VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci Bakalářská práce 2015

2 Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci Bakalářská práce Lukáš Tejml Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhájení bakalářské práce: Praha 2015

3 Analysis and development possibilities of tourism in chosen destination Bachelor s dissertation Lukáš Tejml The Institute of the Hospitality Management in Prague, Ltc. Tourism department Branch of study: Tourism Destination Management Dissertation leader: Mgr. Monika Klímová Date of submission: Date of dissertation defence: Lukin10mail.cz Prague 2015

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci zpracoval samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţil, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.. Lukáš Tejml V Praze dne

5 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat vedoucí své bakalářské práce Mgr. Monice Klímové za cenné rady při zpracování práce, za ochotu a pomoc. Dále bych chtěl poděkovat panu Janu Márovi, starostovi obce Orlík nad Vltavou.

6 Abstrakt TEJML, L. Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha stran. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a moţnostmi rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci. Cílem práce je zhodnotit nabídku sluţeb a volnočasových aktivit cestovního ruchu v oblasti vodní nádrţe Orlík, seznámit s přírodními a kulturními atraktivitami dané destinace a poté navrhnout moţnosti, jak lze rozvinout cestovní ruch. V práci je pouţita metoda primární a sekundární analýzy, komparace a volného rozhovoru. V teoretické části práce pojednávám o vysvětlení teoretických pojmů týkající se cestovního ruchu, o předpokladech rozvoje CR a o přínosu cestovního ruchu pro ekonomiku České republiky. Analytická část obsahuje představení destinace vodní nádrţe Orlík, zhodnocení nabídky sluţeb cestovního ruchu a nabídky volnočasových aktivit. Dále pojednávám o přírodních a kulturních atraktivitách oblasti, o historii Orlické vodní nádrţe, ubytovacích zařízeních u vodní nádrţe a ţivotním prostředí, souvisejícím především s kvalitou vody. Návrhová část obsahuje návrhy, jak zvýšit návštěvnost a tím rozvinout cestovní ruch v oblasti vodní nádrţe za pomocí nových volnočasových aktivit, rozvinutím sluţeb pro návštěvníky a změnou infrastruktury v okolí. Klíčová slova: destinace cestovního ruchu, vodní nádrţ Orlík, rozvoj cestovního ruchu

7 Abstract TEJML, L. Analysis and development possibilities of tourism in chosen destination. [Bachelor s dissertation] The Institute of the Hospitality Management. Prague pages This bachelor s dissertation engages in Analysis and development possibilities of tourism in chosen destination. The goal of dissertation is to evaluate the offer of services and leisure time activities of tourism in the area of Orlík water reservoir, to present with natural and cultural attractiveness of destination and then suggest possibilities, how to further expand tourism. In bachelor s dissertation is used primary and secondary analysis method, comparison and free interview. In theoretical part of dissertation I speak about an explanation of theoretical terms related to tourism, about conditions for tourism development and about contribution of tourism to the economic in Czech Republic. Analytic part contains an introduction of destination Orlík water reservoir, evaluation in the offer of services for tourism and the offer of leisure time activities. Further I deal with natural and cultural attractiveness in the area, with history of Orlík water dam, accommodation facilities by the water reservoir and environment, mainly related to the quality of water. Proposal part consists proposals, how to raise attendance and by this expand tourism in the area of water reservoir by means of leisure time activities, services development for visitors and change of infrastructure in surroundings. Key words: tourism destination, Orlík water reservoir, development of tourism

8 Obsah Úvod I. TEORETICKÁ ČÁST Vymezení cestovního ruchu Formy a druhy cestovního ruchu Základní pojmy v cestovním ruchu Destinace cestovního ruchu Předpoklady rozvoje cestovního ruchu Lokalizační předpoklady Selektivní předpoklady Realizační předpoklady Vliv cestovního ruchu na národní hospodářství a ekonomiku České republiky II. ANALYTICKÁ ČÁST Vodní nádrž Orlík Historie a vznik vodní nádrže Orlík Analýza přírodních a kulturních atraktivit destinace Přírodní atraktivity Kulturní atraktivity Životní prostředí ve vymezené oblasti Volnočasové aktivity a služby u vodní nádrže Orlík Ubytovací zařízení Dopravní dostupnost destinace Volný rozhovor III. NÁVRHOVÁ ČÁST Závěr Literatura... 57

