Konkurzy na ředitele: Sněmovna přehlasovala senát

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurzy na ředitele: Sněmovna přehlasovala senát"

Transkript

1 0. LEDNA 2007 XV. ROèNÍK 9. LEDNA 2008 XVI. ROèNÍK Anketa o Týdeníku ŠKOLSTVÍ Stalo se... V novém roce chceme být ješt ajímav jší, aktuáln jší a více Vám pomáhat. Vymysleli jsme proto anketu a umístili ji na naši webovou stranu Vypln ní ankety Vám abere jen tąi minuty éasu, ale nám tím poskytnete cenné podn ty. 7. ledna Budou ąeditelé škol rukojmími?... 3 Spory kolem nového pracovního ąádu... 4 Pąed ápisem do prvních tąíd... 5 Z funkce námąstka pro vądu a vysoké školy MŠMT byl 7. ledna uvolnąn Petr MatĄjČ. 8. ledna Od. ledna platí nové platové tabulky èím se ąídí ropis pen pro školy a školská aąíení Nárok na dvanáct dnč k samostudiu V ostravské Galerii na schodech byla ahájena výstava fotografií studentč všech roāníkč oboru fotograf StĆední školy odąvní, služeb a podnikání Ostravy-Poruby s návem Objektivem mladé generace. STRANA 2 STRANA 3 0. ledna STRANA 0 V Prae v DomĄ odborových svač probąhlo jednání republikového výboru profesní sekce pćedškolní výchovy ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství. 8. ledna Školské odbory se možných møn v roce 2006 nebojí STRANA 0 Uplynulý rok byl pro celý odborový sva pracovníkč školství obrovskou skládaékou ne vždy jednoduchých jednání, pracovních setkání a mnoha akcí, které nejsou leckdy vid t, ale které mají obrovský výnam pro obhajobu ájmč našich élenč i ostatních pracovníkč regionálního školství. Nebyli jsme sice nuceni organiovat XIII.vd éné ROČNÍK mediáln nátlakové akce, ale naše práce byla o to složit jší. 5. LEDNA 2005 V loąském roce se aāala To jste ten inerát špatně pochopil, pane kolego. Nabííme sice třicet klacků, avšak nejedná se o mdu, ale KRESBA: MILAN KOCMÁNEK o počet žáků ve třídě! ARGUMENT VLÁDY PADL Zaměstnanci ve veřejných službách a správě, tedy nance, kteří vykonávají práce i v regionálním školství, dostanou letos přidáno. Někteří převážně manuálního charakteru při ajišťování sjídnosti, oprav více, jiní méně. a údržby poemních komunikací, Vláda v ávěru minulého roku schválila nové tabulky platových tarifů. Není to tak dávno, kdy jsme psali jen o jedné tabulce. Dnes je jich pět. Podle dvou nich budou v roce 2005 placeni aměstnanci škol a školských aříení. Podle první - provoní a správní aměstnanci, podle druhé - pedagogičtí pracovníci. (POZNÁMKA: Obě dnes najdete na straně deset.) Jediným důvodem, kterým vláda obhajovala toto rodělení, bylo vysokoškolské vdělání pedagogů a výšení jejich prestiže. Kromě 0procentního příplatku pro pedagogy totiž existoval i 7procentní příplatek pro dravotníky a 25procentní příplatek pro úředníky. Školské odbory sice tiše atínaly uby, ale oficiální protest nevnesly. Byly rády, že se podařilo prosadit výšení tarifních platů o speciální příplatek alespoň pro některé aměstnance regionální- ho školství. Provoní a správní aměstnanci tak byli placeni podle ákladní stupnice platových tarifů, be jakéhokoliv příplatku. Letos to bude obdobné. Základní stupnice platových tarifů byla navýšena o 7 procent oproti roku Znamená to, že nepedagogičtí pracovníci přidáno dostanou. Otákou ůstává, proč jen o sedm procent. Proč nejsou ařaeni stejně jako učitelé a vychovatelé do druhé tabulky, která je výšena o částku odpovídající 4 procentům nejvyššího platového tarifu v příslušné platové třídě? Odpověď ministerstva školství náme chceme výšit prestiž především pedagogických pracovníků. Jenomže letos tento argument padl. Okruh aměstnanců, kterým jsou platy poskytovány podle stupnice platových tarifů výšené o 4 procent, se od. ledna 2005 rošířil mimo jiné i o aměst- svou a pracování komunálního odpadu a údržby veřejné eleně! Proč stejný metr neplatí i pro údržbáře, školníky a další profese ve školství? Jako nespravedlnost to cítí snad všichni lidé ve školách a školských aříeních. Na jižní Moravě jsou odboráři připraveni vyhlásit stávkovou pohotovost, neboť podle jejich náoru tímto rohodnutím vlády docháí k diskriminaci provoních a správních aměstnanců škol. Argument, že výše citovaní aměstnanci budou placeni fondu dopravní infrastruktury, a ne e státního ropočtu, neobstojí. Jde o princip. Za stejnou práci by měla být stejná odměna. Vedení ČMOS pracovníků školství chce co nejdříve ahájit jednání a prosadit, aby všichni aměstnanci škol byli napříště ařaeni do stejné platové skupiny jako pedagogové. Vážení čtenáři, ustanovení nové rea liovat dnes držíte legislativy, v rukou první školské což s sečíslo nového ročníku Týdebou pćinášelo Ćadu problémč. Spolu s ministerstvem níku Školství. Připravili jsmeškolství jsme hledali schčdné cesty pro vás některá překvapení, postupy, jak vniklé která avás, jak doufáme, a- spory nejefektivnąji Ćešit. Naším ujmou.cochceme být i nadále cílem vždy bylo lepšit pracovvaším rádcem a pomocníní podmínky amąstnancč, ale kem ve vaší tak málo ceněi amąstnavatelč škol a školné práci. když postupně skýchi aćíení. přecháíme na barevný tisk, Také kolem státního ropoāaktuální objektivní infortu naa rok 2006 jsme absolvovali jednání. NĄkteĆí redaktoći macećadu regionálního školství mąůstávají tlaāili doprioritní. vyjádćení, pro nás Ba-da jako revnéodbory stránkynecítíme by mělyprohru, napo- že platy v regionálním letos pomoci vaší snadnější školství orientaci rostou stejną jako v ostatních ora současně vyhovět požaganiacích većejné správy a sludavkům inerentů. žeb. našich Já osobną nemám pocit, že Začínáme se čtyřmi barevnými stranami, v průběhu roku bychom rádi přešli na celobarevný týdeník. Další velkou měnou je přechod k novému distributorovi. Od ledna dostáváte náš týdeník prostřednictvím České pošty, která jako jediná aručuje adresnou dodávku. Věříme, že balení do průhledné fólie a uvedení jednonačné adresy včetně vašeho ákanického čísla přispěje k pravidelnému a beproblémovému dodávání Týdeníku Školství do škol a školských aříení na celém úemí republiky. Kdyby přece jen došlo k výpadku v dodávce nebo k poškoení, obraťte se na naši redakci, rychle jednáme nápravu. Děkujeme vám a vaši dosavadní příeň. Máme ní radost. Je pro nás důkaem, že informace, které pro vás ne vždy snadno ískáváme, skutečně potřebujete. bych mąl hoenou rukavici vedat, protože jsem pćesvądāen, že to není prohra odborč, ale tąch, ktećí mohli rohodnout o navýšení peną pro školství a ktećí pro to nakonec ruku nevedli, byď se dlouhodobą aštiďují teí o prioritą vdąlávání. Je pravda, že jsme pro navýšení kapitoly školství pro rok 2006 v poslanecké snąmovną v tom dobrém slova smyslu hodną lobovali, ale politická včle k takovému kroku se prostą nenašla. Je Āas dívat se do budoucnosti. ZaĀal nový rok. ÿekají nás parlamentní volby a s nimi možné mąny ve vládą i na jednotlivých ministerstvech. OsobnĄ se toho neobávám. Odbory jsou tu od toho, aby hájily ájmy amąstnancč be ohledu na to, která politická repreentace je rovna u moci. V každém pćípadą budeme pokraāovat v apoāaté práci. Chceme se i v prčbąhu roku pokusit pćesvądāit vládu o možnosti v pćípadą úspąšného napląování státního ropoātu výšit platy pćednostną amąstnancčm škol a školských aćíení. V loąském roce se to povedlo dravotníkčm, tak proā ne letos školákčm. Na ávąr mi dovolte, abych popćál všem kolegčm do nového roku 2006, aby Čstali vąrni myšlence odborč a aby v každodenním životą mohli být právem hrdí na svou práci. FRANTIŠEK DOBŠÍK pąedseda èmos pracovníkč školství 4. ledna Klamovka v Prae 5 se stala místem výstavy plakátč workshop Help. Zájemci si de mohou prohlédnout plakáty Martiny Donátové, Jana Fišera, Petry Martináskové a dalších studentč Fakulty užitého umąní Univerity Jana Evangelisty PurkynĄ v Ústí nad Labem. Plakáty studentč této školy mčžete vidąt také v Galerii Barrandov pći Fakultní Základní škole Barrandov II. 5. ledna PĆedsedové ákladních organiací ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství HavlíĀkobrodska se sejdou na své oblastní konferenci. Vyhodnotí nejen práci a uplynulé období, ale také stanoví plán další Āinnosti oblastní rady. 0. LEDNA 2007 XV. ROèNÍK Stalo se... V tomto Āísle najdete: Budou ąeditelé škol rukojmími?... 