SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen"

Transkript

1 SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I číslo 1 leden březen 2008 r o č n í k i v

2 ****************************************** Obsah čísla 1: LOVČÍ, Radovan: Úvodník k číslu 1... s. 1 3 ČAPEK, Norbert Fabián: Klid a síla cestou jógy. s MIKEŠ, Otakar: Univerzální nedogmatické náboženství budoucnosti.. s Už je ze mě hasič? (poslal br. Jan Schwarz).. s MOJŽÍŠ, Petr ml.: Básně... s SCHWARZ, Jan: V pytli..... s POKORNÝ, Pavel: Bůh v nás, kolem nás a daleko od nás... s SCHWARZ, Jan: Dubový... s Pro nové zájemce o časopis s. 34 ****************************************** Úvodník k číslu 1: Vážení a milí čtenáři, v prvním letošním čísle Svobodné cesty naleznete opět pestrý výběr příspěvků od několika různých autorů. V úvodu přinášíme text přednášky zakladatele NSČSU Norberta Fabiána Čapka, který je věnován józe. K vydání jej připravil bratr Luděk Pivoňka. Druhý příspěvek poskytl redakci Svobodné cesty bratr Otakar Mikeš. Zabývá se v něm myšlenkou univerzálního nedogmatického náboženství budoucnosti. Další články pocházejí z pera bratra Jana Schwarze, jenž mimo jiné v prosinci 2007 obnovil své veřejné působení a znovu pořádá společná duchovní setkávání v Anenské ulici v Praze na Starém městě. Ta se konají každou neděli od 16 hodin. Zároveň se Jan podílí na vytváření a doplňování internetových stránek na nichž lze najít řadu fejetonů i jiných textů sloužících k hlubšímu zamyšlení nad životem i k duchovnímu rozjímání. Právě z těchto stránek, jejichž vytváření má na starosti s. Jolana Hršelová, pocházejí příspěv- 1

3 ky uveřejněné v tomto čísle SC. Ty doplňuje text putovního u s názvem Už je ze mě hasič?, který před časem rozeslal přátelům a známým právě Jan Schwarz. Protože všichni bratři a sestry nepracují s internetem, uvádím text daného u v našem časopisu, i když s lítostí konstatuji, že jeho autora ani překladatele bohužel neznáme. Dalším autorem, který se představuje v čísle 1, je pan Petr Mojžíš mladší. Ten je synem stejnojmenného plzeňského léčitele ing. Petra Mojžíše staršího, který je navíc známý i například coby publicista a přispěvatel Regeny či úspěšný přednašeč (pan Mojžíš starší vystoupil jako host s několika přednáškami rovněž pod hlavičkou plzeňské Unitarie, přičemž tyto patřily k nejvíce navštívěným pořadům pro širší veřejnost.) Petr Mojžíš mladší (*1975) se podobně jako jeho otec zabývá léčitelstvím a duchovními naukami a v daném oboru překládá či publikuje na různých internetových serverech. Působí též jako učitel jazykové školy a již několik let skládá básně, které si vydává sám v podobě malých sbírek kapesního formátu. Požádal jsem Petra Mojžíše mladšího o možnost uveřejnit několik ukázek jeho básní a tento s mým návrhem souhlasil i navzdory tomu, že příspěvky ve Svobodné cestě s ohledem na rozpočtové možnosti OUP nemůžeme honorovat. Zamyšlení nad otázkou pojímání Boha a náboženství zaslal do Svobodné cesty také bratr Pavel Pokorný z Hořic v Podkrkoší. Rovněž jemu děkuji za jeho příspěvek a přeji mu, jakož i jeho rodině (bratr Pokorný obětavě pečuje o svou nemocnou choť i staršího bratra), do dalších let zdar a pevné zdraví. Pavel Pokorný také mimo jiné krátce reagoval na můj starší článek o kontaktech Alice Masarykové s českými unitáři (vyšel ve 3. čísle SC roku 2006). V reakci na má pochvalná slova o Františku Urbánkovi, českobratrském kazateli a blízkém příteli T. G. Masaryka, však upozornil na fakt, že Františka Urbánka dobře znal právě starší bratr Pavla Pokorného, jenž si tohoto kazatele pamatuje jako člověka velmi zbožného, nicméně zastávajícího některá ortodoxní protestantská stanoviska a vyžadujícího jejich respektování. V dané věci se tedy rozchází s hodnocením lidí, kteří se pohybovali okolo T. G. Masaryka na Hradě a kteří Urbánka posuzovali poněkud jinak. Zdá se být logickým vysvětlením, že Urbánek toleroval i jiná teologická mínění svého letitého přítele Masaryka a jeho přátel a příbuzných, ve své církvi (Masaryk nebyl jejím členem) však důsledně vyžado- 2

