VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

2 OBSAH Charakteristika školy Přehled oborů školy Přehled aktivit a prezentace školy Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o přijímacím řízení Údaje o pracovnících školy Lesnické a myslivecké činnosti Hodnocení VMV Výroční zpráva o hospodaření Fotogalerie VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ve Šluknově je zpracována podle závazné osnovy dané zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3 (školský zákon), vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb., 17, odst. 1,2 a pokynů zřizovatele. Výroční zpráva je veřejná v rámci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace Sídlo: Šluknov, T.G.Masaryka 580, PSČ Zřizovatel: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, Ředitel: Mgr.Bc. Rudolf Sochor Statutární zástupce: Ing. Igor Hluchý Zástupci ředitele: Ing. Igor Hluchý - pro praxe Ing. Martina Hendrychová pro pedagogickou činnost Ing. Robert Petroušek pro výchovu mimo vyučování Blanka Medková pro ekonomiku Kontaktní osoby : Mgr. Bc. Rudolf Sochor, tel , Blanka Medková, tel , Tel./Fax: škola: , DM , web:

3 Datum zřízení školy , Výnos MŠO č.j. A /47-VII/5 Zřízení státní školy pro lesní hajné v Bělé pod Bezdězem Výnosy MLDP z škola přeloena do Varnsdorfu, následn ě do Šluknova (1954) kde působí dosud Od roku 1954 do roku 1956 Střední lesnická škola technická/směr lesního průmyslu (čtyřletá, maturitní zkouška) Od roku 1955 do roku 1956 Lesnická mistrovská (odborná) škola (dvouletá, pro absolventy lesnických učilišť ě z praxe, závěrečná zkouška) Od roku 1976 do roku 1992 Střední škola pro pracující/směr lesní hospodářství (dvouletá, maturitní nástavba pro absolventy tříletých SOU lesnických) Od roku 1992 do roku 2007 Střední lesnická škola, zařazena do sítě , rozhodnutím MŠMT ČR č.j /1992/24 Aktualizace zařazení do sítě (poslední): od změna zřizovatele z MŠMT ČR na Ústecký kraj (vydáno , č.j /2002/21) Od došlo ke sloučení Střední lesnické školy a Střední školy sociální, nový název školy: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální (SLŠ a SOŠS) Škola sdruuje 1. SLŠ a SOŠS kapacita 775 ák ů IZO Domov mládee kapacita 135 ák ů IZO Školní jídelna kapacita 200 jídel IZO Odloučená pracoviště školy 1. Šluknov, Karlova 564 (budova školy) 2. Šluknov, Sukova 829 (DM) 3. Šluknov, Tyršova 720 (DM) 4. Šluknov, Mlýnská dílny Beneše dílny 5. Kunratice Arboretum 6. Šluknov Školní střelnice Školská rada Byla ustanovena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 44/492/2010 ze dne Rada školy pracuje v následujícím sloení : Robert Šatník Ing. Iva Lukešová Mgr. Milan Ritschel Petr Slanina Tereza Dvořáková Lubomír Strach

