ZPRÁVA O ČINNOSTI Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 1

2 Obsah 1 KHS Souhrnný přehled základních činností Plnění kontrolního plánu SZD str Uložené sankce str Opravné prostředky předané MZ str Řešené podněty a oznámení občanů str Další činnost v ochraně a podpoře veřejného zdraví str Metodická výchova, přednášková a publikační činnost str Mezinárodní spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. str Komunikace s médii str KHS - Úsek odborných činností 2.1 Souhrn odborných výkonů za rok Preventivní dozor stanoviska dle 77 zák. č. 258/2000Sb. str Rozhodnutí dle zákona 258/2000 Sb., str Vybrané výkony státního zdravotního dozoru str SZD - druh opatření dle 84 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. str SZD - pokuty dle zákona č. 258/2000 Sb. str SZD - pokuty dle zákona č. 634/1992 Sb. str SZD - pokuty dle zákona č. 200/1990 Sb. str Odebrané vzorky a měření faktorů živ. a prac. Podmínek str Další činnosti str Komunikace s médii str Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky Popis činnosti str Programy ochrany a podpory zdraví str Výchova ke zdraví str Konzultační činnost a spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. str Komunikace s médii str Odbor hygieny obecné a komunální Popis činnosti odboru hygieny obecné a komunální str Preventivní dozor str Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) str Opravné prostředky předané MZ ČR str Řešené podněty a oznámení str Sankce str Specifické činnosti str Další činnosti: spolupráce na projektech ochrany zdraví atd. str Metodická, výchovná přednášková a publikační činnost str Mezinárodní spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. str Komunikace s médii str. 32 2

3 2.4 Odbor hygieny práce Popis činnosti odboru hygieny práce str Preventivní dozor str Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) str Opravné prostředky předané MZ ČR str Řešené podněty a oznámení str Sankce str Specifické činnosti str Další činnosti: spolupráce na projektech ochrany zdraví atd. str Metodická, výchovná přednášková a publikační činnost str Mezinárodní spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. str Komunikace s médii str Odbor protiepidemický Popis činnosti odboru protiepidemického str Preventivní dozor str Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) str Opravné prostředky předané MZ ČR str Řešené podněty a oznámení str Sankce str Specifické činnosti str Další činnosti: spolupráce na projektech ochrany zdraví atd. str Metodická, výchovná přednášková a publikační činnost str Mezinárodní spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb str Komunikace s médii str Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání Popis činnosti odboru hygieny výživa a PBU str Preventivní dozor str Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) str Opravné prostředky předané MZ ČR str Řešené podněty a oznámení str Sankce str Specifické činnosti str Další činnosti: spolupráce na projektech ochrany zdraví atd. str Metodická, výchovná přednášková a publikační činnost str Mezinárodní spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb str Komunikace s médii str. 66 3

4 2.7 Odbor hygieny dětí a mladistvých Popis činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých str Preventivní dozor str Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) str Opravné prostředky předané MZ ČR str Řešené podněty a oznámení str Sankce str Specifické činnosti str Další činnosti: spolupráce na projektech ochrany zdraví atd. str Metodická, výchovná přednášková a publikační činnost str Mezinárodní spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb str Komunikace s médii str KHS - Úsek správních činností 3.1 Popis činností úseku správních činností str Přestupková řízení str Vnitřní kontrolní činnost str Stížnosti dle 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád str Podání veřejného ochránce práv str KHS - Úsek ekonomicko provozních činností 4.1 Popis činnosti úseku ekonomicko-provozních činností str Ekonomické podmínky KHS v roce 2013 str Plnění rozpočtu k str Investiční rozvoj KHS, obnova a údržba majetku v roce 1013 str Kontrolní systém str Plnění rozpočtu KHS k str. 85 4

5 1.1 KHS Plnění kontrolního plánu SZD Plán kontrolní činnosti na rok 2013 byl splněn všemi odbory. Podrobné údaje jsou uvedeny v samostatných kapitolách - u jednotlivých odborů Uložené sankce Za porušení povinností stanovených legislativou v oblasti ochrany veřejného zdraví, byly v r uloženy sankce v celkové výši ,- Kč Opravné prostředky předané MZ ČR Z celkového počtu 231 sankcí, uložených ve správním řízení, bylo podáno 5 odvolání k Ministerstvu zdravotnictví ČR. 2 odvolání v oboru hygieny obecné a komunální (blíže kapitola 2.3.4) 3 odvolání v oboru hygiena výživy (blíže kapitola 2.6.4) Řešené podněty a oznámení občanů Nejčastější podněty v oboru hygieny obecné a komunální se vztahovaly k problematice hluku v komunálním prostředí (viz kapitola 2.3.5). V oboru hygieny práce byly podány podněty na nevyhovující mikroklimatické podmínky, nevyhovující pomocná a sanitární zařízení, neohlášení práce s azbestem, nedostatečné osvětlení a nedostatky při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (viz kapitola 2.4.5). Podněty na nevyhovující mikroklimatické podmínky byly řešeny i odborem hygieny dětí a mladistvých (viz kapitola 2.7.5). Protiepidemický odbor obdržel několik podnětů občanů v problematice výskytu švábovitého hmyzu a štěnic (viz kapitola 2.5.5) Většina podnětů podaných na obor hygieny výživy se týkala nevyhovující kvality pokrmů, surovin pro přípravu pokrmů nebo nedodržování hygienických podmínek v provozovnách, případně výskytu hlodavců nebo domácích zvířat 5

