Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis pro pěstování matematiky a fysiky"

Transkript

1 Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Spolkový věstník. Výroční zpráva za rok Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 69 (1940), No. Suppl., D37--D72 Persistent URL: Terms of use: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1940 Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these Terms of use. This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library

2 SPOLKOVÝ VĚSTNÍK. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK i. Zpráva ředitelova. Výbor předkládá přehled svého působení v uplynulém správním roce a žádá, aby se jeho činnosti dostalo Vašeho schválení. Výbor zvolený na valné schůzi dne 28. února 1939 se ustavil, jak bylo. uvedeno v Časopise, 68 (1938/9), D 117, a konal 4 schůze; kromě toho byly konány četné schůze presidia, komisí a vědecké rady, jakož i členské schůze, s přednáškami. Z výboru vystupují, protože se končí jejich funkční období: vr. škol. rada V. Ingriš, místoředitel hvězdárny dr. B. Mašek, vr. škol. rada S. Petira, prof. dr. K. Petr, ředitel dr. M. Smok, prof. dr. M. A. Valouch, doc. dr. F. Vyčichlo; úmrtím se uprázdnila funkce předsednická. Loni vyšel 68. ročník Časopisu pro pěstováni matematiky a fysiky ve 4 sešitech, které obsahovaly na IV, 228 str. vědeckou část, rozdělenou na práce matematické (153 str.) a práce fysikální (75 str.), a na VIII, 2.28 str. část nazvanou Vyučování, zprávy, literatura, která se dělila na články a referáty (42 str.), články metodické (90 str.), zprávy a drobnosti (22 str.), recense (26 str.), úlohy (4 str.) a spolkový věstník (44 str.). Pro vydávání Časopisu platí řád otištěný v Časopise, 63 (1933/4), V 72. Jeho redakce je uvedena v odd. 8c. 18. ročník Rozhledů matematicko-přírodovědeckých vysel v 5 sešitech; jejich redakce je uvedena v odd. 8c. Počet odběratelů-nečlenů byl 1532 (loni 2548). Lze se nadíti, že ustálené poměry zase zvýší počet odběratelů. Aktuárské vědy zatím nevycházejí. V Knihovně spisů matematických a fysikálnich vyšlo 5. vydání 2. svazku: J. Vojtěch, Základy matematiky, I. díl. 2. vydání 1. svazku: B. Hostinský, Diferenciální geometrie, a 9. svazku: V. Hruška, Počet grafický, se připravují. Do tisku byla přijata druhá část spisu Ě. Čecha, Bodové množiny (sv. 20). Hvězdářská ročenka pro rok 1940, roč. 20, B. Maska vyšla v prosinci v obdobné úpravě jako Protože je při tom přihlíženo k potřebám středních škol, doufá výbor, že všechny střední školy zakoupí ji pro žákovské knihovny a fysikální praktika. Vyšla učebnice J. Klíma-V. Ingriš, Deskriptivní geometrie pro V. tř. reálek, 2. uprav. vyd. Schváleno bylo 7. vyd. učebnice B. Bydžovský-S. Teplý- F. Vyčichlo, Aritmetika pro IV. tř. střed. škol. V aprobačním řízení je učebnice J. Huká, Matematika pro školy mistrovské. Dále vyšly Názvy a značky elementární matematiky, které MŠO schválilo pro všechny druhy škol (kromě vysokých). Při úřední revisi učebnic MŠO nebyla vyloučena žádná učebnice Jednotou vydaná. D37

3 Vydány byly V. Elznice Osmimístné tabulky přirozených hodnot goniometrických funkcí sin, cos, tg a tabulky geodetické pro úhlové dělení šedesátinnó. Letos vyjdou nákladem Jednoty první svazky nové knižní sbírky určené pro Širší veřejnost a pro středoškolské studenty, hledající správné a srozumitelné poučení o důležitých oborech matematiky, fysiky a chemie. Z připravovaných svazků uvádíme: Břiza, Televise Herasymenko, Elektrochemie roztavených solí Hrdlička, Fotografická optika IlkoviČ, Polarografie (v tisku) Ilkovič, Elektrochemie Ilkovič, Energetika skupenských a chemických přeměn Knichal, Konstrukce pravítkem a kružítkem Lerl, Apolloniovy úlohy a cyklografie Majer, Použití rádio chemie v praksi Petrů, Hormony, vitaminy a enzymy Petrů, Synthesa organických barviv Petr žilka-slavik, Piezo elektřina a její užití. v technice (v tisku) Petržilka a spolupracovnici, O stavbě atomu Pleskot, Grafické počítání a nomografie Schwarz, O rovnicích (v tisku) Strnad, Zvukový film Vyčichlo, Vektorový počet Zachoval, Ultrazvuk. Redaktory sbírky jsou dr. D. Ilkovič, dr. F. Vyčichlo a dr. L. Zachoval. Pp. členy prosíme, aby věnovali této sbírce svou pozornost a doporučili ji studentům a žákovským knihovnám. V prodeji má Jednota publikace vydávané Čes. společnosti chemickou, Jednotou Českých filologů, Pražským linguistickým kroužkem (Travaux, Studie a j.), Klubem modernich filologů (Xenia Pragensia), Král. českou společnosti nauk (Bolzanovy spisy) a Společností přátel antické kultury (Sbírka překladů Museion a Přednášky a rozpravy). Kromě toho prodává všechny publikace nakladatelů domácích i zahraničních. Změněné poměry vyžadují změny stanov. Je to v prvé řadě jméno Jednoty, pro něž navrhuje Výbor půvoclní název: Jednota Českých matematiků a fysiků. Při té příležitosti navrhuje výbor ještě několik drobných změn, z nichž nejdůležitější jsou: rozdělení členských příspěvků na vlastní příspěvek a předplatné za Časopis, zrušení funkce stálého tajemníka, jež nebyla již řadu let obsazena, a přeměna středoškolské komise na třetí sekci vědecké rady. Členské příspěvky navrhuje tyto: zakládajících členů 500 K (právnických osob 1000 K), tuzemských skutečných členů 20 K (právnických osob 22 K), zahraničních skutečných členů 30 K (na Slovensku 25 K) a tuzemských činných členů 10 K. Předplatné na Časopis 20 K (všichni členové kromě zakládajících) se platí zároveň s členským příspěvkem, takže celková částka tuzemskými členy placená se nemění. Elaborát komise pro jednotné označování pojmů a veličin a jednotnou terminologii ve fysice byl posouzen příbuznými korporacemi a bude předložen ministerstvu školství a národní osvěty se žádostí o schválení. Z Masarykova fondu při Národní radě badatelské se dostalo Jednotě podpory 3000 K na otištění 2 článků dr. Š. Schwarze v Časopise. V příloze je otištěno několik pohledů :na novostavbu nádvorního domu Jednoty v Praze II, Žitná 25, do níž byla přestěhována kancelář, knihkupectví, expedice a sklad Jednoty, dále dílny a kanceláře Fysmy; obr. 1 a 3 jsou pohledy na jižní průčelí, obr. 2 na severní průčelí, obr. 4 hovorna, obr. 5 a 7 kanceláře, obr. 6 knihkupectví a obr. 8 část dílen Fysmy. FYSMA, společnost s r. o., založená Jednotou, připravila pro nový školní rok několik nových přístrojů fysikálních a řadu základních modelů různých druhů promítání. Pokračuje též ve výrobě kreslicího náčiní z celuloidu, z něhož upozorňujeme na zlepšené šablonky (rýsování osmiček). Prosíme pp. členy, aby naši výrobu všestranně podporovali nejen objednávkami a doporučováním, ale i radami a pokyny. Vítán je každý, kdo má zájem o spolupráci. D38

