VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice Školní rok : 2005/ 2006 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 7, část třetí obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy, vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

2 I.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Adresa: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3, České Budějovice Identifikátor zařízení: Telefon/fax : , www stránky: Právní norma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Jihočeský kraj Právní forma: kraj, IČO: Adresa: U Zimního stadionu 1952/2 Organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola se sídlem Husova 3, České Budějovice, identifikační číslo byla zřízena Zřizovací listinou Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova 12, České Budějovice, IČO , zastoupeným hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem, dne Zřizovací listina byla vydána podle 1 odst. 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dodatkem č.1 zřizovací listiny bylo přiděleno organizaci nové identifikační číslo: Dodatkem č.2 zřizovací listiny schvaluje Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích podle 35 odst.2, písm.j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace SZŠ a VZŠ České Budějovice, Husova 3: - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - hostinská činnost - truhlářství - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Dne získala organizace SZŠ a VZŠ Husova 3 České Budějovice o s v ě d č e n í o způsobilosti vzdělávacího zařízení (č / ) vydané MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro tyto vzdělávací programy: 1. Bakaláři evidence, tisk vysvědčení, sestavy 2. Bakaláři úvazky, rozvrh, suplování, plán akcí 3. Bakaláři přijímací řízení, knihovna, maturitní zkoušky) 4. Bakaláři tvorba sestav, úpravy souborů Platnost osvědčení je stanovena do

3 Zřízení školské rady Rada Jihočeského kraje dne zřídila ke dni usnesením č. 601/2005/RK při střední škole školskou radu se stanoveným počtem 6 členů ve složení: a) za pedagogy školy: Mgr. Pavel C h a l u p a PaedDr. František L o n s m í n b) za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Jaroslava M a r e š o v á Dana P o k o r n á c) za zřizovatele školy MUDr. Pavel K o p a č k a MUDr. Helena H o f f m e i s t e r Usnesením č. 601/2005/RK byla zřízena při vyšší škole školská rada se stanoveným počtem 3 členové ve složení: a) za pedagogy školy PhDr. Yvetta P u ž e j o v á b) za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Jana K l a b o u c h o v á c) za zřizovatele školy MUDr. Tomáš F u i t Funkční období obou školských rad je v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. t ř í l e t é a končí ke dni První jednání členů obou školských rad proběhlo dne za přítomnosti všech členů a ředitele školy. II. OBORY VZDĚLÁNÍ Škola sdružuje: název kapacita Cílová kapacita IZO Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Celkem* Výpis ze sítě škol k č.j /04-21

4 Obory STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA poskytuje čtyřleté odborné vzdělání ukončené maturitou absolventům základních škol ve studijních oborech : Obor Všeobecná sestra Zdravotnický asistent Zdravotní laborant Zubní technik Asistent zubního technika Zdravotnické lyceum Kód oboru M/ M/ M/ M/ M/ M/005 Střední zdravotnickou školu navštěvovalo ve školním roce 2005/2006 v 18 třídách celkem 482 žáků, z toho 439 dívek a 43 chlapců (bez dálkového studia). 1. ročník navštěvovalo celkem 145 žáků (z toho 16 chlapců), 2. ročník 109 žáků (z toho 9 chlapců, 3. ročník 129 žáků (z toho 14 chlapců) a 4. ročník 99 žáků (z toho 4 chlapci). Nový obor Zdravotnický asistent navštěvovalo ve 3 třídách celkem 91 žáků (z toho 3 chlapci). Obor Všeobecná sestra navštěvovalo v 9 třídách celkem 239 žáků (z toho 10 chlapců), obor Zdravotní laborant ve 2 třídách (1.a 3.ročník) celkem 57 žáků (z toho 10 chlapců) a obor Zubní technik celkem 95 žáků (z toho 20 chlapců). Dálkové studium: Ve školním roce 2004/05 navštěvovalo 2. ročník dálkového studia oboru Všeobecná sestra celkem 22 žáků, 3 během školního roku školu opustili.výuka probíhala vždy v pátek od minut. Přehled žáků školy po oborech: Obor Chlapci/muži Dívky/ženy Celkem Všeobecná sestra Zdravotnický asistent Zdravotní laborant Zubní technik Asistent zubního technika Zdravotnické lyceum Všeobecná sestra dálkové studium Celkem VYŠŠÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA poskytuje absolventům středních škol s maturitou tříleté vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v oborech : Obor Dipl. všeobecná sestra Dipl.dětská sestra Dipl. fyzioterapeut Kód oboru N/ N/ N/002 Svým odborným obsazením je škola schopna organizovat i různé typy doškolovacího studia pro potřebu zdravotnických zařízení, vyplývající z dodatku č. 2 zřizovací listiny schválené Jihočeským krajem.

