Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005"

Transkript

1 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní subjektivitou v oblasti právní a právn-ekonomické, a pispt tak k lepší úrovni managementu veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní subjektivitou Kurz probhne formou tí tídenních soustední, metodami pednášek, diskusí, pípadových studií, event. dalšími. Zamen bude na oblasti: pracovního práva, autorského práva, bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a preventivní pée, zadávání veejných zakázek, krizového ízení, ochrany osobních údaj, vymáhání pohledávek, finanních kontrol a nkterých dalších témat. Úastníci budou seznámeni s platnými pedpisy, jejich výkladem a aplikací v knihovnách. Budou moci svými návrhy rozšíit poet témat, specifikovat konkrétní problémy svými dotazy atp. Pro kurz budou vybráni specialisté v konkrétních právních a ekonomických oblastech. Pínosem by mlo být zvýšení právní úrovn vedení a ízení veejných knihoven s právní subjektivitou (obecní, mstské, event. krajské) a úrovn vzdlání editel v této oblasti. Poet úastník: do 45 (editelé veejných knihoven(statutární orgán právnické osoby)) Termín konání: duben, erven, listopad 2005 Poet dní: 3x3 Místo konání: Mstská knihovna Jihlava Úastnický poplatek: 2000,- K Zpracovatel a garant projektu: Obsah: RNDr. Tomáš ehák (Mstská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1, tel , a Ing. Libuše Nivnická (Knihovna J.Mahena, Kobližná 4, Brno, tel , ) Organizaní zajištní: Zlata Houšková (Národní knihovna R, Klementinum 190, Praha 1, tel.: , ) 2. Knihovnický týden - Knihovna bez bariér. Seminá o práci knihoven s handicapovanými uživateli Odborný seminá Knihovna bez bariér je pipravován s cílem vnovat se praktickým otázkám, s nimiž se setkávají knihovníci pi práci s handicapovanými uživateli. Cílem semináe je zprostedkovat poznatky a dobré zkušenosti v práci s tmito uživateli, informace o innosti a novinkách pipravovaných Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze, výmnu zkušeností v práci se zvukovými knihovnami; souástí semináe bude exkurze do Základní školy pro nevidomé a slabozraké v Opav, prezentace pomcek, setkání

2 s nevidomými uživateli, setkání s tvrci webu apod. Prostor bude vnován vzájemné výmn zkušeností úastník. Na programu budou dále zpsoby komunikace (mezi knihovníky a uživateli s postižením), úastníci budou seznámeni se základy znakové ei, s psychologem provedou praktická cviení v komunikaci; poznají krizové centrum Sluneník. Samostatný blok bude vnován práci s dyslektickými dtmi bude prezentován ocenný projekt Mstské knihovny ze Dvora Králové Handicap jako pednost. Projekt nabízí jednu z cest, jak mohou spolupracovat veejná knihovna a základní škola; jak lze využít potenciál, kterým knihovna disponuje, a jakým zpsobem je možno v prostedí, které je oproti škole mén formální a umožuje individuální pístup, pomáhat pi náprav specifických poruch uení. Jeden z veer bude vnován setkání s pedagogy Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity. Závrený den bude vnován práci s uživateli s mentálním postižením. Seminá je otevený i zájemcm, kteí se budou chtít zúastnit pouze jednotlivých blok. Poet úastník: Termín konání: Poet dní: 4 Místo konání : Knihovna P. Bezrue a KZ Minoritský klášter, Opava Úastnický poplatek: 1800,- K Zpracovatel a garant projektu: Mgr. Zuzana Bornová (Knihovna Petra Bezrue v Opav, Nádražní okruh 27, Opava, tel.: , ) 3. Literární Šumava 2005 Akce patí k tradiním a je poádána stídav na jihoeské a západoeské stran Šumavy. Jde o cyklus literárních seminá, které spojuje tvorba šumavských autor a dalších významných osobností obou kraj spojených se šumavským teritoriem. Krom odborné literárnvdné ásti pispívají tato každoroní setkání i k navazování a prohlubování neformálních kontakt a setkávání knihovník z celé R. V roce 2005 budou úastníci sledovat nkteré autory psobící v Plzni a okolí, kteí se však svým dílem vážou k Šumav. Souástí programu je i prohlídka nových depozitá SVK Plzeského kraje vetn depozita pro staré tisky, vybaveného temperovací chladící technologií; úastníci navštíví také nová knihovnická pracovišt na Západoeské univerzit (ZU). Pobyt bude zakonen prohlídkou Starého Plzence, zámku Kozel a strážního hradu Radyn. Pednášejícími budou pedagogové ZU, editel Národního památkového ústavu v Plzni a kastelán zámku Kozel. Poet úastník: 30 Termín konání: kvten 2005 Poet dní: 3 Místo konání: Plze Úastnický poplatek: 800,- K len SKIP, 1 000,-K nelen SKIP Zpracovatel a garant projektu: PhDr. Ivanka Horáková (Studijní a vdecká knihovna Plzeského kraje, Smetanovy sady 2, Plze, tel.: ,

