Konkurzy na ředitele: Sněmovna přehlasovala senát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurzy na ředitele: Sněmovna přehlasovala senát"

Transkript

1 0. LEDNA 2007 XV. ROèNÍK 9. LEDNA 2008 XVI. ROèNÍK Anketa o Týdeníku ŠKOLSTVÍ Stalo se... V novém roce chceme být ješt ajímav jší, aktuáln jší a více Vám pomáhat. Vymysleli jsme proto anketu a umístili ji na naši webovou stranu Vypln ní ankety Vám abere jen tąi minuty éasu, ale nám tím poskytnete cenné podn ty. 7. ledna Budou ąeditelé škol rukojmími?... 3 Spory kolem nového pracovního ąádu... 4 Pąed ápisem do prvních tąíd... 5 Z funkce námąstka pro vądu a vysoké školy MŠMT byl 7. ledna uvolnąn Petr MatĄjČ. 8. ledna Od. ledna platí nové platové tabulky èím se ąídí ropis pen pro školy a školská aąíení Nárok na dvanáct dnč k samostudiu V ostravské Galerii na schodech byla ahájena výstava fotografií studentč všech roāníkč oboru fotograf StĆední školy odąvní, služeb a podnikání Ostravy-Poruby s návem Objektivem mladé generace. STRANA 2 STRANA 3 0. ledna STRANA 0 V Prae v DomĄ odborových svač probąhlo jednání republikového výboru profesní sekce pćedškolní výchovy ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství. 8. ledna Školské odbory se možných møn v roce 2006 nebojí STRANA 0 Uplynulý rok byl pro celý odborový sva pracovníkč školství obrovskou skládaékou ne vždy jednoduchých jednání, pracovních setkání a mnoha akcí, které nejsou leckdy vid t, ale které mají obrovský výnam pro obhajobu ájmč našich élenč i ostatních pracovníkč regionálního školství. Nebyli jsme sice nuceni organiovat XIII.vd éné ROČNÍK mediáln nátlakové akce, ale naše práce byla o to složit jší. 5. LEDNA 2005 V loąském roce se aāala To jste ten inerát špatně pochopil, pane kolego. Nabííme sice třicet klacků, avšak nejedná se o mdu, ale KRESBA: MILAN KOCMÁNEK o počet žáků ve třídě! ARGUMENT VLÁDY PADL Zaměstnanci ve veřejných službách a správě, tedy nance, kteří vykonávají práce i v regionálním školství, dostanou letos přidáno. Někteří převážně manuálního charakteru při ajišťování sjídnosti, oprav více, jiní méně. a údržby poemních komunikací, Vláda v ávěru minulého roku schválila nové tabulky platových tarifů. Není to tak dávno, kdy jsme psali jen o jedné tabulce. Dnes je jich pět. Podle dvou nich budou v roce 2005 placeni aměstnanci škol a školských aříení. Podle první - provoní a správní aměstnanci, podle druhé - pedagogičtí pracovníci. (POZNÁMKA: Obě dnes najdete na straně deset.) Jediným důvodem, kterým vláda obhajovala toto rodělení, bylo vysokoškolské vdělání pedagogů a výšení jejich prestiže. Kromě 0procentního příplatku pro pedagogy totiž existoval i 7procentní příplatek pro dravotníky a 25procentní příplatek pro úředníky. Školské odbory sice tiše atínaly uby, ale oficiální protest nevnesly. Byly rády, že se podařilo prosadit výšení tarifních platů o speciální příplatek alespoň pro některé aměstnance regionální- ho školství. Provoní a správní aměstnanci tak byli placeni podle ákladní stupnice platových tarifů, be jakéhokoliv příplatku. Letos to bude obdobné. Základní stupnice platových tarifů byla navýšena o 7 procent oproti roku Znamená to, že nepedagogičtí pracovníci přidáno dostanou. Otákou ůstává, proč jen o sedm procent. Proč nejsou ařaeni stejně jako učitelé a vychovatelé do druhé tabulky, která je výšena o částku odpovídající 4 procentům nejvyššího platového tarifu v příslušné platové třídě? Odpověď ministerstva školství náme chceme výšit prestiž především pedagogických pracovníků. Jenomže letos tento argument padl. Okruh aměstnanců, kterým jsou platy poskytovány podle stupnice platových tarifů výšené o 4 procent, se od. ledna 2005 rošířil mimo jiné i o aměst- svou a pracování komunálního odpadu a údržby veřejné eleně! Proč stejný metr neplatí i pro údržbáře, školníky a další profese ve školství? Jako nespravedlnost to cítí snad všichni lidé ve školách a školských aříeních. Na jižní Moravě jsou odboráři připraveni vyhlásit stávkovou pohotovost, neboť podle jejich náoru tímto rohodnutím vlády docháí k diskriminaci provoních a správních aměstnanců škol. Argument, že výše citovaní aměstnanci budou placeni fondu dopravní infrastruktury, a ne e státního ropočtu, neobstojí. Jde o princip. Za stejnou práci by měla být stejná odměna. Vedení ČMOS pracovníků školství chce co nejdříve ahájit jednání a prosadit, aby všichni aměstnanci škol byli napříště ařaeni do stejné platové skupiny jako pedagogové. Vážení čtenáři, ustanovení nové rea liovat dnes držíte legislativy, v rukou první školské což s sečíslo nového ročníku Týdebou pćinášelo Ćadu problémč. Spolu s ministerstvem níku Školství. Připravili jsmeškolství jsme hledali schčdné cesty pro vás některá překvapení, postupy, jak vniklé která avás, jak doufáme, a- spory nejefektivnąji Ćešit. Naším ujmou.cochceme být i nadále cílem vždy bylo lepšit pracovvaším rádcem a pomocníní podmínky amąstnancč, ale kem ve vaší tak málo ceněi amąstnavatelč škol a školné práci. když postupně skýchi aćíení. přecháíme na barevný tisk, Také kolem státního ropoāaktuální objektivní infortu naa rok 2006 jsme absolvovali jednání. NĄkteĆí redaktoći macećadu regionálního školství mąůstávají tlaāili doprioritní. vyjádćení, pro nás Ba-da jako revnéodbory stránkynecítíme by mělyprohru, napo- že platy v regionálním letos pomoci vaší snadnější školství orientaci rostou stejną jako v ostatních ora současně vyhovět požaganiacích većejné správy a sludavkům inerentů. žeb. našich Já osobną nemám pocit, že Začínáme se čtyřmi barevnými stranami, v průběhu roku bychom rádi přešli na celobarevný týdeník. Další velkou měnou je přechod k novému distributorovi. Od ledna dostáváte náš týdeník prostřednictvím České pošty, která jako jediná aručuje adresnou dodávku. Věříme, že balení do průhledné fólie a uvedení jednonačné adresy včetně vašeho ákanického čísla přispěje k pravidelnému a beproblémovému dodávání Týdeníku Školství do škol a školských aříení na celém úemí republiky. Kdyby přece jen došlo k výpadku v dodávce nebo k poškoení, obraťte se na naši redakci, rychle jednáme nápravu. Děkujeme vám a vaši dosavadní příeň. Máme ní radost. Je pro nás důkaem, že informace, které pro vás ne vždy snadno ískáváme, skutečně potřebujete. bych mąl hoenou rukavici vedat, protože jsem pćesvądāen, že to není prohra odborč, ale tąch, ktećí mohli rohodnout o navýšení peną pro školství a ktećí pro to nakonec ruku nevedli, byď se dlouhodobą aštiďují teí o prioritą vdąlávání. Je pravda, že jsme pro navýšení kapitoly školství pro rok 2006 v poslanecké snąmovną v tom dobrém slova smyslu hodną lobovali, ale politická včle k takovému kroku se prostą nenašla. Je Āas dívat se do budoucnosti. ZaĀal nový rok. ÿekají nás parlamentní volby a s nimi možné mąny ve vládą i na jednotlivých ministerstvech. OsobnĄ se toho neobávám. Odbory jsou tu od toho, aby hájily ájmy amąstnancč be ohledu na to, která politická repreentace je rovna u moci. V každém pćípadą budeme pokraāovat v apoāaté práci. Chceme se i v prčbąhu roku pokusit pćesvądāit vládu o možnosti v pćípadą úspąšného napląování státního ropoātu výšit platy pćednostną amąstnancčm škol a školských aćíení. V loąském roce se to povedlo dravotníkčm, tak proā ne letos školákčm. Na ávąr mi dovolte, abych popćál všem kolegčm do nového roku 2006, aby Čstali vąrni myšlence odborč a aby v každodenním životą mohli být právem hrdí na svou práci. FRANTIŠEK DOBŠÍK pąedseda èmos pracovníkč školství 4. ledna Klamovka v Prae 5 se stala místem výstavy plakátč workshop Help. Zájemci si de mohou prohlédnout plakáty Martiny Donátové, Jana Fišera, Petry Martináskové a dalších studentč Fakulty užitého umąní Univerity Jana Evangelisty PurkynĄ v Ústí nad Labem. Plakáty studentč této školy mčžete vidąt také v Galerii Barrandov pći Fakultní Základní škole Barrandov II. 5. ledna PĆedsedové ákladních organiací ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství HavlíĀkobrodska se sejdou na své oblastní konferenci. Vyhodnotí nejen práci a uplynulé období, ale také stanoví plán další Āinnosti oblastní rady. 0. LEDNA 2007 XV. ROèNÍK Stalo se... V tomto Āísle najdete: Budou ąeditelé škol rukojmími?... 3 Spory kolem nového pracovního ąádu... 4 Pąed ápisem do prvních tąíd ledna KARLA TONDLOVÁ Z funkce námąstka pro vądu a vysoké školy MŠMT byl 7. ledna uvolnąn Petr MatĄjČ. V ostravské Galerii na schodech byla ahájena výstava fotografií studentč všech roāníkč oboru fotograf StĆední školy odąvní, služeb a podnikání Ostravy-Poruby s návem Objektivem mladé generace. STRANA 2 STRANA 3 0. ledna V Prae v DomĄ odborových svač probąhlo jednání republikového výboru profesní sekce pćedškolní výchovy ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství. STRANA 0 9. LEDNA 2008 Anketa o Týdeníku ŠKOLSTVÍ V novém roce chceme být ješt ajímav jší, aktuáln jší a více Vám pomáhat. Vymysleli jsme proto anketu a umístili ji na naši webovou stranu Vypln ní ankety Vám abere jen tąi minuty éasu, ale nám tím poskytnete cenné podn ty. 4. LEDNA 2006 XIV. ROèNÍK 29. prosince II. ákladní škola v JindĆichovĄ Hradci slavnostną otevćela novou školní jídelnu. Ta bude sloužit nejen žákčm a pedagogčm, ale i većejnosti. 3. ledna čeští žáci obstáli v meinárodním výkumu pisa v matematické gramotnosti na výbornou ačínáme nový seriál abeceda školské legislativy STRANA 3 nové tabulky platových tarifů Tak co s vámi, chlapci! Kouąení, alkohol, drogy a bran v budov školy, fyické napadení uéiplatí telky, pokus o násiln ní spolužaéky Budu vás muset potrestat v horní hranici mé pedagogické pravomoci: dnes vám neproradím nic nového o ježkovi! KRESBA: MILAN KOCMÁNEK od. ledna 2005 STRANA 6 Školské odbory se možných møn v roce 2006 nebojí STRANA 0 Uplynulý rok byl pro celý odborový sva pracovníkč školství obrovskou skládaékou ne vždy jednoduchých jednání, pracovních setkání a mnoha akcí, které nejsou leckdy vid t, ale které mají obrovský výnam pro obhajobu ájmč našich élenč i ostatních pracovníkč regionálního školství. Nebyli jsme sice nuceni organiovat XIII.vd éné ROČNÍK mediáln nátlakové akce, ale naše práce byla o to složit jší. 5. LEDNA 2005 V loąském roce se aāala To jste ten inerát špatně pochopil, pane kolego. Nabííme sice třicet klacků, avšak nejedná se o mdu, ale o počet žáků ve třídě! KRESBA: MILAN KOCMÁNEK ARGUMENT VLÁDY PADL Zaměstnanci ve veřejných službách a správě, tedy nance, kteří vykonávají práce i v regionálním školství, dostanou letos přidáno. Někteří převážně manuálního charakteru při ajišťování sjídnosti, oprav více, jiní méně. a údržby poemních komunikací, Vláda v ávěru minulého roku schválila nové tabulky platových tarifů. Není to tak dávno, kdy jsme psali jen o jedné tabulce. Dnes je jich pět. Podle dvou nich budou v roce 2005 placeni aměstnanci škol a školských aříení. Podle první - provoní a správní aměstnanci, podle druhé - pedagogičtí pracovníci. (POZNÁMKA: Obě dnes najdete na straně deset.) Jediným důvodem, kterým vláda obhajovala toto rodělení, bylo vysokoškolské vdělání pedagogů a výšení jejich prestiže. Kromě 0procentního příplatku pro pedagogy totiž existoval i 7procentní příplatek pro dravotníky a 25procentní příplatek pro úředníky. Školské odbory sice tiše atínaly uby, ale oficiální protest nevnesly. Byly rády, že se podařilo prosadit výšení tarifních platů o speciální příplatek alespoň pro některé aměstnance regionální- ho školství. Provoní a správní aměstnanci tak byli placeni podle ákladní stupnice platových tarifů, be jakéhokoliv příplatku. Letos to bude obdobné. Základní stupnice platových tarifů byla navýšena o 7 procent oproti roku Znamená to, že nepedagogičtí pracovníci přidáno dostanou. Otákou ůstává, proč jen o sedm procent. Proč nejsou ařaeni stejně jako učitelé a vychovatelé do druhé tabulky, která je výšena o částku odpovídající 4 procentům nejvyššího platového tarifu v příslušné platové třídě? Odpověď ministerstva školství náme chceme výšit prestiž především pedagogických pracovníků. Jenomže letos tento argument padl. Okruh aměstnanců, kterým jsou platy poskytovány podle stupnice platových tarifů výšené o 4 procent, se od. ledna 2005 rošířil mimo jiné i o aměst- svou a pracování komunálního odpadu a údržby veřejné eleně! Proč stejný metr neplatí i pro údržbáře, školníky a další profese ve školství? Jako nespravedlnost to cítí snad všichni lidé ve školách a školských aříeních. Na jižní Moravě jsou odboráři připraveni vyhlásit stávkovou pohotovost, neboť podle jejich náoru tímto rohodnutím vlády docháí k diskriminaci provoních a správních aměstnanců škol. Argument, že výše citovaní aměstnanci budou placeni fondu dopravní infrastruktury, a ne e státního ropočtu, neobstojí. Jde o princip. Za stejnou práci by měla být stejná odměna. Vedení ČMOS pracovníků školství chce co nejdříve ahájit jednání a prosadit, aby všichni aměstnanci škol byli napříště ařaeni do stejné platové skupiny jako pedagogové. Vážení čtenáři, ustanovení nové rea liovat dnes držíte legislativy, v rukou první školské což s sečíslo nového ročníku Týdebou pćinášelo Ćadu problémč. Spolu s ministerstvem níku Školství. Připravili jsmeškolství jsme hledali schčdné cesty pro vás některá překvapení, postupy, jak vniklé která avás, jak doufáme, a- spory nejefektivnąji Ćešit. Naším ujmou.cochceme být i nadále cílem vždy bylo lepšit pracovvaším rádcem a pomocníní podmínky amąstnancč, ale kem ve vaší tak málo ceněi amąstnavatelč škol a školné práci. když postupně skýchi aćíení. přecháíme barevný tisk,ropoātakéna kolem státního aktuální objektivní infortu naa rok 2006 jsme absolvovali jednání. NĄkteĆí redaktoći macećadu regionálního školství mąůstávají tlaāili doprioritní. vyjádćení, pro nás Ba-da jako revnéodbory stránkynecítíme by mělyprohru, napo- že platy v regionálním letos pomoci vaší snadnější školství orientaci rostou stejną jako v ostatních ora současně vyhovět požaganiacích većejné správy a sludavkům inerentů. žeb. našich Já osobną nemám pocit, že Začínáme se čtyřmi barevnými stranami, v průběhu roku bychom rádi přešli na celobarevný týdeník. Další velkou měnou je přechod k novému distributorovi. Od ledna dostáváte náš týdeník prostřednictvím České pošty, která jako jediná aručuje adresnou dodávku. Věříme, že balení do průhledné fólie a uvedení jednonačné adresy včetně vašeho ákanického čísla přispěje k pravidelnému a beproblémovému dodávání Týdeníku Školství do škol a školských aříení na celém úemí republiky. Kdyby přece jen došlo k výpadku v dodávce nebo k poškoení, obraťte se na naši redakci, rychle jednáme nápravu. Děkujeme vám a vaši dosavadní příeň. Máme ní radost. Je pro nás důkaem, že informace, které pro vás ne vždy snadno ískáváme, skutečně potřebujete. bych mąl hoenou rukavici vedat, protože jsem pćesvądāen, že to není prohra odborč, ale tąch, ktećí mohli rohodnout o navýšení peną pro školství a ktećí pro to nakonec ruku nevedli, byď se dlouhodobą aštiďují teí o prioritą vdąlávání. Je pravda, že jsme pro navýšení kapitoly školství pro rok 2006 v poslanecké snąmovną v tom dobrém slova smyslu hodną lobovali, ale politická včle k takovému kroku se prostą nenašla. Je Āas dívat se do budoucnosti. ZaĀal nový rok. ÿekají nás parlamentní volby a s nimi možné mąny ve vládą i na jednotlivých ministerstvech. OsobnĄ se toho neobávám. Odbory jsou tu od toho, aby hájily ájmy amąstnancč be ohledu na to, která politická repreentace je rovna u moci. V každém pćípadą budeme pokraāovat v apoāaté práci. Chceme se i v prčbąhu roku pokusit pćesvądāit vládu o možnosti v pćípadą úspąšného napląování státního ropoātu výšit platy pćednostną amąstnancčm škol a školských aćíení. V loąském roce se to povedlo dravotníkčm, tak proā ne letos školákčm. Na ávąr mi dovolte, abych popćál všem kolegčm do nového roku 2006, aby Čstali vąrni myšlence odborč a aby v každodenním životą mohli být právem hrdí na svou práci. FRANTIŠEK DOBŠÍK pąedseda èmos pracovníkč školství PĆedseda ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství František Dobšík se sešel na pracovní schčce s generálním Ćeditelem Zdravotní pojišďovny Ministerstva vnitra. Hlavním bodem jednání byla další spolupráce pojišďovny s odborovým svaem. 4. ledna V Galerii Václava Špály v Prae byla ahájena výstava malby studentč JihoĀeské univerity Zrcadlení 06. Studenti JihoĀeské univerity v ÿeských BudĄjovicích de pćedstavují svou malbu, grafiku a sochy. Výstava potrvá do 29. ledna. 4. ledna Klamovka v Prae 5 se stala místem výstavy plakátč workshop Help. Zájemci si de mohou prohlédnout plakáty Martiny Donátové, Jana Fišera, Petry Martináskové a dalších studentč Fakulty užitého umąní Univerity Jana Evangelisty PurkynĄ v Ústí nad Labem. Plakáty studentč této školy mčžete vidąt také v Galerii Barrandov pći Fakultní Základní škole Barrandov II. Chybí normativ pro ekonomy škol Platy pedagogč se nikdy nemohou dostat na úroveÿ platč vysokoškolsky vd laných lidí v jiných oborech, byċ se každoroén o n co vyšují. Ono výšení je totiž stejné jako u ostatních lidí. Situaci by vyąešilo jen jednoráové, skokové výšení, po n mž by následovala pravidelná úprava tarifč. Z daleka však nejde jen o pedagogy. Ve školách pracuje i Ćada dalších vysoce kvalifikovaných lidí, jejichž platové ohodnocení neodpovídá charakteru a nároānosti jejich práce. SouhrnnĄ se jim Ćíká provoní a správní amąstnanci. Mei ną patćí i ekonomové a ekonomky. Vhledem k neustálým mąnám právních norem (ropoātová pravidla, daną, dravotní pojištąní, ákoník práce a další a další) se musí nepćetržitą vdąlávat, protože pro ną víc než pro jiné platí, že nenalost ákona neomlouvá. ÿasto mají nejen stćedoškolské, ale i vysokoškolské vdąlání. Jednou nich je Miloslava Dobiášová Rudolfova. Škola, kde pracuje, má matećskou školu, ákladní školu, dvą školní jídelny, školní družinu a vyvíjí i hospodáć- skou Āinnost. Za rok se jí sejde pćes tisíc faktur. Kdo tuto práci s tak širokým ábąrem ažil, ví, že to rohodną není procháka rčžovým sadem, uvádí. Navíc jsem na všechno sama, neexistuje žádný ástup. Když ĀlovĄka práce baví, leccos pćekousne. Ale stejną jako všechny mdové úāetní ve školství musím avćít oāi a nepćemýšlet, když dąlám výplaty, dodává M. Dobiášová. Mám Vysokou školu ekonomickou, obor finance, tedy vysokoškolské vdąlání stejną jako pedagogové, dvacet pąt let praxe a donedávna jsem dýchala na plat nejmladšího uāitele u nás. Loni nastoupila absolventka pćímo e školy, a tak to už neplatí. Podle jejího náoru chybí normativ pro ekonomického pracov- Jediná cesta k vćdćní je Āinnost. níka. Ten by umožnil lepšit platové podmínky i tąchto amąstnancč. PĆi jednáních o platech totiž málokdo vidí, že tabulka všech nepedagogických profesí ve školství je ta první, ákladní. Na rodíl od pedagogč Āi dokonce úćedníkč. PĆitom podstata práce ekonomč je naprosto stejná jak ve školách, tak na úćadech a odpovądnost je možná dokonce vątší. PĆíplatek 25 procent je však jen pro úćedníky. Možná budou ajímavé následující údaje, argumentuje M. Dobiášová. Od prvního ledna je tarif platu ekonoma v 0. platové tćídą s praxí do 27 let ve výši KĀ hrubého. Tarif platu uāitele ve 2. platové tćídą s praxí do jednoho roku je KĀ a s praxí do 27 let je 2 60 KĀ. VyuĀování v duchu života v Africe probąhne ve Škole Jaroslava Ježka pro rakovą postižené v Prae. Dopoledne se žáci senámí se životem a kulturou afrických národč, odpoledne pak prožijí s hudbou a tancem Āerného kontinentu. 2. ledna Delegáti republikové konference profesní sekce školských výchovną vdąlávacích aćíení ÿmos pracovníkč školství se sejdou na své volební konferenci. Zvolí nejen své ástupce na V. sjed svau, ale prodiskutují i všechna aktuální témata. KARLA TONDLOVÁ George Bernard Shaw tovat náor a poici svého koaliāního partnera, ministra financí, kterým jsem byl ujištąn, že toto je to, co si vláda mčže dovolit. OsobnĄ jsem s ním vedl velmi solidní jednání, a pćesto, že bych si pćál ropoāet školství navýšit, nemohu jít proti návrhu koa- XVI. ROèNÍK Krátce ledna Studenti programu architektura a stavitelství a jejich hosté je náev výstavy, která pćedstavuje diplomové projekty a ávąreāné bakaláćské práce. Zhlédnout ji mčžete až do 25. ledna v atriu Fakulty stavební ÿvut v Prae. 8. ledna SemináĆ na téma VdĄlávání dątí v dątském domovą a jejich integrace probąhl v Prae. Diskue se úāastnila i Livie Klausová. 7. LEDNA 2009 XVII. ROèNÍK V tomto Āísle najdete: a Z éeho se aplatí nemocenská v roce a Tvorba rovrhč má svá omeení... 5 a Metodický pokyn MŠMT k odm ÿování uéitelč... 0 George Bernard Shaw 9. ledna. ledna Z jednoduchého dčvodu. Jsem koaliāní poslanec a v koalici jsme se dohodli, že podpoćíme návrh na navýšení ropoātu kapitoly školství o necelou miliardu. A já, jakožto koa- poslanec, musím respekxx.liāní ROèNÍK 4. LEDNA ledna Od. ledna platí nové platové tabulky èím se ąídí ropis pen pro školy a školská aąíení Nárok na dvanáct dnč k samostudiu Jediná cesta k vćdćní je Āinnost. FOTO: Olga ŠEDIVÁ O odmøāování uêitelď chci vést intenivní dialog, Ćíká ministr školství OndĆej Liška 4. prosince 2007 preident republiky Václav Klaus jmenuje Ondąeje LIŠKU novým ministrem školství. Tém ą symbolicky ho v jeho nové funkci vítá stávka všech am stnancč škol a školských aąíení a lepšení financování školství. Den poté schvaluje poslanecká sn movna státní ropoéet. Ondąej Liška nevedá ruku pro návrh Vlasty Bohdalové navýšit ropoéet kapitoly školství o tąi miliardy. Zajímalo nás proé? Z jednoduchého dčvodu. Jsem koaliāní poslanec a v koalici jsme se dohodli, že podpoćíme návrh na navýšení ropoātu kapitoly školství o necelou miliardu. A já, jakožto koaliāní poslanec, musím respektovat náor a poici svého koaliāního partnera, ministra financí, kterým jsem byl ujištąn, že toto je to, co si vláda mčže dovolit. OsobnĄ jsem s ním vedl velmi solidní jednání, a pćesto, že bych si pćál ropoāet školství navýšit, nemohu jít proti návrhu koa- lice. UavĆel bych si tím dveće do budoucna. Navýšení ropoātu kapitoly školství o 933 milionč korun problém s financováním, vláštą regionálního školství, nećeší. PĆesto, jak budou tyto peníe rodąleny? Tyto prostćedky, které koalice schválila ve tćetím Ātení ropoātu, jsou urāeny na výšení platč všech pracovníkč regionálního školství, tn. vāetną soukromých a církevních škol. KonkrétnĄ vypadá navýšení takto: pro regionální VĊli se nele nauāit. školství úemną samosprávných celkč je to 859 milionč korun, toho je 627 milionč urāeno na platy a 232 milionč na související ákonné odvody pojistného a FKSP, pro soukromé školy je urāeno 45 milionč, pro církevní školy milionč a pro pćímo Ćíené organiace 8 milionč. Jsou to peníe pro všechny škol a školských amąstnance aćíení. V tom má ministerstvo školství jednonaānou podporu ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství. (PokraĀování na str. 3) 0. ledna 5. LEDNA 20 Latinské pĉísloví 5. ledna PĆedsedové ákladních organiací ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství HavlíĀkobrodska se sejdou na své oblastní konferenci. Vyhodnotí nejen práci a uplynulé období, ale také stanoví plán další Āinnosti oblastní rady. VĊli se nele nauāit. Krátce ledna Po šestnácti dnech volna šli opąt do školy žáci ákladních a stćedních škol. Další volno pololetní prádniny je Āeká 30. ledna. V tomto éísle najdete: a Projekty finanéního vd lávání pro žáky ve školách... 7 Latinské pĉísloví V Prae slavnostną otevćeli rekonstruovanou školku U Uranie. Rekonstrukce stála 24 milionč korun, MĄstská Āást Praha 7 do ní investovala 20 milionč a ĀtyĆmi miliony pćispąl Magistrát hlavního mąsta Prahy. 7. ledna Konference k ahájení Evropského roku tvoćivosti a inovací byla první oficiální akcí v oblasti vdąlávání, která se uskuteānila 6. LEDNA v rámci našeho pćedsednictví Evropské unii. Konference probąhla v RytíĆském sále Senátu Parlamentu ÿeské republiky. 