PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00"

Transkript

1 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d. ( Jadranka ili Izdavatelj ) s jamstvom Društava kćeri (Jadranka hoteli d.o.o., Jadranka kampovi d.o.o. i Jadranka trgovina d.o.o.) s promjenjivom kamatnom stopom dospijeća 13. rujna iznosi HRK ,00 ( Obveznice ). Prinos izdanja Obveznica utvrđen je na temelju prinosa na jednogodišnje trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske ( MF RH ) uvećanog za premiju rizika instrumenta Izdavatelja. Obveznice su izdane 13. rujna ( Datum izdanja ) u nematerijaliziranom obliku, na ime i u denominaciji od HRK 1. Kamata će se obračunavati po promjenjivoj godišnjoj stopi od i uključujući Datum izdanja. Kamata će se isplaćivati godišnje. Kamatna stopa utvrđivat će se jednom godišnje za sljedeće jednogodišnje razdoblje. Kamatna stopa se odredila na temelju prosječne kamatne stope na posljednje 2 aukcije jednogodišnjih trezorskih zapisa MF RH koje prethode datumu izdanja (kod utvrđivanja kamatne stope za prvu godinu); odnosno odredit će se na temelju prosječne kamatne stope na 2 aukcije jednogodišnjih trezorskih zapisa MF RH koje prethode datumu kraja razdoblja obračuna kamatne stope tekućeg razdoblja, uz uvjet da zadnja aukcija koja se uzima u obračun je ona koja je završila najkasnije 4 radna dana prije kraja navedenog razdoblja (kod utvrđivanja kamatne stope za razdoblje koje započinje godinu dana nakon izdanja, a završava datumom dospijeća), uvećane za premiju rizika instrumenta Izdavatelja od 2,30%. Agent izdanja će obavijestiti Središnju depozitarnu agenciju ( SDA ) i Zagrebačku burzu ( ZSE ), najkasnije tri dana prije kraja tekućeg razdoblja obračuna kamate, o iznosu kamatne stope za sljedeće jednogodišnje razdoblje. SDA i ZSE će, bez odgode, obavijestiti investitore o istome. 01. lipnja godine Jadranka je primljena u članstvo SDA, a 13. rujna Obveznice su uvrštene u Usluge Depozitorija i Usluge Prijeboja i Namire SDA. Obveznice nose ISIN oznaku HRJDRAO129A9. Obveznice će biti uvrštene u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze pod oznakom JDRA-O-129A. Agent izdanja PRIVREDNA BANKA ZAGREB DIONIČKO DRUŠTVO Agent uvrštenja PRIVREDNA BANKA ZAGREB DIONIČKO DRUŠTVO rujan 2007.

2 U skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ( HANFA ili Agencija ) donijela je 30. kolovoza rješenje kojim se odobrava Prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom. Agencija je donijela i rješenje kojim se odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb. Odobrenjem Prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, HANFA je potvrdila da su zahtjevu za odobrenje Prospekta priloženi svi propisani prilozi i da Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, te da Prospekt može biti objavljen. Nitko nije ovlašten davati podatke i izjave u vezi s ponudom i prodajom Obveznica, a koji nisu sadržani u ovom Prospektu. Ako bi se takvi podaci ili izjave dali, na njih se ne smije osloniti kao na podatke i izjave čije je objavljivanje odobrila Jadranka kao Izdavatelj ili PRIVREDNA BANKA ZAGREB DIONIČKO DRUŠTVO ( Privredna banka Zagreb ili PBZ ) kao Agent izdanja. Nikakva jamstva, izričita ili implicitna, nisu dana od strane Privredne banke Zagreb za istinitost i potpunost takvih podataka. Također, ništa iz ovog Prospekta ne smije se smatrati jamstvom Privredne banke Zagreb. Izdavanje ovog Prospekta niti prodaja ili kupnja Obveznica ne impliciraju da se okolnosti vezane uz Jadranku nisu izmijenile od datuma izdavanja ovog Prospekta. Ovaj Prospekt ne smije se smatrati preporukom za kupnju ili ponudom za prodaju od strane ili za račun Jadranke, Privredne banke Zagreb ili od strane ili za račun druge osobe koja je s njima povezana, njihovih povezanih društava ili predstavnika, Obveznica u bilo kojoj zemlji u kojoj je davanje takvih ponuda ili poziva od strane takvih osoba protuzakonito. Svaki ulagatelj koji razmatra kupnju Obveznica upućuje se na vlastitu ocjenu i prosudbu financijskog položaja Jadranke, te uvjeta Obveznica, uključivo inherentne rizike među kojima i one opisane u poglavlju 5. Čimbenici rizika. Ako drugačije nije navedeno, svi godišnji podaci, uključujući podatke o financijskim izvještajima, temelje se na kalendarskim godinama. Brojevi u Prospektu su zaokruživani; prema tome, brojevi prikazani za istu vrstu podataka mogu varirati i zbrojevi možda nisu aritmetički agregati. Upućivanje u ovom dokumentu na "EUR" označava euro, USD američki dolar, DEM njemačku marku, a HRK" ili Kn" ili kn" hrvatske kune.

3 S A D R Ž A J 1. PODACI, NAČIN I UVJETI IZDANJA OBVEZNICA JADRANKE Uvjeti izdanja Upis, uplata i izdanje Izdavatelj Naziv i adresa osoba koje garantiraju za obveze Izdavatelja po Obveznicama Agent izdanja, Agent uvrštenja i Administrativni agent izdanja Isplate iz jamstva Solidarnih jamaca Obračun kamata Isplata kamate Kašnjenje s plaćanjem kamate Otplata glavnice o dospijeću Prijevremeni otkup i poništenje Obveznica Kašnjenje s otplatom glavnice Isplata iz Obveznica bez odbitaka Izjave i jamstva Jadranke Izjave i jamstva Solidarnih jamaca Slučajevi povrede obveza Obveze Izdavatelja Definicije Financijske obveze Izdavatelja Skupština vlasnika Obveznica Upis Obveznica u Depozitorij SDA i prijenos prava vlasništva Upis u depozitorij Prijenos prava vlasništva Trgovanje na sekundarnom tržištu Platni agent Obavijesti Zastara Mjerodavno pravo i nadležnost Namjena stečenog prihoda Temeljni kapital Izdavatelja Temeljni kapital Solidarnih jamaca Ograničenja odgovornosti Agenta izdanja HRVATSKO TRŽIŠTE DUŽNIČKIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA Trgovanje na sekundarnom tržištu u i godini

4 2.2. Trezorski zapisi Ministarstva financija Republike Hrvatske Jadranka na tržištu novca Jadranka na tržištu kapitala TURISTIČKA INDUSTRIJA Pregled turizma u Republici Hrvatskoj Turistička ponuda Kvarnera OPIS PODUZEĆA Osnovni podaci Povijest i razvoj JADRANKE d.d Nagrade i priznanja Misija i strategija JADRANKE d.d Grupa Jadranka i povezana poduzeća Djelatnosti Jadranke Struktura prihoda i rashoda prema djelatnostima Grupe Jadranka za posljednje dvije godine Organizacijska shema Pregled smještajnih kapaciteta i turističkog prometa Najznačajnije investicije Najznačajnije investicije u periodu Pregled planiranih investicija u periodu Spajanja i preuzimanja u proteklom razdoblju, trenutne aktivnosti te planirane aktivnosti Najznačajniji kupci Najznačajniji dobavljači Upravljanje Uprava Nadzorni odbor Zaposlenici Utjecaj sudskih ili drugih pravni postupaka na financijsko poslovanje Grupe Jadranka Ovisnost o tuđim patentima i licencijama i drugim ugovorima od većeg značenja za poslovanje Ekologija i zaštita okoliša Izvanredne okolnosti ČIMBENICI RIZIKA Industrijski/sektorski rizici Imidž Hrvatske kao turističke destinacije Pojava zagađenja mora kao prirodnog resursa Rizici vezani uz tržišni udio konkurentski položaj Novi projekti na području Malog Lošinja

