Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005"

Transkript

1 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní subjektivitou v oblasti právní a právn-ekonomické, a pispt tak k lepší úrovni managementu veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní subjektivitou Kurz probhne formou tí tídenních soustední, metodami pednášek, diskusí, pípadových studií, event. dalšími. Zamen bude na oblasti: pracovního práva, autorského práva, bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a preventivní pée, zadávání veejných zakázek, krizového ízení, ochrany osobních údaj, vymáhání pohledávek, finanních kontrol a nkterých dalších témat. Úastníci budou seznámeni s platnými pedpisy, jejich výkladem a aplikací v knihovnách. Budou moci svými návrhy rozšíit poet témat, specifikovat konkrétní problémy svými dotazy atp. Pro kurz budou vybráni specialisté v konkrétních právních a ekonomických oblastech. Pínosem by mlo být zvýšení právní úrovn vedení a ízení veejných knihoven s právní subjektivitou (obecní, mstské, event. krajské) a úrovn vzdlání editel v této oblasti. Poet úastník: do 45 (editelé veejných knihoven(statutární orgán právnické osoby)) Termín konání: duben, erven, listopad 2005 Poet dní: 3x3 Místo konání: Mstská knihovna Jihlava Úastnický poplatek: 2000,- K Zpracovatel a garant projektu: Obsah: RNDr. Tomáš ehák (Mstská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1, tel , a Ing. Libuše Nivnická (Knihovna J.Mahena, Kobližná 4, Brno, tel , ) Organizaní zajištní: Zlata Houšková (Národní knihovna R, Klementinum 190, Praha 1, tel.: , ) 2. Knihovnický týden - Knihovna bez bariér. Seminá o práci knihoven s handicapovanými uživateli Odborný seminá Knihovna bez bariér je pipravován s cílem vnovat se praktickým otázkám, s nimiž se setkávají knihovníci pi práci s handicapovanými uživateli. Cílem semináe je zprostedkovat poznatky a dobré zkušenosti v práci s tmito uživateli, informace o innosti a novinkách pipravovaných Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze, výmnu zkušeností v práci se zvukovými knihovnami; souástí semináe bude exkurze do Základní školy pro nevidomé a slabozraké v Opav, prezentace pomcek, setkání

2 s nevidomými uživateli, setkání s tvrci webu apod. Prostor bude vnován vzájemné výmn zkušeností úastník. Na programu budou dále zpsoby komunikace (mezi knihovníky a uživateli s postižením), úastníci budou seznámeni se základy znakové ei, s psychologem provedou praktická cviení v komunikaci; poznají krizové centrum Sluneník. Samostatný blok bude vnován práci s dyslektickými dtmi bude prezentován ocenný projekt Mstské knihovny ze Dvora Králové Handicap jako pednost. Projekt nabízí jednu z cest, jak mohou spolupracovat veejná knihovna a základní škola; jak lze využít potenciál, kterým knihovna disponuje, a jakým zpsobem je možno v prostedí, které je oproti škole mén formální a umožuje individuální pístup, pomáhat pi náprav specifických poruch uení. Jeden z veer bude vnován setkání s pedagogy Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity. Závrený den bude vnován práci s uživateli s mentálním postižením. Seminá je otevený i zájemcm, kteí se budou chtít zúastnit pouze jednotlivých blok. Poet úastník: Termín konání: Poet dní: 4 Místo konání : Knihovna P. Bezrue a KZ Minoritský klášter, Opava Úastnický poplatek: 1800,- K Zpracovatel a garant projektu: Mgr. Zuzana Bornová (Knihovna Petra Bezrue v Opav, Nádražní okruh 27, Opava, tel.: , ) 3. Literární Šumava 2005 Akce patí k tradiním a je poádána stídav na jihoeské a západoeské stran Šumavy. Jde o cyklus literárních seminá, které spojuje tvorba šumavských autor a dalších významných osobností obou kraj spojených se šumavským teritoriem. Krom odborné literárnvdné ásti pispívají tato každoroní setkání i k navazování a prohlubování neformálních kontakt a setkávání knihovník z celé R. V roce 2005 budou úastníci sledovat nkteré autory psobící v Plzni a okolí, kteí se však svým dílem vážou k Šumav. Souástí