MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006"

Transkript

1 MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 Praha, březen 2007

2 PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 v působnosti sekce personální ministerstva obrany Praha, březen

3 ÚVOD DOMOVY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY A LÉČEBNY PRO DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ VÁLEČNÉ VETERÁNY PÉČE O JEDNOTLIVCE Osvědčování a potvrzování účasti na národním boji za osvobození, vydávání osvědčení válečného veterána a potvrzování o zařazení do vojenských táborů nucených prací5 2.2 Pomoc při umisťování válečných veteránů do zařízení sociální péče Poskytování dávek a služeb sociální péče Plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb SPOLUPRÁCE S OBČANSKÝMI SDRUŽENÍMI Poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím Celkový přehled o podaných žádostech, požadavcích na dotace a poskytnuté dotace Přehled o poskytnutých dotacích jednotlivým občanským sdružením KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY Evidence válečných hrobů Dotace na péči o válečné hroby Dotace poskytnuté v roce Návrh dotací na péči o válečné hroby v roce Peněžní dary do zahraničí na péči o válečné hroby Peněžních dary do zahraničí na péči o válečné hroby v roce Peněžních dary do zahraničí na péči o válečné hroby v roce ZVLÁŠŤ VÝZNAMNÉ A PIETNÍ AKCE HLAVNÍ ÚKOLY V ROCE Péče o válečné veterány a důchodce ministerstva obrany Spolupráce s občanskými sdruženími Vydávání osvědčení KONTAKTNÍ A INTERNETOVÉ ADRESY PRACOVNÍKŮ ODBORU MIMOREZORTNÍ SPOLUPRÁCE PŘÍLOHY Okruh oprávněných osob pro umístění do domovů péče o válečné veterány a způsob podání žádosti Definice válečného hrobu a pietního místa

4 Úvod Žijeme v otevřeném a vzájemně více a více propojeném světě. I když stále ještě patříme k novějším členům Severoatlantické aliance, získali jsme tam dobré jméno a prokázali jsme, že jsme partnery, na které je spolehnutí. Naše vojenské mise působí na několika místech světa a pomáhají tam nastolovat bezpečnost a pořádek. Dělejme to v rozumné míře i nadále. (část z novoročního projevu prezidenta republiky Václava Klause). Povinností všech demokratických států je věnovat péči všem účastníkům bojů za svobodu a demokracii v největším ozbrojeném konfliktu všech dob, ale i jejich současným nástupcům. Stali se jimi vojáci, kteří slouží v naší profesionální armádě, kteří se zúčastňují a i nadále budou zúčastňovat vojenských a pozorovatelských misí v různých částech světa. I touto formou má Česká republika možnost přispět významným dílem k rozvoji svobody a demokracie ve světě. Významná část péče o druhoválečné a novodobé veterány náleží ministerstvu obrany, které tuto péči zabezpečuje zejména prostřednictvím sekce personální, a to cestou odboru mimorezortní spolupráce a odboru platové politiky a sociálních věcí. Cílem této publikace je seznámit širší veřejnost s činností těchto orgánů v oblasti péče o válečné veterány a v dalších oblastech, které s touto činností bezprostředně souvisejí. 3

5 1 Domovy péče o válečné veterány a Léčebny pro dlouhodobě nemocné válečné veterány Ministerstvo obrany v současné době provozuje dva domovy péče o válečné veterány. V Domově péče o válečné veterány Bílý Kříž v Karlových Varech, který zahájil provoz dne 20. května 2005 a má kapacitu 28 lůžek, je umístěno 11 válečných veteránů. Domov provozují Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. Druhý Domov péče o válečné veterány byl v roce 2001 otevřen při Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Budova, ve které byl domov umístěn prochází od roku 2005 rozsáhlou rekonstrukcí. Po dobu rekonstrukce byli jeho obyvatelé přemístěni do Domova péče o válečné veterány Bílý Kříž v Karlových Varech. Péčí ministerstva obrany byl nákladem pěti mil. Kč v areálu Ústřední vojenské nemocnice v Praze otevřen 1. října 2006 nový domov, který má kapacitu 10 lůžek. V současné době je zde umístěno 9 válečných veteránů. Z dosavadních zkušeností při umísťování válečných veteránů do domovů popř. civilních sociálních zařízení vyplývá, že veteráni chtějí být umístěni v blízkosti své rodiny, resp. svého dosavadního bydliště. Tyto jejich požadavky byly řešeny prostřednictvím dotační politiky ministerstva obrany tak, že ministerstvo obrany finančně přispívalo na pobyt válečných veteránů v zařízeních sociálních služeb různého charakteru. Váleční veteráni, kteří se zúčastnili misí po roce 1990 nemají v současné době žádné požadavky na umístění do domova. Z celkového počtu cca registrovaných osob se osoby starší 60 let dají počítat v řádu desítek. Lze očekávat, že potřeba umístění do domovů po dosažení věku 65 let se významněji projeví až u skupin osob, kterým je v současné době 45 a méně let, tj. kolem roku S ohledem na aktuální požadavky válečných veteránů a s ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo rozhodnuto, že ministerstvo obrany se aktuálně zaměří zejména na výstavbu dvou léčeben pro dlouhodobě nemocné válečné veterány při Ústřední vojenské nemocnici v Praze a Vojenské nemocnici v Olomouci s výhledem zřízení dalšího domova při Vojenské nemocnici v Brně. Od 1. ledna 2007 je rovněž možné využít pro potřeby válečných veteránů sociální lůžka, která jsou při vojenských nemocnicích zřízena v souvislosti s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výstavba domovů péče o novodobé válečné veterány pak bude uskutečněna v době, až bude jejich potřeba opravdu aktuální. 4

