ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT HRADEC KRÁLOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT HRADEC KRÁLOVÉ 0 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

2 ÚVOD Předložená studie ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ byla zpracována na základě objednávky Magistrátu statutárního města Hradec Králové. Předmětem studie je analýza aktuálního stavu volnočasových pohybových aktivit ve městě Hradec Králové. INCOMA Research byla pověřena zpracováním studie, jejíž úkolem je: Zmapovat současné možnosti volnočasových pohybových aktivit ve městě podle zadaných kritérií Na základě zjištěných skutečností provést hloubkovou analýzu mapující stávající stav typová a regionální analýza Zhodnocení vývoje mezi léty 2003 a 2006 srovnávací analýza oproti stavu z roku 2003 Provést základní zhodnocení rozvoje volnočasových pohybových aktivit ve městě. Studie je rozdělena do několika kapitol. První kapitola se věnuje popisu samotného projektu a stanovuje metodologický postup pro sběr dat a samotné zpracování. Druhá kapitola se již zabývá městem Hradec Králové. Jsou zde přiblíženy základní socio-demografické charakteristiky, jejich srovnání s ostatními krajskými města a z pohledu času. Jsou zde popsány jednotlivé části města. Třetí kapitola podrobně rozpracovává nabídku volnočasových pohybových aktivit ve městě z pohledu jednotlivých typů zařízení. Zařízení jsou rozčleněna do jednotlivých kategorií na venkovní a krytá sportoviště, dětská hřiště a volně přístupná hřiště. Čtvrtá kapitola přináší analýzu volnočasových pohybových aktivit z pohledu jejich rozmístění v jednotlivých částech města. Pátá kapitola se zabývá srovnáním stavu nabídky volnočasových pohybových aktivit v roce 2003 a dnes. Je to ucelené zhodnocení vývoje mezi léty 2003 a INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

3 V šesté kapitole jsou shrnuty hlavní závěry výzkumu a je provedeno základní zhodnocení volnočasových pohybových aktivit ve městě. INCOMA Research je v případě zájmu připravena se podílet na podrobnějším rozpracování vybraných témat a spolupracovat na dalších studiích sloužících rozvojovým záměrům města. V Praze dne 1. června 2006 Mgr. František Diviš INCOMA Research Ing. Libuše Majerová INCOMA Research 2 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

4 OBSAH STUDIE Úvod 1 POPIS PROJEKTU A METODIKA Popis projektu 1.2 Formát zpracování a metodika 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY HRADCE KRÁLOVÉ Město a okres Hradec Králové základní demografické a ekonomické charakteristiky 2.2 Vymezení městských částí a jejich charakteristiky 3 ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ PODLE TYPU ZAŘÍZENÍ Analýza dětských a volně přístupných hřišť Dětská hřiště Volně přístupná hřiště 3.2 Analýza sportovních komplexů Krytá vybavenost Venkovní vybavenost Sportovní komplexy s prvky kryté i venkovní vybavenosti Organizované a neorganizované využití Vlastník město/ostatní 3.3 Analýza volnočasových pohybových komplexů v rámci školských zařízení 3 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

5 4 REGIONÁLNÍ ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ Analýza dětských a volně přístupných hřišť Dětská hřiště Volně přístupná hřiště 4.2 Analýza sportovních komplexů Typy sportovišť v jednotlivých částech města dle sportovních aktivit 5 SROVNÁVACÍ ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT S ROKEM Změny dětská hřiště a volně přístupná hřiště Dětská hřiště regionální změny Volně přístupná hřiště regionální změny 5.2 Změny sportoviště 6 VYHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ A DOPORUČENÍ Dětská hřiště - zhodnocení 6.2 Volně přístupná hřiště - zhodnocení 6.3 Sportoviště zhodnocení 6.4 Rozvojové lokality Dotazník Přehled tabulek Přehled obrázků Přehled grafů 4 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

6 1. POPIS PROJEKTU A METODIKA 1.1. Popis projektu Cílem studie, která navazuje na Studii volnočasových pohybových aktivit v Hradci Králové, která byla realizována v roce 2003, je zmapovat a vyhodnotit současné možnosti volnočasových pohybových aktivit na území města Hradec Králové. Jednotlivé typy volnočasových pohybových aktivit jsou analyzovány podle těchto kritérií: a) analýza nabídky zařízení sloužících k volnočasovým aktivitám jak v krytých, tak ve venkovních sportovištích, volně přístupných hřištích a dětských hřištích; b) prostorové rozmístění lokalit pro volnočasové pohybové aktivity v jednotlivých městských částech; c) vybavenost a další specifikace jednotlivých zařízení pro volnočasové pohybové aktivity dle návrhu zadavatele zakázky viz. přiložený dotazník. V souladu se zadáním projektu je ke každému objektu volnočasových pohybových aktivit pořízena digitální fotografie. Finální data získána terénním výzkumem jsou zpracována do elektronických formulářů formát.dbf a následně převedena do GIS Systému ESRI. Studie je rozdělena do dvou etap. V první etapě bude provedeno rozsáhlé terénní šetření současného stavu volnočasových pohybových aktivit na území města Hradec Králové podle zadaných kritérií. Tato část projektu je realizována pomocí dotazníkového šetření. Na základě zjištěných skutečností je ve druhé fázi projektu provedena hloubková analýza volnočasových pohybových aktivit ve městě. Tato analýza je rozdělena do několika částí, první část se zabývá typologickým rozdělením volnočasových pohybových aktivit jako celku. Druhá část analýzy se zabývá rozmístěním sledovaných typů aktivit v jednotlivých částech města, další část se zabývá srovnáním současného stavu volnočasových pohybových aktivit s rokem 2003, následně je provedeno základné zhodnocení současného stavu s nástinem doporučení do budoucna. 5 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

7 1.2. Formát zpracování a metodika V první fázi projektu tedy po terénním průzkumu, budou zadavateli projektu dodány vyplněné elektronické formuláře (formát.dbf) pro převod do GIS systému s výsledky terénního průzkumu. Druhá fáze projektu se skládá z vypracování a předání finální studie v pěti vyhotoveních a jedné elektronické podobě. K vypracování finální studie slouží především amotné výzkumy terénního šetření a vybrané projektové podklady: 1) výstupy a získané informace z předchozí studie volnočasových pohybových aktivit z roku ) návrh formuláře 3) profil města Hradec Králové z roku ) strategický plán rozvoje města HK 5) mapa čísel popisných (ve formátu shapefile při GIS) Celkový pohled na zadanou problematiku bylo možné získat pouze za předpokladu, že byla komplexně zpracována stávající nabídka volnočasových pohybových aktivit ve městě Hradec Králové. Kompletní zmapování stávající nabídky bylo provedeno vyškolenými tazateli společnosti INCOMA Research v první polovině měsíce dubna Census nabídky volnočasových pohybových aktivit v Hradci Králové byl proveden s podporou Odboru strategie a rozvojových projektů města Magistrátu Hradce Králové. Celoplošné sčítání volnočasových pohybových aktivit proběhlo v rozdělení podle těchto kritérií: 1) sportoviště kryté a venkovní vybavenosti s možností organizovaného a neorganizovaného využití pro předškolní děti, školní mládež, dorost a dospělé 2) volně přístupná a dětská hřiště Do předem připravených formulářů dle typu aktivity 1) sportoviště kryté či venkovní vybavenosti, 2) volně přístupné či dětské hřiště byly zaznamenávány údaje o zařízení sesbírané v terénu. Tyto formuláře jsou součástí této studie příloha Dotazníkové formuláře. 6 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

