Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102"

Transkript

1 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/ Základní údaje o škole 1.1. Název školy: Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 Sídlo: Beroun, Mládeže 1102 Zřizovatel: Středočeský kraj; právní forma: kraj; IČO: Adresa zřizovatele: Zborovská 11, Praha 5 IČO a IZO ředitelství školy: IČO: , IZO: Kontakty: čísla telefonu: , , , č.faxu: ová adresa: www stránky: jméno ředitele školy: PhDr. Drahomíra Boubínová statutární zástupce řed.: Mgr. Leona Machková pracovník pro informace: Alena Masopustová seznam členů školské rady: Mgr. Lenka Šmídová jmenována zřizovatelem Mgr. Daniela Wimmerová zástupce pedagog. pracovníků Lenka Čermáková zástupce žáků a zástupců nezletilých žáků 1.3. Datum zřízení školy: datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: ze dne s účinností od zápis do školského rejstříku (kombinovaná forma vzdělávání oborů vzdělání M/01 Zdravotnický asistent, M/01 Sociální činnost) Celková kapacita školy: 250 Součásti školy: Střední zdravotnická škola Školní jídelna výdejna 2. Charakteristika školy Střední zdravotnická škola Beroun, Mládeže 1102 je samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je s účinností od Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 (zřizovací listina č.j. OŠMS/3060/2001 byla vydána dne 18. září 2001). Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy. Škola poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech, které má zapsány ve školském rejstříku. Škola může provozovat i doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost, pro kterou byla zřízena. Okruhem doplňkové činnosti je hostinská činnost a pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Hlavní činností školy je vzdělávání zdravotnických pracovníků, nelékařů, v oboru Zdravotnický asistent. Tento obor připravuje žáky pro uplatnění v ošetřovatelské péči 2

3 v oblasti prevence a léčby dětí, dorostu i dospělých. Studiem se žáci připravují na činnosti, které spočívají v podpoře zdraví, prevenci onemocnění a v poskytování péče nemocným ve zdravotnických zařízeních i v terénu. Studijní obor Sociální činnost připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy. Obor je zaměřen na osobní práci s klientem; tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu.absolventi tohoto oboru nejsou zdravotnickými pracovníky. Materiálně-technické vybavení školy Prostředí, prostory, vybavení budovy, učebny a další prostory a jejich estetická úroveň členění a využívání pronajatých prostor učebny knihovny, studovny hřiště vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. vybavení žáků učebnicemi, učebními texty vybavení učeben didaktickou technikou Dostupnost informačních zdrojů a studijního materiálu Komentář Vedení školy dbá na dlouhodobé zvyšování estetické úrovně všech prostor školy. Výzdoba kmenových učeben je zaměřena spíše odborně. Pro zvýšení estetické úrovně společných prostor školy je využívána činnost žáků v předmětu výtvarná výchova oboru sociální činnost Škola využívá na základě smlouvy o pronájmu tělocvičnu a hřiště Sokola. Dlouhodobým problémem je malý počet velkých učeben. Z tohoto důvodu na škole není možné využívat systém kmenových učeben (je tedy nezbytné, aby žáci během dne přecházeli mezi jednotlivými učebnami). Učebny jsou postupně vybavovány moderní didaktickou technikou. Školní knihovna je podle možností doplňována zvláště o odbornou literaturu za školní rok 2013/14 přibylo 9 titulů beletrie a 12 odborných publikací. Ve studovně je k dispozici počítač s připojením na internet. V listopadu 2013 byla realizována rekonstrukce školního hřiště. Pravidelně probíhá obměna a doplňování pomůcek. Prostředků na nákup pomůcek a sportovního nářadí je však trvale nedostatek. Učebnice jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. bezplatně poskytovány žákům se sociálním znevýhodněním a sociálně potřebným žákům. Vybavení školy ICT je na velmi dobré úrovni. Škola má k dispozici učebnu výpočetní techniky s 15 PC, scannerem, dataprojektorem a laserovou tiskárnou. Tato učebna je plně využívána nejen k výuce informační a komunikační technologie, ale i v řadě dalších předmětů. Žáci tuto učebnu navštěvují o přestávkách i v odpoledních hodinách. Všechny PC mají rychlé připojení k Internetu a jsou každodenně využívány. Další PC mají žáci k dispozici i s tiskárnou v konzultační místnosti. Je též připojen k Internetu. Ve výuce je využívána multimediální učebna s interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem a PC. Tato učebna znamená zkvalitnění a především zatraktivnění výuky. Škola měla ve šk. roce 2013/14 k dispozici celkem 34 PC (z toho 5 notebooků) a 8 dataprojektorů, které jsou nainstalovány v učebnách. 16 počítačů je přístupných žákům. Pedagogičtí pracovníci i žáci mají neomezenou dobu přístup k počítačům (žáci v době mimo vyučování dle rozpisu rozvrhu v ranních hodinách, o velkých a poledních přestávkách a v odpoledních hodinách neomezeně) Školní knihovna Ve školní knihovně je celkem titulů, z toho 260 beletrie a 2119 odborné literatury. Žáci mají možnost výpůjční služby, kopírování i studia ve studovně. Knižní fond je dle finančních možností průběžně doplňován, především o novinky v odborné literatuře. 3

