VI. pøehlídka diplomových prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VI. pøehlídka diplomových prací"

Transkript

1 VI. pøehlídka diplomových prací

2 OBSAH Katalog VI. roèníku Pøehlídky diplomových prací Datum expedice: Náklad: 800 ks Vydavatel: Èeská komora architektù Josefská 34/ Praha 1 IÈO: È. úètu: / 0800 Tel.: , Fax: Šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová Tel.: Jazyková korektura: Josef Šebek Layout a grafika: Magdalena Svátková Produkce: Ing. Markéta Kohoutová, ÈKA Tisk: Tiskárna Kavka, s.r.o. V Šáreckém údolí 37, Praha 6 Distribuce: Katalog je urèen všem studentùm èeských architektonických fakult, kteøí budou v tomto školním roce obhajovat diplomovou práci. Editorial Jiøího Mergera, pøedsedy poroty Souhrnná informace 3 Ocenìné práce: 1. cena ÈKA: Pavel Nasadil Ideální Hluèín, AVU PRAHA 4 2. cena ÈKA: Vìra Šatochinová Rekultivace Severoèeské hnìdouhelné pánve dùl Libouš, FA ÈVUT PRAHA 6 3. cena ÈKA: Dragan Bekiæ Bydlení v historickém jádru Prahy, FA ÈVUT PRAHA 8 Zvláštní cena ArchiCADu: Petr Štefek Revitalizace hl. nádraží v Hradci Králové, FA TU LIBEREC zvláštní cena Copy General: Jakub Tejkl Poutní kostel v Doupovských horách, VŠUP PRAHA zvláštní cena Copy General: Kamila Macháèková Areál Meinl, FA VUT BRNO zvláštní cena Copy General: Pavel Machar Pražský dùm fotografie, FA ÈVUT PRAHA 13 Zvláštní uznání poroty: Jan Horký Dùm na námìstí Republiky, AVU PRAHA 14 Práce vyøazené ve 3. kole: FA ÈVUT PRAHA Jiøí Opoèenský Radnice pro Prahu 4 15 Michal Šotkovský Urbanistická studie Ostrava Práce vyøazené ve 2. kole: FA VUT BRNO Lukáš Ležatka Svitavský náhon 16 FA ÈVUT PRAHA Jana Jeøábková Láznì Dìtský ostrov Veronika Machová Hospic Chrudim 17 Martina Svobodová Friendly Living Kamila Šimùnková Polyfunkèní objekt 18 VŠUP PRAHA Alžbìta Solárová Model státních institucí Práce vyøazené v 1. kole: FA VUT BRNO Lukáš Fišer Nové centrum 19 Jan Goebel Centrum architektury Alena Režná Centrum architektury Zbynìk Ryška Masarykovo nám. v Ostravì 20 Ondøej Skála Centrum Tišnov FA TU LIBEREC Michaela Chvojková Lokalita Vrcha Jièín FA ÈVUT PRAHA Robert Bretschneider Regenerace smíchovského pøístavu 21 Jan Bürgermeister Smíšená funkce výstavby Katya Hristova Divadlo Telè Ivana Holínková Obytný soubor 22 Klára Jiroušková Bankovní dùm Martin Kabátník Škola Design Center Jan Mackoviè Nové centrum na Letné 23 Štìpán Martinovský Hasièská stanice Stanislav Plachý Obnova krajiny severozápadních Èech Jan Pospíšil Lázeòský dùm 24 Dušan Øezáè Hasièská stanice Darina Spìváèková Dùm v Plzni Zuzana Strouhalová Revitalizace areálu OH v Grenoblu 25 Radek Teichman Stadion, byty na Strahovì Jana Vencálková Hasièská stanice Šimon Vojtík Katolický kostel 26 Jana Zoubková Muzeum filmu VŠUP PRAHA Helena Hejdová Urbanistická studie Jižní Mìsto Praha Klára Makovcová Galerie na Perštýnì 27 Seznam finanèních partnerù: e-architekt.cz 27 abako.systems 28 ABB 29 Copy General 30 Cegra 31 2