4 val respektování věroučných stanovisek, která odpovídala její konfesi (tj. vyznání víry). Tento poznatek podepřený svědectvím pamětníka uvádím coby zajímavost pro naše stálé čtenáře, kteří znají obsah minulých ročníků Svobodné cesty. Za redakční radu se tímto loučí a na setkání u dalšího čísla našeho časopisu se těší Radovan Lovčí ********************************** Klid a síla cestou jógy Norbert Fabián Čapek ********************************** Náboženství vychází od problémů kosmických, od věčnosti, od Absolutna, od sounáležitosti veškerenstva, a proto nemůže být zužováno a omezováno něčím, co je jen místní či časové. Náboženství nemůže být jen národní, nemůže být pouhým moralizováním. Nemůže být jen evropské, či indické, evangelické, anebo katolické, jen pro pověrčivý dav, či pouze pro jemné estéty. Nemůže být ani omezováno na křtění, oddávání, pochovávání či jiné obřady. Náboženství musí být něčím, co je ve všem, při všem a za vším. Nesmí být přítěží, strašákem nebo karatelem. Musí být jako duchovní slunce, jako životní elixír, jako nektar bohů. Náboženství má především objevovat skryté síly člověka, obrnit jej před nárazy, zvláště duševními. Má být zdrojem dobré nálady, tělesného a duševního zdraví, úsměvů a humoru. Má podněcovat životní elán a optimismus, chuť k práci a životu vůbec. Géniové, velcí svatí a hrdinové, které obdivujeme, neměli na očích klapky, které by jim bránily v rozhledu. Tito lidé měli opravdu odvahu všechno zkusit a vždy se učit, třeba i od nepřítele. Nebáli se života, nelekali se pohledět pravdě do tváře, neuzavírali se do ideových ohrad, přes něž není dovoleno se podívat. Je to otázka, který výrok apoštola Pavla byl ze všech největší. Domnívám se, že jím byl jeho výrok: Všechno je vaše! Držme se to- 3

5 hoto výroku. Je-li u Zaratuštry něco dobrého, buďme mu za to vděčni. Najdeme-li v evangeliích snadnější cestu k většímu a krásnějšímu životu, zkusme se na ni vydat. Je-li jóga, nebo její část něčím dobrým, proč by nemohla být také naší?... Co je jóga? Je to cesta či způsob, pomocí něhož lidé, kteří ji znají a praktikují, dosahují toho nejvyššího sebeovládání, sebepoznání i největšího rozvinutí duševních sil. Norbert Fabián Čapek Je několik druhů jógy. Jedna z nich klade důraz na ovládání dechu a tím i na tělesné síly a životnost. Jiná klade důraz na pěstění silné vůle a vykonávání vlivu na jiné lidi. Jiná opět zabývá se především silou myšlenky a imaginace. Z nich některé ovlivňují intelekt, jiné nálady a jiné opět duševní síly a nervovou soustavu. Další opět vedou k rozvíjení zvláštních schopností, jako je jasnozření, extáse, vybavování se z těla a podobně Všechny druhy jóg však napomáhají člověku v tom, aby dosáhl větší jistoty, většího klidu a větší síly. K snažšímu pochopení, jak poznatků jógy bývá používáno v praktickém životě, budiž zde uvedena jedna historka charakterizující ducha četných Indů. Jistý brahmín Anantja řekl své mladé paní před 4

6 spaním, že prý ženy jsou příliš povídavé. Odpověděla mu, že zná muže, kteří jsou ještě povídavější než ženy. Brahmín se cítil dotčen. K hádce však nedošlo. Jen se vsadili, že ten, kdo první promluví, bude muset dát druhému betelový list. Usnuli, aniž by více slova promluvili. Když následující dny z domu nevycházeli, dveře neotvírali a na klepání neodpovídali, sousedé v domnění, že se jim přihodilo cosi zlého, vnikli do jejich bytu. Zde našli ženu a muže jak sedí se zkříženýma nohama, aniž by promluvili jediného slova. Všechny pokusy přimět je, aby promluvili, byly marné. V domnění, že se jedná o nějaké kouzlo, rodiče muže povolali zaklínače, aby je zbavil kouzla. Mezitím však přišel známý brahmín a prohlásil, že je zbaví jejich nemoci. Rozžhavil zlatou tyčinku a pošimral jí muže na chodidle. Pak ještě u loktů, v jamce srdeční a na zátylku. Muž strpěl bolest, aniž by vydal hlásky. Brahmín se pak přiblížil s rozžhavenou tyčinkou k ženě a chtěl se dotknout jejích chodidel. Ale mladá žena rychle odtáhla nohu a vykřikla: Již dost! Uznala svoji prohru a podala muži lístek betelu. Manžel jej s uspokojením přijal a dodal, že ženy jsou přece jen povídavější. Pokud je mi známo, nikdo nikde nedokázal dosáhnout většího klidu mysli než ti, kteří šli cestou jógy. Byli to právě indičtí mistři a zasvěcenci, kteří se stali virtuosy v umění jak dosáhnout a vědomě udržovat klid. Kdo se stal pánem jógy, je schopen podle své vlastní vůle kdykoliv se uklidnit, ovládnout dokonale své city, zastavit své myšlenky či libovolně je usměrnit. Dokáže být nejen naprosto imunním proti jakýmkoliv zevním dojmům a vlivům, ale může také sám v sobě vyvolat jakékoli pocity a nálady. Kdykoliv je řeč o těchto schopnostech u nás v Evropě, vždy slyšíme námitku, že nic podobného není u nás v Evropě možné a že jen v prostředí Himálaje, v naprosté odloučenosti od světa a bezstarostnosti o denní potřeby, je možno se oddat takovým cvičením, s nimiž je nutno započít již v dětství. My v Evropě, na rozdíl od oněch indických mistrů, jsme virtuosy v opačném směru. My umíme se tak oddat zápasu o denní potřeby, o vytváření materiálních hodnot, že sami sebe při tom úplně ztrácíme. A tak pravý, hluboký klid stává se něčím pohádkově nedostižným, zatímco neklid, nervozita a vnitřní rozháranost jsou na denním pořádku právě tak jako proměny počasí. I zde je třeba hledat příčinu toho, proč 5

