VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci Bakalářská práce 2015

2 Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci Bakalářská práce Lukáš Tejml Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhájení bakalářské práce: Praha 2015

3 Analysis and development possibilities of tourism in chosen destination Bachelor s dissertation Lukáš Tejml The Institute of the Hospitality Management in Prague, Ltc. Tourism department Branch of study: Tourism Destination Management Dissertation leader: Mgr. Monika Klímová Date of submission: Date of dissertation defence: Lukin10mail.cz Prague 2015

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci zpracoval samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţil, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.. Lukáš Tejml V Praze dne

5 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat vedoucí své bakalářské práce Mgr. Monice Klímové za cenné rady při zpracování práce, za ochotu a pomoc. Dále bych chtěl poděkovat panu Janu Márovi, starostovi obce Orlík nad Vltavou.

6 Abstrakt TEJML, L. Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha stran. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a moţnostmi rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci. Cílem práce je zhodnotit nabídku sluţeb a volnočasových aktivit cestovního ruchu v oblasti vodní nádrţe Orlík, seznámit s přírodními a kulturními atraktivitami dané destinace a poté navrhnout moţnosti, jak lze rozvinout cestovní ruch. V práci je pouţita metoda primární a sekundární analýzy, komparace a volného rozhovoru. V teoretické části práce pojednávám o vysvětlení teoretických pojmů týkající se cestovního ruchu, o předpokladech rozvoje CR a o přínosu cestovního ruchu pro ekonomiku České republiky. Analytická část obsahuje představení destinace vodní nádrţe Orlík, zhodnocení nabídky sluţeb cestovního ruchu a nabídky volnočasových aktivit. Dále pojednávám o přírodních a kulturních atraktivitách oblasti, o historii Orlické vodní nádrţe, ubytovacích zařízeních u vodní nádrţe a ţivotním prostředí, souvisejícím především s kvalitou vody. Návrhová část obsahuje návrhy, jak zvýšit návštěvnost a tím rozvinout cestovní ruch v oblasti vodní nádrţe za pomocí nových volnočasových aktivit, rozvinutím sluţeb pro návštěvníky a změnou infrastruktury v okolí. Klíčová slova: destinace cestovního ruchu, vodní nádrţ Orlík, rozvoj cestovního ruchu

7 Abstract TEJML, L. Analysis and development possibilities of tourism in chosen destination. [Bachelor s dissertation] The Institute of the Hospitality Management. Prague pages This bachelor s dissertation engages in Analysis and development possibilities of tourism in chosen destination. The goal of dissertation is to evaluate the offer of services and leisure time activities of tourism in the area of Orlík water reservoir, to present with natural and cultural attractiveness of destination and then suggest possibilities, how to further expand tourism. In bachelor s dissertation is used primary and secondary analysis method, comparison and free interview. In theoretical part of dissertation I speak about an explanation of theoretical terms related to tourism, about conditions for tourism development and about contribution of tourism to the economic in Czech Republic. Analytic part contains an introduction of destination Orlík water reservoir, evaluation in the offer of services for tourism and the offer of leisure time activities. Further I deal with natural and cultural attractiveness in the area, with history of Orlík water dam, accommodation facilities by the water reservoir and environment, mainly related to the quality of water. Proposal part consists proposals, how to raise attendance and by this expand tourism in the area of water reservoir by means of leisure time activities, services development for visitors and change of infrastructure in surroundings. Key words: tourism destination, Orlík water reservoir, development of tourism

8 Obsah Úvod I. TEORETICKÁ ČÁST Vymezení cestovního ruchu Formy a druhy cestovního ruchu Základní pojmy v cestovním ruchu Destinace cestovního ruchu Předpoklady rozvoje cestovního ruchu Lokalizační předpoklady Selektivní předpoklady Realizační předpoklady Vliv cestovního ruchu na národní hospodářství a ekonomiku České republiky II. ANALYTICKÁ ČÁST Vodní nádrž Orlík Historie a vznik vodní nádrže Orlík Analýza přírodních a kulturních atraktivit destinace Přírodní atraktivity Kulturní atraktivity Životní prostředí ve vymezené oblasti Volnočasové aktivity a služby u vodní nádrže Orlík Ubytovací zařízení Dopravní dostupnost destinace Volný rozhovor III. NÁVRHOVÁ ČÁST Závěr Literatura... 57

9 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Tabulka č. 1: Hlavní ukazatele národního hospodářství a cestovního ruchu v České republice v mil. Kč v letech Obrázek č. 2: Mapa vymezené oblasti Graf č. 3: Návštěvnost hradu Zvíkov v letech Tabulka č. 4: Počet naměřených kvalitativních stupňu vody na vodní nádrţi Orlík odběrová místa Podolsko, Radava, Vojníkov mezi lety Tabulka č. 5: Počet přímých spojů ve všední den mezi velkými městy v poloměru 120 km od vodní nádrţe a většími obcemi leţícími u vodní nádrţe

