SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005"

Transkript

1 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř Ostrava 1 tel.: , , mobil: fax: Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ ZPRÁVA Název akce: Stavebník: Stupeň dokumentace: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Sportovní areál Petřvald, okres Karviná Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby Ing. Vladimír Vašíček Ing. Vladimír Vašíček Ostrava, listopad 2005 Arch. číslo: MPe /1 Poč. stran: 21

2 2 OBSAH: A. Průvodní část 1. Identifikační údaje stavby 2. Identifikační údaje stavebníka 3. Zpracovatel projektové dokumentace 4. Účel stavby 5. Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz 6. Členění stavby na stavební objekty 7. Parcelní čísla stavebních pozemků a jejich vlastnictví 8. Přehled výchozích podkladů 9. Způsob provedení stavby 10. Etapizace výstavby B. Technická část Přílohy: 1. Území stavby 1.1 Charakteristika území stavby 1.2 Ochranná pásma 1.3 Podzemní a nadzemní překážky 1.4 Požadavky na kácení porostu a likvidace zeleně 1.5 Zábory zemědělského půdního fondu 2. Geologické a hydrogeologické poměry 3. Vlivy důlní činnosti 4. Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby 4.1 Všeobecně 4.2 Stručný popis stavebních objektů 5. Odpadní vody 5.1 Odpadní vody dešťové 5.2 Odpadní vody splaškové 6. Zásobování vodou 7. Zásobování plynem 8. Zásobování elektrickou energií 9. Řešení dopravy 9.1 Napojení na dopravní systém 9.2 Parkovací plochy 9.3 Napojení na místní komunikace a dopravní značení 10. Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace 11. Vliv stavby na životní prostředí 12. Požárně bezpečnostní řešení Situace 1: zábor ZPF Situace 1: stavební pozemek

3 3 A. PRŮVODNÍ ČÁST 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Sportovní areál Petřvald Petřvald, okres Karviná k. ú. Petřvald 2. Identifikační údaje stavebníka Stavebník: Město Petřvald Sídlo: Petřvald, ul. Gen. Svobody 511 IČ: Zpracovatel projektové dokumentace Zpracovatel projektové dokumentace: V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38, Ostrava 1 IČ: DIČ: CZ Hlavní inženýr projektu: Řešitelé: Ing. Vladimír Vašíček autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb, č. autorizace Ing. arch. Jaroslav Hoferek autorizovaný architekt č. autorizace Ing. Jiří Šafarčík autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. autorizace Ing. Petr Staněk aut. inženýr pro dopravní stavby č. autorizace Ing. Tomáš Jelínek autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

4 4 č. autorizace Účel stavby Ing. Norbert Kotyrba autorizovaný inženýr v oboru technická zařízení se specializací elekrotechnická zařízení č. aut V souvislosti se stále se zvyšujícími nároky na aktivní využití volného času dětí, mládeže a dospělých, vzniká ve městě Petřvald potřeba vytvoření sportovního centra, které by svou bezprostřední dostupností a nabídkou sportovního využití uspokojilo část sportovně založených občanů města a okolí. Svým rozsahem by se zamýšlené sportovní centrum mělo stát i případným zárodkem pro jeho pozdější rozšíření a vytvoření sportovního centra vyššího stupně s širokou škálou nabízených sportovních služeb. Územní předpoklady jsou pro rozšíření sportovní areálu dány. 5. Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz Stavba a její provoz je charakterizována především následujícími sportovišti: - krytá hala pro tenis, která je provedena jako zasouvací a umožňuje vytvoření otevřeného sportoviště v letním období - cvičební sál pro pohybové aktivity (aerobik, spinning apod.) - čtyři venkovní tenisové dvorce s antukovým povrchem a s rozměry pro závodní hru včetně cvičné stěny - víceúčelové venkovní hřiště pro provozování míčových her s možností provedení ledové plochy pro bruslení v zimním období - skate park s u-rampou a se základními překážkami vhodnými pro věkovou skupinu od šesti let - dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a jinými atrakcemi Sociální zařízení pro sportovce (šatny, umývárny, sprchy), jakož i administrativní zázemí a správa sportovního zařízení, jsou umístěny v sociálně-správním objektu, kde se nacházejí i prostory pro poskytnutí rychlého občerstvení. Stavba bude provozována především v denní době, tj. předpokládá se ukončení provozu venkovních sportovišť do hod. Základní ukazatele stavby: - plocha území stavby m 2 - plocha oploceného pozemku m 2 - zastavěná plocha uvnitř oploceného pozemku m 2 - zastavěná plocha vně pozemku 620 m 2 6. Členění stavby na stavební objekty Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 01 Krytá hala SO 02 Sociálně-správní objekt SO 03 Tenisové kurty

