K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K létu patří kvalitní maso a masné výrobky."

Transkript

1 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky ❻ Ohlédnutí potravinářů za uplynulým rokem ❼ Živočišná výroba a masný průmysl v Kazachstánu LIST ČESKÉHO SVAZU ZPRACOVATELŮ MASA Ročník XIV. 16. srpna 2005 Cena 12 Kč Přitvrdilo u zpracovatelů Ministerstvo zemědělství v letošním roce předpokládá pokles domácí výroby vepřového masa zhruba o 8,5 procenta na tun živé hmotnosti.domácí spotřeba podle odhadů zůstane meziročně stejná, kolem tun, výrazně ale vzroste dovoz, a to z na zhruba tun. Vývoz naproti tomu zřejmě mírně klesne ze na tun, uvádí se v situační a výhledové zprávě. Podle propočtů odbytového družstva Centroodbyt letos poklesne produkce vepřového o tun. Uvádí to prezident Agrární komory Jan Veleba. Za poklesem jsou podle něj zejména nízké farmářské ceny prasat, kdy producenti dlouhodobě, v řádu tří let, prodávají převážně pod náklady. Hlavní výrobci jsou na tuto komoditu specializovaní a na ztrátovost reagují snižováním stavů prasat. Dalším faktorem je to, že po vstupu do EU sice producenti mohli začít vyvážet za vyšší ceny, zvýšil se ale i tlak dovozů a celkově vzrostlo záporné saldo v zahraničním obchodu s vepřovým masem. Podle údajů ministerstva zemědělství schodek obchodu s vepřovým masem a živými prasaty dosáhl loni poprvé v historii téměř dvě miliardy korun. Stavy chovaných zvířat v Česku stále klesají. Podle soupisu k 1. dubnu se počty skotu snížily meziročně o 2,2 procenta a stavy prasat o osm procent. Jak říká vedoucí středně velkých družstevních jatek akciové společnosti ZEAS Pod Kunětickou horou, ceny při prodeji jatečných býčků, ale i krav a jalovic jdou nahoru a to pro zpracovatelskou divizi zemědělské firmy není dobré. Společnost sice může jásat nad lepším zpeněžením skotu, ale její zpracovna naopak hořekuje. Jatky vznikly po roce 1990 a udržely se díky tomu, že se postupně modernizovala výroba a rozumně se hospodařilo. Zeas má stálé odběratele jak masa, tak hotových výrobků, jejichž sortiment čítá až na osmdesát druhů. Podle šéfa jatek Karla Kužela se ale dobře ví, co je to být pod tlakem cen u zpracovatelů. Po vstupu do Evropské unie podle něj rostly ceny především u krav a jalovic. U krav se farmářská cena až ztrojnásobila, u jalovic také podstatně vzrostla. Do velkých řetězců jatka společnosti ZEAS neprodávají, a tak nezažívají navíc tlak na co nejnižší ceny ještě od obchodníků. Zemědělci z této firmy dobře vědí, jaké jsou náklady, kam až mohou jít ceny při výkupu a za kolik může jít hotový výrobek na pulty prodejen, aby ani jedna strana nehořekovala. Zatím to není tak jednoduché a na našem trhu ve vertikále producent zpracovatel obchod vítězí silnější, a to jsou jednoznačně řetězce, které neúměrným tlakem na ceny snižují kvalitu, zejména u uzenin, a vydělávají na slabších článcích řetězce. Zákon ani jiné právní normy je v tom neomezují. Eugenie Línková Společenstvo řezníků a uzenářů okresu Chrudim Vážení čtenáři, přinášíme Vám otevřený dopis Společenstva řezníků a uzenářů okresu Chrudim. Vážený pane, vážená paní, Nejprve Vám předkládáme titulky z vybraných novinových článků: Už ani šunka nebývá ze šunky Deníky Bohemia ze dne , Masný výrobek bez masa Deset deka salámu za 3 koruny může to být ještě salám? MF Dnes ze dne Pod těmito titulky byly v uvedených tiskovinách otisknuty články, ve kterých se autoři zabývají situací na trhu českých masných výrobků. Je vysoce zarážející, že po 15 letech demokratického hospodaření s nastolením TRŽNÍHO režimu a s uplatněnými tvrdými podmínkami pro výrobce, s odvoláním na EU, jsme svědky výpadků v kvalitě masných výrobků, a spotřebitelské veřejnosti je tak předkládán názor na kvalitu práce českých výrobců. Z historických zpráv je známa vysoká jakost českých masných výrobků, které byly žádány na světových trzích, např. v USA, Švédsku, Itálii, Anglii, ale i v Orientu, a soutěžily i s výrobky sousedních zemí (Maďarsko, Rakousko, Německo...). Otevření trhu dalo vzniknout národním a nadnárodním obchodním řetězcům, které jsou vystaveny velkému konkurenčnímu boji a vystupují jako jediní ochránci spotřebitelů (a tím nízkých cen nabízeného zboží) i za cenu snížené jakosti. Vyvíjejí psychologický tlak na dodavatele, neboť požadované odběrní množství je pro výrobce tak lukrativní, že v obavách, aby Zvolená varianta: Sdílení nákladů celkové skutečné recyklace obalů Výkupní ceny za tunu: PET Kč, sklo 400 Kč, papír směs 700 Kč, lepenka Kč K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. zákazníka zajišťující velké množství výroby neztratil, přistoupí na stlačení ceny i při vědomí, že bude nucen hledat