Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102"

Transkript

1 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/ Základní údaje o škole 1.1. Název školy: Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 Sídlo: Beroun, Mládeže 1102 Zřizovatel: Středočeský kraj; právní forma: kraj; IČO: Adresa zřizovatele: Zborovská 11, Praha 5 IČO a IZO ředitelství školy: IČO: , IZO: Kontakty: čísla telefonu: , , , č.faxu: ová adresa: www stránky: jméno ředitele školy: PhDr. Drahomíra Boubínová statutární zástupce řed.: Mgr. Leona Machková pracovník pro informace: Alena Masopustová seznam členů školské rady: Mgr. Lenka Šmídová jmenována zřizovatelem Mgr. Daniela Wimmerová zástupce pedagog. pracovníků Lenka Čermáková zástupce žáků a zástupců nezletilých žáků 1.3. Datum zřízení školy: datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: ze dne s účinností od zápis do školského rejstříku (kombinovaná forma vzdělávání oborů vzdělání M/01 Zdravotnický asistent, M/01 Sociální činnost) Celková kapacita školy: 250 Součásti školy: Střední zdravotnická škola Školní jídelna výdejna 2. Charakteristika školy Střední zdravotnická škola Beroun, Mládeže 1102 je samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je s účinností od Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 (zřizovací listina č.j. OŠMS/3060/2001 byla vydána dne 18. září 2001). Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy. Škola poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech, které má zapsány ve školském rejstříku. Škola může provozovat i doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost, pro kterou byla zřízena. Okruhem doplňkové činnosti je hostinská činnost a pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Hlavní činností školy je vzdělávání zdravotnických pracovníků, nelékařů, v oboru Zdravotnický asistent. Tento obor připravuje žáky pro uplatnění v ošetřovatelské péči 2

3 v oblasti prevence a léčby dětí, dorostu i dospělých. Studiem se žáci připravují na činnosti, které spočívají v podpoře zdraví, prevenci onemocnění a v poskytování péče nemocným ve zdravotnických zařízeních i v terénu. Studijní obor Sociální činnost připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy. Obor je zaměřen na osobní práci s klientem; tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu.absolventi tohoto oboru nejsou zdravotnickými pracovníky. Materiálně-technické vybavení školy Prostředí, prostory, vybavení budovy, učebny a další prostory a jejich estetická úroveň členění a využívání pronajatých prostor učebny knihovny, studovny hřiště vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. vybavení žáků učebnicemi, učebními texty vybavení učeben didaktickou technikou Dostupnost informačních zdrojů a studijního materiálu Komentář Vedení školy dbá na dlouhodobé zvyšování estetické úrovně všech prostor školy. Výzdoba kmenových učeben je zaměřena spíše odborně. Pro zvýšení estetické úrovně společných prostor školy je využívána činnost žáků v předmětu výtvarná výchova oboru sociální činnost Škola využívá na základě smlouvy o pronájmu tělocvičnu a hřiště Sokola. Dlouhodobým problémem je malý počet velkých učeben. Z tohoto důvodu na škole není možné využívat systém kmenových učeben (je tedy nezbytné, aby žáci během dne přecházeli mezi jednotlivými učebnami). Učebny jsou postupně vybavovány moderní didaktickou technikou. Školní knihovna je podle možností doplňována zvláště o odbornou literaturu za školní rok 2013/14 přibylo 9 titulů beletrie a 12 odborných publikací. Ve studovně je k dispozici počítač s připojením na internet. V listopadu 2013 byla realizována rekonstrukce školního hřiště. Pravidelně probíhá obměna a doplňování pomůcek. Prostředků na nákup pomůcek a sportovního nářadí je však trvale nedostatek. Učebnice jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. bezplatně poskytovány žákům se sociálním znevýhodněním a sociálně potřebným žákům. Vybavení školy ICT je na velmi dobré úrovni. Škola má k dispozici učebnu výpočetní techniky s 15 PC, scannerem, dataprojektorem a laserovou tiskárnou. Tato učebna je plně využívána nejen k výuce informační a komunikační technologie, ale i v řadě dalších předmětů. Žáci tuto učebnu navštěvují o přestávkách i v odpoledních hodinách. Všechny PC mají rychlé připojení k Internetu a jsou každodenně využívány. Další PC mají žáci k dispozici i s tiskárnou v konzultační místnosti. Je též připojen k Internetu. Ve výuce je využívána multimediální učebna s interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem a PC. Tato učebna znamená zkvalitnění a především zatraktivnění výuky. Škola měla ve šk. roce 2013/14 k dispozici celkem 34 PC (z toho 5 notebooků) a 8 dataprojektorů, které jsou nainstalovány v učebnách. 16 počítačů je přístupných žákům. Pedagogičtí pracovníci i žáci mají neomezenou dobu přístup k počítačům (žáci v době mimo vyučování dle rozpisu rozvrhu v ranních hodinách, o velkých a poledních přestávkách a v odpoledních hodinách neomezeně) Školní knihovna Ve školní knihovně je celkem titulů, z toho 260 beletrie a 2119 odborné literatury. Žáci mají možnost výpůjční služby, kopírování i studia ve studovně. Knižní fond je dle finančních možností průběžně doplňován, především o novinky v odborné literatuře. 3