6 v provozovnách. V rámci předmětů běžného užívání bylo řešeno nejvíce podnětů na nedostatky ve značení na etiketách u prodávaných kosmetických přípravků. Řešení některých podnětů, podaných na KHS není v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví, proto tato oznámení byla předávána kompetentním orgánům. Jednalo se např. o stížnosti na zápach a znečišťování ovzduší, kde jsou kompetentní orgány ochrany životního prostředí. KHS má v tomto případě pouze dílčí úlohu, a to v případném posouzení zdravotního rizika při existenci obav ze zdravotních důsledků znečištění ovzduší. Další takovou skupinou jsou stížnosti na závadnou likvidaci odpadních vod Další činnost v ochraně a podpoře veřejného zdraví: spolupráce na projektech ochrany a podpory zdraví, spolupráce na zdravotní politice kraje (regionu), analýza zdravotního stavu obyvatel, výchova ke zdraví, konzultační činnost a spolupráce, spolupráce se Systémem monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, hodnocení zdravotních rizik, vzdělávací činnost; Vybraní pracovníci aktivně působí v odborných komisích a pracovních skupinách MZ, SZÚ a KÚ Pk., vypracovali řadu posudků k projektům podpory zdraví, ved. odb. HOK zpracoval oponentní posudky k hodnocením zdravotních rizik, recenze odborných článků do časopisu Hygiena a recenzi studijních skript pro Ostravskou univerzitu. Na regionální úrovni spolupracujeme v řadě projektů v oblasti zdravotní politiky a podpory zdraví, výchově ke zdraví Metodikou hodnocení zdravotních rizik byly zpracovány odborné podklady ke krajskému úkolu ověření obsahu olova v pitné vodě vybraných mateřských a základních škol a k posouzení žádosti o výjimku z kvality pitné vody ve veřejném vodovodu, včetně doporučení pro jednotlivé skupiny zásobovaných obyvatel (blíže kapitoly 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.3.8) Metodická, výchovná, přednášková a publikační činnost Metodická činnost Odborné konzultace projektantům k projektové dokumentaci staveb provozovatelům zařízení služeb v péči o tělo k vybavení provozoven a zpracování provozních řádů provozovatelům vodovodů a komerčních studní k výsledkům rozborů, nápravným opatřením, harmonogramům odběrů vzorků a provozním řádům spolupráci s odborem školství krajského úřadu a pedagogicko-psychologickými poradnami při dotačním řízení na programy podpory zdraví konzultace pro SZÚ (příprava EHES evropského průzkumu zdravotního stavu) připomínková řízení pro MZ (Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta ) individuálně z řad pedagogických pracovníků v zájmu začlenit preventivní program do školního vzdělávacího plánu (např. Hrou proti AIDS). individuálně z řad studentů různých vzdělávacích oborů v zájmu konzultovat bakalářské či diplomové práce, obdržet informace či získat materiály (metodiky) z oblasti podpory zdraví a prevence nemocí proškolování lékařů v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru všeobecného lékařství terénní praxe studentů Jihočeské university v Českých Budějovicích a studentů LF v oboru ochrana veřejného zdraví 6

7 Členství/účast v komisích a pracovních skupinách Mgr. Jana Nedbalová pracovní skupina MZ pro zdravotní plány a politiky komise Fakulty zdravotnických studií University Pardubice při posuzování studentských prací zaměřených na prevenci onemocnění pracovní skupiny zdravého města Chrudim MUDr. Bohumil Havel komise MZ pro dotační program Národní program zdraví projekty podpory zdraví, zkušební komise MZ pro zkoušky odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví zkušební komise SZÚ pro autorizační sety hodnocení zdravotních rizik expozice hluku a expozice chemickým látkám v prostředí člen redakční rady časopisu Hygiena soudní znalec pro obor zdravotnictví, odvětví hygiena životního prostředí, hodnocení zdravotních rizik, jmenovaný Krajským soudem v Hradci Králové. Mgr. Lukáš Kristl právník - člen pracovní skupiny MZ pro provádění interních auditů oboru HV,PBU, HDM na krajských hygienických stanicích, audit KHS Plzeň, duben 2013, KHS České Budějovice říjen 2013, Ing. Jitka Seidlová Rada informačního systému PiVo na MZ pro vývoj programů pro evidenci a vytěžování dat o kvalitě pitných, bazénových vod, koupelových, vodoléčebných vod, přírodních koupališť a koupacích oblastí MUDr. Jaroslav Říha pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ustanovená ve věci řešení důsledku eutrofizace vodní nádrže Seč Přednášky, odborná sdělení MUDr. Bohumil Havel OOVZ v roli dotčeného orgánu státní správy a Základy hodnocení zdravotních rizik, praxe z hodnocení rizik z pitné vody - Kurs MZ Aktuální problematika hygieny obecné a komunální v rámci projektu Nastavení efektivního vzdělávání zaměstnanců KHS, březen červen 2013 Riziko olova z pitné vody ve školských zařízeních Mezikrajská odborná konference pracovníků hygieny dětí a mladistvých, Pardubice, říjen 2013 Zdravotní riziko manganu z pitné vody 11. celostátní pracovní setkání oboru HOK k problematice vod, Karlova Studánka, listopad 2013 Bc. Pavlína Zierisová SPŠCH Pardubice (tematická přednáška - hygienické požadavky na provozovny služeb v péči o tělo) MUDr. Dagmar Švadlenková Zubní kartáčky a jejich používání v mateřských školách okresu Pardubice - Mezikrajská odborná konference pracovníků hygieny dětí a mladistvých, Pardubice, říjen 2013; porada ředitelů MŠ Pk Seč, říjen

8 Legislativa ve stravovacích provozech, nejčastější závady při SZD a informace o doporučené pestrosti stravy, porada vedoucích školních jídelen a kuchařek, Pardubice Mgr. Jana Nedbalová ZŠ PRAKTICKÁ Heřmanúv Městec, I. + II. st., únor 2013 Prevence HPV při realizaci Hry proti AIDS celotýdenní aktivita na SZŠ, Pardubice, listopad 2013 Střední zdravotnická škola Kuřáctví a zdravotnická profese, možnosti léčby, socioekonomické důsledky kouření,.. (3 přednášky), Pardubice, prosinec 2013 Seminář k programu Zdravá škola a prevence závislostí exkurze s workshopy pro ZŠ II. st. (2 denní) Prevence obezity (pro MŠ) Psychomotorické hry (pro MŠ) Prevence VDT a zdravotní TV (ZŠ I. st.) Sexuální výchova pro ZŠ II. st. (1x dvoudenní aktivita) 2 semináře Sexuální výchova pro SŠ (ve spolupráci s protiepidemickým odd.) Jak vyučovat první pomoc pro SŠ (+ příprava metodického materiálu) Kateřina Pytlíková Legislativa ve stravovacích provozech, nejčastější závady při SZD a informace o doporučené pestrosti stravy, porada vedoucích školních jídelen a kuchařek, Chrudim MUDr. Vladimír Hron Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin z pohledu hygienika - mezikrajský seminář pořádaný KHS Královéhradeckého kraje Ing. Ivana Odehnalová Problematika stanovení PEL v souvislostech - mezikrajský seminář pořádaný KHS Královehradeckého kraje Fumigace kyanovodíkem z pohledu KHS - SZÚ Praha, 53. Konzultační den: Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti MUDr. Lenka Labudová Legislativa ve stravovacích provozech, nejčastější závady při SZD a informace o doporučené pestrosti stravy, porada vedoucích školních jídelen a kuchařek, Svitavy Ing. Iva Libiaková Požadavky vyhlášky 306/2012 Sb. z pohledu přímého dozorového orgánu, konference pro zdravotnická zařízení a ústavy sociální péče, Orlická laboratoř s.r.o., Ústí nad Orlicí, květen 2013 Hygienická opatření vedoucí ke snížení rizika komplikací v praxi, konference Orlickoústecká nemocnice, a.s., Ústí nad Orlicí, květen, září 2013 Ochranné pomůcky při výskytu vysoce nebezpečných nákaz, seminář České lékařské komory Společnosti praktických lékařů, Pardubice, listopad 2013 Hygiena ve stomatologické praxi, NORA a.s., Hygienické požadavky na provoz stomatologické ordinace, odborná konference, Pardubice, březen, listopad 2013 Hygienická opatření v ústavech sociální péče, odborný seminář pro pracovníky v sociálních službách, Holice, říjen 2013 Mimořádná událost v oblasti VNN, Hasičský záchranný sbor, 8

