VI. pøehlídka diplomových prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VI. pøehlídka diplomových prací"

Transkript

1 VI. pøehlídka diplomových prací

2 OBSAH Katalog VI. roèníku Pøehlídky diplomových prací Datum expedice: Náklad: 800 ks Vydavatel: Èeská komora architektù Josefská 34/ Praha 1 IÈO: È. úètu: / 0800 Tel.: , Fax: Šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová Tel.: Jazyková korektura: Josef Šebek Layout a grafika: Magdalena Svátková Produkce: Ing. Markéta Kohoutová, ÈKA Tisk: Tiskárna Kavka, s.r.o. V Šáreckém údolí 37, Praha 6 Distribuce: Katalog je urèen všem studentùm èeských architektonických fakult, kteøí budou v tomto školním roce obhajovat diplomovou práci. Editorial Jiøího Mergera, pøedsedy poroty Souhrnná informace 3 Ocenìné práce: 1. cena ÈKA: Pavel Nasadil Ideální Hluèín, AVU PRAHA 4 2. cena ÈKA: Vìra Šatochinová Rekultivace Severoèeské hnìdouhelné pánve dùl Libouš, FA ÈVUT PRAHA 6 3. cena ÈKA: Dragan Bekiæ Bydlení v historickém jádru Prahy, FA ÈVUT PRAHA 8 Zvláštní cena ArchiCADu: Petr Štefek Revitalizace hl. nádraží v Hradci Králové, FA TU LIBEREC zvláštní cena Copy General: Jakub Tejkl Poutní kostel v Doupovských horách, VŠUP PRAHA zvláštní cena Copy General: Kamila Macháèková Areál Meinl, FA VUT BRNO zvláštní cena Copy General: Pavel Machar Pražský dùm fotografie, FA ÈVUT PRAHA 13 Zvláštní uznání poroty: Jan Horký Dùm na námìstí Republiky, AVU PRAHA 14 Práce vyøazené ve 3. kole: FA ÈVUT PRAHA Jiøí Opoèenský Radnice pro Prahu 4 15 Michal Šotkovský Urbanistická studie Ostrava Práce vyøazené ve 2. kole: FA VUT BRNO Lukáš Ležatka Svitavský náhon 16 FA ÈVUT PRAHA Jana Jeøábková Láznì Dìtský ostrov Veronika Machová Hospic Chrudim 17 Martina Svobodová Friendly Living Kamila Šimùnková Polyfunkèní objekt 18 VŠUP PRAHA Alžbìta Solárová Model státních institucí Práce vyøazené v 1. kole: FA VUT BRNO Lukáš Fišer Nové centrum 19 Jan Goebel Centrum architektury Alena Režná Centrum architektury Zbynìk Ryška Masarykovo nám. v Ostravì 20 Ondøej Skála Centrum Tišnov FA TU LIBEREC Michaela Chvojková Lokalita Vrcha Jièín FA ÈVUT PRAHA Robert Bretschneider Regenerace smíchovského pøístavu 21 Jan Bürgermeister Smíšená funkce výstavby Katya Hristova Divadlo Telè Ivana Holínková Obytný soubor 22 Klára Jiroušková Bankovní dùm Martin Kabátník Škola Design Center Jan Mackoviè Nové centrum na Letné 23 Štìpán Martinovský Hasièská stanice Stanislav Plachý Obnova krajiny severozápadních Èech Jan Pospíšil Lázeòský dùm 24 Dušan Øezáè Hasièská stanice Darina Spìváèková Dùm v Plzni Zuzana Strouhalová Revitalizace areálu OH v Grenoblu 25 Radek Teichman Stadion, byty na Strahovì Jana Vencálková Hasièská stanice Šimon Vojtík Katolický kostel 26 Jana Zoubková Muzeum filmu VŠUP PRAHA Helena Hejdová Urbanistická studie Jižní Mìsto Praha Klára Makovcová Galerie na Perštýnì 27 Seznam finanèních partnerù: e-architekt.cz 27 abako.systems 28 ABB 29 Copy General 30 Cegra 31 2