3 Spory kolem nového pracovního ąádu... 4 Pąed ápisem do prvních tąíd ledna KARLA TONDLOVÁ Z funkce námąstka pro vądu a vysoké školy MŠMT byl 7. ledna uvolnąn Petr MatĄjČ. V ostravské Galerii na schodech byla ahájena výstava fotografií studentč všech roāníkč oboru fotograf StĆední školy odąvní, služeb a podnikání Ostravy-Poruby s návem Objektivem mladé generace. STRANA 2 STRANA 3 0. ledna V Prae v DomĄ odborových svač probąhlo jednání republikového výboru profesní sekce pćedškolní výchovy ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství. STRANA 0 9. LEDNA 2008 Anketa o Týdeníku ŠKOLSTVÍ V novém roce chceme být ješt ajímav jší, aktuáln jší a více Vám pomáhat. Vymysleli jsme proto anketu a umístili ji na naši webovou stranu Vypln ní ankety Vám abere jen tąi minuty éasu, ale nám tím poskytnete cenné podn ty. 4. LEDNA 2006 XIV. ROèNÍK 29. prosince II. ákladní škola v JindĆichovĄ Hradci slavnostną otevćela novou školní jídelnu. Ta bude sloužit nejen žákčm a pedagogčm, ale i većejnosti. 3. ledna čeští žáci obstáli v meinárodním výkumu pisa v matematické gramotnosti na výbornou ačínáme nový seriál abeceda školské legislativy STRANA 3 nové tabulky platových tarifů Tak co s vámi, chlapci! Kouąení, alkohol, drogy a bran v budov školy, fyické napadení uéiplatí telky, pokus o násiln ní spolužaéky Budu vás muset potrestat v horní hranici mé pedagogické pravomoci: dnes vám neproradím nic nového o ježkovi! KRESBA: MILAN KOCMÁNEK od. ledna 2005 STRANA 6 Školské odbory se možných møn v roce 2006 nebojí STRANA 0 Uplynulý rok byl pro celý odborový sva pracovníkč školství obrovskou skládaékou ne vždy jednoduchých jednání, pracovních setkání a mnoha akcí, které nejsou leckdy vid t, ale které mají obrovský výnam pro obhajobu ájmč našich élenč i ostatních pracovníkč regionálního školství. Nebyli jsme sice nuceni organiovat XIII.vd éné ROČNÍK mediáln nátlakové akce, ale naše práce byla o to složit jší. 5. LEDNA 2005 V loąském roce se aāala To jste ten inerát špatně pochopil, pane kolego. Nabííme sice třicet klacků, avšak nejedná se o mdu, ale o počet žáků ve třídě! KRESBA: MILAN KOCMÁNEK ARGUMENT VLÁDY PADL Zaměstnanci ve veřejných službách a správě, tedy nance, kteří vykonávají práce i v regionálním školství, dostanou letos přidáno. Někteří převážně manuálního charakteru při ajišťování sjídnosti, oprav více, jiní méně. a údržby poemních komunikací, Vláda v ávěru minulého roku schválila nové tabulky platových tarifů. Není to tak dávno, kdy jsme psali jen o jedné tabulce. Dnes je jich pět. Podle dvou nich budou v roce 2005 placeni aměstnanci škol a školských aříení. Podle první - provoní a správní aměstnanci, podle druhé - pedagogičtí pracovníci. (POZNÁMKA: Obě dnes najdete na straně deset.) Jediným důvodem, kterým vláda obhajovala toto rodělení, bylo vysokoškolské vdělání pedagogů a výšení jejich prestiže. Kromě 0procentního příplatku pro pedagogy totiž existoval i 7procentní příplatek pro dravotníky a 25procentní příplatek pro úředníky. Školské odbory sice tiše atínaly uby, ale oficiální protest nevnesly. Byly rády, že se podařilo prosadit výšení tarifních platů o speciální příplatek alespoň pro některé aměstnance regionální- ho školství. Provoní a správní aměstnanci tak byli placeni podle ákladní stupnice platových tarifů, be jakéhokoliv příplatku. Letos to bude obdobné. Základní stupnice platových tarifů byla navýšena o 7 procent oproti roku Znamená to, že nepedagogičtí pracovníci přidáno dostanou. Otákou ůstává, proč jen o sedm procent. Proč nejsou ařaeni stejně jako učitelé a vychovatelé do druhé tabulky, která je výšena o částku odpovídající 4 procentům nejvyššího platového tarifu v příslušné platové třídě? Odpověď ministerstva školství náme chceme výšit prestiž především pedagogických pracovníků. Jenomže letos tento argument padl. Okruh aměstnanců, kterým jsou platy poskytovány podle stupnice platových tarifů výšené o 4 procent, se od. ledna 2005 rošířil mimo jiné i o aměst- svou a pracování komunálního odpadu a údržby veřejné eleně! Proč stejný metr neplatí i pro údržbáře, školníky a další profese ve školství? Jako nespravedlnost to cítí snad všichni lidé ve školách a školských aříeních. Na jižní Moravě jsou odboráři připraveni vyhlásit stávkovou pohotovost, neboť podle jejich náoru tímto rohodnutím vlády docháí k diskriminaci provoních a správních aměstnanců škol. Argument, že výše citovaní aměstnanci budou placeni fondu dopravní infrastruktury, a ne e státního ropočtu, neobstojí. Jde o princip. Za stejnou práci by měla být stejná odměna. Vedení ČMOS pracovníků školství chce co nejdříve ahájit jednání a prosadit, aby všichni aměstnanci škol byli napříště ařaeni do stejné platové skupiny jako pedagogové. Vážení čtenáři, ustanovení nové rea liovat dnes držíte legislativy, v rukou první školské což s sečíslo nového ročníku Týdebou pćinášelo Ćadu problémč. Spolu s ministerstvem níku Školství. Připravili jsmeškolství jsme hledali schčdné cesty pro vás některá překvapení, postupy, jak vniklé která avás, jak doufáme, a- spory nejefektivnąji Ćešit. Naším ujmou.cochceme být i nadále cílem vždy bylo lepšit pracovvaším rádcem a pomocníní podmínky amąstnancč, ale kem ve vaší tak málo ceněi amąstnavatelč škol a školné práci. když postupně skýchi aćíení. přecháíme barevný tisk,ropoātakéna kolem státního aktuální objektivní infortu naa rok 2006 jsme absolvovali jednání. NĄkteĆí redaktoći macećadu regionálního školství mąůstávají tlaāili doprioritní. vyjádćení, pro nás Ba-da jako revnéodbory stránkynecítíme by mělyprohru, napo- že platy v regionálním letos pomoci vaší snadnější školství orientaci rostou stejną jako v ostatních ora současně vyhovět požaganiacích većejné správy a sludavkům inerentů. žeb. našich Já osobną nemám pocit, že Začínáme se čtyřmi barevnými stranami, v průběhu roku bychom rádi přešli na celobarevný týdeník. Další velkou měnou je přechod k novému distributorovi. Od ledna dostáváte náš týdeník prostřednictvím České pošty, která jako jediná aručuje adresnou dodávku. Věříme, že balení do průhledné