Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102"

Transkript

1 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/ Základní údaje o škole 1.1. Název školy: Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 Sídlo: Beroun, Mládeže 1102 Zřizovatel: Středočeský kraj; právní forma: kraj; IČO: Adresa zřizovatele: Zborovská 11, Praha 5 IČO a IZO ředitelství školy: IČO: , IZO: Kontakty: čísla telefonu: , , , č.faxu: ová adresa: www stránky: jméno ředitele školy: PhDr. Drahomíra Boubínová statutární zástupce řed.: Mgr. Leona Machková pracovník pro informace: Alena Masopustová seznam členů školské rady: Mgr. Lenka Šmídová jmenována zřizovatelem Mgr. Daniela Wimmerová zástupce pedagog. pracovníků Lenka Čermáková zástupce žáků a zástupců nezletilých žáků 1.3. Datum zřízení školy: datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: ze dne s účinností od zápis do školského rejstříku (kombinovaná forma vzdělávání oborů vzdělání M/01 Zdravotnický asistent, M/01 Sociální činnost) Celková kapacita školy: 250 Součásti školy: Střední zdravotnická škola Školní jídelna výdejna 2. Charakteristika školy Střední zdravotnická škola Beroun, Mládeže 1102 je samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je s účinností od Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 (zřizovací listina č.j. OŠMS/3060/2001 byla vydána dne 18. září 2001). Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy. Škola poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech, které má zapsány ve školském rejstříku. Škola může provozovat i doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost, pro kterou byla zřízena. Okruhem doplňkové činnosti je hostinská činnost a pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Hlavní činností školy je vzdělávání zdravotnických pracovníků, nelékařů, v oboru Zdravotnický asistent. Tento obor připravuje žáky pro uplatnění v ošetřovatelské péči 2

3 v oblasti prevence a léčby dětí, dorostu i dospělých. Studiem se žáci připravují na činnosti, které spočívají v podpoře zdraví, prevenci onemocnění a v poskytování péče nemocným ve zdravotnických zařízeních i v terénu. Studijní obor Sociální činnost připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy. Obor je zaměřen na osobní práci s klientem; tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu.absolventi tohoto oboru nejsou zdravotnickými pracovníky. Materiálně-technické vybavení školy Prostředí, prostory, vybavení budovy, učebny a další prostory a jejich estetická úroveň členění a využívání pronajatých prostor učebny knihovny, studovny hřiště vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. vybavení žáků učebnicemi, učebními texty vybavení učeben didaktickou technikou Dostupnost informačních zdrojů a studijního materiálu Komentář Vedení školy dbá na dlouhodobé zvyšování estetické úrovně všech prostor školy. Výzdoba kmenových učeben je zaměřena spíše odborně. Pro zvýšení estetické úrovně společných prostor školy je využívána činnost žáků v předmětu výtvarná výchova oboru sociální činnost Škola využívá na základě smlouvy o pronájmu tělocvičnu a hřiště Sokola. Dlouhodobým problémem je malý počet velkých učeben. Z tohoto důvodu na škole není možné využívat systém kmenových učeben (je tedy nezbytné, aby žáci během dne přecházeli mezi jednotlivými učebnami). Učebny jsou postupně vybavovány moderní didaktickou technikou. Školní knihovna je podle možností doplňována zvláště o odbornou literaturu za školní rok 2013/14 přibylo 9 titulů beletrie a 12 odborných publikací. Ve studovně je k dispozici počítač s připojením na internet. V listopadu 2013 byla realizována rekonstrukce školního hřiště. Pravidelně probíhá obměna a doplňování pomůcek. Prostředků na nákup pomůcek a sportovního nářadí je však trvale nedostatek. Učebnice jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. bezplatně poskytovány žákům se sociálním znevýhodněním a sociálně potřebným žákům. Vybavení školy ICT je na velmi dobré úrovni. Škola má k dispozici