w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str."

Transkript

1 w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. 3 Jak bylo voleno v letošních komunálních volbách Ve dnech probìhly komunální volby do zastupitelstev obcí pro období Mìsto Strakonice mìlo 28 volebních okrskù. Kandidovalo 12 volebních stran a volièi mìli moānost vybírat z 231 kandidátù, z toho bylo 165 muāù (71,43 %) a āen 66 (28,57 %). Nejstaršímu kandidátovi bylo 77 let (kandidát za Slušnost a jistoty pro Strakonice) a nejmladší byli dva studenti ve vìku 19 let (kandidát za Èeskou stranu sociálnì demokratickou a za Slušnost a jistoty pro Strakonice). Nejvíce muāù kandidovalo ve vìku 60 a více let (16,02 %) a āen také tak (6,49 %). Prùmìrný vìk kandidátù byl 48,38 let. K volebním urnám pøišlo témìø sedm tisíc sedm set oprávnìných volièù, coā je zhruba 41 %. Celkem bylo platných hlasù. Nejvíce hlasù získala Slušnost a jistoty pro Strakonice, druhá byla Èeská strana sociálnì demokratická, tøetí TOP 09, ètvrtá Obèanská demokratická strana, dále pak Komunistická strana Èech a Moravy, Volba pro mìsto, Strakonická Veøejnost, Suverenita blok J. Bobošíkové, Køes anská demokratická unie Èeskoslovenská strana lidová, Nezávislí, 4 vize a Strana zelených (viz uvedená tabulka). Ve støedu probìhlo ustavující zastupitelstvo v domì kultury za pøítomnosti Výsledky hlasování podle volebních stran Hlasy Pøepoètené % abs. v % platných hlasù Poèet mandátù 1 Slušnost a jistoty pro Strakonice ,00 20, Èeská strana sociálnì demokratická ,52 16, TOP ,09 13, Obèanská demokratická strana ,65 12, Komunistická strana Èech a Moravy ,21 10, Volba pro mìsto ,06 8, Strakonická Veøejnost ,54 7, Suverenita blok J. Bobošíkové ,49 3,48 9 Køes anská demokratická unie Èeskoslovenská strana lidová ,27 3,27 10 Nezávislí ,66 2, vize ,19 2,70 12 Strana zelených 473 0,32 1,70 Zdroj: jedenadvaceti èlenù zastupitelstva a nìkolika desítek obèanù. Poèet èlenù zastupitelstva byl stanoven pøedchozím zastupitelstvem. Èleny zastupitelstva jsou: za Slušnost a jistoty pro Strakonice Ing. Pavel Vondrys, Ing. Pavel Pavel, Ing. Jiøí Treybal, Mgr. Ivana Parkosová, Eva Rabová; za Èeskou stranu sociálnì demokratickou Mgr. Josef Samec, Mgr. Jaroslava Cháberová, Mgr. Emanuel Pavelka, Ing. Ludìk Joza; za TOP 09 PhDr. Ivana Øíhová, Mgr. Miroslav Hlava, MUDr. Michal Pelíšek; za Obèanskou demokratickou stranu RNDr. Ladislav Havel, Ing. Ludvík Nìmejc, Radek Chvosta; za Komunistickou stranu Èech a Moravy Milada Vlasáková, Václav Šrámek; za Volbu pro mìsto MUDr. Josef Vávra, Josef Štrébl; za Strakonickou Veøejnost Mgr. Bøetislav Hrdlièka, Milan Jungvirt. Tajnou volbou byl zvolen starosta mìsta Ing. Pavel Vondrys se 14 hlasy (Slušnost a jistoty pro Strakonice), dále pak dva místostarostové PhDr. Ivana Øíhová s 18 hlasy (TOP 09) a Ing. Pavel Pavel se 14 hlasy (Slušnost a jistoty pro Strakonice) a ètyøi radní Mgr. Josef Samec (ÈSSD), Mgr. Jaroslava Cháberová (ÈSSD), Mgr. Emanuel Pavelka (ÈSSD) a Ing. Ludìk Joza (ÈSSD). Váāení spoluobèané, pøišel opìt adventní èas, který navozuje atmosféru nejkrásnìjších svátkù v roce, na které se tìší dìti i dospìlí. Nedá se pøehlédnout vánoèní výzdoba, kterou vidíme kolem sebe, nemùāeme ani pøeslechnout koledy, které znìjí kolem nás. Vánoce mají také svou vùni. Vùnì, které se linou z jednotlivých obydlí, kdyā se peèe vánoèní cukroví, vùnì ze smoly a jehlièí, které provoní naše byty s pøineseným stromeèkem a chvojím, ale i vùnì charakteristická pro zapálené svíèky nebo prskavky. I kapr chutná o Vánocích jinak a víc neā kdykoliv jindy v prùbìhu roku. Vánoce nám pøinášejí po celoroèním shonu i trochu uklidnìní. Setkáváme se se svými blízkými a pøáteli a máme nyní na sebe vzájemnì èas, který mnohdy jindy marnì hledáme. V èase Vánoc se zmíròují i všechny trampoty, které nás v prùbìhu roku potkaly. Prostì vánoèní èas nemùāe nic nahradit. Váāení spoluobèané, dovolte mi, abych vám všem popøál krásné, klidné proāití vánoèních svátkù i celého pøedvánoèního období. Do nového roku vám pøeji hodnì zdraví, štìstí a jen samé pozitivní vìci. Pokoj všem lidem dobré vùle pøeje Pavel Vondrys, starosta A co øíci závìrem? Pøejeme všem zvoleným zastupitelùm mnoho úspìchù pøi zodpovìdném rozhodování ve prospìch mìsta. Redakce Zpravodaje Poèet èlenù v RM 1

2 154. jednání dne zprávy z radnice RADA MĚSTA STRAKONICE Příspěvky pro kulturu Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù ve výši: ,- Kè Nadaènímu fondu Gymnázia Strakonice na úhradu nákladù výmìnného pobytu Pìveckého sboru Gymnázia Strakonice v nìmeckém Erkelenz v záøí, 8.000,- Kè DDM Strakonice na pøípravu tvùrèích dílen a Mikulášské nadílky, 3.000,- Kè MC Beruška na akci k 5. výroèí zaloāení, 5.000,- Kè Taneènímu klubu Ètyølístek, o. s., na úhradu nákladù pro Taneèní soutìā pod vánoèním stromem v Øepici dne Dřevo z lesů města Na základì vyhodnocení nabídky souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na odkup døevní hmoty s panem Radkem Kubernou, Pracejovice, za cenu ,- Kè (bez DPH). Výzva pro pořadatele kulturních akcí Poøádáte koncert èi jinou kulturní akci, která èasovì pøesahuje 22. hodinu? Chcete povolit výjimku z obecnì závazné vyhlášky? Pøijïte si pro formuláø āádosti do mìstského informaèního centra na Velkém námìstí 2 nebo si ho stáhnìte z a vyplnìný ho zaneste do mìstského informaèního centra, popøípadì ho zašlete na adresu podatelny Mìstského úøadu Strakonice, Velké námìstí 2. Vaše āádost bude projednána radou mìsta. Lucie Šerlová, MIC 156. jednání dne Ředitelka MŠ Šumavská Na základì výsledkù konkurzního øízení jmenovala rada mìsta s platností od do funkce øeditelky MŠ Šumavská paní Nadìādu Tesaøovou. Vyhlášení konkurzního øízení a jmenování øeditelky MŠ Šumavská je jednou z povinností, kterou mìstu ukládá zákon v souvislosti s rozdìlením ZŠ a MŠ Pováāská na dvì samostatné pøíspìvkové organizace. Ve vztahu k rodièùm a dìtem, které tuto mateøskou školu navštìvují, se jedná pouze o administrativní záleāitost, nic se pro nì nemìní. ZŠ Povážská v listopadu Zajímá vás, co se aktuálnì odehrává na stavbì nové základní školy ve Strakonicích? Jak a zda pokraèují stavební práce? O odpovìï jsme poāádali Libora Kulíøe, povìøeného stavebním dozorem: V budovì prvního stupnì byly v listopadu dokonèovány vnitøní rozvody a instalace a pøipravovala se pokládka podlah. Dokonèovaly se také vnitøní omítky a souèasnì se pracovalo na fasádì a zateplení objektu. Celý pavilon je napojen na zdroje energií i teplovod. Budovala se také nosná konstrukce budoucí školní jídelny a kuchynì. Hotovy jsou základy pod objekt tìlocvièny. Viditelný stavební ruch se pøesunul na stavbu objektu druhého stupnì. elezobetonová nosná konstrukce budovy je jiā z velké èásti hotová. Irena Malotová, PR Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu Pøesnì 746 lavièek rùzného stáøí i kvality byste mohli dnes najít na území mìsta Strakonice. Nejvíce jich je umístìno v Rennerových sadech, unavení chodci zde mohou usednout na 72 lavièky. Jen o necelou dvacítku ménì tohoto venkovního nábytku mají k dispozici obyvatelé sídlištì Mír a vyhledávaná turistická atrakce strakonický hrad s pøilehlými parèíky nabízí posezení na 38 lavièkách. Podle informací mìstského architekta Davida Andrlíka se pøedpokládá, āe starší jiā rozbité kusy budou postupnì vymìnìny za nové. Oprava ponièené lavièky totiā obvykle stojí nejménì polovinu ceny, kterou zaplatíte za lavièku novou. Navíc døevo pouāívané u starších typù nemá dlouhou āivotnost. Nové lavièky, kterými jsou jiā nyní nahrazovány staré kusy NABÍDKA BYTOVÝCH JEDNOTEK K PŘÍMÉMU PRODEJI Rada mìsta na svém jednání dne , , rozhodla obsadit níāe uvedené bytové jednotky pøímým prodejem do osobního vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní, na základì nejvyšší nabídky: byt è. 008 o velikosti 1+1 v èp. 580, ul. Svatopluka Èecha, Strakonice I, o výmìøe 67,20 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 3. ledna 2011 v hodin v malé zasedací síni MìÚ Strakonice. byt è. 015 o velikosti 1+0 v èp. 1142, 1. máje, Strakonice I, o výmìøe 29,00 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 3. ledna 2011 v hodin v malé zasedací síni MìÚ Strakonice. byt è. 024 o velikosti 3+1 v èp. 1239, ul. Mládeānická, Strakonice I, o výmìøe 79,20 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 3. ledna 2011 v hodin v malé zasedací síni MìÚ Strakonice. byt è. 001 o velikosti 1+1 v èp. 427, ul. Chelèického, Strakonice I, o výmìøe 65,30 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 3. ledna 2011 v hodin v malé zasedací síni MìÚ Strakonice. Bliāší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. VYDÁVÁNÍ RYBÁØSKÝCH A LOVECKÝCH LÍSTKÙ Upozoròujeme, āe rybáøské a lovecké lístky se budou vydávat do støedy , pak bude pokladna uzavøena. Bliāší informace poskytne Václav Tlapák, odbor āivotního prostøedí MìÚ Strakonice, tel.: , v revitalizovaných èástech mìsta, mají hliníkovou konstrukci a jsou vyrobeny z tropického døeva. Díky tomu jsou odolnìjší vùèi povìtrnostním vlivùm, Foto: Archiv MìÚ dodává architekt. Cena takové lavièky se pohybuje kolem šesti aā sedmi tisíc korun. Rozhodnutí o tom, kam se lavièka umístí, není záleāitostí jednotlivce. Zvláštì potom v místech, odkud mohou lidé na nich sedící rušit své spoluobèany. Obèas øešíme situaci, kdy nás nájemníci bytù nebo majitelé domù āádají o odstranìní lavièky pod svými okny. Jsou to zejména pøípady, kdy se na lavièkách scházejí kuøáci, hluèná mládeā nebo je vyuāívají ke spánku opilci èi bezdomovci. Proto o umístìní lavièek v obytné zónì rozhodujeme aā po jednání s obyvateli domù, vysvìtluje Jaroslav Bašta z odboru rozvoje MìÚ Strakonice. Tak tomu bylo také v pøípadì upravovaného vnitrobloku v Bezdìkovské ulici, kam by mìly být instalovány ètyøi nové lavièky. Odbor rozvoje øeší také opaèné pøípady, kdy si obèané vyāádají umístìní lavièky tam, kde pøedtím nebyla a kde ji postrádají. Tak to bylo napøíklad na zastávce u pivovaru. Díky podnìtu od obèanù jsme chybìjící lavièku nechali umístit, øíká Jaroslav Bašta. Máte pocit, āe také vám chybí na oblíbeném èi frekventovaném místì lavièka? Víte o lavièkách, které byste rádi vyuāívali, ale jejich stav uā je špatný? Dejte nám vìdìt. Napište na menu obèan rubrika dotazy námìty pøipomínky nebo pøímo mìstskému architektovi Irena Malotová, PR

