MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006"

Transkript

1 MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 Praha, březen 2007

2 PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 v působnosti sekce personální ministerstva obrany Praha, březen

3 ÚVOD DOMOVY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY A LÉČEBNY PRO DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ VÁLEČNÉ VETERÁNY PÉČE O JEDNOTLIVCE Osvědčování a potvrzování účasti na národním boji za osvobození, vydávání osvědčení válečného veterána a potvrzování o zařazení do vojenských táborů nucených prací5 2.2 Pomoc při umisťování válečných veteránů do zařízení sociální péče Poskytování dávek a služeb sociální péče Plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb SPOLUPRÁCE S OBČANSKÝMI SDRUŽENÍMI Poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím Celkový přehled o podaných žádostech, požadavcích na dotace a poskytnuté dotace Přehled o poskytnutých dotacích jednotlivým občanským sdružením KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY Evidence válečných hrobů Dotace na péči o válečné hroby Dotace poskytnuté v roce Návrh dotací na péči o válečné hroby v roce Peněžní dary do zahraničí na péči o válečné hroby Peněžních dary do zahraničí na péči o válečné hroby v roce Peněžních dary do zahraničí na péči o válečné hroby v roce ZVLÁŠŤ VÝZNAMNÉ A PIETNÍ AKCE HLAVNÍ ÚKOLY V ROCE Péče o válečné veterány a důchodce ministerstva obrany Spolupráce s občanskými sdruženími Vydávání osvědčení KONTAKTNÍ A INTERNETOVÉ ADRESY PRACOVNÍKŮ ODBORU MIMOREZORTNÍ SPOLUPRÁCE PŘÍLOHY Okruh oprávněných osob pro umístění do domovů péče o válečné veterány a způsob podání žádosti Definice válečného hrobu a pietního místa

4 Úvod Žijeme v otevřeném a vzájemně více a více propojeném světě. I když stále ještě patříme k novějším členům Severoatlantické aliance, získali jsme tam dobré jméno a prokázali jsme, že jsme partnery, na které je spolehnutí. Naše vojenské mise působí na několika místech světa a pomáhají tam nastolovat bezpečnost a pořádek. Dělejme to v rozumné míře i nadále. (část z novoročního projevu prezidenta republiky Václava Klause). Povinností všech demokratických států je věnovat péči všem účastníkům bojů za svobodu a demokracii v největším ozbrojeném konfliktu všech dob, ale i jejich současným nástupcům. Stali se jimi vojáci, kteří slouží v naší profesionální armádě, kteří se zúčastňují a i nadále budou zúčastňovat vojenských a pozorovatelských misí v různých částech světa. I touto formou má Česká republika možnost přispět významným dílem k rozvoji svobody a demokracie ve světě. Významná část péče o druhoválečné a novodobé veterány náleží ministerstvu obrany, které tuto péči zabezpečuje zejména prostřednictvím sekce personální, a to cestou odboru mimorezortní spolupráce a odboru platové politiky a sociálních věcí. Cílem této publikace je seznámit širší veřejnost s činností těchto orgánů v oblasti péče o válečné veterány a v dalších oblastech, které s touto činností bezprostředně souvisejí. 3

5 1 Domovy péče o válečné veterány a Léčebny pro dlouhodobě nemocné válečné veterány Ministerstvo obrany v současné době provozuje dva domovy péče o válečné veterány. V Domově péče o válečné veterány Bílý Kříž v Karlových Varech, který zahájil provoz dne 20. května 2005 a má kapacitu 28 lůžek, je umístěno 11 válečných veteránů. Domov provozují Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. Druhý Domov péče o válečné veterány byl v roce 2001 otevřen při Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Budova, ve které byl domov umístěn prochází od roku 2005 rozsáhlou rekonstrukcí. Po dobu rekonstrukce byli jeho obyvatelé přemístěni do Domova péče o válečné veterány Bílý Kříž v Karlových Varech. Péčí ministerstva obrany byl nákladem pěti mil. Kč v areálu Ústřední vojenské nemocnice v Praze otevřen 1. října 2006 nový domov, který má kapacitu 10 lůžek. V současné době je zde umístěno 9 válečných veteránů. Z dosavadních zkušeností při umísťování válečných veteránů do domovů popř. civilních sociálních zařízení vyplývá, že veteráni chtějí být umístěni v blízkosti své rodiny, resp. svého dosavadního bydliště. Tyto jejich požadavky byly řešeny prostřednictvím dotační politiky ministerstva obrany tak, že ministerstvo obrany finančně přispívalo na pobyt válečných veteránů v zařízeních sociálních služeb různého charakteru. Váleční veteráni, kteří se zúčastnili misí po roce 1990 nemají v současné době žádné požadavky na umístění do domova. Z celkového počtu cca registrovaných osob se osoby starší 60 let dají počítat v řádu desítek. Lze očekávat, že potřeba umístění do domovů po dosažení věku 65 let se významněji projeví až u skupin osob, kterým je v současné době 45 a méně let, tj. kolem roku S ohledem na aktuální požadavky válečných veteránů a s ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo rozhodnuto, že ministerstvo obrany se aktuálně zaměří zejména na výstavbu dvou léčeben pro dlouhodobě nemocné válečné veterány při Ústřední vojenské nemocnici v Praze a Vojenské nemocnici v Olomouci s výhledem zřízení dalšího domova při Vojenské nemocnici v Brně. Od 1. ledna 2007 je rovněž možné využít pro potřeby válečných veteránů sociální lůžka, která jsou při vojenských nemocnicích zřízena v souvislosti s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výstavba domovů péče o novodobé válečné veterány pak bude uskutečněna v době, až bude jejich potřeba opravdu aktuální. 4