programu je i prohlídka nových depozitá SVK Plzeského kraje vetn depozita pro staré tisky, vybaveného temperovací chladící technologií; úastníci navštíví také nová knihovnická pracovišt na Západoeské univerzit (ZU). Pobyt bude zakonen prohlídkou Starého Plzence, zámku Kozel a strážního hradu Radyn. Pednášejícími budou pedagogové ZU, editel Národního památkového ústavu v Plzni a kastelán zámku Kozel. Poet úastník: 30 Termín konání: kvten 2005 Poet dní: 3 Místo konání: Plze Úastnický poplatek: 800,- K len SKIP, 1 000,-K nelen SKIP Zpracovatel a garant projektu: PhDr. Ivanka Horáková (Studijní a vdecká knihovna Plzeského kraje, Smetanovy sady 2, Plze, tel.: ,

3 ) a PhDr. Jana Hájková (Knihovna msta Plzn, B. Smetany 13, Plze, tel.: , ) 4. Manýrismus ve vývoji hudby - 3. ást (od romantismu po souasnost). Hudebn vzdlávací seminá pro knihovníky Po úspšném prbhu dvou seminá o Manýrismu v hudb, které probíhaly v Knihovn J. Mahena v Brn v záí a kvtnu 2004, bude v roce 2005 seminá pokraovat vývojem hudby od romantismu po souasnost a téma bude dokoneno. Dv pednášky se budou zabývat myšlenkovými a kulturními proudy v období romantismu, impresionismu, expresionismu, neofolklorismu až po souasnou hudbu, pro kterou je typické používání široké škály forem, styl a postup. Manýristické tendence budou demonstrovány na dílech romantik (Dvoák, Mahler aj.) i souasník (Šostakovi, Prokofjev, Pärt, Glass aj.). Úastníci tak získají ucelený pohled na tento umlecký styl i kulturn historickou epochu a systematický pehled v tomto posluchasky nejoblíbenjším umleckém období. Ilustrativní nahrávky zvukové i zvukov obrazové, komentované prvodním slovem, budou mít v seminái primární význam. Úlohy lektora se opt ujme prof. PhDr. MgA. Miloš Štdro, CSc, eský skladatel, muzikolog, publicista a pedagog FF MU v Brn. Jeho výklad je vždy strhující a krom úctyhodných znalostí z oboru hudby se opírá o znalosti vývoje ostatních druh umní a djiny svta a spolenosti i o vlastní skladatelskou innost. Lektor je tedy mimoádným zpsobem schopen vsadit látku do všech potebných souvislostí. V návaznosti na stžejní pednášku bude pipraven programový blok na téma Hudební místopis Brna historiky PhDr. Mileny Flodrové. Pjde o pobyt hudebník a výskyt hudebních událostí v Brn ve vazb na architektonické památky. Lektorka slovn provede historickým centrem msta Brna a seznámí s událostmi již minulými, ale pesto živými v tradicích a koloritu msta. Pi realizaci projektu se bude vycházet ze zkušeností získaných v pedchozích semináích a sedmileté praxe Knihovny J. Mahena v provozování Malého divadla hudby. Výklad bude prokládán vybranými ukázkami z bohatých zvukových fond; vlastní skladatelské postupy budou úastníci sledovat v živé produkci na klavíru. Romantické skladby jsou asto dostupné i ve zvukov obrazových nahrávkách, budou proto hojn kombinovány s ist zvukovými záznamy. Bude využito možností rzné umlecké interpretace pi preferování autentického pojetí hry na historické hudební nástroje. Tištné materiály budou prezentovány prostednictvím dataprojektoru a v tomto formátu budou pehrávány i ukázky z videa a DVD. Hlavním pínosem projektu je systematické rozvíjení hudebních vdomostí knihovník pod vedením pedního hudebního vdce a popularizátora hudby. Dostupné knižn publikované poznatky budou aktualizovány novými badatelskými objevy. Získané informace uplatní pracovníci knihoven pi profilování fondu, pi jeho zpracování, a zejména ve službách (pi doporuování vhodných zvukových nahrávek i studijních pramen tenám). Nemalým pínosem této cyklické akce je i sbližování specialist - pracovní a lidské. Takto vzniklé kontakty pispívají k tsnjší spolupráci hudebních knihoven v rámci republiky. Poet úastník: 45 Termín konání: kvten 2005 Poet dní: 2 Místo konání: Knihovna Jiího Mahena v Brn

