I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009"

Transkript

1 Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (informaci předkládá starosta městského obvodu ve smyslu 97 zákona o obcích) I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od do Konaly se 4 řádné schůze a 1 mimořádná schůze rady. Rada přijala celkem 333 usnesení. Na svých schůzích rada městského obvodu mimo jiné: vydala s účinností od zásady č. ZAS , pro odměňování statutárních orgánů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz schválila projekt městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pod názvem Rozšíření služeb v rámci otevřených školních hřišť veřejnosti v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz poskytla peněžitý dar ve výši ,- Kč paní Iloně Kučerové, Herodova 1894/6, Ostrava, Moravská Ostrava, narozena dne , na realizaci velikonočního představení Pavla Helebranda Evangelium podle houslí v katedrále Božského Spasitele v Ostravě udělila souhlas obchodní firmě GYNCETRUM OSTRAVA s.r.o., IČ , se sídlem Dr. Šmerala 27, Ostrava s umístěním stavby Výstavba nové kliniky pro léčbu neplodnosti Gyncentrum Ostrava na pzemku stavebníka p. č. st. 85/1, ve funkční ploše Jádrové území v kategorii výjimečně přípustné v k. ú. Přívoz vydala s účinností od směrnici SME Zajišťování investic a oprav poskytla peněžitý dar ve výši ,- Kč Přátelům MGO unii rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO, Matiční gymnázium Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, Ostrava, IČ , na zřízení posilovny pro žáky Matičního gymnázia Ostrava poskytla peněžitý dar ve výši ,- Kč SBP Zaviko International, s.r.o., Česká 193/24, Beroun, IČ , na realizaci projektu Ostravsko bez předsudků 2009 poskytla peněžitý dar ve výši ,- Kč FCB OSTRAVA o.s. Motýlova 16, Ostrava Heřmanice, IČ , na pořádání florbalového turnaje Fatpipe Cup 2009 vzala na vědomí stanovisko ředitelky Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace, IČ , Bc. Anny Zaciósové k založení Klubu přátel školy Naše dítě při MŠ Varenská rozhodla o vydání dětských omalovánek s tematikou Moravské Ostravy a Přívozu s nákladem výtisků za účelem vítání prvňáčků a pro slavnostní příležitosti mateřských škol poskytla peněžitý dar ve výši ,- Kč RWR s.r.o., Vřesová 530, Vřesina, IČ , na uspořádání tenisového turnaje Prosperita Open 2009 v Komenského sadech ve dnech vydala s účinností od dodatek č. 6 k řádu č. RAD , Organizační řád Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydala s účinností od směrnici č, SME , Postup při zadávání veřejných zakázek zrušila Pravidla pro podávání a vyřizování stížností při poskytování sociálních služeb vydaná usnesením č. 2386/33/08 poskytla peněžitý dar ve výši ,- Kč Pěveckému sdružení Ostrava, Holasova 16, Ostrava Hrabůvka, IČ , na realizaci koncertu duchovní hudby v Evangelickém kostele na Husově náměstí dne

2 souhlasila na základě 3 odst. 1 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s přerušením a zabezpečením provozu mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, v měsících červenci a srpnu 2009 souhlasila s realizací projektu VYBUDOVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍ JAZYKOVÉ UČEBNY Základní školou Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, IČ , v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s postavením příspěvkové organizace coby žadatele o dotaci a příjemce dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ , se sídlem Hrabákova 1/1861, Ostrava Moravská Ostrava II. Informace o činnosti úřadu městského obvodu od do Odbor bytového hospodářství v oblasti správy domovního a bytového fondu bylo uzavřeno celkem 22 nájemních smluv na pronájem bytu z toho: rozhodnutím rady městského obvodu 11 výběrovým řízením 2 nájemní smlouvou na zákl. výměny bytů 7 nájemní smlouvou na zákl. přechodu nájmu 2 počet uzavřených dodatků k nájemní smlouvě 1 počet uzavřených dohod o ukončení nájmu 7 počet žalobních návrhů - vypracovaných 44 souhlas rady městského obvodu k podnájmu NP 7 rozhodnutí rady městského obvodu o uzavření nájemních smluv na NP 3 poskytnutí slevy z nájmu NP 2 neposkytnutí slevy z nájmu NP 1 uzavření smluv o prodeji podniku 2 rada městského obvodu vzala na vědomí výpovědi z nájmu nebytových prostor a současně rozhodla o záměru pronajmout NP 4 rada městského obvodu rozhodla o uzavření dodatků k nájemním smlouvám na zvýšení o DPH vypovězení nájemního vztahu u NP 4 v oblasti privatizace domovního a bytového fondu počet uzavřených smluv na převod vlastnictví 13 z toho: bytových jednotek 13 domů 0 nebytových prostorů 0 půdních vestaveb 0 počet uzavřených smluv na max. 30% slevy, dary 121 slevy 8 dary nad ,- Kč 75 dary do ,- Kč 38 projednané materiály 40 radou městského obvodu 14 zastupitelstvem městského obvodu garáží 4 štítové stěny 2