7 i naši nejlepší lidé zpravidla předčasně umírají a proč jejich nervy a srdce nesnesou trvalý neklid. Osobně jsem přesvědčen, že je možné, ba nanejvýš nutné, abychom to nejlepší z indických a evropských schopností a vymožeností spojili a sladili. Je třeba, abychom mezi klidem indických mistrů a výbojností Evropanů učinili rozumné vyrovnání. Je nutné, abychom nežili jen a toliko vnitřně jako někteří východní zasvěcenci, ale ani jen zevně a smyslově. jako je u nás zvykem. Spojujeme obojí ve velkou harmonii velkého života! V člověku jsou dva póly. Jedním koncem dotýkáme se věčného, nejvyššího, vesmírného, božského života. V tomto božském životě má být hluboce zakořeněn náš klid. Druhým koncem jsme zakotveni ve smyslovém těle, v přírodě nás obklopující a v potřebách, které vyžadují uplatnění našich sil duševních i tělesných, rozumových, organizačních, vůdcovských a společenských. Je potřebí, abychom i při největším vypětí sil uměli zachovat vnitřní klid a při největším klidu zůstávali schopni největších výbojů. Je potřebí, abychom se podobali stromu, který má kořeny hluboko v zemi a které zůstávají v klidu i tenkrát, když větvemi burácí ta největší bouře. Je žádoucí, abychom se podobali moři, které ve svých hlubinách je klidné i tentokráte, když vichřice zvlní povrch k nepoznání. Mělký rybník těžce snáší silný vítr. I slabší závan větru dokáže pohnout nejspodnějšími vrstvami vody, pozdvihnout bláto a zakalit celý rybník, takže v něm nezůstane ani kapička čisté, průhledné vody. Tam také nezůstává ani to nejmenší místečko v klidu. Když jsem svého času nastoupil cestu vyšší jógy, bylo mi nejnápadnější a nejzvláštnější to, že už při počátečních dechových cvičeních je kladen velký důraz na to, aby všechny svaly těla byly v úplném uvolnění, tedy v klidu, kromě oněch, jichž je zapotřebí k samotnému dýchání. Sám jsem mohl pozorovat, jak při tomto cvičení nastával v těle zvláštní a požitkově velmi žádoucí rytmus mezi klidem těla a činností dýchacích orgánů. Někteří lidé se zajímají o jógu, protože chtějí získat vnitřní klid. Toto je správné. Jsou však mnozí, kteří chtějí mít klid pro klid. Chtějí mít od všeho pokoj. Takový klid je však klidem za pecí, klidem v pa- 6

8 pučích, klidem lidí, kteří nemají co dát a jejichž smysl života je vyčerpán tím, co oni pro sebe a jen pro sebe užijí. Nám musí běžet o jiný druh klidu. O klid pro nabrání nových sil. Toto je jedině zdravý klid, zasloužený klid, klid duší vznešených. Jak dosáhnout žádoucího klidu mysli? Jak vypěstit onu duševní sílu, která by nám napomáhala čelit všem těm různým starostem a těžkostem, na něž v životě narážíme? Je nepochybně důležité poznat a ovládnout své tělo, tak jako i svůj dech. Vláda nad sebou však začíná vládou nad svými myšlenkami. Dnes už vidíme, jaký ohromný vliv mají myšlenky na celý organismus člověka. Od nich velmi často závisí zdraví nervů, dobré trávení, dobrá nálada, radost ze života a téměř všechno, co činí život krásným a žádostivým. My vlastně nežijeme a netrávíme z toho, co kolem vidíme a slyšíme, ale z toho, co o tom myslíme, jak si to prostřednictvím svých představ bereme k srdci. Není možno trápit se nad něčím, co se dříve nestalo obsahem našich myšlenek a také není možno z něčeho se radovat, když na to nemyslíme. Mohu-li své myšlenky ovládat, tak jako ovládáme radiový přijímač, nechám na sebe působit jen to, nač jsem svůj přijímač svou mysl naladil. Ovládaná myšlenka je velkou mocí. Letí k cíli jako dobře namířená střela. Je silná, je tvůrčí, je vítězná. Neovládaná, nebo vnucená myšlenka může být naproti tomu jako síť, do které se člověk zaplete a nemůže se pak hnout. K duševnímu klidu vede několik kroků či stupňů: relaxace, sugesce, eliminace, sublimace a imaginace. O relaxaci a sugesci bylo již hovořeno dostatečně při jiných příležitostech. Co však rozumíme eliminací? V podstatě jde o odstranění z mysli a i z podvědomí všech otravujících, zmalátňujících a rozčilujících myšlenek. Příklad z běžného života nám to osvětlí ještě lépe. Když pozoruji, jak hospodyňky přebírají čočku, vidím, že smetí vyhazují a starají se jen o čočku, která má být předložena k jídlu. Ale když pozoruji, jak lidé duševně žijí, tu vidím, že činí pravý opak. Čočku vyhazují a smetí pozorně ukládají do salonu své duše a potom se diví, že mají mrzuté nálady, že se jim nechce do žádné vážné práce, že nemají o nic zájem, žádný zápal pro nějaký ideál. 7

