ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: Vichice Podle údaj meteorolog se pehnala nad naším územím vichice o rychlosti až 206 km/hod. U nás to bylo podstatn mén. V nárazech jen 136 km/ hod. I tento vtíek má poádnou sílu. Podle výpotu tlaí na jeden metr tverení silou asi 104 kg. Pi rychlosti vtru 200 km/hod. se tento tlak zvyšuje na 224 kg. Pedstavíme-li si tuto sílu v korunách strom nebo na budovách, není nutné více dodávat. V mnohých pípadech je síla vtru ovlivnna místními podmínkami. Pekážky v podob kopc, budov a lesních masív psobí na proudní vzduchu rzn. Vedle zmírnní mohou psobit i obrácen. Tato skutenost byla asi jednou z píin, že vedle padlého zdravého stromu zstal stát zcela nepoškozený veterán. Na majetku msta vnikla škoda ve výši cca ,- K. V lesích je odhadováno, že došlo k polomm v rozsahu kolem 450 m3. V penzích to iní ,-K. V jednotlivých ástech obce bylo vyvráceno nebo siln poškozeno 9 strom. Škoda na stromech a náklady na následnou likvidaci budou init asi ,-K. Ti z tchto strom svým pádem zniily majetek fyzických osob ve výši ,- Vážení spoluobané, úvodem mi dovolte, abych vás pozval na 3. zasedání mstského zastupitelstva, které se bude konat 21. bezna 2007 v 17 hodin. V lednu zasáhla náš region vichice, která napáchala v Miroticích a jejich ástech znané škody. Jejich náhradu bude požadovat msto na pojišovn, ale není jisté v jakém rozsahu a výši bude její plnní. V dsledku této události došlo k ad nepíjemných situací, pedevším k perušení dodávky elektiny, která postihla nejvíce Mirotice, Boice a Lukovice. Tímto bych chtl takto postiženým obanm vysvtlit, že pes veškerou snahu MÚ nebylo možné odstranní závad urychlit. Dalším problémem, který znepíjemnil život našim obanm, byl výpadek kabelové televize. Pes každodenní urgence u firmy OSEX se nepodailo zajistit rychle opravy vzniklých závad a zde bych rád upozornil obany, že Msto Mirotice a firma OSEX nejsou vázány žádnou smlouvou, takže nemžeme innost této firmy nijak ovlivnit. ad uživatel kabelové pípojky došla trplivost a zaala si poizovat náhradní píjem signálu. Zde asi dojde k nkterým konfliktním situacím, protože umístní satelitní antény musí schválit vlastník domu. Jedná se pedevším o byty ve vlastnictví msta, kde již pedcházející rady msta povolovaly instalaci antén mimo elní pohled z ulice. Vím, že ad oban se toto stanovisko nebude líbit, ale nechceme mnit nastolený trend. M. Brunclík K. Škody na budovách jsou vyísleny na ,-K. F.Hebejk,taj.MÚ

2 Informace ke studnám Každý, kdo odebírá podzemní vodu, tak smí init pouze na základ vydaného POVOLENÍ k odbru vody nyní je to 8 odst. 1 písm.b) bod 1. platného znní vodního zákona (.254/2001 Sb.) Povolení k odbru podzemních vod je vázáno na vodní dílo (studnu), nikoliv na osobu, a pechází na další nabyvatele vodního díla, pokud nadále bude sloužit úelu uvedenému v povolení. Dle l.ii bodu 2 platného znní vodního zákona platnost vydaného povolení k odbru podzemních vod, která nabyla právní moci do 31.prosince 2001, zaniká nejpozdji dnem 1. ledna 2008, (pokud již nezanikla uplynutím doby, na kterou byla udlena, byla-li tato doba kratší). Toto se netýká odbru podzemních vod ze studní urených pro individuální zásobování domácností (dále jen domovní studny ) pitnou vodou!!! tzn., že povolení k odbru podzemních vod z domovních studní pro pitné i jiné úely platí i nadále. Druhy studní: A Studny vybudované ped 1. lednem 1955 (dále jen historické studny ). Tyto studny jsou ze zákona