4 Účet pokladní v odd. 4 doplňují tato data k 30. červnu 1939: Jmění základní K; fond pro podporu vědeckého badání (prvé číslo udává hotovost, druhé nomin. hodnotu úpisů půjčky obrany státu) K K, a to základ Koláčkův K, Kučerův K K, Mackův K, Mrňávkův K, Sobotkův 880 K K, Strouhalův K, Studničkův K, Vaňausův K, Weyrův K; fond Jaromíra Mareše K K; fond Vlasty Valouchovó 3 980,50 K K; fond Kavanův K; cena Pospíšilova 500 K. Pánům jednatelům na ústavech vzdává výbor vřelý dík za jejich vzornou a obětavou součinnost a vznáší k nim snažnou prosbu, aby i nadále účinně podporovali Jednotu v jejích snahách. Seznam všech pp. jednatelů (224) je v odd. 8 (podle stavu dne 30. června 1939). Počet členů klesl o 101, takže proti loňským 1930 členům bylo letos 1829 členů; přibyl 1 člen zakládající, ubylo 71 členů skutečných a 31 členů činných. Seznam členů jest uveřejněn v odd. 8. Prosíme pp. členy, aby jej laskavě zrevidovali a shledaná nedopatření oznámili spolkové kanceláři. Dne 12. dubna 1939 náhle zemřel náš předseda, čestný a zakládající člen Jednoty, dr. František Nachtikal, profesor čes. vys. učení technického v Praze. Jednota v něm ztratila jednoho ze svých nejagilnějších a nejobětavějších členů; byl jejím členem od r. 1893, členem výboru byl od r do r a po svém návratu z Brna do Prahy od r Dále nás navždy opustili skuteční členové dr. Josef Klobouček, profesor čes. vys. učení technického v Praze, ing. Ferdinand Lang, vrchní rada v Přerově, Josef Liška, profesor v. v. v Mladé Boleslavi a Josef Ondrouch, profesor gymnasia v Prostějově. Litovati jest nám též odchodu Jindřicha Mareše, vládního rady v. v. v Praze, zakladatele Marešova fondu, z něhož jsou udíleny ceny řešitelům úloh v Rozhledech. Čest bud jejich památce! Na konec konám milou povinnost, projevuje jménem výboru nejvřelejší díky všem příznivcům a podporovatelům Jednoty, zejména ministerstvu školství a národní osvěty za podporu naší vydavatelské činnosti, profesorskému sboru přírodovědecké fakulty na universitě Karlově v Praze za propůjčení místností pro spolkovou knihovnu, čítárnu a ke konání přednáškových schůzí, ředitelstvím matematického a fysikálního ústavu university Karlovy a středních škol v Praze za propůjčení místností ke konání schůzí, ředitelstvím škol středních a odborných za zaslání výročních zpráv, příznivcům knihovny za věnování knih, jakož i redakcím denních listů v Praze za ochotné uveřejňování zpráv spolkových. Rovněž jest mi potěšením poděkovati všem našim spolupracovníkům v kanceláři, knihovně a knihkupectví za jejich horlivé plnění povinností. Dr. MILOSLAV VALOUCH, ředitel. 2. Zpráva o členských schůzích. Matematická sekce vědecké rady pořádala 3 schůze. Přednášeli: Dne 18. ledna 1939 prof. dr. E. Bunickij: O rozvoji kvadratických iracionalit v řetězové zlomky. Dne 8. března 1939 dr. J. Korous: O orthogonálních polynomech v konečném intervalu. Dne 24. května 1939 prof. dr. F. Vyčichlo: Matematika v Itálii. Fysikální sekce vědecké rady pořádala 4 schůze. Přednášeli: Dne 13. prosince 1939 dr. J. M. Bačkovský: Užití mosaikových krystalů ve spektroskopii paprsků X (s projekcí diapositivů). D39