učebnu výpočetní techniky s 15 PC, scannerem, dataprojektorem a laserovou tiskárnou. Tato učebna je plně využívána nejen k výuce informační a komunikační technologie, ale i v řadě dalších předmětů. Žáci tuto učebnu navštěvují o přestávkách i v odpoledních hodinách. Všechny PC mají rychlé připojení k Internetu a jsou každodenně využívány. Další PC mají žáci k dispozici i s tiskárnou v konzultační místnosti. Je též připojen k Internetu. Ve výuce je využívána multimediální učebna s interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem a PC. Tato učebna znamená zkvalitnění a především zatraktivnění výuky. Škola měla ve šk. roce 2013/14 k dispozici celkem 34 PC (z toho 5 notebooků) a 8 dataprojektorů, které jsou nainstalovány v učebnách. 16 počítačů je přístupných žákům. Pedagogičtí pracovníci i žáci mají neomezenou dobu přístup k počítačům (žáci v době mimo vyučování dle rozpisu rozvrhu v ranních hodinách, o velkých a poledních přestávkách a v odpoledních hodinách neomezeně) Školní knihovna Ve školní knihovně je celkem titulů, z toho 260 beletrie a 2119 odborné literatury. Žáci mají možnost výpůjční služby, kopírování i studia ve studovně. Knižní fond je dle finančních možností průběžně doplňován, především o novinky v odborné literatuře. 3

4 Stav a údržba objektu školy Přes veškeré úsilí, které vedení školy vynakládá, se nedaří řešit nevyhovující prostorové podmínky budovy školy. Přednostně jsou odstraňovány havarijní závady a nedostatky z hlediska bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Veškeré revize byly provedeny podle plánu a v souladu s právními předpisy. Při vynakládání provozních prostředků na údržbu, opravy, služby a investice vedení školy dbá o maximální hospodárnost a účelnost. K bezpečnému provozu školy přispívají pravidelné revize a kontroly veškerého zařízení, dodržování pravidel BOZP a PO. Praktická příprava probíhala v Nemocnici v Hořovicích, v Nemocnici v Berouně a v soukromých zdravotnických zařízeních, se kterými měla škola uzavřené dohody. Zatím se nám dařilo uzavírat smlouvy o spolupráci bez větších problémů. Pracoviště akceptují náš návrh smlouvy. Veškerá praxe byla zatím bezplatná. Praktická výuka na více pracovištích je pro naše žáky velkým přínosem, neboť poznávají více typů zdravotnických zařízení, mohou si ověřovat znalosti a dovednosti získané ve škole v klinické praxi. Žáci zde pracují pod vedením odborných učitelek, staničních sester event. jiných pověřených pracovníků. Jsou hodně kritičtí, srovnávají tato zařízení navzájem, předávají si zkušenosti, diskutují o tom, v čem se jednotlivá zařízení liší. Rovněž se nám daří zajišťovat exkurze dle osnov, neboť všechna pracoviště velmi dobře spolupracují a samotnou prohlídku doplňují výkladem odborníka v oboru. Na exponovaných místech, jako jsou JIP, ARO, operační sály, porodní sál, řešíme stáže formou menších skupinek žáků. Zde využíváme nejenom odborných učitelek, které zde vedou výuku žáků, ale také externích vyučujících z řad sester a lékařů, kteří s námi úzce spolupracují. Odborné učitelky, ale i naši žáci, mají možnost se účastnit vzdělávacích seminářů Nemocnice v Hořovicích, čehož dle svých časových možností využívají. Zdravotnické školství nemůže fungovat bez těsné spolupráce se zdravotnickými zařízeními, které poskytují základnu pro odbornou praxi. Bez úzké návaznosti na praxi, bez využívání bohatých zkušeností, dovedností a vědomostí řady zdravotnických pracovníků nelze vychovávat a vzdělávat naše žáky. Jsme rádi, že se nám tato spolupráce daří. Zaměstnanci školy usilují o estetické a podnětné prostředí, které doplňují vystavené práce žáků. Vytváření zdravého prostředí a zdravého životního stylu je doplňováno tříděním odpadu. Výzdoba školy je zaměřena převážně profesně. Zajištěno je stravování a pitný režim v budově školy. Pro výuku ošetřovatelství jsou k dispozici dvě odborné učebny, ve kterých se žáci v modelových podmínkách učí a zdokonalují v poskytování ošetřovatelské péče, kterou budou vykonávat v