Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství..."

Transkript

1

2 OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální infekce, MRSA ve zdravotnickém zařízení Ošetřovatelství...11 Edukace...11 Edukační činnost sestry, porodní asistentky...11 Praxe...11 Porušení kožní integrity prevence, vznik, ošetřování...11 ýživa pacientů ošetřovatelské postupy...12 Agresivní pacient v ošetřovatelské praxi...12 Ošetřování ležícího pacienta, imobilizační syndrom, inkontinence...12 Nácvik soběstačnosti u pacienta po onemocnění, úrazu mozku (cévní mozková příhoda, operace mozku s následky poruchami soběstačnosti) 13 Komplexní péče o nezralého novorozence...13 Domácí násilí...14 Pomoc obětem násilných trestných činů...14 Poruchy příjmu potravy v ošetřovatelské praxi...15 Perioperační intenzivní ošetřovatelská péče...15 Moderní přístupy k asepsi na operačních sálech, jednorázové rouškování...15 Péče o pacienta se srdečním selháváním...16 Závislosti gamblerství...16 Komunikace s pacientem v tíživé situaci/ těhotnou, rodičkou...17 Péče o pacienta s Alzheimerovou chorobou...17 Prevence agresivity a problémového chování u osob s mentálním postižením...18 Kompenzační pomůcky pro pacienty s postižením sluchu...18 Dětská agresivita...19 Násilí páchané na seniorech (battering)...19 Návykové a impulzivní poruchy a jejich sociální důsledky Problematika sexuálního zneužívání dětí I Získaný handicap jako zdroj krize v životě člověka...21 Schizofrenie jak ji neznáte...21 Rehabilitace...22 Škola zad...22 Škola zad (pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty) Rehabilitace ležícího pacienta, prevence komplikace z nepohyblivosti...23 Sociální oblast...23 edení procesu změny v sociálních službách...23 Uplatnění moderních trendů v sociální práci a péči...24 Projektový management v sociálních službách...24 Agresivita a agrese v současné společnosti...25 Drogová problematika v ČR...25 Drogová problematika v ČR II. léčebný systém...26 Komerčně zneužívané osoby a metody práce se zneužívanými osobami...26 Nezaměstnanost a sociální práce s nezaměstnanými Nový systém sociálního zabezpečení v praxi...27 Obchodování s lidmi a jeho oběti...28 Poradenství jako metoda sociální práce...28 Problematika závislosti člověka na ideologii náboženské skupiny, sekty...29 Problematika vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách...29 Problémy dětí ve společenských vztazích a v komunikaci...30 Sociálně vyloučené lokality v ČR...30 Sociální práce se zanedbávanými, týranými, zneužívanými dětmi a jejich rodinami...31 Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách...31 Komunikace s náročným klientem z pohledu sociálního pracovníka...32 Psychoaktivní látky, jejich zneužívání a závislost se zaměřením na alkohol...32 Psychopatologie poruchy osobnosti a jejich sociální význam...33 Sociální práce v Probační a mediační službě ČR...33 Syndrom CAN syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte...34 Syndrom deprivovaného a syndrom týraného dítě a jejich důsledky