4 Stav a údržba objektu školy Přes veškeré úsilí, které vedení školy vynakládá, se nedaří řešit nevyhovující prostorové podmínky budovy školy. Přednostně jsou odstraňovány havarijní závady a nedostatky z hlediska bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Veškeré revize byly provedeny podle plánu a v souladu s právními předpisy. Při vynakládání provozních prostředků na údržbu, opravy, služby a investice vedení školy dbá o maximální hospodárnost a účelnost. K bezpečnému provozu školy přispívají pravidelné revize a kontroly veškerého zařízení, dodržování pravidel BOZP a PO. Praktická příprava probíhala v Nemocnici v Hořovicích, v Nemocnici v Berouně a v soukromých zdravotnických zařízeních, se kterými měla škola uzavřené dohody. Zatím se nám dařilo uzavírat smlouvy o spolupráci bez větších problémů. Pracoviště akceptují náš návrh smlouvy. Veškerá praxe byla zatím bezplatná. Praktická výuka na více pracovištích je pro naše žáky velkým přínosem, neboť poznávají více typů zdravotnických zařízení, mohou si ověřovat znalosti a dovednosti získané ve škole v klinické praxi. Žáci zde pracují pod vedením odborných učitelek, staničních sester event. jiných pověřených pracovníků. Jsou hodně kritičtí, srovnávají tato zařízení navzájem, předávají si zkušenosti, diskutují o tom, v čem se jednotlivá zařízení liší. Rovněž se nám daří zajišťovat exkurze dle osnov, neboť všechna pracoviště velmi dobře spolupracují a samotnou prohlídku doplňují výkladem odborníka v oboru. Na exponovaných místech, jako jsou JIP, ARO, operační sály, porodní sál, řešíme stáže formou menších skupinek žáků. Zde využíváme nejenom odborných učitelek, které zde vedou výuku žáků, ale také externích vyučujících z řad sester a lékařů, kteří s námi úzce spolupracují. Odborné učitelky, ale i naši žáci, mají možnost se účastnit vzdělávacích seminářů Nemocnice v Hořovicích, čehož dle svých časových možností využívají. Zdravotnické školství nemůže fungovat bez těsné spolupráce se zdravotnickými zařízeními, které poskytují základnu pro odbornou praxi. Bez úzké návaznosti na praxi, bez využívání bohatých zkušeností, dovedností a vědomostí řady zdravotnických pracovníků nelze vychovávat a vzdělávat naše žáky. Jsme rádi, že se nám tato spolupráce daří. Zaměstnanci školy usilují o estetické a podnětné prostředí, které doplňují vystavené práce žáků. Vytváření zdravého prostředí a zdravého životního stylu je doplňováno tříděním odpadu. Výzdoba školy je zaměřena převážně profesně. Zajištěno je stravování a pitný režim v budově školy. Pro výuku ošetřovatelství jsou k dispozici dvě odborné učebny, ve kterých se žáci v modelových podmínkách učí a zdokonalují v poskytování ošetřovatelské péče, kterou budou vykonávat v rámci praktického vyučování předmětu ošetřování nemocných v nemocnici.pro výuku somatologie je k dispozici množství názorných pomůcek ve speciálně zařízené učebně pro somatologii. Vedle názorných pomůcek lze využívat video, datavideoprojektor, zpětné projektory, magnetofony, videokameru, fotoaparát, CD přehrávače. Škola má k dispozici výuková CD, videokazety, audiokazety, obrazy a modely, v odborné knihovně je průběžně modernizován knižní fond, odebírají se odborná periodika, pracuje se s odbornými texty. Žáci mají možnost výpůjční služby půjčovat si literaturu, kopírovat a množit studijní materiál. Ve všem jim je nápomocna asistentka školy. Práce školy je orientována na výchovně vzdělávací proces v rámci maturitních oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost. V denní formě vzdělávání se v obou oborech vyučovalo podle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících. V dálkové formě probíhalo plnění vzdělávacího plánu v 5. ročníku podle učebních osnov a metodických pokynů MŠMT. V ročníku dálkové formy vzdělávání se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu. 4

