KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU"

Transkript

1 číslo 11 listopad 2009 ročník VII zdarma do všech domácností KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU PODČÁRNÍK BIČOVÁNÍ ÚŘEDNÍM JAZYKEM Moje žena zabije jediným máchnutím svého jazyka šest chlapů, říká hrdina seriálu Hotýlek se zlomyslností sobě vlastní. Je to jeho soukromý problém a my se můžeme klidně jeho vtipům smát. Ve veřejném životě si jazykem vzájemně ubližujeme také často, i když nám to nedochází. Příkladem jsou zmatky spojené například se změnou placení záloh pro nájemníky městských bytů. Na něm se ukazují některé nemoci bránící vzájemnému pochopení občana a úředníka. Na jedné straně je občan, který má spoustu starostí s obživou, rodinou a životem vůbec. Nemá čas zabývat se dopodrobna každou stránkou světa kolem sebe, nemůže být odborník na všechno. Nedůvěřuje všemu, co mu přijde zbytečně složité. Za každou kostrbatou větou vidí znamení snahy ho podfouknout. Z druhé strany sedí člověk, který se topí v lejstrech a učí se jim rozumět. Pro samou lopotu si nedovede představit, že někdo by mohl mít potíže jeho denní chleba pochopit. V řeči se svými kolegy používá řadu obyčejnému smrtelníkovi nejasných výrazů. Pro něho jsou ale tak přirozené, nedokáže si připustit, že by jim někdo nerozuměl. Jakmile se řeč úředníka potká s občanem, často je hned oheň na střeše. Občan zkoumá, zda se za tou hatmatilkou neskrývá ohrožení jeho živobytí, ptá se, občas křičí, objeví se zcela nevznešená slova... Úředník je vcelku právem uražený a myslí si cosi o natvrdlých hulvátech Často to ani jinak nejde, chápeme, že některé věci musí být sepsané naprosto přesně a odborně na výši. Někdy je to naprosto zbytečné a všem nedorozuměním lze předejít. Moudrým úředníkům často pomáhají závorky uvádějící, co se tím povinným termitem vlastně myslí. Často vídáme názorné příklady psané proloženým písmem. Příkladem za všechny je třeba rozdílné vnímání některých slov. Veřejnost si například pod slovem služby představí něco úplně jiného než zaměstnanec byťáku. Děkujeme proto za novou rubriku správce, která se snaží jedno takovéto jazykové nedorozumění urovnat. My všichni si musíme uvědomit, že čeština umožňuje jasné a srozumitelné vyjadřování. Stejně tak se dají z naší mateřštiny vytesat prapodivné obludnosti, vyhnout se jim je těžké a nikdy se to nepodaří zcela. Musíme se celý život učit a občas se zajímat o to, zda nám lidé rozumějí. Tak hrr na ně, ať Husové, Dobrovští, Jungmannové a další příliš nerotují v hrobě. Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, Dobřany, Martin Sobotka

2 ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE MĚSTO USPĚLO V AUKCI Řada pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví Dobřan je cizím majetkem. Většinou jsou v držení velmi nepružných nebo neprůhledných organizací, což může způsobovat potíže. K postupnému odstranění tohoto problému přispěla nendávná aukce ve Vstiši, na které se podařilo za vyvolávací cenu ,Kč pořídit pozemky z vlastnictví Silnice, státní podnik v Plzni v likvidaci. RUBRIKA SPRÁVCE V dnešním vydání se budeme věnovat problematice zvýšení zálohových plateb za služby spojené s užíváním bytu. CO JSOU TO SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU? Za služby spojené s užíváním bytu jsou považovány zejména dodávky tepelné energie, teplé užitkové a studené vody, energie pro společné prostory apod. Jedenkrát za rok, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období (kalendářního roku), tj. do 30. dubna, je provedeno roční vyúčtování těchto služeb. Rozúčtovány jsou náklady, které byly v uplynulém roce vázány na vlastníka nemovitosti a jsou rozúčtovatelné na konečného spotřebitele, tj. nájemce bytu či nebytového prostoru. PROČ MUSÍ NÁJEMCE TYTO ZÁLOHY ZA SLUŽBY HRADIT? Povinnost nájemce provádět úhrady za služby spojené s užíváním bytu a příslušenství bytu vyplývá z nájemní smlouvy. Výše tohoto měsíčního plnění je s podrobným rozpisem stanovena v evidenčním listě, jenž je přílohou nájemní smlouvy a jenž