P R E F A B R I K A C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R E F A B R I K A C E"

Transkript

1 1 / P R E F A B R I K A C E

2 S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, Praha 5 tel.: , fax: C O N A J D E T E V T O M T O Č Í S L E 1 0 / P R E F A B R I K A C E V Č E S K É R E P U B L I C E D Y W I D A G P R E F A L Y S Á N A D L A B E M, A. S. / 8 SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR Na Zámecké 9, Praha 4 tel./ fax: V Í C E Ú Č E L O V Á H A L A V L I B E R C I / / H O S P I C C I T A D E L A V E V A L A Š S K É M M E Z I Ř Í Č Í C E N Y E C S N Z A R O K / 1 2 SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: / S P O J O V A C Í O B J E K T A T E R M I N Á L S E V E R 2 L E T I Š T Ě P R A H A R U Z Y N Ě N O V É T E C H N O L O G I E R E A L I Z O V A N É N A S T A V B Ě N Á K U P N Í H O C E N T R A V B R N Ě / / W I E L A R E T S ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI Samcova 1, Praha 1 tel.: fax:

3 Ročník: pátý Číslo: 1/2005 (vyšlo dne ) Vychází dvouměsíčně O B S A H Ú V O D N Í K Jana Margoldová / 2 T É M A V Ý V O J P R E FA B R I KOVA N ÝC H KO N ST R U KC Í Z P O H L E D U KO M I S E F I B P R O P R E FA B R I K AC I Ladislav Šašek / 3 P R O F I L Y P R E FA B R N O, A. S. / 7 D Y W I DAG P R E FA L Y S Á N A D L A B E M, A. S. / 8 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A PR E FA B R I K AC E V ČESKÉ R E P U B L I C E / 1 0 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E C E N Y ECSN Z A R O K 2004 Karel Dahinter / 1 2 V Í C E Ú Č E LOVÁ H A L A V LI B E R C I Pavel Čížek / 1 6 M O ST P Ř E S H A M E R S KÝ P OTO K V O B C I H O R S K Á KVI L DA N A ŠU M AV Ě Zdeněk Batal, Markéta Nezvalová / 2 1 H O S P I C CITA D E L A V E V A L AŠ S K É M M E Z I Ř Í Č Í Jaromír Vrba / 2 2 S P O J OVAC Í O B J E KT A T E R M I N Á L S E V E R 2 L E T I ŠT Ě P R A H ARUZYN Ě Pavel Čížek / 2 6 M AT E R I Á L Y A T E C H N O L O G I E N OV É T E C H N O LO G I E R E A L I ZOVA N É N A STAV B Ě N Á K U P N Í H O C E N T R A V BR N Ě Bohdan Víra / 3 1 V Ý V O J P Ř E D PJ AT ÝC H ST R O P Ů P R O BY TOV O U V Ý STAV B U V ČSR Bohumír Voves / 3 4 F I R E M N Í P R E Z E N T A C E SC H Ö C K WIT T E K S.R.O. / 3 7 V Ě D A A V Ý Z K U M V L I V V Y SYC H Á N Í N A Ú N O S N O ST, P O U Ž I T E L N O ST A ŽIVOT N O ST B E TO N OV ÝC H P RV K Ů A KO N ST R U KC Í Karel Bauer, Vladimír Červenka, Vladimír Křístek / 3 8 S TAT I C K É P R O B L É MY P Ř I R E G E N E R AC I P R E FA B R I KOVA N ÝC H B U D OV Šejnoha Jiří, Fajman Petr, Kuklík Pavel / 4 2 N O R M Y J A K O S T C E R T I F I K A C E P R AV D Ě P O D O B N O ST N Í P O ST U PY H O D N O C E N Í S P O L E H L I V O ST I E X I ST U J Í C Í C H KO N ST R U KC Í P O D L E ISO Jana Marková / 4 7 Z AVÁ D Ě N Í EN : NAV R H OVÁ N Í B E TO N OV ÝC H KO N ST R U KC Í D O P R A X E D E S KOV É KO N ST R U KC E N O S N É V E DV O U S M Ě R E C H Jaroslav Procházka / P Ř Í L O H A I S O F T W A R E E U R O CCADC R E T E I N T E R A KT I V N Í V Ý U K A N AV R H OVÁ N Í B E TO N OV ÝC H KO N ST R U KC Í Michaela Šípalová / 5 1 S P E K T R U M W I E L A R E T S Kateřina Jakobcová / 5 5 IABSE SYM P O S I U M S H A N G H A I 2004 Vlastimil Šrůma / 5 8 S YM P O S I U M FIB S E G M E N TOV É B E TO N OV É KO N ST R U KC E Jan L. Vítek / 6 3 A K T U A L I T Y SE M I N Á Ř E, KO N F E R E N C E A SYM P OZ I A / 6 4 Vydává BETON TKS, s. r. o., pro: Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců betonu ČR Českou betonářskou společnost ČSSI Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Vydavatelství řídí: Ing. Vlastimil Šrůma, CSc. Šéfredaktorka: Ing. Jana Margoldová, CSc. Redaktorky: Kateřina Jakobcová, Petra Johová Redakční rada: Doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., Luděk Bogdan, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Jan Gemrich, Doc. Ing. Petr Hájek, CSc. (předseda), Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda), Ing. Jan Hutečka, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jan Kupeček, Ing. Petr Laube, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, Ing. Martin Moravčík, Ph.D., Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Paříková, Petr Škoda, Ing. Ervin Severa, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., Prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Michal Števula, PhD, Ing. Vladimír Veselý, Prof. Ing. Jan L. Vítek Grafický návrh: DEGAS, grafický ateliér, Heřmanova 25, Praha 7 Ilustrace na této straně ana zadní straně obálky: Mgr. A. Marcel Turic Sazba: 3P, s. r. o., Staropramenná 21, Praha 5 Tisk: Libertas, a. s., Drtinova 10, Praha 5 Adresa vydavatelství a redakce: Beton TKS, s. r. o. Samcova 1, Praha 1 Vedení vydavatelství: tel.: , fax: Redakce, objednávky předplatného a inzerce: tel./fax: Roční předplatné: 540 Kč (+ poštovné a balné 6 x 30 = 180 Kč), cena bez DPH Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E11157 ISSN Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZ Střední Čechy, Praha 1 čj. 704/2000 ze dne Za původnost příspěvků odpovídají autoři. Foto na titulní straně: Fasádní panely na budově Univerzitní knihovny v Utrechtu, foto V. Šrůma Beton TKS je přímým nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

