ZPRÁVA O ČINNOSTI Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 1

2 Obsah 1 KHS Souhrnný přehled základních činností Plnění kontrolního plánu SZD str Uložené sankce str Opravné prostředky předané MZ str Řešené podněty a oznámení občanů str Další činnost v ochraně a podpoře veřejného zdraví str Metodická výchova, přednášková a publikační činnost str Mezinárodní spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. str Komunikace s médii str KHS - Úsek odborných činností 2.1 Souhrn odborných výkonů za rok Preventivní dozor stanoviska dle 77 zák. č. 258/2000Sb. str Rozhodnutí dle zákona 258/2000 Sb., str Vybrané výkony státního zdravotního dozoru str SZD - druh opatření dle 84 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. str SZD - pokuty dle zákona č. 258/2000 Sb. str SZD - pokuty dle zákona č. 634/1992 Sb. str SZD - pokuty dle zákona č. 200/1990 Sb. str Odebrané vzorky a měření faktorů živ. a prac. Podmínek str Další činnosti str Komunikace s médii str Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky Popis činnosti str Programy ochrany a podpory zdraví str Výchova ke zdraví str Konzultační činnost a spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. str Komunikace s médii str Odbor hygieny obecné a komunální Popis činnosti odboru hygieny obecné a komunální str Preventivní dozor str Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) str Opravné prostředky předané MZ ČR str Řešené podněty a oznámení str Sankce str Specifické činnosti str Další činnosti: spolupráce na projektech ochrany zdraví atd. str Metodická, výchovná přednášková a publikační činnost str Mezinárodní spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. str Komunikace s médii str. 32 2

3 2.4 Odbor hygieny práce Popis činnosti odboru hygieny práce str Preventivní dozor str Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) str Opravné prostředky předané MZ ČR str Řešené podněty a oznámení str Sankce str Specifické činnosti str Další činnosti: spolupráce na projektech ochrany zdraví atd. str Metodická, výchovná přednášková a publikační činnost str Mezinárodní spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. str Komunikace s médii str Odbor protiepidemický Popis činnosti odboru protiepidemického str Preventivní dozor str Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) str Opravné prostředky předané MZ ČR str Řešené podněty a oznámení str Sankce str Specifické činnosti str Další činnosti: spolupráce na projektech ochrany zdraví atd. str Metodická, výchovná přednášková a publikační činnost str Mezinárodní spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb str Komunikace s médii str Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání Popis činnosti odboru hygieny výživa a PBU str Preventivní dozor str Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) str Opravné prostředky předané MZ ČR str Řešené podněty a oznámení str Sankce str Specifické činnosti str Další činnosti: spolupráce na projektech ochrany zdraví atd. str Metodická, výchovná přednášková a publikační činnost str Mezinárodní spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb str Komunikace s médii str. 66 3

4 2.7 Odbor hygieny dětí a mladistvých Popis činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých str Preventivní dozor str Státní zdravotní dozor (kontroly, rozhodnutí) str Opravné prostředky předané MZ ČR str Řešené podněty a oznámení str Sankce str Specifické činnosti str Další činnosti: spolupráce na projektech ochrany zdraví atd. str Metodická, výchovná přednášková a publikační činnost str Mezinárodní spolupráce str Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb str Komunikace s médii str KHS - Úsek správních činností 3.1 Popis činností úseku správních činností str Přestupková řízení str Vnitřní kontrolní činnost str Stížnosti dle 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád str Podání veřejného ochránce práv str KHS - Úsek ekonomicko provozních činností 4.1 Popis činnosti úseku ekonomicko-provozních činností str Ekonomické podmínky KHS v roce 2013 str Plnění rozpočtu k str Investiční rozvoj KHS, obnova a údržba majetku v roce 1013 str Kontrolní systém str Plnění rozpočtu KHS k str. 85 4

5 1.1 KHS Plnění kontrolního plánu SZD Plán kontrolní činnosti na rok 2013 byl splněn všemi odbory. Podrobné údaje jsou uvedeny v samostatných kapitolách - u jednotlivých odborů Uložené sankce Za porušení povinností stanovených legislativou v oblasti ochrany veřejného zdraví, byly v r uloženy sankce v celkové výši ,- Kč Opravné prostředky předané MZ ČR Z celkového počtu 231 sankcí, uložených ve správním řízení, bylo podáno 5 odvolání k Ministerstvu zdravotnictví ČR. 2 odvolání v oboru hygieny obecné a komunální (blíže kapitola 2.3.4) 3 odvolání v oboru hygiena výživy (blíže kapitola 2.6.4) Řešené podněty a oznámení občanů Nejčastější podněty v oboru hygieny obecné a komunální se vztahovaly k problematice hluku v komunálním prostředí (viz kapitola 2.3.5). V oboru hygieny práce byly podány podněty na nevyhovující mikroklimatické podmínky, nevyhovující pomocná a sanitární zařízení, neohlášení práce s azbestem, nedostatečné osvětlení a nedostatky při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (viz kapitola 2.4.5). Podněty na nevyhovující mikroklimatické podmínky byly řešeny i odborem hygieny dětí a mladistvých (viz kapitola 2.7.5). Protiepidemický odbor obdržel několik podnětů občanů v problematice výskytu švábovitého hmyzu a štěnic (viz kapitola 2.5.5) Většina podnětů podaných na obor hygieny výživy se týkala nevyhovující kvality pokrmů, surovin pro přípravu pokrmů nebo nedodržování hygienických podmínek v provozovnách, případně výskytu hlodavců nebo domácích zvířat 5

6 v provozovnách. V rámci předmětů běžného užívání bylo řešeno nejvíce podnětů na nedostatky ve značení na etiketách u prodávaných kosmetických přípravků. Řešení některých podnětů, podaných na KHS není v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví, proto tato oznámení byla předávána kompetentním orgánům. Jednalo se např. o stížnosti na zápach a znečišťování ovzduší, kde jsou kompetentní orgány ochrany životního prostředí. KHS má v tomto případě pouze dílčí úlohu, a to v případném posouzení zdravotního rizika při existenci obav ze zdravotních důsledků znečištění ovzduší. Další takovou skupinou jsou stížnosti na závadnou likvidaci odpadních vod Další činnost v ochraně a podpoře veřejného zdraví: spolupráce na projektech ochrany a podpory zdraví, spolupráce na zdravotní politice kraje (regionu), analýza zdravotního stavu obyvatel, výchova ke zdraví, konzultační činnost a spolupráce, spolupráce se Systémem monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, hodnocení zdravotních rizik, vzdělávací činnost; Vybraní pracovníci aktivně působí v odborných komisích a pracovních skupinách MZ, SZÚ a KÚ Pk., vypracovali řadu posudků k projektům podpory zdraví, ved. odb. HOK zpracoval oponentní posudky k hodnocením zdravotních rizik, recenze odborných článků do časopisu Hygiena a recenzi studijních skript pro Ostravskou univerzitu. Na regionální úrovni spolupracujeme v řadě projektů v oblasti zdravotní politiky a podpory zdraví, výchově ke zdraví Metodikou hodnocení zdravotních rizik byly zpracovány odborné podklady ke krajskému úkolu ověření obsahu olova v pitné vodě vybraných mateřských a základních škol a k posouzení žádosti o výjimku z kvality pitné vody ve veřejném vodovodu, včetně doporučení pro jednotlivé skupiny zásobovaných obyvatel (blíže kapitoly 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.3.8) Metodická, výchovná, přednášková a publikační činnost Metodická činnost Odborné konzultace projektantům k projektové dokumentaci staveb provozovatelům zařízení služeb v péči o tělo k vybavení provozoven a zpracování provozních řádů provozovatelům vodovodů a komerčních studní k výsledkům rozborů, nápravným opatřením, harmonogramům odběrů vzorků a provozním řádům spolupráci s odborem školství krajského úřadu a pedagogicko-psychologickými poradnami při dotačním řízení na programy podpory zdraví konzultace pro SZÚ (příprava EHES evropského průzkumu zdravotního stavu) připomínková řízení pro MZ (Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta ) individuálně z řad pedagogických pracovníků v zájmu začlenit preventivní program do školního vzdělávacího plánu (např. Hrou proti AIDS). individuálně z řad studentů různých vzdělávacích oborů v zájmu konzultovat bakalářské či diplomové práce, obdržet informace či získat materiály (metodiky) z oblasti podpory zdraví a prevence nemocí proškolování lékařů v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru všeobecného lékařství terénní praxe studentů Jihočeské university v Českých Budějovicích a studentů LF v oboru ochrana veřejného zdraví 6