3 ÚVOD Vážené mladé kolegynì a kolegové, kteøí jste se zúèastnili letošní Pøehlídky diplomových prací, dìkuji vám. S radostí a velkým potìšením jsem spoleènì s dalšími ètyømi porotci posuzoval vaše práce, které jste do pøehlídky pøihlásili. Pøehlídka, kterou Èeská komora architektù organizovala již pošesté, je akcí, na které se potkávají absolventské práce ze šesti vysokých škol architektury v ÈR. Tøebaže úèast na ní závisí na individuálním rozhodnutí každého z vás, myslím, že pøináší zajímavý pohled na odbornou úroveò jednotlivých fakult, jejich pedagogù a samozøejmì hlavnì samotných diplomantù. Scházejí se zde práce vypracované podle nejrùznìjších zadání, diplomové projekty vznikající pod vedením pedagogù, kteøí jsou èasto silnými osobnostmi, ale hlavnì se projevuje zpùsob chápání a zpracování samostatného úkolu u každého z vás, a již se jedná o architekturu budov, urbanismus èi tvorbu krajiny. Hodnocení prací je èasto obtížné, protože porota posuzuje díla, která se nìkdy na první pohled zdají neporovnatelná. Základními kritérii proto byly: invence návrhu, profesionalita zpracování jak z hlediska zadání, tak z hlediska vlastního grafického vyjádøení a nakonec otázka, jak by asi práce obstála v konkrétních reálných podmínkách. Domnívám se, že vìtšina pøedložených prací dopadla z tìchto pohledù velmi dobøe. Hodnocení a výsledky jsou uveøejnìny na dalších stranách tohoto katalogu. Ještì bych rád dodal pár slov o smyslu poøádání této pøehlídky. ÈKA poøádá Pøehlídku diplomových prací, protože chce získat urèitý pøehled o úrovni absolventù vysokých škol architektury v ÈR. Každoroènì proto vìnuje jistou finanèní èástku na odmìny pro vítìze a ocenìné. Všechny ceny a odmìny tedy i mimoøádné vìcné ceny poskytnuté sponzory rozdìluje odborná porota. Letošní roèník podpoøily firmy Cegra (ArchiCAD), Copy General, Flex, ABB, a abako.systems. Nìkteré z nich a již i nìkteré další se zavázaly ke spolupráci i v pøíštím roèníku, takže je pravdìpodobné, že se v pøíštím roce podaøí získat ještì vìtší finanèní podporu pro poøádání této pøehlídky, což by se mìlo mimo jiné opìt projevit i na poètu udìlovaných cen a odmìn. Výstava diplomových prací je putovní a bude pøenesena ještì na fakulty v Praze, Brnì a Liberci. Rok od roku stoupající poèet pøihlášených prací dokazuje, že je o akci zájem a že má svùj smysl. Letos bylo do pøehlídky odevzdáno 41 diplomních projektù. Èeská komora architektù má však pro poøádání pøehlídky ještì jeden dùvod. Skonèili jste školu a v souèasné dobì již asi pracujete na reálných projektech. Jsem pøesvìdèen, že už bìhem studií pøevážná vìtšina z vás vykonávala praxi v nìkterých architektonických ateliérech. Teï však je situace jiná; budete se snažit o úspìch a uplatnìní v oboru, který jste vystudovali. Budete se pohybovat v konkurenèním prostøedí, budete chtít získat pìkné a lukrativní zakázky a prokazovat, že jste nestudovali nadarmo. Pro dobré samostatné uplatnìní v profesní praxi však musíte ještì získat osvìdèení o autorizaci. A poøádáním této pøehlídky se vám pøipomíná vaše profesní komora, abyste vìdìli, kde se po absolvování pøedepsané odborné praxe mùžete o získání autorizace ve zvoleném oboru ucházet. Pøeji vám do budoucna mnoho úspìchù a krásné práce! Jiøí Merger, pøedseda poroty a místopøedseda pøedstavenstva ÈKA Souhrnná informace o VI. roèníku Èeská komora architektù vyhlašuje každoroènì Pøehlídku diplomových prací mladých architektù s cílem sledovat úroveò architektonických škol v ÈR. Pøehlídky se mùže zúèastnit každý absolvent vysoké školy akreditované pro obor architektura, urbanismus, interiér nebo zahradní a krajináøská architektura, a to v roce, kdy úspìšnì obhájí diplomovou práci. VI. roèníku se úèastnilo 41 absolventù, z toho 28 z FA ÈVUT Praha, 7 z FA VUT Brno, 4 Z VŠUP Praha, 2 z AVU Praha, 2 z FA TU Liberec. Pouze 5 pøihlášených studentù splnilo podmínky pro udìlení Zvláštní ceny ArchiCADu. Mezi ocenìnými pracemi jsou absolventi všech škol, což je vzhledem k celkovému poètu absolvujících architektù úspìch zejména menších škol. Hodnotící porota: Jiøí Merger pøedseda poroty, Tomáš Hradeèný, David Mareš, Pavel Rada, Vratislav Danda Udìlené ceny: 1. cena ÈKA Kè 2. cena ÈKA Kè 3. cena ÈKA Kè Zvláštní cena ArchiCADu licence komerèní verze softwaru v cenì Kè a servisní smlouva na 2 roky v cenì Kè. Zvláštní cena Copy General kopírovací karty celkem za Kè. Zvláštní uznání poroty bez nároku na finanèní nebo jinou odmìnu. O udìlení všech cen rozhodla nezávislá porota. Zveøejnìní výsledkù: Výsledky VI. roèníku Pøehlídky budou pøedstaveny prostøednictvím putovní výstavy na architektonických školách. Kromì toho je otevøena virtuální galerie www diplomy.cz, kde jsou uveøejnìny všechny pøihlášené práce letošního roèníku a ocenìné práce pøedchozích roèníkù. Kromì toho zde budou uveøejnìny soutìžní podmínky dalšího, VII. roèníku Pøehlídky diplomových prací mladých architektù. 3

