ZPRÁVA DOZORČÍ RADY DIAKONIE ČCE O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. ZASEDÁNÍ 33. SYNODU ČCE č. 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA DOZORČÍ RADY DIAKONIE ČCE O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. ZASEDÁNÍ 33. SYNODU ČCE č. 29"

Transkript

1 TISK č. 10 C 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C ZRÁV DOZORČÍ RDY DIKONIE ČCE O LNĚNÍ USNESENÍ 1. ZSEDÁNÍ 33. SYNODU ČCE č. 29 ) Usnesení 1. zasedání 33. synodu ČCE č. 29 Synod ukládá dozorčí radě Diakonie ČCE, aby 2. zasedání 33. synodu předložila zprávu, z níž bude patrné, jak jsou využity příspěvky středisek na činnost ústředí. B) Usnesení dozorčí rady Diakonie ČCE ze dne : DRD bere na vědomí zápis o provedení kontroly hospodaření DS a Diakonie ČCE ředitelství a předkládá ho 2. zasedání 32. synodu jako přílohu 1 této zprávy. C) odrobná zpráva: 1. ostup dozorčí rady Diakonie ČCE Dozorčí rada Diakonie ČCE (dále DRD) po svém ustavení postupně přijala 2 usnesení: Červenec 2011, bod 10: DRD ustavuje komisi ve složení. Haška, V. Kopecký, L. Valková, S. Zikmundová. Tato komise provede důslednou kontrolu hospodaření s finančními prostředky vybranými od středisek. Dozorčí rada hospice Citadela bude mít možnost se s touto komisí setkat. Září 2011, bod 13: Komise ustavená usnesením DRD z , která má za úkol splnit usnesení synodu č. 29 z 1. zasedání 33. synodu, dohodne postup své práce po konání kulatého stolu. Kulatý stůl za účasti DRD, správní rady Diakonie ČCE (dále SRD) a ředitelů středisek DČCE proběhl Z jednání byl pořízen zápis. DRD požádala svým usnesením (zápis DRD č. 10/2011, bod 2), aby SRD předložila rozúčtování služeb, které v roce 2011 poskytla DS jednotlivým střediskům, na jehož základě provede DRD kontrolu hospodaření s finančními prostředky vybranými v roce 2011 od středisek. SRD požadované rozúčtování předložila nejprve ředitelům středisek na poradě a poté také DRD při jejím jednání Finanční prostředky získávané ze středisek DČCE Jednotlivá střediska Diakonie ČCE, která jsou součástí Diakonie ČCE, se podílejí na financování Diakonie ČCE na základě těchto ustanovení a předpisů: ŘD čl. 19 odst. 1 písm. c stanovuje, že střediska se podílejí na financování činnosti DČCE poskytnutím povinných příspěvků nebo povinným odběrem služeb, zajišťovaných centrálně. OŘD čl. 12 ve znění platném, v roce 2011 stanovuje povinný příspěvek středisek na financování činnosti ředitelství DČCE v konkrétní výši, tj. 25 tis. Kč pro střediska s obratem do 10 mil. Kč a 50 tis. Kč pro střediska s větším obratem. Dále stanovuje, že střediska jsou povinna odebírat služby, jejichž poskytování zajišťuje DČCE nebo jí pověřená servisní společnost ve smyslu čl. 5 odst. 5.6 OŘD. Rozhodnutí SRD číslo -4/2011_05 stanovuje střediskům povinnost uzavřít s Diakonickou servisní agenturou smlouvu o poskytování služeb. SRD v roce 2011 postupovala dle pravidla, že úhrn odvodů ze středisek nesmí přesáhnout 3,5 % jejich ročního obratu, která střediska odváděla v dřívějších letech. 3. Financování ředitelství Diakonie ČCE v roce 2011 (dle údajů k ) Činnost ředitelství Diakonie ČCE byla v roce 2011 financována z těchto zdrojů: příspěvky středisek DČCE (25 nebo 50 tis. Kč za středisko) prodané služby (Merklín škola a vzdělávací kurzy) Kč Kč 1

2 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C nájemné (od DS tis. Kč a od středisek Kolín, Terezín) tržby z prodeje dlouhodobého majetku nadační příspěvky, dary příspěvky a dary ze zahraničí provozní dotace MSV a MZ (DV(i)D, LifeTool, O LLZ, Ne násilí aj.) jiné výnosy (zúčtování fondů, úroky, kurzové zisky aj.) výnosy celkem Získané výnosy byly v roce 2011 použity k úhradě těchto nákladů: nákupy materiálu, energií a DHIM služby (opravy, cestovné, spoje, IT, nájemné, lektoři, poradenství aj.) osobní náklady (mzdy, odměny a související náklady) daně, poplatky, pokuty a penále ostatní náklady (1 300 tis. na vybavení Terezín, pojistné, kurzové ztráty aj.) poskytnuté příspěvky náklady celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Hospodaření ředitelství DČCE v roce 2011 bez zahrnutí odpisů skončilo ztrátou Hospodaření ředitelství DČCE v roce 2011 se zahrnutím odpisů skončilo ztrátou Kč Kč o provedení auditu do bude ztráta dle doporučení auditora uhrazena z rezervního fondu nebo ponechána na účtu nerozdělený zisk/ztráta. 4. Financování Diakonické servisní agentury, s. r. o., v roce 2011 (dle údajů k ) Činnost Diakonické servisní agentury, s. r. o., byla v roce 2011 financována z těchto zdrojů: tržby za služby fakturované střediskům DČCE tržby za služby fakturované ostatním tržby za zboží Ostatní výnosy (úroky, kurzové zisky) výnosy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Finanční prostředky od středisek Diakonie ČCE získávala Diakonická servisní agentura, s. r. o., v roce 2011 na základě smluv o poskytování služeb, které s jednotlivými středisky v průběhu roku postupně uzavřela. Smlouvy byly uzavřeny v souladu s ŘD a s dalšími výše zmíněnými interními předpisy. DRD shledala, že uzavřené smlouvy nejsou v rozporu s platným právem ČR ani s platným právem ČCE. Získané výnosy byly v roce 2011použity k úhradě těchto nákladů: nákupy drobného hmotného majetku Kč nákupy materiálu a energií Kč opravy a udržování budov Kč cestovné Kč reprezentace a pohoštění Kč nájemné a ubytování Kč právní služby Kč ekonomické služby Kč služby související s IT, internet, poštovné, telefon Kč propagace (náklady na R a fundraising) Kč pojištění Kč nákupy drobného nehmotného majetku (software) Kč ostatní služby (kampaň Otevřeno seniorům, IS Unicorn Universe aj.) Kč osobní náklady (mzdy, odvody z mezd a sociální náklady) Kč daně a poplatky Kč ostatní náklady (zákonné pojištění za zaměstnance) Kč finanční náklady (kurzové ztráty a bankovní poplatky) Kč náklady celkem Kč