3 Oběti násilí v rodině v kontextu sociální práce...35 Oběť (nejen) domácího násilí v trestním řízení...36 Management...37 Řízení...37 Zásady vedení lidí...37 Profesionální rozvoj...37 Osobnostní rozvoj I. sebepoznání...37 Osobnostní rozvoj II. seberegulace a sebeorganizace Osobnostní rozvoj III. psychohygiena...38 Osobnostní rozvoj I. kreativita...39 Neziskový sektor...40 Občanský sektor typy neziskových organizací a jejich možnosti...40 Pedagogika...41 Jedinci s postižením (mentální retardace), poruchami chování a ze sociálně slabého prostředí. Speciální pedagogika v praxi Dítě se speciálními potřebami...41 Neklidné dítě předškolní a školní věk...42 Autismus a speciálně pedagogická péče...42 Správné výchovné postupy u dětí různých věkových skupin (nejčastější chyby ve výchově, jak naučit děti hodnotám) yužití odměn a trestů ve výchovném přístupu k dítěti ývojové poruchy učení...44 Obtíže v chování dětí podmíněné zdravotními příčinami (ADHD)...44 Činnost pedagogicko psychologických poraden...45 Leváci a jejich problematika...45 Nejčastější poruchy chování dětí...46 Přístupy a metody práce s dětmi s LMD (ADD a ADHD)...46 Specifické poruchy učení na vyšším stupni školství Učební styl, zásady efektivního učení...47 časná diagnostika specifických poruch učení u dětí na ZŠ...48 Kauzální atribuce v interakci učitel žák jako možná příčina školní neúspěšnosti...48 Psychologie komunikace etika...49 Asertivní techniky v práci s pacientem / klientem...49 Stres jako náročná životní situace...49 Syndrom burn out...50 Problematika bolesti...50 Komunikace s pacientem / klientem...51 Neverbální komunikace...51 Problematika stáří...51 Problematika umírání a smrti...52 ývojová psychologie I. (prenatální a natální období) ývojová psychologie II. (kojenec mladší školní věk)...53 ývojová psychologie III. (pubesce, adolescence, dospělost, stáří)...53 Duševní hygiena a její význam pro zdravý život člověk Komunikace s dětmi a dospívajícími s Downovým syndromem Komunikace s pacienty se zbytky sluchu, s neslyšícími, zvláštnosti handicapu Komunikace s pacienty se zbytky zraku, s nevidomými, zvláštnosti handicapu...55 ybrané kapitoly lékařské psychologie psychologie pacienta (reakce pacienta na nemoc, změny v psychice pacientů, vztah pacient zdravotník, atd.)...56 ybrané kapitoly lékařské psychologie psychologie zdravotníka (produktivní a neproduktivní chování zdravotníka, povinnost mlčenlivosti, problematika iatrogenie, prostředí jako léčebný činitel, atd.)...56 ýživa významný činitel pro fungování jedince...57 Jak motivovat sebe a své spolupracovníky...58 Jak zvítězit nad stresem...58 Matrimoniologie věda o manželství...59 Mediace jako alternativní metoda řešení konfliktů...59 Mobbing psychický teror na pracovišti jak ho poznat a jak se mu bránit...60 Nemoc jako zdroj krize v životě člověka...60 Psychologie oběti v kontextu psychopatologie pro pomáhající profese I Psychologie osobnosti...61 Psychologie rodiny...62 Psychologie zdraví...62 Seberozvoj jak vybudovat a posílit sebedůvěru...63 Sebevražda jako projev autoagresivního jednání...63 Sociální psychologie...64 Somatická nemoc jako sociální a psychologický problém...64 Zvládání projevů úzkosti a strachu u dětí...65 Psychologie kriminálního jednání a vliv vězeňského prostředí na chování člověka...65 Komunikace s handikapovaným jedincem...66 Stáří

4 ážené kolegyně a kolegové, přátelé, ÚOD připravili jsme pro vás katalog vzdělávacích akcí pro školní rok 2007/2008. Obsahuje více než 50 nových témat. Akce může navštívit kdokoli, kdo má o uvedenou problematiku zájem. Naši lektoři jsou z řad zkušených odborníků, proto věříme, že se dozvíte celou řadu zajímavých informací, které budete moci využít nejen v profesním životě. Přejeme mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Mgr. Lenka Šilerová edoucí lektorského týmu LEGENDA Mobilní akce tuto akci je možné uskutečnit v místě vašeho pracoviště. Pokud budete mít zájem uspořádat akci pro vaše zaměstnance, přijedeme za vámi. Stačí zaslat seznam osob, které na akci přihlašujete, na naší e mailovou adresu a ámi navrhovaný termín (alespoň 1 měsíc před plánovanou akcí). Ozveme se ám a pošleme bližší informace. U každé akce je třeba zajistit určený minimální počet účastníků (uvedeno u každé akce). Minimální a maximální kapacita akce Cena xxx, Kč (xxx, Kč) cena kurzu méně než 14 dní před zahájením kurzu Zvýhodněná cena cena kurzu při platbě (připsání platby na náš účet) nejpozději 14 dní před konáním akce (tzn. pokud se kurz koná , je třeba připsat částku na náš účet nejpozději ) Akce určené také pro veřejnost PŘIDĚLENÉ KREDITY Naše vzdělávací akce mají uvedené profese, pro které je doporučujeme. O udělení kreditů žádáme Profesní a odborovou unii zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Brně. Kredity budou proto uznávány, jak nám potvrdilo vedení Odboru regulace NCO NZO v Brně, všem zdravotnických profesím, které jsou u akce vyjmenovány (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, záchranář, nutriční terapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, atd.) viz zákon č. 96/2004 Sb. a vyhláška č. 423/2004 Sb. 2, písm. d). U jednotlivých akcí naleznete počet přidělených kreditů