4 PAVEL NASADIL Ideální Hluèín prof. Ing. arch. Emil Pøikryl AVU PRAHA Hodnocení poroty: Porota oceòuje schopnost autora soustøedit se na nejdùležitìjší problémy v urbanismu mìsta a jeho umìní nalézt jasná øešení. Zvolená metoda pøesných zásahù malého mìøítka svìdèí o správném uchopení úlohy. Autorovy úpravy jsou nìkde velkorysé, napø. v øešení nového Kostelního námìstí a Zámeckého parku, jinde naopak skromné, napø. v umístìní nové kaple na hlavní námìstí, ale vždy citlivé. Je zde dosaženo velkého úèinku jednoduchými prostøedky, z návrhu je cítit síla architektury. Navržené proporce a tvary prostorù a domù se zdají správné. Výborná práce s mìøítkem. Díky dobrému grafickému podání byl návrh pøehledný a koncepce øešení jasnì èitelná. Porota udìluje této práci hlavní cenu. 1. cena ÈKA 4

5 Autorská zpráva: Hluèín je prùmìrné mìsto bez událostí a pøíbìhu. Torzo historického jádra pøedstavuje vylidnìné centrum v zajetí dopravního okruhu. Støed Hluèína je jako srdce odtržené od zbytku tìla, které èeká na pomoc. Nekladu si za cíl vyøešit veškeré otázky mìsta, ale hledám podstatu problému. Chce-li mìsto natahovat své údy, musí nejdøíve pro tento biologický proces posílit své srdce. Centrum je nutno zastavìt v maximální míøe a propojit s pøedmìstími. Hledám ztracené síly mìsta. Pravidelné støedovìké námìstí je nejsilnìjší mìstský prostor. Sílu mu ubírá nerovnomìrná výška, nebo kdysi zde stála kaple. Redefinuji proto tržní námìstí a vracím mu jeho kábu novou kapli sv. Jana Nepomuckého a kašnu jako symbolický, ale ne geometrický støed mìsta. Organický prostor kolem kostela a zámku povyšuji na akropoli a cor sprititualis mìsta. Prázdné prostory zaplòuji na nejvyšší možnou míru. Nové námìstí potvrzuje proporcemi monumentalitu kostela a zámku. Za poèátek nové akropole považuji obecní dùm jako kulturní instituci místního i regionálního významu mediatéku, knihovnu, mìstský archiv. Dùm se obrací do rušného, racionálního Tržního námìstí živìjší èástí knihovny, zatímco archiv patøí jako kámen na vìènost tichu nové akropole, klidnému Kostelnímu námìstí. Zámecký park je jako úd od atý od srdce dopravní tepnou. Obnovený zámecký park se stává pøedpolím pro dramatickou vistu. Vrstevnice smìrem od opìrné zdi akropole vytváøejí pocitovì uzavøený prostor ( lavor ), který kulminuje v nejvyšším místì vyhlídce na dvì strany, na historické mìsto a na volnou krajinu s obrovským jezerem. Støedem parku vede osa namíøená na akropoli. V jejím støedu je obnoven ornamentální pavilon pøevzatý z historických plánù. 1. cena ÈKA 5

6 FA ÈVUT PRAHA VÌRA ŠATOCHINOVÁ Rekultivace Severoèeské hnìdouhelné pánve dùl Libouš Ing. arch. Ivan Kroupa Hodnocení poroty: Autorka se dotýká dosud neøešeného problému vytìžené krajiny v Severoèeské hnìdouhelné pánvi dolu Libouš. Z návrhu je èitelná propracovanost, které pøedcházela hluboká analýza problematiky a studium vlastností a podmínek území. Rekultivací mrtvého vyøazeného dolu vrací autorka tuto oblast zpìt èlovìku jako funkèní rekreaèní zónu. Velkou pozornost zasluhuje podrobnì zpracovaný vodní slalomový a rodeový kanál, který spolu s objektem lodìnice vytváøí dominantní, architektonicky kultivovaný celek. 2. cena ÈKA 6