4 Ú V O D E D I T O R I A L V Á Ž E N É Č T E N Á Ř K Y A V Á Ž E N Í Č T E N Á Ř I, otvíráte první číslo nového ročníku časopisu. Očekáváte, že v něm opět najdete to, co jste měli rádi, co Vás zajímalo. Budeme hledět, abyste si našli ty své stránky v každém čísle. Vám všem, kteří jste nám formou odpovědí na otázky dotazníku vloženého do posledního čísla loňského ročníku dali najevo, co Vás zajímá, velmi děkuji. Došlé dotazníky jsme si pozorně přečetli. Z přehledu odpovědí teď můžeme shrnout, že Váš zájem odráží pestrou čtenářkou skupinu. Odpovídá to zadání, které redakce dostala v počátcích časopisu od představitelů zakladatelských svazů časopisu. Časopis je informačním mediem pro celé betonové stavitelství, které je prezentováno profesními skupinami tvořenými výrobci cementu, výrobci betonu, realizačními stavebními firmami a projektanty statiky. Nesmíme opomenout čtenáře ze škol jak vysokých, tak odborných středních, kteří se věnují přípravě nových odborníků ale také ve velké míře výzkumu a vývoji, čtenáře ze státní správy, místních samospráv ad. V loňském roce o časopis projevily zájem i architektonické ateliéry. Pro Vás všechny vybíráme a připravujeme ve spolupráci s autory články tak, abyste si mohli utvořit ucelený přehled o vývoji betonového stavitelství. Aby si statik, či architekt mohl udělat představu o možnostech technologie a výroby betonu, o postupujícím vývoji materiálu, jeho složek, nových příměsí a přísad a jeho zpracování a mohl jich ve svém návrhu využít pro spokojenost stavebníka či investora. Naopak výrobci cementu a betonu se prostřednictvím ukázek zdařilých realizací dozvídají o představách a požadavcích architektů a projektantů a mohou jim přizpůsobit svůj další výzkum, jehož výsledky se pak projeví v produkci kvalitnějšího materiálu. Šíře záběru časopisu nám neumožňuje jít vždy do hloubky prezentovaného problému, což nám občas vytýkáte. Naším úkolem je na dané jevy spíše upozornit a vyzdvihnout jejich důležitost z pohledu celku. Čtenář, který má zájem o podrobnosti, je může získat přímo u autora článku (kontakty za články), nebo z uvedené literatury. Pestrá čtenářská skupina se dle projevených zájmů o různé rubriky dělí do tří skupin: novátoři, střední proud a konzervativci. To podle toho jak žádáte o více ukázek zdařilých zahraničních realizací, o větší podíl informací ze zahraničního odborného tisku, o výsledky vývoje a výzkumu. To vše budeme opět pro Vás vyhledávat a do časopisu zařazovat. Zklamu však ty, kdož očekávají návody a předlohy. To do časopisu nepatří. Najdete je ve skriptech, učebnicích a seznámit se s nimi můžete na seminářích pořádaných odbornými svazy. I nadále budou mít své místo na stránkách rubriky Profily prezentace firem a společností členů zakladatelských svazů časopisu. Časopis v současné podobě by bez finanční podpory odborných svazů nemohl existovat. Předplatitelé by museli sáhnout hlouběji do kapsy při úhradě předplatného a prostor věnovaný odborným článkům bychom bez jejich podpory museli v mnohem větší míře poskytnout placené komerční prezentaci. Pravidelných čtenářů časopisu stále přibývá. Téměř každý týden dostáváme do redakce přihlášku k předplatnému časopisu a jen zřídka se některý čtenář rozhodne své předplatné ukončit. Počet odhlášených je v porovnání s novými zájemci o předplatné zanedbatelný. Na podzim loňského roku jsme nabídli časopis v širší míře slovenským čtenářům a jejich odezva nás potěšila. Na Slovensku je o časopis značný zájem, který, doufáme, se bude v budoucnu dále rozšiřovat. Betonové stavitelství se v posledních letech velmi rychle rozvíjí. Kdo by si před deseti lety představoval, to množství novinek, které se v krátkém čase objevilo v oblasti pro laickou veřejnost často nezajímavé a v našich krajích ještě častěji odsuzované. A hle, ze zahraničí k nám přicházejí nové a nové pojmy a hledáme jejich vhodné české ekvivalenty. Kolik nových typů betonů teď můžeme dle specifických požadavků navržené konstrukce použít. Beton už přestal být výhradně konstrukčním materiálem, ale získal právo spoluvytvářet svým vzhledem vnitřní i vnější prostředí. To vše se odehrává právě v době, kdy jsme se postupně po letech izolace opět stali součástí Evropy. Jsme teď skutečnými partnery evropských států, v nichž je betonové stavitelství tradičně na vysoké úrovni, Francie a Itálie. Tam, říkáme si, se jim to staví, tam mají teplo, neřeší tepelné mosty, to se jim to navrhuje. Krásné betonové stavby byly postaveny i v, pro nás naopak studeném, Finsku nebo v posledních letech v Rakousku a Švýcarsku, v zemích, které mají s námi srovnatelné nebo spíše drsnější horské klima. Lze tedy navrhnou betonové občanské stavby, ale i bytové a rodinné domy tak, aby v nich bylo jejich uživatelům příjemně. Vyžaduje to hledání, zkoušení, zkoumání, přepočítávání, ověřování a posuzování. Nelze se tomu vyhnout, zákazníci budou od architektů požadovat to, co viděli za našimi hranicemi. Když to nedostanou od našich dodavatelů, obrátí se do Evropy. Chtějte vědět, co je nového v betonovém stavitelství. Časopis Vám bude ve svých letošních číslech opět nabízet informace k jednotlivým tématům, která vybrala redakční rada (jejich přehled je uveden na posledních stránkách 6. čísla v roce 2004). Číslo, které právě otevíráte, je zaměřené na betonovou prefabrikaci. Ing. Šašek, zástupce ČR v komisi fib pro prefabrikaci, ve vstupním článku shrnuje současný stav tohoto oboru a jeho další směřování. Do dalších rubrik jsme zařadili řadu ukázek konstrukcí, kde ke zdařilé realizaci významně přispělo použití prefabrikované technologie. Seriál věnovaný zavádění nových evropských norem do naší praxe Vám nabízíme v nové formě přílohy upravené tak, aby ji bylo možno z časopisu snadno vyjmout a archivovat jednotlivá pokračování společně. Hned v následujícím dubnovém čísle se budeme věnovat úpravám povrchů betonových konstrukcí. Je to téma u nás neprávem opomíjené, avšak v zahraničí velmi rozvinuté a neobyčejně atraktivní. Další tři čísla budou postupně zaměřena na tradiční témata, sanace, mosty a pozemní stavby. Poslední číslo přinese novinky a informace spojené s výstavbou betonových vozovek a letišť. Do již rozběhnutého roku Vám přeji zakázky zajímavé odborně i finančně, v množství přiměřeném, aby Vám zbyl čas i na odpočinek třeba ve formě čtení časopisu. Redakci a sobě přeji šťastnou ruku při hledání erudovaných autorů ochotných se na stránkách časopisu podělit se čtenáři o výsledky své práce a o své těžce získané zkušenosti. Zdravím Vás Jana Margoldová 2 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