4 PŘEHLED OBORŮ ŠKOLY ZAŘAZENÝCH VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ H/ H/ H/ H/ L/ E/ E/ H/ H/ E/ E/ M/001 LESNICTVÍ LESNICTVÍ PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM OCHRANA PŘÍRODY A PROSTŘEDÍ EKOLOGIE A IVOTNÍ PROST ŘEDÍ SOCIÁLNÍ ČINNOST SOCIÁLNÍ PÉČE-SOCIÁLNĚSPRÁVNÍ ČINNOST PEKAŘ PEKAŘ PRODAVAČ SMÍŠENÉHO ZBOÍ PRODAVAČ PODNIKÁNÍ PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ MECHANIZÁTOR LESNÍ VÝROBY LESNÍ MECHANIZÁTOR LESNÍ VÝROBA LESNÍ VÝROBA LESNICTVÍ (dálkové studium) Ve školním roce 2010/2011 škola dále pokračovala ve všech stupních středního vzdělávání. Páteřní osou školy bylo a zůstává lesnictví: Lesní výroba 2letý obor Lesní mechanizátor 3letý obor Lesnictví 4letý maturitní obor Lze konstatovat, e i p řes nepříznivý demografický vývoj je o všechny tyto obory zájem a ák ům je umon ěn postupný přechod do vyšší formy studia. Praxe jsou zajištěny v městských lesích Šluknov, kde škola vykonává funkci odborného lesního hospodáře. Tento směr je doplněn oborem Ochrana přírody a prostředí. Zde je nutno konstatovat, e tento obor nahrad il obor Přírodovědné lyceum, o který postupně přestal být zájem. Druhou nosnou osou školy je obor Sociální péče. Ten prošel výraznou změnou, kdy došlo k reformě praxí. Studenti tak mohou navštěvovat všechna zařízení ve Šluknovském výběku v celé škále jejich uplatnění. Ve čtvrtém ročníku pak absolvují praxi dle vlastního výběru, samozřejmě vzhledem k zaměření oboru. I o tento obor je konstantní zájem odpovídající demografickému vývoji. Dalšími obory na naší škole jsou obory podnikatelské sféry: Pekař Provoz společného stravování O tento obor je trvalý zájem. Faktem zůstává pokles zájmu o obor Prodavač. Firmy řeší situaci rekvalifikací uchazečů z úřadů práce a tím pádem zájem o kvalifikovaného prodavače není. Škola zajišťuje všem ák ům praxe v daném oboru na smluvních pracovištích. V letošním roce škola poádala o nový u čební obor Pečovatelské práce 3 letý obor, který byl zřizovatelem schválen a poprvé se otevře od příštího školního roku. Otevřením tohoto oboru bude ák ům umon ěn postupný přechod k vyššímu stupni vzdělání.

5 I nadále pokračuje zavádění školních vzdělávacích programů podle platných rámcových vzdělávacích programů. Naše škola ji vyu čuje všechny třetí ročníky ve všech oborech podle nových školních vzdělávacích programů. Vyhodnocování bylo průběné, na konci školního roku byly provedeny díl čí úpravy. Přehled aktivit a prezentace školy Škola i nadále pokračuje v tradičních úvodních soustředěních pro první ročníky všech oborů, čím se snaíme minimalizovat riziko sociáln ě patologických jevů při vstupu do jiného systému vzdělávání ne je základní škola. V mezinárodní spolupráci pokračujeme dále se Španělskem a Finskem. V letošním školním roce byl podán projekt v rámci programu Leonardo na další roky spolupráce. Škola je zapojena do mezinárodního programu Globe games monitorování ivotního prostředí v zúčastněných zemích. Z další projektové činnosti školy je nutné zmínit zařazení naší školy do Projektu UNIV-2 proměna školy v centrum celoivotního u čení. V rámci tohoto projektu byla provedena pilotá oboru Pracovník údrby ve řejné zeleně. Dále byl dokončen projekt Naučná stezka Šluknov Kunratice ve spolupráci s firmou Plaston. V letošním školním roce pokračovala spolupráce s městem Terezín. Naši áci se podílejí na rekonstrukci zeleně a pedagogové zaškolují pracovníky městských Technických slueb v Terezín ě. V březnu byl zahájen projekt Benefit výzva ČR pro GP oblast podpor 3.2 s názvem Další vzdělávání lesních mechanizátorů. Do projektu jsou zapojeni tvůrci vzdělávacího programu a tvůrci výukových materiálů z řad pracovníků školy. Další aktivity Nejenom vzděláváním se zabývají áci školy i jejich pedagogové. Výraznou podporu má dlouhodobý projekt Adopce dívky z Keni, který probíhá ji 5 ro kem. áci mezi sebou vybírají prost ředky, které jsou poté posílány na studium základní školy této dívky. Tak jako kadý rok se áci školy zú častnili celonárodních sbírek ivot d ětem 2x, Pozvedněte slabé 2x kde příspěvky jsou vybírány prodejem drobných předmětů Další, ji tradi ční akce školy: - oslavy sv. Huberta Hubertská jízda, mše - rozsvěcení vánočního stromku na náměstí ve Šluknově s doprovodným programem - stavění májky ve Šluknově a studentský Majáles - dny otevřených dveří ve školním arboretu - organizátorská účast na oslavách Dne dětí v Rumburku, Jiříkově a ve Šluknově - turistický kurz pro 2 ročníky - jarní a podzimní střelecký pohár - taneční kurzy - maturitní plesy ák ů - soutě DUHA pro základní školy - metodická a lektorská činnost pro školy v přírodě ve střediscích Natura Rumburk, Varta Křečany a Pait Ji řetín pod Jedlovou - ukázky sokolnictví při různých akcích - přírodovědně branný desetiboj pro áky okolních ZŠ V letošním školním roce škola poprvé pořádala seminář výuky trubačů z lesnických škol celé ČR, kterého se zúčastnilo 50 trubačů. Naše škola i v letošním školním roce pokračovala v organizování rekvalifikačních kurzů. Uskutečnily se kurzy Obsluha motorové pily a křovinořezu a rekvalifikační kurzy Pracovník v sociálních slubách.