7 Členství/účast v komisích a pracovních skupinách Mgr. Jana Nedbalová pracovní skupina MZ pro zdravotní plány a politiky komise Fakulty zdravotnických studií University Pardubice při posuzování studentských prací zaměřených na prevenci onemocnění pracovní skupiny zdravého města Chrudim MUDr. Bohumil Havel komise MZ pro dotační program Národní program zdraví projekty podpory zdraví, zkušební komise MZ pro zkoušky odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví zkušební komise SZÚ pro autorizační sety hodnocení zdravotních rizik expozice hluku a expozice chemickým látkám v prostředí člen redakční rady časopisu Hygiena soudní znalec pro obor zdravotnictví, odvětví hygiena životního prostředí, hodnocení zdravotních rizik, jmenovaný Krajským soudem v Hradci Králové. Mgr. Lukáš Kristl právník - člen pracovní skupiny MZ pro provádění interních auditů oboru HV,PBU, HDM na krajských hygienických stanicích, audit KHS Plzeň, duben 2013, KHS České Budějovice říjen 2013, Ing. Jitka Seidlová Rada informačního systému PiVo na MZ pro vývoj programů pro evidenci a vytěžování dat o kvalitě pitných, bazénových vod, koupelových, vodoléčebných vod, přírodních koupališť a koupacích oblastí MUDr. Jaroslav Říha pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ustanovená ve věci řešení důsledku eutrofizace vodní nádrže Seč Přednášky, odborná sdělení MUDr. Bohumil Havel OOVZ v roli dotčeného orgánu státní správy a Základy hodnocení zdravotních rizik, praxe z hodnocení rizik z pitné vody - Kurs MZ Aktuální problematika hygieny obecné a komunální v rámci projektu Nastavení efektivního vzdělávání zaměstnanců KHS, březen červen 2013 Riziko olova z pitné vody ve školských zařízeních Mezikrajská odborná konference pracovníků hygieny dětí a mladistvých, Pardubice, říjen 2013 Zdravotní riziko manganu z pitné vody 11. celostátní pracovní setkání oboru HOK k problematice vod, Karlova Studánka, listopad 2013 Bc. Pavlína Zierisová SPŠCH Pardubice (tematická přednáška - hygienické požadavky na provozovny služeb v péči o tělo) MUDr. Dagmar Švadlenková Zubní kartáčky a jejich používání v mateřských školách okresu Pardubice - Mezikrajská odborná konference pracovníků hygieny dětí a mladistvých, Pardubice, říjen 2013; porada ředitelů MŠ Pk Seč, říjen

8 Legislativa ve stravovacích provozech, nejčastější závady při SZD a informace o doporučené pestrosti stravy, porada vedoucích školních jídelen a kuchařek, Pardubice Mgr. Jana Nedbalová ZŠ PRAKTICKÁ Heřmanúv Městec, I. + II. st., únor 2013 Prevence HPV při realizaci Hry proti AIDS celotýdenní aktivita na SZŠ, Pardubice, listopad 2013 Střední zdravotnická škola Kuřáctví a zdravotnická profese, možnosti léčby, socioekonomické důsledky kouření,.. (3 přednášky), Pardubice, prosinec 2013 Seminář k programu Zdravá škola a prevence závislostí exkurze s workshopy pro ZŠ II. st. (2 denní) Prevence obezity (pro MŠ) Psychomotorické hry (pro MŠ) Prevence VDT a zdravotní TV (ZŠ I. st.) Sexuální výchova pro ZŠ II. st. (1x dvoudenní aktivita) 2 semináře Sexuální výchova pro SŠ (ve spolupráci s protiepidemickým odd.) Jak vyučovat první pomoc pro SŠ (+ příprava metodického materiálu) Kateřina Pytlíková Legislativa ve stravovacích provozech, nejčastější závady při SZD a informace o doporučené pestrosti stravy, porada vedoucích školních jídelen a kuchařek, Chrudim MUDr. Vladimír Hron Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin z pohledu hygienika - mezikrajský seminář pořádaný KHS Královéhradeckého kraje Ing. Ivana Odehnalová Problematika stanovení PEL v souvislostech - mezikrajský seminář pořádaný KHS Královehradeckého kraje Fumigace kyanovodíkem z pohledu KHS - SZÚ Praha, 53. Konzultační den: Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti MUDr. Lenka Labudová Legislativa ve stravovacích provozech, nejčastější závady při SZD a informace o doporučené pestrosti stravy, porada vedoucích školních jídelen a kuchařek, Svitavy Ing. Iva Libiaková Požadavky vyhlášky 306/2012 Sb. z pohledu přímého dozorového orgánu, konference pro zdravotnická zařízení a ústavy sociální péče, Orlická laboratoř s.r.o., Ústí nad Orlicí, květen 2013 Hygienická opatření vedoucí ke snížení rizika komplikací v praxi, konference Orlickoústecká nemocnice, a.s., Ústí nad Orlicí, květen, září 2013 Ochranné pomůcky při výskytu vysoce nebezpečných nákaz, seminář České lékařské komory Společnosti praktických lékařů, Pardubice, listopad 2013 Hygiena ve stomatologické praxi, NORA a.s., Hygienické požadavky na provoz stomatologické ordinace, odborná konference, Pardubice, březen, listopad 2013 Hygienická opatření v ústavech sociální péče, odborný seminář pro pracovníky v sociálních službách, Holice, říjen 2013 Mimořádná událost v oblasti VNN, Hasičský záchranný sbor, 8

