VI. pøehlídka diplomových prací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VI. pøehlídka diplomových prací"

Transkript

1 VI. pøehlídka diplomových prací

2 OBSAH Katalog VI. roèníku Pøehlídky diplomových prací Datum expedice: Náklad: 800 ks Vydavatel: Èeská komora architektù Josefská 34/ Praha 1 IÈO: È. úètu: / 0800 Tel.: , Fax: Šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová Tel.: Jazyková korektura: Josef Šebek Layout a grafika: Magdalena Svátková Produkce: Ing. Markéta Kohoutová, ÈKA Tisk: Tiskárna Kavka, s.r.o. V Šáreckém údolí 37, Praha 6 Distribuce: Katalog je urèen všem studentùm èeských architektonických fakult, kteøí budou v tomto školním roce obhajovat diplomovou práci. Editorial Jiøího Mergera, pøedsedy poroty Souhrnná informace 3 Ocenìné práce: 1. cena ÈKA: Pavel Nasadil Ideální Hluèín, AVU PRAHA 4 2. cena ÈKA: Vìra Šatochinová Rekultivace Severoèeské hnìdouhelné pánve dùl Libouš, FA ÈVUT PRAHA 6 3. cena ÈKA: Dragan Bekiæ Bydlení v historickém jádru Prahy, FA ÈVUT PRAHA 8 Zvláštní cena ArchiCADu: Petr Štefek Revitalizace hl. nádraží v Hradci Králové, FA TU LIBEREC zvláštní cena Copy General: Jakub Tejkl Poutní kostel v Doupovských horách, VŠUP PRAHA zvláštní cena Copy General: Kamila Macháèková Areál Meinl, FA VUT BRNO zvláštní cena Copy General: Pavel Machar Pražský dùm fotografie, FA ÈVUT PRAHA 13 Zvláštní uznání poroty: Jan Horký Dùm na námìstí Republiky, AVU PRAHA 14 Práce vyøazené ve 3. kole: FA ÈVUT PRAHA Jiøí Opoèenský Radnice pro Prahu 4 15 Michal Šotkovský Urbanistická studie Ostrava Práce vyøazené ve 2. kole: FA VUT BRNO Lukáš Ležatka Svitavský náhon 16 FA ÈVUT PRAHA Jana Jeøábková Láznì Dìtský ostrov Veronika Machová Hospic Chrudim 17 Martina Svobodová Friendly Living Kamila Šimùnková Polyfunkèní objekt 18 VŠUP PRAHA Alžbìta Solárová Model státních institucí Práce vyøazené v 1. kole: FA VUT BRNO Lukáš Fišer Nové centrum 19 Jan Goebel Centrum architektury Alena Režná Centrum architektury Zbynìk Ryška Masarykovo nám. v Ostravì 20 Ondøej Skála Centrum Tišnov FA TU LIBEREC Michaela Chvojková Lokalita Vrcha Jièín FA ÈVUT PRAHA Robert Bretschneider Regenerace smíchovského pøístavu 21 Jan Bürgermeister Smíšená funkce výstavby Katya Hristova Divadlo Telè Ivana Holínková Obytný soubor 22 Klára Jiroušková Bankovní dùm Martin Kabátník Škola Design Center Jan Mackoviè Nové centrum na Letné 23 Štìpán Martinovský Hasièská stanice Stanislav Plachý Obnova krajiny severozápadních Èech Jan Pospíšil Lázeòský dùm 24 Dušan Øezáè Hasièská stanice Darina Spìváèková Dùm v Plzni Zuzana Strouhalová Revitalizace areálu OH v Grenoblu 25 Radek Teichman Stadion, byty na Strahovì Jana Vencálková Hasièská stanice Šimon Vojtík Katolický kostel 26 Jana Zoubková Muzeum filmu VŠUP PRAHA Helena Hejdová Urbanistická studie Jižní Mìsto Praha Klára Makovcová Galerie na Perštýnì 27 Seznam finanèních partnerù: e-architekt.cz 27 abako.systems 28 ABB 29 Copy General 30 Cegra 31 2

