyléčení nemoci, ale léčba bolesti spojená s umíráním a umoţnění pacientům ţít co nejkvalitněji aţ do konce ţivota. EAPC navíc zmiňuje existenci interdisciplinárního přístupu. Ten je pro poskytovanou péči podstatný. O pacienta se totiţ nestará tým sloţený pouze ze zdravotníků, ale také členové jeho rodiny, sociální či pastorační pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut apod. Tím je zajištěna péče o všechny čtyři lidské dimenze, čímţ se velmi zvyšuje kvalita péče (a tudíţ ţivota), která je pacientovi poskytována. Dalším důleţitým bodem, který EAPC zmiňuje, je fakt, ţe smrt je brána jako přirozená součást ţivota, coţ znamená, ţe jí je dán i přirozený průběh - není urychlována vysazením medikamentů ani prodluţována za pomoci infuzí či operací. Po vymezení paliativní péče jsou na následujících řádcích uvedeny zásady stanovené WHO, kterými se kaţdý poskytovatel tohoto druhu péče musí řídit. Jsou to tyto zásady: poskytování úlevy od bolesti a dalších symptomů podpora života, avšak pohled na umírání jako na přirozený proces neusilování ani o urychlení, ani o oddálení smrti obsáhnutí psychologických a duchovních aspektů péče o pacienta nabídnutí systému podpory, který pacientům pomáhá žít aktivně až do smrti nabídnutí systému podpory, který pomáhá rodinám zvládat období pacientovy nemoci a období zármutku využívání týmové práce pro uspokojování potřeb pacientů a jejich rodin, včetně případného psychologického poradenství v období zármutku usilování o zlepšení kvality života a pozitivní ovlivňování průběhu nemoci použitelnost v raném stádiu nemoci s řadou dalších terapií, jejichž cílem je prodloužení života, jako chemoterapie či radioterapie, a zahrnutí vyšetření nutná k lepšímu pochopení a zvládnutí tíživých klinických komplikací. 3 Je tedy zřejmé, ţe pacientům, jejichţ nemoc se nelepší a pravděpodobně se ani lepšit nebude, je přesto poskytována kvalitní péče - paliativní péče. Jejím cílem není léčit nemoc, ale tlumit bolest, k čemuţ se mohou pouţívat i opioidy. Péče není 3 Standardy hospicové paliativní péče, 2-9 -

10 zaměřena pouze na pacientovo tělo, ale také na jeho psychické, sociální a duchovní potřeby. Tento druh pomoci je k dispozici i jeho příbuzným během péče i po ní, neboť jsou vystaveni velké psychické zátěţi. Velmi důleţité je, aby pacient ţil kvalitní, plnohodnotný ţivot, aby byla dodrţena jeho lidská důstojnost, aby zemřel jako člověk. Paliativní péče je pacientům poskytována v různých zařízeních. Můţe to být doma, v nemocnici či v hospici. Protoţe se má práce zaměřuje na sociální práci v hospici, je text dále zaměřen na hospice. 1.2 Hospice Následující kapitola se krátce zabývá historií hospiců nejen u nás, ale také ve světě. Po tomto historickém exkurzu následuje představení samotného hospice a jeho tří forem Historie hospiců ve světě Slovo hospic se pouţívalo jiţ ve středověku. Bylo to místo, kde se zastavovali poutníci směřující převáţně do Palestiny, aby si odpočinuli, ošetřili případná zranění a nabrali nové síly potřebné k pokračování v pouti. Tato zařízení pomalu zanikla. Obnovila se aţ v 18. století, kdy v irském Dublinu Mary Aikdenheadová zřídila nemocnici pro umírající pacienty a nazvala ji Hospic. 20. století a především doba po 2. světové válce s sebou přinesla rozvoj zařízení, která se specializovala na umírající pacienty. Angličanka paní Cecilia Saundersová otevřela roku 1969 v Londýně St. Christopher s Hospice. Byl to první hospic moderního typu. Zájem o hospice stále rostl a roste a to je důvod, proč ve světě hospiců stále přibývá Historie hospiců v České republice Historie hospiců na našem území je stejně stará jako Česká republika a je spojena se jménem Marie Svatošová. Tato lékařka roku 1993 zaloţila hospicové hnutí Ecce homo. Jeho cílem je prosazování a dodrţování lidských práv a úcty k lidskému ţivotu. První oddělení paliativní péče bylo u nás otevřeno roku 1992 v rámci nemocnice TRN v Babicích nad Svitavou. Samotný první hospic byl u nás