3 Český rozhlas získal unikátní zvukový záznam ze Strakonic Èeský rozhlas získal ze Strakonic unikátní zvukový záznam, který pøináší autentickou výpovìï o vzrušených událostech srpna 1968, kdy naši republiku obsadila vojska tehdejší Varšavské smlouvy. Zvukaø a technik Strakonické televize Jaroslav Landsinger pøitom cennou nahrávku objevil shodou š astných náhod. Došlo k tomu pøi digitalizaci zvukových záznamù, které od Josefa Reāného pro potøebu expozice dudáctví zakoupilo Muzeum støedního Pootaví, vysvìtlil Jaroslav Landsinger. Na jednom z magnetofonových páskù jsem mezi stopami nejprve našel nahrávku vysílání Okresního studia rozhlasu po drátì z roku 1967, kde se redaktor zmiòuje rovnìā o uvítání spøátelených vojsk Varšavské smlouvy, která pøijela na cvièení Vltava. A další nahrávka pocházela z 21. srpna 1968, kdy stejná vojska naši Fórum zdravého města počtvrté Témìø stovka obèanù se sešla v polovinì listopadu v Maltézském sále strakonického hradu na IV. fóru zdravého mìsta. Úèastníci diskutovali nad nejpalèivìjšími problémy Strakonic a pøinesli celou øadu námìtù na zlepšení āivota ve mìstì. Spoleènì pak pojmenovali deset nejvìtších problémù, jejichā øešení by mìlo být prioritní, a také rozhodli o nejuāiteènìjší aktivitì, která byla odmìnìna finanèním pøíspìvkem deset tisíc korun. Problémy, které je tøeba øešit: omezit parkování na Velkém námìstí, dobudovat cyklostezku Strakonice Nový Draāejov Katovice, finanèní podpora osobní asistence, více kulturních akcí v areálu hradu zejména v turistické sezonì, revitalizovat prostory kolem ulic Dukelská, Heydukova, parku u Švandy Dudáka, zvýšit kapacitu parkovacích míst ve mìstì, vytvoøit nové prostory pro ÈÈK, chránìné bydlení pro zdravotnì postiāené, pøístavba divadelního sálu v domì kultury, øešit psí exkrementy. O tom, nakolik tyto problémy skuteènì obyvatele Strakonic tíāí, rozhodne ještì anketa uveøejnìná na stranì 9 tohoto Zpravodaje. Ètenáøi mohou vybrat z dvanácti témat vzešlých z fóra deset nejdùleāitìjších. Se stavem jejich øešení budou pak obèané seznámeni pøi dalším diskusním fóru. Pøekvapení doprovázelo udìlení šeku pro nejuāiteènìjší aktivitu. Mìsto pøipravilo kromì desetitisícové dotace také šek tøítisícový a dva šeky dvoutisícové, aby āádná z uāiteèných iniciativ nezùstala neodmìnìna. V hlasování byla vybrána aktivita Centra zdravotnì postiāených èinnost pùjèovny kompenzaèních pomùcek. Centrum darovalo tento šek na práci ÈSOP. Zástupci ÈSOP od mìsta pøevzali šek na 3000 korun, který vìnovali MC Beruška. Dvoutisícový šek èekal na skauty a taktéā na MC Beruška. To jej vzápìtí darovalo prvnímu v poøadí Centru zdravotnì postiāených. I kdyā se vzniklá situace zdála být ponìkud nepøehlednou, byla úèastníky fóra ocenìna mimoøádným potleskem. Irena Malotová, PR republiku obsadila. Redaktoøi popisují situaci na Strakonicku a v anketì zjiš ují názory místních obyvatel. Nahrávka z roku 1968 byla poøízena na celostopém magnetofonu. Pozdìji byl tento pásek pøehrán na ètyøstopém magnetofonu, ale v prostoru, který jednotlivé stopy oddìluje od sebe, zùstal pùvodní záznam zachován. Pøestavil jsem výšku snímací hlavy, záznam vyèistil prostøednictvím mixáāního pultu a pak se tuto nahrávku podaøilo zdigitalizovat, upøesnil J. Landsinger, který letos v listopadu nahrávku po dohodì s Muzeem støedního Pootaví nabídl Èeskému rozhlasu. Tam archivní záznam vzbudil velký zájem s ohledem na to, āe jde o poøad místního studia, který mohli slyšet pouze posluchaèi rozhlasu po drátì ve Strakonicích, Volyni, Vodòanech a Blatné. V Èeském rozhlase byl tento záznam zaøazen do zvukového archivu a bude vyuāíván v tematicky zamìøených poøadech. Redakce STTV zprávy z města Dìtští zastupitelé se v termínu od do zúèastnili adaptaèního kurzu na Nových Hutích. Pod vedením odboru školství a cestovního ruchu a ve spolupráci s obèanským sdruāením PREVENT, o.p.s., byl pøipraven intenzivní program plný her a soutìāí, který byl zamìøen nejen na týmovou práci a vytváøení podmínek pro zlepšení práce v dìtském zastupitelstvu. Èleny dìtského zastupitelstva ve školním roce 2010/2011 jsou: Michaela Hálová, Johana Kubíèková, Petr Dvoøák, Adéla Friedelová, Michaela Grossová, Jakub Jeāek, Tereza Plaèková, Josef Štrobl, Pavel Tùma, Karolína Vlasáková, Magdalena Piherová, Adam Vrchlavský, Martin Bašta, Kateøina Jeníèková, Richard Plojhar, Zdenìk Rod, Monika Jirsová, Jan Michalik, Zuzana Holubová, Tereza Masopustová, Tereza Koutenská. Starostou byl zvolen Zdenìk Rod a místostarostkou Kateøina Jeníèková. Mladí zastupitelé se dohodli, āe pro letošní rok zvolí volnìjší hlavní téma, kterým bude noèní strakonický hrad. Michaela Zábranská, odbor školství a CR Autobusová zastávka v ulici Husově V souvislosti s rekonstrukcí Velkého námìstí došlo k pøemístìní autobusových zastávek linkové dopravy smìøující západním smìrem (Støelské Hoštice, Mnichov, Volenice, Zvotoky, Strašice ) do ulice Husovy. K této zmìnì bylo potøeba souhlasu Policie ÈR, kde bylo pøislíbeno provedení zálivu na silnici III/1737 (Husova ulice). S ohledem na intenzitu dopravy a charakter pøeváānì nastupujících (delší stání na zastávce) není moāné provádìt zastavení v jízdním pruhu. Jiné vhodné místo na umístìní zastávek mimomìstské autobusové dopravy se nenašlo (vybudování zastávkového zálivu pod nemocnicí v ulici Lidické by bylo problematické, zastavování na komunikaci zde nebylo povoleno). Václav Býèek, vedoucí odboru dopravy Upozornění pro řidiče Do konce letošního roku je nutné vymìnit øidièské prùkazy vydané do 1. ledna Nový øidièský prùkaz bude āadateli vydán nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání āádosti na pøíslušném pracovišti obecního úøadu, tedy na odboru dopravy MìÚ Strakonice. Pøi zkrácené lhùtì (do 5 pracovních dnù) musí hradit správní poplatek ve výši 500,- Kè. adatel musí mít s sebou platný doklad totoānosti (obèanský prùkaz nebo pas), jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm a øidièský prùkaz, kterému konèí platnost. Odbor dopravy Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu Káāou vodu a pijí víno? Nikoliv. Vedení strakonické radnice si ve støedu 10. listopadu 2010 pøipilo vodou z mìstského vodovodu. Úøad mìsta totiā poøídil tøicet sklenìných dābánù ozdobených mìstským znakem a nápisem Pøípitek strakonickou vodou. Foto: Archiv MìÚ naše pitná voda. Ty doplòuje ještì 102 sklenic, do nichā bude voda ze dābánkù rozlévána na nejrùznìjších akcích mìsta a mìstského úøadu. Je to zatím jeden z prvních krokù, kterými chceme propagovat a podporovat pití vody z mìstského vodovodu, øíká tajemník Mìstského úøadu ve Strakonicích Jan Tùma. O kvalitì místní pitné vody jsme jiā informovali na webových stránkách mìsta i v mìstském Zpravodaji. V mnoha ukazatelích se totiā voda ve Strakonicích mùāe kvalitou srovnávat s vodou urèenou pro kojence. Pití vody z vodovodu je levné, zdravé a ekologické. První velkou akcí, kde jsme úèastníkùm nabídli vodu z vodovodu v nových sklenìných dābánech, bylo diskuzní Fórum zdravého mìsta, dodává Jan Tùma. Irena Malotová, PR 3

4 informace 4 Městská policie Strakonice Více neā devìt stovek èísel jednacích jsme zaregistrovali bìhem mìsíce øíjna. Osm podezøení z trestné èinnosti bylo pøedáno Policii ÈR, v dopravì øešili stráāníci více neā tøi sta sedmdesát pøestupkù, na úseku veøejného poøádku tøicet jeden pøestupek. Na základì oznámení jsme vyráāeli k více neā jednomu stu sedmdesáti pøípadùm. Do útulku putovalo ètrnáct pejskù. Pøedali jsme více neā padesát zjištìných komunikaèních závad. Naše podìkování patøí pozornému muāi, který nás dne v dopoledních hodinách upozornil na èlovìka, který nakládal z pøepadu u rybníku Bla ák kovovou møíāku do vozidla a jiā z místa odjíādìl. Stráāníci muāe zastihli v kovošrotu v ulici Heydukovì, kde chtìl kovový odpad prodat. Vzhledem k tomu, āe stráāníci pojali podezøení z trestného èinu, pøedali celou záleāitost i s pachatelem Policii ÈR. K opilému muāi jsme byli pøivoláni ve veèerních hodinách dne do budovy ÈD. Muā, který leāel na lavièce, se po probuzení choval k hlídce mìstské policie tak agresivnì, āe mu museli stráāníci nasadit pouta. Namìøená hodnota alkoholu u dotyèného byla alarmující, 3.58 promile alkoholu v krvi. Ošetøující lékaø po pøevozu do nemocnice rozhodl, āe muā není ani ve stavu, kdy by byl schopen pøevozu do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice do Èeských Budìjovic. Ke konfliktu mezi hosty došlo krátce pøed pùlnocí dne v jednom restauraèním zaøízení. Pøivolaná hlídka mìstské policie provedla do pøíjezdu hlídky Policie ÈR kontroly totoānosti jak napadeného muāe, tak i útoèníka. Poté oba kohouty pøedali hlídce Policii ÈR. Blokovou pokutu vyfasoval osmnáctiletý mladík ze Strakonic v èasných ranních hodinách dne Kamerový systém totiā zachytil jeho poèínání v ulici Lidické, kdy úmyslnì povalil zábrany oddìlující chodník od staveništì. Hlídku RZS museli pøivolat stráāníci mìstské policie v ranních hodinách dne k sedmadvacetileté āenì, která byla nalezena na chodníku pøed jedním ze strakonických barù. Vzhledem k tomu, āe na pøístroji znaèky Dräger byla namìøena hodnota 3,16 promile alkoholu v krvi a āena nebyla schopna jakékoli komunikace s okolím, byla následnì pøevezena do nemocnice, kde zùstala. Podávání alkoholických nápojù bylo zjištìno hlídkou mìstské policie ve veèerních hodinách dne pøi kurzu taneèních v Domu kultury ve Strakonicích. Obsluhující personál byl po tomto zjištìní stráāníky pokutován. Podìkování patøí oznamovateli, který nás ve veèerních hodinách dne upozornil na dva mladíky, kteøí nesli vìtší mnoāství kabelù. Oba chlapce po oznámení zaregistroval stráāník i na kamerovém systému a hlídka je poté kontaktovala pøímo na místì samém. Stráāníky bylo zjištìno, āe se jedná o vìtší mnoāství zbytkù telefonních kabelù, které chlapci nalezli u jedné z popelnic v ulici Sokolovská. Ve veèerních hodinách dne byla pøivolána hlídka mìstské policie do jednoho z marketù, kde mìlo dojít k drobné krádeāi. Stráāníci zjistili, āe zde muā odcizil zboāí v hodnotì 22,- Kè. Vzhledem k tomu, āe však jiā byl v minulosti za majetkový trestný èin odsouzen, jeho poèínání bylo z pøestupku pøekvalifikováno Policií ÈR na trestný èin. Kdyā kolem ètvrté hodiny ranní dne provádìla hlídka mìstské policie kontrolu v ulici Zahradní, uvidìli na køiāovatce s ulicí Zvolenskou dvì motorová vozidla po autonehodì, obì bez øidièù. Pak pøišel jedenadvacetiletý mladík, který uvedl, āe pøi øízení jednoho z vozidel narazil do zaparkovaného vozidla. Následné šetøení jiā dále probíhalo v reāii nehodové skupiny PÈR. Krátce po pùlnoci dne zasahovala hlídka mìstské policie pøed nákupním centrem Hvìzda, kde došlo k šarvátce mezi nìkolika osobami. Útoèníci, kteøí napadali jednoho z mladíkù, byli stráāníky uklidnìni, a vzhledem k tomu, āe napadený chtìl podat trestní oznámení, byli všichni pøedáni do rukou Policie ÈR. Kvapem se pøiblíāilo období adventu, období vánoèních svátkù. Jako kaādoroènì uvidíte i v letošním roce naše stráāníky pøed jednotlivými markety, kterak dohlíāejí na vaše vozidla, na to, aby nakupování dárkù nejbliāším se pro vás nestalo noèní mùrou. Pøesto všechno vás chci poāádat o bdìlost pøi pobíhání mezi regály, o to, abyste nenechávali košíky s penìāenkami bez dozoru, abyste nenechávali zbyteènì dárky ve vozidlech na viditelných místech, abyste nedali lapkùm šanci pokazit svátky klidu a pohody. A my vám v tom budeme nápomocni. Všem spoluobèanùm pøejí klidné svátky a š astný nový rok všichni zamìstnanci Mìstské policie Strakonice. Milan Michálek velitel stráāníkù MP Strakonice Strakonice na televizních obrazovkách Zaujaly vás dokumentární poøady o Strakonicích vysílané v uplynulých mìsících nebo jste Toulavou kameru ze strakonického hradu na ÈT 1 ani Cyklotoulky po našem mìstì a okolí na Public TV nevidìli? Zajímá vás zpravodajství Strakonické televize, ale váš pøijímaè nemá kabelové pøipojení a pravidelné vysílací èasy na Public TV vám nevyhovují? Pak neváhejte vyuāít internetu. Staèí si do vyhledávaèe zadat internetovou adresu a pod menu i-vysílání vybrat z programové nabídky poøad podle dne a èasu odvysílání. Napøíklad Toulavá kamera ze strakonického hradu byla v televizi na jednièce v nedìli Televizní Cyklotoulky s Michalem Janèaøíkem po Strakonicích a okolí, které mìly svou premiéru na Public TV, najdete na webových stránkách Poøad zde bude ke staāení po celý rok. Také zpravodajský blok Strakonické televize mùāete sledovat prostøednictvím internetu. Na stránkách (pøípadnì naleznete v menu Vysílání strakonické televize kromì aktuálních informací i zprávy a reportáāe za poslední ètyøi roky. Adventní trhy pod Rumpálem Pátek 3. prosince hod. Zahájení trubaèi ZUŠ hod. Malý sbor ZŠ Èelakovského, sdruāení Mág a Denní stacionáø pro mentálnì postiāené dìti, mládeā a dospìlé Strakonice hod. Mladá dudácká muzika hod. Prácheòský soubor písní a tancù hod. Andìlské svìtlo pod Rumpálem Sobota 4. prosince hod. Dva snìhuláci o Vánocích Lidušèino divadlo (Rytíøský sál) hod. Péro za kloboukem hod. Trnuchy āenské vokální trio hod. Péro za kloboukem hod. Vernisáā k výstavì fotografií Petra Strbaèky S Photoartem na cestách po Støední Asii (Maltézský sál) hod. Strakonická dudácká muzika hod. Babský sbor Poøíèí hod. Kašpárkovy pohádky Divadélko PIKY PIKY (Rytíøský sál) hod. Nektarka Strakonice hod. Mikulášská nadílka zakonèená ohòostrojem hod. Vánoèní koncert skupiny Holba Plzeò Støedovìká hudba (Rytíøský sál) hod. Táborští Poulièníci Nedìle 5. prosince hod. Kocour v botách Divadlo Elf (Rytíøský sál) hod. Pianko hudební skupina hod. Jan Bondra flašinet hod. Pošumavská dudácká muzika hod. Ukonèení trhù