5 5 SO 04 SO 05 SO 06 SO 07 SO 08 SO 09 SO 10 SO 11 SO 12 SO 13 SO 14 SO 15 SO 16 SO 17 Cvičná stěna, sklad nářadí Víceúčelové hřiště Skate park Dětské hřiště Parkoviště, komunikace, chodníky Venkovní rozvody vody Kanalizace dešťová Kanalizace splašková Přípojka elektro Přemostění Venkovní osvětlení Terénní a sadové úpravy Oplocení Plynová přípojka 7. Parcelní čísla stavebních pozemků a jejich vlastnictví Stavba bude prováděna na pozemcích nacházejících se v k. ú. Petřvald, a to p. č. 2387, 2402, 2403, Pozemky jsou plně ve vlastnictví Města Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald, Petřvald u Karviné. Vlastní stavební pozemek se nachází v ploše umístěné uvnitř oplocení a v plochách budoucích přístupových komunikací a parkoviště. 8. Přehled výchozích podkladů Výchozími podklady pro zpracování předložené projektové dokumentace pro územní řízení byly zejména: - urbanistická studie Petřvald - Marjánka, Větérka, zpracovatel Urbanistické středisko Ostrava, stavební program investora - dokumentace pro územní řízení akce Sportovní areál Petřvald, okres Karviná, zpracovaná firmou V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o., Ostrava, březen Způsob provedení stavby Předpokládá se, že stavba bude provedena dodavatelským způsobem oprávněnou právnickou organizací, která bude vybrána ve výběrovém řízení, nevylučuje se provedení některých méně náročných částí stavby svépomocí občanů (např. dětské hřiště apod.). 10. Etapizace výstavby Výstavba sportovního areálu bude probíhat ve dvou etapách, a to v rozsahu:

6 6 1. etapa - zahrnuje výstavbu sociálně správního objektu, části sportovišť (skate park, dětské hříště, víceúčelové hřiště), přístupové cesty a parkoviště, příslušné inženýrské sítě, oplocení části areálu 1. etapy. Objekty 1. etapy: SO 02 SO 05 SO 06 SO 07 SO 08 SO 09 SO 10 SO 11 SO 12 SO 13 SO 14 SO 15 SO 16 SO 17 Sociálně-správní objekt Víceúčelové hřiště Skate park Dětské hřiště Parkoviště, komunikace, chodníky (část) Venkovní rozvody vody (část) Kanalizace dešťová (část) Kanalizace splašková Přípojka elektro Přemostění Venkovní osvětlení Terénní a sadové úpravy (část) Oplocení (část) Plynová přípojka (část) 2. etapa - zahrnuje výstavbu kryté tenisové haly, tenisových kurtů, cvičné stěny a skladu nářadí, doplnění inženýrských sítí a komunikačních ploch, doplnění oplocení. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 01 SO 03 SO 04 SO 08 SO 09 SO 10 SO 12 SO 15 SO 16 SO 17 Krytá hala Tenisové kurty Cvičná stěna, sklad nářadí Parkoviště, komunikace, chodníky (část) Venkovní rozvody vody (část) Kanalizace dešťová (část) Přípojka elektro (část) Terénní a sadové úpravy (část) Oplocení (část) Plynová přípojka (část) Rozhraní mezi etapami je patrné ze situačního výkresu, rozhraní u inženýrských sítí je uvedeno u popisu stavebních objektů (viz kapitola 4.2).

7 7 B. TECHNICKÁ ČÁST 1. Území stavby 1.1 Charakteristika území stavby Stavba se bude nacházet v klidné lokalitě, v místní části zvané Marjánka, Větérka nacházející se nedaleko centra města Petřvald. Prostor pro stavbu je nezastavěný, dostatečně velký a lze uvažovat i s budoucím rozšířením areálu o další typy sportovišť. Území je v podstatě rovinné, původní terénní proláklina byla zasypána, zrekultivována a zatravněna. Při zavážení terénní nerovnosti byl vytvořen zemní drén odvádějící prosakující srážkovou vodu z daného území do kanalizace vedoucí podél ulice 2. května. Vzhledem k tomu, že ulice Okrajová stoupá západním směrem podél rodinných domkům je mezi touto ulicí a územím stavby poměrně hluboký terénní příkop. Území stavby je v současné době vymezeno místními komunikacemi - ul. 2. května a ul. Okrajová - a tělesem stávající vlečky OKD Michálkovice - Poruba. Podél jižní hranice území je vedeno vysoké napětí 22 kv, podél východní hranice rovnoběžně s ulicí 2. května je veden vzdušný kabel na betonových sloupech a vedle komunikace na straně budoucí stavby se nachází kanalizace se třemi betonovými šachtami. Téměř uprostřed území se nachází oplocené vyústění důlního díla. V budoucnu se předpokládá, že zhruba v prostoru kolem dnešní ulice 2. května, povede daným územím rychlostní komunikace, přičemž doporučená stavební čára pro výstavbu sportovního areálu byla stanovena 30 m od okraje budoucí komunikace. 1.2 Ochranná pásma Při situačním uspořádání jednotlivých objektů sportovního areálu je nutno respektovat ochranná pásma, a to: - ochranné pásmo vyústění důlního díla o poloměru 25 m se středem v místě vyústění - ochranné pásmo budoucí rychlostní komunikace ve vzdálenosti 30 m od okraje této komunikace - ochranné pásmo vn 22 kv ve vzdálenosti 7 m od krajních vodičů - ochranné pásmo dráhy - báňské vlečky Michálkovice-Poruba - do vzdálenosti 30 m od osy příslušné koleje 1.3 Podzemní a nadzemní překážky V místě staveniště jednotlivých stavebních objektů nebyly známy žádné podzemní a nadzemní překážky s výjimkou již popsaných inženýrských sítí (VN, kanalizace, důlní vyústění).