je po každé změně aktualizován. Úhrady jsou směrovány na bankovní účty bytového hospodářství města Dobřany, ze kterých jsou následně hrazeny faktury jednotlivým dodavatelům služeb (tepla, teplé vody, studené vody, el. energie a dalších) JAKÝ BYL DŮVOD NAVÝŠENÍ ZÁLOH ZA TYTO SLUŽBY? Důvodem navýšení byly vysoké nedoplatky služeb za minulý rok. Vzhledem k tomu, že původní správce navyšování záloh neprováděl a zároveň každým rokem docházelo ke zvyšování vstupních nákladů (především cen energií), vznikají uživatelům bytových jednotek dnes již vysoké nedoplatky z vyúčtování. Splatnost těchto nedoplatků je dle vyhlášky 372/2001 Sb , resp následujícího roku po skončení zúčtovacího období (kalendářního roku). Z toho vyplývá, že po skončení zúčtovacího období musí minimálně dalších sedm měsíců město Dobřany dotovat úhrady službových faktur. BYLY ZÁLOHY ZA SLUŽBY ZVÝŠENY VŠEM NÁJEMCŮM? Zvýšení záloh, ke kterému jsme v září tohoto roku jako správce objektů přistoupili, bylo provedeno u všech uživatelů bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví města Dobřany, u nichž byl výsledkem vyúčtování služeb za rok 2008 nedoplatek. O tomto navýšení jsme každého uživatele informovali prostřednictvím evidenčního listu a následně vysvětlujícího dopisu. Nově stanovené zálohy vycházely z ročních nákladů daných služeb uvedených ve vyúčtování za rok Dále jsme pro položku teplo a teplá voda počítali se 7% navýšením nákladů pro rok 2009 a u vodného a stočného a ostatních služeb s 5% navýšením nákladů pro rok Zálohy na teplo a teplou vodu byly pro měsíce říjen, listopad a prosinec 2009 zdvojnásobeny. V průběhu prosince 2009 a ledna 2010 budou opět poníženy na jednu dvanáctinu. Příklad výpočtu stanovení nové zálohy: Teplo a teplá voda roční náklady bytové jednotky ,00 Kč 7% zvýšení z ,00 Kč činí 2.100,00 Kč. Předpokládané roční náklady v roce 2009 tedy činí ,00 Kč. Z toho záloha na jeden měsíc činí 2.675,00 Kč ( / 12 = 2.675) Dvojnásobek měsíční zálohy 5.350,00 Kč Dle uvedeného příkladu si můžete ověřit správnost nově stanovené zálohy na služby pro Vámi užívanou bytovou jednotku. 2 CO DĚLAT, KDYŽ NA DOČASNĚ ZVÝŠENOU ZÁLOHU NEMÁM DOSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ? V takovém případě doporučujeme tento problém neprodleně řešit se správcem, a to prostřednictvím písemné žádosti s uvedením důvodu nemožnosti hrazení takto dočasně zvýšených záloh. Tyto žádosti budou posléze ve spolupráci s městem Dobřany vyhodnoceny. V žádném případě nedoporučujeme danou situaci zanedbat a stát se dlužníkem, neboť tuto skutečnost lze považovat za hrubé porušení nájemní smlouvy se všemi negativními dopady. Věříme, že pochopíte důvody, které vedly k nutnosti zvyšovat zálohy a tím zajistit dostatek finančních prostředků na pokrytí všech dodavatelských faktur - nákladů na dodávky služeb a energií včetně nákladů na opravy či rekonstrukce bytového fondu města Dobřany. Jménem společnosti Triumfa, s.r.o. Mirka Mašková, jednatel společnosti Zamyšlení nad posvěcením Mariánského obrázku Naše komunikace lemují více či méně zdařilé reklamy na billboardech. Přesvědčují nás, co všechno potřebujeme a bez čeho vlastně nemůžeme žít nebo kdo to s námi myslí opravdu dobře a komu máme dát v následujících volbách svůj hlas. Nic nového pod sluncem. V minulosti lemovaly naše cesty Boží muka, obrázky Panny Marie a svatých. V dnešní době jsou mnohé zničeny vandaly nebo se na nich podepsal zub času. Měly podobný úkol. Pocestným měly připomínat důležité životní hodnoty. Nestrhávaly však člověka ke konzumnímu způsobu života, ale připomínaly, že lidství v dokonalosti se nenaplňuje tím, kdo co má, ale čím je. Právě obrázky světců měly lidem připomínat, že pravá sláva člověka spočívá v tom, co člověk udělá dobrého pro bližního. A často musí člověk čerpat tuto sílu k obětavé lásce k bližnímu ze živé lásky k Bohu. Lidé znali životopisy těchto světců a legendy často zdůrazňovaly a ilustrovaly v příbězích tyto vlastnosti světcova života. A právě Boží muka (kříže) promlouvala nejdůrazněji. Připomínala