Imoers enovin Vydává Mesto Vlmperk 1/2007 Rocník XIII Zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Imoers enovin Vydává Mesto Vlmperk 1/2007 Rocník XIII Zdarma"

Transkript

1 , " Imoers enovin Vydává Mesto Vlmperk 1/2007 Rocník XIII Zdarma r naácm~tf/lcim /,tjce/z/tf/t' rám tjjem /ád-la., ~ckatj~ /Z(}~ckt i Úd~,4/a-l tj ~amtfjt/zá/ú ta-' tj tjdtjtf/ú/n :tú;tjté. Sl-ani:J/a-tJa Cf}/!a/JUYWtJ4 dta/'tjdt-la rimp/'-ia Rozvodyvodya elektrinykomunální odpad pro umelé zasnežoyánísklareálu Vlmperk-Vodník Pro rok 2007 byla stanovena Kc a více. Složenky stejne Areál Vodník - v léte príjemný lého snehu (snežnédelo a cerpadlo cástka místního poplatku za jako v predchozíchletech hromadkoutpro odpocineka rekreaci, v zi- s príslušenstvím) získal Ski klub provoz systému shromaždování, ne zasílány nebudou, poplatek lze me prostorprolyžarskésporty.pro Sumava v roce 2005 z grantu Bílá sberu, trídení, využívání a od. uhradithotovena financnímodboru nikoho z místních žádná novinka. stopa vyhlášeného Ministerstvem stradování komunálních odpadu MeÚ Vimperk, prevodem na úcet Málokdo ale jiste ví, že areál školství, mládeže a telovýchovy. ve výší 432 Kc, Poplatekje splatný c /0100(VS stejnýjako Vodník ve Vimperku je díky mi- Ze stejného grantu pak byla letos jednorázove, nejpozdeji do v lonském roce) nebo poštovní pomorádnému úsilí a odpovednému porízena snežná rolba na úpravu Pri odvodu poplatku spolec- ukázkou, kterou Vám na vyžádání prístupu clenu Ski klubu Sumava lyžarskýchstop a svahu. Iniciativa ným zástupcem za domácnost lze zašleme. Informace ohledne výše prvním lyžarskýmbežeckýmareá- Ski klubu Sumava stála též u zro- poplatek zaplatit ve dvou stejných zminovaného poplatku Vám zodlemvjižních Cechách,kterýje vy- du myšlenky vybudovat v areálu splátkách v termínech do povím na tel. císle baven technickým zasnežováním. Vodník ve spolupráci s Mestem 2007 a , pokud ciní cást- Technickézarízenína výrobuume- Pokracovánína str. 5 ka spolecne odvádeného poplatku Jjtka Bošková,financníodbor

2 2 tel Zprávyze Zastupitelstva mesta Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva mesta Vimperk, konaného dne od hod. v sále MeKS Vimperk Zastupitelstvo mesta projednalo informaci o cenách vodného a stocného, predloženou 1.JVS, a. s., a rozhodlo stanovit konecnou cenu vodného a stocného pro rok 2007 na príštím zasedání Zastupitelstva mesta. Zastupitelstvo mesta poveruje Radu mesta dojednáním výše ceny vodného a stocného s tím, že doporucuje vodné a stocné ve var. c. 2, tj. 42,66 Kc bez DPH a nájemné navýšené na 4 mil 100 tis. Kc, pri zachování struktury a výše prímých nákladu Zastupitelstvo mesta rozhodlo požádat o bezúplatný prevod pozemku pod komunikací na parcele KN c. 779 v k. ú. Boranovice o výmere 246 m2 z vlastnictví CR do vlastnictví Mesta Vimperka. Zastupitelstvo mesta rozhodlo zverejnit nabídku prodeje nemovitostí v bývalém areálu kasáren U Sloupu v k. ú. Vimperk, a to techto nemovitostí: budova bez cp.lce., jiná stavba (objekt c. 013 budova ubytovací) s parcelou KN st. c. 2522/44 o výmere 495 m2, za nabídnutou kupní cenu ve výši minimálne Kc bez DPH. K této cene bude pripoctena DPH ve výši platné v dobe prodeje. Soucástí nabídky musí být popis podnikatelského zámeru, ze kterého musí být patrný vliv plánovaného užití objektu na jeho okolí a na mesto Vimperk. Zastupitelstvo mesta se rozhodlo vydat Obecne závaznou vyhlášku Mesta Vimperk o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem dle predloženého návrhu. Zastupitelstvo mesta Vimperk rozhodlo vydat Obecne závaznou vyhlášku Mesta Vimperk, kterou se mení Obecne závazná vyhláška Mesta Vimperk c , o místních poplatcích, ve znení Obecne závazné vyhlášky Mesta Vimperk c dle predloženého návrhu. Zastupitelstvo mesta schvaluje zmenu rozpoctu na rok 2006 dle predloženého návrhu: zvýšení objemu rozpoctu na celkovou cástku tis. Kc (rozpoctová opatrení c ), zmenu ve výdajích rozpoctu v celkové cástce Kc (rozpoctová opatrení c ). Zastupitelstvo mesta poveruje Radu mesta projednáním rozpoctových opatrení k rozpoctu roku 2006 za období od do a predložením schválených zmen rozpoctu roku 2006 na prvním zasedání Zastupitelstva mesta Vimperk v roce Zastupitelstvo mesta schvaluje rozpocet Mesta Vimperk na rok závazné ukazatele dle predloženého návrhu v celkové výši tisíc Kc. Zastupitelstvo mesta schvaluje rozpoctový výhled do roku 2011 dle predloženého návrhu. Zastupitelstvo mesta poveruje kontrolní výbor kontrolou ve spolecnosti Mestské služby Vimperk, s. r. o. Zastupitelstvo Mesta Vimperk rozhodlo o tom, že Mesto Vimperk jako jediný spolecník spolecnosti KVINT Vimperk, spol. s r. o., se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk, IC: , zapsané v obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v Ceských Budejovicích v oddíle C, vložka 3385 (dále jen "KVINT, s. r. o.") v pusobnosti valné hromady uvedené spolecnosti rozhodne o zrušení uvedené spolecnosti bez likvidace s prechodem jejího obchodního jmení na spolecnost Mestské služby Vimperk, s. r. o., se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk, IC: , zapsanou v obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v Ceských Budejovicích v oddíle C, vložka 9133 (dále jen "nástupnická spolecnost"), formou sloucení uvedených spolecností dle ust. 153a obchodního zákoníku s tím, že v rámci uvedeného rozhodnutí bude schválena príslušná smlouva o fuzi, na základe které ke sloucení dojde, když základní kapitál nástupnické spolecnosti nebude zvyšován a nezvýší se ani výše vkladu jediného spolecníka do základního kapitálu nástupnické spolecnosti a dále dojde k vyslovení souhlasu se zakladatelskou listinou nástupnické spolecnosti a prijetí i dalších rozhodnutí, vyžadovaných pro uskutecnení zamýšleného sloucení právními predpisy. Zastupitelstvo Mesta Vimperka dále rozhodlo o tom, že Mesto Vimperk jako jediný spolecník nástupnické spolecnosti rozhodne v pusobnosti Valné hromady uvedené spolecnosti o schválení uzavrení smlouvy o fuzi se spolecností KVINT, s. r. o., na základe které dojde k prevzetí obchodního jmení spolecnosti KVINT, s. r. o., nástupnickou spolecností a k zániku spolecnosti KVINT, s.,r.,o., bez likvidace s tím, že nedojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické spolecnosti a nezvýší se ani vklad jediného spolecníka do základního kapitálu nástupnické spolecnosti, a budou zde prijata i další rozhodnutí vyžadovaná pro sloucení uvedených spolecností právními predpisy. Zprávy z Rady mesta Zápis ze schuze Rady mesta Vimperk ze dne Rada mesta rozhodla poskytnout financní príspevek ve výši Kc Junáku - svazu skautu a skautek CR na cástecnou úhradu nákladu spojených s provozem klubovny Junáka. svazu skautu a skautek CR, stredisko Vimperk. Príspevek bude poskytnut z kapitoly - príspevky rady a zastupitelstva. Rada mesta žádá o doložení vyúctování poskytnutého príspevku do Rada mesta rozhodla poskytnout financní príspevek ve výši Kc TJ Sumavan Vimperk - oddílu stolního tenisu na vecné ceny pri konání turnaje ve stolním tenisu "O zlatou vánocku 2006". Rada mesta upozornuje na nutnost vyúctování poskytnutého príspevku do Rada mesta bere na vedomí materiály 1. JVS, a. s., které se týkají stanovení ceny vodného a stocného pro hospodárský rok 2005 a rozhodla predložit návrh ceny vodného stocného pro hospodárský rok 2006 k projednání Zastupitelstvu mesta. Rada mesta jmenuje Ing. Bohumila Petráška a Ing. Martina Paštiku za cleny Dozorcí rady Mestských služeb Vimperk, s. r. o., s platností od Zápis ze schuze Rady mesta Vimperk ze dne Rada mesta na základe príslušných ustanovení zákona c Sb., o verejných zakázkách, ve znení pozdejších predpisu a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, který porídila hodnotící komise na verejnou zakázku "Vimperk - ÚSP Domecek - inženýrská cinnost", rozhodla pridelit výše uvedenou verejnou zakázku uchazeci LIM EX CB, a. s., Praha 8, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Rada mesta doporucuje Zastupitelstvu mesta stanovit cenu objektu bývalé svobodárny v areálu U Sloupu na parcele KN st. c. 2522/44 v k. Ú.Vimperk pro následující nabídku jejího prodeje spolu s pozemkem na výši Kc. Rada mesta poveruje odbor investic a údržby prípravou rekonstrukce hrbitovního oplocení etapovite, dle financních možností mesta. Rada mesta rozhodla poskytnout financní príspevek Sportovnímu klubu HC Vimperk ve výši Kc na úhradu cen pro mužstva a jednotlivce Vánocního turnaje mládeže v ledním hokeji, který se uskutecní dne na Zimním stadionu ve Vimperku. Príspevek bude poskytnut z kapitoly - príspevky rady a zastupitelstva mesta. Rada mesta žádá o rádné vyúctování poskytnutého príspevku do Rada mesta jako jediný spolecník Mestských služeb Vimperk, s. r. o., na základe doporucení Dozorcí rady Mestských služeb Vimperk, s. r. o., ze dne rozhodla neprijmout nabídku firmy EVC, s. r. o., Pardubice, týkající se provozování tepelného hospodárství ve Vimperku. Zápis ze schuze Rady mesta Vimperk ze dne Rada mesta Vimperk schvaluje zmenu rozpoctu na rok 2006 dle predloženého návrhu: zmenu objemu rozpoctu na celkovou cástku tis. Kc (rozpocet. opatrení c ), zmenu ve výdajích rozpoctu v celkové cástce Kc (rozpoct. opatrení c ). Rada mesta rozhodla zverejnit zámer pronajmout níže uvedené nebytové prostory v cp. 47 ve Spidrove ulici ve Vimperku za úcelem podnikatelské cinnosti. Jedná se o tyto nebytové prostory: prízemí: nebytové prostory /vhodné jako kancelár/ c. 7 o celkové výmere 17,85 m2, 1. poschodí: nebytové prostory /vhodné jako kanceláre/ c. 18 a) o výmere 17,85 m2, c. 18 b) o výmere 36,75 m2, c. 19 o výmere 17,85 m2, suterén: skladové prostory c. 13 o výmere 11,44 m2, C. 14 o výmere 10,69 m2, C. 15 o výmere 9,38 m2, garáže: C.2 o výmere 23,58 m2, C.3 o výmere 23,58 m2. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 800 Kc za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových a garáží ve výši 350 Kc za lm2/rok a u nebytových prostor ostatních ve výši 200 Kc za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavrena na dobu neurcitou s trímesícní výpovední lhutou za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši trí mesícních nájmu pred uzavrením nájemní smlouvy. Zpusobilost predmetu za úcelem nájmu si zajistí nájemce.

