ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: Vichice Podle údaj meteorolog se pehnala nad naším územím vichice o rychlosti až 206 km/hod. U nás to bylo podstatn mén. V nárazech jen 136 km/ hod. I tento vtíek má poádnou sílu. Podle výpotu tlaí na jeden metr tverení silou asi 104 kg. Pi rychlosti vtru 200 km/hod. se tento tlak zvyšuje na 224 kg. Pedstavíme-li si tuto sílu v korunách strom nebo na budovách, není nutné více dodávat. V mnohých pípadech je síla vtru ovlivnna místními podmínkami. Pekážky v podob kopc, budov a lesních masív psobí na proudní vzduchu rzn. Vedle zmírnní mohou psobit i obrácen. Tato skutenost byla asi jednou z píin, že vedle padlého zdravého stromu zstal stát zcela nepoškozený veterán. Na majetku msta vnikla škoda ve výši cca ,- K. V lesích je odhadováno, že došlo k polomm v rozsahu kolem 450 m3. V penzích to iní ,-K. V jednotlivých ástech obce bylo vyvráceno nebo siln poškozeno 9 strom. Škoda na stromech a náklady na následnou likvidaci budou init asi ,-K. Ti z tchto strom svým pádem zniily majetek fyzických osob ve výši ,- Vážení spoluobané, úvodem mi dovolte, abych vás pozval na 3. zasedání mstského zastupitelstva, které se bude konat 21. bezna 2007 v 17 hodin. V lednu zasáhla náš region vichice, která napáchala v Miroticích a jejich ástech znané škody. Jejich náhradu bude požadovat msto na pojišovn, ale není jisté v jakém rozsahu a výši bude její plnní. V dsledku této události došlo k ad nepíjemných situací, pedevším k perušení dodávky elektiny, která postihla nejvíce Mirotice, Boice a Lukovice. Tímto bych chtl takto postiženým obanm vysvtlit, že pes veškerou snahu MÚ nebylo možné odstranní závad urychlit. Dalším problémem, který znepíjemnil život našim obanm, byl výpadek kabelové televize. Pes každodenní urgence u firmy OSEX se nepodailo zajistit rychle opravy vzniklých závad a zde bych rád upozornil obany, že Msto Mirotice a firma OSEX nejsou vázány žádnou smlouvou, takže nemžeme innost této firmy nijak ovlivnit. ad uživatel kabelové pípojky došla trplivost a zaala si poizovat náhradní píjem signálu. Zde asi dojde k nkterým konfliktním situacím, protože umístní satelitní antény musí schválit vlastník domu. Jedná se pedevším o byty ve vlastnictví msta, kde již pedcházející rady msta povolovaly instalaci antén mimo elní pohled z ulice. Vím, že ad oban se toto stanovisko nebude líbit, ale nechceme mnit nastolený trend. M. Brunclík K. Škody na budovách jsou vyísleny na ,-K. F.Hebejk,taj.MÚ

2 Informace ke studnám Každý, kdo odebírá podzemní vodu, tak smí init pouze na základ vydaného POVOLENÍ k odbru vody nyní je to 8 odst. 1 písm.b) bod 1. platného znní vodního zákona (.254/2001 Sb.) Povolení k odbru podzemních vod je vázáno na vodní dílo (studnu), nikoliv na osobu, a pechází na další nabyvatele vodního díla, pokud nadále bude sloužit úelu uvedenému v povolení. Dle l.ii bodu 2 platného znní vodního zákona platnost vydaného povolení k odbru podzemních vod, která nabyla právní moci do 31.prosince 2001, zaniká nejpozdji dnem 1. ledna 2008, (pokud již nezanikla uplynutím doby, na kterou byla udlena, byla-li tato doba kratší). Toto se netýká odbru podzemních vod ze studní urených pro individuální zásobování domácností (dále jen domovní studny ) pitnou vodou!!! tzn., že povolení k odbru podzemních vod z domovních studní pro pitné i jiné úely platí i nadále. Druhy studní: A Studny vybudované ped 1. lednem 1955 (dále jen historické studny ). Tyto studny jsou ze zákona považovány za povolené i kolaudované. Rovnž užívání vody odbr z tchto studní je považováno za povolené, tebaže se nedochovaly doklady. Odbr vody z historických studní : pro potebu jednotlivých domácností nadále platí a není poteba o nic žádat pro ostatní úely (právnické osoby a fyzické osoby pro podnikání apod. ) zaniká k nutno požádat o povolení k odbru podzemní vody. B Studny vybudované v letech spolu se stavbou hlavní rodinným domem, chatou apod. Tyto studny mají být stavebn povoleny a kolaudovány, rovnž k odbru vody má být vydáno povolení dle vodního zákona. ešení: Pokud neexistuje samostatné stavební povolení na studnu : - vyhledat stavební povolení i kolaudaní rozhodnutí na stavbu hlavní pokud je v tchto rozhodnutích zmínka o studni (nap. že nemovitost bude zásobována z vlastní studny), lze na takovouto studnu pohlížet jako na stavbu povolenou ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC i kolaudovanou; -nutno však požádat o vydání povolení k odbru podzemní vody z této studny C Studny samostatn vybudované v letech Tyto studny mají být stavebn povoleny a kolaudovány, rovnž k odbru vody má být vydáno povolení dle vodního zákona. ešení: Pokud neexistuje stavební povolení, kolaudaní rozhodnutí na studnu ani povolení k odbru podzemní vody z pedmtné studny, je poteba vše zlegalizovat a požádat o povolení k odbru podzemní vody ze studny. Samotnou stavbu studny lze ešit dvma zpsoby: 1) - pokud lze doložit, že stavba studny byla povolena, avšak nezachovaly se k tomu potebné doklady, poídí vlastník stavby zjednodušenou dokumentaci pedmtné stavby a pedloží ji píslušnému stavebnímu úadu k ovení 2) pokud je zejmé, že stavba studny byla provedena bez stavebního povolení, je poteba požádat o její dodatené povolení dle 129 odst. 2 platného znní stavebního zákona, s tím, že stavebník pedloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o ádné stavební povolení. V obou uvedených pípadech je zárove poteba podat i žádost o povolení k odbru podzemních vod. D Studny vybudované (resp. povolené) po Tyto studny mají být stavebn povoleny a kolaudovány, rovnž k odbru vody má být vydáno povolení dle souasného vodního zákona. Pokud jsou tato povolení vydána a to dle 8 a 15 zák.. 254/2001 Sb., ve znní pozdjších pedpis, tak povolení k odbru podzemních vod ze zákona k nezanikají a platí i nadále, pokud však nezaniknou uplynutím doby, na kterou byla povolení vydána. Píslušným úadem k vydání výše citovaných povolení je vodoprávní úad, který je zárove i speciálním stavebním úadem pro stavby vodních dl studní. Pro obany jsou to dle územní psobnosti : MÚ Písek, MÚ Mirotice a MÚ Mirovice Pro ostatní MÚ Písek UPOZORNNÍ Ustanovení l. II bod 2. platného znní vodního zákona se však dále vztahuje i na : - povolení k odbru povrchových vod - a povolení k vypouštní odpadních vod do vod povrchových i podzemních, která byla pravomocn vydána do Zde tento zákonem daný zánik povolení platí bez výjimky pro všechny, tzn. i pro jednotlivé obany (domácnosti). Ustanovení o zániku se nevztahuje pouze na povolené vypouštní odpadních vod do veejné kanalizace. Podrobnjší informace lze zjistit na speciáln zízených webových stránkách kde je nap. odkaz asté dotazy nebo Diskusní fórum, zde je možné nalézt adu odpovdí k této problematice. Rovnž je možné získat informace na bezplatné telefonní lince (Informaní kancelá MZe), kde odpovídají nejfundovanjší specialisté na tuto