4 Úastnický poplatek: 100,- K. Zpracovatel a garant projektu: Miroslava Horejsková (Knihovna Jiího Mahena, Kobližná 4, Brno, tel , ) 5. Pes vzdlaného knihovníka ke vzdlanému tenái 2005 Cyklus pednášek, pokraující již šestým rokem, je uren knihovníkm veejných knihoven Plzeského kraje, je však oteven i zájemcm z kraj dalších. Témata pednášek vycházejí z konkrétních požadavk knihovník. V roce 2005 pjde o ti pednášky v rozsahu 3 hodin - pednášku k eskému pravopisu se zamením na úpravu písemností, pednášku o souasné eské literatue a pednášku z psychologie: jednání a komunikace. Cílem projektu je obecnjší vzdlávání urené nejširší knihovnické veejnosti, pedevším pak kolegm z malých knihoven. Pednášejícími budou vysokoškolští uitelé ZU. Poet úastník: 90 Termín konání: bezen, íjen, listopad 2005 Poet dní: 3 Místo konání: Plze Úastnický poplatek: 50,- K nelen SKIP Zpracovatel a garant projektu: PhDr. Ivanka Horáková (Studijní a vdecká knihovna Plzeského kraje, Smetanovy sady 2, Plze, tel.: , ) a PhDr. Jana Hájková, Knihovna msta Plzn, B. Smetany 13, Plze, tel.: , ) 6. Knihovnické zálety III Pednáškový cyklus zamený na 1. duševní odolnost informaního pracovníka (knihovnice) v dob informaní exploze; 2. komunikaci na manažerské úrovni, komunikaci s pedstaviteli obcí (asertivní jednání) - pro vedoucí mstských knihoven; 3. práci a komunikaci s handicapovanými spoluobany (znaková e) pednáška a výmna zkušeností s lektorem z Krajské knihovny Vysoiny v Havlíkov Brodu. 4. Poslední téma: Moderní žena moderní knihovnice ( bez bakor a bez drdolu. ) Témata budou na Karlovarsku pednášena poprvé. Zájem o uskutenní takto koncipované ady pednášek vzešla z požadavk knihovnic kraje. Cílem je tentokrát pedevším rozšíit komunikaní dovednosti pracovnic ve službách, ebeny manažerek knihoven. Poet úastník: 4 x 40 Termín konání: jaro a podzim 2005 Poet dní: 4 Místo konání: 1x Mstská knihovna Sokolov, 3x Krajská knihovna K.Vary Úastnický poplatek: 30,- K len SKIP 80,- K nelen SKIP

5 Zpracovatel a garant projektu: Ivanka Špundová (Mstská knihovna Kraslice, Dukelská ul.1128, Kraslice, tel.: , ) 7. Co venkovské knihovny umjí a mohou. Setkání knihovník knihoven venkovských knihoven. Tídenní celostátní seminá je uren dobrovolným knihovníkm z knihoven v malých obcích a jejich starostm. Cílem je vzájemná výmna zkušeností z práce malých venkovských knihoven v návaznosti na zkušenosti hodnotící komise soutže Knihovna roku. Seminá chce napomoci rozvoji veejného knihovnictví v malých obcích. Soutž Knihovna roku již pt let mapuje knihovny v malých obcích. Jejich úrove se rok od roku zvyšuje. Knihovny asto poskytují služby na vysoké úrovni a poádají velice zajímavé akce, pitom velká ást knihovník vykonává tuto innost mimo své obanské povolání. Vzdlávání pracovník malých knihoven je sice do znané míry zajištno prostednictvím povených knihoven, pi návštvách však hodnotící komise soutže Knihovna roku zjistila, že ada knihovník by uvítala možnost pohovoit si o své práci s knihovníky srovnatelných knihoven, porovnat své možnosti, dozvdt se více o tom, co se kde osvdilo... Seminá a akcí poádaných pro profesionální knihovnickou veejnost se knihovníci malých knihoven až na malé výjimky neúastní. Proto bude uspoádán tento specializovaný seminá pro skupinu knihovník z venkovských knihoven s cílem poskytnout prostor pro výmnu zkušeností, a již pi poskytování knihovnických služeb, pi poádání akcí pro veejnost, komunikaci se zizovateli i pi ešení dalších praktických otázek. K úasti budou pozváni zejména knihovníci, kteí byli zapojeni do pedchozích pti roník soutže Knihovna roku. Lektory budou zásti sami knihovníci, probhnou prezentace knihoven v Kostomlatech, Pecce, Skivanech, prostor však dostanou také další zájemci. ást programu (aktuální otázky eského knihovnictví) zajistí lektorsky Knihovnický institut NK R. Na tuto ást semináe budou pozváni i zástupci obcí a dalších knihoven z regionu. Ze semináe bude poízen videozáznam, který bude využit na další prezentaci SKIP a venkovských knihoven. Poet úastník : 25 Termín konání: Poet dní: 3 Místo konání: Sedlnice, okres Nový Jiín Úastnický poplatek:700,- K Zpracovatel a garant: Mgr. Zdeka Daková (Mstská knihovna Šumperk, 17.listopadu 6, Šumperk, tel.: , ) 8. Hanspaulka 2005 Školní knihovny opt v akci Popis a cíl projektu : Akce Hanspaulka 2005 bude již druhým setkáním poádaným Klubem školních knihoven SKIP. Bude opt zamena na problematiku školních knihoven a to z nejrznjších hledisek jejich existence. Setkání by mlo jednak poskytnout všem knihovníkm, event. i píznivcm školních knihoven, ale také uitelm, kteí mají na starosti školní knihovnu, i editelm škol píležitost ke získání nových nápad, inspirací a zkušeností pro úspšnou innost školní knihovny v rámci školy - a také možnost prezentovat zkušenosti vlastní. Setkání bude ovšem obsahovat také ást pednáškovou, zamenou na odborné

6 problematiky týkající se školních knihoven: rámcové vzdlávací programy, legislativa, metodiky. Probírána budou také témata z oblasti zahraniní: Mezinárodní organizace školních knihoven (IASL), zkušenosti profesního kolegy z dlouhodobého pobytu v zahranií a práce v oblasti informaní gramotnosti aj. Z této akce z pednášek, seminá, zkušeností, užitených znalostí, ale i z dalších odborných lánk, oficiálních dokument týkajících se školních knihoven, seznamu užitených odkaz a základních metodických pokyn by mlo vzniknout CD, které bude poté distribuováno úastníkm. Poet úastník: 25 Termín konání: Poet dní: 2 Místo konání: Školní knihovna Základní školy Hanspaulka, Sušická 29, Praha 6 Úastnický poplatek: 200,- K Zpracovatel a garant: PhDr. Jana Kehlová (Školní knihovna Základní školy Hanspaulka, Sušická 29, Praha 6, ) 9. Mystery shopping jako metoda zjišování kvality služeb Dvoudenní seminá pro manažery a manažery vzdlávání v knihovnách bude obsahov i formáln navazovat na pedcházející vzdlávací akce uskutenné v minulých 4 letech: 1. Personální management v knihovnách vzdlávání a rozvoj pracovník, jeho systém a trendy (2001) 2. Analýza poteb vzdlávání v instituci/knihovn (2002) 3. Tvorba program vzdlávání v instituci vzdlávací projekty a jejich náležitosti (2003) 4. Monitorování a vyhodnocování vzdlávání v instituci (2004) Cyklus urený managementu knihoven a specialistm na oblast vzdlávání je již po tyi roky vysoce hodnocen a stává se podkladem a inspirací pro poádání dalších konkrétních školení v jednotlivých regionech. Téma bylo vybráno na základ zjištné poteby (dle zptné vazby z hodnocení posledního semináe). Cílem je vysvtlit princip Mystery shopping jako metody zjišování kvality služeb a týmovou prací úastník pipravit metodiku užití této metody v knihovnách (dle standardu služeb). Poet úastník: do 25 Termín konání: kvten nebo íjen 2005 Poet dní: 2 Místo konání: Praha (STK, NK R) Úastnický poplatek: 100,- K Zpracovatel a garant: PhDr. Zdenka Klouková (Státní technická knihovna, Mariánské nám. 5, Praha 1, tel.: , ) 10. Malé podzimní setkání 2005 Popis a cíl projektu :

7 Dvanácté každoroní setkání jihoeských knihovník a jejich pátel z ostatních kraj se uskutení v lázeském mst Teboni a jeho mstské knihovn. Dvoudenní setkání bude zameno nejen na poznání krás této ásti jižní ech (nap. pírodní rezervace ervené Blato ), ojedinlých pamtihodností (nap. zámku i hrobky rodu Schwarzenberg) a seznámení se zajímavými osobnostmi Teboska. Na programu bude téma spolupráce knihoven a archiv (spojené s návštvou Státního oblastního archivu Tebo), a zejména téma budoucnosti knihoven v malých obcích a významu spolupráce v mikroregionech. K diskusi na toto téma budou pizvány výjimené osobnosti politického života a veejné správy. Tradiní pátelské setkání knihovník bude tentokrát doplnno ješt o relaxaní ást. Jeden tzv. lázeský den budou mít úastníci možnost provit kvalitu teboských lázní. Dostatek asu bude vnován jako vždy neformální výmn zkušeností. Poet úastník : 30 Termín konání Poet dní: 3 Místo konání Tebo Úastnický poplatek: 1000,- K len SKIP 1300,- K nelen SKIP Zpracovatel a garant: Daniela Wimmerová (Mstská knihovna. Krumlov, Horní 155, eský Krumlov, tel , ) 11. Nejen chlebem živ jest lovk Popis a cíl