8 Současně s vyplněním formulářů byla pořízena fotografie objektu a do mapy zaznamenáno přesné umístění, které poskytlo podklad pro převod do GIS systému. Město bylo rozděleno do pěti částí, které tazatelé procházeli a do předem připravených formulářů (Dotazník) zaznamenávali dle typu zařízení údaje dle zadaných parametrů. Pro účely tohoto primárního šetření byly využity tyto podklady: 1) Dotazníkové formuláře 2) Plány částí města se zakreslenou uliční sítí, čísly popisnými a bodovým vyznačením míst volnočasových pohybových aktivit zjištěných v předchozím šetření v roce ) Adresáře všech veřejných organizací, občanských sdružení a spolků, škol a vzdělávacích institucí se zaměřením na volnočasové pohybové aktivity, popřípadě na další instituce, ve kterých mohou být tato zařízení umístěna. Ve druhé fázi tohoto projektu byla provedena rozsáhlá analýza, zpracovaná na základě primárního terénního výzkumu. Analýza dotazníkových formulářů přepsaných do elektronické podoby (dbf. tabulka) se převážně realizovala v měsíci květnu Stěžejními typy analýz je zpracování a porovnání volnočasových pohybových aktivit podle typu zařízení a dle jejich rozmístění v rámci městských částí tedy analýza typová a regionální. Podle typu zařízení byla nabídka volnočasových pohybových aktivit sledována z hlediska: - kryté vybavenosti - venkovní vybavenosti - dětská hřiště - volně přístupná hřiště - celkem 7 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

9 Regionální analýza hodnotila předchozí rozdělení zařízení v rámci jednotlivých částí města. Pro potřeby této studie byly zařízení rozděleny dle městských částí, kterými jsou: Březhrad Piletice Rusek Hradec Králové Plácky Slatina Kukleny Plačice Slezské Předměstí Malšova Lhota Plotiště nad Labem Svinary Malšovice Pouchov Svobodné Dvory Moravské Předměstí Pražské Předměstí Třebeš Nový Hradec Králové Roudnička Věkoše Součástí studie je srovnávací analýza, hodnotící změnu v nabídce volnočasových pohybových aktivit v Hradci Králové v roce 2003 a Metodicky je tato část zpracovávána obdobně jako při analýze typu zařízení a analýze regionální. Závěrečná část studie představuje syntézu všech předcházejících typů analýz s následným vyhodnocením možností, které vyplynuly z provedených výzkumů a srovnání s předchozím stavem. V této části jsou využita data všech předcházejících typů analýz. Pro závěrečnou syntézu jsou také využity následující podklady: - Profil města Hradec Králové - Strategický plán rozvoje města HK - Územní plán města HK 8 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

10 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERIKY HRADCE KRÁLOVÉ Hradec Králové je jednou ze dvou přirozených metropolí východních Čech. Je sídlem Královéhradeckého kraje, který patří do regionu soudržnosti Severovýchod (NUTS II.). Správní území města je rozděleno na 21 částí místních samospráv. Hradec Králové leží na okraji polabské nížiny na soutoku Labe s Orlicí. Město s téměř obyvateli je sídlem obchodu, bankovnictví a správních institucí regionálního významu. Je přirozeným centrem školství a kultury. Tab. 1: Srovnání okolních okresů s okresem Hradec Králové Název okresu Hradec Králové Pardubice Jičín Rozloha v km hustota obyv./km města nad obyvatel Hradec Králové Pardubice Jičín města nad obyvatel Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Třebechovice pod Orebem Holice, Přelouč Hořice, Nová Paka Počet obyvatel k muži ženy Pramen: ČSÚ, INCOMA Regional Scan Hradec Králové je centrem jednoho ze 77 českých okresů. Počet obyvatel královéhradeckého okresu dosáhl na konci roku 2004 téměř 160 tisíc a okres Hradec Králové je tak nejlidnatějším okresem kraje. Hustota obyvatel tohoto okresu byla na konci roku 2004 více než 181 obyvatel na 1 km 2, což řadí královehradecký okres mezi nadprůměrně zalidněné oblasti České republiky. Počet obyvatel královéhradeckého okresu v posledních letech mírně klesá. Mezi lety 2001 a 2006 ubylo v okrese přes obyvatel, což bylo způsobeno především přirozeným úbytkem obyvatelstva. 9 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

11 2.1. Město a okres HK základní demografické a ekonomické charakteristiky V Hradci Králové žije v současné době cca 93 tisíc obyvatel. Počet obyvatel města Hradec Králové v průběhu posledních 15 let mírně poklesl, stejnou tendenci vykazuje také většina krajských měst viz příklad v následující tabulce). Tab. 2: Vývoj počtu obyvatel vybraných krajských měst (údaje vždy k 1.1. daného roku) Město Saldo úbytku 2005/1991 Hradec Králové ** Pardubice * Liberec * Pramen: INCOMA, ČSÚ, *ke dni zpracovávání nejsou známy hodnoty, **saldo 2006/1991 Z hlediska věkové struktury obyvatelstva je město Hradec Králové nejstarší ze všech okresních měst ležících ve východních Čechách a podíl obyvatel v postproduktivním věku převyšuje i celostátní průměr. Tab. 3: Věková struktura obyvatelstva vybraných okresních měst východních Čech(v %, údaje k ) Hradec Králové 14,5 6,3 16,2 12,6 14,4 15,3 20,7 Pardubice 14,6 6,4 16,2 13,2 14,8 14,4 20,4 Jičín 16,0 6,7 16,6 13,5 15,2 13,9 18,1 průměr ČR 15,4 6,5 16,3 14,1 13,6 14,9 19,1 Pramen: INCOMA, ČSÚ 10 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

