sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá"

Transkript

1 Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové a Česká asociace sester

2 S01 Diagnostické limity plicních nemocí v těhotenství - skutečné versus zbytečné obavy Růžičková Kirchnerová O., Teřl M. PNE Klinika FN Plzeň Rozbor postupů a omezení diagnostiky plicních nemocí v těhotenství se zaměřením na zobrazovací metody. Výčet a rozdělení nejčastěji používaných zobrazovacích metod (bez radiační zátěže a s různou mírou radiační zátěže, problematika použití kontrastních látek). Použití vyšetřovacích metod s radiační zátěží bývá provázeno velkými obavami ze strany matky a mnohdy i ošetřujících zdravotníků. Zásadní v těchto situacích se jeví dostatečná a v případě matky i přiměřeně srozumitelná informovanost.

3 S02 Astma v těhotenství Kašáková E. Lerymed s.r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha Alergická onemocnění a astma jsou nejčastější chronická onemocnění v těhotenství. Asi % těhotných žen má astma. Průběh astmatu se během těhotenství může zhoršit, zlepšit nebo zůstat nezměněný. Tíže astmatu se mění v těhotenství asi u dvou třetin žen. Těžší astma má tendenci se během těhotenství zhoršit, zatímco lehčí formy astmatu zůstávají nezměněné nebo se zlepší. Vliv těhotenství na astma mizí do tří měsíců po porodu a tíže astmatu se obvykle vrací do původního stavu (u 75 % žen), v jakém bylo před těhotenstvím. Nekontrolované astma může mít nepříznivý účinek na plod i na nastávající matku. Zvyšuje se perinatální mortalita, může dojít ke zpomalení růstu či předčasnému porodu dítěte s nízkou porodní hmotností. U matky může nekontrolované astma způsobit preeklampsii, hypertenzi, zvracení, vaginální krvácení a je zvýšené riziko císařského řezu. Cílem léčby těhotné pacientky s astmatem je zajistit optimální léčbou jeho kontrolu a tak zajistit podmínky pro normální vývoj dítěte. U většiny léků používaných k léčbě astmatu a alergické rýmy je jen malý předpoklad zvýšeného rizika nežádoucích účinků léků pro plod. Medikamentózní léčba astmatu v těhotenství se v podstatě neliší od léčby mimo něj. Základem léčby jsou inhalačně podávané kontrolující antiastmatika a podle potřeby úlevová antiastmatika. Pro efektivní vedení léčby je důležité objektivní měření a monitorování plicních funkcí matky a stavu dítěte. Je třeba vyloučit spouštěče astmatu, samozřejmostí je nekouřit, nevystavovat se expozici alergenů a předcházet infektům. Nutná je včasná léčba exacerbací astmatu. Exacerbace je třeba léčit agresivně, aby se odstranilo riziko fetální hypoxie. V péči o astma v těhotenství je nezbytná spolupráce mezi astmatologem, gynekologem a praktickým lékařem. Nastávající maminka, pokud má astma pod kontrolou, by měla 1x za tři měsíce navštívit astmatologa a pokud astma není pod kontrolou nebo je pod částečnou kontrolou častěji. Cílem léčby astmatu je udržení normálních nebo téměř normálních plicních funkcí, bez příznaků astmatu. Astmatička by si měla i v těhotenství udržet běžné aktivity. K efektivitě léčby velkou měrou přispívá edukace. Před početím a během celého těhotenství je potřeba zdůraznit bezpečnost nejmodernější léčby. Největší riziko pro matku a plod představuje nekontrolované astma. Hlavní snahou edukace je nepřerušit, neredukovat, neodmítat medikaci v obavě o dítě a spolupracovat s rodinou a ostatními zdravotníky. K porodu je nutná příprava, především recentní spirometrie a písemné doporučení astmatologa pro gynekologa, pokud by během porodu nastaly komplikace astmatem. Všechny léky včetně systémových kortikoidů užité k léčbě astmatu jsou bezpečné i při kojení. Na závěr prezentace jsem připravila kazuistiku naší pacientky.

4 S03 Empyém u gravidní pacientky kasuistika Duchoňová, B. Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové Kazuistika se věnuje 22-leté pacientce, ve 30. týdnu gravidity, o které pacientka nevěděla. Pacientka přeložena z okresní nemocnice pro dušnost a kašel. Pro pravostrannou pneumonii s CRP 300 mg/l a Sat % bez O 2 přijata na plicní JIP. Dle gynekologa bez známek hypoxie plodu. Pacientka pro graviditu izolována. Dle UZ zjištěna hustě septovaná tekutinová kolekce. Punkcí potvrzen empyém, následně zadrénována bez komplikací. Hospitalizace komplikována nozokomiální močovou enterokokovou infekcí. Od zahájeno podávání streptokinázy do drénu, bez komplikací. Gynekologem pravidelně kontrolován stav matky i dítěte. Efekt léčby jen částečný, proto zaveden druhý drén do apikální kapsy vpravo. Opět aplikace streptokinázy do drénů s dobrým efektem. Po poklesu výdeje z drénů postupně extrahovány bez komplikací. Pacientka po gynekologickém vyšetření propuštěna v dobrém stavu, bez respirační insuficience (sat 98% bez O 2 ) do ambulantní péče.

