KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU"

Transkript

1 číslo 11 listopad 2009 ročník VII zdarma do všech domácností KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU PODČÁRNÍK BIČOVÁNÍ ÚŘEDNÍM JAZYKEM Moje žena zabije jediným máchnutím svého jazyka šest chlapů, říká hrdina seriálu Hotýlek se zlomyslností sobě vlastní. Je to jeho soukromý problém a my se můžeme klidně jeho vtipům smát. Ve veřejném životě si jazykem vzájemně ubližujeme také často, i když nám to nedochází. Příkladem jsou zmatky spojené například se změnou placení záloh pro nájemníky městských bytů. Na něm se ukazují některé nemoci bránící vzájemnému pochopení občana a úředníka. Na jedné straně je občan, který má spoustu starostí s obživou, rodinou a životem vůbec. Nemá čas zabývat se dopodrobna každou stránkou světa kolem sebe, nemůže být odborník na všechno. Nedůvěřuje všemu, co mu přijde zbytečně složité. Za každou kostrbatou větou vidí znamení snahy ho podfouknout. Z druhé strany sedí člověk, který se topí v lejstrech a učí se jim rozumět. Pro samou lopotu si nedovede představit, že někdo by mohl mít potíže jeho denní chleba pochopit. V řeči se svými kolegy používá řadu obyčejnému smrtelníkovi nejasných výrazů. Pro něho jsou ale tak přirozené, nedokáže si připustit, že by jim někdo nerozuměl. Jakmile se řeč úředníka potká s občanem, často je hned oheň na střeše. Občan zkoumá, zda se za tou hatmatilkou neskrývá ohrožení jeho živobytí, ptá se, občas křičí, objeví se zcela nevznešená slova... Úředník je vcelku právem uražený a myslí si cosi o natvrdlých hulvátech Často to ani jinak nejde, chápeme, že některé věci musí být sepsané naprosto přesně a odborně na výši. Někdy je to naprosto zbytečné a všem nedorozuměním lze předejít. Moudrým úředníkům často pomáhají závorky uvádějící, co se tím povinným termitem vlastně myslí. Často vídáme názorné příklady psané proloženým písmem. Příkladem za všechny je třeba rozdílné vnímání některých slov. Veřejnost si například pod slovem služby představí něco úplně jiného než zaměstnanec byťáku. Děkujeme proto za novou rubriku správce, která se snaží jedno takovéto jazykové nedorozumění urovnat. My všichni si musíme uvědomit, že čeština umožňuje jasné a srozumitelné vyjadřování. Stejně tak se dají z naší mateřštiny vytesat prapodivné obludnosti, vyhnout se jim je těžké a nikdy se to nepodaří zcela. Musíme se celý život učit a občas se zajímat o to, zda nám lidé rozumějí. Tak hrr na ně, ať Husové, Dobrovští, Jungmannové a další příliš nerotují v hrobě. Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, Dobřany, Martin Sobotka

2 ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE MĚSTO USPĚLO V AUKCI Řada pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví Dobřan je cizím majetkem. Většinou jsou v držení velmi nepružných nebo neprůhledných organizací, což může způsobovat potíže. K postupnému odstranění tohoto problému přispěla nendávná aukce ve Vstiši, na které se podařilo za vyvolávací cenu ,Kč pořídit pozemky z vlastnictví Silnice, státní podnik v Plzni v likvidaci. RUBRIKA SPRÁVCE V dnešním vydání se budeme věnovat problematice zvýšení zálohových plateb za služby spojené s užíváním bytu. CO JSOU TO SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU? Za služby spojené s užíváním bytu jsou považovány zejména dodávky tepelné energie, teplé užitkové a studené vody, energie pro společné prostory apod. Jedenkrát za rok, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období (kalendářního roku), tj. do 30. dubna, je provedeno roční vyúčtování těchto služeb. Rozúčtovány jsou náklady, které byly v uplynulém roce vázány na vlastníka nemovitosti a jsou rozúčtovatelné na konečného spotřebitele, tj. nájemce bytu či nebytového prostoru. PROČ MUSÍ NÁJEMCE TYTO ZÁLOHY ZA SLUŽBY HRADIT? Povinnost nájemce provádět úhrady za služby spojené s užíváním bytu a příslušenství bytu vyplývá z nájemní smlouvy. Výše tohoto měsíčního plnění je s