Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství..."

Transkript

1

2 OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální infekce, MRSA ve zdravotnickém zařízení Ošetřovatelství...11 Edukace...11 Edukační činnost sestry, porodní asistentky...11 Praxe...11 Porušení kožní integrity prevence, vznik, ošetřování...11 ýživa pacientů ošetřovatelské postupy...12 Agresivní pacient v ošetřovatelské praxi...12 Ošetřování ležícího pacienta, imobilizační syndrom, inkontinence...12 Nácvik soběstačnosti u pacienta po onemocnění, úrazu mozku (cévní mozková příhoda, operace mozku s následky poruchami soběstačnosti) 13 Komplexní péče o nezralého novorozence...13 Domácí násilí...14 Pomoc obětem násilných trestných činů...14 Poruchy příjmu potravy v ošetřovatelské praxi...15 Perioperační intenzivní ošetřovatelská péče...15 Moderní přístupy k asepsi na operačních sálech, jednorázové rouškování...15 Péče o pacienta se srdečním selháváním...16 Závislosti gamblerství...16 Komunikace s pacientem v tíživé situaci/ těhotnou, rodičkou...17 Péče o pacienta s Alzheimerovou chorobou...17 Prevence agresivity a problémového chování u osob s mentálním postižením...18 Kompenzační pomůcky pro pacienty s postižením sluchu...18 Dětská agresivita...19 Násilí páchané na seniorech (battering)...19 Návykové a impulzivní poruchy a jejich sociální důsledky Problematika sexuálního zneužívání dětí I Získaný handicap jako zdroj krize v životě člověka...21 Schizofrenie jak ji neznáte...21 Rehabilitace...22 Škola zad...22 Škola zad (pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty) Rehabilitace ležícího pacienta, prevence komplikace z nepohyblivosti...23 Sociální oblast...23 edení procesu změny v sociálních službách...23 Uplatnění moderních trendů v sociální práci a péči...24 Projektový management v sociálních službách...24 Agresivita a agrese v současné společnosti...25 Drogová problematika v ČR...25 Drogová problematika v ČR II. léčebný systém...26 Komerčně zneužívané osoby a metody práce se zneužívanými osobami...26 Nezaměstnanost a sociální práce s nezaměstnanými Nový systém sociálního zabezpečení v praxi...27 Obchodování s lidmi a jeho oběti...28 Poradenství jako metoda sociální práce...28 Problematika závislosti člověka na ideologii náboženské skupiny, sekty...29 Problematika vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách...29 Problémy dětí ve společenských vztazích a v komunikaci...30 Sociálně vyloučené lokality v ČR...30 Sociální práce se zanedbávanými, týranými, zneužívanými dětmi a jejich rodinami...31 Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách...31 Komunikace s náročným klientem z pohledu sociálního pracovníka...32 Psychoaktivní látky, jejich zneužívání a závislost se zaměřením na alkohol...32 Psychopatologie poruchy osobnosti a jejich sociální význam...33 Sociální práce v Probační a mediační službě ČR...33 Syndrom CAN syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte...34 Syndrom deprivovaného a syndrom týraného dítě a jejich důsledky

3 Oběti násilí v rodině v kontextu sociální práce...35 Oběť (nejen) domácího násilí v trestním řízení...36 Management...37 Řízení...37 Zásady vedení lidí...37 Profesionální rozvoj...37 Osobnostní rozvoj I. sebepoznání...37 Osobnostní rozvoj II. seberegulace a sebeorganizace Osobnostní rozvoj III. psychohygiena...38 Osobnostní rozvoj I. kreativita...39 Neziskový sektor...40 Občanský sektor typy neziskových organizací a jejich možnosti...40 Pedagogika...41 Jedinci s postižením (mentální retardace), poruchami chování a ze sociálně slabého prostředí. Speciální pedagogika v praxi Dítě se speciálními potřebami...41 Neklidné dítě předškolní a školní věk...42 Autismus a speciálně pedagogická péče...42 Správné výchovné postupy u dětí různých věkových skupin (nejčastější chyby ve výchově, jak naučit děti hodnotám) yužití odměn a trestů ve výchovném přístupu k dítěti ývojové poruchy učení...44 Obtíže v chování dětí podmíněné zdravotními příčinami (ADHD)...44 Činnost pedagogicko psychologických poraden...45 Leváci a jejich problematika...45 Nejčastější poruchy chování dětí...46 Přístupy a metody práce s dětmi s LMD (ADD a ADHD)...46 Specifické poruchy učení na vyšším stupni školství Učební styl, zásady efektivního učení...47 časná diagnostika specifických poruch učení u dětí na ZŠ...48 Kauzální atribuce v interakci učitel žák jako možná příčina školní neúspěšnosti...48 Psychologie komunikace etika...49 Asertivní techniky v práci s pacientem / klientem...49 Stres jako náročná životní situace...49 Syndrom burn out...50 Problematika bolesti...50 Komunikace s pacientem / klientem...51 Neverbální komunikace...51 Problematika stáří...51 Problematika umírání a smrti...52 ývojová psychologie I. (prenatální a natální období) ývojová psychologie II. (kojenec mladší školní věk)...53 ývojová psychologie III. (pubesce, adolescence, dospělost, stáří)...53 Duševní hygiena a její význam pro zdravý život člověk Komunikace s dětmi a dospívajícími s Downovým syndromem Komunikace s pacienty se zbytky sluchu, s neslyšícími, zvláštnosti handicapu Komunikace s pacienty se zbytky zraku, s nevidomými, zvláštnosti handicapu...55 ybrané kapitoly lékařské psychologie psychologie pacienta (reakce pacienta na nemoc, změny v psychice pacientů, vztah pacient zdravotník, atd.)...56 ybrané kapitoly lékařské psychologie psychologie zdravotníka (produktivní a neproduktivní chování zdravotníka, povinnost mlčenlivosti, problematika iatrogenie, prostředí jako léčebný činitel, atd.)...56 ýživa významný činitel pro fungování jedince...57 Jak motivovat sebe a své spolupracovníky...58 Jak zvítězit nad stresem...58 Matrimoniologie věda o manželství...59 Mediace jako alternativní metoda řešení konfliktů...59 Mobbing psychický teror na pracovišti jak ho poznat a jak se mu bránit...60 Nemoc jako zdroj krize v životě člověka...60 Psychologie oběti v kontextu psychopatologie pro pomáhající profese I Psychologie osobnosti...61 Psychologie rodiny...62 Psychologie zdraví...62 Seberozvoj jak vybudovat a posílit sebedůvěru...63 Sebevražda jako projev autoagresivního jednání...63 Sociální psychologie...64 Somatická nemoc jako sociální a psychologický problém...64 Zvládání projevů úzkosti a strachu u dětí...65 Psychologie kriminálního jednání a vliv vězeňského prostředí na chování člověka...65 Komunikace s handikapovaným jedincem...66 Stáří