řešení v zajištění levnější náhradní suroviny a tím i snížení jakosti. To nemluvíme o určitých požadovaných BONUSECH pro akce k pořádání prodejních akcí sloužících k přilákání zákazníků. To však má Připravované sdílení nákladů celkové recyklace obalů s cílem minimalizace nákladů celého systému V uplynulých měsících byly na úrovni PK ČR projednávány možné varianty přerozdělení a úpravy výše poplatků za recyklaci obalů. Tato diskuze byla vyvolána zejména v souvislosti s novými legislativními požadavky plynoucími ze závazných předpisů EU, které stanovují základní minimální míru recyklace pro všechny materiály společně, a to ve výši 55 %. Ustupuje se tudíž od doposud aplikovaného systému, kdy náklady na recyklaci obalů byly u jednotlivých materiálů sledovány odděleně a každý z materiálů měl odtud stanovenou specifickou míru minimální recyklace. Tento nový přístup zcela logicky vyžaduje úpravu sdílení celkových nákladů recyklace obalů tak, aby byl zohledněn přínos těch oborů, které se na dosažení požadovaného limitu podílejí nejvíce, a zároveň aby byla zajištěna minimalizace nákladů celkového systému. Společnost EKOKOM byla proto požádána o provedení propočtů absolutních finančních dopadů na jednotlivé sektory, s procentickým vyjádřením nárůstů jednotlivých variant. Zástupci všech potravinářských oborů sdružených v PK ČR následně posoudili předložené varianty, z nichž žádná nemohla vyhovět veškerým zájmovým skupinám současně. Jedna z variant ale poskytla určitý prostor ke kompromisu. Tato varianta sice nevyhovuje žádné ze zúčastněných stran na 100 %, ale její negativní dopad je v dlouhodobém pohledu nejméně bolestný pro systém jako celek. i další negativní dopady, které se řetězově šíří až k prvovýrobcům, kteří trpí odbytem dobytka. Tak bychom mohli pokračovat ve výčtu postupného vlivu na likvidaci malých konkurentů živnostníků. Jsme jen malé živnostenské společenstvo, pro jehož členy je stavovská čest na prvém místě, a proto nemůžeme jen přihlížet nečinně těmto jevům, které se opakují. Jsou důkazem, že boj těch řetězců celkem snadno vítězí nad stavovskou ctí, které se dovolával prezident ČSZM Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., již na 5. semináři ve Skalském Dvoře v roce 2003, pořádaném k Údržnosti masa a masných výrobků, když uvedl:...zjednat nápravu v oboru všude tam, kde to situace vyžaduje, je nikoli pouze věc povinnosti, ale stejně tak i cti. Jsme si vědomi, že naše protesty v tom velkém soukolí moc málo znamenají, ale přesto nemůžeme na ten strmý vývoj jen koukat s PASIVNÍ REZISTENCÍ. Protože se nás bytostně dotýká současné dění, apelujeme u všech zainteresovaných na stavovskou čest: Nedopusťte, aby pokrok a věda, které v minulém století doznaly takového vzestupu, byly zneužívány. Ať jsou vyráběny levné výrobky pro obohacení trhu s využitím náhradní suroviny, ale takovéto ATRAPY jsou vedeny v samostatné skupině a nejsou slučovány s masnými výrobky. Tento boj s větrnými mlýny je nutné dovést do vítězného konce. K tomu může pomoci národní značka KLASA, kterou by bylo zapotřebí dosáhnout u všech masných výrobků, nejen u těch dražších. Jsme přesvědčeni, že české masné výrobky obstojí v zahraniční konkurenci. Budeme ještě někdy v budoucnosti nuceni číst podobné novinové články? S pozdravem Společenstvo řezníků a uzenářů okresu Chrudim Tajemník Květoslav Vladyka Starosta Josef Just Proto byla akceptovatelná většinou a přijata jedenácti hlasy členů PK ČR, přičemž dva členové se zdrželi hlasování. Je nutno zopakovat, že bylo dosaženo kompromisu, který umožnil zachovat stávající systém recyklace obalů v souladu s novými legislativními požadavky a zároveň minimalizovat celkové náklady na jeho provozování. Dopady této varianty na jednotlivé sektory ve výhledu let při stanovených výkupních cenách jsou uvedeny v přiloženém grafu. Zavedení principů zvolené varianty bude EKOKOM realizovat právě od roku Členové PK ČR i zástupce EKOKOMU současně poukázali na některé nákladové rezervy. Jedná se především o domácí firmy, které poplatky na recyklaci obalů neodvádějí, nebo zkreslují jejich výši. Dále jde o společnosti dovážející potraviny ze zahraničí. U nich je obtížné zajistit, aby se na systému recyklace odpovídajícím způsobem finančně podílely. Členové PK ČR proto vznesli požadavek směrem k výkonným orgánům komory na prověření možností, jak poplatky v těchto případech důsledněji od společností vybírat. Společné stanovisko členů PK ČR uvádí, že výše popsané postupy, jež na jednu stranu zvýhodňují určité firmy v konkurenčním boji a na stranu druhou zvyšují finanční zatížení společností zapojených do systému recyklace obalů, lze kvalifikovat jako nekalou soutěž. ČSZM