3 ) a PhDr. Jana Hájková (Knihovna msta Plzn, B. Smetany 13, Plze, tel.: , ) 4. Manýrismus ve vývoji hudby - 3. ást (od romantismu po souasnost). Hudebn vzdlávací seminá pro knihovníky Po úspšném prbhu dvou seminá o Manýrismu v hudb, které probíhaly v Knihovn J. Mahena v Brn v záí a kvtnu 2004, bude v roce 2005 seminá pokraovat vývojem hudby od romantismu po souasnost a téma bude dokoneno. Dv pednášky se budou zabývat myšlenkovými a kulturními proudy v období romantismu, impresionismu, expresionismu, neofolklorismu až po souasnou hudbu, pro kterou je typické používání široké škály forem, styl a postup. Manýristické tendence budou demonstrovány na dílech romantik (Dvoák, Mahler aj.) i souasník (Šostakovi, Prokofjev, Pärt, Glass aj.). Úastníci tak získají ucelený pohled na tento umlecký styl i kulturn historickou epochu a systematický pehled v tomto posluchasky nejoblíbenjším umleckém období. Ilustrativní nahrávky zvukové i zvukov obrazové, komentované prvodním slovem, budou mít v seminái primární význam. Úlohy lektora se opt ujme prof. PhDr. MgA. Miloš Štdro, CSc, eský skladatel, muzikolog, publicista a pedagog FF MU v Brn. Jeho výklad je vždy strhující a krom úctyhodných znalostí z oboru hudby se opírá o znalosti vývoje ostatních druh umní a djiny svta a spolenosti i o vlastní skladatelskou innost. Lektor je tedy mimoádným zpsobem schopen vsadit látku do všech potebných souvislostí. V návaznosti na stžejní pednášku bude pipraven programový blok na téma Hudební místopis Brna historiky PhDr. Mileny Flodrové. Pjde o pobyt hudebník a výskyt hudebních událostí v Brn ve vazb na architektonické památky. Lektorka slovn provede historickým centrem msta Brna a seznámí s událostmi již minulými, ale pesto živými v tradicích a koloritu msta. Pi realizaci projektu se bude vycházet ze zkušeností získaných v pedchozích semináích a sedmileté praxe Knihovny J. Mahena v provozování Malého divadla hudby. Výklad bude prokládán vybranými ukázkami z bohatých zvukových fond; vlastní skladatelské postupy budou úastníci sledovat v živé produkci na klavíru. Romantické skladby jsou asto dostupné i ve zvukov obrazových nahrávkách, budou proto hojn kombinovány s ist zvukovými záznamy. Bude využito možností rzné umlecké interpretace pi preferování autentického pojetí hry na historické hudební nástroje. Tištné materiály budou prezentovány prostednictvím dataprojektoru a v tomto formátu budou pehrávány i ukázky z videa a DVD. Hlavním pínosem projektu je systematické rozvíjení hudebních vdomostí knihovník pod vedením pedního hudebního vdce a popularizátora hudby. Dostupné knižn publikované poznatky budou aktualizovány novými badatelskými objevy. Získané informace uplatní pracovníci knihoven pi profilování fondu, pi jeho zpracování, a zejména ve službách (pi doporuování vhodných zvukových nahrávek i studijních pramen tenám). Nemalým pínosem této cyklické akce je i sbližování specialist - pracovní a lidské. Takto vzniklé kontakty pispívají k tsnjší spolupráci hudebních knihoven v rámci republiky. Poet úastník: 45 Termín konání: kvten 2005 Poet dní: 2 Místo konání: Knihovna Jiího Mahena v Brn