12 Nepříznivá věková struktura obyvatelstva vyplývá z celostátního trendu stárnutí obyvatelstva, což mimo jiné vyplývá z již nízké úrovně porodnosti. Hradec Králové má v průměru starší obyvatelstvo než průměr ČR, to se projevuje nižším počtem dětí do 14 let a vyším počtem obyvatel v důchodovém věku. Vzhledem k podobnému trendu ve většině oblastí ČR není tato situace ničím výjimečným a alarmujícím. Tab. 4: Průměrný věk obyvatelstva ve vybraných krajských městech Průměrný věk celkem muži ženy Hradec Králové 41,7 40,0 43,3 Pardubice 41,4 39,8 42,9 Liberec 40,2 38,5 41,7 ČR 40,1 38,6 41,5 Pramen: INCOMA, ČSÚ, údaje k Tab. 5: Podíl mužů a žen na celkové populaci ve vybraných krajských městech (v %) obyvatelstvo celkem muži ženy Hradec Králové ,7 52,3 Pardubice ,8 52,2 Liberec ,5 52,5 ČR ,7 51,3 Pramen: INCOMA, ČSÚ, údaje k Vzdělanostní struktura obyvatel ve městě Hradec Králové se příliš neliší od ostatních okresů a ani od krajského průměru. Nejvyšší podíl obyvatelstva ve výši 36,8 % má středoškolské vzdělaní s maturitou, což je nepatrně více než v ostatních okresech 11 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

13 kraje, ale již výrazněji nad celostátním průměrem. Také vysokoškolsky vzdělaných lidí je zde přibližně o 5% více, než je celostátní průměr. Tab. 6: Vzdělanostní struktura obyvatelstva vybraných krajských měst (v %) ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ Hradec Králové 16,5 32,0 36,8 14,7 Pardubice 16,9 35,6 35,1 12,4 Jičín 18,4 35,1 35,4 11,1 ČR 23,4 38,6 28,9 9,1 Pramen: INCOMA, ČSÚ, údaje k roku 2001 Město Hradec Králové je významným centrem obchodu a služeb s cca 82 tisíci obsazenými pracovními místy. Výrazný podíl obyvatel je zaměstnán v obchodě a službách asi 26 %. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v okrese Hradec Králové činila v roce ,- Kč, (meziroční nárůst o 5,2 %). Tab. 7: Průměrné měsíční mzdy fyzických osob ve vybraných okresech okres Mzdy v roce 2005 index 2005/2004 Hradec Králové ,2 Pardubice ,2 Jičín ,9 Ústí nad Orlicí ,4 Královéhradecký kraj celkem ,1 ČR průměr ,4 Pramen: INCOMA, ČSÚ 12 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

14 Míra registrované nezaměstnanosti, zjištěná na základě evidence úřadů práce, dosáhla v okrese k 1. březnu 2006 hodnoty 5,9 %, řadící v tomto směru okres Hradec Králové mezi 20 okresů s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Tab. 8: Míra nezaměstnanosti v Hradci Králové a okolních okresech únor 2001 únor 2002 únor 2003 únor 2004 únor 2005 únor 2006 březen 2006 Hradec Králové 6,4 6,4 6,6 7,2 6,6 6,3 5,9 Pardubice 5,7 5,7 6,5 7,6 7,2 6,6 6,3 Liberec 7,4 8,8 9,9 10,8 8,5 8,2 8,1 Jičín 5,5 6,2 8,3 9,4 10,0 7,9 7,7 ČR průměr 9,0 9,3 10,2 10,9 9,6 9,0 8,7 Pramen: INCOMA, MVSV Hradec Králové je významným centrem dojížďky do zaměstnání a do škol. Do města Hradec Králové dojíždělo v roce 2001 pravidelně osob (z toho více než 27 tisíc do zaměstnání). Hradec Králové je tak nejvýznamnějším centrem dojížďky bývalých Východních Čech (oproti roku 1991 předstihl Pardubice) Vymezení městských částí a jejich charakteristiky Město Hradec Králové se dělí na 21 částí města, (nejsou totožné s administrativními celky využívanými v rámci místní samosprávě). Tyto části města byly použity jako podklad pro regionální analýzy jednotlivých typů volnočasových pohybových aktivit. Podrobný výčet jednotlivých částí města včetně rozlohy a počtu obyvatel k je uveden v následující tabulce. 13 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

15 Tab. 9: Části města Hradec Králové Část města (kód části obce název části obce) Počet obyv. Počet obyv. Změna Rozloha v ha Rozloha v km2 k k / Březhrad 279,93 2, Hradec Králové 344,74 3, Kukleny 402,75 4, Malšova Lhota 193,81 1, Malšovice 237,29 2, Moravské Předměstí 130,9 1, Nový HK 2 473,61 24, Piletice 302,65 3, Plácky 167,5 1, Plačice 730,69 7, Plotiště 643,69 6, Pouchov 248,22 2, Pražské Předměstí 494,48 4, Roudnička 211,89 2, Rusek 477,85 4, Slatina 411,16 4, Slezské Předměstí 755,64 7, Svinary 342,04 3, Svobodné Dvory 694,45 6, Počet obyv. na km 2 14 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

16 Třebeš 463,26 4, Věkoše 554,43 5, HK Celkem 10560,98 105, Pramen: INCOMA Research, Magistrát města Hradec Králové, SLDB 2001 Jednoznačně největší částí města, a to jak do rozsahu ploch, tak počtu obyvatel, zabírá část nazvaná Nový Hradec Králové, kde na rozloze téměř 25 km 2 žije přes 23 tisíc obyvatel. Mezi lidnaté části města patří dále centrální čtvrť Hradec Králové (téměř 16 tisíc obyvatel), Pražské Předměstí (13,5 tisíce obyvatel) a Slezské Předměstí (10 tisíc obyvatel). Vedle hustě obydlených vnitřních částí města jsou na území města Hradec Králové umístěné části města zastavěné především rodinnými domy a také okrajové části města s venkovským charakterem a nízkým populačním potenciálem (např. Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Plotiště, Pouchov, Slatina, Svinary atd.). V Hradci Králové žilo v roce dětí do 9 let, což je o téměř 900 méně než v roce 2001, pokles dětí v tomto věku, který je cílovým pro dětská hřiště, byl v letech jednoznačně nejvyšší v části města Nový Hradec Králové, vysoký pokles lze sledovat také v části města Hradec Králové. Tab 10: Vývoj počtu dětí od 0 do 9 let v částech města Hradec Králové (cca cílová skupina pro dětská hřiště) část města rozdíl Březhrad Nový Hradec Králové Kukleny Malšova Lhota Plácky Plačice Plotiště Piletice Pouchov INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

17 Věkoše Roudnička Rusek Slatina Svinary Svobodné Dvory Hradec Králové Malšovice Pražské Předměstí Slezské Předměstí Třebeš Moravské Předměstí Hradec Králové celkem Pramen: ČSÚ, Magistrát města Hradec Králové Také skupina obyvatel ve věku 6 60 let (cílová skupina pro volně přístupná hřiště a sportoviště) v letech v Hradci Králové početně silně poklesla (o téměř 5000). Nejvyšší pokles lze sledovat opět v části města Nový Hradec Králové, vysoký pokles byl zaznamenán také v částech města Třebeš, Hradec Králové a Slezské Předměstí). Tab. 11: Vývoj počtu obyvatel od 6 do 60 let (cca cílová skupina pro sportoviště a volně přístupná hřiště) část města rozdíl Březhrad Nový Hradec Králové Kukleny Malšova Lhota Plácky Plačice INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

