Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102"

Transkript

1 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/ Základní údaje o škole 1.1. Název školy: Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 Sídlo: Beroun, Mládeže 1102 Zřizovatel: Středočeský kraj; právní forma: kraj; IČO: Adresa zřizovatele: Zborovská 11, Praha 5 IČO a IZO ředitelství školy: IČO: , IZO: Kontakty: čísla telefonu: , , , č.faxu: ová adresa: www stránky: jméno ředitele školy: PhDr. Drahomíra Boubínová statutární zástupce řed.: Mgr. Leona Machková pracovník pro informace: Alena Masopustová seznam členů školské rady: Mgr. Lenka Šmídová jmenována zřizovatelem Mgr. Daniela Wimmerová zástupce pedagog. pracovníků Lenka Čermáková zástupce žáků a zástupců nezletilých žáků 1.3. Datum zřízení školy: datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: ze dne s účinností od zápis do školského rejstříku (kombinovaná forma vzdělávání oborů vzdělání M/01 Zdravotnický asistent, M/01 Sociální činnost) Celková kapacita školy: 250 Součásti školy: Střední zdravotnická škola Školní jídelna výdejna 2. Charakteristika školy Střední zdravotnická škola Beroun, Mládeže 1102 je samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je s účinností od Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 (zřizovací listina č.j. OŠMS/3060/2001 byla vydána dne 18. září 2001). Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy. Škola poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech, které má zapsány ve školském rejstříku. Škola může provozovat i doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost, pro kterou byla zřízena. Okruhem doplňkové činnosti je hostinská činnost a pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Hlavní činností školy je vzdělávání zdravotnických pracovníků, nelékařů, v oboru Zdravotnický asistent. Tento obor připravuje žáky pro uplatnění v ošetřovatelské péči 2

3 v oblasti prevence a léčby dětí, dorostu i dospělých. Studiem se žáci připravují na činnosti, které spočívají v podpoře zdraví, prevenci onemocnění a v poskytování péče nemocným ve zdravotnických zařízeních i v terénu. Studijní obor Sociální činnost připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy. Obor je zaměřen na osobní práci s klientem; tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu.absolventi tohoto oboru nejsou zdravotnickými pracovníky. Materiálně-technické vybavení školy Prostředí, prostory, vybavení budovy, učebny a další prostory a jejich estetická úroveň členění a využívání pronajatých prostor učebny knihovny, studovny hřiště vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. vybavení žáků učebnicemi, učebními texty vybavení učeben didaktickou technikou Dostupnost informačních zdrojů a studijního materiálu Komentář Vedení školy dbá na dlouhodobé zvyšování estetické úrovně všech prostor školy. Výzdoba kmenových učeben je zaměřena spíše odborně. Pro zvýšení estetické úrovně společných prostor školy je využívána činnost žáků v předmětu výtvarná výchova oboru sociální činnost Škola využívá na základě smlouvy o pronájmu tělocvičnu a hřiště Sokola. Dlouhodobým problémem je malý počet velkých učeben. Z tohoto důvodu na škole není možné využívat systém kmenových učeben (je tedy nezbytné, aby žáci během dne přecházeli mezi jednotlivými učebnami). Učebny jsou postupně vybavovány moderní didaktickou technikou. Školní knihovna je podle možností doplňována zvláště o odbornou literaturu za školní rok 2013/14 přibylo 9 titulů beletrie a 12 odborných publikací. Ve studovně je k dispozici počítač s připojením na internet. V listopadu 2013 byla realizována rekonstrukce školního hřiště. Pravidelně probíhá obměna a doplňování pomůcek. Prostředků na nákup pomůcek a sportovního nářadí je však trvale nedostatek. Učebnice jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. bezplatně poskytovány žákům se sociálním znevýhodněním a sociálně potřebným žákům. Vybavení školy ICT je na velmi dobré