5 JAK OBJEDNÁAT AKCE (obchodní podmínky) Přihlášky na akci zasílejte, prosíme, on line z našich webových stránek On line přihlášky Registrace Nejprve je nutné se zaregistrovat. Registrace je zcela zdarma a k ničemu ás nezavazuje. Klikněte na Klient: nepřihlášen (na horní modré liště) a dále na nápis Registrace. yplňte údaje (tučné jsou povinné). Klikněte na tlačítko Registrovat, na obrazovce se objeví ám přidělené klientské číslo (to si poznamenejte je důležité pro platbu i komunikaci s námi) a heslo. Poté se můžete přihlásit (viz návod níže). Doporučujeme ám zadat e mail, budete tak moci jednoduše dostávat informace o ašich akcích, dále budou na tuto adresu odeslány aše přihlašovací údaje. Navíc, pokud v budoucnu zapomenete aše heslo, budete mít možnost nechat si zaslat během chvíle nové heslo právě na e mail uvedený při registraci. Přihlášení Přihlaste se vyplněním Klientského čísla, které ám bylo přiděleno při registraci (zároveň je používáno jako variabilní symbol při platbě) a Hesla. Pokud jste zapomněl/a heslo, pokračujte dle návodu uvedeného níže Zapomněli jste heslo? eškeré přihlášky podané elektronicky prostřednictvím našich webových stánek jsou závazné, stejně jako zaslání přihlášky poštou či em. Podáním přihlášky stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek pro možnost zrušení přihlášky a storno poplatků, a že s nimi souhlasíte. Odeslání přihlášky na akci je uzavřením smlouvy podle příslušného ustanovení obchodního zákona. Kliknutím na zdělávací akce se otevře nabídka našich akcí. Po kliknutí na vybranou akci se otevře okno s podrobnými informacemi o akci a jejích konkrétních termínech. Akci objednáte kliknutím na [ ybrat ]. Akce se zobrazí ve ybraných akcích. ybrané akce fungují jako nákupní košík. Máte možnost vybrat postupně z katalogu všechny akce, kterých se chcete zúčastnit. Dokud nestisknete tlačítko Přihlásit na zvolené akce a vystavit platbu nejste na akce přihlášeni! ariabilní symbol Jako variabilní symbol použijte vždy aše klientské číslo, které ám bylo přiděleno při on line registraci. Pokud zasíláte přihlášku e mailem nebo poštou (viz Další možnosti přihlášení), zaregistrujeme ás a aše osobní klientské číslo ám zašleme (smskou nebo e mailem). Prosíme o uvádění klientského čísla při příštích objednávkách. Přidělení specifického symbolu Máte možnost si vybrat, zda chcete zaplatit všechny akce najednou nebo je chcete platit postupně, v tom případě zaškrtněte vždy pouze ty akce, které chcete zaplatit najednou a pak stiskněte tlačítko Přihlásit zvolené akce a vystavit platbu. Opakujte proces dokud se nepřihlásíte na všechny vybrané akce. Je bezpodmínečně nutné dodržet při platbě na náš účet částku uvedenou pro danou akci či skupinu akcí při objednávce, tzn. pokud zvolíte při objednávce pro každou akci samostatnou platbu (viz návod výše), použijete specifické symboly přidělené k jednotlivým akcím (každá akce má svůj specifický symbol pro samostatnou platbu). Pokud zvolíte jednu platbu pro více akcí, specifickým symbolem bude opět přidělené číslo pro danou skupinu akcí (např. 2 akce po 400, je třeba provést platbu 800,, pokud platbu provedete méně než 14 dní před datem konání první zvolené akce, částku je třeba navýšit o 100, na 900, ). Navýšení částky proveďte bez ohledu na to, že po přihlášení máte uvedenu částku nižší je to částka, která byl platná v den ašeho přihlášení a do 14 dní před konáním akce. UPOZORNĚNÍ nákupní košík (ybrané akce) se ám vždy automaticky vyprázdní při odhlášení ze systému. případě platby za více akcí najednou je datum splatnosti platby vždy 14 dní před konáním první zvolené akce! - 4

6 eškeré platební údaje a informace o všech ašich platbách najdete v sekci Platby. Informace o přihlášených i absolvovaných akcích najdete v sekci Přihlášené akce. šechny tyto informace jsou samozřejmě dostupné pouze po přihlášení do systému. Daňový doklad/vystavení faktury Pokud žádáte vystavení daňového dokladu či faktury, vyberte požadovanou variantu uvedenou pod ybranými akcemi. Rozbalí se ám políčka pro vyplnění IČa, DIČ a adresy osoby, která uplatní daňový doklad/fakturu ve svém účetnictví. Fakturu zašleme na uvedenou adresu, daňový doklad ám bude předán na akci. Pokud bude vystavení daňového dokladu požadováno po termínu konání akce, bude účtován poplatek viz ceník na našich webových stránkách. Změny v přihláškách/platbách případě, že budete potřebovat provést změnu v přihláškách (odhlášení, změna termínu) či budete chtít zaplatit více akcí jednou platbou, napište nám prostřednictvím Kontaktního formuláře. případě, že jste přihlášen/a, předvyplní se aše osobní údaje zadané při registraci (jméno, příjmení, klientské číslo, e mail). Další možnosti přihlášení Dále je možné se přihlásit e mailem na (s údaji uvedenými v přihlášce). Pokud nemáte přístup k internetu, je možné zaslat kopii dále uvedené přihlášky na adresu: EduCare, občanské sdružení, K Pecím 6, Plzeň Zapomněli jste heslo? Klikněte na Klient: nepřihlášen a dále na nápis Zapomněli jste heslo? yplňte aše klientské číslo a klikněte na Odeslat. Systém ám vygeneruje nové heslo a odešle je během chvíle na áš e mail, který jste uvedl/a při registraci. Pokud jste při registraci uvedl/a pouze mobil, nebo jste zapomněl/a i klientské číslo, napište nám pomocí Kontaktního formuláře (nezapomeňte uvést ve zprávě své jméno, příjmení a datum narození, příp. klientské číslo pro aši identifikaci). Ceny akcí ceně je zahrnuto vlastní školení, dále vydání certifikátu o absolvování akce (příp. daňového dokladu) a občerstvení o přestávce. Uvedené ceny jsou platné pro platbu provedenou převodem na náš účet nejpozději 14 dní před termínem konání akce. Po tomto termínu je platná cena kurzu uvedená v závorce. Platba na místě není možná. Platba Platby provádějte na náš účet: ČSOB, a.s., č. účtu / 0300, Na Příkopě 14, Praha Standardně není možné provádět platby hromadně za více osob najednou. Podmínky pro zrušení účasti Bezplatné storno přijímáme nejpozději do 14 dnů před zahájením akce. Pokud bylo kurzovné již zaplaceno, je možné se domluvit na jiném termínu. Obdržíme li storno 7 dní před zahájením kurzu, účtujeme 30% ceny kurzu. Pozdější storno nemůže být přijato a objednavatel hradí plnou cenu akce. Každé zrušení účasti s předstihem oznamte písemně ( em, smskou nebo poštou), umožníte tak účast dalším zájemcům. Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín konání akce z důvodů, které nemůže ovlivnit (např. onemocnění lektora apod.). případě, že ámi vybraná akce nebude plně obsazena (minimální počet účastníků je uveden u jednotlivých akcí), nabízíme vám následující možnosti: 1. jiný termín této akce 2. jinou akci dle vlastního výběru ve stejné cenové relaci 3. vrácení kurzovného - 5 -