považovány za povolené i kolaudované. Rovnž užívání vody odbr z tchto studní je považováno za povolené, tebaže se nedochovaly doklady. Odbr vody z historických studní : pro potebu jednotlivých domácností nadále platí a není poteba o nic žádat pro ostatní úely (právnické osoby a fyzické osoby pro podnikání apod. ) zaniká k nutno požádat o povolení k odbru podzemní vody. B Studny vybudované v letech spolu se stavbou hlavní rodinným domem, chatou apod. Tyto studny mají být stavebn povoleny a kolaudovány, rovnž k odbru vody má být vydáno povolení dle vodního zákona. ešení: Pokud neexistuje samostatné stavební povolení na studnu : - vyhledat stavební povolení i kolaudaní rozhodnutí na stavbu hlavní pokud je v tchto rozhodnutích zmínka o studni (nap. že nemovitost bude zásobována z vlastní studny), lze na takovouto studnu pohlížet jako na stavbu povolenou ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC i kolaudovanou; -nutno však požádat o vydání povolení k odbru podzemní vody z této studny C Studny samostatn vybudované v letech Tyto studny mají být stavebn povoleny a kolaudovány, rovnž k odbru vody má být vydáno povolení dle vodního zákona. ešení: Pokud neexistuje stavební povolení, kolaudaní rozhodnutí na studnu ani povolení k odbru podzemní vody z pedmtné studny, je poteba vše zlegalizovat a požádat o povolení k odbru podzemní vody ze studny. Samotnou stavbu studny lze ešit dvma zpsoby: 1) - pokud lze doložit, že stavba studny byla povolena, avšak nezachovaly se k tomu potebné doklady, poídí vlastník stavby zjednodušenou dokumentaci pedmtné stavby a pedloží ji píslušnému stavebnímu úadu k ovení 2) pokud je zejmé, že stavba studny byla provedena bez stavebního povolení, je poteba požádat o její dodatené povolení dle 129 odst. 2 platného znní stavebního zákona, s tím, že stavebník pedloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o ádné stavební povolení. V obou uvedených pípadech je zárove poteba podat i žádost o povolení k odbru podzemních vod. D Studny vybudované (resp. povolené) po Tyto studny mají být stavebn povoleny a kolaudovány, rovnž k odbru vody má být vydáno povolení dle souasného vodního zákona. Pokud jsou tato povolení vydána a to dle 8 a 15 zák.. 254/2001 Sb., ve znní pozdjších pedpis, tak povolení k odbru podzemních vod ze zákona k nezanikají a platí i nadále, pokud však nezaniknou uplynutím doby, na kterou byla povolení vydána. Píslušným úadem k vydání výše citovaných povolení je vodoprávní úad, který je zárove i speciálním stavebním úadem pro stavby vodních dl studní. Pro obany jsou to dle územní psobnosti : MÚ Písek, MÚ Mirotice a MÚ Mirovice Pro ostatní MÚ Písek UPOZORNNÍ Ustanovení l. II bod 2. platného znní vodního zákona se však dále vztahuje i na : - povolení k odbru povrchových vod - a povolení k vypouštní odpadních vod do vod povrchových i podzemních, která byla pravomocn vydána do Zde tento zákonem daný zánik povolení platí bez výjimky pro všechny, tzn. i pro jednotlivé obany (domácnosti). Ustanovení o zániku se nevztahuje pouze na povolené vypouštní odpadních vod do veejné kanalizace. Podrobnjší informace lze zjistit na speciáln zízených webových stránkách kde je nap. odkaz asté dotazy nebo Diskusní fórum, zde je možné nalézt adu odpovdí k této problematice. Rovnž je možné získat informace na bezplatné telefonní lince (Informaní kancelá MZe), kde odpovídají nejfundovanjší specialisté na tuto problematiku. Vypracovala: Ing. Nadžda ernická V Písku dne MO RS Mirotice