9 K umění být klidnými a silnými patří takto umění odhazovat duševní smetí. Každý nepříjemný zážitek, jestliže jsme mu vědomě nevyhradili jeho místo, způsobuje nám duševní únavu a tím nás připravuje i o náš duševní klid. Kdysi, jako novinář a redaktor, čítával jsem každé ráno všechny noviny. Býval jsem z toho celý den mrzutý, oslaben a rozladěn. Myslíval jsem, že musím trpět a trápit se za všechny nezdary a zlořády druhých, a tak jsem kromě trochy zlosti a hořkosti neměl ze života takřka nic. Všechno úsilí zdálo se být marným pouhým plácnutím do vody. V tomtéž stavu nacházím dnes mnohé, i když nečtou všechny noviny. Tím ovšem samotné novináře nikterak neobviňuji. Proč bych se však měl zlobit na zrcadlo našeho veřejného života? Ono jen odráží skutečnost, jaká je a to ještě jen z polovic. Čím více se venku stmívá, čím situace domácí či zahraniční je zachmuřenější, tím více je zapotřebí, abychom se cvičili v umění být silnými a klidnými. Cvik tzv. eliminace může nám v tomto směru být dobře nápomocen. Taktéž však i sublimace, která představuje umění přeměňovat nižší pudy na vyšší, hrubé city v jemnější. Neméně důležitou úlohu v našem životě hraje i imaginace, čili představivost, kterou považuji za klíč k největším ziskům duševního života. Jogíni, tak jako všichni vnitřně silní lidé měli, jak jsem poznal, vždy jen jednu vůdčí myšlenku, která jim byla neobyčejně jasná. Tato myšlenka na něco, co bylo větší než oni sami, dokázala v nich probudit neobyčejné síly a schopnosti. Má-li člověk tolik představivosti, aby si ve své mysli vytvořil nějaký velký a vznešený cíl, jak tomu např. učí jóga, a snaží-li se tohoto cíle dosahovat, pak nikdy ho tak nebolí, ani nerozrušuje, musí-li se na své cestě v tom či onom zapřít. Prochází-li se někdo např. na nástupišti bez cíle a někdo ve spěchu do něho vrazí, může ho to velmi rozrušit. Ale jestliže se chce při velkém návalu dostat do přeplněného vozu a někdo při tom do něho strčí, valně si toho nepovšimne. Jen když dostane ve vlaku místo a bude moci jeti Takový jogín jen proto snáší snadno mnohé útrapy i pokoření s klidem, protože je plně zabrán myšlenkou na to, co chce dosáhnout. Naše blaho, náš klid, naše síla, naše nadšení nikdy nezávisí na pravém místě od toho, co se kolem nás či s námi děje, jako od toho, čím je naše mysl naplněna. Toto je jeden z nejvyšších poznatků jogy. O tomto byly 8

10 ostatně podány nesporné důkazy i hypnotickými experimenty. Hypnotisovaný prožívá jen to, co hypnotisér vložil do jeho mysli. Je-li mysl člověka naplněna vědomím věčnosti a všudypřítomností Boha, je člověku dán klíč k pokladům klidu a duševní síly, k pokladnici, kterou žádný jiný klíč tak bezpečně neotvírá. Může-li tedy člověk říci, jak stojí v jedné unitářské písni: Já s Bohem vlastním hvězdnou říš a věčnost nosím v duši své, potom může říci i druhou polovičku verše: mě blaží koutek, okamžik, a jedno slůvko upřímné. Není krásnějšího zvyku, jako když si člověk denně vyhradí pro sebe chvilku, kdy se chce potkat sám se sebou, aby si připomenul hlubší smysl života: Jsem božím dělníkem. Jsem jiskrou zapadlou do hmotného těla. V tomto těle je třeba onu jiskru rozkřesat v posvátný oheň, v kterém pak nechť shoří vše, co je nežádoucí, a znovu a silněji podnítí to nejlepší, čím člověk chce žít. Naše tělo je dílnou ducha, ale je také svatyní, kde se potkáváme s Duchem všech duchů. Paprsek, který máme z Boha, jen proto září, hřeje a nás oživuje, že jedním pólem je spojen s námi a druhým je ve spojení se svým zdrojem. 9

11 Když se oddávám meditaci, ať cokoliv jiného při tom zanedbám nebo opomenu, jedno však ať mi zůstane, i kdybych žádných slov nepoužíval: ono vědomí sounáležitosti s vesmírným životem. Utišíme-li se sami v sobě, přiblížíme se tam, kde všechna přání ztichnou, kde všechno jiné se zapomene a zůstane jen pocit Velké Přítomnosti Věčného. ********************************** Univerzální nedogmatické náboženství budoucnosti Otakar Mikeš ********************************** 1. Úvod Vývoj náboženství v nové době ve vyspělejších zemích západního typu (ale zejména i v naší vlasti) lze charakterizovat slovem sekularizace (což znamená zesvětšťování, odcírkevňování). Mnozí lidé už nemohou věřit starým náboženským pověrám, které církve nehodlají měnit, a proto počet věřících příslušníků různých církví klesá, a ti, co zůstávají církvím věrni, jsou často jen tzv. matrikoví věřící, kteří kostely nenavštěvují a nevedou žádný opravdový zbožný život. Někteří z nich však vítají kněze alespoň při pohřbu nebo při křtu, o duchovní život se ale nezajímají. Lidstvo tak prodělává proces, který lze výstižně charakterizovat slovy náboženská krize. Avšak řadu duchovně uvědomělých lidí (kteří pociťují určitý stupeň necírkevní religiozity) zmíněná situace zneklidňuje, protože si uvědomují, že náboženská víra člověka bývala u mnohých občanů východiskem etiky a základem jejich morálky. Pokles takové víry se pak promítá i do svědomí člověka a krize náboženská tak 10