3 ÚVOD Vážené mladé kolegynì a kolegové, kteøí jste se zúèastnili letošní Pøehlídky diplomových prací, dìkuji vám. S radostí a velkým potìšením jsem spoleènì s dalšími ètyømi porotci posuzoval vaše práce, které jste do pøehlídky pøihlásili. Pøehlídka, kterou Èeská komora architektù organizovala již pošesté, je akcí, na které se potkávají absolventské práce ze šesti vysokých škol architektury v ÈR. Tøebaže úèast na ní závisí na individuálním rozhodnutí každého z vás, myslím, že pøináší zajímavý pohled na odbornou úroveò jednotlivých fakult, jejich pedagogù a samozøejmì hlavnì samotných diplomantù. Scházejí se zde práce vypracované podle nejrùznìjších zadání, diplomové projekty vznikající pod vedením pedagogù, kteøí jsou èasto silnými osobnostmi, ale hlavnì se projevuje zpùsob chápání a zpracování samostatného úkolu u každého z vás, a již se jedná o architekturu budov, urbanismus èi tvorbu krajiny. Hodnocení prací je èasto obtížné, protože porota posuzuje díla, která se nìkdy na první pohled zdají neporovnatelná. Základními kritérii proto byly: invence návrhu, profesionalita zpracování jak z hlediska zadání, tak z hlediska vlastního grafického vyjádøení a nakonec otázka, jak by asi práce obstála v konkrétních reálných podmínkách. Domnívám se, že vìtšina pøedložených prací dopadla z tìchto pohledù velmi dobøe. Hodnocení a výsledky jsou uveøejnìny na dalších stranách tohoto katalogu. Ještì bych rád dodal pár slov o smyslu poøádání této pøehlídky. ÈKA poøádá Pøehlídku diplomových prací, protože chce získat urèitý pøehled o úrovni absolventù vysokých škol architektury v ÈR. Každoroènì proto vìnuje jistou finanèní èástku na odmìny pro vítìze a ocenìné. Všechny ceny a odmìny tedy i mimoøádné vìcné ceny poskytnuté sponzory rozdìluje odborná porota. Letošní roèník podpoøily firmy Cegra (ArchiCAD), Copy General, Flex, ABB, a abako.systems. Nìkteré z nich a již i nìkteré další se zavázaly ke spolupráci i v pøíštím roèníku, takže je pravdìpodobné, že se v pøíštím roce podaøí získat ještì vìtší finanèní podporu pro poøádání této pøehlídky, což by se mìlo mimo jiné opìt projevit i na poètu udìlovaných cen a odmìn. Výstava diplomových prací je putovní a bude pøenesena ještì na fakulty v Praze, Brnì a Liberci. Rok od roku stoupající poèet pøihlášených prací dokazuje, že je o akci zájem a že má svùj smysl. Letos bylo do pøehlídky odevzdáno 41 diplomních projektù. Èeská komora architektù má však pro poøádání pøehlídky ještì jeden dùvod. Skonèili jste školu a v souèasné dobì již asi pracujete na reálných projektech. Jsem pøesvìdèen, že už bìhem studií pøevážná vìtšina z vás vykonávala praxi v nìkterých architektonických ateliérech. Teï však je situace jiná; budete se snažit o úspìch a uplatnìní v oboru, který jste vystudovali. Budete se pohybovat v konkurenèním prostøedí, budete chtít získat pìkné a lukrativní zakázky a prokazovat, že jste nestudovali nadarmo. Pro dobré samostatné uplatnìní v profesní praxi však musíte ještì získat osvìdèení o autorizaci. A poøádáním této pøehlídky se vám pøipomíná vaše profesní komora, abyste vìdìli, kde se po absolvování pøedepsané odborné praxe mùžete o získání autorizace ve zvoleném oboru ucházet. Pøeji vám do budoucna mnoho úspìchù a krásné práce! Jiøí Merger, pøedseda poroty a místopøedseda pøedstavenstva ÈKA Souhrnná informace o VI. roèníku Èeská komora architektù vyhlašuje každoroènì Pøehlídku diplomových prací mladých architektù s cílem sledovat úroveò architektonických škol v ÈR. Pøehlídky se mùže zúèastnit každý absolvent vysoké školy akreditované pro obor architektura, urbanismus, interiér nebo zahradní a krajináøská architektura, a to v roce, kdy úspìšnì obhájí diplomovou práci. VI. roèníku se úèastnilo 41 absolventù, z toho 28 z FA ÈVUT Praha, 7 z FA VUT Brno, 4 Z VŠUP Praha, 2 z AVU Praha, 2 z FA TU Liberec. Pouze 5 pøihlášených studentù splnilo podmínky pro udìlení Zvláštní ceny ArchiCADu. Mezi ocenìnými pracemi jsou absolventi všech škol, což je vzhledem k celkovému poètu absolvujících architektù úspìch zejména menších škol. Hodnotící porota: Jiøí Merger pøedseda poroty, Tomáš Hradeèný, David Mareš, Pavel Rada, Vratislav Danda Udìlené ceny: 1. cena ÈKA Kè 2. cena ÈKA Kè 3. cena ÈKA Kè Zvláštní cena ArchiCADu licence komerèní verze softwaru v cenì Kè a servisní smlouva na 2 roky v cenì Kè. Zvláštní cena Copy General kopírovací karty celkem za Kè. Zvláštní uznání poroty bez nároku na finanèní nebo jinou odmìnu. O udìlení všech cen rozhodla nezávislá porota. Zveøejnìní výsledkù: Výsledky VI. roèníku Pøehlídky budou pøedstaveny prostøednictvím putovní výstavy na architektonických školách. Kromì toho je otevøena virtuální galerie www diplomy.cz, kde jsou uveøejnìny všechny pøihlášené práce letošního roèníku a ocenìné práce pøedchozích roèníkù. Kromì toho zde budou uveøejnìny soutìžní podmínky dalšího, VII. roèníku Pøehlídky diplomových prací mladých architektù. 3