rámci praktického vyučování předmětu ošetřování nemocných v nemocnici.pro výuku somatologie je k dispozici množství názorných pomůcek ve speciálně zařízené učebně pro somatologii. Vedle názorných pomůcek lze využívat video, datavideoprojektor, zpětné projektory, magnetofony, videokameru, fotoaparát, CD přehrávače. Škola má k dispozici výuková CD, videokazety, audiokazety, obrazy a modely, v odborné knihovně je průběžně modernizován knižní fond, odebírají se odborná periodika, pracuje se s odbornými texty. Žáci mají možnost výpůjční služby půjčovat si literaturu, kopírovat a množit studijní materiál. Ve všem jim je nápomocna asistentka školy. Práce školy je orientována na výchovně vzdělávací proces v rámci maturitních oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost. V denní formě vzdělávání se v obou oborech vyučovalo podle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících. V dálkové formě probíhalo plnění vzdělávacího plánu v 5. ročníku podle učebních osnov a metodických pokynů MŠMT. V ročníku dálkové formy vzdělávání se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu. 4

5 V rámci výuky odpovídajících předmětů jsou zařazeny prvky tématických celků Ochrana člověka za mimořádných situací, Úvod do světa práce a MPP. Dosažení vzdělávacích cílů je založeno na pestré škále nejrůznějších metod a forem výuky (vedle klasického výkladu bylo využíváno demonstrací, procvičování, řešení problémových úloh, myšlenkových map, referátů, vyhledávání informací na internetu i dalších alternativních metod vyučování). Předmětové komise pracovaly podle předem vypracovaného ročního plánu, který podle aktuálních potřeb upravovaly. Předmětem činnosti komisí bylo řešení odborných, didaktických a metodických otázek vyučování. Zabývaly se problematikou volby učebnic a doplňkové literatury, didaktických pomůcek, výběrem vyučovacích metod, uspořádáním učiva vzhledem k mezipředmětovým vztahům v učebních osnovách, organizací vyučovací jednotky, motivací žáků, interakcí učitel žák, hodnocením žáků a klasifikací. Průběžnou hospitační činností bylo kontrolováno plnění učebních osnov, dle zjištění byla navrhována opatření. V oblasti materiálního zabezpečení výuky pociťujeme nedostatek finančních prostředků na postupně stárnoucí vybavení odborných učeben. V několika posledních letech nejsou prostředky na nákup nových pomůcek a škola, která by měla být stále o krok vpředu, zaostává za zdravotnickým terénem, ve kterém jde vývoj rychle vpřed. V oblasti personálního zajištění výuky je většina vyučujících odborně kvalifikována, pokud ne, tak si studium doplňují. Přesto je určité procento vyučujících, kteří nesplňují platnou kvalifikaci. Těm, kteří mají zájem o studium, škola v rámci možností poskytuje potřebné volno na dojíždění a absolvování přednášek. Pedagogický sbor školy je vcelku stabilizovaný a věkově vyrovnaný. Je tvořen interními učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů a odbornými učitelkami. Externí zaměstnanci v hodnoceném školním roce ve škole nepracovali. Žákům bylo poskytováno poradenství při výběru dalšího vzdělávání, při hledání umístění v praxi, při přípravě na přijímací zkoušky na vyšší nebo vysoké školy. Bylo jim poskytováno volno na Dny otevřených dveří, vzdělávací veletrhy, měli možnost využít besed s pracovníky Úřadu práce, kde se seznámili s problematikou zaměstnanosti, konkurzů a přijímání do zaměstnání, měli možnost navštívit psychologickou poradnu apod. Měli možnost využít psychodiagnostiky k poznání vlastní osobnosti a tím i možnost porozumět sami sobě, sami sebe zdokonalovat, využívat cíleně svých schopností. Vedením školy byla věnována značná pozornost pedagogickému, odbornému a metodickému vedení pedagogického sboru. Snaha o zainteresovanost zaměstnanců, kteří jsou ochotni a schopni tvořivé a kooperativní práce, se již setkávala s částečným úspěchem. Vytvářením neformálních vztahů mezi vedením školy a zaměstnanci se pokoušíme vytvořit sociální klima s vysokou soudržností pedagogického sboru, které by se přenášelo i na žáky školy. Profesionální úroveň pedagogického sboru je zvyšována plánovaným a následně realizovaným dalším vzděláváním pedagogů. Provozní zaměstnanci: Vedle pedagogického sboru zabezpečují provoz školy provozní zaměstnanci hospodářka školy (kumulovaná funkce), asistentka ředitelky, školník-údržbář, kuchařka a uklízečka. Veškerá činnost školy je plánovaná a pravidelně analyzovaná. Pravidla činnosti jsou vymezena vnitřními předpisy. Výsledky práce jsou hodnoceny na poradách vedení, provozních i pedagogických poradách. 5