9 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Tabulka č. 1: Hlavní ukazatele národního hospodářství a cestovního ruchu v České republice v mil. Kč v letech Obrázek č. 2: Mapa vymezené oblasti Graf č. 3: Návštěvnost hradu Zvíkov v letech Tabulka č. 4: Počet naměřených kvalitativních stupňu vody na vodní nádrţi Orlík odběrová místa Podolsko, Radava, Vojníkov mezi lety Tabulka č. 5: Počet přímých spojů ve všední den mezi velkými městy v poloměru 120 km od vodní nádrţe a většími obcemi leţícími u vodní nádrţe

10 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek CK cestovní kancelář CR cestovní ruch UNWTO United Nations World Tourism Organization ÚN údolní nádrţ ČRS Český rybářský svaz VMP Vůdce malého plavidla

11 Úvod Bakalářská práce se zabývá tématem Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci. Za destinaci jsem si zvolil oblast vodní nádrţe Orlík, která leţí ve Středočeském a Jihočeském kraji. Díky své dobré poloze, dostupnosti a rozloze je vodní nádrţ velmi vyuţívána pro vodní dopravu, rekreaci či vodní sporty, převáţně v letních měsících. V práci se zabývám zhodnocením stávajících sluţeb cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Poté navrhuji, jak by bylo moţné rozvinout cestovní ruch v oblasti za pomocí zavedení nových volnočasových aktivit a sluţeb s vyuţitím vodní plochy, zlepšení stávajících sluţeb a dostupnosti vodní nádrţe. Tuto destinaci jsem si vybral proto, ţe vodní nádrţ Orlík sám hojně vyuţívám jak pro rekreaci, tak vodní plavbu a znám historii a atmosféru tohoto místa. Stanovená hypotéza je: 1. Předpokládám, ţe vodní nádrţ Orlík má potenciál pro další rozvoj cestovního ruchu. Cílem je analýza moţností cestovního ruchu a volnočasových aktivit, seznámit s přírodními a kulturními atraktivitami, sluţbami, aktivitami a ubytovacími a stravovacími zařízeními. V práci je pouţita metoda primární a sekundární analýzy, komparace a volného rozhovoru. V zájmu naplnění cíle je bakalářská práce rozdělena do tří částí. Na část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se zabývá teoretickými poznatky o cestovním ruchu. První kapitola pojednává o pojmu cestovní ruch, jeho definici, rysech a významu. Druhá kapitola třídí cestovní ruch na formy a druhy. Třetí kapitola vymezuje základní pojmy cestovního ruchu. Ve čtvrté kapitole popisuji termín destinace cestovního ruchu, a jak destinace CR vzniká. Pátá kapitola se věnuje předpokladům rozvoje CR, kterými by destinace měla disponovat. Poslední, šestá kapitola se zabývá vlivem cestovního ruchu na národní hospodářství a ekonomiku Česká republiky. 11

12 Analytická část práce se věnuje seznámení s oblastí vodní nádrţe Orlík. Nejdříve popisuji rozlohu vodní nádrţe a její polohu v České republice, jaké obce, objekty, ubytovací střediska a památky mají přímý vliv na vodní nádrţ. Poté pojednávám o Orlíku jako destinaci cestovního ruchu. Dále se věnuji vzniku vodní nádrţe, její historii a za jakým účelem vodní nádrţ vznikla. Poté se zaměřuji na přírodní a kulturní atraktivity místa, které přímo ovlivňují cestovní ruch u nádrţe. V další kapitole se věnuji ţivotnímu prostředí, jeho ochraně a především zhoršené kvalitě vody v letních měsících a řešení tohoto problému. V další části se zabývám analýzou volnočasových aktivit a sluţeb poskytovaných na vodní nádrţi a v jejím okolí. Poté se věnuji hodnocení ubytovacích a stravovacích zařízení a jejich sluţeb, které přímo ovlivňují návštěvnost destinace. Neméně důleţitá je i analýza dopravní dostupnosti v oblasti. V poslední kapitole analytické části uvádím volný rozhovor se starostou obce Orlík nad Vltavou, panem Janem Márou, který pojednává o jeho názoru na návštěvnost celé destinace, plánované projekty pro vodní nádrţ a jeho pohledu na moţnosti rozvoje cestovního ruchu a jejich reálnosti. V návrhové části je zhodnocena nabídka volnočasových aktivit a sluţeb pro návštěvníky vodní nádrţe. Poté jsou navrhnuty moţnosti rozvoje cestovního ruchu skrz nové aktivity a vylepšení stávajících sluţeb, které by mohli vést ke zvýšení návštěvnosti celé oblasti Orlíku a tím k rozvoji a dalšímu zlepšování a modernizování oblasti. 12

