SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005"

Transkript

1 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř Ostrava 1 tel.: , , mobil: fax: Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ ZPRÁVA Název akce: Stavebník: Stupeň dokumentace: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Sportovní areál Petřvald, okres Karviná Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby Ing. Vladimír Vašíček Ing. Vladimír Vašíček Ostrava, listopad 2005 Arch. číslo: MPe /1 Poč. stran: 21

2 2 OBSAH: A. Průvodní část 1. Identifikační údaje stavby 2. Identifikační údaje stavebníka 3. Zpracovatel projektové dokumentace 4. Účel stavby 5. Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz 6. Členění stavby na stavební objekty 7. Parcelní čísla stavebních pozemků a jejich vlastnictví 8. Přehled výchozích podkladů 9. Způsob provedení stavby 10. Etapizace výstavby B. Technická část Přílohy: 1. Území stavby 1.1 Charakteristika území stavby 1.2 Ochranná pásma 1.3 Podzemní a nadzemní překážky 1.4 Požadavky na kácení porostu a likvidace zeleně 1.5 Zábory zemědělského půdního fondu 2. Geologické a hydrogeologické poměry 3. Vlivy důlní činnosti 4. Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby 4.1 Všeobecně 4.2 Stručný popis stavebních objektů 5. Odpadní vody 5.1 Odpadní vody dešťové 5.2 Odpadní vody splaškové 6. Zásobování vodou 7. Zásobování plynem 8. Zásobování elektrickou energií 9. Řešení dopravy 9.1 Napojení na dopravní systém 9.2 Parkovací plochy 9.3 Napojení na místní komunikace a dopravní značení 10. Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace 11. Vliv stavby na životní prostředí 12. Požárně bezpečnostní řešení Situace 1: zábor ZPF Situace 1: stavební pozemek

3 3 A. PRŮVODNÍ ČÁST 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Sportovní areál Petřvald Petřvald, okres Karviná k. ú. Petřvald 2. Identifikační údaje stavebníka Stavebník: Město Petřvald Sídlo: Petřvald, ul. Gen. Svobody 511 IČ: Zpracovatel projektové dokumentace Zpracovatel projektové dokumentace: V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38, Ostrava 1 IČ: DIČ: CZ Hlavní inženýr projektu: Řešitelé: Ing. Vladimír Vašíček autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb, č. autorizace Ing. arch. Jaroslav Hoferek autorizovaný architekt č. autorizace Ing. Jiří Šafarčík autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. autorizace Ing. Petr Staněk aut. inženýr pro dopravní stavby č. autorizace Ing. Tomáš Jelínek autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

4 4 č. autorizace Účel stavby Ing. Norbert Kotyrba autorizovaný inženýr v oboru technická zařízení se specializací elekrotechnická zařízení č. aut V souvislosti se stále se zvyšujícími nároky na aktivní využití volného času dětí, mládeže a dospělých, vzniká ve městě Petřvald potřeba vytvoření sportovního centra, které by svou bezprostřední dostupností a nabídkou sportovního využití uspokojilo část sportovně založených občanů města a okolí. Svým rozsahem by se zamýšlené sportovní centrum mělo stát i případným zárodkem pro jeho pozdější rozšíření a vytvoření sportovního centra vyššího stupně s širokou škálou nabízených sportovních služeb. Územní předpoklady jsou pro rozšíření sportovní areálu dány. 5. Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz Stavba a její provoz je charakterizována především následujícími sportovišti: - krytá hala pro tenis, která je provedena jako zasouvací a umožňuje vytvoření otevřeného sportoviště v letním období - cvičební sál pro pohybové aktivity (aerobik, spinning apod.) - čtyři venkovní tenisové dvorce s antukovým povrchem a s rozměry pro závodní hru včetně cvičné stěny - víceúčelové venkovní hřiště pro provozování míčových her s možností provedení ledové plochy pro bruslení v zimním období - skate park s u-rampou a se základními překážkami vhodnými pro věkovou skupinu od šesti let - dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a jinými atrakcemi Sociální zařízení pro sportovce (šatny, umývárny, sprchy), jakož i administrativní zázemí a správa sportovního zařízení, jsou umístěny v sociálně-správním objektu, kde se nacházejí i prostory pro poskytnutí rychlého občerstvení. Stavba bude provozována především v denní době, tj. předpokládá se ukončení provozu venkovních sportovišť do hod. Základní ukazatele stavby: - plocha území stavby m 2 - plocha oploceného pozemku m 2 - zastavěná plocha uvnitř oploceného pozemku m 2 - zastavěná plocha vně pozemku 620 m 2 6. Členění stavby na stavební objekty Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 01 Krytá hala SO 02 Sociálně-správní objekt SO 03 Tenisové kurty