2 2 Z DOMOVA AKTUÁLNĚ Bezpečnost spotřebitelů především Státní veterinární dozor v místech určení, tj. tam, kam jsou zásilky veterinárního zboží adresovány, je u nás plně funkční, a to i v podmínkách tzv. intrakomunitárního trhu, (to znamená, že za splnění veterinárních podmínek je možný mezi členskými zeměmi EU volný obchod). Dokládá to i případ z pondělí , kdy v chebském masokombinátu veterinární kontrola zjistila u části zásilky hovězích čtvrtí z Polska ze závodu v Siewierz Dziewki následující nedostatky. Část zásilky hovězích čtvrtí byla povrchově znečištěna a na některých čtvrtích byla nedostatečně odstraněna mícha, což je v rozporu s ochrannými opatřeními proti BSE, tato povinnost je i zakotvena ve veterinární legislativě všech členských zemí EU. Proto krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj pochopitelně okamžitě rozhodla o vrácení do místa odeslání masnému závodu v Siewierz Dziewki v Polsku hovězí čtvrtě, u kterých nebyla odstraněna mícha, a to o celkové hmotnosti 1 334,3 kg. Je to tedy část z celkové zásilky kg. Proto oznámila Státní veterinární správa ČR tuto skutečnost ostatním členským zemím EU systémem rychlého varování RASFF: vrácení zásilky hovězích čtvrtí o hmotnosti 1 334,3 kg. Jak je z uvedeného zřejmé, i tento případ dokazuje, že se naši občané mohou na systém státního veterinárního dozoru spolehnout. Zároveň je na zjištěném příkladu nevhodně ošetřeného a udržovaného masa patrné, že je veterinární dozor v místech určení nutný. Spolupráce s Francií dobrá Kontrolní systémy v členských zemích fungují tak, aby se spotřebitelům nedostalo na stůl nic závadného. Lze to doložit na příkladu dobré spolupráce s francouzskou stranou. Dne informoval Loic Evain, zástupce ředitele pro Zdravotní bezpečnost potravin francouzské Veterinární správy, Státní veterinární správu ČR o omylu v expedici masa do ČR. Sledování zoonóz nemocí přenosných ze zvířat na lidi a naopak je čím dál tím přísnější. Je to i proto, že se v poslední době též uvažuje o případných možnostech vzniku nových epidemií. Příkladem může být nebezpečí aviární influenzy (ptačí chřipky), která se u nás dosud nevyskytla, což se týká i virového onemocnění SARS. Jistým rizikem může být i BSE, která je již několik let sledována, a jak se ukazuje, jsou veterinární opatření účinná. Lze obecně konstatovat, že naše republika je díky velmi dobré úrovni státního veterinárního dozoru, a tudíž i dobré zdravotní úrovni chovů hospodářských zvířat z hlediska výskytu zoonóz na tom velmi dobře. Potvrdily to dosud všechny kontrolní mise z EU. Šlo o množství kg mražené vepřové krkovice, které bylo ve Francii zablokováno z důvodu abnormálního vzhledu a zápachu. Tato veterinární zásilka omylem opustila sklad a byla doručena do mrazírny v Praze. Na základě včasného oznámení a na základě fyzického vyšetření nařídily proto vzápětí orgány státního veterinárního dozoru odeslání celé zásilky zpět francouzské firmě. Důvěra ve veterinární autority země původu veterinárního zboží je základním kamenem obchodu v rámci EU. Na této důvěře stojí intrakomunitární trh a na zmíněném příkladu lze doložit, že veterinární dozor je funkční. Funkční je i státní veterinární dozor v místech určení. V monitoringu zoonóz stále dokonaleji Však také byla ČR v loňském roce uznána orgány EU za zemi prostou celé řady nákaz hospodářských zvířat (brucelózy, leukózy a tuberkulózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat, brucelózy ovcí a koz). Klasickými zoonózami jsou například brucelóza či tuberkulóza skotu. A dokonce i pro lidi smrtelně nebezpečná vzteklina se u nás již tři roky nevyskytuje a Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) uznal ČR za zemi prostou této nebezpečné nákazy. Aby situace byla dobrá i nadále, a nebyli ohroženi lidé, ani zvířata, stále se zdokonaluje monitoring potenciálních nebezpečí. Smysl tohoto monitoringu je, že se sledují a analyzují rizika, aby bylo možné operativně přijmout odpovídající opatření. Zejména na základě Směrnice č. 99/ 2003/EEC, která je implementovaná v naší vyhlášce č. 356/2004, podléhají nově hlášení verotoxigenní Escherichia coli, kampylobakterióza a rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům. Za velmi důležité lze považovat právě sledování rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům proto, že hrozí, že by mohla selhávat léčba lidí přípravky na bázi antibiotik. Je reálné vypěstování rezistentních kmenů původců nákaz. Právě z hlediska rezistence vůči antibiotikům se sledují především Salmonelly, Escherichia coli a Campylobacter jejuni. Lidé i zvířata jsou totiž ohroženi stejnými, anebo velmi podobnými mikroorganismy. Evropský úřad EFSA (European Food Safety Authority) pak každoročně vyhodnocuje údaje z členských států a publikuje je ve výroční zprávě Zoonoses Community Report. EFSA má za úkol harmonizovat monitoring, aby získávané údaje byly srovnatelné a bylo možné na jejich základě přijímat na území celé EU stejná opatření. Samozřejmě je tento monitoring zoonóz finančně náročný, díky možnostem státního rozpočtu a pochopitelně pochopení Ministerstva zemědělství ČR jej může Státní veterinární správa uskutečňovat. Jde přece o zdraví lidí. Za první pololetí letošního roku uskutečnili inspektoři všech krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy Praha přesně dozorových akcí, při kterých zjistili 149 pochybení, na jejichž základě podali obcím podnět ke správnímu řízení. (Z toho 59 případů se týkalo hospodářských zvířat a 88 zvířat chovaných v zájmových chovech, jeden případ v zoo a jeden volně žijící zvěře). Nejčastějšími případy byly v chovech skotu a ovcí nevyhovující podmínky, nedostatečná výživa, v některých případech vedoucí ke skutečnému utrpení zvířat, popřípadě k úhynům. V zájmových chovech šlo nejčastěji o špatné podmínky chovu, nedostatečné krmení, malý prostor a podvýživa, nejčastěji se to týkalo psů a koček. Z dalších údajů za půl roku lze uvést, že kromě denních kontrol na jatkách bylo provedeno též 493 komplexních kontrol, přičemž v osmi případech byl orgány státního veterinárního dozoru podán podnět ke správnímu řízení. Zajímavé je, že prakticky všechny případy se týkaly přepravy a vykládky zvířat, nikoli samotné porážky, která byla ve všech případech