4 PAVEL NASADIL Ideální Hluèín prof. Ing. arch. Emil Pøikryl AVU PRAHA Hodnocení poroty: Porota oceòuje schopnost autora soustøedit se na nejdùležitìjší problémy v urbanismu mìsta a jeho umìní nalézt jasná øešení. Zvolená metoda pøesných zásahù malého mìøítka svìdèí o správném uchopení úlohy. Autorovy úpravy jsou nìkde velkorysé, napø. v øešení nového Kostelního námìstí a Zámeckého parku, jinde naopak skromné, napø. v umístìní nové kaple na hlavní námìstí, ale vždy citlivé. Je zde dosaženo velkého úèinku jednoduchými prostøedky, z návrhu je cítit síla architektury. Navržené proporce a tvary prostorù a domù se zdají správné. Výborná práce s mìøítkem. Díky dobrému grafickému podání byl návrh pøehledný a koncepce øešení jasnì èitelná. Porota udìluje této práci hlavní cenu. 1. cena ÈKA 4

5 Autorská zpráva: Hluèín je prùmìrné mìsto bez událostí a pøíbìhu. Torzo historického jádra pøedstavuje vylidnìné centrum v zajetí dopravního okruhu. Støed Hluèína je jako srdce odtržené od zbytku tìla, které èeká na pomoc. Nekladu si za cíl vyøešit veškeré otázky mìsta, ale hledám podstatu problému. Chce-li mìsto natahovat své údy, musí nejdøíve pro tento biologický proces posílit své srdce. Centrum je nutno zastavìt v maximální míøe a propojit s pøedmìstími. Hledám ztracené síly mìsta. Pravidelné støedovìké námìstí je nejsilnìjší mìstský prostor. Sílu mu ubírá nerovnomìrná výška, nebo kdysi zde stála kaple. Redefinuji proto tržní námìstí a vracím mu jeho kábu novou kapli sv. Jana Nepomuckého a kašnu jako symbolický, ale ne geometrický støed mìsta. Organický prostor kolem kostela a zámku povyšuji na akropoli a cor sprititualis mìsta. Prázdné prostory zaplòuji na nejvyšší možnou míru. Nové námìstí potvrzuje proporcemi monumentalitu kostela a zámku. Za poèátek nové akropole považuji obecní dùm jako kulturní instituci místního i regionálního významu mediatéku, knihovnu, mìstský archiv. Dùm se obrací do rušného, racionálního Tržního námìstí živìjší èástí knihovny, zatímco archiv patøí jako kámen na vìènost tichu nové akropole, klidnému Kostelnímu námìstí. Zámecký park je jako úd od atý od srdce dopravní tepnou. Obnovený zámecký park se stává pøedpolím pro dramatickou vistu. Vrstevnice smìrem od opìrné zdi akropole vytváøejí pocitovì uzavøený prostor ( lavor ), který kulminuje v nejvyšším místì vyhlídce na dvì strany, na historické mìsto a na volnou krajinu s obrovským jezerem. Støedem parku vede osa namíøená na akropoli. V jejím støedu je obnoven ornamentální pavilon pøevzatý z historických plánù. 1. cena ÈKA 5

6 FA ÈVUT PRAHA VÌRA ŠATOCHINOVÁ Rekultivace Severoèeské hnìdouhelné pánve dùl Libouš Ing. arch. Ivan Kroupa Hodnocení poroty: Autorka se dotýká dosud neøešeného problému vytìžené krajiny v Severoèeské hnìdouhelné pánvi dolu Libouš. Z návrhu je èitelná propracovanost, které pøedcházela hluboká analýza problematiky a studium vlastností a podmínek území. Rekultivací mrtvého vyøazeného dolu vrací autorka tuto oblast zpìt èlovìku jako funkèní rekreaèní zónu. Velkou pozornost zasluhuje podrobnì zpracovaný vodní slalomový a rodeový kanál, který spolu s objektem lodìnice vytváøí dominantní, architektonicky kultivovaný celek. 2. cena ÈKA 6