5 T É M A T O P I C V Ý V O J P R E F A B R I K O V A N Ý C H K O N S T R U K C Í Z P O H L E D U K O M I S E F I B P R O P R E F A B R I K A C I D E V E L O P M E N T O F P R E F A B R I C A T E D S T R U C T U R E S F R O M T H E P O I N T O F V I E W O F T H E F I B C O M M I S S I O N O N P R E F A B R I C A T I O N L A D I S L AV Š A Š E K V článku jsou uvedeny hlavní vývojové trendy v prefabrikaci v oblasti produktů, materiálů, konstrukčních systémů a výrobních technologií. Jako příklad jsou zmíněna některá nekonvenční uplatnění prefabrikace. Zmíněny jsou sledované oblasti zájmu a program fib komise č. 6 pro prefabrikaci. Zdůrazněna je nezbytnost odlišného přístupu k návrhu prefabrikovaných konstrukcí, která vede k optimálním projektům. This paper outlines the main developmental trends in the prefabrication of products, materials, structural systems, and production technologies. As an example, some unconventional applications of prefabrication are presented. Further, the article shows the spheres of interest, as well as the programme of fib Commission 6 on Prefabrication. The paper also emphasizes the importance of a different approach to the design of prefabricated structures, yielding optimal projects. Cílem příspěvku je ukázat hlavní trendy vývoje prefabrikovaných konstrukcí v zahraničí. Prefabrikace je ve srovnání s výstavbou pozemních a inženýrských konstrukcí z monolitického betonu novou konstrukční technologií. Skutečný průlom nastal v 50. letech minulého století, kdy byla hlavním úkolem potřeba rekonstrukce bytového fondu po II. světové válce. V tomto období byla prefabrikace považována jako krok kupředu v industrializaci stavebnictví. V poslední době zaznamenáváme určitý ústup prefabrikace na úkor monolitického betonu díky novým technologiím skruží a bednění. Prefabrikace však stále přináší mnoho pozitiv. Nový vývoj a technologie prefabrikovaných konstrukcí vyžadují podporu dalšího rozsáhlého výzkumu, aby dokázaly svoji konstrukční a ekonomickou platnost. Práci v oblasti výzkumu přebírají zejména výrobci prefabrikátů a jen v několika málo zemích se na ní podílejí také výzkumné ústavy a technické univerzity. Dalším důvodem pro návaznost výzkumu jsou probíhající změny ve společnosti. Řešení, která byla používána pro bytovou výstavbu po válce, se nedají akceptovat. Současný vývoj ve stavebnictví, a tedy i v prefabrikaci, je ve velkém měřítku inspirován sociálními a ekonomickými trendy poznamenávajícími naší společnost: probíhá intenzivní soutěž mezi různými konstrukčními materiály a systémy; např. beton oproti oceli, nebo prefabrikát oproti monolitu nebo oceli roste ekologické povědomí zvyšují se požadavky na kvalitu, pracovní podmínky a celkový komfort. Klíčová slova řídící vývoj konstrukcí jako celku, a tedy i prefabrikace, jsou výkonnost, trvanlivost a ohled na životní prostředí. Prolínání, platnost a vývoj technických znalostí není změnou týkající se pouze prefabrikace samotné. Mezinárodní organizace, jakou je fib, usiluje prostřednictvím svých komisí o zajištění dalšího vývoje. Prefabrikace byla vždy v popředí vývoje s ohledem na modernizaci pracovních podmínek, pokrokové výrobní technologie, rychlost výstavby a vztah k životnímu prostředí. S P E C I F I C K Á F I LO S O F I E N ÁV R H U Když se celkově podíváme na literaturu o prefabrikaci, zjišťujeme, že největší počet publikací se zabývá specifickými oblastmi jako jsou typy a přehled prefabrikovaných dílců, jednotlivé projektové příklady styků nebo některé výpočetní metody. Jen překvapivě málo je zaměřeno na to, jak pomoci architektovi a inženýrovi plně pochopit prefabrikovanou konstrukci a její specifickou filosofii návrhu. Prefabrikovaný beton vyžaduje oproti monolitu rozdílné konstrukční zásady. Na počátku existují dva problémy pro danou situaci. Za prvé je to nedostatek znalostí o prefabrikaci. Mnoho architektů a inženýrů se rozpakuje použít prefabrikaci z jednoduchého důvodu, protože nevědí, jak se jí správně chopit. Za druhé je to chybný názor, že prefabrikovaný beton je pouze variantní technikou monolitu a prefabrikát je jen doplňující částí konstrukce, takže počáteční monolitická koncepce je prakticky dodržena v maximální míře. Tento názor je falešný a vede k méně optimálním projektům, než když jsou uvažovány specifické požadavky prefabrikace. Komise již publikovala průvodce projekční filosofií budov z prefabrikovaného betonu. Potřeba dalších takových publikací je nutná například v oblasti inženýrských konstrukcí. V Ý V O J N O V Ý C H M AT E R I Á L Ů Poměrně dlouhou dobu se beton zdál jednoduchým materiálem, u kterého nebyl očekáván žádný další vývoj. Ve skutečnosti jsou v posledních letech postupně vyvíjeny vysokohodnotné betony, samozhutňující betony, různé druhy betonů vyztužených vlákny, nové typy superplastifikátorů a nové techniky míchání betonů. Nový vývoj betonu je mnohem zajímavější v oblasti prefabrikace než pro ostatní způsoby výstavby, protože vysoké nároky na materiál lze snadněji splnit v podmínkách tovární výroby. Uplatněním těchto materiálů může prefabrikace získat vlastní přímé technické a ekonomické výhody. Vysokohodnotný beton (VHB) Beton pevnosti více než 80 MPa je v některých zemích běžně používán při výrobě prefabrikátů. Hlavní uplatnění je u silně zatížených sloupů, kde se výrazně zmenší průřezová plocha. Další uplatnění je u mostních a střešních nosníků velkých rozpětí, výrobků s náročnými požadavky na trvanlivost atd. Drátkobeton Tento druh betonu získává stále větší důležitost. Je prokázáno, že ocelová vlákna jsou schopna nahradit konvenční třmínky, zejména u předpjatých konstrukcí. To otvírá nové perspektivy pro automatický výrobní proces u mnoha prefabrikovaných výrobků. B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

6 T É M A T O P I C Některé aplikace jsou již běžné, ale některé jsou pouze ve fázi experimentů. Naléhavá je potřeba nových předpisů pro návrh, výrobu a zajištění kvality tohoto typu prvků. Samozhutnitelný beton Použitím tohoto druhu betonu je snižována hladina hluku ve výrobnách, zlevňovány náklady na bednění a je také usnadňována betonáž silně vyztužených konstrukcí. Také u výrobků ze samozhutnitelných betonů je zapotřebí nových předpisů pro návrh a výrobu. Hlavní přednosti při aplikaci těchto materiálů jsou snadná betonáž, hutnění bez rozmíšení betonu, vyšší pevnost, rychlejší náběh pevnosti, větší hutnost, lepší objemová stabilita, delší životnost a odolnost. V Ý V O J Z AV E D E N Ý C H P R O D U K T Ů Dutinové panely Jedna z nejefektivnějších stropních konstrukcí je konstrukce z dutinových panelů. Vzhledem k velkému zájmu o tento výrobek a vytvoření nových trhů a aplikací byla již vypracována řada výzkumných prací a další současně probíhají. Komise si dala za úkol informovat projektanty o vývoji dutinových panelů a vypracovat a publikovat předpisy, doporučení a příklady použití, plynoucí z výzkumu těchto konstrukcí. Střešní prvky z lehkého betonu Negativní vlastností betonu je jeho velká vlastní hmotnost. Poslední vývoj štíhlých střešních nosníků velkých rozpětí vede k redukci jejich vlastní hmotnosti použitím lehkého betonu a optimalizací jejich průřezů. Tyto jsou navrhovány s tenkými stěnami vyztuženými vlákny a vylehčenými otvory. V Ý V O J R A C I O N Á L N Í C H K O N S T R U K Č N Í C H S Y S T É M Ů Kromě klasických požadavků na kvalitu, trvanlivost a nízké náklady bude stavební průmysl konfrontován v blízké budoucnosti s novými požadavky na výkonnost, pružnost použití, přizpůsobivost, demontovatelnost, recyklovatelnost atd. Soutěž mezi různými konstrukčními materiály a systémy je hodnocena podle kvality provedení a ceny. Úspěšně bude konkurovat systém, který efektivně využije daný prostor, nabídne otevřené dispozice bez omezení pro různý druh využití nebo umožní výměnu kterékoliv části konstrukce po vypršení doby její životnosti a případně usnadní její demolici. V Ý V O J V Ý K O N N Ý C H V Ý R O B N Í C H T E C H N O LO G I Í Očekávané změny a vývoj bude záviset zejména na vztahu k životnímu prostředí, pracovním podmínkám, kratší pracovní době apod. Automatizace výroby bude dominantní změnou ve výrobě prefabrikátů v dalších dekádách. Máme dobré příklady automatizace výroby betonových potrubí a menších výrobků, vyráběných ve velkých sériích, jako jsou dlaždice, stožáry, pražce apod. Začíná se s automatickou výrobou dutinových panelů. Výhodná je výroba předpjatých prvků na dlouhých drahách, kde je ve srovnání s železobetonem vykazována větší kapacita a nižší pracnost. P R O G R A M K O M I S E Č. 6 P R E F A B R I K A C E V P O S L E D N Í C H L E T E C H Oblasti zájmů komise jsou zejména v podpoře vedení a koordinace výzkumu a vývoje prefabrikovaného betonu na univerzitách v různých zemích, vytváření praktických průvodců pro návrh a výrobu, doporučení pro praxi, vytváření koncepce pro tvorbu norem. Program komise je rozdělen do několika aktivních pracovních skupin, které se zabývají tématy: předpjaté prefabrikované dutinové stropy styky prefabrikovaných konstrukcí hybridní konstrukce vliv prefabrikace na životní prostředí levné bydlení prefabrikované mosty Obr. 1 Fig. 1 Administrativní budova ve Finsku je kombinací prefabrikátů, monolitu a oceli Administrative building in Finland is a combination of prefab units, a monolith and steel Obr. 2 Fig. 2 Lepené dřevěné nosníky a sloupy nesou prefabrikovanou stropní desku Glued timber beams and columns carry a prefabricated ceiling slab 4 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