13 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. 1 Vymezení cestovního ruchu Cestovní ruch se stal pro většinu světové populace jiţ nepostradatelnou součástí ţivota. Podílí se nezanedbatelnou částí na ekonomice kaţdého státu, pro některé státy je dokonce stěţejní částí ekonomiky. Stal se prostředkem pro trávení volného času a je na něj vázáno mnoho dalších sluţeb, především dopravní, ubytovací a stravovací. Pojem cestovní ruch je velmi sloţitý a špatně se definuje či vysvětluje. Cestovní ruch je především sociálně-ekonomický jev, jev velmi sloţitý, košatý, vnitřně bohatě strukturovaný. Sociální znamená, ţe subjektem je člověk, skupina lidí nebo větší či menší společnost. Je výrazem jednání člověka, jeho určitých potřeb, zájmů, úmyslů a jejich uspokojování. Je součástí ţivotního stylu obyvatelstva ekonomicky vyspělých zemí. Zároveň je cestovní ruch jevem ekonomickým, je součástí obecné kategorie ekonomika (hospodářství), a to jak na úrovni makroekonomické, tak mikroekonomické. Jako kaţdý sociálně-ekonomický jev je cestovní ruchu kategorií dynamickou, neustále se vyvíjející. Přes občasné výkyvy objemově konstantně narůstá, a to jednak teritoriálním rozvojem, zapojováním nových skupin populace a nových míst a území do cestovního ruchu, jednak vytvářením nových trvalých vazeb na různé neekonomické oblasti. Zároveň se však neustále vyvíjí uvnitř kategorie, vnitřním dělením, kde vznikají stále nové typy cestovního ruchu, nové druhy sluţeb, nové moţnosti vyuţívání jiţ existujících destinací. (Attl, P., Nejdl, K., 2011, s. 7 8) Cestovní ruch, dnes právem často označovaný přímo za turistický průmysl, tvoří rovněţ nesmírně široký komplex činností a podílí se na něm celá řada subjektů. Cílem tohoto oboru je umoţnit, organizovat a zpříjemnit občanům cestování, ať jiţ rekreační či poznávací. Hlavním subjektem je v cestovním ruchu cestující občan. K uspokojení jeho přání a potřeb se postupně vytvořila celá široká škála profesí a profesionálních podnikatelských subjektů. Šíře oboru cestovního ruchu tak ve svých ekonomických souvislostech přináší značný multiplikační efekt. (Vitáková, M., 2007, s. 10). Definuje cestovní ruchu mnohem konkrétněji a věcněji. Je zřejmé, ţe pojem cestovní ruch nelze definovat několika větami a jedinou definicí, jelikoţ je to jev dynamický, který se v čase mění a vyvíjí a je závislý na ostatních sférách lidské společnosti (politická situace, přírodní podmínky, války atd.). 13

14 Definice CR, ze které vychází mnoho subjektů v cestovním ruchu a je světově nejrozšířenější a nejpouţívanější, je oficiální definice cestovního ruchu podle UNWTO: Cestovní ruch je činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běţné ţivotní prostředí, a to na dobu kratší neţ je stanovena (mezinárodní cestovní ruch 1 rok, domácí cestovní ruch 6 měsíců), přičemţ hlavní účel cesty je jiný neţ vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. (WTO, Ottawa, 1991) Cestovní ruch má určité charakteristické rysy, kterými se vyznačuje: Změna místa pobytu Dočasný (přechodný) pobyt Hlavní účel cesty není výdělečná činnost v navštívené zemi Realizace se uskutečňuje převáţně ve volném čase účastníka cestovního ruchu Vytváření vztahů mezi lidmi Mezi další charakteristický rys patří i bezprostřední a nevyhnutelné spojení subjektu (účastník CR) a objektu (místo dočasného pobytu). Subjekt se spojuje se svým objektem, kde dochází k uspokojování jeho potřeb, jeţ rozhodly o účasti na cestovním ruchu. Cestovní ruch má zároveň velký význam pro společnost. Jeho společenské funkce jsou: Podílí se na všestranném rozvoji osobnosti Obnova duševních a fyzických sil Je nástrojem preventivně léčebného působení Slouţí k účelnému vyuţití volného času Pomáhá vytvářet nový ţivotní styl přenosem zvyků a návyků z jiných zemí nebo oblastí Slouţí jako nástroj vzdělávání a kulturní výchovy člověka Přispívá k vzájemnému poznání a porozumění mezi lidmi Motivuje k získávání jazykových znalostí Vědecko-informační funkce výměna informací, vědeckých poznatků Ekonomické funkce vytváří řadu pracovních příleţitostí Vliv zahraničního cestovního ruchu na platební bilanci státu 14