3 Lidé jsou obrazem doby, ve které žili Ke konci tohoto roku vyjde v nakladatelství Papyrus kniha Lidé, lidi,lidicky. Je to mozaika životních príbehu a osudu lidí ruzných typu, profesí, charakteru, lidí zvláštních svým chováním a jednáním. V souvislosti s touto knihou letáky proti vstupu cizích vojsk na naše území. Paradoxne - na rotaprintu, který si Honza "vypujcil" z tehdejšího OV KSC. Bohužel, doba, o které se zminuji, se na nem plnou tíhou podepsala. Za svoji protistranickou a nebezpecne oportunistickou cinnost byl vyloucen z KSC a propušten z kantorského sboru. Mel zákaz ucit, pusobit v osvete, kulture, na verejnosti atd. Vrátil se do svého rodného kraje na Pelhrimovsko. Psychicky zlomený, nemocný clovek. Byl zamestnán nejprve jako krmic dobytka, pozde- bych rád pripomenul jména nekterých lidí, kterí v minulosti žili v našem meste. Spíše pokracuji v tom, co jsem již pred nekolika lety na stránkách Vimperských novin zapocal. Zacnu tedy se jménem ucitele, všestranného cloveka Jana, rekneme Honzy SEJKA. Zacínal jako kantor v padesátých letech minulého ji jako zootechnik v JZD. Nebylo století spolecne s ucitelem - vý- mu dopráno dlouhého žití. Zákerji tvarníkem Josefem Cernochem ve ná choroba ukoncila jeho život. Jen Ckyni, pozdeji ve Vimperku. Velmi temperamentní Honza Sejk byl všude, kde se neco delo. Se svou nerozlucnou kytarou úcinkoval nejenom kytara a písne nám dnes zní pri vzpomínce na dobrého cloveka! Zmínil jsem se o Horské službe Šumava. S ní je spojeno jméno s kapelami, ale navštevoval jejího prvního predsedy Miloše rád své prátele a známé. Prinášel Špacka. Ucitel telocviku, vychovatel, s sebou vždy pohodu a dobrou vedoucí domova mládeže, náladu. Aktivní byl v mnoha cinnostech. organizátor sportovních akcí, hor- Sportovec, konferoval ský vudce, spolupracovník Správy nejenom sportovní, ale i kulturní CHKO Šumava. Miloš Špacek byl porady, hrál s úspechem ochotnické vášnivým milovníkem zimních divadlo v divadelním souboru sportu a nejvíce se venoval sjezdo- Hranicár ve Vimperku, jako dobrý vému lyžování. Rád také cestoval lyžar se stal clenem Horské služby Šumava. Nejlépe se však cítil jako a fotografoval. spolecníkem, Byl velmi dobrým mel rád zásadovost tramp se svojí kytarou a výborným a prímost v jednání. Vyvinul nej- zpevem u táboráckých ohnu více iniciativy pri výstavbách chat a pri prátelských posezeních. Stal horské služby Šumava na Zadove, Nových Hutích, Kubove Huti se také sportovcem-výsadkárem. Nelze vyjmenovat všechny jeho a Kvilde. Po odchodu do duchodu aktivity, bylo by toho více. se venoval prednáškám a besedám Honza Sejk se zapojil také do a dokoncení nového domu horské obrodného procesu kolem roku služby na Zadove. Bohužel, otevrení se však nedockal. Náhlá smrt Obdivoval jsem jeho nápaditost a vtipnost, kdy jsme ješte 2. zárí 1989 ukoncila jeho velice s 1. Cernochem koncipovali a tiskli aktivní život. František Kadoch Výzva Vláda Ceské republiky v prohlášení z vyjádrila své hluboké uznání antifašistum z rad nekdejších ceskoslovenských obcanu, zejména nemecké národnosti, a omluvila se tem z nich, kterí byli po skoncení druhé svetové války postiženi v souvislosti s opatreními proti tzv. neprátelskému obyvatelstvu. V souladu s tímto usnesením se v soucasné dobe rozebíhá dokumentacní projekt, jehož hlavním rešitelem je Ústav pro soudobé dejiny Akademie ved Ceské republiky. Úkolem projektu je zmapovat historii odpurcu nacismu, doplnit jejich evidenci, nashromáždit verohodná svedectví o jejich živote a boji.. Patríte mezi antifašisty? Jste príbuzní nebo jejich známí?.máte k dispozici zajímavá svedectví o jejich cinnosti, popr. fotografie ci jiné dokumenty? Ozvete se nám! Uvítáme každou pomoc, která napomuže doplnit historický obraz. Ústav pro soudobé dejiny Akademie ved CR Vlašská 9, Praha 1 Tel.: , fax: , tel Pomaláruka Clovek se ani nestací divit, jak neviditelná ruka trhu umí rychle pracovat. Pri pomalé procházce Pivovarskou ulicí musíte mít dojem, že se vývoj zastavil a vše se vrací zpet. Behem nekolika týdnu zde ukoncily svou cinnost ctyri menší prodejny.duvody byly rozlicné (vetšinou financní). V jindy veselé a životem prekypující ulici je náhle pusto a nevlídno.ten zbytek živnostníku se tu drží opravdu z posledních sil. Nemusíte ani dlouho premýšlet, co asi tak bude následovat,až prijdou noví nájemci opuštenýchnebytovýchprostor. Použijí nejnovejší taktiku, která se ted v našem meste ujala jako zhoubná nákaza. Ta má jednoduchý scénár. Když nevím co by, otevru si hospodu,bar, nebonejaký cizojazycneznejícípodnikhospodského typu. Zdá se, že nasycenost temito zarízeními ve Vimperku stále ješte není na svém prirozeném vrcholu.pocet 46 je asi malý, proto bude prospešnéješte nekolik dalších hospod otevrít. Vypadá to, že v našem meste žije hojnost bohatých lidí, kterí mají kde utrácet své težce nabyté peníze, a všem to prinese potrebnou prosperitu. Všechno je však trochu jinak. Malé krámky zavírají proto, že likvidacní konkurence ze zahranicí se postarala o to, aby nemely žádnou šanci prežít. Tady ruka trhu pracovala až do umdlení. Vezmeme-Ii do úvahy, že pred nekolika lety bylo ve Vimperku pet prodejen zeleniny, dnes zustala jen jedna a ze ctyr reznictví zbyla dve, dala si tržní ruka hodne záležet. Opacne však se ubírá pocet hospod ve meste, tady pilná rucka ochrnula a nefunguje. Zaslechl jsem jeden hezký název pro naše mesto - Putykov. Presne vystihuje soucasný stav. Nebo prijde ze zahranicí nejaký dravý nadnárodní retezec a udelá i v tomhle svuj porádek? Nejsme jediný prípad, tenhle nedobrý trend se rozlézá i v nedalekém okolí. Kdepak hezký zámek, zajímavé muzeum, opravené námestí, procházka Zlatou stezkou, ale pocet hospod se stane hlavní turistickou atrakcí. Trochu škoda pro tak hezké mesto, jako je to naše. Rozume, rozume, kam jsi se vytratil? Karel Beránek Sedmicka v našich dejinách Zacínáme sedmý rok tretího tisíciletí. Napadlo me podívat se zpátky do ceských dejin, co se v letech se sedmickou událo. Boleslav II. zacal vládnout v r. 967 a rozšíril ríši až do východní Halice, tehdy Cervené Rusi. V roce 1267 Premysl Otakar II., jinak zvaný král železný a zlatý, nabyl Chebska jako vena své matky. V roce 1307 nastoupil na trun Jindrich Korutanský. Byl to velmi nerozhodný král a v zemi zavládl zmatek. Dovoluji si pripomenout, že to bylo pred sedmi sty lety... O ctyricet let pozdeji, tedy v roce 1347, založil Karel IV. klášter na Slovanech a v roce 1357 zacal Petr Parlér stavet Karluv most. O tri sta let pozdeji, v r. 1687, byli v bitve u Moháce poraženi Turci. Co je na tom významné pro nás? Bitvy se zúcastnily tisíce Cechu, protože jsme už pres sto padesát let patrili pod Habsburky. V roce 1867 došlo k rakousko-uherskému vyrovnání a Ceši opustili i zemské snemy a tím oslabili svuj vliv v nich. Volit nás príliš nechodí, i když už v roce 1907 bylo prijato všeobecné hlasovací právo. Všichni mohli volit, mnohem pozdeji prišla léta, kdy všichni volit museli a v soucasnosti to právo platí pro všechny, ale... Odpovezte si sami. V roce 1917 vyzvali ceští spisovatelé ceské poselstvo v rakouském parlamentu, aby usilovalo o spolkový stát rovnocenných národu. T. G. Masaryk byl v roce 1927 zvolen potretí prezidentem republiky. O deset let pozdeji, tedy v r. 1937, zemrel. Co prinesla druhá polovina minulého století? Chartu 77, do povedomí národa se dostal i její mluvcí prof. Jan Patocka. V roce 1907 se narodil a o sedmdesát let pozdeji zemrel. Jiste víte proc. Další "sedmicky" - nic moc. A co bude letos? To uvidíme, jak ríkal výcepní v jedné vysocanské hospode s mnoha dioptriemi. Císlo 7 má i velký náboženský a mystický význam. Je to i kalendární císlo - udává pocet dnu v týdnu a jeho ctyrnásobek je poctem dní lunárního mesíce, v bibli najdeme v Apokalypse sedm svícnu, sedm hvezd, sedm asijských chrámu, sedm trub, sedm duchu pred božím trunem, sedm morových ran, sedmihlavou zrudu atd, Je to síla, že? Ale jaká bude sedmicka pro nás a naší zem, tedy letošek? To závisí jen a jen na nás. Musíme se snažit, aby prání štestí, zdraví a spokojenosti, prání psaná a vyrcená, aby proste vyšla. Prejeme si to všichni. Ale musíme pro to také neco udelat. Dr. Jirí Pfeifer

4 4 tel výrocízaloženízahrádkárskéorganizacevevimperku Dne 9. listopadu2006 se v sále MeKS ve Vimperku sešli clenové místní základní organizaceceského zahrádkárského svazu, aby si pripomneli40. výrocívznikujejich obcanskéhosdružení vevimperku. Slavnostního shromáždení se za orgány mesta zúcastnila starostka paní Stanislava Chumanová, za územní sdružení v Prachaticích a sesterskou organizaci ve Volarech se zúcastnili pánovébohumil Kološa Jirí Sosna. V referátu predseda organizace Dr. VojtechVlcek shrnul uplynulých40 let velmi ruznorodé,spolecenskya lidskyprospešnécinnosti funkcionáru a clenu zprvu místní a potom základní organizace zahrádkáru v našem meste. V úvodu pripomnel zásluhu zakládajících clenu organizace pánu Miroslava Mrácka, Jana Albrechta, Jaroslava Kortuse, Alberta Vineí. ka, Václava Kotouse, Jaroslava Kadlece, Bretislava Cerného, Václava Tvrdka, Karla Kouby, Aloise Kríže, Jaroslava Kasla, Jana Drobila, Josefa Kuse, Roberta Dostála, Jaroslava Kantora, Vladimíra Sýse, Vladimíra Pubala, Jaroslava Krále, Mikuláše Lobana, Josefa Sartnera, Jana Bendy, Jana Potužníka, Karla Mráze, Zdenka Caise, Jan Medka a Františka Sartnera, kterí stáli u samotného vzniku sdružení, vedomi si potreby se organizovat s cílem prosazování spolecných zájmu a jejich hájení, vzdelávání se a šírení moderních zkušenostív pestitelstvív podmínkách šumavské prírody. Vetšina z nichjiž není mezi námi a clenové ZO CZS uctili jejich památku, jakož i památku všech ostatních zemrelých clenu povstáním a minutou ticha. Predseda ZO v referátu dále ukázal, že behem let se cinnost zahrádkárské organizace stávala na všech úsecích cílevedomejší. Menili se predsedové i celé výbory, pribývaloclenu, kterí byli stále zkušenejší.cinnostvýborubylapo organizacnístráncestále vícerízena okresním výborem zahrádkárskéhosvazua usmernovának hlavnímujejímu poslání- uspokojovat potrebyobcanuvjejichzálibe, tedy zahrádka~ení. Velkýpodíl mel a má Svaz i na zvelebování životního prostredí, kulturním vyžití svých clenu i neclenu nebo i vzdelávání. Milióny brigádnických hodin v minulosti znamenaly významnou pomoc v budováníparku, zahrad, zkrášlovánínašehomestaa okolíci vzniku zahrádkových osad tam, kde desítky let rostl pouze plevel a budily hruzu hromady cerných skládek. I naše organizace se podílela na takových akcích, jako výstavba materské školy, mestského koupalište a sportovního areálu, areálu setkání mládeže v prostoru Vodníku, bývalého agitacního strediska (dnešní KB) ci Spolecenského domu (tzv. Cihelny). Traduje se též pomoc našich clenu zemedelství, at již ve skliznových pracích, tak i napr. v dodávce sena ze zahrad a nevyužívaných ploch národnímu hospodárství. V osmdesátých letech vyhlašovala organizace každorocne soutež o "Rozkvetlé ulice". Výsledkem byly kvetiny v oknech, na balkonech a v pred zahrádkách a ruzných zákoutích ulic. V roce 1981 se organizace umístila na 1. míste v souteži spolecenských organizací vyhlášené MeNV a získala putovní pohár. Taktéž v okresní souteži základních organizací CZS se organizace umistovala na predních místech. Rada našich clenu byla v minulosti a je i dnes nositeli ocenení a vyznamenání ruzných stupnu, udelovaných vyššími svazovými orgány, což rovnež svedcilo o ocenování práce základní organizace. V prubehu let se dále rozvíjela organizacní struktura organizace. Vznikla první zahrádková osada, a to v ulici Celakovského po ukoncení výstavbypanelovýchdomunaproti tehdejší Jitone. Tehdejší odbor výstavby MeNV dal zahrádkárum do vínku úplné architektonické rešení osady vcetne projektové dokumentace zahrad a chatek a rovnež uhradil materiálové náklady na rozvod vody. Další zahrádkové osady následovaly. Podle materiálu ZO vznikla druhá osada v ulici Celakovského a osada za nemocnicí. Ti starší z nás to znají z vlastní zkušenosti, mladší pak z vyprávení. Pozemky nabídnuté k zahrádkárské cinnosti nebyly nikterak lukrativní. Nejen že se nehodily pro zemedelskou velkovýrobu, ale byly to pozemky dlouhodobe zanedbané a nevyužívané, na mnoha místech se skládkami odpadu, ve svažitých místech, plné vosích hnízd a ruzné jiné haveti. Vyloženou drinou a lopotou prvních nájemcu pozemku bylo z techto úhoru a skládek vydolováno to, co je na nich dnes - upravené zahrady s chatkami, vybudovanými terasami, umožnujícími ve svažitém terénu pestování ovoce a zeleniny, se záhony a ovocnými stromy a keri. Od svého založení se organizace plne zapojovalado kulturní a propagacní cinnosti ve meste. Zejména v sedmdesátýcha osmdesátých letech byly organizací usporádány samostatnévýstavyovoce,výstava kvetin pozdníhojara (u príležitosti setkání mládeže na Šumave), výstava kvetin a rezbárských prací lidových výtvarníku, celookresní výstava ovoce, dve výstavy "Pro radost, krásu a užitek" spolecne se Svazem chovatelu. Témer každorocne se uskutecnovaly výstavy ovoce, zeleniny a kvetin pro verejnost nebo žáky základních škol, uskutecnily se v jejich rámci i prednášky a ovocnárské kursy pro deti. Tradicí, jež prežívá dodnes, se staly zahrádkárské plesy, jež byly témer vždy hodnoceny mezi nejlepšími v sezóne. Stávající výbor organizoval v roce 2005 již 30. zahrádkárský ples, jež byl pojat jako jubilejní a stal se skutecnou ozdobou této plesové sezóny ve Vimperku. Zlepšení odborné výchovy zahrádkáru prispely i zájezdy na výstavy, do odborných ústavu a zarízení a na prátelské návštevy v zahrádkovýchosadách. Šlo o výstavy Zahrada Cech v Litomericích, Flora Olomouc, IGA Erfurt, výstavy v Klatovech, Cimelicích, Jicíne, Žirovnici, Žírci, výstavy OVCZS v Prachaticích,Lhenicích, Strunkovicích a Vacove. Clenové organizace v minulých letech navštívili Botanickouzahradu v Praze, Výzkumný ústav ovocnárský v Holovousích, Zemedelský zkušební ústav v Dobrichovicích,JZD Zelené Háje Veselá u Semil, JZD Borotín, JZD Chelcice, Moštárnu Švihov,okrasné školky v Litomyšli a Žehušovicích,jakož i zahrádkové osady v Malešicíchu Hradce Králové, Blatné, Ceském Krumlove a další. Získaných zkušeností,i využívali clenové na zahradách. Pestování zeleniny, ovoce a kvetin pro vlastní rodinu, prátele a známé bylo v urcitém období doplneno nabídkou prebytku i ostatním obcanum mesta prostrednictvím jejich prodeje ve stánku organizace. Ve své dobe se tento prodej osvedcil a pomohl zásobovat obyvatele Vimperka cerstvým ovocem a zeleninou. Každorocne v tomto období uzavírala i naše organizace smlouvy na dodávku drobného a jádrového ovoce do n. p. Zelenina a Jednota. Tím byl zajišten další odbyt výpestku od našich clenu. Po roce 1989 a se zánikem Národní fronty byla cinnost Svazu zcela odpolitizována a tento se stal v duchu nove schválených stanov "dobrovolným, nepolitickým, samostatným sdružením zájemcu o zahrádkárskou cinnost". Na jedné strane nepochybne žádoucí zbavení cinnosti Svazu politických prvku a zmen v celé spolecnosti však sebou prineslo i radu jiných momentu, jako zrušení veškerých dotací, zánik výhod pro cleny Svazu, možností prakticky bezplatných pronájmu prostor (napr. pro organizování výstav) apod. To vedlo ke znacnému odlivu clenské základny. Dotklo se to i naší organizace. Jestliže k jsme meli dokonce 255 clenu, k dnešnímu dni sdružujeme méne než 80 prátel zahrádkáru. O to pozitivneji však výbor hodnotí skutecnost, že je dnes 100 % clenu organizováno skutecne pouze na principu dobrovolnosti a zájmu. Jak bylo ukázáno v referátu predsedy ZO CZS, vývoj zahrádkové organizace kopíruje celkový vývoj v naší spolecnosti. O tom není pochyb a vše to potvrzuje. Jestliže v prvních desetiletích zahrádky sloužily zejména k produkci ovoce a zeleniny, dnes jsou priority zcela