8 8 1.4 Požadavky na kácení porostu a likvidace zeleně Na pozemku stavby se nenacházejí vzrostlé stromy ani křoviny a nejsou žádné požadavky na kácení porostu a likvidací zeleně. 1.5 Zábory zemědělského půdního fondu Pozemek p. č v k. ú. Petřvald, vedený jako ovocný sad, bude ovlivněn stavbou, a to zejména v souvislosti s výstavbou objektů SO 08 Parkoviště, komunikace, chodníky a SO 13 Přemostění - trubní propust, které jsou částečně situovány na tomto pozemku. Pozemek v dotčeném místě svými reliéfem vytváří poměrně mohutný, hluboký a široký odvodňovací příkop. Kulturní vrstvy z plochy zasažené stavbou budou sejmuty v tl. cca 0,2 m a uloženy na mezideponii na stavebním pozemku (p. č. 2403) a poté použity k jemným terénním a sadovým úpravám v rámci stavby. Rozsah vynětí ze zemědělského půdního fondu: - celková plocha k trvalému vynětí (část p. č. 2402) m 2 - z toho plocha zastavěná stavbou m 2 - sejmutá kubatura kulturních vrstev... 37,2 m 3 V průběhu realizace stavby musí být zajištěno dodržení následujících podmínek: 1. Hranice záboru zemědělské půdy dle souhlasu budou v terénu viditelně vyznačeny a respektovány při geodetickém zaměření dokončené stavby. 2. Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy v rozsahu 38 m 3. skryté zeminy budou skladovány odděleně v prostoru staveniště a chráněny proti poškození stavební činnosti, erozí, zaplevelením a zcizením. Skryté zeminy budou využity k zemědělským účelům na zbylé části pozemku. 3. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením zemin bude veden proto (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení využívání těchto zemin. 4. Zahájení stavebních prací na skrývkách zemin bude oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 2. Geologické a hydrogeologické poměry Základovou půdu představují v dané hloubce antropogenní navážky karbonské hlušiny. Vzorky násypů odebrané v rámci archivního průzkumu byly podle makropopisu řazeny do třídy Y, resp. G-FY. Danou informaci je však s ohledem na charakter navážek považovat za bodovou. Uvedené materiály jsou nehomogenní, přičemž ve vazbě na hlinité polohy uvnitř násypů zde existuje možnost nerovnoměrného sedání aktivního podzákladí, takže navážky jsou obecně pro přímé zakládání nevhodné. Jsou zhutnělé jen tíhou nadloží, při povrchu jsou jejich vlastnosti ovlivněny povětrnostními vlivy. Stáří násypů je více než 11 let - v době realizace výše uváděného archivního průzkumu již násypy v zájmovém území byly.

9 9 Jako základová půda na rozdíly sedání citlivých objektů jsou takovéto násypy obecně nevhodné, vzhledem k nízké ulehlosti a neznámému prostorovému rozšíření cizorodých těles. při značné prostorové rozkolísanosti lze pro celou mocnost násypu orientačně odhadovat modul přetvárnosti MPa. Příměs uhelné substance v hlušinách navozuje možnost nežádoucího zapálení, práce s otevřeným ohněm třeba omezit na minimum a realizovat velmi opatrně. Těžitelnost zemin se bude pohybovat převážně ve třídě 3 (cca 90 %), lokálně se může vyskytnout třída 4. Podzemní voda se v hloubce založení objektu nevyskytuje, hladina vody byla naražena v úrovni -4,7-8,6 m a po ustálení byla zaměřena v hloubce 6,9-8 m. Navážky mají značně nehomogenní charakter a jsou tvořeny převážně zrnitostně nevytříděnou důlní hlušinou s nepravidelným podílem hlinité příměsi a výskytem masivních úlomků karbonských hornin (prachovce, pískovce, méně jílovce) s proměnlivým stupněm navětrání; místy se nepravidelně vyskytují i propálené červené polohy o mocnosti 0,3-3,2 m. Horninové úlomky jsou ostrohranné o velikosti převážně do 5-10 cm, méně cm, výjimečně nad 25 cm. V navážkách se dále vyskytují hlinité polohy s kolísavým obsahem úlomků hlušinové sypaniny, stavebního odpadu, případně štěrkových valounů; místy byly v navážkách dokumentovány také velmi vlhké písčité polohy. Výše popisované navážky jsou překryty rekultivační vrstvou kulturních zemin, přičemž orniční vrstva dosahuje mocnosti převážně 0,3 m, podorniční vrstva tvořená prachovitou hlínou tuhé a pevné konzistence pak 0,5. 1,1 m. 3. Vlivy důlní činnosti Zájmové území je z důlního hlediska situováno v jihovýchodní části pro černé uhlí zrušeného dobývacího prostoru DP Petřvald II, naposledy ve správě státního podniku DIAMO, odštěpný závod Odra. Po utlumení klasického dobývání černého uhlí byl ve stejné rozloze následně stanoven DP na hořlavý zemní plyn (HZP) vázaný na zbylé uhelné zásoby pro podnik OKD, DPB, a.s. v Paskově. Případná těžba HZP však nebude způsobovat další deformace a škody na povrchových objektech. V Mapě důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava-město a přilehlých katastrálních územích okresu Karviná je staveniště na ploše C 2 - mimo doznívající důlní vlivy a nejsou nutná zvláštní opatření proti účinkům poddolování.