6 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV ,14 9,31 střední zdravotnická škola 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Z Přepočtený počet Školské zařízení IZO žáků/stud. toho počet žáků/stud. (ubyt. cizích pracovníků (ubyt./ /stráv./klientů) stráv./klientů) školní výdejna neuvádí se ,62 Škola nemá vlastní domov mládeže. Žáci jsou na základě dohody ubytováni v DM při SOŠ a SOU Beroun Hlinky. Počet ubytovaných žáků k byl 12. Škola zajišťuje pro žáky a pracovníky školy stravování (obědy). Obědy jsou dováženy ze Školní jídelny při 2. mateřské škole, Pod Homolkou, Beroun. Pokud škola (školské zařízení) vykazovala doplňkovou činnost, uveďte jakému počtu uživatelů byla činnost určena a jaký počet zaměstnanců ji zajišťoval. Doplňková činnost Od února 2013 škola provozuje doplňkovou činnost. Doplňková činnost je povolena: 1. Hostinská činnost 2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti Od škola pořádala v rámci lektorské činnosti rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách (akreditace MPSVč.j.2012/ /1 na dobu do akreditace č.2013/0154-pk). 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Uveďte změny ve skladbě oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (nové obory, zrušené obory, dobíhající obory). I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M01 Zdravotnický asistent , M01 Sociální činnost ,75 Celkem ,63 Pozn.: 1. Uveďte i obory vzdělání zařazené v rejstříku škol a školských zařízení, které jsou bez žáků; v komentáři zdůvodněte. 2. Pokud jsou žáci některých oborů vzdělání spojeni ve společné třídě, uveďte v textu. 6

7 Z ekonomických i provozních důvodů byly na všeobecně vzdělávací předměty sloučeny třídy 1. a 2. ročníku. Na odborné předměty se i jednooborové třídy dělí na skupiny. Sloučení obou oborů bylo možné, protože ŠVP byly připravovány s ohledem na tuto možnost. II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Forma vzdělávání 2 Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x M007 Zdravotnický asistent (dobíhající obor) DK M/01 Zdravotnický asistent DK M/01 Sociální činnost DK Celkem ,4 1 ostatní formy vzdělávání; 2 formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2013/2014 do denní formy vzdělávání a ostatních forem vzdělávání (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). Během školního roku 2013/2014 (období po zahajovací výkazy) nebyla do denní FV vzdělávání zařazena žádná žákyně. Do dálkové FV bylo zařazeno sedm žákyň (6x přestup ze SZŠ Praha, 5. května do 2. ročníku oboru vzděl. Zdravotnický asistent, 1x změna formy vzděl. do 5. ročníku oboru vzděl. Zdravotnický asistent) Cizí státní příslušníci EU, ostatní (počty) podle druhu školy Ve šk. roce 2013/2014 navštěvovalo naši školu z celkového počtu žáků 7 cizích státních příslušníků, z toho 3 z EU. Uveďte, kolik žáků a kolik studentů dojíždí do školy z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání). Ve školním roce 2013/14 z jiných krajů dojížděli do školy celkem 42 žáci, z toho 10 z denní formy vzdělávání. 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných V komentáři uveďte, jaké jsou vaše zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito žáky. Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení SŠ Počet žáků/studentů Mentální postižení - - Sluchové postižení 1 - Zrakové postižení - - Vady řeči - - Tělesné postižení - - Souběžné postižení více vadami - - Vývojové poruchy učení a chování 6 - Autismus - - VOŠ 7