5 tel jiné. Se spolecenskými zmenami a zmenami pomeru, kdy v supermarketech jsou trvale k dispozici prakticky všechny druhy ovoce a zeleniny, a to dokonce za ceny, za než je ani na zahrádkách nejsme schopni vyprodukovat, slouží dnes zahrádky predevším k relaxaci, odpocinku a získávání sil po nárocné práci. Na zahrádkách se zahradní domky zmenily ze skladišt na ná~dí v domecky sloužící více k odpocinku, na pozemcích rostou pergoly a krby, objevují se bazény a houpací lavicky, zmenšuje se obdelávaná plocha a zvetšují se travnaté plochy. Charakter zahrádkarení se zásadne mení. A mení se i lidé, kterí zahrádek užívají. Není žádný zvláštní zájem o prednášky a besedy. Ten, kdo chce získat nové poznatky, nakupuje knihy a encyklopedie, vybírá z nepreberného množství titulu odborných ci populárních casopisu. S výše uvedeným a stárnutím clenské základny je spojena i otázka opadávajícího zájmu o poznávací a jiné zájezdy, jež organizace v posledních letech pripravila. Výbor základní organizace, jak bylo ukázáno v referátu, tyto trendy sleduje, vyhodnocuje a snaží se práci organizace zamerovat na udržení a upevnení soudržnosti clenu organizace, zamezení masového odlivu clenu a hledání nových zpusobu práce. V období l~t se podarilo dotáhnout do konce prodej pozemku v osadách I. a II. v ulici Celakovského a po prodeji pozemku v osade c. III za nemocnicí v roce nemá ZO CZS žádnou osadu rízenou výborem ZOo V záveru svého referátu vyzval predseda organizace všechny cleny k co nejširší diskusi o smerech dalšího rozvoje cinnosti organizace v techto zásadne se zmenivších podmínkách. V další cásti výrocního jednání zahrádkáru byli oceneni žijící zakládající clenové organizace. K dnešnímu dni je naživu z puvodních 26 zakládajících clenu pouhých šest. Všichni byli osobním dopisem na jednání pozváni, prijít však mohli pouze dva. A tak z rukou predsedy organizace a starostky mesta prevzali knihu o šumavské prírode pánové Josef Kus a Jaroslav Kas!. Ostatní žijící zakládající cleny navštívili v prubehu listopadu a prosince clenové výboru ZO CZS a knihyjim osobne predali. V diskusi jednání zahrádkáru pozdravili i všichni hosté, kterí podekovali za ctyricetileté úsilí venované zahrádkárské cinnosti a popráli stávajícím clenum organizace hodne úspechu nejen v zahrádkarení a pestitelství. Všichni úcastníci jednání meli i možnost shlédnout výstavku dobových fotografií a dokumentu, pripomínajícíchuplynulých40 let. Po skoncenooficiálnícásti schuze se všichni úcastnící sešli u spolecné vecerea následnese pobavili a zatancili si za doprovoduhudebního dua Pohoda. Za výborzo CZS Dr. VojtechVlcek Poznámka: Omlouváme se ctenárum za nedopatrením zverejnenou informaci v minulémcísle. Od založení ZO CZS ve Vimperku neuplynulo sedmdesát let, ale ctyricet roku. Rozvodyvodya elektriny pro umelé zasnežování sklareálu Vimperk - Vodník Dokoncení ze str. 1. a nijak nehonorovanou prací pri- Vimperk rozvodyvody a elektriny speli k úspešnému zvládnutí realipro umelé zasnežování. Ski klub zacní cásti projektutéž clenovéski zajistil vypracování nutné projek- klubu Šumava, kterí se podíleli na tové dokumentacea podkladu pro pokládce a montáži vodovodního vydánípríslušnýchpovolení,mesto potrubí a zajistiliod svéhosponzozpracovalo a podalo žádost o po- ra bezplatnou dodávku hlavního skytnutí financní podpory v rámci elektrickéhokabelu. Jihoceských krajských programu Dnes je projekt dokoncen a nopodpory sportu pro rok Je- vé rozvody vody a elektriny pro likož žádost byla úspešná, mohly umelé zasnežovánímohou být vybýt po ukoncení letní sezóny za- užívány. hájeny práce na realizaci rozvodu. Realizovanýprojektvýznamnou Specifickévysokotlaképotrubí pro merouprispeje ke zkvalitnení podrozvodvody,hydroboxy,podzemní mínek pro provozování zimních hydrant, elektrorozvodya objemné sportu na Vimperskua zvýší možzemní práce, to byly hlavní polož- nosti aktivní prípravy organizovaky rozpoctu akce, jejíž náklady se nýchsportovcui sportovníhovyžití vyšplhaly na konecných lyžaru-amatéru.v každémprípade Kc. V rámci financní podpory byl projekt ukázkou úspešné spoz Jihoceských krajských progra- lupráce radnice a místního spormu podpory sportu získalo Mesto tovního klubu na pozadí financní Vimperkvelmi duležitých pomoci Jihoceskéhokraje. Kc. Bez této pomoci by k realizaci akce pravdepodobnev nejbližší dobe nedošlo. Svou dobrovolnou Marcela Kobrová, Odbor investic a údržby Kynologický klub Vimperk Dovolte nám, abychom se predstavili. Jsme obcanské sdružení pod záštitou Ceského kynologického svazu, jehož cílem je výcvik psu. K dnešnímu dni máme 30 clenu, kterí se aktivne venují výcviku. Zamerujeme se zejména na sportovní kynologii, výcvik obranných a pachových prací a agility. Krome techto aktivit se rada našich clenu každorocne zúcastnuje oblastních, národních a mezinárodních výstav, kde dosahují vynikajících výsledku. Spolupracujeme s okolními kynologickými kluby, mezi než patrí napríklad KK Netolice, Písek, Volary, Železná Ruda nebo Ceské Budejovice. Díky našim castým setkáním na klubových závodech ci pri skládání zkoušek ruzné výcvikové nárocnosti získávámemnoho zkušeností z praxe, které predáváme našim clenum. Jsme aktivními poradateli nekolika již tradicních závodu, kterými jsou Novorocní klání, Jarní a Vimperský pohár. Naše organizace se poradatelskou cinností podílí také na realizaci Obranárského závodu na Hájné Hore, který se pravidelne koná na jare a na podzim. Díky kvalitním výcvikárum poskytujeme komplexní výcvik a praktickou kynologickou poradnu, která je velice duležitá nejen pro zacátecníky, ale i pro dlouholeté chovatele psu. Máte zájem venovat se se svým ctyrnohým kamarádem výše zmíneným aktivitám? Neváhejte tedy a navštivte nás každou nedeli od 9 hodin na Kynologickém cvicišti, v ulici Karolíny Svetlé, smerem na Hájnou Horu a dále na Pravetínské údolí. Mgr. Katerina Bezdeková

6 6 tel RozsvíCENí VÁNOCNíHO STROMUU ZŠ TGM VIMPERK 2. adventní nedele probehla dne 10. prosince 2006 v prostorách Základní školy T. G. Masaryka ve Vimperku. Na programu svátecního podvecerubylavystoupenídramatákupod vedenímlvy Karasové, peveckého sboru školní družiny Lenky Malíkové a peveckéhosboru HelenyBízkové.Do predstavení byla zarazena také soutež pro diváky, kterou s žáky 5. A, 5. B a 6. A pripravilaalžbeta Rtickerová. Vylosovaní vítezové obdrželi drobnou cenu venovanou Radou rodicu zs TGM, posledním vylosovaným byl pan Burian, který spolecne s reditelkou školy symbolicky rozsvítil vánocní strom. Pod rozsvícenými svetly školního vánocního stromu zaznela písen Rolnickyv podánízuzankykubíckové a vánocní prání žáku 9. A. Všem organizátorum a úcinkujícím dekuji za príjemný adventní podvecer. Podekování patrí také studiu Epigon za ozvucení celé akce. Dagmar RUckerová. reditelka ZŠ TGM Vimperk Baby Club Betynka První predvánocní posezení se konalo v cukrárne Pod zámkem vonící ješte novotou. Všichni príznivci již plavajících miminek, v domácím prostredí ci ve speciální vane na rehabilitacním oddelení v nemocnici Vimperk, se sešli v hojném poctu. Prišel mezi nás pozvaný host, detský lékar MUDr. Martin Gregora, který nejen potešil maminky predvánocním slovem, ale také vzápetí odpovídal na dotazy maminek. Mluvilo se prevážne o výžive kojencu, batolat a detí predškolního veku, vzniku alergií a prevenci, vlivu používaných pomucek (dudlík, polštár...) a jiném. S MUDr. Martinem Gregorou jsme se dohodli na další spolupráci v oblasti prednášek na téma týkající se vývoje našich miminek. Tyto prednášky nebudou jen výhradne pro maminky plavácku, ale i pro širokou verejnost z rad maminek, tatínku a treba osob pecujících o deticky. Verím, že prednášky budou i pro ostatní maminky stejne zajímavé, jako byla pro maminky plavácku. Proto prostrednictvím tohoto clánku si Vás dovoluji oslovit a požádat o námety, které mužete napsat ci telefonicky oznámit (a potvrdit úcast na besede) - viz kontakt BC Betynka nebo Infocentrum Vimperk. Naši plavácci byli bájecní, prokázali velikou trpelivost v cekání na "Andílka" (Kacenku Vankovou). Tense za námi také vypravil a obdarovalmaminkyplaváckunadílkou (svícnemjménem Svetýlko radosti). Takénašimouškum, zvlášteplavácku, lahodil krásný zvuk flétny a kytary se zpevem. Program si pro nás pripravily Lucie Bednaríková, Sárka Vanková, Veronika Spiegelová, Bára Szpuková, Marie Bednaríková a Helena Bednaríková. Vystoupení se jim velice povedlo, tleskal i "Andílek". Touto cestou bych chtela podekovat všem, kterí se zúcastnili predvánocníhoposezení,paní Pavlíne Kurkovéza poskytnutíprostor v cukrárne Pod zámkem a našim muzikantum za skvelývýkon. Ráda bych Vám poprála v novém roce spousturadosti ve vodicce, zdravícka pro Vaše miminka a všechnydeticky,hodnetrpelivosti ve výchovea v jakékoli cinnosti v roce S pozdravem od vodicky Simona Hajtolová kontakt: BC Betynka

7 tel VÝUKA INFORMATIKY NA ZŠ SMETANOVA Naše škola se v posledních letech specializuje na rozšírenou výuku informatiky. V soucasnosti jsou na škole v provozu 4 pocítacové ucebny s ruzným hardwarovým a softwarovým vybavením. Ucebny jsou prubežne modernizovány a ty, které již nestací dnešním nárokum, jsou využívány pro provoz výukových programu v jiných predmetech nebo pro výuku administrativy. Hlavní "nápor" výuky informatiky zvládá loni nove vybudovaná nadstandardne vybavená ucebna o 30 žákovských stanicích. Všechny pocítace jsou osazeny procesory Intel Celeron 2,4 GHz s adekvátními pevnými disky, operacní pametí, atd. Samozrejmostí jsou pokrocilé serverové služby vcetne vysokorychlostního pripojení k internetu (vše ve správe specializované firmy - Všechny pocítace jsou vybaveny softwarem, jehož znalost budou žáci potrebovatjak v bežnémživote, tak pri studiu na vyššíchtypech škol. Velká pozornostje venována výuce grafickýchaplikací. Krome ruzných programu typu Photofiltre pro práci s digitálními fotografiemi jsou žáci seznámeni i s prací ve vektorových aplikacích, jako jsou Zoner Calisto a dokonce i Corel Draw. Práci žákum urcite zpríjemnuje skutecnost, že se grafiku mohou ucit i na vlastnorucne zhotovenýchfotografiích.soucástí výuky je totiž i práce se školním digitálním fotoaparátem Fujifilm S9600. Díky tomu, že v ucebne je též barevná laserová tiskárna, mohou si žáci své nejlepšívýtvory odnést na papíre domu. Díky nadstandardní velikosti není problém využívat ucebnu i pro výuku celých tríd v dalších predmetech v rámci projektového vyucování nebo multimediálnívýuky. To umožnuje i nainstalovaný dataprojektora ozvucení všech žákovskýchstanic pomocí sluchátek. Krome bežné výuky mají žáci možnost docházet na konzultacní hodiny z informatiky, které se konají trikrát týdne. Zde si mohou s pomocí vyucujícího vylepšitdovednostiv tom, cojim treba zrovna nejde. Protože se tento typ ucebny velice osvedcil, je v soucasnosti budovánaješte jedna stejná,abychom v rámci zavedení Skolního vzdelávacího programu mohli nabídnout žákum od príštího školního roku co CERTOVSKÝREJ V úterý 5. prosince se odpoledne v naší družine sešli Mikulášové, certi a andelé. Certovský rej tak mohl zacít. Všichni si mohli zatancit a také zasoutežit a za své úsilí tak získat odmenu. Každé dítko dostalo v rámci mikulášské nadílky drobný pamlsek, pro "zlobiváky" se v puncoše našlo také uhlí a brambory. Celé odpoledne bylo plné pohybu a tance, hlavne certi si prišli na své. Deti mely krásné masky, s jejichž nejvíce volitelných predmetu v oblasti informatiky. Mr. Michal Kolafa prípravou si urcite daly moc záležet. Touto cestou tedy dekujeme i rodicum, kterí se mnohdy obetave podílejí na príprave kostýmu. Víme, že nekdy není jednoduché vyhovet predstavám detí o tom, jak má vypadat ten správný model. Za všechny paní vychovatelky bych tímto chtela všem poprát príjemne strávený predvánocní cas, pohodové Vánoce a do nového roku hodne zdraví a štestí. Za SD Miluše Savrnáková I III Ježíšekjiž nadeloval Vánoce se nezadržitelne blíží a deti z naší materské školy již nakreslily Ježíškovi svuj vánocní dopis a nyní s napetím ocekávají, že pod stromeckem naleznou vše, co si prály. Ježíšek vyslyšel i prosby nás dospelých a pocátkem listopadu nám spolecne nadelily spolecnosti EUROSYSTEM Jirí Formánek, IT Profi, s. r. o., a Sádrokartony Josef Uhrícek digitální kopírku, která slouží po pripojení k pocítaci zároven jako tiskárna. Díky tomuto sponzorskému daru budeme moci ješte více zkvalitnit výuku predškolních detí. Mužeme jim tak nabízet stále více výukových materiálu, které podporí rozvoj kreativity, zrucnosti a dalších motorických a duševních dovedností. Jsme rádi, že život a vývoj detí v našem meste není všem lhostejný, a že se nemusíme spoléhat pouze na vánocní prání. Proto mi dovolte ješte jednou podekovat všem trem zminovaným spolecnostem a i vám poprát hezké prožití vánocních svátku a úspešný vstup do nového roku. Ludmila Pešková reditelka Materské školy Klostermannova

