SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen"

Transkript

1 SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I číslo 1 leden březen 2008 r o č n í k i v

2 ****************************************** Obsah čísla 1: LOVČÍ, Radovan: Úvodník k číslu 1... s. 1 3 ČAPEK, Norbert Fabián: Klid a síla cestou jógy. s MIKEŠ, Otakar: Univerzální nedogmatické náboženství budoucnosti.. s Už je ze mě hasič? (poslal br. Jan Schwarz).. s MOJŽÍŠ, Petr ml.: Básně... s SCHWARZ, Jan: V pytli..... s POKORNÝ, Pavel: Bůh v nás, kolem nás a daleko od nás... s SCHWARZ, Jan: Dubový... s Pro nové zájemce o časopis s. 34 ****************************************** Úvodník k číslu 1: Vážení a milí čtenáři, v prvním letošním čísle Svobodné cesty naleznete opět pestrý výběr příspěvků od několika různých autorů. V úvodu přinášíme text přednášky zakladatele NSČSU Norberta Fabiána Čapka, který je věnován józe. K vydání jej připravil bratr Luděk Pivoňka. Druhý příspěvek poskytl redakci Svobodné cesty bratr Otakar Mikeš. Zabývá se v něm myšlenkou univerzálního nedogmatického náboženství budoucnosti. Další články pocházejí z pera bratra Jana Schwarze, jenž mimo jiné v prosinci 2007 obnovil své veřejné působení a znovu pořádá společná duchovní setkávání v Anenské ulici v Praze na Starém městě. Ta se konají každou neděli od 16 hodin. Zároveň se Jan podílí na vytváření a doplňování internetových stránek na nichž lze najít řadu fejetonů i jiných textů sloužících k hlubšímu zamyšlení nad životem i k duchovnímu rozjímání. Právě z těchto stránek, jejichž vytváření má na starosti s. Jolana Hršelová, pocházejí příspěv- 1

3 ky uveřejněné v tomto čísle SC. Ty doplňuje text putovního u s názvem Už je ze mě hasič?, který před časem rozeslal přátelům a známým právě Jan Schwarz. Protože všichni bratři a sestry nepracují s internetem, uvádím text daného u v našem časopisu, i když s lítostí konstatuji, že jeho autora ani překladatele bohužel neznáme. Dalším autorem, který se představuje v čísle 1, je pan Petr Mojžíš mladší. Ten je synem stejnojmenného plzeňského léčitele ing. Petra Mojžíše staršího, který je navíc známý i například coby publicista a přispěvatel Regeny či úspěšný přednašeč (pan Mojžíš starší vystoupil jako host s několika přednáškami rovněž pod hlavičkou plzeňské Unitarie, přičemž tyto patřily k nejvíce navštívěným pořadům pro širší veřejnost.) Petr Mojžíš mladší (*1975) se podobně jako jeho otec zabývá léčitelstvím a duchovními naukami a v daném oboru překládá či publikuje na různých internetových serverech. Působí též jako učitel jazykové školy a již několik let skládá básně, které si vydává sám v podobě malých sbírek kapesního formátu. Požádal jsem Petra Mojžíše mladšího o možnost uveřejnit několik ukázek jeho básní a tento s mým návrhem souhlasil i navzdory tomu, že příspěvky ve Svobodné cestě s ohledem na rozpočtové možnosti OUP nemůžeme honorovat. Zamyšlení nad otázkou pojímání Boha a náboženství zaslal do Svobodné cesty také bratr Pavel Pokorný z Hořic v Podkrkoší. Rovněž jemu děkuji za jeho příspěvek a přeji mu, jakož i jeho rodině (bratr Pokorný obětavě pečuje o svou nemocnou choť i staršího bratra), do dalších let zdar a pevné zdraví. Pavel Pokorný také mimo jiné krátce reagoval na můj starší článek o kontaktech Alice Masarykové s českými unitáři (vyšel ve 3. čísle SC roku 2006). V reakci na má pochvalná slova o Františku Urbánkovi, českobratrském kazateli a blízkém příteli T. G. Masaryka, však upozornil na fakt, že Františka Urbánka dobře znal právě starší bratr Pavla Pokorného, jenž si tohoto kazatele pamatuje jako člověka velmi zbožného, nicméně zastávajícího některá ortodoxní protestantská stanoviska a vyžadujícího jejich respektování. V dané věci se tedy rozchází s hodnocením lidí, kteří se pohybovali okolo T. G. Masaryka na Hradě a kteří Urbánka posuzovali poněkud jinak. Zdá se být logickým vysvětlením, že Urbánek toleroval i jiná teologická mínění svého letitého přítele Masaryka a jeho přátel a příbuzných, ve své církvi (Masaryk nebyl jejím členem) však důsledně vyžado- 2

