ZPRÁVA DOZORČÍ RADY DIAKONIE ČCE O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. ZASEDÁNÍ 33. SYNODU ČCE č. 29

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA DOZORČÍ RADY DIAKONIE ČCE O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. ZASEDÁNÍ 33. SYNODU ČCE č. 29"

Transkript

1 TISK č. 10 C 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C ZRÁV DOZORČÍ RDY DIKONIE ČCE O LNĚNÍ USNESENÍ 1. ZSEDÁNÍ 33. SYNODU ČCE č. 29 ) Usnesení 1. zasedání 33. synodu ČCE č. 29 Synod ukládá dozorčí radě Diakonie ČCE, aby 2. zasedání 33. synodu předložila zprávu, z níž bude patrné, jak jsou využity příspěvky středisek na činnost ústředí. B) Usnesení dozorčí rady Diakonie ČCE ze dne : DRD bere na vědomí zápis o provedení kontroly hospodaření DS a Diakonie ČCE ředitelství a předkládá ho 2. zasedání 32. synodu jako přílohu 1 této zprávy. C) odrobná zpráva: 1. ostup dozorčí rady Diakonie ČCE Dozorčí rada Diakonie ČCE (dále DRD) po svém ustavení postupně přijala 2 usnesení: Červenec 2011, bod 10: DRD ustavuje komisi ve složení. Haška, V. Kopecký, L. Valková, S. Zikmundová. Tato komise provede důslednou kontrolu hospodaření s finančními prostředky vybranými od středisek. Dozorčí rada hospice Citadela bude mít možnost se s touto komisí setkat. Září 2011, bod 13: Komise ustavená usnesením DRD z , která má za úkol splnit usnesení synodu č. 29 z 1. zasedání 33. synodu, dohodne postup své práce po konání kulatého stolu. Kulatý stůl za účasti DRD, správní rady Diakonie ČCE (dále SRD) a ředitelů středisek DČCE proběhl Z jednání byl pořízen zápis. DRD požádala svým usnesením (zápis DRD č. 10/2011, bod 2), aby SRD předložila rozúčtování služeb, které v roce 2011 poskytla DS jednotlivým střediskům, na jehož základě provede DRD kontrolu hospodaření s finančními prostředky vybranými v roce 2011 od středisek. SRD požadované rozúčtování předložila nejprve ředitelům středisek na poradě a poté také DRD při jejím jednání Finanční prostředky získávané ze středisek DČCE Jednotlivá střediska Diakonie ČCE, která jsou součástí Diakonie ČCE, se podílejí na financování Diakonie ČCE na základě těchto ustanovení a předpisů: ŘD čl. 19 odst. 1 písm. c stanovuje, že střediska se podílejí na financování činnosti DČCE poskytnutím povinných příspěvků nebo povinným odběrem služeb, zajišťovaných centrálně. OŘD čl. 12 ve znění platném, v roce 2011 stanovuje povinný příspěvek středisek na financování činnosti ředitelství DČCE v konkrétní výši, tj. 25 tis. Kč pro střediska s obratem do 10 mil. Kč a 50 tis. Kč pro střediska s větším obratem. Dále stanovuje, že střediska jsou povinna odebírat služby, jejichž poskytování zajišťuje DČCE nebo jí pověřená servisní společnost ve smyslu čl. 5 odst. 5.6 OŘD. Rozhodnutí SRD číslo -4/2011_05 stanovuje střediskům povinnost uzavřít s Diakonickou servisní agenturou smlouvu o poskytování služeb. SRD v roce 2011 postupovala dle pravidla, že úhrn odvodů ze středisek nesmí přesáhnout 3,5 % jejich ročního obratu, která střediska odváděla v dřívějších letech. 3. Financování ředitelství Diakonie ČCE v roce 2011 (dle údajů k ) Činnost ředitelství Diakonie ČCE byla v roce 2011 financována z těchto zdrojů: příspěvky středisek DČCE (25 nebo 50 tis. Kč za středisko) prodané služby (Merklín škola a vzdělávací kurzy) Kč Kč 1

2 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C nájemné (od DS tis. Kč a od středisek Kolín, Terezín) tržby z prodeje dlouhodobého majetku nadační příspěvky, dary příspěvky a dary ze zahraničí provozní dotace MSV a MZ (DV(i)D, LifeTool, O LLZ, Ne násilí aj.) jiné výnosy (zúčtování fondů, úroky, kurzové zisky aj.) výnosy celkem Získané výnosy byly v roce 2011 použity k úhradě těchto nákladů: nákupy materiálu, energií a DHIM služby (opravy, cestovné, spoje, IT, nájemné, lektoři, poradenství aj.) osobní náklady (mzdy, odměny a související náklady) daně, poplatky, pokuty a penále ostatní náklady (1 300 tis. na vybavení Terezín, pojistné, kurzové ztráty aj.) poskytnuté příspěvky náklady celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Hospodaření ředitelství DČCE v roce 2011 bez zahrnutí odpisů skončilo ztrátou Hospodaření ředitelství DČCE v roce 2011 se zahrnutím odpisů skončilo ztrátou Kč Kč o provedení auditu do bude ztráta dle doporučení auditora uhrazena z rezervního fondu nebo ponechána na účtu nerozdělený zisk/ztráta. 4. Financování Diakonické servisní agentury, s. r. o., v roce 2011 (dle údajů k ) Činnost Diakonické servisní agentury, s. r. o., byla v roce 2011 financována z těchto zdrojů: tržby za služby fakturované střediskům DČCE tržby za služby fakturované ostatním tržby za zboží Ostatní výnosy (úroky, kurzové zisky) výnosy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Finanční prostředky od středisek Diakonie ČCE získávala Diakonická servisní agentura, s. r. o., v roce 2011 na základě smluv o poskytování služeb, které s jednotlivými středisky v průběhu roku postupně uzavřela. Smlouvy byly uzavřeny v souladu s ŘD a s dalšími výše zmíněnými interními předpisy. DRD shledala, že uzavřené smlouvy nejsou v rozporu s platným právem ČR ani s platným právem ČCE. Získané výnosy byly v roce 2011použity k úhradě těchto nákladů: nákupy drobného hmotného majetku Kč nákupy materiálu a energií Kč opravy a udržování budov Kč cestovné Kč reprezentace a pohoštění Kč nájemné a ubytování Kč právní služby Kč ekonomické služby Kč služby související s IT, internet, poštovné, telefon Kč propagace (náklady na R a fundraising) Kč pojištění Kč nákupy drobného nehmotného majetku (software) Kč ostatní služby (kampaň Otevřeno seniorům, IS Unicorn Universe aj.) Kč osobní náklady (mzdy, odvody z mezd a sociální náklady) Kč daně a poplatky Kč ostatní náklady (zákonné pojištění za zaměstnance) Kč finanční náklady (kurzové ztráty a bankovní poplatky) Kč náklady celkem Kč