3 ÚVOD Vážené mladé kolegynì a kolegové, kteøí jste se zúèastnili letošní Pøehlídky diplomových prací, dìkuji vám. S radostí a velkým potìšením jsem spoleènì s dalšími ètyømi porotci posuzoval vaše práce, které jste do pøehlídky pøihlásili. Pøehlídka, kterou Èeská komora architektù organizovala již pošesté, je akcí, na které se potkávají absolventské práce ze šesti vysokých škol architektury v ÈR. Tøebaže úèast na ní závisí na individuálním rozhodnutí každého z vás, myslím, že pøináší zajímavý pohled na odbornou úroveò jednotlivých fakult, jejich pedagogù a samozøejmì hlavnì samotných diplomantù. Scházejí se zde práce vypracované podle nejrùznìjších zadání, diplomové projekty vznikající pod vedením pedagogù, kteøí jsou èasto silnými osobnostmi, ale hlavnì se projevuje zpùsob chápání a zpracování samostatného úkolu u každého z vás, a již se jedná o architekturu budov, urbanismus èi tvorbu krajiny. Hodnocení prací je èasto obtížné, protože porota posuzuje díla, která se nìkdy na první pohled zdají neporovnatelná. Základními kritérii proto byly: invence návrhu, profesionalita zpracování jak z hlediska zadání, tak z hlediska vlastního grafického vyjádøení a nakonec otázka, jak by asi práce obstála v konkrétních reálných podmínkách. Domnívám se, že vìtšina pøedložených prací dopadla z tìchto pohledù velmi dobøe. Hodnocení a výsledky jsou uveøejnìny na dalších stranách tohoto katalogu. Ještì bych rád dodal pár slov o smyslu poøádání této pøehlídky. ÈKA poøádá Pøehlídku diplomových prací, protože chce získat urèitý pøehled o úrovni absolventù vysokých škol architektury v ÈR. Každoroènì proto vìnuje jistou finanèní èástku na odmìny pro vítìze a ocenìné. Všechny ceny a odmìny tedy i mimoøádné vìcné ceny poskytnuté sponzory rozdìluje odborná porota. Letošní roèník podpoøily firmy Cegra (ArchiCAD), Copy General, Flex, ABB, a abako.systems. Nìkteré z nich a již i nìkteré další se zavázaly ke spolupráci i v pøíštím roèníku, takže je pravdìpodobné, že se v pøíštím roce podaøí získat ještì vìtší finanèní podporu pro poøádání této pøehlídky, což by se mìlo mimo jiné opìt projevit i na poètu udìlovaných cen a odmìn. Výstava diplomových prací je putovní a bude pøenesena ještì na fakulty v Praze, Brnì a Liberci. Rok od roku stoupající poèet pøihlášených prací dokazuje, že je o akci zájem a že má svùj smysl. Letos bylo do pøehlídky odevzdáno 41 diplomních projektù. Èeská komora architektù má však pro poøádání pøehlídky ještì jeden dùvod. Skonèili jste školu a v souèasné dobì již asi pracujete na reálných projektech. Jsem pøesvìdèen, že už bìhem studií pøevážná vìtšina z vás vykonávala praxi v nìkterých architektonických ateliérech. Teï však je situace jiná; budete se snažit o úspìch a uplatnìní v oboru, který jste vystudovali. Budete se pohybovat v konkurenèním prostøedí, budete chtít získat pìkné a lukrativní zakázky a prokazovat, že jste nestudovali nadarmo. Pro dobré samostatné uplatnìní v profesní praxi však musíte ještì získat osvìdèení o autorizaci. A poøádáním této pøehlídky se vám pøipomíná vaše profesní komora, abyste vìdìli, kde se po absolvování pøedepsané odborné praxe mùžete o získání autorizace ve zvoleném oboru ucházet. Pøeji vám do budoucna mnoho úspìchù a krásné práce! Jiøí Merger, pøedseda poroty a místopøedseda pøedstavenstva ÈKA Souhrnná informace o VI. roèníku Èeská komora architektù vyhlašuje každoroènì Pøehlídku diplomových prací mladých architektù s cílem sledovat úroveò architektonických škol v ÈR. Pøehlídky se mùže zúèastnit každý absolvent vysoké školy akreditované pro obor architektura, urbanismus, interiér nebo zahradní a krajináøská architektura, a to v roce, kdy úspìšnì obhájí diplomovou práci. VI. roèníku se úèastnilo 41 absolventù, z toho 28 z FA ÈVUT Praha, 7 z FA VUT Brno, 4 Z VŠUP Praha, 2 z AVU Praha, 2 z FA TU Liberec. Pouze 5 pøihlášených studentù splnilo podmínky pro udìlení Zvláštní ceny ArchiCADu. Mezi ocenìnými pracemi jsou absolventi všech škol, což je vzhledem k celkovému poètu absolvujících architektù úspìch zejména menších škol. Hodnotící porota: Jiøí Merger pøedseda poroty, Tomáš Hradeèný, David Mareš, Pavel Rada, Vratislav Danda Udìlené ceny: 1. cena ÈKA Kè 2. cena ÈKA Kè 3. cena ÈKA Kè Zvláštní cena ArchiCADu licence komerèní verze softwaru v cenì Kè a servisní smlouva na 2 roky v cenì Kè. Zvláštní cena Copy General kopírovací karty celkem za Kè. Zvláštní uznání poroty bez nároku na finanèní nebo jinou odmìnu. O udìlení všech cen rozhodla nezávislá porota. Zveøejnìní výsledkù: Výsledky VI. roèníku Pøehlídky budou pøedstaveny prostøednictvím putovní výstavy na architektonických školách. Kromì toho je otevøena virtuální galerie www diplomy.cz, kde jsou uveøejnìny všechny pøihlášené práce letošního roèníku a ocenìné práce pøedchozích roèníkù. Kromì toho zde budou uveøejnìny soutìžní podmínky dalšího, VII. roèníku Pøehlídky diplomových prací mladých architektù. 3

4 PAVEL NASADIL Ideální Hluèín prof. Ing. arch. Emil Pøikryl AVU PRAHA Hodnocení poroty: Porota oceòuje schopnost autora soustøedit se na nejdùležitìjší problémy v urbanismu mìsta a jeho umìní nalézt jasná øešení. Zvolená metoda pøesných zásahù malého mìøítka svìdèí o správném uchopení úlohy. Autorovy úpravy jsou nìkde velkorysé, napø. v øešení nového Kostelního námìstí a Zámeckého parku, jinde naopak skromné, napø. v umístìní nové kaple na hlavní námìstí, ale vždy citlivé. Je zde dosaženo velkého úèinku jednoduchými prostøedky, z návrhu je cítit síla architektury. Navržené proporce a tvary prostorù a domù se zdají správné. Výborná práce s mìøítkem. Díky dobrému grafickému podání byl návrh pøehledný a koncepce øešení jasnì èitelná. Porota udìluje této práci hlavní cenu. 1. cena ÈKA 4

