K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K létu patří kvalitní maso a masné výrobky."

Transkript

1 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky ❻ Ohlédnutí potravinářů za uplynulým rokem ❼ Živočišná výroba a masný průmysl v Kazachstánu LIST ČESKÉHO SVAZU ZPRACOVATELŮ MASA Ročník XIV. 16. srpna 2005 Cena 12 Kč Přitvrdilo u zpracovatelů Ministerstvo zemědělství v letošním roce předpokládá pokles domácí výroby vepřového masa zhruba o 8,5 procenta na tun živé hmotnosti.domácí spotřeba podle odhadů zůstane meziročně stejná, kolem tun, výrazně ale vzroste dovoz, a to z na zhruba tun. Vývoz naproti tomu zřejmě mírně klesne ze na tun, uvádí se v situační a výhledové zprávě. Podle propočtů odbytového družstva Centroodbyt letos poklesne produkce vepřového o tun. Uvádí to prezident Agrární komory Jan Veleba. Za poklesem jsou podle něj zejména nízké farmářské ceny prasat, kdy producenti dlouhodobě, v řádu tří let, prodávají převážně pod náklady. Hlavní výrobci jsou na tuto komoditu specializovaní a na ztrátovost reagují snižováním stavů prasat. Dalším faktorem je to, že po vstupu do EU sice producenti mohli začít vyvážet za vyšší ceny, zvýšil se ale i tlak dovozů a celkově vzrostlo záporné saldo v zahraničním obchodu s vepřovým masem. Podle údajů ministerstva zemědělství schodek obchodu s vepřovým masem a živými prasaty dosáhl loni poprvé v historii téměř dvě miliardy korun. Stavy chovaných zvířat v Česku stále klesají. Podle soupisu k 1. dubnu se počty skotu snížily meziročně o 2,2 procenta a stavy prasat o osm procent. Jak říká vedoucí středně velkých družstevních jatek akciové společnosti ZEAS Pod Kunětickou horou, ceny při prodeji jatečných býčků, ale i krav a jalovic jdou nahoru a to pro zpracovatelskou divizi zemědělské firmy není dobré. Společnost sice může jásat nad lepším zpeněžením skotu, ale její zpracovna naopak hořekuje. Jatky vznikly po roce 1990 a udržely se díky tomu, že se postupně modernizovala výroba a rozumně se hospodařilo. Zeas má stálé odběratele jak masa, tak hotových výrobků, jejichž sortiment čítá až na osmdesát druhů. Podle šéfa jatek Karla Kužela se ale dobře ví, co je to být pod tlakem cen u zpracovatelů. Po vstupu do Evropské unie podle něj rostly ceny především u krav a jalovic. U krav se farmářská cena až ztrojnásobila, u jalovic také podstatně vzrostla. Do velkých řetězců jatka společnosti ZEAS neprodávají, a tak nezažívají navíc tlak na co nejnižší ceny ještě od obchodníků. Zemědělci z této firmy dobře vědí, jaké jsou náklady, kam až mohou jít ceny při výkupu a za kolik může jít hotový výrobek na pulty prodejen, aby ani jedna strana nehořekovala. Zatím to není tak jednoduché a na našem trhu ve vertikále producent zpracovatel obchod vítězí silnější, a to jsou jednoznačně řetězce, které neúměrným tlakem na ceny snižují kvalitu, zejména u uzenin, a vydělávají na slabších článcích řetězce. Zákon ani jiné právní normy je v tom neomezují. Eugenie Línková Společenstvo řezníků a uzenářů okresu Chrudim Vážení čtenáři, přinášíme Vám otevřený dopis Společenstva řezníků a uzenářů okresu Chrudim. Vážený pane, vážená paní, Nejprve Vám předkládáme titulky z vybraných novinových článků: Už ani šunka nebývá ze šunky Deníky Bohemia ze dne , Masný výrobek bez masa Deset deka salámu za 3 koruny může to být ještě salám? MF Dnes ze dne Pod těmito titulky byly v uvedených tiskovinách otisknuty články, ve kterých se autoři zabývají situací na trhu českých masných výrobků. Je vysoce zarážející, že po 15 letech demokratického hospodaření s nastolením TRŽNÍHO režimu a s uplatněnými tvrdými podmínkami pro výrobce, s odvoláním na EU, jsme svědky výpadků v kvalitě masných výrobků, a spotřebitelské veřejnosti je tak předkládán názor na kvalitu práce českých výrobců. Z historických zpráv je známa vysoká jakost českých masných výrobků, které byly žádány na světových trzích, např. v USA, Švédsku, Itálii, Anglii, ale i v Orientu, a soutěžily i s výrobky sousedních zemí (Maďarsko, Rakousko, Německo...). Otevření trhu dalo vzniknout národním a nadnárodním obchodním řetězcům, které jsou vystaveny velkému konkurenčnímu boji a vystupují jako jediní ochránci spotřebitelů (a tím nízkých cen nabízeného zboží) i za cenu snížené jakosti. Vyvíjejí psychologický tlak na dodavatele, neboť požadované odběrní množství je pro výrobce tak lukrativní, že v obavách, aby Zvolená varianta: Sdílení nákladů celkové skutečné recyklace obalů Výkupní ceny za tunu: PET Kč, sklo 400 Kč, papír směs 700 Kč, lepenka Kč K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. zákazníka zajišťující velké množství výroby neztratil, přistoupí na stlačení ceny i při vědomí, že bude nucen hledat