18 Plotiště Piletice Pouchov Věkoše Roudnička Rusek Slatina Svinary Svobodné Dvory Hradec Králové Malšovice Pražské Předměstí Slezské Předměstí Třebeš Moravské Předměstí Hradec Králové celkem Pramen: ČSÚ, Magistrát města Hradec Králové Domovní fond v rámci částí města Hradec Králové Obyvatelé města Hradce Králové bydlí především v bytových domech, Nejvíce obyvatel na jeden dům najdeme na Moravském Předměstí, v Hradci Králové centru, Novém Hradci Králové, Slezském Předměstí, Třebši a Pražském Předměstí. Naopak nejméně obyvatel žije v jednom trvale obydleném domě v Ruseku a Roudničce. To koresponduje se zastoupením rodinných domů v jednotlivých částech města. Na Moravském Předměstí např. není žádný rodinný dům. Tab. 12: Stav bytového fondu v Hradci Králové v roce 2001 městská část RD do 1945 BD do RD BD RD BD od 1991 RD od 1991 BD panel RD panel BD cihly RD cihly BD 17 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

19 Březhrad Nový Hradec Králové Kukleny Malšova Lhota Plácky Plačice Plotiště Piletice Pouchov Věkoše Roudnička Rusek Slatina Svinary Svobodné Dvory Hradec Králové Malšovice Pražské Předměstí Slezské Předměstí Třebeš Moravské Předměstí Pramen: INCOMA Research Nejstarší čtvrtí v Hradci Králové je jednoznačně centrální část města (Hradec Králové), další starší částí města s bytovou výstavbou převážně z období před rokem 1945 jsou západně umístěné Kukleny. Naopak mezi relativně nové městské části patří lidnatý Nový Hradec Králové, jehož výstavba se soustřeďuje především do let , masivně však také do let Z tohoto pohledu patří Nový Hradec Králové a sousední Moravské Předměstí k nejmladším sídlištním částem města z dob centrální bytové výstavby. 18 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

20 Panelová sídliště jsou charakteristická také pro části města Slezské předměstí a Pražské předměstí, v menší míře i pro části Třebeš, Věkoše a určitý podíl panelových bytových domů má také centrální část města. V současné době je v několika částech města realizována další bytová výstavba, která bude určitým způsobem zvyšovat počet obyvatel v jednotlivých částech města Hradec Králové. Největším bytovým projektem v Hradci Králové je v současné době projekt IPB Real v lokalitě Plachta, která je umístěna v jihovýchodní části města (Moravské Předměstí), kde je v několika etapách plánována výstavba až 420 bytových jednotek. Takové množství bytů se již poměrně silně promítne do počtu obyvatel (cca o obyvatel více) a mělo by se tedy promítnout i do směrování dalších úvah o směrování nových volnočasových pohybových aktivit. Další významnou lokalitou pro výstavbu nových bytových projektů leží v části města Třebeš na jihu Hradce Králové (Za Terronicem 72 bytových jednotek, Labská Louka 87 bytových jednotek, Butterfly cca 70 bytových jednotek). Několik dalších menších bytových projektů je realizováno v dalších částech města, jde však o menší projekty, které by se neměly významněji projevit na celkovém počtu obyvatel jednotlivých městských částí. Město počítá v územním plánu s výstavbou bytových jednotek i v dalších lokalitách, např. na západě města (Kukleny) či na severozápadě (Pálenecká, Na Metelce). 19 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

21 3. ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT PODLE TYPU ZAŘÍZENÍ Předmětem této kapitoly bude analýza volnočasových pohybových aktivit, zpracovaná na základě terénního průzkumu realizovaného v dubnu Tato část studie je v souladu se zadáním rozděleny na samostatné analýzy dětských hřišť a jejich celkové vybavenosti, volně přístupných hřišť a analýzy sportovišť a jejich vybavenosti včetně možnosti jednotlivých sportovních aktivit, které je možné ve městě dle typu dostupných sportovišť vykonávat Analýza dětských a volně přístupných hřišť V následující tabulce jsou shrnuty základní zjištění o vybavenosti dětskými a volně přístupnými hřišti v Hradci Králové v dubnu Tab. 13: Vybavenost dětskými a volně přístupnými hřišti v Hradci Králové Typ hřiště Počet Celková velikost hracích ploch v m 2 Dětská hřiště Volně přístupná hřiště MŠ Nepřístupná hřiště Hřiště k opravě Celkem Evidentně zaniklá hřiště Pramen: INCOMA, Terénní průzkum (duben 2006) 20 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

22 V Hradci Králové je v současné době umístěno celkem 233 dětských hřišť s různými parametry a hracími prvky s celkovou plochou necelých 60 tis. m 2 a dalších 113 volně přístupných hřišť s celkovou plochou necelých 40 tis. m 2. V Hradci Králové se dále nachází 26 veřejnosti nepřístupných dětských hřišť v rámci mateřských školek o celkové rozloze m 2 hrací plochy. Z dalších dětských hřišť, které však slouží jen úzké skupině návštěvníků, je potřeba poukázat na veřejně nepřístupná hřiště v ulici Ječná na Slezském Předměstí a na ulici K Polabinám v Roudničce, které má v pronájmu KMS Roudnička. Při terénním průzkumu bylo dále nalezeno 20 zcela nevyhovujících hřišť (celková rozloha cca m 2 ), u kterých byla zřejmá zjevná nutnost opravy či generální adaptace. Tato hřiště nejsou zahrnuta do celkových analýz, stejně jako místa, kde dnes můžeme již jen usuzovat na historickou existenci dětských hřišť (cca 36 míst o celkové rozloze přes m 2 ). 21 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

23 Dětská hřiště Celkový počet dětských hřišť určených veřejnosti byl 233 o celkové zjištěné rozloze cca m 2. Do celkového součtu nejsou započítávány hřiště u mateřských škol, nepřístupné hřiště a hřiště nevyhovujícího technického stavu, evidentně vyžadující opravu. Obr. 1: Dětská hřiště 22 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

24 V následující tabulce jsou shrnuty základní zjištění o vybavenosti dětských hřišť v Hradci Králové v dubnu Tab. 14: Vybavenost dětských hřišť Vybavenost hracími či jinými prvky Celkové počty Lavičky 653 Pískoviště 187 Brouzdaliště či mlhoviště 8 Kolotoč 41 Domky-věže 28 Kolébačka na pružině 121 Kladina 5 Psací tabule 25 Skluzavky samostatně stojící 69 Skluzavky kombinované 17 Houpačky - závěsné 46 Houpačky překlenovací 155 Průlezky celkový počet Z toho: mostové zeměkoule, polokruhy, kruhové x-hrany věžového typu jiné Pramen: INCOMA, Terénní průzkum (duben 2006) Z provedeného průzkumu byla zjištěna vysoká vybavenost dětských hřiště pískovišti, různými typy průlezek a houpaček. U průlezek převládaly nejrůznější typy mostových průlezek, v sekci jiné se pak vyskytovaly spirály či všemožné kombinace průlezek s jinými typy hracích prvků. Co se týče materiálů, ze kterých jsou hrací prvky vyrobeny, u starších typů hřišť převládá kov. U nověji vybudovaných hřišť pak plast a dřevo. 23 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