7 PŘIHLÁŠKA aše klientské číslo: uveďte, pokud ám již bylo přiděleno Název akce: Termín.: Příjmení: Titul: Místo konání: Jméno: Datum narození: Kontaktní údaje stačí vyplnit jen při prvním přihlášení, dále postačí uvádět jen aše klientské číslo, jméno, příjmení Pracoviště: Adresa zaměstnavatele (ulice, č.p., město, PSČ): E mail*: Mobil*: Povolání všeobecná sestra porodní asistentka fyzioterapeut ergoterapeut psycholog logoped zdravotně sociální pracovník nutriční terapeut záchranář zdravotní laborant radiologický asistent ortotik protetik Souhlas se zpracováváním osobních údajů zubní technik dentální hygienistka klinický logoped farmaceutický asistent biomedicínský inženýr a technik radiologický technik klinický logoped radiologický fyzik neziskový sektor veřejnost jiné (doplňte): Odesláním této přihlášky uděluji souhlas k tomu, aby veškeré mé osobní údaje zde uvedené byly společností EduCare, IČO , se sídlem Plzeň, K Pecím 6, PSČ zpracovávány za účelem mé účasti na jejích akcích, nabízení účasti v seminářích, školeních, kongresech či jiných akcích v oblasti zdravotnictví, po dobu od udělení tohoto souhlasu až do jeho odvolání. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. eškeré přihlášky podané elektronicky, em či poštou jsou závazné. Podáním přihlášky stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek pro možnost zrušení přihlášky a storno poplatků, a že s nimi souhlasíte. Platba je možná pouze na účet (převodem z účtu, složenkou, vkladem na účet) variabilní symbol aše klientské číslo (přiděleno při registraci na našich webových stránkách nebo je ám zasláno e mailem či smskou při prvním přihlášení na akci týká se přihlášek zaslaných e mailem či poštou) specifický symbol bude ám zaslán (při přihlášení on line je přidělen automaticky) Žádám vystavení daňového dokladu ano ne - pokud ano, uveďte IČO/DIČ osoby (fyzické, právnické), která uplatní tento doklad ve svém účetnictví, dále název a adresu: případě, že přihlášku zasíláte e mailem či poštou, platbu proveďte na náš účet až po obdržení potvrzení o přijetí aší přihlášky. Číslo účtu: ČSOB, a.s., č. účtu / 0300, Na Příkopě 14, Praha Bezplatné storno přijímáme nejpozději do 14 dnů před zahájením kurzu. Pokud obdržíme storno 7 dní před zahájením kurzu, účtujeme 30 % ceny kurzu. Pozdější storno nemůže být přijato a objednavatel hradí plnou cenu kurzu. * Uveďte e mail nebo mobilní číslo pro možnost zaslání zprávy o přijetí aší přihlášky - 6

8 MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ Sportovní a podnikatelské střední školy (SSaPŠ, s.r.o.) sady 5. května 21/2395, Plzeň MHD Centrální autobusové nádraží Autobus č. 28, zastávka CAN, Husova vystoupit na 4. zastávce, Na Rychtářce (mezi hod. jezdí á minut) Tramvaj č. 2, zastávka CAN, Skvrňanská (směr Světovar) vystoupit na 4. zastávce, Nám. Republiky a dále pěšky směr Saský most Hlavní vlakové nádraží Tramvaj č. 1, 2, zastávka Hl. nádr. ČD,Sirková (směr Bolevec/Skvrňany) vystoupit na 3. zastávce, Nám. Republiky a dále pěšky směr Saský most Hotel ictoria Borská ul. 19 (u Jižního předměstí), Plzeň MHD Centrální autobusové nádraží Autobus č. 28, zastávka CAN, Husova vystoupit na 4. zastávce, Na Rychtářce (mezi hod. jezdí á minut) Tramvaj č. 2, zastávka CAN, Skvrňanská (směr Světovar) vystoupit na 4. zastávce, Nám. Republiky a dále pěšky směr Saský most Hlavní vlakové nádraží Tramvaj č. 1, 2, zastávka Hl. nádr. ČD,Sirková (směr Bolevec/Skvrňany) vystoupit na 3. zastávce, Nám. Republiky a dále pěšky směr Saský most - 7 -