7 T É M A T O P I C Předpjaté prefabrikované dutinové stropy Tato pracovní skupina je aktivní již řadu let. V roce 2002 vydala již třetí publikaci praktických doporučení a další publikace se připravuje. Skupina se v současné době zabývá kroucením panelů, návrhem velkých otvorů, přenosem vodorovných a nestatických zatížení. Styky prefabrikovaných konstrukcí Styky patří k nejdůležitějším článkům prefabrikace. Jejich správný návrh je předpokladem úspěchu prefabrikace. Styky musí vyhovět různorodosti návrhů a použití a současně musí splňovat ostatní kritéria související s výrobou, manipulací, skladováním a montáží. V literatuře sice existují dobré příklady styků, ale jsou často nepoužitelné pro konkrétní případy. Aby se vyplnila tato mezera, pracovní skupina připravuje praktického průvodce pro návrh styků. Dokument se bude zabývat hlavně principy pro návrh styků a základním mechanizmem přenosu sil v konstrukci. Hybridní (smíšené) konstrukce Použití prefabrikovaných konstrukcí v kombinaci s jinými stavebními prvky jako je monolitický beton, zdivo, ocel a dřevo, rozšiřuje možnost jejich uplatnění. Hybridní prefabrikovaná konstrukce je termín, který popisuje kombinaci prefabrikátu s jedním nebo více nebetonovými stavebními elementy v jedné konstrukci. Tyto konstrukce nelze zaměňovat se spřaženými konstrukcemi, které využívají výhodu kombinace různých materiálů v jednom průřezu, vyplývající z jejich typických fyzikálních vlastností (např. spřažené ocelobetonové nosníky). Kombinace prefabrikátu s jinými materiály (obr. 1 a 2) přináší mnoho výhod oproti použití pouze jednoho materiálu. Hybridní nebo chceteli smíšené konstrukce mohou být důležitým prvkem pro splnění architektonických požadavků a zrychlení postupu výstavby. Tím současně umožňují snížení stavebních nákladů. Užití těchto smíšených konstrukcí je zejména ve víceposchoďových budovách, garážích, průmyslových budovách, rodinných domech apod. Oproti monolitické konstrukci vyžadují hybridní konstrukce méně skruže, bednění, mokrého procesu, méně práce na stavbě a méně zdržení vlivem špatného počasí. Celková úspora času je cca 20 %. V porovnání s ocelovou konstrukcí vyžadují hybridní konstrukce méně prvků, méně protipožární ochrany, méně mokrého procesu a práce na stavbě. Nedochází tolik ke zdržení vlivem špatného počasí a celková úspora představuje 10 až 15 % času. Obr. 3 Fig. 3 Vliv pevnosti betonu na počet nosníků The effect of strength of concrete on the number of the beams Levné bydlení Dalším problémem, kterým se zabývá komise pro prefabrikaci, je nalézt levný typ a způsob výroby obydlí pro chudé a přelidněné oblasti světa. Zajistit slušnou životní úroveň bydlení v těchto oblastech bude stále důležitější a fib má velký zájem se této problematice věnovat. Prefabrikované mosty Nedávno byla dokončena studie, která zmapovala současný stav a vývojové tendence prefabrikovaných mostů. Jedná se zejména o typologii prefabrikátů pro mosty (podélné nosníky, segmenty, úložné prahy, pilíře), způsoby uložení (prosté a spojité konstrukce mostů), výrobu, dopravu a montáž. Práce skupiny probíhá v několika stupních. V prvním stupni to byla studie, která zmapovala typy prefabrikovaných mostních konstrukcí a zhodnotila jejich výhody a nevýhody na základě zkušeností z historie a současnosti. Druhý stupeň této práce bude vytvoření Praktického průvodce pro návrh a praxi. Ve třetím stupni budou nové poznatky shrnuty v Technických doporučeních pro návrh a výrobu, které budou sloužit jako základ koncepce pro tvorbu norem. Velmi důležitou disciplínou návrhu prefabrikovaných mostů je jejich estetické ztvárnění, které bývá často předmětem kritiky. Na příkladech se dá ukázat, že je možné se s tímto aspektem úspěšně vypořádat. Jsou navrhovány speciálně tvarované krajní nosníky, půdorysně zakřivené nosníky a nebo nosníky s proměnnou výškou v příčném řezu. Za zmínku stojí také některé nové trendy ve vývoji betonových konstrukcí, které je zvláště vhodné využít pro prefabrikova Vliv prefabrikace na životní prostředí Otázky vlivu životního prostředí na výstavbu budou stále důležitější. Z tohoto důvodu byla vytvořena nová komise fib, která se obecně zabývá problematikou vlivu betonových konstrukcí na životní prostředí. Všechny nové a současně probíhající práce v této problematice budou koordinovány touto komisí. Komise pro prefabrikaci podporuje práci v nové skupině a někteří její členové se na ní také aktivně podílí. Hlavními směry, které je nutno zdůraznit, jsou způsoby recyklování betonu v prefách, scénáře a příklady životního cyklu prefabrikovaných výrobků; systémy, využívající akumulaci tepla v prefabrikovaných stropech pro snížení nákladů na vytápění a chlazení; možnosti demontáže a opakovaného použití betonových elementů. B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

8 T É M A T O P I C Obr. 4 Fig. 4 Prosecká estakáda Prosek s elevated road né mosty. Jedná se o mosty z vysokohodnotného betonu a integrované mosty. O výhodách vysokohodnotného betonu (VHB) jsem se zmínil výše. U prefabrikovaných mostů z nosníků umožní použití VHB úsporu jejich počtu (obr. 3), zvětšení rozpětí polí (50 až 60 m) nebo snížení konstrukční výšky. Protože jsme ve skutečnosti také omezeni možnostmi montážních a dopravních prostředků, lze na základě optimalizovaného návrhu uvažovat pro nosníky délky maximálně 37 m. Praktický rozsah pevností betonu je 70 až 90 MPa. Neméně podstatné jsou také dlouhodobé úspory nákladů, vyplývající ze snížené údržby a delší životnosti konstrukce. Na konkrétním případě nosné konstrukce mostu můžeme porovnat návrh devíti nosníků z normálního betonu pevnosti 42 MPa a návrh čtyř nosníků z vysokohodnotného betonu pevnosti 70 MPa. Příkladem konstrukce, která využívá všech podstatných výhod kombinace prefabrikace a monolitu byla rekonstrukce významné pražské estakády mezi Prosekem a Vysočany (obr. 4). Poškozenou nosnou konstrukci z nosníků KA 61, stativa i pilíře bylo nutno v rámci rekonstrukce mostu nahradit novými konstrukcemi s požadovanou zatížitelností. Návrh lehké prefabrikované vrchní stavby umožnil využití původního založení mostu, navrženého na menší zatížení. Nový konstrukční systém byl v celé délce mostu navržen spojitý, dilatační spáry jsou pouze na koncích mostu. Nová půdorysně zakřivená konstrukce o třinácti polích má celkovou délku 253 m. V příčném řezu je nosná konstrukce tvořena šesti dodatečně předpjatými prefabrikovanými nosníky T93, které jsou nad podporami zmonolitněny příčníky s průběžnou výztuží desky. Nosná konstrukce je uložena na těchto příčnících na dvojici hrncových ložisek. Tento konstrukční systém podstatně omezuje nároky na údržbu mostu, protože redukuje počet dilatačních spár i počet nutných ložisek na minimum. Oproti monolitu se použitím prefabrikovaných nosníků omezí množství skruže a bednění a zrychlí se postup výstavby mostu. Mnoho zajímavých příkladů použití prefabrikátů v mostním stavitelstvím přináší studie vydaná komisí pro prefabrikaci v květnu Z ÁV Ě R Pohled na prefabrikaci v různých zemích světa je odlišný, ale v zásadě se mnoho neliší od našeho. Zdá se, že u nás se v posledních letech až příliž ustoupilo od této technologie, která byla a je na dobré úrovni. Vzhledem k současným možnostem dopravy je zřejmé, že prefabrikace je v mnoha případech ekonomickým řešením. Při stále větším důrazu na estetiku konstrukcí poskytuje použití prefabrikátů větší variabilitu, přesnost tvaru a lepší kvalitu povrchů. Co se týče srovnání úrovně prefabrikace s vyspělými státy světa, lze konstatovat, že Česká republika je na velmi dobré úrovni a nemusí se stydět. Ing. Ladislav Šašek, CSc. zástupce ČR v komisi fib pro prefabrikaci Mott MacDonald Praha, spol. s r. o. Národní 15, Praha 1 tel.: , fax: P R O D E J J E D N O T L I V Ý C H Č Í S E L Č A S O P I S U Dovolujeme si upozornit čtenáře, kteří mají zájem o jednotlivá čísla časopisu, tzn. že nechtějí využívat pohodlí předplatného, kdy jim pošta doručí každé číslo časopisu až do schránky, na možnost nákupu časopisu v několika prodejnách odborné literatury a v redakci časopisu: Knihkupectví Fraktály Betlémské náměstí 169/5a Praha 1 otevřeno: celý týden včetně soboty a neděle od 10 do 20 hodin Prodejna Akademického nakladatelství CERM Veveří 95 (Stavební fakulta), Brno otevřeno: v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin Prodejna technické literatury v PrazeDejvicích, bohužel, ukončila prodej časopisu v roce Při nákupu časopisu v redakci doporučujeme předem telefonickou domluvu termínu. Jednotlivá čísla časopisu je možno si vypůjčit v Národní knihovně ČR, Státní technické knihovně a Městské knihovně hl. m. Prahy, Moravské zemské knihovně v Brně, v krajských knihovnách v Karlových Varech, v Havlíčkově Brodu, v Pardubicích, ve Zlíně, ve vědeckých knihovnách v Českých Budějovicích, v Kladně, v Plzni, v Ústí nad Labem, v Liberci, v Hradci Králové, v Ostravě a v Olomouci a ve fakultních knihovnách v Praze, Brně a Ostravě. 6 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