3 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C Hospodaření Diakonické servisní agentury v roce 2011 skončilo ziskem (tato výše zisku odpovídá 2,5 % marži z hodnoty fakturovaných služeb) Kč Bližší údaje o struktuře a hodnotě služeb, které poskytovala Diakonická servisní agentura v roce 2011, jsou uvedeny v dokumentu Výkaz činnosti Diakonické servisní agentury, s. r. o., za rok 2011 a rozúčtování jejích služeb v rámci Diakonie ČCE, který je přílohou 2 této zprávy. 5. Hospodaření s fondy spravovanými Diakonií ČCE v roce 2011 Na počátku roku 2011 spravovala Diakonie ČCE celkem 16 fondů s celkovým jměním Kč. V průběhu roku byly zrušeny fond účelových darů, jeden ze dvou fondů humanitární pomoci, krizový sociální fond, fond diakonátu, fond středisek a fond provozního hospodaření. Jmění zrušených fondů bylo převedeno do existujících fondů. Fond projektu ráce s migranty byl v průběhu roku vyčerpán a projekt byl ukončen. K spravovala Diakonie ČCE těchto 9 fondů s celkovým jměním Kč: sociální fond Kč fond darů na výstavbu vzdělávacího centra Kč fond humanitární pomoci Kč fond darů Kč fond darů HEKS pro středisko ve Vrchlabí Kč fond sbírek Kč fond svatodušní sbírka Kč fond reprodukce majetku Kč rezervní fond Kč celkem Kč Významná část jmění shromážděného ve fondech je rozpůjčena v rámci Diakonie ČCE. Jedná se o půjčky poskytnuté těmto subjektům: Středisko v Čáslavi Kč Středisko v Merklíně Kč Středisko v lzni Kč Středisko celostátních programů a služeb v raze Kč Středisko křesťanské pomoci v raze Kč Středisko humanitární a rozvojové pomoci v raze Kč Středisko v Sobotíně Kč Středisko v Uherském Hradišti (dlouhodobá půjčka) Kč Diakonická akademie, s. r. o Kč Diakonická servisní agentura, s. r. o Kč celkem Kč Zbývající část jmění fondů tvoří pohledávky za středisky z neuhrazených příspěvků z minulých let ( Kč) a nedokončené stavební akce. 6. růběh kontroly hospodaření: a. Kontrola byla zahájena , pokračovala a byla ukončena zápisem o provedení kontroly. b. Kontrolní komise provedla kontrolu objemu cca 4 mil. Kč, což je 32 % celkového obratu DS. Kontrolovaný objem odpovídá doporučené praxi. Byly zkontrolovány zejména oblasti hospodaření, které zahrnují plnění vůči střediskům, tj.: způsob vykazování hodin a jejich hodnota vůči mediánu v neziskovém sektoru, provedená školení administrátorů a uživatelů webu, krizová komunikace, R strategie středisek, tvorba tiskových zpráv, R podpora střediskových akcí, hodnota výstupů plnění médií, administrace veřejných sbírek, 3

4 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C zprostředkování materiálních darů, dlouhodobá práce se sponzory, pravidelný HR servis, průběžná aktualizace vzorových dokumentů a HR agend v Datasafe, individuální pracovněprávní poradenství, vzdělávací akce v rámci Ředitelské akademie, pilotní testování a implementace informačního systému, podklady pro ekonomické řízení Diakonické servisní agentury, zpracování agend DH, zpracování podkladů pro centrální nákup energií, individuální konzultace poskytované střediskům, administrace centrálního pojištění, administrace systému e-learningu, konzultace v oblasti projektového managementu. c. Tyto oblasti komise kontrolovala v rozhovorech s odpovědnými osobami, které zodpověděly dotazy členů komise, a zkoumáním prvotních dokladů. d. Výsledek kontroly byl projednán s ředitelem DČCE dne Stížnosti středisek a způsob jejich vyřízení DRD řešila problematiku související s povinným nákupem služeb od DS a s platbami středisek za ně také prostřednictvím stížností, které podali ředitelé nebo orgány středisek Betlém, Vsetín a Valašské Meziříčí. DRD stížnosti zamítla, protože neshledala pochybení v postupu SRD při rozhodování o povinném uzavírání smluv mezi Diakonickou servisní agenturou a středisky. 8. Shrnutí rovedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závadné stavy. Z provedené kontroly vzešly tyto podněty k další kontrolní činnosti: realizace investiční akce rekonstrukce 1. patra v sídle Diakonie ČCE v raze, Belgická 22, posouzení strategie R a případných dalších strategií, vyhodnocení efektivity kampaně Otevřeno seniorům vůči činnosti středisek, činnost Diakonické akademie, vyčíslování deklarovaných dosahovaných úspor. Závěr kontrolního zjištění, který je obsažen v zápisu o provedení kontroly, komise předložila DRD v jejím zasedání DRD na něj reagovala usnesením uvedeným v části B této zprávy. 9. řílohy 1. Zápis o provedení kontroly hospodaření Diakonické servisní agentury, s. r. o., a Diakonie ČCE ředitelství 2. Výkaz činnosti Diakonické servisní agentury, s. r. o., za rok 2011 a rozúčtování jejích služeb v rámci Diakonie ČCE 4