projektu : V prbhu celostátní výstavy ZEM ŽIVITELKA 2005 budou ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova prezentovány rozmanité komunitní aktivity veejných knihoven a SKIP, podporující vzdlanost, kulturní úrove a kvalitu života obyvatel, a tím pispívající k duchovní obrod venkova, jako nap.: soutž Vesnice roku a Knihovna roku s prezentací dosavadních pti nositel titulu a ceny Knihovna roku, ukázky práce knihoven a Klubu dtských knihoven SKIP pro veejnost, nap. zábavný program pro celou rodinu Odpoledne s polní žínkou Evelínkou, Pohádková vlastivda MK Šumperk a podobné projekty spojené i s ediní inností a propagací regionální literatury, zapojení návštvník knihoven a jejich akcí do charitativní sbírky na pomoc Dtskému hospici v Malejovicích. Souástí akce budou i výstavy dokument a fotografií z komunitních aktivit, prezentace audiovizuálních a elektronických dokument o takto zamené innosti a také pednášky a vystoupení na téma role knihovny v obci. Cílem akce je prezentace knihoven a jejich významu pro život obce. Akce bude pínosem pedevším pro starosty malých obcí a jejich knihovny, pedpokládá se však i návštva nejširší veejnosti a úast širší veejnosti odborné. Termín konání: v dob trvání celostátní výstavy ZEM ŽIVITELKA Místo konání: výstavišt eské Budjovice

8 Zpracovatel a garant: Milena Kodýmová (Mstská knihovna J.Hradec, U knihovny 1, Jindichv Hradec, tel , fax , ) 12. Lektorské dovednosti Kurzy lektorských dovedností poádá SKIP pro knihovníky, kteí se vnují lektorské innosti a potebují zvládnout její správnou techniku, již nkolik let. Jde o interaktivní formu kurz, která vyžaduje omezený poet úastník. Proto je stále ješt evidován velký poet zájemc o tento typ vzdlávání, na nž se v pedchozích letech nedostalo. Pro n by se ml opakovat jednodenní Úvod do lektorských dovedností a dvoudenní praktický trénink pod názvem Didaktika pednáškové lekce. První ást kurzu je pedevším pednášková, proložená kratšími cvieními, v druhé ásti kurzu je natáeno a fotografováno konkrétní lektorské vystoupení každého úastníka a spolen pak provádno hodnocení a rozbor chyb a nedostatk. To vše pod vedením zkušeného lektora, doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc. (FF UK, AMU), který spolupracuje pi poádání tchto kurz se SKIP od poátku. Poet úastník: 15 Poet dní: 3 Termín konání: duben, listopad Místo konání: Praha Úastnický poplatek: 100,- K len SKIP, 200,- K nelen SKIP Zpracovatel a garant projektu: Zlata Houšková (Národní knihovna R, Klementinum 190, Praha 1, tel.: , ) 13. Rytíi na hrad Setkání dtských tená knihoven Moravskoslezského a Olomouckého kraje na nov oteveném Ostravském hrad, kde probhne slavnostní pasování na Rytíe krásného slova. Akce je urena pro ty dti, které se úastní soutžních aktivit knihoven v rámci projektu Kde koní svt a nedostanou se na setkání v Praze. Projekt je koncipován jako souást tohoto celostátního projektu Kde koní svt a pedchází setkání dtí v Praze. Ne všechny dti, které se akcí v knihovnách úastní, se mohou dostat do Prahy. Zde je úast omezena potem maximáln 10 dtí z kraje. Projekt Rytíi na hrad nabízí dtem ze všech knihoven severní Moravy možnost zúastnit se pasování na Rytíe krásného slova také na hrad, by ne na Pražském. Akce probhne v kvtnu v Ostrav, která je všem úastníkm dobe dostupná. Zde se sejdou vyslanci dtských knihoven severní Moravy a nkteí z nich budou pasováni na Rytíe krásného slova. Program bude zamen na 200. výroí narození H.CH.Andersena. Dti budou v pohádkových kostýmech. Program zahájí trubai s fanfárami. Pasování provedou lenové havíovské skupiny historického šermu TIZON. Pasovaným rytím pedají dekret a erb a zárove dtem pipraví doprovodný program. Ten se bude skládat z rytíských dobových soutží, ale také ze soutží s tématem pohádka. Celou akci bude doprovázet výstava seznamující s netradiními aktivitami oddlení pro dti veejných knihoven severní Moravy. Výstava bude pístupná v prostorách Knihovny msta Ostravy (v blízkosti hradu.)