úrovni. Škola má k dispozici učebnu výpočetní techniky s 15 PC, scannerem, dataprojektorem a laserovou tiskárnou. Tato učebna je plně využívána nejen k výuce informační a komunikační technologie, ale i v řadě dalších předmětů. Žáci tuto učebnu navštěvují o přestávkách i v odpoledních hodinách. Všechny PC mají rychlé připojení k Internetu a jsou každodenně využívány. Další PC mají žáci k dispozici i s tiskárnou v konzultační místnosti. Je též připojen k Internetu. Ve výuce je využívána multimediální učebna s interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem a PC. Tato učebna znamená zkvalitnění a především zatraktivnění výuky. Škola měla ve šk. roce 2013/14 k dispozici celkem 34 PC (z toho 5 notebooků) a 8 dataprojektorů, které jsou nainstalovány v učebnách. 16 počítačů je přístupných žákům. Pedagogičtí pracovníci i žáci mají neomezenou dobu přístup k počítačům (žáci v době mimo vyučování dle rozpisu rozvrhu v ranních hodinách, o velkých a poledních přestávkách a v odpoledních hodinách neomezeně) Školní knihovna Ve školní knihovně je celkem titulů, z toho 260 beletrie a 2119 odborné literatury. Žáci mají možnost výpůjční služby, kopírování i studia ve studovně. Knižní fond je dle finančních možností průběžně doplňován, především o novinky v odborné literatuře. 3

4 Stav a údržba objektu školy Přes veškeré úsilí, které vedení školy vynakládá, se nedaří řešit nevyhovující prostorové podmínky budovy školy. Přednostně jsou odstraňovány havarijní závady a nedostatky z hlediska bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Veškeré revize byly provedeny podle plánu a v souladu s právními předpisy. Při vynakládání provozních prostředků na údržbu, opravy, služby a investice vedení školy dbá o maximální hospodárnost a účelnost. K bezpečnému provozu školy přispívají pravidelné revize a kontroly veškerého zařízení, dodržování pravidel BOZP a PO. Praktická příprava probíhala v Nemocnici v Hořovicích, v Nemocnici v Berouně a v soukromých zdravotnických zařízeních, se kterými měla škola uzavřené dohody. Zatím se nám dařilo uzavírat smlouvy o spolupráci bez větších problémů. Pracoviště akceptují náš návrh smlouvy. Veškerá praxe byla zatím bezplatná. Praktická výuka na více pracovištích je pro naše žáky velkým přínosem, neboť poznávají více typů zdravotnických zařízení, mohou si ověřovat znalosti a dovednosti získané ve škole v klinické praxi. Žáci zde pracují pod vedením odborných učitelek, staničních sester event. jiných pověřených pracovníků. Jsou hodně kritičtí, srovnávají tato zařízení navzájem, předávají si zkušenosti, diskutují o tom, v čem se jednotlivá zařízení liší. Rovněž se nám daří zajišťovat exkurze dle osnov, neboť všechna pracoviště velmi dobře spolupracují a samotnou prohlídku doplňují výkladem odborníka v oboru. Na exponovaných místech, jako jsou JIP, ARO, operační sály, porodní sál, řešíme stáže formou menších skupinek žáků. Zde využíváme nejenom odborných učitelek, které zde vedou výuku žáků, ale také externích vyučujících z řad sester a lékařů, kteří s námi úzce spolupracují. Odborné učitelky, ale i naši žáci, mají možnost se účastnit vzdělávacích seminářů Nemocnice v Hořovicích, čehož dle svých časových možností využívají. Zdravotnické školství nemůže fungovat bez těsné spolupráce se zdravotnickými zařízeními, které poskytují základnu pro odbornou praxi. Bez úzké návaznosti na praxi, bez využívání bohatých zkušeností, dovedností a vědomostí řady zdravotnických pracovníků nelze vychovávat a vzdělávat naše žáky. Jsme rádi, že se nám tato spolupráce daří. Zaměstnanci školy usilují o estetické a podnětné prostředí, které doplňují vystavené práce žáků. Vytváření zdravého prostředí a zdravého životního stylu je doplňováno tříděním odpadu. Výzdoba školy je zaměřena převážně profesně. Zajištěno je stravování a pitný režim v budově školy. Pro výuku ošetřovatelství jsou k dispozici dvě odborné učebny, ve kterých se žáci v modelových podmínkách učí a zdokonalují v