4 Úastnický poplatek: 100,- K. Zpracovatel a garant projektu: Miroslava Horejsková (Knihovna Jiího Mahena, Kobližná 4, Brno, tel , ) 5. Pes vzdlaného knihovníka ke vzdlanému tenái 2005 Cyklus pednášek, pokraující již šestým rokem, je uren knihovníkm veejných knihoven Plzeského kraje, je však oteven i zájemcm z kraj dalších. Témata pednášek vycházejí z konkrétních požadavk knihovník. V roce 2005 pjde o ti pednášky v rozsahu 3 hodin - pednášku k eskému pravopisu se zamením na úpravu písemností, pednášku o souasné eské literatue a pednášku z psychologie: jednání a komunikace. Cílem projektu je obecnjší vzdlávání urené nejširší knihovnické veejnosti, pedevším pak kolegm z malých knihoven. Pednášejícími budou vysokoškolští uitelé ZU. Poet úastník: 90 Termín konání: bezen, íjen, listopad 2005 Poet dní: 3 Místo konání: Plze Úastnický poplatek: 50,- K nelen SKIP Zpracovatel a garant projektu: PhDr. Ivanka Horáková (Studijní a vdecká knihovna Plzeského kraje, Smetanovy sady 2, Plze, tel.: , ) a PhDr. Jana Hájková, Knihovna msta Plzn, B. Smetany 13, Plze, tel.: , ) 6. Knihovnické zálety III Pednáškový cyklus zamený na 1. duševní odolnost informaního pracovníka (knihovnice) v dob informaní exploze; 2. komunikaci na manažerské úrovni, komunikaci s pedstaviteli obcí (asertivní jednání) - pro vedoucí mstských knihoven; 3. práci a komunikaci s handicapovanými spoluobany (znaková e) pednáška a výmna zkušeností s lektorem z Krajské knihovny Vysoiny v Havlíkov Brodu. 4. Poslední téma: Moderní žena moderní knihovnice ( bez bakor a bez drdolu. ) Témata budou na Karlovarsku pednášena poprvé. Zájem o uskutenní takto koncipované ady pednášek vzešla z požadavk knihovnic kraje. Cílem je tentokrát pedevším rozšíit komunikaní dovednosti pracovnic ve službách, ebeny manažerek knihoven. Poet úastník: 4 x 40 Termín konání: jaro a podzim 2005 Poet dní: 4 Místo konání: 1x Mstská knihovna Sokolov, 3x Krajská knihovna K.Vary Úastnický poplatek: 30,- K len SKIP 80,- K nelen SKIP

5 Zpracovatel a garant projektu: Ivanka Špundová (Mstská knihovna Kraslice, Dukelská ul.1128, Kraslice, tel.: , ) 7. Co venkovské knihovny umjí a mohou. Setkání knihovník knihoven venkovských knihoven. Tídenní celostátní seminá je uren dobrovolným knihovníkm z knihoven v malých obcích a jejich starostm. Cílem je vzájemná výmna zkušeností z práce malých venkovských knihoven v návaznosti na zkušenosti hodnotící komise soutže Knihovna roku. Seminá chce napomoci rozvoji veejného knihovnictví v malých obcích. Soutž Knihovna roku již pt let mapuje knihovny v malých obcích. Jejich úrove se rok od roku zvyšuje. Knihovny asto poskytují služby na vysoké úrovni a poádají velice zajímavé akce, pitom velká ást knihovník vykonává tuto innost mimo své obanské povolání. Vzdlávání pracovník malých knihoven je sice do znané míry zajištno prostednictvím povených knihoven, pi návštvách však hodnotící komise soutže Knihovna roku zjistila, že ada knihovník by uvítala možnost pohovoit si o své práci s knihovníky srovnatelných knihoven, porovnat své možnosti, dozvdt se více o tom, co se kde osvdilo... Seminá a akcí poádaných pro profesionální knihovnickou veejnost se knihovníci malých knihoven až na malé výjimky neúastní. Proto bude uspoádán tento specializovaný seminá pro skupinu knihovník z venkovských knihoven s cílem poskytnout prostor pro výmnu zkušeností, a již pi poskytování knihovnických služeb, pi poádání akcí pro veejnost, komunikaci se zizovateli i pi ešení dalších praktických otázek. K úasti budou pozváni zejména knihovníci, kteí byli zapojeni do pedchozích pti roník soutže Knihovna roku. Lektory budou zásti sami knihovníci, probhnou prezentace knihoven v Kostomlatech, Pecce, Skivanech, prostor však dostanou také další zájemci. ást programu (aktuální otázky eského knihovnictví) zajistí lektorsky Knihovnický institut NK R. Na tuto ást semináe budou pozváni i zástupci obcí a dalších knihoven z regionu. Ze semináe bude poízen videozáznam, který bude využit na další prezentaci SKIP a venkovských knihoven. Poet úastník : 25 Termín konání: Poet dní: 3 Místo konání: Sedlnice, okres Nový Jiín Úastnický poplatek:700,- K Zpracovatel a garant: Mgr. Zdeka Daková (Mstská knihovna Šumperk, 17.listopadu 6, Šumperk, tel.: , ) 8. Hanspaulka 2005 Školní knihovny opt v akci Popis a cíl projektu : Akce Hanspaulka 2005 bude již druhým setkáním poádaným Klubem školních knihoven SKIP. Bude opt zamena na problematiku školních knihoven a to z nejrznjších hledisek jejich existence. Setkání by mlo jednak poskytnout všem knihovníkm, event. i píznivcm školních knihoven, ale také uitelm, kteí mají na starosti školní knihovnu, i editelm škol píležitost ke získání nových nápad, inspirací a zkušeností pro úspšnou innost školní knihovny v rámci školy - a také možnost prezentovat zkušenosti vlastní. Setkání bude ovšem obsahovat také ást pednáškovou, zamenou na odborné

