MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006"

Transkript

1 MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 Praha, březen 2007

2 PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 v působnosti sekce personální ministerstva obrany Praha, březen

3 ÚVOD DOMOVY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY A LÉČEBNY PRO DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ VÁLEČNÉ VETERÁNY PÉČE O JEDNOTLIVCE Osvědčování a potvrzování účasti na národním boji za osvobození, vydávání osvědčení válečného veterána a potvrzování o zařazení do vojenských táborů nucených prací5 2.2 Pomoc při umisťování válečných veteránů do zařízení sociální péče Poskytování dávek a služeb sociální péče Plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb SPOLUPRÁCE S OBČANSKÝMI SDRUŽENÍMI Poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím Celkový přehled o podaných žádostech, požadavcích na dotace a poskytnuté dotace Přehled o poskytnutých dotacích jednotlivým občanským sdružením KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY Evidence válečných hrobů Dotace na péči o válečné hroby Dotace poskytnuté v roce Návrh dotací na péči o válečné hroby v roce Peněžní dary do zahraničí na péči o válečné hroby Peněžních dary do zahraničí na péči o válečné hroby v roce Peněžních dary do zahraničí na péči o válečné hroby v roce ZVLÁŠŤ VÝZNAMNÉ A PIETNÍ AKCE HLAVNÍ ÚKOLY V ROCE Péče o válečné veterány a důchodce ministerstva obrany Spolupráce s občanskými sdruženími Vydávání osvědčení KONTAKTNÍ A INTERNETOVÉ ADRESY PRACOVNÍKŮ ODBORU MIMOREZORTNÍ SPOLUPRÁCE PŘÍLOHY Okruh oprávněných osob pro umístění do domovů péče o válečné veterány a způsob podání žádosti Definice válečného hrobu a pietního místa

4 Úvod Žijeme v otevřeném a vzájemně více a více propojeném světě. I když stále ještě patříme k novějším členům Severoatlantické aliance, získali jsme tam dobré jméno a prokázali jsme, že jsme partnery, na které je spolehnutí. Naše vojenské mise působí na několika místech světa a pomáhají tam nastolovat bezpečnost a pořádek. Dělejme to v rozumné míře i nadále. (část z novoročního projevu prezidenta republiky Václava Klause). Povinností všech demokratických států je věnovat péči všem účastníkům bojů za svobodu a demokracii v největším ozbrojeném konfliktu všech dob, ale i jejich současným nástupcům. Stali se jimi vojáci, kteří slouží v naší profesionální armádě, kteří se zúčastňují a i nadále budou zúčastňovat vojenských a pozorovatelských misí v různých částech světa. I touto formou má Česká republika možnost přispět významným dílem k rozvoji svobody a demokracie ve světě. Významná část péče o druhoválečné a novodobé veterány náleží ministerstvu obrany, které tuto péči zabezpečuje zejména prostřednictvím sekce personální, a to cestou odboru mimorezortní spolupráce a odboru platové politiky a sociálních věcí. Cílem této publikace je seznámit širší veřejnost s činností těchto orgánů v oblasti péče o válečné veterány a v dalších oblastech, které s touto činností bezprostředně souvisejí. 3

5 1 Domovy péče o válečné veterány a Léčebny pro dlouhodobě nemocné válečné veterány Ministerstvo obrany v současné době provozuje dva domovy péče o válečné veterány. V Domově péče o válečné veterány Bílý Kříž v Karlových Varech, který zahájil provoz dne 20. května 2005 a má kapacitu 28 lůžek, je umístěno 11 válečných veteránů. Domov provozují Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. Druhý Domov péče o válečné veterány byl v roce 2001 otevřen při Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Budova, ve které byl domov umístěn prochází od roku 2005 rozsáhlou rekonstrukcí. Po dobu rekonstrukce byli jeho obyvatelé přemístěni do Domova péče o válečné veterány Bílý Kříž v Karlových Varech. Péčí ministerstva obrany byl nákladem pěti mil. Kč v areálu Ústřední vojenské nemocnice v Praze otevřen 1. října 2006 nový domov, který má kapacitu 10 lůžek. V současné době je zde umístěno 9 válečných veteránů. Z dosavadních zkušeností při umísťování válečných veteránů do domovů popř. civilních sociálních zařízení vyplývá, že veteráni chtějí být umístěni v blízkosti své rodiny, resp. svého dosavadního bydliště. Tyto jejich požadavky byly řešeny prostřednictvím dotační politiky ministerstva obrany tak, že ministerstvo obrany finančně přispívalo na pobyt válečných veteránů v zařízeních sociálních služeb různého charakteru. Váleční veteráni, kteří se zúčastnili misí po roce 1990 nemají v současné době žádné požadavky na umístění do domova. Z celkového počtu cca registrovaných osob se osoby starší 60 let dají počítat v řádu desítek. Lze očekávat, že potřeba umístění do domovů po dosažení věku 65 let se významněji projeví až u skupin osob, kterým je v současné době 45 a méně let, tj. kolem roku S ohledem na aktuální požadavky válečných veteránů a s ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo rozhodnuto, že ministerstvo obrany se aktuálně zaměří zejména na výstavbu dvou léčeben pro dlouhodobě nemocné válečné veterány při Ústřední vojenské nemocnici v Praze a Vojenské nemocnici v Olomouci s výhledem zřízení dalšího domova při Vojenské nemocnici v Brně. Od 1. ledna 2007 je rovněž možné využít pro potřeby válečných veteránů sociální lůžka, která jsou při vojenských nemocnicích zřízena v souvislosti s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výstavba domovů péče o novodobé válečné veterány pak bude uskutečněna v době, až bude jejich potřeba opravdu aktuální. 4

