DIPLOMOVÉ PRÁCE VE FONDECH ČESKÝCH KNIHOVEN A ARCHIVŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIPLOMOVÉ PRÁCE VE FONDECH ČESKÝCH KNIHOVEN A ARCHIVŮ"

Transkript

1 DIPLOMOVÉ PRÁCE VE FONDECH ČESKÝCH KNIHOVEN A ARCHIVŮ Ivo Brožek, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vymezení pojmu Jak známo, od 50. let 20. století zpracovávají studenti vysokých škol v Československu (resp. České republice) diplomové práce jako součást státní závěrečné zkoušky (kromě lékařských a veterinárních oborů). V současné době platný zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví v 46 odst. 3 pro magisterské studijní programy: Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou. Obdobné ustanovení je v 45 odst. 3 pro bakalářské studijní programy, které byly zavedeny v roce 1990: Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. (V dalším textu většinou pod diplomové práce zahrnuji i bakalářské.) Pro zajímavost lze uvést, že předchozí zákon č. 172/1990 Sb. o vysokých školách v 19 stanovil: Vysokoškolské studium se ukončuje vykonáním státní zkoušky; určí-li tak statut fakulty (u vysokých škol, které se nečlení na fakulty, statut vysoké školy), je součástí státní zkoušky též obhajoba diplomové práce, tedy rozhodnutí o povinnosti zpracovávat diplomovou práci tento zákon nechal na každé fakultě. Je třeba si zároveň uvědomit, že kromě tradiční představy diplomové práce jako textu se může vyskytnout i diplomová práce jako umělecký artefakt (např. obraz, soubor fotografií), umělecký výkon, architektonický projekt, počítačový program aj. a v textové podobě v těchto případech obsahuje teoretickou část, popis pracovního postupu apod. Podle typologie dokumentů patří diplomové a bakalářské práce mezi vysokoškolské kvalifikační práce, za něž se považují veškeré práce, které jsou předkládány za účelem dosažení jakéhokoli stupně vysokoškolské kvalifikace (patří sem dále práce rigorózní, dizertační, habilitační). Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy 1) definuje diplomovou práci jako: Dokument vyžadovaný ke státní závěrečné zkoušce na vysoké škole, popř. k závěrečné zkoušce na střední odborné škole. Obsahuje popis a výsledky samostatné odborné práce na předem 314

2 zadané téma. Její předložení a obhájení je součástí řízení pro přiznání akademického titulu (Bc., Mgr., Ing., MUDr. a MVDr.) (podotýkám, že podle současných českých předpisů se však pro přiznání titulů MUDR. a MVDr. diplomová práce nepředkládá) Podle mého názoru se jedná o odborné práce, jejichž kvalita je různá, mnohdy však vycházejí ze studia pramenného materiálu a mají tedy trvalý význam. Vždy však představují obraz českého vysokého školství dané doby. Mohou být také první odbornou prací pozdějších uznávaných vědců a dalších známých osobností. Inspirující zkušenost, kterou jsem získal při zpracování Bibliografie diplomových prací týkajících se Ústí nad Labem 2) : 377 relevantních diplomových prací bylo obhájeno na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně nebo jejích předchůdcích (Pedagogický institut, Pedagogická fakulta), ale dalších 52 zajímavých prací jsem našel na jiných vysokých školách (přičemž úplnost hledání nemohu zaručit). Podobně při rešerši na téma hlaváček jarní 3) jsem se dostal k diplomové práci z roku 1951, která představuje monografické zpracování tohoto druhu dodnes využitelné. V prosinci 2002 jsem pro dceru Egona Hostovského zjišťoval diplomové práce o jeho životě a díle (našel jsem 9 prací na různých vysokých školách, nejstarší z roku 1949, a to jen z toho, co lze najít na webu). Informační pramen nebo archiválie? Jak např. upozornil Petr Grulich 4) První otázkou, kterou si musíme položit, je, zda tyto práce jsou knihami a náleží proto spíše do univerzitních knihoven, nebo zda se jedná o písemnosti náležející spíše do péče spisovny a následně archivu. V prostředí českých vysokých škol jsou tato autorská díla chápána různě, proto také péče o ně není jednotná. Některé vysoké školy ukládají a zpřístupňují tyto práce v knihovnách, jiné v archivech a jiné tyto dvě alternativy kombinují. Ministerstvo školství ČSR vydalo v roce 1987 vzorový skartační rejstřík pro vysoké školy 5), v němž jsou diplomové práce uvedeny se skartačním znakem V20, tzn. po dvaceti letech by se měl provést výběr, v praxi však tento výběr prováděn není (a nedovedu si představit, podle jakých kritérií by se procházely stovky prací a rozhodovalo se o nich). Spekulovat by bylo možno i o tom, zdá má být diplomová práce přímo součástí protokolu o státní závěrečné zkoušce studenta. Podle mého názoru je pro uživatele výhodnější, pokud se diplomovým pracím věnují knihovny, neboť ty zajistí jejich odborné zpracování, uložení záznamů do databází s možností vyhledatelnosti (včetně věcných přístupů). Při uložení práce v archivu (se světlou výjimkou Univerzity Hradec Králové) tyto možnosti nejsou, tzn. badatel může požádat o práci, zná-li autora a 315