shledána bez závad. Při samotné přepravě zvířat bylo pak provedeno kontrol a v osmi z třinácti případů zjištěných závad byl podán podnět ke správnímu řízení. Kromě laboratoře ve Státním veterinárním ústavu v Liberci bude moci stanovovat výši protilátek proti vzteklině a jejich rozlišení, jsou-li původu infekčního nebo postvakcinačního, u domácích masožravců, kteří se vakcinují, tedy psů, koček či fretek, i Státní veterinární ústav Praha. Vladimír Tůma, ředitel Agro-Kombinátu, z Dolního Žandova pochází, a i když se mu vrátil rodinný grunt, usedlost opravil a dal do pořádku, pole spravuje společně s dalšími stovkami hektarů v zemědělské společnosti, jíž řídí. Nechce malorolničit jako otec, fandí velkovýrobě. Na kontrol pohody zvířat 150 závad V úterý zasedal v Bruselu Stálý výbor pro potraviny a zdraví zvířat, aby projednal návrh Rozhodnutí Evropské komise, které bude novelizovat seznam laboratoří, které mohou provádět ověření vakcinace proti vzteklině. Podmínkou pro uvedení na tento seznam je úspěšně absolvovat náročný a delší dobu trvající test, který organizuje Referenční laboratoř ES francouzské Agentury pro ochranu veřejného zdraví v Nancy. Poté, co prošla tímto testem Národní referenční laboratoř ve Státním veterinárním ústavu v Liberci a je již v seznamu EU schválených laboratoří uvedena, je naší druhou laboratoří odborné pracoviště ve Státním veterinárním ústavu Praha. Pro ty, kteří se svými čtyřnohými kamarády cestují do zemí, které toto vyšetření na ověření účinnosti vakcinace (stanovení požadovaného titru protilátek) proti vzteklině požadují, to znamená, že mohou využít obou našich laboratoří. Zemědělcům z Dolního Žandova se vlastní jatky vyplácí Cheb Na Chebsku v Dolním Žandově hospodaří Agro-Kombinát. Je to společnost s ručením omezeným, která vznikla v roce 1993 privatizací větší části státního statku. Hospodaří na výměře hektarů zemědělské půdy, využívá možností pastvy, a v živočišné výrobě se zaměřuje především na chov jatečných býků. Poráží je na vlastních jatkách, dvakrát týdně zhruba 15 kusů. Provozovna je vybavena porážecí linkou a má i certifikát umožňující export masa. Máme i ekologický certifikát, říká Vladimír Tůma, ředitel a jednatel společnosti. Kvůli malému zájmu spotřebitelů o ekologické hovězí firma ale certifikátu nevyužívá, dodal. Vlastní jatky mají hned několik výhod. Nemusíme čekat na peníze za jatečná zvířata, což u masokombinátu dnes je běžně 60, ale i sto dní. Hned po porážce jdou peníze buď na účet mateřské firmy nebo té společnosti, jíž Žantovští porazili jatečné kusy. Neporáží totiž jen svůj Lze říci, že se ve spolupráci s kontrolními orgány členských zemí EU prohloubila kontrola plánů cesty při přepravě zvířat na delší vzdálenosti, zlepšila se i vzájemná informovanost, což se projevilo i na vyšší úrovni přepravců. Ti musejí splnit poměrně přísné podmínky, aby získali registraci. V ČR je nyní registrováno 480 přepravců a 1680 osob má kvalifikaci pro přepravu zvířat (úspěšně absolvovali odborné kurzy, na jejichž pořádání se též podílí i Státní veterinární správa ČR). Aby bylo možné kontrolovat přepravce na trase, nikoli jen v kontrolních bodech či místech odpočinku, je potřeba dohody s Policií ČR. Tato dohoda o spolupráci je již na světě a společné akce se plánují zejména ke konci tohoto roku. V ČR už dvě laboratoře na vzteklinu! Nakladatelství AGRAL-PRAHA V nejbližší době, asi do čtyř týdnů, vyjde rozhodnutí o schválení laboratoře v Praze v Úředním věstníku jako dodatek k Rozhodnutí 2004/233/EC a bude uvedeno i na webových stránkách EU. Pro úplnost informace uvádíme, že z členských zemí požadují potvrzení z EU uznané laboratoře o účinnosti vakcinace proti vzteklině Velká Británie, Severní Irsko, Malta a Švédsko. Do Británie, Irska a na Maltu je potřeba toto vyšetření mít 6 měsíců předem. Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině. připravuje odbornou, bohatě ilustrovanou publikaci MVDr. Josefa Radoše s názvem Řezníci a uzenáři ve světle věků. Obsah publikace se zabývá převážně organizační a hospodářskou problematikou zpracování masa v jednotlivých časových etapách. V úvodních kapitolách autor rozebírá historii oboru počínaje starým Egyptem a Římem, dále středověké události týkající se řemesla v našich historických zemích. Samostatně je rozvedena problematika řeznického a uzenářského oboru před více než sto lety v Praze, včetně jmenovitého soupisu firem. Obsah dále pokračuje řeznickými a uzenářskými praktikami v první polovině dvacátého století, vysvětlením pojmu maso jako zboží, a principy obchodu s dobytkem a masem za druhé světové války a bezprostředně po válce. Zemědělskou veřejnost by mohla zaujmout úvaha o družstevnictví v oboru obchodu s dobytkem, včetně řešení cenové stabilizace. Další kapitoly jsou věnovány oboru zpracovatelů masa v poválečném období, dále v období administrativně - direktivního řízení národního hospodářství a svobodného podnikání po roce Mimo problematiky vývoje oboru byly ještě na závěr doplněny kapitoly o nejslavnějším období chicagských jatek, věhlasu sušených šunek, historii veterinární medicíny a významu masa ve výživě člověka. Publikace bude vydána v závěru roku. Komplexní informace rádi podáme na adrese vydavatelství a nakladatelství: AGRAL-PRAHA, Hraběcí 333, Planá nad Lužnicí, tel , redakce skot. Jinak je ekonomika agrokombinátu rozdělená a jatky mají oddělené účetnictví. Je lepší přehled o výrobě a její efektivnosti. Z nejhoršího je firma venku, po privatizaci měla velké dluhy. Privatizovali jsme pět velkých farem živočišné výroby s majetkem kolem sta milionů korun a nyní přicházíme o půdu, řekl ředitel Tůma. Oblast bývalých Sudet láká Němce k nákupu půdy, a jelikož o prodeji rozhoduje výše ceny, zahraniční zájemci jednoznačně vedou. Pro ně je u nás půda stále levná a mohou si dovolit stupňovat cenovou nabídku. Pro agrokombinát není jednoduché investovat do luk a pastvin, kterých by bylo potřeba víc. Zatím má luk a pastvin na hektarů, zbytek tvoří orná půda. Výhodou společnosti jsou vlastní sila a posklizňová linka na obilí. V kombinátě si krmiva míchají proto sami, a to je přijde levněji. Celkově lze říci, že se tam hospodaří velmi úsporně a s efektem. O jatkách lze říci totéž. Text a foto Eugenie Línková