4 val respektování věroučných stanovisek, která odpovídala její konfesi (tj. vyznání víry). Tento poznatek podepřený svědectvím pamětníka uvádím coby zajímavost pro naše stálé čtenáře, kteří znají obsah minulých ročníků Svobodné cesty. Za redakční radu se tímto loučí a na setkání u dalšího čísla našeho časopisu se těší Radovan Lovčí ********************************** Klid a síla cestou jógy Norbert Fabián Čapek ********************************** Náboženství vychází od problémů kosmických, od věčnosti, od Absolutna, od sounáležitosti veškerenstva, a proto nemůže být zužováno a omezováno něčím, co je jen místní či časové. Náboženství nemůže být jen národní, nemůže být pouhým moralizováním. Nemůže být jen evropské, či indické, evangelické, anebo katolické, jen pro pověrčivý dav, či pouze pro jemné estéty. Nemůže být ani omezováno na křtění, oddávání, pochovávání či jiné obřady. Náboženství musí být něčím, co je ve všem, při všem a za vším. Nesmí být přítěží, strašákem nebo karatelem. Musí být jako duchovní slunce, jako životní elixír, jako nektar bohů. Náboženství má především objevovat skryté síly člověka, obrnit jej před nárazy, zvláště duševními. Má být zdrojem dobré nálady, tělesného a duševního zdraví, úsměvů a humoru. Má podněcovat životní elán a optimismus, chuť k práci a životu vůbec. Géniové, velcí svatí a hrdinové, které obdivujeme, neměli na očích klapky, které by jim bránily v rozhledu. Tito lidé měli opravdu odvahu všechno zkusit a vždy se učit, třeba i od nepřítele. Nebáli se života, nelekali se pohledět pravdě do tváře, neuzavírali se do ideových ohrad, přes něž není dovoleno se podívat. Je to otázka, který výrok apoštola Pavla byl ze všech největší. Domnívám se, že jím byl jeho výrok: Všechno je vaše! Držme se to- 3

5 hoto výroku. Je-li u Zaratuštry něco dobrého, buďme mu za to vděčni. Najdeme-li v evangeliích snadnější cestu k většímu a krásnějšímu životu, zkusme se na ni vydat. Je-li jóga, nebo její část něčím dobrým, proč by nemohla být také naší?... Co je jóga? Je to cesta či způsob, pomocí něhož lidé, kteří ji znají a praktikují, dosahují toho nejvyššího sebeovládání, sebepoznání i největšího rozvinutí duševních sil. Norbert Fabián Čapek Je několik druhů jógy. Jedna z nich klade důraz na ovládání dechu a tím i na tělesné síly a životnost. Jiná klade důraz na pěstění silné vůle a vykonávání vlivu na jiné lidi. Jiná opět zabývá se především silou myšlenky a imaginace. Z nich některé ovlivňují intelekt, jiné nálady a jiné opět duševní síly a nervovou soustavu. Další opět vedou k rozvíjení zvláštních schopností, jako je jasnozření, extáse, vybavování se z těla a podobně Všechny druhy jóg však napomáhají člověku v tom, aby dosáhl větší jistoty, většího klidu a větší síly. K snažšímu pochopení, jak poznatků jógy bývá používáno v praktickém životě, budiž zde uvedena jedna historka charakterizující ducha četných Indů. Jistý brahmín Anantja řekl své mladé paní před 4

6 spaním, že prý ženy jsou příliš povídavé. Odpověděla mu, že zná muže, kteří jsou ještě povídavější než ženy. Brahmín se cítil dotčen. K hádce však nedošlo. Jen se vsadili, že ten, kdo první promluví, bude muset dát druhému betelový list. Usnuli, aniž by více slova promluvili. Když následující dny z domu nevycházeli, dveře neotvírali a na klepání neodpovídali, sousedé v domnění, že se jim přihodilo cosi zlého, vnikli do jejich bytu. Zde našli ženu a muže jak sedí se zkříženýma nohama, aniž by promluvili jediného slova. Všechny pokusy přimět je, aby promluvili, byly marné. V domnění, že se jedná o nějaké kouzlo, rodiče muže povolali zaklínače, aby je zbavil kouzla. Mezitím však přišel známý brahmín a prohlásil, že je zbaví jejich nemoci. Rozžhavil zlatou tyčinku a pošimral jí muže na chodidle. Pak ještě u loktů, v jamce srdeční a na zátylku. Muž strpěl bolest, aniž by vydal hlásky. Brahmín se pak přiblížil s rozžhavenou tyčinkou k ženě a chtěl se dotknout jejích chodidel. Ale mladá žena rychle odtáhla nohu a vykřikla: Již dost! Uznala svoji prohru a podala muži lístek betelu. Manžel jej s uspokojením přijal a dodal, že ženy jsou přece jen povídavější. Pokud je mi známo, nikdo nikde nedokázal dosáhnout většího klidu mysli než ti, kteří šli cestou jógy. Byli to právě indičtí mistři a zasvěcenci, kteří se stali virtuosy v umění jak dosáhnout a vědomě udržovat klid. Kdo se stal pánem jógy, je schopen podle své vlastní vůle kdykoliv se uklidnit, ovládnout dokonale své city, zastavit své myšlenky či libovolně je usměrnit. Dokáže být nejen naprosto imunním proti jakýmkoliv zevním dojmům a vlivům, ale může také sám v sobě vyvolat jakékoli pocity a nálady. Kdykoliv je řeč o těchto schopnostech u nás v Evropě, vždy slyšíme námitku, že nic podobného není u nás v Evropě možné a že jen v prostředí Himálaje, v naprosté odloučenosti od světa a bezstarostnosti o denní potřeby, je možno se oddat takovým cvičením, s nimiž je nutno započít již v dětství. My v Evropě, na rozdíl od oněch indických mistrů, jsme virtuosy v opačném směru. My umíme se tak oddat zápasu o denní potřeby, o vytváření materiálních hodnot, že sami sebe při tom úplně ztrácíme. A tak pravý, hluboký klid stává se něčím pohádkově nedostižným, zatímco neklid, nervozita a vnitřní rozháranost jsou na denním pořádku právě tak jako proměny počasí. I zde je třeba hledat příčinu toho, proč 5