6 problematiky týkající se školních knihoven: rámcové vzdlávací programy, legislativa, metodiky. Probírána budou také témata z oblasti zahraniní: Mezinárodní organizace školních knihoven (IASL), zkušenosti profesního kolegy z dlouhodobého pobytu v zahranií a práce v oblasti informaní gramotnosti aj. Z této akce z pednášek, seminá, zkušeností, užitených znalostí, ale i z dalších odborných lánk, oficiálních dokument týkajících se školních knihoven, seznamu užitených odkaz a základních metodických pokyn by mlo vzniknout CD, které bude poté distribuováno úastníkm. Poet úastník: 25 Termín konání: Poet dní: 2 Místo konání: Školní knihovna Základní školy Hanspaulka, Sušická 29, Praha 6 Úastnický poplatek: 200,- K Zpracovatel a garant: PhDr. Jana Kehlová (Školní knihovna Základní školy Hanspaulka, Sušická 29, Praha 6, ) 9. Mystery shopping jako metoda zjišování kvality služeb Dvoudenní seminá pro manažery a manažery vzdlávání v knihovnách bude obsahov i formáln navazovat na pedcházející vzdlávací akce uskutenné v minulých 4 letech: 1. Personální management v knihovnách vzdlávání a rozvoj pracovník, jeho systém a trendy (2001) 2. Analýza poteb vzdlávání v instituci/knihovn (2002) 3. Tvorba program vzdlávání v instituci vzdlávací projekty a jejich náležitosti (2003) 4. Monitorování a vyhodnocování vzdlávání v instituci (2004) Cyklus urený managementu knihoven a specialistm na oblast vzdlávání je již po tyi roky vysoce hodnocen a stává se podkladem a inspirací pro poádání dalších konkrétních školení v jednotlivých regionech. Téma bylo vybráno na základ zjištné poteby (dle zptné vazby z hodnocení posledního semináe). Cílem je vysvtlit princip Mystery shopping jako metody zjišování kvality služeb a týmovou prací úastník pipravit metodiku užití této metody v knihovnách (dle standardu služeb). Poet úastník: do 25 Termín konání: kvten nebo íjen 2005 Poet dní: 2 Místo konání: Praha (STK, NK R) Úastnický poplatek: 100,- K Zpracovatel a garant: PhDr. Zdenka Klouková (Státní technická knihovna, Mariánské nám. 5, Praha 1, tel.: , ) 10. Malé podzimní setkání 2005 Popis a cíl projektu :