200 XVIII. ROèNÍK V tomto éísle najdete: 9. ledna a Jsou krajské normativy na žáka srovnatelné?...3 V Prae DomĄprohlubuje odborových...5 a P tina d tí je obéních a tento trend se vstále svač ahájí svou Āinnost poda ètení a psaní s poroum ním míąí doákladních škol...7 sekce umąleckých FOTO: Alena TUèÍMOVÁ škol. Její Ālenové budou souāástí profesní sekce ákladních škol. Co pćinese devátý rok jednadvacátého století? N kolik dní už vládneme Evrop. Ministerstvo školství vá Āást maturitní koušky, kte- uāit podle nových vdąlávacích hodlá využít našeho pąedsednictví v Rad Evropské unie rou vytváćejí samy stćední školy, programč. ale novą i spoleāná Āást, kterou Základní školy, ejména a se svými partnery dvaceti šesti emí hledat ten správ- již nąkolik let pćipravuje Cent- v malých obcích, jistą pćivítaný sm r evropského vd lávání. rum pro jišďování výsledkč ve ly rušení limitu poātu žákč, XIX. ROèNÍK V pćíštích šesti mąsících chce organiovat 28 akcí a konferencí, vāetną asedání ministrč pro vdąlávání. První oficiální akcí bylo ahájení Evropského roku kreativity a inovací, které probąhlo právą dnes. KromĄ bćenového asedání ministrč školství nás Āeká napćíklad konference k partnerství mei vdąlávacími institucemi a amąstnavateli pro celoživotní uāení nebo akce Evropa pćátelská dątem. Evropský prostor, konkurenceschopný, be bariér, to je leitmotiv našeho pćedsednictví, Ćekl Tomáš Bouška, mluvāí ministerstva školství pro pćedsednictví v RadĄ EU. Mi- lice. UavĆel bych si tím dveće školství úemną samosprávných celkč je to 859 milionč korun, do budoucna. Navýšení ropoātu kapi- toho je 627 milionč urāeno na toly školství o 933 milionč platy a 232 milionč na souvisekorun problém s financováním, jící ákonné odvody pojistného vláštą regionálního školství, a FKSP, pro soukromé školy je nećeší. PĆesto, jak budou tyto urāeno 45 milionč, pro církevní peníe rodąleny? školy milionč a pro pćímo Tyto prostćedky, které koa- Ćíené organiace 8 milionč. lice schválila ve tćetím Ātení Jsou to peníe pro všechny škol a školských 5. LEDNA 20 ropoātu, jsou urāeny na vý- amąstnance šení platč všech pracovníkč aćíení. V tom má ministerstvo regionálního školství, tn. školství jednonaānou podporu vāetną soukromých a církev- ÿeskomoravského odborového a Optimaliace stąedních škol by m la prob hnout do dubna... 3 ních škol. KonkrétnĄ vypadá svausít pracovníkč školství. navýšení takto: proaregionální (PokraĀování na str.škol 3)... 5 Facebook proniká do života nisterstvo chce s ostatními státy diskutovat o formách spolupráce ve vdąlávání v letech 200 až 2020, chce se asadit i o lepšení mobility studentč v rámci škol po celé EvropĄ a unávání dosaženého vdąlání. BeprostĆední chod škol naše pćedsednictví asi neovlivní. Snad jen letošní maturanti mají jistotu, že evropská integrace se objeví mei tématy písemných koušek. TĆeďáky a septimány bude asi více ajímat nová maturita. Mohou si ji neávaną vykoušet už letos na jaće, na konci áćí je Āeká generálka a na jaće pćíštího roku pak už nejen profilo- vdąlávání. Velké mąny školy Āekají i v souvislosti s možností podávání tćí pćihlášek na stćední školy už v prvním kole pćijímacího Ćíení. Základním školám se trochu ulehāí, neboď pćihlášky ke stćedoškolskému studiu budou žáci posílat pćímo na vybrané školy. StĆedním školám však administrativy kolem pćijímaāek rohodną pćibude. StĆední školy včbec Āeká nároāné období. KromĄ pćípravy na novou maturitu musí ajistit i mąnu studijních Āi uāebních oborč. Až v áćí aāne nový školní rok, více než polovina žákč prvních roāníkč se bude i když finanāní ajištąní chodu školy jim to nepćinese. Uvidíme také, kolik mimoćádną nadaných ĀtyĆletých dątí pćijde na aāátku roku k ápisu, neboď od nového školního roku budou moci do prvních tćíd nastoupit už dąti pątileté. PF 200 V novém roce vám pąejeme hodn draví, št stí, osobních i pracovních úsp chč. V e školství je jedniāka dą, když snąmovna pćehlai dvojka velmi populární. suje návrh senátorč na ruto numerologové mají jiný šení nové podoby maturitní náor. JedniĀka a dvojka v le- koušky. Co vítąí? Že by topoātu jsou podle nich v pro- vliv dvojky, tedy ájem o drutikladném postavení. JedniĀ- hé? Nebo spíš jedniāek, kdy se ka je amąćená na Já, dvojka maturanti budou muset sponaopak na My. Zatímco jed- lehnout jen sami na sebe? niāka je výraną individualisletos by mąl být také atická, sobecká, hájící vlast- hájen nový projekt testování ájmy, dvojka je intuitiv- ní, a to v ákladních školách. ní, solidární, spojená se áj- Alespoą to slibuje ministr mem a starostí o blaho dru- školství s tím, že mąćení kvahých. PĄkná šlamastika, co? lity vdąlávání v tv. ulových JeštĄ že souāet dává ĀtyĆku, bodech vdąlávací cest což je Āíslo nanejvýš praktické, spolehlivé, nemilující velké mąny. PĆesto jedna velká mąna nastane. Tedy v tom pćípa- redakce FOTO: Stanislav JUGA Ruka má jen p t prstč, ani ty nejsou rovny. Abcháské pąísloví KARLA TONDLOVÁ Roum a klidné posuování, to jsou vlastnosti vedoucího. Tacitus T estování nalostí žákč 5. a 9. tćíd ákladních škol a odpovídajících roāníkč víceletých gymnáií, reforma systému financování regionálního školství a nová školská legislativa, to jsou tći stąžejní témata, která nás budou doprováet po celý rok. PĆipravovaná reforma financování škol vyvolává již nyní pomąrną velké nepokojení a neklid. Není se Āemu divit. Zásadním pčsobem totiž ovlivní život mnoha škol, jejich žákč, uāitelč i ĆiovatelČ. Ministr školství slíbil, že o konkrétních ámąrech a námątech bude s pedagogickou većejností diskutovat. NemĄlo by to být jen prádné prohlášení. K odpovądnému hledání cesty je vždy tćeba vájemną si naslouchat a nechat se inspirovat tćeba i nesouhlasnými stanovisky. V letošním roce nás Āeká první vlna konkurč na místa ĆeditelČ škol a školských aćíení. Podle novely školského ákona se bude týkat tąch, ktećí jsou ve funkci šest a více let. Termín 3. Āervenec 202 Čstává v platnosti i pćes snahu senátorč upćesnit nąní pćíslušných paragrafč tak, aby oāekávaný velký poāet konkur- Č a personálních mąn neoāekávání na prahu nodestabilioval chod škol. Po- vého roku jsou vždy spojena slanci však navržené mą- s touhou mąnit vąci k lepšíny odmítli a své parlament- mu. Za dvanáct mąsícč buní kolegy horní komory deme moci hodnotit, da se pćehlasovali. naplnila. RapidnĄ by se mąla v prčbąhu roku mąnit kvalifikaāní struktura uāitelského sboru. Strašák témąć jedné tćetiny nekvalifikovaných uāitelč, jímž média ohromovala većejnost, by mąl být minulostí. Tedy v pćípadą, že bude schválena novela ákona o pedagogických pracovnících, která umožní vątší prostupnost kvalifikací uāitelč rčných typč a druhč škol. Nikdo není byteéný na sv t, kdo ulehéuje bąemeno n komu jinému. Dickens redakce 7. ledna Konference k ahájení Evropského roku tvoćivosti a inovací byla první oficiální akcí v oblasti vdąlávání, která se uskuteānila 6. LEDNA v rámci našeho pćedsednictví Evropské unii. Konference probąhla v RytíĆském sále Senátu Parlamentu ÿeské republiky. 200 XVIII. ROèNÍK V tomto éísle najdete: 9. ledna a Jsou krajské normativy na žáka srovnatelné?...3 V Prae DomĄprohlubuje odborových...5 a P tina d tí je obéních a tento trend se vstále svač ahájí svou Āinnost poda ètení a psaní s poroum ním míąí doákladních škol...7 sekce umąleckých FOTO: Alena TUèÍMOVÁ škol. Její Ālenové budou souāástí profesní sekce ákladních škol. Co pćinese devátý rok jednadvacátého století? N kolik dní už vládneme Evrop. Ministerstvo školství vá Āást maturitní koušky, kte- uāit podle nových vdąlávacích hodlá využít našeho pąedsednictví v Rad Evropské unie rou vytváćejí samy stćední školy, programč. Základní školy, ejména ale novą i spoleāná Āást, kterou a se svými partnery dvaceti šesti emí hledat ten správ- již nąkolik let pćipravuje Cent- v malých obcích, jistą pćivítaný sm r evropského vd lávání. rum pro jišďování výsledkč ve ly rušení limitu poātu žákč, XIX. ROèNÍK V pćíštích šesti mąsících chce organiovat 28 akcí a konferencí, vāetną asedání ministrč pro vdąlávání. První oficiální akcí bylo ahájení Evropského roku kreativity a inovací, které probąhlo právą dnes. KromĄ bćenového asedání ministrč školství nás Āeká napćíklad konference k partnerství mei vdąlávacími institucemi a amąstnavateli pro celoživotní uāení nebo akce Evropa pćátelská dątem. Evropský prostor, konkurenceschopný, be bariér, to je leitmotiv našeho pćedsednictví, Ćekl Tomáš Bouška, mluvāí ministerstva školství pro pćedsednictví v RadĄ EU. Mi- PF 20 redakce První éíslo Týdeníku Školství vyšlo pąed dvaceti lety Týdeník Školství oslaví letos 20. naroeniny. Postupn vyrostl d tských her, i když si s tiskaąským šotkem ješt obéas rád ažertuje. Je skromný, ale cen ný pomocník a partner, který umí pochválit, když se ve školách daąí, ale i kriticky hodnotit nedostatky a poukáat na možná riika a negativní dopady chystaných plánč a vií. Ale e všeho nejradši má dobré právy. Tak aċ jich mčže v letošním roce pąinášet co nejvíce! 5. ledna V Prae slavnostną otevćeli rekonstruovanou školku U Uranie. Rekonstrukce stála 24 milionč korun, MĄstská Āást Praha 7 do ní investovala 20 milionč a ĀtyĆmi miliony pćispąl Magistrát hlavního mąsta Prahy. nisterstvo chce s ostatními státy diskutovat o formách spolupráce ve vdąlávání v letech 200 až 2020, chce se asadit i o lepšení mobility studentč v rámci škol po celé EvropĄ a unávání dosaženého vdąlání. BeprostĆední chod škol naše pćedsednictví asi neovlivní. Snad jen letošní maturanti mají jistotu, že evropská integrace se objeví mei tématy písemných koušek. TĆeďáky a septimány bude asi více ajímat nová maturita. Mohou si ji neávaną vykoušet už letos na jaće, na konci áćí je Āeká generálka a na jaće pćíštího roku pak už nejen profilo- vdąlávání. Velké mąny školy Āekají i v souvislosti s možností podávání tćí pćihlášek na stćední školy už v prvním kole pćijímacího Ćíení. Základním školám se trochu ulehāí, neboď pćihlášky ke stćedoškolskému studiu budou žáci posílat pćímo na vybrané školy. StĆedním školám však administrativy kolem pćijímaāek rohodną pćibude. StĆední školy včbec Āeká nároāné období. KromĄ pćípravy na novou maturitu musí ajistit i mąnu studijních Āi uāebních oborč. Až v áćí aāne nový školní rok, více než polovina žákč prvních roāníkč se bude i když finanāní ajištąní chodu školy jim to nepćinese. Uvidíme také, kolik mimoćádną nadaných ĀtyĆletých dątí pćijde na aāátku roku k ápisu, neboď od nového školního roku budou moci do prvních tćíd nastoupit už dąti pątileté. PF 200 V novém roce vám pąejeme hodn draví, št stí, osobních i pracovních úsp chč. Redakce Všechno nejlepší Je pąed námi volební, výroéní i obyéejný rok v Pravda roce o sobć vypovídá dostateānć výmluvnć. Publius Syrus 20 è přeje Redakce Je pąed námi volební, výroéní i obyéejný rok Letošní rok bude rokem volebním. Generálku jsme si odby- ší soutąže a olympiády, dál bu- tových podmínek. Pravda o sobć vypovídá dostateānć výmluvnć. Publius Již tći roky vydáváme li pąed pčlrokem, kdy se chystaly pąedéasné volby. LetosSyrus to dou vymýšlet projekty a snažit bude naostro. A tak se op t mčžeme t šit na pąedvolební se o to, aby škola byla nejen nad rámec pćedplatného povinností, ale i hrou. Také speciální pćílohy, které vám sliby, lákání voliéč a ąeéi o prioritách. eský ĀlovĄk se ale už po- me pochopitelną vąnovat i na o tom a rádi vás budeme pomáhají pći výuce. Chceme v tom pokraāovat i leuāil a ví své. OstatnĄ dąní stránkách Týdeníku Školství. informovat. Letošní rok je také rokem tos a vąćíme, že pro vás obv poslanecké snąmovną koto ve školství bude urāilem ropoātu na letošní rok tą veseleji. ÿeká nás testo- výroāním. PĆed 20 lety vnikla jevíme ase nąco ajímavého máme ještą v živé pamąti. Dá vání nové maturitní kouš- v reakci na spoleāenské mą- a užiteāného. TĄšíme se na vás. se pćedpokládat, že ti, kdo ky, napląování a prohlubová- ny Ćada nových pedagogických budou opąt usilovat o místa ní školních vdąlávacích pro- iniciativ, mei nimi i nové v poslaneckých lavicích, rych- gramč, Āerpání peną evrop- školské odbory. Náory na jele apomenou na svá slova, ských fondč, realiace mąn jich poslání prošly dlouhým napćíklad že uāitelé projídají školských ákonč i projedná- vývojem. Dnes už snad vątšibudoucnost našich dątí, a bu- vání nových novel. A uāite- na lidí pochopila, že odbory dou nás pćesvądāovat, že škol- lé jen tak mimochodem bu- nejsou o vánoāních kolekcích. ství je jejich priorita Āíslo jed- dou dál stát pćed tabulí a pće- PĆispĄl k tomu i ÿeskomoravna. Žádná mąna když uāi- dávat svým žákčm co nejpće- ský odborový sva pracovníkč telé rotáāeli inflaāní spirálu svądāivąji své nalosti, bu- školství, který vždy hájil ájmy (pamatujete, že?), také se vá- dou s nimi jedit na exkure amąstnancč škol a školských pątí dovądąli, že vdąlávání a možná i na lyžaćské výcviky aćíení, vždy v tom dobrém je nejdčležitąjší vącí na svątą. Āi školy v pćírodą. Dál je bu- slova smyslu loboval a lepdąní kolem voleb se bude- dou pćipravovat na nejrčnąj- šování jejich pracovních a pla- è Roum a klidné posuování, to jsou vlastnosti vedoucího. Tacitus XVII. ROèNÍK Krátce... Po šestnácti dnech volna šli opąt do školy žáci ákladních a stćedních škol. Další volno pololetní prádniny je Āeká 30. ledna. 5. ledna 0. ledna Den ákladních škol Mladoboleslavska je náev akce, která probąhne v Mladé Boleslavi a pćedstaví se na ní všechny ákladní školy mąsta. Jejím cílem je pćiblížit većejnosti dąní ve školách i práci pedagogč a senámit ájemce s novými vdąlávacími programy. 5. ledna V Prae probąhlo vyhlášení výsledkč pátého kola soutąže o nejlepší výkumné projekty, kterou spoleānost IBM poćádá pro studenty katedry poāítaāč Fakulty elektrotechnické na ÿvut. Cílem programu je umožnit studentčm úlohy, které Ćešit komplexní úlo reálných potćeb vycháejí reálnýc výkumných pracovišď katedry poāítaāč i Āeské poboāky IBM. Den ákladních škol Mladoboleslavska je náev akce, která probąhne v Mladé Boleslavi a pćedstaví se na ní všechny ákladní školy mąsta. Jejím cílem je pćiblížit većejnosti dąní ve školách i práci pedagogč a senámit ájemce s novými vdąlávacími programy. 7. LEDNA 2009 V Prae probąhlo vyhlášení výsledkč pátého kola soutąže o nejlepší výkumné projekty, kterou spoleānost IBM poćádá pro studenty katedry poāítaāč Fakulty elektrotechnické na ÿvut. Cílem programu je umožnit studentčm Ćešit komplexní úlohy, které úlo vycháejí reálných reálnýc potćeb výkumných pracovišď katedry poāítaāč i Āeské poboāky IBM. STRANA 6 4. ledna V Galerii Václava Špály v Prae byla ahájena výstava malby studentč JihoĀeské univerity Zrcadlení 06. Studenti JihoĀeské univerity v ÿeských BudĄjovicích de pćedstavují svou malbu, grafiku a sochy. Výstava potrvá do 29. ledna. 4. prosince 2007 preident republiky Václav Klaus jmenuje Ondąeje LIŠKU novým ministrem školství. Tém ą symbolicky ho v jeho nové funkci vítá stávka všech am stnancč škol a školských aąíení a lepšení financování školství. Den poté schvaluje poslanecká sn movna státní ropoéet. Ondąej Liška nevedá ruku pro návrh Vlasty Bohdalové navýšit ropoéet kapitoly školství o tąi miliardy. Zajímalo nás proé? STRANA 3 nové tabulky platových tarifů Tak co s vámi, chlapci! Kouąení, alkohol, drogy a bran v budov školy, fyické napadení uéiplatí telky, pokus o násiln ní spolužaéky Budu vás muset potrestat v horní hranici mé pedagogické pravomoci: dnes vám neproradím nic nového o ježkovi! KRESBA: MILAN KOCMÁNEK od. ledna 2005 níka. Ten by umožnil lepšit platové podmínky i tąchto amąstnancč. PĆi jednáních o platech totiž málokdo vidí, že tabulka všech nepedagogických profesí ve školství je ta první, ákladní. Na rodíl od pedagogč Āi dokonce úćedníkč. PĆitom podstata práce ekonomč je naprosto stejná jak ve školách, tak na úćadech a odpovądnost je možná dokonce vątší. PĆíplatek 25 procent je však jen úćedníky. pro Možná budou ajímavé následující údaje, argumentuje M. Dobiášová. Od prvního ledna je tarif platu ekonoma v 0. platové tćídą s praxí do 27 let ve výši KĀ hrubého. Tarif platu uāitele ve 2. platové tćídą s praxí do jednoho roku je KĀ a s praxí do 27 let je 2 60 KĀ. skou Āinnost. Za rok se jí sejde pćes tisíc faktur. Kdo tuto práci s tak širokým ábąrem ažil, ví, že to rohodną není procháka rčžovým sadem, uvádí. Navíc jsem na všechno sama, neexistuje žádný ástup. Když ĀlovĄka práce baví, leccos pćekousne. Ale stejną jako všechny mdové úāetní ve školství musím avćít oāi a nepćemýšlet, když dąlám výplaty, dodává M. Dobiášová. Mám Vysokou školu ekonomickou, obor finance, tedy vysokoškolské vdąlání stejną jako pedagogové, dvacet pąt let praxe a donedávna jsem dýchala na plat nejmladšího uāitele u nás. Loni nastoupila absolventka pćímo e školy, a tak to už neplatí. Podle jejího náoru chybí normativ pro ekonomického pracov- ačínáme nový seriál abeceda školské legislativy daleka však nejde jen o pedagogy. Ve školách pracuje i Ćada dalších vysoce kvalifikovaných lidí, jejichž platové ohodnocení neodpovídá charakteru a nároānosti jejich práce. SouhrnnĄ se jim Ćíká provoní a správní amąstnanci. Mei ną patćí i ekonomové a ekonomky. Vhledem k neustálým mąnám právních norem (ropoātová pravidla, daną, dravotní pojištąní, ákoník práce a další a další) se musí nepćetržitą vdąlávat, protože pro ną víc než pro jiné platí, že nenalost ákona neomlouvá. ÿasto mají nejen stćedoškolské, ale i vysokoškolské vdąlání. Jednou nich je Miloslava Dobiášová Rudolfova. Škola, kde pracuje, má matećskou školu, ákladní školu, dvą školní jídelny, školní družinu a vyvíjí i hospodáć- čeští žáci obstáli v meinárodním výkumu pisa v matematické gramotnosti na výbornou Z FOTO: Olga ŠEDIVÁ O odmøāování uêitelď chci vést intenivní dialog, Ćíká ministr školství OndĆej Liška 2. ledna Delegáti republikové konference profesní sekce školských výchovną vdąlávacích aćíení ÿmos pracovníkč školství se sejdou na své volební konferenci. Zvolí nejen své ástupce na V. sjed svau, ale prodiskutují i všechna aktuální témata. 3. ledna PĆedseda ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství František Dobšík se sešel na pracovní schčce s generálním Ćeditelem Zdravotní pojišďovny Ministerstva vnitra. Hlavním bodem jednání byla další spolupráce pojišďovny s odborovým svaem. Chybí normativ pro ekonomy škol Platy pedagogč se nikdy nemohou dostat na úroveÿ platč vysokoškolsky vd laných lidí v jiných oborech, byċ se každoroén o n co vyšují. Ono výšení je totiž stejné jako u ostatních lidí. Situaci by vyąešilo jen jednoráové, skokové výšení, po n mž by následovala pravidelná úprava tarifč. 29. prosince II. ákladní škola v JindĆichovĄ Hradci slavnostną otevćela novou školní jídelnu. Ta bude sloužit nejen žákčm a pedagogčm, ale i većejnosti. V tomto Āísle najdete: a Z éeho se aplatí nemocenská v roce a Tvorba rovrhč má svá omeení... 5 a Metodický pokyn MŠMT k odm ÿování uéitelč ledna VyuĀování v duchu života v Africe probąhne ve Škole Jaroslava Ježka pro rakovą postižené v Prae. Dopoledne se žáci senámí se životem a kulturou afrických národč, odpoledne pak prožijí s hudbou a tancem Āerného kontinentu. XIV. ROèNÍK 4. LEDNA ledna Studenti programu architektura a stavitelství a jejich hosté je náev výstavy, která pćedstavuje diplomové projekty a ávąreāné bakaláćské práce. Zhlédnout ji mčžete až do 25. ledna v atriu Fakulty stavební ÿvut v Prae. SemináĆ na téma VdĄlávání dątí v dątském domovą a jejich integrace probąhl v Prae. Diskue se úāastnila i Livie Klausová.. ledna Krátce... XX. ROČNÍK V tomto Āísle najdete: 4. LEDNA 202 Rok 20 je plný jedniéek Letošní rok je bohatý na jedniéky. Svádí to k nejrčn jším astrologickým roborčm a spekulacím. Jaký bude? e školství je jedniāka dą, když snąmovna pćehlai dvojka velmi populární. suje návrh senátorč na ruto numerologové mají jiný šení nové podoby maturitní náor. JedniĀka a dvojka v le- koušky. Co vítąí? Že by topoātu jsou podle nich v pro- vliv dvojky, tedy ájem o drutikladném postavení. JedniĀ- hé? Nebo spíš jedniāek, kdy se ka je amąćená na Já, dvojka maturanti budou muset sponaopak na My. Zatímco jed- lehnout jen sami na sebe? niāka je výraną individualisletos by mąl být také atická, sobecká, hájící vlast- hájen nový projekt testování ájmy, dvojka je intuitiv- ní, a to v ákladních školách. ní, solidární, spojená se áj- Alespoą to slibuje ministr mem a starostí o blaho dru- školství s tím, že mąćení kvahých. PĄkná šlamastika, co? lity vdąlávání v tv. ulových JeštĄ že souāet dává ĀtyĆku, bodech vdąlávací cesty by což je Āíslo nanejvýš praktic- mąlo v koneāném dčsledku ké, spolehlivé, nemilující vel- pomoci lepšit nejen výsledké mąny. ky našich žákč v meinárodpćesto jedna velká mąna ních srovnáváních, ale kvanastane. Tedy v tom pćípa- litnit pćedevším každoden- V ní vyuāovací praxi. Že by vliv dvojky a její schopnosti vcítit se do pocitč druhých, v tomto pćípadą uāitelč? JedniĀka a dvojka pćinesou i další protiklad. Tentokrát ve finanāní oblasti. Letos poprvé budou mdové prostćedky v regionálním školství rodąleny vlášď pro pedagogy a vlášď pro nepedagogy. Mnohým školám toto rohodnutí pćivodí nemalé problémy. A to nemluvím o nových platových tabulkách, které jsou už tak velkou mąnou v systému odmąąování. Aby tąch mąn nebylo málo, chystá se i novela školského ákona, která by mąla mimo jiné pćinést šestileté funkāní období pro Ćeditele škol, rušení povinné škol- ní rady, avedení tv. vorových vdąlávacích programč, omeení Ćeditelského volna na tći dny, rušení výstupních hodnocení v ákladních školách atd. A tak jedniāky a dvojky nakonec potąší spíš vaše žáky a studenty. Tak na nich v tomto roce prosím nešetćete. FOTO: Stanislav JUGA Letošní rok bude rokem volebním. Generálku jsme si odbyli pąed pčlrokem, kdy se chystaly pąedéasné volby. Letos to bude naostro. A tak se op t mčžeme t šit na pąedvolební sliby, lákání voliéč a ąeéi o prioritách. eský ĀlovĄk se ale už po- me pochopitelną vąnovat i na uāil a ví své. OstatnĄ dąní stránkách Týdeníku Školství. v poslanecké snąmovną koto ve školství bude urāilem ropoātu na letošní rok tą veseleji. ÿeká nás testomáme ještą v živé pamąti. Dá vání nové maturitní koušse pćedpokládat, že ti, kdo ky, napląování a prohlubovábudou opąt usilovat o místa ní školních vdąlávacích prov poslaneckých lavicích, rych- gramč, Āerpání peną evrople apomenou na svá slova, ských fondč, realiace mąn napćíklad že uāitelé projídají školských ákonč i projednábudoucnost našich dątí, a bu- vání nových novel. A uāitedou nás pćesvądāovat, že škol- lé jen tak mimochodem buství je jejich priorita Āíslo jed- dou dál stát pćed tabulí a pćena. Žádná mąna když uāi- dávat svým žákčm co nejpćetelé rotáāeli inflaāní spirálu svądāivąji své nalosti, bu(pamatujete, že?), také se vá- dou s nimi jedit na exkure pątí dovądąli, že vdąlávání a možná i na lyžaćské výcviky je nejdčležitąjší vącí na svątą. Āi školy v pćírodą. Dál je budąní kolem voleb se bude- dou pćipravovat na nejrčnąj- ší soutąže a olympiády, dál budou vymýšlet projekty a snažit se o to, aby škola byla nejen povinností, ale i hrou. Také o tom a rádi vás budeme informovat. Letošní rok je také rokem výroāním. PĆed 20 lety vnikla v reakci na spoleāenské mąny Ćada nových pedagogických iniciativ, mei nimi i nové školské odbory. Náory na jejich poslání prošly dlouhým vývojem. Dnes už snad vątšina lidí pochopila, že odbory nejsou o vánoāních kolekcích. PĆispĄl k tomu i ÿeskomoravský odborový sva pracovníkč školství, který vždy hájil ájmy amąstnancč škol a školských aćíení, vždy v tom dobrém slova smyslu loboval a lepšování jejich pracovních a pla- tových podmínek. Již tći roky vydáváme nad rámec pćedplatného speciální pćílohy, které vám pomáhají pći výuce. Chceme v tom pokraāovat i letos a vąćíme, že pro vás objevíme ase nąco ajímavého a užiteāného. TĄšíme se na vás. Ruka má jen p t prstč, ani ty nejsou rovny. Abcháské pąísloví Pąedstírat hloupost na správném míst je moudrost. Cato KARLA TONDLOVÁ První číslo Týdeníku Školství vyšlo před dvaceti lety Týdeník Školství oslaví letos 20. naroeniny. Postupně vyrostl dětských her, i když si s tiskařským šotkem ještě občas rád ažertuje. Je skromný, ale ceněný pomocník a partner, který umí pochválit, když se ve školách daří, ale i kriticky hodnotit nedostatky a poukáat na možná riika a negativní dopady chystaných plánů a vií. Ale e všeho nejradši má dobré právy. Tak ať jich může v letošním roce přinášet co nejvíce! T estování nalostí žáků 5. a 9. tříd ákladních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnáií, reforma systému financování regionálního školství a nová školská legislativa, to jsou tři stěžejní témata, která nás budou doprováet po celý rok. Připravovaná reforma financování škol vyvolává již nyní poměrně velké nepokojení a neklid. Není se čemu divit. Zásadním působem totiž ovlivní život mnoha škol, jejich žáků, učitelů i řiovatelů. Ministr školství slíbil, že o konkrétních áměrech a námětech bude s pedagogickou veřejností diskutovat. Nemělo by to být jen prádné prohlášení. K odpovědnému hledání cesty je vždy třeba vájemně si naslouchat a nechat se inspirovat třeba i nesouhlasnými stanovisky. V letošním roce nás čeká první vlna konkurů na místa ředitelů škol a školských aříení. Podle novely školského ákona se bude týkat těch, kteří jsou ve funkci šest a více let. Termín 3. červenec 202 ůstává v platnosti i přes snahu senátorů upřesnit nění příslušných paragrafů tak, aby očekávaný velký počet konkur- ů a personálních měn nedestabilioval chod škol. Poslanci však navržené měny odmítli a své parlamentní kolegy horní komory přehlasovali. Rapidně by se měla v průběhu roku měnit kvalifikační struktura učitelského sboru. Strašák téměř jedné třetiny nekvalifikovaných učitelů, jímž média ohromovala veřejnost, by měl být minulostí. Tedy v případě, že bude schválena novela ákona o pedagogických pracovnících, která umožní větší prostupnost kvalifikací učitelů růných typů a druhů škol. Očekávání na prahu nového roku jsou vždy spojena s touhou měnit věci k lepšímu. Za dvanáct měsíců budeme moci hodnotit, da se naplnila. Nikdo není bytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Dickens