řešení v zajištění levnější náhradní suroviny a tím i snížení jakosti. To nemluvíme o určitých požadovaných BONUSECH pro akce k pořádání prodejních akcí sloužících k přilákání zákazníků. To však má Připravované sdílení nákladů celkové recyklace obalů s cílem minimalizace nákladů celého systému V uplynulých měsících byly na úrovni PK ČR projednávány možné varianty přerozdělení a úpravy výše poplatků za recyklaci obalů. Tato diskuze byla vyvolána zejména v souvislosti s novými legislativními požadavky plynoucími ze závazných předpisů EU, které stanovují základní minimální míru recyklace pro všechny materiály společně, a to ve výši 55 %. Ustupuje se tudíž od doposud aplikovaného systému, kdy náklady na recyklaci obalů byly u jednotlivých materiálů sledovány odděleně a každý z materiálů měl odtud stanovenou specifickou míru minimální recyklace. Tento nový přístup zcela logicky vyžaduje úpravu sdílení celkových nákladů recyklace obalů tak, aby byl zohledněn přínos těch oborů, které se na dosažení požadovaného limitu podílejí nejvíce, a zároveň aby byla zajištěna minimalizace nákladů celkového systému. Společnost EKOKOM byla proto požádána o provedení propočtů absolutních finančních dopadů na jednotlivé sektory, s procentickým vyjádřením nárůstů jednotlivých variant. Zástupci všech potravinářských oborů sdružených v PK ČR následně posoudili předložené varianty, z nichž žádná nemohla vyhovět veškerým zájmovým skupinám současně. Jedna z variant ale poskytla určitý prostor ke kompromisu. Tato varianta sice nevyhovuje žádné ze zúčastněných stran na 100 %, ale její negativní dopad je v dlouhodobém pohledu nejméně bolestný pro systém jako celek. i další negativní dopady, které se řetězově šíří až k prvovýrobcům, kteří trpí odbytem dobytka. Tak bychom mohli pokračovat ve výčtu postupného vlivu na likvidaci malých konkurentů živnostníků. Jsme jen malé živnostenské společenstvo, pro jehož členy je stavovská čest na prvém místě, a proto nemůžeme jen přihlížet nečinně těmto jevům, které se opakují. Jsou důkazem, že boj těch řetězců celkem snadno vítězí nad stavovskou ctí, které se dovolával prezident ČSZM Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., již na 5. semináři ve Skalském Dvoře v roce 2003, pořádaném k Údržnosti masa a masných výrobků, když uvedl:...zjednat nápravu v oboru všude tam, kde to situace vyžaduje, je nikoli pouze věc povinnosti, ale stejně tak i cti. Jsme si vědomi, že naše protesty v tom velkém soukolí moc málo znamenají, ale přesto nemůžeme na ten strmý vývoj jen koukat s PASIVNÍ REZISTENCÍ. Protože se nás bytostně dotýká současné dění, apelujeme u všech zainteresovaných na stavovskou čest: Nedopusťte, aby pokrok a věda, které v minulém století doznaly takového vzestupu, byly zneužívány. Ať jsou vyráběny levné výrobky pro obohacení trhu s využitím náhradní suroviny, ale takovéto ATRAPY jsou vedeny v samostatné skupině a nejsou slučovány s masnými výrobky. Tento boj s větrnými mlýny je nutné dovést do vítězného konce. K tomu může pomoci národní značka KLASA, kterou by bylo zapotřebí dosáhnout u všech masných výrobků, nejen u těch dražších. Jsme přesvědčeni, že české masné výrobky obstojí v zahraniční konkurenci. Budeme ještě někdy v budoucnosti nuceni číst podobné novinové články? S pozdravem Společenstvo řezníků a uzenářů okresu Chrudim Tajemník Květoslav Vladyka Starosta Josef Just Proto byla akceptovatelná většinou a přijata jedenácti hlasy členů PK ČR, přičemž dva členové se zdrželi hlasování. Je nutno zopakovat, že bylo dosaženo kompromisu, který umožnil zachovat stávající systém recyklace obalů v souladu s novými legislativními požadavky a zároveň minimalizovat celkové náklady na jeho provozování. Dopady této varianty na jednotlivé sektory ve výhledu let při stanovených výkupních cenách jsou uvedeny v přiloženém grafu. Zavedení principů zvolené varianty bude EKOKOM realizovat právě od roku Členové PK ČR i zástupce EKOKOMU současně poukázali na některé nákladové rezervy. Jedná se především o domácí firmy, které poplatky na recyklaci obalů neodvádějí, nebo zkreslují jejich výši. Dále jde o společnosti dovážející potraviny ze zahraničí. U nich je obtížné zajistit, aby se na systému recyklace odpovídajícím způsobem finančně podílely. Členové PK ČR proto vznesli požadavek směrem k výkonným orgánům komory na prověření možností, jak poplatky v těchto případech důsledněji od společností vybírat. Společné stanovisko členů PK ČR uvádí, že výše popsané postupy, jež na jednu stranu zvýhodňují určité firmy v konkurenčním boji a na stranu druhou zvyšují finanční zatížení společností zapojených do systému recyklace obalů, lze kvalifikovat jako nekalou soutěž. ČSZM