5 Dne 23. ledna 1939 doc. dr. F. Link: O novém mikrofotometru Státní hvězdárny (s projekcí diapositivů). Dne 15. května 1939 prof. dr. V. Dolejšek a K. Žadkevič: Absorpční spektra a optické elektrony troj mocných iontů vzácných zemin. Dne 22. května 1939 prof. dr. V. Dolejšek a IngC A. Brandejský: O hranici citlivosti registrace spekter X metodou počítače. Referáty o přednáškách jsou otištěny v Časopise, 68 (1938/9), str. D 88 a 118. Schůze byly konány v místnostech universitního ústavu matematického a fysikálního. Za jejich laskavé propůjčení vzdává vědecká rada díky ředitelům ústavů. Dr. E. SGHOENBAUM, předseda matematické sekce. Dr. V. KOŘÍNEK, pořadatel matematické sekce. Dr. V. DOLEJŠEK, předseda íysikální sekce. Dr. Z. HORÁK, pořadatel íysikální sekce. Středoškolská komise pořádala 4 schůze. Přednášeli: Dne 6. prosince 1938 prof. dr. E. Čech (Brno): Vyučování počtu pravděpodobnosti na středních školách. Dne 9. března 1939 zem. škol. inspektor dr. A. Wangler: Vyučování fysice na střední škole. Dne 1. a 2. června 1939 prof. dr. E. Čech (Brno): 1. Cíle a osnovy vyučování matematice na středních školách. 2. Universitní vzdělání středoškolských profesorů matematiky. Referáty o přednáškách jsou otištěny v Časopise, 68 (1938/9) str. D 110, 182 a 197. Schůze byly konány v místnostech I. reál. gymnasia v Praze II. Za jejich propůjčení vzdává komise díky řediteli ústavu. FRANTIŠEK BOČEK, dr. FRANTIŠEK LEHAR, STANISLAV TEPLÝ, dr. ALOIS WANGLER. 3. Rozpočet na správní rok P ř í j m K Vydání K 1. Přísp vky členskó. 2. Za spisy a pomůcky 3. Různó Správní výlohy.. 2. Na vydání spisů.. 3. Na knihovnu Vydání v decké rady 5. Dotac brn n. odboru Dr. BOR. BYDŽOVSKÝ, Dr. JOS. ŠTĚPÁNEK, Dr. MIL. VALOUCH, pokladník. úřetní správce. ředitel. D40

6 4. Pokladní účet za správní rok Příjem Vydání Dlužníci Věřitelé Hotovost Peněžní ústavy Publikace a učebné pomůcky Spolkový časopis Personální výlohy Pojistné Daně Místnosti Prodejní výlohy Režijní výlohy Kancelářské výlohy Úroky a srážky Základní jmění Fond pro podporu vědeckého badání Fond Jaromíra Mareše Fond Vlasty Valouchové Cenné papíry Nemovitost Členské příspěvky Knihovna Vědecká rada, matem, sekce Vědecká rada, fysik, sekce Brněnský odbor JČMF Г K Dr. BOH. BYDŽOVSKÝ y Dr. JOS. ŠTĚPÁNEK, DT.MIL.VALOUCH, pokladník. účetní správce. ředitel. 5. Zpráva knihovní. Počet svazků (mimo časopisy) v pražské knihovně vzrostl v době od do o 39. Je to méně než průměrný přírůstek za poslední léta; pro práce na odborovém katalogu nebylo vsak možno zařaditi všechny došlé knihy. Výdaje na knihovnu v uplynulém správním roce činily: za časopisy K, za knihy K, za vazbu časopisů a knih 1 570,85 K, za remuneraci 3730 K, za úklid 430 K, za výlohy 50 K; celkem 18*332,85 K. V době od bylo koupeno knih za 7493,70 K, jež nejsou v hořejším soupisu uvedeny. x Knihovna dostala darem: Serret, Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung, I III (dar prof. L. Veseckého, Jičín). Mimo to dostala knihovna, jako minulá léta, řadu separátů. Všem dárcům knihovníci děkují. Odborový katalog je hotov a je k disposici návštěvníkům knihovny. Je rozdělen na čtyři hlavní části: Matematika (61 oddílů), Fysika D4X