6 2 Péče o jednotlivce Při péči o jednotlivce se ministerstvo obrany zaměřuje zejména na zajištění adresných právních úkonů a poskytnutí dávek a služeb, které svým způsobem alespoň částečně přispívají ke kompenzaci prožitých útrap či zhoršeného zdravotního stavu válečných veteránů. 2.1 Osvědčování a potvrzování účasti na národním boji za osvobození, vydávání osvědčení válečného veterána a potvrzování o zařazení do vojenských táborů nucených prací V oblasti vydávání různých osvědčení a potvrzení bylo hlavním úkolem pro rok 2006 ukončit řešení žádostí podaných podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, který vstoupil v platnost dne 19. září 2005, definuje podmínky účasti v povstání v květnu 1945 a ukládá ministerstvu obrany tuto účast potvrzovat. V roce 2006 bylo projednáno celkem 647 žádostí podaných podle tohoto zákona. Nadále byla vydávána osvědčení podle 5 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, kdy bylo projednáno 1362 žádostí. Dále bylo projednáno 1128 žádostí o vydání potvrzení o protiprávním zařazení osob do vojenských táborů nucených prací a 989 žádostí o vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. Při řešení všech žádostí byla projednána odvolání vůči rozhodnutím o nevydání osvědčení a potvrzení. Tato odvolání řešila rozkladová komise ministra obrany. Rozkladovou komisí ministra bylo v roce 2006 projednáno 224 rozkladů (zákon č. 255/1946 Sb. a č. 357/2005 Sb.) a 15 rozkladů (zákon č. 170/2002 Sb. a č. 87/1991 Sb.). Celkově rozkladová komise vyhověla 59 žadatelům. 2.2 Pomoc při umisťování válečných veteránů do zařízení sociální péče K zabezpečení individuálních potřeb válečných veteránů při jejich umisťování do zařízení sociální péče byl ministerstvem obrany v roce 2006 vyhlášen dotační program Podpora péče o účastníky národního boje za osvobození, nositele osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. a nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., kteří jsou příjemci dávek důchodového pojištění, jež vyplácí Vojenský úřad sociálního zabezpečení, v zařízeních sociální péče, která provozují nestátní neziskové organizace nebo jsou zřízena obcemi, kraji nebo hlavním městem Praha. 5