fólie a uvedení jednonačné adresy včetně vašeho ákanického čísla přispěje k pravidelnému a beproblémovému dodávání Týdeníku Školství do škol a školských aříení na celém úemí republiky. Kdyby přece jen došlo k výpadku v dodávce nebo k poškoení, obraťte se na naši redakci, rychle jednáme nápravu. Děkujeme vám a vaši dosavadní příeň. Máme ní radost. Je pro nás důkaem, že informace, které pro vás ne vždy snadno ískáváme, skutečně potřebujete. bych mąl hoenou rukavici vedat, protože jsem pćesvądāen, že to není prohra odborč, ale tąch, ktećí mohli rohodnout o navýšení peną pro školství a ktećí pro to nakonec ruku nevedli, byď se dlouhodobą aštiďují teí o prioritą vdąlávání. Je pravda, že jsme pro navýšení kapitoly školství pro rok 2006 v poslanecké snąmovną v tom dobrém slova smyslu hodną lobovali, ale politická včle k takovému kroku se prostą nenašla. Je Āas dívat se do budoucnosti. ZaĀal nový rok. ÿekají nás parlamentní volby a s nimi možné mąny ve vládą i na jednotlivých ministerstvech. OsobnĄ se toho neobávám. Odbory jsou tu od toho, aby hájily ájmy amąstnancč be ohledu na to, která politická repreentace je rovna u moci. V každém pćípadą budeme pokraāovat v apoāaté práci. Chceme se i v prčbąhu roku pokusit pćesvądāit vládu o možnosti v pćípadą úspąšného napląování státního ropoātu výšit platy pćednostną amąstnancčm škol a školských aćíení. V loąském roce se to povedlo dravotníkčm, tak proā ne letos školákčm. Na ávąr mi dovolte, abych popćál všem kolegčm do nového roku 2006, aby Čstali vąrni myšlence odborč a aby v každodenním životą mohli být právem hrdí na svou práci. FRANTIŠEK DOBŠÍK pąedseda èmos pracovníkč školství PĆedseda ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství František Dobšík se sešel na pracovní schčce s generálním Ćeditelem Zdravotní pojišďovny Ministerstva vnitra. Hlavním bodem jednání byla další spolupráce pojišďovny s odborovým svaem. 4. ledna V Galerii Václava Špály v Prae byla ahájena výstava malby studentč JihoĀeské univerity Zrcadlení 06. Studenti JihoĀeské univerity v ÿeských BudĄjovicích de pćedstavují svou malbu, grafiku a sochy. Výstava potrvá do 29. ledna. 4. ledna Klamovka v Prae 5 se stala místem výstavy plakátč workshop Help. Zájemci si de mohou prohlédnout plakáty Martiny Donátové, Jana Fišera, Petry Martináskové a dalších studentč Fakulty užitého umąní Univerity Jana Evangelisty PurkynĄ v Ústí nad Labem. Plakáty studentč této školy mčžete vidąt také v Galerii Barrandov pći Fakultní Základní škole Barrandov II. Chybí normativ pro ekonomy škol Platy pedagogč se nikdy nemohou dostat na úroveÿ platč vysokoškolsky vd laných lidí v jiných oborech, byċ se každoroén o n co vyšují. Ono výšení je totiž stejné jako u ostatních lidí. Situaci by vyąešilo jen jednoráové, skokové výšení, po n mž by následovala pravidelná úprava tarifč. Z daleka však nejde jen o pedagogy. Ve školách pracuje i Ćada dalších vysoce kvalifikovaných lidí, jejichž platové ohodnocení neodpovídá charakteru a nároānosti jejich práce. SouhrnnĄ se jim Ćíká provoní a správní amąstnanci. Mei ną patćí i ekonomové a ekonomky. Vhledem k neustálým mąnám právních norem (ropoātová pravidla, daną, dravotní pojištąní, ákoník práce a další a další) se musí nepćetržitą vdąlávat, protože pro ną víc než pro jiné platí, že nenalost ákona neomlouvá. ÿasto mají nejen stćedoškolské, ale i vysokoškolské vdąlání. Jednou nich je Miloslava Dobiášová Rudolfova. Škola, kde pracuje, má matećskou školu, ákladní školu, dvą školní jídelny, školní družinu a vyvíjí i hospodáć- skou Āinnost. Za rok se jí sejde pćes tisíc faktur. Kdo tuto práci s tak širokým ábąrem ažil, ví, že to rohodną není procháka rčžovým sadem, uvádí. Navíc jsem na všechno sama, neexistuje žádný ástup. Když ĀlovĄka práce baví, leccos pćekousne. Ale stejną jako všechny mdové úāetní ve školství musím avćít oāi a nepćemýšlet, když dąlám výplaty, dodává M. Dobiášová. Mám Vysokou školu ekonomickou, obor finance, tedy vysokoškolské vdąlání stejną jako pedagogové, dvacet pąt let praxe a donedávna jsem dýchala na plat nejmladšího uāitele u nás. Loni nastoupila absolventka pćímo e školy, a tak to už neplatí. Podle jejího náoru chybí normativ pro ekonomického pracov- Jediná cesta k vćdćní je Āinnost. níka. Ten by umožnil lepšit platové podmínky i tąchto amąstnancč. PĆi jednáních o platech totiž málokdo vidí, že tabulka všech nepedagogických profesí ve školství je ta první, ákladní. Na rodíl od pedagogč Āi dokonce úćedníkč. PĆitom podstata práce ekonomč je naprosto stejná jak ve školách, tak na úćadech a odpovądnost je možná dokonce vątší. PĆíplatek 25 procent je však jen pro úćedníky. Možná budou ajímavé následující údaje, argumentuje M. Dobiášová. Od prvního ledna je tarif platu ekonoma v 0. platové tćídą s praxí do 27 let ve výši KĀ hrubého. Tarif platu uāitele ve 2. platové tćídą s praxí do jednoho roku je KĀ a s praxí do 27 let je 2 60 KĀ. VyuĀování v duchu života v Africe probąhne ve Škole Jaroslava Ježka pro rakovą postižené v Prae. Dopoledne se žáci senámí se životem a kulturou afrických národč, odpoledne pak prožijí s hudbou a tancem Āerného kontinentu. 2. ledna Delegáti republikové konference profesní sekce školských výchovną vdąlávacích aćíení ÿmos pracovníkč školství se sejdou na své volební konferenci. Zvolí nejen své ástupce na V. sjed svau, ale prodiskutují i všechna aktuální témata. KARLA TONDLOVÁ George Bernard Shaw tovat náor a poici svého koaliāního partnera, ministra financí, kterým jsem byl ujištąn, že toto je to, co si vláda mčže dovolit. OsobnĄ jsem s ním vedl velmi solidní jednání, a pćesto, že bych si pćál ropoāet školství navýšit, nemohu jít proti návrhu koa- XVI. ROèNÍK Krátce ledna Studenti programu architektura a stavitelství a jejich hosté je náev výstavy, která pćedstavuje diplomové projekty a ávąreāné bakaláćské práce. Zhlédnout ji mčžete až do 25. ledna v atriu Fakulty stavební ÿvut v Prae. 8. ledna SemináĆ na téma VdĄlávání dątí v dątském domovą a jejich integrace probąhl v Prae. Diskue se úāastnila i Livie Klausová. 7. LEDNA 2009 XVII. ROèNÍK V tomto Āísle najdete: a Z éeho se aplatí nemocenská v roce a Tvorba rovrhč má svá omeení... 5 a Metodický pokyn MŠMT k odm ÿování uéitelč... 