7 Autorská zpráva: Podkrušnohorská pánev s vyrvanými vnitønostmi by si mìla odpoèinout. Pokouším se jí naimplantovat novou krajinu. Bude jiná než pùvodní, ale tøeba dosáhne jiných specifických hodnot, a stane se tak krajinou znovu navštìvovanou lidmi, obývanou rostlinami a živoèichy. Možný pøístup k rekultivacím dolù znázoròuji na pøíkladu dolu Libouš, který leží mezi Kadaní a Chomutovem. Za výchozí bod jsem si vzala souèasnou rozlohu asi 3,5 x 5 km a hloubku 100 m. Hranice dolu se ale až do roku 2038 budou stále posouvat. Chci, aby si dùl Libouš zachoval svoji morfologii po tìžbì uhlí. Zachovávám hrany od rypadel. Nechci pøesouvat enormní množství zeminy a vytváøet ztracenou idylickou krajinu existující pøed tìžbou. Možná nalezneme specifický krajinný ráz v nynìjší podobì a naopak se nám stane impulsem pro nové pojetí krajiny. Pøedpokladem pro život je voda. Chci, aby se do vyrvané krajiny vrátila voda, vegetace, zvíøata, lidé, cesty. Chci, aby se dùl zapojil do ekosystému okolní krajiny, do systému biocenter a biokoridorù. Vytvoøením jezera Libouš se nastolí lepší vodní a tepelný cyklus. Jako pøítoky využívám tøi krušnohorské vodní toky Lideòský potok, Lužnièku a Hutnou. Odtok jezera napojuji do souèasné øeky Hutné. Když už pøivádím vodu do jezera Libouš, proè nenajít pro vodní kanál zajímavé øešení. Zpevnìný vodní kanál tak mùže sloužit jako slalomový (480 m 3 dlouhý, 2% prùmìrný spád, prùtok m /s) a rodeový kanál 3 (650 m dlouhý, 3,3% prùmìrný spád, prùtok m /s, vodopády m), samozøejmì fungující spolu s retenèní nádrží. Na horní hranì dolu jsou vhodné plochy pro osídlení. Vytváøím komunikace od osídlení k jezeru Libouš pøíènì pøes hrany dolu. Mají mostový charakter a jedna komunikace je ztvárnìna terénním valem se zaøíznutým kaòonem vodního kanálu. V horní èásti kanálu je umístìna lodìnice. Jezero skýtá rekreaèní plochy a veslaøské centrum. Dùl mùže být užíván farmáøi pro chov zvíøat apod. Území je èásteènì energeticky nezávislé, na horní hranì jsou osazeny solární panely. 2. cena ÈKA 7

8 FA ÈVUT PRAHA DRAGAN BEKI Bydlení v historickém jádru Prahy Les joies essentielles Ing. arch. Jan Boèan Hodnocení poroty: Úzká parcela s pøevažující severní orientací v památkové zónì hlavního mìsta pøedstavuje velmi složitý úkol, ztížený v tomto pøípadì o funkèní náplò bydlení. Autor pøevedl složité požadavky na oslunìní bytù do jakoby samozøejmé hry zalamovaných fasád, jejichž inspiraèní zdroj lze najít v zakøivených ulièkách pùvodního židovského mìsta èi fenoménu èeského kubismu. Neúplný blok získává plnohodnotný závìr, vycházející z kontextu mìsta, a zároveò ho obohacuje o stopu 21. století. 3. cena ÈKA 8

9 Autorská zpráva: Les joies essentielles Le Corbusier: Slunce, prostor, zeleò základní elementy funkce bydlení. Místo: U Obecního dvora, Staré Mìsto, Praha 1 Hlavním cílem je dát odpovìï na pokles obyvatelstva v historickém jádru Prahy. Dùvody poklesu mohou být: 1. nedostatek obytné plochy na osobu, 2. nedostatek otevøenosti k pøírodì, 3. absence sluneèního svìtla, 4. špatný stav objektu, 5. špatné dispozice bytu, 6. nepøíjemné sousedstvo. Koncepce: Slunce jako aktivní element pohybu, prostor jako mediální element pohybu, zeleò jako pasivní element pohybu. Budova se láme a sleduje pøevrácenou dráhu slunce, a využívá tak jedineèné vlastnosti pøirozeného svìtla na padesátém stupni severní šíøky. Konstrukci tvoøí systém monolitických železobetonových stìn a kombinace obvodových a pøíèných stìn, které zaruèují ztužení. Základová konstrukce je prolomená železobetonová deska. Stropní konstrukce je stejnì jako schodištì tvoøena železobetonovými monolitickými deskami. Obvodový pláš : nevìtraný sendviè s tepelnou izolací z pìnového polystyrenu a vnìjší vrstvou ze støíkaného betonu plošnì vyztuženého sítí. 3. cena ÈKA 9