7 Dotace byly poskytovány při přijetí do zařízení a na zajištění nadstandardní péče o oprávněné osoby. V rámci tohoto programu byly dotace poskytnuty 13 zařízením v celkové výši 2,9 mil. Kč na pobyt 21 osob. Přehled o poskytnutých dotacích a počtu osob Pořadové číslo Organizace realizující projekt Výše poskytnuté dotace v tis. Kč Počet dotovaných osob l. město Velká Bystřice DPS sv. Anny město Doksy DD a DPS Doksy Město Valašské Klobouky Karlovarský kraj Město Hartmanice Městská část Praha Pohoda ve stáří Praha 3, občanské sdružení HVĚZDA Zlín, občanské sdružení NADĚJE, občanské sdružení Domov Sue Ryder, obecně prospěšná společnost Oblastní charita Klatovy Městská charita Plzeň Hospic Štrasburk, Praha Celkem Poznámka: dotace Hospicu Štrasburk ve výši 150 tis. Kč nebyla realizována. 2.3 Poskytování dávek a služeb sociální péče Stejně jako v letech předchozích byly i v roce 2006 účastníkům národního boje za osvobození poskytovány příspěvky na lázeňskou péči a rekreační pobyty. Řešeno bylo celkem žádostí. Na tyto příspěvky bylo vynaloženo celkem 41,3 mil. Kč. K překonání tíživé sociální situace byly čtyřem osobám poskytnuty příspěvky v celkové výši 31,5 tis. Kč. 2.4 Plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb Podle vyhlášky ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, vytváří ministerstvo obrany jednotný centralizovaný fond, ze kterého byly v roce 2006 vyčleněny finanční prostředky pro zabezpečení důchodců ministerstva obrany ve výši tis. Kč ( tis. Kč v roce 2005). V uplynulém roce byly důchodcům a jejich rodinným příslušníkům z fondu poskytnuty 6

8 prostřednictvím krajských vojenských velitelství příspěvky a plnění ve výši tis. Kč ( tis. Kč v roce 2005) Druhy realizovaných příspěvků a plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb a jejich výše jsou uvedeny v následující tabulce: Účel Výdaje v tis. Kč Příspěvky na závodní stravování Příspěvky na rekreace Příspěvky na kulturu, tělovýchovu a sport Dary při životních výročích Dary za mimořádnou aktivitu ve prospěch ministerstva obrany 117 Celkem Čerpání vyjádřené v procentech ve vztahu k zálohově vytvářeném fondu pro důchodce: Zálohové příděly Výdaje Čerpání v % k ,12 Z vysokého procenta čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb je zřejmé, že krajská vojenská velitelství poskytovala příspěvky a plnění důchodcům nad rámec stanoveného ročního limitu, tzn. že byly čerpány i nevyčerpané prostředky z předcházejícího roku. Dle výše uvedených jednotlivých účelů měli důchodci především zájem o příspěvky na rekreace a kulturní a sportovní akce. 7

9 3 Spolupráce s občanskými sdruženími Ministerstvo obrany úzce spolupracuje s občanskými sdruženími, která ve svých řadách sdružují válečné veterány jak novodobé, tak i druhoválečné a také s těmi, která jsou svojí činností blízká úkolům a poslání ministerstva obrany. Těchto občanských sdružení je celkem 17. Spolupráce s nimi má rozličné formy. Možnosti vzájemné spolupráce byly v loňském roce projednány na dvou informativních schůzkách náměstkyně ministra obrany pro personalistiku Ing. Jaroslavy Přibylové s představiteli jednotlivých občanských sdružení. Odbor mimorezortní spolupráce poskytuje sdružením nezbytnou pomoc při zabezpečení akcí, které jsou zahrnuty do Plánu zvlášť významných a pietních akcí. Připomenout lze také úzkou a dlouhodobou spolupráci s Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků za svobodu, jejichž členskou základnu tvoří převážně účastníci národního boje za osvobození. Dobrou tradicí se již stalo Přátelské setkání představitelů ministerstva obrany, Generálního štábu AČR, Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (VLRZ) s válečnými veterány a účastníky národního boje za osvobození před vánočními svátky, které organizuje VLRZ ve spolupráci s odborem mimorezortní spolupráce sekce personální ministerstva obrany. Součástí této akce je i vánoční koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš v kostele sv. Jana Nepomuckého a následně přátelské setkání s občerstvením a hudbou v sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci. Ve stejný den se uskutečnilo neformální setkání ministra obrany s 35 válečnými veterány z krajských vojenských velitelství Plzeň a České Budějovice. Novodobou tradicí se stává spolupráce se Sdružením válečných veteránů České republiky, které sdružuje novodobé válečné veterány účastníky zahraničních vojenských misí AČR. Pozůstalí po novodobých veteránech jsou zváni na akce organizované ministerstvem ke Dni 8