5 Tržišni udjel u hotelijerstvu u širem okruženju Tržišni udjel u trgovini Specifični rizici Dugovi Generiranje gotovine za otplatu dugova Razvoj ugrožen kvalitetom ljudskih resursa Politički rizik Hrvatski pravni sustav Hrvatsko tržište vrijednosnih papira Tečajni i kreditni rizik te rizik kamatnih stopa Fiskalna politika STRUKTURA KAPITALA I ZADUŽENOST VLASNIČKA STRUKTURA SAŽETAK STATUTA SAŽETAK FINANCIJSKIH PODATAKA OSVRT MANAGEMENTA NA REZULTATE POSLOVANJA U PRVOM POLUGODIŠTU GODINE NEREVIDIRANA NEKONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA JADRANKU D.D. ZA PRVO POLUGODIŠTE NEREVIDIRANA KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA JADRANKU D.D. ZA PRVO POLUGODIŠTE REVIDIRANA NEKONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA JADRANKU D.D. ZA REVIDIRANA KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA JADRANKU D.D. ZA REVIDIRANA NEKOSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA JADRANKU D.D. ZA REVIDIRANA KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA JADRANKU D.D. ZA REVIDIRANA NEKONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA JADRANKU D.D. ZA OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA PLAN POSLOVANJA GRUPE JADRANKA OPOREZIVANJE Oporezivanje kamata Oporezivanje glavnice Oporezivanje kapitalne dobiti

6 21. OPĆE INFORMACIJE Odobrenja Uvrštenje Obveznica u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze d.d Depozitorij, prijeboj i namira Dokumenti POTPISNICI PROSPEKTA SUDIONICI IZDAVANJA KORPORACIJSKIH OBVEZNICA PRILOG 1. SOLIDARNA JAMSTVA DRUŠTAVA KĆERI PRILOG 2. - SAŽETAK IZJAVA O OSNIVANJU SOLIDARNIH JAMACA

7 1. PODACI, NAČIN I UVJETI IZDANJA OBVEZNICA JADRANKE 1.1. Uvjeti izdanja Izdanje Obveznica Jadranke, ukupnog nominalnog iznosa HRK ,00, u nematerijaliziranom obliku, na ime, prenosivih, u denominaciji od HRK 1, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu dospijeća 13. rujna Datum izdanja je 13. rujna ovisno i na temelju Upisnica investitora i Ugovora o upisu izdanja Obveznica Jadranke, koji je sklopljen 13. rujna između Jadranke i Agenta izdanja. Obveze Izdavatelja iz Obveznica predstavljaju izravnu, bezuvjetnu i prioritetnu obvezu Jadranke, međusobno su ravnopravne i, najmanje, pari passu sa svim drugim, sadašnjim i budućim, slično osiguranim obvezama Jadranke, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa. Cijena izdanja iznosi 99,792%, a utvrđena je na temelju prinosa izdanja Obveznica i kamatne stope (kupona). Prinos izdanja Obveznica utvrđen je na temelju prinosa na jednogodišnje trezorske zapise MF RH uvećanog za premiju rizika instrumenta Izdavatelja. Kamatna stopa utvrđivat će se jednom godišnje za sljedeće jednogodišnje razdoblje. Kamatna stopa se određuje: na temelju prosječne kamatne stope na posljednje 2 aukcije jednogodišnjih trezorskih zapisa MF RH koje prethode datumu izdanja (kod utvrđivanja kamatne stope za prvu godinu); odnosno na temelju prosječne kamatne stope na 2 aukcije jednogodišnjih trezorskih zapisa MF RH koje prethode datumu kraja razdoblja obračuna kamatne stope tekućeg razdoblja, uz uvjet da zadnja aukcija koja se uzima u obračun je ona koja je završila najkasnije 4 radna dana prije kraja navedenog razdoblja (kod utvrđivanja kamatne stope za razdoblje koje započinje godinu dana nakon izdanja, a završava datumom dospijeća), uvećane za premiju rizika instrumenta Izdavatelja od 2,30%. Agent izdanja će obavijestiti SDA i ZSE, najkasnije tri radna dana prije kraja tekućeg razdoblja obračuna kamate, o iznosu kamatne stope za sljedeće jednogodišnje razdoblje. SDA i ZSE će, bez odgode, obavijestiti investitore o istome. Temeljna prava vlasnika Obveznica su pravo na isplatu glavnice i pravo na isplatu kamate. Isplata svih iznosa koji proizlaze iz izdanja Obveznica osigurani su jamstvima Društava kćeri (Jadranka hoteli d.o.o., Jadranka kampovi d.o.o. i Jadranka trgovina d.o.o.) Upis, uplata i izdanje Dan otvaranja razdoblja upisa bio je utvrđen i objavljen u javnom pozivu na upis vrijednosnih papira u Poslovnom dnevniku dana 03. rujna godine u kojem su bila naznačena mjesta na kojima se Prospekt i Upisnice mogu besplatno dobiti, te adresa na kojoj se mogu besplatno naručiti poštom. Razdoblje upisa Obveznica trajalo je 5 (pet) radnih dana od dana otvaranja razdoblja upisa, odnosno od 05. rujna do 11. rujna godine u 17:00 sati. Datum i vrijeme zatvaranja razdoblja upisa bili su naznačeni u javnom pozivu na upis. U trenutku upisa investitoru su bili poznati okvirni podaci o minimalnoj kamatnoj stopi odnosno maksimalnoj cijeni izdanja. Mjesto upisa Obveznica bilo je u sjedištu Agenta izdanja, Račkoga 6, Zagreb. Agent izdanja je 12. rujna godine (jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa tj. knjige upisa) obavijestio svakog investitora o rezultatu upisa Obveznica. Interes investitora za upis Obveznica nije bio veći od iznosa izdanja Obveznica. Nitko od investitora nije imao pravo prvenstva prilikom upisa i uplate izdanja Obveznica. Investitori pravne osobe su obveznice uplaćivali tijekom razdoblja uplate sukladno instrukciji koju im je dostavio Agent izdanja. Dan razdoblja uplate bio je na Datum izdanja Obveznica, odnosno 13. rujna godine. 7

8 Razdoblje uplate trajalo je 1 (jedan) radni dan počevši 2. (drugog) radnog dana nakon zatvaranja razdoblja upisa. Datum i vrijeme razdoblja uplate bili su naznačeni u javnom pozivu na upis. Sredstva na ime upisa Obveznica od strane pravnih osoba, odnosno institucionalnih investitora uplaćena su u razdoblju uplate prema instrukciji plaćanja koju je Agent izdanja poslao pravnoj osobi/institucionalnom investitoru 12. rujna (jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa). Jadranka je, na Datum izdanja Obveznica, 13. rujna 2007., sklopila s Agentom izdanja Ugovor o upisu Obveznica Jadranke dospijeća ( Ugovor o upisu ), kojim je Jadranka izdala Obveznice temeljem upisanih i uplaćenih Obveznica u okviru javne ponude. Agent izdanja je na Datum izdanja Obveznica, SDA dostavio Registar Obveznica s pozicijama investitora sukladno nominalnim iznosima upisanih i uplaćenih Obveznica. Nakon primitka Registra Obveznica, SDA je otvorila vlasničke račune na koje su upisane pozicije Obveznica sukladno Registru Obveznica te će vlasnicima dostaviti obavijesti o stanju na njihovim računima. Prag uspješnosti izdanja predstavlja upis i uplata minimalno 75% cjelokupnog izdanja. U razdoblju za upis i uplatu Obveznica upisano je i uplaćeno 100% cjelokupnog izdanja Izdavatelj JADRANKA d.d. sa sjedištem u Malom Lošinju, Dražica 1 zastupana po g. Darinu Lekiću predsjedniku Uprave, MBS Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Rijeci dana 23. listopada godine Naziv i adresa osoba koje garantiraju za obveze Izdavatelja po Obveznicama Za obveze Izdavatelja po Obveznicama garantiraju (solidarnim jamstvom) sljedeća društva: - JADRANKA HOTELI d.o.o. ( Jadranka hoteli d.o.o. ili Jadranka hoteli ) sa sjedištem u Malom Lošinju, Dražica 1, zastupano po gđi. Snježani Baljak, članu Uprave, MBS Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Rijeci dana 08. prosinca godine. - JADRANKA KAMPOVI d.o.o. ( Jadranka kampovi d.o.o. ili Jadranka kampovi ) sa sjedištem u Malom Lošinju, Dražica 1, zastupani po g. Đuliu Delise, direktoru, MBS Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Rijeci dana 08. prosinca godine. - JADRANKA TRGOVINA d.o.o. ( Jadranka trgovina d.o.o. ili Jadranka trgovina ) sa sjedištem u Malom Lošinju, Dražica 1, zastupana po gđi. Sonji Brzović, direktorici, MBS Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Rijeci dana 08. prosinca godine Agent izdanja, Agent uvrštenja i Administrativni agent izdanja PRIVREDNA BANKA ZAGREB DIONIČKO DRUŠTVO sa sjedištem u Zagrebu, Račkoga 6, zastupana po mr. Boži Prki, predsjedniku Uprave, MBS Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 26. lipnja godine. Privredna banka Zagreb kao Agent izdanja organizirala je, strukturirala i provela izdanje Obveznica te pripremila svu potrebnu dokumentaciju i organizirala upis i uplatu Obveznica. Agent uvrštenja Obveznica u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze je Privredna banka Zagreb. Agent uvrštenja dostavit će svu potrebnu dokumentaciju za uvrštenje u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze te će provesti uvrštenje izdanja Obveznica u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze. Privredna banka Zagreb je Administrativni agent izdanja Obveznica. Administrativni agent izdanja Obveznica će 28 dana prije dospijeća kamate i/ili glavnice iz Obveznica dostaviti Izdavatelju obavijest o datumu dospijeća i dospjelom iznosu, a dan prije dospijeća kamate i/ili glavnice Obveznica dostaviti Izdavatelju i SDA obavijest o pripadajućem iznosu kamate po 8

