MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o."

Transkript

1

2 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3, 190/1, 6015, 6016, 6018 Novostavba A.1.2. A.1.3. Údaje o žadateli / stavebníkovi Město Jiříkov Náměstí 464/ Jiříkov - Starý Jiříkov Údaje o zpracovateli společné dokumentace a) Zpracovatel: BW Projekce, s.r.o., IČ: ; DIČ: CZ ; Provozní kancelář: Sídlo společnosti: Vysokomýtská 718, Holice b) Hlavní projektant: Ing. Otakar Vašák Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. Projektant: Stavební část: Ing.Otakar Vašák hlavní inženýr projektu Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT BW Projekce, s.r.o., Konstrukce: WAREX Ing. Patrik Štancl Ph.D. Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT BW Projekce, s.r.o., ZTI,UT, VZT :Ing. Jaroslav Bělohradský Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT Univers Světlá nad Sázavou stavební, projektová a obchodní, spol. s.r.o. Středisko Projekce, Sázavka 113, Sázavka

3 EI: PBŘ: DOPRAVA: Ing.Vlastimil Šafář Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. Elektrotechnická zařízení ČKAIT EPM projekční kancelář elektro, Zámrsk 48, Ing. Jana Vohralíková Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT Dvakačovice 29, Hrochův Týnec Ing.Rak Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT Truhlářská 263/24, , Hradec Králové A.2 Seznam vstupních podkladů Pro zahájení prací na projektové dokumentaci byly použity následující podklady a informace: - Vizuelní prohlídka řešeného území - Geodetické zaměření řešeného území - Zadávací podmínky investora - Studie odsouhlasená investorem - Výpis pozemků s čísly z katastru nemovitostí - Vyjádření o existenci inženýrských sítí a jejich umístění A.3 Údaje o území a) Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území, Řešené pozemky se nacházejí v intraviláni města Jiříkov v klidové části mezi rodinnými domy a zahradami u ulice Hradecká. Původní mateřská škola byla odstraněna a na jejím místě bude postavena nová větší budova, která bude zasahovat i do dvou přilehlých pozemků. Stávající zahrada zůstane zachována včetně zeleně a vybavení a bude sloužit i nadále. Parkování bude nově řešeno na nedalekém pozemku. b) Dosavadní využití a zastavěnost území, Dosavadní využití území bude zachováno. c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) Řešené pozemky nejsou na území podléhajícím ochraně. d) Údaje o odtokových poměrech, Odtokové poměry nebudou stavbou změněny. e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, Projekt je řešen v souladu s územně plánovací dokumentací. f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, Projekt je řešen v souladu s požadavky na využití území. g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

4 Známé požadavky dotčených orgánů státní správy v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou v dokumentaci respektovány a zapracovány. Další možné podmínky a požadavky budou zapracovány do dokumentace pro provedení stavby a budou stavbou respektovány. h) seznam výjimek a úlevových řešení, Projekt je řešen bez výjimek a úlevových řešení. i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, Objekt bude připojen na novou veřejnou kanalizaci, která bude realizována během roku j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). Soupis parcel dotčených stavbou Stavba: Parc.č. Výměr a [m 2 ] druh pozemku vlastník pozemku nájemní smlouva Poznámky (Využití) k.ú. Jiříkov / Ostatní komunikace Město Jiříkov Náměstí 464/1Starý Jiříkov Jiříkov Zahrada MŠ Ostatní komunikace Město Jiříkov Orná půda Město Jiříkov 180/1 237 Zahrada Město Jiříkov st. 638/1 264 Zastavěná plocha a nádvoří Město Jiříkov 180/2 86 Zahrada Město Jiříkov st. 638/6 28 Zbořeniště Město Jiříkov Pozemek dotčený výstavbou parkoviště(so 03) Pozemek dotčený výstavbou budovy MŠ(SO 01) a kanalizace (SO 02) Pozemek dotčený výstavbou budovy MŠ (SO 01) Pozemek dotčený výstavbou budovy MŠ (SO 01) Pozemek dotčený výstavbou budovy MŠ (SO 01) 185/3 80 Zahrada Město Jiříkov Ostatní komunikace Město Jiříkov

5 Seznam sousedních pozemků Stavba: Parc.č. Výměr a [m 2 ] druh pozemku vlastník pozemku nájemní smlouva poznámky k.ú. Jiříkov / Orná půda SJM Petrýdes Jiří a Petrýdesová Mária Hradecká 522/10 Starý Jiříkov Jiříkov 188/3 398 Zahrada Město Jiříkov 185/1 240 Zahrada st. 638/2 115 Zbořeniště SJM Jurajda Jindřich a Jurajdová Monika Hradecká 519/6b Starý Jiříkov Jiříkov SJM Jurajda Jindřich a Jurajdová Monika st. 638/5 181 Společný dvůr SJM Jurajda Jindřich a Jurajdová Monika 180/3 203 Zahrada SJM Jurajda Jindřich a Jurajdová Monika Orná půda SJM Šota Václav Ing. a Šotová Hana čp. 100, Hvozdec 123/1 816 Trvalý travní porost SJM Šota Václav Ing. a Šotová Hana 123/2 445 Zahrada SIM Šota Václav Ing. a Šotová Hana trvalý travní porost Město Jiříkov