2 2 Zápisník Arabští učitelé Iraelské školy stále častěji aměstnávají učitele arabštiny. Cílem prý daleka není jenom nabídnout výuku dalšího jayka, ale napomoci poroumění mei iraelskými Židy a Araby, kteří se v běžném životě moc často navájem nepotkávají. Arabština je v Iraeli, jehož pětina obyvatel jsou Arabové, oficiální jayk. čtk Školy be omeení Karlovarský kraj vyslyší protesty starostů a nebude rušit vybrané obory na středních školách. Vyplynulo to jednání hejtmana J. Novotného se starosty a ástupci krajských středních škol. Odpovědnost a rosah nabíených oborů tak ůstane na ředitelích škol. čtk Novodobé dějiny Olomoucký kraj ahájil v lednu projekt, který má přinést měny ve výuce československých a českých dějin 20. století ve středních školách. Získal na něj dotaci evropských drojů a státního ropočtu 8 milionů korun. Pilotně se do projektu apojí střední školy v Olomouckém a Moravskosleském kraji. čtk Zájem o jidiš Emoryho univerita v Atlantě poskytuje studium jidiš, tedy jayka východoevropských Židů, aloženého na němčině. Jayk s vyvražděním mnoha jeho mluvčích a druhé světové války téměř anikl. Emoryho univerita, stejně jako další dvě kanadské univerity, se jej snaží výukou udržet při životě a s ním i bohatou historii evropské židovské kultury a umění. čtk Nic si toho nedělejte, nám ase rušili věkový automat! Obávané techniky se středoškoláci nebojí KRESBA: Milan KOCMÁNEK Konkury na ředitele: Sněmovna přehlasovala senát Č asté stížnosti vysokých škol technického a přírodovědného aměření na neájem maturantů nemusí být cela oprávněné. Více než třetina, přesně 39 procent českých středoškoláků a středoškolaček, uvažuje o tom, že po koušce dospělosti bude dále studovat právě tyto obory. Potvrdil to anonymní průkum, v němž odpovědělo 39 studentů a studentek jedenácti českých a moravských gymnáií a středních průmyslových a technických škol a odborných učilišť. Průkum se uskutečnil během besed Energie-budoucnost lidstva. S odborníky ČVUT a elektráren debatovalo na 50 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 4 do 9 let. Středoškoláci projevili největší ájem o počítačovou techniku, strojírenství a informační technologie, jejich spolužačky překvapivě o přírodní vědy, matematiku a chemii. Ukauje se také, že se výraně liší i představy obou pohlaví o uplatnění ve voleném oboru: Chlapci dávají přednost vývoji aplikací V ávěru loňského roku, přesně 20. prosince, přehlasovali poslanci návrh senátorů upravit funkční období stávajících ředitelů škol. Nově by ředitelé škol měli být jmenováni jen na šest let, ti současní mají mít křeslo jisté maximálně do konce července 202 podle toho, jak dlouho jsou ve funkci. Počítá s tím novela školského ákona, kterou novu schválila sněmovna, když úpravy navržené senátem odmítla jako přinejmenším nadbytečné. Omeení funkčního období na šest let se bude týkat ředitelů škol, jejichž řiovatelem je stát, kraj nebo obec. Pak by řiovatelé mohli vyhlásit nový konkur. Povinné by to měli jen na návrh České školní inspekce nebo školské rady. První konkury by mohly být v polovině tohoto roku. Senát kvůli tomu navrhoval vláštní pasáž, která by podle něj jednonačně vyloučila v nadcháejících dvou letech nutnost vypisovat výběrová říení na místa nynějších ředitelů. Úpravy senátu ale nakonec ískaly podporu jen od ástupců KSČM a Věcí veřejných, atímco poté pro sněmovní nění hlasovalo 7 e 82 přítomných poslanců. Pochybnosti o správnosti poslanecké varianty vyvracela například místopředsedkyně výboru Jaroslava Wenigerová, podle níž by současní ředitelé škol museli skončit poue v případě, pokud by se řiovatelé škol rohodli v období od počátku února do konce dubna na tato místa vyhlásit výběrové říení. Zavedení šestiletého funkčního období má ochránit ředitele škol před přílišnými ásahy řiovatelů. Na druhé straně má ale umožnit ředitele odvolat pro nespokojenost s vedením školy v případech, kdy formálně má vše v pořádku. Novela také omeuje snahu Centra pro jišťování výsledků vdělávání utajovat informace o působu přípravy a výběru adání společné části maturitní koušky. Nově bude moci tyto údaje skrývat jen do konce maturitního období. Novela má také usnadnit vnik firemních mateřských škol, přísňuje povolování odkladu povinné školní docháky a také kontrolu unávání vysvědčení e ahraničních škol. čtk a technologií, děvčata by nejraději pracovala v ákladním výkumu. Při úvahách o budoucím uplatnění stojí na prvním místě perspektiva celoživotního uplatnění ve voleném oboru následovaná výší nástupního platu a perspektivou jeho růstu. Možnost uplatnění v ahraničí figuruje až na čtvrtém místě a případná podpora aměstnavatele při ajištění bydlení nebo možnost čerpání aměstnaneckých benefitů preferenční žebříček uavírají. vl