9 Dezinfekce v oblasti VNN, seminář pro HZS Pardubického a Královéhradeckého kraje, Seč 10. a 12. června 2013 MUDr. Olga Hégrová Epidemický výskyt parotitidy v Pardubickém kraji, Mezikrajová konference HDM, Pardubice, říjen 2013 Epidemiologicky závažné činnosti, seminář pro pracovníky firmy Kayser Moravská Třebová, 17., 22., 24., 29. října 2013 MRSA - přednáška pro studenty v presenční a kombinované formě studia na SZŠ, Svitavy, září, prosinec 2013 MUDr. Jana Daňková Sexuálně přenosné choroby (STD - přednáška pro pedagogy ZŠ a SŠ Pardubického kraje v rámci projektu Centra celoživotního vzdělávání pedagogů Jezerka Výchova ke zdraví v pedagogické praxi, Pardubice, listopad 2013 Sexuálně přenosné choroby (STD), Chřipka - přednáška pro studenty VOŠ (obor vzdělávání: Ekologie a životní prostředí) Chrudim, prosinec 2013 Mgr. Jakub Havel Hygienický balíček pro pracovníky veřejného stravování, Ústí nad Orlicí květen 2013 Přednášky v rámci Projektu ke vzdělávání nepedagogických pracovníků ve školním stravování, Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice Postupy založené na principech HACCP, správná výrobní a hygienická praxe, státní zdravotní dozor ve školních jídelnách v Pardubickém kraji, Ústí nad Orlicí 5. a 12. září 2013, 3. a 24 října 2013 Pardubice Školní stravování z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví, přednášené v rámci projektu Zdraví na talíři, Ekocentrem PALETA Pardubice MUDr. Antonín Vykydal Krajský pandemický plán, MZP 2005, seminář ZZS Pardubického kraje, Seč, květen 2013 Vysoce nakažlivé nemoci, MZP (2005), seminář HZS Pardubického a Královéhradeckého kraje, Seč 10. a 12. června 2013 Řešení mimořádné události související s výskytem VNN, seminář pro tajemníky bezpečnostních rad ORP, Dolní Dvůr, říjen 2013 Pravidla základní hygieny po záplavách, seminář pro tajemníky bezpečnostních rad ORP, Dolní Dvůr, říjen 2013 Mimořádná událost podléhající MZP postup lékaře prvního kontaktu, seminář České lékařské komory Společnosti praktických lékařů, Pardubice, listopad 2013 MUDr. Eliška Říhová Správná výrobní a hygienická praxe v provozovnách stravovacích služeb, VOŠ Střední zemědělské školy Chrudim Jiřina Fialová Legislativa ve stravovacích provozech, nejčastější závady při SZD a informace o doporučené pestrosti stravy, porada vedoucích školních jídelen a kuchařek, Ústí nad Orlicí 9

10 Publikační činnost: MUDr. Bohumil Havel: Odpovídá hlukový limit pro školní učebny současným poznatkům o účincích dopravního hluku na vývoj kognitivních funkcí u dětí? Hygiena, 2013, 58(1) MUDr. Olga Hégrová: Aktuální epidemiologická situace v okrese Svitavy, Svitavská ročenka, 2012 Výuka: MUDr. Jaroslav Říha: VOŠ Chrudim (problematika HOK) MUDr. Vladimír Hron: VOŠ Chrudim (HP a toxikologie) MUDr. Hron, Ing. Dvořáková: školení a následné ověřování znalostí odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči Mezinárodní spolupráce KHS nebyla zapojena do mezinárodní spolupráce Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Pouze dvěma odborům byla doručena žádost HOK - 1x HDM - 1x V obou případech byla žádost poskytnuta (viz kapitoly a ) Komunikace s médii Zásady komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky jsou upraveny na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR vnitřní směrnicí. Poskytovat informace týkající se činnosti KHS sdělovacím prostředkům jsou oprávněni pouze vedoucí zaměstnanci dle Organizačního řádu KHS Pardubického kraje. Jiní než vedoucí zaměstnanci nejsou oprávněni informace sdělovacím prostředkům poskytovat, jsou však současně povinni sdělit tazateli, který vedoucí zaměstnanec je oprávněn příslušnou informaci poskytnout. Dozví-li se kterýkoliv pracovník o vzniku mimořádné situace, která může mít vliv na veřejné zdraví, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit přímému nadřízenému. 2 KHS - Úsek odborných činností 2.1 Souhrn odborných výkonů za rok Preventivní dozor, stanoviska a vyjádření vydávaná dle 77 zák. č. 258/2000 Sb. Bylo vydáno 167 souhlasných stanovisek k územně plánovací dokumentaci Jakožto dotčeným správním úřadem dle 77 zák. č. 258/2000 Sb., bylo při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy posouzeno 209 dokumentací pro územní řízení. Dle 77 zák. č. 258/2000 Sb., byla vydána stanoviska k 1045 dokumentacím, doplnění dokumentace bylo vyžádáno ve 35 případech (tj. 3,4 %), přičemž v 16ti případech byl vysloven nesouhlas. 10

