MERLIN mixér mlýnek odšťavňovač

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač"

Transkript

1 MERLIN mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě

2 VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou Va í dûvûry. Precizní v voj a praktické v sledky u tisícû zákazníkû na celém svûtû zaruãují také Vám optimální v sledky. MERLIN byl speciálnû pfiizpûsoben poïadavkûm na ich zákazníkû na zdravou v Ïivu. Je ale také urãen pro denní potfiebu a obãas je vhodn i pro malé prohfie ky proti zdravé v Ïivû. MERLIN Vás podporuje pfii v ech poïadavcích pro Va e zdraví a vitalitu. Pomáhá etfiit nejen mnoho ãasu, ale i penûz. Pfiitom MERLIN potfiebuje mnohem ménû místa neï bûïné pfiístroje. V echny díly MERLINu jsou vyrobeny ze speciálního hygienického plastu nebo nerezavûjící oceli. Vysoce kvalitní materiály se lehce ãistí a zaruãují dlouhou Ïivotnost. Pro MERLIN byl speciálnû vyvinut vysoce v konn motor, kter sv mi zvlá È vysok mi otáãkami umoïàuje rovnomûrné a kvalitní zpracování potravin. Díky patentovanému bezpeãnostnímu vypínacímu mechanismu mûïe b t MERLIN zapnut jen s pevnû spojen mi nástavci. Tím je zabezpeãen proti úrazûm a je zaji tûno jeho bezpeãné pouïívání. Optimálních v sledkû s MERLINem docílíte, kdyï si návod k obsluze bezpodmíneãnû pfied prvním pouïitím peãlivû proãtete. Prosím, dbejte pfiesnû v ech upozornûní pro obsluhu na následujících stranách!!! Pfiejeme Vám hodnû úspûchû s Va ím MERLINem a hodnû zdaru.

3 OBSLUHA, ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA OBSLUHA Pfied prvním pouïitím MERLINu zkontrolujte, zda elektrické napûtí ve Va í domácnosti souhlasí s napûtím uveden m na títku pfiístroje. Vá MERLIN smíte pouïít, jen kdyï udané napûtí je shodné s napûtím ve Va í domácnosti. Pfii práci s Va ím MERLINem dejte pozor, aby byl umístûn na bezpeãnou a pevnou podloïku, a tak jste se vyvarovali pfievrhnutí pfiístroje, a tím jeho moïnému po kození. K chlazení vysoce v konného motoru slouïí ve spodní stranû skfiínû fiada vûtracích otvorû, které nesmí b t bûhem provozu zakryty. Dejte pozor také na to, aby skfiíà motoru nebyla ponofiena do tekutiny. Vysoké otáãky motoru a speciální konstrukce pracovních nástavcû Va eho MERLINu se postarají o bleskové zpracování potravin. Funkce pfiístroje jsou zaloïeny na krátkodobém provozu. Vypnûte motor, jakmile dosáhnete poïadovaného zpracování potravin. Nenechte Vá MERLIN zbyteãnû dlouho nebo bez náplnû bûïet. Zbyteãn, nepfietrïit provoz mûïe vést k pfiehfiátí a po kození motoru. ČIŠTĚNÍ V echny díly Va eho MERLINu jsou vyrobeny z lehce ãistiteln ch materiálû. PouÏívejte k ãi tûní horkou vodu a mycí prostfiedek. NepouÏívejte v Ïádném pfiípadû agresivní ãisticí prostfiedky nebo chemikálie, ãímï by do lo k poru ení povrchu plastické hmoty. V echny pracovní nástavce a jejich sloïky mûïete bez problémû m t v myãce nádobí. Pfii plnûní Va í myãky dávejte pozor na maximální vzdálenost mezi topn m tûlesem a plastov mi díly MERLINu. Pfii ãi tûní motorové jednotky pouïívejte pouze mûkk hadfiík. Nikdy neponofite motorovou jednotku do vody. ÚDRŽBA Nezkou ejte nikdy motorovou jednotku Va eho MERLINu rozebrat. Toto vede k zániku záruky na Vá pfiístroj. Motorovou jednotku smí otevírat jen servisní technik, kter je k tomu písemnû autorizován. Nabízíme Vám pro Vá MERLIN v AGB s pevnû stanovenou záruku. V tomto ãase budou v echny funkãní poruchy, které pfii pfiimûfiené manipulaci na základû materiálové nebo v robní vady vzniknou v na em servisním stfiedisku, bezplatnû odstranûny. Ze záruky jsou vyjmuty závady, které vznikly nesprávnou obsluhou nebo ãi tûním. Samozfiejmû i po skonãení záruky je Vám ná zákaznick servis k dispozici v kteroukoliv dobu. Adresu na eho zákaznického servisu najdete na kupním dokladu.

