SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005"

Transkript

1 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř Ostrava 1 tel.: , , mobil: fax: Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ ZPRÁVA Název akce: Stavebník: Stupeň dokumentace: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Sportovní areál Petřvald, okres Karviná Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby Ing. Vladimír Vašíček Ing. Vladimír Vašíček Ostrava, listopad 2005 Arch. číslo: MPe /1 Poč. stran: 21

2 2 OBSAH: A. Průvodní část 1. Identifikační údaje stavby 2. Identifikační údaje stavebníka 3. Zpracovatel projektové dokumentace 4. Účel stavby 5. Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz 6. Členění stavby na stavební objekty 7. Parcelní čísla stavebních pozemků a jejich vlastnictví 8. Přehled výchozích podkladů 9. Způsob provedení stavby 10. Etapizace výstavby B. Technická část Přílohy: 1. Území stavby 1.1 Charakteristika území stavby 1.2 Ochranná pásma 1.3 Podzemní a nadzemní překážky 1.4 Požadavky na kácení porostu a likvidace zeleně 1.5 Zábory zemědělského půdního fondu 2. Geologické a hydrogeologické poměry 3. Vlivy důlní činnosti 4. Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby 4.1 Všeobecně 4.2 Stručný popis stavebních objektů 5. Odpadní vody 5.1 Odpadní vody dešťové 5.2 Odpadní vody splaškové 6. Zásobování vodou 7. Zásobování plynem 8. Zásobování elektrickou energií 9. Řešení dopravy 9.1 Napojení na dopravní systém 9.2 Parkovací plochy 9.3 Napojení na místní komunikace a dopravní značení 10. Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace 11. Vliv stavby na životní prostředí 12. Požárně bezpečnostní řešení Situace 1: zábor ZPF Situace 1: stavební pozemek

3 3 A. PRŮVODNÍ ČÁST 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Sportovní areál Petřvald Petřvald, okres Karviná k. ú. Petřvald 2. Identifikační údaje stavebníka Stavebník: Město Petřvald Sídlo: Petřvald, ul. Gen. Svobody 511 IČ: Zpracovatel projektové dokumentace Zpracovatel projektové dokumentace: V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38, Ostrava 1 IČ: DIČ: CZ Hlavní inženýr projektu: Řešitelé: Ing. Vladimír Vašíček autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb, č. autorizace Ing. arch. Jaroslav Hoferek autorizovaný architekt č. autorizace Ing. Jiří Šafarčík autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. autorizace Ing. Petr Staněk aut. inženýr pro dopravní stavby č. autorizace Ing. Tomáš Jelínek autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

4 4 č. autorizace Účel stavby Ing. Norbert Kotyrba autorizovaný inženýr v oboru technická zařízení se specializací elekrotechnická zařízení č. aut V souvislosti se stále se zvyšujícími nároky na aktivní využití volného času dětí, mládeže a dospělých, vzniká ve městě Petřvald potřeba vytvoření sportovního centra, které by svou bezprostřední dostupností a nabídkou sportovního využití uspokojilo část sportovně založených občanů města a okolí. Svým rozsahem by se zamýšlené sportovní centrum mělo stát i případným zárodkem pro jeho pozdější rozšíření a vytvoření sportovního centra vyššího stupně s širokou škálou nabízených sportovních služeb. Územní předpoklady jsou pro rozšíření sportovní areálu dány. 5. Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz Stavba a její provoz je charakterizována především následujícími sportovišti: - krytá hala pro tenis, která je provedena jako zasouvací a umožňuje vytvoření otevřeného sportoviště v letním období - cvičební sál pro pohybové aktivity (aerobik, spinning apod.) - čtyři venkovní tenisové dvorce s antukovým povrchem a s rozměry pro závodní hru včetně cvičné stěny - víceúčelové venkovní hřiště pro provozování míčových her s možností provedení ledové plochy pro bruslení v zimním období - skate park s u-rampou a se základními překážkami vhodnými pro věkovou skupinu od šesti let - dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a jinými atrakcemi Sociální zařízení pro sportovce (šatny, umývárny, sprchy), jakož i administrativní zázemí a správa sportovního zařízení, jsou umístěny v sociálně-správním objektu, kde se nacházejí i prostory pro poskytnutí rychlého občerstvení. Stavba bude provozována především v denní době, tj. předpokládá se ukončení provozu venkovních sportovišť do hod. Základní ukazatele stavby: - plocha území stavby m 2 - plocha oploceného pozemku m 2 - zastavěná plocha uvnitř oploceného pozemku m 2 - zastavěná plocha vně pozemku 620 m 2 6. Členění stavby na stavební objekty Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 01 Krytá hala SO 02 Sociálně-správní objekt SO 03 Tenisové kurty

5 5 SO 04 SO 05 SO 06 SO 07 SO 08 SO 09 SO 10 SO 11 SO 12 SO 13 SO 14 SO 15 SO 16 SO 17 Cvičná stěna, sklad nářadí Víceúčelové hřiště Skate park Dětské hřiště Parkoviště, komunikace, chodníky Venkovní rozvody vody Kanalizace dešťová Kanalizace splašková Přípojka elektro Přemostění Venkovní osvětlení Terénní a sadové úpravy Oplocení Plynová přípojka 7. Parcelní čísla stavebních pozemků a jejich vlastnictví Stavba bude prováděna na pozemcích nacházejících se v k. ú. Petřvald, a to p. č. 2387, 2402, 2403, Pozemky jsou plně ve vlastnictví Města Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald, Petřvald u Karviné. Vlastní stavební pozemek se nachází v ploše umístěné uvnitř oplocení a v plochách budoucích přístupových komunikací a parkoviště. 8. Přehled výchozích podkladů Výchozími podklady pro zpracování předložené projektové dokumentace pro územní řízení byly zejména: - urbanistická studie Petřvald - Marjánka, Větérka, zpracovatel Urbanistické středisko Ostrava, stavební program investora - dokumentace pro územní řízení akce Sportovní areál Petřvald, okres Karviná, zpracovaná firmou V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o., Ostrava, březen Způsob provedení stavby Předpokládá se, že stavba bude provedena dodavatelským způsobem oprávněnou právnickou organizací, která bude vybrána ve výběrovém řízení, nevylučuje se provedení některých méně náročných částí stavby svépomocí občanů (např. dětské hřiště apod.). 10. Etapizace výstavby Výstavba sportovního areálu bude probíhat ve dvou etapách, a to v rozsahu:

6 6 1. etapa - zahrnuje výstavbu sociálně správního objektu, části sportovišť (skate park, dětské hříště, víceúčelové hřiště), přístupové cesty a parkoviště, příslušné inženýrské sítě, oplocení části areálu 1. etapy. Objekty 1. etapy: SO 02 SO 05 SO 06 SO 07 SO 08 SO 09 SO 10 SO 11 SO 12 SO 13 SO 14 SO 15 SO 16 SO 17 Sociálně-správní objekt Víceúčelové hřiště Skate park Dětské hřiště Parkoviště, komunikace, chodníky (část) Venkovní rozvody vody (část) Kanalizace dešťová (část) Kanalizace splašková Přípojka elektro Přemostění Venkovní osvětlení Terénní a sadové úpravy (část) Oplocení (část) Plynová přípojka (část) 2. etapa - zahrnuje výstavbu kryté tenisové haly, tenisových kurtů, cvičné stěny a skladu nářadí, doplnění inženýrských sítí a komunikačních ploch, doplnění oplocení. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 01 SO 03 SO 04 SO 08 SO 09 SO 10 SO 12 SO 15 SO 16 SO 17 Krytá hala Tenisové kurty Cvičná stěna, sklad nářadí Parkoviště, komunikace, chodníky (část) Venkovní rozvody vody (část) Kanalizace dešťová (část) Přípojka elektro (část) Terénní a sadové úpravy (část) Oplocení (část) Plynová přípojka (část) Rozhraní mezi etapami je patrné ze situačního výkresu, rozhraní u inženýrských sítí je uvedeno u popisu stavebních objektů (viz kapitola 4.2).

7 7 B. TECHNICKÁ ČÁST 1. Území stavby 1.1 Charakteristika území stavby Stavba se bude nacházet v klidné lokalitě, v místní části zvané Marjánka, Větérka nacházející se nedaleko centra města Petřvald. Prostor pro stavbu je nezastavěný, dostatečně velký a lze uvažovat i s budoucím rozšířením areálu o další typy sportovišť. Území je v podstatě rovinné, původní terénní proláklina byla zasypána, zrekultivována a zatravněna. Při zavážení terénní nerovnosti byl vytvořen zemní drén odvádějící prosakující srážkovou vodu z daného území do kanalizace vedoucí podél ulice 2. května. Vzhledem k tomu, že ulice Okrajová stoupá západním směrem podél rodinných domkům je mezi touto ulicí a územím stavby poměrně hluboký terénní příkop. Území stavby je v současné době vymezeno místními komunikacemi - ul. 2. května a ul. Okrajová - a tělesem stávající vlečky OKD Michálkovice - Poruba. Podél jižní hranice území je vedeno vysoké napětí 22 kv, podél východní hranice rovnoběžně s ulicí 2. května je veden vzdušný kabel na betonových sloupech a vedle komunikace na straně budoucí stavby se nachází kanalizace se třemi betonovými šachtami. Téměř uprostřed území se nachází oplocené vyústění důlního díla. V budoucnu se předpokládá, že zhruba v prostoru kolem dnešní ulice 2. května, povede daným územím rychlostní komunikace, přičemž doporučená stavební čára pro výstavbu sportovního areálu byla stanovena 30 m od okraje budoucí komunikace. 1.2 Ochranná pásma Při situačním uspořádání jednotlivých objektů sportovního areálu je nutno respektovat ochranná pásma, a to: - ochranné pásmo vyústění důlního díla o poloměru 25 m se středem v místě vyústění - ochranné pásmo budoucí rychlostní komunikace ve vzdálenosti 30 m od okraje této komunikace - ochranné pásmo vn 22 kv ve vzdálenosti 7 m od krajních vodičů - ochranné pásmo dráhy - báňské vlečky Michálkovice-Poruba - do vzdálenosti 30 m od osy příslušné koleje 1.3 Podzemní a nadzemní překážky V místě staveniště jednotlivých stavebních objektů nebyly známy žádné podzemní a nadzemní překážky s výjimkou již popsaných inženýrských sítí (VN, kanalizace, důlní vyústění).