5 Autorská zpráva: Hluèín je prùmìrné mìsto bez událostí a pøíbìhu. Torzo historického jádra pøedstavuje vylidnìné centrum v zajetí dopravního okruhu. Støed Hluèína je jako srdce odtržené od zbytku tìla, které èeká na pomoc. Nekladu si za cíl vyøešit veškeré otázky mìsta, ale hledám podstatu problému. Chce-li mìsto natahovat své údy, musí nejdøíve pro tento biologický proces posílit své srdce. Centrum je nutno zastavìt v maximální míøe a propojit s pøedmìstími. Hledám ztracené síly mìsta. Pravidelné støedovìké námìstí je nejsilnìjší mìstský prostor. Sílu mu ubírá nerovnomìrná výška, nebo kdysi zde stála kaple. Redefinuji proto tržní námìstí a vracím mu jeho kábu novou kapli sv. Jana Nepomuckého a kašnu jako symbolický, ale ne geometrický støed mìsta. Organický prostor kolem kostela a zámku povyšuji na akropoli a cor sprititualis mìsta. Prázdné prostory zaplòuji na nejvyšší možnou míru. Nové námìstí potvrzuje proporcemi monumentalitu kostela a zámku. Za poèátek nové akropole považuji obecní dùm jako kulturní instituci místního i regionálního významu mediatéku, knihovnu, mìstský archiv. Dùm se obrací do rušného, racionálního Tržního námìstí živìjší èástí knihovny, zatímco archiv patøí jako kámen na vìènost tichu nové akropole, klidnému Kostelnímu námìstí. Zámecký park je jako úd od atý od srdce dopravní tepnou. Obnovený zámecký park se stává pøedpolím pro dramatickou vistu. Vrstevnice smìrem od opìrné zdi akropole vytváøejí pocitovì uzavøený prostor ( lavor ), který kulminuje v nejvyšším místì vyhlídce na dvì strany, na historické mìsto a na volnou krajinu s obrovským jezerem. Støedem parku vede osa namíøená na akropoli. V jejím støedu je obnoven ornamentální pavilon pøevzatý z historických plánù. 1. cena ÈKA 5

6 FA ÈVUT PRAHA VÌRA ŠATOCHINOVÁ Rekultivace Severoèeské hnìdouhelné pánve dùl Libouš Ing. arch. Ivan Kroupa Hodnocení poroty: Autorka se dotýká dosud neøešeného problému vytìžené krajiny v Severoèeské hnìdouhelné pánvi dolu Libouš. Z návrhu je èitelná propracovanost, které pøedcházela hluboká analýza problematiky a studium vlastností a podmínek území. Rekultivací mrtvého vyøazeného dolu vrací autorka tuto oblast zpìt èlovìku jako funkèní rekreaèní zónu. Velkou pozornost zasluhuje podrobnì zpracovaný vodní slalomový a rodeový kanál, který spolu s objektem lodìnice vytváøí dominantní, architektonicky kultivovaný celek. 2. cena ÈKA 6

7 Autorská zpráva: Podkrušnohorská pánev s vyrvanými vnitønostmi by si mìla odpoèinout. Pokouším se jí naimplantovat novou krajinu. Bude jiná než pùvodní, ale tøeba dosáhne jiných specifických hodnot, a stane se tak krajinou znovu navštìvovanou lidmi, obývanou rostlinami a živoèichy. Možný pøístup k rekultivacím dolù znázoròuji na pøíkladu dolu Libouš, který leží mezi Kadaní a Chomutovem. Za výchozí bod jsem si vzala souèasnou rozlohu asi 3,5 x 5 km a hloubku 100 m. Hranice dolu se ale až do roku 2038 budou stále posouvat. Chci, aby si dùl Libouš zachoval svoji morfologii po tìžbì uhlí. Zachovávám hrany od rypadel. Nechci pøesouvat enormní množství zeminy a vytváøet ztracenou idylickou krajinu existující pøed tìžbou. Možná nalezneme specifický krajinný ráz v nynìjší podobì a naopak se nám stane impulsem pro nové pojetí krajiny. Pøedpokladem pro život je voda. Chci, aby se do vyrvané krajiny vrátila voda, vegetace, zvíøata, lidé, cesty. Chci, aby se dùl zapojil do ekosystému okolní krajiny, do systému biocenter a biokoridorù. Vytvoøením jezera Libouš se nastolí lepší vodní a tepelný cyklus. Jako pøítoky využívám tøi krušnohorské vodní toky Lideòský potok, Lužnièku a Hutnou. Odtok jezera napojuji do souèasné øeky Hutné. Když už pøivádím vodu do jezera Libouš, proè nenajít pro vodní kanál zajímavé øešení. Zpevnìný vodní kanál tak mùže sloužit jako slalomový (480 m 3 dlouhý, 2% prùmìrný spád, prùtok m /s) a rodeový kanál 3 (650 m dlouhý, 3,3% prùmìrný spád, prùtok m /s, vodopády m), samozøejmì fungující spolu s retenèní nádrží. Na horní hranì dolu jsou vhodné plochy pro osídlení. Vytváøím komunikace od osídlení k jezeru Libouš pøíènì pøes hrany dolu. Mají mostový charakter a jedna komunikace je ztvárnìna terénním valem se zaøíznutým kaòonem vodního kanálu. V horní èásti kanálu je umístìna lodìnice. Jezero skýtá rekreaèní plochy a veslaøské centrum. Dùl mùže být užíván farmáøi pro chov zvíøat apod. Území je èásteènì energeticky nezávislé, na horní hranì jsou osazeny solární panely. 2. cena ÈKA 7

8 FA ÈVUT PRAHA DRAGAN BEKI Bydlení v historickém jádru Prahy Les joies essentielles Ing. arch. Jan Boèan Hodnocení poroty: Úzká parcela s pøevažující severní orientací v památkové zónì hlavního mìsta pøedstavuje velmi složitý úkol, ztížený v tomto pøípadì o funkèní náplò bydlení. Autor pøevedl složité požadavky na oslunìní bytù do jakoby samozøejmé hry zalamovaných fasád, jejichž inspiraèní zdroj lze najít v zakøivených ulièkách pùvodního židovského mìsta èi fenoménu èeského kubismu. Neúplný blok získává plnohodnotný závìr, vycházející z kontextu mìsta, a zároveò ho obohacuje o stopu 21. století. 3. cena ÈKA 8