3 Z DOMOVA AKTUÁLNĚ 3 Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM, které se konalo dne ve Větrném Jeníkově, vybíráme: Sdílení nákladů na recyklaci obalů V souvislosti s aktuálně projednávaným návrhem na sdílení nákladů celkové recyklace obalů zasedal dne Výbor pro životní prostředí PKČR. Na tomto jednání byla většinou hlasů zvolena varianta, která představuje dosažení legislativně požadovaných recyklačních kvót za současného udržení nákladů na nejnižší možné úrovni. Tato varianta byla předána Řídící radě PK ČR, která pověří EKO-KOM, a. s., k realizaci zvoleného systému od roku Použití barviv při výrobě šunek Novela vyhlášky MZd ČR č. 304/2004 Sb. byla vydána s platností od V této novele vyhlášky jsou zapracovány připomínky ČSZM (upřesnění kategorií masných výrobků, při jejich výrobě je umožněno použití některých přírodních barviv + úprava podmínek použití solicích směsí). Příručka správné hygienické praxe V současné době je dokončena 3. aktualizace Pravidel správné hygienické praxe pro masnou technologii, která je k dispozici členským subjektům ČSZM. Aktuálně ČSZM rozporuje vydání Pravidel správné hygienické formou ČSN (požadavek MZe ČR) a za účelem zrušení příprav realizace tohoto záměru spolupracuje s PK ČR. Pražská šunka V souvislosti s očekávanou přihláškou registrace slovního označení Pražská šunka privátním subjektem spolupracuje ČSZM se společností Schneider MK Plzeň s. r. o. a po vzájemné dohodě je připraven využít právních služeb zprostředkovaných touto společností. Čerpání podpor z programu SAPARD a RVMZ Dne byly členským subjektům zaslány údaje Státního zemědělského intervenčního fondu o čerpání a administraci podpor z programu SAPARD a RVMZ (Opatření 1.2.) ze strany masozpracovatelských a drůbežářských společností. Na toto téma navázala diskuze o výši celkových disponibilních prostředků z podpůrných programů ve srovnání s ostatními novými členskými státy EU. Bylo konstatováno, že konkurenční hrozbu mohou představovat zejména společnosti na Slovensku a v Polsku, které čerpají podpory v několikanásobné výši v porovnání s tuzemskými podniky. V opozici stojí argument, který poukazuje na nedostatečnou připravenost (nevyhovující finanční zdraví) českých společností na čerpání prostředků v aktuálně dostupném objemu. Závěrem této diskuze bylo konstatování, že ČSZM musí ve spolupráci s PK ČR vyvíjet neustálý tlak na státní orgány s cílem navýšení dotačních možností. Navazujícím tématem byla národní podpora společností v zahraničí, konkrétně státem dotovaná likvidace odpadů živočišného původu v Polsku. Přehled o výši těchto národních podpor v Polsku zajistí sekretariát. Novelizace vyhlášky č. 194/2004 Sb. Podle ČSZM si navrhovaná právní úprava vyžádá zvýšené nároky na hospodářské subjekty, včetně malých a středních podnikatelů. Toto nebezpečí plyne především z některých návrhů, jež MZe ČR předkládá nad rámec legislativy EU. Tyto návrhy v případě schválení budou znamenat nezbytné zásahy do technologií a pracovních postupů provozovatelů jatek a konkurenční znevýhodnění těchto subjektů vůči srovnatelným podnikatelům z jiných zemí EU. ČSZM zároveň odmítá odůvodnění některých návrhů, jež za důvod označují zjištění kontrolní mise ES. ČSZM je toho názoru, že pokud zaznamenaná zjištění kontrolní mise ES přímo nevyplývají z platné legislativy EU, jedná se pouze o doporučení komisařů, která nemusí být Českou republikou legislativně ošetřena. Schvalování klasifikačních přístrojů 1. DOT Uherské Hradiště: Prioritou ČSZM stále zůstává akreditace obou navrhovaných metod formou novelizace Rozhodnutí Komise 2005/1/ES (pozn.: prozatím budou tyto metody uvedeny pouze v novelizované vyhlášce 194/2004 Sb.) 2. ULTRA-FOM 300 pro klasifikaci JUT prasat: SCHPČM v současné době poukazuje na možnou nepřesnost tohoto přístroje. Technologie je ovšem pro ČR akreditována Evropskou komisí a používá ji zde cca 50 % porážkových kapacit s legislativně stanovenou povinností klasifikace. Z toho důvodu ČSZM odmítá unáhlená řešení a v rámci jednání zainteresovaných stran na MZe ČR přislíbil organizační pomoc při objasňování údajů předložených ze strany SCHPČM. Tato činnost je nyní zajišťována ve spolupráci s členskými společnostmi ČSZM a dánským výrobcem technologie (SFK). MZe ČR souběžně tuto problematiku komunikuje s Českým metrologickým institutem. 