P R E F A B R I K A C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R E F A B R I K A C E"

Transkript

1 1 / P R E F A B R I K A C E

2 S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, Praha 5 tel.: , fax: C O N A J D E T E V T O M T O Č Í S L E 1 0 / P R E F A B R I K A C E V Č E S K É R E P U B L I C E D Y W I D A G P R E F A L Y S Á N A D L A B E M, A. S. / 8 SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR Na Zámecké 9, Praha 4 tel./ fax: V Í C E Ú Č E L O V Á H A L A V L I B E R C I / / H O S P I C C I T A D E L A V E V A L A Š S K É M M E Z I Ř Í Č Í C E N Y E C S N Z A R O K / 1 2 SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: / S P O J O V A C Í O B J E K T A T E R M I N Á L S E V E R 2 L E T I Š T Ě P R A H A R U Z Y N Ě N O V É T E C H N O L O G I E R E A L I Z O V A N É N A S T A V B Ě N Á K U P N Í H O C E N T R A V B R N Ě / / W I E L A R E T S ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI Samcova 1, Praha 1 tel.: fax:

3 Ročník: pátý Číslo: 1/2005 (vyšlo dne ) Vychází dvouměsíčně O B S A H Ú V O D N Í K Jana Margoldová / 2 T É M A V Ý V O J P R E FA B R I KOVA N ÝC H KO N ST R U KC Í Z P O H L E D U KO M I S E F I B P R O P R E FA B R I K AC I Ladislav Šašek / 3 P R O F I L Y P R E FA B R N O, A. S. / 7 D Y W I DAG P R E FA L Y S Á N A D L A B E M, A. S. / 8 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A PR E FA B R I K AC E V ČESKÉ R E P U B L I C E / 1 0 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E C E N Y ECSN Z A R O K 2004 Karel Dahinter / 1 2 V Í C E Ú Č E LOVÁ H A L A V LI B E R C I Pavel Čížek / 1 6 M O ST P Ř E S H A M E R S KÝ P OTO K V O B C I H O R S K Á KVI L DA N A ŠU M AV Ě Zdeněk Batal, Markéta Nezvalová / 2 1 H O S P I C CITA D E L A V E V A L AŠ S K É M M E Z I Ř Í Č Í Jaromír Vrba / 2 2 S P O J OVAC Í O B J E KT A T E R M I N Á L S E V E R 2 L E T I ŠT Ě P R A H ARUZYN Ě Pavel Čížek / 2 6 M AT E R I Á L Y A T E C H N O L O G I E N OV É T E C H N O LO G I E R E A L I ZOVA N É N A STAV B Ě N Á K U P N Í H O C E N T R A V BR N Ě Bohdan Víra / 3 1 V Ý V O J P Ř E D PJ AT ÝC H ST R O P Ů P R O BY TOV O U V Ý STAV B U V ČSR Bohumír Voves / 3 4 F I R E M N Í P R E Z E N T A C E SC H Ö C K WIT T E K S.R.O. / 3 7 V Ě D A A V Ý Z K U M V L I V V Y SYC H Á N Í N A Ú N O S N O ST, P O U Ž I T E L N O ST A ŽIVOT N O ST B E TO N OV ÝC H P RV K Ů A KO N ST R U KC Í Karel Bauer, Vladimír Červenka, Vladimír Křístek / 3 8 S TAT I C K É P R O B L É MY P Ř I R E G E N E R AC I P R E FA B R I KOVA N ÝC H B U D OV Šejnoha Jiří, Fajman Petr, Kuklík Pavel / 4 2 N O R M Y J A K O S T C E R T I F I K A C E P R AV D Ě P O D O B N O ST N Í P O ST U PY H O D N O C E N Í S P O L E H L I V O ST I E X I ST U J Í C Í C H KO N ST R U KC Í P O D L E ISO Jana Marková / 4 7 Z AVÁ D Ě N Í EN : NAV R H OVÁ N Í B E TO N OV ÝC H KO N ST R U KC Í D O P R A X E D E S KOV É KO N ST R U KC E N O S N É V E DV O U S M Ě R E C H Jaroslav Procházka / P Ř Í L O H A I S O F T W A R E E U R O CCADC R E T E I N T E R A KT I V N Í V Ý U K A N AV R H OVÁ N Í B E TO N OV ÝC H KO N ST R U KC Í Michaela Šípalová / 5 1 S P E K T R U M W I E L A R E T S Kateřina Jakobcová / 5 5 IABSE SYM P O S I U M S H A N G H A I 2004 Vlastimil Šrůma / 5 8 S YM P O S I U M FIB S E G M E N TOV É B E TO N OV É KO N ST R U KC E Jan L. Vítek / 6 3 A K T U A L I T Y SE M I N Á Ř E, KO N F E R E N C E A SYM P OZ I A / 6 4 Vydává BETON TKS, s. r. o., pro: Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců betonu ČR Českou betonářskou společnost ČSSI Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Vydavatelství řídí: Ing. Vlastimil Šrůma, CSc. Šéfredaktorka: Ing. Jana Margoldová, CSc. Redaktorky: Kateřina Jakobcová, Petra Johová Redakční rada: Doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., Luděk Bogdan, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Jan Gemrich, Doc. Ing. Petr Hájek, CSc. (předseda), Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda), Ing. Jan Hutečka, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jan Kupeček, Ing. Petr Laube, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, Ing. Martin Moravčík, Ph.D., Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Paříková, Petr Škoda, Ing. Ervin Severa, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., Prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Michal Števula, PhD, Ing. Vladimír Veselý, Prof. Ing. Jan L. Vítek Grafický návrh: DEGAS, grafický ateliér, Heřmanova 25, Praha 7 Ilustrace na této straně ana zadní straně obálky: Mgr. A. Marcel Turic Sazba: 3P, s. r. o., Staropramenná 21, Praha 5 Tisk: Libertas, a. s., Drtinova 10, Praha 5 Adresa vydavatelství a redakce: Beton TKS, s. r. o. Samcova 1, Praha 1 Vedení vydavatelství: tel.: , fax: Redakce, objednávky předplatného a inzerce: tel./fax: Roční předplatné: 540 Kč (+ poštovné a balné 6 x 30 = 180 Kč), cena bez DPH Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E11157 ISSN Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZ Střední Čechy, Praha 1 čj. 704/2000 ze dne Za původnost příspěvků odpovídají autoři. Foto na titulní straně: Fasádní panely na budově Univerzitní knihovny v Utrechtu, foto V. Šrůma Beton TKS je přímým nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