4 Stav a údržba objektu školy Přes veškeré úsilí, které vedení školy vynakládá, se nedaří řešit nevyhovující prostorové podmínky budovy školy. Přednostně jsou odstraňovány havarijní závady a nedostatky z hlediska bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Veškeré revize byly provedeny podle plánu a v souladu s právními předpisy. Při vynakládání provozních prostředků na údržbu, opravy, služby a investice vedení školy dbá o maximální hospodárnost a účelnost. K bezpečnému provozu školy přispívají pravidelné revize a kontroly veškerého zařízení, dodržování pravidel BOZP a PO. Praktická příprava probíhala v Nemocnici v Hořovicích, v Nemocnici v Berouně a v soukromých zdravotnických zařízeních, se kterými měla škola uzavřené dohody. Zatím se nám dařilo uzavírat smlouvy o spolupráci bez větších problémů. Pracoviště akceptují náš návrh smlouvy. Veškerá praxe byla zatím bezplatná. Praktická výuka na více pracovištích je pro naše žáky velkým přínosem, neboť poznávají více typů zdravotnických zařízení, mohou si ověřovat znalosti a dovednosti získané ve škole v klinické praxi. Žáci zde pracují pod vedením odborných učitelek, staničních sester event. jiných pověřených pracovníků. Jsou hodně kritičtí, srovnávají tato zařízení navzájem, předávají si zkušenosti, diskutují o tom, v čem se jednotlivá zařízení liší. Rovněž se nám daří zajišťovat exkurze dle osnov, neboť všechna pracoviště velmi dobře spolupracují a samotnou prohlídku doplňují výkladem odborníka v oboru. Na exponovaných místech, jako jsou JIP, ARO, operační sály, porodní sál, řešíme stáže formou menších skupinek žáků. Zde využíváme nejenom odborných učitelek, které zde vedou výuku žáků, ale také externích vyučujících z řad sester a lékařů, kteří s námi úzce spolupracují. Odborné učitelky, ale i naši žáci, mají možnost se účastnit vzdělávacích seminářů Nemocnice v Hořovicích, čehož dle svých časových možností využívají. Zdravotnické školství nemůže fungovat bez těsné spolupráce se zdravotnickými zařízeními, které poskytují základnu pro odbornou praxi. Bez úzké návaznosti na praxi, bez využívání bohatých zkušeností, dovedností a vědomostí řady zdravotnických pracovníků nelze vychovávat a vzdělávat naše žáky. Jsme rádi, že se nám tato spolupráce daří. Zaměstnanci školy usilují o estetické a podnětné prostředí, které doplňují vystavené práce žáků. Vytváření zdravého prostředí a zdravého životního stylu je doplňováno tříděním odpadu. Výzdoba školy je zaměřena převážně profesně. Zajištěno je stravování a pitný režim v budově školy. Pro výuku ošetřovatelství jsou k dispozici dvě odborné učebny, ve kterých se žáci v modelových podmínkách učí a zdokonalují v poskytování ošetřovatelské péče, kterou budou vykonávat v rámci praktického vyučování předmětu ošetřování nemocných v nemocnici.pro výuku somatologie je k dispozici množství názorných pomůcek ve speciálně zařízené učebně pro somatologii. Vedle názorných pomůcek lze využívat video, datavideoprojektor, zpětné projektory, magnetofony, videokameru, fotoaparát, CD přehrávače. Škola má k dispozici výuková CD, videokazety, audiokazety, obrazy a modely, v odborné knihovně je průběžně modernizován knižní fond, odebírají se odborná periodika, pracuje se s odbornými texty. Žáci mají možnost výpůjční služby půjčovat si literaturu, kopírovat a množit studijní materiál. Ve všem jim je nápomocna asistentka školy. Práce školy je orientována na výchovně vzdělávací proces v rámci maturitních oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost. V denní formě vzdělávání se v obou oborech vyučovalo podle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících. V dálkové formě probíhalo plnění vzdělávacího plánu v 5. ročníku podle učebních osnov a metodických pokynů MŠMT. V ročníku dálkové formy vzdělávání se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu. 4

