I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009"

Transkript

1 Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (informaci předkládá starosta městského obvodu ve smyslu 97 zákona o obcích) I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od do Konaly se 4 řádné schůze a 1 mimořádná schůze rady. Rada přijala celkem 333 usnesení. Na svých schůzích rada městského obvodu mimo jiné: vydala s účinností od zásady č. ZAS , pro odměňování statutárních orgánů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz schválila projekt městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pod názvem Rozšíření služeb v rámci otevřených školních hřišť veřejnosti v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz poskytla peněžitý dar ve výši ,- Kč paní Iloně Kučerové, Herodova 1894/6, Ostrava, Moravská Ostrava, narozena dne , na realizaci velikonočního představení Pavla Helebranda Evangelium podle houslí v katedrále Božského Spasitele v Ostravě udělila souhlas obchodní firmě GYNCETRUM OSTRAVA s.r.o., IČ , se sídlem Dr. Šmerala 27, Ostrava s umístěním stavby Výstavba nové kliniky pro léčbu neplodnosti Gyncentrum Ostrava na pzemku stavebníka p. č. st. 85/1, ve funkční ploše Jádrové území v kategorii výjimečně přípustné v k. ú. Přívoz vydala s účinností od směrnici SME Zajišťování investic a oprav poskytla peněžitý dar ve výši ,- Kč Přátelům MGO unii rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO, Matiční gymnázium Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, Ostrava, IČ , na zřízení posilovny pro žáky Matičního gymnázia Ostrava poskytla peněžitý dar ve výši ,- Kč SBP Zaviko International, s.r.o., Česká 193/24, Beroun, IČ , na realizaci projektu Ostravsko bez předsudků 2009 poskytla peněžitý dar ve výši ,- Kč FCB OSTRAVA o.s. Motýlova 16, Ostrava Heřmanice, IČ , na pořádání florbalového turnaje Fatpipe Cup 2009 vzala na vědomí stanovisko ředitelky Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace, IČ , Bc. Anny Zaciósové k založení Klubu přátel školy Naše dítě při MŠ Varenská rozhodla o vydání dětských omalovánek s tematikou Moravské Ostravy a Přívozu s nákladem výtisků za účelem vítání prvňáčků a pro slavnostní příležitosti mateřských škol poskytla peněžitý dar ve výši ,- Kč RWR s.r.o., Vřesová 530, Vřesina, IČ , na uspořádání tenisového turnaje Prosperita Open 2009 v Komenského sadech ve dnech vydala s účinností od dodatek č. 6 k řádu č. RAD , Organizační řád Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydala s účinností od směrnici č, SME , Postup při zadávání veřejných zakázek zrušila Pravidla pro podávání a vyřizování stížností při poskytování sociálních služeb vydaná usnesením č. 2386/33/08 poskytla peněžitý dar ve výši ,- Kč Pěveckému sdružení Ostrava, Holasova 16, Ostrava Hrabůvka, IČ , na realizaci koncertu duchovní hudby v Evangelickém kostele na Husově náměstí dne

2 souhlasila na základě 3 odst. 1 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s přerušením a zabezpečením provozu mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, v měsících červenci a srpnu 2009 souhlasila s realizací projektu VYBUDOVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍ JAZYKOVÉ UČEBNY Základní školou Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, IČ , v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s postavením příspěvkové organizace coby žadatele o dotaci a příjemce dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ , se sídlem Hrabákova 1/1861, Ostrava Moravská Ostrava II. Informace o činnosti úřadu městského obvodu od do Odbor bytového hospodářství v oblasti správy domovního a bytového fondu bylo uzavřeno celkem 22 nájemních smluv na pronájem bytu z toho: rozhodnutím rady městského obvodu 11 výběrovým řízením 2 nájemní smlouvou na zákl. výměny bytů 7 nájemní smlouvou na zákl. přechodu nájmu 2 počet uzavřených dodatků k nájemní smlouvě 1 počet uzavřených dohod o ukončení nájmu 7 počet žalobních návrhů - vypracovaných 44 souhlas rady městského obvodu k podnájmu NP 7 rozhodnutí rady městského obvodu o uzavření nájemních smluv na NP 3 poskytnutí slevy z nájmu NP 2 neposkytnutí slevy z nájmu NP 1 uzavření smluv o prodeji podniku 2 rada městského obvodu vzala na vědomí výpovědi z nájmu nebytových prostor a současně rozhodla o záměru pronajmout NP 4 rada městského obvodu rozhodla o uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zvýšení o DPH vypovězení nájemního vztahu u NP 4 v oblasti privatizace domovního a bytového fondu počet uzavřených smluv na převod vlastnictví 13 z toho: bytových jednotek 13 domů 0 nebytových prostorů 0 půdních vestaveb 0 počet uzavřených smluv na max. 30% slevy, dary 121 slevy 8 dary nad ,- Kč 75 dary do ,- Kč 38 projednané materiály 40 radou městského obvodu 14 zastupitelstvem městského obvodu garáží 4 štítové stěny 2