4 Ú V O D E D I T O R I A L V Á Ž E N É Č T E N Á Ř K Y A V Á Ž E N Í Č T E N Á Ř I, otvíráte první číslo nového ročníku časopisu. Očekáváte, že v něm opět najdete to, co jste měli rádi, co Vás zajímalo. Budeme hledět, abyste si našli ty své stránky v každém čísle. Vám všem, kteří jste nám formou odpovědí na otázky dotazníku vloženého do posledního čísla loňského ročníku dali najevo, co Vás zajímá, velmi děkuji. Došlé dotazníky jsme si pozorně přečetli. Z přehledu odpovědí teď můžeme shrnout, že Váš zájem odráží pestrou čtenářkou skupinu. Odpovídá to zadání, které redakce dostala v počátcích časopisu od představitelů zakladatelských svazů časopisu. Časopis je informačním mediem pro celé betonové stavitelství, které je prezentováno profesními skupinami tvořenými výrobci cementu, výrobci betonu, realizačními stavebními firmami a projektanty statiky. Nesmíme opomenout čtenáře ze škol jak vysokých, tak odborných středních, kteří se věnují přípravě nových odborníků ale také ve velké míře výzkumu a vývoji, čtenáře ze státní správy, místních samospráv ad. V loňském roce o časopis projevily zájem i architektonické ateliéry. Pro Vás všechny vybíráme a připravujeme ve spolupráci s autory články tak, abyste si mohli utvořit ucelený přehled o vývoji betonového stavitelství. Aby si statik, či architekt mohl udělat představu o možnostech technologie a výroby betonu, o postupujícím vývoji materiálu, jeho složek, nových příměsí a přísad a jeho zpracování a mohl jich ve svém návrhu využít pro spokojenost stavebníka či investora. Naopak výrobci cementu a betonu se prostřednictvím ukázek zdařilých realizací dozvídají o představách a požadavcích architektů a projektantů a mohou jim přizpůsobit svůj další výzkum, jehož výsledky se pak projeví v produkci kvalitnějšího materiálu. Šíře záběru časopisu nám neumožňuje jít vždy do hloubky prezentovaného problému, což nám občas vytýkáte. Naším úkolem je na dané jevy spíše upozornit a vyzdvihnout jejich důležitost z pohledu celku. Čtenář, který má zájem o podrobnosti, je může získat přímo u autora článku (kontakty za články), nebo z uvedené literatury. Pestrá čtenářská skupina se dle projevených zájmů o různé rubriky dělí do tří skupin: novátoři, střední proud a konzervativci. To podle toho jak žádáte o více ukázek zdařilých zahraničních realizací, o větší podíl informací ze zahraničního odborného tisku, o výsledky vývoje a výzkumu. To vše budeme opět pro Vás vyhledávat a do časopisu zařazovat. Zklamu však ty, kdož očekávají návody a předlohy. To do časopisu nepatří. Najdete je ve skriptech, učebnicích a seznámit se s nimi můžete na seminářích pořádaných odbornými svazy. I nadále budou mít své místo na stránkách rubriky Profily prezentace firem a společností členů zakladatelských svazů časopisu. Časopis v současné podobě by bez finanční podpory odborných svazů nemohl existovat. Předplatitelé by museli sáhnout hlouběji do kapsy při úhradě předplatného a prostor věnovaný odborným článkům bychom bez jejich podpory museli v mnohem větší míře poskytnout placené komerční prezentaci. Pravidelných čtenářů časopisu stále přibývá. Téměř každý týden dostáváme do redakce přihlášku k předplatnému časopisu a jen zřídka se některý čtenář rozhodne své předplatné ukončit. Počet odhlášených je v porovnání s novými zájemci o předplatné zanedbatelný. Na podzim loňského roku jsme nabídli časopis v širší míře slovenským čtenářům a jejich odezva nás potěšila. Na Slovensku je o časopis značný zájem, který, doufáme, se bude v budoucnu dále rozšiřovat. Betonové stavitelství se v posledních letech velmi rychle rozvíjí. Kdo by si před deseti lety představoval, to množství novinek, které se v krátkém čase objevilo v oblasti pro laickou veřejnost často nezajímavé a v našich krajích ještě častěji odsuzované. A hle, ze zahraničí k nám přicházejí nové a nové pojmy a hledáme jejich vhodné české ekvivalenty. Kolik nových typů betonů teď můžeme dle specifických požadavků navržené konstrukce použít. Beton už přestal být výhradně konstrukčním materiálem, ale získal právo spoluvytvářet svým vzhledem vnitřní i vnější prostředí. To vše se odehrává právě v době, kdy jsme se postupně po letech izolace opět stali součástí Evropy. Jsme teď skutečnými partnery evropských států, v nichž je betonové stavitelství tradičně na vysoké úrovni, Francie a Itálie. Tam, říkáme si, se jim to staví, tam mají teplo, neřeší tepelné mosty, to se jim to navrhuje. Krásné betonové stavby byly postaveny i v, pro nás naopak studeném, Finsku nebo v posledních letech v Rakousku a Švýcarsku, v zemích, které mají s námi srovnatelné nebo spíše drsnější horské klima. Lze tedy navrhnou betonové občanské stavby, ale i bytové a rodinné domy tak, aby v nich bylo jejich uživatelům příjemně. Vyžaduje to hledání, zkoušení, zkoumání, přepočítávání, ověřování a posuzování. Nelze se tomu vyhnout, zákazníci budou od architektů požadovat to, co viděli za našimi hranicemi. Když to nedostanou od našich dodavatelů, obrátí se do Evropy. Chtějte vědět, co je nového v betonovém stavitelství. Časopis Vám bude ve svých letošních číslech opět nabízet informace k jednotlivým tématům, která vybrala redakční rada (jejich přehled je uveden na posledních stránkách 6. čísla v roce 2004). Číslo, které právě otevíráte, je zaměřené na betonovou prefabrikaci. Ing. Šašek, zástupce ČR v komisi fib pro prefabrikaci, ve vstupním článku shrnuje současný stav tohoto oboru a jeho další směřování. Do dalších rubrik jsme zařadili řadu ukázek konstrukcí, kde ke zdařilé realizaci významně přispělo použití prefabrikované technologie. Seriál věnovaný zavádění nových evropských norem do naší praxe Vám nabízíme v nové formě přílohy upravené tak, aby ji bylo možno z časopisu snadno vyjmout a archivovat jednotlivá pokračování společně. Hned v následujícím dubnovém čísle se budeme věnovat úpravám povrchů betonových konstrukcí. Je to téma u nás neprávem opomíjené, avšak v zahraničí velmi rozvinuté a neobyčejně atraktivní. Další tři čísla budou postupně zaměřena na tradiční témata, sanace, mosty a pozemní stavby. Poslední číslo přinese novinky a informace spojené s výstavbou betonových vozovek a letišť. Do již rozběhnutého roku Vám přeji zakázky zajímavé odborně i finančně, v množství přiměřeném, aby Vám zbyl čas i na odpočinek třeba ve formě čtení časopisu. Redakci a sobě přeji šťastnou ruku při hledání erudovaných autorů ochotných se na stránkách časopisu podělit se čtenáři o výsledky své práce a o své těžce získané zkušenosti. Zdravím Vás Jana Margoldová 2 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