10 Zvláštní cena ArchiCAD FA TU LIBEREC PETR ŠTEFEK Revitalizace budovy hlavního nádraží v Hradci Králové prof. Ing. akad. arch. Jiøí Suchomel Hodnocení poroty: Z diplomních projektù, které se úèastnily soutìže o zvláštní cenu ArchiCADu, hodnotí porota nejlépe návrh revitalizace nádraží v Hradci Králové. Návrh porotu zaujal pøedevším hledáním smyslu stávající budovy. Koncepce integrování všech druhù veøejné dopravy posiluje význam tohoto objektu a zároveò odpovídá na další problém mìsta nevhodnì umístìné autobusové nádraží. Autor tedy prokazuje schopnost øešit úlohu v širších souvislostech, které pøesahují rámec zadané úlohy. Navržené úpravy nádražní haly i nová podzemní úroveò dosahující až k hotelu Èernigov svou velkorysostí odpovídají mìøítku stávající budovy. Je škoda, že byly pùdorysy prezentované v pøíliš malém mìøítku a chybìly øezy porota tak nebyla schopna zcela posoudit reálnost navrhovaného øešení. Autorská zpráva: Mým cílem je návrh smìøující ke kompaktnímu terminálu pro všechny druhy skuteènì integrované dopravy. Øešení pøedpokládá optimální stav, kdy vlaky budou pøedstavovat nejkvalitnìjší a nejpohodlnìjší pozemní dopravu, autobusy èasovou a prostorovou flexibilitu, budovy nádraží pak spojující prostor, spoleèensky silná a živá místa ve mìstì. Nové dopravní stavby se musí vracet do mìsta, stát se jeho spojujícími pøestupními, nástupními a výstupními uzly. Nádraží je dominantou západní èásti mìsta. Návrh se snaží tuto hodnotu využít a posílit. Prioritní úkoly pro oživení nádraží: vytvoøit podzemní infrastrukturu a námìstí, otevøít suterén souèasné budovy pro obchodní prostory, kavárny, nástupní hrana v oblouku rondelu, která se snaží ve skuteènosti využívat jen asi tøi prioritní nástupištì v nejbližší vzdálenosti k budovì, pouze v dobì špièky se zaplòují i vzdálenìjší autobusová stanovištì. Linky a smìry se støídají, ruší se tradièní model: jedno stanovištì jeden smìr jízdy, prioritou nejnižší vzdálenost a èasové ztráty cestujících. 10

11 VŠUP PRAHA JAKUB TEJKL Poutní kostel v Doupovských horách prof. akad. arch. Jindøich Smetana Hodnocení poroty: Porota ocenila práci architekta, který navrhl ve vysídlené krajinì stavbu korespondující s duchem místa. Mìsto Doupov vystìhovala a znièila v padesátých letech minulého století armáda, která zde mìla vojenský prostor a tankodrom. Protáhlý pahorek má ideální orientaci východ západ, a je tedy možné otevøít delší stranu pohledùm z protilehlých kopcù a strání. Porota konstatovala, že architekt ve své diplomové práci navrhl za použití èistých výrazových prostøedkù a materiálù ve volné krajinì stavbu, která nepostrádá patos, jenž však k této krajinì patøí. Autorská zpráva: Poutní kostel navrhuji na území vojenského prostoru v Doupovských horách, na návrší nad zaniklým mìstem Doupov. Poloha v krajinì je stejnì dùležitá jako samotné architektonické ztvárnìní. Èeská krajina je v tomto smìru velmi inspirativní a nabízí mnoho pøíkladù silného a pohledovì úèinného zasazení stavby do krajinného rámce. Toto místo jsem zvolil právì pro možnost intuitivního hledání ideální polohy, bez omezujících vazeb na urbanistické nebo jiné struktury. Kostel by se mìl uplatòovat ve všech dálkových pohledech. Objekt lze charakterizovat jako oválnou jednolodní stavbu s dominantou vìže umístnìnou v západním závìru chrámové lodi. Hmota kostela je èlenìna do tøí samostatných èástí oltáøe, vìže a obvodové stìny. Oltáø se nachází v západním závìru chrámové lodi. Základem je betonová deska, na kterou jsou kladeny rùznì velké kamenné bloky. Základ vìže ve tvaru komolého dvanáctistìnu tvoøí betonový pás. Pohledovou èást konstrukce je možno charakterizovat jako dvì stìny z pøekládaných trámù, prostorovì ztužených pøíènými hranoly, které spirálovitì probíhají v mezeøe mezi obìma stìnami. Slouží tak zároveò jako obslužná lávka zvonice, umístnìné v horní èásti vìže. Zastøešení zvonice tvoøí fošnová konstrukce. 1. zvláštní cena Copy General 11