problematiku. Vypracovala: Ing. Nadžda ernická V Písku dne MO RS Mirotice Výroní lenská schze Výbor MO RS Mirotice zve všechny své leny na výroní lenskou schzi, která se bude konat dne od 9.00 hod. v restauraci U Alše. Informace Od platí dodatek k bližším podmínkám výkonu ryb. Práva, na revírech JÚS se mní takto : V mimopstruhových revírech si mže lovící ponechat v jednom dnu nejvýše 2 kusy kapra, nebo štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce, nebo jejich kombinace. Maximální poet ponechaných kus tchto druh ryb krom bolena dravého na jednu roní mimopstruhovou povolenku je stanoven na 50 ks, na plroní povolenku 30 ks. V pípad, že držitel povolenky vyerpá tento limit, je oprávnn si zakoupit další povolenku. F.H. ádková inzerce eský výrobce nabízí pivýdlek. Garantujeme Vám výdlek min ,- K msín. Nebojte se nám zavolat. Tel. : ŽÁDNÝ PODVOD!!! 2 BEZEN 2007

3 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC DTSKÉ HIŠT namátkové kontroly a prosíme i Vás, ob- any Mirotic a rodie, o pomoc proti vandalismu. Kolektiv rodi Zajímalo nás, co spáchala novoroní vichice s Dtským hištm, a k našemu údivu, škody zde zpsobené, nebyly pouze dílem pírody. Vandalismus ve zdejších koninách nebere konce, a to i pes nkolikeré upozornní. Pár dobrovolník rádo udržuje ten malý kousek pro všechny dti, který by bez jejich volného asu a finanních prostedk nevznikl, ale i jim ta pomyslná studnice trplivosti petekla pi smutném pohledu na zdevastované hišt a byla již do tohoto problému zapojena Policie. Pípad je v šetení a dne bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Policií budou provádny A n k e t a Poínaje dnešním íslem Zpravodaje vám zaneme pinášet názory obyvatel okolních vesnic spadajících do katastru Mirotic na to, co by si páli ve svém bydlišti zmnit, nebo co je naopak tší. Zaínáme podle abecedy, takže jako první jsme se ptali v Boicích. A jaké byly nejastjší odpovdi? Boití nejvíce žehrají na špatný stav obecních komunikací. Uvítali by i možnost upravit veejnou zele na návsi. Další poznámky se týkaly odpad - obané by pivítali, kdyby v obci mli dostupné všechny typy kontejner na tídný odpad. V souvislosti s odpadem padl ješt jeden návrh - prosba o to, aby ve spolupráci s nejbližším sbrným dvorem uspoádala obec nkdy v sezón, tedy v dob, kdy budou v Boicích i rekreanti - "železnou nedli", ovšem zamenou na sbr elektroodpadu - vysloužilých televizor,. lednic a podobných spotebi, které jinak asto koní naprosto nevhodn v kontejneru za vsí. Starší obyvatelé, kteí potebují pravidelnou lékaskou péi a nemají vlastní auto, proto pro n znamená návštva lékae velký problém, by byli rádi za návštvy lékae u nich doma. Další pipomínky se týkaly pojízdné prodejny. Zvlášt ti starší, kteí jsou na pojízdné prodejn závislí, protože nemají bez auta možnost nakupovat v Miroticích, by byli rádi, kdyby se na nástnce pravideln objevovala informace o tom, zda a kdy pojízdná prodejna do obce pijede. Píšt: Jarotice Stanovisko msta Komunikace Msto Mirotice má ve svém vlastnictví velice rozsáhlou sí komunikací. Jejich význam a dležitost je posuzována z rzných pohled. Oban to posuzuje z pohledu uživatele té své cesty, msto pak z pohledu provozovatele celé rozsáhlé sít. Vzhledem k tomu, že msto pijalo filosofii ešit opravu komunikací dkladn, jsou náklady na 1 m2 asfaltobetonového krytu podstatn vyšší, než pi obnov penetrací. Tímto pístupem se ale prodlužuje doba, kdy budou opraveny všechny cesty k