SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005"

Transkript

1 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř Ostrava 1 tel.: , , mobil: fax: Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ ZPRÁVA Název akce: Stavebník: Stupeň dokumentace: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Sportovní areál Petřvald, okres Karviná Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby Ing. Vladimír Vašíček Ing. Vladimír Vašíček Ostrava, listopad 2005 Arch. číslo: MPe /1 Poč. stran: 21

2 2 OBSAH: A. Průvodní část 1. Identifikační údaje stavby 2. Identifikační údaje stavebníka 3. Zpracovatel projektové dokumentace 4. Účel stavby 5. Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz 6. Členění stavby na stavební objekty 7. Parcelní čísla stavebních pozemků a jejich vlastnictví 8. Přehled výchozích podkladů 9. Způsob provedení stavby 10. Etapizace výstavby B. Technická část Přílohy: 1. Území stavby 1.1 Charakteristika území stavby 1.2 Ochranná pásma 1.3 Podzemní a nadzemní překážky 1.4 Požadavky na kácení porostu a likvidace zeleně 1.5 Zábory zemědělského půdního fondu 2. Geologické a hydrogeologické poměry 3. Vlivy důlní činnosti 4. Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby 4.1 Všeobecně 4.2 Stručný popis stavebních objektů 5. Odpadní vody 5.1 Odpadní vody dešťové 5.2 Odpadní vody splaškové 6. Zásobování vodou 7. Zásobování plynem 8. Zásobování elektrickou energií 9. Řešení dopravy 9.1 Napojení na dopravní systém 9.2 Parkovací plochy 9.3 Napojení na místní komunikace a dopravní značení 10. Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace 11. Vliv stavby na životní prostředí 12. Požárně bezpečnostní řešení Situace 1: zábor ZPF Situace 1: stavební pozemek

3 3 A. PRŮVODNÍ ČÁST 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Sportovní areál Petřvald Petřvald, okres Karviná k. ú. Petřvald 2. Identifikační údaje stavebníka Stavebník: Město Petřvald Sídlo: Petřvald, ul. Gen. Svobody 511 IČ: Zpracovatel projektové dokumentace Zpracovatel projektové dokumentace: V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38, Ostrava 1 IČ: DIČ: CZ Hlavní inženýr projektu: Řešitelé: Ing. Vladimír Vašíček autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb, č. autorizace Ing. arch. Jaroslav Hoferek autorizovaný architekt č. autorizace Ing. Jiří Šafarčík autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. autorizace Ing. Petr Staněk aut. inženýr pro dopravní stavby č. autorizace Ing. Tomáš Jelínek autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

4 4 č. autorizace Účel stavby Ing. Norbert Kotyrba autorizovaný inženýr v oboru technická zařízení se specializací elekrotechnická zařízení č. aut V souvislosti se stále se zvyšujícími nároky na aktivní využití volného času dětí, mládeže a dospělých, vzniká ve městě Petřvald potřeba vytvoření sportovního centra, které by svou bezprostřední dostupností a nabídkou sportovního využití uspokojilo část sportovně založených občanů města a okolí. Svým rozsahem by se zamýšlené sportovní centrum mělo stát i případným zárodkem pro jeho pozdější rozšíření a vytvoření sportovního centra vyššího stupně s širokou škálou nabízených sportovních služeb. Územní předpoklady jsou pro rozšíření sportovní areálu dány. 5. Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz Stavba a její provoz je charakterizována především následujícími sportovišti: - krytá hala pro tenis, která je provedena jako zasouvací a umožňuje vytvoření otevřeného sportoviště v letním období - cvičební sál pro pohybové aktivity (aerobik, spinning apod.) - čtyři venkovní tenisové dvorce s antukovým povrchem a s rozměry pro závodní hru včetně cvičné stěny - víceúčelové venkovní hřiště pro provozování míčových her s možností provedení ledové plochy pro bruslení v zimním období - skate park s u-rampou a se základními překážkami vhodnými pro věkovou skupinu od šesti let - dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a jinými atrakcemi Sociální zařízení pro sportovce (šatny, umývárny, sprchy), jakož i administrativní zázemí a správa sportovního zařízení, jsou umístěny v sociálně-správním objektu, kde se nacházejí i prostory pro poskytnutí rychlého občerstvení. Stavba bude provozována především v denní době, tj. předpokládá se ukončení provozu venkovních sportovišť do hod. Základní ukazatele stavby: - plocha území stavby m 2 - plocha oploceného pozemku m 2 - zastavěná plocha uvnitř oploceného pozemku m 2 - zastavěná plocha vně pozemku 620 m 2 6. Členění stavby na stavební objekty Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 01 Krytá hala SO 02 Sociálně-správní objekt SO 03 Tenisové kurty