12 2. zvláštní cena Copy General 12 FA VUT BRNO KAMILA MACHÁÈOVÁ Areál Meinl doc. Ing. arch. Jiøí Oplatek, doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, Ing. arch. Antonín Novák Hodnocení poroty: Pro zpùsob zastavìní mìstského bloku areálu Meinl v blízkosti centra mìsta Brna navrhla autorka velmi zajímavý koncept. Nahuštìná kumulace funkcí ve formì pravidelné geometrické struktury je èitelná a vytváøí ojedinìle vystavìný mìstský prostor. Pravidelné a zdánlivì uniformní uspoøádání funkèních celkù je místy porušeno témìø poetickým uvolnìním vnitøních propojujících komunikací v rastru parteru. Zdánlivì jednoduchá hra kostek sdìluje zajímavý pøíbìh komplexního domu. Autorská zpráva: Areál mezi ulicemi Veveøí a Kounicova byl a i dnes èásteènì je vlastnìn vojenskou akademií, èásteènì je v držení soukromé spoleènosti, která pronajímá objekty rùzným subjektùm, mj. obchodnímu øetìzci Julius Meinl. Cílem bylo vyøešit lokalitu v celomìstském zájmu tak, aby pøijala charakter rozšíøení aktivního centra severním smìrem. V rámci øešení neponechávám v lokalitì žádnou souèasnou budovu. Dostavìním bytového domu vzniká uzavøený blok, vymezený ulicemi Veveøí Sokolská Kounicova a Závodní. Ulici Závodní protahuji až k ulici Veveøí, která se tak stává obslužnou komunikací pro øešené území. Východiskem pøi návrhu území bylo vytvoøení sítì rastru 15 x 15 m. Následujícím dìlením modulù vznikla pravoúhlá zástavba, která leží na dvou podzemních patrech soklové platformy. Bylo vytvoøeno jakési mìsto ve mìstì s pronajímatelnými jednotkami, vìžemi s bytovou, kanceláøskou a výstavní funkcí na spoleèné základnì konferenèních sálù, restaurací, knihoven apod. V nejnižších patrech objektù jsou kanceláøe, showroomy, informace, bistra apod. V horních patrech jsou byty. Objekty jsou propojeny vertikální komunikací do spoleèného patra soklové platformy, kde jsou navrženy obchody, restaurace, sportovní prostory, pøednáškové sály èi knihovny. Toto patro je pøístupné z úrovnì chodníku ulice Pekárenská. V nejnižším patøe platformy je situováno parkovištì.

13 FA ÈVUT PRAHA PAVEL MACHAR Pražský dùm fotografie, Ostrovní ulice, Nové Mìsto Ing. arch. Ivan Kroupa Hodnocení poroty: Soutìžní porota oceòuje jasnì formulovaný názor autora uplatnìný v nároèných podmínkách historického centra Prahy. Návrh zaujme zejména vertikálním pojetím stavby a velkorysým mìøítkem, jehož opodstatnìní je podpoøeno pøevažující úrovní zástavby v širším kontextu území. Pøes svoji odlišnost je objekt organicky zaèlenìn do okolní zástavby. Jako zajímavé dotažení návrhu hodnotí porota kontrastní barevné øešení fasády, které ve svém èernobílém provedení (svìtlo a stín) odkazuje na úèel budovy urèené pro poøádání fotografických výstav. Ménì pøesvìdèivé je osazení hmoty objektu do proluky, kde není zøejmý vztah k fasádì vedlejšího objektu, nacházejícího se v bezprostøední blízkosti navrhované stavby. Autorská zpráva: Fotografie má staletou tradici, èeští fotografové i teoretici fotografie jsou celosvìtovì uznávanými osobnostmi, a pøesto Praha dodnes nemá samostatnou stálou sbírku èeské fotografie. Pražský dùm fotografie v Ostrovní ulici nabízí ideální øešení. Fotografie je postavena na høe èerné a bílé, svìtla a stínu, pozitivu a negativu. Aplikací této polarity do slovníku architektury vznikla plná èerná hmota jako pozitiv a bílé prázdné prostory jako negativ. Z hmoty èerného domu jsou odebírány její kusy v místech, kde má vstupovat denní svìtlo, kde se otevøou výhledy ven. Negativy tìchto odebraných hmot pak tvoøí prázdný bílý prostor uvnitø èerné hmoty. Uzavøená hmota v sobì skrývá prostory pro vnímání umìleckých dìl, fotografií. Vzniklé plnì osvìtlené prostory jsou tak s tmavými uzavøenými prostory muzea v kontrastu, ale zároveò je funkènì doplòují. Muzeum nabízí prostory jak pro stálou sbírku, tak pro krátkodobé expozice, knihovnu s èítárnou, kavárnu a kinosál. V podzemním podlaží se nachází sál kino jako propojovací prvek mezi fotografií a kinematografií, slouží také jako místo pro pøednášky a semináøe. Sociální zázemí je v prvním suterénu, technické zázemí a archiv jsou umístìny v suterénu druhém. 3. zvláštní cena Copy General 13

