K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K létu patří kvalitní maso a masné výrobky."

Transkript

1 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky ❻ Ohlédnutí potravinářů za uplynulým rokem ❼ Živočišná výroba a masný průmysl v Kazachstánu LIST ČESKÉHO SVAZU ZPRACOVATELŮ MASA Ročník XIV. 16. srpna 2005 Cena 12 Kč Přitvrdilo u zpracovatelů Ministerstvo zemědělství v letošním roce předpokládá pokles domácí výroby vepřového masa zhruba o 8,5 procenta na tun živé hmotnosti.domácí spotřeba podle odhadů zůstane meziročně stejná, kolem tun, výrazně ale vzroste dovoz, a to z na zhruba tun. Vývoz naproti tomu zřejmě mírně klesne ze na tun, uvádí se v situační a výhledové zprávě. Podle propočtů odbytového družstva Centroodbyt letos poklesne produkce vepřového o tun. Uvádí to prezident Agrární komory Jan Veleba. Za poklesem jsou podle něj zejména nízké farmářské ceny prasat, kdy producenti dlouhodobě, v řádu tří let, prodávají převážně pod náklady. Hlavní výrobci jsou na tuto komoditu specializovaní a na ztrátovost reagují snižováním stavů prasat. Dalším faktorem je to, že po vstupu do EU sice producenti mohli začít vyvážet za vyšší ceny, zvýšil se ale i tlak dovozů a celkově vzrostlo záporné saldo v zahraničním obchodu s vepřovým masem. Podle údajů ministerstva zemědělství schodek obchodu s vepřovým masem a živými prasaty dosáhl loni poprvé v historii téměř dvě miliardy korun. Stavy chovaných zvířat v Česku stále klesají. Podle soupisu k 1. dubnu se počty skotu snížily meziročně o 2,2 procenta a stavy prasat o osm procent. Jak říká vedoucí středně velkých družstevních jatek akciové společnosti ZEAS Pod Kunětickou horou, ceny při prodeji jatečných býčků, ale i krav a jalovic jdou nahoru a to pro zpracovatelskou divizi zemědělské firmy není dobré. Společnost sice může jásat nad lepším zpeněžením skotu, ale její zpracovna naopak hořekuje. Jatky vznikly po roce 1990 a udržely se díky tomu, že se postupně modernizovala výroba a rozumně se hospodařilo. Zeas má stálé odběratele jak masa, tak hotových výrobků, jejichž sortiment čítá až na osmdesát druhů. Podle šéfa jatek Karla Kužela se ale dobře ví, co je to být pod tlakem cen u zpracovatelů. Po vstupu do Evropské unie podle něj rostly ceny především u krav a jalovic. U krav se farmářská cena až ztrojnásobila, u jalovic také podstatně vzrostla. Do velkých řetězců jatka společnosti ZEAS neprodávají, a tak nezažívají navíc tlak na co nejnižší ceny ještě od obchodníků. Zemědělci z této firmy dobře vědí, jaké jsou náklady, kam až mohou jít ceny při výkupu a za kolik může jít hotový výrobek na pulty prodejen, aby ani jedna strana nehořekovala. Zatím to není tak jednoduché a na našem trhu ve vertikále producent zpracovatel obchod vítězí silnější, a to jsou jednoznačně řetězce, které neúměrným tlakem na ceny snižují kvalitu, zejména u uzenin, a vydělávají na slabších článcích řetězce. Zákon ani jiné právní normy je v tom neomezují. Eugenie Línková Společenstvo řezníků a uzenářů okresu Chrudim Vážení čtenáři, přinášíme Vám otevřený dopis Společenstva řezníků a uzenářů okresu Chrudim. Vážený pane, vážená paní, Nejprve Vám předkládáme titulky z vybraných novinových článků: Už ani šunka nebývá ze šunky Deníky Bohemia ze dne , Masný výrobek bez masa Deset deka salámu za 3 koruny může to být ještě salám? MF Dnes ze dne Pod těmito titulky byly v uvedených tiskovinách otisknuty články, ve kterých se autoři zabývají situací na trhu českých masných výrobků. Je vysoce zarážející, že po 15 letech demokratického hospodaření s nastolením TRŽNÍHO režimu a s uplatněnými tvrdými podmínkami pro výrobce, s odvoláním na EU, jsme svědky výpadků v kvalitě masných výrobků, a spotřebitelské veřejnosti je tak předkládán názor na kvalitu práce českých výrobců. Z historických zpráv je známa vysoká jakost českých masných výrobků, které byly žádány na světových trzích, např. v USA, Švédsku, Itálii, Anglii, ale i v Orientu, a soutěžily i s výrobky sousedních zemí (Maďarsko, Rakousko, Německo...). Otevření trhu dalo vzniknout národním a nadnárodním obchodním řetězcům, které jsou vystaveny velkému konkurenčnímu boji a vystupují jako jediní ochránci spotřebitelů (a tím nízkých cen nabízeného zboží) i za cenu snížené jakosti. Vyvíjejí psychologický tlak na dodavatele, neboť požadované odběrní množství je pro výrobce tak lukrativní, že v obavách, aby Zvolená varianta: Sdílení nákladů celkové skutečné recyklace obalů Výkupní ceny za tunu: PET Kč, sklo 400 Kč, papír směs 700 Kč, lepenka Kč K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. zákazníka zajišťující velké množství výroby neztratil, přistoupí na stlačení ceny i při vědomí, že bude nucen hledat