9 Dezinfekce v oblasti VNN, seminář pro HZS Pardubického a Královéhradeckého kraje, Seč 10. a 12. června 2013 MUDr. Olga Hégrová Epidemický výskyt parotitidy v Pardubickém kraji, Mezikrajová konference HDM, Pardubice, říjen 2013 Epidemiologicky závažné činnosti, seminář pro pracovníky firmy Kayser Moravská Třebová, 17., 22., 24., 29. října 2013 MRSA - přednáška pro studenty v presenční a kombinované formě studia na SZŠ, Svitavy, září, prosinec 2013 MUDr. Jana Daňková Sexuálně přenosné choroby (STD - přednáška pro pedagogy ZŠ a SŠ Pardubického kraje v rámci projektu Centra celoživotního vzdělávání pedagogů Jezerka Výchova ke zdraví v pedagogické praxi, Pardubice, listopad 2013 Sexuálně přenosné choroby (STD), Chřipka - přednáška pro studenty VOŠ (obor vzdělávání: Ekologie a životní prostředí) Chrudim, prosinec 2013 Mgr. Jakub Havel Hygienický balíček pro pracovníky veřejného stravování, Ústí nad Orlicí květen 2013 Přednášky v rámci Projektu ke vzdělávání nepedagogických pracovníků ve školním stravování, Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice Postupy založené na principech HACCP, správná výrobní a hygienická praxe, státní zdravotní dozor ve školních jídelnách v Pardubickém kraji, Ústí nad Orlicí 5. a 12. září 2013, 3. a 24 října 2013 Pardubice Školní stravování z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví, přednášené v rámci projektu Zdraví na talíři, Ekocentrem PALETA Pardubice MUDr. Antonín Vykydal Krajský pandemický plán, MZP 2005, seminář ZZS Pardubického kraje, Seč, květen 2013 Vysoce nakažlivé nemoci, MZP (2005), seminář HZS Pardubického a Královéhradeckého kraje, Seč 10. a 12. června 2013 Řešení mimořádné události související s výskytem VNN, seminář pro tajemníky bezpečnostních rad ORP, Dolní Dvůr, říjen 2013 Pravidla základní hygieny po záplavách, seminář pro tajemníky bezpečnostních rad ORP, Dolní Dvůr, říjen 2013 Mimořádná událost podléhající MZP postup lékaře prvního kontaktu, seminář České lékařské komory Společnosti praktických lékařů, Pardubice, listopad 2013 MUDr. Eliška Říhová Správná výrobní a hygienická praxe v provozovnách stravovacích služeb, VOŠ Střední zemědělské školy Chrudim Jiřina Fialová Legislativa ve stravovacích provozech, nejčastější závady při SZD a informace o doporučené pestrosti stravy, porada vedoucích školních jídelen a kuchařek, Ústí nad Orlicí 9

10 Publikační činnost: MUDr. Bohumil Havel: Odpovídá hlukový limit pro školní učebny současným poznatkům o účincích dopravního hluku na vývoj kognitivních funkcí u dětí? Hygiena, 2013, 58(1) MUDr. Olga Hégrová: Aktuální epidemiologická situace v okrese Svitavy, Svitavská ročenka, 2012 Výuka: MUDr. Jaroslav Říha: VOŠ Chrudim (problematika HOK) MUDr. Vladimír Hron: VOŠ Chrudim (HP a toxikologie) MUDr. Hron, Ing. Dvořáková: školení a následné ověřování znalostí odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči Mezinárodní spolupráce KHS nebyla zapojena do mezinárodní spolupráce Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Pouze dvěma odborům byla doručena žádost HOK - 1x HDM - 1x V obou případech byla žádost poskytnuta (viz kapitoly a ) Komunikace s médii Zásady komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky jsou upraveny na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR vnitřní směrnicí. Poskytovat informace týkající se činnosti KHS sdělovacím prostředkům jsou oprávněni pouze vedoucí zaměstnanci dle Organizačního řádu KHS Pardubického kraje. Jiní než vedoucí zaměstnanci nejsou oprávněni informace sdělovacím prostředkům poskytovat, jsou však současně povinni sdělit tazateli, který vedoucí zaměstnanec je oprávněn příslušnou informaci poskytnout. Dozví-li se kterýkoliv pracovník o vzniku mimořádné situace, která může mít vliv na veřejné zdraví, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit přímému nadřízenému. 2 KHS - Úsek odborných činností 2.1 Souhrn odborných výkonů za rok Preventivní dozor, stanoviska a vyjádření vydávaná dle 77 zák. č. 258/2000 Sb. Bylo vydáno 167 souhlasných stanovisek k územně plánovací dokumentaci Jakožto dotčeným správním úřadem dle 77 zák. č. 258/2000 Sb., bylo při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy posouzeno 209 dokumentací pro územní řízení. Dle 77 zák. č. 258/2000 Sb., byla vydána stanoviska k 1045 dokumentacím, doplnění dokumentace bylo vyžádáno ve 35 případech (tj. 3,4 %), přičemž v 16ti případech byl vysloven nesouhlas. 10

11 Dokumentace pro změny v užívání staveb byly posouzeny ve 400 případech, ve 2 % případů mohla být dokumentace posouzena až po jejím doplnění. Změna užívání staveb byla posuzována v 973 případech, nesouhlas vysloven v 29 případech (téměř 3 %). Vyjádření dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci bylo vydáno ve 44 případech. V 62 případech byla posouzena dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), nesouhlas byl vydán ve 3 případech (4,8 %) a ve 4 případech (6,5 %) bylo požadováno dopracování dokumentace. Dokumentace SEA byla předložena k posouzení ve 2 případech. Souhlasných stanovisek k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení dle 147 zákona 561/2004 Sb., školského zákona bylo vydáno 66. Pravidla pro nakládání s chemickými látkami byla předložena k projednání dle 44 zákona č. 258/2000 Sb., v 170 případech, 7 pravidel bylo vráceno k doplnění nebo přepracování a 29 předložených pravidel" nemohlo být projednáno z legislativních důvodů. V oblasti zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví bylo z hlediska preventivního hygienického dozoru posouzeno 6 dokumentací Rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád ve věci ubytovacích služeb byl posouzen dle 21a zákona č. 258/2000 Sb., pro 64 zařízení. Návrhy provozního řádu přírodního nebo umělého koupaliště či sauny, vypracovaného dle 6c písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., byly schváleny v 26 případech. Bylo předloženo k posouzení 383 provozních řádů vypracovaných dle 21 odst. 3 pro holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo. Poskytovatelům zdravotních služeb a provozovatelům ústavů sociální péče bylo vydáno 265 rozhodnutí dle 15 odst. 2) zákona č. 258/2000 Sb. k provozním řádům těchto zařízení. Provozní řád vypracovaný dle 4 zák. č. 258/2000 Sb., byl schválen rozhodnutím ve 14 případech pro vodní zdroje (studny, akumulační nádrže apod.) a v 54 případech se jednalo o provozní řád vodovodu pro veřejnost Vybrané výkony státního zdravotního dozoru Vybrané výkony státního zdravotního dozoru 11

12 druh výkonu počet kontrol druh výkonu počet kontrol ubytovací služby 230 hluk 150 koupací oblasti 59 vibrace 67 koupaliště ve volné přírodě 23 indoor 2 umělá koupaliště 227 stravovací služby 1150 pitná voda 463 prodejny a výrobny potravin 26 teplá voda 147 předměty a materiály určené pro styk s potravinami 116 sauny 54 hračky a materiály určené pro děti do 3 let 95 holičství, kadeřnictví 179 stravovací služby ve školských zařízeních 289 kosmetika 206 školy a školská zařízení 224 pedikůra, manikůra 116 zotavovací akce a školy v přírodě 120 solária 28 ostatní zařízení pro výchovu a péči o děti 2 regenerační, rekondiční a masérské služby 63 poskytovatelé zdravotních služeb 697 výkony při kterých je porušována integrita kůže 25 zařízení sociálních služeb (dle zák. č. 108/206 Sb.) Státní zdravotní dozor druh opatření dle 84 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. Při výkonu státního zdravotního dozoru pracovníci KHS pro porušení povinností v ochraně zdraví ve 3 případech pozastavili dle 84 odst. 1 písm b) zákona č. 258/2000 Sb., výkon činnosti, a to do odstranění závad. Pro zjištěné porušení povinností, které mohou mít za následek ohrožení života nebo zdraví bylo nařízeno ve 12 případech okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti na 2 dny ( 84 odst. 1 písm. r) zákona 258/2000 Sb.) Státní zdravotní dozor - pokuty dle zákona č. 258/2000 Sb. počet pokut výše sankce [Kč] hygiena obecná a komunální hygiena práce hygiena výživy hygiena předmětů běžného užívání hygiena dětí a mladistvých epidemiologie 0 - celkem V pěti případech bylo proti uložené sankci podáno odvolání, blíže v kapitolách 1.1.2; Státní zdravotní dozor - pokuty dle zákona č. 634/1992 Sb. Pokuty dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nebyly v r uloženy Státní zdravotní dozor - pokuty uložené v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. V přestupkovém řízení byla dle 29 písm. j) uložena jedna pokuta ve výši 600,- Kč a 12