poskytování ošetřovatelské péče, kterou budou vykonávat v rámci praktického vyučování předmětu ošetřování nemocných v nemocnici.pro výuku somatologie je k dispozici množství názorných pomůcek ve speciálně zařízené učebně pro somatologii. Vedle názorných pomůcek lze využívat video, datavideoprojektor, zpětné projektory, magnetofony, videokameru, fotoaparát, CD přehrávače. Škola má k dispozici výuková CD, videokazety, audiokazety, obrazy a modely, v odborné knihovně je průběžně modernizován knižní fond, odebírají se odborná periodika, pracuje se s odbornými texty. Žáci mají možnost výpůjční služby půjčovat si literaturu, kopírovat a množit studijní materiál. Ve všem jim je nápomocna asistentka školy. Práce školy je orientována na výchovně vzdělávací proces v rámci maturitních oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost. V denní formě vzdělávání se v obou oborech vyučovalo podle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících. V dálkové formě probíhalo plnění vzdělávacího plánu v 5. ročníku podle učebních osnov a metodických pokynů MŠMT. V ročníku dálkové formy vzdělávání se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu. 4

5 V rámci výuky odpovídajících předmětů jsou zařazeny prvky tématických celků Ochrana člověka za mimořádných situací, Úvod do světa práce a MPP. Dosažení vzdělávacích cílů je založeno na pestré škále nejrůznějších metod a forem výuky (vedle klasického výkladu bylo využíváno demonstrací, procvičování, řešení problémových úloh, myšlenkových map, referátů, vyhledávání informací na internetu i dalších alternativních metod vyučování). Předmětové komise pracovaly podle předem vypracovaného ročního plánu, který podle aktuálních potřeb upravovaly. Předmětem činnosti komisí bylo řešení odborných, didaktických a metodických otázek vyučování. Zabývaly se problematikou volby učebnic a doplňkové literatury, didaktických pomůcek, výběrem vyučovacích metod, uspořádáním učiva vzhledem k mezipředmětovým vztahům v učebních osnovách, organizací vyučovací jednotky, motivací žáků, interakcí učitel žák, hodnocením žáků a klasifikací. Průběžnou hospitační činností bylo kontrolováno plnění učebních osnov, dle zjištění byla navrhována opatření. V oblasti materiálního zabezpečení výuky pociťujeme nedostatek finančních prostředků na postupně stárnoucí vybavení odborných učeben. V několika posledních letech nejsou prostředky na nákup nových pomůcek a škola, která by měla být stále o krok vpředu, zaostává za zdravotnickým terénem, ve kterém jde vývoj rychle vpřed. V oblasti personálního zajištění výuky je většina vyučujících odborně kvalifikována, pokud ne, tak si studium doplňují. Přesto je určité procento vyučujících, kteří nesplňují platnou kvalifikaci. Těm, kteří mají zájem o studium, škola v rámci možností poskytuje potřebné volno na dojíždění a absolvování přednášek. Pedagogický sbor školy je vcelku stabilizovaný a věkově vyrovnaný. Je tvořen interními učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů a odbornými učitelkami. Externí zaměstnanci v hodnoceném školním roce ve škole nepracovali. Žákům bylo poskytováno poradenství při výběru dalšího vzdělávání, při hledání umístění v praxi, při přípravě na přijímací zkoušky na vyšší nebo vysoké školy. Bylo jim poskytováno volno na Dny otevřených dveří, vzdělávací veletrhy, měli možnost využít besed s pracovníky Úřadu práce, kde se seznámili s problematikou zaměstnanosti, konkurzů a přijímání do zaměstnání, měli možnost navštívit psychologickou poradnu apod. Měli možnost využít psychodiagnostiky k poznání vlastní osobnosti a tím i možnost porozumět sami sobě, sami sebe zdokonalovat, využívat cíleně svých schopností. Vedením školy byla věnována značná pozornost pedagogickému, odbornému a metodickému vedení pedagogického sboru. Snaha o zainteresovanost zaměstnanců, kteří jsou ochotni a schopni tvořivé a kooperativní práce, se již setkávala s částečným úspěchem. Vytvářením neformálních vztahů mezi vedením školy a