lidem, že: Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nikdo nezahynul, ale měl věčný život! Kříže tedy nepřipomínaly především krutou smrt Krista, ale nezměrnou a neúnavnou lásku Boha, kterou má k člověku, i když je hříšník. Člověk se tak při vzpomínce na Boha necítil zahanben, nemyslel na peklo, ale cítil se dlužníkem a toužil opětovat a napodobit tuto nezměrnou Boží lásku láskou k bližnímu, protože pamatoval na to, co řekl Ježíš: Cokoli uděláte pro jednoho z těchto nejmenších, pro mě jste udělali! V našem případě nebudou středem naší pozornosti Boží muka, ale obrázek (mozaika) Panny Marie na kraji Vodního Újezda. Nepřipomíná nám utrpení Ježíše Krista, ale představuje nám mateřství. Mateřství matky, která neměla lehký nebo slavný život a nakonec musela stát na popravišti svého syna. Nezřekla se ho, ani tam nežehrala nad svým osudem. Kolik inspirací můžeme z tohoto obrázku, nebo spíš za tímto obrázkem, vyčíst? Jakou cenu má v dnešní společnosti mateřství? Stavíme ho na odiv společnosti nebo se ho snažíme oslavit? Zamysleme se, zda nejsou mnohé z dnešních problémů rodinného života právě v malé úctě k mateřství. Neodvažuji se domyslet a psát dál, co si myslím, že působí v našich rodinách, když mateřství podceňujeme a odpíráme-li mu obdiv lidí, kteří tyto obrázky stavěli nebo zavěšovali na stromy při cestách a na rozcestích. Váš farář Prokop Zvu vás na posvěcení Mariánského obrázku ve Vodním Újezdě dne ve 14 hod.

3 CO SE DĚJE Seriál POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NA JIŽNÍM PLZEŇSKU 3. díl: Rozhovor s vedoucím obvodního oddělení policie Dobřany npor. Liborem Ihnátem Proč jste šel k Policii ČR? K policii jsem nastoupil především proto, že nemám rád stereotyp. Náplň práce policisty je velmi rozmanitá. Člověk se musí naučit žít s tím, že na jeho práci mají lidé jak pozitivní, tak negativní ohlas. Mým cílem je, aby těch pozitivních ohlasů bylo od slušných občanů co nejvíce. Policie prochází velkými změnami. Jak tyto změny vnímáte Vy? Ano, dochází ke změnám dobrým i špatným. Pokud bych je měl hodnotil od A do Z, pak by mi rozhodně jedna stránka nestačila. Policie ČR tu je především pro občany. Jací jsou z vašeho pohledu občané v našem městě? Spolupracují s Vámi? Mají nějakou možnost ovlivnit bezpečnostní situaci kolem sebe? Já si myslím, že ve většině případů mají lidé zájem o to, co se děje v jejich městě, a nezůstávají netečnými, když je někde pácháno protiprávní jednání. Ale na druhou stranu byl zaznamenán i případ, kdy spoluobčan sledoval trestnou činnost, konkrétně vloupání do vozidla. Až poté, co vozidlo pachatelé vykradli a odjeli, přivolal Policii ČR. Naštěstí se ale jedná o ojedinělý případ. npor. Libor Ihnát K Policii České republiky nastoupil v roce 1990, a to na obvodní oddělení Stod. V roce 1992 byl přeřazen na obvodní oddělení Dobřany, kde působil jako řadový policista. V roce 1999 byl jmenován na post zástupce vedoucího oddělení a v minulém roce byl pak pověřen funkcí vedoucího. Obvodní oddělení policie, kde jste vedoucím, působí na poměrně rozsáhlém území. Mohl byste ho pro naše čtenáře v krátkosti charakterizovat? Obvodní oddělení policie Dobřany působí na území o rozloze cca 76 km2 s přibližně obyvateli a zahrnuje obce Dobřany, Vstiš, Nová Ves, Vodní Újezd, Šlovice, Chlumčany, Hradčany, Dnešice, Přestavlky, Černotín, Horní a Dolní Lažany. Často diskutovanou otázkou je místní kriminalita. Můžete nám říci, kolik kriminálních případů jste v tomto roce již zaznamenali? O jakou trestnou činnost se nejčastěji jednalo? Pokud se mám vyjádřit ke kriminalitě, tak v našem služebním obvodě jsme do současné doby zaevidovali celkem 123 trestných činů. V 78 případech se nám podařilo zjistit pachatele, což je necelých 64 %, a to je dobrý výsledek. Na objasňování případů se nemalou měrou podílejí i příslušníci služby kriminální policie a vyšetřování a ostatních složek Policie ČR. Struktura trestné činnosti je sice různorodá, ale nejvíce převládají majetkové trestné činy. Co se týká místní kriminality, tak náš služební