6 A.4 Údaje o stavbě a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, Jedná se o novostavbu mateřské školy a k ní potřebné napojení na inženýrské sítě a parkoviště. b) účel užívání stavby, Objekt bude sloužit jako mateřská škola. Stávající zahrada zůstane zachována včetně zeleně a vybavení a bude sloužit. Parkování bude nově řešeno na nedalekém pozemku. V objektu jsou 3 třídy, každá po 25 dětech, celková kapacita je 75 dětí. c) trvalá nebo dočasná stavba Jedná se o trvalou stavbu. d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), Nejsou známy informace o ochraně stavby. e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Stavba byla navržena v souladu s obecně technickými požadavky dle zákona č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby - Stavba je opatřena vlastními parkovacími stáními. - Vstupy májí dostatečné parametry z hlediska pohybu osob i podmínek PBŘ - Dva hlavní vstupy jsou bezbariérové, v 1.NP je navženo bezbariérové WC. - Stavba je napojena na sítě veřejné technické a dopravní infrastruktury s dodržením prostorových podmínek dle ČSN Jsou dodrženy podmínky mechanické odolnosti a stability a použity certifikované stavební materiály. Vyloučené založení na poddolovaném ani záplavovém území. - Stavba je navržena s maximálním ohledem na ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí. Navrženy jsou také izolace proti zemní vlhkosti. Odpady vzniklé při výstavbě se budou likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Stejně tak budou likvidovány odpady vzniklé z provozu domu (tedy komunální odpad). Odpadní vody splaškové i dešťové jsou odváděny do veřejné kanalizace. - Větrání je zajištěno otvíratelnými okny; pro místnosti uvnitř dispozice je větrání zajištěno nuceně. Osvětlení je ve dne zajištěno okny (přirozené osvětlení) a svítidly dle projektu elektro (umělé osvětlení). Ohřev TUV je řešen centrálně. Vytápění bude řešeno dvěma plynovými kotli umístěnými v technické místnosti v 1.NP; zde je umístěn i zásobník TUV. - Stavba je navržena s ohledem na nežádoucí šíření hluku. Zařízení, které mohou vibrovat a vytvářet tak nežádoucí hluk budou uložena na pružných podložkách, potrubí budou mít pružná uložení zamezující přenos vibrací a hluku. - Stavba bude prováděna za dodržení podmínek BOZP v platném znění - Svislé a vodorovné konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN z Stěny a příčky jsou navrženy ze sádrokartonových konstrukcí. - Nové podlahy objektu jsou navrženy s tepelnou izolací, nášlapná vrstva podlah dle výkresové dokumentace. - Střešní konstrukce je opatřena bleskosvodem pro jímání blesků. - Vnější výplně otvorů jsou navrženy plastové (okna) a hliníkové (dveře) tepelně izolační dle ČSN z Výplně jsou otvíravé a výklopné pro možnost přirozeného větrání. f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů, Známé požadavky dotčených orgánů státní správy v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou v dokumentaci respektovány a zapracovány. Další možné podmínky a požadavky budou zapracovány do dokumentace pro provedení stavby a budou stavbou respektovány. g) seznam výjimek a úlevových řešení, Projekt je řešen bez výjimek a úlevových řešení. h) navrhované kapacity stavby celková podlahová plocha 742,26 m 2 podlahová plocha 1.NP 368,11 m 2 podlahová plocha 2.NP 374,15 m 2 celková plocha tříd 454,78 m 2

7 počet tříd 3 počet dětí - 25x3 plocha zahrady 1069,60 m 2 zastavěná plocha 437,91 m 2 zpevněná plocha 531,25 m 2 výška hřebene - +11,50 m obestavěný prostor 4085,69 m 3 i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) Hydrotechnické výpočty Výpočet potřeby vody je proveden dle vyhlášky 120/2011 Sb. Předpokládaný počet osob: děti 75 osob zaměstnanci 15 osob stravování kuchyně 90 jídel Specifická potřeba vody děti 600,00 m 3 /rok zaměstnanci 240,00 m 3 /rok stravování kuchyně 720,00 m 3 /rok Potřeba pitné vody Výpočet potřeby pitné vody je proveden dle vyhlášky 120/2011 Sb. Průměrná denní potřeba Qp Maximální denní potřeba Qm Okamžitá spotřeba vody Maximální hodinová potřeba Qh Roční potřeba vody Qr Kanalizace Množství splaškových vod odpovídá spotřebě vody Množství dešťových vod ze střechy Potřeba tepla Tepelná ztráta objektu Potřeba tepla na ohřev vzduchu Potřeba tepla na ohřev vody Celková potřeba tepla Potřebný výkon Celková roční potřeba tepla 7,80 m 3 /den 9,75 m 3 /den 0,71 l/s 2,56 m 3 /den 1560,00 m 3 /rok 6,8 l/s 31,80 kw 45,00 kw 40,00 kw 116, 82 kw 82 kw kwh/rok Potřeba zemního plynu Minimální hodinový odběr plynu 1,30 m 3 /h Maximální hodinový odběr plynu 13,48 m 3 /h Maximální denní odběr plynu 118,40 m 3 /h Předpokládaný roční objem plynu ,20 m 3 /rok Energetická bilance Instalovaný příkon osvětlení: Pi = 11,- kw

8 Instalovaný příkon zásuvkový Pi = 13,- kw Instalovaný příkon kuchyně: Pi = 60,- kw Instalovaný příkon celkem Pi = 84,- kw Předpokládaný koeficient soudobosti ß = 0,6 Max. soudobý příkon objektu: Ps = 50,- kw Proud. hlavního jističe v hlavním rozvaděči: I = 80A/3 j) základní předpoklady výstavby, Začátek se předpokládá březen roku Předpokládaná doba výstavby je do srpna roku k) orientační náklady stavby. Objekt cca 18 mil Kč A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Stavba je rozdělena na tři objekty. SO 01 Mateřská škola SO 02 Kanalizace SO 04 Komunikace a zpevněné plochy