9 Obveznici. Administrativni agent će obavijestiti SDA i ZSE, najkasnije tri radna dana prije kraja tekućeg razdoblja obračuna kamate, o iznosu kamatne stope za sljedeće jednogodišnje razdoblje Isplate iz jamstva Solidarnih jamaca 1 Isplata svih iznosa iz Obveznica Izdavatelja ( Iznos jamstva ) osigurana je solidarnim jamstvom Društava kćeri, koja su svaka pojedinačno izdala, i to Jadranka hoteli d.o.o., Jadranka trgovina d.o.o. i Jadranka kampovi d.o.o. (pojedinačno i/ili zajedno Solidarni jamci ), 18. lipnja godine. U tu svrhu Solidarni jamci su dali obvezujuće izjave o solidarnom jamstvu u korist svih sadašnjih i budućih vlasnika Obveznica, koje će biti pohranjene kod Administrativnog agenta izdanja. Solidarno jamstvo ostat će na snazi dok sve obveze Izdavatelja koje proizlaze iz Obveznica, a za koje će se izdati solidarno jamstvo, ne budu u potpunosti ispunjene, a u njemu sadržane obveze dopuna su, a ne zamjena za bilo koja druga prava koja bi pojedinačni vlasnik odnosno vlasnici Obveznica mogli imati temeljem ili s obzirom na Obveznice, te se na solidarno jamstvo može pozivati bez prethodnog zahtjeva za ostvarenjem bilo kojeg takvog prava i bez poduzimanja ikakvih koraka ili postupaka protiv Izdavatelja. Ukoliko Izdavatelj iz bilo kojeg razloga propusti isplatiti bilo koji Iznos jamstva u trenutku kad isti dospije na naplatu, svaki i svi Solidarni jamci će u roku od 4 (četiri) radna dana od primitka prvog pisanog zahtjeva Administrativnog agenta izdanja temeljem pisane obavijesti Platnog agenta, a koji zahtjev će sadržavati informaciju da nije izvršena uplata sredstava o dospijeću od strane Izdavatelja u korist Vlasnika Obveznica na račun Platnog agenta, bezuvjetno izvršiti uplatu Iznosa jamstva na račun Platnog agenta na ime isplate istog u korist Vlasnika Obveznica. Obveze Solidarnih jamaca odnosit će se na sve vlasnike Obveznica, te će ih vlasnici Obveznica biti ovlašteni postavljati prema svakom i svim Solidarnim jamcima Obračun kamata Kamatna stopa utvrđivat će se jednom godišnje za sljedeće jednogodišnje razdoblje. Kamatna stopa se određuje: na temelju prosječne kamatne stope na posljednje 2 aukcije jednogodišnjih trezorskih zapisa MF RH koje prethode datumu izdanja (kod utvrđivanja kamatne stope za prvu godinu); odnosno na temelju prosječne kamatne stope na 2 aukcije jednogodišnjih trezorskih zapisa MF RH koje prethode datumu kraja razdoblja obračuna kamatne stope tekućeg razdoblja, uz uvjet da zadnja aukcija koja se uzima u obračun je ona koja je završila najkasnije 4 radna dana prije kraja navedenog razdoblja (kod utvrđivanja kamatne stope za razdoblje koje započinje godinu dana nakon izdanja, a završava datumom dospijeća), uvećane za premiju rizika instrumenta Izdavatelja od 2,30%. Agent izdanja će obavijestiti SDA i ZSE, najkasnije tri dana prije kraja tekućeg razdoblja obračuna kamate, o iznosu kamatne stope za sljedeće jednogodišnje razdoblje. SDA i ZSE će, bez odgode, obavijestiti investitore o istome. Obveznice nose kamatu na glavnicu po promjenjivoj kamatnoj stopi. Kamatna stopa za prvu godinu iznosi 6,475% godišnje. Kamatna stopa računa se kao godišnja kamatna stopa Obveznica na glavnicu podijeljena s učestalošću isplate kamate iz Obveznica na godišnjoj razini. Kamata se isplaćuje jednom godišnje. S obzirom na to da se kamata isplaćuje godišnje, godišnja kamatna stopa Obveznica iznosi za prvu godinu 6,475%. Za obračun stečene kamate iz Obveznica uzima se stvarni broj dana u razdoblju za koje se obračunavaju kamate tj. za razdoblje od, i uključujući, dan dospijeća zadnje kamate do, ali ne uključujući, dan dospijeća sljedeće kamate. 1 vidi poglavlje 24. na str Prilog 1. Solidarno jamstvo 9

10 1.8. Isplata kamate Prva isplata kamate bit će za razdoblje od i uključujući datum izdanja do, ali ne uključujući Sljedeće kamate isplaćivat će se godišnje prema sljedećem planu: za razdoblje od i uključujući datum do, ali ne uključujući , za razdoblje od i uključujući datum do, ali ne uključujući , za razdoblje od i uključujući datum do, ali ne uključujući , za razdoblje od i uključujući datum do, ali ne uključujući Kamata će se isplaćivati jednom godišnje u kunama Kašnjenje s plaćanjem kamate U slučaju kašnjenja s plaćanjem kamate iz Obveznica, Izdavatelj će platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća kamate do dana isplate. Zakonska zatezna kamata obračunat će se na kamate na dan dospijeća u kunama. Zakonska zatezna kamata, koju Izdavatelj plaća investitorima posredstvom SDA, obračunava se primjenom sljedeće formule: C x p x n K= 100 K = zatezna kamata C = iznos dospjele, a neisplaćene kamate p = stopa zatezne kamate n = broj godina Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine primjenjuje se kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se sljedeća formula: C x p x d K= odnosno za prijestupnu godinu: C x p x d K= K = zatezna kamata C = iznos dospjele, a neisplaćene kamate p = stopa zatezne kamate d = broj dana. 10

11 1.10. Otplata glavnice o dospijeću Glavnica Obveznica otplatit će se odjednom, na datum konačnog dospijeća, 13. rujna 2012., u kunama Prijevremeni otkup i poništenje Obveznica Jadranka može, u bilo koje vrijeme, vlasnicima Obveznica ponuditi otkup dijela ili cijelog iznosa Obveznica kojim raspolažu uz uvjet da takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima Obveznica. Niti jedan vlasnik Obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Izdavatelja niti je obvezan prodati Izdavatelju bilo koji iznos Obveznica kojim raspolaže. Jadranka može tako prikupljene Obveznice poništiti bez posebne suglasnosti vlasnika Obveznica Kašnjenje s otplatom glavnice U slučaju kašnjenja s otplatom glavnice Obveznica, Izdavatelj će platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana isplate. Zakonska zatezna kamata obračunat će se na iznos glavnice u kunama. Zakonska zatezna kamata, koju Izdavatelj plaća investitorima posredstvom SDA, obračunava se primjenom sljedeće formule: C x p x n K= 100 K = zatezna kamata C = iznos dospjele, a neisplaćene glavnice p = stopa zatezne kamate n = broj godina Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine, primjenjuje se kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se sljedeća formula: C x p x d K= odnosno za prijestupnu godinu: C x p x d K= K = zatezna kamata C = iznos dospjele, a neisplaćene glavnice p = stopa zatezne kamate d = broj dana 11