7 Dvanácté každoroní setkání jihoeských knihovník a jejich pátel z ostatních kraj se uskutení v lázeském mst Teboni a jeho mstské knihovn. Dvoudenní setkání bude zameno nejen na poznání krás této ásti jižní ech (nap. pírodní rezervace ervené Blato ), ojedinlých pamtihodností (nap. zámku i hrobky rodu Schwarzenberg) a seznámení se zajímavými osobnostmi Teboska. Na programu bude téma spolupráce knihoven a archiv (spojené s návštvou Státního oblastního archivu Tebo), a zejména téma budoucnosti knihoven v malých obcích a významu spolupráce v mikroregionech. K diskusi na toto téma budou pizvány výjimené osobnosti politického života a veejné správy. Tradiní pátelské setkání knihovník bude tentokrát doplnno ješt o relaxaní ást. Jeden tzv. lázeský den budou mít úastníci možnost provit kvalitu teboských lázní. Dostatek asu bude vnován jako vždy neformální výmn zkušeností. Poet úastník : 30 Termín konání Poet dní: 3 Místo konání Tebo Úastnický poplatek: 1000,- K len SKIP 1300,- K nelen SKIP Zpracovatel a garant: Daniela Wimmerová (Mstská knihovna. Krumlov, Horní 155, eský Krumlov, tel , ) 11. Nejen chlebem živ jest lovk Popis a cíl projektu : V prbhu celostátní výstavy ZEM ŽIVITELKA 2005 budou ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova prezentovány rozmanité komunitní aktivity veejných knihoven a SKIP, podporující vzdlanost, kulturní úrove a kvalitu života obyvatel, a tím pispívající k duchovní obrod venkova, jako nap.: soutž Vesnice roku a Knihovna roku s prezentací dosavadních pti nositel titulu a ceny Knihovna roku, ukázky práce knihoven a Klubu dtských knihoven SKIP pro veejnost, nap. zábavný program pro celou rodinu Odpoledne s polní žínkou Evelínkou, Pohádková vlastivda MK Šumperk a podobné projekty spojené i s ediní inností a propagací regionální literatury, zapojení návštvník knihoven a jejich akcí do charitativní sbírky na pomoc Dtskému hospici v Malejovicích. Souástí akce budou i výstavy dokument a fotografií z komunitních aktivit, prezentace audiovizuálních a elektronických dokument o takto zamené innosti a také pednášky a vystoupení na téma role knihovny v obci. Cílem akce je prezentace knihoven a jejich významu pro život obce. Akce bude pínosem pedevším pro starosty malých obcí a jejich knihovny, pedpokládá se však i návštva nejširší veejnosti a úast širší veejnosti odborné. Termín konání: v dob trvání celostátní výstavy ZEM ŽIVITELKA Místo konání: výstavišt eské Budjovice

8 Zpracovatel a garant: Milena Kodýmová (Mstská knihovna J.Hradec, U knihovny 1, Jindichv Hradec, tel , fax , ) 12. Lektorské dovednosti Kurzy lektorských dovedností poádá SKIP pro knihovníky, kteí se vnují lektorské innosti a potebují zvládnout její správnou techniku, již nkolik let. Jde o interaktivní formu kurz, která vyžaduje omezený poet úastník. Proto je stále ješt evidován velký poet zájemc o tento typ vzdlávání, na nž se v pedchozích letech nedostalo. Pro n by se ml opakovat jednodenní Úvod do lektorských dovedností a dvoudenní praktický trénink pod názvem Didaktika pednáškové lekce. První ást kurzu je pedevším pednášková, proložená kratšími cvieními, v druhé ásti kurzu je natáeno a fotografováno konkrétní lektorské vystoupení každého úastníka a spolen pak provádno hodnocení a rozbor chyb a nedostatk. To vše pod vedením zkušeného lektora, doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc. (FF UK, AMU), který spolupracuje pi poádání tchto kurz se SKIP od poátku. Poet úastník: 15 Poet dní: 3 Termín konání: duben, listopad Místo konání: Praha Úastnický poplatek: 100,- K len SKIP, 200,- K nelen SKIP Zpracovatel a garant projektu: Zlata Houšková (Národní knihovna R, Klementinum 190, Praha 1, tel.: , ) 13. Rytíi na hrad Setkání dtských tená knihoven Moravskoslezského a Olomouckého kraje na nov oteveném Ostravském hrad, kde probhne slavnostní pasování na Rytíe krásného slova. Akce je urena pro ty dti, které se úastní soutžních aktivit knihoven v rámci projektu Kde koní svt a nedostanou se na setkání v Praze. Projekt je koncipován jako souást tohoto celostátního projektu Kde koní svt a pedchází setkání dtí v Praze. Ne všechny dti, které se akcí v knihovnách úastní, se mohou dostat do Prahy. Zde je úast omezena potem maximáln 10 dtí z kraje. Projekt Rytíi na hrad nabízí dtem ze všech knihoven severní Moravy možnost zúastnit se pasování na Rytíe krásného slova také na hrad, by ne na Pražském. Akce probhne v kvtnu v Ostrav, která je všem úastníkm dobe dostupná. Zde se sejdou vyslanci dtských knihoven severní Moravy a nkteí z nich budou pasováni na Rytíe krásného slova. Program bude zamen na 200. výroí narození H.CH.Andersena. Dti budou v pohádkových kostýmech. Program zahájí trubai s fanfárami. Pasování provedou lenové havíovské skupiny historického šermu TIZON. Pasovaným rytím pedají dekret a erb a zárove dtem pipraví doprovodný program. Ten se bude skládat z rytíských dobových soutží, ale také ze soutží s tématem pohádka. Celou akci bude doprovázet výstava seznamující s netradiními aktivitami oddlení pro dti veejných knihoven severní Moravy. Výstava bude pístupná v prostorách Knihovny msta Ostravy (v blízkosti hradu.)