9 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. B.1.a. B.1.b. B.1.c. B.1.d. B.1.e. B.1.f. B.1.g. B.1.h. B.1.i. Popis území stavby Charakteristika stavebního pozemku, Řešené pozemky se nacházejí v intraviláni města Jiříkov v klidové části mezi rodinnými domy a zahradami u ulice Hradecká. Původní mateřská škola byla odstraněna a na jejím místě bude postavena nová větší budova, která bude zasahovat i do dvou přilehlých pozemků. Stávající zahrada zůstane zachována včetně zeleně a vybavení a bude sloužit i nadále. Parkování bude nově řešeno na nedalekém pozemku. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Nebyly provedeny žádné průzkumy a rozbory. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma, Přes řešené území neprochází žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., Objekt se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, Odtokové poměry v území budou zachovány. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, Na pozemku 127, kde bude nově vybudováno parkoviště, je náletová zeleň. Tak bude před započetím stavebních prací odstraněna. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), Pozemky 180/1 a 180/2, kde bude postavena novostavba MŠ a potřebné zpevněné plochy, patří do zemědělského půdního fondu. Pozemek 180/1 je zpevněn (asfalt, beton) a slouží v současné době jako parkoviště. Pozemek 127, kde bude nově vybudováno parkoviště, patří do zemědělského půdního fondu. Bude požádáno o vyjmutí všech pozemků ze. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), Dopravní napojení zůstává stávající a to z ulice Hradecká. V této ulici vede i veškerá infarstruktura voda, dešťová kanalizace, plyn, nadzemní elektrické vedení a podzemní vedení sdělovacích rozvodů. V průběhu roku 2014 bude provedena nová veřejná splašková kanalizace, na kterou se objekt MŠ připojí. Napojení na dešťovou kanalizaci bude do stávající šachty v blízkosti objektu školky. Stávající plynová přípojka bude upravena. Elektropřípojka bude provedena nově a to podzemním kabelem ze stávajícího sloupu. Vodovodní přípojka bude provedena nově. Podzemní vedení sdělovacích rozvodů bude muset být vzhledem k výstavbě MŠ přeloženo. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. Pro novostavbu MŠ je podmiňující provedení nové veřejné splaškové kanalizace, která se má realizovat v roce 2014 souběžně s realizací stavby. Pro stávající sdělovací rozvody bude nutné provedení jejich překládky, které bude realizovat jejich majitel. B.2. B.2.1. Celkový popis stavby Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Původní mateřská škola byla odstraněna a na jejím místě bude postavena nová větší budova, která bude zasahovat i do dvou přilehlých pozemků. Stávající zahrada zůstane zachována včetně zeleně a vybavení a bude sloužit i nadále. Parkování bude nově řešeno na nedalekém pozemku. Kapacity: třída 3 dětí 25/třídu = 75

10 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení, Objekt mateřské školy se nachází v intraviláni města Jiříkov v klidové části mezi rodinnými domy a zahradami u ulice Hradecká. Původní mateřská škola byla odstraněna a na původním místě bude postavena nová větší, která bude zasahovat i do dvou přilehlých pozemků. Stávající zahrada zůstane zachována včetně zeleně a vybavení a bude sloužit i nadále. Parkování bude nově řešeno na nedalekém pozemku. b) architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. Budova má půdorysný tvar obdélníku (33,05x13,25m), je nepodsklepená a má 2 nadzemní podlaží; zastřešení je sedlovou střechou (výška hřebene 11,5m). V objektu jsou 3 třídy, každá po 25 dětech, celková kapacita je 75 dětí. Hlavní vstupy do objektu jsou řešeny z jižní strany. Zásobování je řešeno z ulice Hradecká. Tvar objektu MŠ řešen jednoduše bez jakýchkoli výstupků, kromě zastřešení vstupů, slunolamů (kromě severní fasády) a venkovníko únikového ocelového schodiště. Okna jsou plastová bílá, dveře hliníkové bílé, střecha z pálených tašek, barva režná. Omítky na kontaktním zateplovacím systému jsou silikonové (barva bílá a světle zelená), v soklové části disperzní omítková směs (barva šedá). Barevné řešení je ve třech barvách bílá, světle zelená a šedá. B.2.3. B.2.4. Celkové provozní řešení, technologie výroby Vstup do areálu MŠ je z ulice Hradecká (východní strana). Vstupy do budovy jsou z jihu. V 1.NP je hlavní vstup, hala se schodištěm, třída se zázemím pro učitelky, bezbariérové wc, technická místnost, úklidová místnost, ředitelna, kanceláře, varna a zázemí pro varnu a pro zaměstnance. Třída umístěná 1.NP má samostatný vstup a zázemí pro učitelku a od ostatních prostor MŠ je možnost ji zcela oddělit (a dále ji používat k případným jiným účelům). Dále se zde nachází sociální zařízení pro dítě a učitelku přístupné v venku. Zásobování je řešeno z ulice Hradecká (východní strana). Na východní straně bude táké přístřešek na kontejnery (a ostatní odpady z provozu varny) a odtud bude odvážen v rámci svozu komunálního odpadu. V 2.NP jsou umístěny 2 třídy, zázemí pro učitelky a přípravna. Ze šaten je umožněn přístup na venkovní únikové schodiště. Třída se skládá z šatny, umývárny a herny. V umývárně jsou umístěna dětská umyvadla, dětská wc a sprchový kout. Herna slouží zároveň pro hraní, výuku, stravování a odpočinek dětí. Součástí herny je i sklad lůžek a lůžkovin. Z každé třídy vedou dva únikové východy. V šatnách dětí bude umístěna skříň (s průvětrníky) na špinavé prádlo, které bude odváženo externí službou zajišťující praní apod. služby a do MŠ vraceno opět čisté a ukládáno do skladu lůžkovin ap. Odvoz prádla bude fungovat v min 14-ti denním režimu a tak, aby nedocházelo k hromadění špinavého prádla. Jako hlavní vertikální komunikace slouží vnitřní schodiště, venkovní schodiště bude používáno jako únikové. Pro přesun jídel z varny do přípravny v 2.NP je navržen jídelní výtah. Na jižní straně navazuje na objekt zahrada. Parkoviště se nachází vedle zahrady v blízkosti objektu MŠ. Bezbariérové užívání stavby Stavba bude řešena s ohledem na pohyb osob se sníženou schopností pohybu v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Dva hlavní vstupy do objektu budou bezbariérové. Zpevněné plochy budou upraveny pro pojíždění invalidním vozíkem včetně jejich podélného a příčného sklonu. Otevíraná dveřní křídla, která slouží pro veřejnost, musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. Dveře smí být zaskleny od výšky 700mm. Na dveřích bude piktogram vozíčkáře. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí, tj. musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. V objektu je bezbariérové WC. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti min 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor vedle záchodové mísy musí být nejméně 900 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy výši 460 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. Dveře bezbariérového WC musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku dveřního křídla. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. Povrch vnějších i vnitřních pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5.