14 AVU PRAHA JAN HORKÝ Dùm na námìstí Republiky Aréna Republika prof. Emil Pøikryl Hodnocení poroty: Návrh Arény Republika je, zejména v dnešním kontextu probíhající stavby komerèní obludy na námìstí Republiky, zdviženým prstem, ukazujícím na nekoncepèní postupy mìstské samosprávy, na promarnìnou šanci vytvoøit urbanistický koncept umožòující zdravý vývoj jedné z centrálních èástí Prahy. Území námìstí Republiky je stále nedokonèené a vyžaduje konfrontaci takovýchto ideovì vyhranìných návrhù. Zvláštní uznání poroty Autorská zpráva: Podle názvu by to mìlo být námìstí. Skuteènost je ale jiná. Bývalá dopravní køižovatka pøed vstupem do Starého Mìsta dodnes není zregulovaná. Prostor není jasnì vymezen, nemá tìžištì, sílu a metropolitní charakter Pøíkopù. Systém rùzných parkoviš a ostrùvkù prostor znejasòuje. Prostor chápu jako souèást okruhu kolem Starého Mìsta, zaèínajícího u Národního divadla a konèícího Revoluèní ulicí okruhu staromìstských hradeb. Nový dùm Aréna Republika stojí mezi kasárnami Jiøího z Podìbrad a domovním blokem z pøelomu 19. a 20. stol. Má pozici špalíèku a rozdìluje námìstí do nìkolika menších prostorù, je prvním krokem k jeho nápravì, poèítá s další dostavbou podél ulice V Celnici a s dostavbou kláštera U Hybernù. Nechci kreslit dùm bez obsahu. Na zaèátku práce jsem si stanovil funkci divadlo. Vytváøím arénu velký otevøený sál s nekoneènými ochozy, sedí na námìstí a mùžu do nìj vstoupit pøímo z ulice. Je urèen pro pøednášky, taneèní zábavy, koncerty, happeningy, funguje po celý den i jako uzavøené námìstí. Podlaha je složená ze dvou toèen a pravoúhlých praktikáblù s možností vertikálního pohybu. Prostor je možné uzavøít plachtou jako Koloseum. K zavìšení objektù do prostoru slouží otoèné jeøábové rameno, nad kterým vlaje èeská vlajka symbol námìstí Republiky. Je to prostor veøejný. 14

15 JIØÍ OPOÈENSKÝ Radnice pro Prahu 4 na pankrácké pláni Ing. arch. Roman Koucký FA ÈVUT PRAHA Autorská zpráva: Projekt nabízí návštìvníkovi jako hlavní hierarchicko-orientaèní princip volný prostor se širokým výhledem do mìstské krajiny namísto chodby s øadou dveøí. Veškerý radnièní program byl proto integrován do jedné vìže. MICHAL ŠOTKOVSKÝ Urbanistická studie ul. Èeskobratrská, Ostrava Ing. arch. Jan Sedlák FA ÈVUT PRAHA Autorská zpráva: Ve snaze dát území jednotící mìstotvorný charakter bylo nutno odstranit nìkteré nevyhovující a chátrající objekty. Rastr ulic je zachován, neúplná bloková zástavba je dostavìna. Hlavní tìžištì návrhu spoèívá ve tøech nových blocích, propojených spoleènou krytou pasáží. Typické podlaží Práce vyøazené ve tøetím kole 15

16 LUKÁŠ LEŽATKA Øeka jako veøejný prostor Svitavský náhon Ing. arch. Karel Havliš FA VUT BRNO Autorská zpráva: Kompozice území je dána kontrastem dvou prvkù, èistì lineárního technického prvku viaduktu a pøírodního meandrujícího toku Svitavského náhonu. Nová parcelace respektuje tam, kde se dalo navázat, parcelaci pùvodní. Areál Vlnìny byl doplnìn o nové budovy. FA ÈVUT PRAHA JANA JEØÁBKOVÁ Láznì Dìtský ostrov doc. Ing. arch. Vladimír Krátký Autorská zpráva: Navrhuji intenzifikovat stávající rekreaènì-sportovní funkci a vystavìt na ostrovì objekt lázní, letní koupalištì a v návaznosti na nìj plochu pro zimní bruslení, dále høištì pro rùzné typy sportù i spoleèenských her, travnatou plochu i dìtská høištì. Objekt lázní je navržen v severní èásti ostrova. Práce vyøazené ve druhém kole 16

17 FA ÈVUT PRAHA VERONIKA MACHOVÁ Hospic v Chrudimi Ing. arch. Irena Šestáková Autorská zpráva: Hlavními principy návrhu jsou integrace hospice do mìsta pomocí veøejného prostoru, vytvoøení urbanistického celku, který by neevokoval ústav. Výsledné rozmístìní objektù má svùj prvotní pùvod ve tvaru listu, symbolu podzimu života. Z tohoto požadavku automaticky vyplývaly rùzné bloky, mezi sebou propojené chodbami. MARTINA SVOBODOVÁ Friendly Living - bezbariérové bydlení Ing. arch. Patrick Kotas FA ÈVUT PRAHA Autorská zpráva: Bydlení pro osoby se sníženou pohyblivostí je øešeno v otevøeném areálu, propojeném polosoukromými plochami. Areál nabízí i nìkolik pracovních pøíležitostí, jak v chránìné keramické dílnì, tak v kanceláøských prostorách urèených pro samosprávu areálu i pro komerèní využití uživateli areálu. Práce vyøazené ve druhém kole 17