11 otevřen roku 1995 a nese název Hospic Svaté Aneţky v Červeném Kostelci. Za jeho zřízením stojí spolupráce Ecce homo a Diecézní charity v Hradci Králové Hospic Slovo hospic pochází z angličtiny a jeho překlad do češtiny znamená útulek. Jedná se o zařízení, která poskytují svým pacientům paliativní péči. Znamená to, ţe jejich hodnoty a cíle vycházejí z hodnot a cílů paliativní medicíny. V hospici se s člověkem jedná s úctou, bere se zřetel na jeho jedinečnost, lidskou důstojnost a všechny jeho potřeby - biologické, psychologické, sociální a duchovní. To, ţe v hospici je pacientovi nabídnuta mimo jiné i duchovní pomoc, neznamená, ţe jsou přijímáni pouze duchovně zaloţení lidé - hospic je pro všechny pacienty bez rozdílu. Nehledí se na pohlaví, věk, rasu, barvu pleti, národnost, politické či náboţenské přesvědčení, vlivné postavení nebo finanční zajištění. Jakákoliv protekce by v případě hospicové péče byla naprosto neetická. 5 Do hospice se ţádný pacient nedostane proti své vůli. O umístění rozhoduje hospicový lékař, ale pokud pacient nebude s nástupem do zařízení souhlasit, do hospice nastoupit nemusí. Záleţí pouze na přání pacienta. Při přijímání pacientů do péče, mají vţdy přednost ti pacienti, u kterých se v nejbliţší době očekává jejich úmrtí. Teprve po nich jsou lůţka nabídnuta pacientům v méně akutním stádiu onemocnění. Jak jiţ jsem psala na předchozích řádcích, cíle hospiců vycházejí z cílů paliativní péče. Úkolem hospiců tedy není léčit symptomy. V těchto zařízeních je většina lidí v terminálním (konečném, posledním) stádiu nemoci, tudíţ se péče zaměřuje především na tlumení bolesti, která je s umíráním často spojena, a dodrţování kvality pacientova ţivota aţ do jeho posledních chvil. Umírající si můţe být jist, ţe v hospici bude po celou dobu pobytu respektována jeho lidská důstojnost, nebude trpět nesnesitelnou bolestí a v posledních chvílích ţivota se nestane, ţe by byl osamocen. 6 V následující podkapitole jsou popsány formy hospicové péče, z kterých si pacient a jeho rodina můţe vybírat dle toho, jaká forma nejvíce vyhovuje jejich potřebám. 4 viz. HAŠKOVCOVÁ, Helena SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet viz. [online]. [ ]. Dostupné z:

12 Formy hospicové péče Hospice nabízejí tři různé způsoby péče o pacienta. Díky nim mohou pečující co nejvíce vycházet vstříc jejich potřebám a přáním. O pacienta je postaráno buď u něj doma, nebo v hospici. Pokud pacient nechce v hospici zůstávat po celých 24 hodin, můţe ho navštěvovat jen během dne a noc trávit doma. Níţe jsou všechny tři formy péče podrobněji popsány Domácí hospicová péče Pro umírajícího člověka je tato forma péče ideální, ale ne vţdy dostačující. Pečující rodina nemusí mít dost fyzických a psychických sil na péči o nemocné(ho) člena(y) rodiny. Dalšími problémy mohou být nevyhovující podmínky v bytě (prahy, schody, málo místností a prostoru), neodbornost pečujícího člověka či nedostatek času na péči z důvodů např. pracovního vytíţení. Tato forma péče u nás zatím není moc rozšířená. Nejznámějším poskytovatelem domácí hospicové péče je u nás občanské sdruţení Cesta domů Stacionární hospicová péče (denní pobyty) Další formou péče je tzv. péče stacionární. Pokud pacient vyuţívá této moţnosti, je ráno přijat do hospicového stacionáře a večer opět propuštěn do domácí péče. Tato forma se většinou vyuţívá v případech, kdy např. pacient potřebuje kontrolu míry bolesti, promluvit si o svém problému, členové rodiny chodí do práce či si on i rodina potřebují od sebe navzájem odpočinout a nabrat nové síly. Naneštěstí je však tato forma péče přístupná jen těm, kteří bydlí v blízkosti hospice, a to u nás vzhledem k jejich počtu většina lidí nebydlí Lůžková hospicová péče Poslední formou péče o umírající je lůţková hospicová péče. Ta přichází na řadu tehdy, kdyţ předchozí dvě formy pacientům nestačí nebo jim nejsou k dispozici. Pacienti v zařízení tráví 24 hodin denně a mohou kdykoliv během dne i roku přijímat návštěvy, či s ním někdo z blízkých můţe v hospici po dobu jeho pobytu ţít. Pobyt je pro pacienta zpoplatněn, ale ceny jsou vţdy přizpůsobeny jeho finančním moţnostem. I kdyţ jsou hospice zdravotnická zařízení, jejich hodnoty a cíle se od těch nemocničních liší, a zákonitě se také liší v denním reţimu - ten si pacient umístěný

13 v hospici určuje sám. Pokud se nechce mýt ráno, můţe se mýt kdykoliv jindy během dne. Pokud chce spát, nikdo ho nebudí, pokud chce jíst, jí kdy chce a v rámci moţností co chce. Společné prostory, kde se pacienti mohou scházet s návštěvami, jsou kdykoliv k dispozici. Samozřejmostí je bezbariérovost celého zařízení, aby se kaţdý mohl pohybovat volně kde chce. Kaţdý pacient je na pokoji sám, aby nebyl nikým rušen. Pokoje jsou jednolůţkové s přistýlkou pro doprovázejícího, který umírajícímu můţe být na blízku celý den i celou noc. Pobyt doprovázejícího je zpoplatněn, ale nejedná se o vysokou částku. Důleţité je, aby se pacient v hospici necítil osamocen, ale co moţná nejvíce jako doma a ne jako v nemocnici. Takto nastavený reţim k tomuto pocitu bezesporu přispívá. 7 Obyvatelé ekonomicky vyspělých zemí stále častěji přenechávají péči o umírajícího člena rodiny na profesionálech. Lidé umírají v nemocnicích, kde se o ně stará personál a blízcí mají moţnost je pouze navštěvovat. Po úmrtí se o pacientovo tělo také postará nemocniční personál a rodina má příleţitost se se zesnulým setkat aţ při pohřbu. Toto oddělování péče o umírající a mrtvé lidi od jejich příbuzných má za následek odsouvání smrti kamsi pryč z našeho běţného ţivota. Do chvíle, neţ se se smrtí setkáme u našich blízkých, máme pocit, ţe se nás smrt netýká. Prostřednictvím hospiců se tento dojem narušuje. V hospicích se o umírajícího pochopitelně stará personál, ale jen do té míry, do jaké si to pacient a jeho doprovázející přejí. Po úmrtí pacienta není neobvyklé, ţe se péče o tělo - omytí, převléknutí do svátečního oblečení a celková úprava vzhledu - chopí pozůstalí. Zda si vyţádá pomoc personálu je jen na nich. Tato moţnost, kterou hospice nabízejí, velikou měrou pomáhá detabuizovat smrt a pozůstalým dopřává spoustu času na rozloučení se s milující osobou. Na následujících řádcích je popsána dnešní situace českých hospiců. V příloze se k této podkapitole váţe tabulka (přehled lůţkových hospiců v ČR. Seřazeny jsou od nejstaršího po nejnovější) a přehled rozmístění hospiců v ČR Současná situace hospiců v České republice V České republice jsou hospice nestátní zdravotnická zařízení, která jsou zřizována Charitou či občanskými sdruţeními. Peníze na jejich vznik získávají z dotací Ministerstva zdravotnictví ČR. Jejich existence není jednoduchá především v finančních důvodů. Lůţková hospicová péče je u nás nejrozsáhlejší, neboť aţ 50% 7 viz. SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet

14 nákladů na provoz je hrazeno ze zdravotního pojištění. Naopak domácí hospicová péče je závislá na grantech. Obě tyto formy péče však jsou dále závislé na finanční podpoře krajských a městských úřadů, dotacích a sponzorských darech. 8 V současné době se u nás nachází celkem 14 hospiců. Kromě kraje Vysočina, Karlovarského a zatím i Libereckého kraje, se v kaţdém kraji nachází alespoň jeden hospic. V Jihomoravský, Zlínský a Ústecký kraj mají hospice dva. Počet je to však nedostačující. Minimální počet hospicových lůţek na obyvatel, je WHO stanoven na 5 9. V roce 2009 bylo v České republice obyvatel 10 a 379 hospicových lůţek. To znamená, ţe pro obyvatelstvo České republiky je potřeba minimálně 523 hospicových lůţek a 144 se jich nedostává. Tento veliký nedostatek lůţek je v rozporu s distributivní spravedlností, která vyţaduje spravedlivé a nediskriminující přerozdělování dober, sluţeb i finančních prostředků ve státě. Česká republika je demokratický právní stát, který ctí práva a svobody svých občanů, z čehoţ vyplývá, ţe uznává stejnou lidskou důstojnost a práva všech svých občanů, tudíţ by měl zajistit spravedlnost šancí a odstraňovat jejich nerovnosti. Tyto nerovnosti totiţ mohou spoustě lidem neumoţnit přístup k dobrům důleţitých pro jejich kvalitní ţivot. 11 Znamená to, ţe nedostatek hospicových lůţek způsobuje, ţe spousta lidí spadajících do cílové skupiny hospiců, se do hospice nedostane, protoţe je u nás těchto zařízení málo. Nedostačující počet hospicových lůţek má za následek umírání lidí v nemocnicích, v domovech důchodců, či doma, kde jim není poskytnuta natolik profesionální péče - paliativní péče, která je k dispozici a na kterou mají všichni lidé nárok. V nemocnicích či domovech důchodců je postaráno především o tělo umírajícího, coţ pacientovi neumoţňuje proţít zbytek ţivota kvalitně a důstojně. Péče v hospicích se naopak zaměřuje na péči o všechny čtyři lidské dimenze a díky této skutečnosti mohou pacienti ţít kvalitně aţ do smrti. Prvním hospicem v České republice je Hospic Aneţky České, který byl otevřen roku O tři roky později byl otevřen Hospic sv. Lazara v Plzni a Hospic Štrasburk v Praze. V roce 1999 vznikl Dům léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa v Rajhradě, který je největším hospicem u nás disponující padesáti lůţky. 8 viz. PŘIDALOVÁ, Marie [online]. [ ]. Dostupné z: 10. [online]. [ ]. Dostupné z: 11 viz. MILFAIT, René. Fundamentální eticko-lidskoprávní principy etických kodexů sociálních pracovníků. Objasnění s odpovídajícími povinnostmi a zodpovědnostmi in Etická a lidská práva v sociální práci