9 Cílem projektu je zastešit celoroní aktivity dtských oddlení knihoven severní Moravy a odmnit dtské tenáe za jejich tvrí a tenáské aktivity i zájem o knihovnu a dní v ní. Zárove by ml ukázat, jak se dá dj knih penést do skuteného života, a prožít tak den plný dobrodružství. Projekt navazuje na akci z , kdy se uskutenilo obdobné setkání na hrad Helfštýn. Akce mla velký úspch jak u dtí, tak u knihovnic a byla mimoádn pozitivn hodnocena. Poet úastník: 150 Termín konání: kvten Poet dní: 1 Místo konání: Ostrava Zpracovatel a garant projektu: Dana Kochová, Mstská knihovna Havíov, Werichova ul., Havíov - Msto, tel: , ) 14. Literatura pro mládež a starší dti Semináe zabývající se problematikou práce s mládeží a staršími dtmi v knihovnách. Tato skupina bývá v knihovnách piazována ke kategorii dosplých a málokdy jí bývá vnována vtší pozornost, pestože se jedná o skupinu, která je z hlediska tenáství riziková. Semináe si kladou za cíl práv tuto problematiku otevít knihovnicím z oddlení pro dti ve veejných knihovnách Stedoeského kraje, pinést informace o souasné literatue pro mládež a starší dti, ale vnovat se také jednání a chování této skupiny, problematice komunikace s ní a podchycení jejího zájmu o knihu a etbu. Poet úastník: Termín konání: II.-III. tvrtletí 2005 Poet dní: 3 Místo konání: Mstská knihovna Mladá Boleslav, Mstská knihovna elákovice Úastnický poplatek: - Zpracovatel a garant projektu: Helena Liptáková (Mstská knihovna Nymburk, Palackého 1749, Nymburk, tel.: ) 15. Jarní a podzimní setkání len KLUBKA Moravskoslezského a Olomouckého kraje Jedná se o tradiní cyklus dvou jednodenních seminá s praktickými ukázkami z innosti dtských knihoven. Je uren pracovníkm/pracovnicím oddlení pro dti veejných knihoven kraj Moravskoslezského a Olomouckého. Jarní setkání: Se uskutení v Mstské knihovn v Krnov formu burzy nápad. lenové klubka zde budou prezentovat nejzajímavjší akce pro dtské tenáe z uplynulého roku, které by mohly sloužit jako inspirace ostatním. Podzimní setkání: Se uskutení v Knihovn msta Ostravy a bude zameno na 200. výroí narození H. CH. Andersena. Besedu o tomto spisovateli a pohádkái provede ostravská knihovnice Šárka