0 George Bernard Shaw 9. ledna. ledna Z jednoduchého dčvodu. Jsem koaliāní poslanec a v koalici jsme se dohodli, že podpoćíme návrh na navýšení ropoātu kapitoly školství o necelou miliardu. A já, jakožto koa- poslanec, musím respekxx.liāní ROèNÍK 4. LEDNA ledna Od. ledna platí nové platové tabulky èím se ąídí ropis pen pro školy a školská aąíení Nárok na dvanáct dnč k samostudiu Jediná cesta k vćdćní je Āinnost. FOTO: Olga ŠEDIVÁ O odmøāování uêitelď chci vést intenivní dialog, Ćíká ministr školství OndĆej Liška 4. prosince 2007 preident republiky Václav Klaus jmenuje Ondąeje LIŠKU novým ministrem školství. Tém ą symbolicky ho v jeho nové funkci vítá stávka všech am stnancč škol a školských aąíení a lepšení financování školství. Den poté schvaluje poslanecká sn movna státní ropoéet. Ondąej Liška nevedá ruku pro návrh Vlasty Bohdalové navýšit ropoéet kapitoly školství o tąi miliardy. Zajímalo nás proé? Z jednoduchého dčvodu. Jsem koaliāní poslanec a v koalici jsme se dohodli, že podpoćíme návrh na navýšení ropoātu kapitoly školství o necelou miliardu. A já, jakožto koaliāní poslanec, musím respektovat náor a poici svého koaliāního partnera, ministra financí, kterým jsem byl ujištąn, že toto je to, co si vláda mčže dovolit. OsobnĄ jsem s ním vedl velmi solidní jednání, a pćesto, že bych si pćál ropoāet školství navýšit, nemohu jít proti návrhu koa- lice. UavĆel bych si tím dveće do budoucna. Navýšení ropoātu kapitoly školství o 933 milionč korun problém s financováním, vláštą regionálního školství, nećeší. PĆesto, jak budou tyto peníe rodąleny? Tyto prostćedky, které koalice schválila ve tćetím Ātení ropoātu, jsou urāeny na výšení platč všech pracovníkč regionálního školství, tn. vāetną soukromých a církevních škol. KonkrétnĄ vypadá navýšení takto: pro regionální VĊli se nele nauāit. školství úemną samosprávných celkč je to 859 milionč korun, toho je 627 milionč urāeno na platy a 232 milionč na související ákonné odvody pojistného a FKSP, pro soukromé školy je urāeno 45 milionč, pro církevní školy milionč a pro pćímo Ćíené organiace 8 milionč. Jsou to peníe pro všechny škol a školských amąstnance aćíení. V tom má ministerstvo školství jednonaānou podporu ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství. (PokraĀování na str. 3) 0. ledna 5. LEDNA 20 Latinské pĉísloví 5. ledna PĆedsedové ákladních organiací ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství HavlíĀkobrodska se sejdou na své oblastní konferenci. Vyhodnotí nejen práci a uplynulé období, ale také stanoví plán další Āinnosti oblastní rady. VĊli se nele nauāit. Krátce ledna Po šestnácti dnech volna šli opąt do školy žáci ákladních a stćedních škol. Další volno pololetní prádniny je Āeká 30. ledna. V tomto éísle najdete: a Projekty finanéního vd lávání pro žáky ve školách... 7 Latinské pĉísloví V Prae slavnostną otevćeli rekonstruovanou školku U Uranie. Rekonstrukce stála 24 milionč korun, MĄstská Āást Praha 7 do ní investovala 20 milionč a ĀtyĆmi miliony pćispąl Magistrát hlavního mąsta Prahy. 7. ledna Konference k ahájení Evropského roku tvoćivosti a inovací byla první oficiální akcí v oblasti vdąlávání, která se uskuteānila 6. LEDNA v rámci našeho pćedsednictví Evropské unii. Konference probąhla v RytíĆském sále Senátu Parlamentu ÿeské republiky. 200 XVIII. ROèNÍK V tomto éísle najdete: 9. ledna a Jsou krajské normativy na žáka srovnatelné?...3 V Prae DomĄprohlubuje odborových...5 a P tina d tí je obéních a tento trend se vstále svač ahájí svou Āinnost poda ètení a psaní s poroum ním míąí doákladních škol...7 sekce umąleckých FOTO: Alena TUèÍMOVÁ škol. Její Ālenové budou souāástí profesní sekce ákladních škol. Co pćinese devátý rok jednadvacátého století? N kolik dní už vládneme Evrop. Ministerstvo školství vá Āást maturitní koušky, kte- uāit podle nových vdąlávacích hodlá využít našeho pąedsednictví v Rad Evropské unie rou vytváćejí samy stćední školy, programč. ale novą i spoleāná Āást, kterou Základní školy, ejména a se svými partnery dvaceti šesti emí hledat ten správ- již nąkolik let pćipravuje Cent- v malých obcích, jistą pćivítaný sm r evropského vd lávání. rum pro jišďování výsledkč ve ly rušení limitu poātu žákč, XIX. ROèNÍK V pćíštích šesti mąsících chce organiovat 28 akcí a konferencí, vāetną asedání ministrč pro vdąlávání. První oficiální akcí bylo ahájení Evropského roku kreativity a inovací, které probąhlo právą dnes. KromĄ bćenového asedání ministrč školství nás Āeká napćíklad konference k partnerství mei vdąlávacími institucemi a amąstnavateli pro celoživotní uāení nebo akce Evropa pćátelská dątem. Evropský prostor, konkurenceschopný, be bariér, to je leitmotiv našeho pćedsednictví, Ćekl Tomáš Bouška, mluvāí ministerstva školství pro pćedsednictví v RadĄ EU. Mi- lice. UavĆel bych si tím dveće školství úemną samosprávných celkč je to 859 milionč korun, do budoucna. Navýšení ropoātu kapi- toho je 627 milionč urāeno na toly školství o 933 milionč platy a 232 milionč na souvisekorun problém s financováním, jící ákonné odvody pojistného vláštą regionálního školství, a FKSP, pro soukromé školy je nećeší. PĆesto, jak budou tyto urāeno 45 milionč, pro církevní peníe rodąleny? školy milionč a pro pćímo Tyto prostćedky, které koa- Ćíené organiace 8 milionč. lice schválila ve tćetím Ātení Jsou to peníe pro všechny škol a školských 5. LEDNA 20 ropoātu, jsou urāeny na vý- amąstnance šení platč všech pracovníkč aćíení. V tom má ministerstvo regionálního školství, tn. školství jednonaānou podporu vāetną soukromých a církev- ÿeskomoravského odborového a Optimaliace stąedních škol by m la prob hnout do dubna... 3 ních škol. KonkrétnĄ vypadá svausít pracovníkč školství. navýšení takto: proaregionální (PokraĀování na str.škol 3)... 5 Facebook proniká do života nisterstvo chce s ostatními státy diskutovat o formách spolupráce ve vdąlávání v letech 200 až 2020, chce se asadit i o lepšení mobility studentč v rámci škol po celé EvropĄ a unávání dosaženého vdąlání. BeprostĆední chod škol naše pćedsednictví asi neovlivní. Snad jen letošní maturanti mají jistotu, že evropská integrace se objeví mei tématy písemných koušek. TĆeďáky a septimány bude asi více ajímat nová maturita. Mohou si ji neávaną vykoušet už letos na jaće, na konci áćí je Āeká generálka a na jaće pćíštího roku pak už nejen profilo- vdąlávání. Velké mąny školy Āekají i v souvislosti s možností podávání tćí pćihlášek na stćední školy už v prvním kole pćijímacího Ćíení. Základním školám se trochu ulehāí, neboď pćihlášky ke stćedoškolskému studiu budou žáci posílat pćímo na vybrané školy. StĆedním školám však administrativy kolem pćijímaāek rohodną pćibude. StĆední školy včbec Āeká nároāné období. KromĄ pćípravy na novou maturitu musí ajistit i mąnu studijních Āi uāebních oborč. Až v áćí aāne nový školní rok, více než polovina žákč prvních roāníkč se bude i když finanāní ajištąní chodu školy jim to nepćinese. Uvidíme také, kolik mimoćádną nadaných ĀtyĆletých dątí pćijde na aāátku roku k ápisu, neboď od nového školního roku budou moci do prvních tćíd nastoupit už dąti pątileté. PF 200 V novém roce vám pąejeme hodn draví, št stí, osobních i pracovních úsp chč. V e školství je jedniāka dą, když snąmovna pćehlai dvojka velmi populární. suje návrh senátorč na ruto numerologové mají jiný šení nové podoby maturitní náor. JedniĀka a dvojka v le- koušky. Co vítąí? Že by topoātu jsou podle nich v pro- vliv dvojky, tedy ájem o drutikladném postavení. JedniĀ- hé? Nebo spíš jedniāek, kdy se ka je amąćená na Já, dvojka maturanti budou muset sponaopak na My. Zatímco jed- lehnout jen sami na sebe? niāka je výraną individualisletos by mąl být také atická, sobecká, hájící vlast- hájen nový projekt testování ájmy, dvojka je intuitiv- ní, a to v ákladních školách. ní, solidární, spojená se áj- Alespoą to slibuje ministr mem a starostí o blaho dru- školství s tím, že mąćení kvahých. PĄkná šlamastika, co? lity vdąlávání v tv. ulových JeštĄ že souāet dává ĀtyĆku, bodech vdąlávací cest