4 ážené kolegyně a kolegové, přátelé, ÚOD připravili jsme pro vás katalog vzdělávacích akcí pro školní rok 2007/2008. Obsahuje více než 50 nových témat. Akce může navštívit kdokoli, kdo má o uvedenou problematiku zájem. Naši lektoři jsou z řad zkušených odborníků, proto věříme, že se dozvíte celou řadu zajímavých informací, které budete moci využít nejen v profesním životě. Přejeme mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Mgr. Lenka Šilerová edoucí lektorského týmu LEGENDA Mobilní akce tuto akci je možné uskutečnit v místě vašeho pracoviště. Pokud budete mít zájem uspořádat akci pro vaše zaměstnance, přijedeme za vámi. Stačí zaslat seznam osob, které na akci přihlašujete, na naší e mailovou adresu a ámi navrhovaný termín (alespoň 1 měsíc před plánovanou akcí). Ozveme se ám a pošleme bližší informace. U každé akce je třeba zajistit určený minimální počet účastníků (uvedeno u každé akce). Minimální a maximální kapacita akce Cena xxx, Kč (xxx, Kč) cena kurzu méně než 14 dní před zahájením kurzu Zvýhodněná cena cena kurzu při platbě (připsání platby na náš účet) nejpozději 14 dní před konáním akce (tzn. pokud se kurz koná , je třeba připsat částku na náš účet nejpozději ) Akce určené také pro veřejnost PŘIDĚLENÉ KREDITY Naše vzdělávací akce mají uvedené profese, pro které je doporučujeme. O udělení kreditů žádáme Profesní a odborovou unii zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Brně. Kredity budou proto uznávány, jak nám potvrdilo vedení Odboru regulace NCO NZO v Brně, všem zdravotnických profesím, které jsou u akce vyjmenovány (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, záchranář, nutriční terapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, atd.) viz zákon č. 96/2004 Sb. a vyhláška č. 423/2004 Sb. 2, písm. d). U jednotlivých akcí naleznete počet přidělených kreditů