12 1.13. Isplata iz Obveznica bez odbitaka Otplata glavnice i plaćanje kamate iz Obveznica bit će učinjene bez ustege ili odbitaka svih sadašnjih ili budućih poreza, carina, akontacije poreza ili pristojbi bilo koje prirode. Ako je takva ustega ili odbitak zakonska obveza, Jadranka će platiti dodatne iznose koji su potrebni da vlasnici Obveznica prime iznose koje bi primili da takvih traženih ustega ili odbitaka nije bilo Izjave i jamstva Jadranke Jadranka ovime izjavljuje i jamči: (i) da Obveznice predstavljaju izravnu, bezuvjetnu i prioritetnu obvezu Jadranke, međusobno su ravnopravne i, najmanje, pari passu sa svim drugim, sadašnjim i budućim, slično osiguranim obvezama Jadranke, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa; (ii) da izdanje Obveznica predstavlja pravno valjanu obvezu Jadranke, te da je Jadranka za izdanje Obveznica ishodila sva potrebna odobrenja i suglasnosti; (iii) da izdanje Obveznica nije suprotno zakonima i drugim propisima; (iv) da nikakvi parnični, upravni, arbitražni, ili slični postupci protiv i u vezi s Jadrankom nisu pokrenuti niti postoji vjerojatnost da će biti pokrenuti, čiji bi pravomoćni ishod mogao ugroziti sposobnost Jadranke da uredno izvršava obveze koje proizlaze iz Obveznica; (v) da će, sve dok je i jedna Obveznica neisplaćena, poduzimati ili će se pobrinuti da se poduzme sve potrebno kako bi se osigurao kontinuitet svih odobrenja, dozvola, ovlaštenja, registracija, evidencija ili sličnog potrebnog za izdanje, prodaju ili izvršenje obveza koje proizlaze iz Obveznica ili njihove valjanosti i naplativosti; (vi) da neće ući u bilo koje korporativno okrupnjavanje, podjelu, spajanje, pripajanje ili restrukturiranje, a da prije toga o namjeri ovih aktivnosti nije izvijestio Administrativnog agenta izdanja. Pisano izvješće Administrativnom agentu izdanja neće biti potrebno u slučajevima kada: (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) uvjeti, pod kojima će rečene aktivnosti biti provedene, štite ili nemaju bitno negativnog utjecaja na prava ili interese vlasnika Obveznica; i reorganizacija nije prouzročila ili neće prouzročiti neispunjenje obveza po Obveznicama; i Jadranka i dalje postoji kao pravna osoba; i Jadranka je i dalje odgovorna za svoje obveze sukladno ovim uvjetima; da neće, bilo u jednom ili u nizu pravnih poslova, međusobno povezanih ili ne, dobrovoljno ili prisilno, prodati, iznajmiti, prenijeti ili na drugi način raspolagati bilo kojim dijelom svoje imovine ili poslovanja, ukoliko se očekuje da bi ishod navedenih poslova imao bitno negativan utjecaj na sposobnost Jadranke da uredno ispunjava svoje obveze iz Obveznica; da se poslovanje i materijalno-financijski status Jadranke neće pogoršati u mjeri da bi time bila ugrožena sposobnost Jadranke da uredno izvršava obveze koje proizlaze iz Obveznica; da će se navedeno jamstvo odnositi na cijelo vrijeme trajanja Obveznica od datuma izdanja pa do potpunog dospijeća svih obveza iz Obveznica Jadranke; da će ispunjavati sve obveze prema Zagrebačkoj burzi d.d. vezane za održanje Obveznica u prvoj kotaciji (Službenom tržištu) Zagrebačke burze d.d.; da će ispunjavati sve obveze prema Središnoj depozitarnoj agenciji d.d. vezane za održanje članstva u Središnoj depozitarnoj agenciji d.d. i za održanje Obveznica u uslugama depozitorija, prijeboja i namire; da će obavijestiti Agenta izdanja o svakoj promjeni činjenica koja bi mogla utjecati na gore navedena jamstva. 12

13 1.15.Izjave i jamstva Solidarnih jamaca Svaki Solidarni jamac zasebno izjavljuje i jamči: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) da obveze preuzete solidarnim jamstvom predstavljaju pravno valjanu obvezu svakog Solidarnog jamca, i da će svaki Solidarni jamac ishoditi sva potrebna odobrenja i suglasnosti za preuzimanje obveza iz solidarnog jamstva; da obveze preuzete solidarnim jamstvom nisu suprotne zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, njegovim osnivačkim i općim aktima, te ugovorima u kojima su Solidarni jamci jedna od ugovornih strana; da nikakvi parnični, upravni, arbitražni, ili slični postupci protiv i u vezi sa Solidarnim jamcem nisu pokrenuti niti postoji vjerojatnost da će biti pokrenuti, čiji bi pravomoćni ishod mogao ugroziti sposobnost Solidarnog jamca da uredno izvršava obveze preuzete solidarnim jamstvom; da će sva financijska izvješća priložena uz Prospekt istinito, cjelovito i točno odražavati poslovanje, te financijski i materijalno pravni status Solidarnog jamca; da će, sve dok sve obveze iz Obveznice ne budu u potpunosti isplaćene/podmirene, poduzimati ili će se pobrinuti da se poduzme sve potrebno kako bi se osigurao kontinuitet svih odobrenja, dozvola, ovlaštenja, registracija, evidencija ili sličnog potrebnog za izvršenje obveza koje proizlaze iz solidarnog jamstva; da nije pokrenuo nikakve radnje u cilju prestanka rada društva ili prestanka obavljanja svoje registrirane djelatnosti; da Solidarni jamac neće ući u bilo koje korporativno okrupnjavanje, podjelu, spajanje, pripajanje ili vlasničko restrukturiranje, koje će imati bitno negativan utjecaj na sposobnost Solidarnog jamca da uredno izvršavaju obveze preuzete solidarnim jamstvom; da neće, bilo u jednom ili u nizu pravnih poslova, međusobno povezanih ili ne, dobrovoljno ili prisilno, prodati, iznajmiti, prenijeti ili na drugi način raspolagati bilo kojim dijelom svoje imovine ili poslovanja, ukoliko se očekuje da bi ishod navedenih poslova imao bitno negativan utjecaj na sposobnost Izdavatelja da uredno ispunjava svoje obveze iz Obveznica ili sposobnost Solidarnog jamca da uredno ispunjava svoje obveze iz Solidarnog jamstva; da se poslovanje i materijalno-financijski status Solidarnog jamca neće pogoršati u mjeri da bi time bila ugrožena sposobnost Izdavatelja i Solidarnih jamaca da uredno izvršavaju obveze koje proizlaze iz Obveznica; da će se navedena jamstva odnositi na cijelo vrijeme trajanja Obveznica od datuma izdanja pa do potpunog dospijeća svih obveza iz Obveznica Izdavatelja; da će obavijestiti Administrativnog agenta izdanja o svakoj promjeni činjenica koja bi mogla utjecati na gore navedena jamstva Slučajevi povrede obveza Slučajevi povrede obveze: (i) (ii) povreda obveze plaćanja: ako Jadranka ne izvrši obvezu plaćanja o dospijeću bilo kojeg iznosa koji proizlazi iz Obveznica (osim u slučaju kad je takvo neispunjenje posljedica tehničke ili administrativne greške koja ne traje dulje od 15 kalendarskih dana); insolventnost: kada Jadranka započne ili protiv Jadranke bude započet postupak koji za cilj ima nagodbu s vjerovnicima, ili otpis ili reprogramiranje dugova (isključujući refinanciranje kratkoročnih i dugoročnih obveza), ili likvidaciju, ili stečaj ili postupci koji imaju istovjetan ili sličan cilj ili učinak; 13