což je Āíslo nanejvýš praktické, spolehlivé, nemilující velké mąny. PĆesto jedna velká mąna nastane. Tedy v tom pćípa- redakce FOTO: Stanislav JUGA Ruka má jen p t prstč, ani ty nejsou rovny. Abcháské pąísloví KARLA TONDLOVÁ Roum a klidné posuování, to jsou vlastnosti vedoucího. Tacitus T estování nalostí žákč 5. a 9. tćíd ákladních škol a odpovídajících roāníkč víceletých gymnáií, reforma systému financování regionálního školství a nová školská legislativa, to jsou tći stąžejní témata, která nás budou doprováet po celý rok. PĆipravovaná reforma financování škol vyvolává již nyní pomąrną velké nepokojení a neklid. Není se Āemu divit. Zásadním pčsobem totiž ovlivní život mnoha škol, jejich žákč, uāitelč i ĆiovatelČ. Ministr školství slíbil, že o konkrétních ámąrech a námątech bude s pedagogickou većejností diskutovat. NemĄlo by to být jen prádné prohlášení. K odpovądnému hledání cesty je vždy tćeba vájemną si naslouchat a nechat se inspirovat tćeba i nesouhlasnými stanovisky. V letošním roce nás Āeká první vlna konkurč na místa ĆeditelČ škol a školských aćíení. Podle novely školského ákona se bude týkat tąch, ktećí jsou ve funkci šest a více let. Termín 3. Āervenec 202 Čstává v platnosti i pćes snahu senátorč upćesnit nąní pćíslušných paragrafč tak, aby oāekávaný velký poāet konkur- Č a personálních mąn neoāekávání na prahu nodestabilioval chod škol. Po- vého roku jsou vždy spojena slanci však navržené mą- s touhou mąnit vąci k lepšíny odmítli a své parlament- mu. Za dvanáct mąsícč buní kolegy horní komory deme moci hodnotit, da se pćehlasovali. naplnila. RapidnĄ by se mąla v prčbąhu roku mąnit kvalifikaāní struktura uāitelského sboru. Strašák témąć jedné tćetiny nekvalifikovaných uāitelč, jímž média ohromovala većejnost, by mąl být minulostí. Tedy v pćípadą, že bude schválena novela ákona o pedagogických pracovnících, která umožní vątší prostupnost kvalifikací uāitelč rčných typč a druhč škol. Nikdo není byteéný na sv t, kdo ulehéuje bąemeno n komu jinému. Dickens redakce 7. ledna Konference k ahájení Evropského roku tvoćivosti a inovací byla první oficiální akcí v oblasti vdąlávání, která se uskuteānila 6. LEDNA v rámci našeho pćedsednictví Evropské unii. Konference probąhla v RytíĆském sále Senátu Parlamentu ÿeské republiky. 200 XVIII. ROèNÍK V tomto éísle najdete: 9. ledna a Jsou krajské normativy na žáka srovnatelné?...3 V Prae DomĄprohlubuje odborových...5 a P tina d tí je obéních a tento trend se vstále svač ahájí svou Āinnost poda ètení a psaní s poroum ním míąí doákladních škol...7 sekce umąleckých FOTO: Alena TUèÍMOVÁ škol. Její Ālenové budou souāástí profesní sekce ákladních škol. Co pćinese devátý rok jednadvacátého století? N kolik dní už vládneme Evrop. Ministerstvo školství vá Āást maturitní koušky, kte- uāit podle nových vdąlávacích hodlá využít našeho pąedsednictví v Rad Evropské unie rou vytváćejí samy stćední školy, programč. Základní školy, ejména ale novą i spoleāná Āást, kterou a se svými partnery dvaceti šesti emí hledat ten správ- již nąkolik let pćipravuje Cent- v malých obcích, jistą pćivítaný sm r evropského vd lávání. rum pro jišďování výsledkč ve ly rušení limitu poātu žákč, XIX. ROèNÍK V pćíštích šesti mąsících chce organiovat 28 akcí a konferencí, vāetną asedání ministrč pro vdąlávání. První oficiální akcí bylo ahájení Evropského roku kreativity a inovací, které probąhlo právą dnes. KromĄ bćenového asedání ministrč školství nás Āeká napćíklad konference k partnerství mei vdąlávacími institucemi a amąstnavateli pro celoživotní uāení nebo akce Evropa pćátelská dątem. Evropský prostor, konkurenceschopný, be bariér, to je leitmotiv našeho pćedsednictví, Ćekl Tomáš Bouška, mluvāí ministerstva školství pro pćedsednictví v RadĄ EU. Mi- PF 20 redakce První éíslo Týdeníku Školství vyšlo pąed dvaceti lety Týdeník Školství oslaví letos 20. naroeniny. Postupn vyrostl d tských her, i když si s tiskaąským šotkem ješt obéas rád ažertuje. Je skromný, ale cen ný pomocník a partner, který umí pochválit, když se ve školách daąí, ale i kriticky hodnotit nedostatky a poukáat na možná riika a negativní dopady chystaných plánč a vií. Ale e všeho nejradši má dobré právy. Tak aċ jich mčže v letošním roce pąinášet co nejvíce! 5. ledna V Prae slavnostną otevćeli rekonstruovanou školku U Uranie. Rekonstrukce stála 24 milionč korun, MĄstská Āást Praha 7 do ní investovala 20 milionč a ĀtyĆmi miliony pćispąl Magistrát hlavního mąsta Prahy. nisterstvo chce s ostatními státy diskutovat o formách spolupráce ve vdąlávání v letech 200 až 2020, chce se asadit i o lepšení mobility studentč v rámci škol po celé EvropĄ a unávání dosaženého vdąlání. BeprostĆední chod škol naše pćedsednictví asi neovlivní. Snad jen letošní maturanti mají jistotu, že evropská integrace se objeví mei tématy písemných koušek. TĆeďáky a septimány bude asi více ajímat nová maturita. Mohou si ji neávaną vykoušet už letos na jaće, na konci áćí je Āeká generálka a na jaće pćíštího roku pak už nejen profilo- vdąlávání. Velké mąny školy Āekají i v souvislosti s možností podávání tćí pćihlášek na stćední školy už v prvním kole pćijímacího Ćíení. Základním školám se trochu ulehāí, neboď pćihlášky ke stćedoškolskému studiu budou žáci posílat pćímo na vybrané školy. StĆedním školám však administrativy kolem pćijímaāek rohodną pćibude. StĆední školy včbec Āeká nároāné období. KromĄ pćípravy na novou maturitu musí ajistit i mąnu studijních Āi uāebních oborč. Až v áćí aāne nový školní rok, více než polovina žákč prvních roāníkč se bude i když finanāní ajištąní chodu školy jim to nepćinese. Uvidíme také, kolik mimoćádną nadaných ĀtyĆletých dątí pćijde na aāátku roku k ápisu, neboď od nového školního roku budou moci do prvních tćíd nastoupit už dąti pątileté. PF 200 V novém roce vám pąejeme hodn draví, št stí, osobních i pracovních úsp chč. Redakce Všechno nejlepší Je pąed námi volební, výroéní i obyéejný rok v Pravda roce o sobć vypovídá dostateānć výmluvnć. Publius Syrus 20 è přeje Redakce Je pąed námi volební, výroéní i obyéejný rok Letošní rok bude rokem volebním. Generálku jsme si odby- ší soutąže a olympiády, dál bu- tových podmínek. Pravda o sobć vypovídá dostateānć výmluvnć. Publius Již tći roky vydáváme li pąed pčlrokem, kdy se chystaly pąedéasné volby. LetosSyrus to dou vymýšlet projekty a snažit bude naostro. A tak se op t mčžeme t šit na pąedvolební se o to, aby škola byla nejen nad rámec pćedplatného povinností, ale i hrou. Také speciální pćílohy, které vám sliby, lákání voliéč a ąeéi o prioritách. eský ĀlovĄk se ale už po- me pochopitelną vąnovat i na o tom a rádi vás budeme pomáhají pći výuce. Chceme v tom pokraāovat i leuāil a ví své. OstatnĄ dąní stránkách Týdeníku Školství. informovat. Letošní rok je také rokem tos a vąćíme, že pro vás obv poslanecké snąmovną koto ve školství bude urāilem ropoātu na letošní rok tą veseleji. ÿeká nás testo- výroāním. PĆed 20 lety vnikla jevíme ase nąco ajímavého máme ještą v živé pamąti. Dá vání nové maturitní kouš- v reakci na spoleāenské mą- a užiteāného. TĄšíme se na vás. se pćedpokládat, že ti, kdo ky, napląování