6 Údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch 1.pololetí 2.pololetí maturitní obory učební obory maturitní obory učební obory Celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceni Zameškané 1. pololetí 2. pololetí hodiny celkem neomluvené celkem neomluvené celkem Chování 1. pololetí 2. pololetí velmi dobré uspokojivé neuspokojivé podmíněné vyloučení 1 2 Maturity Počet ák ů u 1. MZ Počet ák ů u opravné MZ Prospěli s vyznamenáním 1 0 Prospěli 28 6 Neprospěli 14 5

7 Závěrečné zkoušky Počet ák ů u 1. ZZ Počet ák ů u opravné ZZ Prospěli s vyznamenáním 0 0 Prospěli 16 0 Neprospěli Účast ák ů v soutěích a) vědomostní soutěe SOČ krajské kolo (Janata, Jiřištová, Polívková Lenka, Panenková) Ekologická olympiáda krajské kolo Baloun, Mánek, Dlouhý Údaje o přijímacím řízení na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přihlášeno (počet přihlášek do 1. kola přijímacího řízení): Sociální činnost 35 Lesnictví Ekologie a ivotní prostředí Celkem přijato po 1. kole přijímacích zkoušek Sociální činnost 35 Lesnictví Ekologie a ivotní prostředí celkem přijato celkem ( tj. včetně přijetí v dalších kolech přijímacího řízení) : Sociální činnost Lesnictví Ekologie a ivotní prostředí celkem

8 Do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přihlášeno a přijato : OU, U z devátých ročníků z niších ro čníků Lesní mechanizátor Pekař Lesnické práce Práce ve stravování Lesní mechanizátor Pekař Lesnické práce Práce ve stravování Počet přihlášek Přijatých celkem Údaje o pracovnících školy Pracovníci fyzické osoby přepočt.prac. fyzické osoby přepočt.prac. k k k k pedagogičtí celkem 41 39, ,28 z toho: vychovatelé učitelé OV 7 5,63 7 5,63 nepedagogičtí celkem 15 13, ,25 v tom: provozní 10 8, ,75 pracovníci ŠJ 5 4,5 5 4,5 celkem 56 52, ,53 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví (fyz.osoby) Věk Zaměstnanci celkem eny mui celkem % do 20-ti let včetně let , let , let , let ,8 61 let a více z toho:důchodci celkem ,00 % 52,63 47,37 100,00 x Průměrný věk zaměstnanců školy je 47 let Věk Pedagogičtí zaměstnanci eny mui celkem % do 20-ti let včetně let ,9

9 31 40 let , let , let ,57 61 let a více z toho:důchodci , ,38 celkem ,00 % 47,61 52,38 100,00 x Průměrný věk pedagogických zaměstnanců základní školy je 46 let Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (k ) ( podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) Pedagogičtí pracovníci Kvalifikovaní Nekvalifikovaní počet % z celku počet % z celku Učitelé 30 81, ,92 Učitelé OV 6 85, ,26 Vychovatelé Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č.563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) - kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem : Název akce školící instituce počet časový účastníků rozsah Motivačně metodický seminář pro autory článků v sekci SOV NÚOV 18 3

