Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Sbírka zákonů č. 561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 10, odst. (3) 1

2 Výroční zpráva o činnosti školy Mgr. Miroslav Petrovský ředitel SŠ OSaP a VOŠ V Českých Budějovicích 30. září

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: 1) základní údaje o škole, charakteristiku školy, údaje o školské radě, 2) přehled oborů vzdělávání, 3) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, 4) údaje o přijímacím řízení, 5) údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, 6) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, 7) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, 9) údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí, 10) základní údaje o hospodaření školy, 11) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, 12) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, 13) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, 14) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 3

4 1) Základní údaje o škole, charakteristika školy, údaje o školské radě Název organizace: Od 1. ledna 2008 se SŠ OSaP sloučila s VOŠ, Okružní 10, České Budějovice. Název školy se změnil na SŠ OSaP a VOŠ, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A. Organizace vykonává činnost odborné školy, středního odborného učiliště, vyšší odborné školy, domova mládeže, školní jídelny a školní jídelny - výdejny. IZO: Identifikátor právnické osoby: IČ: Adresa: Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Telefon (ředitelna): Telefon a fax (kancelář): (SŠ) (VOŠ) podatelna Internetová stránka: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Miroslav Petrovský Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Třebízského 22/942, České Budějovice 2. Dobrovodská 94/728, České Budějovice 3. Průběžná 4, České Budějovice 4. Lidická 25, České Budějovice ukončení provozu k Tř. Čsl. legií 688/8, České Budějovice 6. Nemanická 7, České Budějovice 4

5 SŠ OSaP a VOŠ je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Organizace poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělávání s výučním listem a vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem. Střední škola rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Po sloučení střední školy s VOŠ se rozšířily další cíle a poslání školy. Vyšší odborné studium je určeno především pro studenty s praktickými ambicemi a praktickou životní orientací. Posláním školy je výchova prakticky zaměřených odborníků s důrazem na samostatnost, adaptabilitu, schopnost práce v týmu, komunikativní dovednosti, způsob osobní prezentace a samostatný výkon profese po ukončeném absolutoriu při přechodu do praxe. Toto poslání vyplynulo z analýzy požadavků na budoucí absolventy studia a bylo zpracováno do profilu absolventa po předchozím projednání se zástupci podnikatelské praxe i s učiteli školy. Organizace dále poskytuje žákům a studentům střední i vyšší odborné školy ubytování, dále pro žáky střední školy zabezpečuje výchovně vzdělávací činnost, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování a celodenní výchovu. Může provozovat tuto činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin. Zabezpečuje stravování žáků a studentů školy a závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v souladu s platnými právními předpisy. Evidence žáků a matrika střední školy je vedena v programu BAKALÁŘ. Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje patnáctiminutová přestávka. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka 5 nebo 10 minutová. Po 4., 5. nebo 6. vyučovací hodině je zařazena 45 minutová přestávka na oběd. Třídy se na základě přijímacího řízení naplňují do počtu maximálně 30 žáků. Vyšší odborná škola vyučuje modulárním způsobem výuky s kreditním hodnocením, s možností volby individuálního studijního plánu. Veškerá studentská agenda je vedena v rámci VOŠ v programu STAG. Vyučovací hodina u vyššího odborného studia je též 45 minut. Studenti jsou zařazeni do skupin podle oborů. Při odborné praxi trvá vyučovací hodina 60 minut. Výuka je organizována denní a dálkovou formou vzdělávání podle akreditovaných učebních plánů. Jedná se o vzdělávání v délce 3 roky, resp. 3 roky a 6 měsíců u dálkové formy ekonomických oborů a 4 roky u dálkové formy stavebních oborů. Každý ročník se rozděluje do dvou období zimního a letního po 16 týdnech výuky, 3 týdnech zkouškového období a 1 týdne časové rezervy. Výuka denní formy vzdělávání je organizována pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu studijního období. Výuka dálkové formy vzdělávání je organizována jako samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu nejvýše 110 konzultačních hodin za studijní období. Konzultace se konají jednou za dva týdny, a to v pátek a sobotu. Maximální hodinová dotace je 10 vyučovacích hodin na jeden den. V rámci jednotlivých konzultací studenti absolvují vybrané předměty v hodinových dotacích stanovených učebním plánem. 5