8 8 tel SETKÁNíS UCITELIZŠ - TVORBAŠKOLNíCH VZDELÁVACíCHPROGRAMU Na tri desítky ucitelu ceského, nemeckého, anglického jazyka a matematiky ze základních škol ve Vimperku a blízkém okolí se sešly 27. II v prostorách školy na pracovní schuzku ohledne koordinace tvorby školních vzdelávacích programu (SVP), které vstoupí v platnost pro I. a 5. trídu zs a primu osmiletého gymnázia pocínaje školním rokem Cílem tohoto setkání byla jednak výmena zkušenostíz dosavadníprípravy Syp na jednotlivých školách a také diskuseo potrebnéprovázanosti programu základního a stredního vzdelávání v regionu tak, aby strední škola mohla dobre navázat na výuku na základních školách. Setkání probehlo ve velmi príjemné a pracovní atmosfére, prineslo všem zúcastneným celou radu podnetu a i príslib dalších setkání v príštím roce, kdy práce na SYp budou ve školách finišovat. EXKURZE DOVíDNE V rámci exkurzního plánu školy v tomto školním roce se studenti 3.0A a zástupci nekterých dalších tríd vypravili 13. prosince do Rakouska, aby si prohlédli jeho hlavní mesto - Víden - a mohli se zúcastnit predvánocní atmosféry, která je VÁNOCNíTURNAJE Stalo se veškole v prosinci dobrým zvykem a tradicí, že studenti mají možnost se zúcastnit celé rady vánocních sportovních turnaju. Pri jednotlivých utkáních v basketbalu, futsalu, tlorbalu, volejbalu nebo LYŽARISTÁLECEKAJí NA PRVNí SNíH Podle kalendáre by se zdálo, že je zimní sezóna v plném proudu, pocasí si však s plánovanou prípravou našich studentu-lyžaru po- práve tady neopakovatelná. Vedle poznání celé rady památek si studenti vyzkoušeli také pruvodcování, nebot to je jedna z cinností, na kterou má škola studenty pripravit. Pocasí vyšlo na jednicku, adventní trhy byly jako vždy nádherné, exkurze splnila svuj úcel. ringu nejde ani tak o to, kdo vyhraje, mnohem duležitejší je totiž chut zasportovat si a aktivním pohybem se i bavit. O to je pak príjemnejší zjištení, že o tyto turnaje je mezi studenty (také již tradicne) velký zájem. rádne zahrává. Není proto divu, že letošní první tréninkové kilometry najíždejí v zahranicí, v rakouském stredisku Tauplitz. Roman Hajník Reditelka školy RNDr. Hana Prokopová privítala všechny úcitele v knihovne školy. ' FOTOROMANHAJNIK INFORMACNíODPOLEDNE Ve ctvrtek 7. prosince 2006 usporádala škola informacní odpoledne pro zájemce o studium na škole v príštím školním roce. Rodice i žáci se dozvedeli duležité informace o nabídce pro školní rok i o prubehu prijímacího rízení. Stranou nezustaly ani informace o výuce cizích jazyku ne škole a možnost prohlédnout si nekteré ucebny. Další informacní odpoledne je pro zájemce o studium pripraveno na 7. února Žákum a jejich rodicum se v prostoru knihovny dostalo mnoho duležitých informací o možnostech studia na škole v príštím školním roce. FOTO: ROMAN HAJNIK _ ÚSPECHNAŠiCH STUDENTU NA SOUTEŽiV TÁBORE V samém záveru listopadu 2006 se 3 studenti trídy 6.G zúcastnili krajského kola souteže Europanostra. Lukáš Pecene, Ondrej Sebelík a Vojtech Wagner prošli nejprve úspešne první cástí souteže, která krajskému kolu predcházela testem o znalostech o EU. Další kolo souteže postavilo pred všechny nový úkol: vypracovat projekt na cerpání financních prostredku ze strukturálních fondu EU. Naši studenti vypracovali projekt na téma BESEDA Ze ctyr stovek detí, které se úcastnili pátecní besedy ve vimperském kulturáku, si na kole obcas vyjede každý. Tentokrát se však mohli dozvedet, jaké to je vyšlápnout si na pedálech bicyklu zlatou medaili z mistrovství sveta. Povídat si totiž s nimi prišli hned dva svetoví šampióni, a to dvojnásobná držitelka juniorského svetového zlata Tereza Huríková a její kolega Michal Prokop, který ke stejnému poctu medailí pridal ješte zlato z evropského šampionátu a vítezství ve svetovém poháru. Kudy vede cesta za zlatem, odpovedela žákum a studentum vimperských škol Tereza Huríková, která sama studuje na vimperském gymnáziu. "Rocne najedu približne kilometru a každé ráno me ceká posilovna a nekolikahodinový trénink," prozradila, co život vrcholového sportovce obnáší. Posluchaci se dozvedeli i to, že prumerná rychlost na závodech je šedesát kilometru v hodine a pri tréninku je tedy treba v obci brzdit. Michal "Cyklotrasy ve Vimperku". Podarilo se jim uspet a postoupit do další fáze, která pocátecní pocet 15 zúcastnených škol redukovala na nejlepší trojici. Zástupci jednotlivých škol meli 2 úkoly - prezentovat svuj projekt, obhájit jej a zároven oponovat projektu svých souperu. Velmi dobre koncipovaný projekt naší trojice nakonec slavil úspech v podobe zisku 2. místa, jehož dosažení je pro studenty naší školy nesporným úspechem. Roman Hajník a Vendulka Huríková Prokop mel v minulém roce pekelnou smulu, když mu nadeji na stupínek vítezu zhatil šklivý pád, kterým si vykoledoval tri šrouby v noze. V soucasné dobe se zacíná pripravovat na olympiádu v cínskémpekingu a když to pujde dobre,tak má velkoušancinajedno z predních míst. A co bylo nejvetším zážitkem pro samotné deti? Mimo to, že si odnesli podepsaný plakát, ci fotografii, tak rozhodne vyzkoušet si kolo nebo prilbu mistra sveta. J. Pulkrábek

9 tel HODNOTíMVELMI ÚSPEŠNÝ ROK, ríká Miroslav Hyrman, student oktávy vimperského gymnázia. Protože od našeho posledního rozhovoru uplynul pul rok, sešli jsme se tentokrát pri hodnocení druhé poloviny letošního roku a bylo veru co hodnotit. Jaké aktivity te provázely v léte a na podzim? Nejprve jsem se zúcastnil na prelomu cervence a srpna již 15. rocníku cesko-nemeckého tábora v nemeckém Waldkraiburgu, strávil jsem tam celkem 8 dnu jako vedoucí, mel jsem na starosti skupinu ceských i nemeckých detí ve veku od 5 let. V celém tábore pobývalo 60 detí, znovu jsem si overil, že ve velmi mladém veku se jazykové bariéry prekonávají nejsnáze. Pracoval jsi také na své práci, kterou jsme predstavili minule? Ano, snažím se svou práci stále rozširovat. Poté, co jsem se zabýval výzkumem dobového tisku v letech 1938 a 1945, nyní se zameruji na období novodobých cesko-nemeckých vztahu, tj. po roce Strávil jsem již hodiny studiem tisku v prachatickém archivu, mám zmapované období V ríjnu 2006 jsi zažil neobvyklou zkušenost, mužeš nám ji trochu priblížit? Ano, ale musím se vrátit do cervna, kdy me škola nominovala na cenu "Mladý Evropan", kterou každorocne vyhlašuje nadace Heinze Schwarzkopfa "Mladá Evropa" se sídlem v Berlíne. Celé mesíce se nic nedelo, až v záveru zárí mi dorazila zpráva o tom, že odbornou porotu mé aktivity zaujaly natolik, že by se mnou rádi hovorili. Odjel jsem tedy na 2 dny do Berlína, jsem mel své aktivity prezentovat pred komisí. Na berlínské radnici, kde má nadace své sídlo, jsem zjistil, že porota vybrala z nekolika tisíc nominací me a tri další k tomuto pohovoru. Ten pak trval dokonce dvakrát déle, než bylo puvodne plánovaných 30 minut. Porotu zaujal rozsah mých aktivit i projekt výzkumu cesko- -nemeckých vztahu, kterým se zabývám. Velmi je zajímalo napr. kdo mi pomáhá s prací, co tomu ríkají mí spolužáci nebo jak dlouho se venuji této práci. Muj vek byl nakonec trochu handicapem, byl jsem pro udelení ceny asi príliš mladý, ale teší me to, že jsem se dostal mezi poslední ctyri, že nekdo ocenil mou práci i na evropské úrovni, že nekdo o mne a také o škole v Berlíne ví a koneckoncu i fakt, že mi nadace uhradila cestovní náklady a nocleh v Berlíne. Zajímavá byla také cesta domu, jel jsem pres noc z Berlína pres Lipsko, Hof, Norimberk a Pasov do Lince a pak pres Ceské Budejovice domu. To byla také taková malá evropská cesta. Poslední akce probehly na zacátku prosince a prinesly další úspechy... Dá se to tak nazvat, i když se k tomu nekdy dostanu ani nevím jak. První akcí byla výrocní konference Ackemann-Gemeinde v Celákovicích u Prahy, probíhala od 1. do 3. prosince. V rámci plánovaného programu "Perspektivy cesko-nemeckých vztahu" vypadla jedna prednáška, tak jsem byl požá~án, jestli bych neprezentoval svou práci. Ujal jsem se toho, prezentace trvala 45 minut a probehla také následná diskuse, ze které vyplynulo (setkávám se s tím opakovane), že se prakticky nikdo nezabývá tématikou cesko-nemeckých vztahu na úrovni mládeže. Mel jsem tedy opet možnost predvést výsledky své práce pred odborným publikem. Hned poté jsem jel do Senátu CR, abych obhájil své napsané zamyšlení 'V rámci finále souteže "Dvoukomorový parlament v CR ve 2. polovine 20. století" spolu s 10 dalšími úcastníky. Zatímco ostatní ve svých príspevcích senát rušili, já jsem prednesl filozofickou obhajobu jeho existence a byl jsem za ni ocenen cestným uznáním za "vyjádrení odvážných myšlenek, které by stálo za to dále rozpracovat." Príjemným výsledkem souteže bylo také pozvání pro me a celou trídu do Senátu CR. Trochu to vypadá, že výsledky tvé práce znají všude jen ne na škole, na které studuješ? To se jen zdá, jednotlivé prezentace práce samozrejme delají dobrou reklamu škole i mestu, mám ale díky spolupráci s vedením školy možnost prezentovat svou práci i pred žáky školy a získat tak další materiál pro výzkum. Rok 2006, který byl pro tebe velmi úspešný (do celkového výctu úspechu se totiž sluší ješte doplnit zisk ocenení Talent okresu Prachatice roku 2006 a cenu za nejlepší esej v rámci Letní školy evropských studií konané v Praze), se pomalu chýlí ke konci, co te ceká v roce následujícím? Predevším musím zmínit ukoncení studia na gymnáziu, cekají me maturitní zkoušky a potom prijímací zkoušky na vysokou školu, chystám se studovat politologii. V plánu jsou také prezentace mé práce ve Waldkirchenu a v Pasove. Možná toho bude v príštím roce víc, ale to už se nechám prekvapit. S práním samých príjemných prekvapení v roce 2007 ti dekuji za rozhovor. Roman Hajník LesnickáškolaveVimperku její historiea snadi budoucnost V roce 1902 získala Národní jednota pošumavská stavební parcelu od knížete Schwarzenberka. Po dlouhých tahanicích bylo v roce 1908 pristoupeno ke stavbe. Skolní budova, kterou postavila NJP nákladem K, byla otevrena 3. ríjna Prvním jejím ucitelem a správcem byl 1. V. Stastný. Budova složila NJP až do roku 1930 a ceské školy v ní byly umístneny do doby, než byla odevzdána do užívání státní Masarykova škola obecná a meštanská. 23. kvetna 1945 otevrel vimperský národní výbor v této budove, kde momentálne sídlila lesní správa, jednu trídu obecné školy. V roce 1957 zde byla zrízena lesnická mistrovská škola s dvouletým studiem zamereným hlavne na odborné lesnické predmety. V roce 1961 byla zapocato s výstavbou internátu. Skola mela své školní polesí a jedinecné arboretum. Ucili zde kantori známí odborné lesnické verejnosti. Ing. Borovicka, Ing. Standl, Ing. Jelínek, Ing. Hlavácek, Ing. Plavec, Ing. Zevl, Ing. Mejstrík, Ing. Flaška, Ing. Bernas Mirko, Ing. Bernas Arnošt, Ing. Bezecný aj. Vzhledem ke své vysoké odbornosti prešli nekterí kantori na SLTS v Písku (Ing. Mirko Bernas, Ing. Bezecný a pozdeji i Ing. Hlavácek). Mnozí ale doplatili na okupaci Ceskoslovenska v roce 1968 a pro své zásadní a vlastenecké postoje byli nuceni ze školy odejít. K tomuto odchodu byla nápomocna proverková komise tehdejší kolaborantské státostrany složená ze trí clenu - Marie Teimlová, František Herynek a Zdenek Simecek. O úrovni výuky vypovídá zájem lesnického provozu práve o absolventy této školy. Sám jsem zde dva roku studoval a poté na lesnické škole v Písku. Takže mohu srovnávat. Odborné predmety na písecké lesnické škole byly pro nás, absolventy LMS, hrackou. V roce 1975 došlo k reorganizaci lesnického školství a LMS jako takové ukoncily svoji výuku v celé tehdejší CSSR ve školním roce 1975/76. A tak práve pro tento školní rok bylo do Vimperka presunuto tehdejší lesnické odborné ucilište. Pozdejší reorganizací základního a stredního školství a zmenou povinné školní docházky bylo toto ucilište transformováno na strední odborné ucilište lesnické. Zmenou pomeru v roce 1989 došlo i k podstatným zmenám na této škole. Byl vyhlášen konkurz na reditele školy, který spravedlive vyhrál Ing. Brandtl, a jemu se povedlo urcit smer a chod školy. Mistri a ucitelé se zúcastnovali stáží v partnerském zarízení v holandském Arnhemu. Byla otevrena nástavba ve studijním oboru lesnictví, byly zrízeny nové ucební obory napr krajinár apod. Lesnické školství ve Vimperku melo obrovský význam pro toto mesto, mužu jmenovat arboretum, Zahrada Getzemanská, u jejíhož zrodu stál erudovaný odborník pan Ing Bezecný, Habartova cesta (kdo zná cestu Pravetínským údolím na Táflovou Hut, tak to je ona, pan Habart byl od roku 1969 do roku 1977 vedoucím školního polesí), Alej smírení a Naucná stezka lesnická. Témer každý vimperák zná tyto lokality a dá mi jiste za pravdu, že slouží k relaxaci, vzdelávání a aktivnímu odpocinku. Soucasnost. Lesnická škola ve Vimperku pravdepodobne koncí. Prestože zde byly jisté šance ci nadeje, proste koncí. Co bude dál, proslýchá se, že snad domov duchodcu. To je absurdní. Nemám nic proti temto zarízením, naopak. Avšak z budovy, která po celou dobu, co stojí, sloužila vzdelávání a vzhledem k její historii je toto rozhodnutí, pokud je pravdivé, necím, co se nechá nazvat pominutí smyslu a popíráním historie školství ve Vimperku. Budova, která je vybavena peti špickovými ucebnami s perfektním zázemím kabinetu, školní jídelny, pocítacové síte atd. Má tedy toto školské zarízení skutecne být pretransformováno na neco úplne jiného? Možná si nekdo bude myslet, že mi preskocilo, ale umí si nekdo predstavit, že budova Národního muzea v Praze bude jednou sloužit napr. jako obchodní centrum? Zajisté ne. Rovnež tak já, a jiste mnoho vimperáku, bývalých absolventu a ucitelu, laické i lesnické verejnosti si nedokáže predstavit z této perly Vimperka domov duchodcu. Príští rok by škola oslavila, ci oslaví padesát let lesnického školství. Bude slavit i další narozeniny? Ješte není úplne rozhodnuto. Udeláme s tím neco. V nedalekých Vodnanech má radnice své vlastni ucilište. Nedovolme, aby se budova, která sloužila vzdelávání, stala necím úplne zcela jiným. Bohumil Kantor, absolvent lesnické školy a bývalý vrchní mistr SOU lesnického