5 5 SO 04 SO 05 SO 06 SO 07 SO 08 SO 09 SO 10 SO 11 SO 12 SO 13 SO 14 SO 15 SO 16 SO 17 Cvičná stěna, sklad nářadí Víceúčelové hřiště Skate park Dětské hřiště Parkoviště, komunikace, chodníky Venkovní rozvody vody Kanalizace dešťová Kanalizace splašková Přípojka elektro Přemostění Venkovní osvětlení Terénní a sadové úpravy Oplocení Plynová přípojka 7. Parcelní čísla stavebních pozemků a jejich vlastnictví Stavba bude prováděna na pozemcích nacházejících se v k. ú. Petřvald, a to p. č. 2387, 2402, 2403, Pozemky jsou plně ve vlastnictví Města Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald, Petřvald u Karviné. Vlastní stavební pozemek se nachází v ploše umístěné uvnitř oplocení a v plochách budoucích přístupových komunikací a parkoviště. 8. Přehled výchozích podkladů Výchozími podklady pro zpracování předložené projektové dokumentace pro územní řízení byly zejména: - urbanistická studie Petřvald - Marjánka, Větérka, zpracovatel Urbanistické středisko Ostrava, stavební program investora - dokumentace pro územní řízení akce Sportovní areál Petřvald, okres Karviná, zpracovaná firmou V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o., Ostrava, březen Způsob provedení stavby Předpokládá se, že stavba bude provedena dodavatelským způsobem oprávněnou právnickou organizací, která bude vybrána ve výběrovém řízení, nevylučuje se provedení některých méně náročných částí stavby svépomocí občanů (např. dětské hřiště apod.). 10. Etapizace výstavby Výstavba sportovního areálu bude probíhat ve dvou etapách, a to v rozsahu:

6 6 1. etapa - zahrnuje výstavbu sociálně správního objektu, části sportovišť (skate park, dětské hříště, víceúčelové hřiště), přístupové cesty a parkoviště, příslušné inženýrské sítě, oplocení části areálu 1. etapy. Objekty 1. etapy: SO 02 SO 05 SO 06 SO 07 SO 08 SO 09 SO 10 SO 11 SO 12 SO 13 SO 14 SO 15 SO 16 SO 17 Sociálně-správní objekt Víceúčelové hřiště Skate park Dětské hřiště Parkoviště, komunikace, chodníky (část) Venkovní rozvody vody (část) Kanalizace dešťová (část) Kanalizace splašková Přípojka elektro Přemostění Venkovní osvětlení Terénní a sadové úpravy (část) Oplocení (část) Plynová přípojka (část) 2. etapa - zahrnuje výstavbu kryté tenisové haly, tenisových kurtů, cvičné stěny a skladu nářadí, doplnění inženýrských sítí a komunikačních ploch, doplnění oplocení. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 01 SO 03 SO 04 SO 08 SO 09 SO 10 SO 12 SO 15 SO 16 SO 17 Krytá hala Tenisové kurty Cvičná stěna, sklad nářadí Parkoviště, komunikace, chodníky (část) Venkovní rozvody vody (část) Kanalizace dešťová (část) Přípojka elektro (část) Terénní a sadové úpravy (část) Oplocení (část) Plynová přípojka (část) Rozhraní mezi etapami je patrné ze situačního výkresu, rozhraní u inženýrských sítí je uvedeno u popisu stavebních objektů (viz kapitola 4.2).

7 7 B. TECHNICKÁ ČÁST 1. Území stavby 1.1 Charakteristika území stavby Stavba se bude nacházet v klidné lokalitě, v místní části zvané Marjánka, Větérka nacházející se nedaleko centra města Petřvald. Prostor pro stavbu je nezastavěný, dostatečně velký a lze uvažovat i s budoucím rozšířením areálu o další typy sportovišť. Území je v podstatě rovinné, původní terénní proláklina byla zasypána, zrekultivována a zatravněna. Při zavážení terénní nerovnosti byl vytvořen zemní drén odvádějící prosakující srážkovou vodu z daného území do kanalizace vedoucí podél ulice 2. května. Vzhledem k tomu, že ulice Okrajová stoupá západním směrem podél rodinných domkům je mezi touto ulicí a územím stavby poměrně hluboký terénní příkop. Území stavby je v současné době vymezeno místními komunikacemi - ul. 2. května a ul. Okrajová - a tělesem stávající vlečky OKD Michálkovice - Poruba. Podél jižní hranice území je vedeno vysoké napětí 22 kv, podél východní hranice rovnoběžně s ulicí 2. května je veden vzdušný kabel na betonových sloupech a vedle komunikace na straně budoucí stavby se nachází kanalizace se třemi betonovými šachtami. Téměř uprostřed území se nachází oplocené vyústění důlního díla. V budoucnu se předpokládá, že zhruba v prostoru kolem dnešní ulice 2. května, povede daným územím rychlostní komunikace, přičemž doporučená stavební čára pro výstavbu sportovního areálu byla stanovena 30 m od okraje budoucí komunikace. 1.2 Ochranná pásma Při situačním uspořádání jednotlivých objektů sportovního areálu je nutno respektovat ochranná pásma, a to: - ochranné pásmo vyústění důlního díla o poloměru 25 m se středem v místě vyústění - ochranné pásmo budoucí rychlostní komunikace ve vzdálenosti 30 m od okraje této komunikace - ochranné pásmo vn 22 kv ve vzdálenosti 7 m od krajních vodičů - ochranné pásmo dráhy - báňské vlečky Michálkovice-Poruba - do vzdálenosti 30 m od osy příslušné koleje 1.3 Podzemní a nadzemní překážky V místě staveniště jednotlivých stavebních objektů nebyly známy žádné podzemní a nadzemní překážky s výjimkou již popsaných inženýrských sítí (VN, kanalizace, důlní vyústění).