12 přechází v krizi etickou, což na chování některých našich občanů zřetelně vnímáme. Nepostihuje však všechny spoluobčany. A tak souběžně s růstem sekularizace pozorujeme i růst snah některých uvědomělých spoluobčanů, orientovaných vědecky i duchovně, kteří se snaží vytvářet jakési nové, necírkevní, nedogmatické a vědě blízké duchovní učení, které nazýváme postmoderní univerzální náboženství budoucnosti. A jeho popis určuje zaměření tohoto předkládaného pojednání. 2. Charakterizace takového náboženství V současnosti existuje několik velkých celosvětových náboženství (buddhismus, křesťanství, islám), několik národních či kmenových náboženství (hinduismus, šintoismus, judaismus) a řada dalších menších duchovně orientovaných seskupení. Každá z těchto velkých i malých skupin zdůrazňuje přednosti a výhradní pravdivost svých nauk a většinou se staví odmítavě k těm druhým. Naproti tomu nově vytvářené náboženské učení však musí směřovat k univerzalitě, tj. k tomu, aby bylo společné většině lidstva. Proto se musí vyznačovat velkou tolerancí. Již perský filozof ABDUL BAHÁ, syn zakladatele baháismu údajně posledního zjeveného náboženství a pokusu o univerzální náboženství", pravil: Varuj se předsudku. Dobré jest světlo, ať si v jakékoli lampě hoří, krásná jest růže, ať si v kterékoli zahradě kvete. Týmž třpytem září hvězda, ať svítí od východu nebo od západu. Proto oči naše vždy otevřeny jsou novému poznání, uši naše ochotny jsou vyslechnouti jakékoliv tvrzení a srdce naše přijímá pravdu od každého a v každý čas Kromě své snahy o univerzalitu nově vytvářené duchovní učení musí respektovat vědecké poznání, nebo s ním alespoň nesmí být v rozporu, neboť vědecký přístup otevírá cestu ke stále hlubšímu poznávání přírodních zákonů a tím přibližuje pochopení podstaty a funkce tohoto světa. Čechoameričan a unitář dr. LADISLAV ŠTOLFA ve svém spisu Za novým náboženstvím napsal: Náboženství budoucnosti bude pracovati převážně v takových oborech, kam samotná věda nemůže vkročit, aniž by se zpronevěřila svému základnímu principu zkoumat jedině ty věci, jež jsou přístupny smyslům, a bude povznášeti lidstvo v těch smě- 11

13 rech, kde nedostačuje ani jakékoliv umění. Pravé náboženství budoucnosti má v úctě vědu a upřímný učenec má plné právo se tišiti a povznášeti pravým náboženstvím. Velebný a hluboký pojem Boha se nikterak nepříčí rozumu a jest úplně v souhlase s moderním vědeckým názorem na svět... Věda však vždy musí kontrolovati náboženství, věda musí ostříhati jeho kroků, aby svedeno zářivými bludičkami se neocitlo na scestí a nezapadlo do močálů pověry. T. G. Masaryk Tato slova můžeme vhodně doplnit citací Masarykových slov o skepsi, které napsal ve svém spisu V boji o náboženství a která dále rozvinul ve sborníku KARLA ČAPKA Hovory s T. G. Masarykem: Víra, která může být ověřena argumentem přesvědčení, musí být základem náboženského učení [ ]. Čím více rozšiřujeme a prohlubujeme vědeckým poznáním svůj obraz světa a života, tím lépe poznáváme nebo můžeme poznat Boha stvořitele a hybatele [...]. Teologové často prý v zájmu náboženství žalují na rozum a moderní skepsi. Neprávem [...]. Skepse není bezbožnost. Skutečným nepřítelem náboženství, pravým bez- 12

14 božstvím a odpadnutím od Boha, je indiference, lhostejnost a cynismus. Indiference a cynismus jsou hrob náboženství a duchovního života vůbec, jsou duchovní smrtí. Mnohý skeptik, ba i ateista, má více náboženství než takový nábožensky vyčichlý církevník [...]. Úkol je pořád: myslit kriticky a žít zbožně. Dalším důležitým rysem nově vytvářeného náboženství je jeho kosmická orientace. Geniální vědec ALBERT EINSTEIN vyslovil tuto prognózu: Náboženství budoucnosti bude kosmické náboženství. Překročí osobního Boha a vystříhá se dogmat a teologie. Zahrnujíc v sobě jak oblast přírodní, tak i duchovní, bude založeno na religiózním cítění vyrůstajícím ze zkušenosti a objímajícím všechny věci přírodní i duchovní smysluplnou Jednotu. Albert Einstein K charakterizaci nově vytvářeného duchovního směru patří i problematika jeho hlásání. Uvedeme citaci z nakladatelstvím Unitaria vydaného spisu Sádhaná duchovní cesta: Náboženství budoucnosti bude určeno celému lidstvu, které ovšem i v budoucnu ještě dlouho bude v různých zemích na různém stupni vývoje. Aby takovéto učení mo- 13