10 LESNICKÉ A MYSLIVECKÉ ČINNOSTI Činnost na úseku školního polesí a činnost odborného lesního hospodáře a) Zajištění odborné praxe ák ů školy v činnostech lesní těba motomanuální a moderní t ěební technologie obnova lesních porostů z hlediska trvale udritelného zdroje suroviny ochrana lesních kultur proti biotickým a abiotickým činitelům péče o kultury a nárosty zásady výchovy lesních porostů mladého a středního věku dodávky dřevní hmoty odběratelům a obchod dřevní hmotou b) Zajištění výzkumných pracovišť pro zpracování závěrečných a ročníkových prací ák ů c) Organizace odborných seminářů a exkurzí pro odbornou lesnickou veřejnost a organizace informativních setkání laické veřejnosti, s ukázkami hospodaření c) Zajištění výzkumných ploch a výzkumných pracovišť pro učitele odborných předmětů, umo ňující výuku v rámci předmětových cvičení d) Zajištění technicko hospodářské praxe ák ů v činnostech činnosti, plynoucí z funkce odborného lesního hospodáře činnosti, plynoucí z funkce lesní stráe řízení lesního provozu z hlediska prvopočátku lesního hospodaření ekonomika lesnického provozu aplikace platné legislativy v konkrétních lesnických činnostech vedení lesní hospodářské evidence a plánování jednotlivých činností Přehled činností dle zhotovitelů: Činnost Celkem Provedla škola Provedli dodavatelé Lesní těba 1174 m3 40% 60% Přiblíení d řeva 1174 m3 18% 82% Zalesnění 8,17 ha 96% 4% Ochrana buřeň 14,24 ha 70% 30% Ochrana zvěř 19,17 ha 95% 5% Ochrana klikoroh 1,56 ha 100% 0% Ochrana hlodavci 3,28 ha 100% 0%

11 Příprava půdy 0,54 ha 100% 0% Ochrana kůrovec 1850 kontrol 100% 0% Prostřihávky 10,61 ha 80% 20% Prořezávky 5,35 ha 70% 30% Výřez plevelných.dř. 4,63 ha 100% 0% Úklid klestu 1174 m3 95% 5% Stavba oplocení 0,60 km 50% 50% Likvidace oplocení 0,15 km 100% 0% Údrba lesní sít ě 1,2 km 100% 0% Likvidace odpadků 240 hodin 100% 0% Strání sluba 440 hodin 100% 0% Odvoz dřeva 1174 m3 0% 100% Činnost školní honitby Význam školní honitby Kníecí pro SLŠ a SOŠS Šlukno v Základní údaje: výměra 1001 ha (zemědělská půda 287 ha, lesní půda 667 ha, vodní plocha 2 ha, ostatní pozemky 45 ha), honitba je pronajatá od LČR Rozpočet honitby: rozpočet školní honitby Kníecí byl ,- K č, který skončil s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Cíle honitby: 1. Praktický objekt pro prezentaci teoretických a prakticky poznatků získaných při výuce myslivosti (chov zvěře, péče o zvěř, ochrana zvěře a lov zvěře), zoologie (znalost zvěře a její biologie), biologie (obecné poznatky), praxe (přikrmování, stahování, rušení zvěřiny, stavby mysliveckých zařízení, spoluúčast na organizování školních honů a naháněk), zemědělství a ekologie (políčka, louky, pastviny), botanika (plodonosné a okusové dřeviny, byliny a trávy), částečně pěstování lesů (školkařtví, obnova lesa), ochrany lesa (ochrana dřevin, biotopu aj.), hospodářská úprava lesa (pouívání porostních map a orienta ci). Formou praxe a předmětových cvičení bylo pokryto cca 80% objemu prací v honitbě, zbytkem se na chodu honitby podílejí pedagogičtí pracovníci. 2. Motivační a výchovný nástroj pro áky v podob ě získaní povolenky k lovu a tím se sami áci podílejí na pln ění plánu lovu. Ve školní roce 2010/2011 bylo vydáno 20 povolenek k lovu ák ům školy. 3. Objekt pro zpracování maturitních a seminárních prací nejvíce vyuívá p ředmět zoologie, myslivost, méně pak botanika a ochrana lesa. Roční počet prací v uvedeném období byl Objekt pro výzkumnou činnost odborných učitelů, následné zpětné vyuití poznatk ů pro výuku odborných předmětů, maturitních prací ák ů, prezentací poznatků v odborných kruzích a mediích.