5 T É M A T O P I C V Ý V O J P R E F A B R I K O V A N Ý C H K O N S T R U K C Í Z P O H L E D U K O M I S E F I B P R O P R E F A B R I K A C I D E V E L O P M E N T O F P R E F A B R I C A T E D S T R U C T U R E S F R O M T H E P O I N T O F V I E W O F T H E F I B C O M M I S S I O N O N P R E F A B R I C A T I O N L A D I S L AV Š A Š E K V článku jsou uvedeny hlavní vývojové trendy v prefabrikaci v oblasti produktů, materiálů, konstrukčních systémů a výrobních technologií. Jako příklad jsou zmíněna některá nekonvenční uplatnění prefabrikace. Zmíněny jsou sledované oblasti zájmu a program fib komise č. 6 pro prefabrikaci. Zdůrazněna je nezbytnost odlišného přístupu k návrhu prefabrikovaných konstrukcí, která vede k optimálním projektům. This paper outlines the main developmental trends in the prefabrication of products, materials, structural systems, and production technologies. As an example, some unconventional applications of prefabrication are presented. Further, the article shows the spheres of interest, as well as the programme of fib Commission 6 on Prefabrication. The paper also emphasizes the importance of a different approach to the design of prefabricated structures, yielding optimal projects. Cílem příspěvku je ukázat hlavní trendy vývoje prefabrikovaných konstrukcí v zahraničí. Prefabrikace je ve srovnání s výstavbou pozemních a inženýrských konstrukcí z monolitického betonu novou konstrukční technologií. Skutečný průlom nastal v 50. letech minulého století, kdy byla hlavním úkolem potřeba rekonstrukce bytového fondu po II. světové válce. V tomto období byla prefabrikace považována jako krok kupředu v industrializaci stavebnictví. V poslední době zaznamenáváme určitý ústup prefabrikace na úkor monolitického betonu díky novým technologiím skruží a bednění. Prefabrikace však stále přináší mnoho pozitiv. Nový vývoj a technologie prefabrikovaných konstrukcí vyžadují podporu dalšího rozsáhlého výzkumu, aby dokázaly svoji konstrukční a ekonomickou platnost. Práci v oblasti výzkumu přebírají zejména výrobci prefabrikátů a jen v několika málo zemích se na ní podílejí také výzkumné ústavy a technické univerzity. Dalším důvodem pro návaznost výzkumu jsou probíhající změny ve společnosti. Řešení, která byla používána pro bytovou výstavbu po válce, se nedají akceptovat. Současný vývoj ve stavebnictví, a tedy i v prefabrikaci, je ve velkém měřítku inspirován sociálními a ekonomickými trendy poznamenávajícími naší společnost: probíhá intenzivní soutěž mezi různými konstrukčními materiály a systémy; např. beton oproti oceli, nebo prefabrikát oproti monolitu nebo oceli roste ekologické povědomí zvyšují se požadavky na kvalitu, pracovní podmínky a celkový komfort. Klíčová slova řídící vývoj konstrukcí jako celku, a tedy i prefabrikace, jsou výkonnost, trvanlivost a ohled na životní prostředí. Prolínání, platnost a vývoj technických znalostí není změnou týkající se pouze prefabrikace samotné. Mezinárodní organizace, jakou je fib, usiluje prostřednictvím svých komisí o zajištění dalšího vývoje. Prefabrikace byla vždy v popředí vývoje s ohledem na modernizaci pracovních podmínek, pokrokové výrobní technologie, rychlost výstavby a vztah k životnímu prostředí. S P E C I F I C K Á F I LO S O F I E N ÁV R H U Když se celkově podíváme na literaturu o prefabrikaci, zjišťujeme, že největší počet publikací se zabývá specifickými oblastmi jako jsou typy a přehled prefabrikovaných dílců, jednotlivé projektové příklady styků nebo některé výpočetní metody. Jen překvapivě málo je zaměřeno na to, jak pomoci architektovi a inženýrovi plně pochopit prefabrikovanou konstrukci a její specifickou filosofii návrhu. Prefabrikovaný beton vyžaduje oproti monolitu rozdílné konstrukční zásady. Na počátku existují dva problémy pro danou situaci. Za prvé je to nedostatek znalostí o prefabrikaci. Mnoho architektů a inženýrů se rozpakuje použít prefabrikaci z jednoduchého důvodu, protože nevědí, jak se jí správně chopit. Za druhé je to chybný názor, že prefabrikovaný beton je pouze variantní technikou monolitu a prefabrikát je jen doplňující částí konstrukce, takže počáteční monolitická koncepce je prakticky dodržena v maximální míře. Tento názor je falešný a vede k méně optimálním projektům, než když jsou uvažovány specifické požadavky prefabrikace. Komise již publikovala průvodce projekční filosofií budov z prefabrikovaného betonu. Potřeba dalších takových publikací je nutná například v oblasti inženýrských konstrukcí. V Ý V O J N O V Ý C H M AT E R I Á L Ů Poměrně dlouhou dobu se beton zdál jednoduchým materiálem, u kterého nebyl očekáván žádný další vývoj. Ve skutečnosti jsou v posledních letech postupně vyvíjeny vysokohodnotné betony, samozhutňující betony, různé druhy betonů vyztužených vlákny, nové typy superplastifikátorů a nové techniky míchání betonů. Nový vývoj betonu je mnohem zajímavější v oblasti prefabrikace než pro ostatní způsoby výstavby, protože vysoké nároky na materiál lze snadněji splnit v podmínkách tovární výroby. Uplatněním těchto materiálů může prefabrikace získat vlastní přímé technické a ekonomické výhody. Vysokohodnotný beton (VHB) Beton pevnosti více než 80 MPa je v některých zemích běžně používán při výrobě prefabrikátů. Hlavní uplatnění je u silně zatížených sloupů, kde se výrazně zmenší průřezová plocha. Další uplatnění je u mostních a střešních nosníků velkých rozpětí, výrobků s náročnými požadavky na trvanlivost atd. Drátkobeton Tento druh betonu získává stále větší důležitost. Je prokázáno, že ocelová vlákna jsou schopna nahradit konvenční třmínky, zejména u předpjatých konstrukcí. To otvírá nové perspektivy pro automatický výrobní proces u mnoha prefabrikovaných výrobků. B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

6 T É M A T O P I C Některé aplikace jsou již běžné, ale některé jsou pouze ve fázi experimentů. Naléhavá je potřeba nových předpisů pro návrh, výrobu a zajištění kvality tohoto typu prvků. Samozhutnitelný beton Použitím tohoto druhu betonu je snižována hladina hluku ve výrobnách, zlevňovány náklady na bednění a je také usnadňována betonáž silně vyztužených konstrukcí. Také u výrobků ze samozhutnitelných betonů je zapotřebí nových předpisů pro návrh a výrobu. Hlavní přednosti při aplikaci těchto materiálů jsou snadná betonáž, hutnění bez rozmíšení betonu, vyšší pevnost, rychlejší náběh pevnosti, větší hutnost, lepší objemová stabilita, delší životnost a odolnost. V Ý V O J Z AV E D E N Ý C H P R O D U K T Ů Dutinové panely Jedna z nejefektivnějších stropních konstrukcí je konstrukce z dutinových panelů. Vzhledem k velkému zájmu o tento výrobek a vytvoření nových trhů a aplikací byla již vypracována řada výzkumných prací a další současně probíhají. Komise si dala za úkol informovat projektanty o vývoji dutinových panelů a vypracovat a publikovat předpisy, doporučení a příklady použití, plynoucí z výzkumu těchto konstrukcí. Střešní prvky z lehkého betonu Negativní vlastností betonu je jeho velká vlastní hmotnost. Poslední vývoj štíhlých střešních nosníků velkých rozpětí vede k redukci jejich vlastní hmotnosti použitím lehkého betonu a optimalizací jejich průřezů. Tyto jsou navrhovány s tenkými stěnami vyztuženými vlákny a vylehčenými otvory. V Ý V O J R A C I O N Á L N Í C H K O N S T R U K Č N Í C H S Y S T É M Ů Kromě klasických požadavků na kvalitu, trvanlivost a nízké náklady bude stavební průmysl konfrontován v blízké budoucnosti s novými požadavky na výkonnost, pružnost použití, přizpůsobivost, demontovatelnost, recyklovatelnost atd. Soutěž mezi různými konstrukčními materiály a systémy je hodnocena podle kvality provedení a ceny. Úspěšně bude konkurovat systém, který efektivně využije daný prostor, nabídne otevřené dispozice bez omezení pro různý druh využití nebo umožní výměnu kterékoliv části konstrukce po vypršení doby její životnosti a případně usnadní její demolici. V Ý V O J V Ý K O N N Ý C H V Ý R O B N Í C H T E C H N O LO G I Í Očekávané změny a vývoj bude záviset zejména na vztahu k životnímu prostředí, pracovním podmínkám, kratší pracovní době apod. Automatizace výroby bude dominantní změnou ve výrobě prefabrikátů v dalších dekádách. Máme dobré příklady automatizace výroby betonových potrubí a menších výrobků, vyráběných ve velkých sériích, jako jsou dlaždice, stožáry, pražce apod. Začíná se s automatickou výrobou dutinových panelů. Výhodná je výroba předpjatých prvků na dlouhých drahách, kde je ve srovnání s železobetonem vykazována větší kapacita a nižší pracnost. P R O G R A M K O M I S E Č. 6 P R E F A B R I K A C E V P O S L E D N Í C H L E T E C H Oblasti zájmů komise jsou zejména v podpoře vedení a koordinace výzkumu a vývoje prefabrikovaného betonu na univerzitách v různých zemích, vytváření praktických průvodců pro návrh a výrobu, doporučení pro praxi, vytváření koncepce pro tvorbu norem. Program komise je rozdělen do několika aktivních pracovních skupin, které se zabývají tématy: předpjaté prefabrikované dutinové stropy styky prefabrikovaných konstrukcí hybridní konstrukce vliv prefabrikace na životní prostředí levné bydlení prefabrikované mosty Obr. 1 Fig. 1 Administrativní budova ve Finsku je kombinací prefabrikátů, monolitu a oceli Administrative building in Finland is a combination of prefab units, a monolith and steel Obr. 2 Fig. 2 Lepené dřevěné nosníky a sloupy nesou prefabrikovanou stropní desku Glued timber beams and columns carry a prefabricated ceiling slab 4 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