25 Dle typu povrchu dětského hřiště jasně převládají hřiště s travnatým povrchem, následována hřišti s betonovým povrchem. Bližší přehled celkového počtu hřišť dle typu povrchu hrací plochy přináší následující tabulka. Tab. 15: Rozdělení dětských hřišť dle povrchu Typ povrchu Počet hřišť Celková hrací plocha v m 2 Travnatý či převážně travnatý povrch Beton Písek či kombinace s převahou písku Asfalt Hlína Dlažba 3 80 Celkem Pramen: INCOMA, Terénní průzkum (duben 2006) V následujícím diagramu je vyobrazeno poměrové zastoupení typů povrchů dětských hřišť v jednotlivých částech Hradce Králové. 24 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

26 Obr. 2: Rozdělení dětských hřišť dle povrchu 25 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

27 Volně přístupná hřiště Z provedeného průzkumu byla zjištěna existence 113 volně přístupných hřišť o celkové rozloze téměř m 2. Návštěvníkům je zde dohromady k dispozici 56 laviček. Obr. 3: Volně přístupná hřiště 26 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

28 Tab. 16: Rozdělení volně přístupných hřišť dle typu povrchu Povrch Počet hřišť Celková rozloha v m 2 Počet laviček Antuka Asfalt Beton Hlína Písek Škvára Štěrk Trávník Celkem Pramen: INCOMA, Terénní průzkum (duben 2006) Následující vyobrazení přibližuje rozmístění volně přístupných hřišť v jednotlivých částech města dle typu povrchu. I zde, stejně jako u dětských hřišť převažuje travnatý povrch. 31 volně přístupných hřišť disponuje asfaltovým a v těsném závěsu 25 volně přístupných hřišť je s betonovým povrchem. 27 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

29 Obr. 4: Rozdělení volně přístupných hřišť dle typu povrchu 28 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

30 Následující tabulka udává rozdělení volně přístupných hřišť dle typu sportu, který je možné na daném zařízení provozovat. Některá hřiště umožňují hru více druhů sportů, v závorkách jsou proto uváděné i počty hřišť, kde je možné provozovat čistě jednu aktivitu. 50% volně přístupných hřišť je vybaveno stojany na síť umožňujícími volejbalové a nohejbalové vyžití. Druhým nejvíce rozšířeným sportem alespoň dle typu sportovišť, kde jej je možné provozovat je fotbal, celých 33 volně přístupných hřišť je vybaveno bránami. Následuje vybavenost basketbalovými koši, ať kompletní vybavení pro basketbal nebo jedním streetbalovým košem. Tab. 17: Rozdělení volně přístupných hřišť dle typu provozované aktivity Určení dle typu sportu Počet hřišť % z celkového počtu (celkový počet volně přístupných=113) Volejbal, nohejbal 56 (39)* 50 % Basketbal 9 (2)* 8 % Streetbal 8 (5)* 7 % Tenis 6 (1)* 5 % Stolní tenis 1 1 % Fotbal, házená? 33 (24)* 29 % Plážový volejbal 1 1 % Bez určení % Kombinace volejbal+fotbal 7 6 % Kombinace volejbal+basketbal 4 4 % Kombinace volejbal+basketbal+fotbal 1 1 % Kombinace basketbal+fotbal 3 3 % Pramen: INCOMA, Terénní průzkum (duben 2006),* v závorkách jsou uvedeny počty hřišť, na kterých je možné provozovat pouze uvedený sport 29 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

31 Obr. 5: Volně přístupná hřiště volejbalového či nohejbalového typu 30 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

32 Obr. 6: Volně přístupná hřiště určená pro fotbal 31 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

33 3.2. Analýza sportovních komplexů V dubnu 2006 bylo v Hradci Králové identifikováno 108 institucí provozujících na více než m 2 sportovních ploch ve 34 sportovištích kryté, 30 sportovištích venkovní vybavenosti a 44 sportovištích s krytou i venkovní sportovní vybaveností. Tab. 18: Rozdělení sportovních komplexů v Hradci Králové Typ vybavenosti Počet komplexů Plocha sportovišť (v m 2 ) Jen krytá vybavenost Jen venkovní vybavenost Obojí z toho krytá z toho venkovní Celkem Pramen: INCOMA, Terénní průzkum (duben 2006) 32 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

34 Obr. 7: Sportovní komplexy v Hradci Králové 33 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

35 Krytá vybavenost 34 komplexů kryté vybavenosti nabízí na ploše o rozloze více než 46 tisíc m2 ploch celkem 53 sportovišť. Obr. 8: Sportovní komplexy kryté vybavenosti dle velikosti plochy 34 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

36 Tab. 19: Typy sportovišť kryté vybavenosti Typ krytých sportovišť Počet Velikost plocha (v m 2 ) tělocvična posilovna bazén, lázně zimní stadion, hala spinningová hala 1 70 kuželky či bowling sauna, solárium 3 50 střelnice taneční sál squash, ricochet horolezecká stěna 1 Celkem Pramen: INCOMA, Vlastní analýzy výsledků terénního průzkumu () 35 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

37 Graf 1: Počty a typy sportovišť krytých komplexů tělocvična posilovna bazén, lázně zimní stadion, hala spinningová hala kuželky či bowling sauna, solárium střelnice taneční sál squash, ricochet horolezecká stěna Tab. 20: Rozdělení krytých sportovišť dle druhu povrchu Typ povrchu Velikost v m 2 baletizol 170 beton/lední plocha* včetně zimní stadion 3700 dlažba/včetně vodní plocha bazény speciální dráha 100 koberec 3300 lino 100 odpružená podlaha 1660 parkety 1700 plovoucí podlaha 450 sadurit 140 tartan INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

38 jiný/neurčeno 2220 celkem Pramen: INCOMA, Vlastní analýzy výsledků terénního průzkumu () Graf 2: Rozdělení krytých sportovišť dle druhu povrchu baletizol 0% 3% 4% 1% 5% 4% 0% 7% 0% 0% 8% beton/lední plocha* včetně zimní stadion dlažba/včetně vodní plocha bazény speciální dráha koberec lino odpružená podlaha parkety plovoucí podlaha 68% sadurit tartan jiný/neurčeno 37 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

39 Venkovní vybavenost 30 komplexů čistě venkovní vybavenosti zaujímá plochu o rozloze více než 188 tisíc m2 ploch v celkem 59 sportovištích. Obr. 9: Sportovní komplexy venkovní vybavenosti dle velikosti plochy 38 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