15 hlo univerzálně vyhovovat, musí jeho doktrina být z hlediska srozumitelnosti podávána vícestupňově, alespoň ve třech stupních: První stupeň se bude vyznačovat maximální srozumitelností pro nejširší vrstvy, třeba i na úkor přesnosti podání, a tento stupeň bude také nejbližší dosavadním stávajícím náboženstvím, od nichž se však bude lišit nevytvářením dogmat. Druhý stupeň bude přinášet soustavy duchovních cvičení pro ty mysticky nadané jedince, které běžné náboženské formy neuspokojují a kteří touží po hlubším duchovním životě. Konečně stupeň třetí bude podávat nejvyšší duchovní pravdy filozofickou formou těm, kteří je budou schopni chápat a prožít. Pro všechny své stoupence bude náboženství budoucnosti přinášet srozumitelnou etiku jako zdroj vhodných norem pro chování člověka a pro mezilidské vztahy, pro mravnost a morálku. A jaká bude základní forma takového postmoderního, necírkevního, nedogmatického a vědě blízkého náboženství? Nepředstavuji si, že bude lidstvu předloženo jako nějaká nová forma svatého písma, jako nějaký nový kánon (i když pokusy o jeho formulaci samozřejmě nemůžeme vyloučit). Představuji si, že to bude jakási v celosvětovém měřítku v různých zemích publikovaná řada samostatných takto orientovaných příspěvků. A z tohoto nijak pevně neorganizovaného souboru, dostupného na internetu či i jiným způsobem (záslužnými překlady těchto děl a přednáškami o nich v různých institucích) si každý zájemce bude vybírat ty příspěvky, které ho nejvíce osloví a na jejich základě si bude vytvářet svůj osobní duchovní přístup, své vlastní náboženství. To samozřejmě nebude u všech stoupenců identické, přesto však bude mít určitý ušlechtilý rámec, který je bude sjednocovat. Pod pojmem postmoderní univerzální náboženství budoucnosti tedy rozhodně nemíním nějakou novou církev s nějakou novou kněžskou hierarchií. Považuji však za účelné jmenovat řadu duchovně i vědecky orientovaných osvícených myslitelů, kteří do tohoto společného souboru už přispěli nebo přispívají. Jsou to především spisy Paula Bruntona, Ralpha Waldo Emersona, Alberta Einsteina, Chalíla Džibrána, Pierra Teilharda de Chardina, Carla Gustava Junga, Olivera Lodgeho, Šrí Ramany Mahárišiho, Prentice Mulforda, Romaina Rollanda, Alberta Schweitzera, Rabindranátha Thákura, Ralpha Waldo Trineho, Svámího Vivékanandy a řady jiných zahraničních myslitelů. 14

16 V naší vlasti před více jak osmdesáti lety zahájili systematickou snahu v tomto směru zakladatelé Unitarie dr. Norbert Fabián Čapek a dr. Karel Hašpl se svými následovníky. Jeden z pokusů o současný český skromný příspěvek k systematickému rozvíjení snah o postmoderně pojaté duchovní učení je i naše Náboženství Moudrosti. Motto všech těchto příspěvků zní: Univerzální náboženství budoucnosti nevznikne samo od sebe nějakým zázrakem z vůle Boží. Bůh náboženství nepotřebuje, potřebujeme je my lidé. Proto je také musíme vytvářet. 3. Můj příspěvek do tohoto souboru Rada vědeckých společností Československé akademia věd a Evropský kulturní klub uspořádaly dne v budově Akademie věd v Praze na Národní třídě tzv. panelovou diskusi na téma Náboženství a věda. Měl jsem možnost tam přednést úvahu na téma Futurologie vztahu náboženství a vědy. Uvádím její přehled formou deseti bodů podle stejnojmenné promluvy, přednesené dne v pražské Unitarii. Dle těchto souhrnných představ: (1) Bůh bude chápán jako neosobní kosmický duchovní Princip, který je příčinou a základem všeho existujícího. Je prapodstatou veškerého bytí a dění. (2) Bůh nesmírně převyšuje možnosti našeho lidského poznání, proto člověk nemůže Boha plně rozumově pochopit, je nepředstavitelný a snaha o nějaké jeho definování či zobrazování je naivní. Člověk se však může oproštěn od závaží svého malého ega Bohu blížit duchovní cestou ve stavu hlubokého niterného ponoření a nacházet jej jako svou duchovní prapodstatu. (3) Bůh je současně transcendentní (ve Věčnosti) a imanentní (ve vesmíru). Bude chápán jednak jako bezpřívlastkové Absolutno existující trvale ve Věčnosti této formě říkáme Bůh transcendentní. Přitom Věčnost není sumace, nýbrž negace času. Je tam, kde čas není. Pro vědecké pracovníky by určitým přiblížením mohl být pojem singularita. Z tohoto základního centra veškerého bytí jsou postupně vyzařovány jednotlivé vesmíry a Bůh imanentní tkví v jejich podstatě je prapříčinou jejich bytí a rozvoje. Bohu budou proto připisovány dvě formy existence: trvalá, věčná, neprojevená (transcendentní) a dočasná, i když 15