3 prohlášení vlastníka 1 daňové přiznání 25 Odbor financí a rozpočtu - oddělení místních poplatků a exekucí provedl: v oblasti místních poplatků: přihlášeno 125 poplatníků místního poplatku ze psů, odhlášeno 72 poplatníků místního poplatku ze psů, přiděleno 119 nových evidenčních známek pro psy. v oblasti vymáhání pohledávek exekucí: v přenesené působnosti: k vymožení nedoplatků na místním poplatku ze psů vydány celkem 8 exekučních příkazů, provedeno 51 výzev k zaplacení nedoplatku na místním poplatku, vydáno 25 ostatních rozhodnutí v rámci poplatkového řízení, k vymáhání převzato 294 rozhodnutí o uložení pokuty občanům za přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, k vymáhání převzato 9 rozhodnutí za správní delikt dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k zajištění úhrady pokut bylo dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů vydáno 79 exekučních příkazů na přikázání pohledávky z účtu povinného, provedeno 193 výzev k zaplacení pokuty, provedeno 26 výzev k součinnosti, podáno 7 přihlášení pohledávky do dědického řízení, 12x použito k doručení rozhodnutí institutu doručení veřejnou vyhláškou, vydáno 23 ostatních rozhodnutí v samostatná působnosti: pro zajištění pohledávek po zemřelých dlužnicích podáno 14 přihlášek pohledávek do dědického řízení, provedeno 112 výzev k zaplacení pohledávky, podáno celkem 118 žádostí o pomoc soudu dle 260 o.s.ř., podáno celkem 5 návrhů k příslušným soudům o prohlášení o majetku dlužníka, podáno celkem 64 návrhů k okresnímu soudu na výkon rozhodnutí (exekuci), podáno celkem 2 přihlášky pohledávek do likvidace, v návaznosti na rozhodnutí orgánů městského obvodu o prominutí poplatků a úroků z prodlení uzavřeno 149 dohod o prominutí dluhu a 7 dohod o splátkách dluhu, podáno celkem 33 žádostí dlužníků o prominutí poplatků a úroků z prodlení podáno celkem 14 žádostí dlužníků o povolení splátek dluhu, v souladu se zákonem o dani z převodu nemovitostí podáno na FÚ Ostrava 1 celkem 91 řádných přiznání k dani z převodu nemovitostí. v oblasti výherních hracích přístrojů na úseku řízení ve věci povolení provozování výherních hracích přístrojů vydáno celkem 48 správních rozhodnutí a 2 platební výměry, zahájeno 1 správní řízení ve věci porušení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a podmínek daných rozhodnutím o povolení provozování VHP. Správní řízení bylo ukončeno rozhodnutím o uložení pokuty za porušení 9 a 10 zákona, zpracování a kontrola podkladů pro výpočet odvodu části výtěžku za účetní období roku 2008 včetně kontroly odvedených plateb, provedeno oznámení 41 provozovatelům o způsobu použití odvodu části výtěžku ( 16, odst. 3 zákona), 3