řešení v zajištění levnější náhradní suroviny a tím i snížení jakosti. To nemluvíme o určitých požadovaných BONUSECH pro akce k pořádání prodejních akcí sloužících k přilákání zákazníků. To však má Připravované sdílení nákladů celkové recyklace obalů s cílem minimalizace nákladů celého systému V uplynulých měsících byly na úrovni PK ČR projednávány možné varianty přerozdělení a úpravy výše poplatků za recyklaci obalů. Tato diskuze byla vyvolána zejména v souvislosti s novými legislativními požadavky plynoucími ze závazných předpisů EU, které stanovují základní minimální míru recyklace pro všechny materiály společně, a to ve výši 55 %. Ustupuje se tudíž od doposud aplikovaného systému, kdy náklady na recyklaci obalů byly u jednotlivých materiálů sledovány odděleně a každý z materiálů měl odtud stanovenou specifickou míru minimální recyklace. Tento nový přístup zcela logicky vyžaduje úpravu sdílení celkových nákladů recyklace obalů tak, aby byl zohledněn přínos těch oborů, které se na dosažení požadovaného limitu podílejí nejvíce, a zároveň aby byla zajištěna minimalizace nákladů celkového systému. Společnost EKOKOM byla proto požádána o provedení propočtů absolutních finančních dopadů na jednotlivé sektory, s procentickým vyjádřením nárůstů jednotlivých variant. Zástupci všech potravinářských oborů sdružených v PK ČR následně posoudili předložené varianty, z nichž žádná nemohla vyhovět veškerým zájmovým skupinám současně. Jedna z variant ale poskytla určitý prostor ke kompromisu. Tato varianta sice nevyhovuje žádné ze zúčastněných stran na 100 %, ale její negativní dopad je v dlouhodobém pohledu nejméně bolestný pro systém jako celek. i další negativní dopady, které se řetězově šíří až k prvovýrobcům, kteří trpí odbytem dobytka. Tak bychom mohli pokračovat ve výčtu postupného vlivu na likvidaci malých konkurentů živnostníků. Jsme jen malé živnostenské společenstvo, pro jehož členy je stavovská čest na prvém místě, a proto nemůžeme jen přihlížet nečinně těmto jevům, které se opakují. Jsou důkazem, že boj těch řetězců celkem snadno vítězí nad stavovskou ctí, které se dovolával prezident ČSZM Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., již na 5. semináři ve Skalském Dvoře v roce 2003, pořádaném k Údržnosti masa a masných výrobků, když uvedl:...zjednat nápravu v oboru všude tam, kde to situace vyžaduje, je nikoli pouze věc povinnosti, ale stejně tak i cti. Jsme si vědomi, že naše protesty v tom velkém soukolí moc málo znamenají, ale přesto nemůžeme na ten strmý vývoj jen koukat s PASIVNÍ REZISTENCÍ. Protože se nás bytostně dotýká současné dění, apelujeme u všech zainteresovaných na stavovskou čest: Nedopusťte, aby pokrok a věda, které v minulém století doznaly takového vzestupu, byly zneužívány. Ať jsou vyráběny levné výrobky pro obohacení trhu s využitím náhradní suroviny, ale takovéto ATRAPY jsou vedeny v samostatné skupině a nejsou slučovány s masnými výrobky. Tento boj s větrnými mlýny je nutné dovést do vítězného konce. K tomu může pomoci národní značka KLASA, kterou by bylo zapotřebí dosáhnout u všech masných výrobků, nejen u těch dražších. Jsme přesvědčeni, že české masné výrobky obstojí v zahraniční konkurenci. Budeme ještě někdy v budoucnosti nuceni číst podobné novinové články? S pozdravem Společenstvo řezníků a uzenářů okresu Chrudim Tajemník Květoslav Vladyka Starosta Josef Just Proto byla akceptovatelná většinou a přijata jedenácti hlasy členů PK ČR, přičemž dva členové se zdrželi hlasování. Je nutno zopakovat, že bylo dosaženo kompromisu, který umožnil zachovat stávající systém recyklace obalů v souladu s novými legislativními požadavky a zároveň minimalizovat celkové náklady na jeho provozování. Dopady této varianty na jednotlivé sektory ve výhledu let při stanovených výkupních cenách jsou uvedeny v přiloženém grafu. Zavedení principů zvolené varianty bude EKOKOM realizovat právě od roku Členové PK ČR i zástupce EKOKOMU současně poukázali na některé nákladové rezervy. Jedná se především o domácí firmy, které poplatky na recyklaci obalů neodvádějí, nebo zkreslují jejich výši. Dále jde o společnosti dovážející potraviny ze zahraničí. U nich je obtížné zajistit, aby se na systému recyklace odpovídajícím způsobem finančně podílely. Členové PK ČR proto vznesli požadavek směrem k výkonným orgánům komory na prověření možností, jak poplatky v těchto případech důsledněji od společností vybírat. Společné stanovisko členů PK ČR uvádí, že výše popsané postupy, jež na jednu stranu zvýhodňují určité firmy v konkurenčním boji a na stranu druhou zvyšují finanční zatížení společností zapojených do systému recyklace obalů, lze kvalifikovat jako nekalou soutěž. ČSZM