7 T É M A T O P I C Předpjaté prefabrikované dutinové stropy Tato pracovní skupina je aktivní již řadu let. V roce 2002 vydala již třetí publikaci praktických doporučení a další publikace se připravuje. Skupina se v současné době zabývá kroucením panelů, návrhem velkých otvorů, přenosem vodorovných a nestatických zatížení. Styky prefabrikovaných konstrukcí Styky patří k nejdůležitějším článkům prefabrikace. Jejich správný návrh je předpokladem úspěchu prefabrikace. Styky musí vyhovět různorodosti návrhů a použití a současně musí splňovat ostatní kritéria související s výrobou, manipulací, skladováním a montáží. V literatuře sice existují dobré příklady styků, ale jsou často nepoužitelné pro konkrétní případy. Aby se vyplnila tato mezera, pracovní skupina připravuje praktického průvodce pro návrh styků. Dokument se bude zabývat hlavně principy pro návrh styků a základním mechanizmem přenosu sil v konstrukci. Hybridní (smíšené) konstrukce Použití prefabrikovaných konstrukcí v kombinaci s jinými stavebními prvky jako je monolitický beton, zdivo, ocel a dřevo, rozšiřuje možnost jejich uplatnění. Hybridní prefabrikovaná konstrukce je termín, který popisuje kombinaci prefabrikátu s jedním nebo více nebetonovými stavebními elementy v jedné konstrukci. Tyto konstrukce nelze zaměňovat se spřaženými konstrukcemi, které využívají výhodu kombinace různých materiálů v jednom průřezu, vyplývající z jejich typických fyzikálních vlastností (např. spřažené ocelobetonové nosníky). Kombinace prefabrikátu s jinými materiály (obr. 1 a 2) přináší mnoho výhod oproti použití pouze jednoho materiálu. Hybridní nebo chceteli smíšené konstrukce mohou být důležitým prvkem pro splnění architektonických požadavků a zrychlení postupu výstavby. Tím současně umožňují snížení stavebních nákladů. Užití těchto smíšených konstrukcí je zejména ve víceposchoďových budovách, garážích, průmyslových budovách, rodinných domech apod. Oproti monolitické konstrukci vyžadují hybridní konstrukce méně skruže, bednění, mokrého procesu, méně práce na stavbě a méně zdržení vlivem špatného počasí. Celková úspora času je cca 20 %. V porovnání s ocelovou konstrukcí vyžadují hybridní konstrukce méně prvků, méně protipožární ochrany, méně mokrého procesu a práce na stavbě. Nedochází tolik ke zdržení vlivem špatného počasí a celková úspora představuje 10 až 15 % času. Obr. 3 Fig. 3 Vliv pevnosti betonu na počet nosníků The effect of strength of concrete on the number of the beams Levné bydlení Dalším problémem, kterým se zabývá komise pro prefabrikaci, je nalézt levný typ a způsob výroby obydlí pro chudé a přelidněné oblasti světa. Zajistit slušnou životní úroveň bydlení v těchto oblastech bude stále důležitější a fib má velký zájem se této problematice věnovat. Prefabrikované mosty Nedávno byla dokončena studie, která zmapovala současný stav a vývojové tendence prefabrikovaných mostů. Jedná se zejména o typologii prefabrikátů pro mosty (podélné nosníky, segmenty, úložné prahy, pilíře), způsoby uložení (prosté a spojité konstrukce mostů), výrobu, dopravu a montáž. Práce skupiny probíhá v několika stupních. V prvním stupni to byla studie, která zmapovala typy prefabrikovaných mostních konstrukcí a zhodnotila jejich výhody a nevýhody na základě zkušeností z historie a současnosti. Druhý stupeň této práce bude vytvoření Praktického průvodce pro návrh a praxi. Ve třetím stupni budou nové poznatky shrnuty v Technických doporučeních pro návrh a výrobu, které budou sloužit jako základ koncepce pro tvorbu norem. Velmi důležitou disciplínou návrhu prefabrikovaných mostů je jejich estetické ztvárnění, které bývá často předmětem kritiky. Na příkladech se dá ukázat, že je možné se s tímto aspektem úspěšně vypořádat. Jsou navrhovány speciálně tvarované krajní nosníky, půdorysně zakřivené nosníky a nebo nosníky s proměnnou výškou v příčném řezu. Za zmínku stojí také některé nové trendy ve vývoji betonových konstrukcí, které je zvláště vhodné využít pro prefabrikova Vliv prefabrikace na životní prostředí Otázky vlivu životního prostředí na výstavbu budou stále důležitější. Z tohoto důvodu byla vytvořena nová komise fib, která se obecně zabývá problematikou vlivu betonových konstrukcí na životní prostředí. Všechny nové a současně probíhající práce v této problematice budou koordinovány touto komisí. Komise pro prefabrikaci podporuje práci v nové skupině a někteří její členové se na ní také aktivně podílí. Hlavními směry, které je nutno zdůraznit, jsou způsoby recyklování betonu v prefách, scénáře a příklady životního cyklu prefabrikovaných výrobků; systémy, využívající akumulaci tepla v prefabrikovaných stropech pro snížení nákladů na vytápění a chlazení; možnosti demontáže a opakovaného použití betonových elementů. B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