3 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C Hospodaření Diakonické servisní agentury v roce 2011 skončilo ziskem (tato výše zisku odpovídá 2,5 % marži z hodnoty fakturovaných služeb) Kč Bližší údaje o struktuře a hodnotě služeb, které poskytovala Diakonická servisní agentura v roce 2011, jsou uvedeny v dokumentu Výkaz činnosti Diakonické servisní agentury, s. r. o., za rok 2011 a rozúčtování jejích služeb v rámci Diakonie ČCE, který je přílohou 2 této zprávy. 5. Hospodaření s fondy spravovanými Diakonií ČCE v roce 2011 Na počátku roku 2011 spravovala Diakonie ČCE celkem 16 fondů s celkovým jměním Kč. V průběhu roku byly zrušeny fond účelových darů, jeden ze dvou fondů humanitární pomoci, krizový sociální fond, fond diakonátu, fond středisek a fond provozního hospodaření. Jmění zrušených fondů bylo převedeno do existujících fondů. Fond projektu ráce s migranty byl v průběhu roku vyčerpán a projekt byl ukončen. K spravovala Diakonie ČCE těchto 9 fondů s celkovým jměním Kč: sociální fond Kč fond darů na výstavbu vzdělávacího centra Kč fond humanitární pomoci Kč fond darů Kč fond darů HEKS pro středisko ve Vrchlabí Kč fond sbírek Kč fond svatodušní sbírka Kč fond reprodukce majetku Kč rezervní fond Kč celkem Kč Významná část jmění shromážděného ve fondech je rozpůjčena v rámci Diakonie ČCE. Jedná se o půjčky poskytnuté těmto subjektům: Středisko v Čáslavi Kč Středisko v Merklíně Kč Středisko v lzni Kč Středisko celostátních programů a služeb v raze Kč Středisko křesťanské pomoci v raze Kč Středisko humanitární a rozvojové pomoci v raze Kč Středisko v Sobotíně Kč Středisko v Uherském Hradišti (dlouhodobá půjčka) Kč Diakonická akademie, s. r. o Kč Diakonická servisní agentura, s. r. o Kč celkem Kč Zbývající část jmění fondů tvoří pohledávky za středisky z neuhrazených příspěvků z minulých let ( Kč) a nedokončené stavební akce. 6. růběh kontroly hospodaření: a. Kontrola byla zahájena , pokračovala a byla ukončena zápisem o provedení kontroly. b. Kontrolní komise provedla kontrolu objemu cca 4 mil. Kč, což je 32 % celkového obratu DS. Kontrolovaný objem odpovídá doporučené praxi. Byly zkontrolovány zejména oblasti hospodaření, které zahrnují plnění vůči střediskům, tj.: způsob vykazování hodin a jejich hodnota vůči mediánu v neziskovém sektoru, provedená školení administrátorů a uživatelů webu, krizová komunikace, R strategie středisek, tvorba tiskových zpráv, R podpora střediskových akcí, hodnota výstupů plnění médií, administrace veřejných sbírek, 3

4 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C zprostředkování materiálních darů, dlouhodobá práce se sponzory, pravidelný HR servis, průběžná aktualizace vzorových dokumentů a HR agend v Datasafe, individuální pracovněprávní poradenství, vzdělávací akce v rámci Ředitelské akademie, pilotní testování a implementace informačního systému, podklady pro ekonomické řízení Diakonické servisní agentury, zpracování agend DH, zpracování podkladů pro centrální nákup energií, individuální konzultace poskytované střediskům, administrace centrálního pojištění, administrace systému e-learningu, konzultace v oblasti projektového managementu. c. Tyto oblasti komise kontrolovala v rozhovorech s odpovědnými osobami, které zodpověděly dotazy členů komise, a zkoumáním prvotních dokladů. d. Výsledek kontroly byl projednán s ředitelem DČCE dne Stížnosti středisek a způsob jejich vyřízení DRD řešila problematiku související s povinným nákupem služeb od DS a s platbami středisek za ně také prostřednictvím stížností, které podali ředitelé nebo orgány středisek Betlém, Vsetín a Valašské Meziříčí. DRD stížnosti zamítla, protože neshledala pochybení v postupu SRD při rozhodování o povinném uzavírání smluv mezi Diakonickou servisní agenturou a středisky. 8. Shrnutí rovedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závadné stavy. Z provedené kontroly vzešly tyto podněty k další kontrolní činnosti: realizace investiční akce rekonstrukce 1. patra v sídle Diakonie ČCE v raze, Belgická 22, posouzení strategie R a případných dalších strategií, vyhodnocení efektivity kampaně Otevřeno seniorům vůči činnosti středisek, činnost Diakonické akademie, vyčíslování deklarovaných dosahovaných úspor. Závěr kontrolního zjištění, který je obsažen v zápisu o provedení kontroly, komise předložila DRD v jejím zasedání DRD na něj reagovala usnesením uvedeným v části B této zprávy. 9. řílohy 1. Zápis o provedení kontroly hospodaření Diakonické servisní agentury, s. r. o., a Diakonie ČCE ředitelství 2. Výkaz činnosti Diakonické servisní agentury, s. r. o., za rok 2011 a rozúčtování jejích služeb v rámci Diakonie ČCE 4