10 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek CK cestovní kancelář CR cestovní ruch UNWTO United Nations World Tourism Organization ÚN údolní nádrţ ČRS Český rybářský svaz VMP Vůdce malého plavidla

11 Úvod Bakalářská práce se zabývá tématem Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci. Za destinaci jsem si zvolil oblast vodní nádrţe Orlík, která leţí ve Středočeském a Jihočeském kraji. Díky své dobré poloze, dostupnosti a rozloze je vodní nádrţ velmi vyuţívána pro vodní dopravu, rekreaci či vodní sporty, převáţně v letních měsících. V práci se zabývám zhodnocením stávajících sluţeb cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Poté navrhuji, jak by bylo moţné rozvinout cestovní ruch v oblasti za pomocí zavedení nových volnočasových aktivit a sluţeb s vyuţitím vodní plochy, zlepšení stávajících sluţeb a dostupnosti vodní nádrţe. Tuto destinaci jsem si vybral proto, ţe vodní nádrţ Orlík sám hojně vyuţívám jak pro rekreaci, tak vodní plavbu a znám historii a atmosféru tohoto místa. Stanovená hypotéza je: 1. Předpokládám, ţe vodní nádrţ Orlík má potenciál pro další rozvoj cestovního ruchu. Cílem je analýza moţností cestovního ruchu a volnočasových aktivit, seznámit s přírodními a kulturními atraktivitami, sluţbami, aktivitami a ubytovacími a stravovacími zařízeními. V práci je pouţita metoda primární a sekundární analýzy, komparace a volného rozhovoru. V zájmu naplnění cíle je bakalářská práce rozdělena do tří částí. Na část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se zabývá teoretickými poznatky o cestovním ruchu. První kapitola pojednává o pojmu cestovní ruch, jeho definici, rysech a významu. Druhá kapitola třídí cestovní ruch na formy a druhy. Třetí kapitola vymezuje základní pojmy cestovního ruchu. Ve čtvrté kapitole popisuji termín destinace cestovního ruchu, a jak destinace CR vzniká. Pátá kapitola se věnuje předpokladům rozvoje CR, kterými by destinace měla disponovat. Poslední, šestá kapitola se zabývá vlivem cestovního ruchu na národní hospodářství a ekonomiku Česká republiky. 11

12 Analytická část práce se věnuje seznámení s oblastí vodní nádrţe Orlík. Nejdříve popisuji rozlohu vodní nádrţe a její polohu v České republice, jaké obce, objekty, ubytovací střediska a památky mají přímý vliv na vodní nádrţ. Poté pojednávám o Orlíku jako destinaci cestovního ruchu. Dále se věnuji vzniku vodní nádrţe, její historii a za jakým účelem vodní nádrţ vznikla. Poté se zaměřuji na přírodní a kulturní atraktivity místa, které přímo ovlivňují cestovní ruch u nádrţe. V další kapitole se věnuji ţivotnímu prostředí, jeho ochraně a především zhoršené kvalitě vody v letních měsících a řešení tohoto problému. V další části se zabývám analýzou volnočasových aktivit a sluţeb poskytovaných na vodní nádrţi a v jejím okolí. Poté se věnuji hodnocení ubytovacích a stravovacích zařízení a jejich sluţeb, které přímo ovlivňují návštěvnost destinace. Neméně důleţitá je i analýza dopravní dostupnosti v oblasti. V poslední kapitole analytické části uvádím volný rozhovor se starostou obce Orlík nad Vltavou, panem Janem Márou, který pojednává o jeho názoru na návštěvnost celé destinace, plánované projekty pro vodní nádrţ a jeho pohledu na moţnosti rozvoje cestovního ruchu a jejich reálnosti. V návrhové části je zhodnocena nabídka volnočasových aktivit a sluţeb pro návštěvníky vodní nádrţe. Poté jsou navrhnuty moţnosti rozvoje cestovního ruchu skrz nové aktivity a vylepšení stávajících sluţeb, které by mohli vést ke zvýšení návštěvnosti celé oblasti Orlíku a tím k rozvoji a dalšímu zlepšování a modernizování oblasti. 12