6 2 Péče o jednotlivce Při péči o jednotlivce se ministerstvo obrany zaměřuje zejména na zajištění adresných právních úkonů a poskytnutí dávek a služeb, které svým způsobem alespoň částečně přispívají ke kompenzaci prožitých útrap či zhoršeného zdravotního stavu válečných veteránů. 2.1 Osvědčování a potvrzování účasti na národním boji za osvobození, vydávání osvědčení válečného veterána a potvrzování o zařazení do vojenských táborů nucených prací V oblasti vydávání různých osvědčení a potvrzení bylo hlavním úkolem pro rok 2006 ukončit řešení žádostí podaných podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, který vstoupil v platnost dne 19. září 2005, definuje podmínky účasti v povstání v květnu 1945 a ukládá ministerstvu obrany tuto účast potvrzovat. V roce 2006 bylo projednáno celkem 647 žádostí podaných podle tohoto zákona. Nadále byla vydávána osvědčení podle 5 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, kdy bylo projednáno 1362 žádostí. Dále bylo projednáno 1128 žádostí o vydání potvrzení o protiprávním zařazení osob do vojenských táborů nucených prací a 989 žádostí o vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. Při řešení všech žádostí byla projednána odvolání vůči rozhodnutím o nevydání osvědčení a potvrzení. Tato odvolání řešila rozkladová komise ministra obrany. Rozkladovou komisí ministra bylo v roce 2006 projednáno 224 rozkladů (zákon č. 255/1946 Sb. a č. 357/2005 Sb.) a 15 rozkladů (zákon č. 170/2002 Sb. a č. 87/1991 Sb.). Celkově rozkladová komise vyhověla 59 žadatelům. 2.2 Pomoc při umisťování válečných veteránů do zařízení sociální péče K zabezpečení individuálních potřeb válečných veteránů při jejich umisťování do zařízení sociální péče byl ministerstvem obrany v roce 2006 vyhlášen dotační program Podpora péče o účastníky národního boje za osvobození, nositele osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. a nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., kteří jsou příjemci dávek důchodového pojištění, jež vyplácí Vojenský úřad sociálního zabezpečení, v zařízeních sociální péče, která provozují nestátní neziskové organizace nebo jsou zřízena obcemi, kraji nebo hlavním městem Praha. 5

7 Dotace byly poskytovány při přijetí do zařízení a na zajištění nadstandardní péče o oprávněné osoby. V rámci tohoto programu byly dotace poskytnuty 13 zařízením v celkové výši 2,9 mil. Kč na pobyt 21 osob. Přehled o poskytnutých dotacích a počtu osob Pořadové číslo Organizace realizující projekt Výše poskytnuté dotace v tis. Kč Počet dotovaných osob l. město Velká Bystřice DPS sv. Anny město Doksy DD a DPS Doksy Město Valašské Klobouky Karlovarský kraj Město Hartmanice Městská část Praha Pohoda ve stáří Praha 3, občanské sdružení HVĚZDA Zlín, občanské sdružení NADĚJE, občanské sdružení Domov Sue Ryder, obecně prospěšná společnost Oblastní charita Klatovy Městská charita Plzeň Hospic Štrasburk, Praha Celkem Poznámka: dotace Hospicu Štrasburk ve výši 150 tis. Kč nebyla realizována. 2.3 Poskytování dávek a služeb sociální péče Stejně jako v letech předchozích byly i v roce 2006 účastníkům národního boje za osvobození poskytovány příspěvky na lázeňskou péči a rekreační pobyty. Řešeno bylo celkem žádostí. Na tyto příspěvky bylo vynaloženo celkem 41,3 mil. Kč. K překonání tíživé sociální situace byly čtyřem osobám poskytnuty příspěvky v celkové výši 31,5 tis. Kč. 2.4 Plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb Podle vyhlášky ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, vytváří ministerstvo obrany jednotný centralizovaný fond, ze kterého byly v roce 2006 vyčleněny finanční prostředky pro zabezpečení důchodců ministerstva obrany ve výši tis. Kč ( tis. Kč v roce 2005). V uplynulém roce byly důchodcům a jejich rodinným příslušníkům z fondu poskytnuty 6