3. ULTRA-FOM 300 pro klasifikaci nevykolených těl: Diskuze o klasifikaci nevykolených těl jatečných prasat před kruponováním byla dočasně pozastavena z důvodu výše popsaných problémů spojených s používáním přístroje ULTRA-FOM 300 pro klasifikaci JUT. Vyšetřování histologických a chemických parametrů MV v akreditovaných laboratořích. Dne se v Kroměříži uskutečnilo jednání ČSZM se zástupci SVS ČR, státních veterinárních ústavů a určených akreditovaných laboratoří. V rámci tohoto jednání byla diskutována problematika rozdílnosti výsledků při vyšetření identických vzorků masných výrobků v různých laboratořích SVÚ a vazba na nápravná opatření přijímaná kontrolními orgány při inspekcích v obchodní síti. Zástupci ČSZM prezentovali materiály dokladující rozdílnost výsledků při vyšetření identických vzorků masných výrobků v různých veterinárních laboratořích. V současné době je oblast označování MV a kvalitativních požadavků na masné výrobky popisována vyhláškou MZe ČR č. 326/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na rozdílnost laboratorních výsledků zástupci SVS ČR a SVÚ reagovali na prezentované údaje a rozdělili výklad k uvedené problematice do dvou částí: 1. vyšetřování MV na přítomnost cizích bílkovin a úlomků kostí, 2. chemické vyšetření MV (obsah tuku, soli, čistých svalových bílkovin, aw). Závěry jednání: 1. MVDr. Brychta připraví pro SVS ČR doporučení ve věci interpretace výsledků vyšetření. V případě obou výše popsaných vyšetření by měla být dodržena zásada ověřeného vyšetření za účelem konfirmace zjištěných výsledků. Pozitivní výsledky i po provedení konfirmace musí mít pouze pomocný charakter a součinnost s pracovníky veterinárního dozoru je pro další postup kontrolních orgánů zcela nezbytná. Náklady na konfirmační vyšetření by měl v případě pozitivního výsledku nést výrobce, v případě negativního výsledku pak příslušný kontrolní orgán. 2. Vzhledem k tomu, že stanovení obsahu ČSB v trvanlivých masných výrobcích vykazuje relativně vysokou míru nepřesnosti a jelikož pro tento druh výrobků jsou postačujícími kvalitativními parametry obsah tuku a aw, bude v rámci připravované novelizace vyhlášky č. 326/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvážena ze strany SVS ČR podpora pro vypuštění nebo úpravu tohoto parametru ze sledovaných požadavků. 3. MVDr. Brychta ve spolupráci s MVDr. Kameníkem připraví odborný článek, který bude tuto problematiku vysvětlovat a umožní lepší informovanost výrobců. Propagace masných výrobků testy MF Dnes Členové P a DR vyjádřili rozhořčení nad sílícím tlakem médií (MF Dnes) na české výrobce potravin, zejména masných výrobků. V komentářích redaktorů MF Dnes k provedeným testům kvality masných výrobků jsou opakovaně používány tendenční formulace, které se často opírají o subjektivní, neodborný názor konkrétního redaktora. Tímto přístupem MF Dnes podkopává snahu MZe ČR a SZIF o propagaci českých výrobků plynoucí z prostředků státního rozpočtu a navíc uvádí spotřebitele v domnění, že české výrobky jsou kvalitativně horší nežli výrobky zahraniční. V této souvislosti členové P a DR zdůrazňují, že MF Dnes je v rukách zahraničního kapitálu, a proto existuje podezření, že výrobky zahraničních výrobců jsou cíleně zvýhodňovány tím, že jsou do testu zařazovány z podstatně vyšších cenových kategorií než výrobky české (srovnává se nesrovnatelné). Nadstandardně kvalitní (dražší) výrobek jsou čeští výrobci bezpochyby schopni vyrobit, nicméně tím, že maloobchodní síť vytváří poptávku zaměřenou zejména na maximálně levné tuzemské výrobky, nejsou čeští výrobci schopni své kvalitní výrobky na trh prosadit. ČSZM tudíž aktivitu MF Dnes vnímá jako snahu o poškození českých výrobců potravin. Tuto situaci bude ČSZM projednávat nejen s MF Dnes, ale i s příslušnými státními a zájmovými institucemi. Skalský dvůr 2004 Ve dnech září 2005 proběhne 7. ročník semináře Údržnost masa a masných výrobků se zaměřením na téma tepelně neopracované masné výrobky. V rámci tohoto semináře ČSZM tradičně uděluje čestná členství a Mistra oboru. Představenstvo rozhodlo o udělení nového ocenění Nejlepší propagace oboru. Dále ČSZM prověří zájem SPŠ TM o udělování ocenění Nejlepší absolvent SPŠ TM. Studijní cesta ČSZM Na základě nabídky dánské