13 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. 1 Vymezení cestovního ruchu Cestovní ruch se stal pro většinu světové populace jiţ nepostradatelnou součástí ţivota. Podílí se nezanedbatelnou částí na ekonomice kaţdého státu, pro některé státy je dokonce stěţejní částí ekonomiky. Stal se prostředkem pro trávení volného času a je na něj vázáno mnoho dalších sluţeb, především dopravní, ubytovací a stravovací. Pojem cestovní ruch je velmi sloţitý a špatně se definuje či vysvětluje. Cestovní ruch je především sociálně-ekonomický jev, jev velmi sloţitý, košatý, vnitřně bohatě strukturovaný. Sociální znamená, ţe subjektem je člověk, skupina lidí nebo větší či menší společnost. Je výrazem jednání člověka, jeho určitých potřeb, zájmů, úmyslů a jejich uspokojování. Je součástí ţivotního stylu obyvatelstva ekonomicky vyspělých zemí. Zároveň je cestovní ruch jevem ekonomickým, je součástí obecné kategorie ekonomika (hospodářství), a to jak na úrovni makroekonomické, tak mikroekonomické. Jako kaţdý sociálně-ekonomický jev je cestovní ruchu kategorií dynamickou, neustále se vyvíjející. Přes občasné výkyvy objemově konstantně narůstá, a to jednak teritoriálním rozvojem, zapojováním nových skupin populace a nových míst a území do cestovního ruchu, jednak vytvářením nových trvalých vazeb na různé neekonomické oblasti. Zároveň se však neustále vyvíjí uvnitř kategorie, vnitřním dělením, kde vznikají stále nové typy cestovního ruchu, nové druhy sluţeb, nové moţnosti vyuţívání jiţ existujících destinací. (Attl, P., Nejdl, K., 2011, s. 7 8) Cestovní ruch, dnes právem často označovaný přímo za turistický průmysl, tvoří rovněţ nesmírně široký komplex činností a podílí se na něm celá řada subjektů. Cílem tohoto oboru je umoţnit, organizovat a zpříjemnit občanům cestování, ať jiţ rekreační či poznávací. Hlavním subjektem je v cestovním ruchu cestující občan. K uspokojení jeho přání a potřeb se postupně vytvořila celá široká škála profesí a profesionálních podnikatelských subjektů. Šíře oboru cestovního ruchu tak ve svých ekonomických souvislostech přináší značný multiplikační efekt. (Vitáková, M., 2007, s. 10). Definuje cestovní ruchu mnohem konkrétněji a věcněji. Je zřejmé, ţe pojem cestovní ruch nelze definovat několika větami a jedinou definicí, jelikoţ je to jev dynamický, který se v čase mění a vyvíjí a je závislý na ostatních sférách lidské společnosti (politická situace, přírodní podmínky, války atd.). 13

14 Definice CR, ze které vychází mnoho subjektů v cestovním ruchu a je světově nejrozšířenější a nejpouţívanější, je oficiální definice cestovního ruchu podle UNWTO: Cestovní ruch je činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běţné ţivotní prostředí, a to na dobu kratší neţ je stanovena (mezinárodní cestovní ruch 1 rok, domácí cestovní ruch 6 měsíců), přičemţ hlavní účel cesty je jiný neţ vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. (WTO, Ottawa, 1991) Cestovní ruch má určité charakteristické rysy, kterými se vyznačuje: Změna místa pobytu Dočasný (přechodný) pobyt Hlavní účel cesty není výdělečná činnost v navštívené zemi Realizace se uskutečňuje převáţně ve volném čase účastníka cestovního ruchu Vytváření vztahů mezi lidmi Mezi další charakteristický rys patří i bezprostřední a nevyhnutelné spojení subjektu (účastník CR) a objektu (místo dočasného pobytu). Subjekt se spojuje se svým objektem, kde dochází k uspokojování jeho potřeb, jeţ rozhodly o účasti na cestovním ruchu. Cestovní ruch má zároveň velký význam pro společnost. Jeho společenské funkce jsou: Podílí se na všestranném rozvoji osobnosti Obnova duševních a fyzických sil Je nástrojem preventivně léčebného působení Slouţí k účelnému vyuţití volného času Pomáhá vytvářet nový ţivotní styl přenosem zvyků a návyků z jiných zemí nebo oblastí Slouţí jako nástroj vzdělávání a kulturní výchovy člověka Přispívá k vzájemnému poznání a porozumění mezi lidmi Motivuje k získávání jazykových znalostí Vědecko-informační funkce výměna informací, vědeckých poznatků Ekonomické funkce vytváří řadu pracovních příleţitostí Vliv zahraničního cestovního ruchu na platební bilanci státu 14