6 Učební plán je uspořádán modulárně s kreditním hodnocením. Formou výuky jsou přednášky, cvičení, konzultační hodiny dálkové formy vzdělávání, odborné semináře, besedy s odborníky, exkurze, zpracování projektů a odborná praxe. Velký důraz je kladen na samostudium, práci s odborným tiskem a literaturou domácí i cizojazyčnou a zpracování projektů. V průběhu vzdělávání je student povinen složit na závěr každého období zápočty a zkoušky předepsané vzdělávacím programem. SŠ vyučovala ve školním roce 2008/ žáků, kteří navštěvovali 38 tříd. Nástavbové studium při zaměstnání obor Podnikání navštěvovalo ve školním roce 2008/ žáků ve 4 třídách. VOŠ vyučovala ve školním roce 2008/ studentů denního studia ve 28 skupinách a 222 studentů dálkového studia v 11 skupinách. Odborný výcvik je zajišťován na vlastních odloučených pracovištích, v jednom soukromém středisku praktického vyučování a u dalších právnických nebo fyzických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném oboru na základě smlouvy. S těmito pracovišti a středisky ředitel školy uzavírá smlouvu, v níž se stanoví zejména: 1. druh činnosti, kterou žáci při odborném výcviku budou vykonávat (plnění osnov), 2. místo konání odborného výcviku, 3. časový rozvrh odborného výcviku, jeho délka a den jeho zahájení, 4. počet žáků, kteří se zúčastní odborného výcviku. Odborný výcvik se uskutečňuje v souladu s učební osnovou a spočívá ve zhotovení výrobku, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den. Délka vyučovací doby se řídila platnými učebními osnovami MŠMT. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut. Odborný výcvik vyučuje učitel odborného výcviku ve skupinách. Procvičuje dovednosti pod svým dozorem nebo se odborný výcvik uskutečňuje pod dozorem instruktora. Odbornou praxi pro žáky SŠ organizuje škola smluvně v délce 10 pracovních dnů za školní rok u různých organizací a firem, kde si žáci ověřují a prohlubují teoretické poznatky, nacvičují a získávají dovednosti při technologických, ekonomických, grafických, výtvarných a jiných činnostech. Odbornou praxi pro studenty VOŠ organizuje škola smluvně v délce poloviny nebo celého studijního období u různých organizací a firem v souladu s vzdělávacím programem příslušného studijního oboru. Průběh praxe je upraven trojstrannou smlouvou o zajištění odborné praxe, uzavřenou mezi školou, organizací a studentem, která upravuje podmínky a vztahy uvedených stran. Odborná praxe slouží k ověření získaných teoretických znalostí, osvojení praktických návyků a dovedností potřebných pro výkon zvolené profese v reálném prostředí zvolené organizace. Na odborné praxi student vykonává činnosti v konkrétních odděleních firmy, úřadu či jiné organizace, řeší samostatně přidělené úkoly a problémy. O průběhu a řešení úkolů zpracovává student odbornou zprávu, jejíž součástí je zejména charakteristika firmy, její organizační uspořádání, charakteristika základních činností a jejich rozbor, řešení úkolů zadaných firmou a hodnocení přínosu praxe. SŠ OSaP a VOŠ organizuje pro žáky školy zimní lyžařské výchovně výcvikové kurzy a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. 6