5 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C příloha 1 Zápis o provedení kontroly hospodaření Diakonické servisní agentury, s. r. o., a Diakonie ČCE ředitelství Kontrolní komise ve složení. Haška, V. Kopecký, L. Valková a S. Zikmundová provedla kontrolu objemu cca 4 mil. Kč, což je 32 % celkového obratu DS. Kontrolovaný objem odpovídá doporučené praxi. Kontrola všech dokladů není reálná z hlediska časových možností členů DRD, kontrola vzorku operací je obvyklá metoda doporučovaná standardy pro kontrolní činnost. V průběhu kontroly komise postupovala tak, že se nejprve v rozhovoru seznámila se základními parametry příslušné činnosti DS, zjišťovala, jakým způsobem daná činnost slouží střediskům, a pokud bylo možno doložit činnost doklady, ověřila tvrzení i předmětnými doklady. Byly zkontrolovány zejména následující oblasti hospodaření, které zahrnují plnění vůči střediskům. 1. Způsob vykazování hodin a jejich hodnota vůči mediánu v neziskovém sektoru: Kontrolou bylo zjištěno, že vykazování hodin se opírá o záznamy v systému, do něhož vkládá údaje každý zaměstnanec a který schvalují nadřízení. ovinnost evidovat dobu pracovního výkonu a povinnost kontroly jsou uvedeny v racovním řádu Diakonie ČCE. O množství vykázaných hodin je možné se hodnověrně opřít. Cena fakturovaná za hodinu výkonu stanovená jako podíl celkových nákladů a počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci činí 559 Kč. růměrný hodinový výdělek vypočtený obdobným způsobem z nákladů očištěných o režie a o povinné odvody zaměstnavatele činí 194 Kč. V porovnání s mediánem průměrného výdělku v nevýdělečném sektoru za rok 2009 zjištěným v informačním systému ISV (142 Kč) byl průměrný hodinový výdělek zaměstnanců DS v roce 2011 cca o 37 % vyšší. V porovnání s mediánem průměrného hodinového výdělku specialistů v církevní oblasti a příbuzných oborech v regionu hl. město raha v roce 2011 (103 Kč) byl výdělek zaměstnanců DS v roce 2011 vyšší o 88 %. Metodika odměňování zaměstnanců DS není vypracována. O ročních odměnách v roce 2011 rozhodoval jednatel společnosti. Roční odměny nejlepších zaměstnanců podle předložených dokladů přibližně odpovídaly jejich měsíční mzdě. V roce 2012 jsou zaměstnanci odměňováni čtvrtletně, o odměnách rozhoduje ředitelka DS. 2. rovedená školení administrátorů a uživatelů webu: Školení byla provedena, doklady prověřeny. Komise zhlédla prezenční listiny účastníků školení. 3. Krizová komunikace: Rozhovorem s pracovnicí oddělení R paní V. Kodetovou bylo potvrzeno, že se pracuje na manuálu krizové komunikace. Střediskům Diakonie je poskytována podpora, pokud o ni požádají. 4. R strategie středisek: Rozhovorem s paní V. Kodetovou bylo potvrzeno, že existuje R strategie Diakonie ČCE, z níž mohou čerpat také střediska. Na R strategiích jednotlivých středisek bude možno pracovat v následujících letech. 5. Tvorba tiskových zpráv: Rozhovorem s paní V. Kodetovou bylo zjištěno, že na požádání jsou pro střediska připravovány tiskové zprávy, naposledy zejména jako podpora vzniku střediska Diakonie Západní Čechy. 6. R podpora střediskových akcí: Rozhovorem s paní V. Kodetovou bylo zjištěno, že podpora v této oblasti je poskytována, pokud o ni střediska požádají. ravidelný servis není poskytován. 7. Hodnota výstupů plnění médií: Na dotaz komise paní V. Kodetová sdělila, že plnění médií bylo hodnoceno porovnáním s obvyklými cenami a následným faktickým vyčíslením hodnoty kampaně pro Diakonii ČCE. Efektivita kampaní a jejich význam pro činnost středisek nejsou vyhodnocovány. 8. dministrace veřejných sbírek: Komise zhlédla dokumenty, které předložila účetní paní B. Lavická. Dokumenty prokázaly rozsah činnosti, která je v této oblasti prováděna pro střediska. 9. Zprostředkování materiálních darů: Rozhovorem s paní V. Kodetovou komise ověřila, že dochází ke zprostředkovávání věcných darů pro střediska. 5

6 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C příloha Dlouhodobá práce se sponzory: Komise se dotazovala na způsob práce se sponzory, na přínos této práce pro střediska a na vyhodnocování její efektivity; paní V. Kodetová vysvětlila složitost dlouhodobé práce se sponzory a zajišťování dobrého povědomí o jménu Diakonie. Konkrétní dopady do středisek nelze doložit. 11. ravidelný HR servis: Rozhovorem s pracovnicí sekretariátu ředitelství Diakonie ČCE paní I. Swiatkovou komise zjistila, že servis v oblasti lidských zdrojů je střediskům poskytován zveřejňováním dokumentů v Datasafe. Na pracovněprávní dotazy ze středisek odpovídá em J. Soběslavský. Bez ankety mezi řediteli či personalisty středisek nelze ověřit, zda je individuální poradenství dostatečné. 12. růběžná aktualizace vzorových dokumentů a HR agend v Datasafe: Komise zhlédla dokumenty, které jsou střediskům k dispozici v Datasafe. Komise není s to posoudit, zda jsou dokumenty aktualizovány podle změn zákonů a vyhlášek. 13. Vzdělávací akce v rámci Ředitelské akademie. V rozhovoru s paní Š. Bumbálkovou bylo vysvětleno, jakým způsobem jsou vzděláváni ředitelé středisek. Toto vzdělávání považuje komise za významnou práci DS pro střediska. Komise zhlédla prezenční listiny účastníků a faktury vystavené za pronájmy místností a za občerstvení pro účastníky. Lektoři poskytovali služby bezplatně. Jejich působení bylo dohodnuto ústně bez písemných smluv. Finanční přínos tohoto způsobu vzdělávání stanovený porovnáním s obvyklými cenami vzdělávacích služeb činí cca 500 tis. Kč. 14. ilotní testování a implementace informačního systému Unicorn Universe: V rozhovoru s ředitelem Diakonie ČCE D. Šourkem, který byl v r také ředitelem DS, bylo zjištěno, že informační systém Unicorn Universe je nakupován jako služba. S poskytovatelem služby byly uzavřeny 3 smlouvy, které komise zhlédla: a) Smlouva o vytvoření studie k zavedení systému za částku 400 tis. Kč s termínem plnění do konce roku 2011, která mj. zahrnuje individuální přizpůsobení systému potřebám uživatele. b) Smlouva o zavedení služby za částku 40 tis. Kč s termínem plnění do konce roku c) Smlouva o užívání služby za měsíční částku 45 tis. Kč platná od ledna Měsíční částka zahrnuje postupně klesající náklady na implementaci systému a postupně stoupající náklady na jeho provoz a užívání. lnění smluv je dokumentováno akceptačními protokoly, které komise zhlédla. rohlídkou účetních dokladů bylo ověřeno, že provedené práce byly fakturovány a že je DS proplatila. 15. odklady pro ekonomické řízení Diakonické servisní agentury: Komise zhlédla doklady agendy DH a podklady pro centrální nákup energií. V rozhovoru s ředitelem D. Šourkem bylo zjištěno, že v roce 2011 bylo pro centrální nákup energií vypracováno zadání výběrového řízení a metodika výběrového řízení. Byly shromážděny příslušné údaje z jednotlivých středisek. ráce ustala po odchodu pracovníka, který se touto záležitostí zabýval. V současné době jsou znovu shromažďovány aktualizované údaje ze středisek. 16. Individuální konzultace poskytované střediskům: Rozhovorem s ředitelem D. Šourkem bylo zjištěno, že individuální konzultace jsou střediskům poskytovány v oblastech kvality a na vyžádání také v oblasti R a v právních otázkách. oskytnuté konzultace nejsou přehledně dokumentovány. Zkoumáním údajů o konzultacích v pracovní agendě příslušných zaměstnanců se komise pro přílišnou náročnost nezabývala. 17. dministrace centrálního pojištění: Rozhovorem s ředitelem D. Šourkem bylo zjištěno, že centrální pojištění je sjednáno pro budovy, které jsou majetkem Diakonie ČCE a jejích středisek, a pro automobily, které Diakonie ČCE a její střediska využívají pro svou činnost. Finanční přínos centrálního pojištění budov v porovnání s dřívější výší pojistného, které samostatně platila jednotlivá střediska, činí cca 400 tis. Kč. Zároveň došlo ke zvýšení hodnoty pojištění. Budovy jsou pojištěny u společnosti Kooperativa (VIG). ojištění bylo sjednáno prostřednictvím brokera INSI Optimum. Komise zhlédla příslušné smlouvy uzavřené s brokerem i s pojistitelem. 18. dministrace systému e-learningu: Rozhovorem s ředitelem D. Šourkem bylo zjištěno, že nákup systému e-learningu byl financován částečně z projektu DV(i)D a částečně z prostředků Diakonie ČCE. Hostování na serveru je zahrnuto do nákladů DS. 6