9 Defibrilace ZDRAOTNICKÁ PRAXE ZP MUDr. Roman Bosman, Zuzana Benediktová lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik fibrilace defibrilace defibrilátor kardioverze neodkladná resuscitace seznámení účastníků s významnými pojmy v oblasti neodkladné resuscitace, typy defibrilátorů, správné používání defibrilace defibrilační protokoly, zvládnutí techniky defibrilace, bezpečnost při práci s defibrilátorem, praktický nácvik defibrilace přednáška, interaktivní výuka Náhlá zástava oběhu KPR časná defibrilace Typy defibrilátorů defibrilace Seznámení s přístrojem (ovládací a signalizační prvky přístroje, příslušenství) Bezpečnostní opatření Provozní kontroly přístroje Role sestry při defibrilaci, kardioverzi, dočasné stimulaci Praktický nácvik použití defibrilátoru Intoxikace MUDr. Roman Bosman, Zuzana Benediktová ZP lékaře, nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik intoxikace toxiny metabolismus drogy seznámení účastníků s nejčastěji se vyskytujícími intoxikacemi, jejich závažností, způsobem zajištění a léčby intoxikovaných v nemocnici i mimo ni přednáška Rozdělení intoxikací První pomoc Léčba obecně Intoxikace léky - 8

10 Intoxikace látkami vyvolávajícími závislost Intoxikace průmyslovými výrobky Intoxikace přírodními produkty Kontakt s jedovatými zvířaty Tipy a triky Trauma ZP MUDr. Roman Bosman, Zuzana Benediktová lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent trauma polytrauma mnohočetné poranění traumacentra oddělení urgentního příjmu seznámení účastníků se širokou škálou traumatických poranění zajištěním na místě nehody, transportem do traumacentra, s postupem při příjmu nemocného urgentního příjmu zajištění nemocných, možnosti diagnostiky a následné léčby v traumacentru FN Plzeň přednáška Seznámení s oddělením urgentního příjmu nemocných, traumcentra v ČR a jejich funkce Rozdělení a výskyt traumat, priority Polytrauma, mnohočetná poranění Trauma hlavy (CNS + skelet) Trauma hrudníku Trauma břicha, pánve Trauma páteře Trauma končetin Urgentní stavy ZP MUDr. Roman Bosman, Zuzana Benediktová lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent oddělení urgentního příjmu urgentní stav sepse bezvědomí seznámit účastníky s problematikou nejčastěji se vyskytujících akutních poruch zdraví, které vyžadují rychlou a cílenou odbornou péči přednáška Charakteristika urgentních stavů Obecné zásady přednemocniční léčby Příjem a zajištění na oddělení urgentního příjmu - 9 -

11 Poruchy vědomí, křečové stavy Dušení, dechová nedostatečnost Termická poranění, poranění elektrickým proudem Fulminantní sepse Krvácivé stavy Nozokomiální infekce, MRSA ve zdravotnickém zařízení ZP MUDr. Dana Hedlová nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik nemocniční infekce nemocniční hygiena multirezistentní kmeny MRSA seznámení účastníků se základy problematiky nemocničních infekcí, zaváděním programů prevence a kontroly nemocničních infekcí do praxe, postupy pro sledování nemocničních infekcí ve zdravotnickém zařízení, protiepidemickými opatřeními při výskytu nemocničních infekcí a při nálezech multirezistentních kmenů přednáška, interaktivní výuka, týmová práce Nemocniční hygiena, legislativa Program prevence a kontroly nemocničních infekcí ve zdravotnickém zařízení, NI infekce jako indikátor kvality Přestávka Protiepidemická opatření při výskytu NI Doporučený postup pro kontrolu výskytu MRSA Praktické řešení modelové situace, shrnutí - 10