všeobecné spokojenosti. V souasné dob ješt není zcela dopracován plán, jak budou finanní prostedky urené na komunikace použity. Odpady. Svoz nebezpeného odpadu. Msto Mirotice jej organizuje 2x do roka. Pi tomto je zajišován svoz odpadu jen tohoto charakteru. Patí sem televizory, ledniky, barvy, lepidla, oleje, baterie a další, které jsou uvedeny v katalogu. I v letošním roce budou organizovány dva svozy. Jeden v jarních msících a druhý na podzim. Obané budou o termínech vas informováni. V této souvislosti pak žádáme, aby vci tohoto charakteru si každý ponechal doma a na místo urené ke sbru je odložil až v den svozu. V Boicích je takovým vhodným místem prostor u kontejner na návsi. Železo. Požadavek oban na konání železné nedle je akceptovatelný. Vhodný termín bude dohodnut. Kontejnery na všechny druhy odpadu. V souasné dob je na návsi umístn kontejner na plasty a sklo. Na velkoobjemový odpad je kontejner za obcí. Zda bude pokryta i oblast sbru papíru formou kontejneru, není v souasné dob rozhodnuto. Msto s tímto zpsobem zatím píliš nepo- ítalo. V souasné dob je tato komodita vykupována ve sbrném dvoe v Miroticích. Ze strany msta je možné, v pípad zájmu, uskutenit i jednorázový sbr. V dohodnutém ase by tento byl zajištn pistavením obecního dopravního prostedku. Podmínkou by byla akce vtšího rázu. Zele na návsi. Návrh na úpravu by ml vycházet z názoru místních oban. Ten bude podkladem pro píslušný orgán obce, který po dosazení finanní náronosti rozhodne, zda realizovat, nebo v jakém rozsahu. Rada msta Návštvy lékae. Stanovisko MUDr. Mastné: íká, že má v Boicích jen málo pacient a ti jsou vtšinou všichni mobilní. Pokud se jedná o akutní pípady, jede za pacientem. Pravidelné návštvy starších pacient vykonává sestra. Vyjádení jiných léka se Zpravodaji získat nepodailo. Také se Zpravodaji nepodailo získat vyjádení provozovatele pojízdné prodejny. BEZEN

4 Klub Mirotických senior Letos jsme po 11 letech upustili od poádání babského plesu. Organizaní píprava vetn shánní topení a úprava sokolovny je pro náš vk píliš vyerpávající. Byl to však jediný finanní zdroj pro naše vnitní záležitosti. Nicmén nespíme. Práv 16. bezna 2007 jedeme na první pedplatné z devíti divadelních pedstavení do píbramského divadla A. Dvoáka. Do konce roku pojedeme celkem 9x. Sehnat však 35 zájemc nebylo vbec lehké, ale podailo se. Rovnž na druhou polovinu bezna pipravujeme ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC lenskou schzi. O oberstvení ani hudbu nebude ochuzena. Myslíme si, že v málokteré mirotické organizaci se sejde 50 i více len, jako je tomu u nás. Je to naše vzájemné potšení a radost. Výbor KS Mirotice SOKOLSKÝ PLES 3. února se konal tradiní Sokolský ples. Sokolovna byla píjemn vytopena, hudba hrála také dobe, díky štdrosti sponzor, kterým za ta patí velký dík, se po- adatelm podailo pipravit bohatou tombolu, jen návštvnost byla ponkud slabší. Díky pespolním bylo 115 platících (což vlastn nezaplatí ani kapelu). Tak kde jsou ti Miroáci? To už se neumí a nebo nechtjí bavit? Slyším názory lidí, že se v Miroticích nic nedje, že tady chcípl pes. A když se konen nco dje, zase chybí lidé. Pro ani lenové nejdou podpoit svj spolek? Co by se muselo stát, aby se úast na spoleenských akcích zlepšila? Poradí nám nkdo? Jak a ím zvýšit návštvnost? Za TJ Sokol Mirotice Monika Gillová Námstí v Miroticích jinak, ano i ne? Tento materiál je pedkládán veejnosti prostednictvím Zpravodaje z toho