zaměstnanci se pokoušíme vytvořit sociální klima s vysokou soudržností pedagogického sboru, které by se přenášelo i na žáky školy. Profesionální úroveň pedagogického sboru je zvyšována plánovaným a následně realizovaným dalším vzděláváním pedagogů. Provozní zaměstnanci: Vedle pedagogického sboru zabezpečují provoz školy provozní zaměstnanci hospodářka školy (kumulovaná funkce), asistentka ředitelky, školník-údržbář, kuchařka a uklízečka. Veškerá činnost školy je plánovaná a pravidelně analyzovaná. Pravidla činnosti jsou vymezena vnitřními předpisy. Výsledky práce jsou hodnoceny na poradách vedení, provozních i pedagogických poradách. 5

6 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV ,14 9,31 střední zdravotnická škola 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Z Přepočtený počet Školské zařízení IZO žáků/stud. toho počet žáků/stud. (ubyt. cizích pracovníků (ubyt./ /stráv./klientů) stráv./klientů) školní výdejna neuvádí se ,62 Škola nemá vlastní domov mládeže. Žáci jsou na základě dohody ubytováni v DM při SOŠ a SOU Beroun Hlinky. Počet ubytovaných žáků k byl 12. Škola zajišťuje pro žáky a pracovníky školy stravování (obědy). Obědy jsou dováženy ze Školní jídelny při 2. mateřské škole, Pod Homolkou, Beroun. Pokud škola (školské zařízení) vykazovala doplňkovou činnost, uveďte jakému počtu uživatelů byla činnost určena a jaký počet zaměstnanců ji zajišťoval. Doplňková činnost Od února 2013 škola provozuje doplňkovou činnost. Doplňková činnost je povolena: 1. Hostinská činnost 2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti Od škola pořádala v rámci lektorské činnosti rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách (akreditace MPSVč.j.2012/ /1 na dobu do akreditace č.2013/0154-pk). 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Uveďte změny ve skladbě oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (nové obory, zrušené obory, dobíhající obory). I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M01 Zdravotnický asistent , M01 Sociální činnost ,75 Celkem ,63 Pozn.: 1. Uveďte i obory vzdělání zařazené v rejstříku škol a školských zařízení, které jsou bez žáků; v komentáři zdůvodněte. 2. Pokud jsou žáci některých oborů vzdělání spojeni ve společné třídě, uveďte v textu. 6

7 Z ekonomických i provozních důvodů byly na všeobecně vzdělávací předměty sloučeny třídy 1. a 2. ročníku. Na odborné předměty se i jednooborové třídy dělí na skupiny. Sloučení obou oborů bylo možné, protože ŠVP byly připravovány s ohledem na tuto možnost. II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Forma vzdělávání 2 Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x M007 Zdravotnický asistent (dobíhající obor) DK M/01 Zdravotnický asistent DK M/01 Sociální činnost DK Celkem ,4 1 ostatní formy vzdělávání; 2 formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2013/2014 do denní formy vzdělávání a ostatních forem vzdělávání (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). Během školního roku 2013/2014 (období po zahajovací výkazy) nebyla do denní FV vzdělávání zařazena žádná žákyně. Do dálkové FV bylo zařazeno sedm žákyň (6x přestup ze SZŠ Praha, 5. května do 2. ročníku oboru vzděl. Zdravotnický asistent, 1x změna formy vzděl. do 5. ročníku oboru vzděl. Zdravotnický asistent) Cizí státní příslušníci EU, ostatní (počty) podle druhu školy Ve šk. roce 2013/2014 navštěvovalo naši školu z celkového počtu žáků 7 cizích státních příslušníků, z toho 3 z EU. Uveďte, kolik žáků a kolik studentů dojíždí do školy z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání). Ve školním roce 2013/14 z jiných krajů dojížděli do školy celkem 42 žáci, z toho 10 z denní formy vzdělávání. 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných V komentáři uveďte, jaké jsou vaše zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito žáky. Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení SŠ Počet žáků/studentů Mentální postižení - - Sluchové postižení 1 - Zrakové postižení - - Vady řeči - - Tělesné postižení - - Souběžné postižení více vadami - - Vývojové poruchy učení a chování 6 - Autismus - - VOŠ 7