a prohlubová- ny Ćada nových pedagogických budou opąt usilovat o místa ní školních vdąlávacích pro- iniciativ, mei nimi i nové v poslaneckých lavicích, rych- gramč, Āerpání peną evrop- školské odbory. Náory na jele apomenou na svá slova, ských fondč, realiace mąn jich poslání prošly dlouhým napćíklad že uāitelé projídají školských ákonč i projedná- vývojem. Dnes už snad vątšibudoucnost našich dątí, a bu- vání nových novel. A uāite- na lidí pochopila, že odbory dou nás pćesvądāovat, že škol- lé jen tak mimochodem bu- nejsou o vánoāních kolekcích. ství je jejich priorita Āíslo jed- dou dál stát pćed tabulí a pće- PĆispĄl k tomu i ÿeskomoravna. Žádná mąna když uāi- dávat svým žákčm co nejpće- ský odborový sva pracovníkč telé rotáāeli inflaāní spirálu svądāivąji své nalosti, bu- školství, který vždy hájil ájmy (pamatujete, že?), také se vá- dou s nimi jedit na exkure amąstnancč škol a školských pątí dovądąli, že vdąlávání a možná i na lyžaćské výcviky aćíení, vždy v tom dobrém je nejdčležitąjší vącí na svątą. Āi školy v pćírodą. Dál je bu- slova smyslu loboval a lepdąní kolem voleb se bude- dou pćipravovat na nejrčnąj- šování jejich pracovních a pla- è Roum a klidné posuování, to jsou vlastnosti vedoucího. Tacitus XVII. ROèNÍK Krátce... Po šestnácti dnech volna šli opąt do školy žáci ákladních a stćedních škol. Další volno pololetní prádniny je Āeká 30. ledna. 5. ledna 0. ledna Den ákladních škol Mladoboleslavska je náev akce, která probąhne v Mladé Boleslavi a pćedstaví se na ní všechny ákladní školy mąsta. Jejím cílem je pćiblížit većejnosti dąní ve školách i práci pedagogč a senámit ájemce s novými vdąlávacími programy. 5. ledna V Prae probąhlo vyhlášení výsledkč pátého kola soutąže o nejlepší výkumné projekty, kterou spoleānost IBM poćádá pro studenty katedry poāítaāč Fakulty elektrotechnické na ÿvut. Cílem programu je umožnit studentčm úlohy, které Ćešit komplexní úlo reálných potćeb vycháejí reálnýc výkumných pracovišď katedry poāítaāč i Āeské poboāky IBM. Den ákladních škol Mladoboleslavska je náev akce, která probąhne v Mladé Boleslavi a pćedstaví se na ní všechny ákladní školy mąsta. Jejím cílem je pćiblížit većejnosti dąní ve školách i práci pedagogč a senámit ájemce s novými vdąlávacími programy. 7. LEDNA 2009 V Prae probąhlo vyhlášení výsledkč pátého kola soutąže o nejlepší výkumné projekty, kterou spoleānost IBM poćádá pro studenty katedry poāítaāč Fakulty elektrotechnické na ÿvut. Cílem programu je umožnit studentčm Ćešit komplexní úlohy, které úlo vycháejí reálných reálnýc potćeb výkumných pracovišď katedry poāítaāč i Āeské poboāky IBM. STRANA 6 4. ledna V Galerii Václava Špály v Prae byla ahájena výstava malby studentč JihoĀeské univerity Zrcadlení 06. Studenti JihoĀeské univerity v ÿeských BudĄjovicích de pćedstavují svou malbu, grafiku a sochy. Výstava potrvá do 29. ledna. 4. prosince 2007 preident republiky Václav Klaus jmenuje Ondąeje LIŠKU novým ministrem školství. Tém ą symbolicky ho v jeho nové funkci vítá stávka všech am stnancč škol a školských aąíení a lepšení financování školství. Den poté schvaluje poslanecká sn movna státní ropoéet. Ondąej Liška nevedá ruku pro návrh Vlasty Bohdalové navýšit ropoéet kapitoly školství o tąi miliardy. Zajímalo nás proé? STRANA 3 nové tabulky platových tarifů Tak co s vámi, chlapci! Kouąení, alkohol, drogy a bran v budov školy, fyické napadení uéiplatí telky, pokus o násiln ní spolužaéky Budu vás muset potrestat v horní hranici mé pedagogické pravomoci: dnes vám neproradím nic nového o ježkovi! KRESBA: MILAN KOCMÁNEK od. ledna 2005 níka. Ten by umožnil lepšit platové podmínky i tąchto amąstnancč. PĆi jednáních o platech totiž málokdo vidí, že tabulka všech nepedagogických profesí ve školství je ta první, ákladní. Na rodíl od pedagogč Āi dokonce úćedníkč. PĆitom podstata práce ekonomč je naprosto stejná jak ve školách, tak na úćadech a odpovądnost je možná dokonce vątší. PĆíplatek 25 procent je však jen úćedníky. pro Možná budou ajímavé následující údaje, argumentuje M. Dobiášová. Od prvního ledna je tarif platu ekonoma v 0. platové tćídą s praxí do 27 let ve výši KĀ hrubého. Tarif platu uāitele ve 2. platové tćídą s praxí do jednoho roku je KĀ a s praxí do 27 let je 2 60 KĀ. skou Āinnost. Za rok se jí sejde pćes tisíc faktur. Kdo tuto práci s tak širokým ábąrem ažil, ví, že to rohodną není procháka rčžovým sadem, uvádí. Navíc jsem na všechno sama, neexistuje žádný ástup. Když ĀlovĄka práce baví, leccos pćekousne. Ale stejną jako všechny mdové úāetní ve školství musím avćít oāi a nepćemýšlet, když dąlám výplaty, dodává M. Dobiášová. Mám Vysokou školu ekonomickou, obor finance, tedy vysokoškolské vdąlání stejną jako pedagogové, dvacet pąt let praxe a donedávna jsem dýchala na plat nejmladšího uāitele u nás. Loni nastoupila absolventka pćímo e školy, a tak to už neplatí. Podle jejího náoru chybí normativ pro ekonomického pracov- ačínáme nový seriál abeceda školské legislativy daleka však nejde jen o pedagogy. Ve školách pracuje i Ćada dalších vysoce kvalifikovaných lidí, jejichž platové ohodnocení neodpovídá charakteru a nároānosti jejich práce. SouhrnnĄ se jim Ćíká provoní a správní amąstnanci. Mei ną patćí i ekonomové a ekonomky. Vhledem k neustálým mąnám právních norem (ropoātová pravidla, daną, dravotní pojištąní, ákoník práce a další a další) se musí nepćetržitą vdąlávat, protože pro ną víc než pro jiné platí, že nenalost ákona neomlouvá. ÿasto mají nejen stćedoškolské, ale i vysokoškolské vdąlání. Jednou nich je Miloslava Dobiášová Rudolfova. Škola, kde pracuje, má matećskou školu, ákladní školu, dvą školní jídelny, školní družinu a vyvíjí i hospodáć- čeští žáci obstáli v meinárodním výkumu pisa v matematické gramotnosti na výbornou Z FOTO: Olga ŠEDIVÁ O odmøāování uêitelď chci vést intenivní dialog, Ćíká ministr školství OndĆej Liška 2. ledna Delegáti republikové konference profesní sekce školských výchovną vdąlávacích aćíení ÿmos pracovníkč školství se sejdou na své volební konferenci. Zvolí nejen své ástupce na V. sjed svau, ale prodiskutují i všechna aktuální témata. 3. ledna PĆedseda ÿeskomoravského odborového svau pracovníkč školství František Dobšík se sešel na pracovní schčce s generálním Ćeditelem Zdravotní pojišďovny Ministerstva vnitra. Hlavním bodem jednání byla další spolupráce pojišďovny s odborovým svaem. Chybí normativ pro ekonomy škol Platy pedagogč se nikdy nemohou dostat na úroveÿ platč vysokoškolsky vd laných lidí v jiných oborech, byċ se každoroén o n co vyšují. Ono výšení je totiž stejné jako u ostatních lidí. Situaci by vyąešilo jen jednoráové, skokové výšení, po n mž by následovala pravidelná úprava tarifč. 29. prosince II. ákladní škola v JindĆichovĄ Hradci slavnostną otevćela novou školní jídelnu. Ta bude sloužit nejen žákčm a pedagogčm, ale i većejnosti. V tomto Āísle najdete: a Z éeho se aplatí nemocenská v roce a Tvorba rovrhč má svá omeení... 