9 P R O F I L Y P R O F I L E S P R E F A B R N O, A. S. Akciová společnost Prefa Brno byla založena v květnu roku 1992, počátek existence však sahá do roku Předchůdcem společnosti byla část podniku Prefa Brno, n. p. (jistou dobu působil pod názvem Jihomoravská Prefa), jejíž činnost byla zaměřena na výrobu širokého sortimentu betonových a železobetonových stavebních dílců. Prefa Brno, a. s., patří v současné době k nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům betonových stavebních dílců v rámci České republiky s širokým uplatněním ve většině stavebních oborů. Výrobní program společnosti je rozdělen do čtyř hlavních produktových skupin, které jsou užívány při výstavbě podzemních i pozemních staveb, budov, komunikací, staveb ekologického charakteru, zahradní architektury a celé řady dalších projektů, při jejichž výstavbě jsou požadovány a využívány vlastnosti betonu a speciálních kompozitních materiálů. K A N A L I Z A C E Skupina kanalizace je tvořena kompletním systémem betonových a železobetonových trub s výstelkou, šachet a nádrží. K O M U N I K A C E A D R O B N É S TAV E B N Í M AT E R I Á LY Skupina sestává z drobných betonových a železobetonových výrobků: dlažby, obrubníky a další výrobky pro dlážděné plochy a venkovní architekturu nepálené zdící materiály překlady a stropní desky P O Z E M N Í S TAV BY Skupina je zaměřená na výrobky určené pro výstavbu průmyslových staveb výrobky pro stropní konstrukce Pohltivá protihluková stěna Rajhradice montované skelety a stěnové systémy prostorové prefabrikáty K O M P O Z I T Y Skupina je zaměřená na výrobky z kompozitů jsou složeny ze dvou převládajících fyzikálních látek o složení pojivo/výztuha = pryskyřice/ vlákna, kde pojivem je převážně isoftalická polyesterová (někde vinylesterová nebo epoxidová) pryskyřice, vláknovou výztuhu tvoří skelná, uhlíková, popř. čedičová vlákna. Kromě výše uvedených produktových skupin nabízí akciová společnost Prefa Brno tyto další výrobky a služby: transportbeton prodej stavebnin strojní výrobu Ve všech produktových skupinách nabízí Prefa Brno zákazníkům komplexní řešení od poradenství přes projekční podporu, dodávku výrobků, jejich dopravu i montáž. Podrobnější informace, ceníky, reference a přehled dalších služeb akciové společnosti Prefa Brno naleznete na internetové adrese popřípadě nás kontaktujte na telefonním čísle infolinky Tesco Prostějov výstavba Krajský úřad Jihlava Hotový vazník expedice z výrobního závodu Prefa Brno, závod Kuřim B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

10 P R O F I L Y P R O F I L E S D Y W I D A G P R E F A L Y S Á N A D L A B E M, A. S. DYWIDAG PREFA, a. s., je firma s tradicí výroby stropních předpjatých dutinových panelů od roku Za tu dobu si získaly obchodní názvy těchto prvků SPIROLL a později i PAR TEK důvěru mnoha drobných, ale i velkých investorů a stavebních firem. Vysoká kvalita výroby, velká únosnost těchto prvků při nízké hmotnosti a velmi příznivá cena vedly k tomu, že se stropy SPIROLL a PARTEK mnohem více prosazovaly v náročné konkurenci stavebního trhu. Od roku 1989 se výroba těchto prvků zdvojnásobila, což je dáno tím, že tyto stropy jsou svou univerzálností vhodné pro bytovou, průmyslovou, ale i komerční výstavbu. Mezi mnoha příklady užití je na místě uvést významnou referenci těchto stropů na právě probíhající výstavbě nového terminálu letiště Praha ( m 2 ). Novým impulsem pro rozvoj technologií u DYWIDAG PREFA se v roce 2002 stala fúze firmy s největším výrobcem prefabrikovaných betonových prvků v Evropě koncernem CONSOLIS, který má 5000 zaměstnanců a vlastní padesát tři prefavýroben v jedenácti zemích Evropy. Výsledem spojení je v roce 2004 dokončená výstavba nových výrobních kapacit a technologie (dvojnásobná produkce od září 2004) pro SPI ROLL a PARTEK a pro předpjaté prvky obecně. DYWI DAG PREFA tímto potvrzuje pozici největšího výrobce těchto prvků v ČR. P R E F A B R I K O V A N É K O M E R Č N Í H A LY B A S H A L E N Dalším novým systémovým produktem je u DYWIDAG PREFA systém převzatý od mateřské firmy CONSOLIS. Je to BASHALLEN SYSTEM, systém pro výstavbu výrobních, skladovacích, sportovních, ale i obchodních hal, dodávaných investorovi prostřednictvím DYWIDAG PREFA od návrhu, přes výrobu až po montáž. 8 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

11 P R O F I L E S P R O F I L E S Popis systému BASHALLEN SYSTEM je založen na dvou základních modulových prvcích: sedlový TTstřešní prvek z předpjatého betonu vnější nosná sendvičová stěna z pohledového betonu Toto řešení nabízí velké vnitřní rozpony s volným příčným rozpětím až do 32 m s variabilní délkou v modulech po 2,4 m. Vnitřní výška hal může být navrhována proměnlivá až do 8 m. V hale mohou být dále vytvořeny, dle potřeby, mezilehlé stropy (PARTEK), a to pouze nad částí a nebo celou plochou haly. Zaoblená nároží, atiky haly a dále celá paleta možných fasádních povrchů doplněná barevným řešením dává takto navržené hale velmi prestižní vzhled. Výborné tepelněizolační vlastnosti vytvořené vhodně použitou kombinací betonu a tepelné izolace zajišťují stabilní vnitřní klima s velmi nízkými nároky na vytápění. Detaily a spojování BASHALLEN SYSTEM zahrnuje úplnou řadu standardních řešení pro různé typy spojů, detailů a vložených prvků v použitých modulových panelech. Síť žeber střešních prvků je nesena ve vybráních vnějších nosných sendvičových stěn. Všechna spojení mezi sousedními sendvičovými stěnami a střešními prvky jsou provedena svařováním ocelových desek, zakotvených v jednotlivých prvcích. Ing. Antonín Jančařík Dywidag Prefa Lysá nad Labem, a. s. Jedličkova 1190/1, Lysá nad Labem TTstřešní prvek Sedlový TTstřešní prvek z předpjatého betonu byl vyvinut právě pro BASHALLEN SYSTEM. Je to racionální a zároveň estetické řešení pro průmyslové a komerční objekty. Střešní prvek je charakterizován velmi nízkou hmotností při velkém rozponu s dostatečnou únosností i pro tak nepříznivé klima z hlediska zatížení sněhem, jako panuje v zemích Skandinávie, odkud toto řešení pochází. Prvky jsou široké 2,4 m se spádem 1/40. Podhled prvků je v žebrech viditelně vylehčen, což velmi výrazně omezuje vlastní hmotnost prvku, přičemž požární odolnost je na vysoké úrovni 60 minut. Vnější nosné sendvičové stěny Vnější nosné sendvičové stěny BASHALLEN SYSTEM jsou koncipovány jako nosné prvky se skrytými sloupy. Toto řešení nijak neomezuje uživatele interiéru žádnými do prostoru vyčnívajícími sloupy, výsledkem je rovný vnitřní povrch s možností umístění interiérového vybavení přímo na stěny. Výborné tepelněizolační vlastnosti jsou dány tloušťkou izolace 150 mm. Standardní šířka stěn je 2,4 m při celkové tloušťce 300 mm. Do stěn je možné, bez výrazného architektonického omezení, vkládat otvory pro okna, dveře a vrata. Stejně tak neexistuje téměř žádné omezení ve výběru povrchu či barvy fasádní strany těchto panelů. B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