11 B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby Konstrukce a prvky stavby byly navrhovány se zřetelem bezpečného užívání stavby v průběhu jejího provozu. Při provozu stavby budou dodrženy platné normy a předpisy BOZ. B.2.6. Základní charakteristika objektů a) stavební řešení, Budova má půdorysný tvar obdélníku (33,05x13,25m), je nepodsklepená a má 2 nadzemní podlaží; zastřešení je sedlovou střechou (výška hřebene 11,5m). V objektu jsou 3 třídy, každá po 25 dětech, celková kapacita je 75 dětí. b) konstrukční a materiálové řešení, Nosná konstrukce je tvořena ocelovými rámy. Základové konstrukce jsou železobetonové patky a pasy a drátkobetonová deska. Stop je tvořen betonovou deskou s trapézovým plechem. Krov je tvořen ocelovými příhradovými vazníky. Střešní krytina je z pálených tašek. Obvodové stěny jsou tvořeny KVH dřevěnými hranoly, na kterých je OSB deska. Na ni bude aplikován kontaktní zateplovací systém s EPS 100F tl. 200 mm. Do krovu bude položena minerální tepelná izolace a pod základovou desku bude položena hydroizolace a perimetrický EPS. Vnitřní příčky a obklady ocelových konstrukcí budou z sdk. Okna budou plastová s izolačním zasklením, dveře hliníkové. Vnitřní dveře budou voštinové do obložkových zárubní. Podlahy budou plovoucí, podhledy budou sdk a v hernách akustické. c) mechanická odolnost a stabilita. Při výstavbě budou dodrženy technologické postupy vybraných certifikovaných stavebních systémů. Předpokládá se další stupeň PD, který bude řešit výrobní dokumentaci a statický posudek prokazující, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: a) zřícení stavby nebo její části, b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení, Kanalizace Kanalizace je oddílná. Dešťová kanalizace Dešťové vody budou odváděny ze střechy do střešních žlabů a dále dešťovými svody do ležaté kanalizace PVC KG 160, která je přivedena do plastové revizní šachty Ø600mm "RŠ3". Z této šachty jsou dešťové vody dopravovány přípojkou dešťové kanalizace do stávající jednotné kanalizace v ulici Hradecká. Na patě dešťových svodů osadit lapače střešních splavenin např. HL600/2. Splašková kanalizace Splaškové vody z objektu budou odvedeny novou přípojkou splaškové kanalizace KG160 do splaškové kanalizace KAM300 v ulici Hradecká. Tato splašková kanalizace je naprojektována a měla by být hotová v průběhu roku Přípojka splaškové kanalizace bude zakončena cca 1m za hranící pozemku investora plastovou revizní šachtou Ø600mm s poklopem D400 "RŠ1". Ležatá splašková kanalizace bude vedena pod základovou deskou 1.NP. Jednotlivé stoupačky splaškové kanalizace budou odvětrány nad střechu objektu pomocí ventilačních hlavic. V případě, kdy nebude možno provést odvětrání nad střechu, bude ve 2.NP umístěn odvzdušňovací a přivzdušňovací ventil. Na každé stoupačce bude ve výšce 1,0m nad podlahou 1.NP osazen čistící kus. V technické místnosti budou osazeny protizápachové uzávěrky pro připojení kondenzačních kotlů a zásobníkového ohřívače. Dále bude napojen kondenzát od odsávačů par a VZT jednotek (dle požadavků VZT). Pro rozvody vnitřní kanalizace je navrženo kanalizační potrubí z PPs (HT systém) pro vnitřní svody a PVC (KG systém) pro sběrné potrubí vedené v podlaze a mimo objekt (dle výkresové dokumentace). Kanalizační potrubí bude spojováno pomocí