10 10 4. Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby 4.1 Všeobecně Celkové architektonické a stavebně-technické řešení stavby je ve své podstatě předurčeno vybranými typy sportovišť a dále vlastní montovanou teleskopickou halou, která společně se sociálně-správní budovou bude tvořit dominantní povrch sportovního areálu. Urbanistické řešení sportovního areálu je vedeno snahou o minimalizaci nároků na pozemky při současném respektování nároků sportovišť a provozního řešení. 4.2 Stručný popis stavebních objektů SO 01 Krytá hala Objekt kryté haly byl vybrán investorem na základě prohlídky již realizované haly ve Znojmě. Nositelem licence a dokumentace objektu je firma ČAS Znojmo, s. r. o., Dobšická 2, Znojmo. Jedná o skládací halu rozměrů 21,118 x 38,3 metru, ve které je umístěn jeden tenisový kurt s odpovídajícími vedlejšími plochami. Ve štítových stěnách haly jsou vstupní otvory. Po stránce konstrukční se jedná o teleskopickou halu sestavenou z osmi kovových pohyblivých dílů, které se navzájem do sebe zasouvají směrem ke štítovým stěnám, což umožní vytvoření otevřeného tenisového dvorce v letním období. Hala je opláštěna komůrkovým polykarbonátem (při ohni nekapajícím) a v rámci dodávky je vybavena elektroinstalací, osvětlením, pojezdem haly, kolejemi, těsněním, jakož i hracím povrchem z umělé trávy. V rámci předmontáže je nezbytné provést zemní práce, drenáž, základy, násypy pod hrací plochou. Vytápění haly bude zabezpečeno plynovými vytápěcími jednotkami. SO 02 Sociálně správní objekt Sociálně správní objekt je přízemní budova půdorysných rozměrů 30,2 x 14,6 m s výškou střešního hřebene nad terénem 6 m. Po stránce dispoziční jsou v objektu umístěny: - klubovní prostory včetně bufetu umožňující rychlé občerstvení - univerzální cvičební sál pro sporty typu aerobik, spinning, posilovna apod. - technická místnost s plynovými spotřebiči - šatny a umývárny s kabinami, WC pro muže a ženy s kapacitou 28 žen a 43 muži - sklady údržby - kancelář správce Vstupní zádveří umožňuje jednak vstup do sociálně správní budovy, jednak umožňuje přímý přechod sportovců z šaten do haly a naopak. Po stránce konstrukční se jedná o budovu s nosnými obvodovými stěnami, cihelné jsou rovněž veškeré příčky.

11 11 Zastřešení objektu je provedeno dřevěným krovem, na kterém je uložena plechová krytina z poplatovaného plechu. Stropní konstrukci nad půdorysem objektu tvoří soustava ocelových nosníků, která je opatřena podhledem a tepelnou izolací. Stropní konstrukce vynáší rovněž dřevěný krov. Základy tvoří betonové základové spáry. Podlahy v objektu budou z převážné části z keramických dlaždic, ve cvičebním sále je navržena pružná dřevěná podlaha. Okna jsou plastová, dvojitě zasklená, plastové jsou rovněž prosklené vstupní dveře. Vnitřní dveře dřevěné s dřevěnými zárubněmi. Vnitřní omítky vápenné, v sociálních zařízeních obklad stěn keramickými obkladačkami do výše 2,0 m. Vnější omítky vápenocementové opatřené fasádním nátěrem. Vytápění. Budova bude vytápěna plynovým kotlem, který bude umístěn v technické místnosti. V jednotlivých místnostech budou desková otopná tělesa s termostatickými ventily. Rozvody se provedou z plastových nebo měděných trubek. Zdravotechnika Do sociální části budovy bude přivedena pitná voda k zařizovacím předmětům a ohřívači teplé užitkové vody (TUV). Splaškové vody budou odvedeny na venkovní splaškovou kanalizaci. Dešťové vody za střechy budovy budou svedeny do dešťové kanalizace. SO 03 Tenisové kurty Čtyři tenisové dvorce jsou situovány v severní části sportovního areálu. Orientace hřišť je podélnou osou ve směru sever-jih. Plocha jednoho hřiště má základní rozměry 36,57 x 18,27 m, po obou stranách hrací plochy pro čtyřku jsou rozběhy 3,565 m, za základními čarami 5,765 m. Konstrukce hrací plochy bude prováděna na upraveném podloží ve střechovitém spádu 0,5 %. Konstrukční vrstvy jsou ukládány ve spádu 0,5 % od příčné osy hřiště (od sítě) směrem k zadnímu okraji a jsou tvořeny: - filtrační vrstva - nosná vrstva ze škvárových nebo štěrkových materiálů - dynamická vrstva - povrch z antuky zrnitosti 0-3 mm Hřiště je po obvodě ohraničeno betonovými obrubníky, aby nedocházelo k porušení konstrukce hrací plochy na okrajích a k prorůstání plochy. Předpokládá se, že filtrační vrstva bude odvodněna drenážními trubkami zaústěnými do vsakovacích jímek.

