VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

2 OBSAH Charakteristika školy Přehled oborů školy Přehled aktivit a prezentace školy Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o přijímacím řízení Údaje o pracovnících školy Lesnické a myslivecké činnosti Hodnocení VMV Výroční zpráva o hospodaření Fotogalerie VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ve Šluknově je zpracována podle závazné osnovy dané zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3 (školský zákon), vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb., 17, odst. 1,2 a pokynů zřizovatele. Výroční zpráva je veřejná v rámci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace Sídlo: Šluknov, T.G.Masaryka 580, PSČ Zřizovatel: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, Ředitel: Mgr.Bc. Rudolf Sochor Statutární zástupce: Ing. Igor Hluchý Zástupci ředitele: Ing. Igor Hluchý - pro praxe Ing. Martina Hendrychová pro pedagogickou činnost Ing. Robert Petroušek pro výchovu mimo vyučování Blanka Medková pro ekonomiku Kontaktní osoby : Mgr. Bc. Rudolf Sochor, tel , Blanka Medková, tel , Tel./Fax: škola: , DM , web:

3 Datum zřízení školy , Výnos MŠO č.j. A /47-VII/5 Zřízení státní školy pro lesní hajné v Bělé pod Bezdězem Výnosy MLDP z škola přeloena do Varnsdorfu, následn ě do Šluknova (1954) kde působí dosud Od roku 1954 do roku 1956 Střední lesnická škola technická/směr lesního průmyslu (čtyřletá, maturitní zkouška) Od roku 1955 do roku 1956 Lesnická mistrovská (odborná) škola (dvouletá, pro absolventy lesnických učilišť ě z praxe, závěrečná zkouška) Od roku 1976 do roku 1992 Střední škola pro pracující/směr lesní hospodářství (dvouletá, maturitní nástavba pro absolventy tříletých SOU lesnických) Od roku 1992 do roku 2007 Střední lesnická škola, zařazena do sítě , rozhodnutím MŠMT ČR č.j /1992/24 Aktualizace zařazení do sítě (poslední): od změna zřizovatele z MŠMT ČR na Ústecký kraj (vydáno , č.j /2002/21) Od došlo ke sloučení Střední lesnické školy a Střední školy sociální, nový název školy: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální (SLŠ a SOŠS) Škola sdruuje 1. SLŠ a SOŠS kapacita 775 ák ů IZO Domov mládee kapacita 135 ák ů IZO Školní jídelna kapacita 200 jídel IZO Odloučená pracoviště školy 1. Šluknov, Karlova 564 (budova školy) 2. Šluknov, Sukova 829 (DM) 3. Šluknov, Tyršova 720 (DM) 4. Šluknov, Mlýnská dílny Beneše dílny 5. Kunratice Arboretum 6. Šluknov Školní střelnice Školská rada Byla ustanovena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 44/492/2010 ze dne Rada školy pracuje v následujícím sloení : Robert Šatník Ing. Iva Lukešová Mgr. Milan Ritschel Petr Slanina Tereza Dvořáková Lubomír Strach