12 elastomerových kroužků při dodržení pokynů výrobce pro montáž potrubí a dle příslušných technologických předpisů a norem se zkouškami těsnosti. Splaškové vody z kuchyně, které mohou být kontaminovány tukem budou odváděny samostatnou ležatou kanalizací do lapáku tuku. Po přečištění v lapáku tuku budou splaškové vody napojeny do přípojky splaškové kanalizace. Návrh lapáku tuku viz. samostatná projektová dokumentace SO02 Kanalizace. Vodovod Zdrojem vody pro objekt bude nově budovaná přípojka vodovodu HDPEø50, SDR11 napojená na stávající potrubí vodovodního řadu ocel DN60. Cca 1m za hranicí pozemku investora bude umístěna vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Napojení nových rozvodů pitné vody bude provedeno v 1.NP na nově budovaný přívod vodovodu. Nové rozvody budou napojeny za HUV kde bude též osazen filtr se zpětným proplachem. Od místa přívodu do objektu budou rozvody vodovodu pokračovat páteřním rozvodem vedeným v podhledu 1.NP. Z tohoto páteřního rozvodu budou provedeny stoupačky do dalšího podlaží. Rozvody budou vedeny volně v prostoru nad podhledem, případně ve stavebních konstrukcích. Požadované připojovací parametry vodovodu: Dimenze PE ø50mm, tlak 4 bary. Ohřev TUV je zajištěn pomocí centrálního nepřímo natápěného zásobníkového ohřívače TUV SU300 o objemu 300 litrů s elektrickou topnou tyčí umístěného v technické místnosti v 1.NP. Cirkulace TUV bude zajištěna pomocí navrženého cirkulačního čerpadla. Typy zařizovacích předmětů jsou patrny z legendy na výkresech půdorysů vodovodu. Standardy vodovodních baterií budou upřesněny prováděcí firmou ve spolupráci s investorem. Z rozvodů vodovodu je nutno provést přívod do technické místnosti, který bude sloužit pro doplňování topného systému. Rozvody teplé vody jsou vedeny společně s rozvody studené. Rozvody vody jsou navrženy z plastového potrubí, spojovaného polyfúzním svařováním Ekoplastik PPr PN 16 pro rozvod studené vody a Ekoplastik PPr PN 20 pro rozvod teplé vody a cirkulace. Rozvody budou vedeny ve stěnách, v podlaze případně volně pod stropem v prostoru podhledu. Plyn Zemní plyn bude v objektu sloužit k vytápění, ohřevu TUV, ohřevu VZT a přípravě jídel v kuchyni pro jídelnu v projektovaném objektu mateřské školy v Jiříkově. HUP, regulátor tlaku plynu a plynoměr pro měření spotřeby zemního plynu budou umístěny v plastovém pilířku osazeného u obvodové stěny objektu. Detail zapojení zařízení v pilířku a v technické místnosti je patrný z výkresu schéma rozvodu ZP viz výkresová část dokumentace. V kotelně budou osazeny spotřebiče v uzavřeném provedení typu C na spalování zemního plynu s plynulou regulací výkonu. Přívod vzduchu a odtah spalin je zajištěn pomocí odkouření přes střechu objektu. V kuchyni budou umístěny spotřebiče typu A. Odtah spalin od kuchyňských spotřebičů bude proveden pomocí kuchyňských odtahů spalin zaústěných do systému VZT. Plynofikace objektu bude řešena prodloužením stávající STL přípojky PE ø32 o cca 3,8m a zakončené v nové plynoměrném pilířku u obvodové stěny objektu. Přístup k plynoměrnému pilířku bude trvale zajištěn. V pilířku bude umístěn HUP tvořený kulovým kohoutem závitovým G1 (DN25). Za HUP bude osazen regulátor tlaku plynu FRANCEL B25 (100 2 kpa) a na nízkotlaké straně bude osazen uzavírací kulový kohout G2 (DN50). Na NTL straně plynových rozvodů bude dále osazen membránový plynoměr G16, DN32. Přesný typ plynoměru bude upřesněn dodavatelem plynu na základě vydané garance. Veškeré NTL rozvody plynu budou provedeny z ocelového potrubí závitového a bezešvého spojovaného svařováním (třída oceli ). Potrubí bude uchyceno ke stavebním konstrukcím pomocí typových objímek a konzol Hilti v pozinkovaném provedení. Venkovní plynovod bude veden od HUP zemí k místnosti zádveří. Odsud bude potrubí vedeno uvnitř objektu pod stropem do místnosti varny, kde bude napojeno plynového zařízení varny. V místnosti skladu bude na potrubí provedena odbočka, která vede do technické místnosti, kde budou napojeny plynové kotle. V plynoměrném pilíři bude umístěn HUP, plynoměr membránový G16 a regulátor tlaku plynu. V objektu bude potrubí vedeno pod stropem na typových závěsech. V prostupech stavebními konstrukcemi bude potrubí opatřeno ocelovými chráničkami, které budou danou konstrukci přesahovat min. o 20 mm. V případě, že bude tato chránička mezi dvěma požárními úseky, bude tato vybavena protipožární ucpávkou příslušné odolnosti. Po odtlakování a profouknutí bude potrubí opatřeno základním nátěrem, dvojnásobným syntetickým nátěrem s 2 x ováním žluté barvy. Vytápění Zdrojem tepla budou kotle na spalování zemního plynu. Kotle budou umístěny v samostatné technické místnosti v 1.NP objektu s přístupem z místnosti zádveří. Pro výrobu potřebného množství tepla bude použito 2ks plynových kondenzačních kotlů o