12 Přehled úlovků ve školní honitbě: Druh zvěře: Počet kusů: Jelení zvěř 9 Dančí zvěř 7 Srnčí zvěř 37 Černá zvěř 19 Zajíc 1 Jezevec 3 Kuna 2 Liška 21 Řízená praxe a odborný výcvik a) Obory sociální: Praxe je rozdělena na dvě části. V prvním a druhém ročníku zajišťuje praxi škola. Praxe zajišťována školou je směřována do dvou oblastí. V prvním ročníku absolvují studenti tří týdenní praxi v Domově důchodců ve Šluknově. Zde poznají práci na odděleních a mají monost ú častnit se pod vedením sociální pracovnice ergoterapie s uivateli. Ve druhém ro čníku probíhá tří týdenní praxe v Chráněné dílně u Markétky ve Šluknově. Studenti se zapojují do aktivit s postienými uivateli. Ve t řetím a čtvrtém ročníku si studenti zajišťují praxi individuálně, jednak v okolí školy, ale také v místě bydliště. Nejčastějšími partnery jsou: Domov důchodců Šluknov, Chráněná dílna U Markétky, Integrační centrum Horní Poustevna, Krizové centrum Rumburk, Farní charita Rumburk, Dětský domov Lipová, Dětský domov Jiříkov, ÚSP Lobendava, ÚSP Brtníky, Speciální škola Gabriely Pelechové Dolní Poustevna, Azylové domy. Studenti se účastní různých akcí: Václavská zábava, Mikulášská nadílka, Masopust, Velikonoční pomlázka, Pálení čarodějnic, Olympiáda seniorů v Domově důchodců, Den matek.

13 b) Obory lesnické a ekologie a ochrana přírody: Praxe je ve větší míře zajištěna na Školním polesí, kde áci řeší praktické situace v činnostech lesnických a ochrany prostředí. áci u čebních oborů vykonávají odborný výcvik také ve školních dílnách. Dále je praxe organizována u smluvních partnerů státního i soukromého sektoru v oblasti lesnické, myslivecké a ochrany přírody a prostředí. Další smluvní partneři jsou: LČR s.p., Baantnice Budyn ě nad Ohří, Obora Vřísek, MÚ Šluknov, MÚ Rumburk, NP České Švýcarsko, CHKO Luické hory, MÚ Varnsdorf, MÚ Jiříkov, Uniles a.s. c) Obory prodavač, pekař a provoz společného stravování: Odborný výcvik u tříletých učebních oborů je vykonáván na smluvně zajištěných pracovištích tak, aby bylo zabezpečeno plnění ŠVP a aby byly zajištěny maximální poadavky dané hygienickými normami. V prvním ročníku oboru pekař, áci vykonávají praxi ve školní pekárn ě a další ročníky praxe jsou zajištěny na smluvních pracovištích. Odborný výcvik učebního oboru provoz společného stravování je zajišťován odbornou praxí v kuchyni SLŠ a SOŠS ve Šluknově a DD Šluknov. Další smluvní partneři jsou: Venezia Brodinová, Cukrářská výrobna Kristen Jiříkov, Albert Varnsdorf, Haback Šluknov, Limma Česká Kamenice. Během školního roku navštívili v rámci odborné praxe a exkurze studenti učebních a studijních oborů mnohá provozní zařízení. Mezi nejnavštěvovanější patří: DD Jiříkov, DD Šluknov, Hotel Ron v Mikulášovicích, Hotel Valdštejn ve Filipově, Hotel Zelený strom v Rumburku, Dymník v Rumburku, Penzion U Lišáka v Rumburku, Restaurace Balaton v Roanech, Starý Mlýn v Roanech, cukrárna Kristen Jiříkov, Dětský domov Lipová, Albert Varnsdorf, Topos Šluknov, Pila Šluknov, semenářský závod Týniště nad Orlicí, lesní školky Chřibská, obora Vřísek, Městské lesy Bělá pod Bezdězem, LČR Česká Lípa, OSSL Rumburk, Košťany holding Krušné hory, Městské lesy Doksy, Agentura pondělí, DD Krásná Lípa.