15 Kromě společenských funkcí má cestovní ruch přínos i z hlediska: Ekonomického (tvorba nových pracovních příleţitostí, rozvoj řemesel, propagace regionálních potravin, zdroj kapitálu celkově tak zvyšuje konkurenceschopnost území, posiluje hospodářsky slabá a postiţená území) Sociálního (zlepšení vybavenosti a úrovně veřejných sluţeb, oţivení folklóru a místních tradic, umoţňuje zvýšit kvalitu ţivota a ţivotní úroveň v místě) Environmentálního (zvýšení odpovědnosti návštěvníků k ţivotnímu prostředí, vyuţívání přírodního, historického a kulturního potenciálu) Proti přínosům CR a jeho společenským funkcím však stoji i negativní dopady CR, jako jsou náklady související s rozvojem cestovního ruchu: Náklady na infrastrukturu (vodovody, letiště, dopravní sítě, kanalizace, elektrifikace) Náklady na energii Náklady na likvidaci odpadů A rizika cestovního ruchu: Škody na ţivotním prostředí (prostřednictví činností a chování návštěvníků hluk, znečištění vody, půdy, ovzduší, poškozování památek, likvidace odpadu) Socio-kulturní změny lokality (změny ţivotního stylu místních obyvatel, změna systému hodnot, střet kultur) 1. 2 Formy a druhy cestovního ruchu Cestovní ruch také nelze chápat jako jeden celek, je to jev různorodý a v kaţdodenní praxi se projevuje v různých druzích a formách, které se neustále vyvíjejí a přizpůsobují poptávce účastníků cestovního ruchu a moţnostem nabídky. Z tohoto důvodu se v odborné literatuře rozlišují druhy a formy cestovního ruchu: Formy jsou stanoveny na základě motivace k účasti na CR Druhy jsou stanoveny na základě způsobu realizace 15

16 Formy cestovního ruchu jsou: 1) Rekreační cestovní ruch hlavní forma cestovního ruchu, přispívá k regeneraci duševních a fyzických sil účastníka 2) Kulturně poznávací cestovní ruch cílem je poznávání historie, kultury, tradic, zvyků atd. 3) Sportovně orientovaný cestovní ruch sportovně zaměřené pobyty 4) Venkovský cestovní ruch významný regionálně, zaměřen na ekologii, místní zvyky a tradice Forem cestovního ruchu vymezuje odborná literatura daleko více (např. lázeňský CR, dark tourism atd.), ale jelikoţ se zaměřuji na vodní nádrţ Orlík, kde se zbývající formy cestovního ruchu nevyskytují, je bezpředmětné je zde uvádět. Druhy cestovního ruchu členíme podle: 1) Místa realizace členění podle území, ve kterém se cestovní ruch realizuje a) Domácí cestovní ruch osoby trvale sídlící v zemi cestují výlučně uvnitř tohoto státu a nepřekračují jeho hranice b) Zahraniční cestovní ruch vţdy dochází k překročení hranic jednoho či více států, tento druh se dělí dále na: Výjezdy osob s trvalým bydlištěm v zemi do zahraničí (výjezdový CR) Příjezdy osob s trvalým bydlištěm v zahraničí do země (příjezdový CR) Průjezd osob přes území státu do jiného státu (tranzitní CR) Kombinací těchto základní pojmů vznikají ještě c) Vnitřní cestovní ruch zahrnuje veškerý cestovní ruch na území jednoho státu (domácí a příjezdový) d) Národní cestovní ruch zahrnuje veškerý cestovní ruchu osob trvale sídlících v jednom státu (domácí a výjezdový) e) Mezinárodní cestovní ruch zahrnuje veškerý cestovní ruch, při němţ dochází k překročení hranice státu (příjezdový a výjezdový) 2) Vztahu k platební bilanci 16