11 Dokumentace pro změny v užívání staveb byly posouzeny ve 400 případech, ve 2 % případů mohla být dokumentace posouzena až po jejím doplnění. Změna užívání staveb byla posuzována v 973 případech, nesouhlas vysloven v 29 případech (téměř 3 %). Vyjádření dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci bylo vydáno ve 44 případech. V 62 případech byla posouzena dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), nesouhlas byl vydán ve 3 případech (4,8 %) a ve 4 případech (6,5 %) bylo požadováno dopracování dokumentace. Dokumentace SEA byla předložena k posouzení ve 2 případech. Souhlasných stanovisek k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení dle 147 zákona 561/2004 Sb., školského zákona bylo vydáno 66. Pravidla pro nakládání s chemickými látkami byla předložena k projednání dle 44 zákona č. 258/2000 Sb., v 170 případech, 7 pravidel bylo vráceno k doplnění nebo přepracování a 29 předložených pravidel" nemohlo být projednáno z legislativních důvodů. V oblasti zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví bylo z hlediska preventivního hygienického dozoru posouzeno 6 dokumentací Rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád ve věci ubytovacích služeb byl posouzen dle 21a zákona č. 258/2000 Sb., pro 64 zařízení. Návrhy provozního řádu přírodního nebo umělého koupaliště či sauny, vypracovaného dle 6c písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., byly schváleny v 26 případech. Bylo předloženo k posouzení 383 provozních řádů vypracovaných dle 21 odst. 3 pro holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo. Poskytovatelům zdravotních služeb a provozovatelům ústavů sociální péče bylo vydáno 265 rozhodnutí dle 15 odst. 2) zákona č. 258/2000 Sb. k provozním řádům těchto zařízení. Provozní řád vypracovaný dle 4 zák. č. 258/2000 Sb., byl schválen rozhodnutím ve 14 případech pro vodní zdroje (studny, akumulační nádrže apod.) a v 54 případech se jednalo o provozní řád vodovodu pro veřejnost Vybrané výkony státního zdravotního dozoru Vybrané výkony státního zdravotního dozoru 11

12 druh výkonu počet kontrol druh výkonu počet kontrol ubytovací služby 230 hluk 150 koupací oblasti 59 vibrace 67 koupaliště ve volné přírodě 23 indoor 2 umělá koupaliště 227 stravovací služby 1150 pitná voda 463 prodejny a výrobny potravin 26 teplá voda 147 předměty a materiály určené pro styk s potravinami 116 sauny 54 hračky a materiály určené pro děti do 3 let 95 holičství, kadeřnictví 179 stravovací služby ve školských zařízeních 289 kosmetika 206 školy a školská zařízení 224 pedikůra, manikůra 116 zotavovací akce a školy v přírodě 120 solária 28 ostatní zařízení pro výchovu a péči o děti 2 regenerační, rekondiční a masérské služby 63 poskytovatelé zdravotních služeb 697 výkony při kterých je porušována integrita kůže 25 zařízení sociálních služeb (dle zák. č. 108/206 Sb.) Státní zdravotní dozor druh opatření dle 84 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. Při výkonu státního zdravotního dozoru pracovníci KHS pro porušení povinností v ochraně zdraví ve 3 případech pozastavili dle 84 odst. 1 písm b) zákona č. 258/2000 Sb., výkon činnosti, a to do odstranění závad. Pro zjištěné porušení povinností, které mohou mít za následek ohrožení života nebo zdraví bylo nařízeno ve 12 případech okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti na 2 dny ( 84 odst. 1 písm. r) zákona 258/2000 Sb.) Státní zdravotní dozor - pokuty dle zákona č. 258/2000 Sb. počet pokut výše sankce [Kč] hygiena obecná a komunální hygiena práce hygiena výživy hygiena předmětů běžného užívání hygiena dětí a mladistvých epidemiologie 0 - celkem V pěti případech bylo proti uložené sankci podáno odvolání, blíže v kapitolách 1.1.2; Státní zdravotní dozor - pokuty dle zákona č. 634/1992 Sb. Pokuty dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nebyly v r uloženy Státní zdravotní dozor - pokuty uložené v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. V přestupkovém řízení byla dle 29 písm. j) uložena jedna pokuta ve výši 600,- Kč a 12

13 podle 29 písm. n) bylo uloženo 133 pokut v celkové finanční výši ,- Kč Odebrané vzorky a měření faktorů životních a pracovních podmínek počet odebraných vzorků počet stěrů počet měření faktorů prostředí počet fyziologických měření a šetření hygiena obecná a komunální hygiena práce hygiena výživy hygiena dětí a mladistvých epidemiologie celkem Další činnosti Bylo vydáno 149 rozhodnutí o zařazení prací do kategorií dle 82 odst. 2 písm. c), d), e), f) zákona 258/2000 Sb., v platném znění. Ve 34 případech bylo vydáno o rozhodnutí o zrušení rizikové práce, případně přeřazení práce z kategorie 4 do kategorie 3. V souladu s 82 odst. 2 písm. n) zákona 258/2000 Sb., v platném znění byl v 1 případě stanoven hygienický limit faktoru pracovních podmínek (viz kapitola 2.4.3). Odbor hygieny práce a protiepidemický odbor provedl celkem 98 šetření pracoviště a pracovních podmínek z důvodu podezření na vznik nemoci z povolání ( 82 odst2 písm g) zák. č. 258/2000 Sb.). V několika případech bylo prováděno došetření podmínek vzniku NzP. (viz ) Na základě provedených epidemiologických šetření bylo dle 67 zák. č. 258/2000 Sb., vydáno ve správním řízení celkem 218 rozhodnutí o rozsahu a způsobu protiepidemických opatření. Z vydaných rozhodnutí bylo 2 osobám vydáno rozhodnutí jako osobě vylučujícím choroboplodné zárodky ( 53 zák. č. 258/2000 Sb.). O vydaných rozhodnutích a uložených protiepidemických opatřeních bylo ve všech případech informováno příslušné zdravotnické zařízení ( 67 odst. 4) zák. č. 258/2000 Sb.). Epidemiologická šetření ( 62a) zák. č. 258/2000 Sb.) byla provedena u 35 diagnóz infekčních nemocí. Celkem bylo provedeno šetření u jednotlivých osob s infekčním onemocněním a kontaktů Komunikace s médii Zájem médií o informaci (ČTK, ale i regionálních sdělovacích prostředeků) má převážně sezónní charakter, přičemž největší je v létě. Jde zejména o aktuální informace vztahující se ke kvalitě vod ke koupání a problematice zotavovacích akcí pro děti. V zimním období je to pak zájem o nemocnost na akutní respirační onemocnění. Krom toho bývá zájem o komentáře k nově vzniklým či objeveným událostem, jako např. k problematice asbestu, k hlukové problematice, k výskytu některých přenosných onemocnění jako např. klíšťové encefalitidy, virovému zánětu jater, apod. 13