3 Některé měny, které obsahuje novela ákoníku práce Novela ákoníku práce, která platí od. ledna letošního roku, je nejrosáhlejší měnou ákoníku práce od roku 2007, říká JUDr. Zdeňka KRÁMSKÁ právního oddělení Českomoravského odborového svau pracovníků školství. Novela obsahuje více než blém vidí Z. Krámská v úpravě neplatnosti právních úko- 323 měněných bodů, a to jak v oblasti terminologické, tak legislativně technické va vycháela relativní nenů. Dosavadní právní úpra- a obsahové. Změny se týkají platnosti právních úkonů. To i struktury ákona, tj. číslování namená, že právní úkon se a přesunu některých ustanovení do jiných částí ákoníku ten, koho se to týkalo, nedo- považoval a platný, dokud se práce, například 5, odborová organiace, se přesunu- ákoník práce upravil volal jeho neplatnosti. Nyní je do 286. Znamená to tedy, i absolutní neplatnost, a ta spočívá že orientace v novele bude daleko obtížnější, minimálně do v tom, že právní té doby, než si její uživatelé na úkon je neplatný od počátku nové členění vyknou, důraňuje Z. Krámská a pokračuje: Ze všeobecných ustanovinen přihlížet a soud je povení bude, podle mého náoru, činit problém 363, ně- povinnosti, nikoliv k tomu úřední hož byl vypuštěn odstavec 2. na návrh. Například, Odstavec l citovaného ustanovení apracovává předpisy vech souvisejících s rováá- když soud rohoduje o prá- Evropských společenství, od ním pracovního poměru, třeba o odstupném, a jistí, že vý- kterých je možné se odchýlit ve prospěch aměstnance. pověď byla neplatná, aniž by Odstavec 2 upravoval předpisy, od kterých se odchýlit ne- tak soud úřední povinnosti to strany samy uplatňovaly, le, a to jejich přesným výčtem. Tento odstavec byl ru- neplatný. rohodne, že právní úkon je šen, aměstnavatelé i aměstnanci budou muset koumat, měnila i ustanovení o opa- Novela ákoníku práce da se jedná o případy, kdy se kovaném uavírání pracovních poměrů na dobu určitou. le odchýlit a kdy se nele od právní normy odchýlit, a to Doposud se mohl pracovní poměr mei týmiž jejím výkladem. Další pro- účastní- 3 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ ky uavírat maximálně na dva roky, be ohledu na počet opakování. Podle noveliovaného ustanovení le první pracovní poměr uavřít nejdéle na tři roky a poue dvakrát opakovat. To namená ještě dvakrát na tři roky. Celkově tedy maximálně na devět let. Pokud se však první pracovní poměr uavře třeba jen na dva roky, pak se může opět opakovat jen dvakrát, a to nejvýše na tři roky, to namená, že celkově se bude jednat v tomto případě jen o osm let pracovního poměru na dobu určitou, říká Z. Krámská a doplňuje, že se ruší skoro všechny výjimky, včetně vážných provoních důvodů a důvodů spočívajících ve vláštní povae práce. A to je problém. Školy tyto důvody využívaly především pro uavření pracovního poměru topiče, to namená pro seonní práce, a asistenta pedagoga. Navíc novela neřeší, jak se bude postupovat, když pracovní poměr přesahuje roku 20 do roku 202. Novela také mění rosah dohody o provedení práce e 50 hodin na 300 hodin a rok. Z dohody o provedení práce se bude odvádět sociální a dravotní pojištění v případě, že příjem a ni přesáhne 0 tisíc korun v příslušném měsíci. Be povšimnutí by také neměla ůstat povinnost aměstnavatele vypracovat písemný rovrh pracovní doby všem aměstnancům a alespoň dva týdny před apočetím práce jim ho předat. Navíc se v evidenci pracovní doby bude muset vynačovat ačátek a konec pracovní doby. Obě povinnosti budou pro školství řejmě problematické. Noveliováno bylo i ustanovení ákoníku práce o čerpání dovolené. Pro pedagogické pracovníky se například ruší omeení, které sta- novovalo, že se pedagogo- vi nemůže proplatit více než dvacet pracovních dnů dovolené. Nyní mu při skončení pracovního poměru le proplatit celou dovolenou, kterou si například důvodu nemoci nemohl vyčerpat. Zajímavé je také nové pravidlo, podle kterého nele prostit aměstnavatele povinnosti platit plat a vykonanou práci. Ve školství se často setkáváme s tím, že učitelé říkají, my to budeme dělat adarmo, když na to nejsou peníe. Takový postup byl neplatný i dříve, nová právní úprava to jen důranila, říká Z. Krámská a dodává, že nově, vlastně staronově, je upravena i práce přesčas. Opět platí, že aměstnanci, kteří mají příplatek a vedení, mají hraenu práci přesčas až tehdy, pokud odpracují 50 hodin. Teprve práci přesčas nad tuto dobu budou mít placenou. Ředitel školy (statutární orgán) má pak v rámci platu hraenu veškerou práci přesčas. Ředitelů škol se týká ještě jedna novinka, a tou je možnost řiovatele sjednat s ředitelem školy smluvní plat. To namená, že řiovatel může s ředitelem ařaeným do 3. platové třídy sjednat smluvní plat, doposud mu ho mohl jen určit, uavírá Z. Krámská. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Financování ásadní téma pro vdělávání Školské odbory: informace, fakta, argumenty Zvyšuje se tlak na snižování úvaků vychovatelek školních družin Vychovatelky školních družin a školních klubů přivítaly sjednocení platových tabulek pro pedagogické pracovníky, obávají se však snižování úvaků, a tím i snižování platů. Tak by se dalo v kostce vyjádřit jednání republikového výboru sekce školských výchovně-vdělávacích aříení. Jeho členky upoorňují, že i když se i jim vedl nástupní plat na dvacet tisíc korun, ředitelé často důvodu nedostatku finančních prostředků snižují vychovatelkám počet hodin v úvaku. S takovou praxí výbor sekce nemůže souhlasit. Navíc se obává, že snižování objemu finančních prostředků pro regionální školství v příštích letech povede k dalšímu tlaku na ařaování vychovatelek do nižších platových stupňů, což díky novému nění vládního naříení o platových poměrech bude možné už letos. Vychovatelky se musí umět ovat, je přesvědčena předsedkyně sekce Jana Brdová, problémy máme veliké. Jak ukáaly informace jednotlivých regionů, situace je opravdu vážná. Nebývale roste počet snížených úvaků, ruší se funkce vedoucích vychovatelek, někde jsou vychovatelky ařaeny stále v 8. místo 9. platové třídě. Vším se prolíná snaha ušetřit. Navíc díky připravované reformě systému financování regionálního školství le očekávat, že ředitelé ákladních škol budou mít k dispoici méně peně. Zatím podkladových materiálů ministerstva školství není cela jasné, jak bude činnost školních družin a školních klubů v budoucnu ajištěna. Výbor sekce by přivítal, kdyby byl stanoven počet dětí na jednu vychovatelku, což by mělo přispět ke sjednocení a průhlednění financování. Výbor sekce poděkoval všem kolegyním, které svými podpisy pod petici a sjednocení platových tabulek pro pedagogické lenové republikového výbo- sekce vedoucích pracov- Čru níků se amýšleli nad tím, co by podle jejich náoru a kušeností mělo být obsahem připravovaného materiálu odborového svau České školství co chceme. Téma financování je pro vdělávání klíčové. Proto je podle výboru sekce nutné prosaovat trvalý růst procenta HDP, vynakládaného na vdělávání, a to na úroveň ostatních emí Evropské unie. Jedině tak bude vybavení škol i samotná výuka odpovídat možnostem 2. století. Další požadavek sekce na ákladě vdělání, délky praxe a kvality práce, ale i jako motivační prvek prosaovat tarifní systém odměňování pedagogických aměstnanců nad celostátní průměrnou mdu. Nepedagogičtí aměstnanci jsou nedílnou součástí vdělávacího systému, proto je podle výboru sekce nutno i nadále jejich finanční ohodnocení ajišťovat prostředků státu, a to na ákladě výnamu, kvality, množství a rosahu jejich práce, nikoliv počtu výkonů (dětí, žáků a studentů) na jednoho nepedagogického pracovníka. Výbor sekce dále podporuje avedení odborného říení školství a s ním stabiliaci toku finančních prostředků úrovně MŠMT až na konkrétní školy na ákladě jasných pravidel financování regionálního školství. Požaduje právní normou ošetřit, aby školné v mateřských školách a ákladních uměleckých školách i platby a ájmové vdělávání byly využity na abepečení a rovoj samotného vdělávání. Měla by být odstraněna současná praxe, kdy mnoí řiovatelé snižují příspěvek na provo aříení o výši vybraného školného. pracovníky i účastí v prosincové stávce přispěly k tomu, že v tomto roce platí pro všechny pedagogy jedna platová tabulka. Možnost ařaovat aměstnance do platových stupňů be ohledu na délku jejich praxe však členky výboru odsoudily. Vychovatelky také diskutovaly o tom, co by měl odborový sva ařadit do materiálu České školství co chceme. Chtějí například, aby byly vytvořeny stejné pracovní podmínky pro výkon vychovatelské profese jako u ostatních pedagogických pracovníků, nebo aby byl i školským aříením umožněn jednodušený přístup k čerpání prostředků fondů Evropské unie. Změna financování přímých výdajů regionálního školství e státního ropočtu by měla vést k jednoduššímu, vhodnějšímu a transparentnějšímu systému. Takovou měnu by profesní sekce vedoucích pracovníků přivítala. kt OROS Pleň setkávání učitelů Vánoční dobu milují všichni, děti i dospělí, a rádi ji prožíváme každý rok. Je to vláštní, protože to bývá období plné shonu a spěchu. Nákupy stíhají úklid, všichni jsou v jednom kole. A proto oceníme, když se na chvíli astavíme. O to se v Plni staráme hned dvakrát ročně. První, naýváme ho Jarní setkání, se koná kolem Dne učitelů a druhé je v předvánočním čase. Tak tomu bylo i tentokrát. Program nebývá nijak bohatý, ale všem jde hlavně o popovídání si a setkání s těmi, kteří dlouhá léta patřili do jejich života. Občerstvení a písničkový program je vždycky přijímán s povděkem. Při harmonice si rádi i apíváme. Nikdy se na předvánočním poseení neapomene na jubilanty. Odcháejí s drobnou poorností. Nesmíme ale apomenout, že naše setkání jsou možná jen proto, že je finančně aštiťuje pleňská oblastní rada odborového svau pracovníků školství. Díky, že na nás pamatují a umožňují nám, abychom se mohli setkávat dál. Jsme rádi, že se tradice setkávání učitelů důchodců koná v Plni každý rok. Vlasta KUČEROVÁ