5 Ve školním roce 2005/2006 se vzdělávalo na vyšší škole celkem 69 studentů (z toho 62 žen a 7 mužů). Třída Muži Ženy Celkem Diplomovaná dětská sestra 3. ročník Celkem: Diplomovaný fyzioterapeut 2.roč Diplomovaný fyzioterapeut 3.roč Celkem: Počet studentů na SZŠ a VZŠ: Škola/součást Počet - muži Počet ženy CELKEM Střední škola Vyšší škola CELKEM III. BUDOVY, VLASTNICTVÍ CELKOVÝ STAV Škola spravuje majetek v objektu, jež se nachází v Husově ulici č. 3. Toto vlastnictví je zaprotokolováno v pozemkových knihách. Škola sestává ze dvou budov původní budova postavená v letech 1909/10 a na ni navazuje přístavba z roku V obou budovách se nachází celkem 23 učeben, 1 malá a 1 velká tělocvična, knihovna a studovna, učebna výpočetní techniky, zubní a chemické laboratoře, 4 odborné učebny ošetřovatelství, 2 jazykové učebny, 3 učebny fyzikální terapie, učebna psychologie a léčebné tělesné výchovy. V areálu školy byl před dvěma lety rekonstruován sportovní areál s umělým povrchem (tenisové a volejbalové hřiště). Vybavení učeben je průběžně modernizováno a je na velmi dobré materiální i technické úrovni. Učebna č. 22 (2. patro učebna dějepisu) je vybavována mediálními technologiemi, v roce 2006 bude rekonstruována jako multimediální učebna. Stávající učebna dějepisu bude přemístěna do učebny č.20. V letních měsících roku 2006 byla provedena rekonstrukce stoupacího potrubí vody v přední části budovy z investiční dotace zřizovatele ve výši cca 870 tisíc korun. Dále byla opravena střecha nad šatnami školy, vyměněna lina ve třídách, zřízeny 2 hygienické kabiny pro žákyně školy, byla zřízena nová šatna vybavená skříňkami pro obor zubní technik a zrekonstruováno osvětlení ve velké tělocvičně (cca 112 tisíc Kč). Přetrvávají problémy s podmáčením budovy přístavby školy při velkých deštích z důvodu sesuvu záchytného odpadního potrubí pod budovou (na jaře 2005 provedena sondáž potrubí). Výměna podzemního potrubí je plánována na období letních prázdnin ) MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY A.Nákup materiálu pro obory: 1. Ošetřovatelství + fyzioterapie ,- Kč 2. Zubní technik ,- Kč 3. Zdravotní laborant ,- Kč C e l k e m : ,- Kč Nákup z investičních prostředků/druh Pořizovací cena/kč

6 Školní rozhlas ,- Tabule-smalt s příslušenstvím 2 ks á ,-Kč ,- Interaktivní tabule + projektor ,- Kopírka CANON ,- Leštička (obor zubní technik) ,- Notebook ,- Váhy analytické (chemická laboratoř) ,- Digestoř (chemická laboratoř) ,- Rekonstrukce chemické laboratoře II.etapa (dokončení) ,- Vypracování projektu rekonstrukce oken ve škole ,- CELKEM: ,- B.Opravy: Opravy/rekonstrukce/údržba Cena v Kč Oprava střechy nad šatnami ,- Rekonstrukce stoupacího potrubí I.etapa ,- Oprava příjezdové cesty do dvora školy ,- Oprava systému zvonění ,- Oprava suterénu nové šatny (obor ZT) ,- Odvětrávání úklidové místnosti (v rámci hygien. norem) ,- Odvětrávání tělocvičny (servomotorky) velká tělocvična ,- Odvětrávání hygienické kabiny - přízemí ,- Oprava + instalace nového osvětlení velká tělocvična ,- CELKEM: ,- C. Učební pomůcky: Obor/Předmětová komise Pořizovací cena/kč Ošetřovatelství ,- Informační a výpočetní technologie (ICT) ,- Chemie ,- Biologie ,- Zubní technik ,- Tělesná výchova ,- Ostatní předmětové komise ,- Knihovna odborná literatura ,- Knihovna - beletrie 8 955,- CELKEM: ,- D. Ostatní nákupy: Školní nábytek (lavice, židle) ,- Kč E. Nájmy: a) tělocvičny: ,- Kč b) pozemky (cca 800 m ,- Kč C e l k e m : 131,647, -Kč 2. INFORMAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNOLOGIE (ICT)