5 V rámci výuky odpovídajících předmětů jsou zařazeny prvky tématických celků Ochrana člověka za mimořádných situací, Úvod do světa práce a MPP. Dosažení vzdělávacích cílů je založeno na pestré škále nejrůznějších metod a forem výuky (vedle klasického výkladu bylo využíváno demonstrací, procvičování, řešení problémových úloh, myšlenkových map, referátů, vyhledávání informací na internetu i dalších alternativních metod vyučování). Předmětové komise pracovaly podle předem vypracovaného ročního plánu, který podle aktuálních potřeb upravovaly. Předmětem činnosti komisí bylo řešení odborných, didaktických a metodických otázek vyučování. Zabývaly se problematikou volby učebnic a doplňkové literatury, didaktických pomůcek, výběrem vyučovacích metod, uspořádáním učiva vzhledem k mezipředmětovým vztahům v učebních osnovách, organizací vyučovací jednotky, motivací žáků, interakcí učitel žák, hodnocením žáků a klasifikací. Průběžnou hospitační činností bylo kontrolováno plnění učebních osnov, dle zjištění byla navrhována opatření. V oblasti materiálního zabezpečení výuky pociťujeme nedostatek finančních prostředků na postupně stárnoucí vybavení odborných učeben. V několika posledních letech nejsou prostředky na nákup nových pomůcek a škola, která by měla být stále o krok vpředu, zaostává za zdravotnickým terénem, ve kterém jde vývoj rychle vpřed. V oblasti personálního zajištění výuky je většina vyučujících odborně kvalifikována, pokud ne, tak si studium doplňují. Přesto je určité procento vyučujících, kteří nesplňují platnou kvalifikaci. Těm, kteří mají zájem o studium, škola v rámci možností poskytuje potřebné volno na dojíždění a absolvování přednášek. Pedagogický sbor školy je vcelku stabilizovaný a věkově vyrovnaný. Je tvořen interními učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů a odbornými učitelkami. Externí zaměstnanci v hodnoceném školním roce ve škole nepracovali. Žákům bylo poskytováno poradenství při výběru dalšího vzdělávání, při hledání umístění v praxi, při přípravě na přijímací zkoušky na vyšší nebo vysoké školy. Bylo jim poskytováno volno na Dny otevřených dveří, vzdělávací veletrhy, měli možnost využít besed s pracovníky Úřadu práce, kde se seznámili s problematikou zaměstnanosti, konkurzů a přijímání do zaměstnání, měli možnost navštívit psychologickou poradnu apod. Měli možnost využít psychodiagnostiky k poznání vlastní osobnosti a tím i možnost porozumět sami sobě, sami sebe zdokonalovat, využívat cíleně svých schopností. Vedením školy byla věnována značná pozornost pedagogickému, odbornému a metodickému vedení pedagogického sboru. Snaha o zainteresovanost zaměstnanců, kteří jsou ochotni a schopni tvořivé a kooperativní práce, se již setkávala s částečným úspěchem. Vytvářením neformálních vztahů mezi vedením školy a zaměstnanci se pokoušíme vytvořit sociální klima s vysokou soudržností pedagogického sboru, které by se přenášelo i na žáky školy. Profesionální úroveň pedagogického sboru je zvyšována plánovaným a následně realizovaným dalším vzděláváním pedagogů. Provozní zaměstnanci: Vedle pedagogického sboru zabezpečují provoz školy provozní zaměstnanci hospodářka školy (kumulovaná funkce), asistentka ředitelky, školník-údržbář, kuchařka a uklízečka. Veškerá činnost školy je plánovaná a pravidelně analyzovaná. Pravidla činnosti jsou vymezena vnitřními předpisy. Výsledky práce jsou hodnoceny na poradách vedení, provozních i pedagogických poradách. 5