2 2 Z DOMOVA AKTUÁLNĚ Bezpečnost spotřebitelů především Státní veterinární dozor v místech určení, tj. tam, kam jsou zásilky veterinárního zboží adresovány, je u nás plně funkční, a to i v podmínkách tzv. intrakomunitárního trhu, (to znamená, že za splnění veterinárních podmínek je možný mezi členskými zeměmi EU volný obchod). Dokládá to i případ z pondělí , kdy v chebském masokombinátu veterinární kontrola zjistila u části zásilky hovězích čtvrtí z Polska ze závodu v Siewierz Dziewki následující nedostatky. Část zásilky hovězích čtvrtí byla povrchově znečištěna a na některých čtvrtích byla nedostatečně odstraněna mícha, což je v rozporu s ochrannými opatřeními proti BSE, tato povinnost je i zakotvena ve veterinární legislativě všech členských zemí EU. Proto krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj pochopitelně okamžitě rozhodla o vrácení do místa odeslání masnému závodu v Siewierz Dziewki v Polsku hovězí čtvrtě, u kterých nebyla odstraněna mícha, a to o celkové hmotnosti 1 334,3 kg. Je to tedy část z celkové zásilky kg. Proto oznámila Státní veterinární správa ČR tuto skutečnost ostatním členským zemím EU systémem rychlého varování RASFF: vrácení zásilky hovězích čtvrtí o hmotnosti 1 334,3 kg. Jak je z uvedeného zřejmé, i tento případ dokazuje, že se naši občané mohou na systém státního veterinárního dozoru spolehnout. Zároveň je na zjištěném příkladu nevhodně ošetřeného a udržovaného masa patrné, že je veterinární dozor v místech určení nutný. Spolupráce s Francií dobrá Kontrolní systémy v členských zemích fungují tak, aby se spotřebitelům nedostalo na stůl nic závadného. Lze to doložit na příkladu dobré spolupráce s francouzskou stranou. Dne informoval Loic Evain, zástupce ředitele pro Zdravotní bezpečnost potravin francouzské Veterinární správy, Státní veterinární správu ČR o omylu v expedici masa do ČR. Sledování zoonóz nemocí přenosných ze zvířat na lidi a naopak je čím dál tím přísnější. Je to i proto, že se v poslední době též uvažuje o případných možnostech vzniku nových epidemií. Příkladem může být nebezpečí aviární influenzy (ptačí chřipky), která se u nás dosud nevyskytla, což se týká i virového onemocnění SARS. Jistým rizikem může být i BSE, která je již několik let sledována, a jak se ukazuje, jsou veterinární opatření účinná. Lze obecně konstatovat, že naše republika je díky velmi dobré úrovni státního veterinárního dozoru, a tudíž i dobré zdravotní úrovni chovů hospodářských zvířat z hlediska výskytu zoonóz na tom velmi dobře. Potvrdily to dosud všechny kontrolní mise z EU. Šlo o množství kg mražené vepřové krkovice, které bylo ve Francii zablokováno z důvodu abnormálního vzhledu a zápachu. Tato veterinární zásilka omylem opustila sklad a byla doručena do mrazírny v Praze. Na základě včasného oznámení a na základě fyzického vyšetření nařídily proto vzápětí orgány státního veterinárního dozoru odeslání celé zásilky zpět francouzské firmě. Důvěra ve veterinární autority země původu veterinárního zboží je základním kamenem obchodu v rámci EU. Na této důvěře stojí intrakomunitární trh a na zmíněném příkladu lze doložit, že veterinární dozor je funkční. Funkční je i státní veterinární dozor v místech určení. V monitoringu zoonóz stále dokonaleji Však také byla ČR v loňském roce uznána orgány EU za zemi prostou celé řady nákaz hospodářských zvířat (brucelózy, leukózy a tuberkulózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat, brucelózy ovcí a koz). Klasickými zoonózami jsou například brucelóza či tuberkulóza skotu. A dokonce i pro lidi smrtelně nebezpečná vzteklina se u nás již tři roky nevyskytuje a Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) uznal ČR za zemi prostou této nebezpečné nákazy. Aby situace byla dobrá i nadále, a nebyli ohroženi lidé, ani zvířata, stále se zdokonaluje monitoring potenciálních nebezpečí. Smysl tohoto monitoringu je, že se sledují a analyzují rizika, aby bylo možné operativně přijmout odpovídající opatření. Zejména na základě Směrnice č. 99/ 2003/EEC, která je implementovaná v naší vyhlášce č. 356/2004, podléhají nově hlášení verotoxigenní Escherichia coli, kampylobakterióza a rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům. Za velmi důležité lze považovat právě sledování rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům proto, že hrozí, že by mohla selhávat léčba lidí přípravky na bázi antibiotik. Je reálné vypěstování rezistentních kmenů původců nákaz. Právě z hlediska rezistence vůči antibiotikům se sledují především Salmonelly, Escherichia coli a Campylobacter jejuni. Lidé i zvířata jsou totiž ohroženi stejnými, anebo velmi podobnými mikroorganismy. Evropský úřad EFSA (European Food Safety Authority) pak každoročně vyhodnocuje údaje z členských států a publikuje je ve výroční zprávě Zoonoses Community Report. EFSA má za úkol harmonizovat monitoring, aby získávané údaje byly srovnatelné a bylo možné na jejich základě přijímat na území celé EU stejná opatření. Samozřejmě je tento monitoring zoonóz finančně náročný, díky možnostem státního rozpočtu a pochopitelně pochopení Ministerstva zemědělství ČR jej může Státní veterinární správa uskutečňovat. Jde přece o zdraví lidí. Za první pololetí letošního roku uskutečnili inspektoři všech krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy Praha přesně dozorových akcí, při kterých zjistili 149 pochybení, na jejichž základě podali obcím podnět ke správnímu řízení. (Z toho 59 případů se týkalo hospodářských zvířat a 88 zvířat chovaných v zájmových chovech, jeden případ v zoo a jeden volně žijící zvěře). Nejčastějšími případy byly v chovech skotu a ovcí nevyhovující podmínky, nedostatečná výživa, v některých případech vedoucí ke skutečnému utrpení zvířat, popřípadě k úhynům. V zájmových chovech šlo nejčastěji o špatné podmínky chovu, nedostatečné krmení, malý prostor a podvýživa, nejčastěji se to týkalo psů a koček. Z dalších údajů za půl roku lze uvést, že kromě denních kontrol na jatkách bylo provedeno též 493 komplexních kontrol, přičemž v osmi případech byl orgány státního veterinárního dozoru podán podnět ke správnímu řízení. Zajímavé je, že prakticky všechny případy se týkaly přepravy a vykládky zvířat, nikoli samotné porážky, která byla ve všech případech