10 10 tel Vážení obcané, milý ctenári VN, na jiném míste v tomto tisku se v odpovedi jednomu pánovi zminuji dosti rozsáhle o práci, problémech a možná i práních nejen strážníku MP, ale asi nás všech. Vycházejme však z možností, ze stavu, jaký momentálne je, a snažme se všichni udelat cokoli prospešného proto, aby stav splnoval predstavy a byla s ním spokojena vetšina obyvatel. To, o cem jsem psal v minulých vydáních a pred rokem, co bylo pro nás pokusem, práním, predstavou, je dnes skutecností. Ano, už i ve Vimperku máme kamerový systém. I strážníci byli posledních ctrnáct dnu v omezeném služebním provozu, jelikož asistovali firme pri nekterých montážích, at na ulici nebo v prostorách mestské policie. Na realizaci má podíl nekolik subjektu. Hlavní podnet a nabídka prišla od Policie CR. Druhým subjektem bylo mesto (pí starostka, že rekla ano). To vše by bylo málo bez posouzení a schválením zastupiteli mesta. Za tento krok jim urcite patrí úcta a podekování. Tretím duležitým krokem bylo schválení Ministerstvem vnitra a poskytnutá dotace. Ctvrtým subjektem byla firma, která celou instalaci v pomerne krátkém case provedla a tou je Schneider Electric, spolecne s firmou Komprima. Konecne mnoho mravencí a dusledné práce na projektu apod. odvedla i poverená osoba pí Kobrová. Za mestskou policii jim všem chci tímto uprímne podekovat. Podekovat za obcany, jelikož vše je deláno jen pro jejich bezpecnost a pro verejný porádek ve meste. Nadávat snad mohou jen vandalové nebo ti, kterým je jedno, kde zanechá trus jeho pes a nebo ten, kdo si myslí, že muže odhazovat papíry, odpad, kde se mu zalíbí. Jen pro zajímavost: Kamera na panelovém domu v ul. K. Weise vidí stejne dobre na ulici Sušickou jako k do ulice Nádražní. Má jak na dlani celé sportovište, zahradnictví Janda, disko Calypso apod. Výhodou je i to, že vidí na strechu panelovéhodomu. Budemeuvažovat o dalších takových prospešných místech i pro další postupnou realizaci dalších kamer. Nyní neco z další praxe MP ve 14:50 hod. byla hlídka privolána do prodejny, kde zadrželi zlodeje. Muž nemel doklady a tak byl predveden na PCR. Tam bylo zjišteno, že muž je ze Zdíkovska v nocních hodinách volal muž na MP, že se k nim chce nekdo vloupat. Hlídka posléze zjistila, že vstupu se domáhal muž, který tam dríve bydlel ve 12:25 hod. došlo vjedné ulici k cinu, kdy musím ríci, že drzost zlodeju je i ubohostí. Proste mladíci probehli, ukradli tašku starší paní a okradli ji. Dále šetrila policie se stalo to, na co jsem v minulém vydání upozornoval. Podvodníci jako brusici nožu zabavili zákaznici, odvedli její pozornost a okradli ji. Trestný cin, predáno PCR v 03:50 hod. hlídka zadržela mladíky, kterí odcizili bagety na benzínové stanici Robin-oil. Bloková pokuta. Velmi dobrá práce hlídky ve 22:50 hod. hlídka kontrolovala ridice, který na sebe upozornil tím, že nerespektoval zákazovou dopravní znacku. Hlídka jej pronásledovala, jelikož se snažil ujet. Zastavila ridice a zjistila, že mladík, který rídil, nemá ridicské oprávnení a požil alkohol pred jízdou. Byla privolána hlídka PCR, která si celou vec na míste prevzala. Opet pozorná a dusledná práce hlídky MP v 16:00 hod. oznámila Vietnamka, že v jejím obchode kradli mladíci. Hlídka mladíky pronásledovala, zadržela a odvedla je zpet do obchodu. Tam se vše objasnilo. Vietnamka mladíky zastavila a hrubší silou jim zabránila, aby odešli s ukradenými vecmi a zavolala MP. Mladíci se zalekli, veci odhodili za pult a utekli ve vecerních hodinách. Chci poznamenat, že Mikuláš a certi neznamená, aby psi, kocky a malé deti se museli trást strachy z petard, výbuchu a hluku. Tento zvyk predstavuje zcela neco jiného. To, co se deje v tyto dny, je lehkovážnost, neodpovednost rodicu, bezohlednost a schválnosti omladiny. Detem jsou dávány nebo prodávány petardy, které jim nepatrí a ony ani nevedí, co jim a nebo jimi mohou zpusobit. Všechna varování v tisku, televizi jsou zbytecná pro každého, dokud nekdo neprijde o oci, prsty... Upozornuji na to i pred oslavou Silvestra ve 23:35 hod. hlídka pri kontrole ulic uvidela chlapce na malém motocyklu. Zastavila jej a zjistila, že jde o chlapce romského puvodu, kterému je trináct let, motocykl odcizil ve Zdíkove a prijel na nem. Privolání hlídky PCR a ta vec dále reší. Jednu kuriózní událost na záver. Váženíspoluobcané! Chtel bych reagovat na dva clánky, a to na Odpad z dovozu a cástecne na clánek pana vrchního strážníka. Dost casto se toulám po okolí a chodím do lesa. To, co dnes se najde v lese, není videt ani na skládkách. Je to hnuj, televize, rádia, pneumatiky, ruzný šrot, spodní prádlo a také odpad od turistu ze sousedních zemí. Máme tu ale také lidi domácí, co tento odpad vozí traktory s vlekem do lesa, a to se jedná o stavební odpad. Ani ten nemá v lese co delat. Stací se podívat nahoru do ulice Brantlova a už v 01:35 hod.oznámil muž hlídce MP, že se vloupal ke své prítelkyni, a že se chce udat. Muži bylo sdeleno, že pokud prítelkyne nic neoznámí, tak hlídka nic rešit nebude. Následne žádné oznámení nebylo podáno. Z událostí mužete poznat, že spolupráce MP a PCR je dobrá, je nutností a já všem policistum také velmi dekuji za tuto dobrou spolupráci. Uznání a podekování si zaslouží i samotní strážníci. Za všechny strážníky Mestské policie Vimperk bych chtel podekovat všem tem obcanum, kterým není lhostejnéneprístojnéchování, kterým vadí verejný neporádek a v uplynulém roce vždy rychle a ochotne zavolali. Tím prispeli také k náprave. Chceme všichni vám všem poprát spokojené a klidné vánocní svátky, pevné zdraví, štestí a vše nejlepší do roku Tešíme se na príjemnáspolecnásetkánía spolupráci. Za všechny strážníky i zamestnance MP Jaromír Šebánek, vrchní strážník po léta to nikoho nezajímá. V léte z hnoje vytéká mocuvka prímo na ulici a docela to páchne. Vážený pane Šebánku, ted si dovolím poukázat na špatné parkování a dokážu, že se s tím naprosto nic nedelá. To mi pripadá nekdy až divné a vysvetlím proc. Nekdy si myslím, že to jsou auta místních dobre známých. Dole na námestí u kvetinárstvíje parkovište na kartu na pul hodiny.stojítam ale nekterá daleko více než hodinu a také po celý den a bez karty. Pak tu mámekrižovatkuu pivovarua ta je v zatácce.presto tam denne stojí 3-5 aut a ohrožují silnicní provoz. U nemocnice stojí na parkovišti CSAD auto s vlekem. Byl jsem svedkemi toho, že v Kostelní ulici zaparkoval turista ze SRN a hned dostal boticku, ale dve auta s ceskou SPZ nedostala nic, ac jejich císla zacínala na CBA. Tak mám dojem, že se tu ve meste nemerí všem stejne Ṡ úctou Milan Polívka, Brantlovaul., Vimperk Reaguji na dopis pana M. Polívky Vím, pane Polívko, že v rešení parkování jsou nedostatky. Musím Vám ale také sdelit, že vycházíme z možností a nebezpecnosti situace v parkování na jiných místech. V neposlední rade i z poctu strážníku, které je možné do služby urcit. Spocítejte si, kolik hodin služby schází, když jeden strážník je ve stavu nemocných ctyri mesíce (nekterí treba jen 14 dnu, když už polehávání s chripkou doma mezi službami nepomáhá). Když si deset strážníku musí prubežne vybírat dovolené a snažíme se omezit pocet hodin prescasu, co nejvíce to jde. Pak se stává, že nastupuji já alespon na denní služby, a to nevykonávám službu plne, jelikož behem této služby zarizuji mnoho dalších úkolu, besed, jsem na jiných jednáních apod. V jiných mestech to delají tak, že velitel a zástupce (nebo civilní osoba), jsou zcela uvolneni od služeb, aby mohli vše (sumáre, statistiky, prehledy, žádosti atd.) kolem cinnosti rádne zarizovat a zajištovat. Chápu, že tady to zatím není možné, a proto vycházíme ze situace, jaká je. To však nemení nic na tom, že jsou treba i nedostatky ve službe. Nebo se ulice projde, je vše v porádku a za pul hodiny je vše zcela jinak. Byl jsem v poslední dobe nekolikrát na autobusovém nádraží a reknu Vám, že tam je situace o mnoho závažnejší. Jsou proste místa, kterým je treba se venovat daleko více, dlouhodobe a dusledneji. Cituji z Vašeho dopisu "Dole na námestí u kvetinárstvíje parkovište na kartu...". Nevím, kde je dole na námestí kvetinárství a ješte na kartu - jakou kartu? Máme ve meste jen 2 parkovací automaty, ty vydávají potvrzení o zaplacení a tam je vyznaceno, do kolika hodin má ridic zaplaceno, nebo parkovište na parkovací kotouc a tam je ridic povinen mít kotouc na viditelném míste a na kotouci nastaven cas zaparkování vozidla na takto oznaceném parkovišti. Ano, ridici toto berou