9 Autorská zpráva: Les joies essentielles Le Corbusier: Slunce, prostor, zeleò základní elementy funkce bydlení. Místo: U Obecního dvora, Staré Mìsto, Praha 1 Hlavním cílem je dát odpovìï na pokles obyvatelstva v historickém jádru Prahy. Dùvody poklesu mohou být: 1. nedostatek obytné plochy na osobu, 2. nedostatek otevøenosti k pøírodì, 3. absence sluneèního svìtla, 4. špatný stav objektu, 5. špatné dispozice bytu, 6. nepøíjemné sousedstvo. Koncepce: Slunce jako aktivní element pohybu, prostor jako mediální element pohybu, zeleò jako pasivní element pohybu. Budova se láme a sleduje pøevrácenou dráhu slunce, a využívá tak jedineèné vlastnosti pøirozeného svìtla na padesátém stupni severní šíøky. Konstrukci tvoøí systém monolitických železobetonových stìn a kombinace obvodových a pøíèných stìn, které zaruèují ztužení. Základová konstrukce je prolomená železobetonová deska. Stropní konstrukce je stejnì jako schodištì tvoøena železobetonovými monolitickými deskami. Obvodový pláš : nevìtraný sendviè s tepelnou izolací z pìnového polystyrenu a vnìjší vrstvou ze støíkaného betonu plošnì vyztuženého sítí. 3. cena ÈKA 9

10 Zvláštní cena ArchiCAD FA TU LIBEREC PETR ŠTEFEK Revitalizace budovy hlavního nádraží v Hradci Králové prof. Ing. akad. arch. Jiøí Suchomel Hodnocení poroty: Z diplomních projektù, které se úèastnily soutìže o zvláštní cenu ArchiCADu, hodnotí porota nejlépe návrh revitalizace nádraží v Hradci Králové. Návrh porotu zaujal pøedevším hledáním smyslu stávající budovy. Koncepce integrování všech druhù veøejné dopravy posiluje význam tohoto objektu a zároveò odpovídá na další problém mìsta nevhodnì umístìné autobusové nádraží. Autor tedy prokazuje schopnost øešit úlohu v širších souvislostech, které pøesahují rámec zadané úlohy. Navržené úpravy nádražní haly i nová podzemní úroveò dosahující až k hotelu Èernigov svou velkorysostí odpovídají mìøítku stávající budovy. Je škoda, že byly pùdorysy prezentované v pøíliš malém mìøítku a chybìly øezy porota tak nebyla schopna zcela posoudit reálnost navrhovaného øešení. Autorská zpráva: Mým cílem je návrh smìøující ke kompaktnímu terminálu pro všechny druhy skuteènì integrované dopravy. Øešení pøedpokládá optimální stav, kdy vlaky budou pøedstavovat nejkvalitnìjší a nejpohodlnìjší pozemní dopravu, autobusy èasovou a prostorovou flexibilitu, budovy nádraží pak spojující prostor, spoleèensky silná a živá místa ve mìstì. Nové dopravní stavby se musí vracet do mìsta, stát se jeho spojujícími pøestupními, nástupními a výstupními uzly. Nádraží je dominantou západní èásti mìsta. Návrh se snaží tuto hodnotu využít a posílit. Prioritní úkoly pro oživení nádraží: vytvoøit podzemní infrastrukturu a námìstí, otevøít suterén souèasné budovy pro obchodní prostory, kavárny, nástupní hrana v oblouku rondelu, která se snaží ve skuteènosti využívat jen asi tøi prioritní nástupištì v nejbližší vzdálenosti k budovì, pouze v dobì špièky se zaplòují i vzdálenìjší autobusová stanovištì. Linky a smìry se støídají, ruší se tradièní model: jedno stanovištì jeden smìr jízdy, prioritou nejnižší vzdálenost a èasové ztráty cestujících. 10

11 VŠUP PRAHA JAKUB TEJKL Poutní kostel v Doupovských horách prof. akad. arch. Jindøich Smetana Hodnocení poroty: Porota ocenila práci architekta, který navrhl ve vysídlené krajinì stavbu korespondující s duchem místa. Mìsto Doupov vystìhovala a znièila v padesátých letech minulého století armáda, která zde mìla vojenský prostor a tankodrom. Protáhlý pahorek má ideální orientaci východ západ, a je tedy možné otevøít delší stranu pohledùm z protilehlých kopcù a strání. Porota konstatovala, že architekt ve své diplomové práci navrhl za použití èistých výrazových prostøedkù a materiálù ve volné krajinì stavbu, která nepostrádá patos, jenž však k této krajinì patøí. Autorská zpráva: Poutní kostel navrhuji na území vojenského prostoru v Doupovských horách, na návrší nad zaniklým mìstem Doupov. Poloha v krajinì je stejnì dùležitá jako samotné architektonické ztvárnìní. Èeská krajina je v tomto smìru velmi inspirativní a nabízí mnoho pøíkladù silného a pohledovì úèinného zasazení stavby do krajinného rámce. Toto místo jsem zvolil právì pro možnost intuitivního hledání ideální polohy, bez omezujících vazeb na urbanistické nebo jiné struktury. Kostel by se mìl uplatòovat ve všech dálkových pohledech. Objekt lze charakterizovat jako oválnou jednolodní stavbu s dominantou vìže umístnìnou v západním závìru chrámové lodi. Hmota kostela je èlenìna do tøí samostatných èástí oltáøe, vìže a obvodové stìny. Oltáø se nachází v západním závìru chrámové lodi. Základem je betonová deska, na kterou jsou kladeny rùznì velké kamenné bloky. Základ vìže ve tvaru komolého dvanáctistìnu tvoøí betonový pás. Pohledovou èást konstrukce je možno charakterizovat jako dvì stìny z pøekládaných trámù, prostorovì ztužených pøíènými hranoly, které spirálovitì probíhají v mezeøe mezi obìma stìnami. Slouží tak zároveò jako obslužná lávka zvonice, umístnìné v horní èásti vìže. Zastøešení zvonice tvoøí fošnová konstrukce. 1. zvláštní cena Copy General 11