5 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C příloha 1 Zápis o provedení kontroly hospodaření Diakonické servisní agentury, s. r. o., a Diakonie ČCE ředitelství Kontrolní komise ve složení. Haška, V. Kopecký, L. Valková a S. Zikmundová provedla kontrolu objemu cca 4 mil. Kč, což je 32 % celkového obratu DS. Kontrolovaný objem odpovídá doporučené praxi. Kontrola všech dokladů není reálná z hlediska časových možností členů DRD, kontrola vzorku operací je obvyklá metoda doporučovaná standardy pro kontrolní činnost. V průběhu kontroly komise postupovala tak, že se nejprve v rozhovoru seznámila se základními parametry příslušné činnosti DS, zjišťovala, jakým způsobem daná činnost slouží střediskům, a pokud bylo možno doložit činnost doklady, ověřila tvrzení i předmětnými doklady. Byly zkontrolovány zejména následující oblasti hospodaření, které zahrnují plnění vůči střediskům. 1. Způsob vykazování hodin a jejich hodnota vůči mediánu v neziskovém sektoru: Kontrolou bylo zjištěno, že vykazování hodin se opírá o záznamy v systému, do něhož vkládá údaje každý zaměstnanec a který schvalují nadřízení. ovinnost evidovat dobu pracovního výkonu a povinnost kontroly jsou uvedeny v racovním řádu Diakonie ČCE. O množství vykázaných hodin je možné se hodnověrně opřít. Cena fakturovaná za hodinu výkonu stanovená jako podíl celkových nákladů a počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci činí 559 Kč. růměrný hodinový výdělek vypočtený obdobným způsobem z nákladů očištěných o režie a o povinné odvody zaměstnavatele činí 194 Kč. V porovnání s mediánem průměrného výdělku v nevýdělečném sektoru za rok 2009 zjištěným v informačním systému ISV (142 Kč) byl průměrný hodinový výdělek zaměstnanců DS v roce 2011 cca o 37 % vyšší. V porovnání s mediánem průměrného hodinového výdělku specialistů v církevní oblasti a příbuzných oborech v regionu hl. město raha v roce 2011 (103 Kč) byl výdělek zaměstnanců DS v roce 2011 vyšší o 88 %. Metodika odměňování zaměstnanců DS není vypracována. O ročních odměnách v roce 2011 rozhodoval jednatel společnosti. Roční odměny nejlepších zaměstnanců podle předložených dokladů přibližně odpovídaly jejich měsíční mzdě. V roce 2012 jsou zaměstnanci odměňováni čtvrtletně, o odměnách rozhoduje ředitelka DS. 2. rovedená školení administrátorů a uživatelů webu: Školení byla provedena, doklady prověřeny. Komise zhlédla prezenční listiny účastníků školení. 3. Krizová komunikace: Rozhovorem s pracovnicí oddělení R paní V. Kodetovou bylo potvrzeno, že se pracuje na manuálu krizové komunikace. Střediskům Diakonie je poskytována podpora, pokud o ni požádají. 4. R strategie středisek: Rozhovorem s paní V. Kodetovou bylo potvrzeno, že existuje R strategie Diakonie ČCE, z níž mohou čerpat také střediska. Na R strategiích jednotlivých středisek bude možno pracovat v následujících letech. 5. Tvorba tiskových zpráv: Rozhovorem s paní V. Kodetovou bylo zjištěno, že na požádání jsou pro střediska připravovány tiskové zprávy, naposledy zejména jako podpora vzniku střediska Diakonie Západní Čechy. 6. R podpora střediskových akcí: Rozhovorem s paní V. Kodetovou bylo zjištěno, že podpora v této oblasti je poskytována, pokud o ni střediska požádají. ravidelný servis není poskytován. 7. Hodnota výstupů plnění médií: Na dotaz komise paní V. Kodetová sdělila, že plnění médií bylo hodnoceno porovnáním s obvyklými cenami a následným faktickým vyčíslením hodnoty kampaně pro Diakonii ČCE. Efektivita kampaní a jejich význam pro činnost středisek nejsou vyhodnocovány. 8. dministrace veřejných sbírek: Komise zhlédla dokumenty, které předložila účetní paní B. Lavická. Dokumenty prokázaly rozsah činnosti, která je v této oblasti prováděna pro střediska. 9. Zprostředkování materiálních darů: Rozhovorem s paní V. Kodetovou komise ověřila, že dochází ke zprostředkovávání věcných darů pro střediska. 5

6 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C příloha Dlouhodobá práce se sponzory: Komise se dotazovala na způsob práce se sponzory, na přínos této práce pro střediska a na vyhodnocování její efektivity; paní V. Kodetová vysvětlila složitost dlouhodobé práce se sponzory a zajišťování dobrého povědomí o jménu Diakonie. Konkrétní dopady do středisek nelze doložit. 11. ravidelný HR servis: Rozhovorem s pracovnicí sekretariátu ředitelství Diakonie ČCE paní I. Swiatkovou komise zjistila, že servis v oblasti lidských zdrojů je střediskům poskytován zveřejňováním dokumentů v Datasafe. Na pracovněprávní dotazy ze středisek odpovídá em J. Soběslavský. Bez ankety mezi řediteli či personalisty středisek nelze ověřit, zda je individuální poradenství dostatečné. 12. růběžná aktualizace vzorových dokumentů a HR agend v Datasafe: Komise zhlédla dokumenty, které jsou střediskům k dispozici v Datasafe. Komise není s to posoudit, zda jsou dokumenty aktualizovány podle změn zákonů a vyhlášek. 13. Vzdělávací akce v rámci Ředitelské akademie. V rozhovoru s paní Š. Bumbálkovou bylo vysvětleno, jakým způsobem jsou vzděláváni ředitelé středisek. Toto vzdělávání považuje komise za významnou práci DS pro střediska. Komise zhlédla prezenční listiny účastníků a faktury vystavené za pronájmy místností a za občerstvení pro účastníky. Lektoři poskytovali služby bezplatně. Jejich působení bylo dohodnuto ústně bez písemných smluv. Finanční přínos tohoto způsobu vzdělávání stanovený porovnáním s obvyklými cenami vzdělávacích služeb činí cca 500 tis. Kč. 14. ilotní testování a implementace informačního systému Unicorn Universe: V rozhovoru s ředitelem Diakonie ČCE D. Šourkem, který byl v r také ředitelem DS, bylo zjištěno, že informační systém Unicorn Universe je nakupován jako služba. S poskytovatelem služby byly uzavřeny 3 smlouvy, které komise zhlédla: a) Smlouva o vytvoření studie k zavedení systému za částku 400 tis. Kč s termínem plnění do konce roku 2011, která mj. zahrnuje individuální přizpůsobení systému potřebám uživatele. b) Smlouva o zavedení služby za částku 40 tis. Kč s termínem plnění do konce roku c) Smlouva o užívání služby za měsíční částku 45 tis. Kč platná od ledna Měsíční částka zahrnuje postupně klesající náklady na implementaci systému a postupně stoupající náklady na jeho provoz a užívání. lnění smluv je dokumentováno akceptačními protokoly, které komise zhlédla. rohlídkou účetních dokladů bylo ověřeno, že provedené práce byly fakturovány a že je DS proplatila. 15. odklady pro ekonomické řízení Diakonické servisní agentury: Komise zhlédla doklady agendy DH a podklady pro centrální nákup energií. V rozhovoru s ředitelem D. Šourkem bylo zjištěno, že v roce 2011 bylo pro centrální nákup energií vypracováno zadání výběrového řízení a metodika výběrového řízení. Byly shromážděny příslušné údaje z jednotlivých středisek. ráce ustala po odchodu pracovníka, který se touto záležitostí zabýval. V současné době jsou znovu shromažďovány aktualizované údaje ze středisek. 16. Individuální konzultace poskytované střediskům: Rozhovorem s ředitelem D. Šourkem bylo zjištěno, že individuální konzultace jsou střediskům poskytovány v oblastech kvality a na vyžádání také v oblasti R a v právních otázkách. oskytnuté konzultace nejsou přehledně dokumentovány. Zkoumáním údajů o konzultacích v pracovní agendě příslušných zaměstnanců se komise pro přílišnou náročnost nezabývala. 17. dministrace centrálního pojištění: Rozhovorem s ředitelem D. Šourkem bylo zjištěno, že centrální pojištění je sjednáno pro budovy, které jsou majetkem Diakonie ČCE a jejích středisek, a pro automobily, které Diakonie ČCE a její střediska využívají pro svou činnost. Finanční přínos centrálního pojištění budov v porovnání s dřívější výší pojistného, které samostatně platila jednotlivá střediska, činí cca 400 tis. Kč. Zároveň došlo ke zvýšení hodnoty pojištění. Budovy jsou pojištěny u společnosti Kooperativa (VIG). ojištění bylo sjednáno prostřednictvím brokera INSI Optimum. Komise zhlédla příslušné smlouvy uzavřené s brokerem i s pojistitelem. 18. dministrace systému e-learningu: Rozhovorem s ředitelem D. Šourkem bylo zjištěno, že nákup systému e-learningu byl financován částečně z projektu DV(i)D a částečně z prostředků Diakonie ČCE. Hostování na serveru je zahrnuto do nákladů DS. 6