4 kontrola místních poplatků za provozované VHP ve I. čtvrtletí 2009, kontrola plateb místních poplatků a vyrozumění provozovatelů v případě vzniku rozdílů nebo nedostačujících údajů v hlášení o zahájení nebo ukončení provozu VHP Odbor interního auditu a finanční kontroly u statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byly od poslední zprávy, tj. v období od do uzavřeny 3 vnější kontroly. Kontrolující: Magistrát města Ostravy, odbor komunální a bytový Předmět kontroly: výkon samostatné působnosti prošetření žádosti členů bytového družstva BD Božkova 57 a BD Božkova Výsledek kontroly: závěrem možno konstatovat na základě písemných podkladů předložených MOb: - pracovníci obvodu postupovali v souladu se Zásadami č. 2, řídili se příslušnými rozhodnutími zastupitelstva MOb, a po formální stránce nedošlo k pochybení - je možno se domnívat, že u prodeje předmětného domu se jedná o spekulativní záměry nákupu jiných subjektů Kontrolující: Magistrát města Ostravy, odbor majetkový Předmět kontroly: výkon samostatné působnosti postup řešení žádosti Ing. Miroslava Škandery o koupi bytových domů Výsledek kontroly: k dané stížnosti konstatujeme, že odbor majetkový z dostupných podkladů nezjistil pochybení ze strany MOb ve věci prodeje bytových domů na ul. Křížikova 9 a 11. Vzhledem ke skutečnosti, že prodej uvedených domů v současné době stále probíhá a daná záležitost není ukončena, odbor majetkový MMO doporučuje vyzvat Ing. Škanderu k účasti při vyhlášení výběrového řízení na prodej uvedených domů a po ukončení prodeje informovat odbor majetkový. Odbor majetkový MMo doporučuje informovat Ing. Škanderu o vyřazení domu čp vč. Pozemku parc.č. 1052/4 (Sadová 31) z privatizace. Kontrolující: Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Předmět kontroly: kontrola výkonu samostatné působnosti vedení spisové dokumentace a správnost aplikace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Výsledek kontroly: nebyly zjištěny nedostatky. Odbor investiční byly zahájeny akce: Oprava kontejnerových stání, Generála Píky 9 výměna oken, zateplení, střecha, Varenská oprava oplocení hřiště, S.K. Neumann 8 výměna oken, Nádražní 42, Českobratrská 28, 30, 32 rekonstrukce dvora a zahrady pokračuje realizace akce ZŠ Gen. Píky 13A rekonstrukce pavilonu E (akce dále probíhá) byla ukončena akce ZŠ Gen. Píky 13A oprava cembonitových obkladů pavilonu C byly podány žádosti o dotace: - vyhlášené Nadací OKD z programů Pro budoucnost a Pro Evropu na: realizaci projektu Rekonstrukce veřejného prostranství Zborovská realizaci projektu Rekonstrukce kapličky Sv. Alžběty projektovou dokumentaci pro projekt Revitalizace Komenského sadů obdrželi jsme dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu na regeneraci panelových sídlišť na akci Regenerace sídliště Šalamouna 1. etapa ve výši 4 mil. Kč 4

5 Odbor majetku a strategického rozvoje v oblasti prodeje a správy majetku bylo uzavřeno: 11 smluv o poskytnutí práva provést stavbu 25 nájemních smluv 30 budoucích smluv o zřízení věcného břemene 5 smluv o zřízení věcného břemene Odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu v přenesené působnosti: vydal 280 správních rozhodnutí, kterými se povoluje zvláštní užívání místních komunikací dle 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace bylo stanoveno 10 místních a přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích dle 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění v oblasti údržby veřejných prostranství v daném období probíhalo jarní vyhrabání listí, průklesty a ořezy dřevin, zmlazení keřových skupin, kontrola stromů a zabezpečování čistoty na veřejných prostranstvích bylo zahájeno kosení travnatých ploch a úprava živých plotů byla provedena Hlavní roční kontrola u dětských hřišť a zařízení s následnou úpravou, byla provedena výměna písku v pískovištích včetně oprav pískovišť a laviček byl zajišťován pravidelný úklid okolo dětských zařízení a pískovišť, včetně oplocených hracích sestav bylo naprojektováno celkem 140 ks nových míst pro výsadbu stromů bylo vykáceno celkem 50 ks stromů, a to: 26 ks dle rozhodnutí MMO OŽP, 17 ks na oznámení ze zdravotních důvodů a 7 ks havarijních stromů průběžně byly plněny podněty vyplývající z webové aplikace čistota a pořádek a zelené linky městské policie bylo rozmístěno celkem 144 ks velkokapacitních kontejnerů do ulic městského obvodu V daném období bylo zajištěno pohřbení 8 občanů, k jejichž úmrtí došlo na území zdejšího městského obvodu a o pohřbení se nikdo nepostaral. Odbor organizační a hospodářské správy počet došlých a zveřejněných písemností na úředních deskách 346 počet zaslaných a vyřízených nálezů 186 z toho 2 psi vrátit se podařilo majitelům 112 nalezených věcí na úřadě zůstává 72 nalezených věcí počet došlých oznámení o shromáždění 25 počet vyhotovených výpisů z usnesení orgánů městského obvodu 40 počet evidovaných stížností 10 v přenesené působnosti: odbor zajistil organizaci voleb do EP. V komisích pracovalo: 47 zapisovatelů/lek zaměstnanci ÚMOb MOaP a MMO 423 členů komisí Volby se konaly ve 22 budovách převážně v prostorách městského obvodu MOaP. 5