13 výkonu 45kW. Účinnost kotle je 94,8% při teplotním spádu 70/55 C. Kotle budou dodány včetně kompletní základní a nadstavbové regulace. Zbytek regulace kotelny je řešen nadstavbovým regulačním systémem a je součástí projektové dokumentace MaR. Regulace musí zajistit kompletní provozní podmínky kotle specifikované v podkladech výrobce. Topná voda bude rozdělena celkem do 5 topných okruhů s cirkulací topné vody. Kotlový okruh je proveden z potrubí ocelového spojovaného svařováním. Topné okruhy jsou řešeny z potrubí měděného spojovaného pájením. Armatury do DN 50 (2 ) budou použity závitové. Větší armatury s dimenzí nad DN50 (2 ) budou použity přírubové, případně mezipřírubové pro tlaky PN6. Otopná plocha bude sestavena z deskových otopných těles se spodním pravým připojením. V sociálních zařízeních budou osazena koupelnová tělesa teplovodní se spodním středovým připojením. Celý páteřní potrubní rozvod a stoupačky budou provedeny z trub měděných SUPERSAN T spojovaných pájením. Rozvody kotlového okruhu budou provedeny z trubek ocelových spojovaných svařováním. Potrubí páteřního rozvodu v kotelně bude zavěšeno na stropní konstrukci. Maximální zatížení jedné konzoly smí být max. 150 kg. Pro zavěšení potrubí bude použito společných konzol s rozvody vodovodu zhotovených z tyče U50 ( příp. L 50x50x5 ) zavěšených pomocí tyčí d10mm do stropu kotelny. K uchycení potrubí ke konzolám doporučujeme použít výrobky firmy HILTI pro vytápění, veškeré objímky musí být provedeny s gumovou výplní. Pro uchycení do stavebních konstrukcí budou použity prvky z programu pro vzduchotechniku, upevněné nerezovými šrouby. Vzhledem k velké délce některých přímých úseků potrubních rozvodů v podlaze a pod stropem je nutné uvažovat s použitím přirozených U-kompenzátorů k eliminaci délkové roztažnosti potrubí. Počet a umístění kompenzátorů je nutné volit dle montážního předpisu výrobce potrubního systému a kompenzátorů a dle skutečné trasy rozvodů. Vzduchotechnika Větrání místností s instalovanými okny jako jsou herny, kanceláře, denní místnost, šatny ve 2.NP, hala a chodby apod., bude zajištěno přirozeně pomocí otvíravých oken. Místnosti sociálních zařízení budou odvětrány podtlakově pomocí odvodních ventilátorů s odtahem vyvedeným nad střechu objektu, případně na fasádu. Pro přívod vzduchu do místností bez možnosti dostatečného přirozeného větrání budou instalovány přívodní VZT jednotky s rekuperací tepla a teplovodním ohřevem. Elektotechnická zařízení Venku na objektu bude umístěn nový elektroměrový rozvaděč s hl.jističem 80A/3. Tento rozvaděč bude připojen novým kabelem s pojistkové skříně umístěné v oplocení nebo na sloupu rozvodů ČEZu. Rozvaděč RE bude připojen kabelem AYKY-J 4x50 z pojistkové skříně. Z rozvaděče RE bude napojen rozvaděč RS1 kabelem CYKY-J 4x35. Rozvody budou provedeny kabely CYKY. Hlavní trasa bude vedená v kabelových žlabech nad podhledem. Rozvody mimo podhled budou uloženy pod omítkou. Rozvody pro zásuvky v herně budou uloženy v podlaze. Rozvody začínají na svorkách rozvaděčů. Průchody mezi požárními úseky budou utěsněny proti požárním tmelem a nebo protipožární maltou dle ČSN. Rozvody na CHÚC budou uloženy dle ČSN. Hladina osvětlení je navržena dle ČSN EN Výpočet osvětlení viz příloha. Stanovená intenzita osvětlení v jednotlivých místnostech je uvedena na výkresech. Svítidla jsou navržena dle katalogu a jejich rozmístění je patrné z výkresové dokumentace. Nástěnná svítidla budou umístěna ve výšce 2.3m nad podlahou. Na chráněné únikové cestě budou instalována nouzová svítidla s vlastním zdrojem a s piktogramem, dle požadavku zpracovatele PBŘ. Ve třídách bude umístěno po jednou svítidle s vl.zdrojem pro zvýšení bezpečnosti v případě výpadku el.energie. Rozvody v kuchyni přesné umístění vývodů a zásuvek bude provedeno dle požadavku projektu technologie kuchyně. Hlavní rozvody budou uloženy v kabelových žlabech nad podhledem, přívody k jednotlivým zařízením budou uloženy pod omítkou. Přívody v podlaze budou uloženy v ochranných trubkách. Pospojení zařízení bude provedené dle ČSN. V 1.NP. v místnosti č.114 bude umístěn datový rozvaděč RACK 19 42U pro strukturovanou kabeláž. Z datového rozvaděče budou hvězdicovitě připojeny jednotlivé datové dvouzásuvky (pro připojení PC+telefon). Kabely UTP 4x2x0,5 Cat.6 budou uloženy kabelovém žlabu nad podhledem, z podhledu budou kabely uloženy v trubkách pod omítkou, případně v podlaze. Datové dvouzásuvky budou umístěné ve výšce 0,4m v blízkosti zásuvky 230V.