14 Hodnocení VMV za školní rok 2010/11 1) Ubytování Pro chod školy je DM klíčovou součástí, neboť zde studují áci i ze vzdálen ějších regionů ČR. SLŠ a SOŠS Šluknov má k dispozici 2 budovy DM s celkovou kapacitou 100 lůek Na za čátku školního roku bylo ubytováno celkem 92 ák ů. Ubytován byl kadý ák, který projevil zájem a poda l si přihlášku. Za celý školní rok úbytek 34 ák ů, z toho: - odchod z DM: celkem 41 ák ů, z toho: - maturanti k po zakončení studia 11 ák ů - předčasné ukončení a přerušení studia, přechod na jinou školu 14 ák ů - privát 8 ák ů - denní dojíd ění z domova (z důvodu zvýšení cen ubytování od 1.1.) 7 ák ů - vyloučení z DM 1 ák - příchod na DM: celkem 7 ák ů, z toho: - z privátu - 1 ák - příchod z jiné školy 1 ák - změna z denního dojíd ění 5 ák ů Priváty na privátech ubytováno ve školním roce 2010/11 13 ák ů na začátku školního roku (stejný počet jako v předchozím roce) a 20 ák ů na konci šk. roku (k ). Jednalo se převán ě o áky 3. a 4. ro čníků. 2) Počty pracovníků DM Stav ped. pracovníků (vychovatelů) ponechán na loňském stavu, tj. fyzický počet pedag. pracovníků 5 (1 ZŘVMV a 4 skupinoví vychovatelé), přepočtených pedagogických pracovníků takté 5,00. U ost. kategorií pracovníků je skutečný stav oproti plánovanému výrazně niší. Pro objektivnost však uvádím, e se na údrb ě DM podílí částí údrba školy a částí ek. úsek. Plánovaný počet pracovníků na DM: pedag. 5,60* ost. 2,70 Skutečný přepočt. počet pracovníků: pedag. 5,00 ost. 0,88 (úklid DM) * plánovaný počet pedag. pracovníků (vychovatelů) nezohledňuje 2 budovy DM (náročnější na personální obsazení pedag. pracovníky a tudí i na mzdové nároky!!!) Vzhledem ke zrušení nočních pohotovostí (od platnost nového ZP) byla pro zajištění nočních slueb na obou DM nov ě zřízena funkce nočního vrátného, která je zajišťována stávající úsekem VMV (4 vychovatelé, kadý 1 x týdn ě) a 2 externisty (kadý 3 x týdn ě), celkem tedy 6 dohod o provedení prac. činnosti.