13 podle 29 písm. n) bylo uloženo 133 pokut v celkové finanční výši ,- Kč Odebrané vzorky a měření faktorů životních a pracovních podmínek počet odebraných vzorků počet stěrů počet měření faktorů prostředí počet fyziologických měření a šetření hygiena obecná a komunální hygiena práce hygiena výživy hygiena dětí a mladistvých epidemiologie celkem Další činnosti Bylo vydáno 149 rozhodnutí o zařazení prací do kategorií dle 82 odst. 2 písm. c), d), e), f) zákona 258/2000 Sb., v platném znění. Ve 34 případech bylo vydáno o rozhodnutí o zrušení rizikové práce, případně přeřazení práce z kategorie 4 do kategorie 3. V souladu s 82 odst. 2 písm. n) zákona 258/2000 Sb., v platném znění byl v 1 případě stanoven hygienický limit faktoru pracovních podmínek (viz kapitola 2.4.3). Odbor hygieny práce a protiepidemický odbor provedl celkem 98 šetření pracoviště a pracovních podmínek z důvodu podezření na vznik nemoci z povolání ( 82 odst2 písm g) zák. č. 258/2000 Sb.). V několika případech bylo prováděno došetření podmínek vzniku NzP. (viz ) Na základě provedených epidemiologických šetření bylo dle 67 zák. č. 258/2000 Sb., vydáno ve správním řízení celkem 218 rozhodnutí o rozsahu a způsobu protiepidemických opatření. Z vydaných rozhodnutí bylo 2 osobám vydáno rozhodnutí jako osobě vylučujícím choroboplodné zárodky ( 53 zák. č. 258/2000 Sb.). O vydaných rozhodnutích a uložených protiepidemických opatřeních bylo ve všech případech informováno příslušné zdravotnické zařízení ( 67 odst. 4) zák. č. 258/2000 Sb.). Epidemiologická šetření ( 62a) zák. č. 258/2000 Sb.) byla provedena u 35 diagnóz infekčních nemocí. Celkem bylo provedeno šetření u jednotlivých osob s infekčním onemocněním a kontaktů Komunikace s médii Zájem médií o informaci (ČTK, ale i regionálních sdělovacích prostředeků) má převážně sezónní charakter, přičemž největší je v létě. Jde zejména o aktuální informace vztahující se ke kvalitě vod ke koupání a problematice zotavovacích akcí pro děti. V zimním období je to pak zájem o nemocnost na akutní respirační onemocnění. Krom toho bývá zájem o komentáře k nově vzniklým či objeveným událostem, jako např. k problematice asbestu, k hlukové problematice, k výskytu některých přenosných onemocnění jako např. klíšťové encefalitidy, virovému zánětu jater, apod. 13

14 2.2 Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky Popis činnosti podpory zdraví a zdravotní politiky Činnost v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky vychází z doporučení hlavního hygienika z r a 82 zákona 258/2000 Sb. Vytváříme úsilí a hledáme prostředky pro realizaci preventivních programů (i jednorázové aktivit) ve spolupráci s organizacemi v pardubickém regionu i v rámci ČR. Spolupracujeme se SZÚ, zdravotními ústavy a pracovníky z oblasti zdravotní politiky jiných KHS. Řídíme se prioritami stanovenými MZ ČR pro oblast podpory zdraví (komplexní programy primární prevence Škola podporující zdraví, Zdravá města, programy prevence kuřáctví a další témata podle časových možností pracovníka). Kontrolujeme a posuzujeme programy podpory zdraví na úrovni dotačního programu MZ, ale též žádosti o dotační programy škol a školských organizací při spolupráci s odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje (dotační řízení MŠMT). Účastníme se jednání pracovních skupin při krajském úřadu v oblasti školství, sociálních věcí a protidrogové politiky. V r se stali pracovníci KHS z úseku zdravotní politiky, protiepidemického odboru a odboru hygieny výživy členy pracovní skupiny pro Zdravotní plán města Chrudimi. Pracovník KHS je též členem jedné z pracovních skupin pro Strategický plán města Chrudimi pro období let Programy ochrany a podpory zdraví (spolupráce na projektech, zdravotní politika regionu, analýza zdravotního stavu obyvatel) V roce 2013 jsme věnovali pozornost různým tematickým oblastem. Jednou z těchto oblastí byla např. podpora celostátnímu programu Škola podporující zdraví, kdy ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s. jsme organizovali dvoudenní seminář s exkurzí a workshopy. Výstupem této akce je DVD pro pedagogické pracovníky a další pracovníky se zájmem o preventivní aktivity. Činnost v oblasti zdravotní politiky a podpory zdraví se odvíjela v roce 2013 v těchto oblastech: Spolupráce v projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu. Příjemce dotace je Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s. Program je zaměřen na výchovu ke zdraví v pedagogické praxi (celokrajská působnost v rozsahu tříleté spolupráce). Realizace probíhá formou tematických seminářů s důrazem na spolupráci zdravotníků a pedagogů v různých tématech (výživa, prevence vadného držení těla, prevence závislostí, škola podporující zdraví, aj.). K seminářům vzniká řada praktických metodických listů v zájmu lepší využitelnosti v praxi učitele a s přihlédnutím k omezeným možnostem ve výuce. Materiály vznikají v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky a doplňují tak běžně využívané učebnice. Spoluprací s tzv. zdravým městem Chrudim v programu Místní agenda 21 a Zdraví 21. V rámci této spolupráce poskytujeme data a interpretace dat o zdravotním stavu obyvatel (DPS, ÚZIS), které slouží jako podklad pro tvorbu zdravotního plánu města a také k obhajobě titulu kvality programu Národní síť zdravých měst. 14

15 Účastníme se společných jednání a společných aktivit na podporu zdravého životního stylu (den zdraví ve městě Chrudim). Spoluprací se SZÚ na přípravě celostátní studie EHES Spolupráce s KÚ při tvorbě podkladů do zprávy o realizaci Programu rozvoje Pardubického kraje v části: indikátory veřejného zdraví. Spolupráce s odborem školství výměna informací, dotační řízení pro projekty podpory zdraví. Spolupráce s odborem sociálních věcí účast v poradní skupině Rady Pk pro oblast protidrogové politiky Výchova ke zdraví probíhala v roce 2013 v těchto oblastech Realizace seminářů pro pedagogy (ve spolupráci s CCVJ a dalšími partnery z řad zdravotnických pracovníků SZÚ, NSPZ apod.) se zaměřením na implementaci osvědčených preventivních programů do škol v Pardubickém kraji od úrovně předškolního až po středoškolské vzdělávání. Seznam uskutečněných seminářů pro učitele v r. 2013: 1x seminář k programu Zdravá škola a prevence závislostí exkurze s workshopy pro ZŠ II. st. (2 denní) 1x prevence obezity (pro MŠ) 1x psychomotorické hry (pro MŠ) 1x prevence VDT a zdravotní TV (ZŠ I. st.) 2x sexuální výchova pro ZŠ II. st. (1x dvoudenní aktivita) 1x sexuální výchova pro SŠ (ve spolupráci s protiepidemickým odd.) 1x Jak vyučovat první pomoc pro SŠ (+ příprava metodického materiálu) Přednášková činnost: únor přednáška pro ZŠ PRAKTICKOU v Heřmanově Městci, I. + II. st. (celkem cca 40 dětí) listopad prevence HPV při realizaci Hry proti AIDS celotýdenní aktivita na SZŠ Pardubice (cca 400 dětí) prosinec x přednáška pro Střední zdravotnickou školu k tématu kuřáctví a zdravotnická profese, možnosti léčby, socioekonomické důsledky kouření,... Účast na veřejných akcích spojených s edukací a osvětou veřejnosti: o 1x den nemocnice (Pardubická krajská nemocnice, a.s.) o 2 x den zdraví v Chrudimi Účast v preventivních programech: o Hrou proti AIDS 2013 ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Pardubice Zveřejňováním informací o preventivních aktivitách v Pardubickém kraji a edukace veřejnosti na stránky KHS Pk financovány ve spolupráci s VZP ČR Konzultační činnost a spolupráce v r Ve spolupráci s odborem školství krajského úřadu a pedagogicko-psychologickými poradnami při dotačním řízení na programy podpory zdraví 15