14 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) osporavanje od strane Jadranke bilo koje svoje obveze iz Obveznica; izjave i jamstva Jadranke: ako se pokaže da bilo koja izjava i jamstvo Jadranke nije točna; povreda obveze prema trećima: slučaj kada Jadranka zakasni s ispunjenjem bilo koje svoje obveze prema trećoj osobi u neprekidnom trajanju dužem od 60 dana, ako isto zakašnjenje može imati utjecaj na podmirenje obveza iz Obveznica; ako nastupe ili prijete da će nastupiti okolnosti čija posljedica prema razumnoj procjeni može biti ugrožena sposobnost Jadranke da uredno izvršava obveze iz Obveznica; povreda financijskih obveza iz točke ovog Prospekta; povreda obveze plaćanja: ako bilo koji Solidarni jamac ne izvrši obvezu plaćanja po pozivu Agenta izdanja; insolventnost: kada bilo koji Solidarni jamac započne ili protiv bilo kojeg Solidarnog jamca bude započet postupak koji za cilj ima nagodbu s vjerovnicima, ili otpis ili reprogramiranje dugova (isključujući refinanciranje kratkoročnih i dugoročnih obveza), ili likvidaciju, ili stečaj ili postupci koji imaju istovjetan ili sličan cilj ili učinak; izjave i jamstva Solidarnih jamaca: ako se pokaže da bilo koja izjava i jamstvo bilo kojeg Solidarnog jamca nije točno; povreda obveze prema trećima: slučaj kada bilo koji Solidarni Jamac zakasni s ispunjenjem bilo koje svoje financijske obveze prema trećoj osobi u neprekidnom trajanju dužem od 60 dana, ako isto zakašnjenje može imati utjecaj na podmirenje obveza iz solidarnog jamstva; ako nastupe ili prijete da će nastupiti okolnosti čija posljedica prema razumnoj procjeni može biti ugrožena sposobnost bilo kojeg Solidarnog jamca da uredno izvršava obveze iz solidarnog jamstva; smanjenje udjela Izdavatelja u vlasničkoj strukturi Solidarnih jamaca ispod 50%+1 ili gubitak glasačkih prava ispod 50%+1. U slučaju povrede obveze od strane Izdavatelja i/ili bilo kojeg Solidarnog jamca koja traje duže od 60 dana od pismene obavijesti o povredi, koju Agent izdanja, na zahtjev vlasnika Obveznice, dostavi Jadranki i/ili bilo kojem Solidarnom jamcu, kvalificirana većina vlasnika Obveznica koji predstavljaju najmanje 75% od ukupne nominalne vrijednosti Obveznica (u daljnjem tekstu kvalificirana većina ) može proglasiti prijevremeno dospijeće i poduzeti mjere naplate Obveze Izdavatelja Definicije Konsolidirana EBITDA Konsolidirani trošak kamata Konsolidirana neto zaduženost Konsolidirane ukupne obveze znači dobit iz redovnog poslovanja uvećana za amortizaciju i umanjena za neto prihod od prodaje materijalne imovine. znači rashodi od kamata kako su definirani u revidiranom konsolidiranom godišnjem izvješću. znači obveze po kratkoročnim kreditima uvećane za tekuća dospijeća dugoročnih kredita, obveze po dugoročnim kreditima, prodana potraživanja s pravom regresa, izdane mjenice i obveze po financijskom leasingu, te obveze po obveznicama i svim drugim dužničkim vrijednosnim papirima, umanjene za iznos novca i novčanih ekvivalenata. znači ukupne kratkoročne obveze i ukupne dugoročne obveze kako su definirane u revidiranom konsolidiranom godišnjem izvješću. 14

15 Konsolidirana ukupna imovina znači ukupna imovina kako je definirana u revidiranom konsolidiranom financijskom izvješću Financijske obveze Izdavatelja Financijske obveze Izdavatelja primjenjuju se na konsolidiranoj bazi, a uključuju 2 : Odnos konsolidirane EBITDA i konsolidiranog troška kamata bit će jednak ili veći od 3,25 u i 2008., odnosno jednak ili veći od 3,75 u 2009., 4,00 u te 4,50 u godini; Odnos konsolidirane neto zaduženosti i konsolidirane EBITDA bit će manji od ili jednak 6,00 u svim godinama do dospijeća Obveznica; Odnos konsolidiranih ukupnih obveza i konsolidirane ukupne imovine bit će manji od ili jednak 0,50 u svim godinama do dospijeća Obveznica; Administrativni agent izdanja testirat će financijske obveze jednom godišnje svake godine na osnovi revidiranih konsolidiranih financijskih izvješća Jadranke za razdoblje 2007.g g Skupština vlasnika Obveznica Skupštinu vlasnika Obveznica čine svi registrirani vlasnici Obveznica. Svaka Obveznica nosi jedan glas na skupštini. Pravo sazivanja skupštine imaju svi vlasnici Obveznica koji zajednički raspolažu s najmanje 50% glasova. Odluke se donose kvalificiranom većinom, koju čine vlasnici Obveznica s više od 75% od ukupnog broja glasova. Skupština ima sljedeće ovlasti: (i) proglasiti slučaj povrede obveze Jadranke i/ili Solidarnih jamaca; (ii) donijeti odluku o poduzimanju mjera prisilne naplate; (iii) donijeti odluku o prijevremenom dospijeću; (iv) donijeti odluku o izmjeni ovih uvjeta, u suglasnosti s Jadrankom. Skupštinu će voditi Administrativni agent izdanja, sazvat će se sukladno odredbama ovih uvjeta i zakona, objavom u najmanje jednim dnevnim novinama i Narodnim novinama, održat će se u sjedištu Administrativnog agenta izdanja, a zapisnik će voditi Administrativni agent izdanja. Odluke skupštine obvezujuće su za sve vlasnike Obveznica i Izdavatelja i Solidarne jamce i dužan ih je provoditi Administrativni agent izdanja za račun svih vlasnika. Troškove održavanja skupštine snose pro rata vlasnici Obveznica, a regresiraju se od Jadranke Upis Obveznica u Depozitorij SDA i prijenos prava vlasništva Upis u depozitorij Obveznice su 13. rujna upisane i vode se u Depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SDA ( Depozitorij ), te su uvrštene u Usluge prijeboja i namire SDA Prijenos prava vlasništva Vlasništvo nad Obveznicama prenosi se prijenosom vlasničke pozicije s računa vrijednosnih papira prodavatelja u korist računa vrijednosnih papira kupca. Prijenos prava vlasništva provodi SDA na dan namire, a o izvršenom prijenosu Obveznica SDA izvješćuje kupca izvodom o stanju njegove vlasničke pozicije. 2 Vidi točku Definicije. 15

16 Pravo vlasništva nad Obveznicama stječe se danom kada je vlasnička pozicija upisana na računu vrijednosnih papira vlasnika računa u sustavu SDA. Dokaz vlasništva nad Obveznicama je stanje u Depozitoriju u SDA. Na Depozitorij, prijeboj i namiru Obveznica primjenjuje se Zakon o tržištu vrijednosnih papira, te Pravila i Upute SDA, te svi ostali odgovarajući propisi Republike Hrvatske Trgovanje na sekundarnom tržištu Obveznice će biti uvrštene u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze. Cijena Obveznica temeljit će se na tzv. čistoj cijeni, što znači da ne obuhvaća stečenu kamatu. Plaćanje po obavljenoj kupnji Obveznica u prvoj kotaciji (Službenom tržištu) obavljat će se prema cijeni po kojoj se trgovalo, uvećanoj za stečenu kamatu za razdoblje od zadnje isplate kamate po dospjelom kuponu pa sve do pretpostavljenog dana namire, ne uključujući pretpostavljeni dan namire. Za obračun stečene kamate iz Obveznica uzima se stvarni broj dana u razdoblju za koje se obračunavaju kamate tj. za razdoblje od, i uključujući, dan dospijeća prethodne kamate do, ali ne uključujući, dan dospijeća sljedeće kamate. Kupon Datum isplate kupona Početak razdoblja Kraj razdoblja Broj dana Stečena kamata danu (%) po Stečena kamata po danu po Obveznici (Kn) , , Napomena: Kamatna stopa je promjenjiva, te će se za sljedeće četverogodišnje razdoblje utvrđivati sukladno točki 1.7. ovoga Prospekta. Stečena kamata po danu (%) = Godišnja kamatna stopa Godišnja učestalost isplate kamate x Broj dana u razdoblju Stečenu kamatu po danu izraženu kao % nominalne vrijednosti Obveznice dobivamo dijeljenjem godišnje kamatne stope s godišnjom frekvencijom isplate kamate po dospjelim kuponima iz Obveznica (godišnje) i brojem dana u razdoblju između dvije isplate kamata po dospijelim kuponima. Apsolutni iznos stečene kamate dobiva se množenjem stečene kamate po danu po Obveznici, izražene kao % nominalne vrijednosti Obveznice, s brojem Obveznica, te brojem dana proteklim od zadnje isplate kamata po dospjelom kuponu do, ali ne uključujući, dana namire i nominalnom vrijednošću Obveznica (HRK 1). Stečena kamata (Kn) = Stečena kamata po danu po Obveznici (Kn) x Broj Obveznica x Broj dana od zadnjeg dospijeća kamate do, ali ne uključujući, dan namire. 16