5 JAK OBJEDNÁAT AKCE (obchodní podmínky) Přihlášky na akci zasílejte, prosíme, on line z našich webových stránek On line přihlášky Registrace Nejprve je nutné se zaregistrovat. Registrace je zcela zdarma a k ničemu ás nezavazuje. Klikněte na Klient: nepřihlášen (na horní modré liště) a dále na nápis Registrace. yplňte údaje (tučné jsou povinné). Klikněte na tlačítko Registrovat, na obrazovce se objeví ám přidělené klientské číslo (to si poznamenejte je důležité pro platbu i komunikaci s námi) a heslo. Poté se můžete přihlásit (viz návod níže). Doporučujeme ám zadat e mail, budete tak moci jednoduše dostávat informace o ašich akcích, dále budou na tuto adresu odeslány aše přihlašovací údaje. Navíc, pokud v budoucnu zapomenete aše heslo, budete mít možnost nechat si zaslat během chvíle nové heslo právě na e mail uvedený při registraci. Přihlášení Přihlaste se vyplněním Klientského čísla, které ám bylo přiděleno při registraci (zároveň je používáno jako variabilní symbol při platbě) a Hesla. Pokud jste zapomněl/a heslo, pokračujte dle návodu uvedeného níže Zapomněli jste heslo? eškeré přihlášky podané elektronicky prostřednictvím našich webových stánek jsou závazné, stejně jako zaslání přihlášky poštou či em. Podáním přihlášky stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek pro možnost zrušení přihlášky a storno poplatků, a že s nimi souhlasíte. Odeslání přihlášky na akci je uzavřením smlouvy podle příslušného ustanovení obchodního zákona. Kliknutím na zdělávací akce se otevře nabídka našich akcí. Po kliknutí na vybranou akci se otevře okno s podrobnými informacemi o akci a jejích konkrétních termínech. Akci objednáte kliknutím na [ ybrat ]. Akce se zobrazí ve ybraných akcích. ybrané akce fungují jako nákupní košík. Máte možnost vybrat postupně z katalogu všechny akce, kterých se chcete zúčastnit. Dokud nestisknete tlačítko Přihlásit na zvolené akce a vystavit platbu nejste na akce přihlášeni! ariabilní symbol Jako variabilní symbol použijte vždy aše klientské číslo, které ám bylo přiděleno při on line registraci. Pokud zasíláte přihlášku e mailem nebo poštou (viz Další možnosti přihlášení), zaregistrujeme ás a aše osobní klientské číslo ám zašleme (smskou nebo e mailem). Prosíme o uvádění klientského čísla při příštích objednávkách. Přidělení specifického symbolu Máte možnost si vybrat, zda chcete zaplatit všechny akce najednou nebo je chcete platit postupně, v tom případě zaškrtněte vždy pouze ty akce, které chcete zaplatit najednou a pak stiskněte tlačítko Přihlásit zvolené akce a vystavit platbu. Opakujte proces dokud se nepřihlásíte na všechny vybrané akce. Je bezpodmínečně nutné dodržet při platbě na náš účet částku uvedenou pro danou akci či skupinu akcí při objednávce, tzn. pokud zvolíte při objednávce pro každou akci samostatnou platbu (viz návod výše), použijete specifické symboly přidělené k jednotlivým akcím (každá akce má svůj specifický symbol pro samostatnou platbu). Pokud zvolíte jednu platbu pro více akcí, specifickým symbolem bude opět přidělené číslo pro danou skupinu akcí (např. 2 akce po 400, je třeba provést platbu 800,, pokud platbu provedete méně než 14 dní před datem konání první zvolené akce, částku je třeba navýšit o 100, na 900, ). Navýšení částky proveďte bez ohledu na to, že po přihlášení máte uvedenu částku nižší je to částka, která byl platná v den ašeho přihlášení a do 14 dní před konáním akce. UPOZORNĚNÍ nákupní košík (ybrané akce) se ám vždy automaticky vyprázdní při odhlášení ze systému. případě platby za více akcí najednou je datum splatnosti platby vždy 14 dní před konáním první zvolené akce! - 4

6 eškeré platební údaje a informace o všech ašich platbách najdete v sekci Platby. Informace o přihlášených i absolvovaných akcích najdete v sekci Přihlášené akce. šechny tyto informace jsou samozřejmě dostupné pouze po přihlášení do systému. Daňový doklad/vystavení faktury Pokud žádáte vystavení daňového dokladu či faktury, vyberte požadovanou variantu uvedenou pod ybranými akcemi. Rozbalí se ám políčka pro vyplnění IČa, DIČ a adresy osoby, která uplatní daňový doklad/fakturu ve svém účetnictví. Fakturu zašleme na uvedenou adresu, daňový doklad ám bude předán na akci. Pokud bude vystavení daňového dokladu požadováno po termínu konání akce, bude účtován poplatek viz ceník na našich webových stránkách. Změny v přihláškách/platbách případě, že budete potřebovat provést změnu v přihláškách (odhlášení, změna termínu) či budete chtít zaplatit více akcí jednou platbou, napište nám prostřednictvím Kontaktního formuláře. případě, že jste přihlášen/a, předvyplní se aše osobní údaje zadané při registraci (jméno, příjmení, klientské číslo, e mail). Další možnosti přihlášení Dále je možné se přihlásit e mailem na (s údaji uvedenými v přihlášce). Pokud nemáte přístup k internetu, je možné zaslat kopii dále uvedené přihlášky na adresu: EduCare, občanské sdružení, K Pecím 6, Plzeň Zapomněli jste heslo? Klikněte na Klient: nepřihlášen a dále na nápis Zapomněli jste heslo? yplňte aše klientské číslo a klikněte na Odeslat. Systém ám vygeneruje nové heslo a odešle je během chvíle na áš e mail, který jste uvedl/a při registraci. Pokud jste při registraci uvedl/a pouze mobil, nebo jste zapomněl/a i klientské číslo, napište nám pomocí Kontaktního formuláře (nezapomeňte uvést ve zprávě své jméno, příjmení a datum narození, příp. klientské číslo pro aši identifikaci). Ceny akcí ceně je zahrnuto vlastní školení, dále vydání certifikátu o absolvování akce (příp. daňového dokladu) a občerstvení o přestávce. Uvedené ceny jsou platné pro platbu provedenou převodem na náš účet nejpozději 14 dní před termínem konání akce. Po tomto termínu je platná cena kurzu uvedená v závorce. Platba na místě není možná. Platba Platby provádějte na náš účet: ČSOB, a.s., č. účtu / 0300, Na Příkopě 14, Praha Standardně není možné provádět platby hromadně za více osob najednou. Podmínky pro zrušení účasti Bezplatné storno přijímáme nejpozději do 14 dnů před zahájením akce. Pokud bylo kurzovné již zaplaceno, je možné se domluvit na jiném termínu. Obdržíme li storno 7 dní před zahájením kurzu, účtujeme 30% ceny kurzu. Pozdější storno nemůže být přijato a objednavatel hradí plnou cenu akce. Každé zrušení účasti s předstihem oznamte písemně ( em, smskou nebo poštou), umožníte tak účast dalším zájemcům. Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín konání akce z důvodů, které nemůže ovlivnit (např. onemocnění lektora apod.). případě, že ámi vybraná akce nebude plně obsazena (minimální počet účastníků je uveden u jednotlivých akcí), nabízíme vám následující možnosti: 1. jiný termín této akce 2. jinou akci dle vlastního výběru ve stejné cenové relaci 3. vrácení kurzovného - 5 -