7 Materiální a technická vybavenost - učebna výpočetní techniky Kapacita: 15 žákovských pracovišť + 1 učitelské Technické vybavení: - 16 ks multimediální počítač P4, 1,5 GHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB - 1 ks laserová tiskárna - 1 ks skener - 1 ks dataprojektor - Programové vybavení: - OS: MS Windows XP Professional - MS Office - Zoner Callisto - Zoner Media Explorer - CorelDraw! - WinBase - MasterEye Víceúčelová učebna Kapacita: 16 Technické vybavení: - 10 ks počítač Celeron 533 MHz, RAM 32 MB, HDD 6,3 GB Programové vybavení: - OS: Windows 98 SE - MS Office - Zoner Callisto - Zoner Media Explorer Získané certifikace - Certifikovaný lektor pro úvodní modul školení P - Certifikovaný lektor pro volitelný modul školení P Počítačová grafika a digitální fotografie - Certifikovaný lektor pro volitelný modul školení P Tabulkové kalkulátory - Certifikovaný lektor pro volitelný modul školení P Publikování na internetu - Autorizovaný spolupracovník systém BAKALÁŘI

8 Prováděná školení Školení Z Školení P - Úvodní modul školení P - Volitelný modul školení P Počítačová grafika a digitální fotografie - Volitelný modul školení P Tabulkové kalkulátory - Volitelný modul školení P Publikování na internetu Školení S - školení systému Bakaláři Příprava materiálů pro tato školení Škola získala Statut informačního centra SIPVZ č. IC/034 Zaměření IC: školení produktů využívaných při výuce a v administrativě školy Pořádány metodické semináře a školení pro pracovníky ostatních škol (viz přehled níže): BAKALÁŘI systém pro administrativu školy metodické semináře pro oblast jižní Čechy - základní seznámení se systémem - evidence, tisk vysvědčení, sestavy - úvazky, rozvrh, suplování, plán akcí - přijímací řízení, knihovna, maturitní zkoušky - tvorba sestav, úpravy souborů Příprava materiálů pro tyto semináře. Proškoleno pedagogických pracovníků: SIPVZ 2005/06 Školení Našich Cizích Celkem Z P P Počítačová grafika a digitální fotografie Publikování na internetu Systém Bakaláři Celkem Semináře 98 Základní seznámení se systémem Bakaláři 98 DVPP 179 Bakaláři 1 - evidence, tisk vysvědčení, sestavy 86 Bakaláři 2 - úvazky, rozvrh, suplování, plán akcí 37 Bakaláři 3 - přijímací řízení, knihovna, maturitní zkoušky 15 Bakaláři 4 úpravy souborů, tvorba sestav 20 Bakaláři 5 - správa systému, pokročilá tvorba sestav 6 Bakaláři - základní práce se systémem (NIDV Praha - Hlinsko) 15

9 Přehled školení PI - Informační gramotnost Číslo Příjmení a jméno Úroveň Z P0 P první P druhý S 1 RNDr. Bártová Blanka T G Bazalová Martina - MD Mgr. Bezecná Gabriela Mgr. Blümlová Jana - MD Cikhartová Jaromíra Mgr. Dorovínová Jiřina Důrová Eva Mgr. Hanusová Marie T G Hejnová Alena T G Mgr. Hitzgerová Jana G Mgr. Hornová Marie Hůlková Eliška Mgr. Chalupa Pavel T G Mgr. Ivanková Jitka Janoušková Jana Bc. Juříková Jaroslava Mgr. Karešová Jana administr P G Mgr. Karlíčková Zdeňka P MUDr. Kasková Zdeňka Mgr. Keřková Jitka PaedDr. Kletečková Vendulka Mgr. Kocáb Jiří Komárková Jitka Mgr. Kostohryzová Jana Mgr. Kovář Milan Mgr. Kozelková Alena P MUDr. Kubátová Jaroslava Mgr. Kudláčková Miroslava Lišková Alena G P PaedDr. Lonsmín František administr G P Lorencová Jitka MUDr. Lutovský Ladislav Mgr. Lvová Jana Majerová Jana Mgr. Marešová Šárka - MD Němcová Ladislava Mgr. Nerudová Marcela Mgr. Opekarová Eva Mgr. Ottová Andrea Pecharová Petra Mgr. Plecerová Veronika Mgr. Plecháčková Jaroslava G T Pouzarová Alena G PhDr. Pužejová Yvetta G P Mgr. Rybáková Hana G Sedláková Hana Mgr. Schwarzová Kateřina administr T P Bc. Sklenářová Irena Mgr. Sosnová Daniela T G Mgr. Stašková Zdeňka G P