5 5 SO 04 SO 05 SO 06 SO 07 SO 08 SO 09 SO 10 SO 11 SO 12 SO 13 SO 14 SO 15 SO 16 SO 17 Cvičná stěna, sklad nářadí Víceúčelové hřiště Skate park Dětské hřiště Parkoviště, komunikace, chodníky Venkovní rozvody vody Kanalizace dešťová Kanalizace splašková Přípojka elektro Přemostění Venkovní osvětlení Terénní a sadové úpravy Oplocení Plynová přípojka 7. Parcelní čísla stavebních pozemků a jejich vlastnictví Stavba bude prováděna na pozemcích nacházejících se v k. ú. Petřvald, a to p. č. 2387, 2402, 2403, Pozemky jsou plně ve vlastnictví Města Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald, Petřvald u Karviné. Vlastní stavební pozemek se nachází v ploše umístěné uvnitř oplocení a v plochách budoucích přístupových komunikací a parkoviště. 8. Přehled výchozích podkladů Výchozími podklady pro zpracování předložené projektové dokumentace pro územní řízení byly zejména: - urbanistická studie Petřvald - Marjánka, Větérka, zpracovatel Urbanistické středisko Ostrava, stavební program investora - dokumentace pro územní řízení akce Sportovní areál Petřvald, okres Karviná, zpracovaná firmou V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o., Ostrava, březen Způsob provedení stavby Předpokládá se, že stavba bude provedena dodavatelským způsobem oprávněnou právnickou organizací, která bude vybrána ve výběrovém řízení, nevylučuje se provedení některých méně náročných částí stavby svépomocí občanů (např. dětské hřiště apod.). 10. Etapizace výstavby Výstavba sportovního areálu bude probíhat ve dvou etapách, a to v rozsahu:

6 6 1. etapa - zahrnuje výstavbu sociálně správního objektu, části sportovišť (skate park, dětské hříště, víceúčelové hřiště), přístupové cesty a parkoviště, příslušné inženýrské sítě, oplocení části areálu 1. etapy. Objekty 1. etapy: SO 02 SO 05 SO 06 SO 07 SO 08 SO 09 SO 10 SO 11 SO 12 SO 13 SO 14 SO 15 SO 16 SO 17 Sociálně-správní objekt Víceúčelové hřiště Skate park Dětské hřiště Parkoviště, komunikace, chodníky (část) Venkovní rozvody vody (část) Kanalizace dešťová (část) Kanalizace splašková Přípojka elektro Přemostění Venkovní osvětlení Terénní a sadové úpravy (část) Oplocení (část) Plynová přípojka (část) 2. etapa - zahrnuje výstavbu kryté tenisové haly, tenisových kurtů, cvičné stěny a skladu nářadí, doplnění inženýrských sítí a komunikačních ploch, doplnění oplocení. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 01 SO 03 SO 04 SO 08 SO 09 SO 10 SO 12 SO 15 SO 16 SO 17 Krytá hala Tenisové kurty Cvičná stěna, sklad nářadí Parkoviště, komunikace, chodníky (část) Venkovní rozvody vody (část) Kanalizace dešťová (část) Přípojka elektro (část) Terénní a sadové úpravy (část) Oplocení (část) Plynová přípojka (část) Rozhraní mezi etapami je patrné ze situačního výkresu, rozhraní u inženýrských sítí je uvedeno u popisu stavebních objektů (viz kapitola 4.2).

7 7 B. TECHNICKÁ ČÁST 1. Území stavby 1.1 Charakteristika území stavby Stavba se bude nacházet v klidné lokalitě, v místní části zvané Marjánka, Větérka nacházející se nedaleko centra města Petřvald. Prostor pro stavbu je nezastavěný, dostatečně velký a lze uvažovat i s budoucím rozšířením areálu o další typy sportovišť. Území je v podstatě rovinné, původní terénní proláklina byla zasypána, zrekultivována a zatravněna. Při zavážení terénní nerovnosti byl vytvořen zemní drén odvádějící prosakující srážkovou vodu z daného území do kanalizace vedoucí podél ulice 2. května. Vzhledem k tomu, že ulice Okrajová stoupá západním směrem podél rodinných domkům je mezi touto ulicí a územím stavby poměrně hluboký terénní příkop. Území stavby je v současné době vymezeno místními komunikacemi - ul. 2. května a ul. Okrajová - a tělesem stávající vlečky OKD Michálkovice - Poruba. Podél jižní hranice území je vedeno vysoké napětí 22 kv, podél východní hranice rovnoběžně s ulicí 2. května je veden vzdušný kabel na betonových sloupech a vedle komunikace na straně budoucí stavby se nachází kanalizace se třemi betonovými šachtami. Téměř uprostřed území se nachází oplocené vyústění důlního díla. V budoucnu se předpokládá, že zhruba v prostoru kolem dnešní ulice 2. května, povede daným územím rychlostní komunikace, přičemž doporučená stavební čára pro výstavbu sportovního areálu byla stanovena 30 m od okraje budoucí komunikace. 1.2 Ochranná pásma Při situačním uspořádání jednotlivých objektů sportovního areálu je nutno respektovat ochranná pásma, a to: - ochranné pásmo vyústění důlního díla o poloměru 25 m se středem v místě vyústění - ochranné pásmo budoucí rychlostní komunikace ve vzdálenosti 30 m od okraje této komunikace - ochranné pásmo vn 22 kv ve vzdálenosti 7 m od krajních vodičů - ochranné pásmo dráhy - báňské vlečky Michálkovice-Poruba - do vzdálenosti 30 m od osy příslušné koleje 1.3 Podzemní a nadzemní překážky V místě staveniště jednotlivých stavebních objektů nebyly známy žádné podzemní a nadzemní překážky s výjimkou již popsaných inženýrských sítí (VN, kanalizace, důlní vyústění).