5 S04 Péče o pacientku po císařském řezu na JIP kasuistika Kollarová J. Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové Nejenom těhotenství, ale stav těsně po porodu je situace, se kterou se běžně sestry na plicním oddělení nesetkávají. Na Plicní klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) byly v roce 2013 hospitalizovány pouze dvě těhotné pacientky. Obě ve vážném stavu vyžadující invazivní intervenci. Kasuistika se věnuje 30-leté pacientce, v 36. týdnu těhotenství, která byla přijata pro pleuropneumonii. Stav pacientky velmi rychle progredoval a již druhý den po přijetí vedl k ukončení těhotenství z vitální indikace. Bezprostředně po císařském řezu byla pacientka drénována a přeložena zpět na JIP Plicní kliniky FNHK. Průběh hospitalizace byl komplikován nejenom stavem těsně po císařském řezu, ale i rozvojem malnutrice a lymfedému dolních končetin. Pacientka byla propuštěna v kompenzovaném stavu po 22 dnech hospitalizace. Cílem prezentace je přiblížit náročnost péče o nemocnou těsně po porodu, u které vedle běžné intenzivní péče o pneumologickou pacientku, nastupuje i péče o rodičku.

6 S05 Komunikace s pacienty v intenzivní péči Rausová L. Klinika nemocí plicních a TBC JIP, LF MU a FN Brno Úkolem mojí přednášky je připomenout důležitost komunikace ve zdravotnictví a specifika komunikace v intenzivní péči. Komunikace je základní složkou lidské existence a doprovází každého z nás po celý život. Je součástí osobního i profesionálního života každého člověka. Patří mezi nejdůležitější složky lidského jednání a konání. Komunikace ve zdravotnictví je velmi důležitá, ale přesto velmi často podceňována. Sestra si musí uvědomit, že je pro pacienta v nemocnici často nejbližším člověkem, jeho psychickou oporou a tím, na koho se pacient nejčastěji obrací se svými otázkami, obavami a problémy. Proto potřebuje dobře ovládat i komunikační dovednosti, aby tuto roli co nejlépe zvládala. V úvodu přednášky připomenu základní rozdělení komunikace: verbální a neverbální. Dále zdůrazním zásady správné komunikace, protože ani ta nejlepší, nejšikovnější sestra nedosáhne při ošetřování nemocných takového úspěchu, jakého by chtěla, pokud neumí správně komunikovat se svými pacienty. Poté se zaměřím na komunikaci s pacienty v intenzivní péči. Na JIP jsou často hospitalizováni pacienti, kteří vyžadují speciální formu komunikace již z důvodu určité diagnózy. Například zcela specifickou skupinu tvoří nemocní, kteří jsou při vědomí, ale mají dýchací cesty zajištěny endotracheální rourkou nebo tracheostomickou kanylou. U těchto pacientů je možné využít celou řadu komunikačních technik. Závěrem rozeberu důležitost komunikace s rodinou nemocného. Protože nemoc nikdy nezasáhne jenom pacienta, ale také celou rodinu. Většina příbuzných má zájem přispět k uzdravení či zlepšení kvality života svého blízkého, jen neví jak.

7 S06 Pneumotorax Rutarová Š. Klinika nemocí plicních a TBC JIP, FN Brno a LF MU Cílem prezentace je přiblížit posluchačům téma Pneumotoraxu. Informace jsem čerpala z odborné literatury a z praktických poznatků naší kliniky. Problematika tohoto onemocnění je více než častá a její znalost je pro sestry při péči o pacienty na plicních odděleních klíčová. Což je hlavní důvod, proč jsem si zvolila toto téma. Pneumotorax jsem rozdělila do dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části jsem uvedla rozdělení pneumotoraxu na spontánní (primární, sekundární), dále iatrogenní, traumatický, otevřený, zavřený a přetlakový (tenzní) pneumotorax. Zde se zabývám zejména klinickým obrazem, diagnostikou a léčbou. V rámci léčby jsem popsala, jak konzervativní možnosti, tak i chirurgické řešení. V praktické části se snažím přiblížit postup terapie na naší klinice, poukázat na vybavení (drenážní systémy), které nám slouží pro léčbu pneumotoraxu. V této práci se také zabývám komplikacemi, které se během léčby mohou vyskytnout. Jelikož jsou komplikace při tomto onemocnění časté, cítila jsem potřebu tuto problematiku více rozvinout. Nezapomínám uvést i příklady prevence, jak se člověk může vyvarovat tomuto onemocnění. Myslím, že toto téma je více než poutavé a mohu jen doufat, že moje práce poslouží jako materiál, ze kterého si každý s sebou odnese něco zajímavého a pro něj poučného.