Výroní lenská schze Výbor MO RS Mirotice zve všechny své leny na výroní lenskou schzi, která se bude konat dne od 9.00 hod. v restauraci U Alše. Informace Od platí dodatek k bližším podmínkám výkonu ryb. Práva, na revírech JÚS se mní takto : V mimopstruhových revírech si mže lovící ponechat v jednom dnu nejvýše 2 kusy kapra, nebo štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce, nebo jejich kombinace. Maximální poet ponechaných kus tchto druh ryb krom bolena dravého na jednu roní mimopstruhovou povolenku je stanoven na 50 ks, na plroní povolenku 30 ks. V pípad, že držitel povolenky vyerpá tento limit, je oprávnn si zakoupit další povolenku. F.H. ádková inzerce eský výrobce nabízí pivýdlek. Garantujeme Vám výdlek min ,- K msín. Nebojte se nám zavolat. Tel. : ŽÁDNÝ PODVOD!!! 2 BEZEN 2007

3 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC DTSKÉ HIŠT namátkové kontroly a prosíme i Vás, ob- any Mirotic a rodie, o pomoc proti vandalismu. Kolektiv rodi Zajímalo nás, co spáchala novoroní vichice s Dtským hištm, a k našemu údivu, škody zde zpsobené, nebyly pouze dílem pírody. Vandalismus ve zdejších koninách nebere konce, a to i pes nkolikeré upozornní. Pár dobrovolník rádo udržuje ten malý kousek pro všechny dti, který by bez jejich volného asu a finanních prostedk nevznikl, ale i jim ta pomyslná studnice trplivosti petekla pi smutném pohledu na zdevastované hišt a byla již do tohoto problému zapojena Policie. Pípad je v šetení a dne bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Policií budou provádny A n k e t a Poínaje dnešním íslem Zpravodaje vám zaneme pinášet názory obyvatel okolních vesnic spadajících do katastru Mirotic na to, co by si páli ve svém bydlišti zmnit, nebo co je naopak tší. Zaínáme podle abecedy, takže jako první jsme se ptali v Boicích. A jaké byly nejastjší odpovdi? Boití nejvíce žehrají na špatný stav obecních komunikací. Uvítali by i možnost upravit veejnou zele na návsi. Další poznámky se týkaly odpad - obané by pivítali, kdyby v obci mli dostupné všechny typy kontejner na tídný odpad. V souvislosti s odpadem padl ješt jeden návrh - prosba o to, aby ve spolupráci s nejbližším sbrným dvorem uspoádala obec nkdy v sezón, tedy v dob, kdy budou v Boicích i rekreanti - "železnou nedli", ovšem zamenou na sbr elektroodpadu - vysloužilých televizor,. lednic a podobných spotebi, které jinak asto koní naprosto nevhodn v kontejneru za vsí. Starší obyvatelé, kteí potebují pravidelnou lékaskou péi a nemají vlastní auto, proto pro n znamená návštva lékae velký problém, by byli rádi za návštvy lékae u nich doma. Další pipomínky se týkaly pojízdné prodejny. Zvlášt ti starší, kteí jsou na pojízdné prodejn závislí, protože nemají bez auta možnost nakupovat v Miroticích, by byli rádi, kdyby se na nástnce pravideln objevovala informace o tom, zda a kdy pojízdná prodejna do obce pijede. Píšt: Jarotice Stanovisko msta Komunikace Msto Mirotice má ve svém vlastnictví velice rozsáhlou sí komunikací. Jejich význam a dležitost je posuzována z rzných pohled. Oban to posuzuje z pohledu uživatele té své cesty, msto pak z pohledu provozovatele celé rozsáhlé sít. Vzhledem k tomu, že msto pijalo filosofii ešit opravu komunikací dkladn, jsou náklady na 1 m2 asfaltobetonového krytu podstatn vyšší, než pi obnov penetrací. Tímto pístupem se ale prodlužuje doba, kdy budou opraveny všechny cesty k všeobecné spokojenosti. V souasné dob ješt není zcela dopracován plán, jak budou finanní prostedky