3 prohlášení vlastníka 1 daňové přiznání 25 Odbor financí a rozpočtu - oddělení místních poplatků a exekucí provedl: v oblasti místních poplatků: přihlášeno 125 poplatníků místního poplatku ze psů, odhlášeno 72 poplatníků místního poplatku ze psů, přiděleno 119 nových evidenčních známek pro psy. v oblasti vymáhání pohledávek exekucí: v přenesené působnosti: k vymožení nedoplatků na místním poplatku ze psů vydány celkem 8 exekučních příkazů, provedeno 51 výzev k zaplacení nedoplatku na místním poplatku, vydáno 25 ostatních rozhodnutí v rámci poplatkového řízení, k vymáhání převzato 294 rozhodnutí o uložení pokuty občanům za přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, k vymáhání převzato 9 rozhodnutí za správní delikt dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k zajištění úhrady pokut bylo dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů vydáno 79 exekučních příkazů na přikázání pohledávky z účtu povinného, provedeno 193 výzev k zaplacení pokuty, provedeno 26 výzev k součinnosti, podáno 7 přihlášení pohledávky do dědického řízení, 12x použito k doručení rozhodnutí institutu doručení veřejnou vyhláškou, vydáno 23 ostatních rozhodnutí v samostatná působnosti: pro zajištění pohledávek po zemřelých dlužnicích podáno 14 přihlášek pohledávek do dědického řízení, provedeno 112 výzev k zaplacení pohledávky, podáno celkem 118 žádostí o pomoc soudu dle 260 o.s.ř., podáno celkem 5 návrhů k příslušným soudům o prohlášení o majetku dlužníka, podáno celkem 64 návrhů k okresnímu soudu na výkon rozhodnutí (exekuci), podáno celkem 2 přihlášky pohledávek do likvidace, v návaznosti na rozhodnutí orgánů městského obvodu o prominutí poplatků a úroků z prodlení uzavřeno 149 dohod o prominutí dluhu a 7 dohod o splátkách dluhu, podáno celkem 33 žádostí dlužníků o prominutí poplatků a úroků z prodlení podáno celkem 14 žádostí dlužníků o povolení splátek dluhu, v souladu se zákonem o dani z převodu nemovitostí podáno na FÚ Ostrava 1 celkem 91 řádných přiznání k dani z převodu nemovitostí. v oblasti výherních hracích přístrojů na úseku řízení ve věci povolení provozování výherních hracích přístrojů vydáno celkem 48 správních rozhodnutí a 2 platební výměry, zahájeno 1 správní řízení ve věci porušení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a podmínek daných rozhodnutím o povolení provozování VHP. Správní řízení bylo ukončeno rozhodnutím o uložení pokuty za porušení 9 a 10 zákona, zpracování a kontrola podkladů pro výpočet odvodu části výtěžku za účetní období roku 2008 včetně kontroly odvedených plateb, provedeno oznámení 41 provozovatelům o způsobu použití odvodu části výtěžku ( 16, odst. 3 zákona), 3