společnosti Green City přijal ČSZM nabídku zorganizování studijní cesty členských subjektů do Dánska, za účelem návštěvy veletrhu potravinářských technologií Food Tech Scandinavia a vybraných masozpracovatelských společností. Vzhledem k termínu konání veletrhu ( ) se předpokládá cca týdenní studijní cesta, která se uskuteční ve 46. týdnu t. r. pouze za předpokladu dostatečného zájmu účastníků. Předběžný zájem o účast na studijní cestě bude zaznamenávat sekretariát ČSZM do Salima 2006 Ve dnech se v Brně uskuteční 25. mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA. Nosným tématem této Salimy budou bezpečné potraviny. Na základě aktuálně připravovaných podkladových materiálů představenstvo v rámci příštího jednání P a DR rozhodne o případném zajištění expozice ČSZM. Další zasedání P a DR se uskutečnilo dne v rámci setkání představitelů SCHPČM a ČSZM. ČSZM Zájem potravinářů o získání prestižní národní značky KLASA se ztrojnásobil Státní zemědělský intervenční fond zaznamenal v minulých týdnech prudký nárůst žádostí o udělení národní značky kvality KLASA. V současné době se vyřizuje asi 150 žádostí od 30 výrobců. Ne všem výrobkům se ale nakonec podaří náročná kritéria splnit. V současné době žádá o KLASU přibližně 30 výrobců. Zvýšený zájem spojujeme především s probíhající kampaní na podporu značky KLASA a s nadcházející výstavou Země živitelka. Většina potravinářů bere Zemi živitelku jako velmi prestižní záležitost, není tedy divu, že se o KLASU zajímají právě teď, uvedla Erika Havlasová, ředitelka pověřená řízením Odboru pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu. Nejbližší slavnostní udílení značky KLASA se uskuteční na výstavě Země živitelka na konci tohoto měsíce. Výrobci pro své produkty převezmou prestižní národní značku kvality KLASA z rukou ministra zemědělství ČR Petra Zgarby. Největší zájem o udělení prestižní značky KLASA je prozatím mezi zástupci masného průmyslu. K 1. červenci 2005 se mohlo značkou KLASA pyšnit 198 masných výrobků od 32 výrobců. Velmi silné zastoupení mají rovněž produkty patřící do skupiny mléko a mléčné výrobky. Zde dosáhlo díky vysoké kvalitě na ocenění značkou KLASA k začátku července 179 výrobků z řad jogurtů, sýrů, másel, apod. Národní značka KLASA přináší výrobcům značné výhody. Mohou se zařadit do Národního programu podpory kvalitních potravin a navíc získají možnost využít aktivit Státního zemědělského intervenčního fondu, který zprostředkuje propagaci jejich kvalitních výrobků. Součástí aktivit Odboru pro Marketing Státního zemědělského intervenčního fondu je proto například propagace domácích výrobků se značkou KLASA na výstavách a veletrzích. V letošním roce již mohli spotřebitelé ochutnat vysoce kvalitní domácí potraviny například na výstavě Víno a destiláty 2005 v Praze nebo na Royal Day v britském Stoneleigh. Rostoucí znalosti značky KLASA mezi spotřebiteli využívají již také první výrobci, kteří logo KLASA zapojují v daleko větší míře do vlastních marketingových aktivit. Tento postup je logický. Lze totiž očekávat, že řada spotřebitelů bude výrobky s prověřenou kvalitou, vyrobené z nejlepších domácích surovin, při svých nákupech preferovat. Značka KLASA je udělována na tři roky, poté může být její platnost prodloužena. Výrobky označené KLASou jsou pod přísným dohledem Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Při porušení Pravidel pro udělování národní značky KLASA, například změně složení výrobku, je značka KLASA odebrána. Spotřebitelé tak mají záruku stálé kvality potravin, které kupují. Každý výrobce, který chce pro své produkty získat prestižní ocenění kvality národní značkou KLASA, musí spolu s žádostí o její udělení doložit i patřičnou dokumentaci k výrobkům. Jedním z kritérií pro udělení, je dodržení stanoveného podílu národní práce na výrobku a zároveň odpovídající množství tuzemských surovin v jeho složení. Nedílnou součástí dokumentace je také rozbor potraviny v akreditované laboratoři. Kvalitu výrobků posuzují také odborná pracoviště Ministerstva zemědělství ČR. Na jejich doporučení se návrh na udělení ocenění předkládá Odborné radě, která je prestižním orgánem garantujícím pravidla, za kterých bude značka udělována. Rada je složena z nezávislých odborníků z oblasti potravinářství a gastronomie. SZIF