12 2. zvláštní cena Copy General 12 FA VUT BRNO KAMILA MACHÁÈOVÁ Areál Meinl doc. Ing. arch. Jiøí Oplatek, doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, Ing. arch. Antonín Novák Hodnocení poroty: Pro zpùsob zastavìní mìstského bloku areálu Meinl v blízkosti centra mìsta Brna navrhla autorka velmi zajímavý koncept. Nahuštìná kumulace funkcí ve formì pravidelné geometrické struktury je èitelná a vytváøí ojedinìle vystavìný mìstský prostor. Pravidelné a zdánlivì uniformní uspoøádání funkèních celkù je místy porušeno témìø poetickým uvolnìním vnitøních propojujících komunikací v rastru parteru. Zdánlivì jednoduchá hra kostek sdìluje zajímavý pøíbìh komplexního domu. Autorská zpráva: Areál mezi ulicemi Veveøí a Kounicova byl a i dnes èásteènì je vlastnìn vojenskou akademií, èásteènì je v držení soukromé spoleènosti, která pronajímá objekty rùzným subjektùm, mj. obchodnímu øetìzci Julius Meinl. Cílem bylo vyøešit lokalitu v celomìstském zájmu tak, aby pøijala charakter rozšíøení aktivního centra severním smìrem. V rámci øešení neponechávám v lokalitì žádnou souèasnou budovu. Dostavìním bytového domu vzniká uzavøený blok, vymezený ulicemi Veveøí Sokolská Kounicova a Závodní. Ulici Závodní protahuji až k ulici Veveøí, která se tak stává obslužnou komunikací pro øešené území. Východiskem pøi návrhu území bylo vytvoøení sítì rastru 15 x 15 m. Následujícím dìlením modulù vznikla pravoúhlá zástavba, která leží na dvou podzemních patrech soklové platformy. Bylo vytvoøeno jakési mìsto ve mìstì s pronajímatelnými jednotkami, vìžemi s bytovou, kanceláøskou a výstavní funkcí na spoleèné základnì konferenèních sálù, restaurací, knihoven apod. V nejnižších patrech objektù jsou kanceláøe, showroomy, informace, bistra apod. V horních patrech jsou byty. Objekty jsou propojeny vertikální komunikací do spoleèného patra soklové platformy, kde jsou navrženy obchody, restaurace, sportovní prostory, pøednáškové sály èi knihovny. Toto patro je pøístupné z úrovnì chodníku ulice Pekárenská. V nejnižším patøe platformy je situováno parkovištì.

13 FA ÈVUT PRAHA PAVEL MACHAR Pražský dùm fotografie, Ostrovní ulice, Nové Mìsto Ing. arch. Ivan Kroupa Hodnocení poroty: Soutìžní porota oceòuje jasnì formulovaný názor autora uplatnìný v nároèných podmínkách historického centra Prahy. Návrh zaujme zejména vertikálním pojetím stavby a velkorysým mìøítkem, jehož opodstatnìní je podpoøeno pøevažující úrovní zástavby v širším kontextu území. Pøes svoji odlišnost je objekt organicky zaèlenìn do okolní zástavby. Jako zajímavé dotažení návrhu hodnotí porota kontrastní barevné øešení fasády, které ve svém èernobílém provedení (svìtlo a stín) odkazuje na úèel budovy urèené pro poøádání fotografických výstav. Ménì pøesvìdèivé je osazení hmoty objektu do proluky, kde není zøejmý vztah k fasádì vedlejšího objektu, nacházejícího se v bezprostøední blízkosti navrhované stavby. Autorská zpráva: Fotografie má staletou tradici, èeští fotografové i teoretici fotografie jsou celosvìtovì uznávanými osobnostmi, a pøesto Praha dodnes nemá samostatnou stálou sbírku èeské fotografie. Pražský dùm fotografie v Ostrovní ulici nabízí ideální øešení. Fotografie je postavena na høe èerné a bílé, svìtla a stínu, pozitivu a negativu. Aplikací této polarity do slovníku architektury vznikla plná èerná hmota jako pozitiv a bílé prázdné prostory jako negativ. Z hmoty èerného domu jsou odebírány její kusy v místech, kde má vstupovat denní svìtlo, kde se otevøou výhledy ven. Negativy tìchto odebraných hmot pak tvoøí prázdný bílý prostor uvnitø èerné hmoty. Uzavøená hmota v sobì skrývá prostory pro vnímání umìleckých dìl, fotografií. Vzniklé plnì osvìtlené prostory jsou tak s tmavými uzavøenými prostory muzea v kontrastu, ale zároveò je funkènì doplòují. Muzeum nabízí prostory jak pro stálou sbírku, tak pro krátkodobé expozice, knihovnu s èítárnou, kavárnu a kinosál. V podzemním podlaží se nachází sál kino jako propojovací prvek mezi fotografií a kinematografií, slouží také jako místo pro pøednášky a semináøe. Sociální zázemí je v prvním suterénu, technické zázemí a archiv jsou umístìny v suterénu druhém. 3. zvláštní cena Copy General 13