6 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV ,14 9,31 střední zdravotnická škola 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Z Přepočtený počet Školské zařízení IZO žáků/stud. toho počet žáků/stud. (ubyt. cizích pracovníků (ubyt./ /stráv./klientů) stráv./klientů) školní výdejna neuvádí se ,62 Škola nemá vlastní domov mládeže. Žáci jsou na základě dohody ubytováni v DM při SOŠ a SOU Beroun Hlinky. Počet ubytovaných žáků k byl 12. Škola zajišťuje pro žáky a pracovníky školy stravování (obědy). Obědy jsou dováženy ze Školní jídelny při 2. mateřské škole, Pod Homolkou, Beroun. Pokud škola (školské zařízení) vykazovala doplňkovou činnost, uveďte jakému počtu uživatelů byla činnost určena a jaký počet zaměstnanců ji zajišťoval. Doplňková činnost Od února 2013 škola provozuje doplňkovou činnost. Doplňková činnost je povolena: 1. Hostinská činnost 2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti Od škola pořádala v rámci lektorské činnosti rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách (akreditace MPSVč.j.2012/ /1 na dobu do akreditace č.2013/0154-pk). 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Uveďte změny ve skladbě oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (nové obory, zrušené obory, dobíhající obory). I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M01 Zdravotnický asistent , M01 Sociální činnost ,75 Celkem ,63 Pozn.: 1. Uveďte i obory vzdělání zařazené v rejstříku škol a školských zařízení, které jsou bez žáků; v komentáři zdůvodněte. 2. Pokud jsou žáci některých oborů vzdělání spojeni ve společné třídě, uveďte v textu. 6

7 Z ekonomických i provozních důvodů byly na všeobecně vzdělávací předměty sloučeny třídy 1. a 2. ročníku. Na odborné předměty se i jednooborové třídy dělí na skupiny. Sloučení obou oborů bylo možné, protože ŠVP byly připravovány s ohledem na tuto možnost. II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Forma vzdělávání 2 Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x M007 Zdravotnický asistent (dobíhající obor) DK M/01 Zdravotnický asistent DK M/01 Sociální činnost DK Celkem ,4 1 ostatní formy vzdělávání; 2 formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2013/2014 do denní formy vzdělávání a ostatních forem vzdělávání (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). Během školního roku 2013/2014 (období po zahajovací výkazy) nebyla do denní FV vzdělávání zařazena žádná žákyně. Do dálkové FV bylo zařazeno sedm žákyň (6x přestup ze SZŠ Praha, 5. května do 2. ročníku oboru vzděl. Zdravotnický asistent, 1x změna formy vzděl. do 5. ročníku oboru vzděl. Zdravotnický asistent) Cizí státní příslušníci EU, ostatní (počty) podle druhu školy Ve šk. roce 2013/2014 navštěvovalo naši školu z celkového počtu žáků 7 cizích státních příslušníků, z toho 3 z EU. Uveďte, kolik žáků a kolik studentů dojíždí do školy z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání). Ve školním roce 2013/14 z jiných krajů dojížděli do školy celkem 42 žáci, z toho 10 z denní formy vzdělávání. 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných V komentáři uveďte, jaké jsou vaše zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito žáky. Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení SŠ Počet žáků/studentů Mentální postižení - - Sluchové postižení 1 - Zrakové postižení - - Vady řeči - - Tělesné postižení - - Souběžné postižení více vadami - - Vývojové poruchy učení a chování 6 - Autismus - - VOŠ 7