10 válečných veteránů. V rámci zmíněné spolupráce s Československou obcí legionářskou a Sdružením válečných veteránů ČR se uskutečnila při příležitosti oslav 65. výročí příchodu československých vojáků do Buzuluku ve dnech 25. až 29. září 2006 návštěva památných míst v Moskvě a Buzuluku. V delegaci ministerstva obrany bylo devět válečných veteránů přímých účastníků budování československé jednotky v Buzuluku a tři novodobí veteráni, členové Sdružení válečných veteránů ČR. Tato akce byla organizována ve spolupráci s VLRZ. Po pietních aktech u pomníku československých a sovětských vojáků navštívila delegace nádraží v Buzuluku, kam přijížděli českoslovenští dobrovolníci, budovu bývalého štábu 1. čs. samostatného polního praporu, školu, v níž byla během války evakuační nemocnice č a položila kytice k pamětním deskám Otakara Jaroše a Ludvíka Svobody. V rámci spolupráce jsou občanským sdružením, kromě jiného, poskytovány bezplatně místnosti pro jejich činnost. V souvislosti se zahájenou rekonstrukcí DAP na Vítězném náměstí, byly kanceláře občanských sdružení přemístěny z DAPu do objektu v ulici Křižíkova č. 12. Váleční veteráni žijí také v zahraničí. V posledních letech udržuje ministerstvo obrany kontakt s celou řadou z nich a tento kontakt s nimi zabezpečují nejen zaměstnanci ministerstva přímo v Praze, ale rovněž přidělenci obrany v zahraničí. Početná komunita českých válečných veteránů žije již tradičně ve Velké Británii, USA, Kanadě, Francii a Austrálii. Čeští váleční veteráni ale žijí rovněž v Izraeli, Brazílii, Jihoafrické republice a v dalších zemích celého světa. I v loňském roce ministerstvo obrany za odbojovou činnost udělilo do zahraničí 379 Čestných pamětních odznaků k 60. výročí ukončení 2. světové války. Zásluhou aktivit zastupitelského úřadu ČR v Austrálii byli oceněni tímto čestným odznakem i váleční veteráni žijící na Novém Zélandě a Tasmánii. V termínu 15. až 22. května se na pozvání náměstkyně ministra obrany pro personalistiku uskutečnila návštěva veteránů z Ruské federace a Ukrajiny a následně v termínu 5. až 12. června v pořadí již devátá návštěva válečných veteránů RAF v České republice. Vedle spolupráce s občanskými sdruženími je třeba vzpomenout také péči o vojenské důchodce. V celé České republice působí 170 klubů vojenských důchodců, které úzce spolupracují s řediteli krajských vojenských velitelství. Této kategorii osob jsou zejména poskytovány příspěvky z FKSP (např. rekreace, kulturní akce, stravování) a příspěvky 9

11 ministerstva obrany na rekreace a lázeňskou péči. Dále je této kategorii osob poskytována doprava na kulturní akce a místnosti pro jejich zájmovou činnost. 3.1 Poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím Dotační politika ministerstva obrany je považována za významnou součást spolupráce s veřejností. Vychází ze zásad daných usneseními vlády ČR k dotační politice České republiky vůči nestátním neziskovým organizacím a zákona č. 218/2000 Sb. V souladu s usnesením vlády ČR č. 745 ze dne 15. června 2005 byly pro nestátní neziskové organizace v roce 2006 vyhlášeny 4 dotační programy. Program 1: Podpora rozvoje vojenských tradic a kulturních aktivit, Program 2: Podpora sportu a branné přípravy, Program 3: Podpora prevence sociálně nežádoucích jevů a prevence kriminality, Program 4: Podpora ochrany občanů v nouzových situacích a humanitární pomoc Celkový přehled o podaných žádostech, požadavcích na dotace a poskytnuté dotace Číslo programu 1 Název programu Podpora rozvoje vojenských tradic a kulturních aktivit Došlo žádostí Požadavek na dotaci v tis Kč Doporučeno ke schválení V tis. Kč , Podpora sportu a branné přípravy , , Podpora prevence sociálně nežádoucích jevů a prevence kriminality Podpora ochrany občanů v nouzových situacích a humanitární pomoc , ,816 Celkem , ,170 Na základě doporučení hodnotitelské komise byly poskytnuty dotace v celkové výši 5 mil. Kč. Cílem Programu č. 1 bylo podpořit vlasteneckou výchovu a kulturní tradice (historie, kultura), uměleckou tvorbu a její prezentaci a kulturní aktivity pro volný čas se zaměřením na Armádu České republiky. Program přispěl k rozvoji a upevňování hrdosti na vojenské tradice v ozbrojených silách a uchování národní kultury, včetně její prezentace na veřejnosti. Byly podporovány zejména projekty rozvíjející vlasteneckou výchovu a historické a novodobé tradice armády. 10