podrobným rozpisem stanovena v evidenčním listě, jenž je přílohou nájemní smlouvy a jenž je po každé změně aktualizován. Úhrady jsou směrovány na bankovní účty bytového hospodářství města Dobřany, ze kterých jsou následně hrazeny faktury jednotlivým dodavatelům služeb (tepla, teplé vody, studené vody, el. energie a dalších) JAKÝ BYL DŮVOD NAVÝŠENÍ ZÁLOH ZA TYTO SLUŽBY? Důvodem navýšení byly vysoké nedoplatky služeb za minulý rok. Vzhledem k tomu, že původní správce navyšování záloh neprováděl a zároveň každým rokem docházelo ke zvyšování vstupních nákladů (především cen energií), vznikají uživatelům bytových jednotek dnes již vysoké nedoplatky z vyúčtování. Splatnost těchto nedoplatků je dle vyhlášky 372/2001 Sb , resp následujícího roku po skončení zúčtovacího období (kalendářního roku). Z toho vyplývá, že po skončení zúčtovacího období musí minimálně dalších sedm měsíců město Dobřany dotovat úhrady službových faktur. BYLY ZÁLOHY ZA SLUŽBY ZVÝŠENY VŠEM NÁJEMCŮM? Zvýšení záloh, ke kterému jsme v září tohoto roku jako správce objektů přistoupili, bylo provedeno u všech uživatelů bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví města Dobřany, u nichž byl výsledkem vyúčtování služeb za rok 2008 nedoplatek. O tomto navýšení jsme každého uživatele informovali prostřednictvím evidenčního listu a následně vysvětlujícího dopisu. Nově stanovené zálohy vycházely z ročních nákladů daných služeb uvedených ve vyúčtování za rok Dále jsme pro položku teplo a teplá voda počítali se 7% navýšením nákladů pro rok 2009 a u vodného a stočného a ostatních služeb s 5% navýšením nákladů pro rok Zálohy na teplo a teplou vodu byly pro měsíce říjen, listopad a prosinec 2009 zdvojnásobeny. V průběhu prosince 2009 a ledna 2010 budou opět poníženy na jednu dvanáctinu. Příklad výpočtu stanovení nové zálohy: Teplo a teplá voda roční náklady bytové jednotky ,00 Kč 7% zvýšení z ,00 Kč činí 2.100,00 Kč. Předpokládané roční náklady v roce 2009 tedy činí ,00 Kč. Z toho záloha na jeden měsíc činí 2.675,00 Kč ( / 12 = 2.675) Dvojnásobek měsíční zálohy 5.350,00 Kč Dle uvedeného příkladu si můžete ověřit správnost nově stanovené zálohy na služby pro Vámi užívanou bytovou jednotku. 2 CO DĚLAT, KDYŽ NA DOČASNĚ ZVÝŠENOU ZÁLOHU NEMÁM DOSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ? V takovém případě doporučujeme tento problém neprodleně řešit se správcem, a to prostřednictvím písemné žádosti s uvedením důvodu nemožnosti hrazení takto dočasně zvýšených záloh. Tyto žádosti budou posléze ve spolupráci s městem Dobřany vyhodnoceny. V žádném případě nedoporučujeme danou situaci zanedbat a stát se dlužníkem, neboť tuto skutečnost lze považovat za hrubé porušení nájemní smlouvy se všemi negativními dopady. Věříme, že pochopíte důvody, které vedly k nutnosti zvyšovat zálohy a tím zajistit dostatek finančních prostředků na pokrytí všech dodavatelských faktur - nákladů na dodávky služeb a energií včetně nákladů na opravy či rekonstrukce bytového fondu města Dobřany. Jménem společnosti Triumfa, s.r.o. Mirka Mašková, jednatel společnosti Zamyšlení nad posvěcením Mariánského obrázku Naše komunikace lemují více či méně zdařilé reklamy na billboardech. Přesvědčují nás, co všechno potřebujeme a bez čeho vlastně nemůžeme žít nebo kdo to s námi myslí opravdu dobře a komu máme dát v následujících volbách svůj hlas. Nic nového pod sluncem. V minulosti lemovaly naše cesty Boží muka, obrázky Panny Marie a svatých. V dnešní době jsou mnohé zničeny vandaly nebo se na nich podepsal zub času. Měly podobný úkol. Pocestným měly připomínat důležité životní hodnoty. Nestrhávaly však člověka ke konzumnímu způsobu života, ale připomínaly, že lidství v dokonalosti se nenaplňuje tím, kdo co má, ale čím je. Právě obrázky světců měly lidem připomínat, že pravá sláva člověka spočívá v tom, co člověk udělá dobrého pro bližního. A často musí člověk čerpat tuto sílu k obětavé lásce k bližnímu ze živé lásky k Bohu. Lidé znali