7 i naši nejlepší lidé zpravidla předčasně umírají a proč jejich nervy a srdce nesnesou trvalý neklid. Osobně jsem přesvědčen, že je možné, ba nanejvýš nutné, abychom to nejlepší z indických a evropských schopností a vymožeností spojili a sladili. Je třeba, abychom mezi klidem indických mistrů a výbojností Evropanů učinili rozumné vyrovnání. Je nutné, abychom nežili jen a toliko vnitřně jako někteří východní zasvěcenci, ale ani jen zevně a smyslově. jako je u nás zvykem. Spojujeme obojí ve velkou harmonii velkého života! V člověku jsou dva póly. Jedním koncem dotýkáme se věčného, nejvyššího, vesmírného, božského života. V tomto božském životě má být hluboce zakořeněn náš klid. Druhým koncem jsme zakotveni ve smyslovém těle, v přírodě nás obklopující a v potřebách, které vyžadují uplatnění našich sil duševních i tělesných, rozumových, organizačních, vůdcovských a společenských. Je potřebí, abychom i při největším vypětí sil uměli zachovat vnitřní klid a při největším klidu zůstávali schopni největších výbojů. Je potřebí, abychom se podobali stromu, který má kořeny hluboko v zemi a které zůstávají v klidu i tenkrát, když větvemi burácí ta největší bouře. Je žádoucí, abychom se podobali moři, které ve svých hlubinách je klidné i tentokráte, když vichřice zvlní povrch k nepoznání. Mělký rybník těžce snáší silný vítr. I slabší závan větru dokáže pohnout nejspodnějšími vrstvami vody, pozdvihnout bláto a zakalit celý rybník, takže v něm nezůstane ani kapička čisté, průhledné vody. Tam také nezůstává ani to nejmenší místečko v klidu. Když jsem svého času nastoupil cestu vyšší jógy, bylo mi nejnápadnější a nejzvláštnější to, že už při počátečních dechových cvičeních je kladen velký důraz na to, aby všechny svaly těla byly v úplném uvolnění, tedy v klidu, kromě oněch, jichž je zapotřebí k samotnému dýchání. Sám jsem mohl pozorovat, jak při tomto cvičení nastával v těle zvláštní a požitkově velmi žádoucí rytmus mezi klidem těla a činností dýchacích orgánů. Někteří lidé se zajímají o jógu, protože chtějí získat vnitřní klid. Toto je správné. Jsou však mnozí, kteří chtějí mít klid pro klid. Chtějí mít od všeho pokoj. Takový klid je však klidem za pecí, klidem v pa- 6

8 pučích, klidem lidí, kteří nemají co dát a jejichž smysl života je vyčerpán tím, co oni pro sebe a jen pro sebe užijí. Nám musí běžet o jiný druh klidu. O klid pro nabrání nových sil. Toto je jedině zdravý klid, zasloužený klid, klid duší vznešených. Jak dosáhnout žádoucího klidu mysli? Jak vypěstit onu duševní sílu, která by nám napomáhala čelit všem těm různým starostem a těžkostem, na něž v životě narážíme? Je nepochybně důležité poznat a ovládnout své tělo, tak jako i svůj dech. Vláda nad sebou však začíná vládou nad svými myšlenkami. Dnes už vidíme, jaký ohromný vliv mají myšlenky na celý organismus člověka. Od nich velmi často závisí zdraví nervů, dobré trávení, dobrá nálada, radost ze života a téměř všechno, co činí život krásným a žádostivým. My vlastně nežijeme a netrávíme z toho, co kolem vidíme a slyšíme, ale z toho, co o tom myslíme, jak si to prostřednictvím svých představ bereme k srdci. Není možno trápit se nad něčím, co se dříve nestalo obsahem našich myšlenek a také není možno z něčeho se radovat, když na to nemyslíme. Mohu-li své myšlenky ovládat, tak jako ovládáme radiový přijímač, nechám na sebe působit jen to, nač jsem svůj přijímač svou mysl naladil. Ovládaná myšlenka je velkou mocí. Letí k cíli jako dobře namířená střela. Je silná, je tvůrčí, je vítězná. Neovládaná, nebo vnucená myšlenka může být naproti tomu jako síť, do které se člověk zaplete a nemůže se pak hnout. K duševnímu klidu vede několik kroků či stupňů: relaxace, sugesce, eliminace, sublimace a imaginace. O relaxaci a sugesci bylo již hovořeno dostatečně při jiných příležitostech. Co však rozumíme eliminací? V podstatě jde o odstranění z mysli a i z podvědomí všech otravujících, zmalátňujících a rozčilujících myšlenek. Příklad z běžného života nám to osvětlí ještě lépe. Když pozoruji, jak hospodyňky přebírají čočku, vidím, že smetí vyhazují a starají se jen o čočku, která má být předložena k jídlu. Ale když pozoruji, jak lidé duševně žijí, tu vidím, že činí pravý opak. Čočku vyhazují a smetí pozorně ukládají do salonu své duše a potom se diví, že mají mrzuté nálady, že se jim nechce do žádné vážné práce, že nemají o nic zájem, žádný zápal pro nějaký ideál. 7