17 dlouhodobě projevená (imanentní). Zdůrazňuji: Bůh je však jediný, celistvý, transcendentní i imanentní současně. (4) Bůh bude chápán jako Zákon a všechny nám dnes známé přírodní, duchovní i společenské zákony jakož i zákony, které budou teprve objeveny jsou součástí tohoto univerzálního Zákona. A právě snaha o jeho podrobné studium je jednou z hlavních cest, kterou se věda v plné šíři může tangenciálně blížit poznání božství, neboť co činí věda jiného, než že se snaží odhalovat přírodní zákony? Řečeno zkráceně: Bůh je zdrojem základní zákonitosti v každém z projevených vesmírů a Zákon je způsob, jakým se Bůh projevuje. (5) Základní metodou, kterou je náš vesmír na všech úrovních prostřednictvím těchto zákonů ustavičně a nepřetržitě vytvářen, je postupný vývoj evoluce. Probíhá na úrovni kosmu i pozemské přírody, kde se vztahuje na fylogenezi i ontogenezi, a platí i pro úrovně čistě duchovní. Zdůrazňuji: Vývoj je základní univerzální metoda, která trvale směřuje ke stále větší dokonalosti všeho tvořeného. (6) Náboženství budoucnosti bude univerzálním etickým učením. Výraz univerzální náboženství má tři významy. Jednak znamená všeobecnost, tj. učení pro všechny lidi bez ohledu na rasu či barvu pleti, národnost, pohlaví, státní či společenskou příslušnost a bez ohledu na náboženství jejich otců. Druhý význam vyjadřuje snahu vybírat ze starých i současných věr celého světa vyspělé nauky s nadčasovým významem a vytvářet tak předpoklady k jednotnému společnému náboženství. (7) Třetí význam výrazu univerzální je odvozen od latinského slova universum, což znamená vesmír". Jak to předpokládal již Einstein, bude to náboženství kosmické, odvozené ze vztahu vyvíjejícího se člověka k vyvíjející se přírodě a vesmíru, k jeho duchovní vyvíjející se Jednotě. Svou symboliku a slavnosti bude přebírat z kosmického dění, zejména ze zdánlivé dráhy Slunce, které bude jeho hlavním náboženským symbolem. (8) Náboženství budoucnosti bude prosto dogmat a nebude založeno na zjeveních ani na svatých písmech. Bude to náboženství přirozené, etické, humanistické, formulované zcela nově způsobem odpovídajícím věku uvolňování atomové energie, letů do vesmíru, genových manipulací a dalších významných pokroků vědy. Bude charakterizová- 16

18 no nejen ušlechtilým vztahem člověka k člověku, ale i velmi úzkým vztahem k přírodě, považované za chrám Boží. (9) Náboženství budoucnosti nebude s ostatními zanikajícími formami bojovat nebo zbytečně polemizovat. Bude jimi klidně a nekonfliktně prorůstat ke světlu poznání. Bude si vědomo toho, že nové moderní nauky nelze nikomu vnucovat, k nim nutno dospět vývojem, a to vyžaduje svůj čas. Náboženství budoucnosti bude proto naprosto tolerantní k jiným ušlechtilým duchovním učením a filozofickým směrům. A konečně: (10) Naše Země se stává relativně stále menší a současné možnosti globální výměny informací povedou k tomu, že náboženství budoucnosti bude nakonec učením celosvětovým kosmopolitickým. Než však k tomu dojde, to ovšem potrvá velmi dlouho a my se toho určitě nedožijeme. * Tento stručný přehled je ale nutné ještě doplnit tím, jak si představujeme, že takové náboženství vznikne. Uplatní se zde pět metodických přístupů a zdrojů: (1) Náboženský synkretismus (2) Náboženský eklektismus (3) Duchovní intuice (4) Duchovní inspirace (5) Permanentní selekce. Vysvětleme si je trochu! (1) Prvý princip synkretismus: Žijeme v době, kdy věroučné a duchovní proudy celého světa se vzájemně prolínají a ovlivňují, k čemuž přispívá nejen moderní sdělovací technika, ale i rozvíjející se intelekt věřících. Podobné procesy před dvěma tisíciletími vedly v oblasti Středomoří ke vzniku gnose a přispěly tak k relativně rychlému přijetí tehdy nového křesťanství. Nyní zažíváme rovněž období výrazného duchovně-náboženského synkretismu. (Připomeňme si New Age!). Na rozdíl od gnose nebude omezeno na jednu lokalitu. 17