7 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C příloha 1 V roce 2011 probíhaly práce na přípravě kurzů Úvod do diakonické práce, Řízení kvality, Standardy kvality, Stáří a stárnutí a Manažerská supervize. Kurzy jsou před dokončením a dle plánu budou spuštěny Konzultace v oblasti projektového managementu: odle vyjádření ředitele D. Šourka byly konzultace poskytovány převážně v souvislosti s rekonstrukcí školy v Merklíně. oskytování konzultací není samostatně sledováno. Komisi nebyly předloženy žádné doklady o provedených konzultacích. 20. Komise zkontrolovala účetní doklady nejvýznamnějších položek evidovaných na účtu DS Ostatní služby. Byly zkontrolovány doklady k položkám: - televizní spot kampaně Otevřeno seniorům cca 400 tis Kč - zavádění informačního systému Unicorn Universe 440 tis Kč - činnost daňového poradce související s přípravou kulatého stolu cca 40 tis Kč 21. Komise zkontrolovala účetní doklady všech položek evidovaných na účtu DS Služby IT v celkové částce cca 390 tis. Kč. Jedná se o náklady na správu serveru, na migraci dat, na hostování e-learningu, na mail hosting a na web server. Některé z těchto nákladů byly přeúčtovány z Diakonie ČCE ředitelství. 22. Komise zkontrolovala účetní doklady položek evidovaných na účtu DS DHM od Kč/ks v celkové částce téměř 398 tis. Kč. Jedná se o nákupy zařízení a vybavení kanceláří DS, včetně nákupů výpočetní techniky. 23. Komise namátkově zkontrolovala účetní doklady položek evidovaných na účtu Diakonie ČCE ředitelství DHM od 501 Kč/ks. Jedná se o vybavení pro kanceláře ředitelství a pro školicí středisko (monitory, projektory, kávovary) v celkové částce cca 250 tis. Kč a vybavení pro školu v Merklíně v celkové částce cca 348 tis. Kč včetně příslušných smluv. Na účtu jsou dále evidovány náklady na pořízení DVD duplikátoru pro projekt LifeTool a náklady projektu DV(i)D v částce cca 200 tis. Kč. 24. Komise zkontrolovala smlouvy a účetní doklady k rekonstrukci vnitřního plynovodu v domě v raze 2, Belgická 22 za částku cca 250 tis. Kč, které jsou evidovány na účtu DČCE ředitelství Komise nekontrolovala rozsah agendy odpora kvality, neboť dle svědectví členů DRD je tato agenda vykonávána ve prospěch středisek v potřebném rozsahu. Komise navrhuje DRD, aby v rámci další kontrolní činnosti byla provedena kontrola realizace investiční akce Rekonstrukce 1. patra budovy Belgická 22, a to zejména z hlediska posouzení všech použitých finančních zdrojů. Závěr: rovedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závadné stavy. V raze dne odpisy členů kontrolní komise odpisy dotazovaných zaměstnanců DS a ředitelství odpis ředitele Diakonie ČCE, který se seznámil s kontrolní zprávou 7

8 Výkaz činnosti Diakonické servisní agentury, s. r. o, za rok 2011 a rozúčtování jejích služeb v rámci Diakonie ČCE Úvod Diakonická servisní agentura, s. r. o, byla založena rozhodnutím správní rady Diakonie ČCE jako nástroj na organizování, zajišťování a poskytování servisních a společných služeb v rámci Diakonie ČCE. ostavení a činnost DS v rámci skupiny diakonických zařízení jsou stanoveny Organizačním řádem Diakonie ČCE. Střediska Diakonie ČCE byla zavázána rozhodnutím SRD, aby odebírala poskytované služby a činnosti DS a podílela se na úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s činností DS dle stanoveného klíče zohledňujícího velikost obratu střediska, resp. podílem z vybraných příjmů střediska vzhledem k součtu vybraných příjmů všech středisek. Úkolem DS je: oskytovat podporu SRD a realizovat její rozhodnutí ve prospěch všech diakonických zařízení Realizovat úkoly a aktivity vyplývající z koncepce DČCE Zabezpečovat společné servisní a podpůrné služby a činnosti oskytovat individuální služby střediskům a školám DČCE, případně dalším organizacím řehled hospodaření DS v roce 2011 Celkové náklady: Celkové výnosy: Zisk/ztráta: Fakturace střediskům: Ostatní výnosy: Z toho: Spotřebované nákupy Nákup služeb Osobní náklady Daně a poplatky Jiné provozní náklady Finanční náklady Kč Kč Kč Kč + DH (povinné služby) Kč Kč (prodej služeb a zboží) Kč (investiční akce pro DČCE) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Způsob rozúčtování nákladů DS povinné služby střediskům ) Dle odpracovaných hodin očet vykázaných hodin celkem: Celkové náklady služeb fakturované střediskům: Kč Fakturovaná cena za hodinu výkonu: 559 Kč + DH B) Dle činností (viz dále) Metodika: řiřazení známých nákladů činnostem řiřazení pracovních úvazků činnostem Zůstatek jako režijní náklady Rozpočítaní režie na úvazky řiřazení režie činnostem Vnější vztahy Činnosti poskytované v rámci činností vnějších vztahů: ravidelný R servis Diakonie ČCE odpora R středisek 8

9 Implementace webu + provoz webu Realizace kampaně Otevřeno seniorům Získávání zdrojů (FR) ersonální zabezpečení 2011: M. Balcar 1.0 (FR 0,5, web 0,2, koncepce a řízení 0,3) V. Kodetová 0,8 (1.0 od října 2011 R servis 0,4, R středisek 0,2, kampaň 0,4). Hanych 0,6 (R servis 0,5, web 0,1) M. Funke 0,6 (pouze 1 měsíc) Celkem odpracováno hod. (z toho 5 hodin D) ) R servis a podpora R středisek Obsah činností: Tiskové zprávy, práce s médii Články do novin a časopisů Diakonický prostor v ČB, Bratrstvu apod. 12 x 4 stránky Monitoring médií měsíčně Zpráva o činnosti a výroční zpráva (text, grafika, tisk) Zastupování na veletrzích a výstavách Společenský večírek pro sponzory a přátele Celodiakonické prezentační předměty (letáky, brožurky, desky, apod.) Správa a aktualizace kontaktů a adres Krizová komunikace Individuální konzultace střediskům R strategie středisek, tvorba TK zpráv, podpora při tvorbě webu R podpora střediskových akcí odpora komunikace sloučení Diakonie západ odrobný výčet mediálních činností: viz příloha 1. Náklady: Mzdové náklady 1,4 úvazku Kč Nákup materiálu (letáky, VZ 2010 apod.) Kč Nákup služeb (zejména grafické práce) Kč B) Rodina webů Obsah činností: Implementace společného webového řešení Tvorba 46 propojených webů organizačních jednotek + specifických projektů Hlavní portál Diakonie ČCE + administrace oskytnuté služby: 2x 2 dny školení administrátorů ze středisek (celkem 32 hodin, raha, Valašské Meziříčí) Technická podpora + školení uživatelů (Srovnávací cena na trhu Kč/měsíc) dministrace webu (zřizování, nastavování práv, komunikace s dodavateli) dministrace obsahu hlavního portálu Rozesílání elektronického newsletteru 1x měsíčně Individuální implementace obsahu (tvorba) webu pro 8 středisek Úprava řešení dle požadavků (foto u pracovníků, barevné mutace apod.) Zvláštní výstup: Nominace na cenu v soutěži Žihadlo (mezi 3 nejlepšími weby roku 2011) Náklady provozu: Nákup služeb (provoz, školení, úpravy) Kč ( Kč, Kč, Kč) 0,2 úvazku (administrace webu) Kč 0,1 úvazku (administrace obsahu Kč 9