9 Cílem projektu je zastešit celoroní aktivity dtských oddlení knihoven severní Moravy a odmnit dtské tenáe za jejich tvrí a tenáské aktivity i zájem o knihovnu a dní v ní. Zárove by ml ukázat, jak se dá dj knih penést do skuteného života, a prožít tak den plný dobrodružství. Projekt navazuje na akci z , kdy se uskutenilo obdobné setkání na hrad Helfštýn. Akce mla velký úspch jak u dtí, tak u knihovnic a byla mimoádn pozitivn hodnocena. Poet úastník: 150 Termín konání: kvten Poet dní: 1 Místo konání: Ostrava Zpracovatel a garant projektu: Dana Kochová, Mstská knihovna Havíov, Werichova ul., Havíov - Msto, tel: , ) 14. Literatura pro mládež a starší dti Semináe zabývající se problematikou práce s mládeží a staršími dtmi v knihovnách. Tato skupina bývá v knihovnách piazována ke kategorii dosplých a málokdy jí bývá vnována vtší pozornost, pestože se jedná o skupinu, která je z hlediska tenáství riziková. Semináe si kladou za cíl práv tuto problematiku otevít knihovnicím z oddlení pro dti ve veejných knihovnách Stedoeského kraje, pinést informace o souasné literatue pro mládež a starší dti, ale vnovat se také jednání a chování této skupiny, problematice komunikace s ní a podchycení jejího zájmu o knihu a etbu. Poet úastník: Termín konání: II.-III. tvrtletí 2005 Poet dní: 3 Místo konání: Mstská knihovna Mladá Boleslav, Mstská knihovna elákovice Úastnický poplatek: - Zpracovatel a garant projektu: Helena Liptáková (Mstská knihovna Nymburk, Palackého 1749, Nymburk, tel.: ) 15. Jarní a podzimní setkání len KLUBKA Moravskoslezského a Olomouckého kraje Jedná se o tradiní cyklus dvou jednodenních seminá s praktickými ukázkami z innosti dtských knihoven. Je uren pracovníkm/pracovnicím oddlení pro dti veejných knihoven kraj Moravskoslezského a Olomouckého. Jarní setkání: Se uskutení v Mstské knihovn v Krnov formu burzy nápad. lenové klubka zde budou prezentovat nejzajímavjší akce pro dtské tenáe z uplynulého roku, které by mohly sloužit jako inspirace ostatním. Podzimní setkání: Se uskutení v Knihovn msta Ostravy a bude zameno na 200. výroí narození H. CH. Andersena. Besedu o tomto spisovateli a pohádkái provede ostravská knihovnice Šárka

10 Holaová. Poté bude následovat dílna s ukázkami akcí, které k tomuto výroí probhly v jednotlivých knihovnách. Akci bude doprovázet výstava z dánského velvyslanectví, kterou zajistila Knihovna msta Ostravy. Cílem akce je piblížit knihovnicím osobnost klasika svtové pohádky, ale také nauit úastníky pipravovat besedy a poady (nejen) o autorech netradiními formami. Poet úastník: cca 60 na každé akci Místo a termín konání: Krnov Ostrava Poet dní: 2 Úastnický poplatek: - Zpracovatel a garant projektu: Dana Kochová, Mstská knihovna Havíov, Werichova ul., Havíov-Msto, tel.: , ) 16. Noc s Andersenem Popis a cíl projektu : Již popáté si pipomenou eské (a nejen eské) knihovny a jejich tenái Mezinárodní den dtské knihy a v roce 2005 i 200. výroí narození H. Ch. Andersena etbou pohádek a adou dalších aktivit v prbhu kouzelné Noci s Andersenem na mnoha místech ech, Moravy i Slezska; k Noci se již tradin pidají také knihovníci na Slovensku a v Polsku. tyi pedcházející roníky ukázaly, o co nejvíce dti stojí: pedevším spolené tení, ale také soutže, noní pohádkové stezky odvahy, lampiónové prvody i spolený chat s kamarády v ostatních spacích místech. Každým rokem roste zájem o netradiní nocování v knihovnách i školách (v loském roce