10 51 MSc. Šanderová Milada Šipanová Renata Bc. Šorfová Helena Špaček Vladimír Mgr. Štix Karel G Mgr. Štixová Iva P G Mgr. Tomášová Gabriela T G Toncarová Ivana PhDr. Volavková Vladimíra Mgr. Voráčková Zuzana G CELKEM Vysvětlivky: Základní uživatelské znalosti Úvodní modul P0 Počítačová grafika a digitální fotografie Tabulkové kalkulátory Publikování na internetu 3. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY Materiální zajištění výuky studijních oborů je náročné především z hlediska finančního krytí potřeb výuky. Škola platí každoročně pronájem šaten v nemocnici (cca 100 tisíc Kč), náročná je též jejich údržba. Škola se částečně podílí na úhradě některých spotřebních materiálů, které používají studenti při praktické výuce v nemocnici. Velkým přínosem je velmi dobrá spolupráce s jednotlivými odděleními v Nemocnici Č. Budějovice, která škole poskytuje zázemí jednak při zajištění pracovišť pro praktickou výuku a také poskytováním lékařů pro výuku ve škole.dalším zdrojem pro školu je zdarma získaný stomatologický materiál v hodnotě několika desítek tisíc korun od společností DENTAL Jičín, SPOFA Praha, DENTAL Praha a také z řady soukromých stomatologických zařízení v regionu. Počty smluvně zajištěných zdravotnických zařízení pro praktickou výuku jednotlivých studijních oborů jsou zabezpečeny na úrovni posledních let, i když se jejich zabezpečování stává stále složitějším. Velkým problémem také zůstává personální zabezpečení výuky odborných technických (zdravotní laborant) předmětů z řad lékařů a odborníků z praxe. V budoucnu bude tento problém vyřešen díky novým osnovám ošetřovatelských oborů, kdy výuku odborných předmětů mohou již pokrýt interní odborné učitelky a interní učitelky-lékařky. SZŠ a VZŠ má smluvně zajištěna následující zdravotnická zařízení pro výuku oborů: Nemocnice České Budějovice Medipont Č. Budějovice Arpida Č. Budějovice Jesle ul. Pittera Č. Budějovice Soukromé lékařské ordinace a zubní laboratoře S Nemocnicí České Budějovice škola udržuje dlouhodobě dobrou spolupráci především v zabezpečení pracovišť pro praktickou výuku žáků a spolupráci s lékaři, jež zajišťují výuku odborných předmětů. Mimo běžnou praxi na jednotlivých stanicích a odděleních umožňuje Nemocnice zabezpečení odborných exkurzí a přednášek pro žáky školy. Učitelky odborných předmětů se pravidelně zúčastňují odborných seminářů pořádaných nemocnicí.