17 a) Aktivní cestovní ruch příjezdy zahraničních návštěvníků do země a finančně vyjadřují spotřebu jejich sluţeb a zboţí. Kladně ovlivňují platební bilanci b) Pasivní cestovní ruch výjezdy občanů státu do zahraničí a finančně vyjadřují spotřebu sluţeb a zboţí v zahraničí. Záporně ovlivňují platební bilanci 3) Délky pobytu a) Krátkodobý s dobou pobytu v místě do 3 přenocování b) Dlouhodobý s dobou pobytu v místě více neţ 3 přenocování a kratší neţ 1 rok (6 měsíců) 4) Způsobu zabezpečení cesty a) Organizovaný CR cestu a pobyt zajišťují především CK nebo jiné organizace a účastník si kupuje ucelený program (zájezd, pobyt atd.) b) Neorganizovaný CR účastník si pobyt a cestu zajistí sám, případně si v CK koupí jednotlivé sluţby 5) Způsobu financování a) Komerční CR veškeré náklady si účastník hradí sám b) Sociální CR část nákladů na účasti na CR je hrazena jiným zdrojem 6) Charakteru místa pobytu a) Městský turismus hlavní motivace je návštěva a pobyt v historicky, kulturně a společensky významných městech a poznání ţivota v těchto místech a okolí b) Venkovský turismus soustředí se na pobyty ve venkovském prostředí, na styk s přírodou, ekologii či seznámení se s ţivotem na venkově c) Turismus v resortech jedná se o pobyty v lokalitách charakteristických jedním, standardizovaným a dominujícím turistickým produktem (přímořská, horská, zábavní střediska) d) Lázeňský turismus pobyty v lázních, kde se vyuţívají přírodní léčivé zdroje lokality 7) Ročního období a) Letní turismus b) Zimní turismus c) Sezónní turismus 17

18 d) Mimosezónní turismus 8) Vlivu na ţivotní prostředí a) Tvrdý turismus nebere ohled na svůj vliv vnější prostředí (masový turismus) b) Měkký turismus snaţí se chovat šetrně k prostředí, v němţ se realizuje 1. 3 Základní pojmy v cestovním ruchu V cestovním ruchu se pracuje s několika základními pojmy, které je nutné správně chápat a interpretovat, aby nedocházelo k nedorozuměním či špatnému dekódování sdělené informace. V červenci roku 1991 na Mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu v Ottawě byly přijaty definice základních pojmů cestovního ruchu, které se pouţívají dodnes. Stálý obyvatel (Rezident) V mezinárodním CR se jedná o osobu, která ţije v zemi minimálně jeden rok před příjezdem do jiné země na dobu kratší neţ 1 rok. V domácím CR se jedná o osobu, která ţije v zemi minimálně 6 měsíců před příjezdem do jiné země na dobu kratší neţ 6 měsíců. Obvyklé prostředí Je za něj povaţováno bydliště rezidenta (trvalé i přechodné), dále přímé okolí tohoto bydliště, pracoviště, škola a jiná často navštěvovaná místa. Pojem obvyklého prostředí má dva rozměry: vzdálenost a periodicitu (frekvenci návštěvy). Součástí obvyklého prostředí se tak stává okolí bydliště rezidenta, i kdyţ můţe být navštěvováno jen zřídka a zároveň místa, která jsou navštěvována často (častěji neţ jednou týdně) a pravidelně, přestoţe mohou být značně vzdálena od bydliště. Státní hranice nejsou při definici obvyklého prostředí relevantní, rezident můţe povaţovat jakékoliv místo ve světě za obvyklé prostředí, jedná se o velmi subjektivní pocit. Návštěvník (Visitor) - V mezinárodním CR se jedná o osobu, která cestuje do jiné země, neţ má své trvalé bydliště a mimo jeho obvyklé prostředí na dobu nepřekračující 12 měsíců, přičemţ hlavní důvod cesty je jiný neţ výdělečná činnost v navštívené zemi. V domácím CR se jedná o osobu, která má trvalé bydliště v dané zemi a cestuje na jiné místo v zemi mimo jeho obvyklé prostředí na dobu nepřekračující 12 měsíců, přičemţ hlavní důvod cesty je jiný neţ výdělečná činnost v navštívené zemi. 18