8 8 1.4 Požadavky na kácení porostu a likvidace zeleně Na pozemku stavby se nenacházejí vzrostlé stromy ani křoviny a nejsou žádné požadavky na kácení porostu a likvidací zeleně. 1.5 Zábory zemědělského půdního fondu Pozemek p. č v k. ú. Petřvald, vedený jako ovocný sad, bude ovlivněn stavbou, a to zejména v souvislosti s výstavbou objektů SO 08 Parkoviště, komunikace, chodníky a SO 13 Přemostění - trubní propust, které jsou částečně situovány na tomto pozemku. Pozemek v dotčeném místě svými reliéfem vytváří poměrně mohutný, hluboký a široký odvodňovací příkop. Kulturní vrstvy z plochy zasažené stavbou budou sejmuty v tl. cca 0,2 m a uloženy na mezideponii na stavebním pozemku (p. č. 2403) a poté použity k jemným terénním a sadovým úpravám v rámci stavby. Rozsah vynětí ze zemědělského půdního fondu: - celková plocha k trvalému vynětí (část p. č. 2402) m 2 - z toho plocha zastavěná stavbou m 2 - sejmutá kubatura kulturních vrstev... 37,2 m 3 V průběhu realizace stavby musí být zajištěno dodržení následujících podmínek: 1. Hranice záboru zemědělské půdy dle souhlasu budou v terénu viditelně vyznačeny a respektovány při geodetickém zaměření dokončené stavby. 2. Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy v rozsahu 38 m 3. skryté zeminy budou skladovány odděleně v prostoru staveniště a chráněny proti poškození stavební činnosti, erozí, zaplevelením a zcizením. Skryté zeminy budou využity k zemědělským účelům na zbylé části pozemku. 3. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením zemin bude veden proto (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení využívání těchto zemin. 4. Zahájení stavebních prací na skrývkách zemin bude oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 2. Geologické a hydrogeologické poměry Základovou půdu představují v dané hloubce antropogenní navážky karbonské hlušiny. Vzorky násypů odebrané v rámci archivního průzkumu byly podle makropopisu řazeny do třídy Y, resp. G-FY. Danou informaci je však s ohledem na charakter navážek považovat za bodovou. Uvedené materiály jsou nehomogenní, přičemž ve vazbě na hlinité polohy uvnitř násypů zde existuje možnost nerovnoměrného sedání aktivního podzákladí, takže navážky jsou obecně pro přímé zakládání nevhodné. Jsou zhutnělé jen tíhou nadloží, při povrchu jsou jejich vlastnosti ovlivněny povětrnostními vlivy. Stáří násypů je více než 11 let - v době realizace výše uváděného archivního průzkumu již násypy v zájmovém území byly.