urené na komunikace použity. Odpady. Svoz nebezpeného odpadu. Msto Mirotice jej organizuje 2x do roka. Pi tomto je zajišován svoz odpadu jen tohoto charakteru. Patí sem televizory, ledniky, barvy, lepidla, oleje, baterie a další, které jsou uvedeny v katalogu. I v letošním roce budou organizovány dva svozy. Jeden v jarních msících a druhý na podzim. Obané budou o termínech vas informováni. V této souvislosti pak žádáme, aby vci tohoto charakteru si každý ponechal doma a na místo urené ke sbru je odložil až v den svozu. V Boicích je takovým vhodným místem prostor u kontejner na návsi. Železo. Požadavek oban na konání železné nedle je akceptovatelný. Vhodný termín bude dohodnut. Kontejnery na všechny druhy odpadu. V souasné dob je na návsi umístn kontejner na plasty a sklo. Na velkoobjemový odpad je kontejner za obcí. Zda bude pokryta i oblast sbru papíru formou kontejneru, není v souasné dob rozhodnuto. Msto s tímto zpsobem zatím píliš nepo- ítalo. V souasné dob je tato komodita vykupována ve sbrném dvoe v Miroticích. Ze strany msta je možné, v pípad zájmu, uskutenit i jednorázový sbr. V dohodnutém ase by tento byl zajištn pistavením obecního dopravního prostedku. Podmínkou by byla akce vtšího rázu. Zele na návsi. Návrh na úpravu by ml vycházet z názoru místních oban. Ten bude podkladem pro píslušný orgán obce, který po dosazení finanní náronosti rozhodne, zda realizovat, nebo v jakém rozsahu. Rada msta Návštvy lékae. Stanovisko MUDr. Mastné: íká, že má v Boicích jen málo pacient a ti jsou vtšinou všichni mobilní. Pokud se jedná o akutní pípady, jede za pacientem. Pravidelné návštvy starších pacient vykonává sestra. Vyjádení jiných léka se Zpravodaji získat nepodailo. Také se Zpravodaji nepodailo získat vyjádení provozovatele pojízdné prodejny. BEZEN

4 Klub Mirotických senior Letos jsme po 11 letech upustili od poádání babského plesu. Organizaní píprava vetn shánní topení a úprava sokolovny je pro náš vk píliš vyerpávající. Byl to však jediný finanní zdroj pro naše vnitní záležitosti. Nicmén nespíme. Práv 16. bezna 2007 jedeme na první pedplatné z devíti divadelních pedstavení do píbramského divadla A. Dvoáka. Do konce roku pojedeme celkem 9x. Sehnat však 35 zájemc nebylo vbec lehké, ale podailo se. Rovnž na druhou polovinu bezna pipravujeme ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC lenskou schzi. O oberstvení ani hudbu nebude ochuzena. Myslíme si, že v málokteré mirotické organizaci se sejde 50 i více len, jako je tomu u nás. Je to naše vzájemné potšení a radost. Výbor KS Mirotice SOKOLSKÝ PLES 3. února se konal tradiní Sokolský ples. Sokolovna byla píjemn vytopena, hudba hrála také dobe, díky štdrosti sponzor, kterým za ta patí velký dík, se po- adatelm podailo pipravit bohatou tombolu, jen návštvnost byla ponkud slabší. Díky pespolním bylo 115 platících (což vlastn nezaplatí ani kapelu). Tak kde jsou ti Miroáci? To už se neumí a nebo nechtjí bavit? Slyším názory lidí, že se v Miroticích nic nedje, že tady chcípl pes. A když se konen nco dje, zase chybí lidé. Pro ani lenové nejdou podpoit svj spolek? Co by se muselo stát, aby se úast na spoleenských akcích zlepšila? Poradí nám nkdo? Jak a ím zvýšit návštvnost? Za TJ Sokol Mirotice Monika Gillová Námstí v Miroticích jinak, ano i ne? Tento materiál je pedkládán veejnosti prostednictvím Zpravodaje z toho dvodu, aby mohl být pípadn zaazen k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva msta s pipomínkami oban. Dále podotýkáme, že