10 C) Sociální a reklamní kampaň Otevřeno seniorům Obsah činností: ráce na přípravě kampaně (výroba TV spotu, grafické práce, jednání s dodavateli) Reklama v TV, časopisech apod. mediální prostor Udržování kampaně R práce (0,4 úvazku) Výstupy: lnění médií (ČT, Instinkt, Týden, Metro, MFR, Cinestar, telefonní budky) hodnota Kč + DH Specifické výstupy: Ocenění Žihadlo 2011 Nejlepší televizní reklama Shortlist Festival Cannes Být vidět 2011 Nejlepší integrovaná kampaň Náklady: Televizní spot Kč Reklama Kč 0,4 úvazku (R senior) Kč D) Fundraising a získávání prostředků Obsah činností: Rozesílání grantového kalendáře (1x měsíčně) dministrace veřejných sbírek všech středisek + specifických projektů Zprostředkování materiálních darů (IKE, hračky, C apod) Jednání s dárci a nadacemi + koordinace Dlouhodobá práce se sponzory a dárci dministrace a provoz aukčního serveru Účast na dobročinných akcích partnerů (např. bazarech) Výstupy 2011: Získáno Kč (ve formě cash nebo materiálního či nemateriálního plnění viz příloha) Úspora hromadná smlouva T-mobile cca Kč ( Kč střediska Kč zaměstnanci výpočet: 300 čísel Kč úspora) Náklady 2011: 0,5 úvazku Kč Večírek pro sponzory Kč + D Kč odíl režijních nákladů Lidské zdroje Obsah činností: ravidelný HR servis Správa účtů na inzertních serverech jobs.cz a práce.cz dministrace personalistiky ředitelů a ředitelek Ředitelská akademie organizační a personální zajištění ersonální zabezpečení 2011: Mašková 0,5 úvazku M. Rousová D Celkem odpracováno hodin (z toho 137 hodin D) Výstupy: růběžná aktualizace vzorových dokumentů a HR agend na Datasafe Individuální pracovně právní poradenství (telefonické a elektronické) Zdarma inzertní servery jobs.cz a práce.cz (odhadovaná hodnota úspory Kč) 10

11 Vedení personální agendy ředitelů a ředitelek (41 personálních agend) Zpracování podkladů pro roční hodnocení 6 dní (48 hodin) Ředitelská akademie (odhadovaný přínos/úspora cca Kč lidí 3 akce) Náklady: ersonální administrativa (0,5 úvazku) Kč oradenství a Ř (D 117 hod) Kč řeklad lektorů (D 20 hod) Kč odíl režijních nákladů Systematizace řízení Obsah činností: říprava a tvorba diakonických směrnic (dlouhodobý projekt) nalýzy a popisy procesů organizace a organizačních jednotek Zavádění jednotného informačního systému DČCE (dlouhodobý projekt) ersonální zabezpečení 2011: D. Dvořák (1 úvazek jen leden, únor) M. ištorová (0,5 úvazku od dubna 2011) Celkem odpracováno 992 hodin Výstupy/aktivity: Seznámení s činností DS a náplní jednotlivých oddělení a pracovníků IV V odpora při fúzi Diakonie Západní Čechy IV VIII nalýza DataSafe VI rocesy v DČCE: třídění, seskupování činností v oblastech a podoblastech IV VI Tvorba několika návrhů zpracování procesů v DČCE IV VI Tvorba dokumentu Seznam procesů v DČCE IV VI R procesy IV VI Návrh formuláře pro R plán IV V Návrh popisu procesu včetně grafického znázornění několik variant V VI Úprava smlouvy za služby DS V Diskuse a další ohledně smlouvy, DH, členství OJ v DČCE V IX Diskuse a úkoly F k ekonomickému a finančnímu řízení DČCE VII IX nalýza organizačních struktur pro potřeby ekonomického reportingu VIII ráce na NŘ DČCE (interní směrnice v Belgické) VI., IX., X Vzor zápisu SRS VI Diakonická směrnice o vzdělávání (intenzivně IX XI.) VI XII Zásadní diskuse nad finančním a ekonomickým řízením DČCE, příprava systému vyústění v lednu 2012 X XI Další materiály k Diakonické směrnici o vzdělávání (manuál = proces, check list, často kladené otázky) X XII Účast na VŘ na místo ředitele Diakonie Západní Čechy X nalýza účetních programů v DČCE XI řipomínkování a tvorba řádu poradních komisí VIII., XI UNICORN UNIVERSE a další IS (setkání + podklady pro rozhodnutí) IX XII UU analýza oblastí a procesů a dokumentů, které by tam mohli být XII Rozpočet DS, plán činnosti, analýza úkolů koncepce, metodika práce s koncepcí X XII říprava na fungování v roce 2012 (diskuse, setkání, materiály ) XI XII říprava různých podkladů ad hoc průběžně 11

12 řipomínkování různých materiálů ktivní účast včetně přípravy na poradách ředitelů, kulatém stolu s DRD Zadávání, kontrola a diskuse nad úkoly (zadávanými E ohledně sekcí, kontroly kvality služeb) Náklady 2011: Manažer systematizace Kč ilotní testování a implementační práce IS Kč odíl režijních nákladů průběžně průběžně průběžně Ekonomika a finance Obsah činností: Ekonomické řízení DS říprava celodiakonických ekonomických směrnic Centrální nákupy Sběr dat ze středisek Komunikace s daňovým poradcem a auditorkou Konzultace a poradenství střediskům ersonální zabezpečení 2011: F. etrášek (1 úvazek od března 2011) Celkem odpracováno hodin Výstupy: Organizace workshopu účetních a ekonomů Zpracování dat z účetnictví středisek čtvrtletně (rozpočty, průběžné hospodaření) odklady pro ekonomické řízení DS (rozpočty apod.) Zpracování agendy DH Rozúčtování činností DS Zpracování podkladů pro centrální nákup energií Individuální konzultace střediskům dministrace centrálního pojištění Náklady 2011: Finanční manažer (1,0 úvazku) Kč Služby daňového poradce Kč říprava centrálních nákupů Kč odíl režijních nákladů odpora kvality Obsah činností: odpora středisek při řízení kvality služeb Konzultace osobní i elektronické odpůrná účast při inspekcích kvality dministrativní zabezpečení práce odborných sekcí ersonální zabezpečení 2011: E. rovazníková (1 úvazek) Celkem odpracováno hodin Výstupy: Interní konzultace, školení SQSS ve střediscích 60 Celkem 72 dní (některé výjezdy vícedenní) Inspekce (osobní účast při inspekci ve střediscích) 6 Celkem 13 dní (inspekce jsou vícedenní) Sekce vedoucích pracovníků 3 3 dny 12 (celkem 88 dní, počet ujetých km přes )