17 Primjer izračuna ukupne cijene Obveznica u trgovanju na sekundarnom tržištu: 1. Vrijednosni papir: Obveznica Jadranke 2. Kamatna stopa: 6,475% 3. Datum trgovanja: 18-pro Datum namire: 21-pro Datum početka obračuna stečene kamate: 13-ruj-07 (datum namire na burzi = dan trgovanja + tri radna dana) 6. Cijena Obveznica na burzi ( čista cijena ): 101,00% (% nominalne vrijednosti Obveznica) 7. Broj obveznica: Ukupna čista cijena (Kn): ,00 (8.=7. x 6. x Kn 1) 9. Broj dana od početka obračuna kamate do dana namire: 99 (9.=4.-5.) 10. Stečena kamata po danu po Obveznici (Kn): 0, (iz tabele Stečena kamata ) 11. Stečena kamata po Obveznici (Kn): 0, Stečena kamata po Obveznici (%): 1, % 13. Stečena kamata (Kn): ,44 (13.=10.x 9.x 7) 14. Ukupna cijena (čista cijena + stečena kamata): 102, % (14.= ) 15. Ukupno (čista cijena + stečena kamata): ,44 (15.= ) Platni agent Platni agent je SDA sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a. Sredstva primljena od Jadranke na ime kamate i glavnice Obveznica, SDA će, na datum dospijeća kamate, odnosno glavnice uplatiti putem platnog sustava vlasniku Obveznica, bez odbitaka na ime naknade ili drugih troškova. Na postupak uplate sredstava od strane Jadranke u korist SDA primjenjivat će se Pravila SDA i Ugovor o Platnom agentu koji će biti sklopljen između Jadranke i SDA. Ukoliko je dan dospijeća glavnice, kamata ili drugih iznosa koji proizlaze iz Obveznica neradni dan, isplata će dospjeti prvog sljedećeg radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan SDA, te poslovnih banaka i deviznog tržišta koji obavljaju isplatu u Republici Hrvatskoj Obavijesti Do konačne isplate svih iznosa koji proizlaze iz Obveznica, obavijesti vlasnika Obveznica Jadranki moraju biti dostavljene putem Administrativnog agenta izdanja, faksom, uz naknadnu potvrdu poštom na sljedeću adresu: PRIVREDNA BANKA ZAGREB DIONIČKO DRUŠTVO Sektor investicijskog bankarstva Direkcija tržišta kapitala Račkoga Zagreb Faks: 01/

18 Obavijesti Agenta izdanja Jadranki moraju biti dostavljene faksom, uz naknadnu potvrdu poštom, na sljedeću adresu: JADRANKA d.d. Financije Dražica Mali Lošinj Faks: (051) Zastara Potraživanja prema Jadranki iz kamate Obveznica zastarijevaju u roku od 3 (tri) godine od datuma dospijeća pojedinog iznosa kamata, dok potraživanja prema Jadranki iz glavnice Obveznica zastarijevaju u roku od 5 (pet) godina od datuma dospijeća glavnice Mjerodavno pravo i nadležnost Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske uz isključenje kolizijskih normi međunarodnog privatnog prava Svi sporovi koji proizlaze iz Obveznica, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njihovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred Trgovačkim sudom u Zagrebu Namjena stečenog prihoda Neto prihod od izdavanja obveznica Društvo će upotrijebiti za prijevremeno zatvaranje dijela dugoročnih kreditnih obveza prema bankama u iznosu od 20,673 milijuna kuna, za povrat dijela dugoročnih kreditnih obveze koje dospijevaju godine (tekuće dospijeće dugoročnih kreditnih obveza) u iznosu od 20,773 milijuna kuna, za povrat dijela kratkoročnih kreditnih obveza (uključujući i komercijalne zapise) u iznosu od 30,6 milijuna kuna, te za opće financiranje (cca. 2,9 milijuna kuna) Temeljni kapital Izdavatelja Temeljni kapital iznosi ,00 kuna i podijeljen je na redovne dionice nominalne vrijednosti 1.000,00 kn serije JDRA-R-A. Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i pohranjene u depozitoriju Središnje depozitarne agencije. Na dan izdanja ovog Prospekta ne postoji odobreni, a neuplaćeni temeljni kapital Izdavatelja. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Na dan izdanja ovog Prospekta nema obveznica i/ili drugih vrijednosnih papira zamjenjivih u dionice Izdavatelja, kao ni prava na upis vrijednosnih papira Izdavatelja Temeljni kapital Solidarnih jamaca Jadranka hoteli d.o.o. Temeljni kapital iznosi ,00 kuna. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. JADRANKA d.d. je jedini osnivač i 100,00%-tni vlasnik društva Jadranka hoteli d.o.o. Jadranka kampovi d.o.o. Temeljni kapital iznosi ,00 kuna. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. JADRANKA d.d. je jedini osnivač i 100,00%-tni vlasnik društva Jadranka kampovi d.o.o. 18

19 Jadranka trgovina d.o.o. Temeljni kapital iznosi ,00 kuna. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. JADRANKA d.d. je jedini osnivač i 100,00%-tni vlasnik društva Jadranka trgovina d.o.o. Na dan izdanja ovog Prospekta ne postoji odobreni, a neuplaćeni temeljni kapital bilo kojeg Solidarnog jamca. Na dan izdanja ovog Prospekta nema obveznica i/ili drugih vrijednosnih papira zamjenjivih u dionice bilo kojeg Solidarnog jamca, kao ni prava na upis vrijednosnih papira bilo kojeg Solidarnog jamca Ograničenja odgovornosti Agenta izdanja Izdavatelj prihvaća odgovornost za sadržaj ovog Prospekta. Nitko nije ovlašten davati podatke i izjave u vezi s ponudom i prodajom obveznica, a koji nisu sadržani u ovom Prospektu. Ako bi se takvi podaci ili izjave dali, na njih se ne smije osloniti kao na podatke i izjave čije je objavljivanje odobrio Izdavatelj ili Agent izdanja. Nikakva jamstva, izričita ili implicitna, nisu dana od strane Agenta izdanja za istinitost i potpunost takvih podataka. Ovaj Prospekt ne smije se smatrati preporukom za kupnju ili ponudom za prodaju od strane ili za račun Jadranke i PBZ-a, ili od strane ili za račun druge osobe koja je s njima povezana, njihovih povezanih društava ili predstavnika, obveznica u bilo kojoj državi u kojoj je davanje takvih ponuda ili poziva od strane takvih osoba protuzakonito. Svaki ulagatelj koji razmatra kupnju Obveznica upućuje se na vlastitu ocjenu i prosudbu financijskog položaja Jadranke, te uvjeta Obveznica, uključivo inherentne rizike sadržane u Poglavlju 5 Čimbenici rizika. Izdavanje ovog Prospekta, niti prodaja ili kupnja Obveznica ne impliciraju da se okolnosti vezane uz Jadranku nisu izmijenile od datuma izdavanja ovog Prospekta. Agent izdanja ni na koji način ne odgovara ni ne jamči Izdavatelju niti bilo kojim trećim osobama (ulagateljima, upisnicima, vlasnicima Obveznica i sl.) bilo izravno ili posredno za izvršenje obveza Izdavatelja po Obveznicama te za istinitost i sadržaj Prospekta odnosno potpunost podataka u Prospektu. Davanjem naloga za kupnju Obveznica investitor izjavljuje da je upoznat sa Prospektom i da ga u cijelosti prihvaća tj. prihvaća činjenicu da Agent izdanja ne odgovara prema imateljima Obveznica niti za izvršenje obveza Izdavatelja po Obveznicama niti za istinitost i sadržaj Prospekta odnosno potpunost podatka u Prospektu. 19