5 a Metodický pokyn MŠMT k odm ÿování uéitelč ledna VyuĀování v duchu života v Africe probąhne ve Škole Jaroslava Ježka pro rakovą postižené v Prae. Dopoledne se žáci senámí se životem a kulturou afrických národč, odpoledne pak prožijí s hudbou a tancem Āerného kontinentu. XIV. ROèNÍK 4. LEDNA ledna Studenti programu architektura a stavitelství a jejich hosté je náev výstavy, která pćedstavuje diplomové projekty a ávąreāné bakaláćské práce. Zhlédnout ji mčžete až do 25. ledna v atriu Fakulty stavební ÿvut v Prae. SemináĆ na téma VdĄlávání dątí v dątském domovą a jejich integrace probąhl v Prae. Diskue se úāastnila i Livie Klausová.. ledna Krátce... XX. ROČNÍK V tomto Āísle najdete: 4. LEDNA 202 Rok 20 je plný jedniéek Letošní rok je bohatý na jedniéky. Svádí to k nejrčn jším astrologickým roborčm a spekulacím. Jaký bude? e školství je jedniāka dą, když snąmovna pćehlai dvojka velmi populární. suje návrh senátorč na ruto numerologové mají jiný šení nové podoby maturitní náor. JedniĀka a dvojka v le- koušky. Co vítąí? Že by topoātu jsou podle nich v pro- vliv dvojky, tedy ájem o drutikladném postavení. JedniĀ- hé? Nebo spíš jedniāek, kdy se ka je amąćená na Já, dvojka maturanti budou muset sponaopak na My. Zatímco jed- lehnout jen sami na sebe? niāka je výraną individualisletos by mąl být také atická, sobecká, hájící vlast- hájen nový projekt testování ájmy, dvojka je intuitiv- ní, a to v ákladních školách. ní, solidární, spojená se áj- Alespoą to slibuje ministr mem a starostí o blaho dru- školství s tím, že mąćení kvahých. PĄkná šlamastika, co? lity vdąlávání v tv. ulových JeštĄ že souāet dává ĀtyĆku, bodech vdąlávací cesty by což je Āíslo nanejvýš praktic- mąlo v koneāném dčsledku ké, spolehlivé, nemilující vel- pomoci lepšit nejen výsledké mąny. ky našich žákč v meinárodpćesto jedna velká mąna ních srovnáváních, ale kvanastane. Tedy v tom pćípa- litnit pćedevším každoden- V ní vyuāovací praxi. Že by vliv dvojky a její schopnosti vcítit se do pocitč druhých, v tomto pćípadą uāitelč? JedniĀka a dvojka pćinesou i další protiklad. Tentokrát ve finanāní oblasti. Letos poprvé budou mdové prostćedky v regionálním školství rodąleny vlášď pro pedagogy a vlášď pro nepedagogy. Mnohým školám toto rohodnutí pćivodí nemalé problémy. A to nemluvím o nových platových tabulkách, které jsou už tak velkou mąnou v systému odmąąování. Aby tąch mąn nebylo málo, chystá se i novela školského ákona, která by mąla mimo jiné pćinést šestileté funkāní období pro Ćeditele škol, rušení povinné škol- ní rady, avedení tv. vorových vdąlávacích programč, omeení Ćeditelského volna na tći dny, rušení výstupních hodnocení v ákladních školách atd. A tak jedniāky a dvojky nakonec potąší spíš vaše žáky a studenty. Tak na nich v tomto roce prosím nešetćete. FOTO: Stanislav JUGA Letošní rok bude rokem volebním. Generálku jsme si odbyli pąed pčlrokem, kdy se chystaly pąedéasné volby. Letos to bude naostro. A tak se op t mčžeme t šit na pąedvolební sliby, lákání voliéč a ąeéi o prioritách. eský ĀlovĄk se ale už po- me pochopitelną vąnovat i na uāil a ví své. OstatnĄ dąní stránkách Týdeníku Školství. v poslanecké snąmovną koto ve školství bude urāilem ropoātu na letošní rok tą veseleji. ÿeká nás testomáme ještą v živé pamąti. Dá vání nové maturitní koušse pćedpokládat, že ti, kdo ky, napląování a prohlubovábudou opąt usilovat o místa ní školních vdąlávacích prov poslaneckých lavicích, rych- gramč, Āerpání peną evrople apomenou na svá slova, ských fondč, realiace mąn napćíklad že uāitelé projídají školských ákonč i projednábudoucnost našich dątí, a bu- vání nových novel. A uāitedou nás pćesvądāovat, že škol- lé jen tak mimochodem buství je jejich priorita Āíslo jed- dou dál stát pćed tabulí a pćena. Žádná mąna když uāi- dávat svým žákčm co nejpćetelé rotáāeli inflaāní spirálu svądāivąji své nalosti, bu(pamatujete, že?), také se vá- dou s nimi jedit na exkure pątí dovądąli, že vdąlávání a možná i na lyžaćské výcviky je nejdčležitąjší vącí na svątą. Āi školy v pćírodą. Dál je budąní kolem voleb se bude- dou pćipravovat na nejrčnąj- ší soutąže a olympiády, dál budou vymýšlet projekty a snažit se o to, aby škola byla nejen povinností, ale i hrou. Také o tom a rádi vás budeme informovat. Letošní rok je také rokem výroāním. PĆed 20 lety vnikla v reakci na spoleāenské mąny Ćada nových pedagogických iniciativ, mei nimi i nové školské odbory. Náory na jejich poslání prošly dlouhým vývojem. Dnes už snad vątšina lidí pochopila, že odbory nejsou o vánoāních kolekcích. PĆispĄl k tomu i ÿeskomoravský odborový sva pracovníkč školství, který vždy hájil ájmy amąstnancč škol a školských aćíení, vždy v tom dobrém slova smyslu loboval a lepšování jejich pracovních a pla- tových podmínek. Již tći roky vydáváme nad rámec pćedplatného speciální pćílohy, které vám pomáhají pći výuce. Chceme v tom pokraāovat i letos a vąćíme, že pro vás objevíme ase nąco ajímavého a užiteāného. TĄšíme se na vás. Ruka má jen p t prstč, ani ty nejsou rovny. Abcháské pąísloví Pąedstírat hloupost na správném míst je moudrost. Cato KARLA TONDLOVÁ První číslo Týdeníku Školství vyšlo před dvaceti lety Týdeník Školství oslaví letos 20. naroeniny. Postupně vyrostl dětských her, i když si s tiskařským šotkem ještě občas rád ažertuje. Je skromný, ale ceněný pomocník a partner, který umí pochválit, když se ve školách daří, ale i kriticky hodnotit nedostatky a poukáat na možná riika a negativní dopady chystaných plánů a vií. Ale e všeho nejradši má dobré právy. Tak ať jich může v letošním roce přinášet co nejvíce! T estování nalostí žáků 5. a 9. tříd ákladních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnáií, reforma systému financování regionálního školství a nová školská legislativa, to jsou tři stěžejní témata, která nás budou doprováet po celý rok. Připravovaná reforma financování škol vyvolává již nyní poměrně velké nepokojení a neklid. Není se čemu divit. Zásadním působem totiž ovlivní život mnoha škol, jejich žáků, učitelů i řiovatelů. Ministr školství slíbil, že o konkrétních áměrech a námětech bude s pedagogickou veřejností diskutovat. Nemělo by to být jen prádné prohlášení. K odpovědnému hledání cesty je vždy třeba vájemně si naslouchat a nechat se inspirovat třeba i nesouhlasnými stanovisky. V letošním roce nás čeká první vlna konkurů na místa ředitelů škol a školských aříení. Podle novely školského ákona se bude týkat těch, kteří jsou ve funkci šest a více let. Termín 3. červenec 202 ůstává v platnosti i přes snahu senátorů upřesnit nění příslušných paragrafů tak, aby očekávaný velký počet konkur- ů a personálních měn nedestabilioval chod škol. Poslanci však navržené měny odmítli a své parlamentní kolegy horní komory přehlasovali. Rapidně by se měla v průběhu roku měnit kvalifikační struktura učitelského sboru. Strašák téměř jedné třetiny nekvalifikovaných učitelů, jímž média ohromovala veřejnost, by měl být minulostí. Tedy v případě, že bude schválena novela ákona o pedagogických pracovnících, která umožní větší prostupnost kvalifikací učitelů růných typů a druhů škol. Očekávání na prahu nového roku jsou vždy spojena s touhou měnit věci k lepšímu. Za dvanáct měsíců budeme moci hodnotit, da se naplnila. Nikdo není bytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Dickens