8 prostřednictvím krajských vojenských velitelství příspěvky a plnění ve výši tis. Kč ( tis. Kč v roce 2005) Druhy realizovaných příspěvků a plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb a jejich výše jsou uvedeny v následující tabulce: Účel Výdaje v tis. Kč Příspěvky na závodní stravování Příspěvky na rekreace Příspěvky na kulturu, tělovýchovu a sport Dary při životních výročích Dary za mimořádnou aktivitu ve prospěch ministerstva obrany 117 Celkem Čerpání vyjádřené v procentech ve vztahu k zálohově vytvářeném fondu pro důchodce: Zálohové příděly Výdaje Čerpání v % k ,12 Z vysokého procenta čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb je zřejmé, že krajská vojenská velitelství poskytovala příspěvky a plnění důchodcům nad rámec stanoveného ročního limitu, tzn. že byly čerpány i nevyčerpané prostředky z předcházejícího roku. Dle výše uvedených jednotlivých účelů měli důchodci především zájem o příspěvky na rekreace a kulturní a sportovní akce. 7

9 3 Spolupráce s občanskými sdruženími Ministerstvo obrany úzce spolupracuje s občanskými sdruženími, která ve svých řadách sdružují válečné veterány jak novodobé, tak i druhoválečné a také s těmi, která jsou svojí činností blízká úkolům a poslání ministerstva obrany. Těchto občanských sdružení je celkem 17. Spolupráce s nimi má rozličné formy. Možnosti vzájemné spolupráce byly v loňském roce projednány na dvou informativních schůzkách náměstkyně ministra obrany pro personalistiku Ing. Jaroslavy Přibylové s představiteli jednotlivých občanských sdružení. Odbor mimorezortní spolupráce poskytuje sdružením nezbytnou pomoc při zabezpečení akcí, které jsou zahrnuty do Plánu zvlášť významných a pietních akcí. Připomenout lze také úzkou a dlouhodobou spolupráci s Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků za svobodu, jejichž členskou základnu tvoří převážně účastníci národního boje za osvobození. Dobrou tradicí se již stalo Přátelské setkání představitelů ministerstva obrany, Generálního štábu AČR, Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (VLRZ) s válečnými veterány a účastníky národního boje za osvobození před vánočními svátky, které organizuje VLRZ ve spolupráci s odborem mimorezortní spolupráce sekce personální ministerstva obrany. Součástí této akce je i vánoční koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš v kostele sv. Jana Nepomuckého a následně přátelské setkání s občerstvením a hudbou v sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci. Ve stejný den se uskutečnilo neformální setkání ministra obrany s 35 válečnými veterány z krajských vojenských velitelství Plzeň a České Budějovice. Novodobou tradicí se stává spolupráce se Sdružením válečných veteránů České republiky, které sdružuje novodobé válečné veterány účastníky zahraničních vojenských misí AČR. Pozůstalí po novodobých veteránech jsou zváni na akce organizované ministerstvem ke Dni 8