6 Odbor sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí: v přenesené působnosti: Živé spisy Návštěvy v rodinách - 690x. Účast na soudních jednáních 54x. Jednání na jiných institucích - 214x. Účast u výslechů na PČR 24x. Návštěvy dětí v ústavní výchově 56 návštěv / 96 dětí. Založeno 39 nových spisů Om, a v rejstříku Nom 92 nových položek. Kurátoři pro mládež - klienti s trestnou činností nezletilí 13, mladiství 12. V uvedeném období byly podány 2 návrhy na nařízení ústavní výchovy. Kurátoři pro mládež a sociální pracovníci provedli 6 akcí spojených s kontrolou heren v centru Ostravy a v Ostravě-Přívoze a také se zúčastnili 3 nočních akcí spojených s kontrolou požívání alkoholu nezletilými osobami společně s PČR a MP Ostrava na Stodolní a přilehlých ulicích. Romský asistent se v uvedeném období zúčastnil 3 schůzek policejní buňky na Základní škole na Gebauerově ulici v Ostravě-Přívoze. v samostatné působnosti: Romský asistent v uvedeném období pomohl zajistit byty pro 2 rodiny z našeho obvodu. v oblasti sociálních dávek: přenesené působnosti: Poskytnuty dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi v celkovém počtu případů, v celkové výši Kč. Ve sledovaném období nemělo vliv na poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi neplnění povinností zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte spojené s řádným plněním povinné školní docházky, Ve sledovaném období bylo zajištěno ve spolupráci s odborem financí a rozpočtu uhrazení pravidelných splátek pohledávek u 67 klientů. v oblasti péče o občany: v přenesené působnosti: u 1 klienta je ustanoven zaměstnanec úřadu zvláštním příjemcem důchodu (2x neukončené dědické řízení) u 1 klienta je ustanoven zaměstnanec úřadu zvláštním příjemcem dávky v hmotné nouzi v samostatné působnosti: bylo uzavřeno 17 smluv o poskytování pečovatelské služby v terénu byla poskytnuta pečovatelská služba u 224 klientů bylo přijato 12 žádostí na odlehčovací lůžka, z toho 9 klientům byla poskytnuta odlehčovací služba 35 klientům je MOb MOaP ustanoven do funkce opatrovníka, kterou vykonávají zaměstnanci oddělení péče o občany 2 žadatelé byli doporučeni k pronájmu bytu v domě s pečovatelskou službou v rámci činnosti klubů důchodců v DPS Gajdošova a DPS Dobrovského byly zorganizovány tyto akce: Beseda s příslušníky Městské policie Stáří beze strachu Velikonoční bingo Křeslo pro hosta Koncert studentů Janáčkovy konzervatoře Ostrava 6