12 Cílem Programu č. 2 bylo podpořit rozvoj fyzické zdatnosti vojáků z povolání, včetně činností k získání speciálních dovedností a návyků a přispět k zabezpečení sportovní a branné přípravy mládeže, zaměstnanců AČR, jejich rodinných příslušníků a dobrovolných záloh. V rámci Programu č. 3 nebyla podána žádná žádost. Tento program byl v roce 2006 vyhlášen naposledy. Cílem Programu č. 4 bylo přispět k přípravě občanů na nouzové stavy a překonání důsledků mimořádných událostí a živelních pohrom Přehled o poskytnutých dotacích jednotlivým občanským sdružením Organizace realizující projekt Poskytnutá dotace v tis. Kč 1.důstojnický fotbalový klub Slaný Armádní klub sportovního potápění Praha Česká rada dětí a mládeže Československá obec legionářská Český svaz bojovníků za svobodu FC Dukla Hranice FK DUKLA Janovice Klub vojenské historie Kralka Kynologický klub AČR Motocyklový klub 46. do Pardubice POST BELLUM Sdružení čs. zahraničních letců - východ Sdružení čs. zahraničních letců Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele 166,746 Sdružení válečných veteránů ČR Sportovní klub Triatlon Tábor Svaz civilní ochrany ČR Svaz letců České republiky Unie armádních sportovních klubů ČR Vlastenecký klub Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov 427,424 Vojenská tělovýchovná jednota Ještěd Liberec Základní kynologická organizace 231 Slaný Celkový součet 5 000,170 11

13 4 Koordinace péče o válečné hroby Součástí našich dějin je i neustálá snaha o zachování národní svébytnosti, státní nezávislosti a práva na vlastní národní existenci. Tato snaha měla v historii často povahu ozbrojeného boje a vyžádala si mnoho obětí na životech. Území dnešní České republiky se v minulosti stalo dějištěm několika takových válečných událostí. Boje se však neomezovaly pouze na naše teritorium. Čeští vojáci pokládali životy za svou vlast i v zahraničí. Němými svědky těchto událostí jsou jejich hroby ve 28 zemích čtyřech kontinentů. Péče o válečné hroby je zakotvena v zákoně č. 122/2004 Sb. a zabezpečuje ji vlastník válečného hrobu. Ve velké většině jsou vlastníky válečných hrobů jednotlivé obce, na jejichž území se tyto objekty nacházejí. Ministerstvo obrany koordinuje péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí, vede jejich centrální evidenci a v neposlední řadě poskytuje vlastníkům válečných hrobů dotace na péči o ně. Snahou ministerstva je, aby válečné hroby vojáků i civilistů, kteří položili životy za svou vlast, byly udržovány v důstojném stavu, a aby nikdo z padlých nebyl zapomenut. A to bez ohledu na to, na jaké straně konfliktu bojoval. 4.1 Evidence válečných hrobů Vytvoření kvalitní centrální evidence válečných hrobů je dlouhodobým procesem. V roce 2006 byl dokončen sběr dat. K získání okamžitého základního přehledu o počtech válečných hrobů, počtu pohřbených a výši nákladů spojených s péčí o válečné hroby byl zaveden systém každoročního hlášení formou Zprávy o stavu péče o válečné hroby v kraji, jejíž součástí je i statistický list evidence válečných hrobů. Ke zkvalitnění evidence a zjištění stavu péče o válečné hroby bylo provedeno 42 kontrol na celém území ČR. S ministerstvem informatiky ČR byla zahájena realizace projektu zpřístupnění databáze válečných hrobů pro veřejnost na internetu v rámci Portálu veřejné správy. Dále byly v součinnosti s Univerzitou obrany 12