7 (83 odd.), Přírodní vědy kromě fysiky (16 odd.), Různé (13 odd.). Obsahuje více než 7000 lístků; všechna souborná díla (encyklopedie, kompendia atd.) byla rozepsána. Děkuji si. knihovni za vydatnou pomoc při sestavování katalogu a kol. Hlavatému, Jarnikovi a Kořínkovi za rady poskytované s velikou ochotou při práci na matematické části. Knihovna Jednoty je otevřena jako minulá léta v pondělí, ve středu a v pátek od -/ 2 17 do 18 hod., čítárna denně od 1 / 2 d do 12 hod. a od V2-5 do 18 hod., mimo svátky a vysokoškolské prázdniny. Obě jsou v budově matematicko-přírodovědeckých ústavů Karlovy university v Praze II, U Karlova 3, I. patro. Dr. K. RYCHLÍK, Dr. V. TRKAL, Dr. F. ZÁVIŠKA, knihovníci. 6* Zpráva kontrolující komise. Podepsaní revidovali dne 27. června a 4. listopadu 1939 účetní knihy a doklady Jednoty, jakož i účetní závěrku. Ve všem byl shledán vzorný pořádek a pečlivé hospodaření. Movité jmění bylo vykázáno pokladní hotovostí, průkazy o přebytcích u peněžních ústavů a cennými papíry podle rozvažného účtu. Dne 10. listopadu 1939 byla revidována knihovna a čítárna. Jejich správa jest zařízena velmi účelně a prováděna vzorně. Podepsaní navrhují valné schůzi, aby schválila závěrečné účty, dala výboru absolutorium za správní rok 1938/39 a zároveň jemu a zejména řediteli poděkovala za úspěšné vedení a za obětavou práci pro Jednotu. Dr. VÁCLAV LEN Z, Dr. BEDŘ. ŠALAMON, Dr. ANT. ZAHRÁDKA, kontrolující komisaři. 7. Brněnský odbor. Valná schůze brněnského odboru se konala dne 9. listopadu 1939 o 17 h. ve fysikální síni přírodovědecké fakulty Masarykovy university. Zahájil ji prof. dr. Seifert; sděluje, že se omlouvá prof. dr. Sahánek. Vzpomíná náhlého úmrtí předsedy JČMF, prof. dr. F. Nachtikala, líčí stručně jeho životní běh a jeho činnost v Jednotě. Přítomní stojíce vyslechli tuto vzpomínku. Zpráva jednatele. Valná schůze se konala dne 12. ledna 1939; členských schůzí bylo šest, spojených s přednáškami, výborová schůze byla jedna. Průměrná návštěva jest 26 členů. Přednášeli: Dne 12. ledna 1939 prof. dr. E. Čech: Jak vyučovati počtu pravděpodobnosti? Viz Čas. 68 (1938/9). D 197. Dne 9. února 1939 přednášel prof. dr. J. Klíma: Z americké metodiky deskriptivní geometrie. Na úlohách konstruktivních, získaných od ústavu deskriptivní geometrie a strojního kreslení university státu Wisconsin v U. S. A., ukázal přednášející, co by bylo lze z metod amerických užíti s prospěchem i na našich školách při vyučování deskriptivní geometrie. Dne 16. března 1939 přednášel prof. dr. K. Čupr: Politická aritmetika na středních školách. Přednášející vylíčil obsah a rozsah kupeckých počtů a politické aritmetiky u srovnání s osnovami středních škol. D42

8 Dne 23. března 1939 přednášela pí L. Švirková: Pružnost kovů v závislosti na makrostuře. Dne 27. dubna 1939 přednášel prof. dr. B. Hostinský: O deformaci rozvinutehrých ploch. Na základě t. zv. Bonnetovy věty o integrálu geodetické křivosti podél uzavřené křivky dokázal A. Myller tuto větu: Je-li ds element oblouku na dis / = & c Gff kde úhel fí má tento význam: Sestrojme v bodech křivky C tečné roviny k ploše a rozřízněme rozvinutelnou plochu R jimi vytvořenou podél jedné plošné přímky; rozvineme-li R do roviny, svírají kraje řezu úhel />. Podržíme-li z každé tečné roviny jen malou část v okolí bodu dotyku, vytvoří tečné roviny pás opsaný dané ploše podél křivky C. Některé takové pásy na rozvinutelných plochách se dají deformovati, aniž bychom je rozřízli; jiné nelze deformovati (rozvinouti do roviny) bez rozříznutí. Dne 19. října 1939 přednášel prof. dr. B. Hostinský: O vynucených kmitech struny a příbuzné úlohy. Viz Rozpravy Akademie II. tř., XLIX, 19. Jednatel děkuje přednostům matematického a fysikálního ústavu přírodovědecké fakulty za propůjčování poslucháren ke konání přednášek, dále dennímu tisku za ochotné a bezplatné uveřejňování denních zpráv. Zpráva pokladníkova za správní rok 1938/39. Příj m K h Vydání K h 1. Dotac JČMF 1938/39 2. Za prod. 9. roč. Phys. Berichte Pasivní zbytek z př d. roku Za knihy a časopisy Za vazbu knih Za přednášky Správní výlohy Zbytek na příští rok Celkem Celkem Zpráva knihovníkova. Knihovna vzrostla v letošním roce o 70 svazků a 6 pojednání. Do vazby bylo dáno 19 svazků. Knih bylo celkem vypůjčeno 247. Dnes je půjčeno 81 svazků. V knihovně je celkem 1917 svazků a 150 pojednání. Knihy se půjčují v pondělí až v pátek mezi 15. a 17. hod. po předchozím odevzdání žádanky u ďr. Gajdoše, asistenta fys. ústavu. Revisoři zrevidovali pokladnu i účetní doklady, jakož i knihovnu; navrhují oběma funkcionářům a tím i celému výboru absolutorium. Jednomyslně schváleno. Při volbách byli zvoleni: předsedou prof. dr. Ladislav Seifert, jednatelem prof. dr. 'Karel Čupr, bez funkce prof. dr. Viktor Teissler všichni na tři léta; náhradníky as. dr. Tadeáš Gajdoš a posl. František Kozumplik (na 1 rok); revisory prof. dr. Bohumil Kladivo a prof. dr. Miloš Neubauer (na 1 rok). Volných návrhů nebylo. Dr. KAREL ČUPR, jednatel. D43