7 Výchova mimo vyučování probíhá v domově mládeže a poskytuje žákům při respektování jejich osobních zájmů aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování. Výchovné poradenství zabezpečují pro SŠ dvě učitelky střední školy tři hodiny týdně. Seznam oborů vzdělávání vyučovaných ve školním roce 2008/2009 Obory vzdělávání poskytující střední vzdělávání s maturitní zkouškou 4 leté obory M/001 Analýza potravin M/037 Management obchodu a služeb L/004 Kosmetička L/008 Obchodník Obory vzdělávání poskytující střední vzdělávání s výučním listem 3 leté obory H/001 Pekař H/002 Cukrář-výroba H/002 Sladovník-pivovarník H/001 Fotograf H/004 Prodavač-smíšené zboží H/009 Prodavač- textil a oděvy H/001 Kadeřník H/001 Aranžér Obory vzdělávání nástavbového studia L/524 Podnikání (denní i dálková forma) Obory vyšší odborné školy N/014 Počítačová grafika v elektrotechnice (denní forma studia) dobíhající obor N/005 Stavby pozemní (denní i dálková forma studia) N/004 Stavby inženýrské (denní forma studia) dobíhající obor N/004 Obchodní podnikání (denní i dálková forma studia) N/005 Marketing (denní i dálková forma studia) N/016 Financování a účetnictví (denní i dálková forma studia) dobíhající obor N/008 Bankovnictví (denní forma studia) dobíhající obor 7

8 Materiálně technické vybavení školy Úsek Kněžskodvorská Počet kmenových učeben: 14 Počet odborných učeben: 7 Odborné učebny: Psaní na stroji: 2 Výpočetní technika: 2 Odborná učebna JA: 1 Odborná učebna JN: 1 Tělocvična s posilovnou: 1 Laboratoř chemická: 1 Laboratoř biologická: 1 Laboratoř fyzikální: 1 Odborná učebna oboru Cukrář: 1 Úsek Třebízského: Počet kmenových učeben: 14 Počet odborných učeben: 4 Odborné učebny: Výpočetní technika: 2 Psaní na stroji: 1 Odborná učebna na výuku jazyků: 1 Úsek VOŠ Nemanická 7 - učebny: 11 Počítačové učebny: 4 Knihovna studentská: 1 Domov mládeže Třebízského: Kapacita pokojů: 34 Kapacita lůžek: 68 Společenská místnost: 1 Posilovna: 0 Studijní místnost: 2 Místnost zdravotně izolační: 1 Místnost pro kadeřnické práce: 1 Kuchyňka: 1 Prostor pro žehlení: 1 Žákovská knihovna: 1 Služební pokoj 1 lůžko: 1 Domov mládeže je vybaven 5 televizory, 2 DVD rekordéry, 3 videorekordéry, 3 počítači připojenými na internet a psacími stroji. 8

9 Odloučená pracoviště: Průběžná: - provozovny Lidická: - provozovna Čsl. Legií: - provozovna Kněžskodvorská: - provozovna 2 pro kosmetičky 2 pro aranžéry 1 pro kadeřnice 1 pro fotografy 1 učebna 1 pro kadeřnice 1 pro kadeřnice 1 pro cukráře Stravovací zařízení Třebízského: Jídelna: kapacita míst 90 Stravovací zařízení Kněžskodvorská: Jídelna-výdejna: kapacita míst 76 Stravovací zařízení Nemanická: Jídelna-výdejna: kapacita míst 32 Školská rada: Ve škole fungují dvě školské rady. Složení školské rady na SŠ: předseda: Mgr. Martina Pišanová člen za učitele: Ing. Zdenka Zaimlová členové za rodiče: Milena Jirková, Klaudie Švecová členové za město: Mgr. Břetislav Kábele, Ing. Luděk Čermák Složení školské rady za VOŠ: předseda: Mgr. Martina Štěchová člen za učitele: Mgr. Martina Koutská členové za studenty: Michaela Duspivová, Lukáš Prokeš členové za veřejnost: RSDr. Petr Branný, Ing. Bc. Miroslav Krejča CSc. 9