3 rok obhajoby ale jaké mají práce k určité tematice se nedozví, nebo nanejvýš tak, že mu umožní procházet roční seznamy nebo kartotéky podle autorů a pročítat si názvy děl (tak jsem ostatně vyhledával diplomové práce týkající se Ústí nad Labem v Archivu Univerzity Karlovy). Stav na českých vysokých školách Na celostátní poradě vysokoškolských knihoven 2002 jsem uveřejnil návrh kooperativního projektu Bibliografie diplomových prací českých vysokých škol 2. poloviny 20. století. Cílem by bylo bibliograficky zpřístupnit záznamy diplomových prací (na CD-ROM a na internetu) a doplnit tak o tento specifický informační pramen výsledky projektu Zpřístupnění české knižní tvorby 20. století. K této problematice jsem následně publikoval článek 6) v měsíčníku Ikaros, který vyvolal reakci Josefa Schwarze a následnou diskusi v elektronické konferenci Knihovna. Dílčí výsledky jsem prezentoval na schůzce Klubu vysokoškolských knihovníků SKIP Diskuse ukázala, že jen v některých knihovnách si diplomových prací váží, na jiných školách jim nepřikládají význam nebo mají jiné priority, současné trendy směřují jinam - tedy že takový velký projekt by byl nereálný. Pro zjištění stavu nakládání s diplomovými pracemi na českých veřejných vysokých školách jsem v roce 2003 provedl dotazníkový průzkum, jeho hlavní výsledky jsou shrnuty v tabulce v příloze. Zjistil jsem zásadní poznatek, že přístup k diplomovým pracím se výrazně liší podle typu vysoké školy. Na fakultách humanitních, společenskovědních a přírodovědných považují diplomové práce za trvalý zdroj poznatků, dlouhodobě je uchovávají, mají je zpracovány v automatizovaných knihovních systémech často dostupných na webu. Naproti tomu na technických vysokých školách se na diplomové práce dívají jako na informační pramen s pomíjivou hodnotou, ponechávají je na katedrách bez odborného zpracování a po několika letech (po 10, 5 nebo dokonce jen po 3 letech) je vracejí autorům nebo likvidují. S přihlédnutím ke každoročnímu přírůstku obhájených prací lze předpokládat, že již minimálně prací je uloženo v knihovnách jako součást knihovních fondů a zpřístupněno v automatizovaných knihovních systémech (vyhledatelnost přinejmenším podle slova z názvu). V některých knihovnách jsou tak uchovávány rozsáhlé zpracované sbírky diplomových prací (nad svazků, s retrospektivitou 40 až 50 let): Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Univerzita Pardubice, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. (Mimochodem povodně v Praze v roce 2002 zničily přes diplomových prací.) Další tisíce jsou na 316