20 2. HRVATSKO TRŽIŠTE DUŽNIČKIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA Hrvatsko tržište dužničkih vrijednosnih papira sastoji se od dugoročnih i kratkoročnih vrijednosnih papira. Dugoročne vrijednosne papire predstavljaju državne obveznice, odnosno obveznice s državnim jamstvom, te korporacijske i municipalne obveznice, dok kratkoročne vrijednosne papire čine trezorski zapisi Ministarstva financija i komercijalni zapisi poduzeća. Na hrvatskom se tržištu trguje i euroobveznicama hrvatskih izdavatelja. Počeci domaćeg tržišta obveznica vežu se uz godinu i izdanje obveznica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Tržište državnih obveznica od tada bilježi konstantan rast. Razvojem tržišta državnih obveznica stvoreni su preduvjeti za razvoj ostalih segmenata tržišta kapitala, te je razvijena domaća krivulja prinosa državnih izdanja. Trenutno je u optjecaju gotovo 4,5 milijardi eura domaćih državnih obveznica, i to 6 državnih obveznica denominiranih u eurima (RHMF07, RHMF08, RHMF12, RHMF14, RHMF15 i RHMF19) te 5 denominiranih u kuni (kunska RHMF08, RHMF10, RHMF13, RHMF15 i RHMF17). Državne obveznice dospijeća (ukupan iznos 500 milijuna eura) i dospijeća izdane su u tri tranše, dok su kunske državne obveznice dospijeća i izdane u dvije tranše. Državna obveznica dospijeća trenutno je obveznica s najduljom ročnosti. Razvoj domaćeg tržišta korporacijskih obveznica kreće početkom godine izdanjem korporacijskih obveznica Belišća (EUR 17 milijuna). Korporacijske su obveznice zabilježile značajniju ekspanziju na domaćem tržištu tijekom godine. Tri domaća izdanja (EUR 117 milijuna) i jedno paralelno izdanje na domaćem i inozemnom tržištu doprinijeli su promociji ovog načina eksternog financiranja poslovnih subjekata na domaćem tržištu. Ipak, značajnija uloga tržišta kapitala u financiranju poduzeća vidljiva je u tijekom koje je na domaćem tržištu izdano 9 novih izdanja korporacijskih obveznica (ubrojena i obveznica Raiffeisenbank Austria) u ukupnom iznosu od čak 371,7 milijuna eura što je 15,1 puta više nego u kada su izdana svega 2 izdanja korporacijskih obveznica u ukupnom iznosu 24,5 milijuna eura. Tijekom prve polovine izdane su 2 nove kunske korporacijske obveznice ukupnog iznosa 50,9 milijuna eura, pri čemu treba izdvojiti izdanje obveznica "Jadran"-Galenskog laboratorija (HRK 125 milijuna) koje ujedno predstavlja i prvo izdanje obveznica u RH sa fluktuirajućom kamatnom stopom. Većina domaćih izdanja korporacijskih obveznica su kunske obveznice, izdane su s fiksnim kuponom i isplatom glavnice pri dospijeću uz polugodišnju isplatu kamata. Grafički prikaz 1. Domaće korporacijske obveznice u optjecaju* mil. EUR 17,0 33,9 27,1 27,1 67,8 67,8 16,3 10,2 16,3 10,2 101,8 101,8 81,4 81, ,6 16,5 15,6 16,5 16, , , ,9 50, ,4 8 20,4 8 20, Belišće Plava Laguna Hypo Alpe-Adria-Bank Podravka Pliva Atlantic Grupa Medika Raiffeisenbank NEXE Grupa Metronet telekomunikacije Hospitalija trgovina HEP Ingra Optima JGL * Napomena: stanje krajem godine, iznimno u stanje na 30. kolovoza Izvor: ZSE, PBZ 20

21 Mirovinska reforma koja je rezultirala osnivanjem obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, te snažan razvoj i rast investicijskih fondova otvorili su put primarnim izdanjima i povećali potražnju za obveznicama. Najvažniji sudionici u trgovanju obveznica na domaćem tržištu su banke, mirovinski i investicijski fondovi, te osiguravajuća društva i stambene štedionice. Iako se hrvatsko tržište dužničkih vrijednosnih papira u prethodnim godinama značajno razvilo, ono je, u usporedbi s tržištima razvijenih zapadnoeuropskih država, relativno nerazvijeno. Tako hrvatsko tržište dužničkih vrijednosnih papira karakterizira niža razina likvidnosti u odnosu na razvijenija tržišta, iako se razvoj institucionalnih investitora i samog tržišta u posljednjih nekoliko godina pozitivno reflektirao i na volumen i promet trgovanja Trgovanje na sekundarnom tržištu u i godini bila je iznimno značajna za razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira kako s obzirom na broj novih izdanja, tako i na njihov ukupni volumen. U promatranom razdoblju izdana je druga tranša kunske obveznice RH dospijeća i dvije tranše kunske obveznice RH dospijeća 2013., municipalna obveznica Grada Rijeke i dvije tranše obveznice Grada Splita, obveznica Raiffeisenbank Austria, korporacijske obveznice Metronet telekomunikacija i Hospitalija trgovine dospijeća 2009., Podravke, NEXE Grupe, Ingre i Atlantic Grupe dospijeća te obveznica HEP-a dospijeća Od početka do sredine izdano je novo izdanje obveznica Republike Hrvatske u iznosu HRK 2,5 milijarde i dospijeća 2017 čime je dodatno produžena kunska krivulja prinosa kao preduvjet kunskog zaduživanja na domaćem tržištu kapitala, izdanje druge tranše municipalnih obveznica Grada Rijeke u iznosu EUR ,00, te izdanje korporativnih obveznica OT Optima telekom i "Jadran"-Galenskog laboratorija. Promet i volumen trgovanja obveznicama u konstantnom su porastu i dominiraju u ukupnom trgovanju na Zagrebačkoj burzi. U godini promet obveznicama na Zagrebačkoj burzi iznosio je HRK 34,8 milijardi ili 76,9% ukupnog prometa, što predstavlja rast od 18,2% u odnosu na 2005 godinu kada je ostvaren promet od HRK 29,5 milijardi. Na Varaždinskoj burzi, u bilo je uvršteno sedam izdanja obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2007., (kunska obveznica), (kunska obveznica), 2014., 2015., (kunska obveznica) i 2019., obveznice Fonda za naknadu oduzete imovine te municipalne obveznice Grada Rijeke i Grada Koprivnice. U godini ukupni promet obveznicama na Varaždinskoj burzi iznosio je HRK 75,8 milijuna. U isti je iznosio HRK 124,0 milijuna što predstavlja povećanje od 63,6% u odnosu na U promet obveznicama na Varaždinskoj burzi iznosio je HRK 101,0 milijuna što predstavlja smanjenje od 18,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dana 16. ožujka godini došlo je do konsolidacije hrvatskog tržišta kapitala pripajanjem Varaždinske burze Zagrebačkoj burzi čime je stvoreno centralizirano mjesto trgovanja što će dati novi pozitivni impuls rastu likvidnosti na domaćem tržištu. U prvoj kotaciji ( Službeno tržište ) Zagrebačke burze na dan 10. rujna uvršteno je ukupno dvadeset devet izdanja obveznica. Od toga, deset izdanja otpada na obveznice Republike Hrvatske, jedno izdanje na Fond za naknadu oduzete imovine, jedno izdanje na obveznice izdane od strane s državom povezanih institucija (HBOR obveznice za isplatu kojih u cijelosti jamči Republika Hrvatska), četiri izdanja na municipalne obveznice (Grad Koprivnica, Grad Zadar, Grad Rijeka i Grad Split), dva izdanja na obveznice financijskih institucija (HAAB, RBA) te jedanaest izdanja na korporacijske obveznice (Atlantic Grupa (uz valutnu klauzulu), Atlantic Grupa (kunska obveznica), Belišće, Bina Istra, HEP, Ingra, Medika, NEXE Grupa, Pliva, Podravka i Jadran-Galenski laboratorij), dok su u kotaciji Usporedno tržište uvrštena tri izdanja korporacijskih obveznica (Hospitalija trgovina, Metronet telekomunikacije, i OT Optima telekom). Od kratkoročnih vrijednosnih papira, u Službeno tržište uvrštene su tri tranše komercijalnih zapisa Belišća, dvije tranše komercijalnih zapisa Medike, te jedna tranša Varteksa, dok je u Redovitom tržištu uvršteno ukupno 19 tranši - tri tranše Plodina, po dvije tranše Atlantske plovidbe, Dalekovoda, Magme i PBZ Carda, te po jedna tranša komercijalnih 21

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2013 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2014. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008.