18 KAMILA ŠIMÙNKOVÁ Polyfunkèní objekt Galerie moderního umìní / bydlení Ing. arch. Jan Boèan FA ÈVUT PRAHA Autorská zpráva: Navrhovaný objekt se svým vnìjším èlenìním, které prozrazuje uspoøádání vnitøních prostor galerie, dokáže bez problémù zaèlenit do okolí. Vìtrák stanice metra námìstí Míru chápu jako zárodek celého projektu, který se rozroste ve stejné krevní skupinì. Prostor navržené budovy je vymezen tøemi horizontálními tubusy, které spirálovitì klesají podle ulièní èáry. ALŽBÌTA SOLÁROVÁ Revize souèasného modelu státních institucí prof. akad. arch. Petr Keil VŠUP PRAHA Autorská zpráva: Státní instituce nemají v souèasnosti pøíliš dobré renomé. Obèané jsou poplatníky a oèekávají za to urèité služby. Problémy øeší centralizace úøadù. Svým umístìním Spoleèenského centra se snažím zøetelnìji a úèelnìji definovat oblast letenské plánì. Dispozice budovy jsou navrženy tak, aby byly schopny pružnì reagovat na zmìny ve využití. Práce vyøazené ve druhém kole 18

19 FA VUT BRNO FA VUT BRNO FA VUT BRNO LUKÁŠ FIŠER Olomouc Slavonín: Nové centrum ateliér Jiøího Knesla a Jakuba Kynèla JAN GOEBEL Centrum architektury Brno Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc. ALENA REŽNÁ Centrum architektury Brno Ing. arch. Karel Doležel Práce vyøazené v prvním kole 19

20 33 FA VUT BRNO FA VUT BRNO FA TU LIBEREC ZBYNÌK RYŠKA Masarykovo námìstí v Ostravì Ing. arch. Petr Pelèák, Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. arch. Ivan Wahla ONDØEJ SKÁLA Informaèní a spoleèenské centrum Tišnov prof. Ing. arch. Ivan Ruller MICHAELA CHVOJKOVÁ Jièín Lokalita Vrcha prof. Ing. akad. arch. Jiøí Suchomel Práce vyøazené v prvním kole 20

21 FA ÈVUT PRAHA ROBERT BRETSCHNEIDER Smíchovský pøístav regenerace a rozvoj pøístavní zóny doc. Ing. arch. Eduard Schleger JAN BÜRGERMEISTER Výstavba se smíšenou funkcí Praha - Vokovice Ing. arch. Jan Boèan FA ÈVUT PRAHA KATYA HRISTOVA Experimentální divadlo v Telèi Ing. arch. Roman Koucký FA ÈVUT PRAHA Práce vyøazené v prvním kole 21

22 FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA IVANA HOLÍNKOVÁ Obytný soubor na Rohanském ostrovì, Praha - Karlín Ing. arch. Jan Boèan KLÁRA JIROUŠKOVÁ Bankovní dùm Smíchov Ing. arch. Zdenìk Rothbauer MARTIN KABÁTNÍK Škola Design Center Ing. arch. Michal Hlaváèek Práce vyøazené v prvním kole 22

23 FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA JAN MACKOVIÈ Nové centrum pro Prahu 7 na Letenském námìstí Ing. arch. Jan Boèan ŠTÌPÁN MARTINOVSKÝ Hasièská stanice v Praze Ing. arch. Jan Boèan STANISLAV PLACHÝ Obnova krajiny severozápadních Èech doc. Ing. akad. arch. Jiøí Mojžíš Práce vyøazené v prvním kole 23

24 FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA JAN POSPÍŠIL Lázeòský dùm Karlovy Vary doc. Ing. arch. Karel Foøtl DUŠAN ØEZÁÈ Hasièská stanice na Vltavì HS 9 Ing. arch. Jan Boèan DARINA SPÌVÁÈKOVÁ Dùm na Americké ulici v Plzni Ing. akad. arch. Antonín Jeníèek Práce vyøazené v prvním kole 24

25 FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA ZUZANA STROUHALOVÁ Revitalizace sportovního areálu OH Grenoble prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc. RADEK TEICHMAN Stadion, byty, supermarket a kina na Strahovì Ing. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Petr Hájek JANA VENCÁLKOVÁ Hasièská stanice Kolbenova, Praha 9 Ing. arch. Jan Boèan Práce vyøazené v prvním kole 25

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací

www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací OBSAH Partneři a sponzoři zvláštních cen: Partner: Mediální partneři: Školy: Editorial předsedy poroty Souhrnná informace 3 Oceněné práce bez uvedení pořadí

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Kauza brnìnské hlavní nádraží

Kauza brnìnské hlavní nádraží Kauza brnìnské hlavní nádraží obecný pøehled a historie Josef Myslivec (èerven 2002) (redakènì upraveno) Úvodem Zaèátkem kvìtna 2002 byla po léta osvìdèeným zpùsobem znovu rozhodnuta causa, která již více

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více