12 12 Oplocení hřiště je provedeno z drátěného pletiva s poplastovaným povrchem a ocelovými sloupky ve vzdálenosti cca 3,0 m. Maximální výška oplocení 4,0 m. Vstupy pro hráče resp. pro obsluhu jsou převážně umístěny v zadních stěnách. SO 04 Cvičná stěna, sklad nářadí Jedná se o malý přízemní objekt u severního oplocení areálu, postavený v tradiční zděné technologii. Je zde umístěn pro snadný příjezd s materiálem. Obsahuje dvě místnosti, jedna jako sklad na potřeby pro provoz kurtů, druhá jako sklad antuky. Západní stěna objektu bude zvýšená a opatřená naznačenou sítí na omítce, aby mohla sloužit zároveň jako tréninková zeď. SO 05 Víceúčelové hřiště Jako víceúčelové hřiště bude vybrán kompletizovaný výrobek typ s naznačenou brankou, o rozměrech 30,02 x 15,50 m. Do plochy hřiště se může umístit tenisový kurt, hřiště pro volejbal, nohejbal a tréninkově házenou a malou kopanou. V zimě je možnost bruslení. Povrch hřiště je umělý, hřiště je opatřeno mantinely, v místech branek jsou mantinely zvýšeny. SO 06 Skate park Na vymezené ploše s tvrdým betonovým povrchem budou umístěna zařízení pro skate sport. Po stránce konstrukční bude plocha tvořena betonovou deskou tl. cca 150 mm, opatřenou vsypem. Betonová deska bude uložena na vrstvě štěrkodrti tl. 300 mm. SO 07 Dětské hřiště Pro dětské hřiště je určena plocha před šatnami, v místě, viditelném z celého areálu. Jedná se o plochu, která je zčásti zpevněná, zčásti zatravněná a s plochou pískoviště. Na ploše jsou umístěna zařízení pro dětské hry a pohybové cvičení. Rozsah zařízení a náplň bude navržena s vybraným dodavatelem hřiště. Hygienické limity mikrobiálního a parazitárního znečištění písku, jakož i ostatního materiálu, tvořícího povrch ploch pro hry dětí, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 464/2000 Sb., a to a) maximální přípustné množství v 1 g vzorku pro - fekální koliformní bakterie 10 - fekální streptokoky 10 b) písek nesmí obsahovat salmonely a vajíčka geohelmintů ve 100 g vzorku SO 08 Parkoviště, komunikace, chodníky V rámci tohoto stavebního objektu jsou řešeny následující části: - přístupová komunikace k areálu z ulice - parkoviště osobních automobilů před areálem - vnitřní komunikační a zpevněné plochy - chodníky Přístupová komunikace je dvousměrná komunikace šířky 5,5 m s povrchem ze zámkové dlažby. Komunikace je jednostranně vyspádovaná směrem k okrajům a odvodněna směrem do dešťové kanalizace. Po stránce konstrukční je skladba komunikace následující:

13 13 - zámková dlažba mm - pískové lože mm - štěrkodrť mm - štěrkopísek mm Celková tloušťka konstrukce mm Komunikace je lemována betonovými silničními obrubníky osazenými do betonového lože. Parkoviště osobních automobilů je umístěno těsně před vstupem do oploceného areálu a jeho kapacita činí 20 stání pro osobní automobily a 2 stání pro automobily osob se sníženou schopností pohybu. Povrch parkoviště je tvořen zámkovou dlažbou. Jednotlivá parkovací stání jsou odlišena barevnými pruhy z dlažby. Plocha je lemována betonovými obrubníky a odvodněna směrem do dešťové kanalizace. Vnitřní komunikační a zpevněné plochy jsou určeny převážně pro pěší provoz s malou četností motorové dopravy sloužící především pro zabezpečení provozu a chodu sociálněsprávní budovy. Povrch vnitřních komunikací je tvořen zámkovou dlažbou. Chodníky jsou provedeny jako dlážděné ze zámkové dlažby. SO 09 Venkovní rozvody vody Pro sportovní areál se přivede pitná voda přípojkou DN 50 z řadu DN 100 ve vlastnictví SmVaK, který je veden ul. Okrajová. Přípojka bude délky 160 m. Voda bude používána v SO 2 Sociálně správním objektu, a dále ke kropení SO 03 Tenisových kurtů a SO 05 Víceúčelového hříště. Celková potřeba vody 16,2 m 3 /den a za rok to je 3100 m 3 /rok. Maximální potřeba vody 3, 58 l/sec. Pro zabezpečení požární vody bude zřízen v zeleném pásu podél ulice Okrajová nadzemní požární hydrant napojený na městský vodovodní řad DN 100. V rámci 1. etapy se provedou venkovní rozvody až do objektu SO 02 Sociálně-správní objekt, v rámci 2. etapy se provedou rozvody z SO 02 k tenisovým kurtům. SO 10 Dešťová kanalizace Odvádí dešťové vody ze střechy objektu sociálně-správní budovy, skladu nářadí a vnitřních komunikací do hloubkové drenáže, která prochází areálem. V místě napojení na drenáž se vybuduje šachta, do které budou přitékat dešťové vody ze čtyř větví dešťové kanalizace. V rámci 1. etapy se provede kanalizace až po šachtici Š 105 včetně. SO 11 Splašková kanalizace Odvádí splaškové vody ze sociálně-správní budovy do kanalizace ve vlastnictví SmVaK, do ulice Okrajová kde se napojí na šachtu Š14. Délka přípojky DN 200 bude cca 130 m se čtyřmi revizními šachtami. Množství odpadních splaškových vod bude činit 1730 m 3 /rok.

14 14 SO 12 Přípojka elektro Základní technické údaje: Napěťové soustavy 3 PEN stř. 50Hz, 230/400V, síť TN-C Vnější vlivy dle ČSN AB 8 venkovní prostor Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - prostory nebezpečné Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-C základní ochrana Energetická bilance - soudobý výkon Pp = max.16 kw Popis technického řešení: Pro napojení objektu sportovního areálu bude zřízena nová elektropřípojka NN400V, a to ze stávající rozvodné sítě SME. Napojení elektropřípojky bude provedeno z nejbližšího betonového stožáru u vjezdu do areálu,na němž se umístí pojistková jistící skříň pro odjištění přípojky. Z této skříně bude přípojka provedena samonosným izolovaným kabelem typu 1- AES 4Bx16mm2 zavěšeném na konzolách na nových betonových stožárech. Elektropřípojka bude ukončena v novém elektroměrovém rozváděči,který se umístí ve zděném pilíři v oplocení areálu u vstupní brány. Přívodní kabel bude při sestupu z koncového stožáru do země k elektroměrovému rozváděči do výšky 2m nad zemí chráněn plechovým zákrytem proti mechanickému poškození.v úseku od elektroměrového rozváděče k rozváděči v provozní budově bude přívodní kabel uložen ve výkopu. Nové uzemnění rozváděčů bude tvořené zemnícím páskem FeZn 30x4mm uloženém ve společném výkopu s kabelem tak,aby přechodový odpor uzemnění nepřekročil 5 ohmů. Při likvidaci odpadů je investor a dodavatel stavby povinen zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle příslušných legislativních opatření, tj. podle zákona č. 185/2001 Sb. a dalších předpisů z něho vyplývajících, zejména prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. V rámci 1. etapy se provedou venkovní rozvody až do objektu SO 02, v rámci 2. etapy se provede napojení objektu SO 01 a SO 04. SO 13 Trubní propust Pro přivedení nové příjezdní komunikace ke sportovnímu areálu bude pro překlenutí stávajícího terénního příkopu provedeno přemostění novým trubním propustem. Po stránce dispozičního uspořádání příčného řezu je na trubním propustu komunikace šířky 5,5 m mezi zvýšenými obrubami. Propust je opatřen ocelovým zábradlím výšky 1,1 m.

15 15 Po stránce konstrukčního uspořádání je trubní propust navržen z prefabrikovaných železobetonových kruhových trub DN 800. Hrdlové trouby budou vyrobeny z železobetonu C 40/50 s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA 1. Čela propustu jsou z monolitického pohledového betonu C 30/37 - XC 4, XF 3 a vyztužena ocelí Ve dně se provede úprava koryta dlažbou z lomového kamene. SO 14 Venkovní osvětlení Základní technické údaje: Napěťové soustavy 1 PEN stř. 50Hz, 230V, síť TN-C Vnější vlivy dle ČSN AB 8 venkovní prostor Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - prostory nebezpečné Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-C základní ochrana Energetická bilance - soudobý výkon Pp = max.1 kw Popis technického řešení: Pro osvětlení parkoviště a příjezdní komunikace do sportovního areálu bude zřízeno nové venkovní osvětlení pomocí venkovních výbojkových svítidel,která budou umístěna na nových betonových stožárech. Napojení bude provedeno ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení z nejbližšího betonového stožáru u vjezdu do areálu samonosným izolovaným kabelem typu 1-AES 2Bx16mm2 zavěšeném na konzolách na nových betonových stožárech,které jsou společné i pro elektropřípojku. SO 15 Terénní a sadové úpravy Terénní úpravy mimo úpravy kolem objektu (úpravy kolem objektu jsou součástí příslušných SO) spočívají v jemném napojení terénu kolem objektu na stávající terén s doplněním ozelenění. K jemným terénním úpravám se využije stávající sejmutá ornice, resp. podornice. SO 16 Oplocení Celý areál bude oplocen plotem z poplastovaného drátěného pletiva s výškou sítě 2,43 m, které bude nataženo mezi ocelovými sloupky vsazenými do betonových patek. Na přístupových cestách budou v oplocení umístěny 2 brány šířky 4 m s nesymetrickými křídly tak, aby sloužily zároveň jako vstupní branky.