8 8 1.4 Požadavky na kácení porostu a likvidace zeleně Na pozemku stavby se nenacházejí vzrostlé stromy ani křoviny a nejsou žádné požadavky na kácení porostu a likvidací zeleně. 1.5 Zábory zemědělského půdního fondu Pozemek p. č v k. ú. Petřvald, vedený jako ovocný sad, bude ovlivněn stavbou, a to zejména v souvislosti s výstavbou objektů SO 08 Parkoviště, komunikace, chodníky a SO 13 Přemostění - trubní propust, které jsou částečně situovány na tomto pozemku. Pozemek v dotčeném místě svými reliéfem vytváří poměrně mohutný, hluboký a široký odvodňovací příkop. Kulturní vrstvy z plochy zasažené stavbou budou sejmuty v tl. cca 0,2 m a uloženy na mezideponii na stavebním pozemku (p. č. 2403) a poté použity k jemným terénním a sadovým úpravám v rámci stavby. Rozsah vynětí ze zemědělského půdního fondu: - celková plocha k trvalému vynětí (část p. č. 2402) m 2 - z toho plocha zastavěná stavbou m 2 - sejmutá kubatura kulturních vrstev... 37,2 m 3 V průběhu realizace stavby musí být zajištěno dodržení následujících podmínek: 1. Hranice záboru zemědělské půdy dle souhlasu budou v terénu viditelně vyznačeny a respektovány při geodetickém zaměření dokončené stavby. 2. Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy v rozsahu 38 m 3. skryté zeminy budou skladovány odděleně v prostoru staveniště a chráněny proti poškození stavební činnosti, erozí, zaplevelením a zcizením. Skryté zeminy budou využity k zemědělským účelům na zbylé části pozemku. 3. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením zemin bude veden proto (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení využívání těchto zemin. 4. Zahájení stavebních prací na skrývkách zemin bude oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 2. Geologické a hydrogeologické poměry Základovou půdu představují v dané hloubce antropogenní navážky karbonské hlušiny. Vzorky násypů odebrané v rámci archivního průzkumu byly podle makropopisu řazeny do třídy Y, resp. G-FY. Danou informaci je však s ohledem na charakter navážek považovat za bodovou. Uvedené materiály jsou nehomogenní, přičemž ve vazbě na hlinité polohy uvnitř násypů zde existuje možnost nerovnoměrného sedání aktivního podzákladí, takže navážky jsou obecně pro přímé zakládání nevhodné. Jsou zhutnělé jen tíhou nadloží, při povrchu jsou jejich vlastnosti ovlivněny povětrnostními vlivy. Stáří násypů je více než 11 let - v době realizace výše uváděného archivního průzkumu již násypy v zájmovém území byly.

9 9 Jako základová půda na rozdíly sedání citlivých objektů jsou takovéto násypy obecně nevhodné, vzhledem k nízké ulehlosti a neznámému prostorovému rozšíření cizorodých těles. při značné prostorové rozkolísanosti lze pro celou mocnost násypu orientačně odhadovat modul přetvárnosti MPa. Příměs uhelné substance v hlušinách navozuje možnost nežádoucího zapálení, práce s otevřeným ohněm třeba omezit na minimum a realizovat velmi opatrně. Těžitelnost zemin se bude pohybovat převážně ve třídě 3 (cca 90 %), lokálně se může vyskytnout třída 4. Podzemní voda se v hloubce založení objektu nevyskytuje, hladina vody byla naražena v úrovni -4,7-8,6 m a po ustálení byla zaměřena v hloubce 6,9-8 m. Navážky mají značně nehomogenní charakter a jsou tvořeny převážně zrnitostně nevytříděnou důlní hlušinou s nepravidelným podílem hlinité příměsi a výskytem masivních úlomků karbonských hornin (prachovce, pískovce, méně jílovce) s proměnlivým stupněm navětrání; místy se nepravidelně vyskytují i propálené červené polohy o mocnosti 0,3-3,2 m. Horninové úlomky jsou ostrohranné o velikosti převážně do 5-10 cm, méně cm, výjimečně nad 25 cm. V navážkách se dále vyskytují hlinité polohy s kolísavým obsahem úlomků hlušinové sypaniny, stavebního odpadu, případně štěrkových valounů; místy byly v navážkách dokumentovány také velmi vlhké písčité polohy. Výše popisované navážky jsou překryty rekultivační vrstvou kulturních zemin, přičemž orniční vrstva dosahuje mocnosti převážně 0,3 m, podorniční vrstva tvořená prachovitou hlínou tuhé a pevné konzistence pak 0,5. 1,1 m. 3. Vlivy důlní činnosti Zájmové území je z důlního hlediska situováno v jihovýchodní části pro černé uhlí zrušeného dobývacího prostoru DP Petřvald II, naposledy ve správě státního podniku DIAMO, odštěpný závod Odra. Po utlumení klasického dobývání černého uhlí byl ve stejné rozloze následně stanoven DP na hořlavý zemní plyn (HZP) vázaný na zbylé uhelné zásoby pro podnik OKD, DPB, a.s. v Paskově. Případná těžba HZP však nebude způsobovat další deformace a škody na povrchových objektech. V Mapě důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava-město a přilehlých katastrálních územích okresu Karviná je staveniště na ploše C 2 - mimo doznívající důlní vlivy a nejsou nutná zvláštní opatření proti účinkům poddolování.