40 Tab. 21: Typy sportovišť venkovní vybavenosti Typ venkovní Počet Velikost plocha (v m 2 ) Hřiště Z toho: fotbalové volejbalové ostatní míčové hry 7 Tenisové kurty Loděnice, rybníky, řeka * Golf, minigolf Skatepark Střelnice Areál leteckých modelářů Kolbiště, dostihové závodiště Celkem Pramen: INCOMA, Vlastní analýzy výsledků terénního průzkumu (), *jen odhad vodní plochy rybníků 39 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

41 Graf 3: Venkovní vybavenost dle typu sportu (dle m 2 sportoviště) 7% 5% 3% 39% 1% 14% 44% 11% 2% 14% 4% Tenisové kurty Loděnice, rybníky, řeka Golf, minigolf Skatepark Střelnice Areál leteckých modelářů Kolbiště, dostihové závodiště Fotbalová hřiště Volejbalové hřiště Hřiště - ostatní míčové hry 40 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

42 Graf 4: Počty sportovišť venkovní vybavenosti dle typu sportu Tenisové kurty Loděnice, rybníky, řeka Golf, minigolf Skatepark Střelnice Areál leteckých modelářů Kolbiště, dostihové závodiště Z toho: fotbalové volejbalové míčové hry 41 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

43 Tab. 22: Rozdělení venkovních sportovišť dle druhu povrchu Typ povrchu Velikost (v m2) Antuka Asfalt Beton Eternit Písek Tráva Voda Škvára Tartan, umělá tráva Ostatní Celkem Pramen: INCOMA, Vlastní analýzy výsledků terénního průzkumu () 42 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

44 Graf 5: Povrchy venkovních sportovišť 1% 1% Antuka 11% 5% 18% 7% Asfalt Beton Eternit Písek 1% 1% Tráva Voda Škvára 54% 1% Tartan, umělá tráva Ostatní 43 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

45 Sportovní komplexy s prvky kryté i venkovní vybavenosti V Hradci Králové se nalézá 44 sportovních komplexů o celkové rozloze přes 130 tis. m 2 sportovních ploch, které obsahují jak sportoviště venkovního typu, tak krytou vybavenost. Celkově se v těchto areálech smíšené vybavenosti nalézá 88 sportovišť kryté (přes 26 tis. m 2 sportovní plochy) a 94 sportovišť venkovní vybavenosti (cca 104 tis. m 2 sportovních ploch). Obr. 10: Sportovní komplexy s obojí vybaveností dle velikosti plochy 44 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

46 Tab. 23: Detaily sportovních zařízení Počet zařízení Rozloha zařízení (v m2) Krytá vybavenost Venkovní vybavenost Pramen: INCOMA, Vlastní analýzy výsledků terénního průzkumu () Graf 6: Podíl prvků kryté a venkovní vybavenosti podle celkové plochy zařízení (v m2) Graf 7: Podíl počtů prvků kryté a venkovní vybavenosti Krytá vybavenost Venkovní vybavenost Krytá vybavenost Venkovní vybavenost Tab. 24: Druhy kryté a venkovní vybavenosti sportovních komplexů v HK Typ sportoviště Počet Plocha v m 2 Atletický stadion Běžecké dráhy, doskočiště Tenisové kurty Sportovní hala Tělocvičny Posilovny Bazén Hřiště Celkem Pramen: INCOMA Research 45 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

47 Graf 8: Počty typů zařízení komplexní vybavenosti Atletický stadion Běžecké dráhy, doskočiště... Tenisové kurty Sportovní hala Tělocvičny Posilovny Bazén Hřiště 46 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

48 Tab. 25: Typy hřišť venkovní vybavenosti sportovních komplexů podle druhu provozované aktivity Typy hřišť v rámci sportovních komplexů Počet hřišť % z celkového počtu atletika 7 8,6 basketbal 8 9,9 fotbal 13 16,0 házená 2 2,5 hokejbal 1 1,2 míčové hry 31 38,3 tenis 9 11,1 stolní tenis 2 2,5 volejbal 18 22,2 běžecký okruh 1 1,2 vrhačský sektor 1 1,2 dopravní hřiště 1 1,2 softbal, malá kopaná 4 4,9 universal 6 7,4 gymnastika 1 1,2 plážový volejbal 1 1,2 Celkem 81 - Pramen: INCOMA Research 47 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

49 Graf 9: Počty hřišť, na kterých lze provozovat dané sportovní aktivity v rámci sportovních komplexů v HK (z celkového počtu 81 hřišť v rámci sportovních komplexů) atletika basketbal fotbal házená hokejbal míčové hry tenis stolní tenis volejbal běžecký okruh vrhačský sektor dopravní hřiště softbal, malá kopaná universal gymnastika plážový volejbal 48 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

50 Graf 10: Podíly jednotlivých typů hřišť v rámci sportovních komplexů (v % z celkového počtu hřišť = 81) atletika 4,9 1,2 1,2 1,2 22,2 7,4 1,2 1,2 8,6 9,9 16,0 basketbal fotbal házená hokejbal míčové hry tenis stolní tenis 2,5 11,1 38,3 2,5 1,2 volejbal běžecký okruh vrhačský sektor dopravní hřiště softbal, malá kopaná universal gymnastika plážový volejbal 49 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

51 Organizované a neorganizované využití Tab. 26: Analýza sportovní nabídky z pohledu organizovaného využití Počet zařízení ANO 86 NE 5 Částečně 5 Nezjištěno 12 Celkový počet sportovních zařízení v HK 108 Pramen: INCOMA Research Tab. 27: Analýza sportovní nabídky z pohledu neorganizovaného využití Počet zařízení ANO 56 NE 37 Částečně 1 Nezjištěno 14 Celkový počet sportovních zařízení v HK 108 Pramen: INCOMA Research 50 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

52 Vlastník město/ostatní Tab. 28: Analýza sportovní nabídky z pohledu vlastníka komplexu Vlastník % počet školy či universita 3,7 4 soukromé společnosti 5,6 6 tělovýchovné organizace 13,9 15 fyzické osoby 7,4 8 Krajský úřad 5,6 6 Město Hradec Králové 35,2 38 sportovní kluby 3,7 4 občanské sdružení 1,9 2 jiné 5,6 6 nezjištěno 17,6 19 celkem 100,0 108 Pramen: INCOMA Research 51 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

53 Graf 11: Podíly jednotlivých typů sportovišť dle vlastníka školy či universita 5,6 1,9 17,6 3,7 5,6 13,9 soukromé společnosti tělovýchovné organizace fyzické osoby Krajský úřad 3,7 35,2 5,6 7,4 Město Hradec Králové sportovní kluby občanské sdružení jiné nezjištěno 52 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