13 Interní konzultace Brno 3, Čáslav 1, Jablonec 5, Merklín 3, Myslibořice 1, Ostrava 1, raha SCS a LT 5, raha SK 14, raha Krč 13, lzeň 7, říbor 2, Rýmařov 2, Soběslav 1, Vlašim 2 Inspekce v roce 2011 proběhlo 8 inspekcí (Brno 2, Merklín, Ostrava, Vsetín, lzeň, Jablonec, Myslibořice), osobní účast na 6 inspekcích (Brno 2, Merklín, Ostrava, Jablonec, Myslibořice) 6 služeb prošlo inspekcí (v roce 2010 prošly 3 služby) průměr inspekcí 87,84 % ( ,97 %, ,25 %, ,99 % viz tabulka) Sekce porady vedoucích pracovníků 3 sekce (2 raha, 1 Brno) přednášející aedr. Medlíková Elektronické konzultace: Brno příprava na inspekci 2 služeb, vedoucí mají povinnost 1 ročně aktualizovat dokumentaci 52 hodin Čáslav aktualizace smluv 1 hodina Dvůr Králové zjišťování povinnosti očkování 1 hodina Jablonec příprava na inspekci 63,5 hodin Krabčice vyjádření ke stížnosti na kvalitu služby 7 hodin Merklín příprava na inspekci, el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci ve středisku 14 hodin Myslibořice příprava na inspekci 41,5 hodin Ostrava příprava na inspekci 19 hodin ísek zjišťování věcí týkajících se fakultativních služeb na MSV 0,5 hodin lzeň příprava na interní dokumentace, psaní závěrečných zpráv, el. konzultace dokumentace po osobní konzultaci 78 hodin raha - SCS pomoc s tvorbou metodik nového střediska 75 hodin raha Krč aktualizace dokumentů, pomoc s tvorbou, el. konzultace dokumentace po osobní konzultaci 86,5 hodin raha SK příprava na interní dokumentace, psaní závěrečných zpráv, el. konzultace dokumentace po osobní konzultaci 69 hodin raha Stodůlky el. konzultace dokumentů 3 hodiny raha Strašnice el. konzultace dokumentů 0,5 hodin říbor el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci 9,5 hodin Rýmařov el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci 61 hodin Soběslav el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci 6 hodin Valmez Hospic 2,5 hodin Vlašim el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci 21,5 hodin Vsetín nápravná opatření po inspekci 15,5 hodin (přepočteno na dny: 78,5 dní) říprava na inspekci: služby zasílají (i na několikrát tak jak je postupně upravují) své dokumenty k závěrečné kontrole před inspekcí; dokumentaci je nutno přečíst, připomínkovat, dopsat chybějící metodiky, postupy El. konzultace: služby zasílají své dokumenty k připomínkování, většinou se tato forma konzultace rozvine po osobní konzultaci ve středisku, kde se dohodne další postup aktualizace a opravy dokumentů Nápravná opatření po inspekci: pomoc s dokumentací, kterou inspekce napadla říprava na konzultaci: před konzultací je nutno prostudovat předem zaslanou dokumentaci saní závěrečné zprávy: z každé konzultace je pořizován zápis se zjištěnými nedostatky a dobrou praxí, který je zasílán k dalšímu použití do středisek 13

14 Další aktivity: říprava sekcí, přednášení na kurzech Spolupráce se vzdělávacím úsekem saní a aktualizace vzorové dokumentace, zjišťování informací pro střediska ráce zadaná vedoucím Základní sociální poradenství dministrativa ošta kurzy pracovník v péči o člověka s demencí spolupráce na IV, na e-kurzech (které nebyly zaplaceny v rámci D) psaní a aktualizace vzorových dokumentů na základě poznatků z inspekcí, dopisování metodik (např. kompetence klienta, komunikace s rodinou, zjišťování osobních cílů u nekomunikujícího člověka apod.) aktualizace metodik na základě komunikace s MSV, ÚOOU, archiv, apod. podklady pro zjišťování kvantifikovatelných údajů, podklady pro kontrolu kvality ve střediscích pro zájemce o některou službu DČCE, pro lidi v tísni hledající na ředitelství radu pomoc R zejména s počty služeb, kontaktů do výročních zpráv apod., aktualizace kontaktů a počet služeb, zakládání papírových listin, vyúčtování cest, vyřízení jednoduchých telefonátů ze středisek, konzultace s právníkem, inspektory služeb apod. nejčastěji vyřízení jednoduchých otázek ze středisek, rozesílání informací získaných na MSV Náklady: Specialista kvality (1,0 úvazku) Kč odíl režijních nákladů dministrativa a správa Obsah činností: rávní podpora IT služby Zahraniční vztahy ersonální zabezpečení 2011: J. Soběslavský (0,3 úvazku) M. Ducho (0,2 úvazku) E. Balcarová (D 150 hodin) E. Grollová (D 112 hodin) J. Dus (0,5 úvazku od září 2011) Celkem odpracováno hodin (z toho 412 hodin D) ) rávní podpora Obsah činnosti: racovně právní poradenství Jednoduché právní případy Nákup externích právních služeb Kauza Javorník Založení DS a D Reklamace Terezín Spor o příspěvky Hospic Kontrola smluv (škola Ostrava) Smlouva agentura středisko Smlouvy okolo domu Belgická (věcná břemena, náhrada škody, ) Sloučení Diakonie západ 14 65,5 hodin 39 hodin 163 hodin 17 hodin 7,5 hodin 147 hodin 36 hodin (přepočteno na dny 59 dní)

15 Náklady: K Tomášek Kč J. Soběslavský Kč SI/codexis Kč odíl režijních nákladů B) Organizace zahraničních vztahů Obsah činnosti: zastupování v zahraničních grémiích příprava a zprostředkování projektů zahraničním dárcům zahraniční návštěvy outcome a income zahraniční projekty spolupráce organizování zahraničních cest překlady textů a dokumentů administrace zahraničních vztahů Výstupy: Zastupování na Kirchentag Dresden (4 dny) Činnost v rámci Eurodiakonie (valné shromáždění, pracovní skupiny, sdílení informací) Diakonie Neumuester/Zurich řečníci pro ředitelskou akademii, navázání partnerství Organizace americké studijní cesty (12 pracovníků) odhadovaná úspora Kč (ubytování a strava) Diakonie Cluj/Rumunsko stáž skupiny pracovníků sesterské organizace Spolupříprava zahraničních projektů HEKS + Otto per mille (Brno, Rolnička) Navázání spolupráce s Diakonie Neuendettelsau + Diakonie Sachsen Náklady: Koordinátor zahr. vztahů ang Kč Koordinátor zahr. vztahů ger. (D) Kč Koordinátor studijní cesty (D) Kč odíl režijních nákladů C) Společné IT služby Obsah činností: dministrativa a správa ové pošty dministrativa a správa Datasafe dministrativa systému elearnigu Nákup externích služeb (mailserver, hosting, ) Výstupy: Změna mailserveru na diakonie.cz (původně diakoniecce.cz) změna všech ových adres Změna poskytovatele služeb Změna centrálního serveru + nastavení vzdáleného přístupu Vyhledání a test nových produktů (videokonference, servery apod.) Konzultace střediskům Repase darovaných C pro střediska (80 ks) Náklady: Manažer IT (0,2 úvazku) Kč Hostování elearningové aplikace Kč Mailhosting Kč odíl režijních nákladů 15