14 V datovém rozvaděči bude umístěná telefonní ústředna. (4x vstupní linka ISDN2 / 24 výstupních pobočných linek) Telefonní ústředna bude připojena kabelem SYKFY 20x2x0,5. Z přípojkové telefonní skříně MIS1 umístěné na objektu. Připojení objektu na TLF síť není předmětem této projektové dokumentace. U vchodu bude umístěn el.vrátný s kódovou volbou, který bude připojen kabelem na telefonní linku. Z el.vrátného bude možné provést spojení od vchodu na zvolené telefonní linky. Do el. vrátného bude kabelem CYKY 3x1.5 přivedeno 12V z rozvaděče RH pro ovládání el. zámku. V objektu bude osazena elektrická zabezpečovací signalizace zajišťující objekt proti nedovolenému vniknutí a pohybu. V každé třídě budou instalována dvě opticko-kouřová čidla, která budou připojená do systému EZS. V případě požáru systém EZS vyvolá poplach, který bude signalizován vnitřní a venkovní sirénou a pomocí komunikátoru budou zaslány SMS zprávy. b) výčet technických a technologických zařízení. Nástěnný teplovodní plynový kondenzační kotel s hořáky s plynulou modulací jmenovitého výkonu 45 kw při 70/55 C, účinnost 94,8%, počet 2 ks. Nepřímotopný zásobníkový ohřívač, 300l, počet 1 ks. Kuchyňská kompaktní digestoř, počet 1ks. VZT jednotka s rekuperací a vodním ohřevem, počet 1 ks. Jídelní výtah, kabina 800x1100 mm, počet 1 ks. B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení K objektu je zpracována část PBŘ, která je ostatní dokumentací respektována a je navržena tak aby byly splněny následující podmínky: a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení, Použité stavební materiály a konstrukce splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí budov. Energetická náročnost budovy B, součástí dokumentace je PENB. b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. V rámci projektu nebylo řešeno využití alternativních zdrojů energií. B Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.). Projektová dokumentace je v souladu s platnými legislativními požadavky v době zpracování projektové dokumentace a požadavků investora. Součástí dokumentace je Posouzení denního osvětlení heren. B Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Nejsou známy žádné vnější škodlivé vlivy.

15 B.3. Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury Objekt je má stávající přípojku kanalizace, vody, plynu a elektro. Přípojky budou provedeny nově nebo upraveny. b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. Zdrojem vody pro objekt bude nově budovaná přípojka vodovodu HDPEø50, SDR11 napojená na stávající potrubí vodovodního řadu ocel DN60. Cca 1m za hranicí pozemku investora bude umístěna vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Délka přípojky je 6,9m. Plynová přípojka bude prodloužena o 3,8m. Přípojka dešťové kanalizace KG 200, SN8, délka 4,3 m. Přípojka splaškové kanalizace KG 200, SN8, délka 14,2 m. Rozvaděč RE bude připojen kabelem AYKY-J 4x50 z pojistkové skříně, délka 29,3m. Veřejné osvětlení CYKY J 4x10 v zemi, délka 73,9m. B.4. Dopravní řešení a) popis dopravního řešení, Nově bude vybudováno parkoviště s kolmými stáními v celkovém počtu 16 stání. Parkovací stání budou zhotoveny dle ČSN v základní šíři 2,50m a hloubce 4,50m (uvažováno s přesahem karoserie přes obrubník). Krajní stání budou rozšířena dle výše uvedené normy o 0,25m od pevných překážek. Z celkového počtu 16 stání je jedno stání vyhrazeno dle vyhlášky 398/2009 Sb. pro ZTP, které bude zřízeno v šíři 3,50m + rozšíření o 0,25m krajní stání. Zpevněná plocha parkoviště bude zhotovena o příčném sklonu o hodnotě 2,0% a podélném sklonu 5,32%. Zpevněná plocha bude ze zámkové dlažby. Návrhem nových zpevněných ploch bude navrženo bodové odvodnění těchto ploch parkoviště a to osazením v nejnižším místě této plochy soprční vpustí, která zajistí zachycení případných úkapů. Ze sorpční vpusti bude vyvedeno připojovací potrubí plné PVC DN150 do nové vsakovací rýhy vybudované jižně od parkoviště, kde dojde k postupnému vsaku dešťových vod. Vsakovací rýha bude vyplněna propustným kamenivem fr. 32/63. K zabránění separace materiálů bude rýha obehnána filtrační geotextílií. b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, Příjezd k objektu je z ulice Hradecká. Bude provedena nová obrusná vrstva z asfalt betonu. c) doprava v klidu, Výpočet parkovacích stání dle ČSN pro mateřskou školu: N = Oo * ka + Po * ka * kp = 0 * * 1 * 15 = 15 stání ka... 1,0 stupeň automobilizace 400 vozidel / 1000 obyvatel kp... 1,0 Oo... 0,0 Po... 1 stání na 5 dětí celkový předpokládaný počet dětí je 75 tj. Po=15 d) pěší a cyklistické stezky. V rámci projektu nejsou navrženy. B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy V rámci projektu budou prováděny terénní úpravy na pozemky 127, kde bude nově parkoviště. b) použité vegetační prvky, Nebudou použity žádné vegetační prvky. c) biotechnická opatření. Nebudou prováděna žádná opatření.