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008. OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO Kragujevac 2008. Sadržaj: 1. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti Osnovni podaci Kapital izdavaoca Knjigovodstvena vrednost i trgovina hartijama od vrednosti

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE RUJAN 2015. SPECIJALNO IZDANJE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH SREDNJE EUROPE DELOITTE 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE 4 SADRŽAJ I UVODNIK NARASLE AMBICIJE Piše Edita Vlahović Žuvela, zamjenica glavnog

Více

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014 500 najvećih tvrtki Srednje Europe Central Europe 2014 Sadržaj Uvod i metodologija Analiza za Adria regiju Analiza bankarskog sektora Analiza sektora osiguranja Žene u upravama 500 najvećih tvrtki Rang

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje Češka je parlamentarna republika s višestranačkim sustavom. Država je administrativno podijeljena na 13 regija i

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA 2010. GODINU novembar/studeni

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA 2013. - 2015. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje parlamentarna demokracija 14 županija neovisnost od 1. siječnja 1993. Dan državnosti 28. listopada predsjednik Miloš

Více

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015. OSNOVNI PODACI Službeni naziv: Češka Republika. Državno uređenje: parlamentarna republika. Glavni grad: Prag (1.272.690 stanovnika). Veći gradovi: Brno (384.277),

Více

SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6

SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6 SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6 Prodaja na stranim tr ištima 7 Uvoz 11 Troškovi 12 Profitabilnost

Více

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Magisterská diplomová práce Podpora a ochrana českých investorů v Chorvatsku L u b o r T i c h ý 2006/2007

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU SLOVO, sv. 56-57 (2006-07), 507-515, Zagreb 2008. UDK: 801.731 : 808.101(497.13) NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU Petra STANKOVSKA, Ljubljana Hodnotit

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10 526 685 1 Površina: 78,866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 9.6%

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA TEORIJA PROIZVODNJE I GRANIČNIH PROIZVODA Proizvodnja je proces kombiniranja proizvodnih faktora (inputa( inputa) ) s ciljem stvaranja proizvoda namijenjenih

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Broj 2/ oţujka 2014.

Broj 2/ oţujka 2014. Broj 2/2014. 21. oţujka 2014. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 7. sjednica (odrţana 20. 03 2014.) 1.ODLUKA o razrješenju duţnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga....2 2. ODLUKA o imenovanju predsjednika

Více

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d Tema: CARINSKI POSTUPCI U POMORSKOM SAOBRAĆAJU Predmet : Carine i tarifni sistemi Student : Mile Ćosović Mentor : Doc.dr

Více

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE RAIFFEISEN BANKA A.D., Beograd IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE (Informacije i podaci sa stanjem na dan 31. decembra 2013.) UVOD Raiffeisen banka a.d, Beograd,

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić RAZVOJ PISMA I KNJIGE Mira Barberić Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj "Kdose chcestátvzdělaným, musísi nad zlato a stříbrovážitknih. K ničemu bynebylani rozum, kdyby nebylo pokrmů moudrosti, které

Více

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA 2016. NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA 37 POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA MINISTARSTVO UPRAVE 1. POTVRDA ZA GLASOVANJE

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt?

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA () Číslo podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 4 3. BG Bulharsko... 5 4. CY Kypr... 8 5. CZ Česká republika... 9 6. DE

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO POWX027 1 2 3 5 4 8 6 7 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 6 4 Fig. 1 3 Fig. 2 5 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 Fig. 4 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 CS 1 OBLAST

Více

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V" L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30.

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. 'V" POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. VOJTJEH REŽNÝ. TISAK I NAKLADA :\KADEMIJSKE KN,JlŽARE L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. Kao što se Gaj smatra revniteljem

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

EU FONDOVI Još dva projekta HŽI-a sufinancirana europskim sredstvima

EU FONDOVI Još dva projekta HŽI-a sufinancirana europskim sredstvima BROJ 864 I I STUDENI 2017. LIST HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. EU FONDOVI Elektrifikacija jedne od najfrekventnijih dionica EU FONDOVI Još dva projekta HŽI-a sufinancirana europskim sredstvima PARTNERI RŽV Čakovec

Více

Bosna i Hercegovina u češkim izvorima

Bosna i Hercegovina u češkim izvorima Bosna i Hercegovina u češkim izvorima Oči bosanskohercegovačkih historičara i istraživača uvijek su bile uprte u arhive i biblioteke Beča i Budmpešte, Dubrovnika i Venecije, Ankare i Istanbula, dok je

Více

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije INFORMATOR: ČEŠKA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10.192.000 Površina: 78.866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 4,6% 2. Opšti uslovi za ulazak i informacije

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA A.D. Zvean

KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA A.D. Zvean R S E K T Z RIJEM HRTIJ D VREDNSTI Z TRGVNJE N BEGRDSKJ BERZI IZDVC KSVSK METHIJSK BNK.D. Zvean Izjava 1. rospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omoguavaju investitorima

Více

Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů

Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Perspektivní

Více

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06) ministar mora, turizma,

Více

SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

SEZNAM OBSAHU BALENÍ... POWXG2032 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti 1 Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti Ovaj je priručnik načinjen unutar Leonardo da Vinci projekta partnerstva naslova Learner Mobility in Everyday Teaching (2012-1-CZ1-LEO04-09718

Více

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO DOMÁCÍ SKOT (1) URČENÝ K CHOVU A/NEBO PRODUKCI ZASÍLANÝ DO ČERNÉ HORY VETERINARSKI SERTIFIKAT

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Thyrogen 0,9 mg prašak za otopinu za injekciju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica Thyrogena sadržava nominalnu vrijednost od 0,9

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Na temelju članka 47. stavka 2. i članka 143. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih

Více

STIH) STIHL RE 142, 162

STIH) STIHL RE 142, 162 STIH) STIHL RE 142, 162 Naputak za korišcenje Návod k použití Návod na obsluhu Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Instrukcja u ytkowania Instrucþiuni de utilizare Navodilo za uporaboà h Naputak za korišcenje 1-22

Více

EKOBIS " Bihać, septembar/rujan godine

EKOBIS  Bihać, septembar/rujan godine " EKOBIS " Deset godina Projekta održivog razvoja Bihać, septembar/rujan 2013. godine Deset godina Projekta održivog razvoja "EKOBIS" SPECIJALNO IZDANJE LISTA POSLOVNI INFORMATOR REGISTRIRANOG KOD FEDERALNOG

Více

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI?

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI? 3. UVOD U RAČUNARE Osamdesete i devedesete godine spominju se kao godine racunarske revolucije. Tada su se proizveli racunari cije su brzine i racunarska snaga hiljadama puta veci nego što je to bilo kod

Více

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Přehled poplatků na placených úsecích chorvatských komunikací

Přehled poplatků na placených úsecích chorvatských komunikací Přehled poplatků na placených úsecích chorvatských komunikací aktualizace 27.1.2009, zvýšení poplatku Záhřeb - Macelj V Chorvatské republice se mýtné - dálniční poplatek platí podle délky použitého úseku

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

Historiografija o Česima u Hrvatskoj

Historiografija o Česima u Hrvatskoj VLATKA DUGAČKI Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zagreb Pregledni članak UDK: 930(497.5):94(=162.3) Historiografija o Česima u Hrvatskoj Na temelju dostupne literature autorica prikazuje pregled historiografije

Více