16 Další činnosti DS Obsah činností: Realizace investiční akce rekonstrukce 1. patra v Belgické ul. Koordinace škol Účetní služby (nejsou součástí povinného odběru) rojektový management ersonální zabezpečení 2011: B. Lavická (0,4 úvazku účetnictví) H. Janouchová (0,6 úvazku účetnictví) K. Viktorová (0,2 úvazku koordinace škol) O. Mutlová (0,5 úvazku projektový management) Celkem odpracováno hodin Výstupy: Organizace výstavby Vzdělávacího centra DČCE Koordinace činnosti ŠO Komplexní účetní služby (ředitelství, D, HR, SCS) dministrace a zúčtování projektů DČCE (investiční i neinvestiční) rojekt lbert preventivní programy rojekt Merklín administrace Bezbariérová Belgická dministrace společného pojištění Konzultace v oblasti projektového managementu Náklady: Zpracování účetnictví Kč Koordinace škol Kč rojektový management Kč odíl režijních nákladů Režijní a provozní činnosti Obsah činností: Účetnictví DS Domovnictví (úklid + ubytovna) Správa C dministrativní činnosti Řízení organizace ersonální zabezpečení 2011: B. Lavická (0,4 úvazku) H. Janouchová (0,4 úvazku) Urbánková (0,5 úvazku 0,3 úklid, 0,2 domovnictví) M. Ducho (0,3 úvazku) Mašková (0,5 úvazku) Celkem odpracováno hodin (z toho 622 hodin D) Náklady: Účetnictví (Lavická, Janouchová) Kč Úklid a domovnictví (Urbánková + D) Kč Správa IT, C a sítě (Ducho) Kč dministrativní činnosti (Mašková) Kč Ostatní D Kč odíl režijních nákladů 16

17 Souhrnné údaje odpracovaných hodin Vnější vztahy hodin + 5 hodin D Lidské zdroje 896 hodin hodin D Ekonomika a finance hodin Systematizace 992 hodin Kvalita hodin dministrativa a správa hodin hodin D Další činnosti hodin Režie hodin hodin D Celkem hodin z toho povinné služby střediskům hodin tj. 92,6% Souhrnné údaje náklady činností Činnost římé náklady Režijní náklady Vnější vztahy Kč Kč Lidské zdroje Kč Kč Ekonomika a finance Kč Kč Systematizace Kč Kč Kvalita Kč Kč dministrativa a správa Kč Kč Další činnosti Kč Kč CELKEM Kč Kč 17

18 ovinné služby střediskům Výsledovka 2011 CELKEM Investiční Jiná činnost REŽIE Vnější vztahy HR Ekonomika Řízení Kvalita dministrativa a správa Další činnosti Celkem diakonická servisní agentura s. r. o. akce R servis Kampaň Web FR IT služby rávní sl. Zahraničí M školy úvazky 7,3 2,1 1,4 0,4 0,3 0,5 0,5 1 0,5 1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,2 9,4 Náklady 501 Nákup materiálu Energie x Spotřebované nákupy Opravy a udržování budov Cestovní náklady Náklady na reprezentaci Služby x Služby Mzdové náklady (vč. odvodů) Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady - stravenky provize x Osobní náklady Ostatní poplatky x Daně a poplatky Zůstatková cena prodaného dlouhodobého zák. pojištění za zaměstnance x Jiné provozní náklady Kurzové ztráty Bankovní poplatky x Finanční náklady Náklady celkem Rozúčtování režijních nákladů Náklady na činnost - celkové, rozpočítané Výnosy Výnosy Tržby z prodeje služeb - střediskům Tržby z prodeje služeb - ostatní Tržby za zboží x Tržby za vlastní výkony a zboží Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotnéh Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlení x Jiné provozní výnosy Úroky z běžného účtu Kurzové zisky x Finanční výnosy Výnosy celkem Zisk /ztráta , ,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 18

19 říloha č. 1 R servis DČCE Měsíc Datum / týden Typ akce Obsah Odp. osoby roběhlo říprava Formát Spolupráce 1. I.-III. příprava II. fáze kampaně Otevřeno seniorům, H I.-III. outdoor a print reklama I.-III. dokončení logomanuálu ppt, el. podpis vizuály, web, banner-spot 1/1-1/8; CLV, rámečky 90 cm cd I.-II. helpdesk pro novou rodinu webů MB, H, ICT Vizus I.-II. I.-II. I TZ 1.2. TK II.-III. I.-III. brand center koncept (rebrand na Evangelická diakonie) anglické, německé tiskoviny vč. skládačky příprava nové prezentační moduly interní roller, nástěnky, vlajka ad. arlament, vláda, samospráva - podmínky inzerce pro střediska Spouštění rodiny webů 4 weby + konzultace, MB N ICT Thamesdown, Falcon CineXpress Mafra, Metro, Economia, Railreklam, JCD Ivan Hozák, resp. avel Groll, Szkandera Keboola Industries, EVO CRETIVE, EB letáky Szkandera, H N ad lib Hewer?, Szkandera formát 1/4 str. opakovaně MB, H web říprava zprávy o činnosti pro synod H prezentace střediska Diakonie.cz spuštění nového portálu 105. narozeniny - medializace pro středisko Dvůr Králové NNO zahájení Týdnů pro neziskový sektor rozhovory ČT Dobré ráno, Zprávy v půl šesté mediální partnerství ČT uzavření dohody pro rok 2011 příprava II. fáze kampaně Otevřeno seniorům MB, H; press kit, ppt Vizus iniciovala Čáslav Stř. Čechy, H letáky, promo DČCE středisko Dvůr Králové (akce DČCE) Bydlení seniorů, Sobotín, MB press, tv spot, H I.-III. outdoor a print reklama II.-III. II. I.-II. II. I.-II. I.-II. 3. I.-III. Diakonie Západ příprava interní/externí komunikace postprodukce video e-learning, nástěnná propagace helpdesk pro novou rodinu webů rozšíření, tipy výjezd fotoseriál klienti středisek DČCE německé tiskoviny vč. skládačky příprava nové prezentační moduly interní roller, nástěnky, vlajka ad. Spouštění rodiny webů 3 weby + konzultace, DŠ, odd. vzděl. vizuály, web, banner-spot manuál komunikace, letáky NNO; DČCE členem asociace Dobra Krupová, Hana Řezáčová ČT, anticipace programové spolupráce Thamesdown, Falcon CineXpress Mafra, Metro, Economia, Railreklam, JCD střediska lzeň, Rokycany, Merklín DVD, postery TDT studio; Szkandera MB, H ICT Vizus H- focení v terénu středisko Merklín, M. Rozhoň, EB letáky Szkandera, H N ad lib Hewer, Szkandera MB, H web Tvorba 4 webů + konzultace MB, H web říprava zprávy o činnosti pro synod H,, MB prezentace Střediska příprava II. fáze kampaně Otevřeno seniorům, H I.-III. outdoor a print reklama TZ TZ Ministr školství navštívil Ratolest, BM III.-IV. E, TZ BCC - charity bazaar, BOHEMI hotel raha partnerství Český rozhlas konzultace, MB vizuály, web, banner-spot rozesílka press info 2x TZ; letáky, promo Thamesdown, Falcon CineXpress Mafra, Metro, Economia, Railreklam, JCD objednávka spec. škola BCC, Hotel Grand Bohemia, CITY 19