14 2.2 Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky Popis činnosti podpory zdraví a zdravotní politiky Činnost v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky vychází z doporučení hlavního hygienika z r a 82 zákona 258/2000 Sb. Vytváříme úsilí a hledáme prostředky pro realizaci preventivních programů (i jednorázové aktivit) ve spolupráci s organizacemi v pardubickém regionu i v rámci ČR. Spolupracujeme se SZÚ, zdravotními ústavy a pracovníky z oblasti zdravotní politiky jiných KHS. Řídíme se prioritami stanovenými MZ ČR pro oblast podpory zdraví (komplexní programy primární prevence Škola podporující zdraví, Zdravá města, programy prevence kuřáctví a další témata podle časových možností pracovníka). Kontrolujeme a posuzujeme programy podpory zdraví na úrovni dotačního programu MZ, ale též žádosti o dotační programy škol a školských organizací při spolupráci s odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje (dotační řízení MŠMT). Účastníme se jednání pracovních skupin při krajském úřadu v oblasti školství, sociálních věcí a protidrogové politiky. V r se stali pracovníci KHS z úseku zdravotní politiky, protiepidemického odboru a odboru hygieny výživy členy pracovní skupiny pro Zdravotní plán města Chrudimi. Pracovník KHS je též členem jedné z pracovních skupin pro Strategický plán města Chrudimi pro období let Programy ochrany a podpory zdraví (spolupráce na projektech, zdravotní politika regionu, analýza zdravotního stavu obyvatel) V roce 2013 jsme věnovali pozornost různým tematickým oblastem. Jednou z těchto oblastí byla např. podpora celostátnímu programu Škola podporující zdraví, kdy ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s. jsme organizovali dvoudenní seminář s exkurzí a workshopy. Výstupem této akce je DVD pro pedagogické pracovníky a další pracovníky se zájmem o preventivní aktivity. Činnost v oblasti zdravotní politiky a podpory zdraví se odvíjela v roce 2013 v těchto oblastech: Spolupráce v projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu. Příjemce dotace je Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s. Program je zaměřen na výchovu ke zdraví v pedagogické praxi (celokrajská působnost v rozsahu tříleté spolupráce). Realizace probíhá formou tematických seminářů s důrazem na spolupráci zdravotníků a pedagogů v různých tématech (výživa, prevence vadného držení těla, prevence závislostí, škola podporující zdraví, aj.). K seminářům vzniká řada praktických metodických listů v zájmu lepší využitelnosti v praxi učitele a s přihlédnutím k omezeným možnostem ve výuce. Materiály vznikají v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky a doplňují tak běžně využívané učebnice. Spoluprací s tzv. zdravým městem Chrudim v programu Místní agenda 21 a Zdraví 21. V rámci této spolupráce poskytujeme data a interpretace dat o zdravotním stavu obyvatel (DPS, ÚZIS), které slouží jako podklad pro tvorbu zdravotního plánu města a také k obhajobě titulu kvality programu Národní síť zdravých měst. 14

15 Účastníme se společných jednání a společných aktivit na podporu zdravého životního stylu (den zdraví ve městě Chrudim). Spoluprací se SZÚ na přípravě celostátní studie EHES Spolupráce s KÚ při tvorbě podkladů do zprávy o realizaci Programu rozvoje Pardubického kraje v části: indikátory veřejného zdraví. Spolupráce s odborem školství výměna informací, dotační řízení pro projekty podpory zdraví. Spolupráce s odborem sociálních věcí účast v poradní skupině Rady Pk pro oblast protidrogové politiky Výchova ke zdraví probíhala v roce 2013 v těchto oblastech Realizace seminářů pro pedagogy (ve spolupráci s CCVJ a dalšími partnery z řad zdravotnických pracovníků SZÚ, NSPZ apod.) se zaměřením na implementaci osvědčených preventivních programů do škol v Pardubickém kraji od úrovně předškolního až po středoškolské vzdělávání. Seznam uskutečněných seminářů pro učitele v r. 2013: 1x seminář k programu Zdravá škola a prevence závislostí exkurze s workshopy pro ZŠ II. st. (2 denní) 1x prevence obezity (pro MŠ) 1x psychomotorické hry (pro MŠ) 1x prevence VDT a zdravotní TV (ZŠ I. st.) 2x sexuální výchova pro ZŠ II. st. (1x dvoudenní aktivita) 1x sexuální výchova pro SŠ (ve spolupráci s protiepidemickým odd.) 1x Jak vyučovat první pomoc pro SŠ (+ příprava metodického materiálu) Přednášková činnost: únor přednáška pro ZŠ PRAKTICKOU v Heřmanově Městci, I. + II. st. (celkem cca 40 dětí) listopad prevence HPV při realizaci Hry proti AIDS celotýdenní aktivita na SZŠ Pardubice (cca 400 dětí) prosinec x přednáška pro Střední zdravotnickou školu k tématu kuřáctví a zdravotnická profese, možnosti léčby, socioekonomické důsledky kouření,... Účast na veřejných akcích spojených s edukací a osvětou veřejnosti: o 1x den nemocnice (Pardubická krajská nemocnice, a.s.) o 2 x den zdraví v Chrudimi Účast v preventivních programech: o Hrou proti AIDS 2013 ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Pardubice Zveřejňováním informací o preventivních aktivitách v Pardubickém kraji a edukace veřejnosti na stránky KHS Pk financovány ve spolupráci s VZP ČR Konzultační činnost a spolupráce v r Ve spolupráci s odborem školství krajského úřadu a pedagogicko-psychologickými poradnami při dotačním řízení na programy podpory zdraví 15