7 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 10 C příloha 1 V roce 2011 probíhaly práce na přípravě kurzů Úvod do diakonické práce, Řízení kvality, Standardy kvality, Stáří a stárnutí a Manažerská supervize. Kurzy jsou před dokončením a dle plánu budou spuštěny Konzultace v oblasti projektového managementu: odle vyjádření ředitele D. Šourka byly konzultace poskytovány převážně v souvislosti s rekonstrukcí školy v Merklíně. oskytování konzultací není samostatně sledováno. Komisi nebyly předloženy žádné doklady o provedených konzultacích. 20. Komise zkontrolovala účetní doklady nejvýznamnějších položek evidovaných na účtu DS Ostatní služby. Byly zkontrolovány doklady k položkám: - televizní spot kampaně Otevřeno seniorům cca 400 tis Kč - zavádění informačního systému Unicorn Universe 440 tis Kč - činnost daňového poradce související s přípravou kulatého stolu cca 40 tis Kč 21. Komise zkontrolovala účetní doklady všech položek evidovaných na účtu DS Služby IT v celkové částce cca 390 tis. Kč. Jedná se o náklady na správu serveru, na migraci dat, na hostování e-learningu, na mail hosting a na web server. Některé z těchto nákladů byly přeúčtovány z Diakonie ČCE ředitelství. 22. Komise zkontrolovala účetní doklady položek evidovaných na účtu DS DHM od Kč/ks v celkové částce téměř 398 tis. Kč. Jedná se o nákupy zařízení a vybavení kanceláří DS, včetně nákupů výpočetní techniky. 23. Komise namátkově zkontrolovala účetní doklady položek evidovaných na účtu Diakonie ČCE ředitelství DHM od 501 Kč/ks. Jedná se o vybavení pro kanceláře ředitelství a pro školicí středisko (monitory, projektory, kávovary) v celkové částce cca 250 tis. Kč a vybavení pro školu v Merklíně v celkové částce cca 348 tis. Kč včetně příslušných smluv. Na účtu jsou dále evidovány náklady na pořízení DVD duplikátoru pro projekt LifeTool a náklady projektu DV(i)D v částce cca 200 tis. Kč. 24. Komise zkontrolovala smlouvy a účetní doklady k rekonstrukci vnitřního plynovodu v domě v raze 2, Belgická 22 za částku cca 250 tis. Kč, které jsou evidovány na účtu DČCE ředitelství Komise nekontrolovala rozsah agendy odpora kvality, neboť dle svědectví členů DRD je tato agenda vykonávána ve prospěch středisek v potřebném rozsahu. Komise navrhuje DRD, aby v rámci další kontrolní činnosti byla provedena kontrola realizace investiční akce Rekonstrukce 1. patra budovy Belgická 22, a to zejména z hlediska posouzení všech použitých finančních zdrojů. Závěr: rovedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závadné stavy. V raze dne odpisy členů kontrolní komise odpisy dotazovaných zaměstnanců DS a ředitelství odpis ředitele Diakonie ČCE, který se seznámil s kontrolní zprávou 7

8 Výkaz činnosti Diakonické servisní agentury, s. r. o, za rok 2011 a rozúčtování jejích služeb v rámci Diakonie ČCE Úvod Diakonická servisní agentura, s. r. o, byla založena rozhodnutím správní rady Diakonie ČCE jako nástroj na organizování, zajišťování a poskytování servisních a společných služeb v rámci Diakonie ČCE. ostavení a činnost DS v rámci skupiny diakonických zařízení jsou stanoveny Organizačním řádem Diakonie ČCE. Střediska Diakonie ČCE byla zavázána rozhodnutím SRD, aby odebírala poskytované služby a činnosti DS a podílela se na úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s činností DS dle stanoveného klíče zohledňujícího velikost obratu střediska, resp. podílem z vybraných příjmů střediska vzhledem k součtu vybraných příjmů všech středisek. Úkolem DS je: oskytovat podporu SRD a realizovat její rozhodnutí ve prospěch všech diakonických zařízení Realizovat úkoly a aktivity vyplývající z koncepce DČCE Zabezpečovat společné servisní a podpůrné služby a činnosti oskytovat individuální služby střediskům a školám DČCE, případně dalším organizacím řehled hospodaření DS v roce 2011 Celkové náklady: Celkové výnosy: Zisk/ztráta: Fakturace střediskům: Ostatní výnosy: Z toho: Spotřebované nákupy Nákup služeb Osobní náklady Daně a poplatky Jiné provozní náklady Finanční náklady Kč Kč Kč Kč + DH (povinné služby) Kč Kč (prodej služeb a zboží) Kč (investiční akce pro DČCE) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Způsob rozúčtování nákladů DS povinné služby střediskům ) Dle odpracovaných hodin očet vykázaných hodin celkem: Celkové náklady služeb fakturované střediskům: Kč Fakturovaná cena za hodinu výkonu: 559 Kč + DH B) Dle činností (viz dále) Metodika: řiřazení známých nákladů činnostem řiřazení pracovních úvazků činnostem Zůstatek jako režijní náklady Rozpočítaní režie na úvazky řiřazení režie činnostem Vnější vztahy Činnosti poskytované v rámci činností vnějších vztahů: ravidelný R servis Diakonie ČCE odpora R středisek 8