životopisy těchto světců a legendy často zdůrazňovaly a ilustrovaly v příbězích tyto vlastnosti světcova života. A právě Boží muka (kříže) promlouvala nejdůrazněji. Připomínala lidem, že: Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nikdo nezahynul, ale měl věčný život! Kříže tedy nepřipomínaly především krutou smrt Krista, ale nezměrnou a neúnavnou lásku Boha, kterou má k člověku, i když je hříšník. Člověk se tak při vzpomínce na Boha necítil zahanben, nemyslel na peklo, ale cítil se dlužníkem a toužil opětovat a napodobit tuto nezměrnou Boží lásku láskou k bližnímu, protože pamatoval na to, co řekl Ježíš: Cokoli uděláte pro jednoho z těchto nejmenších, pro mě jste udělali! V našem případě nebudou středem naší pozornosti Boží muka, ale obrázek (mozaika) Panny Marie na kraji Vodního Újezda. Nepřipomíná nám utrpení Ježíše Krista, ale představuje nám mateřství. Mateřství matky, která neměla lehký nebo slavný život a nakonec musela stát na popravišti svého syna. Nezřekla se ho, ani tam nežehrala nad svým osudem. Kolik inspirací můžeme z tohoto obrázku, nebo spíš za tímto obrázkem, vyčíst? Jakou cenu má v dnešní společnosti mateřství? Stavíme ho na odiv společnosti nebo se ho snažíme oslavit? Zamysleme se, zda nejsou mnohé z dnešních problémů rodinného života právě v malé úctě k mateřství. Neodvažuji se domyslet a psát dál, co si myslím, že působí v našich rodinách, když mateřství podceňujeme a odpíráme-li mu obdiv lidí, kteří tyto obrázky stavěli nebo zavěšovali na stromy při cestách a na rozcestích. Váš farář Prokop Zvu vás na posvěcení Mariánského obrázku ve Vodním Újezdě dne ve 14 hod.

3 CO SE DĚJE Seriál POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NA JIŽNÍM PLZEŇSKU 3. díl: Rozhovor s vedoucím obvodního oddělení policie Dobřany npor. Liborem Ihnátem Proč jste šel k Policii ČR? K policii jsem nastoupil především proto, že nemám rád stereotyp. Náplň práce policisty je velmi rozmanitá. Člověk se musí naučit žít s tím, že na jeho práci mají lidé jak pozitivní, tak negativní ohlas. Mým cílem je, aby těch pozitivních ohlasů bylo od slušných občanů co nejvíce. Policie prochází velkými změnami. Jak tyto změny vnímáte Vy? Ano, dochází ke změnám dobrým i špatným. Pokud bych je měl hodnotil od A do Z, pak by mi rozhodně jedna stránka nestačila. Policie ČR tu je především pro občany. Jací jsou z vašeho pohledu občané v našem městě? Spolupracují s Vámi? Mají nějakou možnost ovlivnit bezpečnostní situaci kolem sebe? Já si myslím, že ve většině případů mají lidé zájem o to, co se děje v jejich městě, a nezůstávají netečnými, když je někde pácháno protiprávní jednání. Ale na druhou stranu byl zaznamenán i případ, kdy spoluobčan sledoval trestnou činnost, konkrétně vloupání do vozidla. Až poté, co vozidlo pachatelé vykradli a odjeli, přivolal Policii ČR. Naštěstí se ale jedná o ojedinělý případ. npor. Libor Ihnát K Policii České republiky nastoupil v roce 1990, a to na obvodní oddělení Stod. V roce 1992 byl přeřazen na obvodní oddělení Dobřany, kde působil jako řadový policista. V roce 1999 byl jmenován na post zástupce vedoucího oddělení a v minulém roce byl pak pověřen funkcí vedoucího. Obvodní oddělení policie, kde jste vedoucím, působí na poměrně rozsáhlém území. Mohl byste ho pro naše čtenáře v krátkosti charakterizovat? Obvodní oddělení policie Dobřany působí na území o rozloze cca 76 km2 s přibližně obyvateli a zahrnuje obce Dobřany, Vstiš, Nová Ves, Vodní Újezd, Šlovice, Chlumčany, Hradčany, Dnešice, Přestavlky, Černotín, Horní a Dolní Lažany. Často diskutovanou otázkou je místní kriminalita. Můžete nám říci, kolik kriminálních případů jste v tomto roce již zaznamenali? O jakou trestnou činnost se nejčastěji jednalo? Pokud se mám vyjádřit ke kriminalitě, tak v našem služebním obvodě jsme do současné doby zaevidovali celkem 123 trestných činů. V 78 případech se nám podařilo zjistit pachatele, což je necelých 64 %, a to je dobrý výsledek. Na objasňování