4 PŘEHLED OBORŮ ŠKOLY ZAŘAZENÝCH VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ H/ H/ H/ H/ L/ E/ E/ H/ H/ E/ E/ M/001 LESNICTVÍ LESNICTVÍ PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM OCHRANA PŘÍRODY A PROSTŘEDÍ EKOLOGIE A IVOTNÍ PROST ŘEDÍ SOCIÁLNÍ ČINNOST SOCIÁLNÍ PÉČE-SOCIÁLNĚSPRÁVNÍ ČINNOST PEKAŘ PEKAŘ PRODAVAČ SMÍŠENÉHO ZBOÍ PRODAVAČ PODNIKÁNÍ PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ MECHANIZÁTOR LESNÍ VÝROBY LESNÍ MECHANIZÁTOR LESNÍ VÝROBA LESNÍ VÝROBA LESNICTVÍ (dálkové studium) Ve školním roce 2010/2011 škola dále pokračovala ve všech stupních středního vzdělávání. Páteřní osou školy bylo a zůstává lesnictví: Lesní výroba 2letý obor Lesní mechanizátor 3letý obor Lesnictví 4letý maturitní obor Lze konstatovat, e i p řes nepříznivý demografický vývoj je o všechny tyto obory zájem a ák ům je umon ěn postupný přechod do vyšší formy studia. Praxe jsou zajištěny v městských lesích Šluknov, kde škola vykonává funkci odborného lesního hospodáře. Tento směr je doplněn oborem Ochrana přírody a prostředí. Zde je nutno konstatovat, e tento obor nahrad il obor Přírodovědné lyceum, o který postupně přestal být zájem. Druhou nosnou osou školy je obor Sociální péče. Ten prošel výraznou změnou, kdy došlo k reformě praxí. Studenti tak mohou navštěvovat všechna zařízení ve Šluknovském výběku v celé škále jejich uplatnění. Ve čtvrtém ročníku pak absolvují praxi dle vlastního výběru, samozřejmě vzhledem k zaměření oboru. I o tento obor je konstantní zájem odpovídající demografickému vývoji. Dalšími obory na naší škole jsou obory podnikatelské sféry: Pekař Provoz společného stravování O tento obor je trvalý zájem. Faktem zůstává pokles zájmu o obor Prodavač. Firmy řeší situaci rekvalifikací uchazečů z úřadů práce a tím pádem zájem o kvalifikovaného prodavače není. Škola zajišťuje všem ák ům praxe v daném oboru na smluvních pracovištích. V letošním roce škola poádala o nový u čební obor Pečovatelské práce 3 letý obor, který byl zřizovatelem schválen a poprvé se otevře od příštího školního roku. Otevřením tohoto oboru bude ák ům umon ěn postupný přechod k vyššímu stupni vzdělání.

5 I nadále pokračuje zavádění školních vzdělávacích programů podle platných rámcových vzdělávacích programů. Naše škola ji vyu čuje všechny třetí ročníky ve všech oborech podle nových školních vzdělávacích programů. Vyhodnocování bylo průběné, na konci školního roku byly provedeny díl čí úpravy. Přehled aktivit a prezentace školy Škola i nadále pokračuje v tradičních úvodních soustředěních pro první ročníky všech oborů, čím se snaíme minimalizovat riziko sociáln ě patologických jevů při vstupu do jiného systému vzdělávání ne je základní škola. V mezinárodní spolupráci pokračujeme dále se Španělskem a Finskem. V letošním školním roce byl podán projekt v rámci programu Leonardo na další roky spolupráce. Škola je zapojena do mezinárodního programu Globe games monitorování ivotního prostředí v zúčastněných zemích. Z další projektové činnosti školy je nutné zmínit zařazení naší školy do Projektu UNIV-2 proměna školy v centrum celoivotního u čení. V rámci tohoto projektu byla provedena pilotá oboru Pracovník údrby ve řejné zeleně. Dále byl dokončen projekt Naučná stezka Šluknov Kunratice ve spolupráci s firmou Plaston. V letošním školním roce pokračovala spolupráce s městem Terezín. Naši áci se podílejí na rekonstrukci zeleně a pedagogové zaškolují pracovníky městských Technických slueb v Terezín ě. V březnu byl zahájen projekt Benefit výzva ČR pro GP oblast podpor 3.2 s názvem Další vzdělávání lesních mechanizátorů. Do projektu jsou zapojeni tvůrci vzdělávacího programu a tvůrci výukových materiálů z řad pracovníků školy. Další aktivity Nejenom vzděláváním se zabývají áci školy i jejich pedagogové. Výraznou podporu má dlouhodobý projekt Adopce dívky z Keni, který probíhá ji 5 ro kem. áci mezi sebou vybírají prost ředky, které jsou poté posílány na studium základní školy této dívky. Tak jako kadý rok se áci školy zú častnili celonárodních sbírek ivot d ětem 2x, Pozvedněte slabé 2x kde příspěvky jsou vybírány prodejem drobných předmětů Další, ji tradi ční akce školy: - oslavy sv. Huberta Hubertská jízda, mše - rozsvěcení vánočního stromku na náměstí ve Šluknově s doprovodným programem - stavění májky ve Šluknově a studentský Majáles - dny otevřených dveří ve školním arboretu - organizátorská účast na oslavách Dne dětí v Rumburku, Jiříkově a ve Šluknově - turistický kurz pro 2 ročníky - jarní a podzimní střelecký pohár - taneční kurzy - maturitní plesy ák ů - soutě DUHA pro základní školy - metodická a lektorská činnost pro školy v přírodě ve střediscích Natura Rumburk, Varta Křečany a Pait Ji řetín pod Jedlovou - ukázky sokolnictví při různých akcích - přírodovědně branný desetiboj pro áky okolních ZŠ V letošním školním roce škola poprvé pořádala seminář výuky trubačů z lesnických škol celé ČR, kterého se zúčastnilo 50 trubačů. Naše škola i v letošním školním roce pokračovala v organizování rekvalifikačních kurzů. Uskutečnily se kurzy Obsluha motorové pily a křovinořezu a rekvalifikační kurzy Pracovník v sociálních slubách.