8 S07 Naše zkušenosti s hrudní drenáží Bobovská I. Plicní odd. KNTB Zlín, a.s., bronchoskopický sál Cíl práce Cílem prezentace je představit problematiku ošetřovatelské péče a asistence sestry při hrudních drenážích. Hrudní drenáž je invazivní výkon, při kterém se zavádí hrudní drén do pohrudniční dutiny. Nejčastější indikací k hrudní drenáži bývá rozsáhlý fluidothorax, empyem, pneumothorax. Méně častými indikacemi jsou hemothorax a fluidopneumothorax. Za poslední 2 roky jsme na našem pracovišti provedli 190 hrudních drenáží. Fluidothorax byl drénován v 79 případech, empyem v 63 a PNO v 40 případech. Další část přednášky se věnuje jednotlivým indikacím k hrudní drenáži, přípravě pomůcek, asistenci sestry u výkonu, drenážním systémům, ošetřovatelské péči o hrudní drény (např.proplachy hrudních drénů u komplikovaných empyémů) a edukaci pacienta.

9 S08 Neinvazivní plicní ventilace na JIP Plicní kliniky Grundová J. Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Za rok 2013 jsme ventilovali 100 pacientů. Cílem této přednášky bylo zjistit, kolik pacientů jsme ventilovali neinvazivně, u kolika pacientů jsme využili invazivní ventilaci. U ventilovaných pacientů jsme se zaměřili na diagnózu při příjmu, celkovou dobu a úspěšnost ventilace. Sledovali jsme věk, pohlaví, počet hodin ventilace, celkovou dobu hospitalizace a počet dnů hospitalizace na JIP. Zaměřili jsme se na hodnoty acidobazické rovnováhy v první den ventilace a porovnali jsme je s hodnotami z druhého dne ventilace. Hodnotili jsme také nutriční parametry, rozdělili jsme pacienty dle diety, váhy, výšky, hodnot podkožního tuku měřený kaliperem.

10 S09 Bronchologie na Pneumologické klinice jako součást multidiciplinární péče Martínková M., Martinů M. Pneumologická klinika TN Krč Stručná historie Pneumologické kliniky po sloučení s plicním odd. Veleslavín a TRN léčebny v Prosečnici. Spektrum poskytované léčebné a rehabilitační péče na Pneumologické klinice pro celou Českou republiku. Bronchoskopie v TN - bronchoskopie flexibilním bronchoskopem, indikace k akutní bronchoskopii. Multidiciplinární spolupráce Pneumologické kliniky - spektrum klinik kde poskytujeme akutní bronchoskopickou péči.

11 S10 Intervenční bronchologie Typy stentů standardně používaných na Pneumologické klinice a jejich vývoj Martínková M., Martinů M. Pneumologická klinika TN Krč Indikace k intervenční bronchoskopii rigidním bronchoskopem Stenózy - možnosti léčebných postupů při stenóze -silikonové stenty používané na pneumologické klinice -nové možnosti ve vývoji stentů - biodegradabilní materiál nově konstruován pro stenty do dýchacích cest Kazuistika pacienta s biodagradabilním stentem

12 S11 Naše zkušenosti s endobronchiálními chlopněmi Hýsková Z. Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Endobronchiální volum-redukce (BVR) spočívá v bronchoskopickém zavedení chlopně do průdušek a používá se u pacientů s CHOPN, kteří mají těžkou formu emfyzému plic. Tímto intervenčním bronchoskopickým zákrokem se pacientům mimo jiné zlepší plicní funkce, zvýší se možnosti jejich denních aktivit a zvýší se tolerance fyzické námahy. BVR se může indikovat pacientům s fenotypem plicního emfyzému, kteří nejsou schopni a/nebo ochotni podstoupit chirurgické metody léčby (bulektomii a LVRS). BVR nemá věkové omezení, není omezena na horní laloky a pro její úspěch je nutné posouzení přítomnosti kolaterální ventilace pomocí systému Chartis. Nepochybnou výhodou BVR je minimální invazivita výkonu a rychlá pooperační rekonvalescence. Zkušenosti a výsledky BVR na našem pracovišti i celkově v ČR jsou zatím v porovnání s chirurgickými metodami poněkud méně výrazné, jde ale o nově se rozvíjející techniku, která je pro pacienta méně zatěžující. Na závěr je vhodné poznamenat, že i přes slibné výsledky mají výkony bronchoskopické volum-redukce méně důkazů než LVRS, kterou je stále nutno považovat ze volum redukující metodu první volby.