16 B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. B.7. Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Stavba neomezuje a neohrožuje obyvatelstvo. B.8. Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, Stavební materiál bude dovážen na stavbu průběžně a ukladněn na pozemcích investora. b) odvodnění staveniště, Vzhledem k povaze a rozsahu stavebních prací nemusí být odvodnění staveniště řešeno. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Pozemek se nachází u místní obslužné komunikace, ze které je přístup na všechny dotčené pozemky. Zásobování stavby vodou bude zajištěno ze stávající vodovodní přípojky. Po dokončení stavebních prací bude stávající přípojka zaslepena a využívat se bude pouze nová vodovodní přípojka. Zásobování el. energii bude zajištěno ze staveništního el. rozvaděče. Vzhledem k tomu, že staveniště bude vybaveno chemickými záchody není nutné realizovat staveništní kanalizační přípojku. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, Provádění stavby bude prováděno tak, aby nemělo negativní vliv na okolní stavby a pozemky. e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, Na pozemku 127, kde bude nově vybudováno parkoviště, je náletová zeleň. Tak bude před započetím stavebních prací odstraněna. f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), Stavba bude probíhat na pozemcích investora. Nové přípojky budou řešeny souběžně s prováděním nové splaškové kanalizace a tak nebudou muset být řešeny zábory. g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, Množství a druhy odpadů z vymezených částí stavby Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Způsob nakládání s odpadem Odpad určený k likvidaci specializovanou firmou Množství tuny Recyklace, předání oprávněné osobě Množství tuny Využití Investorem dodavatelem Druh materiálu 0,05 0,05 Obaly nátěrových hmot

17 Množství a druhy odpadů z nevymezených částí stavby Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Způsob nakládání s odpadem Množství tuny Recyklace, předání oprávněné osobě Množství tuny Využití Investorem dodavatelem Druh materiálu Beton Recyklace 0,01 0,01 Odpad vzniklý při výstavbě Plast Recyklace 0,02 0,02 Prožezy Směsné stavební a demoliční odpady Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem Recyklace 0,10 0,10 Odpad vzniklý při výstavbě Recyklace 0,15 0,15 Odpad vzniklý při výstavbě Recyklace 1,20 1, Dřevo Recyklace 0,34 0,34 Odpad vzniklý při výstavbě Papírové a lepenkové obaly Recyklace 0,08 0, Plastové obaly Recyklace 0,04 0, Dřevěné obaly Recyklace 0,80 0, Železo a ocel Recyklace 0,50 0,50 Prořezy Zemina nebo kameny Deponie/ terénní úpravy 21,70 11,70 10,00 Výkopy Veškerý stavební odpad bude postupně odvážen a likvidován dle platné legislativy firmou oprávněnou k nakládání se stavebním odpadem. Pokud budou při provádění stavby zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou odstraněny v souladu s platnou legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., katalogem odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany životního prostředí. Stavební odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Po dobu výstavby budou vznikat odpady, které se musí řádně třídit a soustřeďovat k odvozu. h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, Vytěžená zemina bude odvezena na deponii nebo použita na terénní úpravy na stavbě či na jiných pozemcích dle rozhodnutí investora. i) ochrana životního prostředí ve výstavbě, Veškerý stavební odpad bude postupně odvážen a likvidován dle platné legislativy firmou oprávněnou k nakládání se stavebním odpadem. Pokud budou při provádění stavby zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou odstraněny v souladu

18 s platnou legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., katalogem odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany životního prostředí. Stavební odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Po dobu výstavby budou vznikat odpady, které se musí řádně třídit a soustřeďovat k odvozu. j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5), Při realizaci stavby musí být respektován zákon o bezpečnosti práce č.251/2005sb. Staveniště se nachází na pozemku investora. Staveniště bude oplocené a vstup na staveniště bude uzamykatelný a chráněný proti vniknutí neoprávněných osob. k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, Výstavbou nebudou dotčeny žádné bezbariérové užívané stavby. l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, Bude postupováno dle daných předpisů. Označen bude výjezd ze staveniště. m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), Vzhledem k povaze a rozsahu stavebních prací nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Vytýčení stavby a provedení zemních a výkopových prací. Provedení základových konstrukcí. Provedení nosných ocelových konstrukcí. Provedení krovu a opláštění objektu. Dokončení vnitřních a vnějších povrchů. Nové zpevněné plochy a úpravy stávajících zpevněných ploch. V Chrudimi 01/2014

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 1 z 8 OBSAH: ÚVOD... 3 KANALIZACE... 3 VODOVOD... 4 Plynovod... 5 ZÁVĚR... 8 Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 2 z 8 ÚVOD Tato část projektové

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva.

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva. G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Ing. Milan Gregor - GREMI Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE Rekonstrukce bytové jednotky č.49, ul.bělehradská č.p.513, Pardubice SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE V Pardubicích, duben 2012 Zpracoval: Ing. Milan Soudek A.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Opava 19.2.2014 Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SEZNAM PŘÍLOH : TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Bude provedena skrývka humusu o tloušťce 30 cm a uložena na staveništi k pozdějšímu použití.

Bude provedena skrývka humusu o tloušťce 30 cm a uložena na staveništi k pozdějšímu použití. RODINNÉ DOMY HRUŠOVANY U BRNA - LOKALITA POD STŘEDISKEM TECHNICKÝ POPIS + STANDARD Hlavní stavební výroba Bude provedena skrývka humusu o tloušťce 30 cm a uložena na staveništi k pozdějšímu použití. 1.

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Projektem řešený pozemek st.p.č. 2862 v k.ú. Klatovy se nachází na Lubském Předměstí na okraji Klatov v areálu

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více