8 8 1.4 Požadavky na kácení porostu a likvidace zeleně Na pozemku stavby se nenacházejí vzrostlé stromy ani křoviny a nejsou žádné požadavky na kácení porostu a likvidací zeleně. 1.5 Zábory zemědělského půdního fondu Pozemek p. č v k. ú. Petřvald, vedený jako ovocný sad, bude ovlivněn stavbou, a to zejména v souvislosti s výstavbou objektů SO 08 Parkoviště, komunikace, chodníky a SO 13 Přemostění - trubní propust, které jsou částečně situovány na tomto pozemku. Pozemek v dotčeném místě svými reliéfem vytváří poměrně mohutný, hluboký a široký odvodňovací příkop. Kulturní vrstvy z plochy zasažené stavbou budou sejmuty v tl. cca 0,2 m a uloženy na mezideponii na stavebním pozemku (p. č. 2403) a poté použity k jemným terénním a sadovým úpravám v rámci stavby. Rozsah vynětí ze zemědělského půdního fondu: - celková plocha k trvalému vynětí (část p. č. 2402) m 2 - z toho plocha zastavěná stavbou m 2 - sejmutá kubatura kulturních vrstev... 37,2 m 3 V průběhu realizace stavby musí být zajištěno dodržení následujících podmínek: 1. Hranice záboru zemědělské půdy dle souhlasu budou v terénu viditelně vyznačeny a respektovány při geodetickém zaměření dokončené stavby. 2. Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy v rozsahu 38 m 3. skryté zeminy budou skladovány odděleně v prostoru staveniště a chráněny proti poškození stavební činnosti, erozí, zaplevelením a zcizením. Skryté zeminy budou využity k zemědělským účelům na zbylé části pozemku. 3. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením zemin bude veden proto (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení využívání těchto zemin. 4. Zahájení stavebních prací na skrývkách zemin bude oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 2. Geologické a hydrogeologické poměry Základovou půdu představují v dané hloubce antropogenní navážky karbonské hlušiny. Vzorky násypů odebrané v rámci archivního průzkumu byly podle makropopisu řazeny do třídy Y, resp. G-FY. Danou informaci je však s ohledem na charakter navážek považovat za bodovou. Uvedené materiály jsou nehomogenní, přičemž ve vazbě na hlinité polohy uvnitř násypů zde existuje možnost nerovnoměrného sedání aktivního podzákladí, takže navážky jsou obecně pro přímé zakládání nevhodné. Jsou zhutnělé jen tíhou nadloží, při povrchu jsou jejich vlastnosti ovlivněny povětrnostními vlivy. Stáří násypů je více než 11 let - v době realizace výše uváděného archivního průzkumu již násypy v zájmovém území byly.

9 9 Jako základová půda na rozdíly sedání citlivých objektů jsou takovéto násypy obecně nevhodné, vzhledem k nízké ulehlosti a neznámému prostorovému rozšíření cizorodých těles. při značné prostorové rozkolísanosti lze pro celou mocnost násypu orientačně odhadovat modul přetvárnosti MPa. Příměs uhelné substance v hlušinách navozuje možnost nežádoucího zapálení, práce s otevřeným ohněm třeba omezit na minimum a realizovat velmi opatrně. Těžitelnost zemin se bude pohybovat převážně ve třídě 3 (cca 90 %), lokálně se může vyskytnout třída 4. Podzemní voda se v hloubce založení objektu nevyskytuje, hladina vody byla naražena v úrovni -4,7-8,6 m a po ustálení byla zaměřena v hloubce 6,9-8 m. Navážky mají značně nehomogenní charakter a jsou tvořeny převážně zrnitostně nevytříděnou důlní hlušinou s nepravidelným podílem hlinité příměsi a výskytem masivních úlomků karbonských hornin (prachovce, pískovce, méně jílovce) s proměnlivým stupněm navětrání; místy se nepravidelně vyskytují i propálené červené polohy o mocnosti 0,3-3,2 m. Horninové úlomky jsou ostrohranné o velikosti převážně do 5-10 cm, méně cm, výjimečně nad 25 cm. V navážkách se dále vyskytují hlinité polohy s kolísavým obsahem úlomků hlušinové sypaniny, stavebního odpadu, případně štěrkových valounů; místy byly v navážkách dokumentovány také velmi vlhké písčité polohy. Výše popisované navážky jsou překryty rekultivační vrstvou kulturních zemin, přičemž orniční vrstva dosahuje mocnosti převážně 0,3 m, podorniční vrstva tvořená prachovitou hlínou tuhé a pevné konzistence pak 0,5. 1,1 m. 3. Vlivy důlní činnosti Zájmové území je z důlního hlediska situováno v jihovýchodní části pro černé uhlí zrušeného dobývacího prostoru DP Petřvald II, naposledy ve správě státního podniku DIAMO, odštěpný závod Odra. Po utlumení klasického dobývání černého uhlí byl ve stejné rozloze následně stanoven DP na hořlavý zemní plyn (HZP) vázaný na zbylé uhelné zásoby pro podnik OKD, DPB, a.s. v Paskově. Případná těžba HZP však nebude způsobovat další deformace a škody na povrchových objektech. V Mapě důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava-město a přilehlých katastrálních územích okresu Karviná je staveniště na ploše C 2 - mimo doznívající důlní vlivy a nejsou nutná zvláštní opatření proti účinkům poddolování.