informace uvedené v tomto lánku nejsou oficiálními závry žádného orgánu msta. Zmna velikosti mirotického námstí má pímou souvislost s válenými událostmi ze dne 29. dubna Doba jeho obnovy a výstavby pak s jeho vzhledem. as a i dnešní jiné nároky na jeho funknost byly impulsem k návrhu na úpravu. Zaznl požadavek na komplexní ešení souasného stavu. Nkteré pokusy o vylepšení v prbhu minulých let byly jen dílí a celkový vzhled nedokázaly ovlivnit. Aby v tomto smyslu došlo k njakému zásadnímu posunu, byl osloven odborník se žádostí o vypracování studie. V souasné dob má msto k dispozici první návrh. Ten by mohl být uritým podkladem k zásadnímu rozhodnutí, zda skuten pistoupit k úprav, nebo ne. V pípad, že bude pijato stanovisko stávající stav námstí ešit, bude první otázka znít, jak. V tomto smyslu se msto obrací na všechny obany se žádostí o stanovisko a pipomínky, a to nejen k vypracované studii. Bude-li vtšina názor na zpracovaný návrh pozitivní, bude tato koncepce dále rozvíjena, v opaném pípad bude hledáno jiné ešení. Celý rozhodovací proces je uritým zpsobem komplikován tím, že v horizontu nkolika msíc dojde k oprav prjezdné komunikace. V letošním roce budou, a musí být, odstranny škody zpsobené na komunikaci pes Mirotice, ke kterým došlo v dob objížky. V pípad, že do doby zahájení oprav nebude jejich investor znát stanovisko msta k úpravám námstí, které by se pímo dotýkaly opravované komunikace, uvede tuto do pvodního stavu. Tím vzniká uritý tlak, aby bylo rozhodnuto o úprav námstí, nebo alespo o jeho ástech navazujících na prjezdnou komunikaci. Na jednu stranu je dosti nesmyslné provést opravu s vdomím, že v dohledné dob bude nutné dlažbu znovu rozkopat. Na druhou je pípadný rozsah úpravy námstí tak zásadní, že by se neml uspchat. Velkým úspchem by bylo schválit návaznosti mezi nov upraveným námstím a prjezdní komunikací, a tyto realizovat pi její oprav. Nkolik slov na doplnní vlastního návrhu. Nejradikálnjší zmnou, která má nejvtší souvislost s pipravovanou opravou komunikace, je peložení, pípadn ponechání autobusových zastávek na stávajícím míst. Co vedlo projektanta k návrhu zastávky peložit? (Mimochodem vtšina mst tyto z námstí vytlaila na jiná místa.) Hlavním dvodem, pro toto projektant navrhuje, je podstatná zmna vzhledu námstí a zalenní této ásti do jeho celkové koncepce. Navrhuje zde výsadbu zelen a u domu p. 17 parkovací místa pro osobní automobily. Autor návrhu se domnívá, že souasný pohled pi píjezdu od Písku neodpovídá píjemnému a vzhledov odpovídajícímu vstupu na námstí. Posute sami. Zkuste se zastavit nkde u domu p.74 a podívejte se smrem k námstí. Je tento pohled zajímavý? Šedivá dlažba lemovaná domy bez kousíku zelen. Má pravdu, nebo ne? Dále si musíme položit otázku. Dáme pednost celkovému charakteru námstí ped ponecháním autobusových zastávek na jejich dnešním míst, nebo budeme hledat cestu k jejich vhodnému zalenní do námstí? Pro jejich ponechání na stávajícím míst hovoí finanní náklady, které by bylo nutné vynaložit v pípad pemístní. Finanní náklady jsou jednorázové, pípadný vzhled dlouhodobý. Jak rozhodnout? Velké úpravy jsou navrhovány ped radnicí. Stávající zelená plocha bude rozlenna na zpevnnou plochu, chodníky, kvtinový záhon, terasu a zele, jak je zakresleno. Na svém míst zstane jen jehlinan. Navrhovanou úpravou dojde k oživení a k funknímu zalenní tohoto prostoru do námstí. K tomuto pispje i velké množství laviek. Pomník M. Alše zstává na svém míst s tím, že je zachováno