5 kulturní akce Program na prosinec 2010: Støeda 1. prosince VÁNOÈNÍ KONCERT ZUŠ STRAKONICE Dùm kultury a hod. Ètvrtek 2. prosince Divadelní spoleènost Julie Jurištové ÈERTÙV ŠVAGR Školní pøedstavení pro dìti I. stupnì ZŠ. Dùm kultury 8.30 a hod. Pátek 3. prosince Divadelní pøedplatné Divadelní spoleènost Jana Hrušínského, Divadlo Na Jezerce N. V. Gogol: ENITBA Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Marek Taclík, Miluše Šplechtová, Jan Hrušínský, Miroslav Vladyka, Zdenìk Hruška, Vìra Kubánková, Roman Štabròák, Martin Sitta, Tereza Nìmcová, Jiøí Kaftan. Dùm kultury hod. Pátek 3. prosince nedìle 5. prosince ADVENTNÍ TRHY POD RUMPÁLEM Kompletní program naleznete na zvláštních plakátech. Støeda 8. prosince KONCERT ostravského písnièkáøe PEPY STREICHLA Rytíøský sál hod. Ètvrtek 9. prosince VÁNOÈNÍ KONCERT PÌVECKÝCH SBORÙ Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice, Fere Angeli ZUŠ Strakonice, Dìtský pìvecký sbor ZŠ F. L. È. Vstupenky v pøedprodeji MìKS. Dùm kultury hod. Sobota 11. prosince ZIMNÍ MIGHTY SOUNDS V prùbìhu jednoho veèera pøedstaví 5 kapel, všechny zásadní pilíøe letního festivalu v Táboøe: ska, punk, rock n roll, reggae i disko. FAST FOOD ORCHESTRA (ska reggae), PRAGUE CONSPIRACY (s èásteènì novým repertoárem, kde je více punku, disca a rocku), PUB ANIMALS (reggae), QUEENS OF EVERYTHING (punk rock n roll), ROCKET DOGZ (psychobilly). Dùm kultury hod. Nedìle 12. prosince TANEÈNÍ ODPOLEDNE S ANTONÍNEM TALAFOUSEM Z PROTIVÍNA Dùm kultury hod. Støeda 15. prosince VÁNOÈNÍ KONCERT PRÁCHEÒSKÉHO SOUBORU STRAKONICE Rytíøský sál hod. Ètvrtek 16. prosince KPH O VÁNOCÍCH ZPÍVÁM... Zpìvy vánoèní Evropy a klasické èeské a moravské koledy. Úèinkuje: vokálnì instrumentální soubor dobových nástrojù CHAIRÉ PØÍBRAM, umìlecký vedoucí Josef Krèek. Sólo zpìv: Eva Káèerková, Dominika Pilecká, Vladimír Matìjka a Karel Brynda. Rytíøský sál hod. Sobota 18. prosince VÁNOÈNÍ KONCERT PRÁCHEÒÁÈKU A ŠVANDOVY DUDÁCKÉ MUZIKY Dùm kultury hod. Nedìle 19. prosince Pohádkové pøedplatné Divadlo Lampion: SMOLÍÈEK PACHOLÍÈEK Dùm kultury hod. Úterý 21. prosince STRAKONICKÉ ZÁHADY A MYSTÉRIA ANEB NEBERTE TO VÁ NÌ Uvidíte nejlepší silvestrovské reportáāe z produkce STTV. Rytíøský sál hod. Pátek 31. prosince SILVESTROVSKÁ ROCKOVÁ NOC se skupinou STARÝ PSI Vstupenky jiā v pøedprodeji. Cena vstupenky 100,- Kè. Dùm kultury hod. 5

6 kulturní akce a program kina Pøíjemné proāití Vánoc a v pøíštím roce hodnì zdraví a štìstí pøeje MìKS Strakonice VÝSTAVA: S PHOTOARTEM NA CESTÁCH Výbìr fotografií z cest po Arménii, Kyrgyzstánu, Náhorním Karabachu, Rusku a Uzbekistánu. Vernisáā výstavy v sobotu od hod. Maltézský sál strakonický hrad VÁNOČNÍ COCA-COLA KAMION 2010 VE STRAKONICÍCH 11. PROSINCE HODIN POD HVĚZDOU KINO OKO STRAKONICE Støeda 1. prosince od a hod. USA, romantický/dobrodruāný, titulky, 140, 2D doporuèená pøístupnost: všem JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT vstupné: 80,- Kè Liz Gilbert (Julia Roberts), hrdinka snímku Jíst, meditovat, milovat je moderní āena, která se vydává poznávat a obdivovat krásy svìta a souèasnì se pokouší znovu najít a probudit své pravé já. Reāie: Ryan Murphy Hrají: Julia Roberts, James Franco, Richard Jenkins, Hrají: Viola Davis, Billy Crudup, Javier Bardem Falcon film Ètvrtek 2. prosince nedìle 5. prosince POZOR!!! jen od hod. USA, animovaná komedie, dabing, 96 doporuèená pøístupnost: všem MEGAMYSL 3D vstupné: 130,- Kè Tohle je konec klasických filmù o superhrdinech. Reāie: Tom McGrath Bontonfilm Ètvrtek 2. prosince støeda 8. prosince POZOR!!! od a hod. ÈR, èerná komedie, jen od hod. TACHO doporuèená pøístupnost: od 12 let ivot je o kaādém okamāiku. vstupné: 80,- Kè Reāie: Mirjam Landa Hrají: Daniel Landa, Olga Lounová, George Nicolas, Roman Pomajbo, Hrají: Martin Havelka, Christopher Rhithin, Julian Pindar, Rudolf Hrušínský ml., Hrají: Kamila Magálová, Rudolf Hrušínský nejml. ad. SPI Ètvrtek 9. prosince pondìlí 13. prosince od a hod. VB, dobrodruāný/pohádka/rodinný, dabing, 114, doporuèená pøístupnost: všem LETOPISY NARNIE: vstupné: 130,- Kè PLAVBA JITØNÍHO POUTNÍKA 3D Kouzelný svìt Narnie se vrací! Reāie: Michael Apted Hrají: Liam Neeson, Ben Barnes, Peter Dinklage Bontonfilm Úterý 14. prosince ètvrtek 16. prosince od a hod. ÈR, rodinná komedie, 90, 2D doporuèená pøístupnost: všem RODINKA vstupné: 110,- Kè Volné pokraèování kultovního seriálu Taková normální rodinka, která se vrací ke svým divákùm po více neā tøiceti letech! Reāie: Dušan Klein Hrají: Jana Štìpánková, Daniela Koláøová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Hrají: Lucie Vondráèková, Lenka Vlasáková, Josef Poláèek, Naïa Konvalinková, Hrají: Tereza Kostková, Petr Kostka ad. Falcon film Pátek 17. prosince nedìle 19. prosince od a hod. USA, akèní/dobrodruāný/sci fi/thriller, titulky, 82 doporuèená pøístupnost: všem TRON LEGACY 3D vstupné: 165,- Kè TRON: LEGACY je 3D high tech dobrodruāství zasazené do digitálního svìta, který je úplnì odlišný od èehokoli, co jste jiā na velkém plátnì vidìli. Reāie: Joseph Kosinski Hrají: Garrett Hedlund, Jeff Bridges, Olivia Wilde Falcon film Pondìlí 20. prosince støeda 22. prosince od a hod. USA, akèní komedie, titulky, 107, 2D doporuèená pøístupnost: od 12 let BENGA V ZÁLOZE vstupné: 80,- Kè Jde o pøíleāitost, jaká se naskytne jednou za āivot, ale mají na to, aby se jí chopili? Reāie: Adam McKay Hrají: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Michael Keaton, Hrají: Steve Coogan, Samuel L. Jackson Falcon film PØIPRAVUJEME NA LEDEN 2011: KPH NOVOROÈNÍ KONCERT Úèinkuje: Jihoèeská komorní filharmonie Èeské Budìjovice CESTOVÁNÍ S FOTOAPARÁTEM beseda s Garikem Avanesianem. Rytíøský sál strakonický hrad Jihoèeské divadlo: BÍLÝ TESÁK školní pøedstavení Dìtské pohádkové pøedplatné Divadlo Antonína Dvoøáka Pøíbram: STRAŠIDÝLKO Z METRWILLU Pøednáška M. MARTANA Rytíøský sál, strakonický hrad Pátek REPREZENTAÈNÍ PLES MÌSTA Dùm kultury hod TANEÈNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU Harmonika DUO Rytíøský sál strakonický hrad Divadelní pøedplatné STUDIO DVA Patrik Hartl: KLÁRA A BÁRA DÌTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Pátek ètvrtek Výstava reprodukcí obrazù KARLA GOTTA Maltézský sál strakonický hrad Ètvrtek 23. prosince nedìle 26. prosince POZOR!!! jen od hod. Belgie, komedie/dobrodruāný/animovaný, dabing, 90 dopor. pøístupnost: všem SAMMYHO DOBRODRUSTVÍ 3D Kdyā máš kámoše, je moāné úplnì všechno. Reāie: Ben Stassen SPI Ètvrtek 23. prosince nedìle 26. prosince POZOR!!! jen od hod. ÈR, pøíbìh podle skuteènosti, 80, 2D doporuèená pøístupnost: od 12 let PIKO vstupné: 80,- Kè Skuteèný pøíbìh drogy, která zmìnila svìt. Reāie: Tomáš Øehoøek Hrají: Ros a Novák, Miloslav König, Štìpán Benoni, Simona Zmrzlá, Hrají: Vanda Hybnerová, Adam Kraus, aj. Falcon film Pondìlí 27. prosince støeda 29. prosince od a hod. USA, komedie, dabing, 2D doporuèená pøístupnost: od 12 let FOTØI JSOU LOTØI vstupné: 80,- Kè e by se koneènì sblíāili? Aspoò kvùli dìtem? Reāie: Paul Weitz Hrají: Robert De Niro, Jessica Alba, Ben Stiller, Owen Wilson, Hrají: Dustin Hoffman, Harvey Keitel Bontonfilm Ètvrtek 30. prosince od a hod. USA/Španìlsko, romantická komedie, titulky, 98 doporuèená pøístupnost: od 12 let POZNÁŠ MUE SVÝCH SNÙ vstupné: 80,- Kè Romantická komedie, vypovídající o manāelství, rozvodech a nevìøe. Reāie: Woody Allen Hrají: Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Naomi Watts, Hrají: Gemma Jones, Josh Brolin, Lucy Punch Bioscop DÌTSKÉ SOBOTY Sobota 11. prosince POZOR!!! od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 65 doporuèená pøístupnost: všem KAMARÁDI Z TELEVIZE V. vstupné: 30,- Kè Z deníku opièáka Maka, Dobrodruāství na moøi, Velryba Decimálka brejlovec bez brýlí, Kosí bratøi jak kohout všechno zachránil, Kosí bratøi jak se kosové polepšili, O hajném Robátkovi jak pekli buchty a nevìdìli, āe jsou svatební, O hajném Robátkovi jak udìlali hanbu lišce Metýnce, Velryba Decimálka dobrodruāství na moøi, O hajném Robátkovi jak se pan Kotrè odkutálel, Jája a Pája jak pøipravili dárek. Sobota 18. prosince POZOR!!! od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 62 doporuèená pøístupnost: všem ÈERTOVSKÉ A HASTRMANSKÉ POHÁDKY vstupné: 30,- Kè O stateèné princeznì, Pohádka o kozlu Kokešovi, Èertovský gramofon, Vodnická pohádka, O vodníkovi Èepeèkovi støevíèky, O vodníkovi Èepeèkovi Hejkalova pomoc, Vodník ve mlýnì. KFP SENIORSKÉ STØEDY Støeda 8. prosince POZOR!!! od 9.30 hod. ÈR, komedie, 100, 2D promítání pro seniory a handicapované ROMÁN PRO MUE vstupné: 50,- Kè Podle vlastního bestselleru Román pro muāe napsal Michal Viewegh scénáø ke stejnojmenné komedii, která má všechny pøedpoklady stát se diváckým hitem podzimu. Reāie: Tomáš Baøina Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Táòa Pauhofová, Hrají: Jan Budaø, Filip Èapka, Agi Gubíková, Pavel Øezníèek Bontonfilm 24. PROSINCE A 31. PROSINCE NEHRAJEME Zmìna programu vyhrazena. 6