9 Implementace webu + provoz webu Realizace kampaně Otevřeno seniorům Získávání zdrojů (FR) ersonální zabezpečení 2011: M. Balcar 1.0 (FR 0,5, web 0,2, koncepce a řízení 0,3) V. Kodetová 0,8 (1.0 od října 2011 R servis 0,4, R středisek 0,2, kampaň 0,4). Hanych 0,6 (R servis 0,5, web 0,1) M. Funke 0,6 (pouze 1 měsíc) Celkem odpracováno hod. (z toho 5 hodin D) ) R servis a podpora R středisek Obsah činností: Tiskové zprávy, práce s médii Články do novin a časopisů Diakonický prostor v ČB, Bratrstvu apod. 12 x 4 stránky Monitoring médií měsíčně Zpráva o činnosti a výroční zpráva (text, grafika, tisk) Zastupování na veletrzích a výstavách Společenský večírek pro sponzory a přátele Celodiakonické prezentační předměty (letáky, brožurky, desky, apod.) Správa a aktualizace kontaktů a adres Krizová komunikace Individuální konzultace střediskům R strategie středisek, tvorba TK zpráv, podpora při tvorbě webu R podpora střediskových akcí odpora komunikace sloučení Diakonie západ odrobný výčet mediálních činností: viz příloha 1. Náklady: Mzdové náklady 1,4 úvazku Kč Nákup materiálu (letáky, VZ 2010 apod.) Kč Nákup služeb (zejména grafické práce) Kč B) Rodina webů Obsah činností: Implementace společného webového řešení Tvorba 46 propojených webů organizačních jednotek + specifických projektů Hlavní portál Diakonie ČCE + administrace oskytnuté služby: 2x 2 dny školení administrátorů ze středisek (celkem 32 hodin, raha, Valašské Meziříčí) Technická podpora + školení uživatelů (Srovnávací cena na trhu Kč/měsíc) dministrace webu (zřizování, nastavování práv, komunikace s dodavateli) dministrace obsahu hlavního portálu Rozesílání elektronického newsletteru 1x měsíčně Individuální implementace obsahu (tvorba) webu pro 8 středisek Úprava řešení dle požadavků (foto u pracovníků, barevné mutace apod.) Zvláštní výstup: Nominace na cenu v soutěži Žihadlo (mezi 3 nejlepšími weby roku 2011) Náklady provozu: Nákup služeb (provoz, školení, úpravy) Kč ( Kč, Kč, Kč) 0,2 úvazku (administrace webu) Kč 0,1 úvazku (administrace obsahu Kč 9

10 C) Sociální a reklamní kampaň Otevřeno seniorům Obsah činností: ráce na přípravě kampaně (výroba TV spotu, grafické práce, jednání s dodavateli) Reklama v TV, časopisech apod. mediální prostor Udržování kampaně R práce (0,4 úvazku) Výstupy: lnění médií (ČT, Instinkt, Týden, Metro, MFR, Cinestar, telefonní budky) hodnota Kč + DH Specifické výstupy: Ocenění Žihadlo 2011 Nejlepší televizní reklama Shortlist Festival Cannes Být vidět 2011 Nejlepší integrovaná kampaň Náklady: Televizní spot Kč Reklama Kč 0,4 úvazku (R senior) Kč D) Fundraising a získávání prostředků Obsah činností: Rozesílání grantového kalendáře (1x měsíčně) dministrace veřejných sbírek všech středisek + specifických projektů Zprostředkování materiálních darů (IKE, hračky, C apod) Jednání s dárci a nadacemi + koordinace Dlouhodobá práce se sponzory a dárci dministrace a provoz aukčního serveru Účast na dobročinných akcích partnerů (např. bazarech) Výstupy 2011: Získáno Kč (ve formě cash nebo materiálního či nemateriálního plnění viz příloha) Úspora hromadná smlouva T-mobile cca Kč ( Kč střediska Kč zaměstnanci výpočet: 300 čísel Kč úspora) Náklady 2011: 0,5 úvazku Kč Večírek pro sponzory Kč + D Kč odíl režijních nákladů Lidské zdroje Obsah činností: ravidelný HR servis Správa účtů na inzertních serverech jobs.cz a práce.cz dministrace personalistiky ředitelů a ředitelek Ředitelská akademie organizační a personální zajištění ersonální zabezpečení 2011: Mašková 0,5 úvazku M. Rousová D Celkem odpracováno hodin (z toho 137 hodin D) Výstupy: růběžná aktualizace vzorových dokumentů a HR agend na Datasafe Individuální pracovně právní poradenství (telefonické a elektronické) Zdarma inzertní servery jobs.cz a práce.cz (odhadovaná hodnota úspory Kč) 10

11 Vedení personální agendy ředitelů a ředitelek (41 personálních agend) Zpracování podkladů pro roční hodnocení 6 dní (48 hodin) Ředitelská akademie (odhadovaný přínos/úspora cca Kč lidí 3 akce) Náklady: ersonální administrativa (0,5 úvazku) Kč oradenství a Ř (D 117 hod) Kč řeklad lektorů (D 20 hod) Kč odíl režijních nákladů Systematizace řízení Obsah činností: říprava a tvorba diakonických směrnic (dlouhodobý projekt) nalýzy a popisy procesů organizace a organizačních jednotek Zavádění jednotného informačního systému DČCE (dlouhodobý projekt) ersonální zabezpečení 2011: D. Dvořák (1 úvazek jen leden, únor) M. ištorová (0,5 úvazku od dubna 2011) Celkem odpracováno 992 hodin Výstupy/aktivity: Seznámení s činností DS a náplní jednotlivých oddělení a pracovníků IV V odpora při fúzi Diakonie Západní Čechy IV VIII nalýza DataSafe VI rocesy v DČCE: třídění, seskupování činností v oblastech a podoblastech IV VI Tvorba několika návrhů zpracování procesů v DČCE IV VI Tvorba dokumentu Seznam procesů v DČCE IV VI R procesy IV VI Návrh formuláře pro R plán IV V Návrh popisu procesu včetně grafického znázornění několik variant V VI Úprava smlouvy za služby DS V Diskuse a další ohledně smlouvy, DH, členství OJ v DČCE V IX Diskuse a úkoly F k ekonomickému a finančnímu řízení DČCE VII IX nalýza organizačních struktur pro potřeby ekonomického reportingu VIII ráce na NŘ DČCE (interní směrnice v Belgické) VI., IX., X Vzor zápisu SRS VI Diakonická směrnice o vzdělávání (intenzivně IX XI.) VI XII Zásadní diskuse nad finančním a ekonomickým řízením DČCE, příprava systému vyústění v lednu 2012 X XI Další materiály k Diakonické směrnici o vzdělávání (manuál = proces, check list, často kladené otázky) X XII Účast na VŘ na místo ředitele Diakonie Západní Čechy X nalýza účetních programů v DČCE XI řipomínkování a tvorba řádu poradních komisí VIII., XI UNICORN UNIVERSE a další IS (setkání + podklady pro rozhodnutí) IX XII UU analýza oblastí a procesů a dokumentů, které by tam mohli být XII Rozpočet DS, plán činnosti, analýza úkolů koncepce, metodika práce s koncepcí X XII říprava na fungování v roce 2012 (diskuse, setkání, materiály ) XI XII říprava různých podkladů ad hoc průběžně 11