6 Údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch 1.pololetí 2.pololetí maturitní obory učební obory maturitní obory učební obory Celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceni Zameškané 1. pololetí 2. pololetí hodiny celkem neomluvené celkem neomluvené celkem Chování 1. pololetí 2. pololetí velmi dobré uspokojivé neuspokojivé podmíněné vyloučení 1 2 Maturity Počet ák ů u 1. MZ Počet ák ů u opravné MZ Prospěli s vyznamenáním 1 0 Prospěli 28 6 Neprospěli 14 5

7 Závěrečné zkoušky Počet ák ů u 1. ZZ Počet ák ů u opravné ZZ Prospěli s vyznamenáním 0 0 Prospěli 16 0 Neprospěli Účast ák ů v soutěích a) vědomostní soutěe SOČ krajské kolo (Janata, Jiřištová, Polívková Lenka, Panenková) Ekologická olympiáda krajské kolo Baloun, Mánek, Dlouhý Údaje o přijímacím řízení na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přihlášeno (počet přihlášek do 1. kola přijímacího řízení): Sociální činnost 35 Lesnictví Ekologie a ivotní prostředí Celkem přijato po 1. kole přijímacích zkoušek Sociální činnost 35 Lesnictví Ekologie a ivotní prostředí celkem přijato celkem ( tj. včetně přijetí v dalších kolech přijímacího řízení) : Sociální činnost Lesnictví Ekologie a ivotní prostředí celkem

8 Do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přihlášeno a přijato : OU, U z devátých ročníků z niších ro čníků Lesní mechanizátor Pekař Lesnické práce Práce ve stravování Lesní mechanizátor Pekař Lesnické práce Práce ve stravování Počet přihlášek Přijatých celkem Údaje o pracovnících školy Pracovníci fyzické osoby přepočt.prac. fyzické osoby přepočt.prac. k k k k pedagogičtí celkem 41 39, ,28 z toho: vychovatelé učitelé OV 7 5,63 7 5,63 nepedagogičtí celkem 15 13, ,25 v tom: provozní 10 8, ,75 pracovníci ŠJ 5 4,5 5 4,5 celkem 56 52, ,53 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví (fyz.osoby) Věk Zaměstnanci celkem eny mui celkem % do 20-ti let včetně let , let , let , let ,8 61 let a více z toho:důchodci celkem ,00 % 52,63 47,37 100,00 x Průměrný věk zaměstnanců školy je 47 let Věk Pedagogičtí zaměstnanci eny mui celkem % do 20-ti let včetně let ,9

9 31 40 let , let , let ,57 61 let a více z toho:důchodci , ,38 celkem ,00 % 47,61 52,38 100,00 x Průměrný věk pedagogických zaměstnanců základní školy je 46 let Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (k ) ( podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) Pedagogičtí pracovníci Kvalifikovaní Nekvalifikovaní počet % z celku počet % z celku Učitelé 30 81, ,92 Učitelé OV 6 85, ,26 Vychovatelé Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č.563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) - kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem : Název akce školící instituce počet časový účastníků rozsah Motivačně metodický seminář pro autory článků v sekci SOV NÚOV 18 3