8 T É M A T O P I C Obr. 4 Fig. 4 Prosecká estakáda Prosek s elevated road né mosty. Jedná se o mosty z vysokohodnotného betonu a integrované mosty. O výhodách vysokohodnotného betonu (VHB) jsem se zmínil výše. U prefabrikovaných mostů z nosníků umožní použití VHB úsporu jejich počtu (obr. 3), zvětšení rozpětí polí (50 až 60 m) nebo snížení konstrukční výšky. Protože jsme ve skutečnosti také omezeni možnostmi montážních a dopravních prostředků, lze na základě optimalizovaného návrhu uvažovat pro nosníky délky maximálně 37 m. Praktický rozsah pevností betonu je 70 až 90 MPa. Neméně podstatné jsou také dlouhodobé úspory nákladů, vyplývající ze snížené údržby a delší životnosti konstrukce. Na konkrétním případě nosné konstrukce mostu můžeme porovnat návrh devíti nosníků z normálního betonu pevnosti 42 MPa a návrh čtyř nosníků z vysokohodnotného betonu pevnosti 70 MPa. Příkladem konstrukce, která využívá všech podstatných výhod kombinace prefabrikace a monolitu byla rekonstrukce významné pražské estakády mezi Prosekem a Vysočany (obr. 4). Poškozenou nosnou konstrukci z nosníků KA 61, stativa i pilíře bylo nutno v rámci rekonstrukce mostu nahradit novými konstrukcemi s požadovanou zatížitelností. Návrh lehké prefabrikované vrchní stavby umožnil využití původního založení mostu, navrženého na menší zatížení. Nový konstrukční systém byl v celé délce mostu navržen spojitý, dilatační spáry jsou pouze na koncích mostu. Nová půdorysně zakřivená konstrukce o třinácti polích má celkovou délku 253 m. V příčném řezu je nosná konstrukce tvořena šesti dodatečně předpjatými prefabrikovanými nosníky T93, které jsou nad podporami zmonolitněny příčníky s průběžnou výztuží desky. Nosná konstrukce je uložena na těchto příčnících na dvojici hrncových ložisek. Tento konstrukční systém podstatně omezuje nároky na údržbu mostu, protože redukuje počet dilatačních spár i počet nutných ložisek na minimum. Oproti monolitu se použitím prefabrikovaných nosníků omezí množství skruže a bednění a zrychlí se postup výstavby mostu. Mnoho zajímavých příkladů použití prefabrikátů v mostním stavitelstvím přináší studie vydaná komisí pro prefabrikaci v květnu Z ÁV Ě R Pohled na prefabrikaci v různých zemích světa je odlišný, ale v zásadě se mnoho neliší od našeho. Zdá se, že u nás se v posledních letech až příliž ustoupilo od této technologie, která byla a je na dobré úrovni. Vzhledem k současným možnostem dopravy je zřejmé, že prefabrikace je v mnoha případech ekonomickým řešením. Při stále větším důrazu na estetiku konstrukcí poskytuje použití prefabrikátů větší variabilitu, přesnost tvaru a lepší kvalitu povrchů. Co se týče srovnání úrovně prefabrikace s vyspělými státy světa, lze konstatovat, že Česká republika je na velmi dobré úrovni a nemusí se stydět. Ing. Ladislav Šašek, CSc. zástupce ČR v komisi fib pro prefabrikaci Mott MacDonald Praha, spol. s r. o. Národní 15, Praha 1 tel.: , fax: P R O D E J J E D N O T L I V Ý C H Č Í S E L Č A S O P I S U Dovolujeme si upozornit čtenáře, kteří mají zájem o jednotlivá čísla časopisu, tzn. že nechtějí využívat pohodlí předplatného, kdy jim pošta doručí každé číslo časopisu až do schránky, na možnost nákupu časopisu v několika prodejnách odborné literatury a v redakci časopisu: Knihkupectví Fraktály Betlémské náměstí 169/5a Praha 1 otevřeno: celý týden včetně soboty a neděle od 10 do 20 hodin Prodejna Akademického nakladatelství CERM Veveří 95 (Stavební fakulta), Brno otevřeno: v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin Prodejna technické literatury v PrazeDejvicích, bohužel, ukončila prodej časopisu v roce Při nákupu časopisu v redakci doporučujeme předem telefonickou domluvu termínu. Jednotlivá čísla časopisu je možno si vypůjčit v Národní knihovně ČR, Státní technické knihovně a Městské knihovně hl. m. Prahy, Moravské zemské knihovně v Brně, v krajských knihovnách v Karlových Varech, v Havlíčkově Brodu, v Pardubicích, ve Zlíně, ve vědeckých knihovnách v Českých Budějovicích, v Kladně, v Plzni, v Ústí nad Labem, v Liberci, v Hradci Králové, v Ostravě a v Olomouci a ve fakultních knihovnách v Praze, Brně a Ostravě. 6 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

9 P R O F I L Y P R O F I L E S P R E F A B R N O, A. S. Akciová společnost Prefa Brno byla založena v květnu roku 1992, počátek existence však sahá do roku Předchůdcem společnosti byla část podniku Prefa Brno, n. p. (jistou dobu působil pod názvem Jihomoravská Prefa), jejíž činnost byla zaměřena na výrobu širokého sortimentu betonových a železobetonových stavebních dílců. Prefa Brno, a. s., patří v současné době k nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům betonových stavebních dílců v rámci České republiky s širokým uplatněním ve většině stavebních oborů. Výrobní program společnosti je rozdělen do čtyř hlavních produktových skupin, které jsou užívány při výstavbě podzemních i pozemních staveb, budov, komunikací, staveb ekologického charakteru, zahradní architektury a celé řady dalších projektů, při jejichž výstavbě jsou požadovány a využívány vlastnosti betonu a speciálních kompozitních materiálů. K A N A L I Z A C E Skupina kanalizace je tvořena kompletním systémem betonových a železobetonových trub s výstelkou, šachet a nádrží. K O M U N I K A C E A D R O B N É S TAV E B N Í M AT E R I Á LY Skupina sestává z drobných betonových a železobetonových výrobků: dlažby, obrubníky a další výrobky pro dlážděné plochy a venkovní architekturu nepálené zdící materiály překlady a stropní desky P O Z E M N Í S TAV BY Skupina je zaměřená na výrobky určené pro výstavbu průmyslových staveb výrobky pro stropní konstrukce Pohltivá protihluková stěna Rajhradice montované skelety a stěnové systémy prostorové prefabrikáty K O M P O Z I T Y Skupina je zaměřená na výrobky z kompozitů jsou složeny ze dvou převládajících fyzikálních látek o složení pojivo/výztuha = pryskyřice/ vlákna, kde pojivem je převážně isoftalická polyesterová (někde vinylesterová nebo epoxidová) pryskyřice, vláknovou výztuhu tvoří skelná, uhlíková, popř. čedičová vlákna. Kromě výše uvedených produktových skupin nabízí akciová společnost Prefa Brno tyto další výrobky a služby: transportbeton prodej stavebnin strojní výrobu Ve všech produktových skupinách nabízí Prefa Brno zákazníkům komplexní řešení od poradenství přes projekční podporu, dodávku výrobků, jejich dopravu i montáž. Podrobnější informace, ceníky, reference a přehled dalších služeb akciové společnosti Prefa Brno naleznete na internetové adrese popřípadě nás kontaktujte na telefonním čísle infolinky Tesco Prostějov výstavba Krajský úřad Jihlava Hotový vazník expedice z výrobního závodu Prefa Brno, závod Kuřim B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

10 P R O F I L Y P R O F I L E S D Y W I D A G P R E F A L Y S Á N A D L A B E M, A. S. DYWIDAG PREFA, a. s., je firma s tradicí výroby stropních předpjatých dutinových panelů od roku Za tu dobu si získaly obchodní názvy těchto prvků SPIROLL a později i PAR TEK důvěru mnoha drobných, ale i velkých investorů a stavebních firem. Vysoká kvalita výroby, velká únosnost těchto prvků při nízké hmotnosti a velmi příznivá cena vedly k tomu, že se stropy SPIROLL a PARTEK mnohem více prosazovaly v náročné konkurenci stavebního trhu. Od roku 1989 se výroba těchto prvků zdvojnásobila, což je dáno tím, že tyto stropy jsou svou univerzálností vhodné pro bytovou, průmyslovou, ale i komerční výstavbu. Mezi mnoha příklady užití je na místě uvést významnou referenci těchto stropů na právě probíhající výstavbě nového terminálu letiště Praha ( m 2 ). Novým impulsem pro rozvoj technologií u DYWIDAG PREFA se v roce 2002 stala fúze firmy s největším výrobcem prefabrikovaných betonových prvků v Evropě koncernem CONSOLIS, který má 5000 zaměstnanců a vlastní padesát tři prefavýroben v jedenácti zemích Evropy. Výsledem spojení je v roce 2004 dokončená výstavba nových výrobních kapacit a technologie (dvojnásobná produkce od září 2004) pro SPI ROLL a PARTEK a pro předpjaté prvky obecně. DYWI DAG PREFA tímto potvrzuje pozici největšího výrobce těchto prvků v ČR. P R E F A B R I K O V A N É K O M E R Č N Í H A LY B A S H A L E N Dalším novým systémovým produktem je u DYWIDAG PREFA systém převzatý od mateřské firmy CONSOLIS. Je to BASHALLEN SYSTEM, systém pro výstavbu výrobních, skladovacích, sportovních, ale i obchodních hal, dodávaných investorovi prostřednictvím DYWIDAG PREFA od návrhu, přes výrobu až po montáž. 8 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