7 Autorská zpráva: Podkrušnohorská pánev s vyrvanými vnitønostmi by si mìla odpoèinout. Pokouším se jí naimplantovat novou krajinu. Bude jiná než pùvodní, ale tøeba dosáhne jiných specifických hodnot, a stane se tak krajinou znovu navštìvovanou lidmi, obývanou rostlinami a živoèichy. Možný pøístup k rekultivacím dolù znázoròuji na pøíkladu dolu Libouš, který leží mezi Kadaní a Chomutovem. Za výchozí bod jsem si vzala souèasnou rozlohu asi 3,5 x 5 km a hloubku 100 m. Hranice dolu se ale až do roku 2038 budou stále posouvat. Chci, aby si dùl Libouš zachoval svoji morfologii po tìžbì uhlí. Zachovávám hrany od rypadel. Nechci pøesouvat enormní množství zeminy a vytváøet ztracenou idylickou krajinu existující pøed tìžbou. Možná nalezneme specifický krajinný ráz v nynìjší podobì a naopak se nám stane impulsem pro nové pojetí krajiny. Pøedpokladem pro život je voda. Chci, aby se do vyrvané krajiny vrátila voda, vegetace, zvíøata, lidé, cesty. Chci, aby se dùl zapojil do ekosystému okolní krajiny, do systému biocenter a biokoridorù. Vytvoøením jezera Libouš se nastolí lepší vodní a tepelný cyklus. Jako pøítoky využívám tøi krušnohorské vodní toky Lideòský potok, Lužnièku a Hutnou. Odtok jezera napojuji do souèasné øeky Hutné. Když už pøivádím vodu do jezera Libouš, proè nenajít pro vodní kanál zajímavé øešení. Zpevnìný vodní kanál tak mùže sloužit jako slalomový (480 m 3 dlouhý, 2% prùmìrný spád, prùtok m /s) a rodeový kanál 3 (650 m dlouhý, 3,3% prùmìrný spád, prùtok m /s, vodopády m), samozøejmì fungující spolu s retenèní nádrží. Na horní hranì dolu jsou vhodné plochy pro osídlení. Vytváøím komunikace od osídlení k jezeru Libouš pøíènì pøes hrany dolu. Mají mostový charakter a jedna komunikace je ztvárnìna terénním valem se zaøíznutým kaòonem vodního kanálu. V horní èásti kanálu je umístìna lodìnice. Jezero skýtá rekreaèní plochy a veslaøské centrum. Dùl mùže být užíván farmáøi pro chov zvíøat apod. Území je èásteènì energeticky nezávislé, na horní hranì jsou osazeny solární panely. 2. cena ÈKA 7

8 FA ÈVUT PRAHA DRAGAN BEKI Bydlení v historickém jádru Prahy Les joies essentielles Ing. arch. Jan Boèan Hodnocení poroty: Úzká parcela s pøevažující severní orientací v památkové zónì hlavního mìsta pøedstavuje velmi složitý úkol, ztížený v tomto pøípadì o funkèní náplò bydlení. Autor pøevedl složité požadavky na oslunìní bytù do jakoby samozøejmé hry zalamovaných fasád, jejichž inspiraèní zdroj lze najít v zakøivených ulièkách pùvodního židovského mìsta èi fenoménu èeského kubismu. Neúplný blok získává plnohodnotný závìr, vycházející z kontextu mìsta, a zároveò ho obohacuje o stopu 21. století. 3. cena ÈKA 8

9 Autorská zpráva: Les joies essentielles Le Corbusier: Slunce, prostor, zeleò základní elementy funkce bydlení. Místo: U Obecního dvora, Staré Mìsto, Praha 1 Hlavním cílem je dát odpovìï na pokles obyvatelstva v historickém jádru Prahy. Dùvody poklesu mohou být: 1. nedostatek obytné plochy na osobu, 2. nedostatek otevøenosti k pøírodì, 3. absence sluneèního svìtla, 4. špatný stav objektu, 5. špatné dispozice bytu, 6. nepøíjemné sousedstvo. Koncepce: Slunce jako aktivní element pohybu, prostor jako mediální element pohybu, zeleò jako pasivní element pohybu. Budova se láme a sleduje pøevrácenou dráhu slunce, a využívá tak jedineèné vlastnosti pøirozeného svìtla na padesátém stupni severní šíøky. Konstrukci tvoøí systém monolitických železobetonových stìn a kombinace obvodových a pøíèných stìn, které zaruèují ztužení. Základová konstrukce je prolomená železobetonová deska. Stropní konstrukce je stejnì jako schodištì tvoøena železobetonovými monolitickými deskami. Obvodový pláš : nevìtraný sendviè s tepelnou izolací z pìnového polystyrenu a vnìjší vrstvou ze støíkaného betonu plošnì vyztuženého sítí. 3. cena ÈKA 9