16 Konzultace pro SZÚ (příprava EHES) Připomínková řízení pro MZ (Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta ) Individuálně z řad pedagogických pracovníků v zájmu začlenit preventivní program do školního vzdělávacího plánu (např. Hrou proti AIDS). Individuálně z řad studentů různých vzdělávacích oborů v zájmu konzultovat bakalářské či diplomové práce, obdržet informace či získat materiály (metodiky) z oblasti podpory zdraví a prevence nemocí Účast v komisi Fakulty zdravotnických studií při posuzování studentských prací zaměřených na prevenci onemocnění jedná se o povinnou práci studentů v předmětu Výchova ke zdraví. Posuzuje se účelnost, využitelnost v praxi a odbornost. Nejúspěšnější práce jsou realizovány ve spolupráci např. s mateřskými školami, základními školami apod. Členství v pracovní skupině MZ pro zdravotní plány a politiky Žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Nebyla podána žádná žádost Komunikace s médii V roce 2013 pracoviště ZP informace médiím neposkytovalo 2.3 Odbor hygieny obecné a komunální Popis činnosti odboru hygieny obecné a komunální Odbor HOK se zabývá specializovanou činností v ochraně veřejného zdraví v oblasti rizikových faktorů životního prostředí. V rámci tzv. preventivního dozoru poskytuje konzultace a posuzuje v roli dotčeného orgánu různé záměry, stavby a činnosti před jejich realizací ve fázi přípravy a při uvádění do provozu. U vybraných již provozovaných staveb a činností vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákonných povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví. Do náplně odboru spadá i účast na systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a hodnocení zdravotních rizik ve vztahu k životnímu prostředí, na vytváření zdravotní politiky regionu a na osvětové činnosti, týkající se ochrany a podpory zdraví Preventivní dozor Stanoviska k územně plánovacím dokumentacím Odbor HOK vydal v roce 2013 celkem 168 stanovisek a vyjádření k územně 16

17 plánovacím podkladům a dokumentacím. Většinou se jednalo o zadání územních plánů a jejich změn u menších obcí, z měst se jednalo např. o Přelouč, Žamberk, Jevíčko, Bystré, Březovou nad Svitavou, Slatiňany a Luži. Změny územních plánů měst se posuzovaly u Pardubic, Poličky, Litomyšle, Hlinska a Skutče. Pracovníci odboru HOK se též účastnili veřejných projednání a vyjadřovali se k uplatněným připomínkám a námitkám k návrhům ÚP. Nejzávažnější problémy se řeší v územních plánech měst a obcí, které protínají významné liniové stavby. Využití navrhovaných rozvojových ploch k bydlení je zde často podmíněno ověřením dodržení limitů pro hluk ze silniční nebo železniční dopravy. Tento požadavek byl uplatněn např. u ÚP Přelouče, Moravan, Jevíčka, Březové n. Svitavou a návrhu změny ÚP Litomyšle a Trhové Kamenice. Druhým problémem je situování nových obytných lokalit do blízkosti stávajících výrobních ploch nebo naopak umístění hlučných aktivit do blízkosti obytné zástavby (např. střelnice Vysoké Mýto). Podmínkou KHS je zde též řešení protihlukové ochrany a ověření její účinnosti. Možným řešením je někdy i bariérová dispozice zástavby např. obytný soubor Holetínská v Hlinsku. Také předmětem posuzované aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického kraje bylo hlavně dořešení koridoru plánované rychlostní komunikace R35 v prostoru u města Litomyšle a dopravní napojení navrženého přístavu a logistického centra v Srnojedech vedené mimo obytnou zástavbu. U dvou ÚP bylo upozorněno na limitující faktor rozvoje obce absenci veřejného vodovodu (obec Vortová a Krásné), kde je i problematická kvalita vody z místních zdrojů. U ÚP Prosetína se hledal soulad jak definovat možný rozvoj obce a přijatelný rozsah využití stávající těžby v kamenolomech. Negativní stanovisko bylo podáno k návrhu ÚP obce Sebranice na svitavském okrese, důvodem bylo navržené umístění ploch pro bydlení v sousedství zemědělského areálu, který byl v rozporu se současným využitím vymezen jako plocha občanského vybavení bez nepříznivých vlivů na okolí. KHS požadovala za nutné do doby dosažení souladu s budoucím určením respektovat stávající stav. Za nevhodné KHS též považovala navržené umístění čerpací stanice pohonných hmot do těsného sousedství plochy pro bydlení. Návrh ÚP byl poté upraven a probíhá jeho projednání. Závazná stanoviska k územním a stavebním řízením V roce 2013 bylo odborem HOK vydáno celkem 473 závazných stanovisek (112 pro územní řízení a 361 ke stavebnímu řízení) k projektové dokumentaci různých staveb. Z hlediska splnění požadavků na veřejné zdraví byly posuzovány projekty na rekonstrukci různých objektů pro účely bydlení a ubytování, na novou bytovou výstavbu, regeneraci sídlišť, rekonstrukci kulturních a rekreačních zařízení, výstavbu nových sportovišť, wellness provozů v hotelích a penzionech, nové provozovny služeb v péči o tělo, komunikace a parkovací plochy, rekonstrukce a opravy komunikací, technickou infrastrukturu pro novou obytnou zástavbu, odkanalizování obcí a výstavbu čistíren odpadních vod, zařízení k nakládání s odpady, nové vodní zdroje, doplnění a opravy vodovodní a kanalizační sítě, aj. Problematika řešená při konzultacích projektantů a ve stanovených podmínkách se týkala hluku a dodržení hlukových limitů, technologií úpravy pitné i bazénové vody, zázemí pro uživatele objektů, vzduchotechniky k zajištění parametrů vnitřního prostředí, splnění požadavků na materiály pro styk s pitnou vodou, aj. Z největších staveb občanské vybavenosti bylo např. vydáno závazné stanovisko k PD modernizace sportovního areálu TJ Sokol Pardubice s rekonstrukcí 4 podlažního objektu se sálem pro společenské akce a k PD k územnímu řízení stavby Kulturní centrum a Domov pro seniory Žamberk, který bude zahrnovat bazén, vířivku, penzion, restauraci, wellness, fitness, sál a domov pro seniory s lůžkovou částí pro 120 osob. Zde 17