5 Jak žije EKOŠKOLA v Čakovicích Žlutá budova áří na dálku. Že ní dětským halasem, je jasné, vždyť do ní chodí víc než 600 žáků. Přesněji 640, toho pochopitelně většina navštěvuje první stupeň. Žáci po 5. a 7. ročníku často odcháejí do víceletých gymnáií. Na chodbách kresby (součást školního projektu výtvarné výchovy), barevné šatny i třídy, veskre poitivní prostředí. Kromě řady projektů, které ákladní škola v Čakovicích ročně realiuje (třikrát do roka uskutečňují učitelé projektové dny), žijí její obyvatelé EKO. Přihlásili jsme se do programu už před více než třemi lety, vysvětluje Petra Boháčková, učitelka fyiky a angličtiny a koordinátorka celé aktivity. pomoci učitelů řadu školních pomůcek plastu. Zajímavostí určitě byla módní přehlídka modelů vytvořených odpadků. Originální, ne? Děti se rohodně pobavily, a to nejen při tvorbě, ale i při samotném předvádění, jak nám potvrdila Petra Boháčková. Zdravě žije i jídelna Kromě snahy o dravý životní styl, tedy vhodný jídelníček pro školáky, musí i školní jídelna plnit růná kritéria EKO: například suroviny využívat poue místních, tedy českých drojů, používat velká balení potravin, aby se šetřila příroda, polotovary jsou při vaření cela akáány a samořejmostí je přes- tající obeitu školních dětí, komentuje Petra Boháčková. Kromě výchovy v tom, co jíst, jak často a jaké potraviny, vymysleli společně navíc novou hru. Jmenuje se Comball a obsahuje prvky růných kolektivních míčových her jednotlivých emí. Nutno říct, že děti nesmírně baví. Chcete si ji vykoušet taky? Pravidla a náorné video najdete na webových stránkách školy v Čakovicích (www. scakovice.c). Šetříme papír Dalším krokem v boji proti trápení přírody je v čakovické ákladce co největší šetření papíru. Vše, co jen jde ve vyučování, tvoříme na počítači, vysvětluje Petra Boháčko- 5 a případně účast v programu prodlouží. Tento projekt existuje už od roku 2006, titul je meinárodní. Cílem je environmentální vdělávání žáků ákladních a středních škol, lepšování prostředí jejich škol i místa bydliště. Cílem nejsou jen žáci a pedagogové, ale i rodiče a představitelé místních úřadů. V Čakovicích právě uspěli podruhé. A právem. Uvažují a realiují další aktivity, jak lepšit život nejen školáků, ale i obyvatel městské části. Třeba áměrem vybudovat naučnou steku v místním parku, pořádáním Dne emě či vylepením plakátů, vytvořených v rámci jednoho úkolu programu Recyklohraní, Baterie do koše nepatří. A co vy? Zkuste si test, da uvažujete EKO i ve své škole: Čtyři hlavní témata, kterými se ekoškola abývá: odpady, voda, školní prostředí a energie, se učitelé všech předmětů snaží nenásilně ařadit do každodenní výuky. Kompost na školní ahradě Nejdřív do běžné výuky a každodenního života školy učitelé ařadili starost o životní prostředí. Ve třídách třídí odpad, na jaře bioodpad. Společně s žáky vytvořili vlastní kompost na školní ahradě. Čtyři hlavní témata, kterými se ekoškola abývá, jsou: odpady, voda, školní prostředí a energie. Učitelé všech předmětů se je snaží nenásilně ařadit do svých předmětů. Stejně jako se snaží vést žáky v ekoživotě i po vyučování, v družině a v mimoškolních aktivitách. Barevné dny i módní přehlídka Dalším projektem, jak ařadit péči o přírodu a životní prostředí do výuky, byly barevné dny. Co to namená? Vždy v rámci některé barvy tříděného odpadu se prolíná téma všemi předměty. Žlutá, tedy plasty. V češtině byl tematický diktát na otáku plastů, v matematice děti počítaly, kolik sešlapaných a nesešlapaných lahví se vejde do nejrůnějších prostor. Ve fyice ase žáci vyráběli a ně stanovená nutriční hodnota každé porce. Fit napříč Evropou S dalšími pěti školami e ahraničí (Francie, Německa, Velké Británie, Holandska a Španělska) se čakovičtí apojili do projektu Comenius, který se aměřuje na draví a sport dětí. Což je taky součástí ekologie života. Mysleme na vrůs- vá. Teď se právě připravujeme na vykoušení Ipadů ve výuce, jak se nám osvědčí. Jinak používáme třeba sololakové desky, na které píšeme omyvatelnými fixy, abychom nemuseli psát na papíry. Titul ekoškola se školám uděluje podle meinárodních pravidel vždy na dva roky, pak meinárodní komise rohodne, da škola splňuje pravidla, Co le dát do kanálu? Benín, barva, pivo, olej auta, drátěnka, léky, dešťová voda, voda po mytí nádobí, bytky jídla Správné řešení: Benín, barva, olej auta, drátěnka, léky, bytky jídla ne, ostatní ano. Regina ROTHOVÁ