7 PŘIHLÁŠKA aše klientské číslo: uveďte, pokud ám již bylo přiděleno Název akce: Termín.: Příjmení: Titul: Místo konání: Jméno: Datum narození: Kontaktní údaje stačí vyplnit jen při prvním přihlášení, dále postačí uvádět jen aše klientské číslo, jméno, příjmení Pracoviště: Adresa zaměstnavatele (ulice, č.p., město, PSČ): E mail*: Mobil*: Povolání všeobecná sestra porodní asistentka fyzioterapeut ergoterapeut psycholog logoped zdravotně sociální pracovník nutriční terapeut záchranář zdravotní laborant radiologický asistent ortotik protetik Souhlas se zpracováváním osobních údajů zubní technik dentální hygienistka klinický logoped farmaceutický asistent biomedicínský inženýr a technik radiologický technik klinický logoped radiologický fyzik neziskový sektor veřejnost jiné (doplňte): Odesláním této přihlášky uděluji souhlas k tomu, aby veškeré mé osobní údaje zde uvedené byly společností EduCare, IČO , se sídlem Plzeň, K Pecím 6, PSČ zpracovávány za účelem mé účasti na jejích akcích, nabízení účasti v seminářích, školeních, kongresech či jiných akcích v oblasti zdravotnictví, po dobu od udělení tohoto souhlasu až do jeho odvolání. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. eškeré přihlášky podané elektronicky, em či poštou jsou závazné. Podáním přihlášky stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek pro možnost zrušení přihlášky a storno poplatků, a že s nimi souhlasíte. Platba je možná pouze na účet (převodem z účtu, složenkou, vkladem na účet) variabilní symbol aše klientské číslo (přiděleno při registraci na našich webových stránkách nebo je ám zasláno e mailem či smskou při prvním přihlášení na akci týká se přihlášek zaslaných e mailem či poštou) specifický symbol bude ám zaslán (při přihlášení on line je přidělen automaticky) Žádám vystavení daňového dokladu ano ne - pokud ano, uveďte IČO/DIČ osoby (fyzické, právnické), která uplatní tento doklad ve svém účetnictví, dále název a adresu: případě, že přihlášku zasíláte e mailem či poštou, platbu proveďte na náš účet až po obdržení potvrzení o přijetí aší přihlášky. Číslo účtu: ČSOB, a.s., č. účtu / 0300, Na Příkopě 14, Praha Bezplatné storno přijímáme nejpozději do 14 dnů před zahájením kurzu. Pokud obdržíme storno 7 dní před zahájením kurzu, účtujeme 30 % ceny kurzu. Pozdější storno nemůže být přijato a objednavatel hradí plnou cenu kurzu. * Uveďte e mail nebo mobilní číslo pro možnost zaslání zprávy o přijetí aší přihlášky - 6

8 MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ Sportovní a podnikatelské střední školy (SSaPŠ, s.r.o.) sady 5. května 21/2395, Plzeň MHD Centrální autobusové nádraží Autobus č. 28, zastávka CAN, Husova vystoupit na 4. zastávce, Na Rychtářce (mezi hod. jezdí á minut) Tramvaj č. 2, zastávka CAN, Skvrňanská (směr Světovar) vystoupit na 4. zastávce, Nám. Republiky a dále pěšky směr Saský most Hlavní vlakové nádraží Tramvaj č. 1, 2, zastávka Hl. nádr. ČD,Sirková (směr Bolevec/Skvrňany) vystoupit na 3. zastávce, Nám. Republiky a dále pěšky směr Saský most Hotel ictoria Borská ul. 19 (u Jižního předměstí), Plzeň MHD Centrální autobusové nádraží Autobus č. 28, zastávka CAN, Husova vystoupit na 4. zastávce, Na Rychtářce (mezi hod. jezdí á minut) Tramvaj č. 2, zastávka CAN, Skvrňanská (směr Světovar) vystoupit na 4. zastávce, Nám. Republiky a dále pěšky směr Saský most Hlavní vlakové nádraží Tramvaj č. 1, 2, zastávka Hl. nádr. ČD,Sirková (směr Bolevec/Skvrňany) vystoupit na 3. zastávce, Nám. Republiky a dále pěšky směr Saský most - 7 -