5 V rámci výuky odpovídajících předmětů jsou zařazeny prvky tématických celků Ochrana člověka za mimořádných situací, Úvod do světa práce a MPP. Dosažení vzdělávacích cílů je založeno na pestré škále nejrůznějších metod a forem výuky (vedle klasického výkladu bylo využíváno demonstrací, procvičování, řešení problémových úloh, myšlenkových map, referátů, vyhledávání informací na internetu i dalších alternativních metod vyučování). Předmětové komise pracovaly podle předem vypracovaného ročního plánu, který podle aktuálních potřeb upravovaly. Předmětem činnosti komisí bylo řešení odborných, didaktických a metodických otázek vyučování. Zabývaly se problematikou volby učebnic a doplňkové literatury, didaktických pomůcek, výběrem vyučovacích metod, uspořádáním učiva vzhledem k mezipředmětovým vztahům v učebních osnovách, organizací vyučovací jednotky, motivací žáků, interakcí učitel žák, hodnocením žáků a klasifikací. Průběžnou hospitační činností bylo kontrolováno plnění učebních osnov, dle zjištění byla navrhována opatření. V oblasti materiálního zabezpečení výuky pociťujeme nedostatek finančních prostředků na postupně stárnoucí vybavení odborných učeben. V několika posledních letech nejsou prostředky na nákup nových pomůcek a škola, která by měla být stále o krok vpředu, zaostává za zdravotnickým terénem, ve kterém jde vývoj rychle vpřed. V oblasti personálního zajištění výuky je většina vyučujících odborně kvalifikována, pokud ne, tak si studium doplňují. Přesto je určité procento vyučujících, kteří nesplňují platnou kvalifikaci. Těm, kteří mají zájem o studium, škola v rámci možností poskytuje potřebné volno na dojíždění a absolvování přednášek. Pedagogický sbor školy je vcelku stabilizovaný a věkově vyrovnaný. Je tvořen interními učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů a odbornými učitelkami. Externí zaměstnanci v hodnoceném školním roce ve škole nepracovali. Žákům bylo poskytováno poradenství při výběru dalšího vzdělávání, při hledání umístění v praxi, při přípravě na přijímací zkoušky na vyšší nebo vysoké školy. Bylo jim poskytováno volno na Dny otevřených dveří, vzdělávací veletrhy, měli možnost využít besed s pracovníky Úřadu práce, kde se seznámili s problematikou zaměstnanosti, konkurzů a přijímání do zaměstnání, měli možnost navštívit psychologickou poradnu apod. Měli možnost využít psychodiagnostiky k poznání vlastní osobnosti a tím i možnost porozumět sami sobě, sami sebe zdokonalovat, využívat cíleně svých schopností. Vedením školy byla věnována značná pozornost pedagogickému, odbornému a metodickému vedení pedagogického sboru. Snaha o zainteresovanost zaměstnanců, kteří jsou ochotni a schopni tvořivé a kooperativní práce, se již setkávala s částečným úspěchem. Vytvářením neformálních vztahů mezi vedením školy a zaměstnanci se pokoušíme vytvořit sociální klima s vysokou soudržností pedagogického sboru, které by se přenášelo i na žáky školy. Profesionální úroveň pedagogického sboru je zvyšována plánovaným a následně realizovaným dalším vzděláváním pedagogů. Provozní zaměstnanci: Vedle pedagogického sboru zabezpečují provoz školy provozní zaměstnanci hospodářka školy (kumulovaná funkce), asistentka ředitelky, školník-údržbář, kuchařka a uklízečka. Veškerá činnost školy je plánovaná a pravidelně analyzovaná. Pravidla činnosti jsou vymezena vnitřními předpisy. Výsledky práce jsou hodnoceny na poradách vedení, provozních i pedagogických poradách. 5