11 P R O F I L E S P R O F I L E S Popis systému BASHALLEN SYSTEM je založen na dvou základních modulových prvcích: sedlový TTstřešní prvek z předpjatého betonu vnější nosná sendvičová stěna z pohledového betonu Toto řešení nabízí velké vnitřní rozpony s volným příčným rozpětím až do 32 m s variabilní délkou v modulech po 2,4 m. Vnitřní výška hal může být navrhována proměnlivá až do 8 m. V hale mohou být dále vytvořeny, dle potřeby, mezilehlé stropy (PARTEK), a to pouze nad částí a nebo celou plochou haly. Zaoblená nároží, atiky haly a dále celá paleta možných fasádních povrchů doplněná barevným řešením dává takto navržené hale velmi prestižní vzhled. Výborné tepelněizolační vlastnosti vytvořené vhodně použitou kombinací betonu a tepelné izolace zajišťují stabilní vnitřní klima s velmi nízkými nároky na vytápění. Detaily a spojování BASHALLEN SYSTEM zahrnuje úplnou řadu standardních řešení pro různé typy spojů, detailů a vložených prvků v použitých modulových panelech. Síť žeber střešních prvků je nesena ve vybráních vnějších nosných sendvičových stěn. Všechna spojení mezi sousedními sendvičovými stěnami a střešními prvky jsou provedena svařováním ocelových desek, zakotvených v jednotlivých prvcích. Ing. Antonín Jančařík Dywidag Prefa Lysá nad Labem, a. s. Jedličkova 1190/1, Lysá nad Labem TTstřešní prvek Sedlový TTstřešní prvek z předpjatého betonu byl vyvinut právě pro BASHALLEN SYSTEM. Je to racionální a zároveň estetické řešení pro průmyslové a komerční objekty. Střešní prvek je charakterizován velmi nízkou hmotností při velkém rozponu s dostatečnou únosností i pro tak nepříznivé klima z hlediska zatížení sněhem, jako panuje v zemích Skandinávie, odkud toto řešení pochází. Prvky jsou široké 2,4 m se spádem 1/40. Podhled prvků je v žebrech viditelně vylehčen, což velmi výrazně omezuje vlastní hmotnost prvku, přičemž požární odolnost je na vysoké úrovni 60 minut. Vnější nosné sendvičové stěny Vnější nosné sendvičové stěny BASHALLEN SYSTEM jsou koncipovány jako nosné prvky se skrytými sloupy. Toto řešení nijak neomezuje uživatele interiéru žádnými do prostoru vyčnívajícími sloupy, výsledkem je rovný vnitřní povrch s možností umístění interiérového vybavení přímo na stěny. Výborné tepelněizolační vlastnosti jsou dány tloušťkou izolace 150 mm. Standardní šířka stěn je 2,4 m při celkové tloušťce 300 mm. Do stěn je možné, bez výrazného architektonického omezení, vkládat otvory pro okna, dveře a vrata. Stejně tak neexistuje téměř žádné omezení ve výběru povrchu či barvy fasádní strany těchto panelů. B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

12 P R E F A B R I K A C E V Č E S K É R E P U B L I C E fotografie: z archívu členů AVBP Parkovací dům v Langenfeldu, SRN, stropní panely jsou odolné vůči soli a mrazu, Goldbeck Prefabeton, s. r. o., Dolní Bučice / Parking house in Langenfeld, Germany, ceiling panels are resistant to salt and frost; Goldbeck Prefabeton, Ltd, Dolní Bučice Pankrác House, Skanska Prefa, a. s. Pankrác House, Skanska Prefa, JSC. Kompletní montované garáže ve Vyškově, Prefa Žatec, s. r. o. / Complete assembled garages in Vyškov, Prefa Žatec, Ltd Hotel Babylon v Liberci, PrefaBeton Cheb, spol. s r. o. Babylon Hotel in Liberec, PrefaBeton Cheb, Ltd Protihlukové stěny na D5 Šlovice, SMP Construction, a. s. / Soundabsorbing walls on D5 motorway Šlovice, SMP Construction, JSC Výstavba kolektorů inženýrských sítí na letišti PrahaRuzyně, MABA Prefa, spol. s r. o. / Building development of engineering networks collectors in airport Prague Ruzyně, MABA Prefa, Ltd

13 Věž rozhodčích na hipodromu v Mostě, Prefa Žatec, s. r. o. Tower for referees on hippodrome in Most, Prefa Žatec, Ltd Gymnázium Matyáše Lecha v Brně, Prefa Brno, a. s. Grammar school of Matyáš Lech in Brno, Prefa Brno, JSC Opláštění haly v Hradci Králové, Lias Vintířov, LSM, k. s. Sheathing of hall in Hradec Králové, Lias Vintířov, LSM Komentátorské buňky na Sachsenringu, SRN, Tekaz Cheb, s. r. o. Modules for commentators in Sachsenring, Germany, Tekaz Cheb, Ltd Výstavba panelových bytových domů na OS Vlnařská EvropskáLiebigova v Liberci, Interma, a. s., Panelárna Příšovice / Building development of prefab houses in Liberec, Interma, JSC, precast concrete works in Příšovice Výstavba segmentového mostu přes Úhlavu, SMP Construction, a. s. Building development of segmental bridge over the river Úhlava, SMP Construction

14 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S C E N Y E C S N Z A R O K E U R O P E A N A W A R D S F O R E X C E L L E N C E I N C O N C R E T E Evropské sdružení betonářských společností ECSN (European Concrete Societies Network) pořádá jednou za dva roky soutěž o evropskou cenu za vynikající betonovou stavbu European Awards for Excellence in Concrete. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, inženýrské stavby a pozemní objekty, kde beton tvoří hlavní stavební materiál; jeho použití je zřetelně dominantní a inovativní. V každé kategorii je udělována pouze jedna cena, která sestává z certifikátů vynikajícího ocenění pro investora, projektanta architekta i inženýra a zhotovitele. Pro další účastníky soutěže s vynikajícími díly jsou možná čestná uznání. Nominace staveb do soutěže provádějí národní členové ECSN podle vlastního uvážení, a to ze staveb dokončených v předchozích dvou letech. Zpracování podkladů se provádí dle směrnic ECSN, obsahuje formuláře přihlášky, textovou část, výkresy, resp. základní dispozice s důležitými detaily, fotodokumentaci s případnými videozáznamy, to vše v digitální podobě. Závěrečné hodnocení provádí mezinárodní porota, jmenovaná výkonnou radou ECSN, v počtu pěti členů navržených národními společnostmi. Hodnocení probíhá bodovým systémem postihujícím myšlenku i kvalitu zpracování podle šesti kritérií: projekt provedení vzhledové působení a začlenění stavby do okolí charakteristika použitého betonu inovace betonu v technologii, konstrukci, tvaru kvalita provedení a povrchové úpravy. K poslednímu kritériu je nutno uvést, že pro objektivní posouzení by byla nutná prohlídka na místě. V roce 2004 bylo nominováno celkem devět inženýrských staveb, dvě z České republiky, a jedenáct pozemních objektů, z toho tři z ČR. Cenu ECSN v inženýrských stavbách získal 2 nd Benelux tunnel pod řekou Nieuwe Maas v Rotterdamu o celkové délce 1448 m (obr. 1 až 4). Vlastní tunel délky 900 m a šířky 45,25 m byl sestaven ze šesti dílů vyráběných v suchém doku a následně připlavených na místo. Délka dílů byla 140 m, výška 8,45 m, hmotnost (výtlak) m 3. Čestné uznání obdržely dva mosty z Irska, první: Taney, je menší zavěšený most délky 162 m s hlavním polem 108,5 m, jenž přemosťuje městskou Obr. 1 technologický tunel silniční tunely Obr. 2 Obr. 3 Obr B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