15 Kromě společenských funkcí má cestovní ruch přínos i z hlediska: Ekonomického (tvorba nových pracovních příleţitostí, rozvoj řemesel, propagace regionálních potravin, zdroj kapitálu celkově tak zvyšuje konkurenceschopnost území, posiluje hospodářsky slabá a postiţená území) Sociálního (zlepšení vybavenosti a úrovně veřejných sluţeb, oţivení folklóru a místních tradic, umoţňuje zvýšit kvalitu ţivota a ţivotní úroveň v místě) Environmentálního (zvýšení odpovědnosti návštěvníků k ţivotnímu prostředí, vyuţívání přírodního, historického a kulturního potenciálu) Proti přínosům CR a jeho společenským funkcím však stoji i negativní dopady CR, jako jsou náklady související s rozvojem cestovního ruchu: Náklady na infrastrukturu (vodovody, letiště, dopravní sítě, kanalizace, elektrifikace) Náklady na energii Náklady na likvidaci odpadů A rizika cestovního ruchu: Škody na ţivotním prostředí (prostřednictví činností a chování návštěvníků hluk, znečištění vody, půdy, ovzduší, poškozování památek, likvidace odpadu) Socio-kulturní změny lokality (změny ţivotního stylu místních obyvatel, změna systému hodnot, střet kultur) 1. 2 Formy a druhy cestovního ruchu Cestovní ruch také nelze chápat jako jeden celek, je to jev různorodý a v kaţdodenní praxi se projevuje v různých druzích a formách, které se neustále vyvíjejí a přizpůsobují poptávce účastníků cestovního ruchu a moţnostem nabídky. Z tohoto důvodu se v odborné literatuře rozlišují druhy a formy cestovního ruchu: Formy jsou stanoveny na základě motivace k účasti na CR Druhy jsou stanoveny na základě způsobu realizace 15

16 Formy cestovního ruchu jsou: 1) Rekreační cestovní ruch hlavní forma cestovního ruchu, přispívá k regeneraci duševních a fyzických sil účastníka 2) Kulturně poznávací cestovní ruch cílem je poznávání historie, kultury, tradic, zvyků atd. 3) Sportovně orientovaný cestovní ruch sportovně zaměřené pobyty 4) Venkovský cestovní ruch významný regionálně, zaměřen na ekologii, místní zvyky a tradice Forem cestovního ruchu vymezuje odborná literatura daleko více (např. lázeňský CR, dark tourism atd.), ale jelikoţ se zaměřuji na vodní nádrţ Orlík, kde se zbývající formy cestovního ruchu nevyskytují, je bezpředmětné je zde uvádět. Druhy cestovního ruchu členíme podle: 1) Místa realizace členění podle území, ve kterém se cestovní ruch realizuje a) Domácí cestovní ruch osoby trvale sídlící v zemi cestují výlučně uvnitř tohoto státu a nepřekračují jeho hranice b) Zahraniční cestovní ruch vţdy dochází k překročení hranic jednoho či více států, tento druh se dělí dále na: Výjezdy osob s trvalým bydlištěm v zemi do zahraničí (výjezdový CR) Příjezdy osob s trvalým bydlištěm v zahraničí do země (příjezdový CR) Průjezd osob přes území státu do jiného státu (tranzitní CR) Kombinací těchto základní pojmů vznikají ještě c) Vnitřní cestovní ruch zahrnuje veškerý cestovní ruch na území jednoho státu (domácí a příjezdový) d) Národní cestovní ruch zahrnuje veškerý cestovní ruchu osob trvale sídlících v jednom státu (domácí a výjezdový) e) Mezinárodní cestovní ruch zahrnuje veškerý cestovní ruch, při němţ dochází k překročení hranice státu (příjezdový a výjezdový) 2) Vztahu k platební bilanci 16

17 a) Aktivní cestovní ruch příjezdy zahraničních návštěvníků do země a finančně vyjadřují spotřebu jejich sluţeb a zboţí. Kladně ovlivňují platební bilanci b) Pasivní cestovní ruch výjezdy občanů státu do zahraničí a finančně vyjadřují spotřebu sluţeb a zboţí v zahraničí. Záporně ovlivňují platební bilanci 3) Délky pobytu a) Krátkodobý s dobou pobytu v místě do 3 přenocování b) Dlouhodobý s dobou pobytu v místě více neţ 3 přenocování a kratší neţ 1 rok (6 měsíců) 4) Způsobu zabezpečení cesty a) Organizovaný CR cestu a pobyt zajišťují především CK nebo jiné organizace a účastník si kupuje ucelený program (zájezd, pobyt atd.) b) Neorganizovaný CR účastník si pobyt a cestu zajistí sám, případně si v CK koupí jednotlivé sluţby 5) Způsobu financování a) Komerční CR veškeré náklady si účastník hradí sám b) Sociální CR část nákladů na účasti na CR je hrazena jiným zdrojem 6) Charakteru místa pobytu a) Městský turismus hlavní motivace je návštěva a pobyt v historicky, kulturně a společensky významných městech a poznání ţivota v těchto místech a okolí b) Venkovský turismus soustředí se na pobyty ve venkovském prostředí, na styk s přírodou, ekologii či seznámení se s ţivotem na venkově c) Turismus v resortech jedná se o pobyty v lokalitách charakteristických jedním, standardizovaným a dominujícím turistickým produktem (přímořská, horská, zábavní střediska) d) Lázeňský turismus pobyty v lázních, kde se vyuţívají přírodní léčivé zdroje lokality 7) Ročního období a) Letní turismus b) Zimní turismus c) Sezónní turismus 17

