PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň"

Transkript

1 PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: DATUM: Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje V souladu s 42 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, informujeme o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje. Místo konání: Krajský úřad Plzeňského kraje, jednací sál Zastupitelstva Plzeňského kraje, 1 patro, č. dveří 174, Škroupova 18, Plzeň. Doba konání : 9. září 2010 od hod. Program: Zahájení, úvodní formality 1. Volba a odvolání přísedících Krajského soudu v Plzni - doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. 2. Rezignace doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. na funkci hejtmanky Plzeňského kraje a na post člena Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti NUTS II Jihozápad - doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. 3. Volba hejtmana PK - doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. 4. Volba člena Výboru Regionální rady Regionu soudrţnosti Jihozápad za PK - doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. 5. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZPK - JUDr. František Podlipský 6. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Ing. Pavel Karpíšek 7. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Martin Baxa IČO: bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň č.ú /5500

2 8. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK - MUDr. Ondřej Jelínek 9. Zpráva o činnosti RPK - doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. 10. Dary krajům na likvidaci povodňových škod - doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. 11. Poskytnutí finančních prostředků neziskové organizaci - doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. 12. Rozpočtová pravidla Plzeňského kraje a Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu PK na rok Milan 13. Zásady pro přípravu rozpočtu Plzeňského kraje na rok Milan 14. Záměr vypsat veřejnou zakázku na přijetí účelového úvěru - Milan 15. Prominutí sankčních nároků Plzeňského kraje a neuplatnění opatření směrem k obcím, DSO a ostatním příjemcům dotací schválené usnesením ZPK č. 199/09 ze dne Milan 16. Finanční příspěvek organizaci Hospic svatého Lazara - Milan 17. Změna zřizovací listiny Centrálního nákupu, příspěvkové organizace - Milan 18. Bezúplatný převod pozemků SÚS Domaţlice x město Bělá nad Radbuzou, město Horšovský Týn - Milan 19. Bezúplatný převod pozemků SÚS Kralovice x město Třemošná - Milan 20. Bezúplatný převod pozemků SÚS Klatovy x Město Klatovy - Milan 21. Bezúplatný převod pozemku SÚS Stříbro x obec Třemešné - Milan 22. Bezúplatný převod pozemků SÚS Rokycany x město Rokycany - Milan 23. Bezúplatné nabytí pozemku SÚS Stříbro x obec Třemešné - Milan 24. Bezúplatné nabytí pozemku SÚS Rokycany x Město Rokycany - Milan

3 25. Bezúplatné nabytí pozemků - SÚS Domaţlice x ČR - ÚZSVM - Milan 26. Bezúplatné nabytí pozemků SÚS Domaţlice x město Bělá nad Radbuzou, Věra Vejvodová - Milan 27. Bezúplatné nabytí pozemků SÚS Rokycany x obec Chomle - Milan 28. Bezúplatné nabytí pozemků Plzeňský kraj x ČR - ŘSD změna usnesení - Milan 29. Bezúplatné nabytí pozemku ZZS PK x ČR - ÚZSVM - Milan 30. Bezúplatné nabytí pozemků - SÚS Kralovice x ČR Lesy České republiky, s.p. - Milan 31. Bezúplatné nabytí pozemků - SÚS Kralovice x ČR - ŘSD - Milan 32. Bezúplatné nabytí majetku Město Klatovy x Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy - Milan 33. Prodej pozemku v k.ú. Bělá nad Radbuzou SÚS Domaţlice x manţelé Bendovi - Milan 34. Prodej nemovitosti Plzeňský kraj x Zdeněk Roub - Milan 35. Prodej nemovitostí v k.ú. Rokycany bytový dům - Milan 36. Koupě nemovitosti - Domov Harmonie, centrum sociálních sluţeb Mirošov, příspěvková organizace x ČR - ÚZSVM - Milan 37. Souhlas se záměrem koupit objekt Debrník v k.ú. Debrník u Ţelezné Rudy - Milan 38. Výkup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje Milan 39. Výkup nemovitostí - SÚS Starý Plzenec x Římskokatolická farnost Blovice - Milan