10 2) Přehled oborů vzdělávání se schvalovacími doložkami ministerstva Analýza potravin M/001 MŠMT ČR ze dne čj /05-23 s účinností od počínaje 1. ročníkem (pro roč.) Management obchodu a služeb M/037 MŠMT ČR dne čj / s platností nejpozději od počínaje 1. ročníkem (pro roč.) Obchodník L/008 MŠMT ČR dne , čj / s účinností nejpozději od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem (pro roč.) Pekař H/001 MŠMT ČR dne čj /04-23 s platností od počínaje 1. ročníkem (pro roč.) Cukrář - výroba H/002 MŠMT ČR dne čj /04-23 s platností od počínaje 1. ročníkem (pro roč.) Sladovník - pivovarník H/002 MH ČR ze dne čj /95-74 s platností od počínaje 1. ročníkem (pro roč.) Prodavač - smíšené zboží H/004 Prodavač - textil a oděvy H/009 MH ČR dne čj /94-74 s platností od počínaje 1. ročníky Aranžér H/001 MH ČR dne čj /03-23 s platností od počínaje 1. ročníky (pro roč.) Fotograf MŠMT ČR dne 25. července 2001 čj / s platností od počínaje 1. ročníkem (pro roč.) Kadeřník H/001 MŠMT ČR dne čj /98-23 s platností od počínaje 1. ročníky (pro roč.) Kosmetička L/004 MŠMT ČR ze dne čj /01-23 s platností od počínaje 1. ročníkem (pro roč.) Podnikání l/524 MŠMT ČR , čj / s účinností od počínaje 1. ročníkem (pro roč. denní formy studia a pro roč. dálkové formy studia) 10

11 Bankovnictví N/008 MŠMT ČR dne , č.j / s platností od počínaje 1. ročníkem (pro ročník denní formy studia) Financování a účetnictví N/016 MŠMT ČR dne , č.j / s platností od počínaje 1. ročníkem (pro ročník denní formy studia a pro 2., 3. a 4. ročník dálkového studia) Marketing N/005 MŠMT ČR dne , č.j / s platností od počínaje 1. ročníkem (pro ročník denní formy studia a pro 1, - 3. ročník dálkového studia) Obchodní podnikání N/004 MŠMT ČR dne , č.j / s platností od počínaje 1. ročníkem (pro ročník denní formy studia a pro 2. a 4. ročník dálkového studia) Počítačová grafika v elektrotechnice N/014 MŠMT ČR dne , č.j /98-23 s platností od počínaje 1. ročníkem (pro ročník denní formy studia) Stavby inženýrské N/004 MŠMT ČR dne , č.j / s platností od (pro 3. ročník denní formy studia) Stavby pozemní N/005 MŠMT ČR dne , č.j / s platností od počínaje 1. ročníkem (pro 2, - 3. ročník denní formy studia a pro ročník dálkového studia 11

12 3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet hodin vyučovaných neaprobovaně vyjádřených v procentech: Označení úseku: Počet hodin vyučovaných neaprobovaně: SŠ úsek Kněžskodvorská 8,12 SŠ úsek Třebízského 14,3 OP 38,09 VOŠ 0 Celkový počet pracovníků fyzických a přepočtených: Celkový počet pracovníků fyzických: Celkový počet pracovníků přepočtených Ředitel 1 1,00 Zástupci 7 7,00 UOV 21 20,60 Interní učitelé SŠ 52 49,38 Interní učitelé VOŠ 18 18,00 Externí učitelé VOŠ 11 3,67 Vychovatele(ky) 5 4,60 Ostatní pracovníci SŠ 32 30,87 Ostatní pracovníci VOŠ 27 26,60 DVPP: Označení úseku: Počet účastníků DVPP: Počet navštívených akcí: SŠ úsek Kněžskodvorská SŠ úsek Třebízského 7 7 OP 7 4 VOŠ