13 S12 Bronchoalveolární laváž poněkud nevšední Zelenková J. Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha, Česká republika Nestává se často, že by po léčbě nějakého našeho pacienta následovala tisková konference a psalo se o naší klinice v tisku. Vše začalo přijetím 44 leté pacientky I.F. k hospitalizaci. V rodině udávala pouze rozedmu plic u babičky, žije s přítelem a dcerami v rodinném domku, chovají králíky, psy a slepice. Pracuje jako manipulační dělník v depu, ve velmi prašném prostředí. Kouřila 25 let, 20 cigaret/den do května 2012 (9 000 krabiček cigaret). Poslední rok dušnost, v dubnu 2012 jí byla v nemocnici v Českých Budějovicích stanovena dg. plicní alveolární proteinóza. Při tomto vzácném onemocnění dochází k hromadění lipoproteinových hmot v alveolech, což omezuje výměnu dýchacích plynů a vede k dechové nedostatečnosti a posléze k selhání funkce plic. 90% onemocnění je autoimunitního původu. Od roku 1963 se používá v léčbě této nemoci bronchoalveolární laváž, v posledních letech spolu s dalšími terapeutickými metodami. Pacientce byla provedena bronchoalveolární postupná laváž v červnu 2012, ze vzorku pozitivita na aviární mykobakteriózu. Další laváže v srpnu, září a říjnu 2012 bez podstatného efektu. Byl jí schválen koncentrátor kyslíku domů. Na Pneumologickou kliniku do motolské nemocnice byla odeslána ke zvážení transplantace plic. Při přijetí byla dušná, bolesti kloubů VAS 6/10, BMI 28 (161 cm, 75 kg), P 107, TK 147/105, SaO 2 79%, T 36,4 0 C. Byla indikována k vysokoobjemové plicní laváži. Stav pacientky byl tak závažný, že nebylo možno provést laváž běžnou technikou, při které nemocný dýchá jednou plící, zatímco druhá je vyplachována. K zajištění dostatečného okysličování krve byla indikována podpora venovenózní mimotělní membránovou oxygenací (v-v ECMO), při které se krev odčerpává z dolní duté žíly, v přístroji se okysličuje a vrací se zpět do horní duté žíly. Provedeno s podporou antibiotické profylaxe Sefotac 3x2g. Konziliární interní vyšetření popisuje mírné pravostranné srdeční selhání byla v 7,00 hod odvezena se sanitářem, sestrou a 40 litry fyziologického roztoku na operační sál. Zde v 8,30 hod zahájena anestezie, pacientka intubována, provedena kontrola polohy katétru a těsnosti manžety vodní zkouškou. Poté katetrizována centrální žíla na krku, připraveny dva centrální vstupy na krku 1x obyčejný a 1x velkoobjemový. Připraven set na ECMO ( Kč), provedeno jícnové ECHO ke kontrole polohy elektrod, zaveden port do vena jugularis a vena femoralis. Pacientka je polohována na bok, vyplachuje se horní strana. Stále se ohřívají nové vaky s fyziologickým roztokem na 37 0 C. Po naplnění levé strany 1 litr F 1/1, fyzioterapeut provádí 4 minuty poklepovou masáž zpředu i zezadu. Poté je pacientka sklopena do Trendelenburgovy polohy, samospádem odtéká žlutobílá tekutina s hojným množstvím vloček. To se opakuje do množství 15 litrů. Zůstalo neodčerpáno 470 ml. Totéž se opakuje na druhé straně plic, tentokrát se 13 litry F 1/1. Zde zůstává neodčerpáno 320 ml. Na závěr odsát zbylý fyziologický roztok. Poslední porce odsáté tekutiny mají barvu čirou, lehce opaleskující. Výkon trval 9 hodin, na sále pracoval anesteziolog, broncholog, perfuziolog, asistovaly bronchologické sestry pneumologické kliniky. Pacientka převezena na KARIM, zde komplikace vzniklým PNO tenzního charakteru s hemodynamickou odezvou a poklesem diurézy. ECMO ukončeno po 2 dnech bez komplikací. 9. den extubována, 10. den odstraněn hrudní drén, 12. den překlad na JIP pneumologie. Při příjmu má pacientka na patě dekubitus 3x3 cm, zahájena péče. Pacientka unavená, postupně posazována do křesla, 19. den přeložena na standardní stanici, 22. den dimise.

14 progrese nálezu na rtg i mírné zhoršení námahové dušnosti, přijata opět k laváži levé plíce (10 l F1/1), provedena , poté návrat z KARIM na JIP pneumologie, překlad na standardní stanici. Laváž pravé plíce pak provedena (10 l F1/1), následoval překlad na KARIM, zpět na JIP pneumologie, překlad na standardní stanici, dimise. Tyto dvě velkoobjemové laváže mohly být provedeny jen v celkové anestezii, bez pomoci ECMO, protože pacientka byla po prvním zákroku v mnohem lepší kondici, nepotřebovala 6l O 2 / min jako při první hospitalizaci. Pacientka je velmi disciplinovaná, ale před každým výkonem byla velmi úzkostná, personál se jí velmi věnoval po psychické stránce, a po návratu na kliniku zase pomáhal získat rehabilitací s pacientkou svalovou sílu, zajištění nutrice, a hlavně podporu v optimismu. Genetické vyšetření prokázalo, že se jedná o získanou formu alveolární proteinozy, etioautoimunní, s účastí faktorů zevního prostředí. Bylo doplněno imunologické vyšetření v laboratoři v USA. V séru pacientky byly prokázány protilátky proti cytokinu GM-CSF (granulocyte/macrophage colony-stimulating factor), což potvrdilo autoimunitní původ onemocnění (tento cytokin je nezbytný pro stimulaci makrofágů, které odbourávají plicní surfaktant, pokud je GM-CSF nedostatek, surfaktant se hromadí v alveolech, což je podstatou choroby). Z toho vychází další plánovaná léčba, při které bude inhalačně podáván preparát Leukine (rekombinantně připravený GM-CSF). Tato terapie by měla nahradit opakované laváže, které jsou pro pacientku zatěžující. Plicní alveolární proteinóza byla poprvé popsána v roce 1958, vyskytuje se pouze u 6 lidí/ milion. Proto není metoda laváže zatím plně standardizovaná. Celosvětově je laváží celých plic s podporou mimotělního oběhu popsáno okolo 10, takže v měřítku celého světa, je zákrok provedený ve FN v Motole unikátní. Celý devítihodinový výkon autorka dokumentovala na operačním sále, v prezentaci bude tedy bohatá fotodokumentace.