10 LESNICKÉ A MYSLIVECKÉ ČINNOSTI Činnost na úseku školního polesí a činnost odborného lesního hospodáře a) Zajištění odborné praxe ák ů školy v činnostech lesní těba motomanuální a moderní t ěební technologie obnova lesních porostů z hlediska trvale udritelného zdroje suroviny ochrana lesních kultur proti biotickým a abiotickým činitelům péče o kultury a nárosty zásady výchovy lesních porostů mladého a středního věku dodávky dřevní hmoty odběratelům a obchod dřevní hmotou b) Zajištění výzkumných pracovišť pro zpracování závěrečných a ročníkových prací ák ů c) Organizace odborných seminářů a exkurzí pro odbornou lesnickou veřejnost a organizace informativních setkání laické veřejnosti, s ukázkami hospodaření c) Zajištění výzkumných ploch a výzkumných pracovišť pro učitele odborných předmětů, umo ňující výuku v rámci předmětových cvičení d) Zajištění technicko hospodářské praxe ák ů v činnostech činnosti, plynoucí z funkce odborného lesního hospodáře činnosti, plynoucí z funkce lesní stráe řízení lesního provozu z hlediska prvopočátku lesního hospodaření ekonomika lesnického provozu aplikace platné legislativy v konkrétních lesnických činnostech vedení lesní hospodářské evidence a plánování jednotlivých činností Přehled činností dle zhotovitelů: Činnost Celkem Provedla škola Provedli dodavatelé Lesní těba 1174 m3 40% 60% Přiblíení d řeva 1174 m3 18% 82% Zalesnění 8,17 ha 96% 4% Ochrana buřeň 14,24 ha 70% 30% Ochrana zvěř 19,17 ha 95% 5% Ochrana klikoroh 1,56 ha 100% 0% Ochrana hlodavci 3,28 ha 100% 0%

11 Příprava půdy 0,54 ha 100% 0% Ochrana kůrovec 1850 kontrol 100% 0% Prostřihávky 10,61 ha 80% 20% Prořezávky 5,35 ha 70% 30% Výřez plevelných.dř. 4,63 ha 100% 0% Úklid klestu 1174 m3 95% 5% Stavba oplocení 0,60 km 50% 50% Likvidace oplocení 0,15 km 100% 0% Údrba lesní sít ě 1,2 km 100% 0% Likvidace odpadků 240 hodin 100% 0% Strání sluba 440 hodin 100% 0% Odvoz dřeva 1174 m3 0% 100% Činnost školní honitby Význam školní honitby Kníecí pro SLŠ a SOŠS Šlukno v Základní údaje: výměra 1001 ha (zemědělská půda 287 ha, lesní půda 667 ha, vodní plocha 2 ha, ostatní pozemky 45 ha), honitba je pronajatá od LČR Rozpočet honitby: rozpočet školní honitby Kníecí byl ,- K č, který skončil s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Cíle honitby: 1. Praktický objekt pro prezentaci teoretických a prakticky poznatků získaných při výuce myslivosti (chov zvěře, péče o zvěř, ochrana zvěře a lov zvěře), zoologie (znalost zvěře a její biologie), biologie (obecné poznatky), praxe (přikrmování, stahování, rušení zvěřiny, stavby mysliveckých zařízení, spoluúčast na organizování školních honů a naháněk), zemědělství a ekologie (políčka, louky, pastviny), botanika (plodonosné a okusové dřeviny, byliny a trávy), částečně pěstování lesů (školkařtví, obnova lesa), ochrany lesa (ochrana dřevin, biotopu aj.), hospodářská úprava lesa (pouívání porostních map a orienta ci). Formou praxe a předmětových cvičení bylo pokryto cca 80% objemu prací v honitbě, zbytkem se na chodu honitby podílejí pedagogičtí pracovníci. 2. Motivační a výchovný nástroj pro áky v podob ě získaní povolenky k lovu a tím se sami áci podílejí na pln ění plánu lovu. Ve školní roce 2010/2011 bylo vydáno 20 povolenek k lovu ák ům školy. 3. Objekt pro zpracování maturitních a seminárních prací nejvíce vyuívá p ředmět zoologie, myslivost, méně pak botanika a ochrana lesa. Roční počet prací v uvedeném období byl Objekt pro výzkumnou činnost odborných učitelů, následné zpětné vyuití poznatk ů pro výuku odborných předmětů, maturitních prací ák ů, prezentací poznatků v odborných kruzích a mediích.