dvodu, aby mohl být pípadn zaazen k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva msta s pipomínkami oban. Dále podotýkáme, že informace uvedené v tomto lánku nejsou oficiálními závry žádného orgánu msta. Zmna velikosti mirotického námstí má pímou souvislost s válenými událostmi ze dne 29. dubna Doba jeho obnovy a výstavby pak s jeho vzhledem. as a i dnešní jiné nároky na jeho funknost byly impulsem k návrhu na úpravu. Zaznl požadavek na komplexní ešení souasného stavu. Nkteré pokusy o vylepšení v prbhu minulých let byly jen dílí a celkový vzhled nedokázaly ovlivnit. Aby v tomto smyslu došlo k njakému zásadnímu posunu, byl osloven odborník se žádostí o vypracování studie. V souasné dob má msto k dispozici první návrh. Ten by mohl být uritým podkladem k zásadnímu rozhodnutí, zda skuten pistoupit k úprav, nebo ne. V pípad, že bude pijato stanovisko stávající stav námstí ešit, bude první otázka znít, jak. V tomto smyslu se msto obrací na všechny obany se žádostí o stanovisko a pipomínky, a to nejen k vypracované studii. Bude-li vtšina názor na zpracovaný návrh pozitivní, bude tato koncepce dále rozvíjena, v opaném pípad bude hledáno jiné ešení. Celý rozhodovací proces je uritým zpsobem komplikován tím, že v horizontu nkolika msíc dojde k oprav prjezdné komunikace. V letošním roce budou, a musí být, odstranny škody zpsobené na komunikaci pes Mirotice, ke kterým došlo v dob objížky. V pípad, že do doby zahájení oprav nebude jejich investor znát stanovisko msta k úpravám námstí, které by se pímo dotýkaly opravované komunikace, uvede tuto do pvodního stavu. Tím vzniká uritý tlak, aby bylo rozhodnuto o úprav námstí, nebo alespo o jeho ástech navazujících na prjezdnou komunikaci. Na jednu stranu je dosti nesmyslné provést opravu s vdomím, že v dohledné dob bude nutné dlažbu znovu rozkopat. Na druhou je pípadný rozsah úpravy námstí tak zásadní, že by se neml uspchat. Velkým úspchem by bylo schválit návaznosti mezi nov upraveným námstím a prjezdní komunikací, a tyto realizovat pi její oprav. Nkolik slov na doplnní vlastního návrhu. Nejradikálnjší zmnou, která má nejvtší souvislost s pipravovanou opravou komunikace, je peložení, pípadn ponechání autobusových zastávek na stávajícím míst. Co vedlo projektanta k návrhu zastávky peložit? (Mimochodem vtšina mst tyto z námstí vytlaila na jiná místa.) Hlavním dvodem, pro toto projektant navrhuje, je podstatná zmna vzhledu námstí a zalenní této ásti do jeho celkové koncepce. Navrhuje zde výsadbu zelen a u domu p. 17 parkovací místa pro osobní automobily. Autor návrhu se domnívá, že souasný pohled pi píjezdu od Písku neodpovídá píjemnému a vzhledov odpovídajícímu vstupu na námstí. Posute sami. Zkuste se zastavit nkde u domu p.74 a podívejte se smrem k námstí. Je tento pohled zajímavý? Šedivá dlažba lemovaná domy bez kousíku zelen. Má pravdu, nebo ne? Dále si musíme položit otázku. Dáme pednost celkovému charakteru námstí ped ponecháním autobusových zastávek na jejich dnešním míst, nebo budeme hledat cestu k jejich vhodnému zalenní do námstí? Pro jejich ponechání na stávajícím míst hovoí finanní náklady, které by bylo nutné vynaložit v pípad pemístní. Finanní náklady jsou jednorázové, pípadný vzhled dlouhodobý. Jak rozhodnout? Velké úpravy jsou navrhovány ped radnicí. Stávající zelená plocha bude rozlenna na zpevnnou plochu, chodníky, kvtinový záhon, terasu a zele, jak je zakresleno. Na svém míst zstane jen jehlinan. Navrhovanou