15 S13 Astma u obézního pacienta po bariatrické operaci kazuistika Macháčková M. Lerymed spol. s r. o., Oddělení respiračních nemocí, Praha Obezita se nyní řadí mezi rizikové faktory pro vznik astmatu a astma je u obézních pacientů obtížněji kontrolováno. Příčinou mohou být i častější komorbidity, jako je syndrom spánkové apnoe, gastroezofageální reflux, diabetes mellitus, hypertenze a další. U obézních nemocných je pozorována menší klinická odpověď na inhalační kortikosteroidy, ale přesto u nich zůstává léčba inhalačními kortikosteroidy základem léčby astmatu. Respirační symptomy spojené s obezitou mohou astma imitovat a pak je zvlášť důležité potvrdit diagnózu astmatu. Redukce tělesné hmotnosti zlepšuje kontrolu nad astmatem, zlepšuje funkci plic a redukuje potřebu medikace. Redukce hmotnosti by měla být součástí léčebného plánu. Nejčastěji používaným ukazatelem pro nadváhu či obezitu je BMI (index tělesné hmotnosti). Index, který se spočítá vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky, je automaticky generován softwarem počítače při spirometrickém vyšetření, je používán jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity. Z hlediska zdravotních rizik, která z nadměrné hmotnosti vyplývají, je nutné rozlišit, kde se nadbytečný tuk v těle nejvíce hromadí. Z hlediska astmatu a i metabolických poruch je nejrizikovější tzv. břišní (abdominální) obezita, kterou lze kvantifikovat změřením obvodu pasu pomocí certifikovaného měřidla podobnému krejčovskému metru. Podle rozložení tuku v těle rozeznáváme dva typy obezity. První je ženský (gynoidní), kdy se tuk přednostně ukládá v oblasti hýždí a stehen, takzvaný tvar hrušky. Druhý typ obezity je mužský (androidní), kde je tuk nahromaděn zejména v oblasti břicha, takzvaný tvar jablka. Z hlediska zdravotních komplikací je závažnější mužský typ obezity, protože tuk v břiše je více metabolicky a prozánětlivé aktivní. Abdominální obezita u osob ženského pohlaví je pro vznik a průběh astmatu rizikovější, než u osob mužského pohlaví. Při léčbě obezity pacient nejprve podstoupí komplexní konzervativní léčbu, která by měla trvat minimálně 3 až 6 měsíců. V případě neúspěchu konzervativní léčby, nebo následovného jojo efektu, je možné za předpokladu souhlasu obezitologa, psychologa a specializovaného bariatrického chirurga uvažovat o chirurgické léčbě obezity. Pro bariatrickou operaci musí být splněna váhová kritéria. Nepostradatelná je motivace nemocného a jeho schopnost celoživotně spolupracovat s bariatrickým chirurgem. Mezi bariatrické operace prováděné v ČR patří bandáž žaludku, sleeve resekce žaludku, žaludeční bypas a plikace žaludku. Kromě chirurgické léčby obezity existují ještě endoskopické metody, jako intragastrický balón, endobarrier a aspirační terapie. Obezita je stejně tak, jako astma nemoc na celý život a bez aktivní účasti pacienta nelze od žádné léčby obezity očekávat optimální výsledek. Pacient musí doživotně změnit své stravovací návyky, nepřejídat se a dbát na fyzickou aktivitu. Kazuistika pacientky z našeho oddělení vypovídá o letitém boji mladé ženy s astmatem a obezitou a to jak před bariatrickou operací tak i po ní.