10 10 4. Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby 4.1 Všeobecně Celkové architektonické a stavebně-technické řešení stavby je ve své podstatě předurčeno vybranými typy sportovišť a dále vlastní montovanou teleskopickou halou, která společně se sociálně-správní budovou bude tvořit dominantní povrch sportovního areálu. Urbanistické řešení sportovního areálu je vedeno snahou o minimalizaci nároků na pozemky při současném respektování nároků sportovišť a provozního řešení. 4.2 Stručný popis stavebních objektů SO 01 Krytá hala Objekt kryté haly byl vybrán investorem na základě prohlídky již realizované haly ve Znojmě. Nositelem licence a dokumentace objektu je firma ČAS Znojmo, s. r. o., Dobšická 2, Znojmo. Jedná o skládací halu rozměrů 21,118 x 38,3 metru, ve které je umístěn jeden tenisový kurt s odpovídajícími vedlejšími plochami. Ve štítových stěnách haly jsou vstupní otvory. Po stránce konstrukční se jedná o teleskopickou halu sestavenou z osmi kovových pohyblivých dílů, které se navzájem do sebe zasouvají směrem ke štítovým stěnám, což umožní vytvoření otevřeného tenisového dvorce v letním období. Hala je opláštěna komůrkovým polykarbonátem (při ohni nekapajícím) a v rámci dodávky je vybavena elektroinstalací, osvětlením, pojezdem haly, kolejemi, těsněním, jakož i hracím povrchem z umělé trávy. V rámci předmontáže je nezbytné provést zemní práce, drenáž, základy, násypy pod hrací plochou. Vytápění haly bude zabezpečeno plynovými vytápěcími jednotkami. SO 02 Sociálně správní objekt Sociálně správní objekt je přízemní budova půdorysných rozměrů 30,2 x 14,6 m s výškou střešního hřebene nad terénem 6 m. Po stránce dispoziční jsou v objektu umístěny: - klubovní prostory včetně bufetu umožňující rychlé občerstvení - univerzální cvičební sál pro sporty typu aerobik, spinning, posilovna apod. - technická místnost s plynovými spotřebiči - šatny a umývárny s kabinami, WC pro muže a ženy s kapacitou 28 žen a 43 muži - sklady údržby - kancelář správce Vstupní zádveří umožňuje jednak vstup do sociálně správní budovy, jednak umožňuje přímý přechod sportovců z šaten do haly a naopak. Po stránce konstrukční se jedná o budovu s nosnými obvodovými stěnami, cihelné jsou rovněž veškeré příčky.

11 11 Zastřešení objektu je provedeno dřevěným krovem, na kterém je uložena plechová krytina z poplatovaného plechu. Stropní konstrukci nad půdorysem objektu tvoří soustava ocelových nosníků, která je opatřena podhledem a tepelnou izolací. Stropní konstrukce vynáší rovněž dřevěný krov. Základy tvoří betonové základové spáry. Podlahy v objektu budou z převážné části z keramických dlaždic, ve cvičebním sále je navržena pružná dřevěná podlaha. Okna jsou plastová, dvojitě zasklená, plastové jsou rovněž prosklené vstupní dveře. Vnitřní dveře dřevěné s dřevěnými zárubněmi. Vnitřní omítky vápenné, v sociálních zařízeních obklad stěn keramickými obkladačkami do výše 2,0 m. Vnější omítky vápenocementové opatřené fasádním nátěrem. Vytápění. Budova bude vytápěna plynovým kotlem, který bude umístěn v technické místnosti. V jednotlivých místnostech budou desková otopná tělesa s termostatickými ventily. Rozvody se provedou z plastových nebo měděných trubek. Zdravotechnika Do sociální části budovy bude přivedena pitná voda k zařizovacím předmětům a ohřívači teplé užitkové vody (TUV). Splaškové vody budou odvedeny na venkovní splaškovou kanalizaci. Dešťové vody za střechy budovy budou svedeny do dešťové kanalizace. SO 03 Tenisové kurty Čtyři tenisové dvorce jsou situovány v severní části sportovního areálu. Orientace hřišť je podélnou osou ve směru sever-jih. Plocha jednoho hřiště má základní rozměry 36,57 x 18,27 m, po obou stranách hrací plochy pro čtyřku jsou rozběhy 3,565 m, za základními čarami 5,765 m. Konstrukce hrací plochy bude prováděna na upraveném podloží ve střechovitém spádu 0,5 %. Konstrukční vrstvy jsou ukládány ve spádu 0,5 % od příčné osy hřiště (od sítě) směrem k zadnímu okraji a jsou tvořeny: - filtrační vrstva - nosná vrstva ze škvárových nebo štěrkových materiálů - dynamická vrstva - povrch z antuky zrnitosti 0-3 mm Hřiště je po obvodě ohraničeno betonovými obrubníky, aby nedocházelo k porušení konstrukce hrací plochy na okrajích a k prorůstání plochy. Předpokládá se, že filtrační vrstva bude odvodněna drenážními trubkami zaústěnými do vsakovacích jímek.

12 12 Oplocení hřiště je provedeno z drátěného pletiva s poplastovaným povrchem a ocelovými sloupky ve vzdálenosti cca 3,0 m. Maximální výška oplocení 4,0 m. Vstupy pro hráče resp. pro obsluhu jsou převážně umístěny v zadních stěnách. SO 04 Cvičná stěna, sklad nářadí Jedná se o malý přízemní objekt u severního oplocení areálu, postavený v tradiční zděné technologii. Je zde umístěn pro snadný příjezd s materiálem. Obsahuje dvě místnosti, jedna jako sklad na potřeby pro provoz kurtů, druhá jako sklad antuky. Západní stěna objektu bude zvýšená a opatřená naznačenou sítí na omítce, aby mohla sloužit zároveň jako tréninková zeď. SO 05 Víceúčelové hřiště Jako víceúčelové hřiště bude vybrán kompletizovaný výrobek typ s naznačenou brankou, o rozměrech 30,02 x 15,50 m. Do plochy hřiště se může umístit tenisový kurt, hřiště pro volejbal, nohejbal a tréninkově házenou a malou kopanou. V zimě je možnost bruslení. Povrch hřiště je umělý, hřiště je opatřeno mantinely, v místech branek jsou mantinely zvýšeny. SO 06 Skate park Na vymezené ploše s tvrdým betonovým povrchem budou umístěna zařízení pro skate sport. Po stránce konstrukční bude plocha tvořena betonovou deskou tl. cca 150 mm, opatřenou vsypem. Betonová deska bude uložena na vrstvě štěrkodrti tl. 300 mm. SO 07 Dětské hřiště Pro dětské hřiště je určena plocha před šatnami, v místě, viditelném z celého areálu. Jedná se o plochu, která je zčásti zpevněná, zčásti zatravněná a s plochou pískoviště. Na ploše jsou umístěna zařízení pro dětské hry a pohybové cvičení. Rozsah zařízení a náplň bude navržena s vybraným dodavatelem hřiště. Hygienické limity mikrobiálního a parazitárního znečištění písku, jakož i ostatního materiálu, tvořícího povrch ploch pro hry dětí, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 464/2000 Sb., a to a) maximální přípustné množství v 1 g vzorku pro - fekální koliformní bakterie 10 - fekální streptokoky 10 b) písek nesmí obsahovat salmonely a vajíčka geohelmintů ve 100 g vzorku SO 08 Parkoviště, komunikace, chodníky V rámci tohoto stavebního objektu jsou řešeny následující části: - přístupová komunikace k areálu z ulice - parkoviště osobních automobilů před areálem - vnitřní komunikační a zpevněné plochy - chodníky Přístupová komunikace je dvousměrná komunikace šířky 5,5 m s povrchem ze zámkové dlažby. Komunikace je jednostranně vyspádovaná směrem k okrajům a odvodněna směrem do dešťové kanalizace. Po stránce konstrukční je skladba komunikace následující:

13 13 - zámková dlažba mm - pískové lože mm - štěrkodrť mm - štěrkopísek mm Celková tloušťka konstrukce mm Komunikace je lemována betonovými silničními obrubníky osazenými do betonového lože. Parkoviště osobních automobilů je umístěno těsně před vstupem do oploceného areálu a jeho kapacita činí 20 stání pro osobní automobily a 2 stání pro automobily osob se sníženou schopností pohybu. Povrch parkoviště je tvořen zámkovou dlažbou. Jednotlivá parkovací stání jsou odlišena barevnými pruhy z dlažby. Plocha je lemována betonovými obrubníky a odvodněna směrem do dešťové kanalizace. Vnitřní komunikační a zpevněné plochy jsou určeny převážně pro pěší provoz s malou četností motorové dopravy sloužící především pro zabezpečení provozu a chodu sociálněsprávní budovy. Povrch vnitřních komunikací je tvořen zámkovou dlažbou. Chodníky jsou provedeny jako dlážděné ze zámkové dlažby. SO 09 Venkovní rozvody vody Pro sportovní areál se přivede pitná voda přípojkou DN 50 z řadu DN 100 ve vlastnictví SmVaK, který je veden ul. Okrajová. Přípojka bude délky 160 m. Voda bude používána v SO 2 Sociálně správním objektu, a dále ke kropení SO 03 Tenisových kurtů a SO 05 Víceúčelového hříště. Celková potřeba vody 16,2 m 3 /den a za rok to je 3100 m 3 /rok. Maximální potřeba vody 3, 58 l/sec. Pro zabezpečení požární vody bude zřízen v zeleném pásu podél ulice Okrajová nadzemní požární hydrant napojený na městský vodovodní řad DN 100. V rámci 1. etapy se provedou venkovní rozvody až do objektu SO 02 Sociálně-správní objekt, v rámci 2. etapy se provedou rozvody z SO 02 k tenisovým kurtům. SO 10 Dešťová kanalizace Odvádí dešťové vody ze střechy objektu sociálně-správní budovy, skladu nářadí a vnitřních komunikací do hloubkové drenáže, která prochází areálem. V místě napojení na drenáž se vybuduje šachta, do které budou přitékat dešťové vody ze čtyř větví dešťové kanalizace. V rámci 1. etapy se provede kanalizace až po šachtici Š 105 včetně. SO 11 Splašková kanalizace Odvádí splaškové vody ze sociálně-správní budovy do kanalizace ve vlastnictví SmVaK, do ulice Okrajová kde se napojí na šachtu Š14. Délka přípojky DN 200 bude cca 130 m se čtyřmi revizními šachtami. Množství odpadních splaškových vod bude činit 1730 m 3 /rok.

14 14 SO 12 Přípojka elektro Základní technické údaje: Napěťové soustavy 3 PEN stř. 50Hz, 230/400V, síť TN-C Vnější vlivy dle ČSN AB 8 venkovní prostor Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - prostory nebezpečné Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-C základní ochrana Energetická bilance - soudobý výkon Pp = max.16 kw Popis technického řešení: Pro napojení objektu sportovního areálu bude zřízena nová elektropřípojka NN400V, a to ze stávající rozvodné sítě SME. Napojení elektropřípojky bude provedeno z nejbližšího betonového stožáru u vjezdu do areálu,na němž se umístí pojistková jistící skříň pro odjištění přípojky. Z této skříně bude přípojka provedena samonosným izolovaným kabelem typu 1- AES 4Bx16mm2 zavěšeném na konzolách na nových betonových stožárech. Elektropřípojka bude ukončena v novém elektroměrovém rozváděči,který se umístí ve zděném pilíři v oplocení areálu u vstupní brány. Přívodní kabel bude při sestupu z koncového stožáru do země k elektroměrovému rozváděči do výšky 2m nad zemí chráněn plechovým zákrytem proti mechanickému poškození.v úseku od elektroměrového rozváděče k rozváděči v provozní budově bude přívodní kabel uložen ve výkopu. Nové uzemnění rozváděčů bude tvořené zemnícím páskem FeZn 30x4mm uloženém ve společném výkopu s kabelem tak,aby přechodový odpor uzemnění nepřekročil 5 ohmů. Při likvidaci odpadů je investor a dodavatel stavby povinen zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle příslušných legislativních opatření, tj. podle zákona č. 185/2001 Sb. a dalších předpisů z něho vyplývajících, zejména prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. V rámci 1. etapy se provedou venkovní rozvody až do objektu SO 02, v rámci 2. etapy se provede napojení objektu SO 01 a SO 04. SO 13 Trubní propust Pro přivedení nové příjezdní komunikace ke sportovnímu areálu bude pro překlenutí stávajícího terénního příkopu provedeno přemostění novým trubním propustem. Po stránce dispozičního uspořádání příčného řezu je na trubním propustu komunikace šířky 5,5 m mezi zvýšenými obrubami. Propust je opatřen ocelovým zábradlím výšky 1,1 m.