11 Spolupráce školy se zdravotnickými zařízeními je na velmi dobré úrovni. Finanční požadavky se zatím ze strany těchto zařízení neobjevily. Stále otevřeným problémem zůstává otázka refundace mzdových nákladů externích vyučujících, kterými jsou již některé zdravotnické školy zatíženy. Smlouvy pro vykonání souvislé červnové praxe studentů 3. ročníků jsou uzavírány na dobu určitou převážně v místě jejich bydliště. K výuce ošetřování nemocných 1. a 2. ročníků oboru všeobecná sestra slouží nadstandardně vybavené odborné učebny ve škole, praktická výuka 3. a 4. ročníků probíhá na nemocničních odděleních. U oboru zdravotní laborant je praktická výuka realizována ve školních laboratořích a výuka na nejmodernějších a drahých zařízeních, které nejsou ve vybavení školy, je umožněna na pracovištích v Nemocnici. Výuka oboru zubní technik je plně realizována v technicky dobře vybavených školních zubních laboratořích. Dobrá spolupráce je i v oblasti uvolňování lékařů externích vyučujících pro potřeby výuky odborných předmětů ve škole. Učitelka řídící praktické vyučování a vedoucí předmětové komise ošetřovatelství Mgr. Miroslava Kudláčková se pravidelně účastní porad vrchních sester Nemocnice České Budějovice a předává operativně všechny informace příslušným odborným učitelkám. Zástupkyně ředitele školy pro odborné předměty Alena Pouzarová je permanentně v úzkém kontaktu s hlavní sestrou nemocnice, s přednosty a lékaři jednotlivých oddělení nemocnice, což umožňuje aktuální řešení nastalých problémů především v oblasti personálního obsazení výuky ve škole. Odborné exkurze jsou každoročně a pravidelně plánovány ve spolupráci třídních učitelů a vyučujících odborných předmětů. Jsou realizovány u všech oborů a ročníků. Finančně jsou kryty studenty. Tématicky jsou zaměřeny na odbornou problematiku a protidrogovou a protialkoholní prevenci. O exkurzích jsou vedeny záznamy a zkušenosti jsou předávány jak mezi žáky, tak mezi učiteli. Specializovaná pracoviště Nemocnice jsou navštěvována formou miniexkurzí, jež zabezpečují dle potřeb vyučující odborných předmětů ve spolupráci s vedoucími pracovníky Nemocnice. 4. LEGISLATIVA A PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE Výuka v SZŠ a VZŠ je realizována na základě učebních osnov schválených MŠMT ČR a MZ ČR ze dne s následujícími úpravami provedenými schvalovací doložkou MZ ČR PRO Pro střední zdravotnickou školu jsou platné osnovy schválené MŠMT ČR č.j /97 z Pro vyšší zdravotnickou školu jsou platné osnovy schválené MŠMT ČR č.j /96 z Obor Škola Kód oboru Schvalovací doložka Všeobecná sestra Střední M/ pod č.j /97-71 Zdravotní laborant Střední M/ pod č.j /97-71 Zubní technik Střední M/ pod č.j /99-23 Asistent zub.technika Střední M/ pod č.j /04-23 Zdravotnický asistent Střední M/ pod č.j /03-23 Laboratorní asistent Střední M/ pod č.j /04-23 Zdravotnické lyceum Střední M/ pod č.j /04-23 Dipl. všeobecná sestra Vyšší N/ pod č.j /96-23 Dipl.dětská sestra Vyšší N/ pod č.j /96-23 Dipl. fyzioterapeut Vyšší N/ pod č.j /99-23 Dipl. zubní technik Vyšší N/ pod č.j /97-71 Dipl.zdrav. laborant Vyšší N/ pod č.j /98-23

12 IV. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY Ředitel školy: VEDENÍ ŠKOLY Mgr. Karel Štix Ředitel SZŠ a VZŠ Zástupci ředitele školy : PaedDr.František Lonsmín Alena Pouzarová Ing. Jaroslava Malinovská Statutární zástupce, zástupce ředitele pro SZŠ a všeobecněvzdělávací předměty Zástupce ředitele pro VZŠ a odborné předměty Zástupce ředitele pro hospodářskou správu Vedoucí oborů (střední škola) Mgr. Miroslava Kudláčková Alena Hejnová Alena Lišková Metodik a vedoucí odborné praxe (obor Všeobecná sestra) Vedoucí oboru Zubní technik Vedoucí oboru Zdravotní laborant Vedoucí oborů (vyšší škola) Jitka Komárková PhDr. Yvetta Pužejová Vedoucí oboru Diplomovaný fyzioterapeut Vedoucí oboru Diplomovaná dětská sestra Preventivně výchovná činnost: Mgr. Kateřina Schwarzová Mgr. Gabriela Tomášová Výchovná poradkyně Protidrogová koordinátorka ZAMĚSTNANCI Škola Střední zdravotnická Vyšší zdravotnická Celkem škola škola Počet fyzický přepočtený fyzický přepočtený fyzický přepočtený Pedagogičtí zaměstnanci 56 49, , ,524 Nepedagogičtí zaměstnanci 11 11, , ,060 Celkem 67 60, , ,584 Externí vyučující 32 3, , ,039