obvod má nejmenší počet trestných činů v bývalém okrese Plzeň jih. Řekněte nám o největším úspěchu při řešení kriminálního případu na zdejší součásti Policie ČR v poslední době. Víte, každý objasněný trestný čin je svým způsobem úspěch. Asi největším úspěchem v našem obvodě bylo zjištění pachatele, který se vloupal do vozidla, kdy škoda přesáhla částku jeden milion korun. Policie ČR řeší i přestupky. Jakých přestupků se občané nejčastěji dopouštějí? Policisté z OOP Dobřany řešili do současné doby celkem 215 přestupků. Největší měrou se na tomto čísle podílí protiprávní jednání na úseku proti majetku, přestupky proti občanskému soužití a dále přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Máte na starosti také bezpečnost v dopravě? Ano, tuto oblast rovněž řešíme, a to především ve spolupráci se skupinou dohledu nad silničním provozem při dopravním inspektorátu územního odboru vnější služby Plzeň jih, jehož prioritou je právě tato oblast. Jaká je spolupráce s místní samosprávou, popřípadě s městskou policií? Na tuto spolupráci si v žádném případě nemohu stěžovat. Naopak mohu potvrdit, že je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Na závěr nám řekněte něco o sobě a o svých zálibách. Pro pracovní vytíženost mi moc času nezbývá, ale nejlépe se odreaguji při jízdě na kole. Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů nejen v boji proti kriminalitě. V následujících dvou dílech se můžete těšit na představení dopravního inspektorátu, fotografie výbavy, nejčastější přestupky jihoplzeňských řidičů a nejnebezpečnější místa ve vašem regionu. Pokud vás něco zajímá právě z oboru dopravní policie, můžete své dotazy psát na nebo volat na mobilní telefon Využít můžete i SMS zpráv. Komisař por. Bc. Libor Pilař, preventivně informační skupina PJ Dotazy čtenářů Jak jsme vám již sdělili v 1. díle našeho seriálu, každý z vás má možnost se zeptat na cokoliv z činnosti Policie ČR. Váš dotaz pak předáme policistovi, který se danou problematikou zabývá a jeho odpověď zveřejníme v místních listech. Otázky posílejte na stejné telefonní číslo nebo , který je uveden v předchozím článku. Těšíme se na vaše další dotazy. V listopadovém čísle odpovídáme na následující dotaz: Co mohou představitelé obcí udělat pro zajištění větší bezpečnosti chodců? Obrátit se na nějakého dopravního projektanta, který navrhne řešení v souladu s příslušnými ČSN. Projekt pak prochází standardním schvalovacím procesem. U přechodů pro chodce musí být v navrhovaném místě realizována celá řada podmínek, např. přechod musí být realizován z chodníku na chodník. Pokud v menších obcích jednostranný chodník chybí, musí se v daném místě chodník alespoň tzv. založit. Jeho délka je vždy odlišná a jeho min. šířka musí být 1,5 m. Tam, kde je vzdálenost mezi obrubníky větší jak 6,5 m (výjimečně 7 m), lze přechod pro chodce realizovat pouze za pomoci dělícího/ochranného ostrůvku. Novou podmínkou normy je i požadavek na 50 chodců/hodinu, a to ve špičkové hodině pracovního dne. Pokud tato podmínka není splněna, lze realizovat pouze tzv. místa pro přecházení (snížená obruba bez dopravního označení přechodu), ovšem za principiálně stejných podmínek jako u běžného přechodu pro chodce. Dále nesmíme ani opomenout podmínky vzájemné viditelnosti chodce a řidiče vozidla. Nejhorší situace, která může nastat, a velmi často také nastává, je ta, že řidič přijíždějící z jednoho směru jízdy zastavuje před přechodem, aby umožnil chodci bezpečné přecházení, a z opačného směru jízdy se přiřítí bezohledný řidič, který přecházejícího chodce zleva přehlédne. Dělící/ochranné ostrůvky zachránily život již mnoha chodcům. Chodec dostane v prostředku komunikace další možnost se rozhodnout, zda bude pokračovat dál v chůzi či nikoliv, je to tzv. druhá šance na přežití. V rámci přechodů pro chodce (míst pro přecházení) můžeme na několika desítkách metrů zúžit jízdní pruh až na 2,75 m. Zřízení přechodu pro chodce není jen o nastříkání zebry a o umístění dopravních značek. Musíme si uvědomit, že nevhodně zvolené přechody pro chodce ohrožují řidiče motorových vozidel, ale i chodce samotné! por. Petr Mašek, komisař dopravní policie Plzeň-jih 3