2 2 Z DOMOVA AKTUÁLNĚ Bezpečnost spotřebitelů především Státní veterinární dozor v místech určení, tj. tam, kam jsou zásilky veterinárního zboží adresovány, je u nás plně funkční, a to i v podmínkách tzv. intrakomunitárního trhu, (to znamená, že za splnění veterinárních podmínek je možný mezi členskými zeměmi EU volný obchod). Dokládá to i případ z pondělí , kdy v chebském masokombinátu veterinární kontrola zjistila u části zásilky hovězích čtvrtí z Polska ze závodu v Siewierz Dziewki následující nedostatky. Část zásilky hovězích čtvrtí byla povrchově znečištěna a na některých čtvrtích byla nedostatečně odstraněna mícha, což je v rozporu s ochrannými opatřeními proti BSE, tato povinnost je i zakotvena ve veterinární legislativě všech členských zemí EU. Proto krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj pochopitelně okamžitě rozhodla o vrácení do místa odeslání masnému závodu v Siewierz Dziewki v Polsku hovězí čtvrtě, u kterých nebyla odstraněna mícha, a to o celkové hmotnosti 1 334,3 kg. Je to tedy část z celkové zásilky kg. Proto oznámila Státní veterinární správa ČR tuto skutečnost ostatním členským zemím EU systémem rychlého varování RASFF: vrácení zásilky hovězích čtvrtí o hmotnosti 1 334,3 kg. Jak je z uvedeného zřejmé, i tento případ dokazuje, že se naši občané mohou na systém státního veterinárního dozoru spolehnout. Zároveň je na zjištěném příkladu nevhodně ošetřeného a udržovaného masa patrné, že je veterinární dozor v místech určení nutný. Spolupráce s Francií dobrá Kontrolní systémy v členských zemích fungují tak, aby se spotřebitelům nedostalo na stůl nic závadného. Lze to doložit na příkladu dobré spolupráce s francouzskou stranou. Dne informoval Loic Evain, zástupce ředitele pro Zdravotní bezpečnost potravin francouzské Veterinární správy, Státní veterinární správu ČR o omylu v expedici masa do ČR. Sledování zoonóz nemocí přenosných ze zvířat na lidi a naopak je čím dál tím přísnější. Je to i proto, že se v poslední době též uvažuje o případných možnostech vzniku nových epidemií. Příkladem může být nebezpečí aviární influenzy (ptačí chřipky), která se u nás dosud nevyskytla, což se týká i virového onemocnění SARS. Jistým rizikem může být i BSE, která je již několik let sledována, a jak se ukazuje, jsou veterinární opatření účinná. Lze obecně konstatovat, že naše republika je díky velmi dobré úrovni státního veterinárního dozoru, a tudíž i dobré zdravotní úrovni chovů hospodářských zvířat z hlediska výskytu zoonóz na tom velmi dobře. Potvrdily to dosud všechny kontrolní mise z EU. Šlo o množství kg mražené vepřové krkovice, které bylo ve Francii zablokováno z důvodu abnormálního vzhledu a zápachu. Tato veterinární zásilka omylem opustila sklad a byla doručena do mrazírny v Praze. Na základě včasného oznámení a na základě fyzického vyšetření nařídily proto vzápětí orgány státního veterinárního dozoru odeslání celé zásilky zpět francouzské firmě. Důvěra ve veterinární autority země původu veterinárního zboží je základním kamenem obchodu v rámci EU. Na této důvěře stojí intrakomunitární trh a na zmíněném příkladu lze doložit, že veterinární dozor je funkční. Funkční je i státní veterinární dozor v místech určení. V monitoringu zoonóz stále dokonaleji Však také byla ČR v loňském roce uznána orgány EU za zemi prostou celé řady nákaz hospodářských zvířat (brucelózy, leukózy a tuberkulózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat, brucelózy ovcí a koz). Klasickými zoonózami jsou například brucelóza či tuberkulóza skotu. A dokonce i pro lidi smrtelně nebezpečná vzteklina se u nás již tři roky nevyskytuje a Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) uznal ČR za zemi prostou této nebezpečné nákazy. Aby situace byla dobrá i nadále, a nebyli ohroženi lidé, ani zvířata, stále se zdokonaluje monitoring potenciálních nebezpečí. Smysl tohoto monitoringu je, že se sledují a analyzují rizika, aby bylo možné operativně přijmout odpovídající opatření. Zejména na základě Směrnice č. 99/ 2003/EEC, která je implementovaná v naší vyhlášce č. 356/2004, podléhají nově hlášení verotoxigenní Escherichia coli, kampylobakterióza a rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům. Za velmi důležité lze považovat právě sledování rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům proto, že hrozí, že by mohla selhávat léčba lidí přípravky na bázi antibiotik. Je reálné vypěstování rezistentních kmenů původců nákaz. Právě z hlediska rezistence vůči antibiotikům se sledují především Salmonelly, Escherichia coli a Campylobacter jejuni. Lidé i zvířata jsou totiž ohroženi stejnými, anebo velmi podobnými mikroorganismy. Evropský úřad EFSA (European Food Safety Authority) pak každoročně vyhodnocuje údaje z členských států a publikuje je ve výroční zprávě Zoonoses Community Report. EFSA má za úkol harmonizovat monitoring, aby získávané údaje byly srovnatelné a bylo možné na jejich základě přijímat na území celé EU stejná opatření. Samozřejmě je tento monitoring zoonóz finančně náročný, díky možnostem státního rozpočtu a pochopitelně pochopení Ministerstva zemědělství ČR jej může Státní veterinární správa uskutečňovat. Jde přece o zdraví lidí. Za první pololetí letošního roku uskutečnili inspektoři všech krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy Praha přesně dozorových akcí, při kterých zjistili 149 pochybení, na jejichž základě podali obcím podnět ke správnímu řízení. (Z toho 59 případů se týkalo hospodářských zvířat a 88 zvířat chovaných v zájmových chovech, jeden případ v zoo a jeden volně žijící zvěře). Nejčastějšími případy byly v chovech skotu a ovcí nevyhovující podmínky, nedostatečná výživa, v některých případech vedoucí ke skutečnému utrpení zvířat, popřípadě k úhynům. V zájmových chovech šlo nejčastěji o špatné podmínky chovu, nedostatečné krmení, malý prostor a podvýživa, nejčastěji se to týkalo psů a koček. Z dalších údajů za půl roku lze uvést, že kromě denních kontrol na jatkách bylo provedeno též 493 komplexních kontrol, přičemž v osmi případech byl orgány státního veterinárního dozoru podán podnět ke správnímu řízení. Zajímavé je, že prakticky všechny případy se týkaly přepravy a vykládky zvířat, nikoli samotné porážky, která byla ve všech případech