10 Zvláštní cena ArchiCAD FA TU LIBEREC PETR ŠTEFEK Revitalizace budovy hlavního nádraží v Hradci Králové prof. Ing. akad. arch. Jiøí Suchomel Hodnocení poroty: Z diplomních projektù, které se úèastnily soutìže o zvláštní cenu ArchiCADu, hodnotí porota nejlépe návrh revitalizace nádraží v Hradci Králové. Návrh porotu zaujal pøedevším hledáním smyslu stávající budovy. Koncepce integrování všech druhù veøejné dopravy posiluje význam tohoto objektu a zároveò odpovídá na další problém mìsta nevhodnì umístìné autobusové nádraží. Autor tedy prokazuje schopnost øešit úlohu v širších souvislostech, které pøesahují rámec zadané úlohy. Navržené úpravy nádražní haly i nová podzemní úroveò dosahující až k hotelu Èernigov svou velkorysostí odpovídají mìøítku stávající budovy. Je škoda, že byly pùdorysy prezentované v pøíliš malém mìøítku a chybìly øezy porota tak nebyla schopna zcela posoudit reálnost navrhovaného øešení. Autorská zpráva: Mým cílem je návrh smìøující ke kompaktnímu terminálu pro všechny druhy skuteènì integrované dopravy. Øešení pøedpokládá optimální stav, kdy vlaky budou pøedstavovat nejkvalitnìjší a nejpohodlnìjší pozemní dopravu, autobusy èasovou a prostorovou flexibilitu, budovy nádraží pak spojující prostor, spoleèensky silná a živá místa ve mìstì. Nové dopravní stavby se musí vracet do mìsta, stát se jeho spojujícími pøestupními, nástupními a výstupními uzly. Nádraží je dominantou západní èásti mìsta. Návrh se snaží tuto hodnotu využít a posílit. Prioritní úkoly pro oživení nádraží: vytvoøit podzemní infrastrukturu a námìstí, otevøít suterén souèasné budovy pro obchodní prostory, kavárny, nástupní hrana v oblouku rondelu, která se snaží ve skuteènosti využívat jen asi tøi prioritní nástupištì v nejbližší vzdálenosti k budovì, pouze v dobì špièky se zaplòují i vzdálenìjší autobusová stanovištì. Linky a smìry se støídají, ruší se tradièní model: jedno stanovištì jeden smìr jízdy, prioritou nejnižší vzdálenost a èasové ztráty cestujících. 10

11 VŠUP PRAHA JAKUB TEJKL Poutní kostel v Doupovských horách prof. akad. arch. Jindøich Smetana Hodnocení poroty: Porota ocenila práci architekta, který navrhl ve vysídlené krajinì stavbu korespondující s duchem místa. Mìsto Doupov vystìhovala a znièila v padesátých letech minulého století armáda, která zde mìla vojenský prostor a tankodrom. Protáhlý pahorek má ideální orientaci východ západ, a je tedy možné otevøít delší stranu pohledùm z protilehlých kopcù a strání. Porota konstatovala, že architekt ve své diplomové práci navrhl za použití èistých výrazových prostøedkù a materiálù ve volné krajinì stavbu, která nepostrádá patos, jenž však k této krajinì patøí. Autorská zpráva: Poutní kostel navrhuji na území vojenského prostoru v Doupovských horách, na návrší nad zaniklým mìstem Doupov. Poloha v krajinì je stejnì dùležitá jako samotné architektonické ztvárnìní. Èeská krajina je v tomto smìru velmi inspirativní a nabízí mnoho pøíkladù silného a pohledovì úèinného zasazení stavby do krajinného rámce. Toto místo jsem zvolil právì pro možnost intuitivního hledání ideální polohy, bez omezujících vazeb na urbanistické nebo jiné struktury. Kostel by se mìl uplatòovat ve všech dálkových pohledech. Objekt lze charakterizovat jako oválnou jednolodní stavbu s dominantou vìže umístnìnou v západním závìru chrámové lodi. Hmota kostela je èlenìna do tøí samostatných èástí oltáøe, vìže a obvodové stìny. Oltáø se nachází v západním závìru chrámové lodi. Základem je betonová deska, na kterou jsou kladeny rùznì velké kamenné bloky. Základ vìže ve tvaru komolého dvanáctistìnu tvoøí betonový pás. Pohledovou èást konstrukce je možno charakterizovat jako dvì stìny z pøekládaných trámù, prostorovì ztužených pøíènými hranoly, které spirálovitì probíhají v mezeøe mezi obìma stìnami. Slouží tak zároveò jako obslužná lávka zvonice, umístnìné v horní èásti vìže. Zastøešení zvonice tvoøí fošnová konstrukce. 1. zvláštní cena Copy General 11

12 2. zvláštní cena Copy General 12 FA VUT BRNO KAMILA MACHÁÈOVÁ Areál Meinl doc. Ing. arch. Jiøí Oplatek, doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, Ing. arch. Antonín Novák Hodnocení poroty: Pro zpùsob zastavìní mìstského bloku areálu Meinl v blízkosti centra mìsta Brna navrhla autorka velmi zajímavý koncept. Nahuštìná kumulace funkcí ve formì pravidelné geometrické struktury je èitelná a vytváøí ojedinìle vystavìný mìstský prostor. Pravidelné a zdánlivì uniformní uspoøádání funkèních celkù je místy porušeno témìø poetickým uvolnìním vnitøních propojujících komunikací v rastru parteru. Zdánlivì jednoduchá hra kostek sdìluje zajímavý pøíbìh komplexního domu. Autorská zpráva: Areál mezi ulicemi Veveøí a Kounicova byl a i dnes èásteènì je vlastnìn vojenskou akademií, èásteènì je v držení soukromé spoleènosti, která pronajímá objekty rùzným subjektùm, mj. obchodnímu øetìzci Julius Meinl. Cílem bylo vyøešit lokalitu v celomìstském zájmu tak, aby pøijala charakter rozšíøení aktivního centra severním smìrem. V rámci øešení neponechávám v lokalitì žádnou souèasnou budovu. Dostavìním bytového domu vzniká uzavøený blok, vymezený ulicemi Veveøí Sokolská Kounicova a Závodní. Ulici Závodní protahuji až k ulici Veveøí, která se tak stává obslužnou komunikací pro øešené území. Východiskem pøi návrhu území bylo vytvoøení sítì rastru 15 x 15 m. Následujícím dìlením modulù vznikla pravoúhlá zástavba, která leží na dvou podzemních patrech soklové platformy. Bylo vytvoøeno jakési mìsto ve mìstì s pronajímatelnými jednotkami, vìžemi s bytovou, kanceláøskou a výstavní funkcí na spoleèné základnì konferenèních sálù, restaurací, knihoven apod. V nejnižších patrech objektù jsou kanceláøe, showroomy, informace, bistra apod. V horních patrech jsou byty. Objekty jsou propojeny vertikální komunikací do spoleèného patra soklové platformy, kde jsou navrženy obchody, restaurace, sportovní prostory, pøednáškové sály èi knihovny. Toto patro je pøístupné z úrovnì chodníku ulice Pekárenská. V nejnižším patøe platformy je situováno parkovištì.