15 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S Obr. 5 Obr. 6 křižovatku v Dublinu pro lehké metro (obr. 5 a 6). Mostovka je betonová, hlavní pole bylo montované ze segmentů deskového tvaru. Druhý most je dálniční přes ústí řeky Broadmeadow délky 2 x 313 m o pěti polích. Ekologické důvody vyžadovaly návrh zaobleného spodního líce a též volbu technologie omezující zásah do krajiny (obr. 7 a 8). Původní segmentová byla na návrh zhotovitele změněna na postupné vysouvání v klasickém uspořádání. V kategorii pozemních objektů obdržela hlavní cenu budova Národní galerie v Dublinu (obr. 9 až 11). Jedná se o zcela výjimečnou betonovou stavbu propracovanou do všech detailů, i technologických, v betonu a dílců z betonu, vytvářejících dokonale harmonický celek. Čestná uznání byla udělena tři; galerii Millenium v Sheffieldu, objektu určenému pro trvalé i příležitostné výstavy, za architektonické řešení v daném prostoru s hlavním koridorem a bočními arkádami. Inženýrsky zajímavé je řešení betonových dílců, sloupů a zastřešení s lehkými klenbovými dílci rozpětí 15 m a šířky 5,6 m, resp. zavěšenými mezidílci, kde hlavní tahové a spojovací tyčové prvky jsou z nerez oceli (obr. 14 až 16). Další oceněný objekt, lékařské vzdělávací centrum Royal College v Londýně, je moderně pojatá víceúčelová budova, převážně zapuštěná pod úrovní okolního terénu, využívající beton jak v monolitické, tak i prefabrikované podobě s velmi dobrým výsledkem nejen ekonomickým, nýbrž i vzhledovým (obr. 12 a 13). Posledním oceněným dílem je administrativní objekt Kaisan ve Stockholmu na břehu jezera, navržený dle nejlepších zásad severské architektury ve vztahu k okolí i k technickému území, kde hlavní konstrukční materiál, beton, doplňuje sklo jako fasádní pohledový prvek (obr. 17 a 18). Na závěr lze doplnit: přestože se naše projekty nedostaly na pomyslná místa na stupních vítězů, už sama přijatá nominace je uznáním významnosti přihlašovaného díla. Ing. Karel Dahinter, CSc. člen poroty soutěže SMP CONSTRUCTION, a. s. I N Ž E N Ý R S K É S TAV BY: 2 nd Benelux tunnel v Nizozemsku: Obr. 1 Pohled na řeku Nieuwe Maas v Rotterdamu s oběma vyústěními tunelu Obr. 2 Podélný a příčný řez tunelem Obr. 3 Plavení dílců tunelu Obr. 4 Pohled do otevřené části tunelu Most Taney v Dublinu v Irsku: Obr. 5 Pohled na výstavbu mostu Taney nad nepřerušeným provozem křižovatky Obr. 6 Hotový most Taney v Dublinu Dálniční most Broadmeadow v Irsku: Obr. 7 Pohled na most v nivě řeky z ptačí perspektivy Obr. 8 Výstavba mostu posuvným vysouváním Obr. 7 Obr. 8 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

16 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12a Obr. 12b Obr B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

17 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S Obr. 14a Obr. 14b Obr. 15 Obr. 16 B U D O V Y : National Gallery v Dublinu v Irsku Obr. 9 Pohled na hlavní vchod do National Gallery v Dublinu Obr. 10 Vstupní hala Obr. 11 Boční schodiště Administrativní budova Kaisan ve Stokholmu ve Švédsku Obr. 17 Celkový pohled na budovu Kaisan ve Stockholmu Obr. 18 Pohled do interiéru objektu The Education Centre of Royal College v Londýně Obr. 12 a) pohled do vnitřního atria se stropním osvětlením, b) světlík atria v zahradě Obr. 13 Vnitřní foyer se schodištěm a stropním osvětlením Millenium Gallery v Sheffieldu v Anglii Obr. 14 a) b) pohledy na Millenium Gallery v Sheffieldu Obr. 15 Detail výkresu zavěšené části zastřešení Obr. 16 Pohled na zavěšenou nižší úroveň zastřešení Obr. 17 Obr. 18 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

18 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S V Í C E Ú Č E L O V Á H A L A V L I B E R C I M U L T I P U R P O S E H A L L I N L I B E R E C P AV E L Č Í Ž E K Konstrukce pro víceúčelovou halu střední velikosti je tradičně hybridní. Dominantní postavení pro výstavbu tribun a zázemí má montovaná prefabrikovaná betonová konstrukce, pro překryv halového prostoru konstrukce ocelová. Konstrukce je v interiéru přiznaná v souladu s architektonickým záměrem. The structure of a multipurpose mediumsized hall is traditionally hybrid. An assembled prefabricated concrete structure has a dominant function for the construction of the stands, as well as the base; the steel structure has a similar importance for covering the space of the hall. Původní stavby sportovního areálu v Liberci vznikaly v padesátých a šedesátých letech minulého století jakožto ryze jednoúčelové solitéry. Dnes by byla jejich přestavba na víceúčelová zařízení nehospodárná a v mnoha případech i technicky neschůdná. Městský stadion postrádá Obr. 2 Fig. 2 Příčný řez halou Crosssection of the hall řadu ploch pro mnoho dalších sportovních odvětví, nemluvě o využití pro jiné účely než sportovní. Proto bylo rozhodnuto přestavět a dobudovat zásadním způsobem celý areál Městského stadionu s dominantní budovou víceúčelové haly. Hmotové a architektonické pojetí vychází z funkčního obsahu budovy. Velkoryse koncipovaný oválný prstenec obepíná tři či Obr. 3 Fig. 3 Původní rámová soustava dodatečně upravovaná 1 průběžné sloupy, 2 dělené sloupy, 3 ocelové sloupy, 4 dodatečně zrušené pole stropu během výstavby a náhrada dvou dělených sloupů sloupem ocelovým The original frame system, later modified 1 continuous columns, 2 divided columns, 3 steel columns, 4 additionally destroyed ceiling field during construction, and replacement of two divided columns with a steel column Obr. 1 Fig. 1 Vizualizace haly v nadhledu Visualization of the hall view from the above čtyři úrovně ochozů napojených na vnitřní halový prostor s hledištěm a centrální volnou plochou. Prstenec je ozvláštněn předstupujícími komunikačními tubusy se schodišti a výtahy. Střešní ocelová konstrukce překrývající hlediště s volnou plochou vystupuje ve tvaru oválné čočky nad půdorysem s maximálními rozměry 94,6 x 64,6 m (obr. 1). Velikost budovy vychází z víceúčelovosti a požadované kapacity pro sedm tisíc diváků v hledišti a z osmapůltisícové kapacity při využití volné plochy pro diváky. Největší délka je 107 m, šířka 89 m a výška 22 m. Jedná se o krytou víceúčelovou halu střední velikosti, která odpovídá regionálnímu významu Libereckého kraje. Tato velikost odpovídá lidskému měřítku s příjemným kontaktem diváka se sportovním kolbištěm či kulturní společenskou scénou. Tomu jsme přizpůsobili i měřítko konstrukce a jejich detailů s uplatněním jejího tvarosloví v architektuře, zejména interiéru. Navrhli jsme hybridní konstrukci s vhodným využitím betonu v monolitickém, převážně však prefabrikovaném provedení a oceli zvláště pro střešní velkorozponový překryv (obr. 2). K O N S T R U K C E A V Ý S TAV B A Budova je rozčleněna na čtyři rovnocenné dilatační části s dilatačními spárami 16 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