14 AVU PRAHA JAN HORKÝ Dùm na námìstí Republiky Aréna Republika prof. Emil Pøikryl Hodnocení poroty: Návrh Arény Republika je, zejména v dnešním kontextu probíhající stavby komerèní obludy na námìstí Republiky, zdviženým prstem, ukazujícím na nekoncepèní postupy mìstské samosprávy, na promarnìnou šanci vytvoøit urbanistický koncept umožòující zdravý vývoj jedné z centrálních èástí Prahy. Území námìstí Republiky je stále nedokonèené a vyžaduje konfrontaci takovýchto ideovì vyhranìných návrhù. Zvláštní uznání poroty Autorská zpráva: Podle názvu by to mìlo být námìstí. Skuteènost je ale jiná. Bývalá dopravní køižovatka pøed vstupem do Starého Mìsta dodnes není zregulovaná. Prostor není jasnì vymezen, nemá tìžištì, sílu a metropolitní charakter Pøíkopù. Systém rùzných parkoviš a ostrùvkù prostor znejasòuje. Prostor chápu jako souèást okruhu kolem Starého Mìsta, zaèínajícího u Národního divadla a konèícího Revoluèní ulicí okruhu staromìstských hradeb. Nový dùm Aréna Republika stojí mezi kasárnami Jiøího z Podìbrad a domovním blokem z pøelomu 19. a 20. stol. Má pozici špalíèku a rozdìluje námìstí do nìkolika menších prostorù, je prvním krokem k jeho nápravì, poèítá s další dostavbou podél ulice V Celnici a s dostavbou kláštera U Hybernù. Nechci kreslit dùm bez obsahu. Na zaèátku práce jsem si stanovil funkci divadlo. Vytváøím arénu velký otevøený sál s nekoneènými ochozy, sedí na námìstí a mùžu do nìj vstoupit pøímo z ulice. Je urèen pro pøednášky, taneèní zábavy, koncerty, happeningy, funguje po celý den i jako uzavøené námìstí. Podlaha je složená ze dvou toèen a pravoúhlých praktikáblù s možností vertikálního pohybu. Prostor je možné uzavøít plachtou jako Koloseum. K zavìšení objektù do prostoru slouží otoèné jeøábové rameno, nad kterým vlaje èeská vlajka symbol námìstí Republiky. Je to prostor veøejný. 14

15 JIØÍ OPOÈENSKÝ Radnice pro Prahu 4 na pankrácké pláni Ing. arch. Roman Koucký FA ÈVUT PRAHA Autorská zpráva: Projekt nabízí návštìvníkovi jako hlavní hierarchicko-orientaèní princip volný prostor se širokým výhledem do mìstské krajiny namísto chodby s øadou dveøí. Veškerý radnièní program byl proto integrován do jedné vìže. MICHAL ŠOTKOVSKÝ Urbanistická studie ul. Èeskobratrská, Ostrava Ing. arch. Jan Sedlák FA ÈVUT PRAHA Autorská zpráva: Ve snaze dát území jednotící mìstotvorný charakter bylo nutno odstranit nìkteré nevyhovující a chátrající objekty. Rastr ulic je zachován, neúplná bloková zástavba je dostavìna. Hlavní tìžištì návrhu spoèívá ve tøech nových blocích, propojených spoleènou krytou pasáží. Typické podlaží Práce vyøazené ve tøetím kole 15

16 LUKÁŠ LEŽATKA Øeka jako veøejný prostor Svitavský náhon Ing. arch. Karel Havliš FA VUT BRNO Autorská zpráva: Kompozice území je dána kontrastem dvou prvkù, èistì lineárního technického prvku viaduktu a pøírodního meandrujícího toku Svitavského náhonu. Nová parcelace respektuje tam, kde se dalo navázat, parcelaci pùvodní. Areál Vlnìny byl doplnìn o nové budovy. FA ÈVUT PRAHA JANA JEØÁBKOVÁ Láznì Dìtský ostrov doc. Ing. arch. Vladimír Krátký Autorská zpráva: Navrhuji intenzifikovat stávající rekreaènì-sportovní funkci a vystavìt na ostrovì objekt lázní, letní koupalištì a v návaznosti na nìj plochu pro zimní bruslení, dále høištì pro rùzné typy sportù i spoleèenských her, travnatou plochu i dìtská høištì. Objekt lázní je navržen v severní èásti ostrova. Práce vyøazené ve druhém kole 16

17 FA ÈVUT PRAHA VERONIKA MACHOVÁ Hospic v Chrudimi Ing. arch. Irena Šestáková Autorská zpráva: Hlavními principy návrhu jsou integrace hospice do mìsta pomocí veøejného prostoru, vytvoøení urbanistického celku, který by neevokoval ústav. Výsledné rozmístìní objektù má svùj prvotní pùvod ve tvaru listu, symbolu podzimu života. Z tohoto požadavku automaticky vyplývaly rùzné bloky, mezi sebou propojené chodbami. MARTINA SVOBODOVÁ Friendly Living - bezbariérové bydlení Ing. arch. Patrick Kotas FA ÈVUT PRAHA Autorská zpráva: Bydlení pro osoby se sníženou pohyblivostí je øešeno v otevøeném areálu, propojeném polosoukromými plochami. Areál nabízí i nìkolik pracovních pøíležitostí, jak v chránìné keramické dílnì, tak v kanceláøských prostorách urèených pro samosprávu areálu i pro komerèní využití uživateli areálu. Práce vyøazené ve druhém kole 17