9 9 Jako základová půda na rozdíly sedání citlivých objektů jsou takovéto násypy obecně nevhodné, vzhledem k nízké ulehlosti a neznámému prostorovému rozšíření cizorodých těles. při značné prostorové rozkolísanosti lze pro celou mocnost násypu orientačně odhadovat modul přetvárnosti MPa. Příměs uhelné substance v hlušinách navozuje možnost nežádoucího zapálení, práce s otevřeným ohněm třeba omezit na minimum a realizovat velmi opatrně. Těžitelnost zemin se bude pohybovat převážně ve třídě 3 (cca 90 %), lokálně se může vyskytnout třída 4. Podzemní voda se v hloubce založení objektu nevyskytuje, hladina vody byla naražena v úrovni -4,7-8,6 m a po ustálení byla zaměřena v hloubce 6,9-8 m. Navážky mají značně nehomogenní charakter a jsou tvořeny převážně zrnitostně nevytříděnou důlní hlušinou s nepravidelným podílem hlinité příměsi a výskytem masivních úlomků karbonských hornin (prachovce, pískovce, méně jílovce) s proměnlivým stupněm navětrání; místy se nepravidelně vyskytují i propálené červené polohy o mocnosti 0,3-3,2 m. Horninové úlomky jsou ostrohranné o velikosti převážně do 5-10 cm, méně cm, výjimečně nad 25 cm. V navážkách se dále vyskytují hlinité polohy s kolísavým obsahem úlomků hlušinové sypaniny, stavebního odpadu, případně štěrkových valounů; místy byly v navážkách dokumentovány také velmi vlhké písčité polohy. Výše popisované navážky jsou překryty rekultivační vrstvou kulturních zemin, přičemž orniční vrstva dosahuje mocnosti převážně 0,3 m, podorniční vrstva tvořená prachovitou hlínou tuhé a pevné konzistence pak 0,5. 1,1 m. 3. Vlivy důlní činnosti Zájmové území je z důlního hlediska situováno v jihovýchodní části pro černé uhlí zrušeného dobývacího prostoru DP Petřvald II, naposledy ve správě státního podniku DIAMO, odštěpný závod Odra. Po utlumení klasického dobývání černého uhlí byl ve stejné rozloze následně stanoven DP na hořlavý zemní plyn (HZP) vázaný na zbylé uhelné zásoby pro podnik OKD, DPB, a.s. v Paskově. Případná těžba HZP však nebude způsobovat další deformace a škody na povrchových objektech. V Mapě důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava-město a přilehlých katastrálních územích okresu Karviná je staveniště na ploše C 2 - mimo doznívající důlní vlivy a nejsou nutná zvláštní opatření proti účinkům poddolování.

10 10 4. Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby 4.1 Všeobecně Celkové architektonické a stavebně-technické řešení stavby je ve své podstatě předurčeno vybranými typy sportovišť a dále vlastní montovanou teleskopickou halou, která společně se sociálně-správní budovou bude tvořit dominantní povrch sportovního areálu. Urbanistické řešení sportovního areálu je vedeno snahou o minimalizaci nároků na pozemky při současném respektování nároků sportovišť a provozního řešení. 4.2 Stručný popis stavebních objektů SO 01 Krytá hala Objekt kryté haly byl vybrán investorem na základě prohlídky již realizované haly ve Znojmě. Nositelem licence a dokumentace objektu je firma ČAS Znojmo, s. r. o., Dobšická 2, Znojmo. Jedná o skládací halu rozměrů 21,118 x 38,3 metru, ve které je umístěn jeden tenisový kurt s odpovídajícími vedlejšími plochami. Ve štítových stěnách haly jsou vstupní otvory. Po stránce konstrukční se jedná o teleskopickou halu sestavenou z osmi kovových pohyblivých dílů, které se navzájem do sebe zasouvají směrem ke štítovým stěnám, což umožní vytvoření otevřeného tenisového dvorce v letním období. Hala je opláštěna komůrkovým polykarbonátem (při ohni nekapajícím) a v rámci dodávky je vybavena elektroinstalací, osvětlením, pojezdem haly, kolejemi, těsněním, jakož i hracím povrchem z umělé trávy. V rámci předmontáže je nezbytné provést zemní práce, drenáž, základy, násypy pod hrací plochou. Vytápění haly bude zabezpečeno plynovými vytápěcími jednotkami. SO 02 Sociálně správní objekt Sociálně správní objekt je přízemní budova půdorysných rozměrů 30,2 x 14,6 m s výškou střešního hřebene nad terénem 6 m. Po stránce dispoziční jsou v objektu umístěny: - klubovní prostory včetně bufetu umožňující rychlé občerstvení - univerzální cvičební sál pro sporty typu aerobik, spinning, posilovna apod. - technická místnost s plynovými spotřebiči - šatny a umývárny s kabinami, WC pro muže a ženy s kapacitou 28 žen a 43 muži - sklady údržby - kancelář správce Vstupní zádveří umožňuje jednak vstup do sociálně správní budovy, jednak umožňuje přímý přechod sportovců z šaten do haly a naopak. Po stránce konstrukční se jedná o budovu s nosnými obvodovými stěnami, cihelné jsou rovněž veškeré příčky.