8 Seznam žáků s poruchami učení a chování je uložen u výchovné poradkyně školy, která spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a zajišťuje ve škole spolupráci s vyučujícími a dohlíží na plnění individuálního přístupu k jednotlivým žákům. Metody a postupy: - odlišovat specifické chyby od nespecifických - preferovat ústní zkoušení a doplňovací cvičení - žáky povzbuzovat a chválit za snahu, dodávat sebevědomí - úpravu v sešitech nehodnotit, nebo pouze ústně - brát v úvahu nepřesnosti ve čtení ( odborné texty, přepis a opis textu ve všech předmětech ) - hodnotit, co studenti zvládnou vypracovat, nehodnotit nedokončené - zohlednit pomalejší pracovní tempo Počet žáků (studentů), kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho počet žáků (studentů) nadaných a žáků (studentů) se zdravotním postižením. Podle individuálního vzdělávacího plánu se ve školním roce 2013/2014 vzdělávaly dvě žákyně. 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Uveďte kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru vzdělání (význam výsledku přijímacích zkoušek, výstupního hodnocení ze základní školy, vysvědčení, výsledků v předmětových soutěžích a olympiádách apod.) Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2014/2015 Otevírané obory ve školním roce 2014/15: Zdravotnický asistent kód oboru M/01 denní forma vzdělávání - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30 Sociální činnost kód oboru M/01 denní forma vzdělávání - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30 Zdravotnický asistent kód oboru M/01 dálková forma vzdělávání - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30 Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení NEKONAJÍ!!! Uchazeči obou oborů denní formy vzdělávání budou přijímáni na základě hodnocení 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Uchazečům budou stanoveny body dle stanovených kritérií a přijati ke vzdělávání ve výše uvedených oborech budou uchazeči, kteří se celkovým počtem bodů umístí na místě. Při rovnosti bodů, nebo převýší-li počet přihlášených uchazečů kapacitu oboru, jsou rozhodující pro přijetí dosažené výsledky ze ZŠ v předmětech český jazyk, cizí jazyk, biologie. Pro obor zdravotnický asistent je nutné splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu. Dálkové studium Přijímací zkoušky se nekonají. Součástí přihlášky jsou ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání, tj. vysvědčení za poslední ročník nejvyššího získaného vzdělání v ZŠ nebo SŠ, maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce. Ten, kdo má vyšší vzdělání než základní, přiloží i kopii (nemusí být ověřená) posledního vysvědčení ze ZŠ. 8

9 Přijímací řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a uchazečů, kteří získali vzdělání v zahraničí, se řídí příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů. I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Zdravotnický asistent * M/01 Sociální činnost * Celkem * 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem Denní forma vzdělávání: V rámci přijímacího řízení nastoupilo ke studiu k do 1. ročníku oboru vzdělání M/01 Zdravotnický asistent celkem 15 uchazečů. Jedné žákyní bylo povoleno opakování ročníku. Počet žáků v tomto oboru vzdělání k je 16. Ke studiu k do 1. ročníku oboru vzdělání M/01 Sociální činnost v rámci přijímacího řízení nastoupilo celkem 16 uchazečů. Dvěma žákyním bylo povoleno opakování ročníku, jedné opakování ročníku se změnou oboru vzdělání, čtyřem žákyním byl povolen přestup z jiné střední školy (1x z OA Praha 3, Kubelíkova 37, 2x z OA, SPgŠ a JŠ Beroun, 1x ze Střední školy veřejnoprávní a VOŠ TRIVIS). Počet žáků v tomto oboru vzdělání k je 23. II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání Kód a název oboru počet počet počet Počet poda- kladně tříd 1 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz. FV 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x M/01 Zdravotnický asistent KO Celkem x 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem 2 FV formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Kombinovaná forma vzdělávání: V rámci přijímacího řízení (ve třech kolech) byli ke studiu do 1. ročníku uvedeného oboru přijati 33 uchazeči. Dvě žákyně oznámily, že ke studiu nenastoupí. Počet žáků k je 31. Vzhledem k velkému zájmu o studium daného oboru ředitelka školy zažádala OŠMS KÚ o povolení změny v maximálním počtu tříd a žáků. Na základě žádosti bylo povoleno otevřít druhou třídu oboru vzdělání Zdravotnický asistent, kombinovaná forma vzdělávání, celkový počet žáků v obou třídách 46. Během září zanechaly vzdělávání další dvě žákyně. V dalším kole přijímacího řízení v zářijovém termínu bylo přijato dalších 17 uchazečů. Počet žáků v obou třídách kombinovaná FV k je Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů 9