12 P R E F A B R I K A C E V Č E S K É R E P U B L I C E fotografie: z archívu členů AVBP Parkovací dům v Langenfeldu, SRN, stropní panely jsou odolné vůči soli a mrazu, Goldbeck Prefabeton, s. r. o., Dolní Bučice / Parking house in Langenfeld, Germany, ceiling panels are resistant to salt and frost; Goldbeck Prefabeton, Ltd, Dolní Bučice Pankrác House, Skanska Prefa, a. s. Pankrác House, Skanska Prefa, JSC. Kompletní montované garáže ve Vyškově, Prefa Žatec, s. r. o. / Complete assembled garages in Vyškov, Prefa Žatec, Ltd Hotel Babylon v Liberci, PrefaBeton Cheb, spol. s r. o. Babylon Hotel in Liberec, PrefaBeton Cheb, Ltd Protihlukové stěny na D5 Šlovice, SMP Construction, a. s. / Soundabsorbing walls on D5 motorway Šlovice, SMP Construction, JSC Výstavba kolektorů inženýrských sítí na letišti PrahaRuzyně, MABA Prefa, spol. s r. o. / Building development of engineering networks collectors in airport Prague Ruzyně, MABA Prefa, Ltd

13 Věž rozhodčích na hipodromu v Mostě, Prefa Žatec, s. r. o. Tower for referees on hippodrome in Most, Prefa Žatec, Ltd Gymnázium Matyáše Lecha v Brně, Prefa Brno, a. s. Grammar school of Matyáš Lech in Brno, Prefa Brno, JSC Opláštění haly v Hradci Králové, Lias Vintířov, LSM, k. s. Sheathing of hall in Hradec Králové, Lias Vintířov, LSM Komentátorské buňky na Sachsenringu, SRN, Tekaz Cheb, s. r. o. Modules for commentators in Sachsenring, Germany, Tekaz Cheb, Ltd Výstavba panelových bytových domů na OS Vlnařská EvropskáLiebigova v Liberci, Interma, a. s., Panelárna Příšovice / Building development of prefab houses in Liberec, Interma, JSC, precast concrete works in Příšovice Výstavba segmentového mostu přes Úhlavu, SMP Construction, a. s. Building development of segmental bridge over the river Úhlava, SMP Construction

14 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S C E N Y E C S N Z A R O K E U R O P E A N A W A R D S F O R E X C E L L E N C E I N C O N C R E T E Evropské sdružení betonářských společností ECSN (European Concrete Societies Network) pořádá jednou za dva roky soutěž o evropskou cenu za vynikající betonovou stavbu European Awards for Excellence in Concrete. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, inženýrské stavby a pozemní objekty, kde beton tvoří hlavní stavební materiál; jeho použití je zřetelně dominantní a inovativní. V každé kategorii je udělována pouze jedna cena, která sestává z certifikátů vynikajícího ocenění pro investora, projektanta architekta i inženýra a zhotovitele. Pro další účastníky soutěže s vynikajícími díly jsou možná čestná uznání. Nominace staveb do soutěže provádějí národní členové ECSN podle vlastního uvážení, a to ze staveb dokončených v předchozích dvou letech. Zpracování podkladů se provádí dle směrnic ECSN, obsahuje formuláře přihlášky, textovou část, výkresy, resp. základní dispozice s důležitými detaily, fotodokumentaci s případnými videozáznamy, to vše v digitální podobě. Závěrečné hodnocení provádí mezinárodní porota, jmenovaná výkonnou radou ECSN, v počtu pěti členů navržených národními společnostmi. Hodnocení probíhá bodovým systémem postihujícím myšlenku i kvalitu zpracování podle šesti kritérií: projekt provedení vzhledové působení a začlenění stavby do okolí charakteristika použitého betonu inovace betonu v technologii, konstrukci, tvaru kvalita provedení a povrchové úpravy. K poslednímu kritériu je nutno uvést, že pro objektivní posouzení by byla nutná prohlídka na místě. V roce 2004 bylo nominováno celkem devět inženýrských staveb, dvě z České republiky, a jedenáct pozemních objektů, z toho tři z ČR. Cenu ECSN v inženýrských stavbách získal 2 nd Benelux tunnel pod řekou Nieuwe Maas v Rotterdamu o celkové délce 1448 m (obr. 1 až 4). Vlastní tunel délky 900 m a šířky 45,25 m byl sestaven ze šesti dílů vyráběných v suchém doku a následně připlavených na místo. Délka dílů byla 140 m, výška 8,45 m, hmotnost (výtlak) m 3. Čestné uznání obdržely dva mosty z Irska, první: Taney, je menší zavěšený most délky 162 m s hlavním polem 108,5 m, jenž přemosťuje městskou Obr. 1 technologický tunel silniční tunely Obr. 2 Obr. 3 Obr B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

15 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S Obr. 5 Obr. 6 křižovatku v Dublinu pro lehké metro (obr. 5 a 6). Mostovka je betonová, hlavní pole bylo montované ze segmentů deskového tvaru. Druhý most je dálniční přes ústí řeky Broadmeadow délky 2 x 313 m o pěti polích. Ekologické důvody vyžadovaly návrh zaobleného spodního líce a též volbu technologie omezující zásah do krajiny (obr. 7 a 8). Původní segmentová byla na návrh zhotovitele změněna na postupné vysouvání v klasickém uspořádání. V kategorii pozemních objektů obdržela hlavní cenu budova Národní galerie v Dublinu (obr. 9 až 11). Jedná se o zcela výjimečnou betonovou stavbu propracovanou do všech detailů, i technologických, v betonu a dílců z betonu, vytvářejících dokonale harmonický celek. Čestná uznání byla udělena tři; galerii Millenium v Sheffieldu, objektu určenému pro trvalé i příležitostné výstavy, za architektonické řešení v daném prostoru s hlavním koridorem a bočními arkádami. Inženýrsky zajímavé je řešení betonových dílců, sloupů a zastřešení s lehkými klenbovými dílci rozpětí 15 m a šířky 5,6 m, resp. zavěšenými mezidílci, kde hlavní tahové a spojovací tyčové prvky jsou z nerez oceli (obr. 14 až 16). Další oceněný objekt, lékařské vzdělávací centrum Royal College v Londýně, je moderně pojatá víceúčelová budova, převážně zapuštěná pod úrovní okolního terénu, využívající beton jak v monolitické, tak i prefabrikované podobě s velmi dobrým výsledkem nejen ekonomickým, nýbrž i vzhledovým (obr. 12 a 13). Posledním oceněným dílem je administrativní objekt Kaisan ve Stockholmu na břehu jezera, navržený dle nejlepších zásad severské architektury ve vztahu k okolí i k technickému území, kde hlavní konstrukční materiál, beton, doplňuje sklo jako fasádní pohledový prvek (obr. 17 a 18). Na závěr lze doplnit: přestože se naše projekty nedostaly na pomyslná místa na stupních vítězů, už sama přijatá nominace je uznáním významnosti přihlašovaného díla. Ing. Karel Dahinter, CSc. člen poroty soutěže SMP CONSTRUCTION, a. s. I N Ž E N Ý R S K É S TAV BY: 2 nd Benelux tunnel v Nizozemsku: Obr. 1 Pohled na řeku Nieuwe Maas v Rotterdamu s oběma vyústěními tunelu Obr. 2 Podélný a příčný řez tunelem Obr. 3 Plavení dílců tunelu Obr. 4 Pohled do otevřené části tunelu Most Taney v Dublinu v Irsku: Obr. 5 Pohled na výstavbu mostu Taney nad nepřerušeným provozem křižovatky Obr. 6 Hotový most Taney v Dublinu Dálniční most Broadmeadow v Irsku: Obr. 7 Pohled na most v nivě řeky z ptačí perspektivy Obr. 8 Výstavba mostu posuvným vysouváním Obr. 7 Obr. 8 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