18 byly dány podmínky k PD pro stavební řízení na hlukovou studii z dopravy z komunikace I/11, technologii bazénu, na ochranu před legionelami. Byla též posouzena PD na dostavbu Saunového ráje v Holicích s novými saunovými provozy a pedikúrou. Mezi další větší posuzované stavby patřila Rekonstrukce Vinice staré plovárny v Pardubicích, která má sloužit volnočasovému využití pro obyvatele města. Původně bylo požadováno doplnění hlukového posouzení z důvodů rekonstrukce střelnice. Hluková studie byla doplněna a navrženo protihlukové opatření včetně specifikace používaných zbraní. Následně investor od rekonstrukce střelnice upustil a projektová dokumentace byla předložena bez objektů střelnic. Ve Vysokém Mýtě byly posuzovány úpravy stávající ubytovny na azylový dům pro ženy a matky s dětmi, v Dašicích úpravy stávajícího bytového objektu na bytový dům s podporovanými byty. Ve Svitavách se např. schvaloval projekt modernizace a rekonstrukci stávajícího kina a klubu, umístěného v těsné blízkosti areálu nemocnice a bytového domu. Díky navrženému zabezpečení se předpokládá významné omezení hlučnosti z hudebních akcí, které byly předmětem stížností. V Moravské Třebové byl projednán a schválen projekt přestavby budovy bývalé dětské nemocnice na centrum aktivního stáří s 59 bytovými jednotkami a zázemím pro poskytování zdravotnických a sociálních služeb pro seniory. Územnímu pracovišti KHS v Chrudimi byly k posouzení předloženy poslední projekty na modernizaci bloků bytových domů v lokalitě pod nádražím v Chrudimi (před zahájením modernizace zde hrozila kumulace nepřizpůsobivých občanů, což souviselo i se špatným stavebně-technickým stavem domů) včetně revitalizace vnitrobloků a komunikací. Součástí modernizace byla výměna rozvodů vody (v některých objektech byly z části i olověné rozvody) a náhrada lokálního vytápění zavedením CZT s bytovými výměníky. Projekčně se připravovaly další obytné soubory (dvojdomky pro 12 klientů) v rámci transformace bývalého ÚSP Slatiňany především v okolí Chrudimě. Ve dvou lokalitách se zde řešila ochrana nových objektů před hlukem z komunikací. Společně s odborem hygieny práce byl posuzován záměr na vybudování zplyňovací technologie v objektu bývalé sídlištní kotelny v Třemošnici. Jedná se o pilotní projekt technologie na zpracování uhlíkatých látek na výrobu elektřiny a tepla zplyňováním. Jedná se o bezodpadovou technologii. Po opakovaných jednáním bylo KHS uzavřeno, že technologie bude jen nevýznamným zdrojem hluku a to bude ověřeno v rámci zkušebního provozu. V podmínkách závazného stanoviska k PD ke stavebnímu řízení stavby Modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice nad Labem byly stanoveny podmínky měření hluku ze železniční dopravy a sdělovacího zařízení ve všech zastávkách a realizace navržených protihlukových opatření v termínu nejpozději před uvedením stavby do užívání. V závazném stanovisku ke změně stavby Odstavná plocha nákladních automobilů, ul. Staročernská 227, Pardubice Černá za Bory pro 104 parkovacích stání TNA v areálu Starzone stanovila KHS 8 podmínek k zajištění plnění hygienických limitů hluku v denní i noční době ze silniční dopravy i ze stacionárních zdrojů hluku. Podmínky z hlediska zajištění hlukových limitů byly stanoveny i v závazném stanovisku k územnímu řízení stavby nového terminálu Jana Kašpara Letiště Pardubice. Stavbou Spojovací komunikace Hlaváčova a 17. listopadu Pardubice je navrženo propojení rychlodráhy (komunikace první třídy č. I/36) s ul. 17 listopadu a dojde zde ke změně intenzit dopravy, proto KHS požadovala hlukové posouzení před vydáním souhlasného závazného stanoviska a stanovila 3 podmínky k zajištění plnění hygienických limitů hluku včetně doložení výsledků měření hluku z dopravy po realizaci stavby. V závazném stanovisko ke stavebnímu řízení stavby Centrum pro komplexní nakládání 18

19 s odpady Zdechovice VI. etapa skládky, která řeší výstavbu dalších etap skládky Zdechovice byla stanovena podmínka měření hluku z provozu skládky k ověření výsledků výpočtů hlukové studie. Z projektů sanačních prací u starých ekologických zátěží byly vydány posudky k projektům sanace bývalého podniku Tesla v Jablonném nad Orlicí a okolí bývalé chemické čistírny u autobusového nádraží ve Svitavách. V obou případech se jedná o kontaminaci zeminy a podzemních vod chlorovanými uhlovodíky. V areálu bývalého závodu Transporta Chrudim proběhla rozsáhlá asanace ložisek znečištění, které v minulosti způsobilo i kontaminaci několika zdrojů vod chlorovanými uhlovodíky. V několika případech bylo k předložené projektové dokumentaci vydáno nesouhlasné stanovisko nebo byla vrácena k doplnění. V působnosti oddělení HOK svitavského územního pracoviště KHS bylo nesouhlasné stanovisko vydáno k PD na posílení vodovodu pro veřejnou potřebu obce Březinky, z důvodu vysoké zranitelnosti vodního zdroje, situovaného v bezprostřední blízkosti příjezdové komunikace a záplavovém území povrchového toku. Další nesouhlasné stanovisko se týkalo nového zdroje pitné vody, který měl zásobovat zemědělský areál Pacov. Zdroj byl schválen až po doplnění podkladů o kvalitě vody. Výzvy k doplnění s přerušením řízení se např. týkaly PD na bytový dům Rezidence Hronovická, k.ú. Pardubice, kde byl zhotovitel vyzván k doplnění dokumentace o zhodnocení hlukové expozice na obyvatelstvo vzhledem k blízkosti umístění nového bytového domu u objektu stávající restaurace a masny. Přerušení řízení proběhlo i u stavby Stavební úprava a přístavba domu Kostěnice, kde bylo požadováno předložení hlukové studie z důvodu zatížení bytu hlukem z truhlářské dílny a u stavby ubytovací zařízení na Opatovickém písníku s občerstvením, kde bylo taktéž požadováno předložení hlukové studie z důvodu zatížení ubytovacího zařízení hlukem z provozu železnice, a v případě provozní doby občerstvení v době noční i z mluvené řeči při venkovním posezení. Výzva k doplnění se týkala i projektu rekonstrukce a rozšíření stávajícího objektu kina v Horní Sloupnici o divadelní sál, bytovou jednotku a kotelnu. Projekt neobsahoval potřebné zázemí pro uvedený účel užívání, údaje o vzduchotechnice a o dodržení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru bytu. Další výzvy k doplnění byly uplatněny u PD na sportovní areál Lanškroun z důvodů chyb ve výkresech, chybějící technologie úpravy vody a chybné návaznosti u bazénu, PD na přestavbu tělocvičny na víceúčelový sál Libchavy, jejíž součástí bylo vybudování venkovního podia s parketem, kde bylo požadováno doplnění hlukové studie s ohledem na blízkou obytnou zástavbu a PD na stáj pro skot - Červený Potok, kde nebyl doložen výsledek úplného rozboru vody ze zdroje pitné vody. Velký objem preventivního dozoru také představují interní konzultace poskytované ostatním odborům KHS. Týkají se hlavně hlukové problematiky, hlukových studií, protokolů z měření hluku, případně výsledků rozborů vody z vlastních zdrojů pitné vody v projektech posuzovaných zejména odbory hygieny práce a hygieny výživy. Jednalo se o projekty mnoha průmyslových a zemědělských provozů a areálů a restauračních zařízení. Celkem takto poskytl odbor HOK během roku 260 konzultací. V řadě případů byly na základě těchto konzultačního vyjádření stanoveny závazné podmínky ke zpracování nebo doplnění hlukové studie, realizaci protihlukových opatření a měření hluku, případně přerušena řízení do doby doplnění těchto podkladů. Závazná stanoviska ke změnám užívání V roce 2013 bylo posuzováno celkem 148 navržených změn užívání různých objektů a prostor. Nejčastěji se jednalo o zřízení nových provozoven služeb v péči o tělo z bytových i nebytových prostor. Prováděná šetření na místě samém jsou většinou spojena s konzultační činností, kdy je s budoucími provozovateli projednáno 19