10 10 4. Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby 4.1 Všeobecně Celkové architektonické a stavebně-technické řešení stavby je ve své podstatě předurčeno vybranými typy sportovišť a dále vlastní montovanou teleskopickou halou, která společně se sociálně-správní budovou bude tvořit dominantní povrch sportovního areálu. Urbanistické řešení sportovního areálu je vedeno snahou o minimalizaci nároků na pozemky při současném respektování nároků sportovišť a provozního řešení. 4.2 Stručný popis stavebních objektů SO 01 Krytá hala Objekt kryté haly byl vybrán investorem na základě prohlídky již realizované haly ve Znojmě. Nositelem licence a dokumentace objektu je firma ČAS Znojmo, s. r. o., Dobšická 2, Znojmo. Jedná o skládací halu rozměrů 21,118 x 38,3 metru, ve které je umístěn jeden tenisový kurt s odpovídajícími vedlejšími plochami. Ve štítových stěnách haly jsou vstupní otvory. Po stránce konstrukční se jedná o teleskopickou halu sestavenou z osmi kovových pohyblivých dílů, které se navzájem do sebe zasouvají směrem ke štítovým stěnám, což umožní vytvoření otevřeného tenisového dvorce v letním období. Hala je opláštěna komůrkovým polykarbonátem (při ohni nekapajícím) a v rámci dodávky je vybavena elektroinstalací, osvětlením, pojezdem haly, kolejemi, těsněním, jakož i hracím povrchem z umělé trávy. V rámci předmontáže je nezbytné provést zemní práce, drenáž, základy, násypy pod hrací plochou. Vytápění haly bude zabezpečeno plynovými vytápěcími jednotkami. SO 02 Sociálně správní objekt Sociálně správní objekt je přízemní budova půdorysných rozměrů 30,2 x 14,6 m s výškou střešního hřebene nad terénem 6 m. Po stránce dispoziční jsou v objektu umístěny: - klubovní prostory včetně bufetu umožňující rychlé občerstvení - univerzální cvičební sál pro sporty typu aerobik, spinning, posilovna apod. - technická místnost s plynovými spotřebiči - šatny a umývárny s kabinami, WC pro muže a ženy s kapacitou 28 žen a 43 muži - sklady údržby - kancelář správce Vstupní zádveří umožňuje jednak vstup do sociálně správní budovy, jednak umožňuje přímý přechod sportovců z šaten do haly a naopak. Po stránce konstrukční se jedná o budovu s nosnými obvodovými stěnami, cihelné jsou rovněž veškeré příčky.

11 11 Zastřešení objektu je provedeno dřevěným krovem, na kterém je uložena plechová krytina z poplatovaného plechu. Stropní konstrukci nad půdorysem objektu tvoří soustava ocelových nosníků, která je opatřena podhledem a tepelnou izolací. Stropní konstrukce vynáší rovněž dřevěný krov. Základy tvoří betonové základové spáry. Podlahy v objektu budou z převážné části z keramických dlaždic, ve cvičebním sále je navržena pružná dřevěná podlaha. Okna jsou plastová, dvojitě zasklená, plastové jsou rovněž prosklené vstupní dveře. Vnitřní dveře dřevěné s dřevěnými zárubněmi. Vnitřní omítky vápenné, v sociálních zařízeních obklad stěn keramickými obkladačkami do výše 2,0 m. Vnější omítky vápenocementové opatřené fasádním nátěrem. Vytápění. Budova bude vytápěna plynovým kotlem, který bude umístěn v technické místnosti. V jednotlivých místnostech budou desková otopná tělesa s termostatickými ventily. Rozvody se provedou z plastových nebo měděných trubek. Zdravotechnika Do sociální části budovy bude přivedena pitná voda k zařizovacím předmětům a ohřívači teplé užitkové vody (TUV). Splaškové vody budou odvedeny na venkovní splaškovou kanalizaci. Dešťové vody za střechy budovy budou svedeny do dešťové kanalizace. SO 03 Tenisové kurty Čtyři tenisové dvorce jsou situovány v severní části sportovního areálu. Orientace hřišť je podélnou osou ve směru sever-jih. Plocha jednoho hřiště má základní rozměry 36,57 x 18,27 m, po obou stranách hrací plochy pro čtyřku jsou rozběhy 3,565 m, za základními čarami 5,765 m. Konstrukce hrací plochy bude prováděna na upraveném podloží ve střechovitém spádu 0,5 %. Konstrukční vrstvy jsou ukládány ve spádu 0,5 % od příčné osy hřiště (od sítě) směrem k zadnímu okraji a jsou tvořeny: - filtrační vrstva - nosná vrstva ze škvárových nebo štěrkových materiálů - dynamická vrstva - povrch z antuky zrnitosti 0-3 mm Hřiště je po obvodě ohraničeno betonovými obrubníky, aby nedocházelo k porušení konstrukce hrací plochy na okrajích a k prorůstání plochy. Předpokládá se, že filtrační vrstva bude odvodněna drenážními trubkami zaústěnými do vsakovacích jímek.