18 d) Mimosezónní turismus 8) Vlivu na ţivotní prostředí a) Tvrdý turismus nebere ohled na svůj vliv vnější prostředí (masový turismus) b) Měkký turismus snaţí se chovat šetrně k prostředí, v němţ se realizuje 1. 3 Základní pojmy v cestovním ruchu V cestovním ruchu se pracuje s několika základními pojmy, které je nutné správně chápat a interpretovat, aby nedocházelo k nedorozuměním či špatnému dekódování sdělené informace. V červenci roku 1991 na Mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu v Ottawě byly přijaty definice základních pojmů cestovního ruchu, které se pouţívají dodnes. Stálý obyvatel (Rezident) V mezinárodním CR se jedná o osobu, která ţije v zemi minimálně jeden rok před příjezdem do jiné země na dobu kratší neţ 1 rok. V domácím CR se jedná o osobu, která ţije v zemi minimálně 6 měsíců před příjezdem do jiné země na dobu kratší neţ 6 měsíců. Obvyklé prostředí Je za něj povaţováno bydliště rezidenta (trvalé i přechodné), dále přímé okolí tohoto bydliště, pracoviště, škola a jiná často navštěvovaná místa. Pojem obvyklého prostředí má dva rozměry: vzdálenost a periodicitu (frekvenci návštěvy). Součástí obvyklého prostředí se tak stává okolí bydliště rezidenta, i kdyţ můţe být navštěvováno jen zřídka a zároveň místa, která jsou navštěvována často (častěji neţ jednou týdně) a pravidelně, přestoţe mohou být značně vzdálena od bydliště. Státní hranice nejsou při definici obvyklého prostředí relevantní, rezident můţe povaţovat jakékoliv místo ve světě za obvyklé prostředí, jedná se o velmi subjektivní pocit. Návštěvník (Visitor) - V mezinárodním CR se jedná o osobu, která cestuje do jiné země, neţ má své trvalé bydliště a mimo jeho obvyklé prostředí na dobu nepřekračující 12 měsíců, přičemţ hlavní důvod cesty je jiný neţ výdělečná činnost v navštívené zemi. V domácím CR se jedná o osobu, která má trvalé bydliště v dané zemi a cestuje na jiné místo v zemi mimo jeho obvyklé prostředí na dobu nepřekračující 12 měsíců, přičemţ hlavní důvod cesty je jiný neţ výdělečná činnost v navštívené zemi. 18

19 Turista (Tourist) Jedná se o návštěvníka, který v navštívené zemi či místě stráví alespoň jednu noc v ubytovacím zařízení. Jednodenní návštěvník (Same-day visitor) Jedná se o návštěvníka, který nestráví v navštívené zemi jedinou noc v ubytovacím zařízení. Počítají se mezi ně i cestující výletních lodí, vlastníci jachet či cestující skupinových zájezdů ubytovaní ve vlaku Destinace cestovního ruchu Cestovní ruch je vţdy spojen s určitým místem, odehrává se na určitém a konkrétním území. Můţe se jednat o region, zemi či pouze o resort. Aby se však na daném místě mohl cestovní ruch realizovat, musí být na tomto místě splněny určité podmínky, musí se stát destinací. Jiţ dříve bylo nutné tento pojem definovat, a tak se v roce 1969 setkáváme s první definicí, ţe ekonomický dopad můţe být zkoumán na jakoukoliv geografickou jednotku, ať je to země, distrikt, region, město nebo vesnice a této územní jednotce budiţ dáno označení destinace cestovního ruchu. Aby se mohli maximalizovat příleţitosti cestovního ruchu, turistická destinace musí mít organizaci CR, která stanovuje rámec pro činnosti cestovního ruchu, vyvíjí turistický produkt, podporuje a propaguje ho na vhodných trzích CR. (Medlik, 1969). V dnešní době se řídíme často dle definice od pana Biegera (1995/1996, s. 1 16), který destinaci označuje za geografický prostor (stát, region, místo), který si klient (segment) vybírá jako svůj cíl cesty. V roce 2002 ustanovila UNWTO další definici, která se týká lokální destinace cestovního ruchu, a to: Lokální destinace cestovního ruchu je fyzický prostor, ve kterém turista stráví nejméně 1 přenocování. Zahrnuje turistické produkty tvořené atraktivitami cestovního ruchu a podpůrnými sluţbami a souborem moţností zábavy pro jednodenní návštěvníky. Má přírodní a administrativní hranice, které vymezují její řízení, image a vnímání, které definují její trţní konkurenceschopnost. Lokální destinace zahrnují různé vlastníky, často zahrnují i hostitelskou komunitu a mohou být součástí větších destinaci. Je to tedy místo, které má 2 zásadní charakteristiky: Jedná se o geografický prostor stát, region, resort, místo, světadíl Obsahuje souhrn sluţeb nabízených v určitém místě (atraktivity, ubytování, stravování, infrastruktura, doplňkové sluţby, zábava) 19