jeho dominantní umístní ze všech dležitých pohledových smr. K úpravám dojde jen v jeho okolí. Zmnou stávající oprné zdi paríku za schodišovou formu se památník daleko víc vlení do charakteru námstí. Podstavec pomníku bude ešen ve stupních. Odstranním ásti paríku proti Ulice bude vytvoeno urité propojení zóny u kostela s budoucí odpoinkovou lokalitou u lávky. Prostor mezi parkovištm u silnice a pomníkem by ml plnit poslání oddychové a obchodní. Tímto je pipomínána prastará historie náhodných prodej spojených s prjezdem obchodník po významné obchodní stezce, v minulosti spojující Prahu s Rakouskem. Pi posuzování projektu nelze pehlédnout ani návrh na vnesení uritého ádu do souasného chaotického zpsobu parkování. K celému návrhu lze závrem íci, že jeho autor se v nm snažil dát námstí novou formu zahrnující dnešní požadavky a poteby a zárove nezapomnl na historické souvislosti. Pípadná realizace není otázkou msíc, ale urit se posune minimáln do píštího roku. Vedle asové náronosti na pípravu je rozhodující, zda se podaí získat potebné peníze. Msto není schopno bez dotace tuto akci finann zvládnout. Rada msta. 4 BEZEN 2007

5 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Barevný návrh podoby námstí je umístn ve vývsce MÚ. BEZEN

6 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Z DÍLNIKY ŽÁK NAŠÍ ŠKOLY Horaž ovice Pátá tída byla v plaveckém bazénu v Horažovicích. Sraz jsme mli ped školou ve hodin, do Horažovic jsme dojeli dobe. V bazénu je tobogán, perliková láze, malý bazén s vodotryskem, velký bazén na plavání. V areálu je také posilovna a bufet, do kterého se mže chodit z bazénu nebo když jdete dom. Byli tam také s námi rodie. Bylo to moc dobrý a všem se to líbilo. Nejvíc však tobogán. Ebertová K. 5. tída Dti pomáhaly V uplynulém období se v naší škole uskutenila dobroinná akce Fondu Sidus, jejímž hlavním cílem je získávat finanní prostedky ke zlepšení života dtí s onkologickými onemocnními a dtí v pedtransplantaní a potransplantaní léb. Zájemci mohli výše zmínné podpoit nákupem pívšk na klíe i náramk na ruku. Mnozí žáci se celé akce úastnili velmi aktivn a pispli do pokladniky fondu velmi pknou ástkou K 1.920,--. Na závr chci jmenovat ty nejpilnjší, kteí ze svého kapesného vnovali nejvíc: Brázdová, Brejcha, Nosek, Pirný, Dunka, Žižka ze tetí tídy a Spilková, Volfová, Žáková, Dvo- áková, Souek, Mašek, Zemanová, Vlachová, Šafá, Šimánková, Kašpar a Sihelník z páté tídy. Martin Hála Žáci 1. tídy prožili stedu v duchu tematického zamení KARNE- VAL. Pracovali a hráli si v maskách. Mgr. J. Pribolová t. uitelka Masky a malí V páté tíd na pracovních innostech dti vyrobily masky. Byly to: DUCHO- VÉ, KO I KY, PIRÁTI, CHYTRÁ HO- RÁKYN, MEDVDI, ARODJNICE, KOVBOJ. Šli jsme do školky a do 1. a 2. tídy. Ti starší se nebáli, ve školce ale ano. Pak nás vyfotil pan uitel Hála. Poslední hodinu byl ve škole v tlocvin malí. Ukazoval nám, jak se lehce malují obrázky. Z každé tídy paní uitelky vybraly dv dti. Malí jim dal obrázky a mli namalovat vtší. Hotový obrázek jsme si mohli odnést dom. Kašpar a Ebertová 5. t. 6 BEZEN 2007