4 40. Směna pozemků Centrum sociálních sluţeb Tachov, příspěvková organizace x Josef Suchý, Mgr. Jana Suchá - Milan 41. Pozemková úprava SÚS Domaţlice, k.ú. Kout na Šumavě - Milan 42. Pozemková úprava SÚS Klatovy, k.ú. Švihov u Klatov - Milan 43. Změna usnesení Výkup pozemků Západočeská galerie v Plzni x Statutární město Plzeň - Milan 44. Změna usnesení - Koupě nemovitostí - Gymnázium L.Pika a Gymnázium Mikulášské náměstí - Milan 45. Schválení realizace projektu Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji přijatého pro financování z ROP - Jaroslav Bauer 46. Uzavření smlouvy k financování z ROP Jihozápad projektu Rozvoj IDP s vyuţitím bezkontaktní čipové karty - Jaroslav Bauer 47. Nesouhlas se zastavením provozu na tratích v územní působnosti PK dle seznamu předloţeném SŢDC, s. o. (s podporou ČD, a. s.) - Jaroslav Bauer 48. Koordinační smlouva k projektu Městský okruh, úsek Domaţlická Křimická (Chebská) - Jaroslav Bauer 49. Sloučení organizací správ a údrţeb silnic v Plzeňském kraji - Jaroslav Bauer 50. Dodatky ke zřizovacím listinám organizací správ a údrţeb silnic v PK - Jaroslav Bauer 51. Smlouvy o poskytnutí prostředků z rozpočtu SFDI - předfinancování akcí spolufinancovaných z fondů EU - Jaroslav Bauer 52. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě na stavbu pozemní komunikace (přeloţka silnice II/180) - Jaroslav Bauer 53. Darování stavby silnice II/2022 obci Horní Kozolupy - Jaroslav Bauer 54. Darování zpevněné plochy a elektrické přípojky městysu Chudenice - Jaroslav Bauer

5 55. Strategie rozvoje egovernmentu v Plzeňském kraji - Ivo Grüner 56. Partnerská smlouva s krajem Vysočina - Ivo Grüner 57. Schválení projektových ţádostí dle Výzvy č. 08 v rámci IOP - Ivo Grüner 58. Poskytnutí účelové dotace městu Rokycany na realizaci dílčího projektu Sprayerem legálně v rámci projektu Plzeňský kraj - bezpečný kraj - Ivo Grüner 59. Poskytnutí účelových dotací v rámci projektu PKBK Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje. Účelové dotace jsou určeny na pořízení výpočetní techniky potřebné k zajištění provozu webového portálu BK a na nákup vybavení pro sluţbu v náročném terénu - Ivo Grüner 60. Podpis Deklarace o spolupráci mezi Plzeňským krajem a Bjelovarsko - bilogorskou ţupou - Ivo Grüner 61. Poskytnutí finančních dotací na podporu činnosti Místních akčních skupin v Plzeňském kraji - Ivo Grüner 62. Poskytnutí dotací obcím a městům Plzeňského kraje na havarijní stavy a naléhavé potřeby - Ivo Grüner 63. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - Ivo Grüner 64. Poskytnutí finanční dotace - Jiří Struček 65. Poskytnutí investiční dotace z programu Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchu tělocvičen a sportovních hal v Plzeňském kraji v roce Jiří Struček 66. Poskytnutí dotací městům a obcím pro jimi zřizované organizace na realizaci projektů - Jiří Struček 67. Výsledky jednání Výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Plzeňského kraje pro výběr projektů předloţených ve druhé výzvě do globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jiří Struček 68. Výsledky jednání Výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Plzeňského kraje pro výběr projektů předloţených ve třetím kole výzev do globálních grantů v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jiří Struček

6 69. Dodatky ke zřizovacím listinám - Jiří Struček 70. Dodatek č.4 ke zřizovací listině ZZS PK - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 71. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování zdravotních sluţeb v Klatovské nemocnici jako sluţeb obecného hospodářského zájmu - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 72. Ukončení kompenzace regulačních poplatků ve zdravotnictví - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 73. Finanční dotace městysu Ţinkovy - projektová dokumentace akce Vodovod Ţinkovy - Dagmar Terelmešová 74. PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŢEB V PLZEŇSKÉM KRAJI Pečovatelská sluţby poskytovaná obcemi (rozdělení dotací) - Dagmar Terelmešová 75. Program podpory sociálních sluţeb v sociálně vyloučených romských komunitách poskytnutí dotace - Dagmar Terelmešová 76. Účelová dotace na záchranu a obnovu kulturních památek Plzeňského kraje - Václav Koubík 77. Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 467/10 ze dne Václav Koubík 78. Návrh zákona o národním parku Šumava - Ing. Petr Smutný 79. Chválenice-vodovod - Ing. Petr Smutný 80. Uzavření smlouvy o partnerství a o poskytnutí finanční podpory s o.s. ENVIC, IČ: Ing. Petr Smutný 81. Obec Prášily, prominutí nesplnění povinnosti předloţit Protokol o definitivním přiznání podpory ze SFŢP ČR v termínu, prominutí sankčních nároků - Ing. Petr Smutný 82. Vodohospodářská dotace Dobřany - Ing. Petr Smutný 83. Vodohospodářská dotace Černovice - Ing. Petr Smutný 84. Dotace PK vodohospodářské akce 2010/III - Ing. Petr Smutný

7 85. Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích - Ing. Petr Smutný 86. Informativní zpráva - Výstavba Klatovské nemocnice - Milan Diskuse, různé Závěr Mgr. Jiří Leščinský v.r. ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje

8

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 24.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0216/R06/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 Tisk Č.usn. Schváleno Název usnesení 039 32/01 24.11.2005 Konečný návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2006 a dotačním

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem U s n e s e n í 28. jednání Rady města Ústí nad Labem konaného dne 24. listopadu 2011 Usnesení č. 642/11 671/11 ================================================================

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání dne 22.04.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0358/R09/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více