7 pozvánky ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA Zámek 1, Strakonice II tel.: , øeditelka: , poboèka za parkem: inf. centrum NO a EU: PROSINEC Tam, kde naplòují dny āivotem. Výstava fotografií. Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích je jediným zaøízením v Jihoèeském kraji, které poskytuje specializovanou hospicovou péèi nevyléèitelnì nemocným pacientùm. Výstava boøí mýty a pøedsudky o posledních chvílích èlovìka a ukazuje vhled do āivota hospice a jeho skrytých krás. ŠK, vstupní hala do Po èervené z Volynì pøes Bøezník na Luzný. Výstava o historii klubu èsl. turistù ve Volyni v letech ŠK, spoleèenský sál Mikulášská nadílka. Na všechny dìti se tìší Mikuláš s èertíkem. ŠK, dìtské oddìlení, hod Školení práce na PC. Tentokrát se podíváme na zoubek internetové komunikaci, konkrétnì na ICQ a Skype. Pro omezenou kapacitu āádáme zájemce, aby se na vybrané termíny (dopolední èi odpolední kurz) pøihlašovali, a to buï osobnì Fokus Písek, poboèka Strakonice Bezdìkovská 216, Strakonice tel.: , Otevírací doba: Pondìlí hod. Úterý hod. Støeda hod. Ètvrtek hod. Pátek hod. Ukázka programu na prosinec Pøedvánoèní úklid Peèení cukroví Výlet do ÈB (více informací na letáèku, který dostanete ve Fokusu) Vánoèní posezení v Písku Silvestr ve Strakonicích Další informace o našem programu mùāete nalézt na u výpùjèního pultu oddìlení pro dospìlé nebo na telefonu Dìkujeme za váš zájem a vìøíme, āe osobní pøístup zvýší kvalitu kurzù. ŠK, studovna, 9.30 a hod Zelený veèer na téma Èaj nejen zelený. Èaj coby sociologický, kulturní a ekologický fenomén. Simon Hubaè vás seznámí s historií èaje, èajovou kulturou a èajovými rituály. Èajovna Inspirace, hod poøádají Šmidingerova knihovna v rámci cyklu Akademie volného èasu a Zdravé mìsto Strakonice výlet do Prahy na pøedstavení Aleše Cibulky a Vladimíra Hrona Vzpomínky nám zùstanou Rozlouèení s Akademií volného èasu Pøedání dárkù jako ocenìní za aktivní āivotní styl úèastníkùm AVÈ a posezení v pøíjemné pøedvánoèní atmosféøe. Pro zájemce koutek vánoèního zdobení mùāete si zhotovit nejrùznìjší vánoèní ozdoby na stromeèek, na okna i na stùl. Materiál a pomùcky budou pøipraveny na místì. ŠK, spoleèenský sál, hod. ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: od na zimní výstavu vìtvièek v pùjèovnì pro dìti a dospìlé v poboèce za parkem (Husova 380). Pøi urèování døevin podle pupenù a borky je moāno si nechat poradit a navíc si pùjèit domù nejen pøíslušnou literaturu, ale i sadu oznaèených vìtvièek. Otevírací doba v poboèce: PO a ÈT 13 18, ST Üóastnou ruku nejen púi v bêru knih púeje do nov ho roku sv m ten ÚÛm a púáznivcûm Ümidingerova knihovna. v sobotu na pøírodovìdný výlet. Sraz je v 7.00 pøed nádraāím. V 7.09 jede vlak do Bøeznice, kde se podíváme do parku a do Infocentra na prodejní vánoèní výstavu šperkù, keramiky a obrazù (E. a J. Ïurèových) a perníèkù (B. Martinové). Ve se pøesuneme do Blatné, podíváme se napø. do obory a od 16 hod. do sálu SOŠ na promítání fotografií ptactva aj. z Dunajské delty a maïarské pusty. Zpìt jede vlak v hod. ve støedu na pøednášku Kuna dokonalý lovec lesù i mìst. Pøijede pan Tomáš Pollak s āivou kunou skalní, o kterou se stará v horaāïovické záchranné stanici. Bude vyprávìt o jejím āivotì v pøirozeném prostøedí i o podmínkách chovu v zajetí. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia. na páteèní schùzky s MOPíky a jejich maminkami nebo tøeba babièkami. Pøijít mùāe kaādý, i bez dítìte, kdo má rád pøírodu a chce ji lépe znát a (v sudé týdny) bude sraz v u altánu v parku, v pøed hradem u CIAO. Budeme chodit ven, ale i vyrábìt dárky a ozdoby, povídat si o starých zvycích a o zimní pøírodì na zahradì u Taschnerù uvidíme velký hvìzdáøský dalekohled, a jestli bude jasno, tak i hvìzdy. Také si vyzkoušíme rùzné obmìny tkaní z papírových prouākù se na chvíli podíváme i na adventní trh do sokolovny, ozdobíme stromek u krmítka v parèíku u nemocnice a dáme si dáreèky. podle moāností budou pøípadnì poøádány kratší pøírodovìdné procházky. Informace získáte prostøednictvím knihovny a na TJ Sokol Strakonice AKCE PROSINEC od hod. Mikulášská nadílka s programem TJ Sokol Strakonice Vánoèní trhy pro dárce kostní døenì Rockové Vánoce od hod. Silvestr v sokolovnì, hraje Scona MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ V STRAKONICÍCH vás zve na: vánoèní výstavu Šumavské øezbáøství Vyøezávané betlémy, sochy, figurky, loutky a mnoho dalšího z dílny známého šumavského øezbáøe Karla Tittla. Kapitulní síò strakonického hradu do (Prodej drobných vánoèních dárkù). Souèástí vánoèní výstavy je tradiènì strakonický pohyblivý betlém Františka Malého a pøehlídka vánoèních stromkù a dekorací āákù MŠ a ZŠ Strakonic a jejich okolí. Otevøeno: Po Pá: 9 16 hod., Otevøeno: So, Ne a svátky: hod., : hod. Adventní trhy pod Rumpálem Zahájení v pátek v 15.00, ukonèení ve hod. Návštìvníky èeká trāištì s pestrým sortimentem výrobkù a celodenní kulturní program. Malí i velcí se mohou tìšit na pohádky, divadlo, dudáckou muziku, folklorní soubory a pìvecké sbory. Nebude chybìt ani andìlské svìtlo pod Rumpálem, mikulášská nadílka a peklo. Poøádají Muzeum støedního Pootaví, mìstské kulturní støedisko a SHŠ Markýz a Vendetta. Podrobný program najdete na ètvrté stranì Zpravodaje. Dárky pro mikulášskou nadílku budou pøijímány pouze pro dìti do 5 let v sobotu v reprezentaèních prostorách na druhém nádvoøí od do hod. Brány pekelné budou otevøeny ve stodole na tøetím nádvoøí od hod. Stálé expozice muzea uzavøeny. 7

8 sportovní příležitosti STARZ STRAKONICE PROSINEC 2010 Ve støedu se uskuteèní na plaveckém stadionu Vánoèní cena v plavání, jejíā souèástí je soutìā Plave celá rodina (plave se štafeta 3 x 25 m druāstev sloāených z rodinných pøíslušníkù, kde alespoò jeden èlen musí být o generaci mladší nebo starší neā ostatní). Zamìstnanci STARZ Strakonice pøejí souèasným i budoucím návštìvníkùm našich sportovních zaøízení klidné proāití svátkù vánoèních a v novém roce zdraví a pohodu. PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V PROSINCI 2010 KRYTÝ BAZÉN PONDÌLÍ x (kondièní plavání) ÚTERÝ x x o STØEDA * (sudý týden) (kondièní plavání) ( x) STØEDA * (lichý týden) (kondièní plavání) ÈTVRTEK PÁTEK (kondièní plavání) ( x) SOBOTA NEDÌLE Vysvìtlivky: x polovina bazénu Aktuální program v páteèním Strakonickém deníku, o plavání pro tìhotné na tel.: , na infolince * plavání pro dùchodce nebo na webu: 8 VÝJIMKY: SAUNA ÈT PO : zavøeno ÚT : : āeny ST : : muāi ÈT : : spoleèná PÁ : : āeny SO NE 2. 1.: zavøeno PLAVECKÝ STADION ST : k.p.; ; ST od plavecké závody Vánoèní cena v plavání ÈT NE : zavøeno PO ÈT : PÁ SO 1. 1.: zavøeno NE 2. 1.: FITNESS NA PLAVECKÉM STADIONU ST : ; ÈT NE : zavøeno PO ÈT : PÁ SO 1. 1.: zavøeno NE 2. 1.: FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT ST ÈT PÁ SO NE KURZY PRO NEPLAVCE Pondìlí, ètvrtek: hod. Pro dìti od 5 let. Zmìny programù vyhrazeny! STARZ Strakonice Na Køemelce 512, Strakonice VEØEJNÉ BRUSLENÍ ÚT 7., 14., 21., : rodièe + dìti do 10 let : spoleèné VSTUPNÉ: dìti do 6 let zdarma dìti do 15 let 20,- Kè/os. dospìlí od 15 let 30,- Kè/os. Soboty a nedìle dle aktuálních moāností. PO ÚT ST ÈT PÁ SO NE SAUNA zavøeno āeny muāi spoleèná āeny muāi zavøeno