8 Seznam žáků s poruchami učení a chování je uložen u výchovné poradkyně školy, která spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a zajišťuje ve škole spolupráci s vyučujícími a dohlíží na plnění individuálního přístupu k jednotlivým žákům. Metody a postupy: - odlišovat specifické chyby od nespecifických - preferovat ústní zkoušení a doplňovací cvičení - žáky povzbuzovat a chválit za snahu, dodávat sebevědomí - úpravu v sešitech nehodnotit, nebo pouze ústně - brát v úvahu nepřesnosti ve čtení ( odborné texty, přepis a opis textu ve všech předmětech ) - hodnotit, co studenti zvládnou vypracovat, nehodnotit nedokončené - zohlednit pomalejší pracovní tempo Počet žáků (studentů), kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho počet žáků (studentů) nadaných a žáků (studentů) se zdravotním postižením. Podle individuálního vzdělávacího plánu se ve školním roce 2013/2014 vzdělávaly dvě žákyně. 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Uveďte kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru vzdělání (význam výsledku přijímacích zkoušek, výstupního hodnocení ze základní školy, vysvědčení, výsledků v předmětových soutěžích a olympiádách apod.) Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2014/2015 Otevírané obory ve školním roce 2014/15: Zdravotnický asistent kód oboru M/01 denní forma vzdělávání - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30 Sociální činnost kód oboru M/01 denní forma vzdělávání - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30 Zdravotnický asistent kód oboru M/01 dálková forma vzdělávání - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30 Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení NEKONAJÍ!!! Uchazeči obou oborů denní formy vzdělávání budou přijímáni na základě hodnocení 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Uchazečům budou stanoveny body dle stanovených kritérií a přijati ke vzdělávání ve výše uvedených oborech budou uchazeči, kteří se celkovým počtem bodů umístí na místě. Při rovnosti bodů, nebo převýší-li počet přihlášených uchazečů kapacitu oboru, jsou rozhodující pro přijetí dosažené výsledky ze ZŠ v předmětech český jazyk, cizí jazyk, biologie. Pro obor zdravotnický asistent je nutné splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu. Dálkové studium Přijímací zkoušky se nekonají. Součástí přihlášky jsou ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání, tj. vysvědčení za poslední ročník nejvyššího získaného vzdělání v ZŠ nebo SŠ, maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce. Ten, kdo má vyšší vzdělání než základní, přiloží i kopii (nemusí být ověřená) posledního vysvědčení ze ZŠ. 8

9 Přijímací řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a uchazečů, kteří získali vzdělání v zahraničí, se řídí příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů. I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Zdravotnický asistent * M/01 Sociální činnost * Celkem * 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem Denní forma vzdělávání: V rámci přijímacího řízení nastoupilo ke studiu k do 1. ročníku oboru vzdělání M/01 Zdravotnický asistent celkem 15 uchazečů. Jedné žákyní bylo povoleno opakování ročníku. Počet žáků v tomto oboru vzdělání k je 16. Ke studiu k do 1. ročníku oboru vzdělání M/01 Sociální činnost v rámci přijímacího řízení nastoupilo celkem 16 uchazečů. Dvěma žákyním bylo povoleno opakování ročníku, jedné opakování ročníku se změnou oboru vzdělání, čtyřem žákyním byl povolen přestup z jiné střední školy (1x z OA Praha 3, Kubelíkova 37, 2x z OA, SPgŠ a JŠ Beroun, 1x ze Střední školy veřejnoprávní a VOŠ TRIVIS). Počet žáků v tomto oboru vzdělání k je 23. II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání Kód a název oboru počet počet počet Počet poda- kladně tříd 