16 Konzultace pro SZÚ (příprava EHES) Připomínková řízení pro MZ (Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta ) Individuálně z řad pedagogických pracovníků v zájmu začlenit preventivní program do školního vzdělávacího plánu (např. Hrou proti AIDS). Individuálně z řad studentů různých vzdělávacích oborů v zájmu konzultovat bakalářské či diplomové práce, obdržet informace či získat materiály (metodiky) z oblasti podpory zdraví a prevence nemocí Účast v komisi Fakulty zdravotnických studií při posuzování studentských prací zaměřených na prevenci onemocnění jedná se o povinnou práci studentů v předmětu Výchova ke zdraví. Posuzuje se účelnost, využitelnost v praxi a odbornost. Nejúspěšnější práce jsou realizovány ve spolupráci např. s mateřskými školami, základními školami apod. Členství v pracovní skupině MZ pro zdravotní plány a politiky Žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Nebyla podána žádná žádost Komunikace s médii V roce 2013 pracoviště ZP informace médiím neposkytovalo 2.3 Odbor hygieny obecné a komunální Popis činnosti odboru hygieny obecné a komunální Odbor HOK se zabývá specializovanou činností v ochraně veřejného zdraví v oblasti rizikových faktorů životního prostředí. V rámci tzv. preventivního dozoru poskytuje konzultace a posuzuje v roli dotčeného orgánu různé záměry, stavby a činnosti před jejich realizací ve fázi přípravy a při uvádění do provozu. U vybraných již provozovaných staveb a činností vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákonných povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví. Do náplně odboru spadá i účast na systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a hodnocení zdravotních rizik ve vztahu k životnímu prostředí, na vytváření zdravotní politiky regionu a na osvětové činnosti, týkající se ochrany a podpory zdraví Preventivní dozor Stanoviska k územně plánovacím dokumentacím Odbor HOK vydal v roce 2013 celkem 168 stanovisek a vyjádření k územně 16

17 plánovacím podkladům a dokumentacím. Většinou se jednalo o zadání územních plánů a jejich změn u menších obcí, z měst se jednalo např. o Přelouč, Žamberk, Jevíčko, Bystré, Březovou nad Svitavou, Slatiňany a Luži. Změny územních plánů měst se posuzovaly u Pardubic, Poličky, Litomyšle, Hlinska a Skutče. Pracovníci odboru HOK se též účastnili veřejných projednání a vyjadřovali se k uplatněným připomínkám a námitkám k návrhům ÚP. Nejzávažnější problémy se řeší v územních plánech měst a obcí, které protínají významné liniové stavby. Využití navrhovaných rozvojových ploch k bydlení je zde často podmíněno ověřením dodržení limitů pro hluk ze silniční nebo železniční dopravy. Tento požadavek byl uplatněn např. u ÚP Přelouče, Moravan, Jevíčka, Březové n. Svitavou a návrhu změny ÚP Litomyšle a Trhové Kamenice. Druhým problémem je situování nových obytných lokalit do blízkosti stávajících výrobních ploch nebo naopak umístění hlučných aktivit do blízkosti obytné zástavby (např. střelnice Vysoké Mýto). Podmínkou KHS je zde též řešení protihlukové ochrany a ověření její účinnosti. Možným řešením je někdy i bariérová dispozice zástavby např. obytný soubor Holetínská v Hlinsku. Také předmětem posuzované aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického kraje bylo hlavně dořešení koridoru plánované rychlostní komunikace R35 v prostoru u města Litomyšle a dopravní napojení navrženého přístavu a logistického centra v Srnojedech vedené mimo obytnou zástavbu. U dvou ÚP bylo upozorněno na limitující faktor rozvoje obce absenci veřejného vodovodu (obec Vortová a Krásné), kde je i problematická kvalita vody z místních zdrojů. U ÚP Prosetína se hledal soulad jak definovat možný rozvoj obce a přijatelný rozsah využití stávající těžby v kamenolomech. Negativní stanovisko bylo podáno k návrhu ÚP obce Sebranice na svitavském okrese, důvodem bylo navržené umístění ploch pro bydlení v sousedství zemědělského areálu, který byl v rozporu se současným využitím vymezen jako plocha občanského vybavení bez nepříznivých vlivů na okolí. KHS požadovala za nutné do doby dosažení souladu s budoucím určením respektovat stávající stav. Za nevhodné KHS též považovala navržené umístění čerpací stanice pohonných hmot do těsného sousedství plochy pro bydlení. Návrh ÚP byl poté upraven a probíhá jeho projednání. Závazná stanoviska k územním a stavebním řízením V roce 2013 bylo odborem HOK vydáno celkem 473 závazných stanovisek (112 pro územní řízení a 361 ke stavebnímu řízení) k projektové dokumentaci různých staveb. Z hlediska splnění požadavků na veřejné zdraví byly posuzovány projekty na rekonstrukci různých objektů pro účely bydlení a ubytování, na novou bytovou výstavbu, regeneraci sídlišť, rekonstrukci kulturních a rekreačních zařízení, výstavbu nových sportovišť, wellness provozů v hotelích a penzionech, nové provozovny služeb v péči o tělo, komunikace a parkovací plochy, rekonstrukce a opravy komunikací, technickou infrastrukturu pro novou obytnou zástavbu, odkanalizování obcí a výstavbu čistíren odpadních vod, zařízení k nakládání s odpady, nové vodní zdroje, doplnění a opravy vodovodní a kanalizační sítě, aj. Problematika řešená při konzultacích projektantů a ve stanovených podmínkách se týkala hluku a dodržení hlukových limitů, technologií úpravy pitné i bazénové vody, zázemí pro uživatele objektů, vzduchotechniky k zajištění parametrů vnitřního prostředí, splnění požadavků na materiály pro styk s pitnou vodou, aj. Z největších staveb občanské vybavenosti bylo např. vydáno závazné stanovisko k PD modernizace sportovního areálu TJ Sokol Pardubice s rekonstrukcí 4 podlažního objektu se sálem pro společenské akce a k PD k územnímu řízení stavby Kulturní centrum a Domov pro seniory Žamberk, který bude zahrnovat bazén, vířivku, penzion, restauraci, wellness, fitness, sál a domov pro seniory s lůžkovou částí pro 120 osob. Zde 17