11 tel na lehkouváhu, nerespektujícasto tuto dopravníznackua porušujíto, co tato znacka narizuje. Strážníci jsou nuceni, aby se opravdu zase vrátilik financnímpostihumtechto ridicu. Je také pravda,že by strážník mohl u takového parkovište stát celý den a všichni budou OZ respektovat, strážník odejde a je vše takéjinak! Námestí zde ve Vimperku je raritou v širokém okolí. Neprošlo rekonstrukcí,je na nem parkovací chaos, neplatí se tam (a to jsou financní prostredky tak treba), atd., podívejte se na ta torza stromu, osvetlení, usporádání... Ono je zvláštní i tím, že je vlastne zcela stranou centra mesta a ješte ve zmíneném stavu, takže netáhne moc ani turisty. V mestech, kde byla námestí a námestícka premenena na odpocinkovou, pohodovou zónu s vyznacenými smery provozu, vyznacenými parkovacími místy, s novým úsporným osvetlením a lavickami, jsou na tom jinak. Kde hledat chybu? V predcích? V minulých zastupitelstvech?to bychommuselijít asi hodne zpátky?? Co se týká parkováníautjiných, napr. v ul. Kostelní, tam dostal Nemec boticku za stání na chodníku, jakož i obcan Vietnamské národnosti. Dvakrát tam byly boticky nasazeny na vozidla za podobný prestupek. Nedávámeboticek mnoho, a jak jsem informován, upouští se od jejich použití postupne i v jiných mestech. Dokud kolem tohoto použití technického prostredku nemuselobýt vyplnovánítiskopisu, kdyžji nasadítea kdyžji jdete sundat, používalyse boticky mnohem více. Jinak je to jen a jen rešení dopravních prestupku a mestské policie byly zrízeny predevším na dohleda rešení verejnéhoporádku. Nicméne zaznamená-li hlídka dopravní prestupek a nebrání-li tomu jiné okolnosti,(závažnejšíprestupky ci trestné ciny), urcite jej reší. Samozrejme, že se postih prípad od prípadu liší. Strážníci mohou udelit mimo domluvy pokutu od jedné koruny do 1000 Kc. Ve vy jmenovaných prípadech i vyšší. Záleží i na ochote, chování, slušnosti, uznání od samotného prestupce! Sám nejsem spokojen s tím, že podnikatelé, prodavaci a majitelé vozidel, kterí bydlí v ulicích Pivovarská, Svornosti, Kostelní, parkují mezi vozidlyna placených parkovištích nekolik hodin, nebo celý den. Vykázat je na námestí, kde casto není možné predpisove zaparkovat,je nesmysl. Ríci jim, parkujte tedy u nemocnice nebo u Volynky, muže ríci jen osoba, které se to netýká nebo... a to slovo nebudu zverejnovat. Podal jsem do minulé Rady mesta a dopravní komise návrhy, jak toto rešit - bezvýsledne. Proste jsem chtel, aby zmínení si zaplatili urcitý poplatek a parkovali si potom, kde je napadne (tím myslím ty prodavace a podnikatele), a nebo, aby všem temto bylo vyhrazeno parkovište u plakátovací plochy, mezi prodejnou u bývalého Frukta a kontejnery na odpad. Obojí bylo zamítnuto. Vule k rešení není a když me nekdo rekne, že on platit musí a ten vedle tam stojí hodiny a platit nemusí, že je to divný pohled na spravedlnost, musím s ním souhlasit, srazit patky a jít a nebo pokutovat cloveka, který prijede domu, kde bydlí, na obed apod. Protože on nepujde od nemocnice nebo od Volynky, když za hodinu zase odjíždí. Já potrebuji, aby pro jiného návštevníka byla tato vozidla odlišena, aby nás neobvinoval, že nekdo platit musí ajiný ne!!! Ješte k parkování nákladního vozidla na tocne u nemocnice. Toto vozidlo parkovalo na jiném míste a jako pozorný obcan jiste víte, že stálo mimo vozovku, ale bohužel na tráve a na pozemku mesta, bylo vykázáno, proto parkuje tam, kde parkuje. Neparkuje na zastávce autobusu, jak píšete, ridici autobusu si nestežují, že by jim tam vozidlo vadilo v prujezdu. Konecne oni je tam vetšinou ani nezastihnou, jelikož když oni jezdí, jezdí i zmínené auto s vlekem, když oni nejezdí, auto tam parkuje. Nebo si myslíte, že by ridic nákladního vozidla mel parkovat treba U Sloupu, tamje popravde místa na parkování opravdu dost. A križovatka u pivovaru, myslíte-li u Frukta) - myslím, že tam parkující auta nicemu nevadí ani nebrání, jelikož do ul. Pod zámkem je jednosmerný provoz, ale budeme se zpusobem parkování v tomto míste zabývat. Víte, pane Polívko, musíme si položit i jednu zásadní otázku "Chceme v tomto meste rozvíjet turistický ruch, tím podporit podnikání a zisky do kasy mesta a vytvoríme podmínky a provoz tak, aby odpovídal predpisum" a nebo rozvesíme dopravní znacky typu "Zákaz zastavení, stání" a turisty vyženeme do jiných mest nebo pred supermarkety, kde je stále parkovacích míst dost dle narízení a predpisu. Chceme turistický ruch a zisky z nej rozvíjet a nebo chceme obojí zatratit? PS. A nezlobte se, že jsem se tak rozepsal, já už jsem takový, ale verte, že od obcana radeji privítám, když vstoupí do tel. budky nebo vezme telefon, mobil a zavolá na 156, že zjistil takové ci jiné nedostatky a hlídka prijede a bude konat. Konecne i proto jsem vyvinul nemalé úsilí, aby tato linka fungovalai na Vimpersku. S úctou Jaromír Sebánek Konecroku v Domoveklidnéhostárív Pravetíne Prosinec je obvykle mesícem, který je prostoupen nedockavou atmosférou nadcházejících Vánoc. Nejinak je tomu i v našem Domove, i když obcas by se mohlo zdát, že zde cas plyne pomaleji než kdekoliv jinde. Poslední mesíc roku byl mesícem nejruznejších akcí a návštev, které se našim obyvatelum pokusily zpríjemnit adventní období. Zahájili jsme mikulášskou besídkou. Nejdríve vystoupili žáci ze ZŠ Vacov, kterí svými koledami dokáží naše obyvatele doslova pohladit po duši. Toto vystoupení se pomalu stává tradicí a to hlavne díky skvelému panu rediteli Hart- 10vL V podvecer se otevrela "kniha hríchu" a každý byl po zásluze odmenen. Verte, že hríšníku máme každorocne nedostatek. Besídka mela úspech a o certích rejích se vzrušene hovorilo ješte celý týden se v DKS konal adventní koncert, který pro nás usporádala ZUŠ Vimperk pod vedením pana reditele Vališe a pana profesora Tláskala. Pripravili si pro obyvatele hezký hudební program, navíc každému predali dárek v podobe keramických andelícku, které.."...~ I L. I j., po \ vyrobili též žáci ZUŠ Vimperk. Navštívit nás prijeli i obyvatelé ÚSP Domecek z Hrabic. Jejich vystoupeníje každorocne s radostí ocekáváno. Po vystoupeníjsme všichni spolecne posedeli nad kafíckem a zákuskem. Posledním prosincovým spolecným setkáním byla vánocní besídka, která probehla tesne pred Vánocemi( ).Zpívalyse koledy,hrála príjemnáhudba a všichni jsme si vychutnali tu neopakovatelnou predvánocní atmosféru spolecne strávenýchchvil. Slavnostníden jekaždým rokem díky Všem zamestnancum a hlavne pecovatelkám DKS pro obyvatele dnem krásným a slavnostním, kdy se sejdou u štedrovecerní vecere a jsou jim predány dárky. Dovolte nám za naše obyvatele poprát všem ctenárum klidný a úspešný rok plný lásky a hojnosti. Dekujeme také všem, kterí na nás nezapomínajía podporujínás. Za Domovklidnéhostárí sociální pracovnice VeronikaBenešová,DiS. Mgr. HelenaLukešová

12 12 tel li Z Farní charity Vimperk NOVÝZÁKON O SOCIÁLNíCHSLUŽBÁCH Od nabývá úcinnosti nový zákon c. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tento zákon upravuje zejména: a) poskytování sociálních služeb Zákon umožnuje poskytování techto služeb:. sociální poradenství (základní, odborné). služby sociální péce (osobní asistence, pecovatelská služba, tísnová péce, pruvodcovské a predcitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehcovací služby, centra denních služeb, denní stacionáre, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chránené bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zarízeních ústavní péce). služby sociální prevence (raná péce, telefonická krizová pomoc, tlumocnické služby, azylové domy, domy na pul cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zarízení pro deti a mládež, noclehárny, služby následné péce, sociálne aktivizacní služby pro rodiny s detmi) Uvedené služby jsou poskytovány formou pobytové služby, ambulantní služby nebo terénní služby. Zákon dále vymezuje, jaké presne cinnosti musí každá z uvedených služeb zajištovat, zda jsou poskytovány za úhradu ze strany uživatele ci zda se poskytují bezplatne. Provádecí vyhláška k tomuto zákonu c Sb. pak stanovuje maximální výši úhrady ze strany uživatele. Pro zajímavost - v domovech pro seniory stanovuje maximáiní výši úhrady za celodenní stravu 140Kc, za ubytování (vcetne provozních nákladu) 160Kc denne. Ostatní sociální služby (pomoc pri hygiene, oblékání, pohybu...) se hradí z nove zavedeného príspevku na péci, který náleží lidem se sníženou sobestacností (viz dále). Pokud nekdo nebude pobírat tento príspevek, muže si sjednat ve smlouve také služby za úhradu. V pecovatelské službe stanovuje vyhláška úhradu 85 Kc za hodinu podle skutecne spotrebovaného casu nezbytného k zajištení úkonu (pomoc pri péci o vlastní osobu, pri hygiene, pri podávání jídla a pití, pri prípravejídla a pití, pri zajištení chodu domácnosti - úklid, nákupy, praní...). Dále vyhláška stanovuje maximální cástku za poskytování celodenního stravování (140Kc), 70Kc za obed, 20Kc za dovážku jídla. Naše charita má pripraven nový ceník v souladu s touto vyhláškou, ale ceny stanovuje výrazne nižší. Informace o nabízených službách i úhradách (cenách)jsou k dispozici na našich webových stránkách na sociálním odboru Mestského úradu Vimperk a na dalších obecních úradech na Prachaticku, také v kancelári sídla naší pecovatelské a ošetrovatelské služby v Krátké ulici c. 125 (budova zdravotního strediska - prízemí vlevo). b) zpusob poskytování sociálních služeb Poskytovatelésociálních služeb jsou povinni zpracovata naplnovat tzv. standardy kvality, ve kterých je kladen duraz na individualizaci služeb, ochranu práv uživatele, uprednostnování podpory k nezávislosti pred pécí a podpora bežného zpusobu života. c) odbornou zpusobilost pracovníku d) nový zpusob financování - formou tzv. príspevku na péci Príspevek na péci Podle ustanovení 7 a 120 zákona c. 108/2006 Sb. bude osobám závislým na pomocijiné osoby mesícne poskytována sociální dávka, která je urcena na zajištení péce o vlastní osobu. Tento "príspevek na péci" musí tato osoba skutecne "utratit" za tutopéci. Clovek, který príspevek bude pobírat, musí nahlásit príslušnému odboru sociálních vecí (v našem prípade ve Vimperku) do 15 dnu, kdo mu bude péci zajištovat, tedy jak prípevek použije. Péci muže poskytovat poskytovatel (na základe registrace krajského úradu) nebo rodina, soused... Kdo má nárok na príspevek a v jaké výši bude vyplácen? Nárok na tuto dávku má clovek, který je závislý na pomoci jiné osoby, zákon stanovuje výši príspevku podle poctu úkonu, pri kterých clovek potrebuje pomoc nebo dohled. Od bude automaticky vyplácen tento príspevek osobám, které do pobíraly tzv. duchod pro bezmocnost. Tyto osoby nemusí o príspevek žádat. Výše príspevku pro osoby starší 18 let - viz tabulka 480 Kc (cástecná bezmocnost) 960 Kc (prevážná bezmocnost) Kc (úplná bezmocnost) 480Kc (cástecná bezmocnost) a je o nej dosud pecováno osobou, která pobírá príspevek pri péci o osobu blízkou*) 960 Kc (prevážná bezmocnost) aje o nej dosud pecováno osobou, která pobí1;.ápríspevek pri péci o osobu blízkou*) Kc (lehká závislost) Kc (stredne težká závislost) Kc (težká závislost) *) príspevek pri péci o osobu blízkou zaniká - dávka již nebude vyplácena Clovek, který zatím nepobírá duchod pro bezmocnost, musí o príspevek požádat na sociálním odboru obce s rozšírenou pusobností. Zákon umožnuje vyplácet ješte príspevekna péci vevýši 11000Kc (úplná závislost), ten bude ale poskytován jen na základe podané žádosti. Výše príspevku pro osoby mladší 18 let: a) 3 000Kc (lehká závislost) b) 5 OOOKc(stredne težká závislost) c) 9 000Kc (težká závislost) d) 11000Kc (úplnázávislost) FARNíCHARITAVIMPERK V ROCE2007 Na základe návrhu Diecézní charity Ceské Budejovice dochází od ke zmene názvu organizace na Oblastní charita Vimperk - vzhledem k rozšírení poskytováníslužeb v regionu. Nabízíme dle zákona od tyto služby:. domov pro seniory (Dum klidného stárí Pravetín). domov se zvláštním režimem (speciální oddelení domova v Pravetíne pro osoby trpící ruznými formami duševních poruch, demencí, Alzheimerovou chorobou). odlehcovací služby (pobytové - denní, týdenní, mesícní pro osoby se sníženou sobestacností z duvodu veku, nemoci..., o které je jinak pecováno v domácím prostredí, umožnuje pecujícím osobám nezbytný odpocinek) Podekování Kc Kc. pecovatelskáslužba. ošetrovatelská služba (home care péce) poskytovanázdravotními sestrami v domácnosti na základe indikace lékare - hrazená ze zdravotníhopojištení sociálne aktivizacní služby pro rodiny s detmi. charitní šatník Všechny uvedené služby jsme pripraveni poskytovat v souladu s novým zákonem o sociálních službách a dle zpracovaných standardu kvality sociálních služeb. Informace o službách na: Telefonické kontakty: , , TRíKRÁLOVÁSBíRKA Farní charita porádá ve Vimperku a prilehlých obcích každorocní Tríkrálovou sbírku, která se koná od do Výtežek bude použit na nezbytné stavební úpravy pro zabezpecení a vybavení oddelení pro nemocné trpící Alzheimerovou chorobou v Domove klidného stárí v Pravetíne. Koledníci budou vybaveni kasickami s logem katolické charity a vedoucí skupinky se na požádání prokáže prukazkou vystavenou a své jméno. Farní charita tímto dekuje všem, kterí prispejí. Mgr. Dana Marková, reditelka Dovolte mi, abych podekoval panu MUDr. Pekárkovi a sestricce a dále panu MUDr. Vašicovi a sestricce.,byl jsem na tom dost špatne a skoncil jsem v nemocnici Ceské Budejovice. Po propuštení z nemocnice jsem strídave chodil a chodím do ordinace k lékarum. Vždy se setkám s pochopením a ochotou. Za to patrí muj dík panu MUDr. Perkárkovi i sestricce, ale také panu MUDr. Vašicovi a sestricce. Proto mi dovolte jim poprát štastný nový rok Milan Polívka, Brantlova559, Vimperk