9

10 ]DMÕPDYRVWLDSR]YÊQN\ ÂNROÊFLY\WYRLOL]RGSDGN VNXWH QÑXQLNÊW\ 6WDUÛSDSËUVWÖHS\SODVWRYÇØORPN\REDO\QD YHMFH WHWUDSDNRYÇ NUDELFH RG POÇND SODVWRY YËÆND SHW O KYH PROLWDQRYÇ Y\FS YN\ DGDOxË RGSDGRYÇPDWHUL O\SRX LOL FLxNROQD6WUDNR QLFNXNYÛUREÊ]QDN VYÛFKPÊVWDREFË6RXWÊ SURxNRO N\Y\KO VLO-LKRÆHVNÛNUDMDVSROHÆQRVW (.2u.20 7Y UFL ÆW\Ö QHM]GDÖLOHMxËFK KHUDO GLFNÛFKYÛWYRU SÖHY]DOLYHVWÖHGX YÊFQÇFHQ\QDVWUDNRQLFNÇUDGQLFL9ËWÊ]QÛ]QDN Y\URELO\GÊWL]HxNROQËGUX LQ\SÖL=j HVWLFH 1DVYÇPGËOHSUDFRYDO\YËFHQH KRGLQ NROHP xnro N E\OR Y\WYRÖLW]RGSDG ]QDN VYÇ REFH ÆL PÊVWD 1HWUDGLÆQË IRUPRX WDN PÊOR EÛW SRGSRÖHQR VRXÆDVQÊ HNRORJLFNÇ P\xOHQË DVRXQ OH LWRVWVREFËYHNWHUÇGÊWLY\U VWDMËQHER FKRGË GRxNRO\3RÖDGDWHOÇVRXWÊ HXVLOXMËRY\ WYRÖHQËUHNRUGQËJDOHULH]QDN ]FHOÇUHSXEOLN\ 'UXKÛ QHMQ SDGLWÊMxË YÛWYRU SDWÖLO 6WUDNRQL FËP SÖLÆLQLO\ VHRQÊM GÊWL ]H =j 3RY VN 7DNÇWÖHWË]QDNYSRÖDGËE\OYHOPL]GDÖLOÛ9\ URELOLKRFHKQLÆWËxNRO FL WYUWÛPLRFHQÊQÛPL E\O\GÊWL]'ÊWVNÇKRGRPRYDD= NODGQËxNRO\ 9RO\QÊ ]QDN PÊVWD GÊWL Y\URELO\]RGSDGN QDOH]HQÛFKNROHPÖHN\9RO\ÐN\ 1HMOHSxËSU FH]FHOÇKR-LKRÆHVNÇKRNUDMHEX GRXY\VWDYHQ\RGGRSURVLQFHY'R PÊ NXOWXU\ 0HWURSROY HVNÛFK%XGÊMRYLFËFK 9HON Æ VW]QLFKE\VHPÊODREMHYLWDUHSUH]HQ WRYDWVYÇREFHLNUDMYFHORVW WQËPNROHQDYH OHWUKXFHVWRYQËKRUXFKX*2D5HJLRQWRXUY%U QÊYSRORYLQÊOHGQD,UHQD0DORWRY 35 *<01 =,80675$.21,&( VLY VGRYROXMHSR]YDWQDF\NOXVJHRJUDILFNÛFKSÖHGQ xhndsurpëw QË 6*<01Ÿ=,(01$&(67Ÿ&+ 3URJUDPQDSURVLQHF O 3ÖHGQ xnd V SURPËW QËP QD WÇPD,1'21 6,( WHUÛRGKRGLQYSURPË WDFËPV OHVWUDNRQLFNÇKRJ\PQ ]LD %ÊKHP SUYQËKR SURPËW QË WRKRWR F\NOX VH SRGËY PH GR,QGRQÇVLH V 'DQLHOHP jlphænhp D 9HURQLNRX.RY ÖRYRX 1DYxWËYËPH V QLPL Q GKHUQÇ LQGRQÇVNÇ RVWURY\6XPDWUX%DOLD*LOL0HQR O 3URPËW QËGRNXPHQW UQËFKILOP ROLG VN ÛFK SU YHFK ] IHVWLYDOX -('(1 69ª7Y G\RGKRGLQYSURPËWDFËP V OHVWUDNRQLFNÇKRJ\PQ ]LD 6WÖHGD u +ODG u +XQJHU 0DUFXV 9HWWHU.DULQ 6WHLQEHUJHU *HUPDQ\PLQ *HQHWLFN\ PRGLILNRYDQÇ SORGLQ\ WHFK QRORJLFNÛ SRNURN JORE OQË RWHSORY QË D SRSW YND SR VXURYLQ FK 6YÊW SRÆ WNX VWROHWË VH GUDPDWLFN\ PÊQË D WR WDN DE\Y\KRYRYDOSÖHGHYxËPSRWÖHE PERKD WÛFK6WRXWR]PÊQRXVHYFKXGÛFK]HPËFK QDG OH]KRUxXMHX WDNEËGQ LYRWQËØUR YHÐ 6WÖHGDu%DUPVNÛ9-%XUPD 9-u5HSRUWLQJIURPD&ORVHG&RXQWU\ $QGHUV 2VWHUJDDUG 1RUZD\6ZHGHQ 'HQPDUN8.PLQ 9URFHE\O-RVKXDMDNRPDOÛFKODSHF VYÊGNHP EUXW OQËKR ] VDKX EDUPVNÇ YR MHQVNÇMXQW\SURWLGHPRQVWUDQW PEÊKHP QÊKR E\O\ ]DELW\ YËFH QH WÖL WLVËFH OLGË 2G WÇ GRE\ VH UR]KRGO ERMRYDW]DGHPR NUDFLL 9\]EURMHQ PDORX NDPHURX D PR ELOQËPWHOHIRQHPVHVSROHÆQÊVWÖHPLGH VËWNDPL GDOxËFK RGY QÛFK PODGÛFK %DU P QF ]H VNXSLQ\ 'HPRFUDWLF 9RLFH RI %XUPD UR]KRGO SRGUREQÊ ]DFK\WLW SURWL YO GQËGHPRQVWUDFHY] ÖËURNXDMH MLFKVXURYÇSRWODÆHQË 6WÖHGDu=HPÖËWXNDPHQR Y QËP=DQDQGDU.DIDQ)DULG+DHULQH MDG 0RKDPPDG 5H]D.D]HPL,UDQ 1HWKHUODQGVPLQ 7UHVWVPUWLXNDPHQRY QËPPRKRXY«U QX GRVWDW HQ\DQÊNG\LPX LNWHÖËVHSUR YLQLOL FL]ROR VWYËP SURVWLWXFË ÆL ]DELWËP Y VHEHREUDQÊ $GYRN WND jdgl 6DGURY QRYLQ ÖND $VLMHK $PLQLRY D GDOxË DNWL YLVWN\]DSU YD HQVHVQD ËSRP KDWWÊP NWHUÇE\O\RGVRX]HQ\NWRPXWRQHKXP Q QËPX SRQL XMËFËPX D YHOPL EROHVWLYÇPX ]S VREXSRSUDY\ =Â3RGEUDGRYDYVWRXSLODGRGUXKÑKRSURMHNWRYÑKRURNX 9HGQHFKD ÖËMQD MVPH VH V NROHJ\ -DQRX)UËEHUWRYRXD-LÖËP-RKDQHVHP]ØÆDVWQLOL SURMHNWRYÇKRPHHWLQJXYH6ORYLQVNXuYPDOÇP PÊVWHÆNX%UGRY]G OHQÇPDVLNPRGKODY QËKRPÊVWD/MXEOMDQD2VQRYQDxROD-DQND.HU VQLND QD]YDQ SR ]Q PÇP VORYLQVNÇP VSLVR YDWHOLP SÖHV N VRXVWÖHGÊQÛFKYHYËFH EXGRY FKYRNUXKXQÊNROLNDNLORPHWU RGFHQ WU OQËEXGRY\'RSUDYX]DMLx{XMËxNROQËDXWREX V\NWHUÇMVRXSURGÊWL]SUYQËKRVWXSQÊKUD]HQ\ VW WHP QD GUXKÇP VWXSQL SÖLVSËY VW W MHQ VR FL OQÊVODExËPURGLQ P 6RXÆ VWË xnroqëkr NRPSOH[X MVRX L GYÊ PD WHÖVNÇxNRO\9MHGQÇ]QLFKMVPHPÊOLPR QRVW QDYxWËYLWRGGÊOHQËNWHUÇE\FKRPXQ VQD]YDOL MHVOHPL =D FHORGHQQË SÇÆL R VYÇGËWÊ]DSODWË PDWN\NWHUÇQDVWRXSËGRSU FHSRWÛGQHFK SODFHQÇPDWHÖVNÇHXURPÊVËÆQÊ 6\VWÇP Y]GÊO Y QË Y ] NODGQËFK xnro FK MH GRVWLSRGREQÛQDxHPXGÊWLQDYxWÊYXMËRGOHW GR OHW ] NODGQË xnrox SDN ]DPËÖË QD xnrox VWÖHGQË 9 U PFL xnro\ SUDFXMH SÊYHFNÛ VERU NWHUÛ ML XVSÊO QD PQRKD GRP FËFK L ]DKUDQLÆQËFK VRXWÊ ËFK YÆHWQÊ HVNÇ UHSXEOLN\ 7HQWR VERU Q V YH xnroh ]YHVHOD SÖLYËWDO VWDUxË FL Q V VH]Q PLOLVQHMDWUDNWLYQÊMxËPLSDP WNDPL6OR YLQVND %ÊKHPQ YxWÊYU ]QÛFKW\S xnrodwöëgmvph PÊOL PR QRVW KRYRÖLW VH VORYLQVNÛPL GÊWPL 7DP NGH QHVWDÆLOD DQJOLÆWLQD ]NXVLOL MVPH ÆHxWLQXDE\OLMVPHQÊNG\PLOHSÖHNYDSHQLMDN KRGQÊ MVRX VL QDxH GYD VORYDQVNÇ MD]\N\ SRGREQÇ 6URYQ YDOL MVPH ØURYHÐ MD]\NRYÛFK ]QDORVWË QDxLFK D VORYLQVNÛFK GÊWË L EÊ QÇ SRSXODFH D PXVHOL MVPH V YHONRX OËWRVWË NRQ VWDWRYDW H]D6ORYLQFL]DRVW Y PH0R Q MH WRLWËP HVORYLQVNÇGÊWLVHVDQJOLÆWLQRXVHW N YDMËRGØWOÇKRYÊNXLYWHOHYL]LQHER{SRÖDG\ SURGÊWLQHMVRXGDERY Q\DMVRXRSDWÖHQ\SRX]H VORYLQVNÛPLWLWXON\ 6SROHÆQÊSURXÆLWHOH]HYxHFKQDxLFKSDUWQHU VNÛFKxNRODSUR N\xHVWÛFKWÖËGQDxLVORYLQxWË SÖ WHOÇXVSRÖ GDOLFHORGHQQËYÛOHWGRRKURPX MËFËKRMHVN\QQËKRNRPSOH[XYHPÊVWÊ3RVWRMQD DNMH]HUX HUNQLxNR 6RXÆ VWËSURMHNWRYÇKRPHHWLQJXE\ORLQÊNROLN VFK ]HNKODYQËFKNRRUGLQ WRU ]MHGQRWOLYÛFK]H PË D xnro 7L QDSO QRYDOL VSROHÆQÛ SRVWXS SÖL SOQÊQË ]DGDQÛFK ØNRO 'R NRQFH WRKRWR NDOHQ G ÖQËKRURNXEXGHY\G QD(YURSVN NQLKDUHFHS W =DÆQHPHSUDFRYDWQDWÇPDWXGUXKÇKRSURMHN WRYÇKRURNXWR]QDPHQ HEXGHPHSURY ]HWVYÇ SDUWQHUVNÇxNRO\EÊ QÛPxNROQËP LYRWHPSRGÊ OËPHVHVQLPLRVY WN\WUDGLFHDXG ORVWLYQDxË xnrohlyqdxhppêvwê9xhexgh]grnxphqwry QRYQRYLQN FKNWHUÇVLGÊWLEXGRXPRFLSURKOË HW QDVSROHÆQÛFKZHERYÛFKVWU QN FK7DNÇEXGHPH Y\EËUDWYÛWYDUQÇSU FHGÊWËDSÖLSUDYRYDWVRVWDW QËPL]DKUDQLÆQËPLNROHJ\Y\G QËNDOHQG ÖHILQ O QËKR SURGXNWX GUXKÇKR SURMHNWRYÇKR URNX 9H 6ORYLQVNXSDUWQHUVNÇxNRO\]DÆDO\VSROHÆQÊSUD FRYDWQDQ PÊWXSURGDOxËVSROHÆQÛHYURSVNÛSUR MHNWNWHUÛE\PÊOSUREËKDWYOHWHFKD 3URQDxLxNROXMHQ\QËKODYQËPWÇPDWHPXVSR Ö G QËSURMHNWRYÇKRPHHWLQJXXQ VQ YxWÊYX ]DKUDQLÆQËFKNROHJ RÆHN Y PHQDMDÖHWRKRWR xnroqëkrurnx7êxëphvhqdqldgrxi PH H L P\ P HPH SDUWQHUVNÛP xnro P QDEËGQRXW MLQÛSRKOHGDSÖËVWXS\NHY]GÊO Y QËGÊWËNWHUÇ SDNEXGRXPRFLNRQIURQWRYDWVHVYÛPL]NXxH QRVWPL D EÊ QÛP xnroqëp LYRWHP Y $QJOLL jsdqêovnx6orylqvnx1êphfnxd,uvnx +HOHQD6DPFRY NRRUGLQ WRUNDSURMHNWX&RPHQLXV 2EODVWQËFKDULWD6WUDNRQLFH SRÖ G 7ÖËNU ORYÛNRQFHUW 9S WHNOHGQDRGKRG YNRVWHOHVY0DUNÇW\YH6WUDNRQLFËFK 9\VWRXSË 3ÊYHFNÛVERU*\PQ ]LD6WUDNRQLFH SRGYHGHQËP00LNRYÇ 'ÊWVNÛSÊYHFNÛVERU)HUH$QJHOL =8j6WUDNRQLFHSRGYHGHQËP00LNRYÇ 6NXSLQD-LVWHPDKRVWÇ SRGYHGHQËP91RY ND 'ËYÆËSÊYHFN VNXSLQD3U FKHÐVNÇKR VRXERUXSRGYHGHQËP05H QÇ 9VWXSQÇMHGREURYROQÇYÛWÊ HNEXGHSRX LW QDSRGSRUXVRFL OQËFKVOX HE 2EODVWQËFKDULW\6WUDNRQLFHDPH]LQ URGQË KXPDQLW UQËSRPRFYU PFL 7ÖËNU ORYÇVEËUN\