případů se nemalou měrou podílejí i příslušníci služby kriminální policie a vyšetřování a ostatních složek Policie ČR. Struktura trestné činnosti je sice různorodá, ale nejvíce převládají majetkové trestné činy. Co se týká místní kriminality, tak náš služební obvod má nejmenší počet trestných činů v bývalém okrese Plzeň jih. Řekněte nám o největším úspěchu při řešení kriminálního případu na zdejší součásti Policie ČR v poslední době. Víte, každý objasněný trestný čin je svým způsobem úspěch. Asi největším úspěchem v našem obvodě bylo zjištění pachatele, který se vloupal do vozidla, kdy škoda přesáhla částku jeden milion korun. Policie ČR řeší i přestupky. Jakých přestupků se občané nejčastěji dopouštějí? Policisté z OOP Dobřany řešili do současné doby celkem 215 přestupků. Největší měrou se na tomto čísle podílí protiprávní jednání na úseku proti majetku, přestupky proti občanskému soužití a dále přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Máte na starosti také bezpečnost v dopravě? Ano, tuto oblast rovněž řešíme, a to především ve spolupráci se skupinou dohledu nad silničním provozem při dopravním inspektorátu územního odboru vnější služby Plzeň jih, jehož prioritou je právě tato oblast. Jaká je spolupráce s místní samosprávou, popřípadě s městskou policií? Na tuto spolupráci si v žádném případě nemohu stěžovat. Naopak mohu potvrdit, že je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Na závěr nám řekněte něco o sobě a o svých zálibách. Pro pracovní vytíženost mi moc času nezbývá, ale nejlépe se odreaguji při jízdě na kole. Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů nejen v boji proti kriminalitě. V následujících dvou dílech se můžete těšit na představení dopravního inspektorátu, fotografie výbavy, nejčastější přestupky jihoplzeňských řidičů a nejnebezpečnější místa ve vašem regionu. Pokud vás něco zajímá právě z oboru dopravní policie, můžete své dotazy psát na nebo volat na mobilní telefon Využít můžete i SMS zpráv. Komisař por. Bc. Libor Pilař, preventivně informační skupina PJ Dotazy čtenářů Jak jsme vám již sdělili v 1. díle našeho seriálu, každý z vás má možnost se zeptat na cokoliv z činnosti Policie ČR. Váš dotaz pak předáme policistovi, který se danou problematikou zabývá a jeho odpověď zveřejníme v místních listech. Otázky posílejte na stejné telefonní číslo nebo , který je uveden v předchozím článku. Těšíme se na vaše další dotazy. V listopadovém čísle odpovídáme na následující dotaz: Co mohou představitelé obcí udělat pro zajištění větší bezpečnosti chodců? Obrátit se na nějakého dopravního projektanta, který navrhne řešení v souladu s příslušnými ČSN. Projekt pak prochází standardním schvalovacím procesem. U přechodů pro chodce musí být v navrhovaném místě realizována celá řada podmínek, např. přechod musí být realizován z chodníku na chodník. Pokud v menších obcích jednostranný chodník chybí, musí se v daném místě chodník alespoň tzv. založit. Jeho délka je vždy odlišná a jeho min. šířka musí být 1,5 m. Tam, kde je vzdálenost mezi obrubníky větší jak 6,5 m (výjimečně 7 m), lze přechod pro chodce realizovat pouze za pomoci dělícího/ochranného ostrůvku. Novou podmínkou normy je i požadavek na 50 chodců/hodinu, a to ve špičkové hodině pracovního dne. Pokud tato podmínka není splněna, lze realizovat pouze tzv. místa pro přecházení (snížená obruba bez dopravního označení přechodu), ovšem za principiálně stejných podmínek jako u běžného přechodu pro chodce. Dále nesmíme ani opomenout podmínky vzájemné viditelnosti chodce a řidiče vozidla. Nejhorší situace, která může nastat, a velmi často také nastává, je ta, že řidič přijíždějící z jednoho směru jízdy zastavuje před přechodem, aby umožnil chodci bezpečné přecházení, a z opačného směru jízdy se přiřítí bezohledný řidič, který přecházejícího chodce zleva přehlédne. Dělící/ochranné ostrůvky zachránily život již mnoha chodcům. Chodec dostane v prostředku komunikace další možnost se rozhodnout, zda bude pokračovat dál v chůzi či nikoliv, je to tzv. druhá šance na přežití. V rámci přechodů pro chodce (míst pro přecházení) můžeme na několika desítkách metrů zúžit jízdní pruh až na 2,75 m. Zřízení přechodu pro chodce není jen o nastříkání zebry a o umístění dopravních značek. Musíme si uvědomit, že nevhodně zvolené přechody pro chodce ohrožují řidiče motorových vozidel, ale i chodce samotné! por. Petr Mašek, komisař dopravní policie Plzeň-jih 3