13 STRUKTURA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Poradní orgány ředitele školy jsou : vedení školy ( porady 2 x měsíčně ) pedagogická rada (čtvrtletně) předmětové komise ( min. 4x ročně) výchovná poradkyně protidrogoví koordinátoři studentská rada (1x za měsíc) Zástupci z řad rodičů (2x ročně) Vedení školy ve složení: ředitel školy a 3 zástupci ředitele provádějí pravidelnou kontrolní a hospitační činnost. Plán kontrol a záznamy o výsledcích kontrol jsou uloženy u ředitele školy. Pedagogický sbor a ostatní nepedagogičtí zaměstnanci jsou na pravidelných poradách (provozních a pedagogických) seznamováni s výsledkem kontrolní činnosti. Rada školy: Každá součást SZŠ a VZŠ - má svou školskou radu, zřízenou podle školského zákona č.561/2004 Sb. Rady školy byly zřízeny rozhodnutím zřizovatele dne a jejich funkční období je tříleté. První zasedání obou školských rad se konalo dne Školská rada pro střední školu má 6 členů (předseda: Mgr. Pavel Chalupa). Školská rada pro vyšší školu má 3 členy (předsedkyně: PhDr. Yvetta Pužejová). Rady se budou na základě usnesení ze dne scházet minimálně 2 x za rok. Střední škola: Přehledy tříd Třída Třídní učitel Kmen. učebna Skříňka Počet žáků Jazyky chlapci dívky celkem ANJ FRJ NEJ LAJ ZDA 1.A Mgr. Stašková Zdeňka ZDA 1.B Mgr. Kostohryzová Jana AZT 1. Mgr. Chalupa Pavel ZLY 1. Mgr. Bezecná Gabriela ZDA 2.A Mgr. Karešová Jana ZDA 2.B Mgr. Ivanková Jitka ZDA 2.C Mgr. Tomášová Gabriela ZDL 2. Mgr. Plecháčková Jar ZUT 2. Bazalová Martina VS 3.A Bc. Sklenářová Irena VS 3.B Bc. Šipanová Renata VS 3.C Mgr. Karlíčková Zdeňka ZT 3. Špaček Vladimír VS 4.A Mgr. Plecerová Veronika VS 4.B Mgr. Kozelková Alena VS 4.C Hůlková Eliška ZL 4. Mgr. Hanusová Marie ZT 4. Toncarová Ivana Součet

14 Vyšší škola: Třída Vedoucí studijní skupiny Kmen. učebna Skříňka Počet žáků Jazyky chlapci dívky celkem ANJ NEJ LAJ DVS 1. PhDr. Pužejová Yvetta DIF 3. MUDr. Kasková Zdeňka Součet Vedoucí předmětových komisí Český jazyk (ČJL) Mgr. Karlíčková Zdeňka Německý jazyk (NěJ) + sbírka Mgr. Hitzgerová Jana Anglický jazyk (AnJ) + sbírka Mgr. Dorovínová Jiřina Společenské vědy (LaJ, Děj, ObN, EsV) + sbírka Mgr. Bezecná Gabriela Přírodní vědy (Mat, Fyz, Che, VýT, Bio) RNDr. Bártová Blanka Tělesná výchova Mgr. Chalupa Pavel Psychologie a pedagogika PhDr. Pužejová Yvetta Vedení oboru ZT Hejnová Alena Vedení oboru VS a metodik OP Mgr. Kudláčková Miroslava Vedení oboru ZL Lišková Alena Vedení oboru DiF Komárková Jitka Vedení pěveckého sboru Mgr. Štixová Iva Protidrogová koordinátorka Mgr. Tomášová Gabriela Koordinátor pro charitativní akce Voborská Marie Údržba technického vybavení oboru ZT Havel Zdeněk Správa počítačové sítě PaedDr. Lonsmín František