13 4) Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení proběhlo jak ve střední škole tak i na úseku vyšší odborné školy v několika kolech. Celkové počty přijatých žáků do I. ročníku pro šk. rok 2009/2010: Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání kód název celkem 6442M037 Management obchodu a služeb M001 Analýza potravin H001 Aranžér H002 Cukrář - výroba H001 Fotograf H001 Kadeřník L004 Kosmetička L008 Obchodník L524 Podnikání denní forma studia L524 Podnikání dálková forma studia N005 Marketing denní forma studia N005 Marketing dálková forma studia N004 Obchodní podnikání denní forma studia N004 Obchodní podnikání dálková forma studia 27 13

14 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek a absolutorií Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Studijní průměr KOS ,66 KOS ,77 KOS ,72 KOS ,83 K1A ,94 K1B ,60 K2A ,98 K2B ,95 K3A ,95 K3B ,83 C1A ,88 C1B ,75 C2A ,64 C2B ,66 C3A ,67 C3B ,56 A ,66 A ,44 A ,72 F ,51 F ,75 P ,07 OB ,37 OB ,07 OB ,20 OB ,51 NP1A ,58 NP1B ,75 NP2A ,48 NP2B ,62 DP1A ,54 DP1B ,77 DP ,15 DP ,25 M ,44 M ,59 M ,61 AP ,67 AP ,82 AP AP ,51 Hodnocení chování Úsek Třebízského Úsek Kněžskodvorská Snížený stupeň z chování: 37 9 Pochvala ředitele: 32 5 Pochvala TU, MOV: Důtka ředitele: 47 5 Důtka TU, MOV: Podmíněné vyloučení ze studia: 12 2 Vyloučení ze studia:

15 Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek ve šk. roce 2008/2009: Třída Počet žáků ve třídě Nekonali ZZ Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo u ZZ K3A K3B P Pr-smíšené zboží Pr-textil A C3A Cu Fo C3B Cu Pe celkem Obor Počet žáků ve třídě Ukončilo Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo KOS AP M OB NP2A NP2B DP Plnění učebních plánů a osnov Ve školním roce 2008/2009 byly splněny všechny výchovně vzdělávací cíle stanovené osnovami a tématickými plány. Všechny předmětové komise splnily stanovené úkoly. Konkrétní studijní výsledky je možno srovnávat podle jednotlivých pedagogických rad. 15

16 VOŠ - absolutoria leden 2009 Ekonomické obory Řádný termín Absolutoria Obor Forma Počet Výsledek - prospěch nepřihlášení v omluvení - studentů 4. ročníku přihlášení prospěli s vyznamenáním neprospěli řádném termínu náhradní termín Marketing dálková Financování a účetnictví dálková Celkem VOŠ - absolutoria duben 2009 Ekonomické obory Náhradní termín (za řádný) Absolutoria Výsledek - prospěch Obor Forma přihlášení prospěli s vyznamenáním neprospěli omluvení náhradní termín Obchodní podnikání denní Financování a účetnictví denní Celkem

17 VOŠ - absolutoria červen 2009 Ekonomické obory Řádný termín Absolutoria Obor Forma Počet Výsledek - prospěch nepřihlášení v omluvení - studentů 3. ročníku přihlášení prospěli s vyznamenáním neprospěli řádném termínu náhradní termín Marketing denní Bankovnictví denní Obchodní podnikání denní Financování a účetnictví denní Celkem Náhradní termín (za řádný) Absolutoria Výsledek - prospěch Obor Forma přihlášení prospěli s vyznamenáním neprospěli omluvení náhradní termín Financování a účetnictví dálková Celkem