úpravou dojde k oživení a k funknímu zalenní tohoto prostoru do námstí. K tomuto pispje i velké množství laviek. Pomník M. Alše zstává na svém míst s tím, že je zachováno jeho dominantní umístní ze všech dležitých pohledových smr. K úpravám dojde jen v jeho okolí. Zmnou stávající oprné zdi paríku za schodišovou formu se památník daleko víc vlení do charakteru námstí. Podstavec pomníku bude ešen ve stupních. Odstranním ásti paríku proti Ulice bude vytvoeno urité propojení zóny u kostela s budoucí odpoinkovou lokalitou u lávky. Prostor mezi parkovištm u silnice a pomníkem by ml plnit poslání oddychové a obchodní. Tímto je pipomínána prastará historie náhodných prodej spojených s prjezdem obchodník po významné obchodní stezce, v minulosti spojující Prahu s Rakouskem. Pi posuzování projektu nelze pehlédnout ani návrh na vnesení uritého ádu do souasného chaotického zpsobu parkování. K celému návrhu lze závrem íci, že jeho autor se v nm snažil dát námstí novou formu zahrnující dnešní požadavky a poteby a zárove nezapomnl na historické souvislosti. Pípadná realizace není otázkou msíc, ale urit se posune minimáln do píštího roku. Vedle asové náronosti na pípravu je rozhodující, zda se podaí získat potebné peníze. Msto není schopno bez dotace tuto akci finann zvládnout. Rada msta. 4 BEZEN 2007

5 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Barevný návrh podoby námstí je umístn ve vývsce MÚ. BEZEN

6 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Z DÍLNIKY ŽÁK NAŠÍ ŠKOLY Horaž ovice Pátá tída byla v plaveckém bazénu v Horažovicích. Sraz jsme mli ped školou ve hodin, do Horažovic jsme dojeli dobe. V bazénu je tobogán, perliková láze, malý bazén s vodotryskem, velký bazén na plavání. V areálu je také posilovna a bufet, do kterého se mže chodit z bazénu nebo když jdete dom. Byli tam také s námi rodie. Bylo to moc dobrý a všem se to líbilo. Nejvíc však tobogán. Ebertová K. 5. tída Dti pomáhaly V uplynulém období se v naší škole uskutenila dobroinná akce Fondu Sidus, jejímž hlavním cílem je získávat finanní prostedky ke zlepšení života dtí s onkologickými onemocnními a dtí v pedtransplantaní a potransplantaní léb. Zájemci mohli výše zmínné podpoit nákupem pívšk na klíe i náramk na ruku. Mnozí žáci se celé akce úastnili velmi aktivn a pispli do pokladniky fondu velmi pknou ástkou K 1.920,--. Na závr chci jmenovat ty nejpilnjší, kteí ze svého kapesného vnovali nejvíc: Brázdová, Brejcha, Nosek, Pirný, Dunka, Žižka ze tetí tídy a Spilková, Volfová, Žáková, Dvo- áková, Souek, Mašek, Zemanová, Vlachová, Šafá, Šimánková, Kašpar a Sihelník z páté tídy. Martin Hála Žáci 1. tídy prožili stedu v duchu tematického zamení KARNE- VAL. Pracovali a hráli si v maskách. Mgr. J. Pribolová t. uitelka Masky a malí V páté tíd na pracovních innostech dti vyrobily masky. Byly to: DUCHO- VÉ, KO I KY, PIRÁTI, CHYTRÁ HO- RÁKYN, MEDVDI, ARODJNICE, KOVBOJ. Šli jsme do školky a do 1. a 2. tídy. Ti starší se nebáli, ve školce ale ano. Pak nás vyfotil pan uitel Hála. Poslední hodinu byl ve škole v tlocvin malí. Ukazoval nám, jak se lehce malují obrázky. Z každé tídy paní uitelky vybraly dv dti. Malí jim dal obrázky a mli namalovat vtší. Hotový obrázek jsme si mohli odnést dom. Kašpar a Ebertová 5. t. 6 BEZEN 2007