13 FA ÈVUT PRAHA PAVEL MACHAR Pražský dùm fotografie, Ostrovní ulice, Nové Mìsto Ing. arch. Ivan Kroupa Hodnocení poroty: Soutìžní porota oceòuje jasnì formulovaný názor autora uplatnìný v nároèných podmínkách historického centra Prahy. Návrh zaujme zejména vertikálním pojetím stavby a velkorysým mìøítkem, jehož opodstatnìní je podpoøeno pøevažující úrovní zástavby v širším kontextu území. Pøes svoji odlišnost je objekt organicky zaèlenìn do okolní zástavby. Jako zajímavé dotažení návrhu hodnotí porota kontrastní barevné øešení fasády, které ve svém èernobílém provedení (svìtlo a stín) odkazuje na úèel budovy urèené pro poøádání fotografických výstav. Ménì pøesvìdèivé je osazení hmoty objektu do proluky, kde není zøejmý vztah k fasádì vedlejšího objektu, nacházejícího se v bezprostøední blízkosti navrhované stavby. Autorská zpráva: Fotografie má staletou tradici, èeští fotografové i teoretici fotografie jsou celosvìtovì uznávanými osobnostmi, a pøesto Praha dodnes nemá samostatnou stálou sbírku èeské fotografie. Pražský dùm fotografie v Ostrovní ulici nabízí ideální øešení. Fotografie je postavena na høe èerné a bílé, svìtla a stínu, pozitivu a negativu. Aplikací této polarity do slovníku architektury vznikla plná èerná hmota jako pozitiv a bílé prázdné prostory jako negativ. Z hmoty èerného domu jsou odebírány její kusy v místech, kde má vstupovat denní svìtlo, kde se otevøou výhledy ven. Negativy tìchto odebraných hmot pak tvoøí prázdný bílý prostor uvnitø èerné hmoty. Uzavøená hmota v sobì skrývá prostory pro vnímání umìleckých dìl, fotografií. Vzniklé plnì osvìtlené prostory jsou tak s tmavými uzavøenými prostory muzea v kontrastu, ale zároveò je funkènì doplòují. Muzeum nabízí prostory jak pro stálou sbírku, tak pro krátkodobé expozice, knihovnu s èítárnou, kavárnu a kinosál. V podzemním podlaží se nachází sál kino jako propojovací prvek mezi fotografií a kinematografií, slouží také jako místo pro pøednášky a semináøe. Sociální zázemí je v prvním suterénu, technické zázemí a archiv jsou umístìny v suterénu druhém. 3. zvláštní cena Copy General 13

14 AVU PRAHA JAN HORKÝ Dùm na námìstí Republiky Aréna Republika prof. Emil Pøikryl Hodnocení poroty: Návrh Arény Republika je, zejména v dnešním kontextu probíhající stavby komerèní obludy na námìstí Republiky, zdviženým prstem, ukazujícím na nekoncepèní postupy mìstské samosprávy, na promarnìnou šanci vytvoøit urbanistický koncept umožòující zdravý vývoj jedné z centrálních èástí Prahy. Území námìstí Republiky je stále nedokonèené a vyžaduje konfrontaci takovýchto ideovì vyhranìných návrhù. Zvláštní uznání poroty Autorská zpráva: Podle názvu by to mìlo být námìstí. Skuteènost je ale jiná. Bývalá dopravní køižovatka pøed vstupem do Starého Mìsta dodnes není zregulovaná. Prostor není jasnì vymezen, nemá tìžištì, sílu a metropolitní charakter Pøíkopù. Systém rùzných parkoviš a ostrùvkù prostor znejasòuje. Prostor chápu jako souèást okruhu kolem Starého Mìsta, zaèínajícího u Národního divadla a konèícího Revoluèní ulicí okruhu staromìstských hradeb. Nový dùm Aréna Republika stojí mezi kasárnami Jiøího z Podìbrad a domovním blokem z pøelomu 19. a 20. stol. Má pozici špalíèku a rozdìluje námìstí do nìkolika menších prostorù, je prvním krokem k jeho nápravì, poèítá s další dostavbou podél ulice V Celnici a s dostavbou kláštera U Hybernù. Nechci kreslit dùm bez obsahu. Na zaèátku práce jsem si stanovil funkci divadlo. Vytváøím arénu velký otevøený sál s nekoneènými ochozy, sedí na námìstí a mùžu do nìj vstoupit pøímo z ulice. Je urèen pro pøednášky, taneèní zábavy, koncerty, happeningy, funguje po celý den i jako uzavøené námìstí. Podlaha je složená ze dvou toèen a pravoúhlých praktikáblù s možností vertikálního pohybu. Prostor je možné uzavøít plachtou jako Koloseum. K zavìšení objektù do prostoru slouží otoèné jeøábové rameno, nad kterým vlaje èeská vlajka symbol námìstí Republiky. Je to prostor veøejný. 14