6 2 Péče o jednotlivce Při péči o jednotlivce se ministerstvo obrany zaměřuje zejména na zajištění adresných právních úkonů a poskytnutí dávek a služeb, které svým způsobem alespoň částečně přispívají ke kompenzaci prožitých útrap či zhoršeného zdravotního stavu válečných veteránů. 2.1 Osvědčování a potvrzování účasti na národním boji za osvobození, vydávání osvědčení válečného veterána a potvrzování o zařazení do vojenských táborů nucených prací V oblasti vydávání různých osvědčení a potvrzení bylo hlavním úkolem pro rok 2006 ukončit řešení žádostí podaných podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, který vstoupil v platnost dne 19. září 2005, definuje podmínky účasti v povstání v květnu 1945 a ukládá ministerstvu obrany tuto účast potvrzovat. V roce 2006 bylo projednáno celkem 647 žádostí podaných podle tohoto zákona. Nadále byla vydávána osvědčení podle 5 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, kdy bylo projednáno 1362 žádostí. Dále bylo projednáno 1128 žádostí o vydání potvrzení o protiprávním zařazení osob do vojenských táborů nucených prací a 989 žádostí o vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. Při řešení všech žádostí byla projednána odvolání vůči rozhodnutím o nevydání osvědčení a potvrzení. Tato odvolání řešila rozkladová komise ministra obrany. Rozkladovou komisí ministra bylo v roce 2006 projednáno 224 rozkladů (zákon č. 255/1946 Sb. a č. 357/2005 Sb.) a 15 rozkladů (zákon č. 170/2002 Sb. a č. 87/1991 Sb.). Celkově rozkladová komise vyhověla 59 žadatelům. 2.2 Pomoc při umisťování válečných veteránů do zařízení sociální péče K zabezpečení individuálních potřeb válečných veteránů při jejich umisťování do zařízení sociální péče byl ministerstvem obrany v roce 2006 vyhlášen dotační program Podpora péče o účastníky národního boje za osvobození, nositele osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. a nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., kteří jsou příjemci dávek důchodového pojištění, jež vyplácí Vojenský úřad sociálního zabezpečení, v zařízeních sociální péče, která provozují nestátní neziskové organizace nebo jsou zřízena obcemi, kraji nebo hlavním městem Praha. 5

7 Dotace byly poskytovány při přijetí do zařízení a na zajištění nadstandardní péče o oprávněné osoby. V rámci tohoto programu byly dotace poskytnuty 13 zařízením v celkové výši 2,9 mil. Kč na pobyt 21 osob. Přehled o poskytnutých dotacích a počtu osob Pořadové číslo Organizace realizující projekt Výše poskytnuté dotace v tis. Kč Počet dotovaných osob l. město Velká Bystřice DPS sv. Anny město Doksy DD a DPS Doksy Město Valašské Klobouky Karlovarský kraj Město Hartmanice Městská část Praha Pohoda ve stáří Praha 3, občanské sdružení HVĚZDA Zlín, občanské sdružení NADĚJE, občanské sdružení Domov Sue Ryder, obecně prospěšná společnost Oblastní charita Klatovy Městská charita Plzeň Hospic Štrasburk, Praha Celkem Poznámka: dotace Hospicu Štrasburk ve výši 150 tis. Kč nebyla realizována. 2.3 Poskytování dávek a služeb sociální péče Stejně jako v letech předchozích byly i v roce 2006 účastníkům národního boje za osvobození poskytovány příspěvky na lázeňskou péči a rekreační pobyty. Řešeno bylo celkem žádostí. Na tyto příspěvky bylo vynaloženo celkem 41,3 mil. Kč. K překonání tíživé sociální situace byly čtyřem osobám poskytnuty příspěvky v celkové výši 31,5 tis. Kč. 2.4 Plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb Podle vyhlášky ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, vytváří ministerstvo obrany jednotný centralizovaný fond, ze kterého byly v roce 2006 vyčleněny finanční prostředky pro zabezpečení důchodců ministerstva obrany ve výši tis. Kč ( tis. Kč v roce 2005). V uplynulém roce byly důchodcům a jejich rodinným příslušníkům z fondu poskytnuty 6