9 K umění být klidnými a silnými patří takto umění odhazovat duševní smetí. Každý nepříjemný zážitek, jestliže jsme mu vědomě nevyhradili jeho místo, způsobuje nám duševní únavu a tím nás připravuje i o náš duševní klid. Kdysi, jako novinář a redaktor, čítával jsem každé ráno všechny noviny. Býval jsem z toho celý den mrzutý, oslaben a rozladěn. Myslíval jsem, že musím trpět a trápit se za všechny nezdary a zlořády druhých, a tak jsem kromě trochy zlosti a hořkosti neměl ze života takřka nic. Všechno úsilí zdálo se být marným pouhým plácnutím do vody. V tomtéž stavu nacházím dnes mnohé, i když nečtou všechny noviny. Tím ovšem samotné novináře nikterak neobviňuji. Proč bych se však měl zlobit na zrcadlo našeho veřejného života? Ono jen odráží skutečnost, jaká je a to ještě jen z polovic. Čím více se venku stmívá, čím situace domácí či zahraniční je zachmuřenější, tím více je zapotřebí, abychom se cvičili v umění být silnými a klidnými. Cvik tzv. eliminace může nám v tomto směru být dobře nápomocen. Taktéž však i sublimace, která představuje umění přeměňovat nižší pudy na vyšší, hrubé city v jemnější. Neméně důležitou úlohu v našem životě hraje i imaginace, čili představivost, kterou považuji za klíč k největším ziskům duševního života. Jogíni, tak jako všichni vnitřně silní lidé měli, jak jsem poznal, vždy jen jednu vůdčí myšlenku, která jim byla neobyčejně jasná. Tato myšlenka na něco, co bylo větší než oni sami, dokázala v nich probudit neobyčejné síly a schopnosti. Má-li člověk tolik představivosti, aby si ve své mysli vytvořil nějaký velký a vznešený cíl, jak tomu např. učí jóga, a snaží-li se tohoto cíle dosahovat, pak nikdy ho tak nebolí, ani nerozrušuje, musí-li se na své cestě v tom či onom zapřít. Prochází-li se někdo např. na nástupišti bez cíle a někdo ve spěchu do něho vrazí, může ho to velmi rozrušit. Ale jestliže se chce při velkém návalu dostat do přeplněného vozu a někdo při tom do něho strčí, valně si toho nepovšimne. Jen když dostane ve vlaku místo a bude moci jeti Takový jogín jen proto snáší snadno mnohé útrapy i pokoření s klidem, protože je plně zabrán myšlenkou na to, co chce dosáhnout. Naše blaho, náš klid, naše síla, naše nadšení nikdy nezávisí na pravém místě od toho, co se kolem nás či s námi děje, jako od toho, čím je naše mysl naplněna. Toto je jeden z nejvyšších poznatků jogy. O tomto byly 8

10 ostatně podány nesporné důkazy i hypnotickými experimenty. Hypnotisovaný prožívá jen to, co hypnotisér vložil do jeho mysli. Je-li mysl člověka naplněna vědomím věčnosti a všudypřítomností Boha, je člověku dán klíč k pokladům klidu a duševní síly, k pokladnici, kterou žádný jiný klíč tak bezpečně neotvírá. Může-li tedy člověk říci, jak stojí v jedné unitářské písni: Já s Bohem vlastním hvězdnou říš a věčnost nosím v duši své, potom může říci i druhou polovičku verše: mě blaží koutek, okamžik, a jedno slůvko upřímné. Není krásnějšího zvyku, jako když si člověk denně vyhradí pro sebe chvilku, kdy se chce potkat sám se sebou, aby si připomenul hlubší smysl života: Jsem božím dělníkem. Jsem jiskrou zapadlou do hmotného těla. V tomto těle je třeba onu jiskru rozkřesat v posvátný oheň, v kterém pak nechť shoří vše, co je nežádoucí, a znovu a silněji podnítí to nejlepší, čím člověk chce žít. Naše tělo je dílnou ducha, ale je také svatyní, kde se potkáváme s Duchem všech duchů. Paprsek, který máme z Boha, jen proto září, hřeje a nás oživuje, že jedním pólem je spojen s námi a druhým je ve spojení se svým zdrojem. 9

11 Když se oddávám meditaci, ať cokoliv jiného při tom zanedbám nebo opomenu, jedno však ať mi zůstane, i kdybych žádných slov nepoužíval: ono vědomí sounáležitosti s vesmírným životem. Utišíme-li se sami v sobě, přiblížíme se tam, kde všechna přání ztichnou, kde všechno jiné se zapomene a zůstane jen pocit Velké Přítomnosti Věčného. ********************************** Univerzální nedogmatické náboženství budoucnosti Otakar Mikeš ********************************** 1. Úvod Vývoj náboženství v nové době ve vyspělejších zemích západního typu (ale zejména i v naší vlasti) lze charakterizovat slovem sekularizace (což znamená zesvětšťování, odcírkevňování). Mnozí lidé už nemohou věřit starým náboženským pověrám, které církve nehodlají měnit, a proto počet věřících příslušníků různých církví klesá, a ti, co zůstávají církvím věrni, jsou často jen tzv. matrikoví věřící, kteří kostely nenavštěvují a nevedou žádný opravdový zbožný život. Někteří z nich však vítají kněze alespoň při pohřbu nebo při křtu, o duchovní život se ale nezajímají. Lidstvo tak prodělává proces, který lze výstižně charakterizovat slovy náboženská krize. Avšak řadu duchovně uvědomělých lidí (kteří pociťují určitý stupeň necírkevní religiozity) zmíněná situace zneklidňuje, protože si uvědomují, že náboženská víra člověka bývala u mnohých občanů východiskem etiky a základem jejich morálky. Pokles takové víry se pak promítá i do svědomí člověka a krize náboženská tak 10