4 ROZHOVOR S JIŘÍM KRÁLOVCEM S přibývajícími chladnými dny se k nám pomalu blíží čas adventu a s ním i každoroční Mikulášský jarmark, který je již téměř neodmyslitelnou součástí předvánočních akcí našeho městečka. Výtěžek jarmarku pořádaného Měks ve spolupráci s místními organizacemi pravidelně odchází na konto Nadačního fondu Klíček, nadace pomáhající dlouhodobě a těžce nemocným dětem a jejich rodinným příslušníkům. Pro lepší představu o fungování nadace a o této potřebné, mnohdy jistě velmi náročné a naší společností ne vždy dostatečně doceněné práci jsem oslovila pana Jiřího Královce, spoluzakladatele zmíněné organizace. Jak dlouho již Vaše nadace funguje a co bylo impulsem k jejímu vzniku? Nadace Klíček vznikla na podzim roku 1991, v té době jsme už s mou paní Markétou měli za sebou tři roky dobrovolnického docházení za vážně nemocnými dětmi do Motolské nemocnice. Oběma nám tehdy bylo něco přes dvacet a kontakt s trápením, které se příchodem do nemocnice před našima očima otevřelo, znamenal velký životní přelom. Začali jsme vlastní zdraví vnímat jako zcela nezaslouženou milost, začali jsme cítit, jak vzácnými věcmi jsou i zdánlivé samozřejmosti: to, že máme relativní svobodu a můžeme si dělat v podstatě to, co chceme, že nás zrovna nic nebolí, že můžeme být s lidmi, které máme rádi, že můžeme normálně jíst a normálně spát a normálně mluvit Zkrátka začali jsme jinak nahlížet na to, co je a co není v životě důležité. Sblížili jsme se s mnoha nemocnými dětmi a jejich blízkými a mluvili jsme společně o tom, co je trápí a co by jim pomohlo, a protože nám jejich trápení nebylo jedno, snažili jsme se prostě pomoci tím, co v tu chvíli bylo v našich silách. Je samozřejmě spousta věcí, s nimiž jsme nemohli a nemůžeme hnout - nedokážeme vyléčit nemoc, vrátit život, sblížit rozvedené rodiče a spoustu dalších věcí, ale na druhé straně každý člověk vždycky může pro druhého člověka udělat alespoň něco. Tohle přesvědčení stálo u vzniku naší nadace, a všechno, co jsme kdy dělali a děláme, je vlastně jen snahou co nejlíp odpovědět na to, co vidíme, s čím se setkáváme, co je nám postaveno do cesty. Tak jsme začali pořádat letní tábory, provozovat svépomocnou ubytovnu pro rodiče, překládat užitečné knížky, vzdělávat herní specialisty, budovat a spravovat dětský hospic Zmínil jste dětský hospic, který v rámci své činnosti provozujete. Můžete nám, prosím, více vysvětlit princip tohoto zařízení? Dětský hospic má svou povahou blíž k původnímu významu slova hospic, což byl dům na cestě, poskytující občerstvení znaveným poutníkům, kteří měli namířeno do Svaté země, šlo vlastně o cosi jako zájezdní hostinec. Od konce šedesátých let se termín hospic obecně rozšířil jako označení pro místo, které nabízí péči lidem na samém konci jejich životní cesty, a takhle také dnes většina lidí význam slova hospic chápe. Dětský hospic je ale zařízení trochu jiného druhu: vznikl počátkem let osmdesátých, ten úplně první Helen House založila v roce 1982 řádová sestra Frances Dominica z Oxfordu. Frances Dominica je současně považována za zakladatelku dětského hospicového hnutí vůbec. Dětský hospic bývá ve 4 srovnání s hospicem pro dospělé mnohem menší a komornější a je otevřený rodinám s dětmi, které trpí chorobou nebo stavem, s nímž je spojena možnost výrazně zkrácené životní perspektivy. Rodiny přijíždějí do dětského hospice zpravidla na opakované kratší pobyty, naberou sílu, odpočinou si a znovu se vracejí domů. V dětských hospicích samozřejmě děti také umírají, ale objem poskytované terminální péče (tedy péče v samotném závěru života) je ve srovnání s objemem péče odlehčovací (ta bývá označována jako respitní) velmi výrazně nižší. V roce 2004 se podařilo v Malejovicích u Uhlířských Janovic po totální rekonstrukci polorozpadlé bývalé venkovské školy, kterou jsme pro tento účel dostali, otevřít první část našeho dětského hospice - mluvíme o ní jako o části