8 Seznam žáků s poruchami učení a chování je uložen u výchovné poradkyně školy, která spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a zajišťuje ve škole spolupráci s vyučujícími a dohlíží na plnění individuálního přístupu k jednotlivým žákům. Metody a postupy: - odlišovat specifické chyby od nespecifických - preferovat ústní zkoušení a doplňovací cvičení - žáky povzbuzovat a chválit za snahu, dodávat sebevědomí - úpravu v sešitech nehodnotit, nebo pouze ústně - brát v úvahu nepřesnosti ve čtení ( odborné texty, přepis a opis textu ve všech předmětech ) - hodnotit, co studenti zvládnou vypracovat, nehodnotit nedokončené - zohlednit pomalejší pracovní tempo Počet žáků (studentů), kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho počet žáků (studentů) nadaných a žáků (studentů) se zdravotním postižením. Podle individuálního vzdělávacího plánu se ve školním roce 2013/2014 vzdělávaly dvě žákyně. 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Uveďte kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru vzdělání (význam výsledku přijímacích zkoušek, výstupního hodnocení ze základní školy, vysvědčení, výsledků v předmětových soutěžích a olympiádách apod.) Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2014/2015 Otevírané obory ve školním roce 2014/15: Zdravotnický asistent kód oboru M/01 denní forma vzdělávání - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30 Sociální činnost kód oboru M/01 denní forma vzdělávání - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30 Zdravotnický asistent kód oboru M/01 dálková forma vzdělávání - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30 Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení NEKONAJÍ!!! Uchazeči obou oborů denní formy vzdělávání budou přijímáni na základě hodnocení 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Uchazečům budou stanoveny body dle stanovených kritérií a přijati ke vzdělávání ve výše uvedených oborech budou uchazeči, kteří se celkovým počtem bodů umístí na místě. Při rovnosti bodů, nebo převýší-li počet přihlášených uchazečů kapacitu oboru, jsou rozhodující pro přijetí dosažené výsledky ze ZŠ v předmětech český jazyk, cizí jazyk, biologie. Pro obor zdravotnický asistent je nutné splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu. Dálkové studium Přijímací zkoušky se nekonají. Součástí přihlášky jsou ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání, tj. vysvědčení za poslední ročník nejvyššího získaného vzdělání v ZŠ nebo SŠ, maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce. Ten, kdo má vyšší vzdělání než základní, přiloží i kopii (nemusí být ověřená) posledního vysvědčení ze ZŠ. 8

9 Přijímací řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a uchazečů, kteří získali vzdělání v zahraničí, se řídí příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů. I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Zdravotnický asistent * M/01 Sociální činnost * Celkem * 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem Denní forma vzdělávání: V rámci přijímacího řízení nastoupilo ke studiu k do 1. ročníku oboru vzdělání M/01 Zdravotnický asistent celkem 15 uchazečů. Jedné žákyní bylo povoleno opakování ročníku. Počet žáků v tomto oboru vzdělání k je 16. Ke studiu k do 1. ročníku oboru vzdělání M/01 Sociální činnost v rámci přijímacího řízení nastoupilo celkem 16 uchazečů. Dvěma žákyním bylo povoleno opakování ročníku, jedné opakování ročníku se změnou oboru vzdělání, čtyřem žákyním byl povolen přestup z jiné střední školy (1x z OA Praha 3, Kubelíkova 37, 2x z OA, SPgŠ a JŠ Beroun, 1x ze Střední školy veřejnoprávní a VOŠ TRIVIS). Počet žáků v tomto oboru vzdělání k je 23. II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání Kód a název oboru počet počet počet Počet poda- kladně tříd 1 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz. FV 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x M/01 Zdravotnický