4 TECHNICKÉ INFORMACE napûtí: frekvence: v kon: poãet otáãek: 3D-nástavec stfiední: 3D-nástavec velk : mixovací nástavec: maximální nepfietrïit provoz: V 50 Hz 200 W /min. 250 ml 400 ml ml 1 min. VAŠE MERLIN SADA 1 motorová jednotka (a) 2 3D-nástavce stfiední (b) 2 3D-nástavce velké (c) 1 mlecí a lehací nûï (d) 1 multifunkãní nûï (e) 2 víãka (pro udrïení ãerstvosti potravin) (f) 1 víãko na sypání jemné (g) 1 víãko na sypání hrubé (h) 1 mixovací nástavec (i) 1 odmûrka slouïící jako víãko pro víko mixéru (j) 1 víko mixéru (k) 1 pûchovaã na ovoce (l) 1 NANO-sítko (m) d g j k i a b c h l e f m 3D-NÁSTAVCE Oba 3D-nástavce jsou vybaveny vzájemnû zamûniteln mi speciálními noïi a jsou perfektním fie ením pro pfiípravu zdrav ch jídel. S tûmito 3D-nástavci nahradíte velk poãet stávajících kuchyàsk ch pfiístrojû. Lze je speciálnû vyuïít pro pfiípravu zdrav ch zeleninov ch jídel salátû, nebo také ke strouhání s ra, mletí obiln ch vloãek pro müsli a mnoho dal ích.

5 MERLIN SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH DÍLŮ 3D-nástavec stfiední 3D-nástavec velk ideální pro uchovávání pfiipravovan ch jídel 3D-nástavec stfiední s víãkem udrïujícím ãerstvé jídlo 3D-nástavec velk s víãkem udrïujícím ãerstvé jídlo mlecí a lehací nûï multifunkãní nûï motorov díl

6 SESTAVOVÁNÍA OBSLUHA UloÏte si díly MERLINu tak, jak je ukázáno na následující stranû. VloÏte potraviny do nástavce. Na roubujte multifunkãní nûï nebo nûï na lehání a mletí. Pfiitom dejte pozor, aby mixovací nástavec byl se zvolen m noïov m dílem dobfie se roubovan. Nasaìte na motorov díl. Teì je MERLIN pfiipraven k provozu. 3D-nástavec + multifunkãní nûï pro saláty, polévky, omáãky a zeleninu. 3D-nástavec + mlecí a lehací nûï pro suché potraviny, napfi. ofiechy a kávu, stejnû tak lehanou smetanu a krémová jídla. Oddûlte 3D-nástavec od noïe od roubováním proti smûru hodinov ch ruãiãek. NaplÀte 3D-nástavec zpracovávan m jídlem a spojte jej s odpovídajícím noïem. Otoãte uzavfien m 3D-nástavcem tak, Ïe hnací kolo nástavce nyní ukazuje dolû. Upevnûte nyní uzavfien 3D-nástavec na MERLINu otáãením ve smûru hodinov ch ruãiãek. PrÛhledn 3D-nástavec je vyroben z polykarbonátu velmi odolné plastické hmoty. MÛÏete pfiipravovat jak studená, tak i horká jídla (do 110 C). PrÛhledn materiál 3D-nástavce umoïàuje stálou kontrolu bûhem práce. Speciální tvar 3D-nástavce umoïàuje také rovnomûrné zpracování nejen velkého, ale i men ího mnoïství (1 cibule nebo jen 1 strouïek ãesneku). MERLIN S 3D-NÁSTAVCI SE POUŽÍVÁ NEJLÉPE K sekání: napfi. cibule, bylinky, zeleninové saláty, houby, maso (rozemletí)... mísení: napfi. omáãky, pomazánky, krémy, pudinky, tvarohová jídla... mixování a lehání: napfi. sardelové máslo, zeleninová ka e, lehaná smetana, povidla... mletí a strouhání: napfi. ofiechy, ãokoláda, s r, kofiení, obilné vloãky, strouhanka, prá kov cukr... protlaky, ka e: napfi. ka e, bramborové pyré, jableãná ka e, ka tanová ka e... pasírování: napfi. jídlo pro nemluvàata, mrkvová ka e, rajská polévka... pfiíprava: napfi. polévky, kompoty, ãerstvé Èávy, chutné koktejly...