4 katedrách či ústavech, což někde může znamenat dlouhodobé uložení s řádnou evidencí, jinde však jen neevidované uložení jen na několik let s následnou likvidací. Jak jsem uvedl, diplomové práce mají rovněž charakter archiválie, záleží pak na skartačním řádu příslušné vysoké školy Univerzita Karlova má pro ně stanovenu kategorii A/10, tzn. po 10 letech předat do archivu k trvalému uložení. Významné fondy diplomových prací má Archiv Univerzity Karlovy (přitom částečně může jít o duplicitní exempláře vzhledem k těm, které jsou v knihovnách). Některé menší vysoké školy ukládaly diplomové práce do příslušného Státního oblastního archivu. Z databáze archivních fondů 7) lze zjistit, že diplomové práce jsou (kromě uvedeného Archiv Univerzity Karlovy) ve Státním oblastním archivu v Plzni (fondy Vysoká škola strojní a elektrotechnická Plzeň, Pedagogická fakulta Plzeň), Státním oblastním archivu v Litoměřicích (Pedagogický institut Liberec, Pedagogická fakulta Ústí nad Labem), Státním oblastním archivu v Zámrsku (Pedagogická fakulta Hradec Králové), Archivu Masarykovy univerzity v Brně (Pedagogický institut Jihlava), Národním archivu (Universita 17. listopadu, Praha). Na mnohých vysokých školách či fakultách mají uchovávání diplomových prací upraveno příkazem rektora či děkana. Jako příklad mohu uvést Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde opatřením děkana č. 6/2002 bylo upraveno uchovávání a zpracovávání diplomových, doktorských a habilitačních prací: Výše uvedené dokumenty mají dvojí charakter: a) archivní, b) informačních dokumentů. Jeden exemplář odevzdávají katedry do spisovny fakulty, která jej pak předá do Archivu UK, druhý exemplář do knihovního fondu fakultní knihovny. Jinde nic stanoveno není a s diplomovými pracemi se zachází podle zvykového práva. Někde třeba byly sice diplomové práce do knihovny předávány, ale již nebylo při příjmu kontrolováno, zda v úplnosti tedy co dostali, to dostali. Vyhledatelnost a zpřístupňování Pokud se týká vyhledatelnosti diplomových prací uchovávaných v knihovnách, většinou jsou součástí knihovního fondu a tedy záznamy o nich jsou v používaném automatizovaném knihovním systému, na některých vysokých školách mají samostatnou databázi diplomových prací. Někde vystavují jen roční seznamy obhájených diplomových prací. (Několik ukázek z webů knihoven je na konci příspěvku.) Komplikace se zpřístupňováním textů diplomových prací, tedy jejich byť prezenční půjčování, praktikované ve vysokoškolských knihovnách, přinesl autorský zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 317

5 který v 35 odst. 3 zavedl pojem školní dílo : Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nevýdělečně ke své vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (školní dílo). Na to navazuje 60 odst. 1: Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla ( 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závažného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení 35 odst. 3 zůstává nedotčeno. Vysoké školy musely rozhodnout, co považují za vnitřní potřebu školy podle výkladu doc. Boháčka 8) tvoří školu akademičtí pracovníci a studenti, tedy těm lze podle 35 odst. 3 práce zpřístupňovat (na jiných vysokých školách však diplomové práce začali zpřístupňovat jenom akademickým pracovníkům školy anebo pro jistotu nikomu). S autory nově obhájených diplomových prací začaly školy uzavírat (bezúplatně) licenční smlouvy podle 60 odst. 1, avšak dříve obhájené práce se pro odborné zájemce zvenku staly nedostupné. Změnu přinesla novela vysokoškolského zákona účinná od , tj. zákon č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ve svém 47b Zveřejňování závěrečných prací: (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. Podle právních expertiz 9) jsou však tato ustanovení nesrozumitelná a zmatečná. Od 22. května 2006 je účinný zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který v rámci knihovní licence v 37 odst. 1 stanovil: Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací 318