se již nocovalo v 264 knihovnách a školách), rozšiuje se také poet profesí, které se na pípravách Nocí podílejí k adovým knihovníkm a uitelm se pidávají editelé knihoven a škol, k vychovatelm a organizátorm se pipojují píslušníci policie, hasii i sami primátoi, starostové a místostarostové. V loském roce se spái zapojili také do spolené sbírky pro dtský hospic v Malejovicích, pi níž bylo vybráno ,- K. V jubilejním pátém roníku Noci s Andersenem se budou opt íst pohádky, soutžit, chatovat, putovat za Andersenovými pohádkami, navštvovat krásná a tajemná místa v obcích (rozhledny; místní hrady, zámky, podzemí), budou se péct pohádkové buchty a vait protistrašidlové aje... Na mnohá místa zavítají spisovatelé, ilustrátoi, herci, místní osobnosti. A opt se nezapomene ani na dti, které nemohou být v ten veer v knihovnách: úastníci Noci se znovu pipojí k charitativní sbírce pro dti s postižením. Novinkou tohoto roníku Noci bude sázení Pohádkovník Andersenových - tedy strom, které v každém spacím míst nocležníci vysadí a které budou pipomínat dánského pohádkáe i tuto spolenou akci na podporu dtského tenáství. Dti budou pohádkovníky malovat a tyto originální obrázky zašlou hlavním organizátorm andersenovských oslav (dánskému velvyslanectví v R, dánské královn, hlavnímu organizátorovi celosvtových oslav - H. CH. Andersen Foundation, Andersenovu velvyslanci v R V. Havlovi), dále pak prezidentovi R, ministru kultury aj. Klub dtských knihoven SKIP by však také rád vydal sérii pohled s motivy andersenovské noci, které budou Noc a andersenovské výroí pipomínat. Tyto pohledy by mly být posílány osobnostem politického a kulturního života na regionální a lokální úrovni (veejná správa aj.), partnerským knihovnám v Polsku, na Slovensku, pípadn v dalších zemích i dalším adresátm. Mly by být hlavním propaganím materiálem celé akce. Zárove by pohledy mly sloužit i jako upomínkové pedmty pro nocující dti i poádající knihovny.

11 Cílem a smyslem spolené akce knihoven, družin, škol i ústav je vzbudit u dtí zájem o etbu, ukázat jim krásu mluveného slova a pvab spoleného hlasitého pedítání. Poet úastník: odhad - cca 300 knihoven Termín konání: Noc z 1. na Místo konání: Knihovny v R (a spátelených zemích) Úastnický poplatek: - Zpracovatel a garant projektu: Mirka ápová a Hana Hanáková (Knihovna B. B. Buchlovana, Velehradská 714, Uherské Hradišt, tel.: , ) 17. Kde koní svt Slavnostní vyhlášení 4. roníku celostátního projektu Kde koní svt Díky za pohádku v Praze. Projekt Kde koní svt vznikl v Klubu dtských knihoven SKIP a letos v záí vstoupil do tvrtého roníku. Zaštiuje rozliné aktivity oddlení pro dti veejných knihoven a propaguje jejich práci. Poprvé jsme se spolen s dtmi ptali, kde jsou hranice našich svt, v další etap pak: jak se v tomto svt cítíme, zda v bezpeí - a potetí: jak se v našem svt dorozumíváme. V letošním roce se snažíme objevit dtem svt pohádky a knihovnám možnosti, jak s tímto literárním žánrem pracovat s dtskými tenái. Mottem Díky za pohádku! se KDK SKIP svým projektem pipojuje k celosvtovým oslavám dvoustého výroí narození dánského pohádkáe Hanse Christiana Andersena. Aktivity v rámci projektu budou mít však mnohem širší souvislosti: díky mamince, jež ped spaním te z pohádkové knížky; díky babice, která vypráví; dík za to, že si mžeme íst spolen atd. Široké a dobe známé téma dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. Projekt má jako vždy 