4 ROZHOVOR S JIŘÍM KRÁLOVCEM S přibývajícími chladnými dny se k nám pomalu blíží čas adventu a s ním i každoroční Mikulášský jarmark, který je již téměř neodmyslitelnou součástí předvánočních akcí našeho městečka. Výtěžek jarmarku pořádaného Měks ve spolupráci s místními organizacemi pravidelně odchází na konto Nadačního fondu Klíček, nadace pomáhající dlouhodobě a těžce nemocným dětem a jejich rodinným příslušníkům. Pro lepší představu o fungování nadace a o této potřebné, mnohdy jistě velmi náročné a naší společností ne vždy dostatečně doceněné práci jsem oslovila pana Jiřího Královce, spoluzakladatele zmíněné organizace. Jak dlouho již Vaše nadace funguje a co bylo impulsem k jejímu vzniku? Nadace Klíček vznikla na podzim roku 1991, v té době jsme už s mou paní Markétou měli za sebou tři roky dobrovolnického docházení za vážně nemocnými dětmi do Motolské nemocnice. Oběma nám tehdy bylo něco přes dvacet a kontakt s trápením, které se příchodem do nemocnice před našima očima otevřelo, znamenal velký životní přelom. Začali jsme vlastní zdraví vnímat jako zcela nezaslouženou milost, začali jsme cítit, jak vzácnými věcmi jsou i zdánlivé samozřejmosti: to, že máme relativní svobodu a můžeme si dělat v podstatě to, co chceme, že nás zrovna nic nebolí, že můžeme být s lidmi, které máme rádi, že můžeme normálně jíst a normálně spát a normálně mluvit Zkrátka začali jsme jinak nahlížet na to, co je a co není v životě důležité. Sblížili jsme se s mnoha nemocnými dětmi a jejich blízkými a mluvili jsme společně o tom, co je trápí a co by jim pomohlo, a protože nám jejich trápení nebylo jedno, snažili jsme se prostě pomoci tím, co v tu chvíli bylo v našich silách. Je samozřejmě spousta věcí, s nimiž jsme nemohli a nemůžeme hnout - nedokážeme vyléčit nemoc, vrátit život, sblížit rozvedené rodiče a spoustu dalších věcí, ale na druhé straně každý člověk vždycky může pro druhého člověka udělat alespoň něco. Tohle přesvědčení stálo u vzniku naší nadace, a všechno, co jsme kdy dělali a děláme, je vlastně jen snahou co nejlíp odpovědět na to, co vidíme, s čím se setkáváme, co je nám postaveno do cesty. Tak jsme začali pořádat letní tábory, provozovat svépomocnou ubytovnu pro rodiče, překládat užitečné knížky, vzdělávat herní specialisty, budovat a spravovat dětský hospic Zmínil jste dětský hospic, který v rámci své činnosti provozujete. Můžete nám, prosím, více vysvětlit princip tohoto zařízení? Dětský hospic má svou povahou blíž k původnímu významu slova hospic, což byl dům na cestě, poskytující občerstvení znaveným poutníkům, kteří měli namířeno do Svaté země, šlo vlastně o cosi jako zájezdní hostinec. Od konce šedesátých let se termín hospic obecně rozšířil jako označení pro místo, které nabízí péči lidem na samém konci jejich životní cesty, a takhle také dnes většina lidí význam slova hospic chápe. Dětský hospic je ale zařízení trochu jiného druhu: vznikl počátkem let osmdesátých, ten úplně první Helen House založila v roce 1982 řádová sestra Frances Dominica z Oxfordu. Frances Dominica je současně považována za zakladatelku dětského hospicového hnutí vůbec. Dětský hospic bývá ve 4 srovnání s hospicem pro dospělé mnohem menší a komornější a je otevřený rodinám s dětmi, které trpí chorobou nebo stavem, s nímž je spojena možnost výrazně zkrácené životní perspektivy. Rodiny přijíždějí do dětského hospice zpravidla na opakované kratší pobyty, naberou sílu, odpočinou si a znovu se vracejí domů. V dětských