18 byly dány podmínky k PD pro stavební řízení na hlukovou studii z dopravy z komunikace I/11, technologii bazénu, na ochranu před legionelami. Byla též posouzena PD na dostavbu Saunového ráje v Holicích s novými saunovými provozy a pedikúrou. Mezi další větší posuzované stavby patřila Rekonstrukce Vinice staré plovárny v Pardubicích, která má sloužit volnočasovému využití pro obyvatele města. Původně bylo požadováno doplnění hlukového posouzení z důvodů rekonstrukce střelnice. Hluková studie byla doplněna a navrženo protihlukové opatření včetně specifikace používaných zbraní. Následně investor od rekonstrukce střelnice upustil a projektová dokumentace byla předložena bez objektů střelnic. Ve Vysokém Mýtě byly posuzovány úpravy stávající ubytovny na azylový dům pro ženy a matky s dětmi, v Dašicích úpravy stávajícího bytového objektu na bytový dům s podporovanými byty. Ve Svitavách se např. schvaloval projekt modernizace a rekonstrukci stávajícího kina a klubu, umístěného v těsné blízkosti areálu nemocnice a bytového domu. Díky navrženému zabezpečení se předpokládá významné omezení hlučnosti z hudebních akcí, které byly předmětem stížností. V Moravské Třebové byl projednán a schválen projekt přestavby budovy bývalé dětské nemocnice na centrum aktivního stáří s 59 bytovými jednotkami a zázemím pro poskytování zdravotnických a sociálních služeb pro seniory. Územnímu pracovišti KHS v Chrudimi byly k posouzení předloženy poslední projekty na modernizaci bloků bytových domů v lokalitě pod nádražím v Chrudimi (před zahájením modernizace zde hrozila kumulace nepřizpůsobivých občanů, což souviselo i se špatným stavebně-technickým stavem domů) včetně revitalizace vnitrobloků a komunikací. Součástí modernizace byla výměna rozvodů vody (v některých objektech byly z části i olověné rozvody) a náhrada lokálního vytápění zavedením CZT s bytovými výměníky. Projekčně se připravovaly další obytné soubory (dvojdomky pro 12 klientů) v rámci transformace bývalého ÚSP Slatiňany především v okolí Chrudimě. Ve dvou lokalitách se zde řešila ochrana nových objektů před hlukem z komunikací. Společně s odborem hygieny práce byl posuzován záměr na vybudování zplyňovací technologie v objektu bývalé sídlištní kotelny v Třemošnici. Jedná se o pilotní projekt technologie na zpracování uhlíkatých látek na výrobu elektřiny a tepla zplyňováním. Jedná se o bezodpadovou technologii. Po opakovaných jednáním bylo KHS uzavřeno, že technologie bude jen nevýznamným zdrojem hluku a to bude ověřeno v rámci zkušebního provozu. V podmínkách závazného stanoviska k PD ke stavebnímu řízení stavby Modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice nad Labem byly stanoveny podmínky měření hluku ze železniční dopravy a sdělovacího zařízení ve všech zastávkách a realizace navržených protihlukových opatření v termínu nejpozději před uvedením stavby do užívání. V závazném stanovisku ke změně stavby Odstavná plocha nákladních automobilů, ul. Staročernská 227, Pardubice Černá za Bory pro 104 parkovacích stání TNA v areálu Starzone stanovila KHS 8 podmínek k zajištění plnění hygienických limitů hluku v denní i noční době ze silniční dopravy i ze stacionárních zdrojů hluku. Podmínky z hlediska zajištění hlukových limitů byly stanoveny i v závazném stanovisku k územnímu řízení stavby nového terminálu Jana Kašpara Letiště Pardubice. Stavbou Spojovací komunikace Hlaváčova a 17. listopadu Pardubice je navrženo propojení rychlodráhy (komunikace první třídy č. I/36) s ul. 17 listopadu a dojde zde ke změně intenzit dopravy, proto KHS požadovala hlukové posouzení před vydáním souhlasného závazného stanoviska a stanovila 3 podmínky k zajištění plnění hygienických limitů hluku včetně doložení výsledků měření hluku z dopravy po realizaci stavby. V závazném stanovisko ke stavebnímu řízení stavby Centrum pro komplexní nakládání 18

19 s odpady Zdechovice VI. etapa skládky, která řeší výstavbu dalších etap skládky Zdechovice byla stanovena podmínka měření hluku z provozu skládky k ověření výsledků výpočtů hlukové studie. Z projektů sanačních prací u starých ekologických zátěží byly vydány posudky k projektům sanace bývalého podniku Tesla v Jablonném nad Orlicí a okolí bývalé chemické čistírny u autobusového nádraží ve Svitavách. V obou případech se jedná o kontaminaci zeminy a podzemních vod chlorovanými uhlovodíky. V areálu bývalého závodu Transporta Chrudim proběhla rozsáhlá asanace ložisek znečištění, které v minulosti způsobilo i kontaminaci několika zdrojů vod chlorovanými uhlovodíky. V několika případech bylo k předložené projektové dokumentaci vydáno nesouhlasné stanovisko nebo byla vrácena k doplnění. V působnosti oddělení HOK svitavského územního pracoviště KHS bylo nesouhlasné stanovisko vydáno k PD na posílení vodovodu pro veřejnou potřebu obce Březinky, z důvodu vysoké zranitelnosti vodního zdroje, situovaného v bezprostřední blízkosti příjezdové komunikace a záplavovém území povrchového toku. Další nesouhlasné stanovisko se týkalo nového zdroje pitné vody, který měl zásobovat zemědělský areál Pacov. Zdroj byl schválen až po doplnění podkladů o kvalitě vody. Výzvy k doplnění s přerušením řízení se např. týkaly PD na bytový dům Rezidence Hronovická, k.ú. Pardubice, kde byl zhotovitel vyzván k doplnění dokumentace o zhodnocení hlukové expozice na obyvatelstvo vzhledem k blízkosti umístění nového bytového domu u objektu stávající restaurace a masny. Přerušení řízení proběhlo i u stavby Stavební úprava a přístavba domu Kostěnice, kde bylo požadováno předložení hlukové studie z důvodu zatížení bytu hlukem z truhlářské dílny a u stavby ubytovací zařízení na Opatovickém písníku s občerstvením, kde bylo taktéž požadováno předložení hlukové studie z důvodu zatížení ubytovacího zařízení hlukem z provozu železnice, a v případě provozní doby občerstvení v době noční i z mluvené řeči při venkovním posezení. Výzva k doplnění se týkala i projektu rekonstrukce a rozšíření stávajícího objektu kina v Horní Sloupnici o divadelní sál, bytovou jednotku a kotelnu. Projekt neobsahoval potřebné zázemí pro uvedený účel užívání, údaje o vzduchotechnice a o dodržení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru bytu. Další výzvy k doplnění byly uplatněny u PD na sportovní areál Lanškroun z důvodů chyb ve výkresech, chybějící technologie úpravy vody a chybné návaznosti u bazénu, PD na přestavbu tělocvičny na víceúčelový sál Libchavy, jejíž součástí bylo vybudování venkovního podia s parketem, kde bylo požadováno doplnění hlukové studie s ohledem na blízkou obytnou zástavbu a PD na stáj pro skot - Červený Potok, kde nebyl doložen výsledek úplného rozboru vody ze zdroje pitné vody. Velký objem preventivního dozoru také představují interní konzultace poskytované ostatním odborům KHS. Týkají se hlavně hlukové problematiky, hlukových studií, protokolů z měření hluku, případně výsledků rozborů vody z vlastních zdrojů pitné vody v projektech posuzovaných zejména odbory hygieny práce a hygieny výživy. Jednalo se o projekty mnoha průmyslových a zemědělských provozů a areálů a restauračních zařízení. Celkem takto poskytl odbor HOK během roku 260 konzultací. V řadě případů byly na základě těchto konzultačního vyjádření stanoveny závazné podmínky ke zpracování nebo doplnění hlukové studie, realizaci protihlukových opatření a měření hluku, případně přerušena řízení do doby doplnění těchto podkladů. Závazná stanoviska ke změnám užívání V roce 2013 bylo posuzováno celkem 148 navržených změn užívání různých objektů a prostor. Nejčastěji se jednalo o zřízení nových provozoven služeb v péči o tělo z bytových i nebytových prostor. Prováděná šetření na místě samém jsou většinou spojena s konzultační činností, kdy je s budoucími provozovateli projednáno 19