18 Technické obory Absolutoria Obor Forma Počet Výsledek - prospěch nepřihlášení v omluvení - studentů 3. ročníku přihlášení prospěli s vyznamenáním neprospěli řádném termínu náhradní termín Stavby pozemní denní dálková Stavby inženýrské denní Počítačová grafika v elektrotechnice denní Celkem VOŠ - absolutoria říjen 2009 Ekonomické obory Náhradní termín (za řádný) Absolutoria Obor Forma Výsledek - prospěch omluvení náhradní přihlášení prospěli s vyznamenáním neprospěli termín Bankovnictví denní Financování a účetnictví denní Financování a účetnictví dálková Marketing denní Obchodní podnikání denní Celkem

19 Opravný termín Obor Forma Absolutoria Výsledek - prospěch přihlášení prospěli s vyznamenáním neprospěli Financování a účetnictví denní Financování a účetnictví dálková Marketing denní Obchodní podnikání denní Celkem Technické obory Náhradní termín (za řádný) Obor Forma Absolutoria Výsledek - prospěch přihlášení prospěli s vyznamenáním neprospěli Stavby pozemní denní Stavby pozemní dálková Celkem Náhradní termín (za řádný) Obor Forma Absolutoria Výsledek - prospěch přihlášení prospěli s vyznamenáním neprospěli Počítačová grafika v elektrotechnice denní Celkem

20 Opravný termín Obor Forma Absolutoria Výsledek - prospěch přihlášení prospěli s vyznamenáním neprospěli Počítačová grafika v elektrotechnice denní Celkem

21 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2008/2009 byla prevence ve škole zaměřena na snížení rizika agrese a šikany, rozvoj zdravého životního stylu, upevňování morálních norem a zlepšování komunikace mezi pedagogy a rodiči. V rámci prevence agresivního chování a šikany zhlédly první a druhé ročníky videoprojekci Mezi stěnami s následujícím rozborem problematiky a navazující besedou. V popředí zájmu prevence byly hlavně 1. ročníky, u kterých zajistily metodičky prevence diagnostiku třídního kolektivu a přednášku spojenou s besedou na téma Osobnost a komunikace Cílem obou aktivit je zmapovat situaci v oblasti sociálně patologických jevů a podle zjištěného rizika stanovit program prevence. Pozornost byla věnována také trestní odpovědnosti a prevenci úrazu ve vlakové dopravě. Žáci naší školy se zúčastnili akce ČD Preventivní vlak a měli možnost si prakticky vyzkoušet zásady první pomoci. Problémy související s drogovou závislostí řešeny nebyly. Aktivity v rámci prevence: - vytvoření MPP, stanovení konzultačních hodin, jednání ředitelem školy - zhotovení nástěnky prevence - přednáška Osobnost a komunikace spojená s besedou pro 1. ročníky - DVD Mezi stěnami s rozborem, prevence šikany, 1. a 2. r. - diagnostika třídy, anonymní dotazníky, zmonitorování sociálního klimatu, názorů a postojů, rizika OPL, 1. ročníky - zpracování dat a vyhodnocení diagnostiky - vytvoření grantu na školní prevenci od Jč kraje - projekt Preventivní vlak spojený s bezpečností na dráze a s poskytnutím první pomoci, využití DVD ve výuce ročníky - přednášky na téma trestní zodpovědnost - přenáška Obchod s lidmi pro vybrané první ročníky se zařazením videa - shlédnutí DVD Život s drogou spojené s besedami - přednášky na téma trestní zodpovědnost - přednášky na téma šikana se zařazením DVD - Vlak prevence C1A, OB2 Další aktivity: - příprava a realizace kult. programu pro Centrum sociálních služeb a pro Domov mládeže - aktivní účast na Majálesu - účast na charitativních akcích - konzultace (řešení konkrétních situací s rizikovými žáky) 21