8 prostřednictvím krajských vojenských velitelství příspěvky a plnění ve výši tis. Kč ( tis. Kč v roce 2005) Druhy realizovaných příspěvků a plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb a jejich výše jsou uvedeny v následující tabulce: Účel Výdaje v tis. Kč Příspěvky na závodní stravování Příspěvky na rekreace Příspěvky na kulturu, tělovýchovu a sport Dary při životních výročích Dary za mimořádnou aktivitu ve prospěch ministerstva obrany 117 Celkem Čerpání vyjádřené v procentech ve vztahu k zálohově vytvářeném fondu pro důchodce: Zálohové příděly Výdaje Čerpání v % k ,12 Z vysokého procenta čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb je zřejmé, že krajská vojenská velitelství poskytovala příspěvky a plnění důchodcům nad rámec stanoveného ročního limitu, tzn. že byly čerpány i nevyčerpané prostředky z předcházejícího roku. Dle výše uvedených jednotlivých účelů měli důchodci především zájem o příspěvky na rekreace a kulturní a sportovní akce. 7

9 3 Spolupráce s občanskými sdruženími Ministerstvo obrany úzce spolupracuje s občanskými sdruženími, která ve svých řadách sdružují válečné veterány jak novodobé, tak i druhoválečné a také s těmi, která jsou svojí činností blízká úkolům a poslání ministerstva obrany. Těchto občanských sdružení je celkem 17. Spolupráce s nimi má rozličné formy. Možnosti vzájemné spolupráce byly v loňském roce projednány na dvou informativních schůzkách náměstkyně ministra obrany pro personalistiku Ing. Jaroslavy Přibylové s představiteli jednotlivých občanských sdružení. Odbor mimorezortní spolupráce poskytuje sdružením nezbytnou pomoc při zabezpečení akcí, které jsou zahrnuty do Plánu zvlášť významných a pietních akcí. Připomenout lze také úzkou a dlouhodobou spolupráci s Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků za svobodu, jejichž členskou základnu tvoří převážně účastníci národního boje za osvobození. Dobrou tradicí se již stalo Přátelské setkání představitelů ministerstva obrany, Generálního štábu AČR, Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (VLRZ) s válečnými veterány a účastníky národního boje za osvobození před vánočními svátky, které organizuje VLRZ ve spolupráci s odborem mimorezortní spolupráce sekce personální ministerstva obrany. Součástí této akce je i vánoční koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš v kostele sv. Jana Nepomuckého a následně přátelské setkání s občerstvením a hudbou v sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci. Ve stejný den se uskutečnilo neformální setkání ministra obrany s 35 válečnými veterány z krajských vojenských velitelství Plzeň a České Budějovice. Novodobou tradicí se stává spolupráce se Sdružením válečných veteránů České republiky, které sdružuje novodobé válečné veterány účastníky zahraničních vojenských misí AČR. Pozůstalí po novodobých veteránech jsou zváni na akce organizované ministerstvem ke Dni 8

10 válečných veteránů. V rámci zmíněné spolupráce s Československou obcí legionářskou a Sdružením válečných veteránů ČR se uskutečnila při příležitosti oslav 65. výročí příchodu československých vojáků do Buzuluku ve dnech 25. až 29. září 2006 návštěva památných míst v Moskvě a Buzuluku. V delegaci ministerstva obrany bylo devět válečných veteránů přímých účastníků budování československé jednotky v Buzuluku a tři novodobí veteráni, členové Sdružení válečných veteránů ČR. Tato akce byla organizována ve spolupráci s VLRZ. Po pietních aktech u pomníku československých a sovětských vojáků navštívila delegace nádraží v Buzuluku, kam přijížděli českoslovenští dobrovolníci, budovu bývalého štábu 1. čs. samostatného polního praporu, školu, v níž byla během války evakuační nemocnice č a položila kytice k pamětním deskám Otakara Jaroše a Ludvíka Svobody. V rámci spolupráce jsou občanským sdružením, kromě jiného, poskytovány bezplatně místnosti pro jejich činnost. V souvislosti se zahájenou rekonstrukcí DAP na Vítězném náměstí, byly kanceláře občanských sdružení přemístěny z DAPu do objektu v ulici Křižíkova č. 12. Váleční veteráni žijí také v zahraničí. V posledních letech udržuje ministerstvo obrany kontakt s celou řadou z nich a tento kontakt s nimi zabezpečují nejen zaměstnanci ministerstva přímo v Praze, ale rovněž přidělenci obrany v zahraničí. Početná komunita českých válečných veteránů žije již tradičně ve Velké Británii, USA, Kanadě, Francii a Austrálii. Čeští váleční veteráni ale žijí rovněž v Izraeli, Brazílii, Jihoafrické republice a v dalších zemích celého světa. I v loňském roce ministerstvo obrany za odbojovou činnost udělilo do zahraničí 379 Čestných pamětních odznaků k 60. výročí ukončení 2. světové války. Zásluhou aktivit zastupitelského úřadu ČR v Austrálii byli oceněni tímto čestným odznakem i váleční veteráni žijící na Novém Zélandě a Tasmánii. V termínu 15. až 22. května se na pozvání náměstkyně ministra obrany pro personalistiku uskutečnila návštěva veteránů z Ruské federace a Ukrajiny a následně v termínu 5. až 12. června v pořadí již devátá návštěva válečných veteránů RAF v České republice. Vedle spolupráce s občanskými sdruženími je třeba vzpomenout také péči o vojenské důchodce. V celé České republice působí 170 klubů vojenských důchodců, které úzce spolupracují s řediteli krajských vojenských velitelství. Této kategorii osob jsou zejména poskytovány příspěvky z FKSP (např. rekreace, kulturní akce, stravování) a příspěvky 9