12 přechází v krizi etickou, což na chování některých našich občanů zřetelně vnímáme. Nepostihuje však všechny spoluobčany. A tak souběžně s růstem sekularizace pozorujeme i růst snah některých uvědomělých spoluobčanů, orientovaných vědecky i duchovně, kteří se snaží vytvářet jakési nové, necírkevní, nedogmatické a vědě blízké duchovní učení, které nazýváme postmoderní univerzální náboženství budoucnosti. A jeho popis určuje zaměření tohoto předkládaného pojednání. 2. Charakterizace takového náboženství V současnosti existuje několik velkých celosvětových náboženství (buddhismus, křesťanství, islám), několik národních či kmenových náboženství (hinduismus, šintoismus, judaismus) a řada dalších menších duchovně orientovaných seskupení. Každá z těchto velkých i malých skupin zdůrazňuje přednosti a výhradní pravdivost svých nauk a většinou se staví odmítavě k těm druhým. Naproti tomu nově vytvářené náboženské učení však musí směřovat k univerzalitě, tj. k tomu, aby bylo společné většině lidstva. Proto se musí vyznačovat velkou tolerancí. Již perský filozof ABDUL BAHÁ, syn zakladatele baháismu údajně posledního zjeveného náboženství a pokusu o univerzální náboženství", pravil: Varuj se předsudku. Dobré jest světlo, ať si v jakékoli lampě hoří, krásná jest růže, ať si v kterékoli zahradě kvete. Týmž třpytem září hvězda, ať svítí od východu nebo od západu. Proto oči naše vždy otevřeny jsou novému poznání, uši naše ochotny jsou vyslechnouti jakékoliv tvrzení a srdce naše přijímá pravdu od každého a v každý čas Kromě své snahy o univerzalitu nově vytvářené duchovní učení musí respektovat vědecké poznání, nebo s ním alespoň nesmí být v rozporu, neboť vědecký přístup otevírá cestu ke stále hlubšímu poznávání přírodních zákonů a tím přibližuje pochopení podstaty a funkce tohoto světa. Čechoameričan a unitář dr. LADISLAV ŠTOLFA ve svém spisu Za novým náboženstvím napsal: Náboženství budoucnosti bude pracovati převážně v takových oborech, kam samotná věda nemůže vkročit, aniž by se zpronevěřila svému základnímu principu zkoumat jedině ty věci, jež jsou přístupny smyslům, a bude povznášeti lidstvo v těch smě- 11

13 rech, kde nedostačuje ani jakékoliv umění. Pravé náboženství budoucnosti má v úctě vědu a upřímný učenec má plné právo se tišiti a povznášeti pravým náboženstvím. Velebný a hluboký pojem Boha se nikterak nepříčí rozumu a jest úplně v souhlase s moderním vědeckým názorem na svět... Věda však vždy musí kontrolovati náboženství, věda musí ostříhati jeho kroků, aby svedeno zářivými bludičkami se neocitlo na scestí a nezapadlo do močálů pověry. T. G. Masaryk Tato slova můžeme vhodně doplnit citací Masarykových slov o skepsi, které napsal ve svém spisu V boji o náboženství a která dále rozvinul ve sborníku KARLA ČAPKA Hovory s T. G. Masarykem: Víra, která může být ověřena argumentem přesvědčení, musí být základem náboženského učení [ ]. Čím více rozšiřujeme a prohlubujeme vědeckým poznáním svůj obraz světa a života, tím lépe poznáváme nebo můžeme poznat Boha stvořitele a hybatele [...]. Teologové často prý v zájmu náboženství žalují na rozum a moderní skepsi. Neprávem [...]. Skepse není bezbožnost. Skutečným nepřítelem náboženství, pravým bez- 12

14 božstvím a odpadnutím od Boha, je indiference, lhostejnost a cynismus. Indiference a cynismus jsou hrob náboženství a duchovního života vůbec, jsou duchovní smrtí. Mnohý skeptik, ba i ateista, má více náboženství než takový nábožensky vyčichlý církevník [...]. Úkol je pořád: myslit kriticky a žít zbožně. Dalším důležitým rysem nově vytvářeného náboženství je jeho kosmická orientace. Geniální vědec ALBERT EINSTEIN vyslovil tuto prognózu: Náboženství budoucnosti bude kosmické náboženství. Překročí osobního Boha a vystříhá se dogmat a teologie. Zahrnujíc v sobě jak oblast přírodní, tak i duchovní, bude založeno na religiózním cítění vyrůstajícím ze zkušenosti a objímajícím všechny věci přírodní i duchovní smysluplnou Jednotu. Albert Einstein K charakterizaci nově vytvářeného duchovního směru patří i problematika jeho hlásání. Uvedeme citaci z nakladatelstvím Unitaria vydaného spisu Sádhaná duchovní cesta: Náboženství budoucnosti bude určeno celému lidstvu, které ovšem i v budoucnu ještě dlouho bude v různých zemích na různém stupni vývoje. Aby takovéto učení mo- 13