7 7. zasedání RM Rada -schválila odmnu žákm ZŠ za uspoádání vánoního koncertu -schválila zpsob likvidace strom po škozených vichicí -schválila uzavení dohody na opravu rybníka v Jaroticích -projednala návrh smlouvy s EPRO, a.s. -souhlasí s provedením plynové pípojky k par.. 881/26 v k.ú. Mirotice -vzala na vdomí informaci o neplatiích za likvidaci odpad v roce 2006 ZPRAVOJ MSTA MIROTIC I N F O R M A C E Z R A D Y -schválila pijetí praktikanta na odbornou praxi (bezplatnou) -vzala na vdomí žádost o byt -schválila umístní satelitní antény na dom p zamítla žádost o prominutí poplatku za odpad -schválila pipojení skladu k bytu v dom p. 48 -vzala na vdomí návrh Obecn platné vyhlášky o pravidlech pro pohyb ps a hospodáských zvíat -vzala na vdomí informaci o porušení místní vyhlášky v dom p. 51 (chov ps) -schvaluje úpravu znní lánku III.kupních smluv na prodej stavebních pozemk -nedoporuila ZM schválit prodej pozemk v k.ú. Mirotice o výme m2 -schválila pokácení 4 strom v ulici Ry - bárna -rozhodla pozvat nejvtší neplatie ná - jemného k projednání na zasedání RM -zaujala stanovisko k úprav znní nájemní smlouvy s nájemníky v dom p. 102 a toto stanovisko bylo postoupeno Píseckému deníku -zabývala se možností poskytnutí prostor pro ordinaci MUDr. J. íšecké MSTO MIROTICE a FINANNÍ ÚAD PÍSEK oznamují obanm možnost následující služby: Zájemci o podání daového piznání za rok 2006 si mohou píslušné tiskopisy vyzvednout na MÚ v Miroticích v podateln a mohou je odevzdat dne a v dob hod. (Zamstnanci FÚ pomohou v pípad zájmu daové piznání vyplnit.) *Zameno na podnikatele * Zameno na podnikatele * Zameno na podnikatele * Rok úspšné innosti Studia Margherita Toto kosmetické studio otevela v Miroticích práv ped rokem mladá a odborn zdatná podnikatelka Markéta Jandlová. Nkdy se m lidé ptají, pro má studio práv tento název. A já jim vysvtluji, že to je italská podoba mého jména v Itálii jsem kdysi nkolik let žila, je mi velmi blízká a také to znamená kopretina, což je symbol jemné krásy, a proto je také souástí našeho loga íká majitelka studia a pibližuje jeho innosti takto : Specializujeme se na péi o ruce a nehty, na modeláž neht, provádíme kvalitní japonské tetování a nabízíme služby moderního solária. Lze íci, že nkteré naše služby jsou skuten nadstandardní a zájemci se s nimi asto nesetkávají ani v nkterých mstech. Chtla bych vyzdvihnout pedevším opravdu špikovou technickou úrove našeho nového solária a pipomenout klientm, že nabídka v naší reklam každé desáté opalování zdarma není jednorázová akce, nýbrž naše stálá, trvalá služba. Krom toho se chci zmínit o tom, že provádíme také tpytivé tetování, což je naprostá novinka v oboru teprve od loského roku. A pokud jde o péi o nehty, na rozdíl od mnoha salón, které pracují s nehty pryskyicovými (tak je tomu nap. i v Písku), my nabízíme nehty gelové, které jsou také v oboru významným pokrokem. To vše jsou také hlavní dvody, pro Studio Margherita vyhledávají i zákazníci ze širokého okolí. Jak uvedla M. Jandlová, má ve své klientele, zejména v oboru zdobení neht, zájemce z Milevska, Mirovic, Let a také z Písku i dalších vzdálenjších míst. Zájem o naše služby je opravdu velký, sama jsem zpoátku ani takový neekala. Je to samozejm i tím, že se snažíme vycházet maximáln vstíc asov. Termíny se sjednávají telefonicky zcela podle individuálního pání zákazníka, a to vetn sobot a nedlí. A zde bych ráda pipomnla, že k výroí založení firmy 17. bezna chystáme píjemné pekvapení pro všechny klienty, kteí v ten den pijdou : každý dostane patnáctiprocentní slevu na solárium a také obdrží od firmy malý upomínkový dárek, íká k nejbližším dnm Markéta Jandlová. Na dolním konci mirotického námstí tedy za nenápadným prelím sídlí prosperující kosmetické studio, které v nkterých smrech nabízí vyšší kvalitu služeb, než poskytují i velká msta. Podle slov majitelky lidé jsou se službami opravdu spokojeni, zájem je široký, ohlasy pochvalné, lze tedy konstatovat, že Studio Margherita má ped sebou i do dalších let perspektivu úspchu a prosperity. (placená textová inzerce) BEZEN