14 v Brně zahájeny práce na vytvoření publikace o válečných hrobech v ČR. Ministerstvo obrany eviduje k celkem válečných hrobů a pietních míst. Ve válečných hrobech je pohřbeno asi 85 tisíc osob. O většině válečných hrobů je pořízena fotodokumentace. Evidence českých válečných hrobů v zahraničí je systematicky doplňována a upřesňována. Podařilo se prohloubit spolupráci se zastupitelskými úřady ČR v zahraničí. Zejména byl zaveden systematický sběr dat o českých válečných hrobech a pohřbených v zahraničí prostřednictvím přidělenců obrany ČR. Byl zahájen proces zkvalitnění evidence válečných hrobů československých legionářů v Rusku. Ke konci roku 2006 ministerstvo obrany eviduje válečných hrobů ve 28 zemích s asi pohřbenými osobami. Nejvíce hrobů je ve Francii 572 se 762 pohřbenými osobami. 4.2 Dotace na péči o válečné hroby Ministerstvo obrany v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, poskytuje účelové dotace vlastníkům válečných hrobů. Dotace jsou poskytovány především na opravy, případně rekonstrukce válečných hrobů a pietních míst. V roce 2006 bylo poskytnuto 31 účelových dotací ve výši 20,0 mil. Kč. Objemově největší akcí za období realizace výše uvedeného podprogramu je rekonstrukce mauzolea obětí 1. světové války v Hranicích s celkovou dotací ministerstva obrany v letech 2006 a 2007 ve výši 3,425 mil. Kč Dotace poskytnuté v roce 2006 Poř. č. Místo Název akce V tis. Kč 1 Hlučín Oprava hřbitova RA Bzenec Oprava válečných hrobů Slaný Oprava válečného pohřebiště 85 4 Náchod Oprava válečného hřbitova Jičín Oprava válečného pohřebiště Královéhradecký kraj Oprava válečného hřbitova Svaz letců ČR Oprava památníku 99 8 Polnička Oprava válečného hrobu 35 9 Veltrusy Oprava válečného hrobu Tanvald Oprava pomníku čs.legionářů Ratiboř Oprava pomníku a válečných hrobů Branžež Oprava pomníku padlým Trutnov Oprava válečného hřbitova Dobruška Oprava památníku Lhota u Vsetína Oprava pomníku Vlašim Pamětní deska čs. legionářům Letovice Rekonstrukce pomníků a přístupových cest Hranice na Moravě Rekonstrukce mauzolea Raná Rekonstrukce válečného hrobu Ostrava Rekonstrukce a oprava památníků Lázně Bělohrad Oprava pomníku obětem 1. SV

15 Poř. č. Místo Název akce V tis. Kč 22 Harrachov Oprava pomníku obětem 1. SV Česká Lípa Rekonstrukce pomníku obětem 1. SV Krásná Hora nad Vltavou Oprava pomníku čs. legionářů z 1. SV Turnov Oprava válečného hřbitova z války r Kostice Rekonstrukce válečného hrobu obětí 2. SV Mnichovo Hradiště Oprava válečného hrobu z války r Kaplice Oprava pomníku obětem 1. SV Zvěrkovice Oprava pomníku obětem 1. a 2. SV Babice Oprava pomníku obětem 1. a 2. SV Počátky Oprava válečného hrobu z 1. SV 70 Celkem Na rok 2007 je navrženo udělení 31 účelových dotací v objemu tis. Kč Návrh dotací na péči o válečné hroby v roce 2007 Poř. č. Místo Název akce V tis. Kč 1 Benešov u Semil Rekonstrukce pomníku obětem 1. a 2. SV Brno Oprava hromadného válečného hrobu Francova Lhota Oprava pomníku obětem 1. a 2. SV Hovězí Oprava válečného hrobu obětí 2. SV 39 5 Hradec nad Moravicí Rekonstrukce válečného hrobu z 2. SV 64 6 Hranice na Moravě Rekonstrukce mauzolea Hroznová Lhota Oprava pomníku obětem 2. SV Hustopeče Oprava válečného hřbitova z 2. SV Jičín Oprava válečného pohřebiště Jičín Oprava válečného hrobu z války r Jihlava Oprava pohřebiště obětí 2. SV Kbelnice Oprava osaria z války r Královéhradecký kraj Oprava válečného hřbitova Krupka Oprava a rekonstrukce válečných hrobů obětí 2. SV Kunovice Oprava pomníků a pamětní desky obětem 1. a 2. SV Liberec Oprava válečných hrobů z války r Lomnice Oprava válečného pohřebiště z 2. SV Malá Bystřice Oprava pomníku obětem 2. SV Mařenice Oprava pomníku obětem 1. SV Mnichovice Oprava válečného hrobu a pietních míst z 1. SV Nový Malín Oprava pomníku obětem 1. SV Písek Oprava válečného hřbitova obětí 1. SV Rájec - Jestřebí Oprava pomníku obětem 1. a 2. SV Struhařov Oprava pomníku obětem 1. SV Tábor Oprava pomníku obětem 1. SV Tanvald Rekonstrukce symbolického válečného hřbitova Trutnov Oprava válečného hřbitova Úherce Oprava pomníku obětem 1. SV 21 14