6 6 Podklady pro odchod do důchodu FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Za necelé dva roky bych měl mít nárok na důchod. Nevím však přesně, kolik mám odpracovaných let a co všechno ke své žádosti o důchod potřebuji. Můžete mi poradit, kde ískám potřebné informace? Takové informace vám poskytne Česká správa sociálního abepečení. Ta přinává, vypočítává a vyplácí důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Pro hladký průběh samotného důchodového říení je velmi důležité, aby veškeré potřebné podklady byly správné a kompletní. ČSSZ radí klientům, jak mít své důchodové podklady průběžně pod kontrolou a jak řešit jištěné nesrovnalosti. Pro kontrolu ískaných dob pojištění a případné dohledání chybějící doby pro poitivní ovlivnění výše důchodu slouží klientům Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob a od roku 986 přehled vyměřovacích ákladů. Tedy údajů, e kterých ČSSZ vycháí při rohodování o nároku na důchod a o jeho výši. Z údajů uvedených v IOLDP si lidé mohou odvodit, da již ískali dostatečnou dobu pojištění pro vnik nároku na důchod, či da si ještě po nějakou dobu účast na důchodovém pojištění musí ajistit. O aslání IOLDP mohou lidé požádat ČSSZ jedenkrát ročně. Ta jej darma pošle do 90 dnů od doručení žádosti. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno a příjmení (rodné příjmení) a adresu, na kterou bude informativní list aslán. Žádost le poslat buď písemně na adresu Česká správa sociálního abepečení, odbor správy údajové ákladny, Křížová 25, Praha 5, nebo elektronicky, s elektronickým podpisem (tj. aručeným kvalifikovaným certifikátem), popřípadě prostřednictvím datové schránky. Ideální je, pokud si o vystavení IOLDP požádá každý, kdo se v brké době chystá podat si žádost o důchod, a to nejlépe několik měsíců před podáním žádosti. Služby veřejnosti v důchodových áležitostech poskytuje Call centrum důchodového pojištění na čísle , informační místa správ sociálního abepečení, Informační kancelář při ústředí ČSSZ v Prae, a to každý pracovní den. Podrobné informace o důchodovém pojištění najdete na webu ČSSZ: duchodove-pojisteni/. Vít BERKA Příplatek a třídnictví Jsem třídní učitelka a ajímalo by mě, jaký předpis (a jakým působem) upravuje stanovení příplatku a třídnictví. Kdo rohoduje o jeho výši a podle jakých kritérií? Příplatek a třídnictví patří mei vláštní příplatky, jejichž poskytování upravuje 29 ákoníku práce, 8 naříení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech aměstnanců ve veřejných službách a správě, a příloha č. 4 k tomuto vládnímu naříení. Pro účely poskytování vláštního příplatku roděluje míněné vládní naříení práce do pěti skupin a stanoví ropětí vláštního příplatku pro jednotlivé skupiny prací. Konkrétní výši příplatku určuje aměstnavatel. Souběh práv na vláštní příplatek řeší 8 odst. 3 naříení vlády tak, že aměstnanci přísluší poue jeden příplatek ve skupinách I až V, s výjimkou vláštního příplatku a práce vykonávané střídavě v růných provoních režimech (dvousměnný, třísměnný, nepřetržitý). V případech souběhu práva na vláštní příplatek určí výši příplatku aměstnavatel v rámci ropětí, které je pro aměstnance nejvýhodnější. V příloe č. 4 k naříení vlády č. 564/2006 Sb. se stanoví, že do I. skupiny prací (práce se výšenou mírou neuropsychické átěže nebo jiným možným riikem ohrožení draví nebo života, ropětí 400 až 000 Kč) patří: Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konervatoři nebo ákladní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole. Do II. skupiny (práce se načnou mírou neuropsychické átěže nebo jiným možným riikem ohrožení draví nebo života, ropětí 600 až 2000 Kč) patří:. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vdělávacími potřebami. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně říených pro tyto děti, žáky nebo studenty,.2 ve výchovných skupinách školských aříení samostatně říených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských aříení samostatně říených pro tyto děti, žáky a studenty,.3 ve speciálně pedagogickém centru nebo v aříeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských aříeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,.4 v aříeních sociálních služeb pro osoby mentálně nebo tělesně postižené. 2. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky růných postupných ročníků v rámci jedné třídy v ákladních školách, které nemají říeny všechny ročníky. VÍT BERKA Konkrétní výši příplatku určuje aměstnavatel.

7 kušenosti nápady inspirace projekty áměry lekce příklady Projekt Nejsme tu sami. Pomáhejme si Den D: psí útulek, stanice vodicích psů a další V určený den probíhala domluvená návštěva volené organiace. Následující den všichni sháněli další dostupné informace o své organiaci, hledali na internetu, připravovali plakát a hlavně vymýšleli, jak ískat pro ty své potřebné co nejvíce peně. A tak skupina shánějící peníe pro občanské sdružení Vlastní cestou (ajišťuje asistenty pro lidi na voíku) rohodla, že napeče piu, žáci, propagující výcvik vodicích psů, prodávali vlastnoručně vyrobené keramické pejsky s magnety, pro nadaci Naše dítě pekli perníkové panáčky. Z projektu Dejte šanci dětem ulice ískali žáci propisky vyrobené klienty projektu a ty pak prodávali, pro Ligu proti rakovině prodávali tradiční květy měsíčku lékařského. A všechny skupiny sháněly hračky, knížky, ply- Celoškolní projekty se v ZŠ Bílá v Prae 6 již staly tradicí. Každoročně pořádáme nejméně dva další. ejsme tu sami name- že se všichni naši které se pak na charitativním vedením paní učitelky Yvony šáky a spoustu dalších věcí, radovala celá 2. A, která pod Nnalo, žáci nejprve podrobně senámili s prací některé neiskových baaru pokoušely návštěvníkům prodat. Darániové vybrala pro Nadaci Charty 77 na voík pro organiací a na á- Lukáška 6808 Kč. A děti pro věr projektu se pokusili pro Pule pro Lukáška svého kandidáta udělaly hodně. tuto organiaci ískat co nejvíc peně na charitativním baaru. Na. stupni si každá třída vybrala svou organiaci po poradě s rodiči, žáci 2. stupně se na třídnické hodině rodělili do skupin. V některých třídách se žáci dohodli, že si budou skupinu losovat, někde si skupiny vybírali podle ájmu. Mei vybranými organiacemi bylo nejvíc těch, které pomáhají dětem nebo lidem se dravotním postižením. Nechyběly ani neiskové organiace, které se aměřují na Děti.stupně ahájily práci na projektu mnohem dříve. Třída. B, která sbírala peníe pro občanské sdružení Zdravotní klaun, se vypravila do nemocnice v Motole, celá 3. B ase do dětského domova Domino až do Plně, 4. B navštívila středisko pro nevidomé na Dědině a 2. B jela a postiženými dětmi do Domova Svaté rodiny v Liboci. Děti. C byly nadšené ukáky výcviku psů v neiskové organiaci Helppes viděly psa, který uměl otevřít ledničku i pračku nebo sundat kabát či podat Nejenže přinesly na pro- dej spoustu hraček a plyšáků, ale i Lukáška na voíku nakreslily, obra rostříhaly na malé čtverečky a návštěvníci baaru si mohli a 0 Kč akoupený čtvereček na plakát sami nalepit, a tak na Lukáškův voík přispět. Pod vedením třídní učitelky Soni Jirákové se na druhém místě umístila třída 5. B, která pro SIRIRI, což je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je rovojová pomoc chudým emím, ískala 6037 Kč. A protože školné pro dítě ve Středoafrické vířata, oběti trestné činnosti, skleničku. O leukemii republice je 300 Kč, děti si válečné veterány nebo rovojovou pomoc chudým emím. přišla dětem e 3. A vyprávět spočítaly, že a tyto peníe paní doktorka Motola (sbírali peníe pro Haimu unii pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby) a ředitelka Špinková přišla do 5. A povídat o hospicu Cesta domů. Charitativní baar ahájilo vystoupení školního souboru Bělásek. Přišli nejen rodiče našich žáků, ale i spousta dalších dospělých. Všichni netrpělivě očekávali vyhlášení výsledku sbírky. V pátek se 7 pomohou nejméně čtyřem dětem na celý jeden rok! Třetí skončila skupina žáků 2. stupně vedená paní učitelkou Evou Richterovou, která a pomoci svého maskota, živého psa Edieho, vybrala pro výcvik vodicích psů celkem 4628 Kč. Celkem jsme vybrali neuvěřitelných Kč. Všechny peníe byly předány přímo těm, pro které je děti ískaly. Z toho, co se neprodalo, jsme vybrali knížky a hračky a odveli je do Domova Svaté rodiny v Prae 6, s plyšáky si hrají opuštěná vířata v útulku v Troji. Podle ankety, kterou psali žáci na ávěr projektu, většina nejvíc ocenila, že mohli pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje. A co žáky na tomto projektu nejvíce bavilo? Určitě návštěva nadace nebo neiskové organiace, týmová práce a prodávání ve stánku. A co se naučili? Nejvíce žáků 2. stupně napsalo, že spolupracovat ve skupině, pomáhat ostatním lidem nebo si více vážit toho, že jsou draví. A navíc někteří už vědí, jaké pomůcky používají nevidomí, jak se léčí rakovina nebo jak se chovat k nevidomým s asistenčním psem, jiní si vykoušeli, jaké je to být na voíku či nevidět. U mladších dětí se každá třída podle ankety naučila něco jiného prvňáci počítat peníe na tisíce, prodávat a pomáhat, druháci ase že se nemají smát postiženým lidem, ani že se jich nemusí bát. Žáci 3. A vědí spoustu věcí o leukemii i o tom, jak se čtvrťáci naučili prodávat, dělat letáčky na počítači a trochu Brailleovo písmo, v 5. A vědí, co je to domácí hospic a jak pomáhá nemocným lidem, a v 5. B nají spoustu ajímavostí o Středoafrické republice jaká je tam bída a že se lidé dožívají jen 40 let. A nás učitele nejvíce potěšilo to, že žádný žák nenapsal, že by ho na projektu nejvíce bavilo to, že odpadlo vyučování a ulil se e školy. Maja BIHELEROVÁ Kontakt: MŠ a ZŠ Bílá 784/ Praha 6