12 řipomínkování různých materiálů ktivní účast včetně přípravy na poradách ředitelů, kulatém stolu s DRD Zadávání, kontrola a diskuse nad úkoly (zadávanými E ohledně sekcí, kontroly kvality služeb) Náklady 2011: Manažer systematizace Kč ilotní testování a implementační práce IS Kč odíl režijních nákladů průběžně průběžně průběžně Ekonomika a finance Obsah činností: Ekonomické řízení DS říprava celodiakonických ekonomických směrnic Centrální nákupy Sběr dat ze středisek Komunikace s daňovým poradcem a auditorkou Konzultace a poradenství střediskům ersonální zabezpečení 2011: F. etrášek (1 úvazek od března 2011) Celkem odpracováno hodin Výstupy: Organizace workshopu účetních a ekonomů Zpracování dat z účetnictví středisek čtvrtletně (rozpočty, průběžné hospodaření) odklady pro ekonomické řízení DS (rozpočty apod.) Zpracování agendy DH Rozúčtování činností DS Zpracování podkladů pro centrální nákup energií Individuální konzultace střediskům dministrace centrálního pojištění Náklady 2011: Finanční manažer (1,0 úvazku) Kč Služby daňového poradce Kč říprava centrálních nákupů Kč odíl režijních nákladů odpora kvality Obsah činností: odpora středisek při řízení kvality služeb Konzultace osobní i elektronické odpůrná účast při inspekcích kvality dministrativní zabezpečení práce odborných sekcí ersonální zabezpečení 2011: E. rovazníková (1 úvazek) Celkem odpracováno hodin Výstupy: Interní konzultace, školení SQSS ve střediscích 60 Celkem 72 dní (některé výjezdy vícedenní) Inspekce (osobní účast při inspekci ve střediscích) 6 Celkem 13 dní (inspekce jsou vícedenní) Sekce vedoucích pracovníků 3 3 dny 12 (celkem 88 dní, počet ujetých km přes )

13 Interní konzultace Brno 3, Čáslav 1, Jablonec 5, Merklín 3, Myslibořice 1, Ostrava 1, raha SCS a LT 5, raha SK 14, raha Krč 13, lzeň 7, říbor 2, Rýmařov 2, Soběslav 1, Vlašim 2 Inspekce v roce 2011 proběhlo 8 inspekcí (Brno 2, Merklín, Ostrava, Vsetín, lzeň, Jablonec, Myslibořice), osobní účast na 6 inspekcích (Brno 2, Merklín, Ostrava, Jablonec, Myslibořice) 6 služeb prošlo inspekcí (v roce 2010 prošly 3 služby) průměr inspekcí 87,84 % ( ,97 %, ,25 %, ,99 % viz tabulka) Sekce porady vedoucích pracovníků 3 sekce (2 raha, 1 Brno) přednášející aedr. Medlíková Elektronické konzultace: Brno příprava na inspekci 2 služeb, vedoucí mají povinnost 1 ročně aktualizovat dokumentaci 52 hodin Čáslav aktualizace smluv 1 hodina Dvůr Králové zjišťování povinnosti očkování 1 hodina Jablonec příprava na inspekci 63,5 hodin Krabčice vyjádření ke stížnosti na kvalitu služby 7 hodin Merklín příprava na inspekci, el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci ve středisku 14 hodin Myslibořice příprava na inspekci 41,5 hodin Ostrava příprava na inspekci 19 hodin ísek zjišťování věcí týkajících se fakultativních služeb na MSV 0,5 hodin lzeň příprava na interní dokumentace, psaní závěrečných zpráv, el. konzultace dokumentace po osobní konzultaci 78 hodin raha - SCS pomoc s tvorbou metodik nového střediska 75 hodin raha Krč aktualizace dokumentů, pomoc s tvorbou, el. konzultace dokumentace po osobní konzultaci 86,5 hodin raha SK příprava na interní dokumentace, psaní závěrečných zpráv, el. konzultace dokumentace po osobní konzultaci 69 hodin raha Stodůlky el. konzultace dokumentů 3 hodiny raha Strašnice el. konzultace dokumentů 0,5 hodin říbor el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci 9,5 hodin Rýmařov el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci 61 hodin Soběslav el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci 6 hodin Valmez Hospic 2,5 hodin Vlašim el. konzultace dokumentů po osobní konzultaci 21,5 hodin Vsetín nápravná opatření po inspekci 15,5 hodin (přepočteno na dny: 78,5 dní) říprava na inspekci: služby zasílají (i na několikrát tak jak je postupně upravují) své dokumenty k závěrečné kontrole před inspekcí; dokumentaci je nutno přečíst, připomínkovat, dopsat chybějící metodiky, postupy El. konzultace: služby zasílají své dokumenty k připomínkování, většinou se tato forma konzultace rozvine po osobní konzultaci ve středisku, kde se dohodne další postup aktualizace a opravy dokumentů Nápravná opatření po inspekci: pomoc s dokumentací, kterou inspekce napadla říprava na konzultaci: před konzultací je nutno prostudovat předem zaslanou dokumentaci saní závěrečné zprávy: z každé konzultace je pořizován zápis se zjištěnými nedostatky a dobrou praxí, který je zasílán k dalšímu použití do středisek 13

14 Další aktivity: říprava sekcí, přednášení na kurzech Spolupráce se vzdělávacím úsekem saní a aktualizace vzorové dokumentace, zjišťování informací pro střediska ráce zadaná vedoucím Základní sociální poradenství dministrativa ošta kurzy pracovník v péči o člověka s demencí spolupráce na IV, na e-kurzech (které nebyly zaplaceny v rámci D) psaní a aktualizace vzorových dokumentů na základě poznatků z inspekcí, dopisování metodik (např. kompetence klienta, komunikace s rodinou, zjišťování osobních cílů u nekomunikujícího člověka apod.) aktualizace metodik na základě komunikace s MSV, ÚOOU, archiv, apod. podklady pro zjišťování kvantifikovatelných údajů, podklady pro kontrolu kvality ve střediscích pro zájemce o některou službu DČCE, pro lidi v tísni hledající na ředitelství radu pomoc R zejména s počty služeb, kontaktů do výročních zpráv apod., aktualizace kontaktů a počet služeb, zakládání papírových listin, vyúčtování cest, vyřízení jednoduchých telefonátů ze středisek, konzultace s právníkem, inspektory služeb apod. nejčastěji vyřízení jednoduchých otázek ze středisek, rozesílání informací získaných na MSV Náklady: Specialista kvality (1,0 úvazku) Kč odíl režijních nákladů dministrativa a správa Obsah činností: rávní podpora IT služby Zahraniční vztahy ersonální zabezpečení 2011: J. Soběslavský (0,3 úvazku) M. Ducho (0,2 úvazku) E. Balcarová (D 150 hodin) E. Grollová (D 112 hodin) J. Dus (0,5 úvazku od září 2011) Celkem odpracováno hodin (z toho 412 hodin D) ) rávní podpora Obsah činnosti: racovně právní poradenství Jednoduché právní případy Nákup externích právních služeb Kauza Javorník Založení DS a D Reklamace Terezín Spor o příspěvky Hospic Kontrola smluv (škola Ostrava) Smlouva agentura středisko Smlouvy okolo domu Belgická (věcná břemena, náhrada škody, ) Sloučení Diakonie západ 14 65,5 hodin 39 hodin 163 hodin 17 hodin 7,5 hodin 147 hodin 36 hodin (přepočteno na dny 59 dní)