16 Poř. č. Místo Název akce V tis. Kč 29 Voj. lesy a statky Rekonstrukce vál. hrobů z války r Vysokov Oprava válečného hřbitova z války r Zlaté Hory Rekonstrukce pomníku obětem 1. SV 483 Celkem Peněžní dary do zahraničí na péči o válečné hroby V zájmu zlepšení péče o válečné hroby československých vojáků, kteří padli za vlast mimo území České republiky na bojištích světových válek, nebo také při nasazení čs. legií v Rusku a jednotek současné armády v mírových misích, poskytuje ministerstvo obrany peněžní dary. V roce 2006 bylo poskytnuto 8 peněžních darů do zahraničí v celkové výši Kč. Dále ministr obrany rozhodl o poskytnutí 10 peněžních darů v úhrnné výši Kč v roce Peněžních dary do zahraničí na péči o válečné hroby v roce 2006 Poř. č. Země příjemce Účel peněžního daru V tis. Kč 1. Bosna a Hercegovina Úprava a údržba válečných hrobů Chorvatsko Úprava a údržba válečných hrobů Maďarsko Úprava a údržba válečných hrobů Nizozemsko Úprava a údržba válečných hrobů Polsko Úprava a údržba válečných hrobů Slovinsko Úprava a údržba válečných hrobů Ukrajina Úprava a údržba válečných hrobů Velká Británie Úprava a údržba válečných hrobů 25 Celkem: Peněžních dary do zahraničí na péči o válečné hroby v roce 2007 Poř. č. Země příjemce Účel peněžního daru V tis. Kč 1. Bosna a Hercegovina Úprava a údržba válečných hrobů Francie Úprava a údržba válečných hrobů Chorvatsko Úprava a údržba válečných hrobů Maďarsko Úprava a údržba válečných hrobů Polsko Úprava a údržba válečných hrobů Ruská federace Úprava a údržba válečných hrobů Slovinsko Úprava a údržba válečných hrobů SRN Úprava a údržba válečných hrobů Ukrajina Úprava a údržba válečných hrobů Velká Británie Úprava a údržba válečných hrobů 63 Celkem:

17 Otevření československé sekce Mořského hřbitova ve Vladivostoku Poprvé po 86 letech se českoslovenští legionáři, kteří padli v Rusku v letech 1918 až 1920, dočkali důstojného připomenutí v zemi, kde bojovali. Slavnostního odhalení opravené československé sekce Mořského hřbitova, ve kterém jsou pochováni českoslovenští legionáři, se přímo ve Vladivostoku dne 11. května 2006 zúčastnili představitelé České republiky, Slovenska i Ruska. Českou delegaci vedla náměstkyně ministra obrany pro personalistiku Jaroslava Přibylová, domácí delegaci náměstek gubernátora Primorského kraje Oleg Melnikov. Ministerstvo obrany ČR přispělo na opravu hřbitova pěti miliony korun Čeští a slovenští legionáři mají novou mohylu v Krasnojarsku Památník československým legionářům, kteří padli v Rusku během občanské války v letech 1918 až 1920, byl dne 9. listopadu 2006 odhalen v sibiřském Krasnojarsku. Nedaleko od původního zcela zdevastovaného vojenského památníku z let 1918 až 1920, který byl ponechán v původním stavu, byl nákladem asi 1 milionu korun, který věnovala vláda Slovenské republiky, postaven slovenskou vládou památník zcela nový. Otevření památníku se zúčastnili slovenský prezident Ivan Gašparovič i náměstkyně českého ministra obrany Jaroslava Přibylová. "Začali jsme vlastně na konci legionářské cesty, nejprve se opravil Vladivostok, teď Krasnojarsk. My máme ještě v plánu, že zrekonstruujeme Buzuluk," řekla náměstkyně českého ministra obrany Jaroslava Přibylová. 16