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174 612 38 Brno č.j.: SVS/2015/018441-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA Agenda 1 Současná situace na trhu s hovězím masem 2 Marketing hovězího masa a výrobků 3 Prodej ze dvora 4 Legislativa 1 Současn

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Prodej živých zvířat z vlastního chovu

Prodej živých zvířat z vlastního chovu Prodej živých zvířat z vlastního chovu Veterinární podmínky Vodní drůbež Vodní drůbež starší 18-ti týdnů musí být doprovázena potvrzením od soukromého veterinárního lékaře, že je klinicky zdravá. Skot

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8. přednáška Systémy kvality ve výrobě potravin Doc. RNDr.

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

Kořenící směsi a technologické přísady. www.muller-koreni.cz

Kořenící směsi a technologické přísady. www.muller-koreni.cz Kořenící směsi a technologické přísady Kořenící směsi a technologické přísady > Katalog Úvodní slovo Kořenící směsi a technologické přísady Ing. Michal Rjaško ředitel společnosti Vážený zákazníku, představujeme

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD 13.12.2012 Vyškov Hlavní úkoly Moravy, MOD v roce 2012 1. Peníze z mlékárny MILTRA B, s. r. o. 2. Bránit poklesu ceny 3. Aktivizace družstva Projekt Proč chovat mléčný skot jak

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2013 Legislativa

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN

INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN Kdo jsme Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) je komunikačním centrem Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství. Úkolem ICBP je získávat a třídit informace

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Zvěřina kvalita z přírody MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Spotřeba jednotlivých druhů masa Spotřeba

Více

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO Současná situace ekologického zemědělství v České republice Účel analýzy stavu EZ Příspěvek svazu PRO-BIO do Biosumitu ze strany zemědělské praxe Situace v 1.roce nové SZP Tvorba nového Akčního plánu Častá

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam

REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam Ing. Václav Hlaváček, CSc. Ing. Jaromír Musil, Ph.D. RegionÁlnÍ potravina Jihomoravského kraje Definice: Regionální potravina ve smyslu metodiky soutěže je produkt

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

ze dne 16. února 1998

ze dne 16. února 1998 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 411/98 ze dne 16. února 1998 s dodatečnými předpisy na ochranu zvířat pro silniční vozidla pro přepravu zvířat delší než osm hodin RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na směrnici Rady 90/628/EHS

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Příbramský uherák. Příbramská sněženka

Příbramský uherák. Příbramská sněženka 38 n a b í d k y / i n f o r m a c e Příbramský uherák Příbramská sněženka m a r k e t i n g 39 má od července nové vedení Do funkce generálního ředitele a předsedy představenstva nastoupil dne 16. července

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku

Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku Krajská veterinární správa pro kraj Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku Žadatel: 1 Sídlo firmy: Identifikační číslo firmy: Podle ustanovení 22, odst. (1) písm. a) zákona č. 166/1999

Více

Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky

Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky 5. srpna 2013, Praha Dalších 27 produktů od celkem třinácti výrobců získalo v červnu a červenci

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

MVDr. Jan Váňa Státní veterinární správa AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VETERINÁRNÍ KONTROLY POTRAVIN POTRAVINOVÉ KRIZE

MVDr. Jan Váňa Státní veterinární správa AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VETERINÁRNÍ KONTROLY POTRAVIN POTRAVINOVÉ KRIZE MVDr. Jan Váňa Státní veterinární správa AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VETERINÁRNÍ KONTROLY POTRAVIN POTRAVINOVÉ KRIZE OBSAH Zaměření veterinárního dozoru Potravinové krize Mimořádné kontroly masných výrobků Používání

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4.8.2006 Úřední věstník Evropské unie L 214/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více