8 8 Odměna a práci přesčas Je možné provoním a správním aměstnancům ve školství poskytovat a práci přesčas místo platu a práci přesčas osobní příplatek, nebo odměny? Bylo by to možné takto dohodnout v kolektivní smlouvě? Návrh na takové řešení byl v naší Z00S dán na ákladě textu 3 ákoníku práce, podle něhož le poskytovat osobní příplatek aměstnanci, který plní větší rosah pracovních úkolů než ostatní aměstnanci (což je vlastně i práce přesčas). Poskytování platu, nebo náhradního volna a práci přesčas upravuje 27 ákoníku práce. Podle této úpravy přísluší aměstnanci a hodinu práce přesčas plat ve stanovené výši, pokud se aměstnavatel se aměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu a práci přesčas. Jiný než výslovně uvedený postup ákon neumožňuje. To namená, že v případě, kdy nedojde k dohodě, obdrží aměstnanec plat a práci přesčas určený působem stanoveným v ákoně. Nahraovat plat a práci přesčas jinou složkou Srážky platu V kterých případech je možné uavřít dohodu o srážkách platu? Uspokojení pohledávky le mimo jiné ajistit ných příjmů (platu) a ji- dohodou o srážkách e mdy pracovně- Když piješ kofolu, není co řešit C platu, například osobním příplatkem ( 3 ákoníku práce), nebo odměnou ( 34 ákoníku práce), není přípustné, protože ustanovení o platu nebo náhradním volnu a práci přesčas je ustanovením kogentním. To je jednonačně vyjádřeno v 22 odst. ákoníku práce, kde se mimo jiné stanoví: Plat není možné určit jiným působem v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento ákon a právní předpisy vydané k jeho provedení, nestanoví-li vláštní ákon jinak. V tomto případě žádný vláštní ákon nic jinak nestanoví. o to má namenat, Václave, ty piješ kofolu? Nestačím se divit, překvapeně sleduje svého kolegu Turová. Myslela jsem, že dáváš přednost vodě vodovodního kohoutku. Kofola je hřích mého středoškolského mládí. Dobře si pamatuji, jak nám spolu s Beatles učarovala už jen tím, že připomínala nedostupnou coca-colu, rovádí Hromádka a svátečně si dolije skleničku tmavohnědého nápoje až po samý okraj. Mně e všeho nejvíce vadí její vysoký obsah cukru, pohotově namítá Turová. Mně ase ačíná vadit její lechtivá televiní reklama. Víš, jak v ní dospívající Ondra potkává na nudistické pláži svou lásku Naďu. Za obra své nahoty jí nabídne půllitr svůdného moku. Přesně v duchu hesla: Když miluješ, není co řešit. A copak říkáš reklamě na novou kofolu Extra bylinkovou? nenápadně vyvídá Turová. Ta už mě neklidňuje trochu více. Žáka Kopřivu kouší pohledná učitelka. Když před ní jako ajíček spolyká čerstvé bylinky, pove ho a trest do svého kabinetu. Tam mu dá vypít pohár nikoli bylinkové kofoly, ale pravé lásky, šibalsky se pousměje Hromádka. Kdyby nešlo o jevně erotický právního vtahu uavřenou podle ákoníku práce, nebo podle občanského ákoníku. Podle platné právní úpravy připadají v úvahu následující dohody: Dohoda o srážkách e mdy (platu) uavřená ve smyslu 327 ákoníku práce, kterou le ajistit uspokojení plnění (nároku vyplývajícího pracovněprávního vtahu) oprávněného, kterým je aměstnavatel. Dohoda o srážkách e mdy (platu) k uspokojení ávaků aměstnance podle 46 písm. b) ákoníku práce, kterou le ajistit uspokojení pohledávky třetí osoby nad rámec 55 odst. občanského ákoníku, tedy jiné pohledávky než ákonem upraven é - vtah učitelky a dospívajícího kluka, mávnul bych nad tím rukou. To máš pravdu. Vloni se v tisku dlouho propíral milenecký úlet jedné učitelky a jejího žáka. Byl toho pořádný poprask, připomíná skutečný příběh Turová. Veřejnost si může velmi rychle udělat jednodušený ávěr, že podobné románky jsou v dnešní škole naprosto běžné. Smělí tvůrci kofolové reklamy už dlouho sáejí na provokující erotiku. V jejich pojetí skutečně není co řešit. Kde procitne láska, tam je úplně vše povoleno. Samořejmě i ve škole, vyhodnocuje Hromádka. ho výživného nebo jiné pohledávky, o níž tak stanoví ákon. Písemná dohoda mei aměstnavatelem a odborovou organiací, odsouhlasená aměstnancem (členem odborů), sjednaná podle 46 písm. c) ákoníku práce k úhradě členských příspěvků aměstnance. Obdobně jako v takové dohodě o srážkách e mdy (platu) le postupovat i v kolektivní smlouvě. Dohoda o srážkách e mdy (platu) uavřená ve smyslu 55 občanského ákoníku, kterou le ajistit uspokojení pohledávky třetí osoby, a to ákonem upraveného výživného a jiné pohledávky, o níž tak stanoví ákon. Jde o dohodu mei věřitelem a dlužníkem a aměstnavatel (plátce mdy), který není účastníkem této dohody, ji musí přijmout a srážky e mdy (platu) provádět. Na vaše otáky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Erotika tvoří plnohodnotnou součást života nejen mladých lidí. Jen nevím, da patří do učitelských kabinetů v podání bylinkové, trochu nahořklé kofoly, něžně pohladí češtinář sklenici s lahodným nápojem. Václave, možná se stala chyba, že se nám nepodařilo při náročné tvorbě školních vdělávacích programů více pamatovat na pitný režim ve vtahu k sexuálnímu probouení našich dospívajících žáků a některých odvážných, půvabných učitelek, nabíí své řešení Turová. Nechejme toho. Když piješ kofolu, není přece co řešit, vychutnává si svou osvěžující dobrotu sladce naladěný Hromádka. Roman KANTOR

9 Není facka jako facka Už toho mám dost! Jestli okamžitě nepřestanete lobit, povu na vás ministra financí! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Tak už máme jasno ministr Kalousek rád a be lítosti aplatí a výchovnou facku, kterou uštědřil drému frackovi v reakci na verbální kritiku své práce, pořádkovou pokutu v ávratné výši 000 Kč. Učitelská veřejnost by měla jásat, konečně někdo stanovil cenu a společensky posvětil použití tohoto nejúčinnějšího argumentu, který (nebýt osvěty pana ministra) již civiliované společnosti málem vymiel! Učitelé se totiž dnes ve své praxi setkávají s vulgarismy, provokacemi a výhrůžkami vůči své osobě jistě nesrovnatelně častěji (a troufám si tvrdit, že Předvánoční Vídeň EDISON posvítil a naše obory i v mnohem agresivnější podobě), než nedotknutelný pan ministr financí. Pokud ovšem učitel sáhne k řešení v duchu nejlepších malostranských tradic, celá áležitost bohužel obvykle končí jinak, než výše míněný případ. Rojíždí se (pravidla a účasti školní inspekce a s patřičnou mediální poorností) mašinérie vyšetřování a kárných opatření, na jejímž konci v tom lepším případě stojí finanční postih s nesrovnatelně horším dopadem na rodinu nešťastného pedagoga, než na rodinu člena vlády. V tom horším případě následuje rovnou tráta aměstnání. Vpomínám si na otřesnou událost, kdy před několika lety a účelem natočení veselé scénky (následně veřejněné na internetu) vyprovokovali áměrně středoškolští studenti hrubými vulgarismy k facce svého učitele. Byť se tehdy vedení školy a rodiče studentů a kantora postavili, celá áležitost skončila jeho dobrovolným odchodem e školství a následně i e života. Pan ministr a míněný pedagog jevně měli jinak nastavenou laťku morální odpovědnosti a svědomí. Musím tedy konstatovat, že působ, jakým pan ministr Kalousek preentuje a obhajuje svá geniální řešení pokračující finanční krie, se mi jeví vůči občanům této emě vulgární a jeho přístup ke kaue facka poněkud frackovitý. Naštěs tí teď už díky němu vím, jak by se měla tato situace správně řešit. Tu tisícovku, kterou nám coby slavnou jitrnici filmové pohádky Obušku, pytle ven! od nového roku slibuje přidat Kalouskův ministerský kolega Dobeš, na to jistě většina kantorů ráda obětuje! Milan KOCMÁNEK Ačkoliv je již nový rok, nedá mi to a musím se podělit o náš ážitek předvánoční Vídně. Krátce před vánočními svátky se skupina 46 žáků našeho gymnáia v doprovodu tří vyučujících jayka německého vypravila do Vídně. Prvním bodem programu naší jednodenní ponávací exkure byla prohlídka architektonicky ajímavého obytného domu, takvaného Hundertwasserhausu, který je dílem architekta, grafika a malíře Friedensreicha Hundertwassera. Po krátké okružní jídě Vídní, při které naši žáci mohli obdivovat nejvýnamnější stavby, především na námé ulici Ringstraße, následovala pěší procháka přes Hofburg a ulicí Am Graben na Stephansplat, kde se nacháí jedna dominant hlavního města, gotický chrám Stephans dom. Náš program byl akončen návštěvou vánočních trhů, kterým Rakušané říkají Christkindlmärkte. Vůně punče a svařeného vína, množství osvětlených stánků s nejrůnějšími pochutinami i řemeslnými výrobky udělaly krásnou tečku a určitě dařilou exkurí do předvánoční Vídně. Zora FUKSOVÁ V IT projektu vítěilo hrané video Znáte je? Každý je na něco chytrý THOMAS ARMSTRONG Tato kniha nakladatelství Portál pomáhá dětem kolem osmého až dvanáctého roku pochopit, na co jsou chytré a jak mohou své přednosti využít k osobnímu rovoji. Děti mohou jišťovat, jestli jsou chytré na slova, hudebně chytré, chytré na logiku, obraově chytré, tělesně chytré, chytré na lidi, chytré na sebe či chytré na přírodu. Dobře strukturovanou knihu mohou využít nejen děti samy, ale i rodiče, pedagogové a vychovatelé, kteří se v individuálních i skupinových programech aměřují na všestranný rovoj dětí a chtějí je podpořit v tom, že každé nich má nějaké přednosti. 9 Jak chutná Mexičanovi vepřo, knedlo, elo? Není teď u nás Egypťanovi trochu ima? A panuje snad nějaká móda v tradičních muslimských hijabech? Řada otáek a odpovědí, které padaly ve Fakultní ákladní škole Barrandov v Prae v rámci projektu EDISON. Hlavními aktéry bylo šest studentů, kteří prošli výběrovým říením meinárodní organiace AISEC. Letos šlo o ástupce Egypta, Mexika, Ruska, Rumunska, Indie a Áerbájdžánu. Studenti ve věku 23 až 28 let pracovali týden s našimi žáky. Hry, preentace, interaktivní formy výuky, workshopy, diskue, to vše v anglickém jayce, žáky aujalo. Žáci od 4. ročníků výš se do akce plně apojili. A tak se díky projektu EDI- SON mohli senámit s kulturou růných emí a měli možnost je porovnat. Zároveň se učí toleranci k odlišnému působu života ciích národů. Daniela SEJPALOVÁ Společnost SODATSW vyhlásila výsledky podimní soutěže pro střední a ákladní školy s návem Jak sociální sítě měnily náš život. Ocenění a první místo ískali žáci Základní školy v Ostravě Staré Bělé, kteří vtipnou formou ukaují výhody a riika používání sociální sítě Facebook. Porota ohodnotila jejich video jako nejlepší hlediska technické realiace a obsahu. Vítěná škola obdrží licenci na softwarové řešení pro správu školních počítačů Správce učebny včetně auditních modulů na období jednoho roku. Klára NAVRÁTILOVÁ

10 0 V ávěru roku 202 proběhlo první pilotní testování žáků 5. a 9. ročníků. Jeho cílem bylo poskytnout žákům, učitelům a managementu škol pětnou vabu o dosaženém pokroku v jejich vdělávacím procesu. Výsledky testování budou sloužit také k hodnocení efektivity vdělávací soustavy a účinnosti ásahů do vdělávacího systému. rosincové pilotní testování však Ppoue ověřovalo možnosti a riika testování provedeného elektronicky včetně s tím související logistiky proto, aby možná ásadní jištění mohla být aplikována v dalším vývoji aplikace a celého systému. Dále ověřovalo ákladní funkčnost testovací aplikace v růnorodém prostředí škol, včetně reakce žáků a učitelů. Rohodně tedy nemělo ambice ověřovat připravené testové úlohy, podle výsledků hodnotit školy nebo žáky, popřípadě tyto subjekty jakkoliv srovnávat. Cíl ověření možností a riik byl naplňován i porovnáním výsledků testů pracovaných žáky elektronicky a na papír. I totožné papírové testy totiž byly použity u pilotního ověření. Náplň testů a průběh testování Pilotní testování obsahovalo testy matematiky, českého a anglického jayka, které respektovaly nalosti a dovednosti, jejichž dosažení se předpokládá u žáků v 5. a 9. ročníku. Vhledem k časovému harmonogramu celého projektu testové úlohy atím nebyly plně v souladu se systémem standardů vyvíjeným MŠMT, což ani nebylo předpokladem pilotního ověření. Samotnému provedení pilotního ověření funkčnosti aplikace předcháela příprava, během které byl vytipován ákladní vorek škol a tříd (5. a 9., nebo odpovídající třídy víceletých gymnáií), a to více než 00 škol (a 00 pátých a 00 devátých tříd) e všech regionů České republiky. Ve vorku byly školy malé i velké, městské i venkovské, úplné i neúplné, víceletá gymnáia a další typy nebo jejich kombinace. V těchto školách bylo provedeno elektronicky rychlé šetření jejich vybavení ICT. Z každé školy, kde to bylo možné, se ho účastnila minimálně jedna třída pátého a jedna třída devátého ročníku. Žáci jednotlivých tříd se vždy rodělili na části podle možností vybavení dané školy (počet PC učeben a počet PC v nich) tak, že skupina nebo její část, pro kterou škola nedisponovala technikou, realiovala testy na papír (pro další porovnání s výstupy elektronické varianty), přičemž následně u dalších testů se tyto skupiny vyměnily. Čas ahájení realiace daného testu nebyl stanoven absolutně (ale poue relativně ve vtahu k vyučovacím hodinám) a respektoval v tom vyklosti dané školy. Po každém testu, jehož doba řešení byla nastavena na 45 minut, se každý žák okamžitě dověděl svůj výsledek a ároveň mohl své odpovědi konfrontovat s těmi správnými. Před každým testem i po něm žáci vyplnili ankety abývající se jejich postojem k danému předmětu, ale také k využité aplikaci a obecně k elektronické formě testování. V obou dnech ačalo testování druhou vyučovací hodinu a končilo nejpoději pátou vyučovací hodinu (v případě, že škola poskytla dvě PC učebny), respektive šestou vyučovací hodinu (v případě, že škola poskytla jednu PC učebnu). Pro každou kombinaci předmětročník byl v pilotním ověření připraven poue jeden test. Všechny testy (adání) byly po realiaci pilotního ověření veřejněny ve formě umožňující běžný náhled, v průběhu ledna bude volně ke stažení publikována i testovací aplikace s touto sadou testů a dalšími sadami testů pro možnost samostatného využití i těmi školami, které se pilotního ověření neúčastnily. Generální kouška V květnu až v červnu letošního roku bude probíhat generální kouška již s plně funkční testovací aplikací s možnostmi on-line i off-line nad dynamicky generovanými testy, to namená velkou skupinou úloh pro každý předmět, přičemž každý žák dostane jiný test (ovšem se shodnými typy úloh). Bude provedena ve všech ákladních školách a víceletých gymnáiích, přičemž konkrétní harmonogram si do načné míry škola stanoví sama s přihlédnutím ke svým kapacitním možnostem (vybavení ICT, personální ajištění, konkrétní rovrhová situace). Ani v této části rohodně nebude docháet k sestavování žebříčků. Výsledky dané školy ale budou porovnávány s výstupy dalších nástrojů inspekčního hodnocení vnikajících v dalších aktivitách projektu NIQES (Národní šetření výsledků žáků v počátečním vdělávání) pro poskytnutí kvalitního hodnocení a pětné vaby školám. Pro generální koušku již bude připraveno prostředí e-learningu umožňující vdělávání všech uživatelů systému. V provou bude také helpdesk provoovaný dodavatelem řešení. Jaký je ropočet této části projektu? Celkový ropočet aktivity abývající se národním šetřením výsledků žáků je něco přes 00 milionů korun včetně DPH, přičemž pro realiaci této aktivity (respektive její technické části) byl prostřednictvím jediné veřejné akáky v hodnotě 92 milionů korun vybrán dodavatel, firma Sapcon. V této ceně je kromě samotného systému certifikovaného testo- Pilotní testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ vání (testování v 5. a 9. třídách) požadováno ještě následující plnění: Školní testování on-line webové rohraní pro adávání testů, jejich realiaci a vyhodnocení k dispoici volně pro všechny učitele Domácí testování on-line webové rohraní pro realiaci samostatných testů a jejich vyhodnocení k dispoici volně pro širokou veřejnost (amýšleno ejména jako domácí příprava žáků) Platforma pro vytváření vlastních e-learningových kurů včetně workflow pro jejich využití volně pro učitele Rohraní pro hodnotitele otevřených úloh Modul otevřené testové banky úloh sloužící testovacím částem systému se sofistikovaným reportovacím modulem a podrobnou statistikou historie úloh a odpovědí (nejčastěji vybrané chybné odpovědi, časová náročnost řešení úlohy, chybovost a opravovanost, návraty apod.) vedoucí k sestavování testů dané obtížnosti Funkčnosti adaptivního testování E-learningový modul pro podporu práce se všemi ostatními moduly Modul umožňující škole realiaci přijímacích říení s využitím vlastních testů v modulu školního testování Jednoduchá platforma pro vytváření a hosting vlastní webové preentace školy Provo všech modulů po celou dobu trvání projektu (HW, SW a hosting) Podrobná uživatelská a vývojová dokumentace všech modulů systému Finální licence všech modulů systému umožňující vlastní úpravy po ukončení projektu Provo služeb helpdesku pro certifikované testování po celou dobu projektu To vše je tedy v ceně 92 milionů korun be DPH. Cena a roční provo systému po ukončení projektu je kalkulována přibližně na 6 milionů korun be DPH. Již od počátku formulace adání byla cena a roční provo systému ásadním atributem se snahou, aby provoní náklady nepřevýšily standardní ropočtové možnosti ČŠI, která by po ukončení projektu měla provo všech modulů dále ajišťovat, popřípadě dále je upravovat a rovíjet be povinné vaby na původního dodavatele. Tlustý klient Tlustý klient neboli instalovaná aplikace je nutná poue pro certifikované testování. V ostatních modulech se bude jednat poue o aplikace lehkého webového klienta. Tlustý klient systému bude vyvíjen pro nejčastěji používané operační systémy PC, nikoliv jen pro operační systémy Microsoft. Pokud v budoucnu dojde k ásadním měnám v poměru operačních systémů ve školách, budou dovyvinuty vere aplikace i pro tyto operační systémy be nutnosti jakkoliv měnit jádro celého systému. Nejdůležitější důvody pro existenci tlustého klienta certifikovaného testování (vycháí podrobné ICT analýy prostředí škol mimo jiné samostatná tematická práva a výroční právy na webu ČŠI):. Heterogenní ICT prostředí ve školách a stáří PC Ve školách jsou používány načně astaralé počítače s růnými veremi operačních systémů (především Microsoft), internetových prohlížečů a dalších SW komponent. V tomto prostředí není možné nalét standard umožňující pokročilejší vlastnosti provoovaného systému be vyvolání nákladů na vybavování škol technikou a SW. Pokud by se takový standard nalel, musel by být roven té nejnižší úrovni, kterou by splnily všechny školy, což by načně omeilo funkčnost tvořeného systému testování, a ejména ho technologicky akonervovalo pro další rovoj. V takovém prostředí by ani nebylo možné bepečně garantovat provo něčeho tak bepečnostně náročného, jako je certifikované testování. 2. Nedostatečné připojení k internetu a jeho trvalá kvalita (na straně škol) Všechny školy sice disponují připojením k internetu, ne všechny počítače na půdě školy však mají k tomuto připojení přístup. Díky volbě tlustého klienta však mohou být použity i tyto k internetu nepřipojené počítače. Existence tlustého klienta také eliminuje riika spojená s poruchou připojení během samotného testování, protože díky své možnosti přecháet libovolně mei stavem on-line a off-line nijak během výpadku neohrožuje žáky při realiaci testu. ČŠI