9 Defibrilace ZDRAOTNICKÁ PRAXE ZP MUDr. Roman Bosman, Zuzana Benediktová lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik fibrilace defibrilace defibrilátor kardioverze neodkladná resuscitace seznámení účastníků s významnými pojmy v oblasti neodkladné resuscitace, typy defibrilátorů, správné používání defibrilace defibrilační protokoly, zvládnutí techniky defibrilace, bezpečnost při práci s defibrilátorem, praktický nácvik defibrilace přednáška, interaktivní výuka Náhlá zástava oběhu KPR časná defibrilace Typy defibrilátorů defibrilace Seznámení s přístrojem (ovládací a signalizační prvky přístroje, příslušenství) Bezpečnostní opatření Provozní kontroly přístroje Role sestry při defibrilaci, kardioverzi, dočasné stimulaci Praktický nácvik použití defibrilátoru Intoxikace MUDr. Roman Bosman, Zuzana Benediktová ZP lékaře, nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik intoxikace toxiny metabolismus drogy seznámení účastníků s nejčastěji se vyskytujícími intoxikacemi, jejich závažností, způsobem zajištění a léčby intoxikovaných v nemocnici i mimo ni přednáška Rozdělení intoxikací První pomoc Léčba obecně Intoxikace léky - 8

10 Intoxikace látkami vyvolávajícími závislost Intoxikace průmyslovými výrobky Intoxikace přírodními produkty Kontakt s jedovatými zvířaty Tipy a triky Trauma ZP MUDr. Roman Bosman, Zuzana Benediktová lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent trauma polytrauma mnohočetné poranění traumacentra oddělení urgentního příjmu seznámení účastníků se širokou škálou traumatických poranění zajištěním na místě nehody, transportem do traumacentra, s postupem při příjmu nemocného urgentního příjmu zajištění nemocných, možnosti diagnostiky a následné léčby v traumacentru FN Plzeň přednáška Seznámení s oddělením urgentního příjmu nemocných, traumcentra v ČR a jejich funkce Rozdělení a výskyt traumat, priority Polytrauma, mnohočetná poranění Trauma hlavy (CNS + skelet) Trauma hrudníku Trauma břicha, pánve Trauma páteře Trauma končetin Urgentní stavy ZP MUDr. Roman Bosman, Zuzana Benediktová lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent oddělení urgentního příjmu urgentní stav sepse bezvědomí seznámit účastníky s problematikou nejčastěji se vyskytujících akutních poruch zdraví, které vyžadují rychlou a cílenou odbornou péči přednáška Charakteristika urgentních stavů Obecné zásady přednemocniční léčby Příjem a zajištění na oddělení urgentního příjmu - 9 -

11 Poruchy vědomí, křečové stavy Dušení, dechová nedostatečnost Termická poranění, poranění elektrickým proudem Fulminantní sepse Krvácivé stavy Nozokomiální infekce, MRSA ve zdravotnickém zařízení ZP MUDr. Dana Hedlová nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik nemocniční infekce nemocniční hygiena multirezistentní kmeny MRSA seznámení účastníků se základy problematiky nemocničních infekcí, zaváděním programů prevence a kontroly nemocničních infekcí do praxe, postupy pro sledování nemocničních infekcí ve zdravotnickém zařízení, protiepidemickými opatřeními při výskytu nemocničních infekcí a při nálezech multirezistentních kmenů přednáška, interaktivní výuka, týmová práce Nemocniční hygiena, legislativa Program prevence a kontroly nemocničních infekcí ve zdravotnickém zařízení, NI infekce jako indikátor kvality Přestávka Protiepidemická opatření při výskytu NI Doporučený postup pro kontrolu výskytu MRSA Praktické řešení modelové situace, shrnutí - 10

12 OŠETŘOATELSTÍ EDUKACE Edukační činnost sestry, porodní asistentky Petra Sedlářová OS nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka edukace edukační plán edukační proces seznámení s postavením edukátorů v systému zdravotní péče v ČR, významu pro pacienta/klienta a rodinu, edukačním procesem, učebními potřebami a učebním stylem; absolvent bude schopen vysvětlit výukové cíle a jejich taxonomie a obsah edukačního plánu přednáška, interaktivní výuka ymezení pojmu, postavení sestry, porodní asistentky edukátorky v ČR Účel, užitek a cíle edukace pacienta, rodiny, bariéry edukace Role sestry edukátorky, zhodnocení pacienta, učební potřeby, připravenost učit se Učební styly, edukační proces, motivace, motivační faktory k edukaci Jedinci se speciálními potřebami ýukové cíle Organizační formy edukace, edukační plán PRAXE Porušení kožní integrity prevence, vznik, ošetřování Bc. Světluše Chabrová, Bc. Milena Pelnářová OS fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář dekubitus rizikové faktory ošetřování antidekubitární pomůcky dokumentace seznámení s ošetřovatelskými postupy při prevenci a vzniku dekubitů, účastník bude schopen posoudit riziko vzniku dekubitů, určit správný ošetřovatelský postup, zvolit vhodné pomůcky a ošetřit již vzniklou ránu přednáška, interaktivní výuka osob ymezení pojmů rána akutní, chronická, legislativa Prevence vzniku komplexní ošetřovatelská péče, skorovací systémy Antidekubitní pomůcky Přestávka Hodnocení dekubitu ýběr krycího materiálu charakteristika, správný způsob použití Komplikace. Dokumentace. Návrh řešení konkrétní situace