11 SR]YÊQN\ +HOHQ'RURQ+XGHEQËxNROD<$0$+$7R/H'RD,1)(512 SRÖ G 0,.8/Ÿj6. 2'32/('1( YSRQGÊOËSURVLQFHRGKRGLQ Y086,&&/8%8,1)(512YH6WUDNRQLFËFK HN QDY VSHVWUÛSURJUDPD0LNXO xnwhuûsurnd GÇKRQÊFRP QHQRVWHVYÇG UN\./8%0$1$uXO=YROHQVN 3526,1(& O 1('ª/1«%2+26/8n%$uRGKRG O 9Ÿ12 1«%2+26/8n%$ u RG KRG V PR QRVWË VSROHÆQÇKRREÊGDDWRPERO\ O 9»79$51Ÿ'«/1$uRGKRG 9\U EÊQËY QRÆQËFKR]GRE]NRU ON O 7$1 «0(3525$'267,352='5$9«uØWHUÛRGKRG %OL xëlqirupdfhqdprelox O 9(='5$9 07ª/(='5$9»'8&+uVWÖHGDRGKRG &YLÆHQËYHGHDLQIR+0ËÆNRY WHO O %,%/,&. 9( (5<uÆWYUWHNRGKRG O./8%3520/Ÿ'(nuND GÛS WHNRGKRGYL]QË H 9ËFHLQIRUPDFËQDMGHWHQDZZZNOXEPDQDF]NOXEPDQD#FHQWUXPF] Ÿ12&($32n(+1$1»129»52. 9ROQRÆDVRYÛNOXESURPO GH 6WUDNRQLFH SRÖ G SURVLQFHRGKRGLQ 3,1 (629»7851$- 6SRUWRYQËREXYVVHERX SURVLQFHRGKRGLQ 9<5Ÿ%ª1«9Ÿ12 1«&+2='2%=.25Ÿ/. 632/( 1 =3«9Ÿ1«9Ÿ12 1«&+3«61«$.2/(' 'UREQÇQDPDWHUL OVVHERX 3UDYLGHOQ QDEËGNDDNWLYLW]GDUPD O 7DQHÆQËuU ]QÇWDQHÆQËVW\O\VHVWDY\EOEQXWËf O +XGHEQËu]SÊYKUDQDN\WDUXNH\ERDUGEXEQ\f O 6SRUWRYQËuVSLUREDOxLSN\SLQJSRQJf O 7Y UÆËuPDORY QËY\U EÊQËEDWLNDILOPRY QËf O = EDYQÇKU\DVRXWÊ HKODYRODP\SROxW ÖRYÇELWY\f O 'LVNX]HD] EDYDu]DMËPDY WÇPDWDELEOLFN ]DP\xOHQËf 1HQHFKVLXMËW O 6RXWÊ RQHMOHSxËVQÊKRYRXVRFKX O 1DW ÆHQËYODVWQËKRYLGHD O 6SROHÆQÛYÛOHWQD LYÛEHWOÇP +OHG PHxLNRYQÇPX]LNDQW\GRNDSHO\KODYQÊEXEHQËND.OXENGHWR LMH.D GÛS WHNRGKRGLQ 3URVWRU\.OXEX0DQD=YROHQVN 6WUDNRQLFH 9ËFHQDZZZPODGH]VWUDNRQLFHZHEQRGHF] = NODGQËXPÊOHFN xnrod6wudnrqlfh.rfkdqd]3udfkryç WHOID[tHPDLO]XVVWUDNRQLFH#FPDLOF] KWWS]XVVWUDNRQLFHF] $GYHQWQËNRQFHUWY0Ê'.WHQWRNU WRGKRGuSÖHG VWDYËVHKXGHEQËWDQHÆQËGUDPDWLFNÛLYÛWYDUQÛRERU.RQFHUWNODYËUQËWÖËG\-0ËÆNRYÇRGKRGY] PHFNÇP V ONX 9 QRÆQËNRQFHUWVERU Y0Ê'.)HUH$QJHOL 9\VWRXSHQËGÊWVNÇKRSÊYHFNÇKRVERUX)HUH$QJHOLY0Ê'. Y3ËVNX.RQFHUWNODYËUQËWÖËG\09DOËÆNRYÇRGKRGY] PHFNÇP V ONX.RQFHUW KRXVORYÇWÖËG\3%HGÖLFKRYÇRGKRGY] PHFNÇPV ONX.RQFHUWY'RPRYÊVHQLRU Y/LGLFNÇXOLFLRGKRG.RQFHUWYGRPÊVSHÆRYDWHOVNRXVOX ERXRGKRG.RQFHUWNODYËUQËWÖËG\09DOËÆNRYÇRGKRGY] PHFNÇP V ONX.RQFHUW N GHFKRYÇWÖËG\/0U ]HRGKRGY] PHFNÇPV ONX.RQFHUW DNRUGHRQRYÇ D NH\ERDUGRYÇ WÖËG\ 0.U OH RG KRGY] PHFNÇPV ONX 0DWHÖVNÇFHQWUXP%HUXxND %H]GÊNRYVN ÆS6WUDNRQLFHQDSURWLSROLNOLQLFH 3526,1(& 2WHYÖHQRMHRGSRQGÊOËGRS WNXRGGRKRG 3UDYLGHOQÛSURJUDP 3R 9ÛWYDUQÛDKUDYÛSURJUDPSURURGLÆHVGÊWPLRGOHW W 3RK GNRYÇØWHUN\uSURJU PN\SURURGLÆHVGÊWPLRGOHW 9DÖHQËÆNRuNURX HNYDÖHQËSURURGLÆHVGÊWPLRGOHW ØWHUÛYPÊVËFLWM ÆDVWQDKO VLWNRRUGLQ WRUFH 6W +XGHEQËDSRK\ERYÇKU WN\uSURURGLÆHVGÊWPLRGOHW j WNRY QËuY G\SUYQËVWÖHGDYPÊVËFLuWM %DUYËQHNuWYRÖHQËSURURGLÆHVGÊWPLRGOHW W +U WN\VEDWRO WN\uSURURGLÆHVML EDWROËFËPLVHGÊWPL 'YRMÆ WNDY G\SUYQËÆWYUWHNYPÊVËFLWM 7DQ\Q\uWDQFRY QËSURFHORXURGLQX 3 +DM QFLuSURJU PN\SURURGLÆHVGÊWPLGRPÊVËF 0DWHÖVNÇFHQWUXPQDEË]ËPDPLQN PQRYÇVOX E\ O,QWHUQHWRYÛED] UHNKWWSZZZPFEHUXVNDF]ED]DUHN O +OËG QËGÊWËuSRGRKRGÊVNRRUGLQ WRUNRXWHOÆOHQN\.ÆKRGQHÆOHQN\.ÆKRG 0LPRSUDYLGHOQÛSURJUDP 3 WHNYKRG 0,.8/Ÿj6.Ÿ 1$'«/.$ u QDGÊORYDW VH EXGH Y NRVWHOH YHGOH %HUXxN\ 3RQGÊOËYKRG 3520«7Ÿ1«),/ '1,&«&+9 (6.8 1 VOHGQ EHVHGDVSDQË3HWURX6RYRYRX]+QXWË]DDNWLYQËPDWHÖVWYË WYUWHNRGKRG 328j7ª1«%$/ Ÿ1«0-(n«j.29, 6HMGHPHVHQDKUDGQËPQ GYRÖËXGÊWVNÇNQLKRYQ\6EDORQN\VHSÖH PËVWËPHQDO YNX WHUÛRGKRG ='2%(1«3(51«. 1HGÊOHRGKRG n,9»%(7/ 09NRVWHOHX%HUXxN\]D]SËY PH-H ËxNRYLNROHG\ 2GGRSURYHÖHMQRVW]DYÖHQR 9ËFHLQIRUPDFËQDQDxLFKZHERYÛFKVWU QN FK 7ÊxËPHVHQDVHWN QËVY PL 0&%HUXxNDWHO 3ÖHGVHGN\QÊ0&u$QGUHD/LxNRY t9hgrxfë0&u-lwnd9 SHQËNRY.RRUGLQ WRUND0&u0LFKDHOD+RUHMxRY WHO PFEHUXVNDVWUDNRQLFH#VH]QDPF]tZZZPFEHUXVNDF] 3O QDNFË QDSURVLQHF 0,.8/Ÿj6.Ÿ1$'«/.$SURYHÖHMQRVWRGKRG YV OH''01D2KUDGÊ 0LNXO xvn YÛVWDYD]YËÖ WHNSURYHÖHMQRVWu&(93RG VNDOËuKRG 7Y UÆË GËOQD u 1DPDOXM VL VNOHQÊQÛ xshunuyûured RULJLQ OQËKR PÑGQËKR GRSOÐNX u QD PËVWÊ PR QRVW GR NRXSLW VWUXQX xð UNX N LÆNX RG KRG Y ''0 1D2KUDGÊYVWXSQÇ.Æ 9 QRÆQËNRQFHUWNURX N ''0RGKRGY''0 9RGÐDQ\ 9 QRÆQËGËOQDuVWDURÆHVNÇ9 QRFHFHQD.ÆSRX]H SURSÖLKO xhqçugr nlyû%hwoçpu] PHN%DYRURY]DÆ WHNYKRG /LJRYÛ IORUEDORYÛ WXUQDM MXQLRU REORXNRY KDOD RG KRG 9 QRÆQË NRQFHUW NURX N ''0 RG KRG Y ''0 1D2KUDGÊ 9 QRÆQË VWURP SUR ]YËÖ WND usur YHÖHMQRVW &(9 QD 3RGVNDOËuKRG 6WUDNRQLFH9RGÐDQ\ 3ÖLSUDYXMHPHQDOHGHQ 3OHVSURURGLÆHDGÊWLPDxNDUQËSURGÊWLYH6WUDNRQLFËFK LYH9RGÐDQHFKO\ RY QËY2UOLFNÛFKKRU FK LQQRVWNURX N ''0NRQÆËYOHWRxQËPURFHYHVWÖHGX DEXGHSRNUDÆRYDWRGSRQGÊOË =DPÊVWQDQFL''0SÖHMËYxHPGÊWHPNU VQÇ9 QRFHDPQRKRG UN SRGVWURPHÆNHP