11 ministerstva obrany na rekreace a lázeňskou péči. Dále je této kategorii osob poskytována doprava na kulturní akce a místnosti pro jejich zájmovou činnost. 3.1 Poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím Dotační politika ministerstva obrany je považována za významnou součást spolupráce s veřejností. Vychází ze zásad daných usneseními vlády ČR k dotační politice České republiky vůči nestátním neziskovým organizacím a zákona č. 218/2000 Sb. V souladu s usnesením vlády ČR č. 745 ze dne 15. června 2005 byly pro nestátní neziskové organizace v roce 2006 vyhlášeny 4 dotační programy. Program 1: Podpora rozvoje vojenských tradic a kulturních aktivit, Program 2: Podpora sportu a branné přípravy, Program 3: Podpora prevence sociálně nežádoucích jevů a prevence kriminality, Program 4: Podpora ochrany občanů v nouzových situacích a humanitární pomoc Celkový přehled o podaných žádostech, požadavcích na dotace a poskytnuté dotace Číslo programu 1 Název programu Podpora rozvoje vojenských tradic a kulturních aktivit Došlo žádostí Požadavek na dotaci v tis Kč Doporučeno ke schválení V tis. Kč , Podpora sportu a branné přípravy , , Podpora prevence sociálně nežádoucích jevů a prevence kriminality Podpora ochrany občanů v nouzových situacích a humanitární pomoc , ,816 Celkem , ,170 Na základě doporučení hodnotitelské komise byly poskytnuty dotace v celkové výši 5 mil. Kč. Cílem Programu č. 1 bylo podpořit vlasteneckou výchovu a kulturní tradice (historie, kultura), uměleckou tvorbu a její prezentaci a kulturní aktivity pro volný čas se zaměřením na Armádu České republiky. Program přispěl k rozvoji a upevňování hrdosti na vojenské tradice v ozbrojených silách a uchování národní kultury, včetně její prezentace na veřejnosti. Byly podporovány zejména projekty rozvíjející vlasteneckou výchovu a historické a novodobé tradice armády. 10

12 Cílem Programu č. 2 bylo podpořit rozvoj fyzické zdatnosti vojáků z povolání, včetně činností k získání speciálních dovedností a návyků a přispět k zabezpečení sportovní a branné přípravy mládeže, zaměstnanců AČR, jejich rodinných příslušníků a dobrovolných záloh. V rámci Programu č. 3 nebyla podána žádná žádost. Tento program byl v roce 2006 vyhlášen naposledy. Cílem Programu č. 4 bylo přispět k přípravě občanů na nouzové stavy a překonání důsledků mimořádných událostí a živelních pohrom Přehled o poskytnutých dotacích jednotlivým občanským sdružením Organizace realizující projekt Poskytnutá dotace v tis. Kč 1.důstojnický fotbalový klub Slaný Armádní klub sportovního potápění Praha Česká rada dětí a mládeže Československá obec legionářská Český svaz bojovníků za svobodu FC Dukla Hranice FK DUKLA Janovice Klub vojenské historie Kralka Kynologický klub AČR Motocyklový klub 46. do Pardubice POST BELLUM Sdružení čs. zahraničních letců - východ Sdružení čs. zahraničních letců Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele 166,746 Sdružení válečných veteránů ČR Sportovní klub Triatlon Tábor Svaz civilní ochrany ČR Svaz letců České republiky Unie armádních sportovních klubů ČR Vlastenecký klub Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov 427,424 Vojenská tělovýchovná jednota Ještěd Liberec Základní kynologická organizace 231 Slaný Celkový součet 5 000,170 11