13 ýživa pacientů ošetřovatelské postupy Bc. Světluše Chabrová, Bc. Milena Pelnářová OS fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut výživa enterální parenterální ošetřování dokumentace seznámení s ošetřovatelskými postupy při podávání enterální a parenterální výživy, účastník se bude orientovat v jednotlivých typech výživy, ve výběru pomůcek a v poskytnutí správné ošetřovatelské péče přednáška, interaktivní výuka osob ymezení pojmů, legislativa ýživa enterální druhy, pomůcky Ošetřovatelská péče Přestávka ýživa parenterální druhy, pomůcky Ošetřovatelská péče Komplikace, dokumentace Agresivní pacient v ošetřovatelské praxi OS Bc. Helena Kovandová, Radka Sedláčková nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik agrese autoagrese heteroagrese nonverbální komunikace schizofrenie afektivní poruchy delirium poruchy osobnosti halucinace bludy omezovací prostředky seznámení se s akutními stavy, projevujícími se agresí, naučí se rozpoznat agresivní signály a osvojí si strategii zvládání agresivních pacientů v ošetřovatelské praxi. přednáška, interaktivní výuka, týmová práce Pojem agrese Akutní stavy projevující se agresí Strategie zvládání agresivního pacienta Komunikace s agresivním pacientem Omezovací prostředky a jejich použití v ošetřovatelské praxi Kazuistiky, diskuze Ošetřování ležícího pacienta, imobilizační syndrom, inkontinence Bc. ladimíra Fremrová - 12 OS nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický

14 asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik; laická veřejnost inkontinence imobilizační syndrom potřeby jedince seznámení se s komplexní ošetřovatelskou péči o nepohyblivého pacienta, pacienta s inkontinencí, komplikacemi z nepohyblivosti přednáška, interaktivní výuka, týmová práce Potřeby jedince Pohyblivost a nepohyblivost Imobilizační syndrom a jeho projevy Ošetřovatelská péče o nepohyblivého jedince naplňování potřeb Inkontinence Nácvik soběstačnosti u pacienta po onemocnění, úrazu mozku (cévní mozková příhoda, operace mozku s následky poruchami soběstačnosti) OS Mgr. Ilona Zahradnická, Martin Holub, DiS. psycholog, logoped, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, laickou veřejnost rehabilitace cévní mozková příhoda soběstačnost seznámení se základy rehabilitační péče o pacienty po onemocnění, úrazu mozku se zaměřením na nácvik soběstačnosti přednáška, interaktivní výuka, týmová práce Sebepéče, soběstačnost a nesoběstačnost Imobilita, imobilizační syndrom Hodnocení soběstačnosti, zásady přístupu k pacientovi Bobath koncept, nácvik soběstačnosti ýznam nácviku používání předmětů denní potřeby Kazuistiky Komplexní péče o nezralého novorozence OS Bc. Dana Špidlenová fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut novorozenec nezralý novorozenec neonatologie bolest výživa enterální parenterální ošetřování dokumentace něžná péče seznámení s komplexní péčí o nezralého novorozence, specifikou neonatologického oddělení, fyziologickými zvláštnostmi zralého a nezralého novorozence přednáška, interaktivní výuka osob

15 Specifikace neonatologického oddělení Osobnost sestry na neonatologickém oddělení, zásady správného kojení Somatické a fyziologické zvláštnosti zralého a nezralého novorozence Bolest, hodnocení bolesti, možnosti nefarmakologického tišení Péče o předčasně narozené děti na oddělení fyziologických novorozenců Zapojení maminek do péče o extrémně nezralé novorozence, něžná péče Zásady péče o novorozence na JIRP, ošetřovatelská specifika péče o novorozence s extrémně nízkou porodní hmotností Přístup k rodičům při infaustní prognóze dítěte Domácí násilí OS PhDr. Martina englářová nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik, ostatní zdravotnický personál domácí násilí psychické fyzické sexuální násilí reakce oběti reakce dětí postoj společnosti možnosti řešení změna postojů k obětem domácího násilí a způsob zvládání těchto situací seminář, řešení modelových situací, video Promítání videa úvod do problematiky. Definice a průběh DN Typické reakce obětí DN. Pachatelé Přestávka Možnosti pomoci, podpora v rozhodnutí o změně Řešení modelových situací Pomoc obětem násilných trestných činů PhDr. Martina englářová OS nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik, ostatní zdravotnický personál viktimizace reakce oběti na násilí možnosti pomoci poskytnutí informací o dopadu násilného činu na oběť, objasnění reakcí oběti, přístup při ošetřování obětí, systém pomoci nestátních organizací seminář, řešení modelových situací, video Promítání videa úvod do problematiky. iktimizace Reakce na násilí. Psychologie oběti Přestávka - 14