13 tel Eucharistie a všední den III. Prijímat všední den jako takový se ucíme od Krista. Od téhož Krista, kterého prijímáme v Eucharistii. Duležité bude usebrání. Vpraxi to znamená, aby clovek vydržel sám se sebou. Aby sám od sebe neutíkal do shonu života, aby dokázal žít bez prázdných recí a klepu, bez rozptylující a rozmelnující cetby ilustrovaných casopisu, neustálé kulisy rádia a televize, aby sám sebe vystál. Aby poprípade sám sebe odvolal z onoho rozptylování a rozmelnování vlastního života, které spocívá v príliš pracovitém, prehnane precizním a tedy vycerpávajícím plnení povinností. (Pozor na tzv. herezi cinnosti.) Aby upustil od toho, co casto rád považuje za svou povinnost, jen aby se vyhnu I skutecné povinnosti. V usebrání máme postupovat tak, že nejdríve privedeme sami sebe pred sebe. Tak rozhodne, že sami pred sebou neuhneme, že od sebe neuteceme. Pak privedeme pred sebe i všední den. Clovek je prece ve všedním dnu stále znovu sám. Je stále necemu vystaven, v nekterých chvílích má strach, pocituje bolest, je ve svém živote nejak zklamán... Lidé se techto prožitku bojí. Utíkají od nich. Pokoušejí se je prehlušit, a tak se utíkají k nejruznejším životním narkotikum _k tlachání, k povrchní zábave, k chvilkovému rozptýlení. Necelí skutecné pravde všedního dne. A práve to bychom meli dokázat - celit tomu. Bez iluzí. Statecne, cestne. Jaký je tvuj všední den, takový je i tvuj život. Teprve když toto zastavení, neustupování a snášení všednosti ve všedních dnech prožíváme ve víre, nadeji a lásce - odevzdáváme své bytí Bohu. Tam, kde máme strach, bolest a bídu, a prece se sverujeme Bohu, tam pestujeme to, co se rozumí prijímáním všedního dne. Prijímat všechno, co den prináší a prijímat to náležite: podle Krista a s Kristem. Mužeme prosit: Prijd; Pane. Vstup do mého srdce. Ty Ukrižovaný. Zemrelý. Milující. Verný. Opravdový. Trpelivý. Pokorný. Ty, který jsi prijal nedlouhý, lopotný život v zapadlém koutu sveta. Nepoznán vlastními. Málo milován práteli a jimi zrazen. Podrobený Zákonu. Vydaný politice od samého zacátku. Díte uprchlíku. Synu tesaruv. Kazateli sklízející marnost. Clovece milující bez opetované lásky. Velikáne nepochopený okolím. Opuštený až k opuštení Bohem. Všechno obetující. Ty, který ses odevzdal do rukou svého Otce. Ty, který jsi volal: Otce, muj Bože, proc jsi me opustil? Tebe chci prijmout. Ucinit te nejvnitrnejším zákonem svého života. Silou mého žití. Když te prijímám, beru svuj všední den takový, jaký je. Nemusím ti ríkat o vznešených pocitech svého srdce. Mohu pred tebou rozestrít svuj všední den, nebot jej prijímám od Tebe samého. Všední den jako vnitrní svetlo. Jako smysl. Sílu jej vydržet. Obycejnost, z níž se stává úkryt tvého vecného života. Pane, uprostred dne jsem na ceste k tobe. P. Dr. Hroznata Holický 91/a~phyMu Obcané Vimperska,kterí oslavili svá životní výrocí v prosinci: Bela Holzingerová Marie Belecká Jirí Remiáš Jaroslav Stuchlý Vlasta Vršecká Jan Krýcha Marie Maronová Miloslav Hrodek Jirí Síma Františka Dolejší Josefa Krešnicková. Toutocestou preje Mesto Vimperk oslavencumhodne zdraví, štestí a spokojenostido dalších let. R. Svobodová, matrikárka TURISTICKÉ INFORMACNí STREDISKO VIMPERK nám. Svobody Vimperk Otevírací doba: po-pá 9:00-11:30, 12:00-16:00 so, ne zavreno Služby: prodej map, pohlednic, brožur, knih, kreseb Vimperka a okolí, suvenýru internet pro verejnost kopírování, vázání k dispozici novinová výstrižková služba - aktuality Vimperska pro potreby studentu apod. informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Šumavy informace o prírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy kontakty na ubytování a stravování informace o umístení firem, organizací a služeb zajištování provozu Minimuzea Zlaté stezky a prohlídky Mestské zvonice výroba a prodej vlastních propagacních materiálu Galerie Bílá vrána v TIS Vimperk Infobox Novinka!!! nove otevren detský koutek (bez hlídací služby) Kontakt: tel.: fax: webové stránky: SlužbyveVimperku KNIHOVNA Mestská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpujcní doba pro dospelé: po, ct 10:00-11:30hod., 12:30-18hod. st 12:30-16hod. Výpujcní doba pro deti: po, st 12:30-16hod., út 12:30-17hod. Internet: Ve výpujcních hodinách pro dospelé. VEREJNÝINTERNET Turistické informacní stredisko Vimperk po - pá 9:00-11:30, 12:00-16:00 so, ne zavreno MUZEUM Zámek Vimperk Zavreno - opet otevreno od kvetna 2007 MINIMUZEUM námestí Svobody8 Otevírací doba v pracovní dobe TIS. Po dohode s referentkoutis. MESTSKÁZVONICE Otevírací doba v pracovní dobe TIS. Po dohode s referentkou TIS. GALERIE U ŠAŠKA predsálí MeKS Vimperk GALERIE BílÁ VRÁNA námestí Svobody 42 prodejní výstavy kreseb Vimperka a olejomaleb mladých vimperských umelcu BOHOSLUŽBY Kostel Navštívení Panny Marie: st 8, ct - so 18 hod. ne 8:30, 18hod. KS SLOVO ŽiVOTA Celakovského 345, Vimperk Modlitební setkání - každé pondelí od 18:30 hod. Biblické vyucování - každý ctvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba - každou nedeli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk tel.: KYNOLOGICKÝ KLUB Vimperk, ul. Karolíny Svetlé (smerem na Pravetínské údolí) Obranárský výcvik: individuálne podle dohody Výcvik psu: ne 9:00-12:00

14 14 tel Turistickéinformacnístredisko vevimperku nabízí: Vimperské památky - Publikace o Vimperku! DALSí NABíDKA: Cykloturistické mapy Šumavy a pruvodce, mapa Ceská republika - kempy atd. Zboží NP a CHKO Šumava - skládacky: Vchynicko - Tetovský plavební kanál, Poledník, Medvedí stezka, Šumavou po stopách zlatokopu, Fauna Šumavy, Šumava - geologie národních parku Ceské republiky, Chalupská, Jezerní, Tríjezerní slat, plastická mapa: Národní parky Šumava a Bavorský les. Obrázky a pasparty Vimperka a okolí A mnoho dalšího! Pozvánka na výstavu Pekelnázábava Baletní kreace na lyžích - i to je trénink lyžaru. Dne 30. listopadu 2006 se konala uzáverka 2. kola fotografické souteže "Ctvero rocních období ve Vimperku", kterou vyhlásilo Mesto Vimperk a Thristické informacní stredisko v únoru tohoto roku. Druhého kola se mohli zúcastnit už jen úcastníci kola prvního, tématem tentokrát byl letní a podzimní Vimperk. Fotografie vyhodnocovali Jan Plánek, Vladislav Hošek a Jana Jankovcová. Bylo vybráno pet nejlepších snímku tohoto kola a zároven se rozhodlo o definitivních vítezích obou kol. Výstava fotografií bude zahájena vernisáží v Mestském kul. turním stredisku dne 11. ledna 2007 v 17 hodin, kde probehne slavnostní vyhlášení a predání cen. Tímto bychom chteli pozvat všechny príznivce fotografování a nejen je na tuto výstavu, která bude prístupná do 31.ledna Jana Jankovcová, vedoucí TIS V pátek 8. prosince 2006 se v RESTAURACI STADION ve Vimperku konala PEKELNÁ ZÁ- BAVA. Organizátorem této kulturní akce byl Sbor dobrovolných hasicu Vimperk ve spolupráci s hudební skupinou TIKET, která po celý vecer hrála k poslechu a k tanci. Sbor dobrovolných hasicu Vimperk touto cestou dekuje všem, kterí tuto akci podporili. Krome výše jmenovanýchjsou to dále: Bowling bar - Josef Vítovec, D&D FOTO Drenceni Luboš, Elektro Cais Milan, RESTAURACE STADION, S-TISK Vimperk, s. r. o., VAVI - VIMPERK, 1. JVS, a. s., Ceské Budejovice. Ing. Jaroslav Hais referent prevence a výchovné cinnosti SDH Vimperk Dokolabezkola Do kola bez kola, aneb jak se baví cyklisti, když vymení kolo za tanecní parket. To se mohl dozvedet každý, kdo si nenechal ujít nesportovní tecku za letošní sportovní sezónou. Když slovo nesportovní asi plne nevystihuje to, co se v sále Mestského kulturního strediska ve Vimperku 25. II. vecer odehrávalo. Jednak zde probíhal štafetový závod smíšených dvojic na kolobežce na trati sál - galerie U šaška - sál, dražil se dres mistra sveta a nechybelo ani zhodnocení letošní sezóny. "Když to shrnu, tak jsme letos získali šest medailí z mistrovství CR, z toho polovinu zlatých, stejný pocet medailí jsme si privezli v Ceského poháru. Darilo se i v družstvech, kde jsme získali stríbro a bronz. No a k tomu samozrejme patrí stríbro z Evropy a ctvrté místo ze svetového šampionátu," shrnul výsledky Vojtech Hurík. Mimo dobré hudby a pohodové atmosféry v režii skupiny Apollo bylo príjemné i predání sponzorského daru, jak vimperskému Bike Klubu, tak samotné Tereze Huríkové." Terezu ceká v príští sezóne spoustu cestování, mimo jiné i na závody do Kanady a tak se takováto financní pomoc rozhodne hodí," podekoval za dar Vojtech Hurík. No a protože šlo o akci sportovcu, nesmely na parketu chybet ani sportovní celebrity, které zastupoval Jan Svorada, který má za sebou ctrnáctiletou profesionální kariéru v Itálii a nejrychlejší ceský maratónec na horských kolech Ivan Rybarík. A jaký je tedy záverecný dojem z akce? Vimperským bikarum to jde v kole i bez kola. Jaroslav Pulkrábek Program zimního stadionu na leden Lední hokej sobota sobota nedele sobota nedele pátek sobota nedele nedele nedele 9:00 13:00 17:00 9:30 9:00 19:00 11:15 9:00 17:00 11:15 Verejné bruslení pondelí od 14:00do 15: úterý od 14:00do 15: nedele od 14:00do 15: sobota od 14:00do 15:30 Skola bruslení pondelí 12: úterý 12: ctvrtek 14: ctvrtek 14: nedele 12:45 HC Vimperk- Milevsko trída HC Vimperk- Milevsko dorost HC Vimperk- Velká Radoun muži HC Vimperk- Neratovice MŽ + SŽ HC Vimperk- Sušice, J. Hradec trída HC Vimperk- Veselí muži HC Vimperk- Rokycany dorost HC Vimperk- Strakonice trída HC Vimperk- D. S. Ceské Budejovice muži HC Vimperk- Klatovy dorost nedele sobota nedele nedele ctvrtek nedele ctvrtek sobota od 14:00 do 15:30 od 14:00 do 15:30 od 14:00 do 15:30 od 14:00 do 15:30 14:30 12:45 14:30 12:30 Sumavskáligaledníhohokeje sobota 15:45 Ckyne- VlachovoBrezí sobota 17:30 HorníVltavice- Vykov sobota 20:30 Bavožer- Kaceri sobota 16:15 Ckyne- HorníVltavice sobota 18:00 Prachatice- Vykov nedele 18:00 VlachovoBrezí- Bavožer sobota 9:15 Kaceri- Prachatice sobota 18:00 Vykov- Ckyne sobota 21:00 Vlachovo Brezí - Horní Vltavice sobota 16:15 Prachatice - Bavožer sobota 18:00 Vykov- VlachovoBrezí nedele 18:00 Horní Vltavice- Kaceri

15 tel Prípravy na zimní sezónu plném proudu Vimperský lyžarský klub - Ski klub Šumava - finišuje s prípravami na nadcházející zimu. Nejlepší závodníci klubu ve spolupráci s sportovním gymnáziem ve Vimperku již absolvovali dve týdenní soustredení v Alpském stredisku Tauplitz, kde pilne hltali první letošní kilometry. Na jedno soustredení do Tauplitz vyrazili také vybraní závodníci ze sportovních tríd ZŠ TOM. Spolecnost jsme meli vskutku hvezdnou. Tato lokalita byla do poloviny prosince snad jediné místo s dostatkem snehu v Evrope, a tak jsme se ve stopách sešli snad se všemi národními evropskými týmy krome Skandinávcu. Na tratích jsme se potkávali napr. s Nemci (Teichman, Angerer), Rusy (Dementev, Rotchev), Rakušany (Hoffman, Botvinov) a spoustou dalších Iyžarských es vcetne Kateriny Neumanové ci Lukáše Bauera. A tak presto, že obe soustredení provázela tréninková drina, vracejí se mladí lyžari s nezapomenutelnými zážitky a další chutí do sportovní práce. Již se teší, že se též predvedou v domácím prostredí na Vodníku. Zasvecení si již jiste všimli, že se v tomto našem bežeckém areálu chystá hned nekolik zmen. Na úpravu tratí je pripravena rolba, bylyprodlouženyokruhyaž do délky 5 kilometru, prodlouženo bylo též osvetlení základního okruhu a ve spoluprácis mestem Vimperk nove vybudovány také rozvody pro umelé zasnežování. Návštevníci areálu jiste uvítají rozšírené možnosti parkovánía také sezónní umístení mobilníchwc. Jak je videt, areál se skokove vylepšil, nyní již cekáme pouze na sníh ci mráz, abychom mohli spustit zasnežování a pripravené novinky spolecneplne využít. Pripravena je též Iyžarská turistická trasa Vimperk - kasárna Sloup- Brloh- Paseky- Šindlov, kterou bude od letošního zimy v prípade príznivých snehových podmínek udržovatnaše rolba. Na záver je potreba podekovat všem, kterí pomáhají v našem úsilí a bez jejichž podpory by naše cinnost v tomto rozsahu nebyla možná. Za Ski klub Sumava Zbynek Pavlásek POZViD\kill\iI PLES ZáVOdU Nenechtesiujítsilvestrovské jízdyvlaku VIMPERK - KUBOVAHUT Vimperkodjezd 07:45 09:45 Lipkaodjezd 08:05 10:05 KubovaHutpríjezd 08:17 10:17 KUBOVAHUT- VIMPERK KubovaHutodjezd 08:38 14:45 Lipkaodjezd 08:50 14:59 Vimperkpríjezd 09:02 15:11 v pgtett 19. ledno2007od 20.00hodin vi\11cihelnil. Vimperk LI1t.aJt,,"..' '.'. ms:ung. Milon o Lovecká hudbo "Zámecké trio Hluboká.. vstupné: 170Kc. soucásti vstupného obcerstveni. zverinová tombolo Predprodej vstupenek na LZKouhín. Zámecká alej 254. tet

16 leden PRílOHA VIMPERSKÝCH NOVIN MesícníkMestského kulturního strediska ve Vimoerku To byl rok 2006!F"