15 15 Po stránce konstrukčního uspořádání je trubní propust navržen z prefabrikovaných železobetonových kruhových trub DN 800. Hrdlové trouby budou vyrobeny z železobetonu C 40/50 s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA 1. Čela propustu jsou z monolitického pohledového betonu C 30/37 - XC 4, XF 3 a vyztužena ocelí Ve dně se provede úprava koryta dlažbou z lomového kamene. SO 14 Venkovní osvětlení Základní technické údaje: Napěťové soustavy 1 PEN stř. 50Hz, 230V, síť TN-C Vnější vlivy dle ČSN AB 8 venkovní prostor Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - prostory nebezpečné Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-C základní ochrana Energetická bilance - soudobý výkon Pp = max.1 kw Popis technického řešení: Pro osvětlení parkoviště a příjezdní komunikace do sportovního areálu bude zřízeno nové venkovní osvětlení pomocí venkovních výbojkových svítidel,která budou umístěna na nových betonových stožárech. Napojení bude provedeno ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení z nejbližšího betonového stožáru u vjezdu do areálu samonosným izolovaným kabelem typu 1-AES 2Bx16mm2 zavěšeném na konzolách na nových betonových stožárech,které jsou společné i pro elektropřípojku. SO 15 Terénní a sadové úpravy Terénní úpravy mimo úpravy kolem objektu (úpravy kolem objektu jsou součástí příslušných SO) spočívají v jemném napojení terénu kolem objektu na stávající terén s doplněním ozelenění. K jemným terénním úpravám se využije stávající sejmutá ornice, resp. podornice. SO 16 Oplocení Celý areál bude oplocen plotem z poplastovaného drátěného pletiva s výškou sítě 2,43 m, které bude nataženo mezi ocelovými sloupky vsazenými do betonových patek. Na přístupových cestách budou v oplocení umístěny 2 brány šířky 4 m s nesymetrickými křídly tak, aby sloužily zároveň jako vstupní branky.

16 16 S ohledem na možné šíření hluku ze skate parku bude oproti sportovišti upraveno oplocení tak, aby svým charakterem odpovídalo protihlukové stěně (polykarbonátová výplň). SO 17 Plynová přípojka Pro vytápění SO 01 a SO 02 a ohřev TUV bude do areálu přiveden přípojkou DN 25 středotlaký (STL) plyn. Přípojka se napojí na středotlaký rozvod ve správě SmP Ostrava. V místě spotřeby se STL redukuje na nízkotlaký tlak (NTL). Délka přípojky bude 250 m. Potřeba zemního plynu Celková max. potřeba zemního plynu 17,7 m 3 /hod m 3 /rok 5. Odpadní vody 5.1 Odpadní vody dešťové Odpadní dešťové vody ze střechy sociální budovy, komunikací a zpevněných ploch budou svedeny do páteřní dešťové kanalizace a šachticí napojeny na stávající hloubkovou drenáž, která prochází areálem. 5.2 Odpadní vody splaškové Splašková kanalizace odvádí splaškové vody ze sociálně-správní budovy do kanalizace ve správě SmVaK Ostrava. Splašková kanalizace se napojí v ulici Okrajová na stávající šachtici Š 14. Množství odváděných splaškových vod 1730 m 3 /rok 6. Zásobování vodou Pitná voda bude do areálu přivedena přípojkou DN 50 z řadu DN 100 ve správě SmVaK Ostrava, který se nachází v ulici Okrajová. Spotřeba vody Maximální potřeba vody 16,2 m 3 /den 3100 m 3 /rok 3,58 l/sec Pro zabezpečení požární vody bude zřízen v zeleném pásu podél ul. Okrajová u parcely 2381 požární nadzemní hydrant, který bude napojen na městský vodovodní řád DN 100.

17 17 7. Zásobování plynem Pro vytápění objektů a ohřev teplé vody bude do areálu vedena plynovodní přípojka DN 25 středotlakého plynu, která je napojena na středotlaký plynovod PE 160 ve správě SmP Ostrava. V místě spotřeby STL se redukuje na nízkotlaký tlak (NTL). Spotřeba zemního plynu 17,7 m 3 /hod m 3 /rok 8. Zásobování elektrickou energií Pro napojení objektu sportovního areálu bude zřízena nová elektropřípojka NN400V a to ze stávající rozvodné sítě SME. Napojení elektropřípojky bude provedeno z nejbližšího betonového stožáru u vjezdu do areálu,na němž se umístí pojistková jistící skříň pro odjištění přípojky. Z této skříně bude přípojka provedena samonosným izolovaným kabelem typu 1- AES 4Bx16mm2 zavěšeném na konzolách na nových betonových stožárech.elektropřípojka bude ukončena v novém elektroměrovém rozváděči,který se umístí ve zděném pilíři v oplocení areálu u vstupní brány. Energetická bilance - soudobý výkon P p = max. 16 kw 9. Řešení dopravy 9.1 Napojení na dopravní systém Sportovní areál bude napojen na stávající komunikační systém a bude přístupný ze dvou stran: - z ulice Okrajová bude přístupný pro motorizované i nemotorizované návštěvníky areálu - z bezejmenné ulice vedoucí podél vlečky, odkud se předpokládá zásobování areálu, přísun materiálu pro sportoviště, jakož i případný vjezd pro obsluhu. 9.2 Parkovací plochy Před sportovním areálem se bude nacházet parkoviště pro osobní automobily návštěvníků s celkovým počtem 22 stání, z čehož dvě stání budou vyhrazena osobám s omezenou schopností pohybu. 9.3 Napojení na místní komunikace a dopravní značení Obslužná komunikace je napojena na místní komunikaci ulici Okrajovou a na bezejmennou komunikaci v severní části zájmového území u vlečky OKD přes nezvýšený pás tvořený betonovou předlažbou. U napojení bude osazena na hlavní komunikaci značka P4 - hlavní komunikace, na navrhované obslužné komunikaci značka P4 dej přednost v jízdě. Totéž označení je i na opačné straně u napojení na stávající komunikaci.