16 Přístup k obětem. Násilné činy, sexuálně motivované činy Řešení modelových situací Poruchy příjmu potravy v ošetřovatelské praxi Jiřina Weberová OS nutriční terapeut anorexie bulímie poruchy výživy seznámení účastníků s poruchami výživy anorexie, bulímie, základy správné výživy, dále s ošetřováním a prací s nemocnými s poruchami příjmu potravy přednáška osob Anorexie Bulímie Základy správné výživy, rizika a následky PPP Práce s nemocnými s PPP Shrnutí, diskuze Perioperační intenzivní ošetřovatelská péče Bc. Světluše Chabrová, Bc. Milena Pelnářová, Eva Fryčková OS nutriční terapeut, záchranář předoperační péče anesteziologická péče intenzivní péče monitorování seznámení účastníků s ošetřovatelskými postupy při přípravě pacienta k operaci, v jejím průběhu a po skončení výkonu. Účastník získá základní orientaci o úkolech sestry v pre, per a postoperační péči. Bude schopen identifikovat potencionální ošetřovatelské problémy operovaného pacienta a navrhnout jejich řešení. přednáška, interaktivní výuka osob Legislativa, kompetence sestry, vymezení pojmů Předoperační péče Peroperační péče, předání pacienta z operačního sálu, dospávací pokoj Pooperační péče komplexní, oborová Dokumentace Hygiena prostředí, pomůcek Moderní přístupy k asepsi na operačních sálech, jednorázové rouškování OS Martin Holub, DiS. nelékařské zdravotnické pracovníky všeobecné sestry, porodní asistentky (sestry z oborů týkajících se provozu operačních sálů, sterilizace, prevence infekcí)

17 infekce v místě operačního výkonu hygienicko epidemiologický režim bezpečnost práce na operačním sále požadavky platných norem standardizace kvalita cena a reálné náklady seznámení účastníků s problematikou jednorázových roušek, plášťů a ochranných pomůcek pro operační sály. Praktický nácvik základních technik manipulace s materiálem. přednáška, interaktivní výuka, workshop ymezení klíčových pojmů Standardizace operačních sálů v kontextu EU Zásadní normy a jejich význam Fakta, dohady o omyly o jednorázových materiálech Ekonomická analýza Praktické prezentace s workshopem Péče o pacienta se srdečním selháváním MUDr. Alois Mádle, CSc. OS fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent chronické srdeční selhá(vá)ní akutní srdeční selhá(vá)ní přiblížení podstaty frekventované a velmi závažné diagnózy ve vnitřním lékařství a současné možnosti jejího ovlivnění přednáška Formy srdečního selhávání, příčiny a podstata, prognóza Klinické projevy, vyšetření Prevence, medikamentózní léčba, novější nefarmakologické léčebné postupy, jiná opatření Závislosti gamblerství OS Milena Langerová, Markéta Schneiderová nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik, ostatní zdravotnický personál závislost gamblerství relaxační techniky seznámení účastníků s gamblerstvím, ostatními závislostmi a způsoby jejich léčby přednáška, kasuistiky, relaxační technika, test - 16

18 15:00 15:10 Pojem závislost 15:10 15:40 ideoprojekce 15:40 16:30 Druhy závislostí 16:30 16:45 Přestávka 16:45 17:15 Kazuistiky 17:15 17:40 ideoprojekce 17:40 18:10 Autogenní trénink 18:10 19:00 Prezentace odd. léčby závislostí 19:00 19:15 Diskuze a test Komunikace s pacientem v tíživé situaci/ těhotnou, rodičkou Mgr. Lenka Šilerová OS nelékařská zdravotnická povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik, ostatní zdravotnický personál komunikace neverbální komunikace stres empatie asertivita seznámit účastníky s významem správné verbální i neverbální komunikace s klientem vyskytujícím se v tíživé životní situaci, osvojit si komunikační techniky, kterými pomohou zvládat zátěžové, emocionálně vypjaté a nečekané situace ve styku s pacientem/klientem přednáška, skupinová práce, konkrétní techniky, interaktivní výuka Pojem komunikace, druhy komunikace a její význam v kontaktu s pacientem/klientem Specifické rysy v psychice pacienta/těhotné, rodičky v tíživé situaci ýznam empatického přístupu ke klientovi v tíživé situaci Nácvik specifických komunikačních technik Techniky psychoterapie sloužící ke zvládnutí emocionálně vypjatých situací Péče o pacienta s Alzheimerovou chorobou Jana Hauerová, DiS. OS fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent Alzheimerova choroba ošetřovatelská péče edukace seznámení účastníků s problematikou Alzheimerovy choroby, zásadami péče o pacienty postižených touto chorobou přednáška, seminář 15:00 16:30 Úvod do problematiky, charakteristika Alzheimerovy choroby 16:30 16:45 Přestávka