4 kontrola místních poplatků za provozované VHP ve I. čtvrtletí 2009, kontrola plateb místních poplatků a vyrozumění provozovatelů v případě vzniku rozdílů nebo nedostačujících údajů v hlášení o zahájení nebo ukončení provozu VHP Odbor interního auditu a finanční kontroly u statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byly od poslední zprávy, tj. v období od do uzavřeny 3 vnější kontroly. Kontrolující: Magistrát města Ostravy, odbor komunální a bytový Předmět kontroly: výkon samostatné působnosti prošetření žádosti členů bytového družstva BD Božkova 57 a BD Božkova Výsledek kontroly: závěrem možno konstatovat na základě písemných podkladů předložených MOb: - pracovníci obvodu postupovali v souladu se Zásadami č. 2, řídili se příslušnými rozhodnutími zastupitelstva MOb, a po formální stránce nedošlo k pochybení - je možno se domnívat, že u prodeje předmětného domu se jedná o spekulativní záměry nákupu jiných subjektů Kontrolující: Magistrát města Ostravy, odbor majetkový Předmět kontroly: výkon samostatné působnosti postup řešení žádosti Ing. Miroslava Škandery o koupi bytových domů Výsledek kontroly: k dané stížnosti konstatujeme, že odbor majetkový z dostupných podkladů nezjistil pochybení ze strany MOb ve věci prodeje bytových domů na ul. Křížikova 9 a 11. Vzhledem ke skutečnosti, že prodej uvedených domů v současné době stále probíhá a daná záležitost není ukončena, odbor majetkový MMO doporučuje vyzvat Ing. Škanderu k účasti při vyhlášení výběrového řízení na prodej uvedených domů a po ukončení prodeje informovat odbor majetkový. Odbor majetkový MMo doporučuje informovat Ing. Škanderu o vyřazení domu čp vč. Pozemku parc.č. 1052/4 (Sadová 31) z privatizace. Kontrolující: Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Předmět kontroly: kontrola výkonu samostatné působnosti vedení spisové dokumentace a správnost aplikace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Výsledek kontroly: nebyly zjištěny nedostatky. Odbor investiční byly zahájeny akce: Oprava kontejnerových stání, Generála Píky 9 výměna oken, zateplení, střecha, Varenská oprava oplocení hřiště, S.K. Neumann 8 výměna oken, Nádražní 42, Českobratrská 28, 30, 32 rekonstrukce dvora a zahrady pokračuje realizace akce ZŠ Gen. Píky 13A rekonstrukce pavilonu E (akce dále probíhá) byla ukončena akce ZŠ Gen. Píky 13A oprava cembonitových obkladů pavilonu C byly podány žádosti o dotace: - vyhlášené Nadací OKD z programů Pro budoucnost a Pro Evropu na: realizaci projektu Rekonstrukce veřejného prostranství Zborovská realizaci projektu Rekonstrukce kapličky Sv. Alžběty projektovou dokumentaci pro projekt Revitalizace Komenského sadů obdrželi jsme dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu na regeneraci panelových sídlišť na akci Regenerace sídliště Šalamouna 1. etapa ve výši 4 mil. Kč 4

5 Odbor majetku a strategického rozvoje v oblasti prodeje a správy majetku bylo uzavřeno: 11 smluv o poskytnutí práva provést stavbu 25 nájemních smluv 30 budoucích smluv o zřízení věcného břemene 5 smluv o zřízení věcného břemene Odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu v přenesené působnosti: vydal 280 správních rozhodnutí, kterými se povoluje zvláštní užívání místních komunikací dle 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace bylo stanoveno 10 místních a přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích dle 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění v oblasti údržby veřejných prostranství v daném období probíhalo jarní vyhrabání listí, průklesty a ořezy dřevin, zmlazení keřových skupin, kontrola stromů a zabezpečování čistoty na veřejných prostranstvích bylo zahájeno kosení travnatých ploch a úprava živých plotů byla provedena Hlavní roční kontrola u dětských hřišť a zařízení s následnou úpravou, byla provedena výměna písku v pískovištích včetně oprav pískovišť a laviček byl zajišťován pravidelný úklid okolo dětských zařízení a pískovišť, včetně oplocených hracích sestav bylo naprojektováno celkem 140 ks nových míst pro výsadbu stromů bylo vykáceno celkem 50 ks stromů, a to: 26 ks dle rozhodnutí MMO OŽP, 17 ks na oznámení ze zdravotních důvodů a 7 ks havarijních stromů průběžně byly plněny podněty vyplývající z webové aplikace čistota a pořádek a zelené linky městské policie bylo rozmístěno celkem 144 ks velkokapacitních kontejnerů do ulic městského obvodu V daném období bylo zajištěno pohřbení 8 občanů, k jejichž úmrtí došlo na území zdejšího městského obvodu a o pohřbení se nikdo nepostaral. Odbor organizační a hospodářské správy počet došlých a zveřejněných písemností na úředních deskách 346 počet zaslaných a vyřízených nálezů 186 z toho 2 psi vrátit se podařilo majitelům 112 nalezených věcí na úřadě zůstává 72 nalezených věcí počet došlých oznámení o shromáždění 25 počet vyhotovených výpisů z usnesení orgánů městského obvodu 40 počet evidovaných stížností 10 v přenesené působnosti: odbor zajistil organizaci voleb do EP. V komisích pracovalo: 47 zapisovatelů/lek zaměstnanci ÚMOb MOaP a MMO 423 členů komisí Volby se konaly ve 22 budovách převážně v prostorách městského obvodu MOaP. 5