10 válečných veteránů. V rámci zmíněné spolupráce s Československou obcí legionářskou a Sdružením válečných veteránů ČR se uskutečnila při příležitosti oslav 65. výročí příchodu československých vojáků do Buzuluku ve dnech 25. až 29. září 2006 návštěva památných míst v Moskvě a Buzuluku. V delegaci ministerstva obrany bylo devět válečných veteránů přímých účastníků budování československé jednotky v Buzuluku a tři novodobí veteráni, členové Sdružení válečných veteránů ČR. Tato akce byla organizována ve spolupráci s VLRZ. Po pietních aktech u pomníku československých a sovětských vojáků navštívila delegace nádraží v Buzuluku, kam přijížděli českoslovenští dobrovolníci, budovu bývalého štábu 1. čs. samostatného polního praporu, školu, v níž byla během války evakuační nemocnice č a položila kytice k pamětním deskám Otakara Jaroše a Ludvíka Svobody. V rámci spolupráce jsou občanským sdružením, kromě jiného, poskytovány bezplatně místnosti pro jejich činnost. V souvislosti se zahájenou rekonstrukcí DAP na Vítězném náměstí, byly kanceláře občanských sdružení přemístěny z DAPu do objektu v ulici Křižíkova č. 12. Váleční veteráni žijí také v zahraničí. V posledních letech udržuje ministerstvo obrany kontakt s celou řadou z nich a tento kontakt s nimi zabezpečují nejen zaměstnanci ministerstva přímo v Praze, ale rovněž přidělenci obrany v zahraničí. Početná komunita českých válečných veteránů žije již tradičně ve Velké Británii, USA, Kanadě, Francii a Austrálii. Čeští váleční veteráni ale žijí rovněž v Izraeli, Brazílii, Jihoafrické republice a v dalších zemích celého světa. I v loňském roce ministerstvo obrany za odbojovou činnost udělilo do zahraničí 379 Čestných pamětních odznaků k 60. výročí ukončení 2. světové války. Zásluhou aktivit zastupitelského úřadu ČR v Austrálii byli oceněni tímto čestným odznakem i váleční veteráni žijící na Novém Zélandě a Tasmánii. V termínu 15. až 22. května se na pozvání náměstkyně ministra obrany pro personalistiku uskutečnila návštěva veteránů z Ruské federace a Ukrajiny a následně v termínu 5. až 12. června v pořadí již devátá návštěva válečných veteránů RAF v České republice. Vedle spolupráce s občanskými sdruženími je třeba vzpomenout také péči o vojenské důchodce. V celé České republice působí 170 klubů vojenských důchodců, které úzce spolupracují s řediteli krajských vojenských velitelství. Této kategorii osob jsou zejména poskytovány příspěvky z FKSP (např. rekreace, kulturní akce, stravování) a příspěvky 9

11 ministerstva obrany na rekreace a lázeňskou péči. Dále je této kategorii osob poskytována doprava na kulturní akce a místnosti pro jejich zájmovou činnost. 3.1 Poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím Dotační politika ministerstva obrany je považována za významnou součást spolupráce s veřejností. Vychází ze zásad daných usneseními vlády ČR k dotační politice České republiky vůči nestátním neziskovým organizacím a zákona č. 218/2000 Sb. V souladu s usnesením vlády ČR č. 745 ze dne 15. června 2005 byly pro nestátní neziskové organizace v roce 2006 vyhlášeny 4 dotační programy. Program 1: Podpora rozvoje vojenských tradic a kulturních aktivit, Program 2: Podpora sportu a branné přípravy, Program 3: Podpora prevence sociálně nežádoucích jevů a prevence kriminality, Program 4: Podpora ochrany občanů v nouzových situacích a humanitární pomoc Celkový přehled o podaných žádostech, požadavcích na dotace a poskytnuté dotace Číslo programu 1 Název programu Podpora rozvoje vojenských tradic a kulturních aktivit Došlo žádostí Požadavek na dotaci v tis Kč Doporučeno ke schválení V tis. Kč , Podpora sportu a branné přípravy , , Podpora prevence sociálně nežádoucích jevů a prevence kriminality Podpora ochrany občanů v nouzových situacích a humanitární pomoc , ,816 Celkem , ,170 Na základě doporučení hodnotitelské komise byly poskytnuty dotace v celkové výši 5 mil. Kč. Cílem Programu č. 1 bylo podpořit vlasteneckou výchovu a kulturní tradice (historie, kultura), uměleckou tvorbu a její prezentaci a kulturní aktivity pro volný čas se zaměřením na Armádu České republiky. Program přispěl k rozvoji a upevňování hrdosti na vojenské tradice v ozbrojených silách a uchování národní kultury, včetně její prezentace na veřejnosti. Byly podporovány zejména projekty rozvíjející vlasteneckou výchovu a historické a novodobé tradice armády. 10

12 Cílem Programu č. 2 bylo podpořit rozvoj fyzické zdatnosti vojáků z povolání, včetně činností k získání speciálních dovedností a návyků a přispět k zabezpečení sportovní a branné přípravy mládeže, zaměstnanců AČR, jejich rodinných příslušníků a dobrovolných záloh. V rámci Programu č. 3 nebyla podána žádná žádost. Tento program byl v roce 2006 vyhlášen naposledy. Cílem Programu č. 4 bylo přispět k přípravě občanů na nouzové stavy a překonání důsledků mimořádných událostí a živelních pohrom Přehled o poskytnutých dotacích jednotlivým občanským sdružením Organizace realizující projekt Poskytnutá dotace v tis. Kč 1.důstojnický fotbalový klub Slaný Armádní klub sportovního potápění Praha Česká rada dětí a mládeže Československá obec legionářská Český svaz bojovníků za svobodu FC Dukla Hranice FK DUKLA Janovice Klub vojenské historie Kralka Kynologický klub AČR Motocyklový klub 46. do Pardubice POST BELLUM Sdružení čs. zahraničních letců - východ Sdružení čs. zahraničních letců Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele 166,746 Sdružení válečných veteránů ČR Sportovní klub Triatlon Tábor Svaz civilní ochrany ČR Svaz letců České republiky Unie armádních sportovních klubů ČR Vlastenecký klub Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov 427,424 Vojenská tělovýchovná jednota Ještěd Liberec Základní kynologická organizace 231 Slaný Celkový součet 5 000,170 11