shledána bez závad. Při samotné přepravě zvířat bylo pak provedeno kontrol a v osmi z třinácti případů zjištěných závad byl podán podnět ke správnímu řízení. Kromě laboratoře ve Státním veterinárním ústavu v Liberci bude moci stanovovat výši protilátek proti vzteklině a jejich rozlišení, jsou-li původu infekčního nebo postvakcinačního, u domácích masožravců, kteří se vakcinují, tedy psů, koček či fretek, i Státní veterinární ústav Praha. Vladimír Tůma, ředitel Agro-Kombinátu, z Dolního Žandova pochází, a i když se mu vrátil rodinný grunt, usedlost opravil a dal do pořádku, pole spravuje společně s dalšími stovkami hektarů v zemědělské společnosti, jíž řídí. Nechce malorolničit jako otec, fandí velkovýrobě. Na kontrol pohody zvířat 150 závad V úterý zasedal v Bruselu Stálý výbor pro potraviny a zdraví zvířat, aby projednal návrh Rozhodnutí Evropské komise, které bude novelizovat seznam laboratoří, které mohou provádět ověření vakcinace proti vzteklině. Podmínkou pro uvedení na tento seznam je úspěšně absolvovat náročný a delší dobu trvající test, který organizuje Referenční laboratoř ES francouzské Agentury pro ochranu veřejného zdraví v Nancy. Poté, co prošla tímto testem Národní referenční laboratoř ve Státním veterinárním ústavu v Liberci a je již v seznamu EU schválených laboratoří uvedena, je naší druhou laboratoří odborné pracoviště ve Státním veterinárním ústavu Praha. Pro ty, kteří se svými čtyřnohými kamarády cestují do zemí, které toto vyšetření na ověření účinnosti vakcinace (stanovení požadovaného titru protilátek) proti vzteklině požadují, to znamená, že mohou využít obou našich laboratoří. Zemědělcům z Dolního Žandova se vlastní jatky vyplácí Cheb Na Chebsku v Dolním Žandově hospodaří Agro-Kombinát. Je to společnost s ručením omezeným, která vznikla v roce 1993 privatizací větší části státního statku. Hospodaří na výměře hektarů zemědělské půdy, využívá možností pastvy, a v živočišné výrobě se zaměřuje především na chov jatečných býků. Poráží je na vlastních jatkách, dvakrát týdně zhruba 15 kusů. Provozovna je vybavena porážecí linkou a má i certifikát umožňující export masa. Máme i ekologický certifikát, říká Vladimír Tůma, ředitel a jednatel společnosti. Kvůli malému zájmu spotřebitelů o ekologické hovězí firma ale certifikátu nevyužívá, dodal. Vlastní jatky mají hned několik výhod. Nemusíme čekat na peníze za jatečná zvířata, což u masokombinátu dnes je běžně 60, ale i sto dní. Hned po porážce jdou peníze buď na účet mateřské firmy nebo té společnosti, jíž Žantovští porazili jatečné kusy. Neporáží totiž jen svůj Lze říci, že se ve spolupráci s kontrolními orgány členských zemí EU prohloubila kontrola plánů cesty při přepravě zvířat na delší vzdálenosti, zlepšila se i vzájemná informovanost, což se projevilo i na vyšší úrovni přepravců. Ti musejí splnit poměrně přísné podmínky, aby získali registraci. V ČR je nyní registrováno 480 přepravců a 1680 osob má kvalifikaci pro přepravu zvířat (úspěšně absolvovali odborné kurzy, na jejichž pořádání se též podílí i Státní veterinární správa ČR). Aby bylo možné kontrolovat přepravce na trase, nikoli jen v kontrolních bodech či místech odpočinku, je potřeba dohody s Policií ČR. Tato dohoda o spolupráci je již na světě a společné akce se plánují zejména ke konci tohoto roku. V ČR už dvě laboratoře na vzteklinu! Nakladatelství AGRAL-PRAHA V nejbližší době, asi do čtyř týdnů, vyjde rozhodnutí o schválení laboratoře v Praze v Úředním věstníku jako dodatek k Rozhodnutí 2004/233/EC a bude uvedeno i na webových stránkách EU. Pro úplnost informace uvádíme, že z členských zemí požadují potvrzení z EU uznané laboratoře o účinnosti vakcinace proti vzteklině Velká Británie, Severní Irsko, Malta a Švédsko. Do Británie, Irska a na Maltu je potřeba toto vyšetření mít 6 měsíců předem. Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině. připravuje odbornou, bohatě ilustrovanou publikaci MVDr. Josefa Radoše s názvem Řezníci a uzenáři ve světle věků. Obsah publikace se zabývá převážně organizační a hospodářskou problematikou zpracování masa v jednotlivých časových etapách. V úvodních kapitolách autor rozebírá historii oboru počínaje starým Egyptem a Římem, dále středověké události týkající se řemesla v našich historických zemích. Samostatně je rozvedena problematika řeznického a uzenářského oboru před více než sto lety v Praze, včetně jmenovitého soupisu firem. Obsah dále pokračuje řeznickými a uzenářskými praktikami v první polovině dvacátého století, vysvětlením pojmu maso jako zboží, a principy obchodu s dobytkem a masem za druhé světové války a bezprostředně po válce. Zemědělskou veřejnost by mohla zaujmout úvaha o družstevnictví v oboru obchodu s dobytkem, včetně řešení cenové stabilizace. Další kapitoly jsou věnovány oboru zpracovatelů masa v poválečném období, dále v období administrativně - direktivního řízení národního hospodářství a svobodného podnikání po roce Mimo problematiky vývoje oboru byly ještě na závěr doplněny kapitoly o nejslavnějším období chicagských jatek, věhlasu sušených šunek, historii veterinární medicíny a významu masa ve výživě člověka. Publikace bude vydána v závěru roku. Komplexní informace rádi podáme na adrese vydavatelství a nakladatelství: AGRAL-PRAHA, Hraběcí 333, Planá nad Lužnicí, tel , redakce skot. Jinak je ekonomika agrokombinátu rozdělená a jatky mají oddělené účetnictví. Je lepší přehled o výrobě a její efektivnosti. Z nejhoršího je firma venku, po privatizaci měla velké dluhy. Privatizovali jsme pět velkých farem živočišné výroby s majetkem kolem sta milionů korun a nyní přicházíme o půdu, řekl ředitel Tůma. Oblast bývalých Sudet láká Němce k nákupu půdy, a jelikož o prodeji rozhoduje výše ceny, zahraniční zájemci jednoznačně vedou. Pro ně je u nás půda stále levná a mohou si dovolit stupňovat cenovou nabídku. Pro agrokombinát není jednoduché investovat do luk a pastvin, kterých by bylo potřeba víc. Zatím má luk a pastvin na hektarů, zbytek tvoří orná půda. Výhodou společnosti jsou vlastní sila a posklizňová linka na obilí. V kombinátě si krmiva míchají proto sami, a to je přijde levněji. Celkově lze říci, že se tam hospodaří velmi úsporně a s efektem. O jatkách lze říci totéž. Text a foto Eugenie Línková