19 (2) Druhý princip eklektismus: Pouhým synkretickým promísením někdy i protikladných náboženských nauk by vznikla příliš složitá a nepřehledná směs. Dále součástí dnešního synkretismu jsou i učení některých duchovních Mistrů, které však někdy není snadné oddělit od nežádoucích praktik některých sekt, jejichž počet stále narůstá. Je proto nutný výběr. Moderní lidé jsou především eklektici, srovnávající různé prameny a vybírající to, co považují za nejlepší. Ze synkretického podhoubí mohou pečlivým výběrem vyrůstat opravdu hodnotné nauky. Přitom se může uplatnit i srovnávací věda náboženská. (3) Třetí princip intuice: Většina velkých náboženství (s výjimkou buddhismu) byla založena na určitých formách zjevení osobního etického Boha či jím vyslaného archanděla. Postmoderní náboženství nebude postaveno na víře v takového Boha, a proto nemůže přijímat zjevení jako ideový princip, na kterém by bylo založeno. Bude však chovat ve velké úctě duchovní intuici, pramenící z hlubokých duchovních oblastí nitra člověka, která v minulosti prostřednictvím rišiů (tj. zřeců) či proroků přinesla lidstvu nesmírně cenné duchovní klenoty. Náboženská intuice a moudrost člověka to budou, které umožní výše zmíněný výběr. (4) Čtvrtý princip inspirace: Formulace kánonických spisů svým pojetím nese často patinu tisíciletí. Náboženství budoucnosti se tím nebude vázat. Vybrané nauky bude formulovat zcela nově, způsobem odpovídajícím současné době a rozvoji vědy. Na starou moudrost bude chtít navazovat také ideje zcela nové. A k veškeré této tvůrčí aktivitě bude potřebovat náboženskou inspiraci. A tak ti, kteří budou usilovat o vytváření náboženství budoucnosti, by měli být nadáni kromě intelektuálních schopností také dvěma cennými dary shůry" (řečeno obrazně), tj. náboženskou intuicí a náboženskou inspirací. Proč by tyto cenné vlastnosti měly být dávány v minulosti jen starým prorokům, proč by dnes i v budoucnu nemohli existovat proroci moderní? Brání tomu snad nějaký přírodní či duchovní zákon? (5) Pátý princip permanentní selekce: Náboženství budoucnosti nebude učením vytvořeným jednou provždy, jako nějaké svaté písmo, nějaký kánon. Tyto nauky budou stále průběžně aktualizovány. Tím se bude zásadně lišit od strnulých svatých písem minulosti. 18

20 Jak takové postmoderní náboženství opravdu vznikne? Bude to učení blízké vědeckému poznání. Vzhledem ke složitosti vývoje lidské společnosti v nové době je to úkol přesahující možnosti jednoho člověka. Univerzální náboženství vznikne postupně. Větší počet podobně orientovaných a literárně schopných lidí, kteří pocítí niterné podněty k takové práci, bude toto krásné učení krok za krokem, skromně, nezištně a obětavě vytvářet. 1 ********************************** Už je ze mě hasič? ********************************** Dějiště příběhu: město Brisbane, stát Queensland, Austrálie. Šestadvacetiletá matka upřeně hleděla na svého šestiletého synka, který umíral na smrtelnou leukémii. Její srdce bylo plné smutku a zoufalství, ale přesto uvnitř cítila silné odhodlání jako každý rodič. Přála si, aby její syn vyrostl a splnily se mu jeho sny... Nyní to již ale nebylo možné. Leukémie to rozhodla za ni. Avšak ona si přesto přála, aby se jejímu synovi jeho sny splnily. Vzala jej za ruku a zeptala se: Bene, přemýšlel jsi někdy, čím bys chtěl být, až jednou vyrosteš? Měl jsi někdy nějaký sen a přání, co bys chtěl v životě dělat?" Mami, vždycky jsem si přál být hasičem, až vyrostu!" Matka se na něj usmála a řekla: Uvidíme, jestli se nám podaří ti tvůj sen splnit!" Ještě toho dne zašla do místní hasičské stanice v Brisbane, kde potkala hasiče Boba, který měl srdce velké jako samotný Queensland. Objasnila mu poslední přání svého syna spolu s okolnostmi, které na- 1 Tuto a řadu dalších statí bratra ing. Dr. Otakara Mikeše, DrSc., mohou čtenáři nalézt na internetové adrese: a nověji též na nové adrese: odkud si je lze pro vlastní potřebu bezplatně stáhnout. 19

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Rudolf Steiner O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Jiným druhem duchovních bytostí, jejichž působení lze z duchovní oblasti pozorovat ve smyslovém světě (a také ve světě

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Sútry Božského bláznovství

Sútry Božského bláznovství Vātūlanātha Sútry Božského bláznovství (Vātūlanātha sútry) Překlad a komentář Jiří Krutina Nakladatelství Krutina Jiří Vacek Edice Jóga a východní spiritualita Svazek 9 ISBN 987-80-87493-51-9 Ing. Jiří

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod Etymologie Předmět filozofie Ontologie Prameny filozofického tázání Filozofické disciplíny Etymologie Filozofie z řečtiny PHILEIN - milovat SOPHA - moudrost V doslovném

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Racionalismus. Představitelé jsou René Descartes, Benedikt Spinoza, G. W. Leibnitz.

Racionalismus. Představitelé jsou René Descartes, Benedikt Spinoza, G. W. Leibnitz. Racionalismus poznání vyrůstá z racionálního myšlení je to učení, které vyzvedá přirozené poznání člověka zdůrazňuje význam vědy, vzdělání, osvěty a kultury hlásá suverenitu lidského rozumu. Představitelé

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00 Tantra Tantra4a.indd 2 28.3.2015 11:37:01 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS206207 Jiří Mazánek Tantra nejčastější otázky a pochybnosti argo U k á z k a e l e k t r o n i c k é k n i h y, U I D : K O

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních.

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. 0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. Nultá čakra - meditace 15. 19. 9. 2005 Dobronice Poselství bytosti nulté čakry Je známa je n málo lidem na planetě, propojuje

Více

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací 20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací Žijeme ve světě informací. Komunikujeme s různými lidmi. Nejsou ani dobří, ani zlí, jsou jednoduše různí. Mají různé myšlenky

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více