7 7. zasedání RM Rada -schválila odmnu žákm ZŠ za uspoádání vánoního koncertu -schválila zpsob likvidace strom po škozených vichicí -schválila uzavení dohody na opravu rybníka v Jaroticích -projednala návrh smlouvy s EPRO, a.s. -souhlasí s provedením plynové pípojky k par.. 881/26 v k.ú. Mirotice -vzala na vdomí informaci o neplatiích za likvidaci odpad v roce 2006 ZPRAVOJ MSTA MIROTIC I N F O R M A C E Z R A D Y -schválila pijetí praktikanta na odbornou praxi (bezplatnou) -vzala na vdomí žádost o byt -schválila umístní satelitní antény na dom p zamítla žádost o prominutí poplatku za odpad -schválila pipojení skladu k bytu v dom p. 48 -vzala na vdomí návrh Obecn platné vyhlášky o pravidlech pro pohyb ps a hospodáských zvíat -vzala na vdomí informaci o porušení místní vyhlášky v dom p. 51 (chov ps) -schvaluje úpravu znní lánku III.kupních smluv na prodej stavebních pozemk -nedoporuila ZM schválit prodej pozemk v k.ú. Mirotice o výme m2 -schválila pokácení 4 strom v ulici Ry - bárna -rozhodla pozvat nejvtší neplatie ná - jemného k projednání na zasedání RM -zaujala stanovisko k úprav znní nájemní smlouvy s nájemníky v dom p. 102 a toto stanovisko bylo postoupeno Píseckému deníku -zabývala se možností poskytnutí prostor pro ordinaci MUDr. J. íšecké MSTO MIROTICE a FINANNÍ ÚAD PÍSEK oznamují obanm možnost následující služby: Zájemci o podání daového piznání za rok 2006 si mohou píslušné tiskopisy vyzvednout na MÚ v Miroticích v podateln a mohou je odevzdat dne a v dob hod. (Zamstnanci FÚ pomohou v pípad zájmu daové piznání vyplnit.) *Zameno na podnikatele * Zameno na podnikatele * Zameno na podnikatele * Rok úspšné innosti Studia Margherita Toto kosmetické studio otevela v Miroticích práv ped rokem mladá a odborn zdatná podnikatelka Markéta Jandlová. Nkdy se m lidé ptají, pro má studio práv tento název. A já jim vysvtluji, že to je italská podoba mého jména v Itálii jsem kdysi nkolik let žila, je mi velmi blízká a také to znamená kopretina, což je symbol jemné krásy, a proto je také souástí našeho loga íká majitelka studia a pibližuje jeho innosti takto : Specializujeme se na péi o ruce a nehty, na modeláž neht, provádíme kvalitní japonské tetování a nabízíme služby moderního solária. Lze íci, že nkteré naše služby jsou skuten nadstandardní a zájemci se s nimi asto nesetkávají ani v nkterých mstech. Chtla bych vyzdvihnout pedevším opravdu špikovou technickou úrove našeho nového solária a pipomenout klientm, že nabídka v naší reklam každé desáté opalování zdarma není jednorázová akce, nýbrž naše stálá, trvalá služba. Krom toho se chci zmínit o tom, že provádíme také tpytivé tetování, což je naprostá novinka v oboru teprve od loského roku. A pokud jde o péi o nehty, na rozdíl od mnoha salón, které pracují s nehty pryskyicovými (tak je tomu nap. i v Písku), my nabízíme nehty gelové, které jsou také v oboru významným pokrokem. To vše jsou také hlavní dvody, pro Studio Margherita vyhledávají i zákazníci ze širokého okolí. Jak uvedla M. Jandlová, má ve své klientele, zejména v oboru zdobení neht, zájemce z Milevska, Mirovic, Let a také z Písku i dalších vzdálenjších míst. Zájem o naše služby je opravdu velký, sama jsem zpoátku ani takový neekala. Je to samozejm i tím, že se snažíme vycházet maximáln vstíc asov. Termíny se sjednávají telefonicky zcela podle individuálního pání zákazníka, a to vetn sobot a nedlí. A zde bych ráda pipomnla, že k výroí založení firmy 17. bezna chystáme píjemné pekvapení pro všechny klienty, kteí v ten den pijdou : každý dostane patnáctiprocentní slevu na solárium a také obdrží od firmy malý upomínkový dárek, íká k nejbližším dnm Markéta Jandlová. Na dolním konci mirotického námstí tedy za nenápadným prelím sídlí prosperující kosmetické studio, které v nkterých smrech nabízí vyšší kvalitu služeb, než poskytují i velká msta. Podle slov majitelky lidé jsou se službami opravdu spokojeni, zájem je široký, ohlasy pochvalné, lze tedy konstatovat, že Studio Margherita má ped sebou i do dalších let perspektivu úspchu a prosperity. (placená textová inzerce) BEZEN