22 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků - Seminář Unie kosmetiček - Unie kosmetiček,česká Lípa - Nehtová modeláž - Renata Langová - Školení pro výuku WELLA - WELLA CZ s.r.o., Praha - Seminář pro cukráře - Saturn CK,Písek - Vzděl.kurz soc.nežád.jevů - Pedag.psychol.poradna Č.B - Seminář k systému Bakalář - NIDV, Praha - Celoživotní učení Kroměříž - SZŠ a VŠZ Č.Budějovice, Obch.a.hosp.komora Kroměříž - Seminář - cukrář. výrobky - Saturn CK, Písek - Seminář NJ - maturit.zkouška - Jihoč.univers.Č.B. - Problematika šikany ADIA - Konflikty ve školním prostředí NIDV - Výuka cizích jaz. na ZŠaSŠ NIDV - Doškol. lyžařský kurz - Ovládání klávesnice PC NIDV - Seminář Školství Unicos s.r.o., Sušice - Vzdělávací kurz soc.nežád.jevů - Pedag.psych.poradna,Č.B - Alternativní metody výuky - AV MEDIA - Školský zákon - VCVS ČR, Praha - Past na teenagery - NIDV, Praha - Den pro učitele NJ - Spolek germanistů a učitelů NJ - Nakládání s chemickými látkami ve školách - EKO - SIGNET spol. s.r.o.,čb - Výpočet mezd v r Institut svazu účet. Praha - seminář Možnosti zaměření v zemích EU - seminář Novelizace živnostenského zákona - seminář Colour Expert Tábor - sem. Jarní prezentace novinek - ČB - WELLA TURNÉ Gomel ČB přelivy, barvy, střihy - Dezerty a moučníky Hotel Zvíkov Písek - Školení hodnotitelů v Nail Art - Kurz prodloužení řas - Beseda se zastupiteli kraje - Školení BOZP - Školení pro uživatele informačního systému STAG - Konference UNIV - Konference Červený kohout - Přednáška v rámci činnosti metodiků prevence sociálně patologických jevů - Seminář Oxfort Secondary Teachers Afternoon, Britské centrum v Českých Budějovicích - Mezinárodní konference Asociace učitelů angličtiny České republiky na téma English for life 22

23 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Zahraniční aktivity - Polsko Osvětim, Vělička tématicky zaměřená exkurze v rámci projektu Memento světových válek - exkurze Dolnorakouská zemská výstava - společná environmentální výchova české a německé mládeže v NP Šumava a NP Bayrischer Wald - návštěva IC Kvilda a Haus zur Wildnis v NP Bayrischer Wald, sběr odpadků, nátěr stojanů informačních tabulí - sportovní utkání s partnerskou školou z Pasova b) Spolupráce školy s dalšími organizacemi: - centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia - biologickou fakultou JU České Budějovice, PŘ fakultou UK Praha - Dům sociální péče ve Staroměstské ul. - ASŠK asociací škol. sport. klubů ČR - Národní institut pro další vzdělávání - Česká národní banka, Komerční banka, ČSOB - VŠCHT Praha - Policie ČR - s podniky a firmami, ve kterých jsou chemické laboratoře celkem 23 podniků a firem - Akademie věd ČR Č. Budějovice - Goethe Zentrum - British Council - Jihočeská vědecká knihovna - Úřad práce - Jihočeské muzeum - Okresní archiv ČB - Budvar České Budějovice - Vědecká knihovna a Státní archiv ČB - Temelín - pivovar Eggenberg a Protivín - Národní institut pro další vzdělávání - Pedagogicko psychologická poradna Č. Budějovice - Mlýny a těstárny Březí, pekárna Srní - Radnice České Budějovice - Národní ústav odborného vzdělávání Praha - Speciální pedagogické centrum pro sluchově postižené České Budějovice - Speciální pedagogické centrum pro zrakově postižené České Budějovice - výroba vánočních a velikonočních dárků pro seniory DD Staroměstská - kulturní program v Domově mládeže U Hvízdala 23