20 nejvhodnější uspořádání a vybavení prostor, jak z hlediska jejich pracovních podmínek, tak i ochrany zdraví zákazníků. Další posuzované změny užívání se týkaly ubytovacích zařízení, tělocvičen pro různé sportovní kluby, zařízení typu sociálních služeb (dům s pečovatelskými byty, nízkoprahové centrum), bytových jednotek a učeben. Všechny tyto záměry byly na KHS předem konzultovány a navrhovatelé byli podrobně seznámeni s hygienickými požadavky pro daný záměr podnikání, čímž bylo dosaženo bezproblémového průběhu administrativního postupu v rámci stavebního řízení. Společně s odborem hygieny výživy se posuzovalo několik žádostí o změnu užívání restauračních zařízení a kaváren pro pořádání hudebních produkcí, které vyžadovalo detailní posouzení zabezpečení proti šíření nadlimitního hluku k okolním objektům na základě měření a hlukové studie. Protihluková opatření byla předmětem posouzení i u projektů navrhujících nové vytápění různých objektů pomocí tepelných čerpadel. Nejrozsáhlejší změnou na chrudimském okrese, posuzovanou společně s odborem hygieny práce bylo využití bývalého vojenského areálu DEPO Chrudim, kde jednotlivé objekty byly postupně novými vlastníky upravovány především na výrobní a skladové provozy. Důraz byl kladen opět hlavně na posouzení hlučnosti ve vztahu k okolí (nová obytná zástavba v lokalitě Rezidence Park Chrudim). Závazná stanoviska k uvedení staveb do užívání V loňském roce KHS v působnosti odboru HOK vydala po splnění hygienických požadavků celkem 287 závazných stanovisek k uvedení různých staveb do užívání. Jednalo se o dopravní a vodohospodářské stavby, objekty pro bydlení a ubytování, provozovny služeb, kulturní, rekreační a sportovní zařízení, apod. U dopravních staveb jsme trvali na dokončení protihlukových opatření a ověření jejich účinnosti k dodržení hygienických limitů hluku v denní i noční době akreditovaným měřením. Takto byla např. na Pardubicku po prodlouženém předčasném užívání uvedena do trvalého provozu modernizace silnice II/332 obchvat Chvaletic. Další zkolaudovanou stavbou zde byla I/37 Březhrad Opatovice, u které v minulosti požádalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) MZ o přezkum požadavků KHS a upuštění od realizace protihlukových opatření, MZ však požadavky KHS potvrdilo. Do užívání byly dále uvedeny dopravní stavby I/37 Pardubice Trojice, I. etapa a napojení obchodního centra Globus přímo z komunikace I/36. Z významných vodohospodářských staveb v Pardubicích je možné zmínit kolaudaci stavebních úprav a modernizaci BČOV a modernizaci, rekonstrukci a stavební úpravy Plaveckého areálu Pardubice. U obou staveb kolaudaci předcházel zkušební provoz s měřením hluku ze stacionárních zdrojů. Dále se na Pardubicku posuzovalo v rámci kolaudačních řízení např. 6 ubytovacích zařízení, fitcentra, taneční studio, přístavba basketbalové haly, víceúčelová sportovní hala na tenisových kurtech v Dříči, zázemí hokejbalového hřiště v Přelouči, z kulturních zařízení výstavní prostory včetně zázemí v zámku Choltice, zázemí pro veřejnost v zámku Pardubice aj. Na Chrudimsku byly z dopravních staveb ukončeny závěrečné práce na novém mostě v Trhové Kamenici s částečnou přeložkou komunikace I/37. V Chrudimi byla provedena okružní křižovatka u výjezdu na Slatiňany a nový nadjezd nad rozestavěnou první etapou obchvatu I/37 v Chrudimi. Tyto stavby souvisí s časově omezeným povolením na hluk z provozu na komunikaci I/37. Kladná stanoviska k uvedení do provozu byla vydána k několika provozům wellness v ubytovacích a rekreačních zařízeních, např. v areálu hotelu Jezerka na Seči. Na Seči byl též zkolaudován sportovně kulturní areál u autokempu Na pláži. Zde bylo zřízeno částečné zázemí pro koupací oblast Seč (sídlo plavčíka, vodní záchranné služby apod.). V Litomyšli byl na podzim zkolaudován objekt jízdárny v areálu zámku, kde bude univerzální sál pro výstavy, koncerty a přednášky. Pro skupinový vodovod Svitavy bylo povoleno zprovoznění nových jímacích vrtů s nízkým obsahem dusičnanů. U nového zdroje pitné vody pro zemědělský areál 20

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. Jiří Bílek Hygienická služba a orgán ochrany veřejného zdraví Vznik

Více

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví Schváleno Ministerstvem zdravotnictví jako statistické zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické služby resortu zdravotnictví podle závazných

Více

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 139/13 ze dne 26.10.2012 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2013. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod...

OBSAH. Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod... OBSAH Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů.... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod... XXIII ZÁKON č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

KHS MSK vykonává státní zdravotní dozor, který je zaměřen zejména na následující oblasti:

KHS MSK vykonává státní zdravotní dozor, který je zaměřen zejména na následující oblasti: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) je orgánem ochrany veřejného zdraví, který je přímo podřízený ministerstvu zdravotnictví. Mezi hlavní náplně KHS MSK patří

Více

Odbor hygieny obecné a komunální výroční zpráva za rok 2013

Odbor hygieny obecné a komunální výroční zpráva za rok 2013 1 Odbor hygieny obecné a komunální výroční zpráva za rok 2013 Obsah: I. Popis činnosti odboru hygieny obecné a komunální...1 II. Preventivní dozor...2 Stanoviska k územně plánovacím dokumentacím...2 Závazná

Více

Aktivity KHS MSK v oblasti ovzduší a zdraví (1.část)

Aktivity KHS MSK v oblasti ovzduší a zdraví (1.část) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity KHS MSK v oblasti ovzduší a zdraví (1.část) Slezské dny preventivní medicíny, Darkov, 1.3.2011 MUDr. Helena Šebáková Ing.Miroslava

Více

Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2009 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2010 1 1. Personální situace V roce 2009 pracovaly v období 1.1.2009 31.5.2009 na oddělení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2011. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2011. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2011 Leden 2012 1. Charakteristika odboru 2. Personální situace V roce 2011 pracovaly v období 1.1.2011 19.6.2011 na oddělení PBU celkem 2 SŠ pracovnice (AHS JOP). Řízením

Více

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HOK ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HOK ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HOK ZA ROK 2015 Preventivní dozor (PHD) Výkon státní správy podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zvláštních právních předpisů Závazná stanoviska, rozhodnutí

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Hodnocení činnosti KHS MSK v roce 2008