12 OŠETŘOATELSTÍ EDUKACE Edukační činnost sestry, porodní asistentky Petra Sedlářová OS nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka edukace edukační plán edukační proces seznámení s postavením edukátorů v systému zdravotní péče v ČR, významu pro pacienta/klienta a rodinu, edukačním procesem, učebními potřebami a učebním stylem; absolvent bude schopen vysvětlit výukové cíle a jejich taxonomie a obsah edukačního plánu přednáška, interaktivní výuka ymezení pojmu, postavení sestry, porodní asistentky edukátorky v ČR Účel, užitek a cíle edukace pacienta, rodiny, bariéry edukace Role sestry edukátorky, zhodnocení pacienta, učební potřeby, připravenost učit se Učební styly, edukační proces, motivace, motivační faktory k edukaci Jedinci se speciálními potřebami ýukové cíle Organizační formy edukace, edukační plán PRAXE Porušení kožní integrity prevence, vznik, ošetřování Bc. Světluše Chabrová, Bc. Milena Pelnářová OS fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář dekubitus rizikové faktory ošetřování antidekubitární pomůcky dokumentace seznámení s ošetřovatelskými postupy při prevenci a vzniku dekubitů, účastník bude schopen posoudit riziko vzniku dekubitů, určit správný ošetřovatelský postup, zvolit vhodné pomůcky a ošetřit již vzniklou ránu přednáška, interaktivní výuka osob ymezení pojmů rána akutní, chronická, legislativa Prevence vzniku komplexní ošetřovatelská péče, skorovací systémy Antidekubitní pomůcky Přestávka Hodnocení dekubitu ýběr krycího materiálu charakteristika, správný způsob použití Komplikace. Dokumentace. Návrh řešení konkrétní situace

13 ýživa pacientů ošetřovatelské postupy Bc. Světluše Chabrová, Bc. Milena Pelnářová OS fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut výživa enterální parenterální ošetřování dokumentace seznámení s ošetřovatelskými postupy při podávání enterální a parenterální výživy, účastník se bude orientovat v jednotlivých typech výživy, ve výběru pomůcek a v poskytnutí správné ošetřovatelské péče přednáška, interaktivní výuka osob ymezení pojmů, legislativa ýživa enterální druhy, pomůcky Ošetřovatelská péče Přestávka ýživa parenterální druhy, pomůcky Ošetřovatelská péče Komplikace, dokumentace Agresivní pacient v ošetřovatelské praxi OS Bc. Helena Kovandová, Radka Sedláčková nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik agrese autoagrese heteroagrese nonverbální komunikace schizofrenie afektivní poruchy delirium poruchy osobnosti halucinace bludy omezovací prostředky seznámení se s akutními stavy, projevujícími se agresí, naučí se rozpoznat agresivní signály a osvojí si strategii zvládání agresivních pacientů v ošetřovatelské praxi. přednáška, interaktivní výuka, týmová práce Pojem agrese Akutní stavy projevující se agresí Strategie zvládání agresivního pacienta Komunikace s agresivním pacientem Omezovací prostředky a jejich použití v ošetřovatelské praxi Kazuistiky, diskuze Ošetřování ležícího pacienta, imobilizační syndrom, inkontinence Bc. ladimíra Fremrová - 12 OS nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický

14 asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik; laická veřejnost inkontinence imobilizační syndrom potřeby jedince seznámení se s komplexní ošetřovatelskou péči o nepohyblivého pacienta, pacienta s inkontinencí, komplikacemi z nepohyblivosti přednáška, interaktivní výuka, týmová práce Potřeby jedince Pohyblivost a nepohyblivost Imobilizační syndrom a jeho projevy Ošetřovatelská péče o nepohyblivého jedince naplňování potřeb Inkontinence Nácvik soběstačnosti u pacienta po onemocnění, úrazu mozku (cévní mozková příhoda, operace mozku s následky poruchami soběstačnosti) OS Mgr. Ilona Zahradnická, Martin Holub, DiS. psycholog, logoped, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, laickou veřejnost rehabilitace cévní mozková příhoda soběstačnost seznámení se základy rehabilitační péče o pacienty po onemocnění, úrazu mozku se zaměřením na nácvik soběstačnosti přednáška, interaktivní výuka, týmová práce Sebepéče, soběstačnost a nesoběstačnost Imobilita, imobilizační syndrom Hodnocení soběstačnosti, zásady přístupu k pacientovi Bobath koncept, nácvik soběstačnosti ýznam nácviku používání předmětů denní potřeby Kazuistiky Komplexní péče o nezralého novorozence OS Bc. Dana Špidlenová fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut novorozenec nezralý novorozenec neonatologie bolest výživa enterální parenterální ošetřování dokumentace něžná péče seznámení s komplexní péčí o nezralého novorozence, specifikou neonatologického oddělení, fyziologickými zvláštnostmi zralého a nezralého novorozence přednáška, interaktivní výuka osob