13 4 Koordinace péče o válečné hroby Součástí našich dějin je i neustálá snaha o zachování národní svébytnosti, státní nezávislosti a práva na vlastní národní existenci. Tato snaha měla v historii často povahu ozbrojeného boje a vyžádala si mnoho obětí na životech. Území dnešní České republiky se v minulosti stalo dějištěm několika takových válečných událostí. Boje se však neomezovaly pouze na naše teritorium. Čeští vojáci pokládali životy za svou vlast i v zahraničí. Němými svědky těchto událostí jsou jejich hroby ve 28 zemích čtyřech kontinentů. Péče o válečné hroby je zakotvena v zákoně č. 122/2004 Sb. a zabezpečuje ji vlastník válečného hrobu. Ve velké většině jsou vlastníky válečných hrobů jednotlivé obce, na jejichž území se tyto objekty nacházejí. Ministerstvo obrany koordinuje péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí, vede jejich centrální evidenci a v neposlední řadě poskytuje vlastníkům válečných hrobů dotace na péči o ně. Snahou ministerstva je, aby válečné hroby vojáků i civilistů, kteří položili životy za svou vlast, byly udržovány v důstojném stavu, a aby nikdo z padlých nebyl zapomenut. A to bez ohledu na to, na jaké straně konfliktu bojoval. 4.1 Evidence válečných hrobů Vytvoření kvalitní centrální evidence válečných hrobů je dlouhodobým procesem. V roce 2006 byl dokončen sběr dat. K získání okamžitého základního přehledu o počtech válečných hrobů, počtu pohřbených a výši nákladů spojených s péčí o válečné hroby byl zaveden systém každoročního hlášení formou Zprávy o stavu péče o válečné hroby v kraji, jejíž součástí je i statistický list evidence válečných hrobů. Ke zkvalitnění evidence a zjištění stavu péče o válečné hroby bylo provedeno 42 kontrol na celém území ČR. S ministerstvem informatiky ČR byla zahájena realizace projektu zpřístupnění databáze válečných hrobů pro veřejnost na internetu v rámci Portálu veřejné správy. Dále byly v součinnosti s Univerzitou obrany 12

14 v Brně zahájeny práce na vytvoření publikace o válečných hrobech v ČR. Ministerstvo obrany eviduje k celkem válečných hrobů a pietních míst. Ve válečných hrobech je pohřbeno asi 85 tisíc osob. O většině válečných hrobů je pořízena fotodokumentace. Evidence českých válečných hrobů v zahraničí je systematicky doplňována a upřesňována. Podařilo se prohloubit spolupráci se zastupitelskými úřady ČR v zahraničí. Zejména byl zaveden systematický sběr dat o českých válečných hrobech a pohřbených v zahraničí prostřednictvím přidělenců obrany ČR. Byl zahájen proces zkvalitnění evidence válečných hrobů československých legionářů v Rusku. Ke konci roku 2006 ministerstvo obrany eviduje válečných hrobů ve 28 zemích s asi pohřbenými osobami. Nejvíce hrobů je ve Francii 572 se 762 pohřbenými osobami. 4.2 Dotace na péči o válečné hroby Ministerstvo obrany v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, poskytuje účelové dotace vlastníkům válečných hrobů. Dotace jsou poskytovány především na opravy, případně rekonstrukce válečných hrobů a pietních míst. V roce 2006 bylo poskytnuto 31 účelových dotací ve výši 20,0 mil. Kč. Objemově největší akcí za období realizace výše uvedeného podprogramu je rekonstrukce mauzolea obětí 1. světové války v Hranicích s celkovou dotací ministerstva obrany v letech 2006 a 2007 ve výši 3,425 mil. Kč Dotace poskytnuté v roce 2006 Poř. č. Místo Název akce V tis. Kč 1 Hlučín Oprava hřbitova RA Bzenec Oprava válečných hrobů Slaný Oprava válečného pohřebiště 85 4 Náchod Oprava válečného hřbitova Jičín Oprava válečného pohřebiště Královéhradecký kraj Oprava válečného hřbitova Svaz letců ČR Oprava památníku 99 8 Polnička Oprava válečného hrobu 35 9 Veltrusy Oprava válečného hrobu Tanvald Oprava pomníku čs.legionářů Ratiboř Oprava pomníku a válečných hrobů Branžež Oprava pomníku padlým Trutnov Oprava válečného hřbitova Dobruška Oprava památníku Lhota u Vsetína Oprava pomníku Vlašim Pamětní deska čs. legionářům Letovice Rekonstrukce pomníků a přístupových cest Hranice na Moravě Rekonstrukce mauzolea Raná Rekonstrukce válečného hrobu Ostrava Rekonstrukce a oprava památníků Lázně Bělohrad Oprava pomníku obětem 1. SV