7 Posezení ke Svátku matek Koncert Pěveckého sdružení Ostrava Zájezd Lysá hora Odbor stavebního řádu a přestupků v oblasti stavebního úřadu Stavby, mající vliv na život městského obvodu (období ): byly povoleny stavby: Rekonstrukce Domu odborových služeb na hotel - stavební úpravy budov č.p. 887, Přívozská 19, č.p. 593, Husovo náměstí 7 a č.p. 1742, Českobratrská 18, v katastrálním území Moravská Ostrava. Stavebník: H-DEVELOPMENT CZ, a.s. stavební povolení Jindřich Plaza, Nádražní ul., Ostrava - SO Přeložka plynovodního řádu, stavebník: SMP Net, s.r.o. - stavebního povolení Cukrárna na pozemku p.č. 2206/49 (ul. Gen.Píky ) v k.ú. Moravská Ostrava, stavebník : Schodek s.r.o. - stavební povolení Rekonstrukce kapličky sv. Alžběty, Husův sad, kat. území Moravská Ostrava, stavebník: SMO MOb MOaP - stavební povolení Obchodní a administrativní budova Biskupská v k.ú. Moravská Ostrava, stavebník: SN Building, s.r.o. - stavební povolení Přístavba objektu Florián Sport, Janáčkova 20, dům č. p. 1089, na pozemcích p. č a 1915, k. ú. Moravská Ostrava stavebník: Ing. Milan Černek - stavební povolení byly podané žádosti (probíhající řízení): Jindřich Plaza, Nádražní ulice, Ostrava Zajištění stavební jámy pro novostavbu hotelu, administrativní budovy a podzemních garáží, stavebník: Jindřich Plaza Development s.r.o. - stavební povolení Jindřich Plaza, Nádražní ulice, Ostrava Novostavba hotelu, administrativní budovy a podzemních garáží, stavebník: Jindřich Plaza Development s.r.o. - stavební povolení Rekonstrukce tramvajových nástupišť Hotelový dům Jindřich - SO 06 Úprava veřejného osvětlení, stavebník: Dopravní podnik Ostrava, a. s. - žádost o vydání kolaudačního souhlasu,,centrum bezpečné jízdy, areál LIBROS Ostrava-Přívoz" na pozemcích parc. č. 497/2, parc. č. st a parc. č. st v katastrálním území Přívoz, stavebník: Statutární město Ostrava stavební povolení Stavební úpravy a přístavba domu AVIA čp. 901, Havlíčkovo náb. 24, na pozemku p.č 63, k.ú. Moravská Ostrava, stavebník: Aleš Dreiseitel - stavební povolení Výstavba bytového domu ulice Vítězná na pozemcích parc. č. 1111/2, 1111/487, 1111/50, 3530/1 v k.ú. Moravská Ostrava, stavebník: K+Vítězná, s.r.o. stavební povolení Přístupový a komunikační systém do budovy Krajského úřadu, dům č. p. 2771, 28. října 117, k. ú. Moravská Ostrava, stavebník: Moravskoslezský kraj stavební povolení bylo povoleno užívání staveb: Komerční park, Palackého, Ostrava-Přívoz (skladovací, výrobní a provozní prostory). Stavebník: SOLTEX obchodní, a.s. kolaudační souhlas (část stavby) Bytové domy - AMÉBA novostavba, stavebník: Sey Development, a.s. -kolaudační souhlas The Orchard Ostrava, Hornopolní ul., Moravská Ostrava - administrativní objekt č. 3, stavebník: Portal Investments s.r.o. kolaudační souhlas 7