6 zařízení... d) půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, pokud takové užití autor nevyloučil. Toto znění umožňuje zpřístupňovat komukoliv i starší diplomové práce (a využije je i Národní knihovna pro zpřístupnění starých diplomových a disertačních prací, kde dosud žadatel musel dokládat obtížně získatelný souhlas autora nebo jeho dědiců). Digitalizované plné texty diplomových prací Kvalitativně vyšším stupněm je uchovávání plných textů prací v digitální formě a jejich zpřístupňování na webu, které se na českých vysokých školách začalo prosazovat od roku ), posléze byla při Asociaci knihoven vysokých škol České republiky ustavena odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, která si stanovila rozsáhlé cíle 11) : V návaznosti na doposud získané poznatky sledovat další rozvoj systémů pro zpřístupňování VŠKP v elektronické formě v zahraničí a podporovat zavádění mezinárodních zkušeností a mezinárodně platných standardů do praxe českých VŠ. Podporovat přípravu nezbytných národních standardů pro zpracování, archivování a zpřístupňování VŠKP v elektronické formě, zejména pokud jde o datové a metadatové formáty, trvalé identifikátory a protokoly pro komunikaci metadat z lokálních archivů k nadstavbovým službám národní nebo mezinárodní úrovně. Plně podporovat výzkum postupného zavádění datových formátů typu XML pro VŠKP včetně návazných procesů jejich vyhledávání pomocí jednotných WWW rozhraní. Iniciovat a podporovat rozvoj dalších lokálních otevřených elektronických archivů VŠKP na českých vysokých školách a jejich integraci na národní úrovni a mezinárodní úrovni a v souvislosti s tím doporučovat přijetí pouze těch nových státem podporovaných grantových projektů, které budou založeny na aplikaci doporučených standardů a postupů. Přispět formou seminářů či školení k průběžnému informování a vzdělávání profesionálů VŠK působících v oblasti zpřístupňování VŠKP v elektronické formě. Iniciovat a rozvíjet spolupráci profesionálů VŠK s dalšími subjekty zainteresovanými v systémech zpřístupňování VŠKP, tj. pracovníky výpočetních center a zejména reprezentantů vysokých škol. Prosazovat podstatná doporučení k procesům zpřístupňování VŠKP v elektronické formě prostřednictvím Asociace KVŠ nebo Rady VŠ 319

7 u vrcholných orgánů vysokých škol. Podporovat všestranně vyšší formy počítačové a informační gramotnosti autorů VŠKP, podílet se na přípravě modelových příruček, školení a vzorů pro zpracování VŠKP v elektronické formě. Podílet se na řešení otázek autorskoprávní ochrany zpřístupňování úplných textů VŠKP v elektronické formě v ČR v souladu s řešeními přijatými v evropském, resp. světovém kontextu. Zapojit se do procesů revize a inovace souvisejících legislativních materiálů celostátní působnosti. Podrobně se této problematice věnuje ve svém příspěvku Iva Horová. Závěr Domnívám se, že diplomové práce jsou frekventovaným typem šedé literatury. Mělo by být věcí cti vysoké školy usilovat o jejich trvalé uchovávání a zpřístupňování ať již v knihovně nebo v archivu a ať již v papírové, nebo digitální podobě progresívní je zpřístupnění jejich plných textů na internetu a vytvoření národního registru těchto prací. Odkazy: 1) 2) Brožek, I., Hrabáková, M. Bibliografie diplomových prací týkajících se Ústí nad Labem. Ústí n. L. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, s. 3) Brožek, I. Internet jako rešeršní nástroj (případ jedné rešerše). In: Knihovny současnosti 2001 : sborník z 9. konference, konané ve dnech září 2001 v Seči u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2001, s ) Grulich, P. Vysokoškolské kvalifikační práce jako specifický typ archiválie a jejich digitalizace na Univerzitě Hradec Králové In: Archivní konference Chrudim n&id=250 5) Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro vysoké školy a ostatní podřízené organizace č.j / ) Brožek, I. Je reálné zpracovat kooperativní bibliografii diplomových prací českých vysokých škol 2. poloviny 20. století? Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č ) 8) 9) ae7dc7badda72e 10) 11) 320