hospicích samozřejmě děti také umírají, ale objem poskytované terminální péče (tedy péče v samotném závěru života) je ve srovnání s objemem péče odlehčovací (ta bývá označována jako respitní) velmi výrazně nižší. V roce 2004 se podařilo v Malejovicích u Uhlířských Janovic po totální rekonstrukci polorozpadlé bývalé venkovské školy, kterou jsme pro tento účel dostali, otevřít první část našeho dětského hospice - mluvíme o ní jako o části respitní a rádi bychom na louce za domem vybudovali ještě část druhou, tzv. ošetřovatelskou jednotku. Díky ní bychom už mohli více rodinám nabízet hospicovou péči v celé její šíři a s mnohem lepším zázemím. Dětský hospic ale je a doufejme vždycky bude především místem, které lidem nabízí víc než jen nějaký technický servis. Sama Frances Dominica kdysi řekla, že podstatou a účelem dětského hospice je nabízet rodinám rozšířené přátelství. Tím hlavním tedy je opravdový, upřímný, křehký osobní vztah. Lidé, kteří k nám přijíždějí, pro nás nejsou v pravém slova smyslu klienty, stejně jako my nejsme prvotně profesionálové poskytující nějakou přesně vymezenou jednoúčelovou službu. O těch, kdo do malejovického hospicového domu přijíždějí, tedy raději mluvíme jako o našich hostech. Je to ostatně zároveň součástí naší snahy, dávat prostor mizejícím mezilidským vztahům většina lidí je raději přítelem, nežli klientem. Dnešnímu světu celkem nechybí instituce plné odborníků, ale chybí mu vlídná a bezpečná místa, kde by lidé mohli být sami sebou. Místa dávající svobodu a prostor a současně místa, kde by se jeden o druhého účastně zajímal ale ne proto, aby si mohl dobře sepsat anamnézu nebo proto, že ho k tomu vedou nějaké standardy jeho pomáhající profese. Současný stav našeho světa také navíc komplikuje fakt, že je dnes poměrně vzácné najít dobře fungující širší rodinu nebo jiné zdravě angažované společenství, což ještě zesiluje pocit samoty a izolace, který mnozí rodiče s vážně nemocnými dětmi zažívají. My si ovšem onen luxus, totiž povýšit normální a dobré mezilidské vztahy nad instituci, můžeme dovolit jednak proto, že nejsme zřízeni ani dotováni státem, církví či nějakou politickou stranou, takže naše setrvalá existenční nezajištěnost je z druhé strany bohatě vyvážena relativní svobodou a nezávislostí, a jednak proto, že se opíráme o sice malý, ale velmi schopný tým dobrých lidí. Mimo samotné péče o nemocné je další Vaší aktivitou spolupráce s rodiči a rodinnými příslušníky pořádáte společné akce... Nejde v pravém slova smyslu o nějakou spolupráci s rodiči, my vnímáme rodinu jako jeden organismus, takže v naší práci vlastně není nic, v čem by muselo figurovat jenom samotné dítě. Rodiče jsou vítáni i na našich letních táborech. pokračování na straně 5

5 ROZHOVOR S JIŘÍM KRÁLOVCEM / KULTURA Snažíme se uvádět do života principy, které se v zahraničí označují termínem family-centred care tedy péče soustředěná, zaměřená na celou rodinu, ne jenom na samotné dítě. Proto jsme už před lety začali v Motolské nemocnici provozovat velice skromnou svépomocnou ubytovnu pro mimopražské rodiče, kteří nechtějí své dítě nechat v nemocnici samotné, proto jsme také začali s kampaní Nezůstat sám, která připomíná, jak jsou rodiče u dítěte a zvlášť u nemocného dítěte důležití a že mají právo být u svého dítěte i v nemocnici. Před dvěma lety jsme pořídili nepřehlédnutelný historický autobus Škoda RTO 706, který nám v naší kampani pomáhá. Pokud jde o tuhle oblast naší práce, spravujeme také webové stránky a tam se o tom všem lze samozřejmě dozvědět víc. Při Vaší činnosti se jistě setkáváte s mnoha emocemi bolestí, smutkem, nadějí, radostí z uzdravení, vzestupy i pády... Co je pro Vás osobně nejtěžší a co Vám naopak dává sílu a chuť do další práce? Těžko mluvit o tom, co je nejtěžší, někdy je to nutnost neustále vzdorovat byrokratizaci vezdejšího světa a autoritativnosti institucí, které u nás stále mají sklon spíše poroučet než sloužit, někdy je to únava z neustálých