20 D. Buhalis (2003) popsal 6 charakteristických komponentů pro destinace cestovního ruchu, označované téţ jako šest A, a to: Attractions (atraktivity) je zde zahrnuta primární nabídka cestovního ruchu, která mnoţstvím, kvalitou a atraktivitou vyvolává návštěvnost (přírodní, kulturněhistorický potenciál) Accessibility and ancillary services (dostupnost a doplňkové služby) všeobecná infrastruktura, která umoţňuje přístup do destinace a pohyb za atraktivitami destinace. Patří sem také sluţby vyuţívané především místními obyvateli. (telekomunikační, zdravotní, bankovní atd.) Amenities (vybavenost) sekundární nabídka a infrastruktura cestovního ruchu, které umoţňují pobyt v destinaci a vyuţití jejich atraktivit účastníky CR (ubytovací, stravovací, sportovně-rekreační zařízení) Available packages připravené produktové balíčky Activities (aktivity) moţnost vyuţití sportovních, kulturních a dalších záţitkových aktivit pro jednotlivé trţní segmenty Aby se mohl cestovní ruch v destinaci rozvíjet, je pro destinaci nezbytná kvalitní nabídka, která je schopna přilákat nové návštěvníky a přesvědčit je k návštěvě místa a následně uspokojit jejich potřeby a přání. Také záleţí na informovanosti a povědomí trhu o nabízeném místě a jeho produktu. Tuto nabídku členíme na primární a sekundární. Komponenty primární nabídky CR jsou utvářejícími podmínkami pro uspokojení potřeb a poţadavků návštěvníků (přírodní, kulturně-historické, sportovněrekreační atraktivity). Struktura, rozmístění a úroveň sekundární nabídky CR je určujícím faktorem vyuţitelnosti destinace pro aktivity CR (kvalita a četnost ubytovacích a stravovacích zařízení, infrastruktura, volnočasové aktivity). Stejně jako se dělí cestovní ruch, i destinace CR má svojí typologii. Problém je, ţe kaţdý zpracovává danou typologii různě a z jiných úhlů pohledu. Proto se často stává, ţe jedna destinace má více destinačních typů. D. Buhalis dělí destinace podle hlavní atraktivity, kterou nabízejí: městský horský přímořský venkovský 20

21 autentický třetí svět jedinečný exotický exkluzivní E. Laws naproti tomu dělí destinace odlišně, a to podle aktivit, které je moţné v destinaci uskutečňovat, a to na: hlavní města rozvinutá tradiční centra cestovního ruchu střediska cestovního ruchu účelově vybudované resorty Kdyţ se zkoumal systém řízení cestovního ruchu v České republice, byla na našem území přijata tato typologie, podle atraktivit i aktivit: lázeňská přírodní u vodní plochy venkovský kulturně-poznávací historický zimních sportů náboţenský rekreační příhraniční atrakční (Kiralová, A., 2003, s ) 1. 5 Předpoklady rozvoje cestovního ruchu Cestovní ruch se vţdy realizuje pouze v určitém konkrétním území, které disponuje vhodnými předpoklady a vhodnou mírou potenciálu cestovního ruchu. Cestovní ruch je místně vázán a dílčí aktivity se odehrávají v regionech cestovního ruchu. (Plzáková, L.; Studnička, P., 2014, s. 41) 21