8 Obr. 1 Katalog Masarykovy univerzity (Aleph) Obr. 2 Katalog Masarykovy univerzity ukázka záznamu 321

9 Obr. 3 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (KP-win) Obr. 4 Ostravská univerzita (vlastní databáze) 322

10 Stav zpracování diplomových prací na českých veřejných vysokých školách (2003) Škola Fak. AKS na www AKS jen v knihovně lístkový katalog jenom seznamy v knihovně v archívu ulož. poznámka systém roky sv. systém roky sv. roky sv. roky sv. roky sv. roky sv. na kat. UK FF T-ser ?? PrF T-ser FSV T-ser PedF T-ser T-ser ETF T-ser HTF T-ser KTF T-ser PřF Aleph KSV T-ser ? FTVS T-ser do MFF T-ser ?? ? FaF KP-win ? UP T-ser léta MU LF KP-sys PedF T-ser ? ano 7970 znič. povodeň 1995 znič. povodeň 323

11 Škola Fak. AKS na www AKS jen v knihovně lístkový katalog jenom seznamy v knihovně v archívu ulož. poznámka systém roky sv. systém roky sv. roky sv. roky sv. roky sv. roky sv. na kat. FF Aleph PrF T-ser ESF T-ser FI T-ser PřF T-ser an o FSS T-ser UHK KP-sys různé starší ano JčU PedF T-ser ZčU Aleph různé roky ano 60. léta, PedF Aleph léta různé roky ano PrF Aleph EkF ano El F an o FAV ano UJEP PedF T-ser FŽP T-ser FSE T-ser

12 Škola Fak. AKS na www AKS jen v knihovně lístkový katalog jenom seznamy v knihovně v archívu ulož. poznámka systém roky sv. systém roky sv. roky sv. roky sv. roky sv. roky sv. na kat. na kat. OU vlastní vlastní ano do 2002 SU FPF vlastní OPF T-ser UPa Daimon UTB T-ser VŠE Aleph před 1997 ČVUT FSI VVVS ano jen 5 let FJFI KPWIN FST ano FEL ano F D VUT FCH MDOKIS FSI ano jen 3 roky FVU MDOKIS F A FP ano FI T an o an o 325

13 Škola Fak. AKS na www AKS jen v knihovně lístkový katalog jenom seznamy v knihovně v archívu ulož. poznámka systém roky sv. systém roky sv. roky sv. roky sv. roky sv. roky sv. na kat. VŠB-TUO T-ser ? ? VŠCHT an o TUL Daimon ? VFU MDOKIS ČZU an o MZLU KP-sys AMU DF T-ser T-ser FTF ano HF T-ser JAMU KP-sys AVU nezjišt. VŠUP jen 10 let po 5 letech vracení 1650 znič. povodeň na stud. odd. Zpracoval: Brožek, , na základě údajů poskytnutých knihovnami nebo zjištěných na www stránkách (některé údaje jsou odhadem) Druhý exemplář diplomových prací může být v archívu nebo na katedře (ústavu) i na těch fakultách, kde to není přímo uvedeno. Archívem se rozumí archív školy nebo státní oblastní archív. Uložení na katedře zahrnuje jak dlouhodobé uložení s řádnou evidencí, tak i neevidované uložení jen na několik let s následnou likvidací. (Změny knihovních systémů od roku 2003: UK, MU, VUT, UTB přechod na Aleph, UHK, VFU přechod na Daimon.) 326

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování A 4.8 1 Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol M g r. A d é l a F a l a d o v á, M K Č R, o d b o r a u t o r s k é h o p r á v a? Orientujete se v problematice autorského práva?? Chcete získat

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY METODICKÁ INSTRUKCE K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Budějovice 2013 Tato metodická příručka vznikla

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu V prosinci roku 200 Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU

Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU Autor: Radim CHVÁLA Spoluautor: Iva HOROVÁ Akademie múzických umění v Praze radim.chvala@amu.cz iva.horova@amu.cz Příspěvek byl poprvé publikován

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více