10 Holaová. Poté bude následovat dílna s ukázkami akcí, které k tomuto výroí probhly v jednotlivých knihovnách. Akci bude doprovázet výstava z dánského velvyslanectví, kterou zajistila Knihovna msta Ostravy. Cílem akce je piblížit knihovnicím osobnost klasika svtové pohádky, ale také nauit úastníky pipravovat besedy a poady (nejen) o autorech netradiními formami. Poet úastník: cca 60 na každé akci Místo a termín konání: Krnov Ostrava Poet dní: 2 Úastnický poplatek: - Zpracovatel a garant projektu: Dana Kochová, Mstská knihovna Havíov, Werichova ul., Havíov-Msto, tel.: , ) 16. Noc s Andersenem Popis a cíl projektu : Již popáté si pipomenou eské (a nejen eské) knihovny a jejich tenái Mezinárodní den dtské knihy a v roce 2005 i 200. výroí narození H. Ch. Andersena etbou pohádek a adou dalších aktivit v prbhu kouzelné Noci s Andersenem na mnoha místech ech, Moravy i Slezska; k Noci se již tradin pidají také knihovníci na Slovensku a v Polsku. tyi pedcházející roníky ukázaly, o co nejvíce dti stojí: pedevším spolené tení, ale také soutže, noní pohádkové stezky odvahy, lampiónové prvody i spolený chat s kamarády v ostatních spacích místech. Každým rokem roste zájem o netradiní nocování v knihovnách i školách (v loském roce se již nocovalo v 264 knihovnách a školách), rozšiuje se také poet profesí, které se na pípravách Nocí podílejí k adovým knihovníkm a uitelm se pidávají editelé knihoven a škol, k vychovatelm a organizátorm se pipojují píslušníci policie, hasii i sami primátoi, starostové a místostarostové. V loském roce se spái zapojili také do spolené sbírky pro dtský hospic v Malejovicích, pi níž bylo vybráno ,- K. V jubilejním pátém roníku Noci s Andersenem se budou opt íst pohádky, soutžit, chatovat, putovat za Andersenovými pohádkami, navštvovat krásná a tajemná místa v obcích (rozhledny; místní hrady, zámky, podzemí), budou se péct pohádkové buchty a vait protistrašidlové aje... Na mnohá místa zavítají spisovatelé, ilustrátoi, herci, místní osobnosti. A opt se nezapomene ani na dti, které nemohou být v ten veer v knihovnách: úastníci Noci se znovu pipojí k charitativní sbírce pro dti s postižením. Novinkou tohoto roníku Noci bude sázení Pohádkovník Andersenových - tedy strom, které v každém spacím míst nocležníci vysadí a které budou pipomínat dánského pohádkáe i tuto spolenou akci na podporu dtského tenáství. Dti budou pohádkovníky malovat a tyto originální obrázky zašlou hlavním organizátorm andersenovských oslav (dánskému velvyslanectví v R, dánské královn, hlavnímu organizátorovi celosvtových oslav - H. CH. Andersen Foundation, Andersenovu velvyslanci v R V. Havlovi), dále pak prezidentovi R, ministru kultury aj. Klub dtských knihoven SKIP by však také rád vydal sérii pohled s motivy andersenovské noci, které budou Noc a andersenovské výroí pipomínat. Tyto pohledy by mly být posílány osobnostem politického a kulturního života na regionální a lokální úrovni (veejná správa aj.), partnerským knihovnám v Polsku, na Slovensku, pípadn v dalších zemích i dalším adresátm. Mly by být hlavním propaganím materiálem celé akce. Zárove by pohledy mly sloužit i jako upomínkové pedmty pro nocující dti i poádající knihovny.

11 Cílem a smyslem spolené akce knihoven, družin, škol i ústav je vzbudit u dtí zájem o etbu, ukázat jim krásu mluveného slova a pvab spoleného hlasitého pedítání. Poet úastník: odhad - cca 300 knihoven Termín konání: Noc z 1. na Místo konání: Knihovny v R (a spátelených zemích) Úastnický poplatek: - Zpracovatel a garant projektu: Mirka ápová a Hana Hanáková (Knihovna B. B. Buchlovana, Velehradská 714, Uherské Hradišt, tel.: , ) 17. Kde koní svt Slavnostní vyhlášení 4. roníku celostátního projektu Kde koní svt Díky za pohádku v Praze. Projekt Kde koní svt vznikl v Klubu dtských knihoven SKIP a letos v záí vstoupil do tvrtého roníku. Zaštiuje rozliné aktivity oddlení pro dti veejných knihoven a propaguje jejich práci. Poprvé jsme se spolen s dtmi ptali, kde jsou hranice našich svt, v další etap pak: jak se v tomto svt cítíme, zda v bezpeí - a potetí: jak se v našem svt dorozumíváme. V letošním roce se snažíme objevit dtem svt pohádky a knihovnám možnosti, jak s tímto literárním žánrem pracovat s dtskými tenái. Mottem Díky za pohádku! se KDK SKIP svým projektem pipojuje k celosvtovým oslavám dvoustého výroí narození dánského pohádkáe Hanse Christiana Andersena. Aktivity v rámci projektu budou mít však mnohem širší souvislosti: díky mamince, jež ped spaním te z pohádkové knížky; díky babice, která vypráví; dík za to, že si mžeme íst spolen atd. Široké a dobe známé téma dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. Projekt má jako vždy 4 kategorie: oblast literárních soutží a tvrího psaní, oblast dtského tenáství, oblast výtvarných soutží a oblast literárn dramatickou. Jednotlivých roník se pravideln zúastuje již tém 100 veejných knihoven v eské republice, probíhají regionální i krajové pehlídky nejzajímavjších aktivit. Jejich vítzové se pak úastní slavnostního setkání v Praze, které bývá každoron spojeno s pasováním Rytí ádu krásného slova a s pijetím všech nebo ásti dtí manželkou prezidenta republiky na Pražském hrad. Pro všechny dti je vždy po slavnostním aktu pipraven další doprovodný poznávací a kulturní program.o dotaci žádáme pedevším na cestovní náklady dtí do Prahy. SKIP úastníkm zajišuje oberstvení, kulturní program a drobné dárky. Pro adu dtí jde o první návštvu Prahy, pro dti ze sociáln slabých rodin, zejména ze vzdálenjších region, o jedinenou možnost návštvy hlavního msta. Poet úastník: dtí a doprovod Termín konání: erven Poet dní: 1 Místo konání: Praha Úastnický poplatek: - Zpracovatel a garant projektu: Mgr. Eva Sedláková (Knihovna J. Mahena, Kobližná 4, Brno, tel.: , ) a Jana Hladíková, Mstská