8 Kulturní a sportovní akce ( v Miroticích a okolí ) od 14:00 Zimní divadelní Mirotice KLAUN BILBO Hraje Jií Bilbo Reidinger Pedstavení, které vychází z cirkusových pasáží, které Bilbo nazkoušel pro cirkusové turné s cirkusem Praga po zemích Stední Asie a Sibie. Hraje se pro dti i dosplé po celé Evrop a má okolo 3000 repríz. Pehled kulturního života v Písku Kino Porty - tel : bezna 17,30 a 20,00 BORAT kontroverzní komedie 2.bezna až 4.bezna 17,30 NOC V MUZEU rodinná komedie 2.bezna a 3.bezna 20,00 KNIHA REKORD ŠUTKY dokumentární komedie 4.bezna 20,00 5.bezna 17,30 a 20,00 DOKONALÝ TRIK historický thriller 6.bezna a 7.bezna 17,30 a 20,00 PROPOSITION western 8.bezna až 11.bezna 17,30 a 20,00 GOYOVY PÍZRAKY historické drama 12.bezna a 13.bezna 17,30 a 20,00 JEDNÉ NOCI V JEDNOM MST animovaný 14.bezna až 16.bezna 17,30 a 20,00 KVASKA 17.bezna a 18.bezna 17,30 PAST NA ŽRALOKA animovaný 17.bezna a 18.bezna 20,00 KRVAVÝ DIAMANT dobrodružný ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC V msíci beznu se dožívají krásného vku tito naši spoluobané: Marie Vohryzková, Mirotice Vojtch Kuera, Mirotice Emilie Texlerová, Mirotice Marta Novotná, Boice Marie Herchová, Mirotice Jarmila Lopatová, Strážovice Zdeka Lišková, Mirotice Marie Srpová, Mirotice Jarmila Brejchová, Mirotice Jií Strnad, Mirotice Marie apková, Mirotice Helena Navrátilová, Boice Zdeka Pudivítrová, Mirotice Jan Vohryzka, Radobytce Srden blahopejeme a do dalších let pejeme hodn zdraví, štstí a spokojenosti. Kulturní komise, Z. Nováková 19.bezna a 20.bezna 17,30 a 20,00 HANIBAL ZROZENÍ thriller 21.bezna a 22.bezna 20,00 AMERICKÁ KLETBA thriller 23.bezna až 25.bezna 17,30 a 20,00 APOKALYPTO historický 26.bezna 17,30 a 20,00 TSOTSI drama 27.bezna 17,30 a 20,00 MECHANICKÝ POMERAN drama 28.bezna 17,30 a 20,00 TETÍ MUŽ krimi 29.bezna 17,30 a20,00 TAXIDERMIA erná komedie 30.bezna 17,30 a 20,00 ZVEDÁ SE VÍTR drama 31.bezna 17,30 a 20,00 ZRCADLO filozofický Filmy pro dti 7.bezna 16,00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KO I CE 14.BEZNA 16,00 RUSALKA, HUPPSALKA 21.bezna 16,00 SOBRECKÝ OBR 28.bezna 16,00 KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ BIO ART (kinosál Soukromé vyšší odborné školy filmové,lipová alej 2068, bývalá MŠ) 6.bezna 19,00 ZTRACEN V LA MANCHE dokument 13.bezna 19,00 VZPOURA VE VZNICI CARANDIRU drama 20.bezna 19,00 BESTIE psychologické drama 27.bezna 19,00 PELÍŠKY retro ádková inzerce NEPEHLÉDNTE Pjky od ,- K, pro zamstnance, podnikatele, s píjmem od 12000,- K, staí nám 2 doklady a výplatní páska. Schváleno do 15 min. Volejte na tel ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC, vydává msto Mirotice, 1x msín, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Mstský úad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovdný redaktor Ing. P. Klíma. Evidenní íslo MK R E Redakní uzávrka píspvk do Zpravodaje je 15. dne pedchozího msíce. Pozdní píspvky budou zvejnny v dalším ísle.

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Ekonomie sociálního vylouení

Ekonomie sociálního vylouení Ekonomie sociálního vylouení Chování mnoha sociáln vylouených Rom bývá veejností oznaováno jako nepizpsobivé. Veejné mínní má zato, že Romové se chovají iracionáln, že nevyužívají možností, kterými disponují,

Více