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Přinese nový školní rok i více peněz do škol?

Přinese nový školní rok i více peněz do škol? TÝDENÍK 25 3. ZÁŘÍ 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Připravuje se novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí... 3 Jak pomoci kolegovi, který řeší problémy s alkoholem?... 5 Projekt Jedeme do Afriky...

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 9 29. ÚNORA 2012 XX. ROČNÍK Typologie žáka výhodná pomůcka ve výuce... 5 Divadlo pomáhá rozvíjet schopnosti, fantazii i kamarádství... 7 Jak bude probíhat testování žáků

Více

Politici dávají od maturity ruce pryč

Politici dávají od maturity ruce pryč TÝDENÍK 16 21. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Bude mateřská škola povinná? Uvažované zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání je námětem dubnové přílohy Týdeníku Školství,

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

VIII. Občan a společnost

VIII. Občan a společnost Kap 08-2003.qxd 10.1.2003 14:54 Page 155 155 Deset let Ústavy ČR, deset let práva v České republice Jde nejen o to, jaké máme zákony, ale zejména v jakém stavu je mechanismus, který má významně pomáhat

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května TÝDENÍK V tomto čísle najdete: školství Františkem DOBŠÍKEM. Jak dlouho se novela připravovala? Téměř čtyři roky. Byla připravována už za exministra Ondřeje Lišky. Ministryně Miroslava Kopicová to nějakým

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 3 září 2006 2. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Třetí kulatý stůl Bude v sociálních službách revoluce? Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 1 Hon na čarodějnice

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit!

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit! Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č.4 www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala místopředsedkyní ČMKOS Delegáti V. sjezdu Českomoravské konfederace odborových

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

VE ZPRAVODAJI NAJDETE

VE ZPRAVODAJI NAJDETE ž í ý í š í Vážení čtenáři, představuji vám další, vánoční číslo Zpravodaje. Tentokrát je hlavním tématem studium v zahraničí blíže vám představíme Českou školu bez hranic, projekt založený Lucií Boucher-Slavíkovou.

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008

MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008 MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008 Vypracovala AGE Communications, a.s. FIREMNÍ ŠKOLKA 1. Zdroj: www.muziazeny.cz Datum: neuvedeno Název: Projekt firemní školky o.p.s. DŮM PRO MOTÝLKY

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2014 ROČNÍK 4 TÉMA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 17 PROGRAMÁTOŘI MAJÍ NEJVYŠŠÍ MZDY 23 20 LET ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ OFICIÁLNÍ STATISTIKY V OSN 4 ČESKÉ MATKY

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více