15 hlo univerzálně vyhovovat, musí jeho doktrina být z hlediska srozumitelnosti podávána vícestupňově, alespoň ve třech stupních: První stupeň se bude vyznačovat maximální srozumitelností pro nejširší vrstvy, třeba i na úkor přesnosti podání, a tento stupeň bude také nejbližší dosavadním stávajícím náboženstvím, od nichž se však bude lišit nevytvářením dogmat. Druhý stupeň bude přinášet soustavy duchovních cvičení pro ty mysticky nadané jedince, které běžné náboženské formy neuspokojují a kteří touží po hlubším duchovním životě. Konečně stupeň třetí bude podávat nejvyšší duchovní pravdy filozofickou formou těm, kteří je budou schopni chápat a prožít. Pro všechny své stoupence bude náboženství budoucnosti přinášet srozumitelnou etiku jako zdroj vhodných norem pro chování člověka a pro mezilidské vztahy, pro mravnost a morálku. A jaká bude základní forma takového postmoderního, necírkevního, nedogmatického a vědě blízkého náboženství? Nepředstavuji si, že bude lidstvu předloženo jako nějaká nová forma svatého písma, jako nějaký nový kánon (i když pokusy o jeho formulaci samozřejmě nemůžeme vyloučit). Představuji si, že to bude jakási v celosvětovém měřítku v různých zemích publikovaná řada samostatných takto orientovaných příspěvků. A z tohoto nijak pevně neorganizovaného souboru, dostupného na internetu či i jiným způsobem (záslužnými překlady těchto děl a přednáškami o nich v různých institucích) si každý zájemce bude vybírat ty příspěvky, které ho nejvíce osloví a na jejich základě si bude vytvářet svůj osobní duchovní přístup, své vlastní náboženství. To samozřejmě nebude u všech stoupenců identické, přesto však bude mít určitý ušlechtilý rámec, který je bude sjednocovat. Pod pojmem postmoderní univerzální náboženství budoucnosti tedy rozhodně nemíním nějakou novou církev s nějakou novou kněžskou hierarchií. Považuji však za účelné jmenovat řadu duchovně i vědecky orientovaných osvícených myslitelů, kteří do tohoto společného souboru už přispěli nebo přispívají. Jsou to především spisy Paula Bruntona, Ralpha Waldo Emersona, Alberta Einsteina, Chalíla Džibrána, Pierra Teilharda de Chardina, Carla Gustava Junga, Olivera Lodgeho, Šrí Ramany Mahárišiho, Prentice Mulforda, Romaina Rollanda, Alberta Schweitzera, Rabindranátha Thákura, Ralpha Waldo Trineho, Svámího Vivékanandy a řady jiných zahraničních myslitelů. 14

16 V naší vlasti před více jak osmdesáti lety zahájili systematickou snahu v tomto směru zakladatelé Unitarie dr. Norbert Fabián Čapek a dr. Karel Hašpl se svými následovníky. Jeden z pokusů o současný český skromný příspěvek k systematickému rozvíjení snah o postmoderně pojaté duchovní učení je i naše Náboženství Moudrosti. Motto všech těchto příspěvků zní: Univerzální náboženství budoucnosti nevznikne samo od sebe nějakým zázrakem z vůle Boží. Bůh náboženství nepotřebuje, potřebujeme je my lidé. Proto je také musíme vytvářet. 3. Můj příspěvek do tohoto souboru Rada vědeckých společností Československé akademia věd a Evropský kulturní klub uspořádaly dne v budově Akademie věd v Praze na Národní třídě tzv. panelovou diskusi na téma Náboženství a věda. Měl jsem možnost tam přednést úvahu na téma Futurologie vztahu náboženství a vědy. Uvádím její přehled formou deseti bodů podle stejnojmenné promluvy, přednesené dne v pražské Unitarii. Dle těchto souhrnných představ: (1) Bůh bude chápán jako neosobní kosmický duchovní Princip, který je příčinou a základem všeho existujícího. Je prapodstatou veškerého bytí a dění. (2) Bůh nesmírně převyšuje možnosti našeho lidského poznání, proto člověk nemůže Boha plně rozumově pochopit, je nepředstavitelný a snaha o nějaké jeho definování či zobrazování je naivní. Člověk se však může oproštěn od závaží svého malého ega Bohu blížit duchovní cestou ve stavu hlubokého niterného ponoření a nacházet jej jako svou duchovní prapodstatu. (3) Bůh je současně transcendentní (ve Věčnosti) a imanentní (ve vesmíru). Bude chápán jednak jako bezpřívlastkové Absolutno existující trvale ve Věčnosti této formě říkáme Bůh transcendentní. Přitom Věčnost není sumace, nýbrž negace času. Je tam, kde čas není. Pro vědecké pracovníky by určitým přiblížením mohl být pojem singularita. Z tohoto základního centra veškerého bytí jsou postupně vyzařovány jednotlivé vesmíry a Bůh imanentní tkví v jejich podstatě je prapříčinou jejich bytí a rozvoje. Bohu budou proto připisovány dvě formy existence: trvalá, věčná, neprojevená (transcendentní) a dočasná, i když 15