10 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 132 Prospěli s vyznamenáním 6 Prospěli 116 Neprospěli 10 - z toho opakující ročník - Průměrný prospěch žáků 2,51 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 102,25/4,52 Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): a) ve všech předmětech 0 b) pouze ve vybraných předmětech 0 V textu doplňte údaje o hodnoceních v náhradním termínu, opravných a komisionálních zkouškách počet žáků/studentů, ročník, obor vzdělání, předměty, důvody, výsledky. Z denní formy vzdělávání konalo opravné zkoušky deset žáků: 8 žáků za první ročník (7 žáků SČ 1A - 3x MAT, 6x SOM, 1x BIE; 1 žák ZA 1B 1x CJL, 1x FYZ), 2 žáci za třetí ročník (SČ 3A -1x CJL, ZA 3B -1x MAT). 2 žáci neprospěli, ostatní prospěli. Z dálkové formy vzdělávání se opravných zkoušek zúčastnil 1 žák za první ročník (SČ 1D 1x CJL, 1x BIE) neprospěl, 1 žák za druhý ročník (ZA 2D 1x KLP) - prospěl, 2 žáci za třetí ročník (ZA 3D - 1x MAT, 1x CJL, 1x ANJ) 1 žák neprospěl, Hodnocení v náhradním termínu se týkalo pěti žáků denní formy vzdělávání: 1 žák za 1. ročník (SČ 1A 1x CJL, 1x OBN, 1x FYZ, 1x VYZ, 1x MAT), 4 žáci za 3. ročník (4 žáci ZA 3B 4x OSN, 2x TEV), všichni prospěli. Z dálkové formy vzdělávání se hodnocení v náhradním termínu týkalo 1 žáka ze 3. ročníku (ZA 3D 1x OSN) žák neprospěl. II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Žáci/studenti Prospěli konající zkoušky s vyznamenáním celkem Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: M/01 Sociální činnost M/01 Zdravotnický asistent M/007 Zdravotnický asistent (dálkové studium) Celkem Uveďte počet žáků/studentů, kteří konali (budou konat) opravnou maturitní nebo závěrečnou zkoušku/zkoušku či obhajobu absolventské práce jako součást absolutoria a dosažené výsledky. Za školní rok 2013/14 úspěšně vykonalo maturitní zkoušku celkem 20 žáků. Opravné termíny MZ: Ve třídě SČ 4A konalo opravnou zkoušku v podzimním termínu 8 žáků. 5 prospělo, 3 neprospěli Ve třídě ZA 4B konalo opravnou zkoušku v podzimním termínu 7 žáků. 5 prospělo, 2 neprospěli. Ve třídě ZA 5D konalo opravnou zkoušku v podzimním termínu 6 žáků. 0 prospěli, 6 neprospělo 10