19 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S Obr. 4 Fig. 4 Pohled na část obnaženého rámu s tribunovými nosníky a lavicemi View of a part of an uncovered frame with stand beams and benches situovanými podél hlavních os eliptického půdorysu. Dilatační celky jsou v jednotlivých úrovních podlaží pevně propojené s tuhými krabicovými útvary vně situovaných komunikačních jader. Konstrukce pozůstává z rámových soustav s průběžnými či dělenými sloupy. Rámy mají jednak vodorovné příčle nesoucí stropní desky, jednak spádové tribunové nosníky v hledišti, na které jsou Obr. 5 Fig. 5 Zdvojený nosník s otvorem na vedení rozvodů uložený na ocelový sloup, který nese střešní překryv haly Twin beam with an opening for wiring and piping placed on a steel column carrying the roof cover of the hall uložené lavice s průřezem písmene L (obr. 3). Souběžné rámy v delším přímém úseku mají rozteč 8,6 m a 4,3 m v kratším úseku. V obloukových segmentech jsou rámy uspořádány vějířovitě s proměnnou roztečí až do 7 m. Dělené sloupy mají čtvercový nebo kruhový průřez se stranou či průměrem 0,4 m. Sevřením příčlí vzniká tuhý rámový styčník. Průběžné sloupy s obdélníkovým průřezem 0,6 x 0,4 m a délkou 15,42 m jsou vetknuté do pilotových základů. Mají Obr. 7 Fig. 7 Zdvojená příčle s dodatečně uloženou vrchní výztuží nad podporou. Úložná plocha dobetonávky s vyčnívající výztuží a záměrně zdrsněným povrchem Twin crossbeam with additionally laid upper reinforcement above the support. The bearing area of the additionally laid concrete with protruding reinforcement and roughned surface Obr. 6 Fig. 6 Stropní konstrukce v zaoblené části Floor structure in the rounded part boční konzoly určené k pružnému uložení spojitých rámových příčlí. Kombinaci zdvojených rámových příčlí a jednoduchých tribunových nosníků jsme zvolili z více důvodů. Předně širší průřez příčlí s tvarem obráceného U, dvojice deskou propojených žeber uložených na konzoly průběžných sloupů a obcházející jejich dřík, či s plným průřezem sevřeným dělenými sloupy, vede k výhodnému zkrácení rozponů stropních desek. Při křížení příčlí s tribunovým nosníkem nedochází ke kolizi. Ve spádu orientované tribunové nosníky jsou ukládány na čelní konzoly průběžných slou Obr. 8 Fig. 8 Strop s filigrány a zakruženým obvodovým nosníkem Ceiling with filigranes and a coved peripheral supporting structure B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

20 S T A V E B N Í K O N S T R U K C E S T R U C T U R E S Obr. 9 Fig. 9 Montáž prefabrikované tribuny z vnitřní již zastřešené plochy stadionu Assembly of a prefabricated stand from the internal, already roofed stadium area Obr. 10 Tribunový nosník se zářezy na uložení lavicových dílců a jeho průnik stropní konstrukcí Fig. 10 Stand girder with cuts for the placement of bench parts and its intersection with the floor structure Obr. 11 Lavice a vstupy s úložnou stropní konstrukcí z panelů PARTEK Fig. 11 Benches and entries with a bearing floor structure built from PARTEK panels pů či zhlaví sloupů dělených a procházejí otvorem mezi žebry rámových příčlí (obr. 4). U vnitřních sloupů jsou v čelech mezi žebry příčlí vytvořeny systémově otvory na vedení svislých rozvodů či svodů (obr. 5). Stropní desky pro modul 8,6 m jsou sestaveny z předem předpínaných dutinových panelů s tloušťkou 200 mm a jsou spřažené s 65 mm silnou betonovou membránou. Pro moduly do 7 m byly navrženy spojité železobetonové desky spřažené s filigrány v celkové tloušťce 195 mm (obr. 6). Rovněž příčle jsou spřažené s nadbetonávkou, která navazuje na monolitické vrstvy deskových stropů. Je v ní umístěna vrchní výztuž příčlí, určená na vykrytí záporných podporových ohybových momentů. Tato výztuž je volně přivázaná ke spřahovacím třmenům prefabrikovaných dílců příčlí. Po jejich uložení se výztuž posune na určené místo do předepsané polohy nad podporou (obr. 7). Obvodové zakružené nosníky jsou uloženy ozuby na snížené prodloužení příčlí vně za rámovým styčníkem. Kromě obvodového pláště přenášejí částečně i zatížení od spřažených filigránových stropních desek v oblasti s rozpony do 7 m (obr. 8). Povrch nadbetonovaných vrstev má konečnou pochůznou úpravu. Vstupní koridory ze zázemí do prostoru hlediště jsou vymezeny železobetonovými stěnami s několika funkcemi: vymezují komunikační prostor, ve vrchní části Obr. 12 Montáž návazných konstrukcí haly Fig. 12 Assembly of linked hall structures 18 B E T O N T E C H N O L O G I E K O N S T R U K C E S A N A C E 1 /

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz 56/ G RAFICKÝ B E T O N A

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Výstava FOR ARCH Praha 2007

Výstava FOR ARCH Praha 2007 liapornews 3_2007 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Lias Vintířov slaví 15 let své existence! Výstava FOR ARCH Praha 2007 Přijměte naše pozvání na 18. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Program kvality služby v našem podniku v roce 1999 Program kvality služby uzavřel

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE Úvodník - Ing. Ivan Demjan, Talpa-RPF... 2 Konference NO DIG v Madridu / - Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT...2 Tři příspěvky k 20. výročí CzSTT / - Ing. Vladimír Král, Ing. Karel Franczyk, PhD.,

Více

Prodloužení dálniční sítě

Prodloužení dálniční sítě xxxx Zlatá tretra v Ostravě se více dočkala ve fotoreportáži důstojného na stadionu str. 4 více ve článku na str. 5 4. července 0 / / XXV Ptáme se: Ing. Ludmily Kostkové, samostatné techničky divize 6

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 strana 2 2/2014 Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu Most Hradecká přes rondel strana 7 strana

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné Realitní magazín. příloha deníku E15 listopad 2014 samostatně neprodejné 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nejlepší ceny www.trigema.cz / informace na byty.trigema.cz nebo na bezplatné lince 800 340 350 1 EKOCITY

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb V současné době se už na většině nově budovaných objektů setkáváme s kotvícími zařízeními využívanými zejména pro bezpečnou údržbu plochých střech. Taková zařízení je ale možné používat také v průběhu

Více