15 Seznam zaměstnanců Ředitel školy Zástupci ředitele Učitelé Poř. Titul Bydliště PSČ Čís. Příjmení a jméno 1. Mgr. České Budějovice, K. Šafáře Štix Karel 2. PaedDr. Boršov nad Vltavou, Letní Lonsmín František 3. Ing. České Budějovice, J. Bendy Malinovská Jaroslava 4. Pouzarová Alena Rudolfov, Hůry RNDr. Dobrá Voda, Na Barborce Bártová Blanka 6. Bazalová Martina České Budějovice,Vlastimila Rady Mgr. České Budějovice, Opatovická Bezecná Gabriela 8. Cikhartová Jaromíra České Budějovice, J. Plachty Mgr. České Budějovice, Novohradská Dorovínová Jiřina 10. Důrová Eva České Budějovice, Lannova Mgr. Hlincova Hora, Vnitřní 76 Hanusová Marie 12. Hejnová Alena České Budějovice, Vodňanská Mgr. České Budějovice 1, Haškova Hitzgerová Jana 14. Mgr. České Budějovice, Fráni Šrámka Hornová Marie 15. Hůlková Eliška České Budějovice, Lidická Mgr. České Budějovice, Karla Štěcha 20/ Chalupa Pavel 17. Mgr. Český Krumlov, Plešivec Ivanková Jitka 18. Janoušková Jana České Budějovice, Boršovská Bc. Český Krumlov, Šatlavská Juříková Jaroslava 20. Mgr. České Budějovice, J. Bendy Karešová Jana 21. Mgr. Milevsko, B. Němcové Karlíčková Zdeňka 22. MUDr. České Budějovice, Otakarova Kasková Zdeňka 23. Mgr. České Budějovice, M.Horákové Keřková Jitka 24. PaedDr. České Budějovice, J. Bendy Kletečková Vendulka 25. Mgr. České Budějovice, Vodňanská Kocáb Jiří 26. Kochtová Eliška České Budějovice, J. Bendy Komárková Jitka České Budějovice, Grünwaldova Mgr. České Budějovice, Plzeňská Kostohryzová Jana 29. Mgr. České Budějovice, Průběžná 2490/ Kovář Milan 30. Mgr. České Budějovice, Zachariášova Kozelková Alena 31. MUDr. České Budějovice, Jírovcova Kubátová Jaroslava 32. Mgr. České Budějovice, M. Chlajna Kudláčková Miroslava 33. Lišková Alena České Budějovice, U Černé věže Lorencová Jitka České Budějovice, V. Volfa Mgr. Brloh Lvová Jana 36. MUDr. Lutovský Ladislav České Budějovice, Plavská 1407/

16 16 Důchodci Administrativa Důchodci Provozní zaměstnanci Mateřská dovolená 37. Němcová Ladislava České Budějovice, J. Š. Baara Mgr. Kamenný Újezd, Náměstí Nerudová Marcela 39. Mgr. Velešín, Na Hvízdalce Opekarová Eva 40. Mgr. České Budějovice, Pekárenská Ottová Andrea 41. Pecharová Petra České Budějovice, Puklicova Mgr. České Budějovice, Plzeňská Plecerová Veronika 43. Mgr. České Budějovice, V. Volfa Plecháčková Jaroslava 44. PhDr. Netolice, Václavská Pužejová Yvetta 45. Bc. České Budějovice, Erbenova Rybáková Hana 46. Sedláková Hana České Budějovice, M. Horákové Mgr. České Budějovice, K. Šafáře Schwarzová Kateřina 48. Mgr. České Budějovice, Srubec Skaličková Jana 49. Bc. České Budějovice, Nádražní Sklenářová Irena 50. Mgr. České Budějovice, Dobrovodská Sosnová Daniela 51. Mgr. České Budějovice, Pabláskova Stašková Zdeňka 52. MSc. Včelná, tř. 5. května Šanderová Milada 53. Bc. Vlachovo Břazí Šipanová Renata 54. Bc. České Budějovice, Čéčova Šorfová Helena 55. Špaček Vladimír České Budějovice, Fr. Ondříčka 377/ Mgr. České Budějovice, K. Šafáře Štixová Iva 57. Mgr. České Budějovice, E. Beneše Tomášová Gabriela 58. Toncarová Ivana České Budějovice, M. Chlajna Voborská Marie České Budějovice, Krásnohorské Mgr. České Budějovice, Plzeňská 600/ Volavková Vladimíra 61. Mgr. České Budějovice, E.Beneše Voráčková Zuzana 62. Hanzlíková Jaroslava České Budějovice, Větrná Bc. České Budějovice, Zvonková Davidová Zdeňka 64. Panská Jana Petra České Budějovice, K. Lávičky Píšová Naděžda České Budějovice, J. Čarka Šimáková Zuzana České Budějovice, J. Hůlky Tvarohová Radislava České Budějovice, Dobrovodská Mgr. České Budějovice, K. Chocholy Brožková Jaroslava 69. Duchek Jiří České Budějovice, Husova Duchek Jiří České Budějovice, Husova Duchková Anna České Budějovice, Husova Havel Zdeněk České Budějovice, J. Opletala Hoffelnerová Martina České Budějovice, Lidická Šafratová Vladimíra České Budějovice 6, Železničářská Tájková Miloslava Štěpánovice, Vlkovice Zikmundová Hana České Budějovice, Zavadilka Mgr. Týn nad Vltavou, Na Kohoutě Blümlová Jana 78. Mgr. Marešová Šárka Hrdějovice, Těšínská