3 Z DOMOVA AKTUÁLNĚ 3 Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM, které se konalo dne ve Větrném Jeníkově, vybíráme: Sdílení nákladů na recyklaci obalů V souvislosti s aktuálně projednávaným návrhem na sdílení nákladů celkové recyklace obalů zasedal dne Výbor pro životní prostředí PKČR. Na tomto jednání byla většinou hlasů zvolena varianta, která představuje dosažení legislativně požadovaných recyklačních kvót za současného udržení nákladů na nejnižší možné úrovni. Tato varianta byla předána Řídící radě PK ČR, která pověří EKO-KOM, a. s., k realizaci zvoleného systému od roku Použití barviv při výrobě šunek Novela vyhlášky MZd ČR č. 304/2004 Sb. byla vydána s platností od V této novele vyhlášky jsou zapracovány připomínky ČSZM (upřesnění kategorií masných výrobků, při jejich výrobě je umožněno použití některých přírodních barviv + úprava podmínek použití solicích směsí). Příručka správné hygienické praxe V současné době je dokončena 3. aktualizace Pravidel správné hygienické praxe pro masnou technologii, která je k dispozici členským subjektům ČSZM. Aktuálně ČSZM rozporuje vydání Pravidel správné hygienické formou ČSN (požadavek MZe ČR) a za účelem zrušení příprav realizace tohoto záměru spolupracuje s PK ČR. Pražská šunka V souvislosti s očekávanou přihláškou registrace slovního označení Pražská šunka privátním subjektem spolupracuje ČSZM se společností Schneider MK Plzeň s. r. o. a po vzájemné dohodě je připraven využít právních služeb zprostředkovaných touto společností. Čerpání podpor z programu SAPARD a RVMZ Dne byly členským subjektům zaslány údaje Státního zemědělského intervenčního fondu o čerpání a administraci podpor z programu SAPARD a RVMZ (Opatření 1.2.) ze strany masozpracovatelských a drůbežářských společností. Na toto téma navázala diskuze o výši celkových disponibilních prostředků z podpůrných programů ve srovnání s ostatními novými členskými státy EU. Bylo konstatováno, že konkurenční hrozbu mohou představovat zejména společnosti na Slovensku a v Polsku, které čerpají podpory v několikanásobné výši v porovnání s tuzemskými podniky. V opozici stojí argument, který poukazuje na nedostatečnou připravenost (nevyhovující finanční zdraví) českých společností na čerpání prostředků v aktuálně dostupném objemu. Závěrem této diskuze bylo konstatování, že ČSZM musí ve spolupráci s PK ČR vyvíjet neustálý tlak na státní orgány s cílem navýšení dotačních možností. Navazujícím tématem byla národní podpora společností v zahraničí, konkrétně státem dotovaná likvidace odpadů živočišného původu v Polsku. Přehled o výši těchto národních podpor v Polsku zajistí sekretariát. Novelizace vyhlášky č. 194/2004 Sb. Podle ČSZM si navrhovaná právní úprava vyžádá zvýšené nároky na hospodářské subjekty, včetně malých a středních podnikatelů. Toto nebezpečí plyne především z některých návrhů, jež MZe ČR předkládá nad rámec legislativy EU. Tyto návrhy v případě schválení budou znamenat nezbytné zásahy do technologií a pracovních postupů provozovatelů jatek a konkurenční znevýhodnění těchto subjektů vůči srovnatelným podnikatelům z jiných zemí EU. ČSZM zároveň odmítá odůvodnění některých návrhů, jež za důvod označují zjištění kontrolní mise ES. ČSZM je toho názoru, že pokud zaznamenaná zjištění kontrolní mise ES přímo nevyplývají z platné legislativy EU, jedná se pouze o doporučení komisařů, která nemusí být Českou republikou legislativně ošetřena. Schvalování klasifikačních přístrojů 1. DOT Uherské Hradiště: Prioritou ČSZM stále zůstává akreditace obou navrhovaných metod formou novelizace Rozhodnutí Komise 2005/1/ES (pozn.: prozatím budou tyto metody uvedeny pouze v novelizované vyhlášce 194/2004 Sb.) 2. ULTRA-FOM 300 pro klasifikaci JUT prasat: SCHPČM v současné době poukazuje na možnou nepřesnost tohoto přístroje. Technologie je ovšem pro ČR akreditována Evropskou komisí a používá ji zde cca 50 % porážkových kapacit s legislativně stanovenou povinností klasifikace. Z toho důvodu ČSZM odmítá unáhlená řešení a v rámci jednání zainteresovaných stran na MZe ČR přislíbil organizační pomoc při objasňování údajů předložených ze strany SCHPČM. Tato činnost je nyní zajišťována ve spolupráci s členskými společnostmi ČSZM a dánským výrobcem technologie (SFK). MZe ČR souběžně tuto problematiku komunikuje s Českým metrologickým institutem. 