17 dlouhodobě projevená (imanentní). Zdůrazňuji: Bůh je však jediný, celistvý, transcendentní i imanentní současně. (4) Bůh bude chápán jako Zákon a všechny nám dnes známé přírodní, duchovní i společenské zákony jakož i zákony, které budou teprve objeveny jsou součástí tohoto univerzálního Zákona. A právě snaha o jeho podrobné studium je jednou z hlavních cest, kterou se věda v plné šíři může tangenciálně blížit poznání božství, neboť co činí věda jiného, než že se snaží odhalovat přírodní zákony? Řečeno zkráceně: Bůh je zdrojem základní zákonitosti v každém z projevených vesmírů a Zákon je způsob, jakým se Bůh projevuje. (5) Základní metodou, kterou je náš vesmír na všech úrovních prostřednictvím těchto zákonů ustavičně a nepřetržitě vytvářen, je postupný vývoj evoluce. Probíhá na úrovni kosmu i pozemské přírody, kde se vztahuje na fylogenezi i ontogenezi, a platí i pro úrovně čistě duchovní. Zdůrazňuji: Vývoj je základní univerzální metoda, která trvale směřuje ke stále větší dokonalosti všeho tvořeného. (6) Náboženství budoucnosti bude univerzálním etickým učením. Výraz univerzální náboženství má tři významy. Jednak znamená všeobecnost, tj. učení pro všechny lidi bez ohledu na rasu či barvu pleti, národnost, pohlaví, státní či společenskou příslušnost a bez ohledu na náboženství jejich otců. Druhý význam vyjadřuje snahu vybírat ze starých i současných věr celého světa vyspělé nauky s nadčasovým významem a vytvářet tak předpoklady k jednotnému společnému náboženství. (7) Třetí význam výrazu univerzální je odvozen od latinského slova universum, což znamená vesmír". Jak to předpokládal již Einstein, bude to náboženství kosmické, odvozené ze vztahu vyvíjejícího se člověka k vyvíjející se přírodě a vesmíru, k jeho duchovní vyvíjející se Jednotě. Svou symboliku a slavnosti bude přebírat z kosmického dění, zejména ze zdánlivé dráhy Slunce, které bude jeho hlavním náboženským symbolem. (8) Náboženství budoucnosti bude prosto dogmat a nebude založeno na zjeveních ani na svatých písmech. Bude to náboženství přirozené, etické, humanistické, formulované zcela nově způsobem odpovídajícím věku uvolňování atomové energie, letů do vesmíru, genových manipulací a dalších významných pokroků vědy. Bude charakterizová- 16

18 no nejen ušlechtilým vztahem člověka k člověku, ale i velmi úzkým vztahem k přírodě, považované za chrám Boží. (9) Náboženství budoucnosti nebude s ostatními zanikajícími formami bojovat nebo zbytečně polemizovat. Bude jimi klidně a nekonfliktně prorůstat ke světlu poznání. Bude si vědomo toho, že nové moderní nauky nelze nikomu vnucovat, k nim nutno dospět vývojem, a to vyžaduje svůj čas. Náboženství budoucnosti bude proto naprosto tolerantní k jiným ušlechtilým duchovním učením a filozofickým směrům. A konečně: (10) Naše Země se stává relativně stále menší a současné možnosti globální výměny informací povedou k tomu, že náboženství budoucnosti bude nakonec učením celosvětovým kosmopolitickým. Než však k tomu dojde, to ovšem potrvá velmi dlouho a my se toho určitě nedožijeme. * Tento stručný přehled je ale nutné ještě doplnit tím, jak si představujeme, že takové náboženství vznikne. Uplatní se zde pět metodických přístupů a zdrojů: (1) Náboženský synkretismus (2) Náboženský eklektismus (3) Duchovní intuice (4) Duchovní inspirace (5) Permanentní selekce. Vysvětleme si je trochu! (1) Prvý princip synkretismus: Žijeme v době, kdy věroučné a duchovní proudy celého světa se vzájemně prolínají a ovlivňují, k čemuž přispívá nejen moderní sdělovací technika, ale i rozvíjející se intelekt věřících. Podobné procesy před dvěma tisíciletími vedly v oblasti Středomoří ke vzniku gnose a přispěly tak k relativně rychlému přijetí tehdy nového křesťanství. Nyní zažíváme rovněž období výrazného duchovně-náboženského synkretismu. (Připomeňme si New Age!). Na rozdíl od gnose nebude omezeno na jednu lokalitu. 17