11 Jarní termín MZ konali také absolventi šk. roku Ze třídy ZA 4B konali opravnou zkoušku 2 žáci 1 prospěl, 1 neprospěl. Podzimní termín MZ konali také absolventi šk. roku Ze třídy ZA4B konal opravnou MZ jeden žák 1 prospěl. 8. Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Počet žáků/studentů - hodnocení Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední zdravotnická škola V textu uveďte údaje o uskutečněných výchovných opatřeních a údaje o počtu žáků/studentů, kteří byli v průběhu hodnoceného školního roku ze studia vyloučeni. Uveďte důvody. Udělení výchovných opatření za školní rok 2013/2014: V průběhu školního roku 2013/2014 bylo uloženo celkem: 42 důtky třídního učitele, 9 důtek ředitelky školy (porušování školního řádu), jedno podmíněné vyloučení ze školy za hrubé porušování školního řádu. Z pozitivních výchovných opatření bylo uděleno 20 pochval třídního učitele a 10 pochval ředitelky školy (aktivní účast v soutěžích a kurzech první pomoci, v charitativních akcích, akcích školy). Chování žáků na veřejnosti je již v dlouhodobém horizontu považováno za bezproblémové a je při veřejných prezentacích žáků školy (např. charitativní akce, sportovní soutěže, prezentace školy na veřejnosti, exkurze apod.) velmi kladně hodnoceno. Ve školním roce 2013/14 byla též ve 18 případech řešena vyšší absence, neomluvená absence a výchovné problémy (osobně formou rozhovoru a s rodiči formou korespondence či ústní konzultace). Problém absencí patří v celkovém výsledku chování žáků k nejčastějším kázeňským prohřeškům. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu Střední zdravotnická škola Denní FV Dálková FV Pozn.: Je zřejmé, že nebudou podchyceny všechny podané přihlášky (např. přihlášky podané na VOŠ po nepřijetí na VŠ v době po ukončení studia). Pro vlastní hodnocení školy je vhodné získat od absolventů informace o úspěšnosti přijetí do terciálního (příp. jiného) vzdělávání. Pokud tyto informace máte k dispozici, uveďte je. Odchody žáků ze školy během školního roku počet žáků, důvody. Během školního roku 2013/14 (po ) došlo k následujícím úbytkům ve stavu žáků: a) denní FV 9 žáků úbytek (4x zanechání vzdělávání, 3x přerušení vzdělávání, 1x přestup na jinou střední školu SZŠ Jihlava, 1x změna FV na dálkovou) b) dálková FV 21 žák úbytek (16x zanechání vzdělávání, 5x přerušení vzdělávání) 11

12 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2012/2013 Z nich počet nezaměstnaných duben M/007 Zdravotnický asistent M/003 Sociální péče peč. činnost 16 1 Celkem Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech krajích a okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Nezaměstnaní absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců, tj. období od do ). Sledování nezaměstnanosti absolventů je důležité pro nastavení oborové struktury školy i pro její autoevaluaci. 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický ,5 Německý Odborná terminologie Pozn.: Možné rozdělit podle druhu/typu školy. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů Kvalifikace vyučujících celkem odborná částečná žádná Anglický Německý Odborná terminologie Rodilí mluvčí V komentáři zhodnoťte úroveň jazykového vzdělávání ve sledovaném školním roce, analyzujte její vnitřní i vnější příčiny. Uveďte informace o jazykovém vzdělávání učitelů cizích jazyků (forma, počet vzdělávajících se, dosažená úroveň, úspěšně složené zkoušky). Studijní výsledky žáků, zvláště prvních ročníků, jsou velmi rozdílné úrovně. Proto jsme zavedli utvoření skupin dle rozřazovacího testu. Rozdělení žáků do skupin dle úrovně znalostí se osvědčilo, proto v něm nadále pokračujeme. Na základě výsledků jsme rozřadili žáky dle znalostí ze základní školy na skupinu začátečníků a skupinu pokročilých. Je nutné vést je k pravidelné domácí přípravě a aktivní spolupráci v hodinách. Jazykové vzdělávání umožňuje výběr z jazyků: německý, anglický a ruský. Žáci většinou pokračují ve studiu jazyka, který se učili již na základní škole. Znalost gramatiky a slovní zásoby ověřují nadále velké kontrolní testy psané po dokončení každé lekce. V průběhu celého roku byl nacvičován samostatný písemný projev, a to v duchu regulí platných pro maturitní strukturovanou práci. Studium je zaměřeno jak na využití jazyka v praxi, tak na přípravu k maturitě. K tomuto jsou využívány učebnice, které plně splňují požadavky státní maturity, testy publikované na portálu Nová maturtita a testy z IS Certisu. Žáci se takto připravují na testování znalostí gramatických jevů v daném jazyce, poslechových dovedností, nacvičují si schopnost porozumět čtenému textu a napsat souvislý text. Vzhledem k obtížnosti přípravy na státní maturitní zkoušky a časté neúspěšnosti, byla 12

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Leona Machková, pověřena řízením

Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Leona Machková, pověřena řízením Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Leona Machková, pověřena řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. Základní

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ. Strana 1 (celkem 21)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ. Strana 1 (celkem 21) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 21) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více