12 Přehled úlovků ve školní honitbě: Druh zvěře: Počet kusů: Jelení zvěř 9 Dančí zvěř 7 Srnčí zvěř 37 Černá zvěř 19 Zajíc 1 Jezevec 3 Kuna 2 Liška 21 Řízená praxe a odborný výcvik a) Obory sociální: Praxe je rozdělena na dvě části. V prvním a druhém ročníku zajišťuje praxi škola. Praxe zajišťována školou je směřována do dvou oblastí. V prvním ročníku absolvují studenti tří týdenní praxi v Domově důchodců ve Šluknově. Zde poznají práci na odděleních a mají monost ú častnit se pod vedením sociální pracovnice ergoterapie s uivateli. Ve druhém ro čníku probíhá tří týdenní praxe v Chráněné dílně u Markétky ve Šluknově. Studenti se zapojují do aktivit s postienými uivateli. Ve t řetím a čtvrtém ročníku si studenti zajišťují praxi individuálně, jednak v okolí školy, ale také v místě bydliště. Nejčastějšími partnery jsou: Domov důchodců Šluknov, Chráněná dílna U Markétky, Integrační centrum Horní Poustevna, Krizové centrum Rumburk, Farní charita Rumburk, Dětský domov Lipová, Dětský domov Jiříkov, ÚSP Lobendava, ÚSP Brtníky, Speciální škola Gabriely Pelechové Dolní Poustevna, Azylové domy. Studenti se účastní různých akcí: Václavská zábava, Mikulášská nadílka, Masopust, Velikonoční pomlázka, Pálení čarodějnic, Olympiáda seniorů v Domově důchodců, Den matek.

13 b) Obory lesnické a ekologie a ochrana přírody: Praxe je ve větší míře zajištěna na Školním polesí, kde áci řeší praktické situace v činnostech lesnických a ochrany prostředí. áci u čebních oborů vykonávají odborný výcvik také ve školních dílnách. Dále je praxe organizována u smluvních partnerů státního i soukromého sektoru v oblasti lesnické, myslivecké a ochrany přírody a prostředí. Další smluvní partneři jsou: LČR s.p., Baantnice Budyn ě nad Ohří, Obora Vřísek, MÚ Šluknov, MÚ Rumburk, NP České Švýcarsko, CHKO Luické hory, MÚ Varnsdorf, MÚ Jiříkov, Uniles a.s. c) Obory prodavač, pekař a provoz společného stravování: Odborný výcvik u tříletých učebních oborů je vykonáván na smluvně zajištěných pracovištích tak, aby bylo zabezpečeno plnění ŠVP a aby byly zajištěny maximální poadavky dané hygienickými normami. V prvním ročníku oboru pekař, áci vykonávají praxi ve školní pekárn ě a další ročníky praxe jsou zajištěny na smluvních pracovištích. Odborný výcvik učebního oboru provoz společného stravování je zajišťován odbornou praxí v kuchyni SLŠ a SOŠS ve Šluknově a DD Šluknov. Další smluvní partneři jsou: Venezia Brodinová, Cukrářská výrobna Kristen Jiříkov, Albert Varnsdorf, Haback Šluknov, Limma Česká Kamenice. Během školního roku navštívili v rámci odborné praxe a exkurze studenti učebních a studijních oborů mnohá provozní zařízení. Mezi nejnavštěvovanější patří: DD Jiříkov, DD Šluknov, Hotel Ron v Mikulášovicích, Hotel Valdštejn ve Filipově, Hotel Zelený strom v Rumburku, Dymník v Rumburku, Penzion U Lišáka v Rumburku, Restaurace Balaton v Roanech, Starý Mlýn v Roanech, cukrárna Kristen Jiříkov, Dětský domov Lipová, Albert Varnsdorf, Topos Šluknov, Pila Šluknov, semenářský závod Týniště nad Orlicí, lesní školky Chřibská, obora Vřísek, Městské lesy Bělá pod Bezdězem, LČR Česká Lípa, OSSL Rumburk, Košťany holding Krušné hory, Městské lesy Doksy, Agentura pondělí, DD Krásná Lípa.