1 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz. FV 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x M/01 Zdravotnický asistent KO Celkem x 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem 2 FV formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Kombinovaná forma vzdělávání: V rámci přijímacího řízení (ve třech kolech) byli ke studiu do 1. ročníku uvedeného oboru přijati 33 uchazeči. Dvě žákyně oznámily, že ke studiu nenastoupí. Počet žáků k je 31. Vzhledem k velkému zájmu o studium daného oboru ředitelka školy zažádala OŠMS KÚ o povolení změny v maximálním počtu tříd a žáků. Na základě žádosti bylo povoleno otevřít druhou třídu oboru vzdělání Zdravotnický asistent, kombinovaná forma vzdělávání, celkový počet žáků v obou třídách 46. Během září zanechaly vzdělávání další dvě žákyně. V dalším kole přijímacího řízení v zářijovém termínu bylo přijato dalších 17 uchazečů. Počet žáků v obou třídách kombinovaná FV k je Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů 9

10 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 132 Prospěli s vyznamenáním 6 Prospěli 116 Neprospěli 10 - z toho opakující ročník - Průměrný prospěch žáků 2,51 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 102,25/4,52 Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): a) ve všech předmětech 0 b) pouze ve vybraných předmětech 0 V textu doplňte údaje o hodnoceních v náhradním termínu, opravných a komisionálních zkouškách počet žáků/studentů, ročník, obor vzdělání, předměty, důvody, výsledky. Z denní formy vzdělávání konalo opravné zkoušky deset žáků: 8 žáků za první ročník (7 žáků SČ 1A - 3x MAT, 6x SOM, 1x BIE; 1 žák ZA 1B 1x CJL, 1x FYZ), 2 žáci za třetí ročník (SČ 3A -1x CJL, ZA 3B -1x MAT). 2 žáci neprospěli, ostatní prospěli. Z dálkové formy vzdělávání se opravných zkoušek zúčastnil 1 žák za první ročník (SČ 1D 1x CJL, 1x BIE) neprospěl, 1 žák za druhý ročník (ZA 2D 1x KLP) - prospěl, 2 žáci za třetí ročník (ZA 3D - 1x MAT, 1x CJL, 1x ANJ) 1 žák neprospěl, Hodnocení v náhradním termínu se týkalo pěti žáků denní formy vzdělávání: 1 žák za 1. ročník (SČ 1A 1x CJL, 1x OBN, 1x FYZ, 1x VYZ, 1x MAT), 4 žáci za 3. ročník (4 žáci ZA 3B 4x OSN, 2x TEV), všichni prospěli. Z dálkové formy vzdělávání se hodnocení v náhradním termínu týkalo 1 žáka ze 3. ročníku (ZA 3D 1x OSN) žák neprospěl. II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Žáci/studenti Prospěli konající zkoušky s vyznamenáním celkem Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: M/01 Sociální činnost M/01 Zdravotnický asistent M/007 Zdravotnický asistent (dálkové studium) Celkem Uveďte počet žáků/studentů, kteří konali (budou konat) opravnou maturitní nebo závěrečnou zkoušku/zkoušku či obhajobu absolventské práce jako součást absolutoria a dosažené výsledky. Za školní rok 2013/14 úspěšně vykonalo maturitní zkoušku celkem 20 žáků. Opravné termíny MZ: Ve třídě SČ 4A konalo opravnou zkoušku v podzimním termínu 8 žáků. 5 prospělo, 3 neprospěli Ve třídě ZA 4B konalo opravnou zkoušku v podzimním termínu 7 žáků. 5 prospělo, 2 neprospěli. Ve třídě ZA 5D konalo opravnou zkoušku v podzimním termínu 6 žáků. 0 prospěli, 6 neprospělo 10

11 Jarní termín MZ konali také absolventi šk. roku Ze třídy ZA 4B konali opravnou zkoušku 2 žáci 1 prospěl, 1 neprospěl. Podzimní termín MZ konali také absolventi šk. roku Ze třídy ZA4B konal opravnou MZ jeden žák 1 prospěl. 8. Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Počet žáků/studentů - hodnocení Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední zdravotnická škola V textu uveďte údaje o uskutečněných výchovných opatřeních a údaje o počtu žáků/studentů, kteří byli v průběhu hodnoceného školního roku ze studia vyloučeni. Uveďte důvody. Udělení výchovných opatření za školní rok 2013/2014: V průběhu školního roku 2013/2014 bylo uloženo celkem: 42 důtky třídního učitele, 9 důtek ředitelky školy (porušování školního řádu), jedno podmíněné vyloučení ze školy za hrubé porušování školního řádu. Z pozitivních výchovných opatření bylo uděleno 20 pochval třídního učitele a 10 pochval ředitelky školy (aktivní účast v soutěžích a kurzech první pomoci, v charitativních akcích, akcích školy). Chování žáků na veřejnosti je již v dlouhodobém horizontu považováno za bezproblémové a je při veřejných prezentacích žáků školy (např. charitativní akce, sportovní soutěže, prezentace školy na veřejnosti, exkurze apod.) velmi kladně hodnoceno. Ve školním roce 2013/14 byla též ve 18 případech řešena vyšší absence, neomluvená absence a výchovné problémy (osobně formou rozhovoru a s rodiči formou korespondence či ústní konzultace). Problém absencí patří v celkovém výsledku chování žáků k nejčastějším kázeňským prohřeškům. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu Střední zdravotnická škola Denní FV Dálková FV Pozn.: Je zřejmé, že nebudou podchyceny všechny podané přihlášky (např. přihlášky podané na VOŠ po nepřijetí na VŠ v době po ukončení studia). Pro vlastní hodnocení školy je vhodné získat od absolventů informace o úspěšnosti přijetí do terciálního (příp. jiného) vzdělávání. Pokud tyto informace máte k dispozici, uveďte je. Odchody žáků ze školy během školního roku počet žáků, důvody. Během školního roku 2013/14 (po ) došlo k následujícím úbytkům ve stavu žáků: a) denní FV 9 žáků úbytek (4x zanechání vzdělávání, 3x přerušení vzdělávání, 1x přestup na jinou střední školu SZŠ Jihlava, 1x změna FV na dálkovou) b) dálková FV 21 žák úbytek (16x zanechání vzdělávání, 5x přerušení vzdělávání) 11

12 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2012/2013 Z nich počet nezaměstnaných duben M/007 Zdravotnický asistent M/003 Sociální péče peč. činnost 16 1 Celkem Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech krajích a okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Nezaměstnaní absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců, tj. období od do ). Sledování nezaměstnanosti absolventů je důležité pro nastavení oborové struktury školy i pro její autoevaluaci. 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický ,5 Německý Odborná terminologie Pozn.: Možné rozdělit podle druhu/typu školy. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů Kvalifikace vyučujících celkem odborná částečná žádná Anglický Německý Odborná terminologie Rodilí mluvčí V komentáři zhodnoťte úroveň jazykového vzdělávání ve sledovaném školním roce, analyzujte její vnitřní i vnější příčiny. Uveďte informace o jazykovém vzdělávání učitelů cizích jazyků (forma, počet vzdělávajících se, dosažená úroveň, úspěšně složené zkoušky). Studijní výsledky žáků, zvláště prvních ročníků, jsou velmi rozdílné úrovně. Proto jsme zavedli utvoření skupin dle rozřazovacího testu. Rozdělení žáků do skupin dle úrovně znalostí se osvědčilo, proto v něm nadále pokračujeme. Na základě výsledků jsme rozřadili žáky dle znalostí ze základní školy na skupinu začátečníků a skupinu pokročilých. Je nutné vést je k pravidelné domácí přípravě a aktivní spolupráci v hodinách. Jazykové vzdělávání umožňuje výběr z jazyků: německý, anglický a ruský. Žáci většinou pokračují ve studiu jazyka, který se učili již na základní škole. Znalost gramatiky a slovní zásoby ověřují nadále velké kontrolní testy psané po dokončení každé lekce. V průběhu celého roku byl nacvičován samostatný písemný projev, a to v duchu regulí platných pro maturitní strukturovanou práci. Studium je zaměřeno jak na využití jazyka v praxi, tak na přípravu k maturitě. K tomuto jsou využívány učebnice, které plně splňují požadavky státní maturity, testy publikované na portálu Nová maturtita a testy z IS Certisu. Žáci se takto připravují na testování znalostí gramatických jevů v daném jazyce, poslechových dovedností, nacvičují si schopnost porozumět čtenému textu a napsat souvislý text. Vzhledem k obtížnosti přípravy na státní maturitní zkoušky a časté neúspěšnosti, byla 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více