9 8. Statistický přehled za správní rok a) Výbor. Při doplňovacích volbách, konaných na valné schůzi dne 28. února 1939 v posluchárně matematického ústavu universitního, byli zvoleni: Dr. Miloslav Za ředitele na 3 roky (do konce roku 1941): Válouch, sekční šéf v. v. v Praze. Za cleny výboru na 3 roky (do konce roku 1941): Dr. Josef Hrdlička, docent vys. učení techn. v Praze. Dr. Václav Hruška, profesor vys. učení techn. v Praze. Dr. Miloš Kóssler, profesor Karlovy university v Praze. Dr. Karel Rychlik, profesor vys. učení techn. v Praze. Dr. Josef Štěpánek, vrchní školní rada v. v. v Praze. Stanislav Teplý, profesor při zem. škol. radě v Praze. Dr. František Záviška, profesor Karlovy university v Praze. Za člena výboru na 1 rok (do konce roku 1939): Dr. Mikuláš Smok, ředitel reálky v. v. v Praze XI. Za náhradníky (na 1 rok): Dr. Josef Koppel, profesor II. reál. gymnasia v Praze. Dr. Karel Róssler, profesor reálky v Praze VII. Ota Setzer, profesor reál. gymnasia v Kralupech n. Vit. Dr. Ladislav Zachoval, asistent vys. učení techn. v Praze. JiH Antropius, posluchač Karlovy university v Praze. Antonin Hutá, posluchač Karlovy university v Praze. Za kontrolující komisaře (na 1 rok): Dr. Václav Lenz, profesor vys. učení techn. v Praze. Dr. Bedřich Šalamon, profesor university Karlovy v Praze. Dr, Antonin Zahrádka, profesor ref. reál. gymnasia v Praze XIX. Podle dnešního stavu se skládá výbor z těchto členů: Předseda: dr. František Nachtikal, profesor vys. učení techn. v Praze (zemřel 12. dubna 1939). Místopředseda: Stanislav Petíra, vrch. školní rada v. v. v Praze (1939). Ředitel: dr. Miloslav Válouch, sekční šéf v. v. v Praze (1941). Pokladník: dr. Bohumil Bydžovský, profesor university Karlovy v Praze (1940). Jednatel: dr. Miloš Kóssler, profesor university Karlovy v Praze (1941). Knihovníci: dr. František Záviška, profesor university Karlovy v Praze (1941); dr. Karel Rychlík, profesor vys. učení techn. v Praze (1941); dr. Viktor Trkal, profesor university Karlovy v Praze (1940). Účetní správce: dr. Josef Štěpánek, vrchní školní ra&a v. v. V Praze (1941). Archivář: dr. Mikuláš smok, ředitel reálky v. v. v Praze (1939). Zapisovatel: dr. František Lehar, profesor reál. gymnasia v Praze (1940). D44

10 Bez zvláštni funkce: dr. Josef Hrdlička, docent vys. učení techn. v Praze (1941); dr. Václav Hruška, profesor vys. učení techn. v Praze (1941); Václav Ingriš, vrchní školní rada v Praze (1939); dr. Vojtách Jarnik, profesor university Karlovy v Praze (1940); ing. dr. Rudolf Kukač, profesor vys. učení techn. v Praze (1940); dr. Bohuslav Mašek, místoředitel hvězdárny v. v. v Praze (1939); dr. František Nušl, ředitel hvězdárny v. v. v Praze (1940); dr. Karel Petr, profesor university Karlovy v Praze (1939); Stanislav Teplý, profesor při zem. škol. radě v Praze (1940); dr. Miloslav A. Valouch, profesor vys. učení techn. v Praze (1939); dr. František Vyčichlo, profesor reálky v Praze (1939); dr. Alois Wangler, zemský školní inspektor v Praze (1940); Josef Žďárek, profesor st. průmyslové školy v Praze (1940). b) Vědecká rada. Členové sekce matematické (do konce r. 1939): Dr. Vladimir Kořinek, profesor university Karlovy v Praze, pořadatel. Dr. Emil Schonbaum, profesor university Karlovy v Praze, předseda. Dr. Jan Vojtech, profesor vys. učení technického v Praze. Delegát výboru: dr. Vojtech Jarník. Členové sekce íysikální (do konce r. 1939): Dr. Václav Dolejšek, profesor university Karlovy v Praze, předseda. Dr. Zdenek Horák, docent vys. učení techn. v Praze, pořadatel. Dr. František Link, docent university Karlovy v Praze. Delegát výboru: dr. Miloslav A. Valouch. c) Redakce. 1. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. Hlavní redaktoři: dr. Vojtech Jarník a dr. Miloslav A. Valouch. Odborní redaktoři: dr. Vojtěch Stech a Stanislav Teplý. Redakční rada: dr. Otakar Borůvka, dr. Bohumil Bydžovský, dr. Eduard Čech, dr. Václav Dolejšek, dr. Václav Hlavatý, dr. Bohuslav Hostinský, dr. Vladimír Knichal, dr. Vladimír Kořínek, dr. Miloš Kóssler, dr. Karel Rychlík, dr. Josef Sahánek, dr. František Vyčichlo, dr. František Záviška a dr. August Žáček. 2. Rozhledy matematicko-přírodovědecké. Dr. František Vyčichlo a dr. Alois Wangler. Dr. Miloslav Valouch. 3. Věstník JĎMF. d) Výbor brněnského odboru. Předseda: dr. Ladislav Seifert, profesor Masarykovy university v Brně (1939). Místopředseda: dr. Karel Koutský, profesor dívč. reál. gymnasia v Brně (1940). Jednatel: dr. Karel Čupr, profesor české techniky v Brně (1939). Pokladník: dr. Josef Klíma, profesor České techniky v Brně (1940). Knihovník: dr. Josef Sahánek, profesor techniky v Brně (1940). B45