19 16:45 17:30 Péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou, ošetřovatelská anamnéza, vyšetřovací škály, péče o kognitivní funkce 17:30 18:45 Edukace rodiny 18:45 19:15 Diskuze, shrnutí Prevence agresivity a problémového chování u osob s mentálním postižením OS Bc. Jan Semdner fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent agresivita mentální postižení problémové chování seznámení účastníků s problematikou agresivního chování u osob s mentálním postižením, s možnostmi zvládání těchto situací přednáška, seminář 15:00 16:30 Prevence agresivity a problémového chování u lidí s mentálním postižením, vymezení základních pojmů a problémů, souběh problémového chování a mentální retardace 16:30 16:45 Přestávka 16:45 17:30 Chování lidí s mentálním postižením z pohledu psychoterapeutických směrů 17:30 18:00 Prevence a zvládání problémového chování uživatelů služeb 18:00 18:20 Psychofarmakologie 18:20 18:45 Psychoterapeutické postupy při zvládání problémového chování 18:45 19:15 Doporučený postup v případě problémového chování klienta, shrnutí Kompenzační pomůcky pro pacienty s postižením sluchu Jana Hauerová, DiS. OS fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, zubní technik, dentální hygienistka, klinický logoped, farmaceutický asistent, biomedicínský inženýr a technik, radiologický technik, radiologický fyzik kompenzační pomůcky poruchy sluchu edukace seznámení účastníků s problematikou sluchově postižených, přístupem k jedincům s tímto postižením, používáním kompenzačních pomůcek přednáška, seminář Postižení sluchu Přístup k jedincům s tímto postižením Přestávka Kompenzační pomůcky a jejich používání Edukace pacientů s postižením sluchu Shrnutí, diskuze - 18

20 Dětská agresivita OS Bc. Lenka Šlechtová sociální pracovníky, nelékařské zdravotnické pracovníky všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, dentální hygienistka, klinický logoped, zájemce o tuto tématiku vývoj dítěte - životní potřeby - odpovědnost rodičů temperament - výchova rodičovská - výchova institucionální aktivita hyperaktivita - stres seznámení se s obecnou problematikou dětské agresivity, od prvních životních podnětů po školní věk a dospívání přednáška, seminář vlastní zkušenosti, diskuze, interaktivní výuka Dětská agresivita Aktivita embryí, rozdíly mezi miminky, první životní podněty (0 3 měsíce), 3 9 měsíců, první provokace 9 18 měsíců, záchvaty vzteku 18 měsíců 3 roky Přestávka Neslušná slova, mateřská škola 3 5 let, chlapci a dívky, uvážená agresivita 7 12 let Dospívání/hormony, hledání nového já, samota, autoagresivita, agresivita a rozchod rodičů, zvládnutá agresivita Kazuistiky Násilí páchané na seniorech (battering) Mgr. Simona Bejvlová OS sociální pracovníky, policisty, učitelé, nelékařské zdravotnické pracovníky všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, ortotik protetik, klinický logoped, zájemce o tuto tématiku stáří špatné zacházení - týrání seniorů senior jako oběť trestného činu postup při špatném zacházení se starými lidmi orientovat se v této problematice, seznámit se s obsahem špatného zacházení, naučit se rozpoznat špatné zacházení, znát právní rámec špatného zacházení se staršími lidmi, umět využít získané poznatky v praxi přednáška, seminář zkušenosti, diskuze, kasuistiky, interaktivní výuka Pojem násilí Tělesné, psychické a sociální změny u stárnoucího člověka Co je špatné zacházení, týrání seniorů Jak zjistit špatné zacházení, příklady přímých a nepřímých otázek Přestávka Jak postupovat při podezření na špatné zacházení se staršími osobami Jak může vypadat model moci a dohledu nad obětí Senior jako oběť a svědek trestného činu Právní rámec špatného zacházení se staršími lidmi

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Umění úspěšné komunikace Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci,

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Konfliktní a stresové situace a jak se s nimi vyrovnat Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. kritiky a hněvu.

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. kritiky a hněvu. KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Jak zvládat komunikační bariéry + vhodné používání Vážené dámy a vážení pánové, kritiky a hněvu. dovolujeme

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Umění úspěšné komunikace Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Management a ekonomika ve zdravotnictví

Management a ekonomika ve zdravotnictví Chcete vědět, co nás čeká a co nás (asi) nemine v českém zdravotnictví? Přihlaste se do 3 týdenního kurzu, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Zlínský kraj IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Mgr. Dagmar Klimentová NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ NA ROK 2010 Kurz komunikativní dovednosti zdravotnického pracovníka Určeno: zdravotnickým pracovníkům

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Důležité upozornění: Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho zdravotnického povolání. V případě žádosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny Ing. Markéta Bartůňková Základní metodiky k nákladovému oceňování hospitalizačních případů KLASIFIKACE ANALYTICKÝCH ÚČTŮ TYPOLOGIE ŘEŽIJNÍCH STŘEDISEK

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 AKREDITOVANÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ UNIPA uděluje za tuto akci 8 kreditů URČENO PRO: porodnické týmy i jednotlivce/kyně porodní asistentky, neonatology/žky, pediatry/ičky

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková

Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková, IČ 70945349 (dále jen ŠKOLA ZAD MARIE ZEMÁNKOVÉ) 1. Objednávat

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 145/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2012. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. Informace: www.inline.cz, e-mail: inline@inline.cz, tel.

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. Informace: www.inline.cz, e-mail: inline@inline.cz, tel. KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Jak asertivně ustát svoje práva + trénink. Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou Břetislav Brejcha & Jaroslav Šejvl Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí Obsah prezentace Legislativa v oblasti

Více