7 MIXOVACÍNÁSTAVEC S NANO-SÍTKEM Mixovací nástavec s praktick m NANO-sítkem a paliãkou na ovoce je ideálním doplàkem Va eho MERLINu. UmoÏÀuje zpracování jinak problematického ovoce a zeleniny. Proto slouïí pro celou fiadu nov ch aplikací. Od ÈavÀovaã se skládá z následujících dílû: pûchovaã na ovoce prûhledné mûfiicí a uzavírací víãko víãko mixéru NANO-sítko mixovací nástavec multifunkãní nûï motorov díl

8 Mixovací nástavec se zvolen m noïem zasuàte na MERLIN otoãením ve smûru hodinov ch ruãiãek. Pfii fixaci NANO-sítka do mixovacího nástavce dejte pozor na to, aby dráïka sítka zapadla do r hy v nádobû. To zaruãuje pevné uloïení sítka. PrÛhledn mûfiicí pohárek je souãasnû také uzávûrem víãka a je otoãením ve smûru hodinov ch ruãiãek na víãku zaji tûn. Otvor ve víãku slouïí k nalévání pfiísad, tímto je moïné rozliãné tekutiny bûhem mixování nechat pomalu nakapat do nádobky (ideální pro pfiípravu ãerstvé majonézy). Dejte pozor na maximální náplà do 1000 ml. MERLIN S MIXOVACÍM NÁSTAVCEM LZE POUŽÍT NEJLÉPE K mixování: napfi. omáãky, míchané nápoje, sorbety... mísení: napfi. tûsto, krémy, proteinové nápoje... protlaky a ka e: napfi. dûtská v Ïiva, krémové polévky, pa tiky, tomatové polévky... pfiíprava: napfi. ledová káva, mixované nápoje, ledová tfií È... VYUŽIJTE NANO-SÍTKO PRO NÁSLEDUJÍCÍ CHUTNÉ VARIACE napûnûné vinné odó ovocn ãaj s ãerstv m ovocem capuccino s ãerstv m mlékem a cel mi kávov mi zrnky kûra Meraner z hroznové Èávy (hrozny bez pecek) k pasírování v eho bobulovitého ovoce (pfiídavek do minerální vody) DÒLEÎITÉ Pfiístroj nikdy nepouïívejte bez náplnû! Nenechte bûïet pfiístroj déle neï 1 minutu! TIP: Zapnûte MERLIN a dodrïujte níïe uveden ãas pulzací, tj. zapínáním a vypínáním, ãímï dosáhnete lep ího v sledku.

9 ZPRACOVATELSKÉ ČASY Druh MnoÏství âas petržel 20 g 6 s, pulzace cibule 150 g 9 s, pulzace šalotka 150 g 9 s, pulzace česnek 60 g 3 s, pulzace piškoty 50 g 5 s mandle 200 g 12 s vlašské ořechy 150 g 10 s lískové ořechy 200 g 10 s sýr (dle druhu) 150 g s vařená vejce 200 g 3 s, pulzace syrové maso, filety 200 g 12 s OŠETŘOVÁNÍA ČIŠTĚNÍ Po kaïdém pouïití odpojte ze sítû. Motorovou jednotku nikdy nenamáãejte do vody. Motorovou jednotku nikdy neãistûte v myãce nádobí. Motorovou jednotku ãistûte jen mûkk m hadrem. POZOR: NÛÏ je extrémnû ostr a mûïe zpûsobit zranûní pofiezáním. Pokud má pfiístroj funkãní poruchu, zkontrolujte, zda je v pofiádku napûtí nebo uloïení 3D-nástavce. V pfiípadû, Ïe není moïno funkãní poruchu odstranit, obraète se na servisní místo. Nikdy sami pfiístroj neotvírejte, jinak ztratíte moïnost záruky.

10 WS International a. s. Perunská 1337/ Hodonín Zákaznický servis: tel.: fax:

11 W

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

WORKING TOGETHER, THE SKY IS THE ONLY LIMIT. Představení firmy Natura Food Additives, a.s.

WORKING TOGETHER, THE SKY IS THE ONLY LIMIT. Představení firmy Natura Food Additives, a.s. Představení firmy Natura Food Additives, a.s. Natura Food Additives, a.s. je ãeská potravináfiská akciová spoleãnost s pûsobností pfiedev ím v âeské republice, ale s dosahem sv ch aktivit na Slovensko,

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více