provizorií a věčné nejistoty, někdy je to lítost nad tím, že nemůžeme nabídnout a udělat víc Paradoxně často jsou těžší vnější okolnosti naší práce, než ta práce samotná. Sílu a chuť do práce nám potom dává přesvědčení, že to, oč usilujeme, je užitečné a potřebné. A samozřejmě také naděje, že s pozemským životem lidská existence nekončí. A také víra, že Pán Bůh lidem nikdy nenaloží nic, co by bylo nad jejich síly, a že všechno, co nás potkává, má svůj smysl. Pro provoz jakékoliv nadace je přirozeně velmi důležitý dostatečný přísun finančních prostředků, které zajišťují její chod a vlastní činnost, což jistě není nijak jednoduché, zvlášť v době hospodářské krize. Jak se Vám daří vypořádat se s touto situací? S naší finanční situací je to trochu podobné jako s vodou v hluboké studni, někdy už to vypadá, že budeme na suchu, pak se hladina zase trochu zvedne Snažíme se najít zdravou rovnováhu mezi trpělivou a nadějeplnou odevzdaností, kdy se soustředíme především na svou práci, a doufáme, že budeme-li ji dělat dobře, peníze pro ni nakonec vždycky přijdou, a mezi snahou aktivně cosi podnikat pro to, abychom naši organizaci finančně zabezpečili. Pro úsporu mzdových prostředků jsem letos třeba prvního půl roku pracoval na poloviční úvazek jako řidič městského autobusu v nedalekém Kolíně, ale to nejspíš není cesta, která by byla dlouhodobě příliš perspektivní. Velké naděje vkládáme do partnerství s obecně prospěšnou společností Energeia, jejíž zakladatelé, manželé Černočtí, přišli před několika lety s odvážnou myšlenkou vybudovat na Labi vodní elektrárnu, z jejíhož výtěžku by pak byl provoz našeho hospice financován a s ním i řada dalších dobrých a prospěšných věcí. I když to na první pohled vypadá jako utopie, celý projekt už je ve velmi pokročilém stádiu a nyní se složitě vyjednávají konkrétní podmínky bankovního úvěru. Pokud se elektrárnu nakonec podaří dobudovat, bude to nesmírná úleva, i v tom nejideálnějším případě tu ale hovoříme o vyhlídce vzdálené přinejmenším několik let, a tak jen doufáme a modlíme se, aby lidé, o které se naše práce opírá, do té doby vydrželi. Ne každý může darovat finanční prostředky, a přesto by rád nějak přispěl dobré věci. Vítáte i jinou formu podpory či spolupráce? Určitě ano. Když se lidé seznámí s tím, co děláme, někdy je samotné napadne, čím by mohli pomoci. A pokud je nic nenapadne, je dobré, když se ozvou, a my jim řekneme, co je zrovna v tu chvíli zapotřebí nejvíc. Plánujeme také, že nějaký seznam aktuálních potřeb a nápadů, jak pomoci, umístíme na své webové stránky Motto: Nemůžeme přidat ani den ke svému životu, co ale můžeme je přidat každému dni radost, přátelství a lásku. Popis k fotkám: 1. Fotografie hospicového domu v Malejovicích. 2. Zakladatelka dětského hospicového hnutí sestra Frances Dominica s rodinou Královcových při své zatím poslední návštěvě v Malejovicích v říjnu ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROGRAM MĚSTA DOBŘAN 29. listopadu 2009 v 17:00 hodin na nově zrekonstruovaném náměstí T.G.M. 1. adventní podvečer Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled 5. prosince 2009 od 9:00 do 12:00 hodin na náměstí T.G.M. Mikulášský jarmark výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu Klíček prodej adventního, vánočního a dárkového zboží divadelní představení žáků ZŠ Dobřany prosince 2009 v Dobřanské galerii Výstava betlémů 6. prosince 2009 od 14:00 hodin v kulturním domě PL Rej Mikulášů, čertů a andělů 6. prosince 2009 od 17:00 hodin v kostele sv. Mikuláše 2. adventní podvečer Musica Puella 10. prosince 2009 v 15:40 hodin v kasárnách Pošli přání Ježíškovi Pokus o rekord prosince 2009 od 17:00 hodin v kostele sv. Mikuláše 3. adventní podvečer Hlasoplet 20. prosince 2009 od 17:00 hodin v kostele sv. Mikuláše 4. adventní podvečer Dobřanské pěvecké sbory 1. ledna 2010 od 13:00 hodin u viaduktu za panelárnou Novoroční výstup na Šlovický vrch 1. ledna 2010 od 18:00 hodin na náměstí T.G.M. Slavnostní uvítání roku ohňostroj 5