3. ULTRA-FOM 300 pro klasifikaci nevykolených těl: Diskuze o klasifikaci nevykolených těl jatečných prasat před kruponováním byla dočasně pozastavena z důvodu výše popsaných problémů spojených s používáním přístroje ULTRA-FOM 300 pro klasifikaci JUT. Vyšetřování histologických a chemických parametrů MV v akreditovaných laboratořích. Dne se v Kroměříži uskutečnilo jednání ČSZM se zástupci SVS ČR, státních veterinárních ústavů a určených akreditovaných laboratoří. V rámci tohoto jednání byla diskutována problematika rozdílnosti výsledků při vyšetření identických vzorků masných výrobků v různých laboratořích SVÚ a vazba na nápravná opatření přijímaná kontrolními orgány při inspekcích v obchodní síti. Zástupci ČSZM prezentovali materiály dokladující rozdílnost výsledků při vyšetření identických vzorků masných výrobků v různých veterinárních laboratořích. V současné době je oblast označování MV a kvalitativních požadavků na masné výrobky popisována vyhláškou MZe ČR č. 326/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na rozdílnost laboratorních výsledků zástupci SVS ČR a SVÚ reagovali na prezentované údaje a rozdělili výklad k uvedené problematice do dvou částí: 1. vyšetřování MV na přítomnost cizích bílkovin a úlomků kostí, 2. chemické vyšetření MV (obsah tuku, soli, čistých svalových bílkovin, aw). Závěry jednání: 1. MVDr. Brychta připraví pro SVS ČR doporučení ve věci interpretace výsledků vyšetření. V případě obou výše popsaných vyšetření by měla být dodržena zásada ověřeného vyšetření za účelem konfirmace zjištěných výsledků. Pozitivní výsledky i po provedení konfirmace musí mít pouze pomocný charakter a součinnost s pracovníky veterinárního dozoru je pro další postup kontrolních orgánů zcela nezbytná. Náklady na konfirmační vyšetření by měl v případě pozitivního výsledku nést výrobce, v případě negativního výsledku pak příslušný kontrolní orgán. 2. Vzhledem k tomu, že stanovení obsahu ČSB v trvanlivých masných výrobcích vykazuje relativně vysokou míru nepřesnosti a jelikož pro tento druh výrobků jsou postačujícími kvalitativními parametry obsah tuku a aw, bude v rámci připravované novelizace vyhlášky č. 326/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvážena ze strany SVS ČR podpora pro vypuštění nebo úpravu tohoto parametru ze sledovaných požadavků. 3. MVDr. Brychta ve spolupráci s MVDr. Kameníkem připraví odborný článek, který bude tuto problematiku vysvětlovat a umožní lepší informovanost výrobců. Propagace masných výrobků testy MF Dnes Členové P a DR vyjádřili rozhořčení nad sílícím tlakem médií (MF Dnes) na české výrobce potravin, zejména masných výrobků. V komentářích redaktorů MF Dnes k provedeným testům kvality masných výrobků jsou opakovaně používány tendenční formulace, které se často opírají o subjektivní, neodborný názor konkrétního redaktora. Tímto přístupem MF Dnes podkopává snahu MZe ČR a SZIF o propagaci českých výrobků plynoucí z prostředků státního rozpočtu a navíc uvádí spotřebitele v domnění, že české výrobky jsou kvalitativně horší nežli výrobky zahraniční. V této souvislosti členové P a DR zdůrazňují, že MF Dnes je v rukách zahraničního kapitálu, a proto existuje podezření, že výrobky zahraničních výrobců jsou cíleně zvýhodňovány tím, že jsou do testu zařazovány z podstatně vyšších cenových kategorií než výrobky české (srovnává se nesrovnatelné). Nadstandardně kvalitní (dražší) výrobek jsou čeští výrobci bezpochyby schopni vyrobit, nicméně tím, že maloobchodní síť vytváří poptávku zaměřenou zejména na maximálně levné tuzemské výrobky, nejsou čeští výrobci schopni své kvalitní výrobky na trh prosadit. ČSZM tudíž aktivitu MF Dnes vnímá jako snahu o poškození českých výrobců potravin. Tuto situaci bude ČSZM projednávat nejen s MF Dnes, ale i s příslušnými státními a zájmovými institucemi. Skalský dvůr 2004 Ve dnech září 2005 proběhne 7. ročník semináře Údržnost masa a masných výrobků se zaměřením na téma tepelně neopracované masné výrobky. V rámci tohoto semináře ČSZM tradičně uděluje čestná členství a Mistra oboru. Představenstvo rozhodlo o udělení nového ocenění Nejlepší propagace oboru. Dále ČSZM prověří zájem SPŠ TM o udělování ocenění Nejlepší absolvent SPŠ TM. Studijní cesta ČSZM Na základě nabídky dánské