54 3.3 Analýza volnočasových pohybových aktivit v rámci školských zařízení Město Hradec Králové v rámci projektu Otevřená školní hřiště zrekonstruovalo a chystá se dále rekonstruovat hřiště u městských základních škol, která mají být po vyučování otevřena veřejnosti. Tab. 29: Hřiště při ZŠ, která jsou veřejně přístupná v rámci projektu Otevřená školní hřiště nebo poskytují organizované i neorganizované využití Název Adresa Část HK ZŠ Malšova Lhota Lhotecká 39 Malšova Lhota ZŠ Milady Horákové Milady Horákové 258 Třebeš ZŠ Úprkova Úprkova 27 Malšovice ZUŠ Na Střezině Lidická 44 Slezské Předměstí MŠ Luční Luční 838 Slezské Předměstí ZŠ Sever Lužická 1208 Hradec Králové ZŠ Jih Luční 838 Slezské Předměstí ZŠ Bezručova Bezručova 1468 Pražské Předměstí ZŠ Kukleny Pražská třída 198 Kukleny ZŠ Štefánikova Štefánikova 566 Moravské Předměstí ZŠ Habrmanova Habrmanova 130 Pražské Předměstí ZŠ T.G. Masaryka V Lipkách 692 Pražské Předměstí ZŠ a MŠ Štefcova Štefcova 1092 Nový HK SOŠ a SOU Hradební Hradební 1029 Hradec Králové Masarykova ZŠ P. Jilemnického 420 Plotiště ZŠ Mandysova Mandysova 1434 Nový HK ZŠ HK Jiráskovo nám Pražské předměstí ZŠ a MŠ Tylovo nábřeží 1140 Labská kotlina ZŠ a MŠ Pešinova 146 Nový HK ZŠ SNP Třída SNP 694 Slezské Předměstí ZŠ Pouchov K Sokolovně 452 Věkoše 53 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

55 Pramen: INCOMA, Vlastní analýzy výsledků terénního průzkumu (), Magistrát HK odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Dětská hřiště u mateřských škol města nejsou doposud otevřena veřejnosti. Tento stav by se měl v průběhu následujících let alespoň částečně změnit díky projektu zaměřenému na zpřístupnění dětských hřišť u městských mateřských škol veřejnosti. V rámci tohoto projektu by hřiště u mateřských škol měla být po skončení provozní doby školek například maminkami s dětmi. Tato hřiště budou mít své správce, který bude kontrolovat hygienické normy užívaného písku a náčiní. Takto již bylo zpřístupněno např. dětské hřiště u MŠ Švendova. Většina dětských hřišť při MŠ však zatím nejsou volně přístupná. Tab. 30: Dětská hřiště při MŠ, která nejsou veřejně přístupná Ulice Část Hradce Králové Povrch Rozměr hřiště Počet laviček MŠ Březhrad Poštovní BŘEZHRAD tráva MŠ Kotěrova Kotěrova HRADEC KRÁLOVÉ tráva MŠ Průmyslová Průmyslová HRADEC KRÁLOVÉ asfalt 75 0 ZŠ Štefcova Štefcova MALŠOVICE tráva ZŠ Štefánikova Štefánikova MORAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ tráva MŠ Milady Horákové Milady Horákové NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ tráva MŠ Zvoneček Čajkovského NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ tráva MŠ Zvoneček Čajkovského NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ tráva MŠ Štefcova Štefcova NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ tráva MŠ Plácky Pobřežní PLÁCKY tráva MŠ Plačice Ořechová PLAČICE tráva Masarykova ZŠ P. Jilemnického PLOTIŠTĚ NAD LABEM tráva MŠ Plotiště n. L. P. Jilemnického PLOTIŠTĚ NAD LABEM tráva MŠ Kamarád Veverkova PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ tráva MŠ Kampanova Fráni Šrámka PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ tráva MŠ Albertova Albertova PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ tráva ZUŠ V Koutech PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ tráva MŠ Školní SLATINA tráva MŠ Lužická Lužická 382 SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ tráva MŠ Slunečnice Markovická SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ tráva MŠ Slatina Třebechovická SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ tráva INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

56 ZŠ a MŠ JIH Luční SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ tráva MŠ Svobodné Dvory K Dolíkům SVOBODNÉ DVORY tráva MŠ Kyjovská Kyjovská TŘEBEŠ tráva MŠ Pod Zámečkem TŘEBEŠ tráva ZŠ Pouchov K Sokolovně VĚKOŠE tráva Pramen: INCOMA, Vlastní analýzy výsledků terénního průzkumu (), Magistrát HK odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže U středních škol s prostory k veřejnému ať už organizovanému, či neorganizovanému využití byly identifikovány tyto školy: Tab. 31 : Střední školy nabízející sportovní plochy k organizovanému či neorganizovanému využití Název Část HK Adresa Speciální škola pro děti s více vadami Pražské předměstí V Koutech 1180 Katedra TV UHK Hradec Králové na Flošně, Pivovarská Flošna Odborné učiliště Hradec Králové 17. listopadu 1212 DDM-tělocvična Nový Hradec Králové Jana Masaryka 605 Dům dětí a mládeže; DDM Jitro Slezské předměstí Lužická 843 Střední odborná škola veterinární Kukleny Pražská třída 68 Střední průmyslová škola Hradec Králové Hradecká 647 Církevní základní škola Hradec Králové Na Hradě 90 VŠUK Nový Hradec Králové Palachova 1136 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Hradec Králové Komenského 234 ZZŠ pro tělesně postižené Prointepo Pražské předměstí Hrubínova 1458 Obchodní akademie Hradec Králové Třída ČSA 274 Biskupské gymnázium B. Balbína Hradec Králové Orlické nábřeží 356 Gymnázium B. Němcové Hradec Králové Pospíšilova tř. 324 SPŠ stavební Hradec Králové Pospíšilova tř. 787 Gymnázium J. K. Tyla Pražské Předměstí Tylovo nábř. 682 SOŠ a SOU Pražské Předměstí Vocelova 1338 Pramen: INCOMA, Vlastní analýzy výsledků terénního průzkumu (), Magistrát HK odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže 55 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

57 4. REGIONÁLNÍ ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT 4.1. Analýza dětských a volně přístupných hřišť V této části analýz bude sledováno rozmístění dětských a volně přístupných hřišť v rámci jednotlivých částí města Dětská hřiště Tab. 32: Rozdělení dětských hřišť dle částí obce Část města (kód části obce název části obce) Počet dětských hřišť Rozloha v m 2 Počet dětí ve věku 0-9 let Velikost hřišť na 100 dětí (v m2) Počet hřišť na 100 dětí ve věku 0-9 let Březhrad , Hradec Králové , Kukleny , Malšova Lhota , Malšovic , Moravské Předměstí , Nový HK , Piletice , Plácky , Plačice , Plotiště , Pouchov , Pražské Předměstí , Roudnička ,0 56 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

58 Rusek , Slatina , Slezské Předměstí , Svinary , Svobodné Dvory , Třebeš , Věkoše ,3 HK Celkem ,1 Pramen: INCOMA, Terénní průzkum (duben 2006) Největší absolutní koncentrace dětských hřišť je v částech města Slezské předměstí, Hradec Králové a Nový HK, kde dosahuje celkové plochy přes 15,5 tis. m 2. Při přepočtu na 100 dětí ve věku do 9 let skutečně žijících v daných částech obce se relativní hodnoty ploch dětských hřišť změní ve prospěch Malšovic a Březhradu, třetí největší, co do počtu dětských hřišť v přepočtu na počet skutečně žijících dětí je Malšova Lhota. 57 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