18 KAMILA ŠIMÙNKOVÁ Polyfunkèní objekt Galerie moderního umìní / bydlení Ing. arch. Jan Boèan FA ÈVUT PRAHA Autorská zpráva: Navrhovaný objekt se svým vnìjším èlenìním, které prozrazuje uspoøádání vnitøních prostor galerie, dokáže bez problémù zaèlenit do okolí. Vìtrák stanice metra námìstí Míru chápu jako zárodek celého projektu, který se rozroste ve stejné krevní skupinì. Prostor navržené budovy je vymezen tøemi horizontálními tubusy, které spirálovitì klesají podle ulièní èáry. ALŽBÌTA SOLÁROVÁ Revize souèasného modelu státních institucí prof. akad. arch. Petr Keil VŠUP PRAHA Autorská zpráva: Státní instituce nemají v souèasnosti pøíliš dobré renomé. Obèané jsou poplatníky a oèekávají za to urèité služby. Problémy øeší centralizace úøadù. Svým umístìním Spoleèenského centra se snažím zøetelnìji a úèelnìji definovat oblast letenské plánì. Dispozice budovy jsou navrženy tak, aby byly schopny pružnì reagovat na zmìny ve využití. Práce vyøazené ve druhém kole 18

19 FA VUT BRNO FA VUT BRNO FA VUT BRNO LUKÁŠ FIŠER Olomouc Slavonín: Nové centrum ateliér Jiøího Knesla a Jakuba Kynèla JAN GOEBEL Centrum architektury Brno Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc. ALENA REŽNÁ Centrum architektury Brno Ing. arch. Karel Doležel Práce vyøazené v prvním kole 19

20 33 FA VUT BRNO FA VUT BRNO FA TU LIBEREC ZBYNÌK RYŠKA Masarykovo námìstí v Ostravì Ing. arch. Petr Pelèák, Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. arch. Ivan Wahla ONDØEJ SKÁLA Informaèní a spoleèenské centrum Tišnov prof. Ing. arch. Ivan Ruller MICHAELA CHVOJKOVÁ Jièín Lokalita Vrcha prof. Ing. akad. arch. Jiøí Suchomel Práce vyøazené v prvním kole 20

21 FA ÈVUT PRAHA ROBERT BRETSCHNEIDER Smíchovský pøístav regenerace a rozvoj pøístavní zóny doc. Ing. arch. Eduard Schleger JAN BÜRGERMEISTER Výstavba se smíšenou funkcí Praha - Vokovice Ing. arch. Jan Boèan FA ÈVUT PRAHA KATYA HRISTOVA Experimentální divadlo v Telèi Ing. arch. Roman Koucký FA ÈVUT PRAHA Práce vyøazené v prvním kole 21

22 FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA IVANA HOLÍNKOVÁ Obytný soubor na Rohanském ostrovì, Praha - Karlín Ing. arch. Jan Boèan KLÁRA JIROUŠKOVÁ Bankovní dùm Smíchov Ing. arch. Zdenìk Rothbauer MARTIN KABÁTNÍK Škola Design Center Ing. arch. Michal Hlaváèek Práce vyøazené v prvním kole 22

23 FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA JAN MACKOVIÈ Nové centrum pro Prahu 7 na Letenském námìstí Ing. arch. Jan Boèan ŠTÌPÁN MARTINOVSKÝ Hasièská stanice v Praze Ing. arch. Jan Boèan STANISLAV PLACHÝ Obnova krajiny severozápadních Èech doc. Ing. akad. arch. Jiøí Mojžíš Práce vyøazené v prvním kole 23

24 FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA JAN POSPÍŠIL Lázeòský dùm Karlovy Vary doc. Ing. arch. Karel Foøtl DUŠAN ØEZÁÈ Hasièská stanice na Vltavì HS 9 Ing. arch. Jan Boèan DARINA SPÌVÁÈKOVÁ Dùm na Americké ulici v Plzni Ing. akad. arch. Antonín Jeníèek Práce vyøazené v prvním kole 24

25 FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA FA ÈVUT PRAHA ZUZANA STROUHALOVÁ Revitalizace sportovního areálu OH Grenoble prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc. RADEK TEICHMAN Stadion, byty, supermarket a kina na Strahovì Ing. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Petr Hájek JANA VENCÁLKOVÁ Hasièská stanice Kolbenova, Praha 9 Ing. arch. Jan Boèan Práce vyøazené v prvním kole 25

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Mìsto místo továrny / kompaktní bydlení v Bøeclavi

Mìsto místo továrny / kompaktní bydlení v Bøeclavi Mìsto místo továrny / kompaktní bydlení v Bøeclavi / Vypracoval Diplomová práce, 2009/10 Bc. David Pøikryl Vedoucí práce Ing. arch Gabriel Kopáèik, Dr. Diplomová práce Èíslo diplomové práce: FA-DIP0044/2009

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MÍSTO VE STŘEDU MĚSTA? BRNO LOKALITA ÚDOLNÍ GORAZDOVA

MÍSTO VE STŘEDU MĚSTA? BRNO LOKALITA ÚDOLNÍ GORAZDOVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN III. MÍSTO VE STŘEDU MĚSTA? BRNO LOKALITA ÚDOLNÍ GORAZDOVA

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

SEZNAM VÝKRESŮ: návrh ÚDAJE O STAVBĚ

SEZNAM VÝKRESŮ: návrh ÚDAJE O STAVBĚ STUDIE SEZNAM VÝKRESŮ: 0. ÚDAJE O STAVBĚ 1. SOUČASNÝ STAV 2. SITUACE + ORTOMAPA 3. NÁVRH PŮDORYSU 4. POHLED SEVERNÍ a VÝCHODNÍ 5. POHLED JIŽNÍ A ZÁPADNÍ 6. SVISLÉ ŘEZY 1,2,3 7. ZÁKRES DO FOTKY 8. POPIS

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè 14. Praktická èást 14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè bjekt se nachází na samém okraji mìsta Tøebíè, v tìsném sousedství mìstské polikliniky a jednou z èástí nemocnice. S objektem sousedí

Více

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIER PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO OF PRODUCT DESIGN STUDIE SAKRÁLNÍHO PROSTORU STUDY OF SACRED