12 12 Oplocení hřiště je provedeno z drátěného pletiva s poplastovaným povrchem a ocelovými sloupky ve vzdálenosti cca 3,0 m. Maximální výška oplocení 4,0 m. Vstupy pro hráče resp. pro obsluhu jsou převážně umístěny v zadních stěnách. SO 04 Cvičná stěna, sklad nářadí Jedná se o malý přízemní objekt u severního oplocení areálu, postavený v tradiční zděné technologii. Je zde umístěn pro snadný příjezd s materiálem. Obsahuje dvě místnosti, jedna jako sklad na potřeby pro provoz kurtů, druhá jako sklad antuky. Západní stěna objektu bude zvýšená a opatřená naznačenou sítí na omítce, aby mohla sloužit zároveň jako tréninková zeď. SO 05 Víceúčelové hřiště Jako víceúčelové hřiště bude vybrán kompletizovaný výrobek typ s naznačenou brankou, o rozměrech 30,02 x 15,50 m. Do plochy hřiště se může umístit tenisový kurt, hřiště pro volejbal, nohejbal a tréninkově házenou a malou kopanou. V zimě je možnost bruslení. Povrch hřiště je umělý, hřiště je opatřeno mantinely, v místech branek jsou mantinely zvýšeny. SO 06 Skate park Na vymezené ploše s tvrdým betonovým povrchem budou umístěna zařízení pro skate sport. Po stránce konstrukční bude plocha tvořena betonovou deskou tl. cca 150 mm, opatřenou vsypem. Betonová deska bude uložena na vrstvě štěrkodrti tl. 300 mm. SO 07 Dětské hřiště Pro dětské hřiště je určena plocha před šatnami, v místě, viditelném z celého areálu. Jedná se o plochu, která je zčásti zpevněná, zčásti zatravněná a s plochou pískoviště. Na ploše jsou umístěna zařízení pro dětské hry a pohybové cvičení. Rozsah zařízení a náplň bude navržena s vybraným dodavatelem hřiště. Hygienické limity mikrobiálního a parazitárního znečištění písku, jakož i ostatního materiálu, tvořícího povrch ploch pro hry dětí, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 464/2000 Sb., a to a) maximální přípustné množství v 1 g vzorku pro - fekální koliformní bakterie 10 - fekální streptokoky 10 b) písek nesmí obsahovat salmonely a vajíčka geohelmintů ve 100 g vzorku SO 08 Parkoviště, komunikace, chodníky V rámci tohoto stavebního objektu jsou řešeny následující části: - přístupová komunikace k areálu z ulice - parkoviště osobních automobilů před areálem - vnitřní komunikační a zpevněné plochy - chodníky Přístupová komunikace je dvousměrná komunikace šířky 5,5 m s povrchem ze zámkové dlažby. Komunikace je jednostranně vyspádovaná směrem k okrajům a odvodněna směrem do dešťové kanalizace. Po stránce konstrukční je skladba komunikace následující:

13 13 - zámková dlažba mm - pískové lože mm - štěrkodrť mm - štěrkopísek mm Celková tloušťka konstrukce mm Komunikace je lemována betonovými silničními obrubníky osazenými do betonového lože. Parkoviště osobních automobilů je umístěno těsně před vstupem do oploceného areálu a jeho kapacita činí 20 stání pro osobní automobily a 2 stání pro automobily osob se sníženou schopností pohybu. Povrch parkoviště je tvořen zámkovou dlažbou. Jednotlivá parkovací stání jsou odlišena barevnými pruhy z dlažby. Plocha je lemována betonovými obrubníky a odvodněna směrem do dešťové kanalizace. Vnitřní komunikační a zpevněné plochy jsou určeny převážně pro pěší provoz s malou četností motorové dopravy sloužící především pro zabezpečení provozu a chodu sociálněsprávní budovy. Povrch vnitřních komunikací je tvořen zámkovou dlažbou. Chodníky jsou provedeny jako dlážděné ze zámkové dlažby. SO 09 Venkovní rozvody vody Pro sportovní areál se přivede pitná voda přípojkou DN 50 z řadu DN 100 ve vlastnictví SmVaK, který je veden ul. Okrajová. Přípojka bude délky 160 m. Voda bude používána v SO 2 Sociálně správním objektu, a dále ke kropení SO 03 Tenisových kurtů a SO 05 Víceúčelového hříště. Celková potřeba vody 16,2 m 3 /den a za rok to je 3100 m 3 /rok. Maximální potřeba vody 3, 58 l/sec. Pro zabezpečení požární vody bude zřízen v zeleném pásu podél ulice Okrajová nadzemní požární hydrant napojený na městský vodovodní řad DN 100. V rámci 1. etapy se provedou venkovní rozvody až do objektu SO 02 Sociálně-správní objekt, v rámci 2. etapy se provedou rozvody z SO 02 k tenisovým kurtům. SO 10 Dešťová kanalizace Odvádí dešťové vody ze střechy objektu sociálně-správní budovy, skladu nářadí a vnitřních komunikací do hloubkové drenáže, která prochází areálem. V místě napojení na drenáž se vybuduje šachta, do které budou přitékat dešťové vody ze čtyř větví dešťové kanalizace. V rámci 1. etapy se provede kanalizace až po šachtici Š 105 včetně. SO 11 Splašková kanalizace Odvádí splaškové vody ze sociálně-správní budovy do kanalizace ve vlastnictví SmVaK, do ulice Okrajová kde se napojí na šachtu Š14. Délka přípojky DN 200 bude cca 130 m se čtyřmi revizními šachtami. Množství odpadních splaškových vod bude činit 1730 m 3 /rok.

14 14 SO 12 Přípojka elektro Základní technické údaje: Napěťové soustavy 3 PEN stř. 50Hz, 230/400V, síť TN-C Vnější vlivy dle ČSN AB 8 venkovní prostor Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - prostory nebezpečné Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-C základní ochrana Energetická bilance - soudobý výkon Pp = max.16 kw Popis technického řešení: Pro napojení objektu sportovního areálu bude zřízena nová elektropřípojka NN400V, a to ze stávající rozvodné sítě SME. Napojení elektropřípojky bude provedeno z nejbližšího betonového stožáru u vjezdu do areálu,na němž se umístí pojistková jistící skříň pro odjištění přípojky. Z této skříně bude přípojka provedena samonosným izolovaným kabelem typu 1- AES 4Bx16mm2 zavěšeném na konzolách na nových betonových stožárech. Elektropřípojka bude ukončena v novém elektroměrovém rozváděči,který se umístí ve zděném pilíři v oplocení areálu u vstupní brány. Přívodní kabel bude při sestupu z koncového stožáru do země k elektroměrovému rozváděči do výšky 2m nad zemí chráněn plechovým zákrytem proti mechanickému poškození.v úseku od elektroměrového rozváděče k rozváděči v provozní budově bude přívodní kabel uložen ve výkopu. Nové uzemnění rozváděčů bude tvořené zemnícím páskem FeZn 30x4mm uloženém ve společném výkopu s kabelem tak,aby přechodový odpor uzemnění nepřekročil 5 ohmů. Při likvidaci odpadů je investor a dodavatel stavby povinen zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle příslušných legislativních opatření, tj. podle zákona č. 185/2001 Sb. a dalších předpisů z něho vyplývajících, zejména prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. V rámci 1. etapy se provedou venkovní rozvody až do objektu SO 02, v rámci 2. etapy se provede napojení objektu SO 01 a SO 04. SO 13 Trubní propust Pro přivedení nové příjezdní komunikace ke sportovnímu areálu bude pro překlenutí stávajícího terénního příkopu provedeno přemostění novým trubním propustem. Po stránce dispozičního uspořádání příčného řezu je na trubním propustu komunikace šířky 5,5 m mezi zvýšenými obrubami. Propust je opatřen ocelovým zábradlím výšky 1,1 m.

15 15 Po stránce konstrukčního uspořádání je trubní propust navržen z prefabrikovaných železobetonových kruhových trub DN 800. Hrdlové trouby budou vyrobeny z železobetonu C 40/50 s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA 1. Čela propustu jsou z monolitického pohledového betonu C 30/37 - XC 4, XF 3 a vyztužena ocelí Ve dně se provede úprava koryta dlažbou z lomového kamene. SO 14 Venkovní osvětlení Základní technické údaje: Napěťové soustavy 1 PEN stř. 50Hz, 230V, síť TN-C Vnější vlivy dle ČSN AB 8 venkovní prostor Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - prostory nebezpečné Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-C základní ochrana Energetická bilance - soudobý výkon Pp = max.1 kw Popis technického řešení: Pro osvětlení parkoviště a příjezdní komunikace do sportovního areálu bude zřízeno nové venkovní osvětlení pomocí venkovních výbojkových svítidel,která budou umístěna na nových betonových stožárech. Napojení bude provedeno ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení z nejbližšího betonového stožáru u vjezdu do areálu samonosným izolovaným kabelem typu 1-AES 2Bx16mm2 zavěšeném na konzolách na nových betonových stožárech,které jsou společné i pro elektropřípojku. SO 15 Terénní a sadové úpravy Terénní úpravy mimo úpravy kolem objektu (úpravy kolem objektu jsou součástí příslušných SO) spočívají v jemném napojení terénu kolem objektu na stávající terén s doplněním ozelenění. K jemným terénním úpravám se využije stávající sejmutá ornice, resp. podornice. SO 16 Oplocení Celý areál bude oplocen plotem z poplastovaného drátěného pletiva s výškou sítě 2,43 m, které bude nataženo mezi ocelovými sloupky vsazenými do betonových patek. Na přístupových cestách budou v oplocení umístěny 2 brány šířky 4 m s nesymetrickými křídly tak, aby sloužily zároveň jako vstupní branky.