18 5 Zvlášť významné a pietní akce Ministerstvo obrany zastoupené odborem mimorezortní spolupráce se podílelo na zabezpečení 82 zvlášť významných nebo pietních akcí ve prospěch občanských sdružení. Z tohoto počtu bylo 39 pietních akcí. Zúčastnilo se jich celkem registrovaných účastníků. Jako příklady lze uvést zajištění akcí ve prospěch Československé obce legionářské, kde mezi největší patří tradičně Den válečných veteránů, který byl v roce 2006 slaven dne 10. listopadu. V tento významný den byly položeny věnce u památníku popravených důstojníků válečné školy v areálu ministerstva obrany, uskutečnil se slavnostní pietní akt u Památníku čs. zahraničním vojákům padlým na bojištích 2. světové války na Vítězném náměstí v Praze 6. Na Vítkově proběhl tradiční slavnostní nástup vojenských jednotek a byla předána rezortní vyznamenání. V návaznosti na tyto akce byl pořádán společenský večer pro válečné veterány. V letošním roce se na základě pozvání náměstkyně ministra obrany pro personalistiku zúčastnila těchto oslav také pětičlenná francouzská delegace, kterou tvořili zástupci francouzských veteránských asociací. Mezi členy této delegace byl také Robert Deldicque, který v roce 1944 bojoval u severofrancouzského Dunkerque spolu s československými jednotkami. A právě tady se kdysi setkal s válečným veteránem Josefem Švarcem a nyní si setkání zopakovali v Praze. Mezi další velmi zdařilé akce lze zařadit pietní akty v Lidicích, u kostela Cyrila a Metoděje, uctění památky politických vězňů v Ďáblicích. V prostorách Hlavního sálu na Valech proběhly další akce jako například: Setkání účastníků bojů u Jasla, Setkání politických vězňů s představiteli ministerstva obrany, Setkání účastníků Českého a Pražského povstání a mnoho dalších setkání a shromáždění. Delegace představitelů ministerstva obrany a válečných veteránů se zúčastnila rovněž zvlášť významných a pietních akcí v zahraničí, které mají souvislost především 17

19 s bojovými tradicemi našich ozbrojených sil účast delegace ministerstva obrany na oslavách 63. výročí bitvy u Sokolova, účast delegace ministerstva obrany na oslavách vzniku vytvoření čs. jednotek ve Francii v Darney, návštěva představitelů ministerstva obrany a válečných veteránů při příležitosti 89. výročí bitvy u Zborova, se delegace odboru mimorezortní spolupráce účastnila pietního aktu v italském městě Arco a Riva u pomníku popravených československých legionářů a navštívila místa bojů na hoře Doss Alto, která je symbolem boje československých legií v Itálii. Na tomto místě vzniká naučná stezka, kterou budují členové skupiny horských myslivců z města Arco, se uskutečnila vzpomínková akce u příležitosti 67. výročí bitvy na řece Bzuře za účasti delegace 35 válečných veteránů, vzpomínková akce u příležitosti 62. výročí bojů v Dukelském průsmyku za účasti představitelů ministerstva obrany a válečných veteránů. 18

20 6 Hlavní úkoly v roce Péče o válečné veterány a důchodce ministerstva obrany - v zájmu zkvalitnění péče o oprávněné osoby bude ve spolupráci s veteránskými organizacemi přepracován materiál Koncepce péče o veterány a důchodce z roku 2002 a v návaznosti na systém státní sociální péče budou vytvářeny předpoklady pro uspokojování zájmů oprávněných osob, zachování jejich společenských styků a zájmů, - budou pokračovat práce na zřízení LDN pro válečné veterány, - k přesnému vymezení působností v péči o válečné veterány a důchodce ministerstva obrany bude zpracována vnitřní norma ministerstva obrany, - zákonem č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, došlo ke zrušení ustanovení 142 odst. 7 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, o v roce 2007 je třeba novelizovat zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím provozujícím zařízení obdobným domovům, ve kterých je poskytována péče i válečným veteránům, o na základě této novely dále poskytovat válečným veteránům a jejich manželkám nebo manželům příspěvek na lázeňskou léčbu nebo rekreační pobyt, a současně odpovídajícím způsobem novelizovat RMO č. 6/2003, - standardním procesem budou poskytovány příspěvky a dotace občanským sdružením, obcím a krajům. 6.2 Spolupráce s občanskými sdruženími - kontinuálně s péčí o jednotlivce cíleně poskytovat pomoc při uspokojování jejich potřeb prostřednictvím občanských sdružení a dalších nestátních neziskových organizací, - analyzovat dotační programy a výsledky promítnout do dotačních programů vyhlašovaných pro rok Vydávání osvědčení - pokračovat ve správním řízení o vydávání osvědčení a potvrzení podle zákonů č. 255/1946 Sb., č. 170/2002 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 357/2005 Sb., včetně přípravy podkladů pro rozhodnutí správního orgánu druhého stupně. 19

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb., 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 73/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 222/1999

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 21. května 2014 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 21. května 2014 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 37 Rozeslána dne 21. května 2014 Cena Kč 40, O B S A H : 86. Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Lucie Sedmihradská, VŠE v Praze Předkládaný příspěvek je jednou

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více