11 Bez zvláštni funkce: dr. Ladislav Moravek, profesor při zem. škol. radě v Brně (1940); ing. Jan Osolsobě, ředitel Západomoravských elektráren v Brně (1940); dr. Antonin Simek, profesor Masarykovy university v Brně (1939). Náhradnici: dr. Tadeáš Gajdoš, asistent Masarykovy university v Brně (1939); František Kozumplik, posluchač Masarykovy university v Brně (1939). BevisoH: dr. Bohumil Kladivo, profesor české techniky v Brně (1939); dr. Miloš Neubauer, profesor gymnasia v Brně (1939). e) Jednatelé Jednoty (224).*) Zkratky: G gymnasium, Rg reál. gymn., Rrg ref. reál. gymn., d dívčí, P učitelský ústav, U universita, T technika, B vys. škola báňská, Z vys. škola zemědělská, Oa obchodní akademie, Oš obch. škola, Pš průmyslová škola, Hš zemědělská škola, hš horní škola, Lš lesnická škola, mš měšťanská škola, MÚ meteorol. ústav, RÚ radiolog, ústav, ZÚ zeměp. ústav, VPÚ všeob. pens. ústav, ÚSP ústř. soc. pojišťovna, ZŠR zem. škol. rada, MŠO min. školství, MF min. financí, MS O min. soc. správy, MV min. vnitra, pf profesor, as asistent, uč učitel, r rada, m ministerský, vl vládní, v vrchní, š školní, o odborný, i inspektor. U členů působících na školách je titul zpravidla vynechán. Bánovce n. B., P: p. prof. Bedřich Závarský (1). Banská Bystrica, Rg: p. prof. dr. František Hyhlik (3, 10). Banská Bystrica, drrg: p. prof. Václav Výborný (2). Banská Štiavnica, Rg: p. prof. Karel Popp (4). Banská Štiavnica, P: p. prof. Konrád Hofman (1). Banská Štiavnica, Pš: p. prof. ing. František Hruban (10, 1). Bardejov, R: p. prof. Hugo Fúredi (1). Benešov, Rg: p. prof. František Múller (5, 9). Beroun, Rg: p. prof. Václav Hruška (3; p. prof. Novák 5). Beroun, Oa: p. prof. Václav Havelka (4). Boskovice, Rg: p. prof. Antonin Nadýmáček (2, 8). Brandýs nad Labem, Rg: p. prof. Antonin Kolář (4, 4). Bratislava, první Rg: p. prof. Josef Křižek (11, 85). Bratislava, druhé Rg: p. prof. Ján Vanovic (2). Bratislava, třetí Rg: p. prof. Jaroslav Lavička (2, 3). Bratislava, řád. drg: p. prof. Ján Sýkora (1). Bratislava, drrg: p. prof. Antonin Navrátil (3). Bratislava, R: p. prof. Karel Zdráhal (4, 2). Bratislava, Pš: p. prof. Gabriel Čeněk (5). Brno, G: p. prof. dr. Miloš Neubauer (7, 6). Brno, řád. dg: p. prof. Zdeněk Svoboda (1). Brno, první Rg: p. prof. Alois Holý (6). Brno, druhé Rg: p. prof. Bohuslav Starosta (6). Brno, třetí Rg: p. prof. Bedřich Pospišil (7; p. prof. Konečný 5). Brno, čtvrté Rg: p. prof. dr. Antonin Bělař (6). Brno, páté Rg: p. prof. Richard Richter (3). Brno, drg: si. prof. dr. Božena Novotná (3, 22). Brno, Rrg: p. prof. Vilém Lamparter (7, 11). Brno, první R: p. prof. František Posejpal (8, 49). Brno, první Pš: p. prof. Vlastimil Vach (4, 14). Brno, třetí Pš: p. prof. dr. Jindřich Kubiček (2, 13). Brno, technika: p. prof. dr. Karel Čupr (43). *) Prve číslo značí počet členů na ústavě, druhé číslo počet odběratelů Rozhledů. D46

12 Bučovice, Rg: p. prof. Jan Marik (5). Čáslav, Rg: p. prof. František Půlkrábek (3). Čáslav, P: p. prof. Ota Caha (1). Česká Třebová, Rg: p. prof. Josef Skolil (3). České Budějovice, G: p. prof. dr. Vojtech Stech (4). České Budějovice, Rrg: p. prof. Jaroslav Maňák (4, 3). České Budějovice, drrg: p. prof. Ignát Čejka (5, 9). České Budějovice, R: p. prof. František Horák (4, 5). České Budějovice, P: p. prof. Jan Žlábek (3). Český Brod, Rg: p. prof. Jan Štangler (2). Dolný Kubín, Rg: p. prof. Jaroslav Petr (1). Domažlice, Rg: p. prof. Václav Šrámek (4, 37). Dvůr Králové n. L., Rg: p. prof. dr. František Koza (6, 6). Frenštát, Rg: p. prof. Václav Pospišil (2). Frýdek, Rg: p. prof. Josef Kotala (2, 3). Hlohovec, Rg: p. ředitel Konrád Rotrekl (2). Hradec Králové, G: p. prof. Eduard Chráska (3, 33). Hradec Králové, drg: p. prof. Vratislav Charfreitag (3, 2). Hradec Králové, R: p. prof. Josef Matyk (7, 12). Hradec Králové, P: p. prof. dr. Leoš Pilz (1, 6). Hradec Králové, Oa: p. prof. Čeněk Slavik (2). Hradec Králové, Pš: p. prof. Rudolf Baloun (3). Hranice, Rg: p. prof. Vladimir Rudolf (4). Hranice, Rrg: p. prof. dr. Josef Kašpar (4, 1). Hranice, Lš: p. prof. ing. Karel Marek (2). Humpolec, R: p. ředitel dr. Quido Vetter (2). Chotěboř, Rg: p. prof. František Vencálek (2, 9). Chrudim, Rg: p. prof. dr. Václav Štěpánský (1). Chrudim, P: p. prof. Alois Řiha (1, 4). Chrudim, dp: si. prof. Aug. Anna Janečková (1). Ivančice, Rg: p. prof. František Kundrata (1). Jaroměř, Rg: p. prof. dr. Alfons Hyška (4, 16). Jičín, Rg: p. prof. Bohuslav Navrátil (6). Jičín, R: p. ředitel dr. Jaroslav Buchar (5). Jihlava, Rrg: p. prof. Dobroslav Vaněk (5). Jilemnice, Rg: p. prof. Josef Machaó (5). Jindřichův Hradec, Rg: p. prof. Jan Liška (5). Kežmarok, Rg: p. prof. Jaroslav Krejzlik (3, 12). Kladno, Rg: p. ředitel Bohdan Kaufmann (2, 6). Kladno, P: p. prof. Alois Šimák (1). Kláštor p. Znievom, Rg: p. prof. Ján Štalmašek (4). Klatovy, Rg: p. prof. Emanuel Koukol (4, 21). Kolín, Rg: p. prof. Josef Dvořák (4, 10). Kostelec n. Orl., Rg: p. ředitel František Granát (5, 6). Kralupy n. Vit., Rg: p. prof. dr. Jaroslav Jarušek (8, 11). Kremnica, Rrg: p. prof. Emilián Čihalik (2). Kroměříž, are. G: p. prof. Zeno Jokl (2; p. prof. Seidler 8). Kroměříž, Rg: p. prof. dr. František Bouchal (6, 1). Kroměříž, R: si. prof. Božena Procházková (3). Kutná Hora, Rg: p. prof. František Tomši(5). Kyjov, Rg: p. prof. Karel Bartoš (6, 2). Levoča, Rg: p. prof. BohuŠ Mach (2). Lipník, R: p. prof. Josef Široký (7, 42). Liptovský Sv. Mikuláš, Rg: p. prof. Ludvik Volný (3). D47