6 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV ,14 9,31 střední zdravotnická škola 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Z Přepočtený počet Školské zařízení IZO žáků/stud. toho počet žáků/stud. (ubyt. cizích pracovníků (ubyt./ /stráv./klientů) stráv./klientů) školní výdejna neuvádí se ,62 Škola nemá vlastní domov mládeže. Žáci jsou na základě dohody ubytováni v DM při SOŠ a SOU Beroun Hlinky. Počet ubytovaných žáků k byl 12. Škola zajišťuje pro žáky a pracovníky školy stravování (obědy). Obědy jsou dováženy ze Školní jídelny při 2. mateřské škole, Pod Homolkou, Beroun. Pokud škola (školské zařízení) vykazovala doplňkovou činnost, uveďte jakému počtu uživatelů byla činnost určena a jaký počet zaměstnanců ji zajišťoval. Doplňková činnost Od února 2013 škola provozuje doplňkovou činnost. Doplňková činnost je povolena: 1. Hostinská činnost 2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti Od škola pořádala v rámci lektorské činnosti rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách (akreditace MPSVč.j.2012/ /1 na dobu do akreditace č.2013/0154-pk). 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Uveďte změny ve skladbě oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (nové obory, zrušené obory, dobíhající obory). I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M01 Zdravotnický asistent , M01 Sociální činnost ,75 Celkem ,63 Pozn.: 1. Uveďte i obory vzdělání zařazené v rejstříku škol a školských zařízení, které jsou bez žáků; v komentáři zdůvodněte. 2. Pokud jsou žáci některých oborů vzdělání spojeni ve společné třídě, uveďte v textu. 6

7 Z ekonomických i provozních důvodů byly na všeobecně vzdělávací předměty sloučeny třídy 1. a 2. ročníku. Na odborné předměty se i jednooborové třídy dělí na skupiny. Sloučení obou oborů bylo možné, protože ŠVP byly připravovány s ohledem na tuto možnost. II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Forma vzdělávání 2 Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x M007 Zdravotnický asistent (dobíhající obor) DK M/01 Zdravotnický asistent DK M/01 Sociální činnost DK Celkem ,4 1 ostatní formy vzdělávání; 2 formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2013/2014 do denní formy vzdělávání a ostatních forem vzdělávání (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). Během školního roku 2013/2014 (období po zahajovací výkazy) nebyla do denní FV vzdělávání zařazena žádná žákyně. Do dálkové FV bylo zařazeno sedm žákyň (6x přestup ze SZŠ Praha, 5. května do 2. ročníku oboru vzděl. Zdravotnický asistent, 1x změna formy vzděl. do 5. ročníku oboru vzděl. Zdravotnický asistent) Cizí státní příslušníci EU, ostatní (počty) podle druhu školy Ve šk. roce 2013/2014 navštěvovalo naši školu z celkového počtu žáků 7 cizích státních příslušníků, z toho 3 z EU. Uveďte, kolik žáků a kolik studentů dojíždí do školy z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání). Ve školním roce 2013/14 z jiných krajů dojížděli do školy celkem 42 žáci, z toho 10 z denní formy vzdělávání. 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných V komentáři uveďte, jaké jsou vaše zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito žáky. Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení SŠ Počet žáků/studentů Mentální postižení - - Sluchové postižení 1 - Zrakové postižení - - Vady řeči - - Tělesné postižení - - Souběžné postižení více vadami - - Vývojové poruchy učení a chování 6 - Autismus - - VOŠ 7