8 Kulturní a sportovní akce ( v Miroticích a okolí ) od 14:00 Zimní divadelní Mirotice KLAUN BILBO Hraje Jií Bilbo Reidinger Pedstavení, které vychází z cirkusových pasáží, které Bilbo nazkoušel pro cirkusové turné s cirkusem Praga po zemích Stední Asie a Sibie. Hraje se pro dti i dosplé po celé Evrop a má okolo 3000 repríz. Pehled kulturního života v Písku Kino Porty - tel : bezna 17,30 a 20,00 BORAT kontroverzní komedie 2.bezna až 4.bezna 17,30 NOC V MUZEU rodinná komedie 2.bezna a 3.bezna 20,00 KNIHA REKORD ŠUTKY dokumentární komedie 4.bezna 20,00 5.bezna 17,30 a 20,00 DOKONALÝ TRIK historický thriller 6.bezna a 7.bezna 17,30 a 20,00 PROPOSITION western 8.bezna až 11.bezna 17,30 a 20,00 GOYOVY PÍZRAKY historické drama 12.bezna a 13.bezna 17,30 a 20,00 JEDNÉ NOCI V JEDNOM MST animovaný 14.bezna až 16.bezna 17,30 a 20,00 KVASKA 17.bezna a 18.bezna 17,30 PAST NA ŽRALOKA animovaný 17.bezna a 18.bezna 20,00 KRVAVÝ DIAMANT dobrodružný ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC V msíci beznu se dožívají krásného vku tito naši spoluobané: Marie Vohryzková, Mirotice Vojtch Kuera, Mirotice Emilie Texlerová, Mirotice Marta Novotná, Boice Marie Herchová, Mirotice Jarmila Lopatová, Strážovice Zdeka Lišková, Mirotice Marie Srpová, Mirotice Jarmila Brejchová, Mirotice Jií Strnad, Mirotice Marie apková, Mirotice Helena Navrátilová, Boice Zdeka Pudivítrová, Mirotice Jan Vohryzka, Radobytce Srden blahopejeme a do dalších let pejeme hodn zdraví, štstí a spokojenosti. Kulturní komise, Z. Nováková 19.bezna a 20.bezna 17,30 a 20,00 HANIBAL ZROZENÍ thriller 21.bezna a 22.bezna 20,00 AMERICKÁ KLETBA thriller 23.bezna až 25.bezna 17,30 a 20,00 APOKALYPTO historický 26.bezna 17,30 a 20,00 TSOTSI drama 27.bezna 17,30 a 20,00 MECHANICKÝ POMERAN drama 28.bezna 17,30 a 20,00 TETÍ MUŽ krimi 29.bezna 17,30 a20,00 TAXIDERMIA erná komedie 30.bezna 17,30 a 20,00 ZVEDÁ SE VÍTR drama 31.bezna 17,30 a 20,00 ZRCADLO filozofický Filmy pro dti 7.bezna 16,00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KO I CE 14.BEZNA 16,00 RUSALKA, HUPPSALKA 21.bezna 16,00 SOBRECKÝ OBR 28.bezna 16,00 KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ BIO ART (kinosál Soukromé vyšší odborné školy filmové,lipová alej 2068, bývalá MŠ) 6.bezna 19,00 ZTRACEN V LA MANCHE dokument 13.bezna 19,00 VZPOURA VE VZNICI CARANDIRU drama 20.bezna 19,00 BESTIE psychologické drama 27.bezna 19,00 PELÍŠKY retro ádková inzerce NEPEHLÉDNTE Pjky od ,- K, pro zamstnance, podnikatele, s píjmem od 12000,- K, staí nám 2 doklady a výplatní páska. Schváleno do 15 min. Volejte na tel ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC, vydává msto Mirotice, 1x msín, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Mstský úad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovdný redaktor Ing. P. Klíma. Evidenní íslo MK R E Redakní uzávrka píspvk do Zpravodaje je 15. dne pedchozího msíce. Pozdní píspvky budou zvejnny v dalším ísle.

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více