12 SRKOHGGRKLVWRULHDLQIRUPDFH 9OLVWRSDGXMVPHVSROHÆQÊVHVQÊKXO N\SÖLYËWDOLDGYHQWQËÆDV3R VWDYD VQÊKXO ND VH VWDOD L WÇPDWHP OHWRxQË Y QRÆQË VRXWÊ H NWHURX Y\KO VLORPÊVWVNÇLQIRUPDÆQËFHQWUXP9SURVWRU FKIR\HUQD9HONÇP Q PÊVWËP HWH]KOÇGQRXWSRFHOÛSURVLQHFYÛVWDYXYxHFKVRXWÊ QËFK SUDFËNWHUÇVYÛP]GDÖLOÛPSURYHGHQËPSURPÊQLO\WXWRÆ VWPÊVWVNÇKR ØÖDGXYVKURP GÊQËVQÊKXO N YxHFKSRGREHQVWYË9ËWÊ]RYÇMHGQRW OLYÛFKNDWHJRULËEXGRXXYHÖHMQÊQLYOHGQRYÇPÆËVOH=SUDYRGDMH 3RNXG VL VW OH QHMVWH MLVWL V YÛEÊUHP Y QRÆQËFK G UN SÖLMÍWH VH LQVSLURYDWNQ P1DOH]QHWH]GHERKDWRXQDEËGNXUR]PDQLWÇKR]ER ËNWHU Y PMLVWÊXVQDGQËUR]KR GRY QË-HGQËP]WLS MHQDSÖËNODG'9'6WUDNRQLFHGQHVRGSDQD=GHÐND-XQND 3ÖËMHPQÇSUR LWËY QRÆQËFKVY WN Dx{DVWQÛQRYÛURNSÖHMËSUDFRYQLFH0,& VSÊFK\VWUDNRQLFNÛFKGËYHNE\O\WDNYÛ]QDÆQÇ HE\O09RQGÖLÆNDQRPLQRY QQDKODYQËKRWUHQÇUD MXQLRUHN HVNRVORYHQVND 3UYQË MHKR RILFL OQË Y\ VWRXSHQËE\ORGMH]G V (YRX.DOX NRYRXGR,W OLH QD PLVWURYVWYË (YURS\ 7ÛP E\O VNYÊOH VOR HQRX SDUWRX SR]GÊML ] NODGHP ØVSÊxQÇKR WÛPX HQ 3R YÛERUQÛFK YÛVOHGFËFK QD WXUQDMËFK GUX E\ VH WDN WURFKX ÆHNDO GREUÛ YÛVOHGHN DOH ] YODVWQËKR PLV WURYVWYËSÖLYH]O\MXQLRUN\GRVORYDVHQ]DFLNG\ SR UD]LO\ WHQNU W QHSRUD]LWHOQÛ 6665 R SOQÛFK WÖLFHW ERG =D]SËYDQ K\PQDQDSRÆHVWPLVWU\Ð] VW Y QH]DSRPHQXWHOQÛP] LWNHP%H]MHGLQÇSURKU\SÖL YH]O\]ODWRXPHGDLOLWHSUYHGUXKRXDWDNÇSRVOHGQË YKLVWRULL HVNRVORYHQVND(YD.DOX NRY GLULJR YDODREGLYXKRGQÊVY MWÛPDÆE\ODRWÖLURN\PODGxË QH RVWDWQË KU ÆN\=FHODORJLFN\ ]WRKRE\ODYxH REHFQ VO YDGRVORYDQDYxHFKIURQW FK-HQWUDGLÆQË SRG QËUXNRXMDNMH]Y\NHPSR] SDVHPH]LREÊPD WUHQÇU\VHQHNRQDOR9LQDQHE\ODQDQDxËVWUDQÊ &ËOHE\O\VW OHMHGQR]QDÆQÇXGU HWOLJRYÇVRX WÊ HYPX ËFKL HQ FK HQ PVHGDÖLORYËFSOQLW FËO QH PX P L NG\ PX L PÊOL YÛERUQÇ KU ÆH YOLJRYÇPŸÆNXL%ÇÆNX2SËUDOLVHU\FKORQRKÇKR +RQ]X.XÆ NDWDNWLND/DGLVODYD DUNDREU QFH *XVWDYD.RFKDVNYÊOHGLVSRQRYDQÇKR-RVHID-D URxH Y\VRNÇKR 2WX 0DxND XY OLYÇKR VWÖHOFH.DUOD'YRÖ NDY\VRNÇKR-DURVODYD3 QD=GHÐND L 3DYOD HFK\ =GHÐND.R]OËND 5LFKDUGD %R JXVFKHPO0LODQD+URPND 'RURVWHQFLGRVWDOLVNYÊORXSRVLOXYËFHQH GYRX PHWURYÇKR D WDNÇ YËFH QH VWRNLORYÇKR )UDQWLxND.RYDÖËND ] %DYRURYD NWHUÛ QDYËF XN ]DO VNYÊOÛ FLWSURKUXDSOQÊY\X ËYDOSÖLKU YHNVSROXKU Æ =SUDYRGDMPÊVWD6WUDNRQLFHPÊVËÆQËNuY\G Y PÊVWR6WUDNRQLFHUHJÆ55jÇIUHGDNWRUND 0JU0DUFHOD.ÖLY ÆNRY 5HGDNÆQËUDGD(YD'UHVVOHURY 0JU,YDQD3DUNRVRY $GUHVDUHGDNFH0ÊVWR6WUDNRQLFH9HONÇQ PÊVWË6WUDNRQLFH,HPDLOOXFLHVQDMGURYD#PXV WF]WHO%F/XFLHjQDMGURY 5HJÆ0. 5(5HGDNÆQËX] YÊUNDMHGHQSÖHGFKR]ËKRPÊVËFH8OHGQRYÇKRÆËVODGÖËYH1 N ODG=GDUPD6D]ED'73%HQGD6WUDNRQLFHY\WLVNOD7LVN UQD6WUDNRQLFH +&6WUDNRQLFHRV unurx HNNUDVREUXVOHQË ]YHYHÖHMQRVWQD O'UXKÛURÆQËN 9 QRÆQËKRPDxNDUQËKR NDUQHYDOXQDEUXVOËFK 7HUPËQ 3RQGÊOËSURVLQFH RGGRKRGLQ 3URJUDP 6RXWÊ HKXGEDXN ]NDNUDVREUXVOHQË VODGNRVWLDU ]QÇFHQ\ 6VHERX PDVN\EUXVOHUXNDYLFHDGÊWLUDGÊML SÖLOEX O.UDVREUXVODÖVNÇ] YRG\ 7HUPËQ WHUÛSURVLQFH RGGRKRGLQ %LDWORQRYÑPHGDLOH]9HONÑFHQ\(YURS\ 1D ØVSÊFK VWUDNRQLFNÛFK ELDWORQLVWHN YH VYÊ WRYÇP SRK UX Y RULHQWDÆQËP ELDWORQX NWHUÛ VH NRQDOY] ÖËQDY ]DOLØVSÊxQÊLRVWDWQËÆOHQRYÇ6. %LDWORQX 6WUDNRQLFH -HGHQ FW ] YRGQËN QDxHKR PODGÇKRELDWORQRYÇKRNOXEXSÖLYH]ORxHVWPHGDLOË ]9HONÇFHQ\(YURS\NWHU VHNRQDODSUYQËWÖLÖËM QRYÇGQ\Y-ËORYÇX'ÊÆËQD 1DUR]EDKQÊQÇPWHUÇQXERMRYDOR] YRGQËN GYDGQ\RQHMOHSxËXPËVWÊQËYEÊKXVHVWÖHOERX]H Y]GXFKRYÇ SXxN\ Y NDWHJRULËFK RG DFWYD D SR GRVSÊOÇ 6WUDNRQLÆWË VL YHGOL SÖËPR VNYÊOH 3UYQË GHQPH]LGRURVWHQNDPL]YËWÊ]LODQDxH.DWHÖLQD-H QËÆNRY Y DFWYX]ËVNDODEURQ].ULVWÛQD9RQGU\ VRY DYNDWHJRULL HQE\ODWÖHWË0LFKDHOD6DPFR nhq\y\wyrölo\yûeruqûwûpu]nxxhqêmxë+hohqd 6DPFRY 3HWUD9RQGÖLÆNRY SRQHPRFLVHYU WLOD ] 9j VWÖHOHF -LWND +URP GNRY GRVORYD REUDQÛ VXSHUGÖËÆ-DQD0DFKDUWRY VWÖHOHF-DQD HUYLQNRY REÊWDY 'DJPDU.ROOHURY GRSOQLODMHVWÖHGQËJH QHUDFH0LFKDHOD.HSORY -LWND7RPDQGORY DQHM PODGxË9ODGLVODYD9RGLÆNRY V-DQRX/DÐNRYRX 5DGRVW SÖLQ xhodplqlgêyædwdyhghq REÊWDYRX DGRVXGQHGRFHQÊQRX'DQRX3LFKRYRXu3HWU QR YRXNWHU REMHYLODQDxLQHMGÇOHVORX ËFËRSRUXQD xlfk HQ -DUNX %HUQDVRYRX GDOD Y HQ FK ERG uxhvw QHMYËF.QËVHSÖLÖDGLO\GDOxË-DQD.OHÆNRY UHSUH]HQWRYDOD 665 Y MXQLRUN FK L HQ FKDGRSOQLO\MHGDOxËu0LFKDOD9 YURY 'HQLVD3DUNRVRY 0DUFHOD3\WORY,YDQD9DQGR Y 'DJPDU'DUHEQ.DWHÖLQD-DNXEFRY 0DUWL QDjXOLVWRY /HQND%H]SDOFRY 3HWUD'HMPDORY 0LOXxH /LPSRXFKRY +DQD.DEHORY /HQND 7XUNRY 9LOPD 0ËxRY D WDNÇ MHGQD]QHMG OH L WÊMxËFK /\GLH 0DO SURWR H WD SÖLYHGOD QD KÖLxWÊ 5DGNX'UQNRYRXu5HLQLVFKRYRXQDxLVRXÆDVQRX YÛERUQRXWUHQÇUNX 1DODYLÆFHWUHQÇUVNÇVSROXSUDFRYDOL-RVHI9 Y UD-LQGÖLFK)UÆHNL0LURVODY9RQGÖLÆND nhq\vhsrsuyçd]fhodqhæhndqêsrnrxxërsr VWXS GR SUYQË OLJ\ V +UDGFHP L NG\ SRGOHRÆH N Y QËQHXVSÊO\DOHY\ERMRYDO\MHGQXYÛKUXGR PD D WR E\ORØVSÊFKHP0X LVHQDURNVOLJRX ORXÆËDOHSRLPSR]DQWQËKÖHYSÖHERUXSRVWXSXMË L NG\ VW OH MVRX MHMLFK ØVSÊFK\ WURFKX QD YRGÊ 7ÛP SRVËOLOL YÛERUQË RGFKRYDQFL u 0LODQ -DQGD D-LÖË+UDE NDOHQD]DÆ WNXWRQHPÊOLOHKNÇPH]L VWDUxËPLVSROXKU ÆLQHNY OLVYÇNYDOLWÊDOHVWDUxË Y 'UXKÛGHQH[FHORYDODRSÊW.DWHÖLQD-HQËÆNRY VYÛPGDOxËPYËWÊ]VWYËPYGRURVWX]ËVNDOEURQ]-DQ 0HOLFKDUDY HQ FKE\OD0LFKDHOD6DPFRY RSÊW WÖHWË3RFKYDOXVLYxDN]DVORX ËLGDOxËÆOHQRYÇVWUD NRQLFNÇYÛSUDY\Y DFWYXGRV KO9ODGLPËU6ODQHF QDPËVWR-DQ6ODQHFQDPËVWRD-DQD%UHMFKR Y QDPËVWRYGRURVWXE\OD6LPRQD0DUWDQRY ÆWYUW D.DWHÖLQD.XÆHURY S W YNDWHJRULLPX REVDGLO3DYHO6WHMVNDOD-LÖË-HQËÆHNPËVWR 7HQWRSRVOHGQËOHWQËELDWORQRYÛ] YRGMHWHÆNRX ]DOHWRxQËVH]RQRXNWHU E\ODSUR6.%LDWORQ6WUD NRQLFHRSUDYGXØVSÊxQ ]HMPÇQD]SRKOHGXQ U V WXSRÆWX] YRGQËN D]NYDOLWQÊQËMHMLFKYÛNRQQRVWL -DQn N 9ÊQR QÕFHQDq3ODYHFHOÊURGLQD 9HVWÖHGXSURVLQFHSUREÊKQRXYSOD YHFNÇPED]ÇQXYH6WUDNRQLFËFKWUDGLÆQË] YRG\ 2G KRGLQ EXGRX VRXWÊ LW SODYFL D SÑOLVWÇ NWHÖËVLWDNWRND GRURÆQÊPDMËPR QRVWY\]NRXxHW MDNÇYÛVOHGN\SÖLQHVODWUÇQLQNRY GÖLQD9HÆHURG KRGLQ EXGRX ]DK MHQ\ ] YRG\ L SUR YHÖHM QRVW 1HMSUYH WR EXGH ] YRG QD P YROQÛP ]S VREHP SRWÇ REOËEHQÛ ] YRG 3/$9( &(/Ÿ 52',1$7RKRWR] YRGXQD[PVHØÆDVWQË WÖLSODYFLSRGPËQNRXMHDE\WRE\OLSODYFLQHMPÇQÊ GYRXJHQHUDFËQDSÖURGLÆHDGËWÊGYÊGÊWLVED ELÆNRXf 3ÖLMÍWH VL ]DSODYDW 0R Q SRNRÖËPH ORÐVNÛ UHNRUG u SODYDOR URGLQ 3ÖLKO xn\ QD HPDLO VHMYOU#VH]QDPF] QHER QD ED]ÇQÊ RG KRGLQ,QIRZZZSODYHFN\RGGLOVWF]HFKLDQQHW 'DQDjHMYORY =ODWRMXQLRUHN]0(YLWDOVNÑ3HVFDHVQDßLPYäUD]QäPSRGÕOHP Æ VW GU HOD D SÖËOLx VYRX SDUWX 'DOxË QDGÊMË E\O WDNÇ DWOHWLFN\ Y\VSÊOÛ 9ËW.UHMÆË GQHV ØVSÊxQÛ SËVHFNÛ WUHQÇU D RWHF QDxLFK RSRUYWÛPHFK PO GH H 5RNSÖLQHVOGRVORYDRSRMQÇYÛVOHGN\QD xhkrpo GË DÆN\-LQGÖLFKD)UÆNDVHVSRMLO\VGËY NDPLRG0LODQD-DQG\DWÛPVHVWDOYÛUD]QRXMHG QLÆNRXY HVNRVORYHQVNX%\O\WR]HMPÇQDKU ÆN\ uvnyêo WURMNDÖND%RKXPLODjWYHU NRY MDNR HQD GDODu]DWËPWÖHWËREÊWDY 3HWUD DSNRY 'DJPDU'LYLxRY *DEULHOD=URQNRY 0DULH8U EDQRY D/XFLH9HUQHURY ]&HKQLFGDOxËVWÖHOHF $QGUHD 7HVDÖRY 9\KU O\ SÖHERU DÆHN D EH] SÖHVW YN\QDVWRXSLO\QDSÖHERU 65POGRURVWH QHNNGHVNRQÆLO\VLFHeMHQrVHVWÖËEUHPDOHYNR QHÆQÇP PÊÖHQË ] FHOÇ 665 VL YxH Y\QDKUDGLO\ ]ODWHPDQDVYÇVWÖËEUQÇVO]\PRKO\]DSRPHQRXW 1D0(MXQLRUHNGR%XOKDUVNDMHGHV09RQ GÖLÆNRX WDNÇ Q x VXSHUREU QFH 3DYOD 3ÖLE ÐRY DSÖLY ËVWÖËEUQRXPHGDLOLNG\ ]ODWRXQLNORGR VORYDRYO VHN7RE\OGDOxËYÛUD]QÛØVSÊFKÆHV NRVORYHQVNÇKREDVNHWEDOXVQDxËPSRGËOHP9WÛ PXKUDMHWDNÇ'UDKRVODYD6WXGHQ SR]GÊMLRSRUD QDxËOLJ\SURYGDQ ]D0DUND9RQGÖLÆNX 1D SÖHERU 65 VH NRQHÆQÊ SRGDÖLOR SRVWRXSLW N PDY\ERMRYDWVHGPÇPËVWR9WÛPXWUHQÇU =GHÐND HFKDD)UDQWLxND/LQKDUWDVHREMHYLOQDG SU PÊUQÛ VWÖHOHF 0LORVODY /DÐND GRGQHV WÊ NR SÖHNRQDWHOQÛ Y NRYVNÇ NDWHJRULL V ERG\ D Y GRURVWX GRNRQFH QHMOHSxË VWÖHOHF SÖH ERUX 6SROX V QËP WYRÖLOL M GUR WÛPX ]HMPÇQD 'DYLG 9ÊWURYVNÛ 3HWU 3HxHN -DQ 5\E U 3DYHO 0DWRXxHND0LORx+XGD 0LURVODY9RQGÖLÆND