shledána bez závad. Při samotné přepravě zvířat bylo pak provedeno kontrol a v osmi z třinácti případů zjištěných závad byl podán podnět ke správnímu řízení. Kromě laboratoře ve Státním veterinárním ústavu v Liberci bude moci stanovovat výši protilátek proti vzteklině a jejich rozlišení, jsou-li původu infekčního nebo postvakcinačního, u domácích masožravců, kteří se vakcinují, tedy psů, koček či fretek, i Státní veterinární ústav Praha. Vladimír Tůma, ředitel Agro-Kombinátu, z Dolního Žandova pochází, a i když se mu vrátil rodinný grunt, usedlost opravil a dal do pořádku, pole spravuje společně s dalšími stovkami hektarů v zemědělské společnosti, jíž řídí. Nechce malorolničit jako otec, fandí velkovýrobě. Na kontrol pohody zvířat 150 závad V úterý zasedal v Bruselu Stálý výbor pro potraviny a zdraví zvířat, aby projednal návrh Rozhodnutí Evropské komise, které bude novelizovat seznam laboratoří, které mohou provádět ověření vakcinace proti vzteklině. Podmínkou pro uvedení na tento seznam je úspěšně absolvovat náročný a delší dobu trvající test, který organizuje Referenční laboratoř ES francouzské Agentury pro ochranu veřejného zdraví v Nancy. Poté, co prošla tímto testem Národní referenční laboratoř ve Státním veterinárním ústavu v Liberci a je již v seznamu EU schválených laboratoří uvedena, je naší druhou laboratoří odborné pracoviště ve Státním veterinárním ústavu Praha. Pro ty, kteří se svými čtyřnohými kamarády cestují do zemí, které toto vyšetření na ověření účinnosti vakcinace (stanovení požadovaného titru protilátek) proti vzteklině požadují, to znamená, že mohou využít obou našich laboratoří. Zemědělcům z Dolního Žandova se vlastní jatky vyplácí Cheb Na Chebsku v Dolním Žandově hospodaří Agro-Kombinát. Je to společnost s ručením omezeným, která vznikla v roce 1993 privatizací větší části státního statku. Hospodaří na výměře hektarů zemědělské půdy, využívá možností pastvy, a v živočišné výrobě se zaměřuje především na chov jatečných býků. Poráží je na vlastních jatkách, dvakrát týdně zhruba 15 kusů. Provozovna je vybavena porážecí linkou a má i certifikát umožňující export masa. Máme i ekologický certifikát, říká Vladimír Tůma, ředitel a jednatel společnosti. Kvůli malému zájmu spotřebitelů o ekologické hovězí firma ale certifikátu nevyužívá, dodal. Vlastní jatky mají hned několik výhod. Nemusíme čekat na peníze za jatečná zvířata, což u masokombinátu dnes je běžně 60, ale i sto dní. Hned po porážce jdou peníze buď na účet mateřské firmy nebo té společnosti, jíž Žantovští porazili jatečné kusy. Neporáží totiž jen svůj Lze říci, že se ve spolupráci s kontrolními orgány členských zemí EU prohloubila kontrola plánů cesty při přepravě zvířat na delší vzdálenosti, zlepšila se i vzájemná informovanost, což se projevilo i na vyšší úrovni přepravců. Ti musejí splnit poměrně přísné podmínky, aby získali registraci. V ČR je nyní registrováno 480 přepravců a 1680 osob má kvalifikaci pro přepravu zvířat (úspěšně absolvovali odborné kurzy, na jejichž pořádání se též podílí i Státní veterinární správa ČR). Aby bylo možné kontrolovat přepravce na trase, nikoli jen v kontrolních bodech či místech odpočinku, je potřeba dohody s Policií ČR. Tato dohoda o spolupráci je již na světě a společné akce se plánují zejména ke konci tohoto roku. V ČR už dvě laboratoře na vzteklinu! Nakladatelství AGRAL-PRAHA V nejbližší době, asi do čtyř týdnů, vyjde rozhodnutí o schválení laboratoře v Praze v Úředním věstníku jako dodatek k Rozhodnutí 2004/233/EC a bude uvedeno i na webových stránkách EU. Pro úplnost informace uvádíme, že z členských zemí požadují potvrzení z EU uznané laboratoře o účinnosti vakcinace proti vzteklině Velká Británie, Severní Irsko, Malta a Švédsko. Do Británie, Irska a na Maltu je potřeba toto vyšetření mít 6 měsíců předem. Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině. připravuje odbornou, bohatě ilustrovanou publikaci MVDr. Josefa Radoše s názvem Řezníci a uzenáři ve světle věků. Obsah publikace se zabývá převážně organizační a hospodářskou problematikou zpracování masa v jednotlivých časových etapách. V úvodních kapitolách autor rozebírá historii oboru počínaje starým Egyptem a Římem, dále středověké události týkající se řemesla v našich historických zemích. Samostatně je rozvedena problematika řeznického a uzenářského oboru před více než sto lety v Praze, včetně jmenovitého soupisu firem. Obsah dále pokračuje řeznickými a uzenářskými praktikami v první polovině dvacátého století, vysvětlením pojmu maso jako zboží, a principy obchodu s dobytkem a masem za druhé světové války a bezprostředně po válce. Zemědělskou veřejnost by mohla zaujmout úvaha o družstevnictví v oboru obchodu s dobytkem, včetně řešení cenové stabilizace. Další kapitoly jsou věnovány oboru zpracovatelů masa v poválečném období, dále v období administrativně - direktivního řízení národního hospodářství a svobodného podnikání po roce Mimo problematiky vývoje oboru byly ještě na závěr doplněny kapitoly o nejslavnějším období chicagských jatek, věhlasu sušených šunek, historii veterinární medicíny a významu masa ve výživě člověka. Publikace bude vydána v závěru roku. Komplexní informace rádi podáme na adrese vydavatelství a nakladatelství: AGRAL-PRAHA, Hraběcí 333, Planá nad Lužnicí, tel , redakce skot. Jinak je ekonomika agrokombinátu rozdělená a jatky mají oddělené účetnictví. Je lepší přehled o výrobě a její efektivnosti. Z nejhoršího je firma venku, po privatizaci měla velké dluhy. Privatizovali jsme pět velkých farem živočišné výroby s majetkem kolem sta milionů korun a nyní přicházíme o půdu, řekl ředitel Tůma. Oblast bývalých Sudet láká Němce k nákupu půdy, a jelikož o prodeji rozhoduje výše ceny, zahraniční zájemci jednoznačně vedou. Pro ně je u nás půda stále levná a mohou si dovolit stupňovat cenovou nabídku. Pro agrokombinát není jednoduché investovat do luk a pastvin, kterých by bylo potřeba víc. Zatím má luk a pastvin na hektarů, zbytek tvoří orná půda. Výhodou společnosti jsou vlastní sila a posklizňová linka na obilí. V kombinátě si krmiva míchají proto sami, a to je přijde levněji. Celkově lze říci, že se tam hospodaří velmi úsporně a s efektem. O jatkách lze říci totéž. Text a foto Eugenie Línková