17 17

18 18 a) Výchovně-vzdělávací oblast: Potřeby školy přizpůsobit požadavkům vyplývajícím z přijetí nového školského zákona ( především v oblasti nového pojetí maturitní zkoušky) Odborné učitelky se ve spolupráci s NUOV podílely na přípravě učebních plánů oborů vzdělávání Asistent zubního technika, Laboratorní asistent, Zdravotnické lyceum a Diplomovaná všeobecná sestra 3,5 leté studium. V souladu se strategickým plánem rozvoje SZŠ a VZŠ pro období a na základě potřeb zdravotnických zařízení zpracovány podklady pro zařazení nových studijních oborů do sítě škol. Na střední škole se jedná o obory: Asistent zubního technika, Laboratorní asistent a Zdravotnické lyceum. Na vyšší škole: akreditace nových technických oborů: Diplomovaný zubní technik a Diplomovaný zdravotní laborant. V rámci protidrogové výchovy a prevence byl naplněn minimální preventivní program školy: studentky 3.a 4. ročníků oboru Všeobecná sestra pořádaly besedy na téma první pomoc, protidrogová výchova na ZŠ O. Nedbala a ZŠ E. Destinové (v pěti třídách). Uskutečnily se besedy s protidrogovým koordinátorem Mgr. P. Váchou v 1. ročnících. Bylo dosaženo vyšší úrovně přípravy studentů vyšší školy k absolutoriu zejména v oblasti metodiky zpracování a obhajoby závěrečných absolventských prací. Škola se pravidelně po celý školní rok prezentovala (propagační výstava pro žáky ZŠ Vzdělání a řemeslo, dny otevřených dveří v listopadu a lednu, zapojovala se do charitativních akcí (Srdíčkový den, Pomerančový den, Rolnička, Květinový den, Svátek s Emilem a speciální olympiáda pro handicapované děti). Dále se žáci podíleli na zajištění odvodu branců, organizaci soutěží mladých zdravotníků ve spolupráci s ČČK, organizačním zajištění kurzu sanitářů, žáci pomáhali při zajišťování sportovních soutěží pro Dům dětí a mládeže Č. Budějovice a žáci zajišťovaly oslavy Mikuláše v Nemocnici Č. Budějovice. Škole se nadále daří nadstandardně spolupracovat především s Nemocnicí České Budějovice a mnohými zdravotnickými zařízeními v regionu (např.poliklinika Jih, stomatologické laboratoře, Arpida, DD U Hvízdala ap.). Podařilo se rovněž obnovit kontakty se Zdravotně sociální fakultou JU v oblasti zabezpečení výuky oboru zdravotní laborant. Počátkem školního roku 2005/06 bude podepsána smlouva o spolupráci zdravotnické školy a Zdravotně sociální fakulty JU České Budějovice. b) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vyučující využívali nabídky školících akcí Pedagogického centra v Hlinsku a nabídky specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků (NCO a NZO v Brně). Škola využila také nabídky besed a školení specializovaných pracovišť v Č. Budějovicích (např. Pedagogicko psychologická poradna, K-centrum ap.)

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Průvodce Výroční zprávou

Průvodce Výroční zprávou Průvodce Výroční zprávou Část I Základní údaje o Střední zdravotnické škole Cheb a) Charakteristika školy str. 2 b) Přehled pracovníků školy a vedení školy 3 c) Počty tříd a studijních oborů 4 d) Přehled

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. Řepčínská 239/101, 779 00 OLOMOUC Tel., fax: 585 411 935 603 864 891 Web: www.skolaodborna.cz E mail: skola@skolaodborna.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více