13 4 Koordinace péče o válečné hroby Součástí našich dějin je i neustálá snaha o zachování národní svébytnosti, státní nezávislosti a práva na vlastní národní existenci. Tato snaha měla v historii často povahu ozbrojeného boje a vyžádala si mnoho obětí na životech. Území dnešní České republiky se v minulosti stalo dějištěm několika takových válečných událostí. Boje se však neomezovaly pouze na naše teritorium. Čeští vojáci pokládali životy za svou vlast i v zahraničí. Němými svědky těchto událostí jsou jejich hroby ve 28 zemích čtyřech kontinentů. Péče o válečné hroby je zakotvena v zákoně č. 122/2004 Sb. a zabezpečuje ji vlastník válečného hrobu. Ve velké většině jsou vlastníky válečných hrobů jednotlivé obce, na jejichž území se tyto objekty nacházejí. Ministerstvo obrany koordinuje péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí, vede jejich centrální evidenci a v neposlední řadě poskytuje vlastníkům válečných hrobů dotace na péči o ně. Snahou ministerstva je, aby válečné hroby vojáků i civilistů, kteří položili životy za svou vlast, byly udržovány v důstojném stavu, a aby nikdo z padlých nebyl zapomenut. A to bez ohledu na to, na jaké straně konfliktu bojoval. 4.1 Evidence válečných hrobů Vytvoření kvalitní centrální evidence válečných hrobů je dlouhodobým procesem. V roce 2006 byl dokončen sběr dat. K získání okamžitého základního přehledu o počtech válečných hrobů, počtu pohřbených a výši nákladů spojených s péčí o válečné hroby byl zaveden systém každoročního hlášení formou Zprávy o stavu péče o válečné hroby v kraji, jejíž součástí je i statistický list evidence válečných hrobů. Ke zkvalitnění evidence a zjištění stavu péče o válečné hroby bylo provedeno 42 kontrol na celém území ČR. S ministerstvem informatiky ČR byla zahájena realizace projektu zpřístupnění databáze válečných hrobů pro veřejnost na internetu v rámci Portálu veřejné správy. Dále byly v součinnosti s Univerzitou obrany 12

14 v Brně zahájeny práce na vytvoření publikace o válečných hrobech v ČR. Ministerstvo obrany eviduje k celkem válečných hrobů a pietních míst. Ve válečných hrobech je pohřbeno asi 85 tisíc osob. O většině válečných hrobů je pořízena fotodokumentace. Evidence českých válečných hrobů v zahraničí je systematicky doplňována a upřesňována. Podařilo se prohloubit spolupráci se zastupitelskými úřady ČR v zahraničí. Zejména byl zaveden systematický sběr dat o českých válečných hrobech a pohřbených v zahraničí prostřednictvím přidělenců obrany ČR. Byl zahájen proces zkvalitnění evidence válečných hrobů československých legionářů v Rusku. Ke konci roku 2006 ministerstvo obrany eviduje válečných hrobů ve 28 zemích s asi pohřbenými osobami. Nejvíce hrobů je ve Francii 572 se 762 pohřbenými osobami. 4.2 Dotace na péči o válečné hroby Ministerstvo obrany v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, poskytuje účelové dotace vlastníkům válečných hrobů. Dotace jsou poskytovány především na opravy, případně rekonstrukce válečných hrobů a pietních míst. V roce 2006 bylo poskytnuto 31 účelových dotací ve výši 20,0 mil. Kč. Objemově největší akcí za období realizace výše uvedeného podprogramu je rekonstrukce mauzolea obětí 1. světové války v Hranicích s celkovou dotací ministerstva obrany v letech 2006 a 2007 ve výši 3,425 mil. Kč Dotace poskytnuté v roce 2006 Poř. č. Místo Název akce V tis. Kč 1 Hlučín Oprava hřbitova RA Bzenec Oprava válečných hrobů Slaný Oprava válečného pohřebiště 85 4 Náchod Oprava válečného hřbitova Jičín Oprava válečného pohřebiště Královéhradecký kraj Oprava válečného hřbitova Svaz letců ČR Oprava památníku 99 8 Polnička Oprava válečného hrobu 35 9 Veltrusy Oprava válečného hrobu Tanvald Oprava pomníku čs.legionářů Ratiboř Oprava pomníku a válečných hrobů Branžež Oprava pomníku padlým Trutnov Oprava válečného hřbitova Dobruška Oprava památníku Lhota u Vsetína Oprava pomníku Vlašim Pamětní deska čs. legionářům Letovice Rekonstrukce pomníků a přístupových cest Hranice na Moravě Rekonstrukce mauzolea Raná Rekonstrukce válečného hrobu Ostrava Rekonstrukce a oprava památníků Lázně Bělohrad Oprava pomníku obětem 1. SV