20 III TZ II.-III. III.-IV. III.-IV. III.-IV. arlament Vláda Samospráva inzerce severní Morava brand center koncept, čekáme/jednání (Evangelická diakonie) formát 1/4 str. opakovaně, MB N ICT TZ nový portál rodina webů DČCE, MB press info E Mezinárodní den odstranění rasové diskriminace téma DČCE NNO Konference neziskových organizací promo DČCE příprava podkladů VZ 2010 revize konceptu promo projektu LifeTool spuštění webu výjezd fotoseriál klienti středisek DČCE Spouštění webů 2 weby + konzultace, H press info, H (akce DČCE) říbor, Ostrava SŠ, Rýmařov Keboola Industries, EVO CRETIVE? NNO, DČCE členem asociace H,, MB publikace grafik M. Szkandera H, MB ICT ORDN LIFETOOL H- focení v terénu handicap, rodiny, M. Rozhoň MB, H web říprava zprávy o činnosti pro synod H,, MB prezentace Střediska 4. IV. E Sbírka "do církve" Dar s velkým D MB N poster výzva TZ TZ Velikonoční zaměstnanecká sbírka DČCE pro Etiopii kick off meet a natáčení video spotu 20-40' Světový den zdraví témata DČCE (skupiny klientů-příběhy?), MB press info I. vizibilita ČT V.- VI., XI.-XII.2011, H N press info Szkandera, sbory ČCE, senioráty pro středisko projektů E. Grollová Thamesdown, Lucky Man Films E ukce pro Litoměřice MB press info vlastní aukční systém TZ E E E III.-IV. E Velikonoční zaměstnanecká sbírka DČCE pro Etiopii Dobré ráno s ČT rozhovor Velikonoční sbírka NGO Market prezentace DČCE na veletrhu neziskovek High Level Conference EY2012 (Brusel) David Šourek ve Studiu ČT24 a tv přenosu TK z S ČR Schola Nova konference, veletrh (speciální školy) příprava podkladů VZ 2010 revize konceptu! Spouštění webů 4 weby + konzultace press info II., banner BCC pro středisko projektů E. Grollová MB, media coverage Česká televize Ostrava MB, H, semiář BCC; stánek, panel, Konfer. setkání k tématu DŠ promo web, FB, H N stánek H, publikace MB, H web Fórum 2000, střediska Most, LifeTool Eurodiaconia říprava zprávy o činnosti pro synod H,, MB prezentace Střediska 5. E Zasedání synodu ČCE MB, H podklady TZ TK Mezinárodní den rodiny témata DČCE (SOS RODIN) Otevřeno seniorům výroční tiskovka DČCE ke kampani, MB, H; DŠ N press info press kit, TZ, videoprojekce mimořádný briefing ministra Drábka podklady střed. Rokycany, lzeň robono, Česká televize, Černá labuť E ukce pro Litoměřice MB, H press informace vlastní aukční systém V.-VI. zpracování podkladů, grafika VZ 2011 H, publikace Studio Hozák TZ Otevřeno seniorům.cz press info robono, ČT, RWE ad V.-XII TZ Metro vizuálová inzerce (1/8) distribuce tv spot - partnerství a programová spolupráce ČT Diakonie ČCE na Kirchentagu vdrážďanech V. scyscraper bannery OMOZTE promo media robono, MB press info, dvd, beta 20', 60' robono, ČT, Falcon press info Diakonie Vsetín, ČT (Otřísal) H, MB,, EB stánek, events ČCE, ekum. odd. 20

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DIAKONIE ČCE V ROCE 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI DIAKONIE ČCE V ROCE 2011 TISK č. 10 A 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 10 A ZPRÁVA O ČINNOSTI DIAKONIE ČCE V ROCE 2011 I. Úvod Rok 2011 byl již 22. rokem činnosti Diakonie ČCE. Jak jsme již v poslední době zvyklí,

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 12 ZPRÁVA O ČINNOSTI DIAKONIE ČCE V ROCE 2010

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 12 ZPRÁVA O ČINNOSTI DIAKONIE ČCE V ROCE 2010 TISK č. 12 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 12 ZPRÁVA O ČINNOSTI DIAKONIE ČCE V ROCE 2010 I. Úvod V roce 2010 vstoupila Diakonie ČCE do třetí dekády své existence a činnosti. Tento 21.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

TISK č. 10 A Komise (B, D)

TISK č. 10 A Komise (B, D) TISK č. 10 A Komise (B, D) 3. zasedání 33. synodu ČCE (30. 5. 2. 6. 2013) TISK č. 10 A ZPRÁVA O ČINNOSTI DIAKONIE ČCE V ROCE 2012 I. Úvod Rok 2012 byl v životě Diakonie ČCE již 23. rokem její činnosti

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v %

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Pro jednání výroční konference VOS 2011 Dne: 7. 2. 2011 K bodu programu č.: 5 Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Obsah: Hospodaření v roce 2010 Komentář k hospodaření za rok 2010

Více

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Náklady 31.12.2011 31.12.2012 plán 2012 plán 2013 Spotřebované nákupy celkem 3 240 243 3 912 997 3 305 3 930 Spotřebované materiálu 501110 Spotřeba materiálu-hřiště

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

TISK č. 10 A (Komise B, D)

TISK č. 10 A (Komise B, D) TISK č. 10 A (Komise B, D) 4. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 1. 6. 2014) TISK 10A ZPRÁVA O ČINNOSTI DIAKONIE ČCE V ROCE 2013 I. Úvod Pomoc má mnoho tváří a stejně tak i činnost Diakonie ČCE, jež poskytuje

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Program Obecně o kontrole Plánování kontrol Kontroly vykonávané MF Rizikové

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výsledovka analyticky APSS ČR

Výsledovka analyticky APSS ČR Výsledovka analyticky APSS ČR Číslo účtu Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Rok 2014 31.12.2011 do 31.12.2012 rozpočet do 30.6.2013 rozpočet skutečnost skutečnost skutečnost Náklady 501100 Spotřeba materiálu-tonery,kancel.potřeby

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy.

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Obchodní nabídka pro partnery projektu Přednáškový sál v pavilonu G2

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 4 věc:.2012 Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 dopad na rozpočet: Ne zpracoval: Jitka Sottnerová, DiS.,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více