19 (2) Druhý princip eklektismus: Pouhým synkretickým promísením někdy i protikladných náboženských nauk by vznikla příliš složitá a nepřehledná směs. Dále součástí dnešního synkretismu jsou i učení některých duchovních Mistrů, které však někdy není snadné oddělit od nežádoucích praktik některých sekt, jejichž počet stále narůstá. Je proto nutný výběr. Moderní lidé jsou především eklektici, srovnávající různé prameny a vybírající to, co považují za nejlepší. Ze synkretického podhoubí mohou pečlivým výběrem vyrůstat opravdu hodnotné nauky. Přitom se může uplatnit i srovnávací věda náboženská. (3) Třetí princip intuice: Většina velkých náboženství (s výjimkou buddhismu) byla založena na určitých formách zjevení osobního etického Boha či jím vyslaného archanděla. Postmoderní náboženství nebude postaveno na víře v takového Boha, a proto nemůže přijímat zjevení jako ideový princip, na kterém by bylo založeno. Bude však chovat ve velké úctě duchovní intuici, pramenící z hlubokých duchovních oblastí nitra člověka, která v minulosti prostřednictvím rišiů (tj. zřeců) či proroků přinesla lidstvu nesmírně cenné duchovní klenoty. Náboženská intuice a moudrost člověka to budou, které umožní výše zmíněný výběr. (4) Čtvrtý princip inspirace: Formulace kánonických spisů svým pojetím nese často patinu tisíciletí. Náboženství budoucnosti se tím nebude vázat. Vybrané nauky bude formulovat zcela nově, způsobem odpovídajícím současné době a rozvoji vědy. Na starou moudrost bude chtít navazovat také ideje zcela nové. A k veškeré této tvůrčí aktivitě bude potřebovat náboženskou inspiraci. A tak ti, kteří budou usilovat o vytváření náboženství budoucnosti, by měli být nadáni kromě intelektuálních schopností také dvěma cennými dary shůry" (řečeno obrazně), tj. náboženskou intuicí a náboženskou inspirací. Proč by tyto cenné vlastnosti měly být dávány v minulosti jen starým prorokům, proč by dnes i v budoucnu nemohli existovat proroci moderní? Brání tomu snad nějaký přírodní či duchovní zákon? (5) Pátý princip permanentní selekce: Náboženství budoucnosti nebude učením vytvořeným jednou provždy, jako nějaké svaté písmo, nějaký kánon. Tyto nauky budou stále průběžně aktualizovány. Tím se bude zásadně lišit od strnulých svatých písem minulosti. 18

20 Jak takové postmoderní náboženství opravdu vznikne? Bude to učení blízké vědeckému poznání. Vzhledem ke složitosti vývoje lidské společnosti v nové době je to úkol přesahující možnosti jednoho člověka. Univerzální náboženství vznikne postupně. Větší počet podobně orientovaných a literárně schopných lidí, kteří pocítí niterné podněty k takové práci, bude toto krásné učení krok za krokem, skromně, nezištně a obětavě vytvářet. 1 ********************************** Už je ze mě hasič? ********************************** Dějiště příběhu: město Brisbane, stát Queensland, Austrálie. Šestadvacetiletá matka upřeně hleděla na svého šestiletého synka, který umíral na smrtelnou leukémii. Její srdce bylo plné smutku a zoufalství, ale přesto uvnitř cítila silné odhodlání jako každý rodič. Přála si, aby její syn vyrostl a splnily se mu jeho sny... Nyní to již ale nebylo možné. Leukémie to rozhodla za ni. Avšak ona si přesto přála, aby se jejímu synovi jeho sny splnily. Vzala jej za ruku a zeptala se: Bene, přemýšlel jsi někdy, čím bys chtěl být, až jednou vyrosteš? Měl jsi někdy nějaký sen a přání, co bys chtěl v životě dělat?" Mami, vždycky jsem si přál být hasičem, až vyrostu!" Matka se na něj usmála a řekla: Uvidíme, jestli se nám podaří ti tvůj sen splnit!" Ještě toho dne zašla do místní hasičské stanice v Brisbane, kde potkala hasiče Boba, který měl srdce velké jako samotný Queensland. Objasnila mu poslední přání svého syna spolu s okolnostmi, které na- 1 Tuto a řadu dalších statí bratra ing. Dr. Otakara Mikeše, DrSc., mohou čtenáři nalézt na internetové adrese: a nověji též na nové adrese: odkud si je lze pro vlastní potřebu bezplatně stáhnout. 19

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

Selvarajan YESUDIAN. Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA. Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz

Selvarajan YESUDIAN. Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA. Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz Selvarajan YESUDIAN & Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz Do té doby vyšlo 315 000 výtisků v Maďarsku, Švýcarsku, NSR,

Více

5/2010 ROČNÍK 19 (13)

5/2010 ROČNÍK 19 (13) 5/2010 ROČNÍK 19 (13) Boží dobrodružství Paľka Ferka 04 Školní zralost aneb Jak pomoci svému dítěti? 08 Bratrství, které vše obnovuje (Chile) 19 www.focolare.cz Volit nevolit? Volby jsou před námi a o

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

Casopis pro waldorfskou pedagogiku

Casopis pro waldorfskou pedagogiku Císlo 1/2008 Clovek a vychova Casopis pro waldorfskou pedagogiku Téma: Ekologie a ekologická výchova Chcete-li napomoci uskutečňování waldorfské pedagogiky u nás, přispět k vytvoření pluralitní vzdělávací

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9 Peter Dyckhoff JAK NALÉZT CESTU Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos Don Bosco Verlag, Miinchen 1999 Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydři 2002 Translation Vratislav Slezák,

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR,

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR, 2/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz rozhovor O skutečnosti a science fiction Foto FLICKR, design Ondřej Košťák reportáž Světový misijní kongres vin téka Ta nejlepší vína nejen k Večeři Páně vína

Více

Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1

Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1 CÍL VEŠKERÉ LÁSKY A VĚDY Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1 Vědomá vesměrnost jest cíl veškeré lásky a vědy. Toto heslo si napsal František Matouš Klácel (1808-1882)

Více