18 18 Vertikálními dopravními značkami IP 11b Parkoviště (kolmé stání) bude z obou stran označeno parkoviště a stání pro imobilního účastníka bude označeno horizontálním značením V 10f a vertikální značkou IP 12 + O Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace Sociálně-správní objekt bude přístupný pro osoby se sníženou možností pohybu a orientace. Vstup do objektu bude přímo z terénu z přístupové komunikace, výškový rozdíl při vstupu nebude větší než 20 mm. V objektu je umístěna kabina WC a šatny se sprchou pro muže a ženy, určené pro tyto osoby se sníženou možností pohybu a orientace. Tyto místnosti budou vybaveny zařizovacími předměty včetně všech madel dle bodu 2.4, přílohy č. 1, Vyhl. 369/2001 Sb. a publikace Bezbariérové řešení staveb ABF Před vstupem do tohoto WC a šaten bude umístěn symbol mezinárodní přístupnosti. Dveře do objektu a místností určených pro tyto osoby budou opatřeny madly, prosklené části dveří budou opatřeny značením. Návrh dopravního řešení plně respektuje technické požadavky zabezpečující užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, které jsou obsaženy ve vyhlášce č. 369/01 Sb. Úpravy, které slouží osobám s omezenou schopností pohybu a orientace jsou zakresleny ve výkresu situace objektu SO 08 Parkoviště, komunikace, chodníky. Je navržen 40 cm varovný pás mezi vozovkou a chodníkem a signální pás 80 cm od vchodu do sociálně správního objektu k pásu varovnému. Přechody pro chodce mají snížený obrubník a varovný pás. Úpravy snížením obrubníků a umístění pásů jsou rovněž vyznačeny na výkresu situace SO Vliv stavby na životní prostředí 11.1 Provoz stavby Provozování stavby Sportovní areál Petřvald nebude mít negativní vliv na své okolí z hlediska životního prostředí. jedná se o sportovní areál v zeleni, který neprodukuje žádné negativní zplodiny do svého okolí. Areál, zejména venkovní sportoviště, nebude provozován v noční době. Na základě posouzení vlivu hluku lze konstatovat, že nedojde: a) k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době, b) k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny dopravního hluku v denní době Výstavba Při výstavbě dojde k částečným negativním dopadům pouze v omezeném časovém úseku. Stavební práce budou doprovázeny hlukem z činnosti stavebních zařízení a zvýšené koncentrace dopravní techniky transportující stavební materiál, hladina hluku však vzhledem k rozsahu prací nepřesáhly hodnoty stanovené hygienickými předpisy.

19 19 Prašnost na přístupových komunikacích bude omezena skrápěním, automobily budou před vjezdem na veřejné komunikace čištěny tak, aby nedošlo k jejich zablácení. V průběhu výstavby budou vnikat běžné odpady ze stavební činnosti. Při likvidaci odpadů je investor a dodavatel stavby povinen zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle příslušných legislativních opatření, tj. podle zákona č. 185/2001 Sb. a dalších předpisů z něho vyplývajících, zejména prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. V rámci kolaudačního řízení budou doloženy doklady o způsobu nakládání s odpady - jaké odpady při stavbě vznikly, jejich množství a způsob odstranění. Předpokládá se výskyt následujících stavebních odpadů: Kód odpadu Druh odpadu Kategorie stavební odpad beton O stavební odpad - cihla O stavební odpad dřevo O stavební odpad železo O směs kovů O kabely O asfalt bez dehtu - lepenka O asfalt s obsahem dehtu N vytěžená zemina O jiný stavební a demoliční materiál N tašky a keramické výrobky O sklo O plasty O 12. Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení je předmětem samostatné zprávy požární ochrany.

20 20

PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP

PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP Průvodní zpráva byla zpracována v souladu s Přílohou č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb. a zákonem č.183/2006 Sb. (Stavební zákon).

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: NOVOSTAVBA TRIBUNY, ul. Novoměstská, Chrudim Místo stavby:

Více

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Popis území stavby... 2 1.1 Charakteristika místa stavby... 2 1.2 Provedené průzkumy... 2 1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Stavební úpravy výměna povrchu fotbalového hřiště, TJ Depos Horní Suchá A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavební úpravy výměna povrchu fotbalového hřiště, TJ Depos Horní Suchá A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavební úpravy výměna povrchu fotbalového hřiště, TJ Depos Horní Suchá DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 3/2014 StavoSport s.r.o. Vypracoval: Marek Šmach 1 Obsah: A. Průvodní zpráva

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ:

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ: Zak. č. 176/13/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Těrlicko

Více

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n.