3 Z DOMOVA AKTUÁLNĚ 3 Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM, které se konalo dne ve Větrném Jeníkově, vybíráme: Sdílení nákladů na recyklaci obalů V souvislosti s aktuálně projednávaným návrhem na sdílení nákladů celkové recyklace obalů zasedal dne Výbor pro životní prostředí PKČR. Na tomto jednání byla většinou hlasů zvolena varianta, která představuje dosažení legislativně požadovaných recyklačních kvót za současného udržení nákladů na nejnižší možné úrovni. Tato varianta byla předána Řídící radě PK ČR, která pověří EKO-KOM, a. s., k realizaci zvoleného systému od roku Použití barviv při výrobě šunek Novela vyhlášky MZd ČR č. 304/2004 Sb. byla vydána s platností od V této novele vyhlášky jsou zapracovány připomínky ČSZM (upřesnění kategorií masných výrobků, při jejich výrobě je umožněno použití některých přírodních barviv + úprava podmínek použití solicích směsí). Příručka správné hygienické praxe V současné době je dokončena 3. aktualizace Pravidel správné hygienické praxe pro masnou technologii, která je k dispozici členským subjektům ČSZM. Aktuálně ČSZM rozporuje vydání Pravidel správné hygienické formou ČSN (požadavek MZe ČR) a za účelem zrušení příprav realizace tohoto záměru spolupracuje s PK ČR. Pražská šunka V souvislosti s očekávanou přihláškou registrace slovního označení Pražská šunka privátním subjektem spolupracuje ČSZM se společností Schneider MK Plzeň s. r. o. a po vzájemné dohodě je připraven využít právních služeb zprostředkovaných touto společností. Čerpání podpor z programu SAPARD a RVMZ Dne byly členským subjektům zaslány údaje Státního zemědělského intervenčního fondu o čerpání a administraci podpor z programu SAPARD a RVMZ (Opatření 1.2.) ze strany masozpracovatelských a drůbežářských společností. Na toto téma navázala diskuze o výši celkových disponibilních prostředků z podpůrných programů ve srovnání s ostatními novými členskými státy EU. Bylo konstatováno, že konkurenční hrozbu mohou představovat zejména společnosti na Slovensku a v Polsku, které čerpají podpory v několikanásobné výši v porovnání s tuzemskými podniky. V opozici stojí argument, který poukazuje na nedostatečnou připravenost (nevyhovující finanční zdraví) českých společností na čerpání prostředků v aktuálně dostupném objemu. Závěrem této diskuze bylo konstatování, že ČSZM musí ve spolupráci s PK ČR vyvíjet neustálý tlak na státní orgány s cílem navýšení dotačních možností. Navazujícím tématem byla národní podpora společností v zahraničí, konkrétně státem dotovaná likvidace odpadů živočišného původu v Polsku. Přehled o výši těchto národních podpor v Polsku zajistí sekretariát. Novelizace vyhlášky č. 194/2004 Sb. Podle ČSZM si navrhovaná právní úprava vyžádá zvýšené nároky na hospodářské subjekty, včetně malých a středních podnikatelů. Toto nebezpečí plyne především z některých návrhů, jež MZe ČR předkládá nad rámec legislativy EU. Tyto návrhy v případě schválení budou znamenat nezbytné zásahy do technologií a pracovních postupů provozovatelů jatek a konkurenční znevýhodnění těchto subjektů vůči srovnatelným podnikatelům z jiných zemí EU. ČSZM zároveň odmítá odůvodnění některých návrhů, jež za důvod označují zjištění kontrolní mise ES. ČSZM je toho názoru, že pokud zaznamenaná zjištění kontrolní mise ES přímo nevyplývají z platné legislativy EU, jedná se pouze o doporučení komisařů, která nemusí být Českou republikou legislativně ošetřena. Schvalování klasifikačních přístrojů 1. DOT Uherské Hradiště: Prioritou ČSZM stále zůstává akreditace obou navrhovaných metod formou novelizace Rozhodnutí Komise 2005/1/ES (pozn.: prozatím budou tyto metody uvedeny pouze v novelizované vyhlášce 194/2004 Sb.) 2. ULTRA-FOM 300 pro klasifikaci JUT prasat: SCHPČM v současné době poukazuje na možnou nepřesnost tohoto přístroje. Technologie je ovšem pro ČR akreditována Evropskou komisí a používá ji zde cca 50 % porážkových kapacit s legislativně stanovenou povinností klasifikace. Z toho důvodu ČSZM odmítá unáhlená řešení a v rámci jednání zainteresovaných stran na MZe ČR přislíbil organizační pomoc při objasňování údajů předložených ze strany SCHPČM. Tato činnost je nyní zajišťována ve spolupráci s členskými společnostmi ČSZM a dánským výrobcem technologie (SFK). MZe ČR souběžně tuto problematiku komunikuje s Českým metrologickým institutem. 