respitní a rádi bychom na louce za domem vybudovali ještě část druhou, tzv. ošetřovatelskou jednotku. Díky ní bychom už mohli více rodinám nabízet hospicovou péči v celé její šíři a s mnohem lepším zázemím. Dětský hospic ale je a doufejme vždycky bude především místem, které lidem nabízí víc než jen nějaký technický servis. Sama Frances Dominica kdysi řekla, že podstatou a účelem dětského hospice je nabízet rodinám rozšířené přátelství. Tím hlavním tedy je opravdový, upřímný, křehký osobní vztah. Lidé, kteří k nám přijíždějí, pro nás nejsou v pravém slova smyslu klienty, stejně jako my nejsme prvotně profesionálové poskytující nějakou přesně vymezenou jednoúčelovou službu. O těch, kdo do malejovického hospicového domu přijíždějí, tedy raději mluvíme jako o našich hostech. Je to ostatně zároveň součástí naší snahy, dávat prostor mizejícím mezilidským vztahům většina lidí je raději přítelem, nežli klientem. Dnešnímu světu celkem nechybí instituce plné odborníků, ale chybí mu vlídná a bezpečná místa, kde by lidé mohli být sami sebou. Místa dávající svobodu a prostor a současně místa, kde by se jeden o druhého účastně zajímal ale ne proto, aby si mohl dobře sepsat anamnézu nebo proto, že ho k tomu vedou nějaké standardy jeho pomáhající profese. Současný stav našeho světa také navíc komplikuje fakt, že je dnes poměrně vzácné najít dobře fungující širší rodinu nebo jiné zdravě angažované společenství, což ještě zesiluje pocit samoty a izolace, který mnozí rodiče s vážně nemocnými dětmi zažívají. My si ovšem onen luxus, totiž povýšit normální a dobré mezilidské vztahy nad instituci, můžeme dovolit jednak proto, že nejsme zřízeni ani dotováni státem, církví či nějakou politickou stranou, takže naše setrvalá existenční nezajištěnost je z druhé strany bohatě vyvážena relativní svobodou a nezávislostí, a jednak proto, že se opíráme o sice malý, ale velmi schopný tým dobrých lidí. Mimo samotné péče o nemocné je další Vaší aktivitou spolupráce s rodiči a rodinnými příslušníky pořádáte společné akce... Nejde v pravém slova smyslu o nějakou spolupráci s rodiči, my vnímáme rodinu jako jeden organismus, takže v naší práci vlastně není nic, v čem by muselo figurovat jenom samotné dítě. Rodiče jsou vítáni i na našich letních táborech. pokračování na straně 5

5 ROZHOVOR S JIŘÍM KRÁLOVCEM / KULTURA Snažíme se uvádět do života principy, které se v zahraničí označují termínem family-centred care tedy péče soustředěná, zaměřená na celou rodinu, ne jenom na samotné dítě. Proto jsme už před lety začali v Motolské nemocnici provozovat velice skromnou svépomocnou ubytovnu pro mimopražské rodiče, kteří nechtějí své dítě nechat v nemocnici samotné, proto jsme také začali s kampaní Nezůstat sám, která připomíná, jak jsou rodiče u dítěte a zvlášť u nemocného dítěte důležití a že mají právo být u svého dítěte i v nemocnici. Před dvěma lety jsme pořídili nepřehlédnutelný historický autobus Škoda RTO 706, který nám v naší kampani pomáhá. Pokud jde o tuhle oblast naší práce, spravujeme také webové stránky a tam se o tom všem lze samozřejmě dozvědět víc. Při Vaší činnosti se jistě setkáváte s mnoha emocemi bolestí, smutkem, nadějí, radostí z uzdravení, vzestupy i pády... Co je pro Vás osobně nejtěžší a co Vám naopak dává sílu a chuť do další práce? Těžko mluvit o tom, co je nejtěžší, někdy je to nutnost neustále vzdorovat byrokratizaci vezdejšího světa a autoritativnosti institucí, které u nás stále mají sklon spíše poroučet než sloužit, někdy je to únava z neustálých provizorií a věčné nejistoty, někdy je to lítost nad tím, že nemůžeme nabídnout a udělat víc Paradoxně často jsou těžší vnější okolnosti naší práce, než ta práce samotná. Sílu a chuť do práce nám potom dává přesvědčení, že to, oč usilujeme, je užitečné a potřebné. A samozřejmě také naděje, že s pozemským životem lidská existence nekončí. A také víra, že Pán Bůh lidem nikdy nenaloží nic, co by bylo nad jejich síly, a že všechno, co nás potkává, má svůj smysl. Pro provoz jakékoliv nadace je přirozeně velmi důležitý dostatečný