17 leden 2 O O 7. PRílOHA VIMPERSKÝCH N O V IN flfmauqkinošumava SOUBOJ S NEBEM - FK Úterý hod. Hrají: Marcos Hernández, Anapola Mushkadiz, Berta Ruiz Režie: Carlos Reygadas Marcos, který je ridicem vrodine generála, unesl se svou ženou malé díte kvuli výkupnému, ale decko necekane zemrelo a Marcos se tím trápí. Když veze generálovu dceru Anu z letište, sverí se jí a Ana, která se prostituuje pro vlastní potešení, mu pro útechu nabídne sex. Marcose neprestávají sužovat výcitky svedomí, a vydá se proto se zástupem kajícníku na pout k Panne Marii Guadalupské. Ve svém druhém filmu, vybraném letos do hlavní souteže v Cannes, se Carlos Reygadas vrací k tématum, jež rozvíjel už ve svém pozoruhodném debutu Japonsko. Jsou to témata sexu, smrti a duchovního rozmeru života. Vztah Marcose, Any a Marcosovy ženy je zasazen do tísnivé atmosféry prelidnené mexické metropole, kde chudší vrstvy obyvatel domorodého puvodu nejsou s to zakorenit v mestském prostredí, hledají náhražková uspokojení a duchovní spásu v náboženství. ASTERIX A VIKINGOVÉ Streda hod. Hlasy: Pavel Trávnícek, Ota Jirák, Lucie Vondrácková Režie: Stefan Fjeldmark V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: práve prijel Znicehonix, šéfuv synovec! AAsterixovi a Obelixovi je pridelen nemožný úkol - ucinit z nej pravého muže. Pod arogantním zevnejškem mestského kluka se však skrývá ustrašené kure a tvrdý trénink, kterého se mu dostává, pár vecí zmení. Vše se ale zkomplíkuje, když do Galie priplují Vikingové, tvrdí a nebezpecní válecníci, kterí jsou rozhodnuti nají toho, kdo zná strach a naucí je létat. No a práve ten, kdo je to má naucit, je Znicehonix! Problém je však v tom, že šéfuv bratr je už na ceste do Galie a teší se na svého syna a "cerstvého" pravého muže Znicehonixe. Asterix a Obelix ho musí za každou cenu najít a privést zpet do Galie, a tak se vydají na Velký Zamrzlý Sever. Zatím co po nem pátrají, jejich mladý chránenec se na severu nedobrovolne zamotá do neocekávaných událostí a zároven potkává krásnou a odvážnou Abbu, do které se zamiluje až po uši... TOTO NE- MUŽE SKONCiT DOBRE! STORMBREAKER Sobota hod. Hrají: Ewan McGregor, Alex Pettyfer, Mickey Rourke Režie: Geoffrey Sax Stormbreaker je rafinovaná pocítacová hra, která prevrátila vzhuru nohama život jednoho obycejného kluka. Po letecké katastrofe, pri které zahynou oba jeho rodice, je ctrnáctiletý Alex Rider vychováván strýcem lanem. Ten za záhadných okolností zemre a ukáže se, že vedl dvojí život. Na jedné ~rlsivtrršcl strane sporádaný bankovní úredník, a na strane druhé špión M 16, kterého sprovodil ze sveta nájemný vrah. Alex je osloven speciální jednotkou MI6, aby dokoncil nebezpecný úkol, který jeho strýc nemohl splnit. Jeho posláním je predstírat pocítacového maniaka, který by zjistil, co presne je a k cemu bude sloužit pocítacová herní konzole Stormbreaker, kterou se chystá uvést na trh Darrius Sayle. Aniž by to vedel, byl strýckem dlouhodobe pripravován na podobnou misi. Dobrou prupravou pro dráhu neohroženého špióna se mu staly adrenalinové sporty jako potápení, horolezectví, ale i znalost šifrovacích kódu. VOLVER - FK Úterý hod. Hrají: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Duenas Režie: Pedro Almodóvar Volver znamená "vrátit se" a Pedro Almodóvar se svým novým filmem vrací do kraje svého detství La Mancha. Je to kraj, kde casto fouká silný vítr, který šírí požáry. Pri jednom z nich zahynuli rodice Raimundy a Sole, sester odlíšného temperamentu, ale podobných osudu. Ten dramatictejší prožívá energická a krásná Raimunda, odhodlaná za každou cenu bránit svou dospívající dceru a zvyklá živit nejen ji, ale i nezamestnaného manžela. Nosí v sobe jedno strašné tajemství, o kterém vi pouze její matka. Ta však zemrela a zjevuje se jen jako duch. Ale Raimunda, na rozdil od své sestry, neverí na prízraky. Volver je také písen, kterou Raimundazpívá, když se v hostíncí, kde varila pro filmový štáb, slaví dotocná a nikdo krome ní neví, co se skrývá ve velikánské lednici. Volver je príbeh o prežití: všechny ženské postavy filmu se snaží prežít a Pedro Almodóvar obdivuje jejích odvahu, projevující se v situacích tragických i komíckých, groteskn[éh i dojemných. RO(C)K PODVRATÁKU Streda hod. Hrají: Vojtech Kotek, Jirí Mádl, Martin Písarík, Michael Beran, Václav Postránecký Režie: Karel Janák Jsou mladí, jsou sebevedomí, jsou drzí a jsou bez penez... Mají svou kapelu, mají své plány, mají svou šanci, ale nemají nástroje. Potrebují peníze... A to hned!!! "Rebela" Radka práve vyhodili ze zamestnáni. "Playboy" Márty se práci úspešne vyhýbá, je posedlý svádením dívek a žen. "Sluš- Mk" Tom pracuje v kvetinárství se svou dívkou Šárkou a "šéf" Luki instaluje alarmy do nemovitostí. Žalostná bilance party muzikantu, kterí potrebují novou aparaturu. Mají totiž jedinecnou šanci vystoupit jako predskokani

18 ti leden 2 O O 7. PRílOHA 'fimperských, O V IN. slavného frontmana Džanga na jeho turné. Luki, jediný z party, kdo má pravidelný príjem, instaluje alarm ve vile muže, samotárského podivína, který žije se svým psem Johnem a dcerou Anetou. Luki si všimne, že je velmi bohatý. Zdá se mu neškodný a proto ostatní privede na šílený nápad - únos psa. Kluci chvíli váhají, ale po zhodnocení své financní situace se rozhodnou únos realizovat. Zacnou vše pripravovat do nejmenších detailu... CASINO ROYAL Sobota hod. Hrají: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen Režie: Martin Campbell V CASINO ROYALE, již 21. pokracování nejúspešnejší filmové série všech dob, se v roli slavného agenta Jamese Bonda poprvé predstaví Daniel Craig. Príbeh filmu je založen na stejnojmenném románu lana Fleminga z roku 1953, ve kterém se agent 007 objevil vubec poprvé. CASINO ROYALE pojednává o zacátcích Bondovy špionážní kariéry. V rámci své první mise s poverením,,007" se má dostat na kobylku Le Chiffreovi, který se stal bankérem svetového terorismu. Aby jej mohl zastavit a rozložit tak teroristickou sít, musí Bond Le Chiffrea porazil: v pokerovém turnaji s astronomickými sázkami, který Le Chiffre porádá v Casino Royale. Zprávu, že se s ním na misi vydává okouzlující úcetní ministerstva financí Vesper Lynd, která má zajistit financní prostredky na pokerové partie a poté na vládní peníze dohližet, prijímá s krajní nevoli - avšak poté, co spolecne prežijí radu smrtícich útoku ze strany Le Chiffrea a jeho nohsledu, se mezi nimi vyvine vzájemná prítažlivost. Ta je nakonec zavede do ješte nebezpecnejších situací, které navždy zmení Bonduv život. SHORTBUS - FK Úterý hod. Hrají: Sook-Yin Lee, PaiJl Dawson, Lindsay Beamish, PJ DeBoy Režie: John Cameron Mitchell Film prekvapuje svou otevreností, baví svou hravostí a nutí k zamyšlení svou citlivostí. Film se pokouší ocistit a uvolnit náš sexuální život, jenž je casto obestren negativním zabarvením a znevážen pornografií. Film ocištuje lidský sexuální život od predsudku a ukazuje ukazuje cloveka v jeho celosti, duši a telo jako dve neoddelitelné polarity. SHORTB'tJS sleduje osudy n - Dokud budou poh1 made, nemuže tvím snatku a te1lotenstvím. kolika ob)'vatel New Yorku, kt í se potýkéljí se svými sexuální. ~~ i se stát nic špatn ho. Snad. a milostrfýmí vztahy v under1jroundové.111klubu Shortbus, otljvreném pro lidi všech sexuálníah A TOU No~i N ~VIDiMMu JEorientací. Film ukazuje mož~e DINOU HVEZD - FK zpusoby, jak najít odpovedi!'1p. Úterý 't ~ stále se vracející otázky: jé,k hod. II milovat a být milován. Jak blít štastný. ' CAN DY Streda hctd. Hrají: Henth Ledger, Abbie Cornish, Geoffrey Rush Režie: NE!iIArmfield Ona, on a heroin. Candy, nádherná, sexy, volnpmyšlenk~irská dívka se seu,á s necestným, nezodpovedným Danem. jejich dve duše se v SQbe najdou takové zalibení, že,;e nemuže ric rozdelit. Jsou finantne na dne; presto žijí ze svetla, které jedan ve druhém vidí. 0,)- konce i h(~roin, se kterým príle!~itostne kcketují, není nic víc ni~ž další rozmer opojného sveta, který je jejich domovem. Jeji<:h vlastní víra v nezvratnou budoucnost je ",eustále žene kupredu a hali je do blaženého snu. Jak roste jejich závislost, obnollj~jí pouto ml~zi sebou prostredn't- Hrají: Corinna ltíjrfouchová, Boleslav Polívka, Petr Forman, Ondrej Vetchý Režie: Dagmar!~nopfelová Intimní snímek lij1atocený podle posledních drá:;;avých dopisu, které Božena N~~mcováadresovala z Litomyšlt;1 svým prátelum a detem. Uchýlij~ se tam po rozchodu s manžel~lm,aby konecne byla samostatn1í. a mohla psát. Zároven však vetdela, že její nemoc postupuje a na všechno je už pozde. Film r.~ní oslavnym životopisem spis,~vatelky ani príbehem ceskéhq,národního obrození, predstavuje nový, moderní pohled na Nemcovou jako na svetovou osobnost formátu Virginie Woolfové ci Fridy Kahlo. Je to portrét ženy, kb~rá za právo být sama sebou boj9vala proti spolecenským konv~,í1cím,lidské malosti a nekdy i sama proti sobe. SPLÁCHNUTE,j Streda hod. Hlasy: Zbyšek f)antucek, Tereza Bebarová, M'8rtin Zahálka Režie: David Bqwers, Sam Fell Príbeh Spláchnutýho se odehrává v ulicích brítské metropole a prekvapive ta~e pod nimi. Jeho hrdinou je rozmazlený myšák z lepší spolecnosti Roddy St. James, který si užívá status domácího mazlícka. t~dyž se v luxusní rezidenci jeho pánícku objeví kanálová krysa jménem Sid a dostane chut na jt;(lo místo, pripraví Roddy dábelský plán na vetrelcovo vyhoštení, jehož hlavní cástí je spláchnutí Sida záchodovou mísou zl2átky do kanáu. Jenže kdo jinému jámu kopá...

19 . PRílOHA leden 2 O O 7 VIMPERSKÝCH N O V IN Programnaleden KINO ŠUMAVA J,ohn,ova226, Vimperk - ÚTERÝ9. 1.,20.00 hod. SOUBOJ S NEBEM - FK Mexická metrop,ole, smrt, sex a duchovní rozmer tah,o všeha.odvážnédíl,o.drama, Mexika / Belgie / Francie / Nemeck,o2005, 98 min., titulky, prístupný,od 15 let, 70Kc (FK40 Kc) STREDA , hod. ASTERIX A VIKINGOVÉ Statecní Gal,ovése vydávají na VelkýZamrzlý Sever,aby vysvab,odilišéfava synavce. Anim,ovaná k,omedie, Dánsk,o/ Francie 2004, 78 min., dabing, prístupný, vstupné 70Kc SOBOTA ,20.00 hod. STORMBREAKER P,ocítacaváhra,obrátínaruby živat abycejnéh,okluka. Akcní d,obrodružství,nemeck,o/ USA/ Anglie 2006, 93 min. titulky, prístupný, vstupné 70Kc úterý ,20.00 hod. VOLVER -FK FilmPedroAlm,odóvaraa,odvážných ženách z kraje La Macha. Vhlavní roli Penélape Cruz. Kamedie, Španelsk,o2006, 120 min., titulky, prístupný,od 15 let, 70 Kc (FK40 Kc) 18 let, vstupné 70Kc (FK 40 Kc) STREDA ,20.00 hod. CANDY On,,ona a herain. Ramantické drama, Austrálie 2006, 108 min., titulky, prístupný,od 15 let, vstupné 70 Kc úterý ,20.00 hod. A TOU Nocí NEVIDíM ANI JEDINOU HVEZDU -FK N,ový, maderní p,ohled na B. Nemcavau jaka na svetavau asabnast farmátu Virginie Waalfavé ci Fridy Kahla. Živatapisné drama, Nemecka 2005, 109 min., titulky, prístupný,od12 let, 70Kc STREDA31. 1., hod. SPLÁCHNUTEJ Anim,ované dabradružství myšákaraddyha se,odehrává v Landýnském padzemí. Animavaná kamedie, USA 2006, 86 min., dabing, prístupný, 70Kc MeKS VIMPERK Johnova 226, Vimperk CTVRTEK , 17.00hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY OCENENÝCHFOTOGRA- Flí ZE SOUTEŽE "CTYRI ROCNí OBDOBí VE VIM- PERKU" GALERIE U ŠAŠKA Johnova 226, Vimperk ZÁVERECNÁ VÝSTAVA FOTOSOUTEŽE "CTYRI ROCNí OBDOBí VE VIMPERKU" "'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' "'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""""""'" Mesto Vimperk ve spolupráci s MeKSVimperk vás srdecne zve na l\~el(c Iv~ STREDA17.1.,20.00 hod. RO(C)K PODVRATÁKU Js,oumladí, js,ou sebeved,omí, js,ou drzí a js,ou bez penez... Komedie, CR 2006, 104 min., prístupný,od 12 let, 70Kc SOBOTA20. 1., hod. CASINO ROYAL Tahleje James Band na zacátku své kariéry. Má se ješte ca ucit. 21. pakrac,ování slavné série. D,obradružný, USA2006, 147min., titulky, prístupný,od 12 let, vstupné 70Kc úterý , hod. SHORTBUS- FK K,omedie zasazená d,o b,ohémskéh,o a sexuálne,otevreného centra New Yorku. Kamedie, USA 2006, 102 min., titulky, prístupný,od NEDELE , hod. TANECNí SOUTEŽ O VIMPERSKÝ KvíTEK Sautež páru jihaceských tanecních klubu a absalventu tanecních kurzu. Sál MeKS, tanecní sautež CTVRTEK , hod. TOULKY STAROU ŠUMA- VOU 4 - ZTRACENÉ KOSTELY Výlet da minulasti prastrednictvím starých fat,ografií ve velkaplošné projekci. Sál MeKS, vstupné dabravalné NEDELE , 1500 hod. SETKÁNí S písnickou Tradicní adpalední setkání s DUEMPOHODA,plné tance a zpevu. Sál MeKS, tanecní zábava, vstupné 30Kc 3. února2007od 20:00hodin v KulturnímDome"CIHELNA" hraieskudina APOLLO NEFORMÁLNi ZÁBAVAVESTYLUVIMPERSKÝCHTRADIC PREDPRODEJMeKSVIMPERK vstupné150 Kc rezervace vstupenek: 3BB

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více