13 Litomyšl, Rg: p. prof. Budolf Walter (2). Litomyšl, P: pí prof. Marie Kudrnáčová (3). Litovel, Rg: p. prof. František Procházka (3, 2). Louny, Rg: p. prof. Adolf Babuška (4, 6). Louny, P: p. prof. dr. Alois Vošáhlik (2). Malacky, G: p. prof. Gracián Bakús (1). Mělník, Rg: p. prof. Václav Dvořák (3, 2). Michalovce, Rg: si. prof. Jarmila Vlčková (2). Místek, Rg: p. prof. dr. Bedřich Hustý (7, 15). Mladá Boleslav, G: p. prof. Vojtěch Ebenlender (5). Mladá Boleslav, R: p. prof. Karel Begner (8, 34). Moravská Ostrava, G: p. prof. Alois Šmíd (1, 3). Moravská Ostrava, Rg: si. prof. Antonie Holá (3). Moravská Ostrava, Rrg: p. prof. Alois Peřina (5, 14). Moravská Ostrava, R: p. prof. František Sysel (8, 15). Moravská Ostrava, Pš: p. prof. Inocenc Dokoupil (3). Moravské Budějovice, Rg: p. prof. Josef Goldmaňn (5, 9). Náchod, Rg: p. prof. dr. Miloslav Hlaváček (5, 16). Německý Brod, Rg: p. prof. František Peřina (4, 22). Nitra, Rg: p. prof. Karol Hlučil (5). Nitra, dp: p. prof. Andrej Bomán (1). Novo Město na Moravě, R: p. prof. Josef Fiala (5, 6). Nové Město nad Váhom, Rg: p. prof. Emil Mastný (3). Nový Bydžov, Rg: p. prof. František Faltus (3, 2). Nový Jičín, Rg: p. prof. Antonin Tuláček (3). Nymburk, Rg: p. prof. Bohuslav Sýkora (5, 8). Olomouc, Rg: p. prof. Josef Spisar (5, 19). Olomouc, drrg: p. prof. Karel Kymla (3). Olomouc, R: p. prof. dr. Josef Mašek (6). Olomouc, P: p. prof. Karel Bazal (2). Pardubice, Rg: p. prof. Ferdinand Mládek (6, 5). Pardubice, R: p. prof. dr. Josef JBLonzák (6, 26). Pelhřimov, Rg: p. prof. Antonín Valenta (5). Písek, G: p. prof. Vladimír Pilát (6, 1). Písek, R: p. prof. dr. Václav Sukdol (5, 94). Písek, Lš: p. prof. Zdeněk Mašek (2). Plzeň, G: p. prof. Antonín Špelda (3, 3). Plzeň, Rg: p. prof. Josef Lutovský (5). Plzeň, drg: p. prof. Vojtěch Klacák (5). Plzeň, druhá R: p. prof. Antonín Hecht (8). Plzeň, mp: p. prof. Ferdinand Staněk (2, 7). Plzeň, dp: p. prof. dr. Václav Veselý (1, 26). Plzeň, Oa: p. prof. Jan Douda (1). Plzeň, první Pš: p. prof. dr. Jan Seydler (4). Polička, Rg: p. prof. Josef V amber a (1). Praha I, drg: p. prof. Jaroslav Hynek (4). Praha I, R: p. prof. Jan Zíd (5, 10). Praha I, dp: p. prof. dr. Jan Kopecký (1). Praha I, první Pš: p. prof. Josef Ždárék (8, 16). Praha II, akad. G: p. prof. dr. František Úllrich (3). Praha II, Jiráskovo G: p. prof. Antonín Baban (4). Praha II, první Rg: p. prof. dr. František Lehar (7, 62). Praha II, druhé Rg: p. prof. dr. Josef Kóppel (4, 34). Praha II, drg Krásnohorskó: p. prof. Hynek Krupička (7). Praha II, drg: p. prof. Miloslav Horčička (5). D48