15 Poř. č. Místo Název akce V tis. Kč 22 Harrachov Oprava pomníku obětem 1. SV Česká Lípa Rekonstrukce pomníku obětem 1. SV Krásná Hora nad Vltavou Oprava pomníku čs. legionářů z 1. SV Turnov Oprava válečného hřbitova z války r Kostice Rekonstrukce válečného hrobu obětí 2. SV Mnichovo Hradiště Oprava válečného hrobu z války r Kaplice Oprava pomníku obětem 1. SV Zvěrkovice Oprava pomníku obětem 1. a 2. SV Babice Oprava pomníku obětem 1. a 2. SV Počátky Oprava válečného hrobu z 1. SV 70 Celkem Na rok 2007 je navrženo udělení 31 účelových dotací v objemu tis. Kč Návrh dotací na péči o válečné hroby v roce 2007 Poř. č. Místo Název akce V tis. Kč 1 Benešov u Semil Rekonstrukce pomníku obětem 1. a 2. SV Brno Oprava hromadného válečného hrobu Francova Lhota Oprava pomníku obětem 1. a 2. SV Hovězí Oprava válečného hrobu obětí 2. SV 39 5 Hradec nad Moravicí Rekonstrukce válečného hrobu z 2. SV 64 6 Hranice na Moravě Rekonstrukce mauzolea Hroznová Lhota Oprava pomníku obětem 2. SV Hustopeče Oprava válečného hřbitova z 2. SV Jičín Oprava válečného pohřebiště Jičín Oprava válečného hrobu z války r Jihlava Oprava pohřebiště obětí 2. SV Kbelnice Oprava osaria z války r Královéhradecký kraj Oprava válečného hřbitova Krupka Oprava a rekonstrukce válečných hrobů obětí 2. SV Kunovice Oprava pomníků a pamětní desky obětem 1. a 2. SV Liberec Oprava válečných hrobů z války r Lomnice Oprava válečného pohřebiště z 2. SV Malá Bystřice Oprava pomníku obětem 2. SV Mařenice Oprava pomníku obětem 1. SV Mnichovice Oprava válečného hrobu a pietních míst z 1. SV Nový Malín Oprava pomníku obětem 1. SV Písek Oprava válečného hřbitova obětí 1. SV Rájec - Jestřebí Oprava pomníku obětem 1. a 2. SV Struhařov Oprava pomníku obětem 1. SV Tábor Oprava pomníku obětem 1. SV Tanvald Rekonstrukce symbolického válečného hřbitova Trutnov Oprava válečného hřbitova Úherce Oprava pomníku obětem 1. SV 21 14

16 Poř. č. Místo Název akce V tis. Kč 29 Voj. lesy a statky Rekonstrukce vál. hrobů z války r Vysokov Oprava válečného hřbitova z války r Zlaté Hory Rekonstrukce pomníku obětem 1. SV 483 Celkem Peněžní dary do zahraničí na péči o válečné hroby V zájmu zlepšení péče o válečné hroby československých vojáků, kteří padli za vlast mimo území České republiky na bojištích světových válek, nebo také při nasazení čs. legií v Rusku a jednotek současné armády v mírových misích, poskytuje ministerstvo obrany peněžní dary. V roce 2006 bylo poskytnuto 8 peněžních darů do zahraničí v celkové výši Kč. Dále ministr obrany rozhodl o poskytnutí 10 peněžních darů v úhrnné výši Kč v roce Peněžních dary do zahraničí na péči o válečné hroby v roce 2006 Poř. č. Země příjemce Účel peněžního daru V tis. Kč 1. Bosna a Hercegovina Úprava a údržba válečných hrobů Chorvatsko Úprava a údržba válečných hrobů Maďarsko Úprava a údržba válečných hrobů Nizozemsko Úprava a údržba válečných hrobů Polsko Úprava a údržba válečných hrobů Slovinsko Úprava a údržba válečných hrobů Ukrajina Úprava a údržba válečných hrobů Velká Británie Úprava a údržba válečných hrobů 25 Celkem: Peněžních dary do zahraničí na péči o válečné hroby v roce 2007 Poř. č. Země příjemce Účel peněžního daru V tis. Kč 1. Bosna a Hercegovina Úprava a údržba válečných hrobů Francie Úprava a údržba válečných hrobů Chorvatsko Úprava a údržba válečných hrobů Maďarsko Úprava a údržba válečných hrobů Polsko Úprava a údržba válečných hrobů Ruská federace Úprava a údržba válečných hrobů Slovinsko Úprava a údržba válečných hrobů SRN Úprava a údržba válečných hrobů Ukrajina Úprava a údržba válečných hrobů Velká Británie Úprava a údržba válečných hrobů 63 Celkem:

17 Otevření československé sekce Mořského hřbitova ve Vladivostoku Poprvé po 86 letech se českoslovenští legionáři, kteří padli v Rusku v letech 1918 až 1920, dočkali důstojného připomenutí v zemi, kde bojovali. Slavnostního odhalení opravené československé sekce Mořského hřbitova, ve kterém jsou pochováni českoslovenští legionáři, se přímo ve Vladivostoku dne 11. května 2006 zúčastnili představitelé České republiky, Slovenska i Ruska. Českou delegaci vedla náměstkyně ministra obrany pro personalistiku Jaroslava Přibylová, domácí delegaci náměstek gubernátora Primorského kraje Oleg Melnikov. Ministerstvo obrany ČR přispělo na opravu hřbitova pěti miliony korun Čeští a slovenští legionáři mají novou mohylu v Krasnojarsku Památník československým legionářům, kteří padli v Rusku během občanské války v letech 1918 až 1920, byl dne 9. listopadu 2006 odhalen v sibiřském Krasnojarsku. Nedaleko od původního zcela zdevastovaného vojenského památníku z let 1918 až 1920, který byl ponechán v původním stavu, byl nákladem asi 1 milionu korun, který věnovala vláda Slovenské republiky, postaven slovenskou vládou památník zcela nový. Otevření památníku se zúčastnili slovenský prezident Ivan Gašparovič i náměstkyně českého ministra obrany Jaroslava Přibylová. "Začali jsme vlastně na konci legionářské cesty, nejprve se opravil Vladivostok, teď Krasnojarsk. My máme ještě v plánu, že zrekonstruujeme Buzuluk," řekla náměstkyně českého ministra obrany Jaroslava Přibylová. 16

18 5 Zvlášť významné a pietní akce Ministerstvo obrany zastoupené odborem mimorezortní spolupráce se podílelo na zabezpečení 82 zvlášť významných nebo pietních akcí ve prospěch občanských sdružení. Z tohoto počtu bylo 39 pietních akcí. Zúčastnilo se jich celkem registrovaných účastníků. Jako příklady lze uvést zajištění akcí ve prospěch Československé obce legionářské, kde mezi největší patří tradičně Den válečných veteránů, který byl v roce 2006 slaven dne 10. listopadu. V tento významný den byly položeny věnce u památníku popravených důstojníků válečné školy v areálu ministerstva obrany, uskutečnil se slavnostní pietní akt u Památníku čs. zahraničním vojákům padlým na bojištích 2. světové války na Vítězném náměstí v Praze 6. Na Vítkově proběhl tradiční slavnostní nástup vojenských jednotek a byla předána rezortní vyznamenání. V návaznosti na tyto akce byl pořádán společenský večer pro válečné veterány. V letošním roce se na základě pozvání náměstkyně ministra obrany pro personalistiku zúčastnila těchto oslav také pětičlenná francouzská delegace, kterou tvořili zástupci francouzských veteránských asociací. Mezi členy této delegace byl také Robert Deldicque, který v roce 1944 bojoval u severofrancouzského Dunkerque spolu s československými jednotkami. A právě tady se kdysi setkal s válečným veteránem Josefem Švarcem a nyní si setkání zopakovali v Praze. Mezi další velmi zdařilé akce lze zařadit pietní akty v Lidicích, u kostela Cyrila a Metoděje, uctění památky politických vězňů v Ďáblicích. V prostorách Hlavního sálu na Valech proběhly další akce jako například: Setkání účastníků bojů u Jasla, Setkání politických vězňů s představiteli ministerstva obrany, Setkání účastníků Českého a Pražského povstání a mnoho dalších setkání a shromáždění. Delegace představitelů ministerstva obrany a válečných veteránů se zúčastnila rovněž zvlášť významných a pietních akcí v zahraničí, které mají souvislost především 17