15 Poř. č. Místo Název akce V tis. Kč 22 Harrachov Oprava pomníku obětem 1. SV Česká Lípa Rekonstrukce pomníku obětem 1. SV Krásná Hora nad Vltavou Oprava pomníku čs. legionářů z 1. SV Turnov Oprava válečného hřbitova z války r Kostice Rekonstrukce válečného hrobu obětí 2. SV Mnichovo Hradiště Oprava válečného hrobu z války r Kaplice Oprava pomníku obětem 1. SV Zvěrkovice Oprava pomníku obětem 1. a 2. SV Babice Oprava pomníku obětem 1. a 2. SV Počátky Oprava válečného hrobu z 1. SV 70 Celkem Na rok 2007 je navrženo udělení 31 účelových dotací v objemu tis. Kč Návrh dotací na péči o válečné hroby v roce 2007 Poř. č. Místo Název akce V tis. Kč 1 Benešov u Semil Rekonstrukce pomníku obětem 1. a 2. SV Brno Oprava hromadného válečného hrobu Francova Lhota Oprava pomníku obětem 1. a 2. SV Hovězí Oprava válečného hrobu obětí 2. SV 39 5 Hradec nad Moravicí Rekonstrukce válečného hrobu z 2. SV 64 6 Hranice na Moravě Rekonstrukce mauzolea Hroznová Lhota Oprava pomníku obětem 2. SV Hustopeče Oprava válečného hřbitova z 2. SV Jičín Oprava válečného pohřebiště Jičín Oprava válečného hrobu z války r Jihlava Oprava pohřebiště obětí 2. SV Kbelnice Oprava osaria z války r Královéhradecký kraj Oprava válečného hřbitova Krupka Oprava a rekonstrukce válečných hrobů obětí 2. SV Kunovice Oprava pomníků a pamětní desky obětem 1. a 2. SV Liberec Oprava válečných hrobů z války r Lomnice Oprava válečného pohřebiště z 2. SV Malá Bystřice Oprava pomníku obětem 2. SV Mařenice Oprava pomníku obětem 1. SV Mnichovice Oprava válečného hrobu a pietních míst z 1. SV Nový Malín Oprava pomníku obětem 1. SV Písek Oprava válečného hřbitova obětí 1. SV Rájec - Jestřebí Oprava pomníku obětem 1. a 2. SV Struhařov Oprava pomníku obětem 1. SV Tábor Oprava pomníku obětem 1. SV Tanvald Rekonstrukce symbolického válečného hřbitova Trutnov Oprava válečného hřbitova Úherce Oprava pomníku obětem 1. SV 21 14

16 Poř. č. Místo Název akce V tis. Kč 29 Voj. lesy a statky Rekonstrukce vál. hrobů z války r Vysokov Oprava válečného hřbitova z války r Zlaté Hory Rekonstrukce pomníku obětem 1. SV 483 Celkem Peněžní dary do zahraničí na péči o válečné hroby V zájmu zlepšení péče o válečné hroby československých vojáků, kteří padli za vlast mimo území České republiky na bojištích světových válek, nebo také při nasazení čs. legií v Rusku a jednotek současné armády v mírových misích, poskytuje ministerstvo obrany peněžní dary. V roce 2006 bylo poskytnuto 8 peněžních darů do zahraničí v celkové výši Kč. Dále ministr obrany rozhodl o poskytnutí 10 peněžních darů v úhrnné výši Kč v roce Peněžních dary do zahraničí na péči o válečné hroby v roce 2006 Poř. č. Země příjemce Účel peněžního daru V tis. Kč 1. Bosna a Hercegovina Úprava a údržba válečných hrobů Chorvatsko Úprava a údržba válečných hrobů Maďarsko Úprava a údržba válečných hrobů Nizozemsko Úprava a údržba válečných hrobů Polsko Úprava a údržba válečných hrobů Slovinsko Úprava a údržba válečných hrobů Ukrajina Úprava a údržba válečných hrobů Velká Británie Úprava a údržba válečných hrobů 25 Celkem: Peněžních dary do zahraničí na péči o válečné hroby v roce 2007 Poř. č. Země příjemce Účel peněžního daru V tis. Kč 1. Bosna a Hercegovina Úprava a údržba válečných hrobů Francie Úprava a údržba válečných hrobů Chorvatsko Úprava a údržba válečných hrobů Maďarsko Úprava a údržba válečných hrobů Polsko Úprava a údržba válečných hrobů Ruská federace Úprava a údržba válečných hrobů Slovinsko Úprava a údržba válečných hrobů SRN Úprava a údržba válečných hrobů Ukrajina Úprava a údržba válečných hrobů Velká Británie Úprava a údržba válečných hrobů 63 Celkem:

17 Otevření československé sekce Mořského hřbitova ve Vladivostoku Poprvé po 86 letech se českoslovenští legionáři, kteří padli v Rusku v letech 1918 až 1920, dočkali důstojného připomenutí v zemi, kde bojovali. Slavnostního odhalení opravené československé sekce Mořského hřbitova, ve kterém jsou pochováni českoslovenští legionáři, se přímo ve Vladivostoku dne 11. května 2006 zúčastnili představitelé České republiky, Slovenska i Ruska. Českou delegaci vedla náměstkyně ministra obrany pro personalistiku Jaroslava Přibylová, domácí delegaci náměstek gubernátora Primorského kraje Oleg Melnikov. Ministerstvo obrany ČR přispělo na opravu hřbitova pěti miliony korun Čeští a slovenští legionáři mají novou mohylu v Krasnojarsku Památník československým legionářům, kteří padli v Rusku během občanské války v letech 1918 až 1920, byl dne 9. listopadu 2006 odhalen v sibiřském Krasnojarsku. Nedaleko od původního zcela zdevastovaného vojenského památníku z let 1918 až 1920, který byl ponechán v původním stavu, byl nákladem asi 1 milionu korun, který věnovala vláda Slovenské republiky, postaven slovenskou vládou památník zcela nový. Otevření památníku se zúčastnili slovenský prezident Ivan Gašparovič i náměstkyně českého ministra obrany Jaroslava Přibylová. "Začali jsme vlastně na konci legionářské cesty, nejprve se opravil Vladivostok, teď Krasnojarsk. My máme ještě v plánu, že zrekonstruujeme Buzuluk," řekla náměstkyně českého ministra obrany Jaroslava Přibylová. 16

18 5 Zvlášť významné a pietní akce Ministerstvo obrany zastoupené odborem mimorezortní spolupráce se podílelo na zabezpečení 82 zvlášť významných nebo pietních akcí ve prospěch občanských sdružení. Z tohoto počtu bylo 39 pietních akcí. Zúčastnilo se jich celkem registrovaných účastníků. Jako příklady lze uvést zajištění akcí ve prospěch Československé obce legionářské, kde mezi největší patří tradičně Den válečných veteránů, který byl v roce 2006 slaven dne 10. listopadu. V tento významný den byly položeny věnce u památníku popravených důstojníků válečné školy v areálu ministerstva obrany, uskutečnil se slavnostní pietní akt u Památníku čs. zahraničním vojákům padlým na bojištích 2. světové války na Vítězném náměstí v Praze 6. Na Vítkově proběhl tradiční slavnostní nástup vojenských jednotek a byla předána rezortní vyznamenání. V návaznosti na tyto akce byl pořádán společenský večer pro válečné veterány. V letošním roce se na základě pozvání náměstkyně ministra obrany pro personalistiku zúčastnila těchto oslav také pětičlenná francouzská delegace, kterou tvořili zástupci francouzských veteránských asociací. Mezi členy této delegace byl také Robert Deldicque, který v roce 1944 bojoval u severofrancouzského Dunkerque spolu s československými jednotkami. A právě tady se kdysi setkal s válečným veteránem Josefem Švarcem a nyní si setkání zopakovali v Praze. Mezi další velmi zdařilé akce lze zařadit pietní akty v Lidicích, u kostela Cyrila a Metoděje, uctění památky politických vězňů v Ďáblicích. V prostorách Hlavního sálu na Valech proběhly další akce jako například: Setkání účastníků bojů u Jasla, Setkání politických vězňů s představiteli ministerstva obrany, Setkání účastníků Českého a Pražského povstání a mnoho dalších setkání a shromáždění. Delegace představitelů ministerstva obrany a válečných veteránů se zúčastnila rovněž zvlášť významných a pietních akcí v zahraničí, které mají souvislost především 17

19 s bojovými tradicemi našich ozbrojených sil účast delegace ministerstva obrany na oslavách 63. výročí bitvy u Sokolova, účast delegace ministerstva obrany na oslavách vzniku vytvoření čs. jednotek ve Francii v Darney, návštěva představitelů ministerstva obrany a válečných veteránů při příležitosti 89. výročí bitvy u Zborova, se delegace odboru mimorezortní spolupráce účastnila pietního aktu v italském městě Arco a Riva u pomníku popravených československých legionářů a navštívila místa bojů na hoře Doss Alto, která je symbolem boje československých legií v Itálii. Na tomto místě vzniká naučná stezka, kterou budují členové skupiny horských myslivců z města Arco, se uskutečnila vzpomínková akce u příležitosti 67. výročí bitvy na řece Bzuře za účasti delegace 35 válečných veteránů, vzpomínková akce u příležitosti 62. výročí bojů v Dukelském průsmyku za účasti představitelů ministerstva obrany a válečných veteránů. 18