19 Turista (Tourist) Jedná se o návštěvníka, který v navštívené zemi či místě stráví alespoň jednu noc v ubytovacím zařízení. Jednodenní návštěvník (Same-day visitor) Jedná se o návštěvníka, který nestráví v navštívené zemi jedinou noc v ubytovacím zařízení. Počítají se mezi ně i cestující výletních lodí, vlastníci jachet či cestující skupinových zájezdů ubytovaní ve vlaku Destinace cestovního ruchu Cestovní ruch je vţdy spojen s určitým místem, odehrává se na určitém a konkrétním území. Můţe se jednat o region, zemi či pouze o resort. Aby se však na daném místě mohl cestovní ruch realizovat, musí být na tomto místě splněny určité podmínky, musí se stát destinací. Jiţ dříve bylo nutné tento pojem definovat, a tak se v roce 1969 setkáváme s první definicí, ţe ekonomický dopad můţe být zkoumán na jakoukoliv geografickou jednotku, ať je to země, distrikt, region, město nebo vesnice a této územní jednotce budiţ dáno označení destinace cestovního ruchu. Aby se mohli maximalizovat příleţitosti cestovního ruchu, turistická destinace musí mít organizaci CR, která stanovuje rámec pro činnosti cestovního ruchu, vyvíjí turistický produkt, podporuje a propaguje ho na vhodných trzích CR. (Medlik, 1969). V dnešní době se řídíme často dle definice od pana Biegera (1995/1996, s. 1 16), který destinaci označuje za geografický prostor (stát, region, místo), který si klient (segment) vybírá jako svůj cíl cesty. V roce 2002 ustanovila UNWTO další definici, která se týká lokální destinace cestovního ruchu, a to: Lokální destinace cestovního ruchu je fyzický prostor, ve kterém turista stráví nejméně 1 přenocování. Zahrnuje turistické produkty tvořené atraktivitami cestovního ruchu a podpůrnými sluţbami a souborem moţností zábavy pro jednodenní návštěvníky. Má přírodní a administrativní hranice, které vymezují její řízení, image a vnímání, které definují její trţní konkurenceschopnost. Lokální destinace zahrnují různé vlastníky, často zahrnují i hostitelskou komunitu a mohou být součástí větších destinaci. Je to tedy místo, které má 2 zásadní charakteristiky: Jedná se o geografický prostor stát, region, resort, místo, světadíl Obsahuje souhrn sluţeb nabízených v určitém místě (atraktivity, ubytování, stravování, infrastruktura, doplňkové sluţby, zábava) 19

20 D. Buhalis (2003) popsal 6 charakteristických komponentů pro destinace cestovního ruchu, označované téţ jako šest A, a to: Attractions (atraktivity) je zde zahrnuta primární nabídka cestovního ruchu, která mnoţstvím, kvalitou a atraktivitou vyvolává návštěvnost (přírodní, kulturněhistorický potenciál) Accessibility and ancillary services (dostupnost a doplňkové služby) všeobecná infrastruktura, která umoţňuje přístup do destinace a pohyb za atraktivitami destinace. Patří sem také sluţby vyuţívané především místními obyvateli. (telekomunikační, zdravotní, bankovní atd.) Amenities (vybavenost) sekundární nabídka a infrastruktura cestovního ruchu, které umoţňují pobyt v destinaci a vyuţití jejich atraktivit účastníky CR (ubytovací, stravovací, sportovně-rekreační zařízení) Available packages připravené produktové balíčky Activities (aktivity) moţnost vyuţití sportovních, kulturních a dalších záţitkových aktivit pro jednotlivé trţní segmenty Aby se mohl cestovní ruch v destinaci rozvíjet, je pro destinaci nezbytná kvalitní nabídka, která je schopna přilákat nové návštěvníky a přesvědčit je k návštěvě místa a následně uspokojit jejich potřeby a přání. Také záleţí na informovanosti a povědomí trhu o nabízeném místě a jeho produktu. Tuto nabídku členíme na primární a sekundární. Komponenty primární nabídky CR jsou utvářejícími podmínkami pro uspokojení potřeb a poţadavků návštěvníků (přírodní, kulturně-historické, sportovněrekreační atraktivity). Struktura, rozmístění a úroveň sekundární nabídky CR je určujícím faktorem vyuţitelnosti destinace pro aktivity CR (kvalita a četnost ubytovacích a stravovacích zařízení, infrastruktura, volnočasové aktivity). Stejně jako se dělí cestovní ruch, i destinace CR má svojí typologii. Problém je, ţe kaţdý zpracovává danou typologii různě a z jiných úhlů pohledu. Proto se často stává, ţe jedna destinace má více destinačních typů. D. Buhalis dělí destinace podle hlavní atraktivity, kterou nabízejí: městský horský přímořský venkovský 20