15 Mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity Pro přípravu ák ů na vyučování je na kadém DM studovna, která je vybavena t aké počítači s připojením na internet včetně monosti wifi p řipojení ák ů na pokojích, kde si mohou áci řešit domácí úkoly, či se připravovat do školy (referáty, zápisy z praxí, apod.). Ve šk. roce 2010/11 bylo k dispozici na obou DM celkem 11 PC (k dispozici ák ům 9, vychovatelům 2). Připojení k internetu obou DM včetně wifi připojení na pokojích ák ů přispělo k přitalivosti ubytování na DM, co dokazuje úbytek odchodů ák ů na priváty oproti minulým rokům (dnes zhruba polovina ák ů na privátech oproti minulosti). Hlavní náplní VMV jsou vzdělávací a volnočasové aktivity, které jsou ák ům nabízeny na principu dobrovolnosti. Pro zájmovou činnost na DM je vyuíváno vlastních za řízení DM (vybavené posilovny, herny stolního tenisu, kulečníky, stolní fotbal, klubovny, vzduchovková střelnice, psinec, sokolnický areál, malá tělocvična a hřiště školy ) nebo v rámci finančních moností i za řízení cizích organizací (KD Šluknov včetně zámku, pronájem tělocvičny ZŠ Šluknov, bazén Rumburk, pronájem bowlingové dráhy Šluknov, KD Rumburk, divadlo Varnsdorf, KD Staré Křečany,apod.) Ve školním roce 2010/11 pracovaly tyto pravidelné zájmové útvary: Zájmový útvar průměrný počet ák ů Kopaná, sálová kopaná 16 Odbíjená 12 Košíková 8 Florbal 12 Sokolnický 6 Myslivecký 12 Střelecký 8 Váná hudba 16 Aerobik 8 Trubači (lesnice a borlice) 6 Plavání 6 Bowling 8 Hudební skupina 4 Stolní tenis Některé další aktivity VMV ve šk. roce 2010/11: - Pohár ředitele celoroční sportovní soutě t říd (10 celoškolských turnajů): 1. místo - 3.L 2. místo - 1.L 3. místo - 2.L - 23 přednášek a besed (psychohygiena studia, bezpečný sex, prevence drogové závislosti, váná hudba, cestopisné p řednášky o 4 kontinentech, kriminalita mládee, vých ova k toleranci a proti rasismu, základy 1. pomoci, mláde a právo) - Turist. kurz v Chorvatsku (24 ák ů ) Vodácký TK v tuzemsku (22 ák ů) - sjíd ění Vltavy Lya řský kurz v Jizerských horách a Jedlové - březen 2011 (10 ák ů)

16 - Hubertská zábava a Hubertská jízda (listopad 2010) organizovali L + MLV - Účast sokolnického krouku na akcích reprezentujících školu (Opočno, výstavy škol, akce LČR, nábor, dny otevřených dveří školy, arboreta, atd.) - Sportovní turnaje (kopaná, odbíjená, florbal, nohejbal, stolní fotbal, šipky, šachy, kulečník, stolní tenis) - Střelecký víceboj - Návštěva divadelního představení v KD Rumburk - Myslivecká činnost - instalace okresní myslivecké výstavy trofejí (duben 2011 zámek), účast na soutěích ve vábení jelen ů (Lysá n.l, Kuks, Hluboká), asanace krmelců, pozorování zvěře, hodnocení trofejí MS Varnsdorf a MS Jitrovník, stahování zvěře - Víceboj netradičních disciplin - Kulinářská činnost s áky (myslivecký guláš, čína, bramborový salát a řízek, pečení cukroví, saláty) - Nácvik trubačů a jejich vystoupení (Písek, Šluknov, Trutnov, lut ice, Lysá n.l.) - Soustředění 1. ročníků na začátku šk. roku ( ) účast všech vychovatelů - Miss čarodějnice (duben 2011) - Zelená stopa tradiční branně sportovní závod pětičlenných drustev celé školy(29.6.) - Spolupráce a činnost SK ASK při SLŠ a SOŠS Šluknov (pravidelné návštěvy bazénu a sauny v Rumburku v rámci kondičního plavání, pravidelná zájmová činnost - odbíjená, košíková, florbal, bowling, střelectví) - Návštěvy výstav (KD Šluknov) a koncertů váné hudby (KD Šluknov, kostel) - Táboráky - Činnost Domovní rady (pravidelně 1 x měsíčně) - Dobrovolné brigády všech ubytovaných ák ů na úpravě okolí DM

17 Výkazy hospodaření

18

19

20

21

22 Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne 8. listopadu 2011.