11 11 Zastřešení objektu je provedeno dřevěným krovem, na kterém je uložena plechová krytina z poplatovaného plechu. Stropní konstrukci nad půdorysem objektu tvoří soustava ocelových nosníků, která je opatřena podhledem a tepelnou izolací. Stropní konstrukce vynáší rovněž dřevěný krov. Základy tvoří betonové základové spáry. Podlahy v objektu budou z převážné části z keramických dlaždic, ve cvičebním sále je navržena pružná dřevěná podlaha. Okna jsou plastová, dvojitě zasklená, plastové jsou rovněž prosklené vstupní dveře. Vnitřní dveře dřevěné s dřevěnými zárubněmi. Vnitřní omítky vápenné, v sociálních zařízeních obklad stěn keramickými obkladačkami do výše 2,0 m. Vnější omítky vápenocementové opatřené fasádním nátěrem. Vytápění. Budova bude vytápěna plynovým kotlem, který bude umístěn v technické místnosti. V jednotlivých místnostech budou desková otopná tělesa s termostatickými ventily. Rozvody se provedou z plastových nebo měděných trubek. Zdravotechnika Do sociální části budovy bude přivedena pitná voda k zařizovacím předmětům a ohřívači teplé užitkové vody (TUV). Splaškové vody budou odvedeny na venkovní splaškovou kanalizaci. Dešťové vody za střechy budovy budou svedeny do dešťové kanalizace. SO 03 Tenisové kurty Čtyři tenisové dvorce jsou situovány v severní části sportovního areálu. Orientace hřišť je podélnou osou ve směru sever-jih. Plocha jednoho hřiště má základní rozměry 36,57 x 18,27 m, po obou stranách hrací plochy pro čtyřku jsou rozběhy 3,565 m, za základními čarami 5,765 m. Konstrukce hrací plochy bude prováděna na upraveném podloží ve střechovitém spádu 0,5 %. Konstrukční vrstvy jsou ukládány ve spádu 0,5 % od příčné osy hřiště (od sítě) směrem k zadnímu okraji a jsou tvořeny: - filtrační vrstva - nosná vrstva ze škvárových nebo štěrkových materiálů - dynamická vrstva - povrch z antuky zrnitosti 0-3 mm Hřiště je po obvodě ohraničeno betonovými obrubníky, aby nedocházelo k porušení konstrukce hrací plochy na okrajích a k prorůstání plochy. Předpokládá se, že filtrační vrstva bude odvodněna drenážními trubkami zaústěnými do vsakovacích jímek.

12 12 Oplocení hřiště je provedeno z drátěného pletiva s poplastovaným povrchem a ocelovými sloupky ve vzdálenosti cca 3,0 m. Maximální výška oplocení 4,0 m. Vstupy pro hráče resp. pro obsluhu jsou převážně umístěny v zadních stěnách. SO 04 Cvičná stěna, sklad nářadí Jedná se o malý přízemní objekt u severního oplocení areálu, postavený v tradiční zděné technologii. Je zde umístěn pro snadný příjezd s materiálem. Obsahuje dvě místnosti, jedna jako sklad na potřeby pro provoz kurtů, druhá jako sklad antuky. Západní stěna objektu bude zvýšená a opatřená naznačenou sítí na omítce, aby mohla sloužit zároveň jako tréninková zeď. SO 05 Víceúčelové hřiště Jako víceúčelové hřiště bude vybrán kompletizovaný výrobek typ s naznačenou brankou, o rozměrech 30,02 x 15,50 m. Do plochy hřiště se může umístit tenisový kurt, hřiště pro volejbal, nohejbal a tréninkově házenou a malou kopanou. V zimě je možnost bruslení. Povrch hřiště je umělý, hřiště je opatřeno mantinely, v místech branek jsou mantinely zvýšeny. SO 06 Skate park Na vymezené ploše s tvrdým betonovým povrchem budou umístěna zařízení pro skate sport. Po stránce konstrukční bude plocha tvořena betonovou deskou tl. cca 150 mm, opatřenou vsypem. Betonová deska bude uložena na vrstvě štěrkodrti tl. 300 mm. SO 07 Dětské hřiště Pro dětské hřiště je určena plocha před šatnami, v místě, viditelném z celého areálu. Jedná se o plochu, která je zčásti zpevněná, zčásti zatravněná a s plochou pískoviště. Na ploše jsou umístěna zařízení pro dětské hry a pohybové cvičení. Rozsah zařízení a náplň bude navržena s vybraným dodavatelem hřiště. Hygienické limity mikrobiálního a parazitárního znečištění písku, jakož i ostatního materiálu, tvořícího povrch ploch pro hry dětí, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 464/2000 Sb., a to a) maximální přípustné množství v 1 g vzorku pro - fekální koliformní bakterie 10 - fekální streptokoky 10 b) písek nesmí obsahovat salmonely a vajíčka geohelmintů ve 100 g vzorku SO 08 Parkoviště, komunikace, chodníky V rámci tohoto stavebního objektu jsou řešeny následující části: - přístupová komunikace k areálu z ulice - parkoviště osobních automobilů před areálem - vnitřní komunikační a zpevněné plochy - chodníky Přístupová komunikace je dvousměrná komunikace šířky 5,5 m s povrchem ze zámkové dlažby. Komunikace je jednostranně vyspádovaná směrem k okrajům a odvodněna směrem do dešťové kanalizace. Po stránce konstrukční je skladba komunikace následující:

13 13 - zámková dlažba mm - pískové lože mm - štěrkodrť mm - štěrkopísek mm Celková tloušťka konstrukce mm Komunikace je lemována betonovými silničními obrubníky osazenými do betonového lože. Parkoviště osobních automobilů je umístěno těsně před vstupem do oploceného areálu a jeho kapacita činí 20 stání pro osobní automobily a 2 stání pro automobily osob se sníženou schopností pohybu. Povrch parkoviště je tvořen zámkovou dlažbou. Jednotlivá parkovací stání jsou odlišena barevnými pruhy z dlažby. Plocha je lemována betonovými obrubníky a odvodněna směrem do dešťové kanalizace. Vnitřní komunikační a zpevněné plochy jsou určeny převážně pro pěší provoz s malou četností motorové dopravy sloužící především pro zabezpečení provozu a chodu sociálněsprávní budovy. Povrch vnitřních komunikací je tvořen zámkovou dlažbou. Chodníky jsou provedeny jako dlážděné ze zámkové dlažby. SO 09 Venkovní rozvody vody Pro sportovní areál se přivede pitná voda přípojkou DN 50 z řadu DN 100 ve vlastnictví SmVaK, který je veden ul. Okrajová. Přípojka bude délky 160 m. Voda bude používána v SO 2 Sociálně správním objektu, a dále ke kropení SO 03 Tenisových kurtů a SO 05 Víceúčelového hříště. Celková potřeba vody 16,2 m 3 /den a za rok to je 3100 m 3 /rok. Maximální potřeba vody 3, 58 l/sec. Pro zabezpečení požární vody bude zřízen v zeleném pásu podél ulice Okrajová nadzemní požární hydrant napojený na městský vodovodní řad DN 100. V rámci 1. etapy se provedou venkovní rozvody až do objektu SO 02 Sociálně-správní objekt, v rámci 2. etapy se provedou rozvody z SO 02 k tenisovým kurtům. SO 10 Dešťová kanalizace Odvádí dešťové vody ze střechy objektu sociálně-správní budovy, skladu nářadí a vnitřních komunikací do hloubkové drenáže, která prochází areálem. V místě napojení na drenáž se vybuduje šachta, do které budou přitékat dešťové vody ze čtyř větví dešťové kanalizace. V rámci 1. etapy se provede kanalizace až po šachtici Š 105 včetně. SO 11 Splašková kanalizace Odvádí splaškové vody ze sociálně-správní budovy do kanalizace ve vlastnictví SmVaK, do ulice Okrajová kde se napojí na šachtu Š14. Délka přípojky DN 200 bude cca 130 m se čtyřmi revizními šachtami. Množství odpadních splaškových vod bude činit 1730 m 3 /rok.

14 14 SO 12 Přípojka elektro Základní technické údaje: Napěťové soustavy 3 PEN stř. 50Hz, 230/400V, síť TN-C Vnější vlivy dle ČSN AB 8 venkovní prostor Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - prostory nebezpečné Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-C základní ochrana Energetická bilance - soudobý výkon Pp = max.16 kw Popis technického řešení: Pro napojení objektu sportovního areálu bude zřízena nová elektropřípojka NN400V, a to ze stávající rozvodné sítě SME. Napojení elektropřípojky bude provedeno z nejbližšího betonového stožáru u vjezdu do areálu,na němž se umístí pojistková jistící skříň pro odjištění přípojky. Z této skříně bude přípojka provedena samonosným izolovaným kabelem typu 1- AES 4Bx16mm2 zavěšeném na konzolách na nových betonových stožárech. Elektropřípojka bude ukončena v novém elektroměrovém rozváděči,který se umístí ve zděném pilíři v oplocení areálu u vstupní brány. Přívodní kabel bude při sestupu z koncového stožáru do země k elektroměrovému rozváděči do výšky 2m nad zemí chráněn plechovým zákrytem proti mechanickému poškození.v úseku od elektroměrového rozváděče k rozváděči v provozní budově bude přívodní kabel uložen ve výkopu. Nové uzemnění rozváděčů bude tvořené zemnícím páskem FeZn 30x4mm uloženém ve společném výkopu s kabelem tak,aby přechodový odpor uzemnění nepřekročil 5 ohmů. Při likvidaci odpadů je investor a dodavatel stavby povinen zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle příslušných legislativních opatření, tj. podle zákona č. 185/2001 Sb. a dalších předpisů z něho vyplývajících, zejména prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. V rámci 1. etapy se provedou venkovní rozvody až do objektu SO 02, v rámci 2. etapy se provede napojení objektu SO 01 a SO 04. SO 13 Trubní propust Pro přivedení nové příjezdní komunikace ke sportovnímu areálu bude pro překlenutí stávajícího terénního příkopu provedeno přemostění novým trubním propustem. Po stránce dispozičního uspořádání příčného řezu je na trubním propustu komunikace šířky 5,5 m mezi zvýšenými obrubami. Propust je opatřen ocelovým zábradlím výšky 1,1 m.