12 knihovna Jindichv Hradec, U Knihovny 1173/II., Jindichv Hradec, tel: , linka 23, ) 18. Díky za pohádku Projekt má dv ásti: Seminá Díky za pohádku vnovaný dramatické výchov (dramatizace textu) v práci s dtmi v rámci výchovy ke tenáství. Je uren pracovníkm dtských oddlení veejných knihoven, event. pedagogm z Libereckého kraje (únor 2005). Pedprázdninové víkendové setkání s názvem Ahoj prázdniny (erven 2005), urené zájemcm z celé republiky (pracovníci knihoven, které mají pi oddleních pro dti literární a dramatické kroužky, lektoi tchto kroužk, event. též lenové kroužk); toto setkání bude vnováno praktickým cviením a praktické aplikaci poznatk z prvního semináe. Cílem projektu je rozšíit prvky dramatické výchovy v programu podpory tenáství do práce knihoven (event. škol) a touto interaktivní formou získávat dti pro etbu i využívání služeb knihoven. Poet úastník: 35, 100 Termín konání: únor 2005 erven 2005 Poet dní: 4 Místo konání : Mstská knihovna A.Marka, Turnov Úastnický poplatek: 100,- K Zpracovatel a garant projektu: Eva Kordová (Mstská knihovna A.Marka, Jeronýmova 517, Turnov, tel.: , ) 19. Díky za pohádku regionální pehlídka vítz oblastních soutží Letos se do celostátního projektu Klubu dtských knihoven Kde koní svt s mottem Díky za pohádku! ve východoeském regionu pihlásilo se svými programy šestnáct knihoven. Pro tyto knihovny (pracovnice oddlení pro dti) a dtské vítze jednotlivých soutží je pipraveno dvoudenní setkání, na kterém bude mimo jiné vybrán i kandidát na Rytíe krásného slova, který bude region reprezentovat pi slavnostním pasování rytí v Praze. Hlavní náplní tohoto setkání je regionální pehlídka soutžních aktivit zúastnných knihoven. Souástí setkání bude také ada soutží, her a výchovn vzdlávacích exkurzí. Dti nap. shlédnou školní akademii jedné ze základních škol, navštíví Muzeum loutkáských kultur v Chrudimi; autor kresleného humoru Jan Lušovský je interaktivní formou seznámí se svtem ilustrací apod. Cílem tohoto projektu je pedevším podpora tenáství a dtské kreativity i prezentace nejlepších výsledk tvorby dtí na regionální úrovni, ale také prezentace rzných forem a metod práce s dtským tenáem v knihovnách v regionu východních ech. Poet úastník: 100 Termín konání: duben 2005 Poet dní: 2

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ÚVOD. Stanovené výkonové ukazatele pro rok 2004 jsme splnili.

ÚVOD. Stanovené výkonové ukazatele pro rok 2004 jsme splnili. ÚVOD je píspvkovou organizací zizovanou Pardubickým krajem. Rok 2004 byl tetím rokem, kdy naše knihovna plnila funkci krajské knihovny dle zákona 257/2001 Sb. Stanovené výkonové ukazatele pro rok 2004

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV VÝRONÍ ZPRÁVA 2002 1 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O I N Y V J I H L A V Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 567 7301 680;

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Zpráva o innosti Mstského muzea ve Skuti a TIC za rok 2010

Zpráva o innosti Mstského muzea ve Skuti a TIC za rok 2010 Zpráva o innosti Mstského muzea ve Skuti a TIC za rok 2010 organizaní složka Msta Skute 1. STÁLÉ EXPOZICE Muzeum obuvi a kamene Památník Vítzslava Nováka Památník Václava Jana Tomáška v jeho rodném dom

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod Peshraniní spolupráce pi nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze semináe v Žacléi z 10/2012 Ing. Karel Novotný e-mail: novotny@gemec.cz, GEMEC UNION a.s., Jívka 187, PS 542 13 Anotace Obecn prospšná

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více