8 Seznam žáků s poruchami učení a chování je uložen u výchovné poradkyně školy, která spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a zajišťuje ve škole spolupráci s vyučujícími a dohlíží na plnění individuálního přístupu k jednotlivým žákům. Metody a postupy: - odlišovat specifické chyby od nespecifických - preferovat ústní zkoušení a doplňovací cvičení - žáky povzbuzovat a chválit za snahu, dodávat sebevědomí - úpravu v sešitech nehodnotit, nebo pouze ústně - brát v úvahu nepřesnosti ve čtení ( odborné texty, přepis a opis textu ve všech předmětech ) - hodnotit, co studenti zvládnou vypracovat, nehodnotit nedokončené - zohlednit pomalejší pracovní tempo Počet žáků (studentů), kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho počet žáků (studentů) nadaných a žáků (studentů) se zdravotním postižením. Podle individuálního vzdělávacího plánu se ve školním roce 2013/2014 vzdělávaly dvě žákyně. 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Uveďte kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru vzdělání (význam výsledku přijímacích zkoušek, výstupního hodnocení ze základní školy, vysvědčení, výsledků v předmětových soutěžích a olympiádách apod.) Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2014/2015 Otevírané obory ve školním roce 2014/15: Zdravotnický asistent kód oboru M/01 denní forma vzdělávání - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30 Sociální činnost kód oboru M/01 denní forma vzdělávání - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30 Zdravotnický asistent kód oboru M/01 dálková forma vzdělávání - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30 Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení NEKONAJÍ!!! Uchazeči obou oborů denní formy vzdělávání budou přijímáni na základě hodnocení 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Uchazečům budou stanoveny body dle stanovených kritérií a přijati ke vzdělávání ve výše uvedených oborech budou uchazeči, kteří se celkovým počtem bodů umístí na místě. Při rovnosti bodů, nebo převýší-li počet přihlášených uchazečů kapacitu oboru, jsou rozhodující pro přijetí dosažené výsledky ze ZŠ v předmětech český jazyk, cizí jazyk, biologie. Pro obor zdravotnický asistent je nutné splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu. Dálkové studium Přijímací zkoušky se nekonají. Součástí přihlášky jsou ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání, tj. vysvědčení za poslední ročník nejvyššího získaného vzdělání v ZŠ nebo SŠ, maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce. Ten, kdo má vyšší vzdělání než základní, přiloží i kopii (nemusí být ověřená) posledního vysvědčení ze ZŠ. 8

9 Přijímací řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a uchazečů, kteří získali vzdělání v zahraničí, se řídí příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů. I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Zdravotnický asistent * M/01 Sociální činnost * Celkem * 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem Denní forma vzdělávání: V rámci přijímacího řízení nastoupilo ke studiu k do 1. ročníku oboru vzdělání M/01 Zdravotnický asistent celkem 15 uchazečů. Jedné žákyní bylo povoleno opakování ročníku. Počet žáků v tomto oboru vzdělání k je 16. Ke studiu k do 1. ročníku oboru vzdělání M/01 Sociální činnost v rámci přijímacího řízení nastoupilo celkem 16 uchazečů. Dvěma žákyním bylo povoleno opakování ročníku, jedné opakování ročníku se změnou oboru vzdělání, čtyřem žákyním byl povolen přestup z jiné střední školy (1x z OA Praha 3, Kubelíkova 37, 2x z OA, SPgŠ a JŠ Beroun, 1x ze Střední školy veřejnoprávní a VOŠ TRIVIS). Počet žáků v tomto oboru vzdělání k je 23. II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání Kód a název oboru počet počet počet Počet poda- kladně tříd 1 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz. FV 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x M/01 Zdravotnický asistent KO Celkem x 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem 2 FV formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Kombinovaná forma vzdělávání: V rámci přijímacího řízení (ve třech kolech) byli ke studiu do 1. ročníku uvedeného oboru přijati 33 uchazeči. Dvě žákyně oznámily, že ke studiu nenastoupí. Počet žáků k je 31. Vzhledem k velkému zájmu o studium daného oboru ředitelka školy zažádala OŠMS KÚ o povolení změny v maximálním počtu tříd a žáků. Na základě žádosti bylo povoleno otevřít druhou třídu oboru vzdělání Zdravotnický asistent, kombinovaná forma vzdělávání, celkový počet žáků v obou třídách 46. Během září zanechaly vzdělávání další dvě žákyně. V dalším kole přijímacího řízení v zářijovém termínu bylo přijato dalších 17 uchazečů. Počet žáků v obou třídách kombinovaná FV k je Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů 9