15 JIØÍ OPOÈENSKÝ Radnice pro Prahu 4 na pankrácké pláni Ing. arch. Roman Koucký FA ÈVUT PRAHA Autorská zpráva: Projekt nabízí návštìvníkovi jako hlavní hierarchicko-orientaèní princip volný prostor se širokým výhledem do mìstské krajiny namísto chodby s øadou dveøí. Veškerý radnièní program byl proto integrován do jedné vìže. MICHAL ŠOTKOVSKÝ Urbanistická studie ul. Èeskobratrská, Ostrava Ing. arch. Jan Sedlák FA ÈVUT PRAHA Autorská zpráva: Ve snaze dát území jednotící mìstotvorný charakter bylo nutno odstranit nìkteré nevyhovující a chátrající objekty. Rastr ulic je zachován, neúplná bloková zástavba je dostavìna. Hlavní tìžištì návrhu spoèívá ve tøech nových blocích, propojených spoleènou krytou pasáží. Typické podlaží Práce vyøazené ve tøetím kole 15

16 LUKÁŠ LEŽATKA Øeka jako veøejný prostor Svitavský náhon Ing. arch. Karel Havliš FA VUT BRNO Autorská zpráva: Kompozice území je dána kontrastem dvou prvkù, èistì lineárního technického prvku viaduktu a pøírodního meandrujícího toku Svitavského náhonu. Nová parcelace respektuje tam, kde se dalo navázat, parcelaci pùvodní. Areál Vlnìny byl doplnìn o nové budovy. FA ÈVUT PRAHA JANA JEØÁBKOVÁ Láznì Dìtský ostrov doc. Ing. arch. Vladimír Krátký Autorská zpráva: Navrhuji intenzifikovat stávající rekreaènì-sportovní funkci a vystavìt na ostrovì objekt lázní, letní koupalištì a v návaznosti na nìj plochu pro zimní bruslení, dále høištì pro rùzné typy sportù i spoleèenských her, travnatou plochu i dìtská høištì. Objekt lázní je navržen v severní èásti ostrova. Práce vyøazené ve druhém kole 16

17 FA ÈVUT PRAHA VERONIKA MACHOVÁ Hospic v Chrudimi Ing. arch. Irena Šestáková Autorská zpráva: Hlavními principy návrhu jsou integrace hospice do mìsta pomocí veøejného prostoru, vytvoøení urbanistického celku, který by neevokoval ústav. Výsledné rozmístìní objektù má svùj prvotní pùvod ve tvaru listu, symbolu podzimu života. Z tohoto požadavku automaticky vyplývaly rùzné bloky, mezi sebou propojené chodbami. MARTINA SVOBODOVÁ Friendly Living - bezbariérové bydlení Ing. arch. Patrick Kotas FA ÈVUT PRAHA Autorská zpráva: Bydlení pro osoby se sníženou pohyblivostí je øešeno v otevøeném areálu, propojeném polosoukromými plochami. Areál nabízí i nìkolik pracovních pøíležitostí, jak v chránìné keramické dílnì, tak v kanceláøských prostorách urèených pro samosprávu areálu i pro komerèní využití uživateli areálu. Práce vyøazené ve druhém kole 17

18 KAMILA ŠIMÙNKOVÁ Polyfunkèní objekt Galerie moderního umìní / bydlení Ing. arch. Jan Boèan FA ÈVUT PRAHA Autorská zpráva: Navrhovaný objekt se svým vnìjším èlenìním, které prozrazuje uspoøádání vnitøních prostor galerie, dokáže bez problémù zaèlenit do okolí. Vìtrák stanice metra námìstí Míru chápu jako zárodek celého projektu, který se rozroste ve stejné krevní skupinì. Prostor navržené budovy je vymezen tøemi horizontálními tubusy, které spirálovitì klesají podle ulièní èáry. ALŽBÌTA SOLÁROVÁ Revize souèasného modelu státních institucí prof. akad. arch. Petr Keil VŠUP PRAHA Autorská zpráva: Státní instituce nemají v souèasnosti pøíliš dobré renomé. Obèané jsou poplatníky a oèekávají za to urèité služby. Problémy øeší centralizace úøadù. Svým umístìním Spoleèenského centra se snažím zøetelnìji a úèelnìji definovat oblast letenské plánì. Dispozice budovy jsou navrženy tak, aby byly schopny pružnì reagovat na zmìny ve využití. Práce vyøazené ve druhém kole 18