4 kategorie: oblast literárních soutží a tvrího psaní, oblast dtského tenáství, oblast výtvarných soutží a oblast literárn dramatickou. Jednotlivých roník se pravideln zúastuje již tém 100 veejných knihoven v eské republice, probíhají regionální i krajové pehlídky nejzajímavjších aktivit. Jejich vítzové se pak úastní slavnostního setkání v Praze, které bývá každoron spojeno s pasováním Rytí ádu krásného slova a s pijetím všech nebo ásti dtí manželkou prezidenta republiky na Pražském hrad. Pro všechny dti je vždy po slavnostním aktu pipraven další doprovodný poznávací a kulturní program.o dotaci žádáme pedevším na cestovní náklady dtí do Prahy. SKIP úastníkm zajišuje oberstvení, kulturní program a drobné dárky. Pro adu dtí jde o první návštvu Prahy, pro dti ze sociáln slabých rodin, zejména ze vzdálenjších region, o jedinenou možnost návštvy hlavního msta. Poet úastník: dtí a doprovod Termín konání: erven Poet dní: 1 Místo konání: Praha Úastnický poplatek: - Zpracovatel a garant projektu: Mgr. Eva Sedláková (Knihovna J. Mahena, Kobližná 4, Brno, tel.: , ) a Jana Hladíková, Mstská

12 knihovna Jindichv Hradec, U Knihovny 1173/II., Jindichv Hradec, tel: , linka 23, ) 18. Díky za pohádku Projekt má dv ásti: Seminá Díky za pohádku vnovaný dramatické výchov (dramatizace textu) v práci s dtmi v rámci výchovy ke tenáství. Je uren pracovníkm dtských oddlení veejných knihoven, event. pedagogm z Libereckého kraje (únor 2005). Pedprázdninové víkendové setkání s názvem Ahoj prázdniny (erven 2005), urené zájemcm z celé republiky (pracovníci knihoven, které mají pi oddleních pro dti literární a dramatické kroužky, lektoi tchto kroužk, event. též lenové kroužk); toto setkání bude vnováno praktickým cviením a praktické aplikaci poznatk z prvního semináe. Cílem projektu je rozšíit prvky dramatické výchovy v programu podpory tenáství do práce knihoven (event. škol) a touto interaktivní formou získávat dti pro etbu i využívání služeb knihoven. Poet úastník: 35, 100 Termín konání: únor 2005 erven 2005 Poet dní: 4 Místo konání : Mstská knihovna A.Marka, Turnov Úastnický poplatek: 100,- K Zpracovatel a garant projektu: Eva Kordová (Mstská knihovna A.Marka, Jeronýmova 517, Turnov, tel.: , ) 19. Díky za pohádku regionální pehlídka vítz oblastních soutží Letos se do celostátního projektu Klubu dtských knihoven Kde koní svt s mottem Díky za pohádku! ve východoeském regionu pihlásilo se svými programy šestnáct knihoven. Pro tyto knihovny (pracovnice oddlení pro dti) a dtské vítze jednotlivých soutží je pipraveno dvoudenní setkání, na kterém bude mimo jiné vybrán i kandidát na Rytíe krásného slova, který bude region reprezentovat pi slavnostním pasování rytí v Praze. Hlavní náplní tohoto setkání je regionální pehlídka soutžních aktivit zúastnných knihoven. Souástí setkání bude také ada soutží, her a výchovn vzdlávacích exkurzí. Dti nap. shlédnou školní akademii jedné ze základních škol, navštíví Muzeum loutkáských kultur v Chrudimi; autor kresleného humoru Jan Lušovský je interaktivní formou seznámí se svtem ilustrací apod. Cílem tohoto projektu je pedevším podpora tenáství a dtské kreativity i prezentace nejlepších výsledk tvorby dtí na regionální úrovni, ale také prezentace rzných forem a metod práce s dtským tenáem v knihovnách v regionu východních ech. Poet úastník: 100 Termín konání: duben 2005 Poet dní: 2

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více