22 Předpoklady cestovního ruchu představují souhrn přírodních a antropogenních aspektů včetně jejich mnohoúrovňových vazeb, které vytvářejí předpoklady pro realizaci cestovního ruchu. Podle Mariotovy funkčně chronologické metody (1983) je lze dělit na lokalizační, realizační a selektivní Lokalizační předpoklady Lokalizační předpoklady zaujímají rozhodující postavení při konkrétním umístění jeho realizace. Vyjadřují schopnost krajiny poskytovat vhodné podmínky pro jednotlivé formy cestovního ruchu. Rozhodují o vyuţití oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních podmínek, přírodních a kulturních atraktivit či společenských akcí. Příznivé hodnoty lokalizačních předpokladů určují, kde se bude cestovní ruch rozvíjet. Dále se dělí na předpoklady přírodní a kulturně-municipální. Do přírodních předpokladů spadá především reliéf krajiny, kterým je destinace charakteristická, přírodní atraktivity, které lákají turisty k návštěvě, dále také vodstvo, fauna, flóra či klima v destinaci. Místa, kde se vyskytuje více neţ jeden silný přírodní předpoklad, např. rozmanitá fauna a velké mnoţství přírodních atraktivit, jsou pro turistu zajímavější a lákavější. Kulturně-municipální předpoklady jsou především atraktivity vytvořené lidmi. Jedná se o hrady, zámky, muzea, výstavy, ale také o společenské akce, jako koncerty, festivaly, místní zvyky, tradice. Lokalizační předpoklady vodní nádrže Orlík jsou velmi příznivé. Vodní nádrţ disponuje enormní vyuţitelnou vodní plochou, která nabízí moţnosti pro nerušenou plavbu od Týna nad Vltavou aţ k Orlické přehradě (cca. 70 km). Zároveň je vodní nádrţ obklopena čistou přírodou a ze západní strany je chráněna vysokými skalami. Břehy vodní nádrţe jsou velice členité a nabízí mnoho zákoutí pro klidný odpočinek. Místní flóru tvoří především husté lesy, které dávají celé oblasti osobitý ráz. Zámek Orlík je hlavní kulturní atraktivitou celé oblasti, dále také hrad Zvíkov situovaný více na jihu Orlické nádrţe. Mezi atraktivity lze paradoxně zařadit i mosty, které přes přehradu vedou a zároveň spojují západní břeh s východním, a to Ţďákovký a Zvíkovský most. 22

23 Selektivní předpoklady Selektivní předpoklady mají primární postavení v rozvoji cestovního ruchu. Určují, jak moc jsou obyvatelé způsobilí účastnit se cestovního ruchu. Určující je ekonomická úroveň obyvatel, politická situace či kulturní úroveň. Selektivní předpoklady se dělí na: demografické (hustota a věková struktura obyvatel, podle pohlaví) politické (politická ne/stabilita, války, bezpečnostní situace) sociologické (ekonomické aktivity, sociální příslušnost, vzdělanost) urbanizační (velikost a hustota sídel) ekologické (stav ţivotního prostředí, jeho očekávaný vývoj) personální (odbornost vedení a odbornost zaměstnanců subjektů cestovního ruchu) administrativní (vízová politika, moţnost pohybu po území) Realizační předpoklady Zabezpečují účast na cestovním ruchu v rekreačních prostorech, které mají vhodné lokalizační a selektivní podmínky. Umoţňují uskutečnění cestovního ruchu. Na rozdíl od potenciálních předchozích podmínek vyjadřují reálný stav. Jsou to předpoklady: komunikační (dopravní sítě a systém dopravy, dostupnost území) infrastruktura (ubytovací a stravovací sluţby, sportovní, kulturní, zábavní a další zařízení poskytující sluţby účastníkům cestovního ruchu) Komunikační předpoklady zajišťují spojení mezi místem trvalého pobytu návštěvníka a cílovou destinací. Jsou nepostradatelnou součástí předpokladů rozvoje cestovního ruchu. V dnešní době se klade důraz na zvyšování kapacity, rychlosti, efektivnosti, bezpečnosti dopravních prostředků a také na minimalizaci časových ztrát během přesunu účastníka CR mezi místem trvalého bydliště a cílovou destinací. Pro destinaci není důleţitá jen existence těchto předpokladů, ale rozhodující je jejich spolehlivost a hustota. Infrastruktura je vybavenost oblasti ubytovacími a stravovacími sluţbami, sportovními, zábavními a dalšími zařízeními a jejich kvalitou. Neméně důleţité je i 23