3. ULTRA-FOM 300 pro klasifikaci nevykolených těl: Diskuze o klasifikaci nevykolených těl jatečných prasat před kruponováním byla dočasně pozastavena z důvodu výše popsaných problémů spojených s používáním přístroje ULTRA-FOM 300 pro klasifikaci JUT. Vyšetřování histologických a chemických parametrů MV v akreditovaných laboratořích. Dne se v Kroměříži uskutečnilo jednání ČSZM se zástupci SVS ČR, státních veterinárních ústavů a určených akreditovaných laboratoří. V rámci tohoto jednání byla diskutována problematika rozdílnosti výsledků při vyšetření identických vzorků masných výrobků v různých laboratořích SVÚ a vazba na nápravná opatření přijímaná kontrolními orgány při inspekcích v obchodní síti. Zástupci ČSZM prezentovali materiály dokladující rozdílnost výsledků při vyšetření identických vzorků masných výrobků v různých veterinárních laboratořích. V současné době je oblast označování MV a kvalitativních požadavků na masné výrobky popisována vyhláškou MZe ČR č. 326/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na rozdílnost laboratorních výsledků zástupci SVS ČR a SVÚ reagovali na prezentované údaje a rozdělili výklad k uvedené problematice do dvou částí: 1. vyšetřování MV na přítomnost cizích bílkovin a úlomků kostí, 2. chemické vyšetření MV (obsah tuku, soli, čistých svalových bílkovin, aw). Závěry jednání: 1. MVDr. Brychta připraví pro SVS ČR doporučení ve věci interpretace výsledků vyšetření. V případě obou výše popsaných vyšetření by měla být dodržena zásada ověřeného vyšetření za účelem konfirmace zjištěných výsledků. Pozitivní výsledky i po provedení konfirmace musí mít pouze pomocný charakter a součinnost s pracovníky veterinárního dozoru je pro další postup kontrolních orgánů zcela nezbytná. Náklady na konfirmační vyšetření by měl v případě pozitivního výsledku nést výrobce, v případě negativního výsledku pak příslušný kontrolní orgán. 2. Vzhledem k tomu, že stanovení obsahu ČSB v trvanlivých masných výrobcích vykazuje relativně vysokou míru nepřesnosti a jelikož pro tento druh výrobků jsou postačujícími kvalitativními parametry obsah tuku a aw, bude v rámci připravované novelizace vyhlášky č. 326/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvážena ze strany SVS ČR podpora pro vypuštění nebo úpravu tohoto parametru ze sledovaných požadavků. 3. MVDr. Brychta ve spolupráci s MVDr. Kameníkem připraví odborný článek, který bude tuto problematiku vysvětlovat a umožní lepší informovanost výrobců. Propagace masných výrobků testy MF Dnes Členové P a DR vyjádřili rozhořčení nad sílícím tlakem médií (MF Dnes) na české výrobce potravin, zejména masných výrobků. V komentářích redaktorů MF Dnes k provedeným testům kvality masných výrobků jsou opakovaně používány tendenční formulace, které se často opírají o subjektivní, neodborný názor konkrétního redaktora. Tímto přístupem MF Dnes podkopává snahu MZe ČR a SZIF o propagaci českých výrobků plynoucí z prostředků státního rozpočtu a navíc uvádí spotřebitele v domnění, že české výrobky jsou kvalitativně horší nežli výrobky zahraniční. V této souvislosti členové P a DR zdůrazňují, že MF Dnes je v rukách zahraničního kapitálu, a proto existuje podezření, že výrobky zahraničních výrobců jsou cíleně zvýhodňovány tím, že jsou do testu zařazovány z podstatně vyšších cenových kategorií než výrobky české (srovnává se nesrovnatelné). Nadstandardně kvalitní (dražší) výrobek jsou čeští výrobci bezpochyby schopni vyrobit, nicméně tím, že maloobchodní síť vytváří poptávku zaměřenou zejména na maximálně levné tuzemské výrobky, nejsou čeští výrobci schopni své kvalitní výrobky na trh prosadit. ČSZM tudíž aktivitu MF Dnes vnímá jako snahu o poškození českých výrobců potravin. Tuto situaci bude ČSZM projednávat nejen s MF Dnes, ale i s příslušnými státními a zájmovými institucemi. Skalský dvůr 2004 Ve dnech září 2005 proběhne 7. ročník semináře Údržnost masa a masných výrobků se zaměřením na téma tepelně neopracované masné výrobky. V rámci tohoto semináře ČSZM tradičně uděluje čestná členství a Mistra oboru. Představenstvo rozhodlo o udělení nového ocenění Nejlepší propagace oboru. Dále ČSZM prověří zájem SPŠ TM o udělování ocenění Nejlepší absolvent SPŠ TM. Studijní cesta ČSZM Na základě nabídky dánské