24 c) Sportovní aktivity - Sportovní soutěže: - lehkoatletický podzim - Středoškolské hry v kopané základní skupiny - CORNY středoškolský atletický pohár - Středoškolský hry v kopané okresní finále - SFL futsalová liga 1. kolo - Okresní kolo v košíkové dívky - Okresní kolo v košíkové chlapci - Sportovní utkání v Pasově - Vánoční turnaj v sálové kopané - Vánoční turnaj v odbíjené Středoškolské hry ve volejbale dívky - Miss Hula Hup - Miss HOP - Velikonoční turnaj ve stolním tenise čtyřhry - Lyžařský kurz třídy AP1, M1, OB1, termín: Hochficht - Sportovně-turistický kurz třídy AP3, M3, termín: , Nové Hutě - Vodácký kurz M2 - Vodácký kurz AP2 - Plavecký výcvik v rámci vyučování pro třídy AP2, AP3, AP4, NP1A, M1, M4, OB4 - lyžařský kurz Kubova huť lyžařský kurz Schladming STK Přední Výtoň sportovní soutěž v kopané okresní kolo chlapců - sportovní soutěž v sálové kopané středoškolská futsalová liga - sportovní soutěž ve volejbale okresní kolo dívek - turnaj v sálové kopané a odbíjené v Pasově - vánoční turnaj pořádaný ISŠ stavební v Českých Budějovicích - Mikulášský turnaj v odbíjené d) Kulturní akce - filmové představení Nestyda - filmové představení Mama mia - filmové představení Líbáš jako bůh - divadelních představení Muž sedmi sester, Donaha, Šťovík, pečené brambory, Pýcha a předsudek - Mnoho povyku pro nic beseda s režisérem J. Menzelem, - Divadlo Barevný děti Strakonický dudák - divadelní představení od britských či amerických autorů: Mnoho povyku pro nic, Obraz Doriana Greye (představení v originále Salesiánské divadlo), Dr. Jekyll, Mr. Hyde 24

25 - film Good bye Lenin - divadelní představení Jihočeského divadla projekt Smršť - kulturní program při předávání maturitních vysvědčení a výučních listů Konzervatoř a Hardtmuthova vila - kulturní program ke Dni matek v Homolích - Ve spolupráci s Goethe institutem: - Kino film Der rote Baron v německém jazyce - Divadelní představení v Salli Theater v německém jazyce - GT Centrum divadelní představení v němčině Des Teufels Goudone Haare - Divadelní představení Charles Dickens v angličtině e) Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity - odborná exkurze památky Českých Budějovic - Hluboká nad Vltavou prohlídka města, vernisáž V zemi já v Alšově jihočeské galerii, návštěva ZOO Ohrada - Praha mezinárodní kosmetický veletrh Inter Charm - Praha Veletržní palác - Praha Královská cesta na Václavské náměstí - Praha poslanecká sněmovna - Den otevřených dveří Budvar Aréna a fotografická dokumentace studentů - Praha kosmetický veletrh La Bella and Wellness - ČNB České Budějovice - Předvánoční exkurze do Vídně - Výstaviště České Budějovice Gastrofest - Bazilika České Budějovice výstava Orbis Pictus - Budvar České Budějovice výrobní proces piva - Den otevřených dveří Krajského úřadu - Protivín exkurze v pivovaru Platan - Hvězdárna České Budějovice a shlédnutí filmů Gravitace a Dalekohled - České Budějovice výstava fotografií - Hluboká nad Vltavou prohlídka expozice a fotografování zvířat v ZOO Ohrada - České Budějovice prohlídka radnice - Exkurze Terno - exkurze Preventivní vlak - Živnostenský úřad - NP1A - Praha letiště Ruzyně - NP1A, M3 - Exkurze Juvel manikúra - Exkurze Juvel líčení - výstava Dům umění fotografie, interaktivní práce - Budvar - multimediální expozice - Praha - historické centrum - Úřad práce ČB, - Muzeum ČB 25

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Praha, říjen 2014 I. Základní údaje o škole 1) Název školy Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel Ing. Ivo Krajíček (od 1. 3. 2014), tel.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více