15 Specifikace neonatologického oddělení Osobnost sestry na neonatologickém oddělení, zásady správného kojení Somatické a fyziologické zvláštnosti zralého a nezralého novorozence Bolest, hodnocení bolesti, možnosti nefarmakologického tišení Péče o předčasně narozené děti na oddělení fyziologických novorozenců Zapojení maminek do péče o extrémně nezralé novorozence, něžná péče Zásady péče o novorozence na JIRP, ošetřovatelská specifika péče o novorozence s extrémně nízkou porodní hmotností Přístup k rodičům při infaustní prognóze dítěte Domácí násilí OS PhDr. Martina englářová nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik, ostatní zdravotnický personál domácí násilí psychické fyzické sexuální násilí reakce oběti reakce dětí postoj společnosti možnosti řešení změna postojů k obětem domácího násilí a způsob zvládání těchto situací seminář, řešení modelových situací, video Promítání videa úvod do problematiky. Definice a průběh DN Typické reakce obětí DN. Pachatelé Přestávka Možnosti pomoci, podpora v rozhodnutí o změně Řešení modelových situací Pomoc obětem násilných trestných činů PhDr. Martina englářová OS nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik, ostatní zdravotnický personál viktimizace reakce oběti na násilí možnosti pomoci poskytnutí informací o dopadu násilného činu na oběť, objasnění reakcí oběti, přístup při ošetřování obětí, systém pomoci nestátních organizací seminář, řešení modelových situací, video Promítání videa úvod do problematiky. iktimizace Reakce na násilí. Psychologie oběti Přestávka - 14

16 Přístup k obětem. Násilné činy, sexuálně motivované činy Řešení modelových situací Poruchy příjmu potravy v ošetřovatelské praxi Jiřina Weberová OS nutriční terapeut anorexie bulímie poruchy výživy seznámení účastníků s poruchami výživy anorexie, bulímie, základy správné výživy, dále s ošetřováním a prací s nemocnými s poruchami příjmu potravy přednáška osob Anorexie Bulímie Základy správné výživy, rizika a následky PPP Práce s nemocnými s PPP Shrnutí, diskuze Perioperační intenzivní ošetřovatelská péče Bc. Světluše Chabrová, Bc. Milena Pelnářová, Eva Fryčková OS nutriční terapeut, záchranář předoperační péče anesteziologická péče intenzivní péče monitorování seznámení účastníků s ošetřovatelskými postupy při přípravě pacienta k operaci, v jejím průběhu a po skončení výkonu. Účastník získá základní orientaci o úkolech sestry v pre, per a postoperační péči. Bude schopen identifikovat potencionální ošetřovatelské problémy operovaného pacienta a navrhnout jejich řešení. přednáška, interaktivní výuka osob Legislativa, kompetence sestry, vymezení pojmů Předoperační péče Peroperační péče, předání pacienta z operačního sálu, dospávací pokoj Pooperační péče komplexní, oborová Dokumentace Hygiena prostředí, pomůcek Moderní přístupy k asepsi na operačních sálech, jednorázové rouškování OS Martin Holub, DiS. nelékařské zdravotnické pracovníky všeobecné sestry, porodní asistentky (sestry z oborů týkajících se provozu operačních sálů, sterilizace, prevence infekcí)

17 infekce v místě operačního výkonu hygienicko epidemiologický režim bezpečnost práce na operačním sále požadavky platných norem standardizace kvalita cena a reálné náklady seznámení účastníků s problematikou jednorázových roušek, plášťů a ochranných pomůcek pro operační sály. Praktický nácvik základních technik manipulace s materiálem. přednáška, interaktivní výuka, workshop ymezení klíčových pojmů Standardizace operačních sálů v kontextu EU Zásadní normy a jejich význam Fakta, dohady o omyly o jednorázových materiálech Ekonomická analýza Praktické prezentace s workshopem Péče o pacienta se srdečním selháváním MUDr. Alois Mádle, CSc. OS fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent chronické srdeční selhá(vá)ní akutní srdeční selhá(vá)ní přiblížení podstaty frekventované a velmi závažné diagnózy ve vnitřním lékařství a současné možnosti jejího ovlivnění přednáška Formy srdečního selhávání, příčiny a podstata, prognóza Klinické projevy, vyšetření Prevence, medikamentózní léčba, novější nefarmakologické léčebné postupy, jiná opatření Závislosti gamblerství OS Milena Langerová, Markéta Schneiderová nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik, ostatní zdravotnický personál závislost gamblerství relaxační techniky seznámení účastníků s gamblerstvím, ostatními závislostmi a způsoby jejich léčby přednáška, kasuistiky, relaxační technika, test - 16

18 15:00 15:10 Pojem závislost 15:10 15:40 ideoprojekce 15:40 16:30 Druhy závislostí 16:30 16:45 Přestávka 16:45 17:15 Kazuistiky 17:15 17:40 ideoprojekce 17:40 18:10 Autogenní trénink 18:10 19:00 Prezentace odd. léčby závislostí 19:00 19:15 Diskuze a test Komunikace s pacientem v tíživé situaci/ těhotnou, rodičkou Mgr. Lenka Šilerová OS nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik, ostatní zdravotnický personál komunikace neverbální komunikace stres empatie asertivita seznámit účastníky s významem správné verbální i neverbální komunikace s klientem vyskytujícím se v tíživé životní situaci, osvojit si komunikační techniky, kterými pomohou zvládat zátěžové, emocionálně vypjaté a nečekané situace ve styku s pacientem/klientem přednáška, skupinová práce, konkrétní techniky, interaktivní výuka Pojem komunikace, druhy komunikace a její význam v kontaktu s pacientem/klientem Specifické rysy v psychice pacienta/těhotné, rodičky v tíživé situaci ýznam empatického přístupu ke klientovi v tíživé situaci Nácvik specifických komunikačních technik Techniky psychoterapie sloužící ke zvládnutí emocionálně vypjatých situací Péče o pacienta s Alzheimerovou chorobou Jana Hauerová, DiS. OS fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent Alzheimerova choroba ošetřovatelská péče edukace seznámení účastníků s problematikou Alzheimerovy choroby, zásadami péče o pacienty postižených touto chorobou přednáška, seminář 15:00 16:30 Úvod do problematiky, charakteristika Alzheimerovy choroby 16:30 16:45 Přestávka