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

JAN HARCINÍK PORTFOLIO - FAKULTA ARCHITEKTURY - ÈESKÉ VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

JAN HARCINÍK PORTFOLIO - FAKULTA ARCHITEKTURY - ÈESKÉ VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V PRAZE JAN HARCINÍK PORTFOLIO - FAKULTA ARCHITEKTURY - ÈESKÉ VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V PRAZE VLASTNÍ FOTOGRAFIE ŽIVOTOPIS CURRICULUM VITAE LEBENSLAUF FOTOGRAFIE ATELIÉROVÁ TVORBA ZAN - PROF. ING ARCH. BOHUMIL

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

MÍSTO VE STŘEDU MĚSTA? BRNO LOKALITA HYBEŠOVA KOPEČNÁ NOVÉ SADY

MÍSTO VE STŘEDU MĚSTA? BRNO LOKALITA HYBEŠOVA KOPEČNÁ NOVÉ SADY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN III. MÍSTO VE STŘEDU MĚSTA? BRNO LOKALITA HYBEŠOVA KOPEČNÁ

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Taneèní centrum EDEN. vypracovala: PETRA SKYVOVÁ

Taneèní centrum EDEN. vypracovala: PETRA SKYVOVÁ vypracovala: PETRA SKYVOVÁ vedoucí diplomové práce: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka ústav Interiéru a výstavnictví 15115, FA ÈVUT letní semestr 2011/2012 OBSAH 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Architektonická soutěž

Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Architektonická soutěž Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově Architektonická soutěž Soutěžní návrh č.1 udělena odměna za pozoruhodné dílčí podněty a řešení Autoři: Refuel s.r.o., Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

SEZNAM PØÍLOH. - Návrh

SEZNAM PØÍLOH. - Návrh SEZNAM PØÍLOH B C - Rozbor místa a úkolu - Návrh C.1 Situace širších vztahù M 1:000 C. Situace M 1:500 C.3.1 Pùdorysy 1.PP a 1.NP M 1:00 C.3.1 Pùdorysy.NP, 3.NP a 4.NP M 1:00 C.4.1 Øezy M 1:00 C.4.1 Øezy,

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohøívá V závislost na intenzitì sluneè ního záøení ohøívá vnitøní klima objektu øízeným prùbìhem teplovzdušného proudìní. Vìtrá

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚ FINPEX PLZEŇ 12. 13. 10. 2010 1 USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA NEÚMĚRNÝ ROZVOJ NA ZELENÉ LOUCE STAGNACE ROZVOJE VYVÁŽENÝ HARMONICKÝ ROZVOJ 2 CHARAKTER ZÁSTAVBY PROLUKY DOPLNĚNÍ ULIČNÍ

Více

7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2006

7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2006 Přehlídka diplomových prací absolventů škol a fakult architektury 7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2006 VYHLAŠOVATEL PŘEHLÍDKY Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1 Malá Strana SEKRETÁŘ

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení Vybudovat bezpeèné a kvalitní stropní, schodiš ové a balkónové nosné konstrukce znamená hodnì organizaèních, èasových a finanèních výdajù. Železobetonový stavební systém STROPSYSTEM GOLDBECK nabízí výstavbu

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Zadání bakalářské práce

Zadání bakalářské práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 Zadání bakalářské práce Číslo bakalářské práce: FA-BAK0087/2013 Akademický rok: 2013/2014 Ústav: Ústav navrhování I. Student(ka):

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN III. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2016 - STRETECH 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ve středu dne 8. června 2016 ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU Michaela Andrlová SPŠ stavební Hradec Králové,

Více

STUDIE OBNOVY A ÚPRAVY JAKUBSKÉ NÁVSI V TACHLOVICÍCH

STUDIE OBNOVY A ÚPRAVY JAKUBSKÉ NÁVSI V TACHLOVICÍCH STUDIE OBNOVY A ÚPRAVY JAKUBSKÉ NÁVSI V TACHLOVICÍCH DUBEN 2013 Název: STUDIE OBNOVY A ÚPRAVY JAKUBSKÉ NÁVSI V TACHLOVICÍCH Druh dokumentace: KONCEPČNÍ STUDIE Datum: DUBEN 2013 Obsah: PRŮVODNÍ ZPRÁVA VIZUALIZACE

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

PORTFOLIO VERONIKA PÁRALOVÁ * 1990

PORTFOLIO VERONIKA PÁRALOVÁ * 1990 PORTFOLIO * 0 00/00 PORTRÉTY - TUŽKA LETNÍ SEMESTR 0/0 ČVUT - ARCHITEKTONICKÉ KRESLENÍ ZIMNÍ SEMESTR 0/0 ČVUT - ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ KOMPOZICE ATELIÉR KALIVODA - KUBAL. ABSTRAKTNÍ PRÁCE NA TÉMA CENTRUM.

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP

PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP Trendy Evropského stavebnictví 2.10.2014 Petr Palička PENTA INVESTMENTS - VÝZNAMNÉ PROJEKTY Z HLEDISKA ŽP

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

KLECANY, DO KLECÁNEK 22

KLECANY, DO KLECÁNEK 22 Bytové domy, DO KLECÁNEK 22 E-mail: info@michalhavelkacz Mob: +420 604 253 941 www michalhavelka cz ZÁSTUPCE INVESTORA: David Kunze tel : 603826604 ŘÍJEN 2016 Ing Arch Patrik Dolák ČÍS VÝKR: - - POPIS

Více

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet:

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů Zápis ze 147. jednání Sboru expertů 4. 2. 2016 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

Poznáváme naše okolí a naše mìsto

Poznáváme naše okolí a naše mìsto 6. roè. ÈJ VV IC OSV VDO EGS MKV ENV MED Poznáváme naše okolí a naše mìsto Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Hlavním zámìrem bylo vytvoøit uèební pomùcku s øadou námìtù pro geografické poznání

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více