16 16 S ohledem na možné šíření hluku ze skate parku bude oproti sportovišti upraveno oplocení tak, aby svým charakterem odpovídalo protihlukové stěně (polykarbonátová výplň). SO 17 Plynová přípojka Pro vytápění SO 01 a SO 02 a ohřev TUV bude do areálu přiveden přípojkou DN 25 středotlaký (STL) plyn. Přípojka se napojí na středotlaký rozvod ve správě SmP Ostrava. V místě spotřeby se STL redukuje na nízkotlaký tlak (NTL). Délka přípojky bude 250 m. Potřeba zemního plynu Celková max. potřeba zemního plynu 17,7 m 3 /hod m 3 /rok 5. Odpadní vody 5.1 Odpadní vody dešťové Odpadní dešťové vody ze střechy sociální budovy, komunikací a zpevněných ploch budou svedeny do páteřní dešťové kanalizace a šachticí napojeny na stávající hloubkovou drenáž, která prochází areálem. 5.2 Odpadní vody splaškové Splašková kanalizace odvádí splaškové vody ze sociálně-správní budovy do kanalizace ve správě SmVaK Ostrava. Splašková kanalizace se napojí v ulici Okrajová na stávající šachtici Š 14. Množství odváděných splaškových vod 1730 m 3 /rok 6. Zásobování vodou Pitná voda bude do areálu přivedena přípojkou DN 50 z řadu DN 100 ve správě SmVaK Ostrava, který se nachází v ulici Okrajová. Spotřeba vody Maximální potřeba vody 16,2 m 3 /den 3100 m 3 /rok 3,58 l/sec Pro zabezpečení požární vody bude zřízen v zeleném pásu podél ul. Okrajová u parcely 2381 požární nadzemní hydrant, který bude napojen na městský vodovodní řád DN 100.

17 17 7. Zásobování plynem Pro vytápění objektů a ohřev teplé vody bude do areálu vedena plynovodní přípojka DN 25 středotlakého plynu, která je napojena na středotlaký plynovod PE 160 ve správě SmP Ostrava. V místě spotřeby STL se redukuje na nízkotlaký tlak (NTL). Spotřeba zemního plynu 17,7 m 3 /hod m 3 /rok 8. Zásobování elektrickou energií Pro napojení objektu sportovního areálu bude zřízena nová elektropřípojka NN400V a to ze stávající rozvodné sítě SME. Napojení elektropřípojky bude provedeno z nejbližšího betonového stožáru u vjezdu do areálu,na němž se umístí pojistková jistící skříň pro odjištění přípojky. Z této skříně bude přípojka provedena samonosným izolovaným kabelem typu 1- AES 4Bx16mm2 zavěšeném na konzolách na nových betonových stožárech.elektropřípojka bude ukončena v novém elektroměrovém rozváděči,který se umístí ve zděném pilíři v oplocení areálu u vstupní brány. Energetická bilance - soudobý výkon P p = max. 16 kw 9. Řešení dopravy 9.1 Napojení na dopravní systém Sportovní areál bude napojen na stávající komunikační systém a bude přístupný ze dvou stran: - z ulice Okrajová bude přístupný pro motorizované i nemotorizované návštěvníky areálu - z bezejmenné ulice vedoucí podél vlečky, odkud se předpokládá zásobování areálu, přísun materiálu pro sportoviště, jakož i případný vjezd pro obsluhu. 9.2 Parkovací plochy Před sportovním areálem se bude nacházet parkoviště pro osobní automobily návštěvníků s celkovým počtem 22 stání, z čehož dvě stání budou vyhrazena osobám s omezenou schopností pohybu. 9.3 Napojení na místní komunikace a dopravní značení Obslužná komunikace je napojena na místní komunikaci ulici Okrajovou a na bezejmennou komunikaci v severní části zájmového území u vlečky OKD přes nezvýšený pás tvořený betonovou předlažbou. U napojení bude osazena na hlavní komunikaci značka P4 - hlavní komunikace, na navrhované obslužné komunikaci značka P4 dej přednost v jízdě. Totéž označení je i na opačné straně u napojení na stávající komunikaci.