13 Vánoční příloha Zpravodaje města Strakonice Doba vánoční v lidové tradici Vysloví-li se dnes slovo Vánoce, mnozí si představí Štědrý den a večer, První, možná ještě Druhý svátek vánoční, a pak už zase všední dny, které zpestří snad jen Silvestr či Nový rok. Ale doba vánoční je delší začíná 24. prosince a podle liturgického roku končí 9. ledna Křtem Páně. O samotném Štědrém dnu a večeru se už na stránkách Zpravodaje psalo, a tak se dnes podívejme na další vánoční dny. Štědrý den následuje 25. prosinec, který se v kalendáři uvádí jako První svátek vánoční, v katolickém kalendáriu pak jako Narození Páně Boží hod vánoční. Ten den si křesťané připomínají narození Ježíška. (Pouze pravoslavná církev uvádí Kristovo narození až v den Zjevení Páně, 6. ledna). V lidové tradici se na Boží hod již nedodržoval půst, jak tomu bylo v dny předchozí. Připravovalo se sváteční jídlo, lidé se vzájemně navštěvovali. Na Boží hod se v domácnostech nepracovalo, světil se svátek. Jaké počasí je od Božího hodu vánočního do Tří králů, takové bude po celý rok. Tři králové mosty staví, nebo je boří. Na Tři krále mnoho hvězd urodí se hodně brambor. Je-li před Třemi králi noc hvězdnatá, narodí se beránci, býčci, kozlíci, kluci. jako patron koní, pouštěla se jim v některých oblastech v ten den krev, např. na Litomyšlsku. Sedláci také koně projížděli, aby zvířata nekulhala a byla celý rok zdravá a rychlá. O Druhém svátku vánočním se střídala chasa. Dostávala vyplacen zbytek mzdy a odstupnou, bochník chleba či koláč. Z toho vzniklo rčení, že na Štěpána není pána. Době, kdy chasa nepracovala a byla doma, se v našem kraji říkalo dny na tele nebo je na teleti. Do služby se nastupovalo až po Novém roce. Na sv. Štěpána chodívali dům od domu koledníci, často děti z chudých rodin, a koledovali. Za to dostávaly děti odměnu pečivo, ovoce, ořechy někdy i peníze. Koleda, koleda, Štěpáne, Koledu mi dejte, co to neseš ve džbáně? nic se mi nesmějte. Nesu, nesu koledu, Koledu mi dali, upad jsem s ní na ledu. a přece se mi smáli. Psi se na mne sběhli, koledu mi snědli. Na Zdíkovsku se také říkalo: Koleda, koleda o svátcích, strejček tetu vyplácí. Dobře tak, dobře tak, proč nechtěla poslouchat. Jdu k vám na koledu, nedáte-li, hned pojedu: do komůrky s háčkem pro koláčky s máčkem. Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí. Chodí-li Kateřina po ledě, chodí sv. Štěpán po blátě. Když je Barborka ucouraná, chodí sv. Štěpán po ledě. Následující den, 27. prosinec, je svátek sv. Jana Evangelisty, Kristova učedníka. Dříve se tento den dávalo v kostele světit víno. Prý proto, že podle legendy měli dát sv. Janu vypít otrávené víno, které mu neuškodilo. Křesťané tento svátek světili a pili sv. Janu na počest. Toho dne se doporučovalo pít víno, aby se člověk následujícího roku neotrávil a neuštkl jej had. Na 26. prosince připadá svátek Sv. Štěpána, prvního křesťanského mučedníka. Sv. Štěpán je považován za patrona zedníků, kameníků, tesařů a kočích. Dříve si na tento svátek dávali hospodáři světit v kostele zrní, zvláště oves. Protože je sv. Štěpán ctěn také Dne 28. prosince se vzpomíná na sv. Mláďátka betlémská. Připomíná se čin, jenž spáchal král Herodes Veliký (*73 př. K. 4). Když se dozvěděl, že Židé očekávají Mesiáše z rodu Davidova, rozkázal pálit rodokmeny, aby se nikdo nemohl odvolat, že

14 Poslední den v roce se v katolickém kalendáriu připomíná svátek sv. Silvestra Římana, zvoleného roku 314 papežem. Zatímco dnes je poslední den roku plný bujarých oslav a veselí, v minulosti se neslavil tolik jako dnes. Byl příležitostí ke společným setkáváním i věštbám. I dnes se v některých vesnicích dodružuje hezký zvyk, kdy se lidé schází o půlnoci na Silvestra na návsi, aby společně přivítali Nový rok. Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti. O Silvestru papeži snížek si již poleží. Začátek nového roku prodělal v průběhu staletí změny. Římané počítali původně nový rok od 1. března, kdy přebírali úřad konzulové. Roku 153 př. K. nastoupili 1. ledna. Podle tohoto data upravil G. J. Ceasar kalendář (zvaný juliánský). Platil od roku 46 př. K. až do roku 1582, kdy jej reformoval papež Řehoř XIII. jako kalendář gregoriánský. Přestože podle juliánského kalendáře se za začátek roku počítal 1. leden, většina středověkých zemí tuto tradici nedodržovala. V Čechách se vycházelo ze zimního slunovratu. Ještě kazatel Tomáš Štítný, žijící ve 14. století, počítal rok od 25. prosince. Teprve od 17. století se prosazovalo sjednocování, které ustanovilo za počátek občanského roku 1. leden. pochází z královského rodu. Poté, co mu tři mudrci z východu oznámili, že se právě narodil Vykupitel, nechal ze strachu ze ztráty trůnu povraždit všechny chlapce narozené v posledních dvou letech v Betlémě a v celém okolí. Kdysi se na den Mláďátek v Čechách konávaly nevázané žákovské průvody, které však zanikly již asi v 15. století. V lidové tradici byl tento den pokládán za nešťastný. Matky věřily, že pokud zrovna prší, dostanou děti osypky. Také nešily, protože by se prý zraněný prst špatně hojil. Někde se až do Mláďátek nepředlo. Udržel se zvyk, že dětí se ráno ještě v posteli ptali, kolik bylo mláďátek? Když to dítě nevědělo, dostalo metlou a připomnělo se mu, že V okolí Nepomuku chodily na den Mláďátek po staveních děti a ptaly se na počet mláďátek. Otázku zodpovídaly hospodyně nebo jejich děti. Za ptaní dostávaly děti pečivo, které nabodávaly na bíle natřený dřevěný meč. Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvedou se příští léto brambory. Na Mláďátka když prší, osýpají se děti. Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti. Tento den si lidé chodili vzájemně přát blaho od Boha, posílali si i dárky k novému létu. Od středověku dostávali na Nový rok literáti za zpěv na kostelním kůru peněžitou koledu. Čeleď dostávala od hospodáře drobné dárky, děti od rodičů, duchovní od farníků. Městské rady posílaly pozdravy radám spřátelených měst. Učitelé posílali svým příznivcům, od kterých očekávali podporu, minucí - malovaná a často ve verších složená přání. Malování minucí zaniklo po vydání tereziánského patentu o tisknutí v polovině 18. století. Zůstal obyčej novoročních přání. Ve 30. letech 19. století zavedl vlastenec hrabě Karel Chotek zasílání novoročenek s výjevy osobností národních dějin a světců. Tento zvyk se neudržel, ale koncem 19. století se s módou posílání pohledů objevily rozličné novoročenky. Existovala pověra, že to, co bude člověk dělat na Nový rok, bude dělat po celý zbytek roku.

15 Důležité také bylo, kdo toho dne vstoupil do domu první. Pokud přišlo dítě nebo mladý člověk, bylo to dobré, starý člověk měl přinést smůlu. Nemělo se nic vynášet ze stavení, aby to během roku nechybělo. Na Zdíkovsku se lidé ráno na Nový rok myli ve vodě, do níž se naházely peníze, aby se člověka držely. V Přílepově na Písecku se věřilo, že je-li na Nový rok pěkně, bude pěkně po celý měsíc leden. Ve Vodňanech chodili chudí ještě koncem 19. století na Nový rok dům od domu, přejíce měšťanům šťastný a veselý nový rok, za což dostávali malý příspěvek. Se svými žáky obcházel domy i tehdejší ředitel kůru Ignác Jelínek. Někteří to však považovali za nemístné žebrání. Ve Vlachově Březí a v okolí chodili na Nový rok chlapci s bukačem (fanfrnochem) a zpívali novoroční koledy. V tomto městečku chodívali na Nový rok koledovat také kostelníci. Přišli do obydlí s kadidelnicí, vykouřili je a přednesli: Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má býti každý vesel. Radujme se, veselme se v tomto novém roce! Poté dodali: Přejeme šťastný nový rok. Za to dostali koledu. Tichá a jasná novoroční noc věští dobrý rok. Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o skok dále, na Hromnice o hodinu více. Téměř na konci doby vánoční, 6. ledna, se připomíná Zjevení Páně, sv. Tři králové. V tento den se vzpomíná tzv. první Zjevení Páně v podobě hvězdy. Tato hvězda přivedla do Jeruzaléma tři mudrce od východu, kteří se přišli poklonit malému Ježíšku. V příběhu se neuvádí ani počet, ani jména mudrců. Ve výkladu starokřesťanského prostředí kolísal jejich počet mezi dvěma až dvanácti. Teprve později se ustálil na třech, pravděpodobně podle počtu darů. Až od 7. století je tato událost nazývána Klaněním sv. Tří králů a ony dary symbolicky prozrazují úkol Ježíše na zemi. Zlato znázorňuje Kristovu královskou důstojnost; kadidlo jeho Božskou slávu; trpká myrha to je člověčenství Spasitele a kříž. Na den Zjevení Páně se i dnes v kostelech světí voda, kadidlo a křída. Dříve se také světila sůl a někde obilí k setí. Na Tři krále chodívali po vesnicích chlapci, někdy i dospělí muži, přestrojení za tři krále. Nosili dlouhé bílé rubáše, na hlavách koruny z tuhého papíru, jeden měl začerněnou tvář jako mouřenín. Chodili po domech a zpívali: My tři králové jdeme k vám Na dveře psali svěcenou křídou iniciály jmen Kašpar, Melichar a Baltazar spolu s křížky a s datem. Původní význam zkratky je pravděpodobně jiný, Christis mansionem benedicat, česky: Kristus ať požehná příbytek. Někde se tříkrálové obchůzce říkalo chození s hvězdou. Na Milevsku nosili králové v ruce hvězdu ze skla jako svítilnu a v ní světlo. Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně. Na Nový rok déšť, o Velikonocích sníh. Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunce zasvítí, co by vozka bičem mrsknul (co se obrátí formanovo kolo), bude srpen jasný. V tento den chodili kromě žáků koledovat také kantoři a duchovní, kteří ozdobně psali na domovní dveře svěcenou křídou iniciály jmen tří králů, kropili

16 svěcenou vodou a vykuřovali kadidlem. Při té příležitosti rozdávali tříkrálové lístky s náboženskou tematikou. Někteří koledníci dokonce provozovali po domech různé tříkrálové hry. Kromě podomních obchůzek se hrály tříkrálové hry i na zvláštních jevištích. Tam, kde koledníci nechodili, večer před Třemi králi vykropily hospodyně celý příbytek a chlév a psaly na všecky dveře C+M+B+. V některých vsích svobodná děvčata slévala olovo, aby se dozvěděla, co je čeká. Na Zdíkovsku chodili starší muži, kteří měli na hlavách korunky. Jeden nosil kolovrátek a na něm měl paňáky. Obcházeli stavení, zpívali o narození Ježíška a na dveře psali svěcenou křídou. Od lidí za to dostávali odměnu. K tomuto dni se zde vázalo i několik pověr. Na Tři krále se má celé stavení vykropit svěcenou vodou, aby v něm celý rok nestrašilo. Kdo nenapíše na Tři krále začáteční písmena jejich jmen na dveře, tomu neponesou slepice. A když se jména tří králů za tři dny nesmažou, slepice také neponesou. Kolem Vlachova Březí chodili 6. ledna tři hoši ustrojení za tři krále a zpívali koledu odlišnou od všeobecně známé: My tři čeští z chalup králi, my jsme ještě hoši malí, malí ale vypálení, dobrého v nás mnoho není. Koruny že máme zlaté, vy nás nikdy nepoznáte; marně nejdem capat sloty, vymáchat si svoje boty. Kde nám hodně nadělíte, o štěstí a zdraví zvíte. Kde pak bude štědrá teta, bude živa dlouhá léta. A my také vystupujem, nový rok vám všem vinšujem, sáhněte hodně, hodně z hluboka, by vás nebolela ruka do roka! V Úlehli bylo možno spatřit tři krále ještě ve 30. letech 20. století. Představovali je tři chlapci ve věku let, kteří si oblékli bílé košile až ke kolenům, na hlavy si nasadili vysoké bílé čepice z papíru s namalovaným křížem. Jeden se v obličeji začernil. Chodívali v prvním lednovém týdnů dům od domu, ode vsi ke vsi. Někdy v tomto týdnu přišlo i několik partiček. Dostávali kus chleba, vánočky, jablka, občas i peníze. Zpívali koledu a svěcenou křídou psali na domovní dveře. V Malenicích se prý také objevovali tři králové, ale nebyli to místní kluci. Stávalo se, že je místní chlapci dráždili a někdy se s nimi i poprali a vyhnali je ze vsi. Podle zápisu v obecní kronice Předslavic chodil kolem poloviny 19. století předslavický učitel po vsích farnosti, předříkával koledu a sám psal lidem na dveře C+M+B+. Za to dostával vajíčka, o které se prý musel dělit s místním farářem, a také něco k snědku. Po zavedení nových školských zákonů na přelomu 60. a 70. let 19. století se postavení učitelů zlepšilo a místní kantor chodit přestal. V druhé polovině 20. století zvyk chození tří králů téměř zanikl, ale počátkem našeho století jej využila Charita v podobné formě, ale s trochu pozměněným obsahem jako dobročinnou akci Tříkrálovou sbírku, která existuje dodnes. Na Boží narození o huby otevření, o bleší převalení, na Nový rok o slepičí krok. Na Boží narození o komáří zívnutí. Je-li na Boží hod hodně jíní, bude v příštím roce mnoho ovoce. Vánoční přílohu Zpravodaje připravila Irena Novotná. Příloha je doplněna pohlednicemi zapůjčenými Janem Malířským. Krásné a pohodové prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů v roce 2011 přeje redakční rada Zpravodaje města Strakonice.

17

18

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc za rok 2003 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Kdo jsme? Autoøi pøíspìvkù: Mgr Jiøina Popelková Bc Klára Kratochvílová Mgr Dominika Glacová Miroslav Kutal Iva Rašnerová

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015 Z pravo d a duben - èerven 2015 j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 Vážení spoluobèané, je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou

Více