11 Na jaře 202 proběhne předvýkum projektu Meinárodní šetření o vyučování a učení TALIS 203 V áří 20 jsme školskou veřejnost prostřednictvím Týdeníku Školství informovali o apojení České republiky do meinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 203. Jedná se o dotaníkové šetření aměřené na ředitele a učitele škol, jišťující motivaci učitelů, jejich pedagogické přesvědčení a preferované praktiky při vyučování, jejich potřebu ocenění (v podobě finančního ohodnocení, unání od kolegů, pracovního postupu apod.) a pětné vaby (ať již od ředitele, kolegů či externích individuí či subjektů), jakož i jejich potřebu dalšího vdělávání a rovoje a účasti v růných vdělávacích aktivitách. Zeptá se i na kvalitu přípravy učitelů na vyučování a návanost mei primárním pedagogickým vděláním, kterého se jim dostalo na vysoké škole, úvodní aškolení nových učitelů a další školení v rámci vykonávání učitelské profese. Kromě toho bude šetření sledovat i působ, jakým jsou školy vedeny. Poprvé i Česká republika Tento projekt aštiťuje Organiace pro hospodářskou spolupráci a rovoj (OECD) a Česká republika se do něj apojila spolu s dalšími 32 eměmi. Jedná se o druhou vlnu tohoto šetření. První se uskutečnila v roce 2008 a účastnilo se jí 24 emí (Česká republika se neúčastnila). Zájem emí o účast v šetření se tedy od poslední vlny výšil. V šetření TALIS 203 budou všechny účastněné emě koumat situaci ve školách nižšího sekundárního vdělávání (ISCED 2), u nás jde o 2. stupeň ákladních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnáií. Kromě toho mají emě také možnost rošířit koumaný vorek o ISCED a ISCED 3 a propojit šetření TALIS 203 s šetřením PISA Nabídka pro všechny školy, které chtějí preentovat projekty ESF 202 na úrovni škol, což umožní analýu politických otáek oblasti studijních výsledků žáků. V České republice bude šetření probíhat poue na úrovni nižšího sekundárního vdělávání. Předvýkum na jaře 202 Hlavní sběr dat proběhne v České republice na jaře 203. Tomu bude předcháet předvýkum na jaře 202. Předvýkum je realiován kvůli potřebě ověřit, že dotaníky jsou správně sestrojené, a abepečit, aby hlavní sběr dat měl hladký průběh. Na rodíl od hlavního sběru dat, kdy bude dotaováno cca 200 škol a v každé nich ředitel a cca 20 učitelů, bude v rámci předvýkumu dotaováno jen cca 20 ředitelů škol a v každé těchto škol dále optimálně 20 učitelů vyučujících na úrovni ISCED 2. Účast škol v předvýkumu, ale ejména následně v hlavním sběru dat, je pro využitelnost výsledků šetření velmi důležitá. Nedosáhne-li Česká republika (případně jiná emě) v hlavním sběru dat na minimální stanovené požadavky, nebude ji možné ařadit do meinárodních srovnání. Výnam meinárodního šetření Výkum přitom sleduje témata, která jsou pro Českou republiku načně aktuální. Ze strany pedagogických sborů anívají stížnosti na nedostatečné ocenění jejich práce, nedostatečnou káeň žáků a oporu či motivaci učitelů ke kvalitnímu vykonávání jejich profese. Poukaovaným problémem je také malá motivace dobrých studentů k volbě tohoto povolání. V širším pohledu šetření představuje důležitou pětnou vabu, která má sloužit jako podklad ke lepšení podmínek pro učitele, ke výšení jejich spokojenosti při vykonávání profese a v důsledku má vést k efektivnění celé vdělávací politiky. Šetření navíc umožní doplnit důležité informace potřebné k porovnávání vdělávacích systémů jednotlivých emí a identifikovat příklady dobré praxe. Výstupy projektu budou otevřeny jako veřejně přístupné droje v podobě elektronické (databáe, analytické právy, články do odborného a profesního tisku, tiskové právy atd.) i tištěné. Tyto droje budou dlouhodobě sloužit cílovým skupinám tvůrcům vdělávací politiky na úrovni centra i krajů, pedagogům regionálních i vysokých škol (vláště připravujících učitele), dalším odborníkům, jakož i širší veřejnosti. První meinárodní práva výkumu by měla být pracována do poloviny roku 204. Následovat budou další analýy. Osloveni můžete být i vy V blíké době může být i vaše škola oslovena s žádostí o účast v předvýkumu. Ten poslouží k doladění dotaníků do finální podoby a ajistí, že data sebraná v hlavním šetření budou vysoce kvalitní. Sběr dat bude v každé škole řídit školní koordinátor, který a svou práci obdrží peněžní odměnu. Dotaník pro učitele bude o něco delší než dotaník pro ředitele. Jeho vyplnění by však nemělo trvat déle než 60 minut a pro hlavní sběr dat se navíc očekává jeho další krácení. Bližší informace o realiaci projektu TALIS 203 v České republice budou veřejňovány na webových stránkách České školní inspekce (www.csicr. c) i na specialiovaném webu národního koordinačního centra. Už nyní je však možné ákladní informace k meinárodnímu projektu TALIS 203 dohledat na portálu Výkumný tým TALIS 203 v České republice Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výranou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: ,

12 inerce inerce inerce inerce inerce inerce inerce Předplatné Týdeníku Školství Vyplněný objednací lístek ašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné le objednat i na predplatne tydenik-skolstvi.c. Účast v databái předplatitelů není omeena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přecháí ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno náev odběratele: Dodáváme vodu již do stovky škol. Zajistěte si i Vy pitný režim pro své žáky a učitele! Nabííme Vám: širokou paletu aquabarů růných velikostí kvalitní pramenitou vodu e 70 metrů hlubokého vrtu CHKO Kokořínsko rovo vody darma až k Vám vratné barely, které šetří přírodu flexibilitu při působu placení Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, náev, IČO, DIČ): * Určeno jen pro cela nové předplatitele!!! Podpis (u organiace raítko):... Datum:... VOLEJTE MODROU LINKU Volejte a cenu místního hovoru! Číslo 4. ledna 202 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, 0 00 Praha. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vycháí 40 čísel. Celoroční předplatné 00 Kč. Vyrábí SOFIPRIN rosana_in_skolstvi_90x25_2.ind Praha. Rošiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových ásilek povoleno Ředitelstvím 4:30:39 pošt v Prae č.j. NP 360/994 e dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 486.

Město Jílové Mírové nám. 280

Město Jílové Mírové nám. 280 Město Jílové Mírové nám. 280 407 01 Jílové Výva k podání nabídky Poř. č. vývy 8/2013 na plnění veřejné akáky malého rosahu na službu s návem: Zpracování průkau energetické náročnosti budov adávanou v říení

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

Studijní plány pro akademický rok 2014/15

Studijní plány pro akademický rok 2014/15 Studijní plány pro akademický rok 01/1 STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.): Obor Podnikání (P) Obor Podnikání a management v obchodu (PMO) Obor Informatika a Internet v (IIP)

Více

předkládáme Vám Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Elrond o.p.s. za rok 2014

předkládáme Vám Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Elrond o.p.s. za rok 2014 Výroční práva a rok 2014 Autor: kolektiv Elrond o.p.s. Náev: Výroční práva a rok 2014 Vydavatel: Elrond o.p.s., 28. října 24, Příbram VII e-mail: elrondos@email.c tel.:773 587 552 Kontaktní osoba: Mgr.

Více

Studijní plány pro akademický rok 2015/16

Studijní plány pro akademický rok 2015/16 Studijní plány pro akademický rok 2015/16 STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.): Obor Podnikání (P) Obor Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) Obor Informatika a

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

MODEL KULTURNÍ ROVNOSTI V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH CEM-AE

MODEL KULTURNÍ ROVNOSTI V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH CEM-AE MODEL KULTURNÍ ROVNOSTI V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH CEM-AE PEDAGOGICKÉ POSTUPY PRO UČITELE / VZDĚLATELE ŽEN MIGRANTEK A ŽEN Z ETNICKÝCH MENŠIN Vytvořeno konsorciem v rámci Grundtvig projektu ALMA-DC

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

EU, ČR a energetika. E U z á l e ž i t o s t i, m e z i n á r o d n í o r g a n i z a c e. Společná energetická politika:

EU, ČR a energetika. E U z á l e ž i t o s t i, m e z i n á r o d n í o r g a n i z a c e. Společná energetická politika: E U á l e ž i t o s t i, m e i n á r o d n í o r g a n i a c e Společná energetická politika: EU, ČR a energetika Závěr roku 2005 i první měsíce roku letošního byly ve namení nebývalého ájmu orgánů EU

Více

Zápis z jednání 42. VH AŘZŠ ČR

Zápis z jednání 42. VH AŘZŠ ČR Zápis z jednání 42. VH AŘZŠ ČR Termín: 20. 21.11.2014 Místo konání: Nesuchyně, Hotel Lions Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Čtvrtek 20.11.2014 1. Slavnostní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, příspěvková organiace Zámecká 1266, 738 01 Frýdek Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 pečovatelská služba centrum denních služeb odborné sociální

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

MONITORING TISKU A PUBLICITA CERMAT

MONITORING TISKU A PUBLICITA CERMAT Mediální aktivity CERMAT: MONITORING TISKU A PUBLICITA CERMAT Výběr za monitorovací období 2005-2008 leden 2006 CERMAT se osamostatnil 23. 1. 2006 Testy pro žáky devátých tříd Střední školy ukázky testů

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ V delávání be hranic NABÍDKA KURZŮ Manažerské dovednosti Náev kuru/aměření Termín konání Cena Leadership Komplexní dlouhodobý kur 10 900 Kč OTEVŘENÉ KURZY Vhodné pro všechny cílové skupiny Náev kuru/aměření

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Koordinace vyššího stupně. Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze

Koordinace vyššího stupně. Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze Maturitní zkouška Koordinace vyššího stupně dokládá schopnost studovat s ohledem na věcně-obsahové kompetence (odborné znalosti), jazykové

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

KOORDINÁTOR PODPORY NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI S PŘESAHEM DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ

KOORDINÁTOR PODPORY NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI S PŘESAHEM DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ KOORDINÁTOR PODPORY NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI S PŘESAHEM DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR 4. ČERVNA 2014 RODIČE JAKO PARTNEŘI Výstup účastníků kurzu

Více

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) (SK RVŠ) POSED 2. 11. 2014, kemp Baldovec Daniel Thibaud, předseda Úvodní informace - veřejné a státní VŠ - 27 veřejných a státních vysokých škol, - 330 000 studentů - soukromé VŠ - 44 soukromých VŠ -

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky:

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky: Thajsko Populace: 63, 038, 47 (Prosinec 007) Jazyky: Thajština (Oficiální jazyk), Mandarínština, laoština, malajština, monkhmerština a vietnamština (menšinové jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk) Informace

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organiace Čs. armády 10, Děčín I, 405 02, IČ: 47274689, tel.: 412516136, www.prumkadc.c VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015. Současná tvář průmyslu je jiná, než ji pamatujete

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015. Současná tvář průmyslu je jiná, než ji pamatujete Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Současná tvář průmyslu je jiná, než ji pamatujete 19. a 20. století je pryč ale současný moderní průmysl je veřejností přesto vnímán stále postaru. Občané si

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Studentská komora Rady vysokých škol Přehled aktivit

Studentská komora Rady vysokých škol Přehled aktivit Přehled aktivit POSED 2. 11. 2014, kemp Baldovec Daniel Thibaud, předseda Přehled aktivit SK RVŠ - KAS - workshopy - legislativní činnost - tvorba pozičních dokumentů a jejich prosazování - boj za práva

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Ministryně M. Kopicová

Ministryně M. Kopicová Ministryně M. Kopicová 1 Loučí se a bilancuje 7. 5. 2009 18. 5. 2010 Bilance 2009-2010 2 Obecně - priority při nástupu Pokračovat v přípravě reformy terciárního vzdělávání Realizace státní maturity Pokračovat

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. na školní rok 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. na školní rok 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE: přihlášky na střední školu předpokládaný průběh přijímacího řízení výsledky přijímacího řízení odvolání zápisový lístek postup při volbě povolání

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více