přísun finančních prostředků, které zajišťují její chod a vlastní činnost, což jistě není nijak jednoduché, zvlášť v době hospodářské krize. Jak se Vám daří vypořádat se s touto situací? S naší finanční situací je to trochu podobné jako s vodou v hluboké studni, někdy už to vypadá, že budeme na suchu, pak se hladina zase trochu zvedne Snažíme se najít zdravou rovnováhu mezi trpělivou a nadějeplnou odevzdaností, kdy se soustředíme především na svou práci, a doufáme, že budeme-li ji dělat dobře, peníze pro ni nakonec vždycky přijdou, a mezi snahou aktivně cosi podnikat pro to, abychom naši organizaci finančně zabezpečili. Pro úsporu mzdových prostředků jsem letos třeba prvního půl roku pracoval na poloviční úvazek jako řidič městského autobusu v nedalekém Kolíně, ale to nejspíš není cesta, která by byla dlouhodobě příliš perspektivní. Velké naděje vkládáme do partnerství s obecně prospěšnou společností Energeia, jejíž zakladatelé, manželé Černočtí, přišli před několika lety s odvážnou myšlenkou vybudovat na Labi vodní elektrárnu, z jejíhož výtěžku by pak byl provoz našeho hospice financován a s ním i řada dalších dobrých a prospěšných věcí. I když to na první pohled vypadá jako utopie, celý projekt už je ve velmi pokročilém stádiu a nyní se složitě vyjednávají konkrétní podmínky bankovního úvěru. Pokud se elektrárnu nakonec podaří dobudovat, bude to nesmírná úleva, i v tom nejideálnějším případě tu ale hovoříme o vyhlídce vzdálené přinejmenším několik let, a tak jen doufáme a modlíme se, aby lidé, o které se naše práce opírá, do té doby vydrželi. Ne každý může darovat finanční prostředky, a přesto by rád nějak přispěl dobré věci. Vítáte i jinou formu podpory či spolupráce? Určitě ano. Když se lidé seznámí s tím, co děláme, někdy je samotné napadne, čím by mohli pomoci. A pokud je nic nenapadne, je dobré, když se ozvou, a my jim řekneme, co je zrovna v tu chvíli zapotřebí nejvíc. Plánujeme také, že nějaký seznam aktuálních potřeb a nápadů, jak pomoci, umístíme na své webové stránky Motto: Nemůžeme přidat ani den ke svému životu, co ale můžeme je přidat každému dni radost, přátelství a lásku. Popis k fotkám: 1. Fotografie hospicového domu v Malejovicích. 2. Zakladatelka dětského hospicového hnutí sestra Frances Dominica s rodinou Královcových při své zatím poslední návštěvě v Malejovicích v říjnu ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROGRAM MĚSTA DOBŘAN 29. listopadu 2009 v 17:00 hodin na nově zrekonstruovaném náměstí T.G.M. 1. adventní podvečer Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled 5. prosince 2009 od 9:00 do 12:00 hodin na náměstí T.G.M. Mikulášský jarmark výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu Klíček prodej adventního, vánočního a dárkového zboží divadelní představení žáků ZŠ Dobřany prosince 2009 v Dobřanské galerii Výstava betlémů 6. prosince 2009 od 14:00 hodin v kulturním domě PL Rej Mikulášů, čertů a andělů 6. prosince 2009 od 17:00 hodin v kostele sv. Mikuláše 2. adventní podvečer Musica Puella 10. prosince 2009 v 15:40 hodin v kasárnách Pošli přání Ježíškovi Pokus o rekord prosince 2009 od 17:00 hodin v kostele sv. Mikuláše 3. adventní podvečer Hlasoplet 20. prosince 2009 od 17:00 hodin v kostele sv. Mikuláše 4. adventní podvečer Dobřanské pěvecké sbory 1. ledna 2010 od 13:00 hodin u viaduktu za panelárnou Novoroční výstup na Šlovický vrch 1. ledna 2010 od 18:00 hodin na náměstí T.G.M. Slavnostní uvítání roku ohňostroj 5