16 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12a Obr. 12b Obr B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

17 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S Obr. 14a Obr. 14b Obr. 15 Obr. 16 B U D O V Y : National Gallery v Dublinu v Irsku Obr. 9 Pohled na hlavní vchod do National Gallery v Dublinu Obr. 10 Vstupní hala Obr. 11 Boční schodiště Administrativní budova Kaisan ve Stokholmu ve Švédsku Obr. 17 Celkový pohled na budovu Kaisan ve Stockholmu Obr. 18 Pohled do interiéru objektu The Education Centre of Royal College v Londýně Obr. 12 a) pohled do vnitřního atria se stropním osvětlením, b) světlík atria v zahradě Obr. 13 Vnitřní foyer se schodištěm a stropním osvětlením Millenium Gallery v Sheffieldu v Anglii Obr. 14 a) b) pohledy na Millenium Gallery v Sheffieldu Obr. 15 Detail výkresu zavěšené části zastřešení Obr. 16 Pohled na zavěšenou nižší úroveň zastřešení Obr. 17 Obr. 18 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

18 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S V Í C E Ú Č E L O V Á H A L A V L I B E R C I M U L T I P U R P O S E H A L L I N L I B E R E C P AV E L Č Í Ž E K Konstrukce pro víceúčelovou halu střední velikosti je tradičně hybridní. Dominantní postavení pro výstavbu tribun a zázemí má montovaná prefabrikovaná betonová konstrukce, pro překryv halového prostoru konstrukce ocelová. Konstrukce je v interiéru přiznaná v souladu s architektonickým záměrem. The structure of a multipurpose mediumsized hall is traditionally hybrid. An assembled prefabricated concrete structure has a dominant function for the construction of the stands, as well as the base; the steel structure has a similar importance for covering the space of the hall. Původní stavby sportovního areálu v Liberci vznikaly v padesátých a šedesátých letech minulého století jakožto ryze jednoúčelové solitéry. Dnes by byla jejich přestavba na víceúčelová zařízení nehospodárná a v mnoha případech i technicky neschůdná. Městský stadion postrádá Obr. 2 Fig. 2 Příčný řez halou Crosssection of the hall řadu ploch pro mnoho dalších sportovních odvětví, nemluvě o využití pro jiné účely než sportovní. Proto bylo rozhodnuto přestavět a dobudovat zásadním způsobem celý areál Městského stadionu s dominantní budovou víceúčelové haly. Hmotové a architektonické pojetí vychází z funkčního obsahu budovy. Velkoryse koncipovaný oválný prstenec obepíná tři či Obr. 3 Fig. 3 Původní rámová soustava dodatečně upravovaná 1 průběžné sloupy, 2 dělené sloupy, 3 ocelové sloupy, 4 dodatečně zrušené pole stropu během výstavby a náhrada dvou dělených sloupů sloupem ocelovým The original frame system, later modified 1 continuous columns, 2 divided columns, 3 steel columns, 4 additionally destroyed ceiling field during construction, and replacement of two divided columns with a steel column Obr. 1 Fig. 1 Vizualizace haly v nadhledu Visualization of the hall view from the above čtyři úrovně ochozů napojených na vnitřní halový prostor s hledištěm a centrální volnou plochou. Prstenec je ozvláštněn předstupujícími komunikačními tubusy se schodišti a výtahy. Střešní ocelová konstrukce překrývající hlediště s volnou plochou vystupuje ve tvaru oválné čočky nad půdorysem s maximálními rozměry 94,6 x 64,6 m (obr. 1). Velikost budovy vychází z víceúčelovosti a požadované kapacity pro sedm tisíc diváků v hledišti a z osmapůltisícové kapacity při využití volné plochy pro diváky. Největší délka je 107 m, šířka 89 m a výška 22 m. Jedná se o krytou víceúčelovou halu střední velikosti, která odpovídá regionálnímu významu Libereckého kraje. Tato velikost odpovídá lidskému měřítku s příjemným kontaktem diváka se sportovním kolbištěm či kulturní společenskou scénou. Tomu jsme přizpůsobili i měřítko konstrukce a jejich detailů s uplatněním jejího tvarosloví v architektuře, zejména interiéru. Navrhli jsme hybridní konstrukci s vhodným využitím betonu v monolitickém, převážně však prefabrikovaném provedení a oceli zvláště pro střešní velkorozponový překryv (obr. 2). K O N S T R U K C E A V Ý S TAV B A Budova je rozčleněna na čtyři rovnocenné dilatační části s dilatačními spárami 16 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

19 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S Obr. 4 Fig. 4 Pohled na část obnaženého rámu s tribunovými nosníky a lavicemi View of a part of an uncovered frame with stand beams and benches situovanými podél hlavních os eliptického půdorysu. Dilatační celky jsou v jednotlivých úrovních podlaží pevně propojené s tuhými krabicovými útvary vně situovaných komunikačních jader. Konstrukce pozůstává z rámových soustav s průběžnými či dělenými sloupy. Rámy mají jednak vodorovné příčle nesoucí stropní desky, jednak spádové tribunové nosníky v hledišti, na které jsou Obr. 5 Fig. 5 Zdvojený nosník s otvorem na vedení rozvodů uložený na ocelový sloup, který nese střešní překryv haly Twin beam with an opening for wiring and piping placed on a steel column carrying the roof cover of the hall uložené lavice s průřezem písmene L (obr. 3). Souběžné rámy v delším přímém úseku mají rozteč 8,6 m a 4,3 m v kratším úseku. V obloukových segmentech jsou rámy uspořádány vějířovitě s proměnnou roztečí až do 7 m. Dělené sloupy mají čtvercový nebo kruhový průřez se stranou či průměrem 0,4 m. Sevřením příčlí vzniká tuhý rámový styčník. Průběžné sloupy s obdélníkovým průřezem 0,6 x 0,4 m a délkou 15,42 m jsou vetknuté do pilotových základů. Mají Obr. 7 Fig. 7 Zdvojená příčle s dodatečně uloženou vrchní výztuží nad podporou. Úložná plocha dobetonávky s vyčnívající výztuží a záměrně zdrsněným povrchem Twin crossbeam with additionally laid upper reinforcement above the support. The bearing area of the additionally laid concrete with protruding reinforcement and roughned surface Obr. 6 Fig. 6 Stropní konstrukce v zaoblené části Floor structure in the rounded part boční konzoly určené k pružnému uložení spojitých rámových příčlí. Kombinaci zdvojených rámových příčlí a jednoduchých tribunových nosníků jsme zvolili z více důvodů. Předně širší průřez příčlí s tvarem obráceného U, dvojice deskou propojených žeber uložených na konzoly průběžných sloupů a obcházející jejich dřík, či s plným průřezem sevřeným dělenými sloupy, vede k výhodnému zkrácení rozponů stropních desek. Při křížení příčlí s tribunovým nosníkem nedochází ke kolizi. Ve spádu orientované tribunové nosníky jsou ukládány na čelní konzoly průběžných slou Obr. 8 Fig. 8 Strop s filigrány a zakruženým obvodovým nosníkem Ceiling with filigranes and a coved peripheral supporting structure B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