19 16:45 17:30 Péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou, ošetřovatelská anamnéza, vyšetřovací škály, péče o kognitivní funkce 17:30 18:45 Edukace rodiny 18:45 19:15 Diskuze, shrnutí Prevence agresivity a problémového chování u osob s mentálním postižením OS Bc. Jan Semdner fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent agresivita mentální postižení problémové chování seznámení účastníků s problematikou agresivního chování u osob s mentálním postižením, s možnostmi zvládání těchto situací přednáška, seminář 15:00 16:30 Prevence agresivity a problémového chování u lidí s mentálním postižením, vymezení základních pojmů a problémů, souběh problémového chování a mentální retardace 16:30 16:45 Přestávka 16:45 17:30 Chování lidí s mentálním postižením z pohledu psychoterapeutických směrů 17:30 18:00 Prevence a zvládání problémového chování uživatelů služeb 18:00 18:20 Psychofarmakologie 18:20 18:45 Psychoterapeutické postupy při zvládání problémového chování 18:45 19:15 Doporučený postup v případě problémového chování klienta, shrnutí Kompenzační pomůcky pro pacienty s postižením sluchu Jana Hauerová, DiS. OS fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik kompenzační pomůcky poruchy sluchu edukace seznámení účastníků s problematikou sluchově postižených, přístupem k jedincům s tímto postižením, používáním kompenzačních pomůcek přednáška, seminář Postižení sluchu Přístup k jedincům s tímto postižením Přestávka Kompenzační pomůcky a jejich používání Edukace pacientů s postižením sluchu Shrnutí, diskuze - 18

20 Dětská agresivita OS Bc. Lenka Šlechtová sociální pracovníky, nelékařské zdravotnické pracovníky všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, dentální hygienistka, klinický logoped, zájemce o tuto tématiku vývoj dítěte - životní potřeby - odpovědnost rodičů temperament - výchova rodičovská - výchova institucionální aktivita hyperaktivita - stres seznámení se s obecnou problematikou dětské agresivity, od prvních životních podnětů po školní věk a dospívání přednáška, seminář vlastní zkušenosti, diskuze, interaktivní výuka Dětská agresivita Aktivita embryí, rozdíly mezi miminky, první životní podněty (0 3 měsíce), 3 9 měsíců, první provokace 9 18 měsíců, záchvaty vzteku 18 měsíců 3 roky Přestávka Neslušná slova, mateřská škola 3 5 let, chlapci a dívky, uvážená agresivita 7 12 let Dospívání/hormony, hledání nového já, samota, autoagresivita, agresivita a rozchod rodičů, zvládnutá agresivita Kazuistiky Násilí páchané na seniorech (battering) Mgr. Simona Bejvlová OS sociální pracovníky, policisty, učitelé, nelékařské zdravotnické pracovníky všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, klinický logoped, zájemce o tuto tématiku stáří špatné zacházení - týrání seniorů senior jako oběť trestného činu postup při špatném zacházení se starými lidmi orientovat se v této problematice, seznámit se s obsahem špatného zacházení, naučit se rozpoznat špatné zacházení, znát právní rámec špatného zacházení se staršími lidmi, umět využít získané poznatky v praxi přednáška, seminář zkušenosti, diskuze, kasuistiky, interaktivní výuka Pojem násilí Tělesné, psychické a sociální změny u stárnoucího člověka Co je špatné zacházení, týrání seniorů Jak zjistit špatné zacházení, příklady přímých a nepřímých otázek Přestávka Jak postupovat při podezření na špatné zacházení se staršími osobami Jak může vypadat model moci a dohledu nad obětí Senior jako oběť a svědek trestného činu Právní rámec špatného zacházení se staršími lidmi

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25 Elrond o.p.s. akreditované vzdělávací zařízení pro DVPP Prokopská 11 telefon: +420 606 387 873 www.elrondos.cz 261 01 Příbram I e-mail:burdova@elrondos.cz IČ:27055515 č.j.:akreditace vzdělávací instituce

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Lidská práva a multikulturalita Pomoc obětem trestných činů Sociální vyloučení Ekologie a enviromentální výchova Legislativa

Lidská práva a multikulturalita Pomoc obětem trestných činů Sociální vyloučení Ekologie a enviromentální výchova Legislativa Ohrožení života a mimořádné události Linky důvěry Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Psychiatři a psychologové Další instituce: - Pedagogicko-psychologická poradna - Odbor sociálně-právní

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více