6 Odbor sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí: v přenesené působnosti: Živé spisy Návštěvy v rodinách - 690x. Účast na soudních jednáních 54x. Jednání na jiných institucích - 214x. Účast u výslechů na PČR 24x. Návštěvy dětí v ústavní výchově 56 návštěv / 96 dětí. Založeno 39 nových spisů Om, a v rejstříku Nom 92 nových položek. Kurátoři pro mládež - klienti s trestnou činností nezletilí 13, mladiství 12. V uvedeném období byly podány 2 návrhy na nařízení ústavní výchovy. Kurátoři pro mládež a sociální pracovníci provedli 6 akcí spojených s kontrolou heren v centru Ostravy a v Ostravě-Přívoze a také se zúčastnili 3 nočních akcí spojených s kontrolou požívání alkoholu nezletilými osobami společně s PČR a MP Ostrava na Stodolní a přilehlých ulicích. Romský asistent se v uvedeném období zúčastnil 3 schůzek policejní buňky na Základní škole na Gebauerově ulici v Ostravě-Přívoze. v samostatné působnosti: Romský asistent v uvedeném období pomohl zajistit byty pro 2 rodiny z našeho obvodu. v oblasti sociálních dávek: přenesené působnosti: Poskytnuty dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi v celkovém počtu případů, v celkové výši Kč. Ve sledovaném období nemělo vliv na poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi neplnění povinností zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte spojené s řádným plněním povinné školní docházky, Ve sledovaném období bylo zajištěno ve spolupráci s odborem financí a rozpočtu uhrazení pravidelných splátek pohledávek u 67 klientů. v oblasti péče o občany: v přenesené působnosti: u 1 klienta je ustanoven zaměstnanec úřadu zvláštním příjemcem důchodu (2x neukončené dědické řízení) u 1 klienta je ustanoven zaměstnanec úřadu zvláštním příjemcem dávky v hmotné nouzi v samostatné působnosti: bylo uzavřeno 17 smluv o poskytování pečovatelské služby v terénu byla poskytnuta pečovatelská služba u 224 klientů bylo přijato 12 žádostí na odlehčovací lůžka, z toho 9 klientům byla poskytnuta odlehčovací služba 35 klientům je MOb MOaP ustanoven do funkce opatrovníka, kterou vykonávají zaměstnanci oddělení péče o občany 2 žadatelé byli doporučeni k pronájmu bytu v domě s pečovatelskou službou v rámci činnosti klubů důchodců v DPS Gajdošova a DPS Dobrovského byly zorganizovány tyto akce: Beseda s příslušníky Městské policie Stáří beze strachu Velikonoční bingo Křeslo pro hosta Koncert studentů Janáčkovy konzervatoře Ostrava 6