20 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S Obr. 9 Fig. 9 Montáž prefabrikované tribuny z vnitřní již zastřešené plochy stadionu Assembly of a prefabricated stand from the internal, already roofed stadium area Obr. 10 Tribunový nosník se zářezy na uložení lavicových dílců a jeho průnik stropní konstrukcí Fig. 10 Stand girder with cuts for the placement of bench parts and its intersection with the floor structure Obr. 11 Lavice a vstupy s úložnou stropní konstrukcí z panelů PARTEK Fig. 11 Benches and entries with a bearing floor structure built from PARTEK panels pů či zhlaví sloupů dělených a procházejí otvorem mezi žebry rámových příčlí (obr. 4). U vnitřních sloupů jsou v čelech mezi žebry příčlí vytvořeny systémově otvory na vedení svislých rozvodů či svodů (obr. 5). Stropní desky pro modul 8,6 m jsou sestaveny z předem předpínaných dutinových panelů s tloušťkou 200 mm a jsou spřažené s 65 mm silnou betonovou membránou. Pro moduly do 7 m byly navrženy spojité železobetonové desky spřažené s filigrány v celkové tloušťce 195 mm (obr. 6). Rovněž příčle jsou spřažené s nadbetonávkou, která navazuje na monolitické vrstvy deskových stropů. Je v ní umístěna vrchní výztuž příčlí, určená na vykrytí záporných podporových ohybových momentů. Tato výztuž je volně přivázaná ke spřahovacím třmenům prefabrikovaných dílců příčlí. Po jejich uložení se výztuž posune na určené místo do předepsané polohy nad podporou (obr. 7). Obvodové zakružené nosníky jsou uloženy ozuby na snížené prodloužení příčlí vně za rámovým styčníkem. Kromě obvodového pláště přenášejí částečně i zatížení od spřažených filigránových stropních desek v oblasti s rozpony do 7 m (obr. 8). Povrch nadbetonovaných vrstev má konečnou pochůznou úpravu. Vstupní koridory ze zázemí do prostoru hlediště jsou vymezeny železobetonovými stěnami s několika funkcemi: vymezují komunikační prostor, ve vrchní části Obr. 12 Montáž návazných konstrukcí haly Fig. 12 Assembly of linked hall structures 18 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu NORD předpjaté FILIGRÁNY CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP T O N E J L E P Š Í Z P Ř E D PJ AT É H O B E T O

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary

Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary 13m 59m 90,9m ocelové a betonové konstrukce text: Pavel Čížek foto: archiv autora Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary Ing. Pavel Čížek (*1934) Absolvoval Fakultu inženýrského

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

S P O J O V A C Í O B J E K T A T E R M I N Á L S E V E R 2 L E T I Š T Ě P R A H A - R U Z Y N Ě

S P O J O V A C Í O B J E K T A T E R M I N Á L S E V E R 2 L E T I Š T Ě P R A H A - R U Z Y N Ě S P O J O V A C Í O B J E K T A T E R M I N Á L S E V E R 2 L E T I Š T Ě P R A H A - R U Z Y N Ě A C O N N E C T I N G S T R U C T U R E A N D T H E N O R T H 2 T E R M I N A L, P R A G U E - R U Z Y

Více

Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností EFEKTIVNĚJŠÍ KONSTRUKCE S VYŠŠÍ SPOLEHLIVOSTÍ A DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ Vedoucí projektu: ing. Michal Sýkora Zpracovatel: ing. Jan Komanec Konzultant:

Více

Termické přerušení a nosná funkce V každém případě

Termické přerušení a nosná funkce V každém případě Termické přerušení a nosná funkce V každém případě Riziko tepelného mostu A jak jej eliminovat Příčiny vzniku tepelných mostů Za nízkých venkovních teplot dochází v oblastech nedostatečně tepelně-izolovaných

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

KAZETOVÉ STROPY PRO VELKÉ ROZPONY ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA

KAZETOVÉ STROPY PRO VELKÉ ROZPONY ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA KAZETOVÉ STROPY PRO VELKÉ ROZPONY ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA Petr Hájek, Ctislav Fiala 1 Úvod Železobetonové kazetové konstrukce se tradičně uplatňují především při realizaci velkorozponových zastropení.

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce = pohled do bednění stropní konstrukce (+ schodišť, ramp apod.) a půdorysný řez svislými nosnými prvky podporujícími zakreslovaný strop. Řez je veden

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 04. VYZTUŽOVÁNÍ - TRÁMY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad Září 2014 Agenda 12/10/2014 2 12/10/2014 3 Rozsah studie Cílem této studie je porovnat dopad kancelářské budovy postavené

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

Skeletové konstrukce 2

Skeletové konstrukce 2 Pozemní stavitelství II. Skeletové konstrukce 2 Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. vyvinuly se z monolitických ŽB skeletů první výskyt 30-léta 20.století (ve světě) v ČR prvnívýskyt v 50-týchlétech 20.st do

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE > STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE SPOLEÈNÌ SE STAVÍ LÉPE Charakteristika konstrukce Žebírkový stropní systém RECTOLIGHT je určen pro obytnou výstavbu a veřejně přístupné budovy. Dosahované rozpětí

Více

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1 Stavby pro plnění funkcí lesa Odborný seminář Brno, 14. října j a 2010 0 doc.ing. Bohumil STRAKA, CSc. Charakteristický příčný řez lávky: 1-podlaha, 2-trámové hlavní nosníky, 3-zábradlí Konstrukční skladba

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

1. Úvod Smíšené konstrukce ze profilů za tepla válcovaných a z prvků za studena tvarovaných Hybridní systémy 4

1. Úvod Smíšené konstrukce ze profilů za tepla válcovaných a z prvků za studena tvarovaných Hybridní systémy 4 Postup řešení: Konstrukce z tenkostěnných a z válcovaných profilů Postup řešení uvádí koncepci užití za tepla válcovaných ocelových profilů, které zvýší únosnost lehkých ocelových konstrukcí pro bydlení.

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod:

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod: OBSAH 1. Použití... 3 2. Výhody železobetonových překladů... 3 3. Technická data... 3 4. Montáž... 3 5. Technické tabulky překladů... 4 6. Skladby uložení překladů výšky 240 mm... 6 7. Skladby uložení

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Schöck Tronsole typ AZT SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZT SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí s hotovým zabudovatelným nosným prvkem Schöck Tronsole typ schodišťová podesta

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT v Praze ČLENĚNÍ FASÁDNÍCH PLÁŠŤŮ JEDNOVRSTVÉ FUNKCE NOSNÁ FUNKCE

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4.

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché NG nová generace stavebního systému Překlady HELUZ překlady nosné překlady ploché Nosný překlad HELUZ 23,8 238 mm 2 4 1 3 2 Výhody nosného překladu HELUZ 23,8 1. Překlad je plně staticky únosný po osazení

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

Úkoly a rozdělení stavebnictví

Úkoly a rozdělení stavebnictví Úkoly a rozdělení stavebnictví Stavebnictví je obor zajišťující výstavbu, rekonstrukce a údrţbu objektů pro ostatní funkce společnosti. Cílem je vytvořit vhodné ţivotní a pracovní prostředí pro existenci

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Zhodnocení konstrukčního řešení vybraných přesypaných mostních konstrukcí z hlediska LCA. Pavel Ryjáček

Zhodnocení konstrukčního řešení vybraných přesypaných mostních konstrukcí z hlediska LCA. Pavel Ryjáček ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Zhodnocení konstrukčního řešení vybraných přesypaných mostních konstrukcí z hlediska LCA Pavel Ryjáček Obsah přednášky 1. Úvod 2.

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

Smyková odolnost na protlačení

Smyková odolnost na protlačení Smyková odolnost na protlačení Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyk protlačením myková odolnost evyztužené desky τ c je smyková pevnost desky

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ ADMINISTRATIVE

Více

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE AKCE Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 01 ZATEPLENÍ STŘECH NA P.Č. 724/51, 724/55 A ČÁST 724/6 Část : D1.2 - Konstrukční část Dokumentace

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Vodorovné nosné konstrukce funkční a statické požadavky Monolitické železobetonové stropní konstrukce Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 Ing. Tomáš Landa PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Lukáš Klačer SMP CZ a.s. Ing. Pavel Poláček SMP CZ a.s. Bridge over River Lužnice Veselí nad Lužnicí The highway

Více

Keramické vložky se ukládají na spodní přírubu nosníků. Prostor mezi nosníky a vložkami se dobetonuje. Horní betonová krycí deska je min. 30mm.

Keramické vložky se ukládají na spodní přírubu nosníků. Prostor mezi nosníky a vložkami se dobetonuje. Horní betonová krycí deska je min. 30mm. Stropy keramické Keramické stropy jsou lehké, usnadňují povrchovou úpravu podhledu, mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, dobrou požární odolnost a použitelnost ve vlhkém prostředí. Stropy z keramických

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více