společnosti Green City přijal ČSZM nabídku zorganizování studijní cesty členských subjektů do Dánska, za účelem návštěvy veletrhu potravinářských technologií Food Tech Scandinavia a vybraných masozpracovatelských společností. Vzhledem k termínu konání veletrhu ( ) se předpokládá cca týdenní studijní cesta, která se uskuteční ve 46. týdnu t. r. pouze za předpokladu dostatečného zájmu účastníků. Předběžný zájem o účast na studijní cestě bude zaznamenávat sekretariát ČSZM do Salima 2006 Ve dnech se v Brně uskuteční 25. mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA. Nosným tématem této Salimy budou bezpečné potraviny. Na základě aktuálně připravovaných podkladových materiálů představenstvo v rámci příštího jednání P a DR rozhodne o případném zajištění expozice ČSZM. Další zasedání P a DR se uskutečnilo dne v rámci setkání představitelů SCHPČM a ČSZM. ČSZM Zájem potravinářů o získání prestižní národní značky KLASA se ztrojnásobil Státní zemědělský intervenční fond zaznamenal v minulých týdnech prudký nárůst žádostí o udělení národní značky kvality KLASA. V současné době se vyřizuje asi 150 žádostí od 30 výrobců. Ne všem výrobkům se ale nakonec podaří náročná kritéria splnit. V současné době žádá o KLASU přibližně 30 výrobců. Zvýšený zájem spojujeme především s probíhající kampaní na podporu značky KLASA a s nadcházející výstavou Země živitelka. Většina potravinářů bere Zemi živitelku jako velmi prestižní záležitost, není tedy divu, že se o KLASU zajímají právě teď, uvedla Erika Havlasová, ředitelka pověřená řízením Odboru pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu. Nejbližší slavnostní udílení značky KLASA se uskuteční na výstavě Země živitelka na konci tohoto měsíce. Výrobci pro své produkty převezmou prestižní národní značku kvality KLASA z rukou ministra zemědělství ČR Petra Zgarby. Největší zájem o udělení prestižní značky KLASA je prozatím mezi zástupci masného průmyslu. K 1. červenci 2005 se mohlo značkou KLASA pyšnit 198 masných výrobků od 32 výrobců. Velmi silné zastoupení mají rovněž produkty patřící do skupiny mléko a mléčné výrobky. Zde dosáhlo díky vysoké kvalitě na ocenění značkou KLASA k začátku července 179 výrobků z řad jogurtů, sýrů, másel, apod. Národní značka KLASA přináší výrobcům značné výhody. Mohou se zařadit do Národního programu podpory kvalitních potravin a navíc získají možnost využít aktivit Státního zemědělského intervenčního fondu, který zprostředkuje propagaci jejich kvalitních výrobků. Součástí aktivit Odboru pro Marketing Státního zemědělského intervenčního fondu je proto například propagace domácích výrobků se značkou KLASA na výstavách a veletrzích. V letošním roce již mohli spotřebitelé ochutnat vysoce kvalitní domácí potraviny například na výstavě Víno a destiláty 2005 v Praze nebo na Royal Day v britském Stoneleigh. Rostoucí znalosti značky KLASA mezi spotřebiteli využívají již také první výrobci, kteří logo KLASA zapojují v daleko větší míře do vlastních marketingových aktivit. Tento postup je logický. Lze totiž očekávat, že řada spotřebitelů bude výrobky s prověřenou kvalitou, vyrobené z nejlepších domácích surovin, při svých nákupech preferovat. Značka KLASA je udělována na tři roky, poté může být její platnost prodloužena. Výrobky označené KLASou jsou pod přísným dohledem Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Při porušení Pravidel pro udělování národní značky KLASA, například změně složení výrobku, je značka KLASA odebrána. Spotřebitelé tak mají záruku stálé kvality potravin, které kupují. Každý výrobce, který chce pro své produkty získat prestižní ocenění kvality národní značkou KLASA, musí spolu s žádostí o její udělení doložit i patřičnou dokumentaci k výrobkům. Jedním z kritérií pro udělení, je dodržení stanoveného podílu národní práce na výrobku a zároveň odpovídající množství tuzemských surovin v jeho složení. Nedílnou součástí dokumentace je také rozbor potraviny v akreditované laboratoři. Kvalitu výrobků posuzují také odborná pracoviště Ministerstva zemědělství ČR. Na jejich doporučení se návrh na udělení ocenění předkládá Odborné radě, která je prestižním orgánem garantujícím pravidla, za kterých bude značka udělována. Rada je složena z nezávislých odborníků z oblasti potravinářství a gastronomie. SZIF