10 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 132 Prospěli s vyznamenáním 6 Prospěli 116 Neprospěli 10 - z toho opakující ročník - Průměrný prospěch žáků 2,51 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 102,25/4,52 Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): a) ve všech předmětech 0 b) pouze ve vybraných předmětech 0 V textu doplňte údaje o hodnoceních v náhradním termínu, opravných a komisionálních zkouškách počet žáků/studentů, ročník, obor vzdělání, předměty, důvody, výsledky. Z denní formy vzdělávání konalo opravné zkoušky deset žáků: 8 žáků za první ročník (7 žáků SČ 1A - 3x MAT, 6x SOM, 1x BIE; 1 žák ZA 1B 1x CJL, 1x FYZ), 2 žáci za třetí ročník (SČ 3A -1x CJL, ZA 3B -1x MAT). 2 žáci neprospěli, ostatní prospěli. Z dálkové formy vzdělávání se opravných zkoušek zúčastnil 1 žák za první ročník (SČ 1D 1x CJL, 1x BIE) neprospěl, 1 žák za druhý ročník (ZA 2D 1x KLP) - prospěl, 2 žáci za třetí ročník (ZA 3D - 1x MAT, 1x CJL, 1x ANJ) 1 žák neprospěl, Hodnocení v náhradním termínu se týkalo pěti žáků denní formy vzdělávání: 1 žák za 1. ročník (SČ 1A 1x CJL, 1x OBN, 1x FYZ, 1x VYZ, 1x MAT), 4 žáci za 3. ročník (4 žáci ZA 3B 4x OSN, 2x TEV), všichni prospěli. Z dálkové formy vzdělávání se hodnocení v náhradním termínu týkalo 1 žáka ze 3. ročníku (ZA 3D 1x OSN) žák neprospěl. II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Žáci/studenti Prospěli konající zkoušky s vyznamenáním celkem Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: M/01 Sociální činnost M/01 Zdravotnický asistent M/007 Zdravotnický asistent (dálkové studium) Celkem Uveďte počet žáků/studentů, kteří konali (budou konat) opravnou maturitní nebo závěrečnou zkoušku/zkoušku či obhajobu absolventské práce jako součást absolutoria a dosažené výsledky. Za školní rok 2013/14 úspěšně vykonalo maturitní zkoušku celkem 20 žáků. Opravné termíny MZ: Ve třídě SČ 4A konalo opravnou zkoušku v podzimním termínu 8 žáků. 5 prospělo, 3 neprospěli Ve třídě ZA 4B konalo opravnou zkoušku v podzimním termínu 7 žáků. 5 prospělo, 2 neprospěli. Ve třídě ZA 5D konalo opravnou zkoušku v podzimním termínu 6 žáků. 0 prospěli, 6 neprospělo 10