18 18 Vertikálními dopravními značkami IP 11b Parkoviště (kolmé stání) bude z obou stran označeno parkoviště a stání pro imobilního účastníka bude označeno horizontálním značením V 10f a vertikální značkou IP 12 + O Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace Sociálně-správní objekt bude přístupný pro osoby se sníženou možností pohybu a orientace. Vstup do objektu bude přímo z terénu z přístupové komunikace, výškový rozdíl při vstupu nebude větší než 20 mm. V objektu je umístěna kabina WC a šatny se sprchou pro muže a ženy, určené pro tyto osoby se sníženou možností pohybu a orientace. Tyto místnosti budou vybaveny zařizovacími předměty včetně všech madel dle bodu 2.4, přílohy č. 1, Vyhl. 369/2001 Sb. a publikace Bezbariérové řešení staveb ABF Před vstupem do tohoto WC a šaten bude umístěn symbol mezinárodní přístupnosti. Dveře do objektu a místností určených pro tyto osoby budou opatřeny madly, prosklené části dveří budou opatřeny značením. Návrh dopravního řešení plně respektuje technické požadavky zabezpečující užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, které jsou obsaženy ve vyhlášce č. 369/01 Sb. Úpravy, které slouží osobám s omezenou schopností pohybu a orientace jsou zakresleny ve výkresu situace objektu SO 08 Parkoviště, komunikace, chodníky. Je navržen 40 cm varovný pás mezi vozovkou a chodníkem a signální pás 80 cm od vchodu do sociálně správního objektu k pásu varovnému. Přechody pro chodce mají snížený obrubník a varovný pás. Úpravy snížením obrubníků a umístění pásů jsou rovněž vyznačeny na výkresu situace SO Vliv stavby na životní prostředí 11.1 Provoz stavby Provozování stavby Sportovní areál Petřvald nebude mít negativní vliv na své okolí z hlediska životního prostředí. jedná se o sportovní areál v zeleni, který neprodukuje žádné negativní zplodiny do svého okolí. Areál, zejména venkovní sportoviště, nebude provozován v noční době. Na základě posouzení vlivu hluku lze konstatovat, že nedojde: a) k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době, b) k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny dopravního hluku v denní době Výstavba Při výstavbě dojde k částečným negativním dopadům pouze v omezeném časovém úseku. Stavební práce budou doprovázeny hlukem z činnosti stavebních zařízení a zvýšené koncentrace dopravní techniky transportující stavební materiál, hladina hluku však vzhledem k rozsahu prací nepřesáhly hodnoty stanovené hygienickými předpisy.

19 19 Prašnost na přístupových komunikacích bude omezena skrápěním, automobily budou před vjezdem na veřejné komunikace čištěny tak, aby nedošlo k jejich zablácení. V průběhu výstavby budou vnikat běžné odpady ze stavební činnosti. Při likvidaci odpadů je investor a dodavatel stavby povinen zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle příslušných legislativních opatření, tj. podle zákona č. 185/2001 Sb. a dalších předpisů z něho vyplývajících, zejména prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. V rámci kolaudačního řízení budou doloženy doklady o způsobu nakládání s odpady - jaké odpady při stavbě vznikly, jejich množství a způsob odstranění. Předpokládá se výskyt následujících stavebních odpadů: Kód odpadu Druh odpadu Kategorie stavební odpad beton O stavební odpad - cihla O stavební odpad dřevo O stavební odpad železo O směs kovů O kabely O asfalt bez dehtu - lepenka O asfalt s obsahem dehtu N vytěžená zemina O jiný stavební a demoliční materiál N tašky a keramické výrobky O sklo O plasty O 12. Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení je předmětem samostatné zprávy požární ochrany.

20 20

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM - Příbram, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou průmyslovou halu na vlastních 2 pozemcích,

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ODBOR STAVEBNÍ INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/007519/2014 ST2/Več MMHK/076325/2014 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2 Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál Bratříkov, krok 2 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Adresa : U Tržiště 22, Břeclav, PSČ 690 02 Telefon : 519 360 731, 777 160 733 Fax : 519 360 716 : drimal@jancalek.cz

Adresa : U Tržiště 22, Břeclav, PSČ 690 02 Telefon : 519 360 731, 777 160 733 Fax : 519 360 716 : drimal@jancalek.cz Část : A. Průvodní zpráva A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje stavba Název : Rozšíření sportovního areálu ve Vlkoši Účel : sport a rekreace Obec : Vlkoš Adresa : Vlkoš Katastrální území : Vlkoš

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014 Projektování pozemních staveb MŠ Kreslil: Vypracoval: Zodp.projektant: DOS DOS Ing. Pavel Švestka Ing. Pavel Švestka Miroslav Švestka AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM INTERNÁT

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ v Příbrami, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou jednopodlažní nepodsklepenou dvoulodní průmyslovou halu na vlastních pozemcích, a to parc. č. 3613/19

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více