8 Nová demontážní hala na pozemku p. p. č. 450/3 v areálu Ostravských opraven a strojíren za domem č. p. 237, Na Valše 21, k. ú. Přívoz, stavebník: Ostravské opravny a strojírny, s. r. o. kolaudační souhlas Stavební úpravy - Centrum diagnostiky motoriky člověka, na pozemku p. č. 2386/34, Varenská, k. ú. Moravská Ostrava, stavebník: Ostravská univerzita v Ostravě kolaudační souhlas v oblasti přestupků počet došlých oznámení o přestupku 802 vyřízeno celkem 773 z toho: projednáváno v řízení 412 postoupeno, odloženo 361 na pokutách celkem uloženo ,- Kč Odbor školství a volnočasových aktivit od do rozbory hospodaření příspěvkových organizací mateřských a základních škol, Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace slavnostní ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2009 statutárním městem Ostrava setkání vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s řediteli příspěvkových organizací mateřských a základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz u příležitosti Dne učitelů 2009 v klubu Parník schválila Rada města Ostravy usnesením č. 7387/94 městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz poskytnutí transferu za účelem zabezpečení prevence kriminality ve výši ,-- Kč na realizaci projektu Rozšíření služeb v rámci otevřených školních hřišť veřejnosti v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz ve dnech realizovala ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, PO sportovně intelektuální klání SPINAKL 2009 pro základní školy zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Toto klání proběhlo i v dalších sportovních areálech v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz - ZŠaMŠ Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace, ZŠ Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace a TJ Mittal Varenská Odbor vnitřních věcí a kanceláře tajemníka v oblasti personální ke dni měl městský obvod celkem 220 zaměstnanců v evidenčním počtu (vč. dlouhodobých dočasných pracovních neschopností) z toho: chod úřadu zajišťuje 184 zaměstnanců, pečovatelské služby zajišťuje 30 zaměstnanců, ostatní činnosti čistota městského obvodu 4 zaměstnanci, vrátní 2 zaměstnanci. v oblasti správních činností oddělení matriky a ohlašovny na matričním úseku v matričních knihách bylo zapsáno celkem 681 matričních událostí (narození, sňatků a úmrtí, včetně registrovaného partnerství). Celkem bylo vydáno za uvedené období 344 opisů matričních dokladů v případech, kdy se občan dostaví osobně na matriku. Ve 37 případech bylo určeno rodičovství před narozením dítěte a v 68 případech bylo určeno rodičovství po narození dítěte. Bylo podáno 11 žádosti o změnu jména či příjmení. Bylo přijato 14 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně. 8

9 na úseku ověřování podpisů a ověřování opisů a fotokopií listin: bylo provedeno 615 ověření (199 ověření podpisu a 416 ověření listiny) a ve 14 případech bylo provedeno ověření podpisů doma a v nemocnici imobilním občanům. Na počkání v CzechPOINTu bylo vyhotoveno 38 výpisů z rejstříku trestů, 6 výpisů z katastru nemovitostí, 1 výpis z obchodního rejstříku, 2 výpisy z registrů řidičů. na úseku ohlašovny: bylo přihlášeno 411 občanů k trvalému pobytu, bylo přijato 67 žádostí o zrušení trvalého pobytu, bylo vydáno 74 rozhodnutí ve věci zrušení údaje místa trvalého pobytu a 75 rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu nabylo právní moci. na úseku občanských průkazů: bylo za uvedené období přijato 694 žádostí o vydání nového občanského průkazu, vydáno 155 potvrzení po ztrátě, odcizení a odebrání neplatného občanského průkazu. Bylo předáno občanům 522 nově vyhotovených občanských průkazů. Bylo uzavřeno 5 dohod s občanem, který chce využít informačního systému pro komunikaci s úřadem (esmo). Opakovaně jsou po domluvě převzaty žádosti o nové občanské průkazy starším občanům v Domově důchodců v Ostravě Přívoze, po vyhotovení se občanům osobně předávají. Činnost starosty duben - červen Rada MOaP 6.4. Raport se složkami Městské policie, Policie ČR a Hasičského záchranného systému 7.4. Nový kabát pro váš dům sdružení Eurorevital Masarykovo náměstí celonárodní čtení Bible AWO týden architektury v Ostravě Jednání se starostou městského obvodu Slezská Ostrava Atlantik na téma: Otevřená radnice Prezentace projektu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro oblast Jindřišky Akce RPG Rada MOaP Otto Jelinek Colliers Státní svátek Polska konzulát ZMO IPRM schválen, setkání s velvyslancem Fedotovem Pietní akt 64. výročí osvobození města Ostravy 4.5. Raport se složkami Městské policie, Policie ČR a Hasičského záchranného systému 6.5. Slib zapisovatelů okrskových volebních komisí 6.5. mimořádné zasedání ZMOb Rada MOaP Slib členů okrskových volebních komisí, muzejní noc MS sledge hokejistů Jednání u hejtmana Ing. Palase Axis CTPark, ředitel Siwek převod nemocnice, služebna PČR MH ZŠ Gen. Píky spínákl olympiáda ZŠ BorsodChem MCHZ, s.r.o ZMO svěření sadu M. Horákové MOaP Dalkia ČR výtvarná soutěž dětí ZŠ 9