společnosti Green City přijal ČSZM nabídku zorganizování studijní cesty členských subjektů do Dánska, za účelem návštěvy veletrhu potravinářských technologií Food Tech Scandinavia a vybraných masozpracovatelských společností. Vzhledem k termínu konání veletrhu ( ) se předpokládá cca týdenní studijní cesta, která se uskuteční ve 46. týdnu t. r. pouze za předpokladu dostatečného zájmu účastníků. Předběžný zájem o účast na studijní cestě bude zaznamenávat sekretariát ČSZM do Salima 2006 Ve dnech se v Brně uskuteční 25. mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA. Nosným tématem této Salimy budou bezpečné potraviny. Na základě aktuálně připravovaných podkladových materiálů představenstvo v rámci příštího jednání P a DR rozhodne o případném zajištění expozice ČSZM. Další zasedání P a DR se uskutečnilo dne v rámci setkání představitelů SCHPČM a ČSZM. ČSZM Zájem potravinářů o získání prestižní národní značky KLASA se ztrojnásobil Státní zemědělský intervenční fond zaznamenal v minulých týdnech prudký nárůst žádostí o udělení národní značky kvality KLASA. V současné době se vyřizuje asi 150 žádostí od 30 výrobců. Ne všem výrobkům se ale nakonec podaří náročná kritéria splnit. V současné době žádá o KLASU přibližně 30 výrobců. Zvýšený zájem spojujeme především s probíhající kampaní na podporu značky KLASA a s nadcházející výstavou Země živitelka. Většina potravinářů bere Zemi živitelku jako velmi prestižní záležitost, není tedy divu, že se o KLASU zajímají právě teď, uvedla Erika Havlasová, ředitelka pověřená řízením Odboru pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu. Nejbližší slavnostní udílení značky KLASA se uskuteční na výstavě Země živitelka na konci tohoto měsíce. Výrobci pro své produkty převezmou prestižní národní značku kvality KLASA z rukou ministra zemědělství ČR Petra Zgarby. Největší zájem o udělení prestižní značky KLASA je prozatím mezi zástupci masného průmyslu. K 1. červenci 2005 se mohlo značkou KLASA pyšnit 198 masných výrobků od 32 výrobců. Velmi silné zastoupení mají rovněž produkty patřící do skupiny mléko a mléčné výrobky. Zde dosáhlo díky vysoké kvalitě na ocenění značkou KLASA k začátku července 179 výrobků z řad jogurtů, sýrů, másel, apod. Národní značka KLASA přináší výrobcům značné výhody. Mohou se zařadit do Národního programu podpory kvalitních potravin a navíc získají možnost využít aktivit Státního zemědělského intervenčního fondu, který zprostředkuje propagaci jejich kvalitních výrobků. Součástí aktivit Odboru pro Marketing Státního zemědělského intervenčního fondu je proto například propagace domácích výrobků se značkou KLASA na výstavách a veletrzích. V letošním roce již mohli spotřebitelé ochutnat vysoce kvalitní domácí potraviny například na výstavě Víno a destiláty 2005 v Praze nebo na Royal Day v britském Stoneleigh. Rostoucí znalosti značky KLASA mezi spotřebiteli využívají již také první výrobci, kteří logo KLASA zapojují v daleko větší míře do vlastních marketingových aktivit. Tento postup je logický. Lze totiž očekávat, že řada spotřebitelů bude výrobky s prověřenou kvalitou, vyrobené z nejlepších domácích surovin, při svých nákupech preferovat. Značka KLASA je udělována na tři roky, poté může být její platnost prodloužena. Výrobky označené KLASou jsou pod přísným dohledem Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Při porušení Pravidel pro udělování národní značky KLASA, například změně složení výrobku, je značka KLASA odebrána. Spotřebitelé tak mají záruku stálé kvality potravin, které kupují. Každý výrobce, který chce pro své produkty získat prestižní ocenění kvality národní značkou KLASA, musí spolu s žádostí o její udělení doložit i patřičnou dokumentaci k výrobkům. Jedním z kritérií pro udělení, je dodržení stanoveného podílu národní práce na výrobku a zároveň odpovídající množství tuzemských surovin v jeho složení. Nedílnou součástí dokumentace je také rozbor potraviny v akreditované laboratoři. Kvalitu výrobků posuzují také odborná pracoviště Ministerstva zemědělství ČR. Na jejich doporučení se návrh na udělení ocenění předkládá Odborné radě, která je prestižním orgánem garantujícím pravidla, za kterých bude značka udělována. Rada je složena z nezávislých odborníků z oblasti potravinářství a gastronomie. SZIF