16 S14 Cystická fibróza Šímová Š. Klinika nemocí plicních a TBC JIP, FN Brno a LF MU Cílem prezentace je přiblížit posluchačům téma cystické fibrózy. Jde o genetické onemocnění, které postihuje nejen plíce, ale zasahuje i do celého organismu. Do nedávné doby, byla cystická fibróza onemocněním dětského věku (nemoc zakletých dětí ). V uplynulých 65 letech se výrazně změnila její prognóza. Zatímco po skončení 2. Světové války umírala většina dětí v kojeneckém věku, dnes přežívá 50% nemocných až do dospělosti (přibližně do věku 35 let). Malá informovanost o nemoci v naší populaci znesnadňuje život nemocného i jeho rodinám. Proto jsem cítila potřebu vytvořit tuto prezentaci, a poskytnout důležité a zajímavé informace o tomto onemocnění. Cystická fibróza je onemocnění, které vyžaduje nejen odbornou lékařskou péči, ale také kvalitní a specifickou péči ošetřovatelskou. Svoji práci jsem rozdělila do dvou částí. Teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám charakteristikou onemocnění, genetickými predispozicemi, systémy ovlivněnými cystickou fibrózou, patofyziologií, průběhem onemocnění, jeho příznaky, diagnostikou a terapií. V neposlední řadě jsem považovala za důležité zmínit i výživu u takto nemocných pacientů, která může výrazně ovlivnit prognózu i kvalitu života. V závěru nesmím opomenout na téma transplantace plic, které je také součástí mé práce. Zde věnuji samostatnou kapitolu její problematice, provedení i kontraindikací a tím mohu navázat na samotnou prognózu cystické fibrózy. Praktickou část tvoří kazuistika pacienta ve věku 25 let, kterému byla CF diagnostikovaná již ve třech letech. Věřím a doufám, že cystická fibróza bude v budoucnu stále diskutovanějším tématem. Pacienti s touto diagnózou si zaslouží naši pozornost a pomoc.

17 S15 Péče o pacienta s Wegenerovou granulomatózou Dvořáčková D. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno Wegenerova granulomatóza je autoimunitní onemocnění, které patří mezi vaskulitídy. Je spojena s postižením dýchacích cest a ledvin. Nemoc je relativně vzácná, ročně se objeví u několika desítek lidí. Příčinu autoimunitního zánětu neznáme. Předpokládá se jako u jiných podobných chorob vliv nějakého infekčního zánětu, po jehož potlačení se imunitní systém chybně přenastaví a začne poškozovat vlastní tkáně. Podstatou autoimunity u WG jsou zejména protilátky ANCA, které jsou zaměřeny proti obsahu buňky bílých krvinek, jejichž reakce pak způsobuje v těle záněty. U Wegenerove granulomatózy nacházíme tzv. granulomy, které by se daly popsat jako zánětlivé uzly. Nejvíce postiženy jsou dýchací cesty a ledviny. V počátku je patrné zejména postižení dýchacích cest a plic. Často se vytváří vředovité léze v dutině nosní, postupně se objeví kašel, hemoptýza, bolest na hrudi a dušnost. Postižení ledvin se projeví přítomností bílkoviny nebo krve v moči. Může dojít k selhávání ledvin. K celkovým příznakům patří hubnutí, noční pocení, bolesti svalů, kloubů, únava. Někdy mohou být postiženy jen dýchací cesty, ledviny jsou v pořádku. Tato forma má lepší prognózu. Určit dg. je obtížné. Lze pojmout podezření při výše zmíněných příznacích poukazujících na kombinované postižení dýchacích cest a ledvin. Bývá zvýšené CRP. Poruchy funkce ledvin zjistíme z odběrů krve a moči. Z krve je důležité vyšetření na přítomnost ANCA protilátek, které jsou pro pokročilejší formy nemoci typické. Nezastupitelnou úlohu má biopsie, často se provádí biopsie ledviny. Léčba je závislá na průběhu a rozsahu choroby. Užívají se léky tlumící imunitní systém (kortikoidy, cyklofosfamidy a pod). Léčba je dlouhodobá, během měsíců se dávky léků postupně snižují. Nemoc má tendenci se po ukončení léčby vracet, proto se obvykle trvale podává malá dávka některého z výše zmíněných léků. V současné době se zkoumají možnosti biologické léčby. I přes usilovnou terapii je úmrtnost na Wegenerovu granulomatózu vysoká a choroba má špatnou prognózu. Ošetřovatelská péče o pacienta s Wegenerovou granulomatózou si vyžaduje holistický přístup v péči o pacienta. Zaměřujeme se nejen na fyzické projevy onemocnění, ale také na oblast psychickou a sociální. Pacient se musí vyrovnat s faktem dlouhodobé nemoci, která mu změní dosavadní způsob života a řebříček životních hodnot. Ošetřovatelská péče se zaměřuje na řešení problémů v oblasti soběstačnosti, duševního stavu (deprese), plicních projevů (dušnost, kašel, hemoptýza), ledvinových projevů (otoky), bolesti, infekčních komplikací.