14 Hodnocení VMV za školní rok 2010/11 1) Ubytování Pro chod školy je DM klíčovou součástí, neboť zde studují áci i ze vzdálen ějších regionů ČR. SLŠ a SOŠS Šluknov má k dispozici 2 budovy DM s celkovou kapacitou 100 lůek Na za čátku školního roku bylo ubytováno celkem 92 ák ů. Ubytován byl kadý ák, který projevil zájem a poda l si přihlášku. Za celý školní rok úbytek 34 ák ů, z toho: - odchod z DM: celkem 41 ák ů, z toho: - maturanti k po zakončení studia 11 ák ů - předčasné ukončení a přerušení studia, přechod na jinou školu 14 ák ů - privát 8 ák ů - denní dojíd ění z domova (z důvodu zvýšení cen ubytování od 1.1.) 7 ák ů - vyloučení z DM 1 ák - příchod na DM: celkem 7 ák ů, z toho: - z privátu - 1 ák - příchod z jiné školy 1 ák - změna z denního dojíd ění 5 ák ů Priváty na privátech ubytováno ve školním roce 2010/11 13 ák ů na začátku školního roku (stejný počet jako v předchozím roce) a 20 ák ů na konci šk. roku (k ). Jednalo se převán ě o áky 3. a 4. ro čníků. 2) Počty pracovníků DM Stav ped. pracovníků (vychovatelů) ponechán na loňském stavu, tj. fyzický počet pedag. pracovníků 5 (1 ZŘVMV a 4 skupinoví vychovatelé), přepočtených pedagogických pracovníků takté 5,00. U ost. kategorií pracovníků je skutečný stav oproti plánovanému výrazně niší. Pro objektivnost však uvádím, e se na údrb ě DM podílí částí údrba školy a částí ek. úsek. Plánovaný počet pracovníků na DM: pedag. 5,60* ost. 2,70 Skutečný přepočt. počet pracovníků: pedag. 5,00 ost. 0,88 (úklid DM) * plánovaný počet pedag. pracovníků (vychovatelů) nezohledňuje 2 budovy DM (náročnější na personální obsazení pedag. pracovníky a tudí i na mzdové nároky!!!) Vzhledem ke zrušení nočních pohotovostí (od platnost nového ZP) byla pro zajištění nočních slueb na obou DM nov ě zřízena funkce nočního vrátného, která je zajišťována stávající úsekem VMV (4 vychovatelé, kadý 1 x týdn ě) a 2 externisty (kadý 3 x týdn ě), celkem tedy 6 dohod o provedení prac. činnosti.

15 Mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity Pro přípravu ák ů na vyučování je na kadém DM studovna, která je vybavena t aké počítači s připojením na internet včetně monosti wifi p řipojení ák ů na pokojích, kde si mohou áci řešit domácí úkoly, či se připravovat do školy (referáty, zápisy z praxí, apod.). Ve šk. roce 2010/11 bylo k dispozici na obou DM celkem 11 PC (k dispozici ák ům 9, vychovatelům 2). Připojení k internetu obou DM včetně wifi připojení na pokojích ák ů přispělo k přitalivosti ubytování na DM, co dokazuje úbytek odchodů ák ů na priváty oproti minulým rokům (dnes zhruba polovina ák ů na privátech oproti minulosti). Hlavní náplní VMV jsou vzdělávací a volnočasové aktivity, které jsou ák ům nabízeny na principu dobrovolnosti. Pro zájmovou činnost na DM je vyuíváno vlastních za řízení DM (vybavené posilovny, herny stolního tenisu, kulečníky, stolní fotbal, klubovny, vzduchovková střelnice, psinec, sokolnický areál, malá tělocvična a hřiště školy ) nebo v rámci finančních moností i za řízení cizích organizací (KD Šluknov včetně zámku, pronájem tělocvičny ZŠ Šluknov, bazén Rumburk, pronájem bowlingové dráhy Šluknov, KD Rumburk, divadlo Varnsdorf, KD Staré Křečany,apod.) Ve školním roce 2010/11 pracovaly tyto pravidelné zájmové útvary: Zájmový útvar průměrný počet ák ů Kopaná, sálová kopaná 16 Odbíjená 12 Košíková 8 Florbal 12 Sokolnický 6 Myslivecký 12 Střelecký 8 Váná hudba 16 Aerobik 8 Trubači (lesnice a borlice) 6 Plavání 6 Bowling 8 Hudební skupina 4 Stolní tenis Některé další aktivity VMV ve šk. roce 2010/11: - Pohár ředitele celoroční sportovní soutě t říd (10 celoškolských turnajů): 1. místo - 3.L 2. místo - 1.L 3. místo - 2.L - 23 přednášek a besed (psychohygiena studia, bezpečný sex, prevence drogové závislosti, váná hudba, cestopisné p řednášky o 4 kontinentech, kriminalita mládee, vých ova k toleranci a proti rasismu, základy 1. pomoci, mláde a právo) - Turist. kurz v Chorvatsku (24 ák ů ) Vodácký TK v tuzemsku (22 ák ů) - sjíd ění Vltavy Lya řský kurz v Jizerských horách a Jedlové - březen 2011 (10 ák ů)