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc.

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc. Číslo 10 Ročník VIII 9. října 2007 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně 10 11 na 5 otázek odpovídá: Ing. Petr Cingr, ředitel divize masné výroby, AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda představenstva společnosti

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

upřednostňovat tradiční základní potraviny mléko, chleba, housky, zeleninu a naopak spotřeba masa a ovoce klesá. Při tomto trendu je

upřednostňovat tradiční základní potraviny mléko, chleba, housky, zeleninu a naopak spotřeba masa a ovoce klesá. Při tomto trendu je POTRAVINÁŘ Čeští potravináři v roce 2013 Obecné klima krize a nutnost šetřit, rostoucí dovozy, tlak na snižování cen výrobců, vysoké DPH, negativní obraz českých potravin a potravinářů v médiích, i tak

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12 ročník II., www.retailinfo.cz Člověk na dovolené nenakupuje podle letáků str. 14 Manažerem roku 2011 pro odvětví obchodu se stal Miloš Škrdlík z Brněnky str. 16 Čerstvé potraviny: strašák nebo konkurenční

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Čerstvý sortiment: kvalita na vlně. Země textilu zaslíbené. Vůně podporují. Snídaňové trendy českého. Nepodceňujte důležitost detailu

Čerstvý sortiment: kvalita na vlně. Země textilu zaslíbené. Vůně podporují. Snídaňové trendy českého. Nepodceňujte důležitost detailu ročník III., www.retailinfo.cz Čerstvý sortiment: kvalita na vlně populismu str. 14 Země textilu zaslíbené str. 20 Vůně podporují prodej str. 26 Snídaňové trendy českého zákazníka str. 30 Nepodceňujte

Více

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () TESCAN představil světový unikát Jaroslav Klíma, předseda představenstva společnosti TESCAN, s pokorou o tom, jak dojít k úspěchu www.prosperita.info

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Podnikatelská mise doprovázela předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho ofi ciální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Proč máme a budeme

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2014 ROČNÍK 4 TÉMA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 17 PROGRAMÁTOŘI MAJÍ NEJVYŠŠÍ MZDY 23 20 LET ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ OFICIÁLNÍ STATISTIKY V OSN 4 ČESKÉ MATKY

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 BRNO ČERVEN

DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 BRNO ČERVEN DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 BRNO ČERVEN 2008 Tento text je součástí ediční řady Diskusní sešity Trastu pro ekonomiku a společnost. Cílem diskusních sešitů je stimulovat širší diskusi na dané

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více