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Projekt

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ Zodpovědný projektant Ing. arch. Václav Zůna Místo stavby Investor Projektant Petr Hradil p.p.č. 123,. k.ú Aš AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, 352 01, AŠ e-mail: vazu@post.cz

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan

Více

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS Příloha: Chodov, Tovární ulice Komunikace pro pěší a parkoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: projektování dopravních staveb autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875,

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Severní stavební, Masarykova 633/318, Ústí n.l. Ing. Jan Bělík ml., Ing. Jiří Zapletal

Severní stavební, Masarykova 633/318, Ústí n.l. Ing. Jan Bělík ml., Ing. Jiří Zapletal A - Úvodní část A1 Identifikační údaje : Název akce : Stupeň PD: Místo akce : ČÍŽKOVICE - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ STUDIE Čížkovice Katastrální území: Čížkovice Kraj : Objednatel: Projektant : Ústecký Obec

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Investor: Město, Zákostelní 720, PSČ: 391 11 Projektant: Ing. Martin Pobuda, Hraběcí 320, 391

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č.

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/9 DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ) INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY U ZŠ ČERNOŠICE

VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY U ZŠ ČERNOŠICE VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY U ZŠ ČERNOŠICE A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Razítko a podpis (firemní,autorizační): 1/8 Obsah: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli... 3 A.1.3 Údaje

Více

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice Objednatel: Zhotovitel: Zodpovědný projektant: Obec Opatovice, Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice IČ: 26245906, tel./fax.: 568 422 142, e-mail:

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU SOŠ A SOU VYŠKOV

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU SOŠ A SOU VYŠKOV Víceúčelové sportovní hřiště v areálu SOŠ a SOU Vyškov Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, Sochorova 15 VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU SOŠ A SOU VYŠKOV Investor : Střední odborná

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva elektro. Kunice, Dolní Lomnice kvn, TS, knn pro RD

Průvodní a souhrnná technická zpráva elektro. Kunice, Dolní Lomnice kvn, TS, knn pro RD Průvodní a souhrnná technická zpráva elektro stavba : Kunice, Dolní Lomnice kvn, TS, knn pro RD Část stavby v rámci projektované lokality RD bude řešena v rámci regulačního plánu, který nahradí územní

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby Obsah Zásady organizace výstavby A) VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU... 2 B) VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ, PŘESUNY HMOT, SKLADÁKY... 2 LHŮTY VÝSTAVBY... 2 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB... 2

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní Pavlovice Stručný obsah: Žadatel J. K.,

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4 F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : F.1. ÚVOD F.1. Úvod F.2. Návrh F.3. Plošná a prostorová charakteristika F.4. Technické a konstrukční řešení Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/04

Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SPORTOVIŠTĚ OBCE BYSTŘIČKA. architektonická studie 9/2017

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SPORTOVIŠTĚ OBCE BYSTŘIČKA. architektonická studie 9/2017 ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SPORTOVIŠTĚ OBCE BYSTŘIČKA architektonická studie 9/2017 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název projektu Architektonické řešení sportoviště obce Bystřička lokalita sportovní areál TJ Sokol Bystřička

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA Obsah: Identifikační údaje stavby a investora...1 Přehled podkladů...1 Základní údaje...2 Důvod stavby...2 Charakter stavby...2 Správci a uživatelé...2 Napojení na dopravní infrastrukturu...2

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

A. Průvodní zpráva. (dle vyhl. 62/2013, kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)

A. Průvodní zpráva. (dle vyhl. 62/2013, kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) A. Průvodní zpráva (dle vyhl. 62/2013, kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) Ing. Hana Hanzlíková Ing. Václav Kuchynka Ing. Václav Kuchynka Obec Tuhaň, Tuhaň 91, 277 41 Tuhaň, IČ 00662178

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

K obci 47, Praha - Lipence. Adresa sídla: Na Baště Sv. Jiří 258/7, Praha 6 b) Jméno a příjmení hlavního projektanta:

K obci 47, Praha - Lipence. Adresa sídla: Na Baště Sv. Jiří 258/7, Praha 6 b) Jméno a příjmení hlavního projektanta: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě a) Název stavby: Přístavba základní školy v Praze - Lipencích b) Místo stavby: c) Předmět projektové dokumentace: Černošická 168/12, 155

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

: Obecní úřad Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice. Listů 4/ list 1

: Obecní úřad Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice. Listů 4/ list 1 info@kipbrno.cz Listů 4/ list 1 Technická zpráva VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Obsah: 1) Úvod 2) Technické a provozní údaje 3) Popis řešení 4) Uložení kabelu 5) Křížení s komunikací 6) BOZ 7) Nakládání s odpady Identifikační

Více

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín OBSAH 1 1. IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 2 1.1. IDENTIFIKACE 2 1.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 2 2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU

Více

Identifikační údaje. Průvodní zpráva

Identifikační údaje. Průvodní zpráva Identifikační údaje Stavba: Rekonstrukce chodníku na Náměstí Palackého v Sadské na západní straně od čp. 1100 (Norma) po č.p. 77 (Spořitelna) Stavebník: Město Sadská, Náměstí Palackého 1, Sadská, 289 12

Více

D.3.1. Technická zpráva

D.3.1. Technická zpráva D.3.1 Název akce: Čištění odpadních vod Hřivno kanalizace s výtlakem na ČOV Chotětov Část: SO 03 - D.3 Čerpací stanice - Přípojka n.n. Investor: Městys Chotětov Zakázkové číslo: VIS 2/16-006 Stupeň: Projekt

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křižany DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor / stavebník, Adresa : Obec Křižany Adresa

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 6 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více