7 Posezení ke Svátku matek Koncert Pěveckého sdružení Ostrava Zájezd Lysá hora Odbor stavebního řádu a přestupků v oblasti stavebního úřadu Stavby, mající vliv na život městského obvodu (období ): byly povoleny stavby: Rekonstrukce Domu odborových služeb na hotel - stavební úpravy budov č.p. 887, Přívozská 19, č.p. 593, Husovo náměstí 7 a č.p. 1742, Českobratrská 18, v katastrálním území Moravská Ostrava. Stavebník: H-DEVELOPMENT CZ, a.s. stavební povolení Jindřich Plaza, Nádražní ul., Ostrava - SO Přeložka plynovodního řádu, stavebník: SMP Net, s.r.o. - stavebního povolení Cukrárna na pozemku p.č. 2206/49 (ul. Gen.Píky ) v k.ú. Moravská Ostrava, stavebník : Schodek s.r.o. - stavební povolení Rekonstrukce kapličky sv. Alžběty, Husův sad, kat. území Moravská Ostrava, stavebník: SMO MOb MOaP - stavební povolení Obchodní a administrativní budova Biskupská v k.ú. Moravská Ostrava, stavebník: SN Building, s.r.o. - stavební povolení Přístavba objektu Florián Sport, Janáčkova 20, dům č. p. 1089, na pozemcích p. č a 1915, k. ú. Moravská Ostrava stavebník: Ing. Milan Černek - stavební povolení byly podané žádosti (probíhající řízení): Jindřich Plaza, Nádražní ulice, Ostrava Zajištění stavební jámy pro novostavbu hotelu, administrativní budovy a podzemních garáží, stavebník: Jindřich Plaza Development s.r.o. - stavební povolení Jindřich Plaza, Nádražní ulice, Ostrava Novostavba hotelu, administrativní budovy a podzemních garáží, stavebník: Jindřich Plaza Development s.r.o. - stavební povolení Rekonstrukce tramvajových nástupišť Hotelový dům Jindřich - SO 06 Úprava veřejného osvětlení, stavebník: Dopravní podnik Ostrava, a. s. - žádost o vydání kolaudačního souhlasu,,centrum bezpečné jízdy, areál LIBROS Ostrava-Přívoz" na pozemcích parc. č. 497/2, parc. č. st a parc. č. st v katastrálním území Přívoz, stavebník: Statutární město Ostrava stavební povolení Stavební úpravy a přístavba domu AVIA čp. 901, Havlíčkovo náb. 24, na pozemku p.č 63, k.ú. Moravská Ostrava, stavebník: Aleš Dreiseitel - stavební povolení Výstavba bytového domu ulice Vítězná na pozemcích parc. č. 1111/2, 1111/487, 1111/50, 3530/1 v k.ú. Moravská Ostrava, stavebník: K+Vítězná, s.r.o. stavební povolení Přístupový a komunikační systém do budovy Krajského úřadu, dům č. p. 2771, 28. října 117, k. ú. Moravská Ostrava, stavebník: Moravskoslezský kraj stavební povolení bylo povoleno užívání staveb: Komerční park, Palackého, Ostrava-Přívoz (skladovací, výrobní a provozní prostory). Stavebník: SOLTEX obchodní, a.s. kolaudační souhlas (část stavby) Bytové domy - AMÉBA novostavba, stavebník: Sey Development, a.s. -kolaudační souhlas The Orchard Ostrava, Hornopolní ul., Moravská Ostrava - administrativní objekt č. 3, stavebník: Portal Investments s.r.o. kolaudační souhlas 7

8 Nová demontážní hala na pozemku p. p. č. 450/3 v areálu Ostravských opraven a strojíren za domem č. p. 237, Na Valše 21, k. ú. Přívoz, stavebník: Ostravské opravny a strojírny, s. r. o. kolaudační souhlas Stavební úpravy - Centrum diagnostiky motoriky člověka, na pozemku p. č. 2386/34, Varenská, k. ú. Moravská Ostrava, stavebník: Ostravská univerzita v Ostravě kolaudační souhlas v oblasti přestupků počet došlých oznámení o přestupku 802 vyřízeno celkem 773 z toho: projednáváno v řízení 412 postoupeno, odloženo 361 na pokutách celkem uloženo ,- Kč Odbor školství a volnočasových aktivit od do rozbory hospodaření příspěvkových organizací mateřských a základních škol, Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace slavnostní ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2009 statutárním městem Ostrava setkání vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s řediteli příspěvkových organizací mateřských a základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz u příležitosti Dne učitelů 2009 v klubu Parník schválila Rada města Ostravy usnesením č. 7387/94 městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz poskytnutí transferu za účelem zabezpečení prevence kriminality ve výši ,-- Kč na realizaci projektu Rozšíření služeb v rámci otevřených školních hřišť veřejnosti v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz ve dnech realizovala ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, PO sportovně intelektuální klání SPINAKL 2009 pro základní školy zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Toto klání proběhlo i v dalších sportovních areálech v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz - ZŠaMŠ Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace, ZŠ Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace a TJ Mittal Varenská Odbor vnitřních věcí a kanceláře tajemníka v oblasti personální ke dni měl městský obvod celkem 220 zaměstnanců v evidenčním počtu (vč. dlouhodobých dočasných pracovních neschopností) z toho: chod úřadu zajišťuje 184 zaměstnanců, pečovatelské služby zajišťuje 30 zaměstnanců, ostatní činnosti čistota městského obvodu 4 zaměstnanci, vrátní 2 zaměstnanci. v oblasti správních činností oddělení matriky a ohlašovny na matričním úseku v matričních knihách bylo zapsáno celkem 681 matričních událostí (narození, sňatků a úmrtí, včetně registrovaného partnerství). Celkem bylo vydáno za uvedené období 344 opisů matričních dokladů v případech, kdy se občan dostaví osobně na matriku. Ve 37 případech bylo určeno rodičovství před narozením dítěte a v 68 případech bylo určeno rodičovství po narození dítěte. Bylo podáno 11 žádosti o změnu jména či příjmení. Bylo přijato 14 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně. 8