23 Fotogalerie Obrázek 1 - Krajské kolo ekologické olympiády - umístění Obrázek 2 - Den otevřených dveří v arboretu Obrázek 3- Den otevřených dveří v arboretu - ukázky sokolnictví

24 Obrázek 4 - Hubertská jízda Obrázek 5 - Hubertská jízda Obrázek 6 - Hubertská jízda - příjezd ke kostelu na Hubertskou mši

25 Obrázek 7 - Trubači žáci školy Obrázek 8 - Trubači Obrázek 9 - Školní naháňka

26 Obrázek 11 - Den otevřených dveří pro žáky 9. tříd ZŠ Obrázek 10 - Den otevřených dveří - představení jednotlivých oborů

27 Obrázek 12 - Školní hon Obrázek 13 - Školní hon Obrázek 14 - Sokolnictví

28 Obrázek 15 - Školní hon Obrázek 16 - Příprava výstavy trofejí OS ČMMJ na zámku ve Šluknově Obrázek 17 - Příprava výstavy trofejí

29 Obrázek 18 - Projektový den - Otvíráhání studánek Obrázek 19 - Den otevřených dveří - ZŠ a MŠ Obrázek 20 - Globe games - Vsetín

30 Obrázek 21 - Brigády v arboretu Obrázek 22 - Brigády v arboretu Obrázek 23 - Maturity

31 Obrázek 24 - Maturity Obrázek 25 - Vivian Obrázek 26 - Stavění májky

32 Obrázek 27 - Naučná stezka Šluknov - Kunratice Obrázek 28 - Naučná stezka Šluknov - Kunratice Obrázek 29 - Slavnostní otevření naučné stezky

33 Obrázek 30 - Slavnostní otevření naučné stezky p Obrázek 31 - Sportovně branná hra - Zelená stopa Obrázek 32 - Zelená stopa. vítězné družstvo

34 Obrázek 33 - Sportovní desetiboj pro ZŠ Obrázek 34 Závěrečné učňovské zkoušky Obrázek 35 - Závěrečné učňovské zkoušky

35 Obrázek 36 - Seznamovací tábor pro 1. ročníky Obrázek Návštěva Senátu ČR Obrázek Turistický kurz - Chorvatsko - Baška

36

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 9 / 2 0 1 0 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 9 / 2 0 1 0 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 9 Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 9 / 2 0 1 0 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 9 Šluknov 1.10.2010 Zpracované

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH Charakteristika školy Přehled oborů školy Přehled aktivit a prezentace školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 6 / 2 0 0 7 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 6 / 2 0 0 7 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 6 Střední lesnická škola, Šluknov, T.G.Masaryka 580, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 6 / 2 0 0 7 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 6 Šluknov 8.10.2007 Zpracováno

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o. Výroční zpráva. o činnosti školy za období 2013-2014

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o. Výroční zpráva. o činnosti školy za období 2013-2014 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o. Výroční zpráva o činnosti školy za období 2013-2014 OBSAH Charakteristika školy Přehled oborů školy Přehled aktivit a prezentace školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o. Výroční zpráva. o činnosti školy za období 2014-2015

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o. Výroční zpráva. o činnosti školy za období 2014-2015 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o. Výroční zpráva o činnosti školy za období 2014-2015 OBSAH Charakteristika školy Přehled oborů školy Přehled aktivit a prezentace školy Údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Ing. Václav Víšek ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Střední škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán činnosti domova mládeže na školní rok 2017/2018

Plán činnosti domova mládeže na školní rok 2017/2018 Plán činnosti domova mládeže na školní rok 2017/2018 Úvod - Plán činnosti domova mládeže navazuje na školní program prevence rizikového chování a na školní vzdělávací program. - Za rozhodující východisko

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 5 / 2 0 0 6 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 5 / 2 0 0 6 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 5 Střední lesnická škola, Šluknov, T.G.Masaryka 580, příspěvková VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 0 5 / 2 0 0 6 a ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2 0 0 5 Šluknov 2. 10. 2006 Zpracováno

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace F r a n t i š k a N o h y 959/6 www.szds-oa.cz info@szds-oa.cz Výroční zpráva za

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Události na škole 2007

Události na škole 2007 Události na škole 2007-22. 6. - přijímací zkoušky na VOŠ obalové techniky, přihlášeno 79 uchazečů, přijato 51. - 15. 6. - 23. 6. - sportovně -turistický kurs (vodácký), zúčastnilo se 22 žáků pod vedením

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2007/2008 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2007. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel: Budova:

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.1.2015 Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta budova B, Zemědělská 3,linka 9 a 11 Mendelova univerzita v Brně areál Lesnická

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2012/2013 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2012. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více