asistent KO Celkem x 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem 2 FV formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Kombinovaná forma vzdělávání: V rámci přijímacího řízení (ve třech kolech) byli ke studiu do 1. ročníku uvedeného oboru přijati 33 uchazeči. Dvě žákyně oznámily, že ke studiu nenastoupí. Počet žáků k je 31. Vzhledem k velkému zájmu o studium daného oboru ředitelka školy zažádala OŠMS KÚ o povolení změny v maximálním počtu tříd a žáků. Na základě žádosti bylo povoleno otevřít druhou třídu oboru vzdělání Zdravotnický asistent, kombinovaná forma vzdělávání, celkový počet žáků v obou třídách 46. Během září zanechaly vzdělávání další dvě žákyně. V dalším kole přijímacího řízení v zářijovém termínu bylo přijato dalších 17 uchazečů. Počet žáků v obou třídách kombinovaná FV k je Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů 9

10 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 132 Prospěli s vyznamenáním 6 Prospěli 116 Neprospěli 10 - z toho opakující ročník - Průměrný prospěch žáků 2,51 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 102,25/4,52 Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): a) ve všech předmětech 0 b) pouze ve vybraných předmětech 0 V textu doplňte údaje o hodnoceních v náhradním termínu, opravných a komisionálních zkouškách počet žáků/studentů, ročník, obor vzdělání, předměty, důvody, výsledky. Z denní formy vzdělávání konalo opravné zkoušky deset žáků: 8 žáků za první ročník (7 žáků SČ 1A - 3x MAT, 6x SOM, 1x BIE; 1 žák ZA 1B 1x CJL, 1x FYZ), 2 žáci za třetí ročník (SČ 3A -1x CJL, ZA 3B -1x MAT). 2 žáci neprospěli, ostatní prospěli. Z dálkové formy vzdělávání se opravných zkoušek zúčastnil 1 žák za první ročník (SČ 1D 1x CJL, 1x BIE) neprospěl, 1 žák za druhý ročník (ZA 2D 1x KLP) - prospěl, 2 žáci za třetí ročník (ZA 3D - 1x MAT, 1x CJL, 1x ANJ) 1 žák neprospěl, Hodnocení v náhradním termínu se týkalo pěti žáků denní formy vzdělávání: 1 žák za 1. ročník (SČ 1A 1x CJL, 1x OBN, 1x FYZ, 1x VYZ, 1x MAT), 4 žáci za 3. ročník (4 žáci ZA 3B 4x OSN, 2x TEV), všichni prospěli. Z dálkové formy vzdělávání se hodnocení v náhradním termínu týkalo 1 žáka ze 3. ročníku (ZA 3D 1x OSN) žák neprospěl. II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Žáci/studenti Prospěli konající zkoušky s vyznamenáním celkem Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: M/01 Sociální činnost M/01 Zdravotnický asistent M/007 Zdravotnický asistent (dálkové studium) Celkem Uveďte počet žáků/studentů, kteří konali (budou konat) opravnou maturitní nebo závěrečnou zkoušku/zkoušku či obhajobu absolventské práce jako součást absolutoria a dosažené výsledky. Za školní rok 2013/14 úspěšně vykonalo maturitní zkoušku celkem 20 žáků. Opravné termíny MZ: Ve třídě SČ 4A konalo opravnou zkoušku v podzimním termínu 8 žáků. 5 prospělo, 3 neprospěli Ve třídě ZA 4B konalo opravnou zkoušku v podzimním termínu 7 žáků. 5 prospělo, 2 neprospěli. Ve třídě ZA 5D konalo opravnou zkoušku v podzimním termínu 6 žáků. 0 prospěli, 6 neprospělo 10

11 Jarní termín MZ konali také absolventi šk. roku Ze třídy ZA 4B konali opravnou zkoušku 2 žáci 1 prospěl, 1 neprospěl. Podzimní termín MZ konali také absolventi šk. roku Ze třídy ZA4B konal opravnou MZ jeden žák 1 prospěl. 8. Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Počet žáků/studentů - hodnocení Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední zdravotnická škola V textu uveďte údaje o uskutečněných výchovných opatřeních a údaje o počtu žáků/studentů, kteří byli v průběhu hodnoceného školního roku ze studia vyloučeni. Uveďte důvody. Udělení výchovných opatření za školní rok 2013/2014: V průběhu školního roku 2013/2014 bylo uloženo celkem: 42 důtky třídního učitele, 9 důtek ředitelky školy (porušování školního řádu), jedno podmíněné vyloučení ze školy za hrubé porušování školního řádu. Z pozitivních výchovných opatření bylo uděleno 20 pochval třídního učitele a 10 pochval ředitelky školy (aktivní účast v soutěžích a kurzech první pomoci, v charitativních akcích, akcích školy). Chování žáků na veřejnosti je již v dlouhodobém horizontu považováno za bezproblémové a je při veřejných prezentacích žáků školy (např. charitativní akce, sportovní soutěže, prezentace školy na veřejnosti, exkurze apod.) velmi kladně hodnoceno. Ve školním roce 2013/14 byla též ve 18 případech řešena vyšší absence, neomluvená absence a výchovné problémy (osobně formou rozhovoru a s rodiči formou korespondence či ústní konzultace). Problém absencí patří v celkovém výsledku chování žáků k nejčastějším kázeňským prohřeškům. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu Střední zdravotnická škola Denní FV Dálková FV Pozn.: Je zřejmé, že nebudou podchyceny všechny podané přihlášky (např. přihlášky podané na VOŠ po nepřijetí na VŠ v době po ukončení studia). Pro vlastní hodnocení školy je vhodné získat od absolventů informace o úspěšnosti přijetí do terciálního (příp. jiného) vzdělávání. Pokud tyto informace máte k dispozici, uveďte je. Odchody žáků ze školy během školního roku počet žáků, důvody. Během školního roku 2013/14 (po ) došlo k následujícím úbytkům ve stavu žáků: a) denní FV 9 žáků úbytek (4x zanechání vzdělávání, 3x přerušení vzdělávání, 1x přestup na jinou střední školu SZŠ Jihlava, 1x změna FV na dálkovou) b) dálková FV 21 žák úbytek (16x zanechání vzdělávání, 5x přerušení vzdělávání) 11

12 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2012/2013 Z nich počet nezaměstnaných duben M/007 Zdravotnický asistent M/003 Sociální péče peč. činnost 16 1 Celkem Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech krajích a okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Nezaměstnaní absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců, tj. období od do ). Sledování nezaměstnanosti absolventů je důležité pro nastavení oborové struktury školy i pro její autoevaluaci. 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický ,5 Německý Odborná terminologie Pozn.: Možné rozdělit podle druhu/typu školy. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů Kvalifikace vyučujících celkem odborná částečná žádná Anglický Německý Odborná terminologie Rodilí mluvčí V komentáři zhodnoťte úroveň jazykového vzdělávání ve sledovaném školním roce, analyzujte její vnitřní i vnější příčiny. Uveďte informace o jazykovém vzdělávání učitelů cizích jazyků (forma, počet vzdělávajících se, dosažená úroveň, úspěšně složené zkoušky). Studijní výsledky žáků, zvláště prvních ročníků, jsou velmi rozdílné úrovně. Proto jsme zavedli utvoření skupin dle rozřazovacího testu. Rozdělení žáků do skupin dle úrovně znalostí se osvědčilo, proto v něm nadále pokračujeme. Na základě výsledků jsme rozřadili žáky dle znalostí ze základní školy na skupinu začátečníků a skupinu pokročilých. Je nutné vést je k pravidelné domácí přípravě a aktivní spolupráci v hodinách. Jazykové vzdělávání umožňuje výběr z jazyků: německý, anglický a ruský. Žáci většinou pokračují ve studiu jazyka, který se učili již na základní škole. Znalost gramatiky a slovní zásoby ověřují nadále velké kontrolní testy psané po dokončení každé lekce. V průběhu celého roku byl nacvičován samostatný písemný projev, a to v duchu regulí platných pro maturitní strukturovanou práci. Studium je zaměřeno jak na využití jazyka v praxi, tak na přípravu k maturitě. K tomuto jsou využívány učebnice, které plně splňují požadavky státní maturity, testy publikované na portálu Nová maturtita a testy z IS Certisu. Žáci se takto připravují na testování znalostí gramatických jevů v daném jazyce, poslechových dovedností, nacvičují si schopnost porozumět čtenému textu a napsat souvislý text. Vzhledem k obtížnosti přípravy na státní maturitní zkoušky a časté neúspěšnosti, byla 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-20215 Předkladatel Adresa Zodpovědná osoba MPP realizují : SZdŠ a OA Rumburk : Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk : Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více