9 na úseku ověřování podpisů a ověřování opisů a fotokopií listin: bylo provedeno 615 ověření (199 ověření podpisu a 416 ověření listiny) a ve 14 případech bylo provedeno ověření podpisů doma a v nemocnici imobilním občanům. Na počkání v CzechPOINTu bylo vyhotoveno 38 výpisů z rejstříku trestů, 6 výpisů z katastru nemovitostí, 1 výpis z obchodního rejstříku, 2 výpisy z registrů řidičů. na úseku ohlašovny: bylo přihlášeno 411 občanů k trvalému pobytu, bylo přijato 67 žádostí o zrušení trvalého pobytu, bylo vydáno 74 rozhodnutí ve věci zrušení údaje místa trvalého pobytu a 75 rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu nabylo právní moci. na úseku občanských průkazů: bylo za uvedené období přijato 694 žádostí o vydání nového občanského průkazu, vydáno 155 potvrzení po ztrátě, odcizení a odebrání neplatného občanského průkazu. Bylo předáno občanům 522 nově vyhotovených občanských průkazů. Bylo uzavřeno 5 dohod s občanem, který chce využít informačního systému pro komunikaci s úřadem (esmo). Opakovaně jsou po domluvě převzaty žádosti o nové občanské průkazy starším občanům v Domově důchodců v Ostravě Přívoze, po vyhotovení se občanům osobně předávají. Činnost starosty duben - červen Rada MOaP 6.4. Raport se složkami Městské policie, Policie ČR a Hasičského záchranného systému 7.4. Nový kabát pro váš dům sdružení Eurorevital Masarykovo náměstí celonárodní čtení Bible AWO týden architektury v Ostravě Jednání se starostou městského obvodu Slezská Ostrava Atlantik na téma: Otevřená radnice Prezentace projektu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro oblast Jindřišky Akce RPG Rada MOaP Otto Jelinek Colliers Státní svátek Polska konzulát ZMO IPRM schválen, setkání s velvyslancem Fedotovem Pietní akt 64. výročí osvobození města Ostravy 4.5. Raport se složkami Městské policie, Policie ČR a Hasičského záchranného systému 6.5. Slib zapisovatelů okrskových volebních komisí 6.5. mimořádné zasedání ZMOb Rada MOaP Slib členů okrskových volebních komisí, muzejní noc MS sledge hokejistů Jednání u hejtmana Ing. Palase Axis CTPark, ředitel Siwek převod nemocnice, služebna PČR MH ZŠ Gen. Píky spínákl olympiáda ZŠ BorsodChem MCHZ, s.r.o ZMO svěření sadu M. Horákové MOaP Dalkia ČR výtvarná soutěž dětí ZŠ 9

10 1.6. Raport - se složkami Městské policie, Policie ČR a Hasičského záchranného systému 3.6. AXIS Park Call centrum GE MONEY Bank 4.6. Rada MOaP 5.6. Volby do Evropského parlamentu Výzkumný ústav vodohospodářský problematika rozvoje Slavnostní otevření rezidence AMEBA Žákovská osobnost roku Czech Raildays, dům roku Park Inn Z podkladů vedoucích odborů úřadu zpracovala: Mgr. Marcela Mikulová, vedoucí odboru organizačního a hospodářské správy Dne: 15. června

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více