21 autentický třetí svět jedinečný exotický exkluzivní E. Laws naproti tomu dělí destinace odlišně, a to podle aktivit, které je moţné v destinaci uskutečňovat, a to na: hlavní města rozvinutá tradiční centra cestovního ruchu střediska cestovního ruchu účelově vybudované resorty Kdyţ se zkoumal systém řízení cestovního ruchu v České republice, byla na našem území přijata tato typologie, podle atraktivit i aktivit: lázeňská přírodní u vodní plochy venkovský kulturně-poznávací historický zimních sportů náboţenský rekreační příhraniční atrakční (Kiralová, A., 2003, s ) 1. 5 Předpoklady rozvoje cestovního ruchu Cestovní ruch se vţdy realizuje pouze v určitém konkrétním území, které disponuje vhodnými předpoklady a vhodnou mírou potenciálu cestovního ruchu. Cestovní ruch je místně vázán a dílčí aktivity se odehrávají v regionech cestovního ruchu. (Plzáková, L.; Studnička, P., 2014, s. 41) 21

22 Předpoklady cestovního ruchu představují souhrn přírodních a antropogenních aspektů včetně jejich mnohoúrovňových vazeb, které vytvářejí předpoklady pro realizaci cestovního ruchu. Podle Mariotovy funkčně chronologické metody (1983) je lze dělit na lokalizační, realizační a selektivní Lokalizační předpoklady Lokalizační předpoklady zaujímají rozhodující postavení při konkrétním umístění jeho realizace. Vyjadřují schopnost krajiny poskytovat vhodné podmínky pro jednotlivé formy cestovního ruchu. Rozhodují o vyuţití oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních podmínek, přírodních a kulturních atraktivit či společenských akcí. Příznivé hodnoty lokalizačních předpokladů určují, kde se bude cestovní ruch rozvíjet. Dále se dělí na předpoklady přírodní a kulturně-municipální. Do přírodních předpokladů spadá především reliéf krajiny, kterým je destinace charakteristická, přírodní atraktivity, které lákají turisty k návštěvě, dále také vodstvo, fauna, flóra či klima v destinaci. Místa, kde se vyskytuje více neţ jeden silný přírodní předpoklad, např. rozmanitá fauna a velké mnoţství přírodních atraktivit, jsou pro turistu zajímavější a lákavější. Kulturně-municipální předpoklady jsou především atraktivity vytvořené lidmi. Jedná se o hrady, zámky, muzea, výstavy, ale také o společenské akce, jako koncerty, festivaly, místní zvyky, tradice. Lokalizační předpoklady vodní nádrže Orlík jsou velmi příznivé. Vodní nádrţ disponuje enormní vyuţitelnou vodní plochou, která nabízí moţnosti pro nerušenou plavbu od Týna nad Vltavou aţ k Orlické přehradě (cca. 70 km). Zároveň je vodní nádrţ obklopena čistou přírodou a ze západní strany je chráněna vysokými skalami. Břehy vodní nádrţe jsou velice členité a nabízí mnoho zákoutí pro klidný odpočinek. Místní flóru tvoří především husté lesy, které dávají celé oblasti osobitý ráz. Zámek Orlík je hlavní kulturní atraktivitou celé oblasti, dále také hrad Zvíkov situovaný více na jihu Orlické nádrţe. Mezi atraktivity lze paradoxně zařadit i mosty, které přes přehradu vedou a zároveň spojují západní břeh s východním, a to Ţďákovký a Zvíkovský most. 22