19 s bojovými tradicemi našich ozbrojených sil účast delegace ministerstva obrany na oslavách 63. výročí bitvy u Sokolova, účast delegace ministerstva obrany na oslavách vzniku vytvoření čs. jednotek ve Francii v Darney, návštěva představitelů ministerstva obrany a válečných veteránů při příležitosti 89. výročí bitvy u Zborova, se delegace odboru mimorezortní spolupráce účastnila pietního aktu v italském městě Arco a Riva u pomníku popravených československých legionářů a navštívila místa bojů na hoře Doss Alto, která je symbolem boje československých legií v Itálii. Na tomto místě vzniká naučná stezka, kterou budují členové skupiny horských myslivců z města Arco, se uskutečnila vzpomínková akce u příležitosti 67. výročí bitvy na řece Bzuře za účasti delegace 35 válečných veteránů, vzpomínková akce u příležitosti 62. výročí bojů v Dukelském průsmyku za účasti představitelů ministerstva obrany a válečných veteránů. 18

20 6 Hlavní úkoly v roce Péče o válečné veterány a důchodce ministerstva obrany - v zájmu zkvalitnění péče o oprávněné osoby bude ve spolupráci s veteránskými organizacemi přepracován materiál Koncepce péče o veterány a důchodce z roku 2002 a v návaznosti na systém státní sociální péče budou vytvářeny předpoklady pro uspokojování zájmů oprávněných osob, zachování jejich společenských styků a zájmů, - budou pokračovat práce na zřízení LDN pro válečné veterány, - k přesnému vymezení působností v péči o válečné veterány a důchodce ministerstva obrany bude zpracována vnitřní norma ministerstva obrany, - zákonem č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, došlo ke zrušení ustanovení 142 odst. 7 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, o v roce 2007 je třeba novelizovat zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím provozujícím zařízení obdobným domovům, ve kterých je poskytována péče i válečným veteránům, o na základě této novely dále poskytovat válečným veteránům a jejich manželkám nebo manželům příspěvek na lázeňskou léčbu nebo rekreační pobyt, a současně odpovídajícím způsobem novelizovat RMO č. 6/2003, - standardním procesem budou poskytovány příspěvky a dotace občanským sdružením, obcím a krajům. 6.2 Spolupráce s občanskými sdruženími - kontinuálně s péčí o jednotlivce cíleně poskytovat pomoc při uspokojování jejich potřeb prostřednictvím občanských sdružení a dalších nestátních neziskových organizací, - analyzovat dotační programy a výsledky promítnout do dotačních programů vyhlašovaných pro rok Vydávání osvědčení - pokračovat ve správním řízení o vydávání osvědčení a potvrzení podle zákonů č. 255/1946 Sb., č. 170/2002 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 357/2005 Sb., včetně přípravy podkladů pro rozhodnutí správního orgánu druhého stupně. 19

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech Obec Petrovice u Karviné si také

Více

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení]

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Vzor 1 Ministerstvo obrany odbor mimorezortní spolupráce nám. Svobody 471

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce Odbor pro válečné veterány - 16. prosince 2014 Péče poskytovaná válečným veteránům Válečný veterán voják

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY. ze dne 18. listopadu 2014

ROZKAZ MINISTRA OBRANY. ze dne 18. listopadu 2014 101 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ze dne 18. listopadu 2014 Poskytování příspěvku na stravování a finanční podpory na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty válečným veteránům-důchodcům z rozpočtové

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Lucie Sedmihradská, VŠE v Praze Předkládaný příspěvek je jednou

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Odbor mimorezortní spolupráce Ředitel odboru brig. gen. Ing. Josef PROKEŠ Praha 13.června 2005 Pomůcka k realizaci ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období

Více

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR Zásady Sociálního programu Federace strojvůdců ČR STEPHENSON I. Každý zaměstnanec, který se stane členem odborové organizace Federace strojvůdců ČR, se stává účastníkem Sociálního programu FSČR sociálního

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Typ interní normy základní interní norma Označení ORz-33-A-2015 Nahrazuje ORz-30-A-2013, PERs-20-2008 Změna č. 0000 Datum vydání Navrhovatel Zpracovatel

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Přehled aktivit k 70. výročí osvobození a ukončení 2. světové války

Přehled aktivit k 70. výročí osvobození a ukončení 2. světové války Přehled aktivit k 70. výročí osvobození a ukončení 2. světové války Kategorie jednotlivých akcí na základě jednání s ÚV a dalšími rezorty budou akce kategorizovány dle doporučené účasti ústavních činitelů

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více