15 Dva roky na to započal činnost Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. U Olomouce byl v roce 2002 zřízen Hospic na Svatém kopečku, roku 2004 byl otevřen Hospic sv. Alţběty v Brně a hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. O rok později započal činnost Hospic v Mostě a Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Mostecký hospic má 17 lůţek a to z něj činí nejmenší český hospic. V roce 2007 byl otevřen Hospic sv. Lukáše v Ostravě a ve Zlíně Hospic Hvězda. O rok později začal fungovat Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech. V roce 2009 začal pacienty přijímat také Hospic Smíření v Chrudimi. Výstavba libereckého hospice zatím se připravuje. 12 Přehled rozmístění hospiců v České republice společně s kontakty na tato zařízení jsou přiloţena v příloze. Jedná se o obrázek č.1 a tabulku č Shrnutí Z této kapitoly je zřejmé, ţe myšlenka hospiců se začala rozvíjet především po 2. světové válce. Neznamená to však, ţe tu před ní zařízení pro umírající lidi nebyla. V roce 1995 byl v Červeném Kostelci postaven první hospic na území České republiky. V dnešní době jich u nás najdeme čtrnáct. Hospice jsou nestátní zdravotnická zařízení poskytující svým pacientům paliativní péči. Důraz je kladen na dodrţování lidské důstojnosti a proţití co moţná nejkvalitnějších posledních chvil umírajícího. Hospicová péče obsahuje tři formy - domácí péči, stacionární a lůţkovou. Neboť hospice vycházejí z hodnot a cílů paliativní péče, je samozřejmostí interdisciplinární a individuální přístup ke kaţdému pacientovi a jeho rodině. To se odráţí na denním řádu hospice, který vychází vstříc pacientům a jejich rodinám. Takovéto nastavení velikou měrou přispívá k naplňování všech čtyř druhů pacientových potřeb. Na péči o pacientovu sociální stránku se zaměřuje především sociální pracovník působící v hospici. Na jeho činnost z hlediska mezinárodních dokumentů týkajících se dodrţování lidských práv a lidské důstojnosti umírajících osob se zaměřuji v následující kapitole. 12 viz. [online]. [ ]. Dostupné z: -

16 2 Sociální práce Sociální práce jako profese a vědní disciplína se začala formovat v západní Evropě a v USA na konci 19. a začátkem 20. století. Čerpala především z tehdejších poznatků psychologie, sociologie, pedagogiky a práva. Fakt, ţe se k tomuto druhu práce začalo přistupovat více profesionálně, však neznamená, ţe, tu dříve mezilidská pomoc a solidarita neexistovala. Ty se projevovaly ve většině námi známých společností. Ve středověku lidem v nelehkých situacích pomáhala především církev. Zakládala útulky pro chudé či staré lidi, pro sirotky apod. 13 V dnešní době se sociální práce zprofesionalizovala a díky tomu je schopna nabídnout pomoc všem lidem, kteří se ocitli v různých více či méně nepříznivých situacích. Definici profese sociální práce, kterou vypracovala Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) je moţné si přečíst pod čarou. 14 Její překlad, s kterým se ztotoţňuje Mezinárodní etický kodex sociální práce, zní následovně: Profese sociální práce podporuje změnu, řešení problému v lidských vztazích a také zmocnění a osvobození lidí v zájmu zvýšení blaha. Sociální práce zasahuje v oblastech, kde dochází k interakci lidí a jejich prostředí, a využívá k tomu teorie lidského chování a sociálních systémů. Základem sociální práce jsou principy lidských práv a sociální spravedlnosti. 15 V podkapitole 4.1 Lidská práva a lidská důstojnost se píše, ţe: Sociální práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. 16 Z těchto řádků lze vyčíst, ţe sociální práce je pomáhající typ profese, jejímţ cílem je usilování o změnu (tzn. zlepšení) a řešení mezilidských problémů, avšak tak, aby těm, kdo jsou v nepříznivé situaci, sociální pracovníci pomohli v sobě najít sílu, díky které by byli schopni si pomoci od problémů sami. Sociální práce čerpá z poznatků o lidském chování a sociálních systémech a klade důraz na dodrţování lidských práv, lidské důstojnosti, která náleţí kaţdému člověku bez rozdílu, a na sociální spravedlnosti. 13 viz. MATOUŠEK, Oldřich. ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vývoj sociální práce jako oboru v západním světě The social profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviourand social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.. [online]. [ ]. Dostupné z: 15 Mezinárodní etický kodex sociální práce, kapitola Mezinárodní etický kodex sociální práce, podkapitola