23 Selektivní předpoklady Selektivní předpoklady mají primární postavení v rozvoji cestovního ruchu. Určují, jak moc jsou obyvatelé způsobilí účastnit se cestovního ruchu. Určující je ekonomická úroveň obyvatel, politická situace či kulturní úroveň. Selektivní předpoklady se dělí na: demografické (hustota a věková struktura obyvatel, podle pohlaví) politické (politická ne/stabilita, války, bezpečnostní situace) sociologické (ekonomické aktivity, sociální příslušnost, vzdělanost) urbanizační (velikost a hustota sídel) ekologické (stav ţivotního prostředí, jeho očekávaný vývoj) personální (odbornost vedení a odbornost zaměstnanců subjektů cestovního ruchu) administrativní (vízová politika, moţnost pohybu po území) Realizační předpoklady Zabezpečují účast na cestovním ruchu v rekreačních prostorech, které mají vhodné lokalizační a selektivní podmínky. Umoţňují uskutečnění cestovního ruchu. Na rozdíl od potenciálních předchozích podmínek vyjadřují reálný stav. Jsou to předpoklady: komunikační (dopravní sítě a systém dopravy, dostupnost území) infrastruktura (ubytovací a stravovací sluţby, sportovní, kulturní, zábavní a další zařízení poskytující sluţby účastníkům cestovního ruchu) Komunikační předpoklady zajišťují spojení mezi místem trvalého pobytu návštěvníka a cílovou destinací. Jsou nepostradatelnou součástí předpokladů rozvoje cestovního ruchu. V dnešní době se klade důraz na zvyšování kapacity, rychlosti, efektivnosti, bezpečnosti dopravních prostředků a také na minimalizaci časových ztrát během přesunu účastníka CR mezi místem trvalého bydliště a cílovou destinací. Pro destinaci není důleţitá jen existence těchto předpokladů, ale rozhodující je jejich spolehlivost a hustota. Infrastruktura je vybavenost oblasti ubytovacími a stravovacími sluţbami, sportovními, zábavními a dalšími zařízeními a jejich kvalitou. Neméně důleţité je i 23

24 jejich propagace, hustota a inovace, které musí reagovat na nejnovější poţadavky zákazníků (WiFi připojení, interaktivní zařízení, elektronizace). Realizační předpoklady vodní nádrže Orlík nejsou příliš uspokojivé. Komunikační předpoklady nejsou dobré, oblast není přímo napojena na dálnici, ale v okolí oblasti jsou silnice I. a II. třídy, po kterých se dá pohodlně dojet aţ k vodní nádrţi. Hlavní tahy jsou v dobrém stavu, avšak menší silnice, které přímo k nádrţi vedou, jsou místy velice úzké pro obousměrnou jízdu a jsou ve špatném stavu. Co se týče hromadné dopravy, v oblasti funguje pouze autobusová doprava, která je i tak velice neefektivní, s velkými intervaly spojů a mnoha nutnými přestupy, přičemţ výchozím bodem pro většinu cest k Orlické vodní nádrţi se stalo město Písek. Ţelezniční síť je zde velmi řídká a nejbliţší vlaková stanice je aţ v obci Čimelice, která je stále dost vzdálena od vodní nádrţe. Naproti tomu je zde rozvinutá infrastruktura, kdy hlavní destinací pro turisty je východní břeh vodní nádrţe, od Orlické přehrady dál na jih, kde se nachází většina kempů, chatek a hotelů, stejně jako restaurací a volnočasových aktivit. Jsou zde moţnosti rybaření, windsurfingu, moţnosti zapůjčení plavidel atd Vliv cestovního ruchu na národní hospodářství a ekonomiku České republiky Cestovní ruch je významným sektorem světového hospodářství. Jeho význam neustále roste především od druhé poloviny minulého století, a to z hlediska ekonomického, regionálního, sociálního a ekologického. Postupně se cestovní ruchu stává významným zdrojem ekonomické prosperity stále většího počtu zemí, regionů a míst. Cestovní ruch je jedním z nejrychleji se rozvíjejících sektorů národního hospodářství v celosvětovém kontextu. Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) uvádí, ţe i navzdory pomalému růstu ekonomiky ve vyspělých zemích, popřípadě stagnaci jejich ekonomik, cestovní ruch celosvětově roste. V roce 2013 se cestovní ruchu celosvětově podílel na HDP 9%, tvořil 6% světového exportu a kaţdé jedenácté pracovní místo bylo vytvořeno cestovním ruchem. (Plzáková, L.; Studnička, P., 2014, s ). Cestovní ruch má nezanedbatelný vliv na ekonomiku státu, řadí se mezi tři nejvýznamnější segmenty světové ekonomiky a pro většinu rozvojových zemí je zcela 24

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU Iva Galvasová Jan Binek Jan Holeček Kateřina Chabičovská Zdeněk Szczyrba a kolektiv GaREP, spol. s r.o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Praha 2008 Průmysl cestovního

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Jihlava

konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Jihlava konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Jihlava Česká asociace sester SBORNÍK z konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Tato konference je organizována v rámci

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE Factual population of city of Olomouc Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Brownfields Bakalářská práce Autor: Alena Kubincová makléř, realitní Vedoucí práce: Ing. Roman Vodný Praha Únor, 2011 Prohlášení Prohlašuji,

Více