19 FA VUT BRNO FA VUT BRNO FA VUT BRNO LUKÁŠ FIŠER Olomouc Slavonín: Nové centrum ateliér Jiøího Knesla a Jakuba Kynèla JAN GOEBEL Centrum architektury Brno Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc. ALENA REŽNÁ Centrum architektury Brno Ing. arch. Karel Doležel Práce vyøazené v prvním kole 19

20 33 FA VUT BRNO FA VUT BRNO FA TU LIBEREC ZBYNÌK RYŠKA Masarykovo námìstí v Ostravì Ing. arch. Petr Pelèák, Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. arch. Ivan Wahla ONDØEJ SKÁLA Informaèní a spoleèenské centrum Tišnov prof. Ing. arch. Ivan Ruller MICHAELA CHVOJKOVÁ Jièín Lokalita Vrcha prof. Ing. akad. arch. Jiøí Suchomel Práce vyøazené v prvním kole 20

21 FA ÈVUT PRAHA ROBERT BRETSCHNEIDER Smíchovský pøístav regenerace a rozvoj pøístavní zóny doc. Ing. arch. Eduard Schleger JAN BÜRGERMEISTER Výstavba se smíšenou funkcí Praha - Vokovice Ing. arch. Jan Boèan FA ÈVUT PRAHA KATYA HRISTOVA Experimentální divadlo v Telèi Ing. arch. Roman Koucký FA ÈVUT PRAHA Práce vyøazené v prvním kole 21

22 FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA IVANA HOLÍNKOVÁ Obytný soubor na Rohanském ostrovì, Praha - Karlín Ing. arch. Jan Boèan KLÁRA JIROUŠKOVÁ Bankovní dùm Smíchov Ing. arch. Zdenìk Rothbauer MARTIN KABÁTNÍK Škola Design Center Ing. arch. Michal Hlaváèek Práce vyøazené v prvním kole 22

23 FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA JAN MACKOVIÈ Nové centrum pro Prahu 7 na Letenském námìstí Ing. arch. Jan Boèan ŠTÌPÁN MARTINOVSKÝ Hasièská stanice v Praze Ing. arch. Jan Boèan STANISLAV PLACHÝ Obnova krajiny severozápadních Èech doc. Ing. akad. arch. Jiøí Mojžíš Práce vyøazené v prvním kole 23

24 FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA JAN POSPÍŠIL Lázeòský dùm Karlovy Vary doc. Ing. arch. Karel Foøtl DUŠAN ØEZÁÈ Hasièská stanice na Vltavì HS 9 Ing. arch. Jan Boèan DARINA SPÌVÁÈKOVÁ Dùm na Americké ulici v Plzni Ing. akad. arch. Antonín Jeníèek Práce vyøazené v prvním kole 24

25 FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA ZUZANA STROUHALOVÁ Revitalizace sportovního areálu OH Grenoble prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc. RADEK TEICHMAN Stadion, byty, supermarket a kina na Strahovì Ing. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Petr Hájek JANA VENCÁLKOVÁ Hasièská stanice Kolbenova, Praha 9 Ing. arch. Jan Boèan Práce vyøazené v prvním kole 25

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Taneèní centrum EDEN. vypracovala: PETRA SKYVOVÁ

Taneèní centrum EDEN. vypracovala: PETRA SKYVOVÁ vypracovala: PETRA SKYVOVÁ vedoucí diplomové práce: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka ústav Interiéru a výstavnictví 15115, FA ÈVUT letní semestr 2011/2012 OBSAH 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Pražská? Dobrá adresa...

Pražská? Dobrá adresa... Pražská? Dobrá adresa... Nová výstavba Projekt urèený k dlouhodobì soustøedìné výstavbì pøedmìstského komplexu bytových domù s názvem "Pražská" se nachází podél místní obslužné komunikace C 2 - ul. gen.

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

Protisluneèní & garážová technika

Protisluneèní & garážová technika KATALOG VÝROBKÙ Protisluneèní & garážová technika Hliníkové žaluzie IZO žaluzie Žaluzie Elegance Žaluzie Monokomando Vertikální žaluzie Hliníkové rolety Rolovací garážová vrata Sítì proti hmyzu Sešit 4

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009

FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ. Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009 05/06 FORMAÈNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTÙ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz b ø e z e n 2 0 0 9 Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2009 V polovinì února jsme se dozvìdìli jména pìti finalistù, kteøí

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe Penzion v pasivním standardu, který se zrodil v hlavì investora pana Jana Ivièièe se nyní buduje v lokalitì vinných sklepù vinaøské obce Nechory u obce

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více