6 KULTURA DRAKIÁDA Jak se nám často stává, i letos v den konání Drakiády foukal vítr jen velmi málo, ale účastníci soutěže si nenechali pokazit dobrou náladu a odpoledne si pěkně užili. Nejhezčí domácí draci byli odměněni (viz foto) a sladkou odměnu dostali i nejlepší běžci, což byla soutěž, kterou jsme vyhlásili až na místě, neboť vzhledem k nedostatku větru museli závodníci pěkně běhat, aby udrželi své draky ve vzduchu. Na závěr pohodového odpoledne si všichni závodníci společně opekli vuřtu u ohýnku. (viz foto) Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 2009 Pokus o celorepublikový rekord prosince vypustíme v kasárnách u kina Káčko 400 balónků s přáním Ježíškovi. Sraz je v 15 hodin a 15 minut, balónky musí být vypuštěny v celé republice ve stejný čas, a to v hodin! 400 balónků s přáníčky bude pro Vás připraveno! Základnou pro letošní ročník je náměstí v Hradci Králové, odkud přes éter rádia Frekvence 1 odstartuje vypouštění pohádkový princ Jan Čenský. V loňském roce bylo posláno k Ježíškovi přes balónků s přáníčky, čímž vznikl nový český rekord. Překonáme jej letos společně? Každý účastník si může přinést i vlastní přání Ježíškovi, které vhodí do připravené schránky. Po vypuštění balónků vylosujeme 10 přáníček a děti odměníme cenami od Ježíška. Podrobnější informace si můžete vyhledat také na SVAČÍ VAŠE DÍTĚ VE ŠKOLE? A VÍTE CO? Dobřanská galerie VÝSTAVA BETLÉMŮ prosince 2009 Otevřeno po - pá a hodin a v neděli při adventních koncertech. Přijďte se podívat na překrásný vyřezávaný dřevěný betlém, který našemu městu věnovala v říjnu letošního roku partnerská obec Dobřany v Orlických horách. V tomto nádherném betlémě najdete mj. i motivy z obojích Dobřan propojené naším starým mostem! 6 První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny do škol. Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí mít u sebe peníze, a rozhodně ji nezahodí do koše samy si ji totiž objednají na internetu podle své chuti. Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá na svačinu. Ať už patříme ke kterékoliv skupině rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí energetické poměry v dětském organismu během školní výuky a od nich se odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího zdraví. Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti musely mít při sobě peníze, udělat ze svačin zábavu, to je cílem projektu Svačiny do škol, který v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem na bankovní účet, složenkou nebo přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou. Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí a že svačí zdravě. Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL číslo 6 červen 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL Více informací o úspěchu mladších žáků TJ Snack Dobřany se dozvíte na straně 12. PODČÁRNÍK

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 cena 15 Kč D o R m a fi o v a s e s j e l i k o v b o j o v é Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno V Ondfiejovû se soutûïilo v pojídání knedlíkû ročník

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 9/2014 Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Dobrá rada nad zlato - str. 2 Nový rybářský revír - str. 5 Zemřel

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV ÚNOR 2013 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Lyžařský kurz 2013 V termínu 12. 19. ledna 2013 se téměř padesát žáků rousínovské základní školy zúčastnilo lyžařského kurzu. Stejně jako v letech minulých,

Více

Zvoní hrana poděbradským živnostníkům?

Zvoní hrana poděbradským živnostníkům? Farmářské trhy se vrátily O poezii s Michalem Pavlatou Plavec Havránek chce do reprezentace Ročník 20 číslo 5 5. května 2011 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Malí živnostníci v Poděbradech nemají na

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více