Hodnocení činnosti KHS MSK v roce 2008 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Hodnocení činnosti KHS MSK v roce 2008 MUDr. Helena Šebáková helena.sebakova@khsova.cz 595 138 200 Krajskáhygienickástanice Moravskoslezského

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský Živnostenský odbor Magistrátu města Zlína vykonává kontrolní a dozorovou činnost z titulu výkonu funkce obecního živnostenského

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory veřejného zdraví) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Orgán ochrany veřejného zdraví - Hygiena dětí a mladistvých MUDr. Zdeňka Trestrová, MZ ČR Praha 31. 10. 2016 PS PČR Státní zdravotní dozor v roce 2015 Obor hygiena dětí a mladistvých

Více

Kontrola kvality vod z pohledu Zdravotního ústavu ÚL. Pavel Bernáth

Kontrola kvality vod z pohledu Zdravotního ústavu ÚL. Pavel Bernáth Kontrola kvality vod z pohledu Zdravotního ústavu ÚL Pavel Bernáth Sloučení zdravotních ústavů -Čechy 1. 6. 2012 ZÚ Hradec Králové ZÚ Pardubice ZÚ Liberec ZÚ Karlovy Vary Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Více

Současná legislativa v ochraně veřejného zdraví. JUDr. Z. Krýsová vedoucí správního oddělení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ

Současná legislativa v ochraně veřejného zdraví. JUDr. Z. Krýsová vedoucí správního oddělení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ Současná legislativa v ochraně veřejného zdraví JUDr. Z. Krýsová vedoucí správního oddělení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ Vymezení některých pojmů Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva

Více

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2013 1 Výsledky státního zdravotního dozoru - stravovací služba

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb.

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Porada pracovníků měst a obcí 28. června 2016 MUDr. Libuše Jůvová libuse.juvova@khshk.cz Krajská hygienická stanice Královéhradeckého

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Křídlůvky

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Křídlůvky Zpráva o uplatňování Územního plánu Křídlůvky dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9994/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Stručné představení Asociace PPP. Přehled PPP trhu v ČR. pilotní projekty municipální projekty

Stručné představení Asociace PPP. Přehled PPP trhu v ČR. pilotní projekty municipální projekty Slovak PPP Forum 2009 PPP projekty v České republice Vladimír Sloup výkonný ředitel Asociace PPP 1 Obsah přednášky Stručné představení Asociace PPP Přehled PPP trhu v ČR pilotní projekty municipální projekty

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Státní správa v ochraně veřejného zdraví (OVZ) Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví

Státní správa v ochraně veřejného zdraví (OVZ) Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví Státní správa v ochraně veřejného zdraví (OVZ) Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví Prezentace reflektuje stav v ČR, 2016. Situace v okolních zemích se může lišit, v prezentaci odkazujeme

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015 Pardubický kraj Karlovarský kraj Aktivita 04 - systém minitendrů - 2014, 2015 Aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny Identifikace, podpora a rozvoj sítě služeb pro ohrožené rodiny

Více

PROMET FOUNDRY a.s. Václavská Ostrava-Mar. Hory. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ROZHODNUTÍ

PROMET FOUNDRY a.s. Václavská Ostrava-Mar. Hory. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ROZHODNUTÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik PROMET FOUNDRY a.s. Václavská 11 709 00 Ostrava-Mar. Hory datum 20. května 2008 oprávněná úřední osoba Ing. Jan Blažek číslo

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

KHS Kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb

KHS Kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb KHS Kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS Kraje Vysočina, na následujících

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

490/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

490/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 490/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

V roce 2010 byl dále předložen k posouzení vyšší počet projektových dokumentací k zapteplení budov a k výměně oken u škol a školských zařízení.

V roce 2010 byl dále předložen k posouzení vyšší počet projektových dokumentací k zapteplení budov a k výměně oken u škol a školských zařízení. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz Výroční zpráva KHS ZK se sídlem ve Zlíně odboru

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

SPORTCENTRUM HÁJE, MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL

SPORTCENTRUM HÁJE, MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL Prezentace na setkání občanů dne 22. 3. 2017 SPORTCENTRUM HÁJE, MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL STUDIE INVESTOR: HAMR-Sport a.s. Odbor územního rozvoje Úřad městské části Praha 11 Březen 2017 ŠIRŠÍ VZTAHY

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Výroční zpráva KHS ZK se sídlem ve Zlíně odboru hygieny dětí a mladistvých za rok 2008

Výroční zpráva KHS ZK se sídlem ve Zlíně odboru hygieny dětí a mladistvých za rok 2008 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz Výroční zpráva KHS ZK se sídlem ve Zlíně odboru

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu

Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu KHS jako dotčený orgán 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Orgán

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI N Á V R H Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y Pořizovatel MĚSTO CHRUDIM odbor územního plánu a regionálního rozvoje oddělení územního

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva HV za rok 2010

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva HV za rok 2010 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva HV za rok 2010 Úřední kontroly provedené orgány ochrany veřejného zdraví Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s kompetencemi vymezenými

Více

SOUBORNÉ STANOVISKO. Petrovičky.

SOUBORNÉ STANOVISKO. Petrovičky. SOUBORNÉ STANOVISKO k projednání zadání územního plánu obce Petrovičky Souborné stanovisko je součástí zadání pro zpracování návrhu územního plánu obce Petrovičky a slouží jako doklad o projednání zadání.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

GIS v IS Pivo. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí

GIS v IS Pivo. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Ing. Pavel Junek pavel.junek@zuova.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 24. GIS ESRI konference Praha, 4.11. 5.11. 2015 Cíl prezentace Co je Pivo? Trochu

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim III Ing. Markéta Dvořáčková 725 730 646 marketa.dvorackova@bioanalytika.cz BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Provozuje zkušební laboratoř č. 1012 akreditovanou

Více

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 Ing.Miroslava Rýparová miroslava.ryparova@khsova.cz 595 138 126 Krajskáhygienickástanice

Více

Program semináře. 1. Novela zákona EIA. 2. Novela stavebního zákona. Zjednodušení a zrychlení povolovacího procesu

Program semináře. 1. Novela zákona EIA. 2. Novela stavebního zákona. Zjednodušení a zrychlení povolovacího procesu Program semináře 1. Novela zákona EIA 2. Novela stavebního zákona Zjednodušení a zrychlení povolovacího procesu 1 Program semináře 3. Stanoviska k prioritním stavbám posouzeným dle zákona č. 244/1992 Sb.

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016.

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016. 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016 Tabulková část SO ORP OTROKOVICE Úřad územního plánování MěÚ OTROKOVICE 2016

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje NÁVRH. 8. změny Územního plánu města Přerova. výsledek projednání návrhu

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje NÁVRH. 8. změny Územního plánu města Přerova. výsledek projednání návrhu Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje NÁVRH 8. změny Územního plánu města Přerova výsledek projednání návrhu podle 65 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ing. Pavel Surý

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ing. Pavel Surý Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji Ing. Pavel Surý Dopravní konference Pardubice, 7. 9. 2017 Souhrnné údaje v Pardubickém kraji SŽDC v současné době připravuje celkem 13 větších investičních

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA Dle ustanovení 50 odst. 2 zákona č. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) bylo dotčeným orgánům a sousedním obcím oznámeno místo

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se člení v souladu s organizačním

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

1. Koncept územního plánu velkého územního celku, kompletní elaborát (včetně návrhu vymezení závazné části);

1. Koncept územního plánu velkého územního celku, kompletní elaborát (včetně návrhu vymezení závazné části); MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ odbor územně a stavebně správní Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Pardubický kraj Krajský úřad odbor strategického rozvoje kraje, oddělení ÚP a SŘ Komenského náměstí 125

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více