59 Obr. 11: Počet dětských hřišť v jednotlivých částech města na 100 dětí ve věku do 9 let Obr. 12: Celková rozloha dětských hřišť v jednotlivých částech města HK (v m2) 58 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

60 Obr. 12: Celková rozloha dětských hřišť v jednotlivých částech města 59 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

61 Obr. 13: Relativní rozloha dětských hřišť v jednotlivých částech města (v m2/na 100 dětí ve věku do 9 let) 60 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

62 Tab. 33: Vybavenost dětských hřišť v jednotlivých částech města Část města (kód části obce název části obce) Počet pískovišť Počet hracích prvků Počet dětí ve věku 1-9 let Počet pískovišť/100 dětí Počet hracích prvků na 100 dětí Březhrad ,2 7, Hradec Králové ,5 7, Kukleny ,0 3, Malšova Lhota ,1 33, Malšovice ,4 12, Moravské Předměstí ,1 9, Nový HK ,7 12, Piletice ,0 0, Plácky ,0 0, Plačice ,9 5, Plotiště ,6 3, Pouchov ,4 9, Pražské Předměstí ,7 9, Roudnička ,0 0, Rusek ,0 16, Slatina ,0 0, Slezské Předměstí ,2 11, Svinary ,0 0, Svobodné Dvory ,0 5, Třebeš ,2 16, Věkoše ,4 8,0 HK Celkem HK Průměr ,4 9,6 Pramen: INCOMA, Terénní průzkum (duben 2006) 61 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

63 Obr. 14: Počet pískovišť na 100 dětí ve věku 1-9 let 62 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

64 Volně přístupná hřiště Tab. 34: Počty a plochy volně přístupných hřišť v jednotlivých částech města Část města (kód části obce název části obce) Počet volně přístupných Rozloha v m2 Obyvatelé ve věku od 6-60 Velikost hřišť na 100 obyv. ve věku od 6 let Počet hřišť na 1000 obyv. ve věku od 6 let hřišť Březhrad ,1 2, Hradec Králové ,3 0, Kukleny ,6 0, Malšova Lhota ,0 0, Malšovic ,6 0, Moravské Předměstí ,3 2, Nový HK ,9 1, Piletice ,0 0, Plácky ,4 2, Plačice ,6 4, Plotiště ,5 0, Pouchov ,2 2, Pražské Předměstí ,1 1, Roudnička ,6 2, Rusek ,8 7, Slatina ,0 0, Slezské Předměstí ,4 1, Svinary ,0 0, Svobodné Dvory ,8 2, Třebeš ,5 3, Věkoše ,8 1,1 HK Celkem ,7 1,7 Pramen: INCOMA, Terénní průzkum (duben 2006) 63 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

65 Obr. 15: Počet volně přístupných hřišť v jednotlivých částech města na 1000 obyvatel ve věku 6-60 let 64 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

66 Obr. 16: Celková rozloha volně přístupných hřišť v jednotlivých částech města HK (v m2) 65 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

67 Obr. 17: Relativní rozloha volně přístupných hřišť v jednotlivých částech města (v m2/na 100 obyvatel ve věku od 6 do 60 let) 66 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

68 4.2. Analýza sportovních komplexů Tab. 35: Počty a plochy sportovních komplexů v jednotlivých částech města (venkovní, kryté i smíšené vybavenosti) Část obce HK Počet komplexů Plocha celkem (v m 2 ) Z toho krytá sportoviště (v m 2 ) Z toho venkovní sportoviště (v m 2 ) Březhrad Hradec Králové Kukleny Malšova Lhota Malšovice Moravské Předměstí Nový HK Piletice Plácky Plačice Plotiště Pouchov Pražské Předměstí Roudnička Rusek Slatina Slezské Předměstí Svinary Svobodné Dvory Třebeš Věkoše HK Celkem Pramen: INCOMA, Analýzy terénního průzkumu () 67 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

69 Obr. 18: Sportovní komplexy v částech města Hradci Králové 68 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

70 Obr. 19: Plochy sportovních komplexů v jednotlivých částech města HK 69 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

71 Obr. 20: Počty sportovních komplexů v jednotlivých částech města HK 70 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

72 Tab. 36: Počty a plochy sportovních komplexů v jednotlivých částech obce v přepočtu na obyvatele Část města Celková ploch Obyvatelé ve (kód části obce název části obce) komplexů (v m 2 ) věku od 6-60 Velikost komplexů na 100 obyv. věku 6-60 let (v m 2 ) Velikost kryté vybavenosti na 100 obyv. věku 6-60 let (v m 2 ) Velikost venkovní vybavenosti na 100 obyv. věku 6-60 let (v m 2 ) Počet komplexů na 1000 obyv. věku 6-60 let Březhrad , Hradec Králové , Kukleny , Malšova Lhota , Malšovice , Moravské Předměstí , Nový HK , Piletice , Plácky , Plačice , Plotiště , Pouchov , Pražské Předměstí , Roudnička , Rusek , Slatina , Slezské Předměstí , Svinary , Svobodné Dvory , Třebeš , Věkoše ,1 HK Celkem ,6 Pramen: INCOMA, Analýzy terénního průzkumu () 71 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

73 Obr. 21: Počty sportovních zařízení v jednotlivých částech města na 1000 obyvatel ve věku 6-60 let 72 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

74 Obr. 22: Plochy sportovních zařízení v HK v přepočtu na 100 obyvatel ve věku 6-60 let 73 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, Praha 5, tel

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 4 3. SÍDELNÍ STRUKTURA...

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 4 3. SÍDELNÍ STRUKTURA... Obsah 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 4 3. SÍDELNÍ STRUKTURA... 6 3.1. ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍ CHARAKTERISTIKA... 6 3.2. SÍDELNÍ STRUKTURA... 7 4. OBYVATELSTVO... 10 4.1. POČET OBYVATEL, VÝVOJ

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

Sociodemografická studie

Sociodemografická studie Sociodemografická studie MČ Praha 19 k.ú. Kbely červenec - srpen 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Závěrečná zpráva k projektu

Závěrečná zpráva k projektu Závěrečná zpráva k projektu NÁVRH OPTIMALIZACE SÍTĚ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC www.gac.cz Praha, srpen 2007 GAC spol. s r. o. je zapsána v OR vedeném Městským soudem

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

Profil Královéhradeckého kraje

Profil Královéhradeckého kraje Profil Královéhradeckého kraje Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 listopad 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.:

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU 2007-2008 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ OBSAH:. Úvod... - 8 -. Úvod do problematiky komunitního plánování...- 8 -.2 Základní východiska,

Více

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje L U b o r H r u š k a a ko l., O s t r ava 2012 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Lubor Hruška a kolektiv

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 20 září 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní zjištění...

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více