15 15 Po stránce konstrukčního uspořádání je trubní propust navržen z prefabrikovaných železobetonových kruhových trub DN 800. Hrdlové trouby budou vyrobeny z železobetonu C 40/50 s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA 1. Čela propustu jsou z monolitického pohledového betonu C 30/37 - XC 4, XF 3 a vyztužena ocelí Ve dně se provede úprava koryta dlažbou z lomového kamene. SO 14 Venkovní osvětlení Základní technické údaje: Napěťové soustavy 1 PEN stř. 50Hz, 230V, síť TN-C Vnější vlivy dle ČSN AB 8 venkovní prostor Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem - prostory nebezpečné Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-C základní ochrana Energetická bilance - soudobý výkon Pp = max.1 kw Popis technického řešení: Pro osvětlení parkoviště a příjezdní komunikace do sportovního areálu bude zřízeno nové venkovní osvětlení pomocí venkovních výbojkových svítidel,která budou umístěna na nových betonových stožárech. Napojení bude provedeno ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení z nejbližšího betonového stožáru u vjezdu do areálu samonosným izolovaným kabelem typu 1-AES 2Bx16mm2 zavěšeném na konzolách na nových betonových stožárech,které jsou společné i pro elektropřípojku. SO 15 Terénní a sadové úpravy Terénní úpravy mimo úpravy kolem objektu (úpravy kolem objektu jsou součástí příslušných SO) spočívají v jemném napojení terénu kolem objektu na stávající terén s doplněním ozelenění. K jemným terénním úpravám se využije stávající sejmutá ornice, resp. podornice. SO 16 Oplocení Celý areál bude oplocen plotem z poplastovaného drátěného pletiva s výškou sítě 2,43 m, které bude nataženo mezi ocelovými sloupky vsazenými do betonových patek. Na přístupových cestách budou v oplocení umístěny 2 brány šířky 4 m s nesymetrickými křídly tak, aby sloužily zároveň jako vstupní branky.

16 16 S ohledem na možné šíření hluku ze skate parku bude oproti sportovišti upraveno oplocení tak, aby svým charakterem odpovídalo protihlukové stěně (polykarbonátová výplň). SO 17 Plynová přípojka Pro vytápění SO 01 a SO 02 a ohřev TUV bude do areálu přiveden přípojkou DN 25 středotlaký (STL) plyn. Přípojka se napojí na středotlaký rozvod ve správě SmP Ostrava. V místě spotřeby se STL redukuje na nízkotlaký tlak (NTL). Délka přípojky bude 250 m. Potřeba zemního plynu Celková max. potřeba zemního plynu 17,7 m 3 /hod m 3 /rok 5. Odpadní vody 5.1 Odpadní vody dešťové Odpadní dešťové vody ze střechy sociální budovy, komunikací a zpevněných ploch budou svedeny do páteřní dešťové kanalizace a šachticí napojeny na stávající hloubkovou drenáž, která prochází areálem. 5.2 Odpadní vody splaškové Splašková kanalizace odvádí splaškové vody ze sociálně-správní budovy do kanalizace ve správě SmVaK Ostrava. Splašková kanalizace se napojí v ulici Okrajová na stávající šachtici Š 14. Množství odváděných splaškových vod 1730 m 3 /rok 6. Zásobování vodou Pitná voda bude do areálu přivedena přípojkou DN 50 z řadu DN 100 ve správě SmVaK Ostrava, který se nachází v ulici Okrajová. Spotřeba vody Maximální potřeba vody 16,2 m 3 /den 3100 m 3 /rok 3,58 l/sec Pro zabezpečení požární vody bude zřízen v zeleném pásu podél ul. Okrajová u parcely 2381 požární nadzemní hydrant, který bude napojen na městský vodovodní řád DN 100.

17 17 7. Zásobování plynem Pro vytápění objektů a ohřev teplé vody bude do areálu vedena plynovodní přípojka DN 25 středotlakého plynu, která je napojena na středotlaký plynovod PE 160 ve správě SmP Ostrava. V místě spotřeby STL se redukuje na nízkotlaký tlak (NTL). Spotřeba zemního plynu 17,7 m 3 /hod m 3 /rok 8. Zásobování elektrickou energií Pro napojení objektu sportovního areálu bude zřízena nová elektropřípojka NN400V a to ze stávající rozvodné sítě SME. Napojení elektropřípojky bude provedeno z nejbližšího betonového stožáru u vjezdu do areálu,na němž se umístí pojistková jistící skříň pro odjištění přípojky. Z této skříně bude přípojka provedena samonosným izolovaným kabelem typu 1- AES 4Bx16mm2 zavěšeném na konzolách na nových betonových stožárech.elektropřípojka bude ukončena v novém elektroměrovém rozváděči,který se umístí ve zděném pilíři v oplocení areálu u vstupní brány. Energetická bilance - soudobý výkon P p = max. 16 kw 9. Řešení dopravy 9.1 Napojení na dopravní systém Sportovní areál bude napojen na stávající komunikační systém a bude přístupný ze dvou stran: - z ulice Okrajová bude přístupný pro motorizované i nemotorizované návštěvníky areálu - z bezejmenné ulice vedoucí podél vlečky, odkud se předpokládá zásobování areálu, přísun materiálu pro sportoviště, jakož i případný vjezd pro obsluhu. 9.2 Parkovací plochy Před sportovním areálem se bude nacházet parkoviště pro osobní automobily návštěvníků s celkovým počtem 22 stání, z čehož dvě stání budou vyhrazena osobám s omezenou schopností pohybu. 9.3 Napojení na místní komunikace a dopravní značení Obslužná komunikace je napojena na místní komunikaci ulici Okrajovou a na bezejmennou komunikaci v severní části zájmového území u vlečky OKD přes nezvýšený pás tvořený betonovou předlažbou. U napojení bude osazena na hlavní komunikaci značka P4 - hlavní komunikace, na navrhované obslužné komunikaci značka P4 dej přednost v jízdě. Totéž označení je i na opačné straně u napojení na stávající komunikaci.