18 S16 Plicní postižení v revmatologii Valášková E. Plicní klinika FNHK Systémová onemocnění pojiva jsou onemocnění charakterizovaná autoimunitním procesem postihujícím více orgánů nebo orgánových systémů. Jedním z nich může být postižení plic. Nejvyšší procento plicního postižení se nachází u systémové sklerodermie, dále se vyskytují u Sjögrenova syndromu, revmatoidní artritidy, systémového lupus erytromatodes, idiopatických zánětlivých myopatií a systémových vaskulitid. V případě plicní manifestace může docházet k difúznímu krvácení do plicních sklípků difuzní alveolální hemoragie, bývá spojeno s vysokou mortalitou. Kazuistika popisuje případ 34 letého nemocného s intersticiálním plicním procesem. V minulosti pacient prodělal plicní embolii, byl prokázán trombofilní stav, způsobený přítomností antifosfolipidového syndromu. Pacient sledován na revmatologii pro systémové onemocnění pojiva a byl přijat k provedení bronchoskopie. Při výkonu zjištěna difuzní alveolární hemoragie. Nemocný byl léčen vysokými dávkami glukokortikoidů i.v. Léčba byla komplikována rozvojem pneumocystové infekce plic. Naše kasuistika dokumentuje průběh závažného plicního postižení v rámci autoimunitního procesu.

19 S17 Paliativní sestra v domácím a nemocničním prostředí Michlová A. Domácí hospicová péče, Oblastní charita Hradec Králové Jednotka intenzivní péče, Plicní klinika FNHK, Hradec Králové, Česká republika Zamyšlení se nad srovnáním paliativního přístupu v nemocničních zařízeních a v domácí hospicové péči není zcela možné, protože bychom porovnávali služby, které byly původně zřízeny k jinému účelu. Nicméně postupem doby dochází ke změnám skladby pacientů, jak na standardních, tak na akutních lůžkách a čím dál tím častěji se i tam setkáváme s nevyléčitelně nemocnými a umírajícími. A tak jak se v dnešní době očekává flexibilita od každého zaměstnance či žadatele o práci, tak bychom se měli zamyslet, zda by neměla být samozřejmostí i flexibilita mezi přístupem léčebným a paliativním. Na druhou stranu nemůžeme od všech pacientů očekávat, že chtějí ukončit léčbu, dožít doma a snažit se smířit s prognózou. Někteří pacienti chtějí bojovat až do konce a pokračovat v aktivní léčbě. Toto rozhodnutí by však mělo vzejít z přání plně informovaného pacienta a ne pouze z rozhodnutí lékaře. Paliativní péče musí být vždy individuální a vycházet z holistického přístupu k nemocnému. Paliativní péči rozlišujeme obecnou a specializovanou. Základní role zdravotní sestry je stejná jak v obecné, tak i specializované paliativní péči. Naším cílem by mělo být vyloučit bolest a zmírnit utrpení, věnovat pozornost všem potřebám nejenom biologickým, zajistit klidné a důstojné prostředí, komunikovat s pacientem i s jeho rodinou, motivovat pacienta, psychická podpora a také vést ostatní kolegy k empatickému jednání. Každé nemocniční zařízení by mělo být schopno poskytnout obecnou paliativní péči. Pro poskytování paliativní péče v nemocničním zařízení, je třeba několik základních předpokladů. Mezi tyto předpoklady patří dobrá motivace jednotlivých členů týmu, spolupráce a jednotná koncepce principů péče, informovanost a vzdělávání se v této oblasti, vytvoření optimálního prostředí, stanovení kompetencí jednotlivých členů týmu, zajištění reflexe práce, prevence stereotypu a syndromu vyhoření v týmu. Naopak mezi výrazné překážky v poskytování paliativní péče v nemocničních zařízeních patří zakořeněný postoj o nepodstatnosti odhalení nutnosti paliativního přístupu u konkrétního pacienta, nízká motivace a nedostatečné fungování multidisciplinárního týmu, nekvalitní a nedostatečné vzdělání zdravotníků v této sféře a malé komunikační dovednosti. V neposlední řadě také většinou i nevhodné dispoziční řešení jednotlivých oddělení a klinik. Specializovaná paliativní péče je poskytována v mobilních a lůžkových hospicích, které jsou zřizovány za účelem důstojné péče o nevyléčitelně nemocné. Dále by také měly fungovat ambulance paliativní medicíny, denní stacionáře a oddělení paliativní péče. Těchto zařízení je zde stále veliký nedostatek, oproti zvyšujícímu se počtu nevyléčitelně nemocných. Domácí hospicová péče patří ve světě mezi nejrozšířenější formy specializované paliativní péče. Oproti světovému principu, v České republice nacházejí mobilní hospice své uplatnění a především pochopení odborné veřejnosti až v posledních letech. Avšak překážky v návaznosti péče o nevyléčitelně nemocné stále trvají. Mezi hlavní překážky patří neukončení aktivní léčby a progrese onemocnění i přes vyčerpání všech možností léčby, nedostatečná informovanost lékařů o náplni práce týmu mobilního hospice, dále také mylné srovnávání paliativní péče s eutanazií. Další významnou překážkou může být strach rodiny, zda psychicky i fyzicky zvládnou péči o nevyléčitelně nemocného člena rodiny. V rámci multidisciplinárního týmu domácí hospicové péče, jsme schopni řešit všechny nežádoucí stavy, které obtěžují nemocného a uspokojovat tak všechny jeho potřeby. Jako zdravotní sestry uplatňujeme v domácím prostředí stejné ošetřovatelské postupy jako v nemocničních zařízeních. V domácím prostředí ve spolupráci s péčí rodiny, provádíme péči odbornou, např. péči o port, zavedení a péči o permanentní močové katétry, péči o různé typy stomií, péči o drény, o žaludeční sondu, péči o rány. V domácím prostředí jsme schopni provádět např.: oxygenoterapii, aplikovat kontinuálně medikace dle ordinace lékaře, zajistit hydrataci dle indikace, asistovat při punkcích. Také naší další hlavní náplní je komunikace s nevyléčitelně nemocným a jeho rodinou. V domácím prostředí je na komunikaci více času, můžeme pacienta kdykoli vyslechnout a cíleně ho provést všemi