20 nejvhodnější uspořádání a vybavení prostor, jak z hlediska jejich pracovních podmínek, tak i ochrany zdraví zákazníků. Další posuzované změny užívání se týkaly ubytovacích zařízení, tělocvičen pro různé sportovní kluby, zařízení typu sociálních služeb (dům s pečovatelskými byty, nízkoprahové centrum), bytových jednotek a učeben. Všechny tyto záměry byly na KHS předem konzultovány a navrhovatelé byli podrobně seznámeni s hygienickými požadavky pro daný záměr podnikání, čímž bylo dosaženo bezproblémového průběhu administrativního postupu v rámci stavebního řízení. Společně s odborem hygieny výživy se posuzovalo několik žádostí o změnu užívání restauračních zařízení a kaváren pro pořádání hudebních produkcí, které vyžadovalo detailní posouzení zabezpečení proti šíření nadlimitního hluku k okolním objektům na základě měření a hlukové studie. Protihluková opatření byla předmětem posouzení i u projektů navrhujících nové vytápění různých objektů pomocí tepelných čerpadel. Nejrozsáhlejší změnou na chrudimském okrese, posuzovanou společně s odborem hygieny práce bylo využití bývalého vojenského areálu DEPO Chrudim, kde jednotlivé objekty byly postupně novými vlastníky upravovány především na výrobní a skladové provozy. Důraz byl kladen opět hlavně na posouzení hlučnosti ve vztahu k okolí (nová obytná zástavba v lokalitě Rezidence Park Chrudim). Závazná stanoviska k uvedení staveb do užívání V loňském roce KHS v působnosti odboru HOK vydala po splnění hygienických požadavků celkem 287 závazných stanovisek k uvedení různých staveb do užívání. Jednalo se o dopravní a vodohospodářské stavby, objekty pro bydlení a ubytování, provozovny služeb, kulturní, rekreační a sportovní zařízení, apod. U dopravních staveb jsme trvali na dokončení protihlukových opatření a ověření jejich účinnosti k dodržení hygienických limitů hluku v denní i noční době akreditovaným měřením. Takto byla např. na Pardubicku po prodlouženém předčasném užívání uvedena do trvalého provozu modernizace silnice II/332 obchvat Chvaletic. Další zkolaudovanou stavbou zde byla I/37 Březhrad Opatovice, u které v minulosti požádalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) MZ o přezkum požadavků KHS a upuštění od realizace protihlukových opatření, MZ však požadavky KHS potvrdilo. Do užívání byly dále uvedeny dopravní stavby I/37 Pardubice Trojice, I. etapa a napojení obchodního centra Globus přímo z komunikace I/36. Z významných vodohospodářských staveb v Pardubicích je možné zmínit kolaudaci stavebních úprav a modernizaci BČOV a modernizaci, rekonstrukci a stavební úpravy Plaveckého areálu Pardubice. U obou staveb kolaudaci předcházel zkušební provoz s měřením hluku ze stacionárních zdrojů. Dále se na Pardubicku posuzovalo v rámci kolaudačních řízení např. 6 ubytovacích zařízení, fitcentra, taneční studio, přístavba basketbalové haly, víceúčelová sportovní hala na tenisových kurtech v Dříči, zázemí hokejbalového hřiště v Přelouči, z kulturních zařízení výstavní prostory včetně zázemí v zámku Choltice, zázemí pro veřejnost v zámku Pardubice aj. Na Chrudimsku byly z dopravních staveb ukončeny závěrečné práce na novém mostě v Trhové Kamenici s částečnou přeložkou komunikace I/37. V Chrudimi byla provedena okružní křižovatka u výjezdu na Slatiňany a nový nadjezd nad rozestavěnou první etapou obchvatu I/37 v Chrudimi. Tyto stavby souvisí s časově omezeným povolením na hluk z provozu na komunikaci I/37. Kladná stanoviska k uvedení do provozu byla vydána k několika provozům wellness v ubytovacích a rekreačních zařízeních, např. v areálu hotelu Jezerka na Seči. Na Seči byl též zkolaudován sportovně kulturní areál u autokempu Na pláži. Zde bylo zřízeno částečné zázemí pro koupací oblast Seč (sídlo plavčíka, vodní záchranné služby apod.). V Litomyšli byl na podzim zkolaudován objekt jízdárny v areálu zámku, kde bude univerzální sál pro výstavy, koncerty a přednášky. Pro skupinový vodovod Svitavy bylo povoleno zprovoznění nových jímacích vrtů s nízkým obsahem dusičnanů. U nového zdroje pitné vody pro zemědělský areál 20

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Zpráva o činnosti OI ČIŽP Praha za rok 2005

Zpráva o činnosti OI ČIŽP Praha za rok 2005 Zpráva o činnosti OI ČIŽP Praha za rok 2005 V roce 2005 evidováno 66 stížností na kácení a poškození dřevin rostoucích mimo les Praha, leden 2006 1 Obsah: Strana 1. Úvod 3 2. Zpráva o činnosti za rok 2005

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více