16 16 S ohledem na možné šíření hluku ze skate parku bude oproti sportovišti upraveno oplocení tak, aby svým charakterem odpovídalo protihlukové stěně (polykarbonátová výplň). SO 17 Plynová přípojka Pro vytápění SO 01 a SO 02 a ohřev TUV bude do areálu přiveden přípojkou DN 25 středotlaký (STL) plyn. Přípojka se napojí na středotlaký rozvod ve správě SmP Ostrava. V místě spotřeby se STL redukuje na nízkotlaký tlak (NTL). Délka přípojky bude 250 m. Potřeba zemního plynu Celková max. potřeba zemního plynu 17,7 m 3 /hod m 3 /rok 5. Odpadní vody 5.1 Odpadní vody dešťové Odpadní dešťové vody ze střechy sociální budovy, komunikací a zpevněných ploch budou svedeny do páteřní dešťové kanalizace a šachticí napojeny na stávající hloubkovou drenáž, která prochází areálem. 5.2 Odpadní vody splaškové Splašková kanalizace odvádí splaškové vody ze sociálně-správní budovy do kanalizace ve správě SmVaK Ostrava. Splašková kanalizace se napojí v ulici Okrajová na stávající šachtici Š 14. Množství odváděných splaškových vod 1730 m 3 /rok 6. Zásobování vodou Pitná voda bude do areálu přivedena přípojkou DN 50 z řadu DN 100 ve správě SmVaK Ostrava, který se nachází v ulici Okrajová. Spotřeba vody Maximální potřeba vody 16,2 m 3 /den 3100 m 3 /rok 3,58 l/sec Pro zabezpečení požární vody bude zřízen v zeleném pásu podél ul. Okrajová u parcely 2381 požární nadzemní hydrant, který bude napojen na městský vodovodní řád DN 100.

17 17 7. Zásobování plynem Pro vytápění objektů a ohřev teplé vody bude do areálu vedena plynovodní přípojka DN 25 středotlakého plynu, která je napojena na středotlaký plynovod PE 160 ve správě SmP Ostrava. V místě spotřeby STL se redukuje na nízkotlaký tlak (NTL). Spotřeba zemního plynu 17,7 m 3 /hod m 3 /rok 8. Zásobování elektrickou energií Pro napojení objektu sportovního areálu bude zřízena nová elektropřípojka NN400V a to ze stávající rozvodné sítě SME. Napojení elektropřípojky bude provedeno z nejbližšího betonového stožáru u vjezdu do areálu,na němž se umístí pojistková jistící skříň pro odjištění přípojky. Z této skříně bude přípojka provedena samonosným izolovaným kabelem typu 1- AES 4Bx16mm2 zavěšeném na konzolách na nových betonových stožárech.elektropřípojka bude ukončena v novém elektroměrovém rozváděči,který se umístí ve zděném pilíři v oplocení areálu u vstupní brány. Energetická bilance - soudobý výkon P p = max. 16 kw 9. Řešení dopravy 9.1 Napojení na dopravní systém Sportovní areál bude napojen na stávající komunikační systém a bude přístupný ze dvou stran: - z ulice Okrajová bude přístupný pro motorizované i nemotorizované návštěvníky areálu - z bezejmenné ulice vedoucí podél vlečky, odkud se předpokládá zásobování areálu, přísun materiálu pro sportoviště, jakož i případný vjezd pro obsluhu. 9.2 Parkovací plochy Před sportovním areálem se bude nacházet parkoviště pro osobní automobily návštěvníků s celkovým počtem 22 stání, z čehož dvě stání budou vyhrazena osobám s omezenou schopností pohybu. 9.3 Napojení na místní komunikace a dopravní značení Obslužná komunikace je napojena na místní komunikaci ulici Okrajovou a na bezejmennou komunikaci v severní části zájmového území u vlečky OKD přes nezvýšený pás tvořený betonovou předlažbou. U napojení bude osazena na hlavní komunikaci značka P4 - hlavní komunikace, na navrhované obslužné komunikaci značka P4 dej přednost v jízdě. Totéž označení je i na opačné straně u napojení na stávající komunikaci.