6 KULTURA DRAKIÁDA Jak se nám často stává, i letos v den konání Drakiády foukal vítr jen velmi málo, ale účastníci soutěže si nenechali pokazit dobrou náladu a odpoledne si pěkně užili. Nejhezčí domácí draci byli odměněni (viz foto) a sladkou odměnu dostali i nejlepší běžci, což byla soutěž, kterou jsme vyhlásili až na místě, neboť vzhledem k nedostatku větru museli závodníci pěkně běhat, aby udrželi své draky ve vzduchu. Na závěr pohodového odpoledne si všichni závodníci společně opekli vuřtu u ohýnku. (viz foto) Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 2009 Pokus o celorepublikový rekord prosince vypustíme v kasárnách u kina Káčko 400 balónků s přáním Ježíškovi. Sraz je v 15 hodin a 15 minut, balónky musí být vypuštěny v celé republice ve stejný čas, a to v hodin! 400 balónků s přáníčky bude pro Vás připraveno! Základnou pro letošní ročník je náměstí v Hradci Králové, odkud přes éter rádia Frekvence 1 odstartuje vypouštění pohádkový princ Jan Čenský. V loňském roce bylo posláno k Ježíškovi přes balónků s přáníčky, čímž vznikl nový český rekord. Překonáme jej letos společně? Každý účastník si může přinést i vlastní přání Ježíškovi, které vhodí do připravené schránky. Po vypuštění balónků vylosujeme 10 přáníček a děti odměníme cenami od Ježíška. Podrobnější informace si můžete vyhledat také na SVAČÍ VAŠE DÍTĚ VE ŠKOLE? A VÍTE CO? Dobřanská galerie VÝSTAVA BETLÉMŮ prosince 2009 Otevřeno po - pá a hodin a v neděli při adventních koncertech. Přijďte se podívat na překrásný vyřezávaný dřevěný betlém, který našemu městu věnovala v říjnu letošního roku partnerská obec Dobřany v Orlických horách. V tomto nádherném betlémě najdete mj. i motivy z obojích Dobřan propojené naším starým mostem! 6 První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny do škol. Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí mít u sebe peníze, a rozhodně ji nezahodí do koše samy si ji totiž objednají na internetu podle své chuti. Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá na svačinu. Ať už patříme ke kterékoliv skupině rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí energetické poměry v dětském organismu během školní výuky a od nich se odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího zdraví. Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti musely mít při sobě peníze, udělat ze svačin zábavu, to je cílem projektu Svačiny do škol, který v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem na bankovní účet, složenkou nebo přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou. Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí a že svačí zdravě. Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM 2 Co Vás odliší od průměru tisíců? Masérů je opravdu hodně. Těch opravdu dobrých je málo. Co patří k základním věcem, bez kterých se z průměru nedostanete? Co dělat, abyste

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Hotel Aurum***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 CENÍK PLAVECKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Šestidenní pobyt v hotelu AURUM***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 Dospělá osoba:

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE. Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody.

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE. Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody. PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody www.uberplyn.cz Každá minuta je drahá? Někdy až příliš. Pátek večer, krátce po šesté. Libor N. měl opět perný týden, práce nad

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, ČERVEN doufám, že jste tento měsíc prožili příjemně. Prázdniny jsou za dveřmi a všichni jsme již v očekávání, jaké vysvědčení nám naše dítka

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2009 Datlík č. 5 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 5.12.2009 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: SO 16.1.2010 od 17:30, Coffee shop restaurant,

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Celkově: Pochvala všem hráčům za bojovný výkon plný herního nasazení. Střelci: 2x Tovara (1x Kořínek), 1x Kořínek (Štefan), 1x Štefan (Kořínek)

Celkově: Pochvala všem hráčům za bojovný výkon plný herního nasazení. Střelci: 2x Tovara (1x Kořínek), 1x Kořínek (Štefan), 1x Štefan (Kořínek) USK Slavie Ústí n/l FBC Liberec 5:4 (2:3, 1:1, 2:0) Tento zápas ukázal, jak se dá prohrát vítězný zápas. Drtivý nástup, 23s 1:0, po té ústí otočilo na 1:2, aby naši hráči přes velký nápor otočili na 3:2.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více