20 fázemi příjímání skutečnosti. Jsme přítomni i při úmrtí pacienta, důstojná péče o zemřelého a podpora pozůstalých je samozřejmou součástí naší práce. Důležitým faktorem při rozhodování, zda nevyléčitelně nemocného pacienta hospitalizovat či předat do domácí hospicové péče, by mělo být zamyšlení se nad benefitem pro pacienta. Zda chvilkové zlepšení stavu pacienta při progresi onemocnění využít k vyšetřením a případným invazivním zákrokům či spíše k plnění přání a strávení důležitých chvil se svými blízkými. Součástí naší práce by neměla být jen záchrana života, ale také doprovázení k odpovídající a důstojné smrti. Použité zdroje: MARKOVÁ, M. Sestra a pacient v paliativní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN SLÁMA, O., KABELKA, L., VORLÍČEK, J. et al. Paliativní medicína pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén, s. ISBN ELNEC. Mezinárodní studijní plán. Školící osnovy.

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

PLICNÍ ALVEOLÁRNÍ PROTEINÓZA kazuistika. Jan Brujevič KARIM FN Hradec Králové

PLICNÍ ALVEOLÁRNÍ PROTEINÓZA kazuistika. Jan Brujevič KARIM FN Hradec Králové PLICNÍ ALVEOLÁRNÍ PROTEINÓZA kazuistika Jan Brujevič KARIM FN Hradec Králové Plicní alveolární proteinóza ( PAP) Intersticiální plicní onemocnění Velmi vzácné, roční incidence 0,2-0,5/1 milion Hromadění

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče. Přínosy v kazuistikách Pavel Svoboda Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč Brno

Mobilní specializovaná paliativní péče. Přínosy v kazuistikách Pavel Svoboda Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč Brno Mobilní specializovaná paliativní péče Přínosy v kazuistikách Pavel Svoboda Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč Brno 23.9.2016 Pacientka, karcinom dělohy Žena, ročník 1955, Třebíč dg. říjen 2013, radikální

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insufícience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insufícience - etiopatogeneze,

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem

Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem Dagmar Hetclová 1. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc Plicní arteriální hypertenze (PAH) plicní hypertenze

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Podpora zdraví v nemocnicích - projekt WHO Zdravá nemocnice v ČR

Podpora zdraví v nemocnicích - projekt WHO Zdravá nemocnice v ČR Podpora zdraví v nemocnicích - projekt WHO Zdravá nemocnice v ČR SZÚ Efektivní strategie podpory zdraví IV. 16.6.2016 Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR WHO projekty zaměřené na ZZ Zdraví podporující nemocnice

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Jak (vy)budovat Acute Pain Service

Jak (vy)budovat Acute Pain Service Jak (vy)budovat Acute Pain Service Marek Hakl Centrum pro léčbu bolesti ARK LF MU a FN u sv. Anny v Brně Acute Pain Servis (APS) Projekt bezbolestné nemocnice Součást nemocničních standardů pro schválení

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Obezita a diabetes v graviditě. Hana Krejčí 3. Interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LFUK, Praha

Obezita a diabetes v graviditě. Hana Krejčí 3. Interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LFUK, Praha Obezita a diabetes v graviditě Hana Krejčí 3. Interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LFUK, Praha procenta Epidemie obezity Obezita v ČR a ve světě 1975 vs 2014 80 70 69,2 66 60 50 50

Více

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP V.Koblížek, V.Bartoš Plicníklinika FN a LF UK Hradec Králové Struktura přednášky Úvod Obecný popis metod Konkrétnívyužitíjednotlivých

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 2 5 6 5 7 IČZ smluvního ZZ 2 2 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 2 N 0 0 2 Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE DOPORUČENÍ EPUAP PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ V INTENZIVNÍ PÉČI VE DVOU ČESKÝCH NEMOCNICÍCH Mgr. Markéta Příhodová Mgr. Veronika Di Cara 2016 Ústav teorie a praxe

Více

Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I.,

Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I., Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I., Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno Hrudní drenáž Při drenáži hrudníku zavádíme drén do pohrudniční dutiny k dlouhodobému odsávání vzduchu nebo tekutiny.

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová Charakteristika onemocnění Jde o autoimunitní chorobu Je způsobené napadením myelinové pochvy nervů, axonů Provokujícím

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby Petra Holečková Onkologický pacient Modality onkologické léčby Lokální Chirurgická léčba Radioterapie Systémová Chemoterapie Hormonální léčba Cílená

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více