18 18 Vertikálními dopravními značkami IP 11b Parkoviště (kolmé stání) bude z obou stran označeno parkoviště a stání pro imobilního účastníka bude označeno horizontálním značením V 10f a vertikální značkou IP 12 + O Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace Sociálně-správní objekt bude přístupný pro osoby se sníženou možností pohybu a orientace. Vstup do objektu bude přímo z terénu z přístupové komunikace, výškový rozdíl při vstupu nebude větší než 20 mm. V objektu je umístěna kabina WC a šatny se sprchou pro muže a ženy, určené pro tyto osoby se sníženou možností pohybu a orientace. Tyto místnosti budou vybaveny zařizovacími předměty včetně všech madel dle bodu 2.4, přílohy č. 1, Vyhl. 369/2001 Sb. a publikace Bezbariérové řešení staveb ABF Před vstupem do tohoto WC a šaten bude umístěn symbol mezinárodní přístupnosti. Dveře do objektu a místností určených pro tyto osoby budou opatřeny madly, prosklené části dveří budou opatřeny značením. Návrh dopravního řešení plně respektuje technické požadavky zabezpečující užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, které jsou obsaženy ve vyhlášce č. 369/01 Sb. Úpravy, které slouží osobám s omezenou schopností pohybu a orientace jsou zakresleny ve výkresu situace objektu SO 08 Parkoviště, komunikace, chodníky. Je navržen 40 cm varovný pás mezi vozovkou a chodníkem a signální pás 80 cm od vchodu do sociálně správního objektu k pásu varovnému. Přechody pro chodce mají snížený obrubník a varovný pás. Úpravy snížením obrubníků a umístění pásů jsou rovněž vyznačeny na výkresu situace SO Vliv stavby na životní prostředí 11.1 Provoz stavby Provozování stavby Sportovní areál Petřvald nebude mít negativní vliv na své okolí z hlediska životního prostředí. jedná se o sportovní areál v zeleni, který neprodukuje žádné negativní zplodiny do svého okolí. Areál, zejména venkovní sportoviště, nebude provozován v noční době. Na základě posouzení vlivu hluku lze konstatovat, že nedojde: a) k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době, b) k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny dopravního hluku v denní době Výstavba Při výstavbě dojde k částečným negativním dopadům pouze v omezeném časovém úseku. Stavební práce budou doprovázeny hlukem z činnosti stavebních zařízení a zvýšené koncentrace dopravní techniky transportující stavební materiál, hladina hluku však vzhledem k rozsahu prací nepřesáhly hodnoty stanovené hygienickými předpisy.

19 19 Prašnost na přístupových komunikacích bude omezena skrápěním, automobily budou před vjezdem na veřejné komunikace čištěny tak, aby nedošlo k jejich zablácení. V průběhu výstavby budou vnikat běžné odpady ze stavební činnosti. Při likvidaci odpadů je investor a dodavatel stavby povinen zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle příslušných legislativních opatření, tj. podle zákona č. 185/2001 Sb. a dalších předpisů z něho vyplývajících, zejména prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. V rámci kolaudačního řízení budou doloženy doklady o způsobu nakládání s odpady - jaké odpady při stavbě vznikly, jejich množství a způsob odstranění. Předpokládá se výskyt následujících stavebních odpadů: Kód odpadu Druh odpadu Kategorie stavební odpad beton O stavební odpad - cihla O stavební odpad dřevo O stavební odpad železo O směs kovů O kabely O asfalt bez dehtu - lepenka O asfalt s obsahem dehtu N vytěžená zemina O jiný stavební a demoliční materiál N tašky a keramické výrobky O sklo O plasty O 12. Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení je předmětem samostatné zprávy požární ochrany.

20 20

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n.

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Projekt

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Investor: Město, Zákostelní 720, PSČ: 391 11 Projektant: Ing. Martin Pobuda, Hraběcí 320, 391

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4 F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : F.1. ÚVOD F.1. Úvod F.2. Návrh F.3. Plošná a prostorová charakteristika F.4. Technické a konstrukční řešení Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

b) Místo stavby Městský úřad Bílovec, parcel č. 2168/3, katastrální území Bílovec - město

b) Místo stavby Městský úřad Bílovec, parcel č. 2168/3, katastrální území Bílovec - město TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě a) Název stavby Demolice objektu na parcele č. 2168/3 v k.ú. Bílovec - město b) Místo stavby Městský úřad Bílovec, parcel č. 2168/3, katastrální území

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

ᛧ則VODNÍ Z ÁVA 1. Identifikační údaje 2. Výsledky provedených průzkumů a měření 3. Charakteristika staveniště 4. Navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 5. Nároky na

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 3 2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST POD NÁDRAŽÍM ÚZEMNÍ STUDIE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Invest@Property consulting s.r.o., Jaurisova 4, 140 00 Praha 4 Datum: 05/2014 0/10 OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Více

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o. V Zátiší

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

Technická zpráva. k dopravnímu řešení

Technická zpráva. k dopravnímu řešení Technická zpráva k dopravnímu řešení a) Identifikační údaje objektu Název akce : Obytná zóna - II. etapa Obytná skupina Na Bábě / I. etapa / Stavební část A2 Dopravní řešení Město : Domažlice Městský úřad

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více