15 Náklady: K Tomášek Kč J. Soběslavský Kč SI/codexis Kč odíl režijních nákladů B) Organizace zahraničních vztahů Obsah činnosti: zastupování v zahraničních grémiích příprava a zprostředkování projektů zahraničním dárcům zahraniční návštěvy outcome a income zahraniční projekty spolupráce organizování zahraničních cest překlady textů a dokumentů administrace zahraničních vztahů Výstupy: Zastupování na Kirchentag Dresden (4 dny) Činnost v rámci Eurodiakonie (valné shromáždění, pracovní skupiny, sdílení informací) Diakonie Neumuester/Zurich řečníci pro ředitelskou akademii, navázání partnerství Organizace americké studijní cesty (12 pracovníků) odhadovaná úspora Kč (ubytování a strava) Diakonie Cluj/Rumunsko stáž skupiny pracovníků sesterské organizace Spolupříprava zahraničních projektů HEKS + Otto per mille (Brno, Rolnička) Navázání spolupráce s Diakonie Neuendettelsau + Diakonie Sachsen Náklady: Koordinátor zahr. vztahů ang Kč Koordinátor zahr. vztahů ger. (D) Kč Koordinátor studijní cesty (D) Kč odíl režijních nákladů C) Společné IT služby Obsah činností: dministrativa a správa ové pošty dministrativa a správa Datasafe dministrativa systému elearnigu Nákup externích služeb (mailserver, hosting, ) Výstupy: Změna mailserveru na diakonie.cz (původně diakoniecce.cz) změna všech ových adres Změna poskytovatele služeb Změna centrálního serveru + nastavení vzdáleného přístupu Vyhledání a test nových produktů (videokonference, servery apod.) Konzultace střediskům Repase darovaných C pro střediska (80 ks) Náklady: Manažer IT (0,2 úvazku) Kč Hostování elearningové aplikace Kč Mailhosting Kč odíl režijních nákladů 15

16 Další činnosti DS Obsah činností: Realizace investiční akce rekonstrukce 1. patra v Belgické ul. Koordinace škol Účetní služby (nejsou součástí povinného odběru) rojektový management ersonální zabezpečení 2011: B. Lavická (0,4 úvazku účetnictví) H. Janouchová (0,6 úvazku účetnictví) K. Viktorová (0,2 úvazku koordinace škol) O. Mutlová (0,5 úvazku projektový management) Celkem odpracováno hodin Výstupy: Organizace výstavby Vzdělávacího centra DČCE Koordinace činnosti ŠO Komplexní účetní služby (ředitelství, D, HR, SCS) dministrace a zúčtování projektů DČCE (investiční i neinvestiční) rojekt lbert preventivní programy rojekt Merklín administrace Bezbariérová Belgická dministrace společného pojištění Konzultace v oblasti projektového managementu Náklady: Zpracování účetnictví Kč Koordinace škol Kč rojektový management Kč odíl režijních nákladů Režijní a provozní činnosti Obsah činností: Účetnictví DS Domovnictví (úklid + ubytovna) Správa C dministrativní činnosti Řízení organizace ersonální zabezpečení 2011: B. Lavická (0,4 úvazku) H. Janouchová (0,4 úvazku) Urbánková (0,5 úvazku 0,3 úklid, 0,2 domovnictví) M. Ducho (0,3 úvazku) Mašková (0,5 úvazku) Celkem odpracováno hodin (z toho 622 hodin D) Náklady: Účetnictví (Lavická, Janouchová) Kč Úklid a domovnictví (Urbánková + D) Kč Správa IT, C a sítě (Ducho) Kč dministrativní činnosti (Mašková) Kč Ostatní D Kč odíl režijních nákladů 16

17 Souhrnné údaje odpracovaných hodin Vnější vztahy hodin + 5 hodin D Lidské zdroje 896 hodin hodin D Ekonomika a finance hodin Systematizace 992 hodin Kvalita hodin dministrativa a správa hodin hodin D Další činnosti hodin Režie hodin hodin D Celkem hodin z toho povinné služby střediskům hodin tj. 92,6% Souhrnné údaje náklady činností Činnost římé náklady Režijní náklady Vnější vztahy Kč Kč Lidské zdroje Kč Kč Ekonomika a finance Kč Kč Systematizace Kč Kč Kvalita Kč Kč dministrativa a správa Kč Kč Další činnosti Kč Kč CELKEM Kč Kč 17

18 ovinné služby střediskům Výsledovka 2011 CELKEM Investiční Jiná činnost REŽIE Vnější vztahy HR Ekonomika Řízení Kvalita dministrativa a správa Další činnosti Celkem diakonická servisní agentura s. r. o. akce R servis Kampaň Web FR IT služby rávní sl. Zahraničí M školy úvazky 7,3 2,1 1,4 0,4 0,3 0,5 0,5 1 0,5 1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,2 9,4 Náklady 501 Nákup materiálu Energie x Spotřebované nákupy Opravy a udržování budov Cestovní náklady Náklady na reprezentaci Služby x Služby Mzdové náklady (vč. odvodů) Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady - stravenky provize x Osobní náklady Ostatní poplatky x Daně a poplatky Zůstatková cena prodaného dlouhodobého zák. pojištění za zaměstnance x Jiné provozní náklady Kurzové ztráty Bankovní poplatky x Finanční náklady Náklady celkem Rozúčtování režijních nákladů Náklady na činnost - celkové, rozpočítané Výnosy Výnosy Tržby z prodeje služeb - střediskům Tržby z prodeje služeb - ostatní Tržby za zboží x Tržby za vlastní výkony a zboží Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotnéh Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlení x Jiné provozní výnosy Úroky z běžného účtu Kurzové zisky x Finanční výnosy Výnosy celkem Zisk /ztráta , ,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 18