10 1.6. Raport - se složkami Městské policie, Policie ČR a Hasičského záchranného systému 3.6. AXIS Park Call centrum GE MONEY Bank 4.6. Rada MOaP 5.6. Volby do Evropského parlamentu Výzkumný ústav vodohospodářský problematika rozvoje Slavnostní otevření rezidence AMEBA Žákovská osobnost roku Czech Raildays, dům roku Park Inn Z podkladů vedoucích odborů úřadu zpracovala: Mgr. Marcela Mikulová, vedoucí odboru organizačního a hospodářské správy Dne: 15. června

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 12. 2008 do 28. 2. 2009

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 12. 2008 do 28. 2. 2009 Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (informaci předkládá starosta městského obvodu ve smyslu 97 zákona o obcích) I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

II. Informace o činnosti úřadu městského obvodu. v období od 1. 12. 2009 do 28. 2. 2010

II. Informace o činnosti úřadu městského obvodu. v období od 1. 12. 2009 do 28. 2. 2010 Informace Moravská Ostrava a Přívoz (informaci předkládá městského obvodu ve smyslu 97 zákona o obcích) I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 12. 2009 do 28. 2. 2010 Konaly se 3

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne 09.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 11. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 03/OIMH/01 Návrh

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.01.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček (ČSSD) Tomáš Kuřec (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek (politické

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odkazy Zákon č. 101/2000

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od do

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od do Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (informaci předkládá starosta městského obvodu ve smyslu 97 zákona o obcích) I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013 Materiál č. 01/VED/01, příloha č. 1 občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013 (ve smyslu 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 Rozpočet obce po RO 2014/3 Rozpočet

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 17. 5. 2017 1. Návrh ke schválení účetní závěrky městské části Praha 4 za rok 2016 a účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha

Více

Přihláška do výběrového řízení vyhlášeného statutárním městem Přerovem

Přihláška do výběrového řízení vyhlášeného statutárním městem Přerovem Přihláška do výběrového řízení vyhlášeného statutárním městem Přerovem (pro fyzické osoby nepodnikatele) Předmět výběrového řízení:...... Jméno, příjmení:... Trvalý pobyt, popř. kontaktní adresa pro zasílání

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Registr osobních zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Informace o zpracování osobních zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti Městského úřadu Hostinné

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 88. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 7. října (č. 1310/ /88)

- 1 - U S N E S E N Í. z 88. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 7. října (č. 1310/ /88) - 1 - U S N E S E N Í z 88. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 7. října 2014 (č. 1310/88 1326/88) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. K. Gebauer, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 17. prosince 2014

Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 17. prosince 2014 Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 17. prosince 2014 1/ 2/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing. Martina

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 Změna Příjmy 4 294 600,00

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

3500/ /00/01-001/00/R,

3500/ /00/01-001/00/R, U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. června 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14 120. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2014 čís. 5037/RMObM1014/120/14 5045/RMObM1014/120/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 54. zasedání dne 30. září 2016

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 54. zasedání dne 30. září 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 54. zasedání dne 30. září 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 5649/2016 Číslo spisu jednání: 5648/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:20

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2015 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 53. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 15. července 2013 čís. 754/53 767/53 1/5 754/53 Rada městského obvodu Martinov 15. července

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Návrh 1. úpravy rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 17. 10. 2011 čís. 324/23 345/23 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 22. 1. 2009 679/M/09 688/M/09

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0 z 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.9.2014 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Ukončení: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: zasedací sál č.

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. 09. 2011 čís. 0182/ZMOb1014/4/11 0226/ZMOb1014/4/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 38. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. února 2008 čís. usn. 837/38 čís. usn. 853/38 Ing.

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 81. schůze Rady města Kolína konaná dne 31.10.2016 2626/81/RM/2016 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 81. schůze Rady města Kolína v následujícím

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 25. května 2011 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 1 7 / 1 1 1. Informativní

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.6.2016 396/15/RM/2016 Souhlas zřizovatele zařazení projektových záměrů příspěvkové

Více