24 jejich propagace, hustota a inovace, které musí reagovat na nejnovější poţadavky zákazníků (WiFi připojení, interaktivní zařízení, elektronizace). Realizační předpoklady vodní nádrže Orlík nejsou příliš uspokojivé. Komunikační předpoklady nejsou dobré, oblast není přímo napojena na dálnici, ale v okolí oblasti jsou silnice I. a II. třídy, po kterých se dá pohodlně dojet aţ k vodní nádrţi. Hlavní tahy jsou v dobrém stavu, avšak menší silnice, které přímo k nádrţi vedou, jsou místy velice úzké pro obousměrnou jízdu a jsou ve špatném stavu. Co se týče hromadné dopravy, v oblasti funguje pouze autobusová doprava, která je i tak velice neefektivní, s velkými intervaly spojů a mnoha nutnými přestupy, přičemţ výchozím bodem pro většinu cest k Orlické vodní nádrţi se stalo město Písek. Ţelezniční síť je zde velmi řídká a nejbliţší vlaková stanice je aţ v obci Čimelice, která je stále dost vzdálena od vodní nádrţe. Naproti tomu je zde rozvinutá infrastruktura, kdy hlavní destinací pro turisty je východní břeh vodní nádrţe, od Orlické přehrady dál na jih, kde se nachází většina kempů, chatek a hotelů, stejně jako restaurací a volnočasových aktivit. Jsou zde moţnosti rybaření, windsurfingu, moţnosti zapůjčení plavidel atd Vliv cestovního ruchu na národní hospodářství a ekonomiku České republiky Cestovní ruch je významným sektorem světového hospodářství. Jeho význam neustále roste především od druhé poloviny minulého století, a to z hlediska ekonomického, regionálního, sociálního a ekologického. Postupně se cestovní ruchu stává významným zdrojem ekonomické prosperity stále většího počtu zemí, regionů a míst. Cestovní ruch je jedním z nejrychleji se rozvíjejících sektorů národního hospodářství v celosvětovém kontextu. Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) uvádí, ţe i navzdory pomalému růstu ekonomiky ve vyspělých zemích, popřípadě stagnaci jejich ekonomik, cestovní ruch celosvětově roste. V roce 2013 se cestovní ruchu celosvětově podílel na HDP 9%, tvořil 6% světového exportu a kaţdé jedenácté pracovní místo bylo vytvořeno cestovním ruchem. (Plzáková, L.; Studnička, P., 2014, s ). Cestovní ruch má nezanedbatelný vliv na ekonomiku státu, řadí se mezi tři nejvýznamnější segmenty světové ekonomiky a pro většinu rozvojových zemí je zcela 24

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU - je přirozeným celkem, který m{ z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací - územní celek (geografický prostor), který

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

02 Č e r v e n 20111. Aktuální výsledky projektu. Jak pokračoval projekt v roce 2011. Irena Šťávová, komunikační manaţer ÚVODEM

02 Č e r v e n 20111. Aktuální výsledky projektu. Jak pokračoval projekt v roce 2011. Irena Šťávová, komunikační manaţer ÚVODEM . Q U A L I S T - I n f o 02 Č e r v e n 20111 ÚVODEM Bude to uţ rok, kdy byl odstartován mezinárodní projekt jedenácti partnerů ze tří zemí. Setkáváte se s druhým vydáním Informačního zpravodaje, který

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST BRNĚNSKÁ PŘEHRADA --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

Zlatý pruh Polabí, o.p.s. MEMORANDUM o vzájemné spolupráci Memorandum o podpoře rozvoje vodního turismu na řece Labi a cestovního ruchu podél řeky Labe se zahrnutím všech jejích přítoků vychází ze současného stavu s cílem přispět

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE K DIPLOMOVÉ P R Á C I na téma Cestovní ruch a venkovská turistika ve vybraném regionu VEDOUCÍ

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

Dana Fialová, Veronika Nožičková. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Dana Fialová, Veronika Nožičková. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Nové rekreační aktivity ve venkovském m prostoru Česka Dana Fialová, Veronika Nožičková Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Cíl l příspp

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Teoretická východiska čas: 9-10 Zahraniční návštěvníci v době krize čas: 9-10 Případová studie ze zahraničí bavorský lázeňský trojúhelník - čas: 10-11 Lázeňský cestovní ruch

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Cestovní ruch Analýza cestovního ruchu Chorvatska Diplomová práce Autor: Bc. Petra Jelínková Vedoucí práce: Ing. Zdenka Petrů Prohlášení:

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis Socioekonomická sféra Lidská společnost, její výtvory a procesy, které v ní probíhají antroposféra. Základní znaky: součást přírody Je to

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Martin Maštálka Jana Stýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Dopady

Více

1. Ekonomické hodnocení dopadů znečišťujích látek energetiky na lesní ekosystémy Jizerských hor (COŽP)

1. Ekonomické hodnocení dopadů znečišťujích látek energetiky na lesní ekosystémy Jizerských hor (COŽP) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ŠKOD NA LESNÍCH POROSTECH V JIZERSKÝCH HORÁCH Letní škola 2005 Jizerské hory TÉMATA 1. Ekonomické hodnocení dopadů znečišťujích látek energetiky na lesní ekosystémy Jizerských hor

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Elizabeth-Ann Leamerová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Elizabeth-Ann Leamerová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Elizabeth-Ann Leamerová Analýza předpokladů pro řízení kulturního turismu na Písecku Bakalářská práce 2016 Analýza předpokladů pro řízení kulturního turismu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Dopady cestovního ruchu na vytváření regionální identity ve venkovských periferních oblastech Česka

Dopady cestovního ruchu na vytváření regionální identity ve venkovských periferních oblastech Česka Dopady cestovního ruchu na vytváření regionální identity ve venkovských periferních oblastech Česka Dana Fialová, Tereza Gelná, Jiří Vágner GAČR 403/09/1491Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ Typy, definice, základní pojmy CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA /typy, definice, základní pojmy/ CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch: definice Typy, Cestovní definice, ruch:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více