19 říloha č. 1 R servis DČCE Měsíc Datum / týden Typ akce Obsah Odp. osoby roběhlo říprava Formát Spolupráce 1. I.-III. příprava II. fáze kampaně Otevřeno seniorům, H I.-III. outdoor a print reklama I.-III. dokončení logomanuálu ppt, el. podpis vizuály, web, banner-spot 1/1-1/8; CLV, rámečky 90 cm cd I.-II. helpdesk pro novou rodinu webů MB, H, ICT Vizus I.-II. I.-II. I TZ 1.2. TK II.-III. I.-III. brand center koncept (rebrand na Evangelická diakonie) anglické, německé tiskoviny vč. skládačky příprava nové prezentační moduly interní roller, nástěnky, vlajka ad. arlament, vláda, samospráva - podmínky inzerce pro střediska Spouštění rodiny webů 4 weby + konzultace, MB N ICT Thamesdown, Falcon CineXpress Mafra, Metro, Economia, Railreklam, JCD Ivan Hozák, resp. avel Groll, Szkandera Keboola Industries, EVO CRETIVE, EB letáky Szkandera, H N ad lib Hewer?, Szkandera formát 1/4 str. opakovaně MB, H web říprava zprávy o činnosti pro synod H prezentace střediska Diakonie.cz spuštění nového portálu 105. narozeniny - medializace pro středisko Dvůr Králové NNO zahájení Týdnů pro neziskový sektor rozhovory ČT Dobré ráno, Zprávy v půl šesté mediální partnerství ČT uzavření dohody pro rok 2011 příprava II. fáze kampaně Otevřeno seniorům MB, H; press kit, ppt Vizus iniciovala Čáslav Stř. Čechy, H letáky, promo DČCE středisko Dvůr Králové (akce DČCE) Bydlení seniorů, Sobotín, MB press, tv spot, H I.-III. outdoor a print reklama II.-III. II. I.-II. II. I.-II. I.-II. 3. I.-III. Diakonie Západ příprava interní/externí komunikace postprodukce video e-learning, nástěnná propagace helpdesk pro novou rodinu webů rozšíření, tipy výjezd fotoseriál klienti středisek DČCE německé tiskoviny vč. skládačky příprava nové prezentační moduly interní roller, nástěnky, vlajka ad. Spouštění rodiny webů 3 weby + konzultace, DŠ, odd. vzděl. vizuály, web, banner-spot manuál komunikace, letáky NNO; DČCE členem asociace Dobra Krupová, Hana Řezáčová ČT, anticipace programové spolupráce Thamesdown, Falcon CineXpress Mafra, Metro, Economia, Railreklam, JCD střediska lzeň, Rokycany, Merklín DVD, postery TDT studio; Szkandera MB, H ICT Vizus H- focení v terénu středisko Merklín, M. Rozhoň, EB letáky Szkandera, H N ad lib Hewer, Szkandera MB, H web Tvorba 4 webů + konzultace MB, H web říprava zprávy o činnosti pro synod H,, MB prezentace Střediska příprava II. fáze kampaně Otevřeno seniorům, H I.-III. outdoor a print reklama TZ TZ Ministr školství navštívil Ratolest, BM III.-IV. E, TZ BCC - charity bazaar, BOHEMI hotel raha partnerství Český rozhlas konzultace, MB vizuály, web, banner-spot rozesílka press info 2x TZ; letáky, promo Thamesdown, Falcon CineXpress Mafra, Metro, Economia, Railreklam, JCD objednávka spec. škola BCC, Hotel Grand Bohemia, CITY 19

20 III TZ II.-III. III.-IV. III.-IV. III.-IV. arlament Vláda Samospráva inzerce severní Morava brand center koncept, čekáme/jednání (Evangelická diakonie) formát 1/4 str. opakovaně, MB N ICT TZ nový portál rodina webů DČCE, MB press info E Mezinárodní den odstranění rasové diskriminace téma DČCE NNO Konference neziskových organizací promo DČCE příprava podkladů VZ 2010 revize konceptu promo projektu LifeTool spuštění webu výjezd fotoseriál klienti středisek DČCE Spouštění webů 2 weby + konzultace, H press info, H (akce DČCE) říbor, Ostrava SŠ, Rýmařov Keboola Industries, EVO CRETIVE? NNO, DČCE členem asociace H,, MB publikace grafik M. Szkandera H, MB ICT ORDN LIFETOOL H- focení v terénu handicap, rodiny, M. Rozhoň MB, H web říprava zprávy o činnosti pro synod H,, MB prezentace Střediska 4. IV. E Sbírka "do církve" Dar s velkým D MB N poster výzva TZ TZ Velikonoční zaměstnanecká sbírka DČCE pro Etiopii kick off meet a natáčení video spotu 20-40' Světový den zdraví témata DČCE (skupiny klientů-příběhy?), MB press info I. vizibilita ČT V.- VI., XI.-XII.2011, H N press info Szkandera, sbory ČCE, senioráty pro středisko projektů E. Grollová Thamesdown, Lucky Man Films E ukce pro Litoměřice MB press info vlastní aukční systém TZ E E E III.-IV. E Velikonoční zaměstnanecká sbírka DČCE pro Etiopii Dobré ráno s ČT rozhovor Velikonoční sbírka NGO Market prezentace DČCE na veletrhu neziskovek High Level Conference EY2012 (Brusel) David Šourek ve Studiu ČT24 a tv přenosu TK z S ČR Schola Nova konference, veletrh (speciální školy) příprava podkladů VZ 2010 revize konceptu! Spouštění webů 4 weby + konzultace press info II., banner BCC pro středisko projektů E. Grollová MB, media coverage Česká televize Ostrava MB, H, semiář BCC; stánek, panel, Konfer. setkání k tématu DŠ promo web, FB, H N stánek H, publikace MB, H web Fórum 2000, střediska Most, LifeTool Eurodiaconia říprava zprávy o činnosti pro synod H,, MB prezentace Střediska 5. E Zasedání synodu ČCE MB, H podklady TZ TK Mezinárodní den rodiny témata DČCE (SOS RODIN) Otevřeno seniorům výroční tiskovka DČCE ke kampani, MB, H; DŠ N press info press kit, TZ, videoprojekce mimořádný briefing ministra Drábka podklady střed. Rokycany, lzeň robono, Česká televize, Černá labuť E ukce pro Litoměřice MB, H press informace vlastní aukční systém V.-VI. zpracování podkladů, grafika VZ 2011 H, publikace Studio Hozák TZ Otevřeno seniorům.cz press info robono, ČT, RWE ad V.-XII TZ Metro vizuálová inzerce (1/8) distribuce tv spot - partnerství a programová spolupráce ČT Diakonie ČCE na Kirchentagu vdrážďanech V. scyscraper bannery OMOZTE promo media robono, MB press info, dvd, beta 20', 60' robono, ČT, Falcon press info Diakonie Vsetín, ČT (Otřísal) H, MB,, EB stánek, events ČCE, ekum. odd. 20

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Obsah Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2008 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více