Činnost veterinární služby na územíčeské republiky

Činnost veterinární služby na územíčeské republiky Činnost veterinární služby na územíčeské republiky prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc. ČZU v Praze, Fakulta tropického zemědělství 1. okruh činnosti SVS ČR Činnost rozčleněna do několika okruhů: 1. okruh

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174 612 38 Brno č.j.: SVS/2015/018441-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s. Profil Společnosti Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. ), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil.

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. prosince 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 11. 2016 do

Více

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj P a l a c k é h o t ř í d a 1 7 4 6 1 2 0 0 BRNO Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Věc: Č.j. 1013/2009/BM Vyřizuje: MVDr. Ilja Resch Dne: 3.3.2009

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. března 2017 V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 282/2014 Sb. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění spol... - znění dle 282/14 Sb. 282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA Agenda 1 Současná situace na trhu s hovězím masem 2 Marketing hovězího masa a výrobků 3 Prodej ze dvora 4 Legislativa 1 Současn

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie www.vfu.cz fvhe Den otevřených dveří 3. února 2017 posluchárna pavilonu prof. Lenfelda FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Veterinární a farmaceutická univerzita

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Hodnoticí standard. Bourání masa (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od:

Hodnoticí standard. Bourání masa (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: Bourání masa (kód: 29-021-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Řezník a uzenář Doklady potvrzující úplnou profesní kv.:

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Moravský Krumlov vydává dne 19. ledna 2004 na základě ust. 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Prodej živých zvířat z vlastního chovu

Prodej živých zvířat z vlastního chovu Prodej živých zvířat z vlastního chovu Veterinární podmínky Vodní drůbež Vodní drůbež starší 18-ti týdnů musí být doprovázena potvrzením od soukromého veterinárního lékaře, že je klinicky zdravá. Skot

Více

KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství

KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství 2006 americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) konstatoval, že mléčné a masné výrobky pocházející z klonovaného skotu, prasat, koz

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD 13.12.2012 Vyškov Hlavní úkoly Moravy, MOD v roce 2012 1. Peníze z mlékárny MILTRA B, s. r. o. 2. Bránit poklesu ceny 3. Aktivizace družstva Projekt Proč chovat mléčný skot jak

Více

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb.

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. MATERIÁLEM STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Proč vůbec existuje něco jako zákon o obchodu s reprodukčním materiálem?

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8. přednáška Systémy kvality ve výrobě potravin Doc. RNDr.

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 28. února 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Kořenící směsi a technologické přísady. www.muller-koreni.cz

Kořenící směsi a technologické přísady. www.muller-koreni.cz Kořenící směsi a technologické přísady Kořenící směsi a technologické přísady > Katalog Úvodní slovo Kořenící směsi a technologické přísady Ing. Michal Rjaško ředitel společnosti Vážený zákazníku, představujeme

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. září 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 240. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 35. schůze konané dne 10. listopadu 2005 k Návrhu nařízení Rady o společné organizaci

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. července 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.6.2016 do 30.6.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Agrární spolupráce s Ruskem

Agrární spolupráce s Ruskem Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci Agrární spolupráce s Ruskem Nikola Hrušková Zemědělská diplomatka (Rusko) Praha, Olomouc listopad 2017 1 Obsah Aktuální překážky obchodu Příležitosti - Potraviny

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem a používání českých cechovních norem Preambule Potravinářská komora České republiky spravuje české cechovní normy, které stanovují kvalitativní parametry potraviny, pro kterou je norma zpracována, a z

Více

e) ustanovuje kontaktní místa v případech, kdy je to požadováno předpisy Evropské unie, a uveřejňuje je rovněž ve Věstníku,

e) ustanovuje kontaktní místa v případech, kdy je to požadováno předpisy Evropské unie, a uveřejňuje je rovněž ve Věstníku, Ministerstvo a) projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany hospodářských zvířat, pokusných zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat, včetně zvířat v zoologických zahradách,

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 20.3.2015 2013/0433(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro mezinárodní obchod pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny. Mirko Treu, Tamara Latini

Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny. Mirko Treu, Tamara Latini Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny Mirko Treu, Tamara Latini Specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře Nařízení EP a Rady

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Hodnoticí standard. Faremní zpracovatel mléka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Faremní zpracovatel mléka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Faremní zpracovatel mléka (kód: 29-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby mléčných produktů

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 7.8.2013 Úřední věstník Evropské unie L 211/5 ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. srpna 2013 o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území

Více

ROZHODNUTÍ. (Text s významem pro EHP) (2014/199/EU)

ROZHODNUTÍ. (Text s významem pro EHP) (2014/199/EU) L 108/56 ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění přílohy prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se katarální horečky ovcí a epizootického

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 4. 2017 do 30.

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

Soudní překlad z německého jazyka. Stanovy. 1 Název a sídlo svazu

Soudní překlad z německého jazyka. Stanovy. 1 Název a sídlo svazu Soudní překlad z německého jazyka Stanovy 1 Název a sídlo svazu Název svazu zní Mezinárodní svaz barvářů (ISHV). Sídlem svazu je bydliště 1. předsedy. Svaz založili 19. července 1930 v Lipsku následující

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

128/2009 Sb. VYHLÁŠKA

128/2009 Sb. VYHLÁŠKA 128/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2009 o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty Změna: 191/2013 Sb. Ministerstvo

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne ,

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne , N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2004, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků Vláda nařizuje

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR V zemědělských provozech, zejména na jižní Moravě, vládne nervozita. Neurodilo se, a i když většina hospodářů myslí na zadní kolečka a vždy má v zásobě krmivo a osivo na horší rok, někde je situace doslova

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají Tisková zpráva Praha, 7. ledna 2014 Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za leden až listopad 2014 ukazují,

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002

USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 4. volební období 49. USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002 k Podpůrným programům zemědělství pro rok 2003, poskytovaným podle

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více