18 18 Vertikálními dopravními značkami IP 11b Parkoviště (kolmé stání) bude z obou stran označeno parkoviště a stání pro imobilního účastníka bude označeno horizontálním značením V 10f a vertikální značkou IP 12 + O Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace Sociálně-správní objekt bude přístupný pro osoby se sníženou možností pohybu a orientace. Vstup do objektu bude přímo z terénu z přístupové komunikace, výškový rozdíl při vstupu nebude větší než 20 mm. V objektu je umístěna kabina WC a šatny se sprchou pro muže a ženy, určené pro tyto osoby se sníženou možností pohybu a orientace. Tyto místnosti budou vybaveny zařizovacími předměty včetně všech madel dle bodu 2.4, přílohy č. 1, Vyhl. 369/2001 Sb. a publikace Bezbariérové řešení staveb ABF Před vstupem do tohoto WC a šaten bude umístěn symbol mezinárodní přístupnosti. Dveře do objektu a místností určených pro tyto osoby budou opatřeny madly, prosklené části dveří budou opatřeny značením. Návrh dopravního řešení plně respektuje technické požadavky zabezpečující užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, které jsou obsaženy ve vyhlášce č. 369/01 Sb. Úpravy, které slouží osobám s omezenou schopností pohybu a orientace jsou zakresleny ve výkresu situace objektu SO 08 Parkoviště, komunikace, chodníky. Je navržen 40 cm varovný pás mezi vozovkou a chodníkem a signální pás 80 cm od vchodu do sociálně správního objektu k pásu varovnému. Přechody pro chodce mají snížený obrubník a varovný pás. Úpravy snížením obrubníků a umístění pásů jsou rovněž vyznačeny na výkresu situace SO Vliv stavby na životní prostředí 11.1 Provoz stavby Provozování stavby Sportovní areál Petřvald nebude mít negativní vliv na své okolí z hlediska životního prostředí. jedná se o sportovní areál v zeleni, který neprodukuje žádné negativní zplodiny do svého okolí. Areál, zejména venkovní sportoviště, nebude provozován v noční době. Na základě posouzení vlivu hluku lze konstatovat, že nedojde: a) k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době, b) k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny dopravního hluku v denní době Výstavba Při výstavbě dojde k částečným negativním dopadům pouze v omezeném časovém úseku. Stavební práce budou doprovázeny hlukem z činnosti stavebních zařízení a zvýšené koncentrace dopravní techniky transportující stavební materiál, hladina hluku však vzhledem k rozsahu prací nepřesáhly hodnoty stanovené hygienickými předpisy.

19 19 Prašnost na přístupových komunikacích bude omezena skrápěním, automobily budou před vjezdem na veřejné komunikace čištěny tak, aby nedošlo k jejich zablácení. V průběhu výstavby budou vnikat běžné odpady ze stavební činnosti. Při likvidaci odpadů je investor a dodavatel stavby povinen zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle příslušných legislativních opatření, tj. podle zákona č. 185/2001 Sb. a dalších předpisů z něho vyplývajících, zejména prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. V rámci kolaudačního řízení budou doloženy doklady o způsobu nakládání s odpady - jaké odpady při stavbě vznikly, jejich množství a způsob odstranění. Předpokládá se výskyt následujících stavebních odpadů: Kód odpadu Druh odpadu Kategorie stavební odpad beton O stavební odpad - cihla O stavební odpad dřevo O stavební odpad železo O směs kovů O kabely O asfalt bez dehtu - lepenka O asfalt s obsahem dehtu N vytěžená zemina O jiný stavební a demoliční materiál N tašky a keramické výrobky O sklo O plasty O 12. Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení je předmětem samostatné zprávy požární ochrany.

20 20

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více