16 - Hubertská zábava a Hubertská jízda (listopad 2010) organizovali L + MLV - Účast sokolnického krouku na akcích reprezentujících školu (Opočno, výstavy škol, akce LČR, nábor, dny otevřených dveří školy, arboreta, atd.) - Sportovní turnaje (kopaná, odbíjená, florbal, nohejbal, stolní fotbal, šipky, šachy, kulečník, stolní tenis) - Střelecký víceboj - Návštěva divadelního představení v KD Rumburk - Myslivecká činnost - instalace okresní myslivecké výstavy trofejí (duben 2011 zámek), účast na soutěích ve vábení jelen ů (Lysá n.l, Kuks, Hluboká), asanace krmelců, pozorování zvěře, hodnocení trofejí MS Varnsdorf a MS Jitrovník, stahování zvěře - Víceboj netradičních disciplin - Kulinářská činnost s áky (myslivecký guláš, čína, bramborový salát a řízek, pečení cukroví, saláty) - Nácvik trubačů a jejich vystoupení (Písek, Šluknov, Trutnov, lut ice, Lysá n.l.) - Soustředění 1. ročníků na začátku šk. roku ( ) účast všech vychovatelů - Miss čarodějnice (duben 2011) - Zelená stopa tradiční branně sportovní závod pětičlenných drustev celé školy(29.6.) - Spolupráce a činnost SK ASK při SLŠ a SOŠS Šluknov (pravidelné návštěvy bazénu a sauny v Rumburku v rámci kondičního plavání, pravidelná zájmová činnost - odbíjená, košíková, florbal, bowling, střelectví) - Návštěvy výstav (KD Šluknov) a koncertů váné hudby (KD Šluknov, kostel) - Táboráky - Činnost Domovní rady (pravidelně 1 x měsíčně) - Dobrovolné brigády všech ubytovaných ák ů na úpravě okolí DM

17 Výkazy hospodaření

18

19

20

21

22 Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne 8. listopadu 2011.

23 Fotogalerie Obrázek 1 - Krajské kolo ekologické olympiády - umístění Obrázek 2 - Den otevřených dveří v arboretu Obrázek 3- Den otevřených dveří v arboretu - ukázky sokolnictví

24 Obrázek 4 - Hubertská jízda Obrázek 5 - Hubertská jízda Obrázek 6 - Hubertská jízda - příjezd ke kostelu na Hubertskou mši

25 Obrázek 7 - Trubači žáci školy Obrázek 8 - Trubači Obrázek 9 - Školní naháňka

26 Obrázek 11 - Den otevřených dveří pro žáky 9. tříd ZŠ Obrázek 10 - Den otevřených dveří - představení jednotlivých oborů

27 Obrázek 12 - Školní hon Obrázek 13 - Školní hon Obrázek 14 - Sokolnictví

28 Obrázek 15 - Školní hon Obrázek 16 - Příprava výstavy trofejí OS ČMMJ na zámku ve Šluknově Obrázek 17 - Příprava výstavy trofejí

29 Obrázek 18 - Projektový den - Otvíráhání studánek Obrázek 19 - Den otevřených dveří - ZŠ a MŠ Obrázek 20 - Globe games - Vsetín

30 Obrázek 21 - Brigády v arboretu Obrázek 22 - Brigády v arboretu Obrázek 23 - Maturity

31 Obrázek 24 - Maturity Obrázek 25 - Vivian Obrázek 26 - Stavění májky

32 Obrázek 27 - Naučná stezka Šluknov - Kunratice Obrázek 28 - Naučná stezka Šluknov - Kunratice Obrázek 29 - Slavnostní otevření naučné stezky

33 Obrázek 30 - Slavnostní otevření naučné stezky p Obrázek 31 - Sportovně branná hra - Zelená stopa Obrázek 32 - Zelená stopa. vítězné družstvo

34 Obrázek 33 - Sportovní desetiboj pro ZŠ Obrázek 34 Závěrečné učňovské zkoušky Obrázek 35 - Závěrečné učňovské zkoušky

35 Obrázek 36 - Seznamovací tábor pro 1. ročníky Obrázek Návštěva Senátu ČR Obrázek Turistický kurz - Chorvatsko - Baška

36

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/14

Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 6. 10. 2014 Ukrajinská 379, Litvínov O B S A H Základní údaje...

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Rožnově pod Radhoštěm dne 10. 10. 2014

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

za školní rok 2003/2004

za školní rok 2003/2004 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 dle 17 e) odst. 2,3 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Střední odborné učiliště,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, 671 38 IČO: 49 438

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více