11 Jarní termín MZ konali také absolventi šk. roku Ze třídy ZA 4B konali opravnou zkoušku 2 žáci 1 prospěl, 1 neprospěl. Podzimní termín MZ konali také absolventi šk. roku Ze třídy ZA4B konal opravnou MZ jeden žák 1 prospěl. 8. Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Počet žáků/studentů - hodnocení Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední zdravotnická škola V textu uveďte údaje o uskutečněných výchovných opatřeních a údaje o počtu žáků/studentů, kteří byli v průběhu hodnoceného školního roku ze studia vyloučeni. Uveďte důvody. Udělení výchovných opatření za školní rok 2013/2014: V průběhu školního roku 2013/2014 bylo uloženo celkem: 42 důtky třídního učitele, 9 důtek ředitelky školy (porušování školního řádu), jedno podmíněné vyloučení ze školy za hrubé porušování školního řádu. Z pozitivních výchovných opatření bylo uděleno 20 pochval třídního učitele a 10 pochval ředitelky školy (aktivní účast v soutěžích a kurzech první pomoci, v charitativních akcích, akcích školy). Chování žáků na veřejnosti je již v dlouhodobém horizontu považováno za bezproblémové a je při veřejných prezentacích žáků školy (např. charitativní akce, sportovní soutěže, prezentace školy na veřejnosti, exkurze apod.) velmi kladně hodnoceno. Ve školním roce 2013/14 byla též ve 18 případech řešena vyšší absence, neomluvená absence a výchovné problémy (osobně formou rozhovoru a s rodiči formou korespondence či ústní konzultace). Problém absencí patří v celkovém výsledku chování žáků k nejčastějším kázeňským prohřeškům. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu Střední zdravotnická škola Denní FV Dálková FV Pozn.: Je zřejmé, že nebudou podchyceny všechny podané přihlášky (např. přihlášky podané na VOŠ po nepřijetí na VŠ v době po ukončení studia). Pro vlastní hodnocení školy je vhodné získat od absolventů informace o úspěšnosti přijetí do terciálního (příp. jiného) vzdělávání. Pokud tyto informace máte k dispozici, uveďte je. Odchody žáků ze školy během školního roku počet žáků, důvody. Během školního roku 2013/14 (po ) došlo k následujícím úbytkům ve stavu žáků: a) denní FV 9 žáků úbytek (4x zanechání vzdělávání, 3x přerušení vzdělávání, 1x přestup na jinou střední školu SZŠ Jihlava, 1x změna FV na dálkovou) b) dálková FV 21 žák úbytek (16x zanechání vzdělávání, 5x přerušení vzdělávání) 11

12 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2012/2013 Z nich počet nezaměstnaných duben M/007 Zdravotnický asistent M/003 Sociální péče peč. činnost 16 1 Celkem Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech krajích a okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Nezaměstnaní absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců, tj. období od do ). Sledování nezaměstnanosti absolventů je důležité pro nastavení oborové struktury školy i pro její autoevaluaci. 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický ,5 Německý Odborná terminologie Pozn.: Možné rozdělit podle druhu/typu školy. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů Kvalifikace vyučujících celkem odborná částečná žádná Anglický Německý Odborná terminologie Rodilí mluvčí V komentáři zhodnoťte úroveň jazykového vzdělávání ve sledovaném školním roce, analyzujte její vnitřní i vnější příčiny. Uveďte informace o jazykovém vzdělávání učitelů cizích jazyků (forma, počet vzdělávajících se, dosažená úroveň, úspěšně složené zkoušky). Studijní výsledky žáků, zvláště prvních ročníků, jsou velmi rozdílné úrovně. Proto jsme zavedli utvoření skupin dle rozřazovacího testu. Rozdělení žáků do skupin dle úrovně znalostí se osvědčilo, proto v něm nadále pokračujeme. Na základě výsledků jsme rozřadili žáky dle znalostí ze základní školy na skupinu začátečníků a skupinu pokročilých. Je nutné vést je k pravidelné domácí přípravě a aktivní spolupráci v hodinách. Jazykové vzdělávání umožňuje výběr z jazyků: německý, anglický a ruský. Žáci většinou pokračují ve studiu jazyka, který se učili již na základní škole. Znalost gramatiky a slovní zásoby ověřují nadále velké kontrolní testy psané po dokončení každé lekce. V průběhu celého roku byl nacvičován samostatný písemný projev, a to v duchu regulí platných pro maturitní strukturovanou práci. Studium je zaměřeno jak na využití jazyka v praxi, tak na přípravu k maturitě. K tomuto jsou využívány učebnice, které plně splňují požadavky státní maturity, testy publikované na portálu Nová maturtita a testy z IS Certisu. Žáci se takto připravují na testování znalostí gramatických jevů v daném jazyce, poslechových dovedností, nacvičují si schopnost porozumět čtenému textu a napsat souvislý text. Vzhledem k obtížnosti přípravy na státní maturitní zkoušky a časté neúspěšnosti, byla 12

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Leona Machková, pověřena řízením

Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Leona Machková, pověřena řízením Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Leona Machková, pověřena řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ. Strana 1 (celkem 21)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ. Strana 1 (celkem 21) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 21) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více