20 6 Hlavní úkoly v roce Péče o válečné veterány a důchodce ministerstva obrany - v zájmu zkvalitnění péče o oprávněné osoby bude ve spolupráci s veteránskými organizacemi přepracován materiál Koncepce péče o veterány a důchodce z roku 2002 a v návaznosti na systém státní sociální péče budou vytvářeny předpoklady pro uspokojování zájmů oprávněných osob, zachování jejich společenských styků a zájmů, - budou pokračovat práce na zřízení LDN pro válečné veterány, - k přesnému vymezení působností v péči o válečné veterány a důchodce ministerstva obrany bude zpracována vnitřní norma ministerstva obrany, - zákonem č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, došlo ke zrušení ustanovení 142 odst. 7 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, o v roce 2007 je třeba novelizovat zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím provozujícím zařízení obdobným domovům, ve kterých je poskytována péče i válečným veteránům, o na základě této novely dále poskytovat válečným veteránům a jejich manželkám nebo manželům příspěvek na lázeňskou léčbu nebo rekreační pobyt, a současně odpovídajícím způsobem novelizovat RMO č. 6/2003, - standardním procesem budou poskytovány příspěvky a dotace občanským sdružením, obcím a krajům. 6.2 Spolupráce s občanskými sdruženími - kontinuálně s péčí o jednotlivce cíleně poskytovat pomoc při uspokojování jejich potřeb prostřednictvím občanských sdružení a dalších nestátních neziskových organizací, - analyzovat dotační programy a výsledky promítnout do dotačních programů vyhlašovaných pro rok Vydávání osvědčení - pokračovat ve správním řízení o vydávání osvědčení a potvrzení podle zákonů č. 255/1946 Sb., č. 170/2002 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 357/2005 Sb., včetně přípravy podkladů pro rozhodnutí správního orgánu druhého stupně. 19

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení]

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Vzor 1 Ministerstvo obrany odbor mimorezortní spolupráce nám. Svobody 471

Více

Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012. Petr HOZLÁR vedoucí projektu

Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012. Petr HOZLÁR vedoucí projektu Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012 Petr HOZLÁR vedoucí projektu Vyhodnocení projektu 1. Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 2. Monitorovací indikátory

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY. ze dne 18. listopadu 2014

ROZKAZ MINISTRA OBRANY. ze dne 18. listopadu 2014 101 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ze dne 18. listopadu 2014 Poskytování příspěvku na stravování a finanční podpory na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty válečným veteránům-důchodcům z rozpočtové

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP STANOVY KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP Zapsaný spolek IČO : 27025519 Zlín 30.11.2014 Stanovy spolku. Úplné znění ke dni 1.1.2015 Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Měsíc Obsah/Akce Datum Místo Účast Zodpovídá organizuje

Měsíc Obsah/Akce Datum Místo Účast Zodpovídá organizuje PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2012/2014 SCHVÁLENÝ NA JEDNÁNÍ 6. SNĚMU, zapracován výběr z akcí z Plánu jmenovitých zvláště významných vnitrorezortních akcí MO na rok 2013. průběžně tento Plán doplňuje o nově schválené

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce Odbor pro válečné veterány - 16. prosince 2014 Péče poskytovaná válečným veteránům Válečný veterán voják

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV OH ZÁL OÁL ZÁLOÁL Proč jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád vzpomínám na dva roky strávené v zeleném, když jsem byl záklaďák. Vojna pro mě byla školou, v tom

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. Změna: 498/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech Obec Petrovice u Karviné si také

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením č. 8/430/2005 ze dne 3. 11. 2005 schvaluje tyto Zásady poskytování dotací

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 2. SJEZDU RS ČR na úrovni krajských rad seniorů, členských klubů důchodců, městských rad seniorů a individuálně organizovaných členů. Stanovení počtu delegátů sjezdu I. PŘEDSJEZDOVÁ

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

4. Kříž rytíře dělostřelectva 7. Čestné členství ČaSOD Čl. 3 Předkládání návrhů na udělení ocenění Prezídiem ČaSOD

4. Kříž rytíře dělostřelectva 7. Čestné členství ČaSOD Čl. 3 Předkládání návrhů na udělení ocenění Prezídiem ČaSOD ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ Novottného Lávka 5,, 116 68 Praha 1--Sttaré Městto SMĚRNICE pro udělování ocenění za činnost ve prospěch ČaSOD 2. vydání Schválil: Sněm ČaSOD dne: 21. dubna 2012 V

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Svojetice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.9.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb.,

Více