17 Českou definici profese sociální práce, která vzešla od Společnosti sociálních pracovníků roku 2006, najdeme v Českém etickém kodexu sociální práce. Definována je v první kapitole, kterou uvádím pod čarou. 17 Český etický kodex sociální práce se na rozdíl od Mezinárodního nezaměřuje na vymezení této profese a oblasti, ve které se uskutečňuje, ale spíše na dokumenty se kterými sociální pracovníci pracují, a kterými se musí řídit (Všeobecná deklarace lidských práv, Charta lidských práv OSN, Úmluva o právech dítěte, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Charta práv umírajících). Oba kodexy zmiňují důleţitost neporušování lidských práv a dodrţování sociální spravedlnosti. Na příkladu Všeobecné deklarace lidských práv, kterou vyhlásilo Valné shromáţdění OSN roku 1948, na následujících řádcích ukáţi, jak se dotýká sociální práce v hospici. V Článku 1 18 je řečeno, ţe lidé mají stejnou důstojnost a práva. Znamená to, ţe při péči o pacienta musí být myšleno na dodrţování jeho lidské důstojnosti a všech jeho práv. Článkem 2 19 je vyloučena diskriminace z důvodů rasy, pohlaví apod., která by se mohla projevit při výběru pacienta a při péči o něj. Článek 3 20 zmiňuje právo na ţivot. Jiţ samotná definice paliativní péče od EAPC zaručuje, ţe paliativní péči a tudíţ i hospicům nejde o urychlení ani oddálení smrti, ale o moţnost proţití posledního úseku ţivota co moţná nejkvalitněji. V hospicích personál pečuje nejen o pacienta, ale také o jeho rodinu. Vţdy však s jejich vědomím a do té míry, jakou si pacient a rodina přejí. Tímto ohleduplným jednáním je dodrţován článek V článku se píše o svobodě myšlení, svědomí a 17 Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních pro praxi sociálního pracovníka, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí. 18 Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadání rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. 19 (1) Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. (2) Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nimž určité osoba přísluší, ať jde o zemi nebo území nezávislé nebo pod poručenstvím, nesamostatné nebo podrobené jakémukoli jinému omezení suverenity. 20 Každý má právo na život, svobodu a bezpečnost. 21 Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. 22 Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

HOSPIC MÍSTO RADOSTI

HOSPIC MÍSTO RADOSTI HOSPIC MÍSTO RADOSTI Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR Zakladatelka hospicového díla ve světě madam

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Salzburg 28.5. 1.6.2014 13th Consultation of the European Network of Health Care Chaplaincy

Více

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice Etický kodex Domova pro seniory Kaplice Obsah Článek 1 Úvodní ustanoven...3 Článek 2 Obecné zásady...3 Článek 3 Pravidla etického chování zaměstnanců...3 Článek 4 Závěrečná ustanovení...4 Příloha č. 1.

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Standardy paliativní péče

Standardy paliativní péče Standardy paliativní péče 2013 Vznik tohoto dokumentu podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v roce 2012. Děkujeme. Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Martina Špinková MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. Konzultanti:

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073 Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie

lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie 1 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU MUDr. Marie Svatošová je vůdčí osobností českého hospicového hnutí a zakladatelka prvního hospice v Čechách v Červeném

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD představuje v rámci vzdělání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni

Více

Etický kodex. zaměstnanců Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí Teplice, příspěvkové organizace

Etický kodex. zaměstnanců Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí Teplice, příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Ročník: 2013 V Dubí 1. ledna 2013 Směrnice č. 1 v návaznosti

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více