14 Praha II, řád. drg: p. prof. dr. Artur Pavelka (2). Praha II, R: p. prof. dr. Jan Schuster (7, 18). Praha II, mp: p. prof. dr. Metoděj Ostrý (1, 14). Praha II, Oa: p. prof. dr. Jan Horák (1). Praha III, R: p. prof. Josef Dubský (5, 16). Praha VI, R: p. prof. Jan Jiroušek (5). Praha VII, drg: pí prof. Marie Prokopová (3). Praha VII, R: p. prof. dr. Emanuel Herolt (6, 18). Praha VIII, Rg: p. prof. Ladislav Krkavec (7, 30). Praha X, R: p. prof. Bohumil Karásek (8, 50). Praha X, Oa: p. ředitel Vlastimil Frida (1). Praha XI, G: p. prof. Bohuslav Štěpán (4, 36). Praha XI, R: p. prof. František Boček (7/12). Praha XII, G: p. prof. Václav V otruba (3, 14). Praha XII, první Rg: p. prof. Václav Šmída (5, 15). Praha XII, druhé Rg: p. prof. dr. Zdeněk Malý (3). Praha XII, drg: si. prof. Terezita Benešová (1). Praha XII, drrg: p. prof. Jan Vašátko (4). Praha XII, R: p. prof. Josef Holubář (6, 54). Praha XIII, Rg: p. prof. Hugo Devorecký (6). Praha XVI, Rg: p. prof. Ladislav Klir (6, 7). Praha XVI, drrg: p. prof. Bohumir Koníček (3). Praha XVI, R: p. prof. Václav Jech (5). Praha XVI, Oa: p. prof. Václav Seliger (1). Praha XVI, druhá Pš: p. prof. ing. dr. Jaromír Košvanec (7). Praha XIX, are. G: p. prof. dr. Alois Jemelka (3, 3). Praha XIX, Rg: si. prof. dr. Lidmila Brázdilová (1). Praha XIX, Rrg: p. prof. dr. Antonin Zahrádka (10). Přerov, Rg: p. prof. Martin Králiček (3, 2). Prešov, ev. kol. G: p. prof. Stanislav Felber (1). Prešov, Rg: p. prof. Albin Ďurana (5). Prešov, gk. P: p. prof. Mikuláš Ilkovic (1). Příbram, G: p. prof. Emanuel Cihelka (3). Příbram, R: p. prof. František Justin (5). Příbram, P: p. prof. Rudolf Kaňkovský (1). Prievidza, Rg: p. prof. Václav Kole (3, 2). Prostějov, G: p. prof. Josef Ondrouch (4). Prostějov, drg: si. prof. Ludmila Kašová (3). Prostějov, R: p. prof. Jan Jonáš (6). Rakovník, Rg: p. prof. Josef Kohout (2). Rokycany, Rg: p. prof. František Velišek (2). Roudnice, Rg: p. prof. Zdeněk Horák (6). Ružomberok, Rg: p. prof. Karol Tmovský (1). Rychnov n. Kn., Rg: p. prof. František Jelínek (4). \ Skalica, Rg: p. prof. Theodor Klein (3, 15). Slaný, Rg: p. prof. Jiří Šubrt (2). Slezská Ostrava, drrg: p. prof. Antonín Kejzlar (2, 4). Slezská Ostrava, P: p. prof. František Veselý (2). Soběslav, P: p. prof. František Šejna (1).. Spišská Nová Ves, Rg: si. prof. Anna Poláčková (2, 4). Strakonice, Rg: p. prof. Josef Slavík (5). Strážnice, Hg: p. prof. Josef Kučera (4). Sušice, Rg: p. prof. Stanislav PZicko*(3, 18). Svatý Jan pod skalou, P: p. prof. Jakub Kůst (2). JŠtubňanské Teplice, P: p. prof. Jan Buňata (1). Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. D 4 D 49

15 Tábor, Rg: p. prof. Bohuslav Pekař (3). Tábor, R: p. prof. Josef Rybák (4). Telč, Rg: p. prof. ing. dr. Jan RoJiáček (3; p. prof. Navara 21). Terezín, Rg: p. prof. František Nedvěd (3). Tisovec, Rg: p. ředitel Ján Faluba (7). Tišnov, Rrg: p. prof. Josef Tródler (4). Topolčany, Rg: p. prof. Karel Kolbaba (1). Třebíč, Rg: p. prof. dr. Jan Mikuliček (5). Třeboň, Rg: p. prof. dr. Jaroslav Simerský (2, 1). Trenčín, Rg: p. prof. Vojtěch Vikář (3). Trnava, Rg: p. prof. Anton Dubec (5, 15). Turčanský Sv. Martin, Rg: p. prof. Josef Filip (5, 10). Turnov, Rg: p. prof. Antonin Halada (6). Uherské Hradiště, Rg: p. prof. František Ptáček (4, 36). Uherský Brod, Rg: p. prof. Rudolf Tomica (3). Ústí n. L., Rg: p. prof. Josef V okoun (4, 8). Valašské Meziříčí, Rg: p. prof. Otakar Kodl (7, 6). Valašské Meziříčí, P: p. prof. Jaroslav Kazda (4, 50). Velehrad, papežská kolej: p. prof. František Hájek (1). Vsetín, Rg: p. prof. Bohumil Pokorný (3, 7). Vysoké Mýto, Rg: p. prof. Karel Oktavec (3, 15). Vyškov, Rg: p. prof. Arnold Budik (4, 19). Zlaté Moravce, Rg: pí prof. dr. Lidmila Městková (4). Zlín, Rg: p. prof. Lubomir Vašek (1). Zvolen, Rrg: p. prof. dr. Bohumil Jurek (2, 8). Židlochovice, Rg: p. prof. Oldřich Švestka (3, 24). Žilina, Rg: p. prof. dr. Jaroslav Kozel (5, 3). Žilina, drg: p. prof. Václav Cikán (3, 3). f) Čestní členové (109). Zesnulí (65): Appel Paul, rektor university v Paříži (1923). Baillaud Benjamin, ředitel hvězdárny v Paříži (1923). Battaglini Giuseppe, profesor university v Símě (1872). Dr. Blažek Gabriel, gen. řed. Hypoteční banky král. Českého v Praze (1870). Brisse Charles, profesor university v Paříži (1873). Cremona Luigi, profesor university v Miláně (1871). Curie Pierre, profesorka university v Paříži (1923). Dr. Čečka Jakub, profesor reál. gymnasia v Praze (1912). D'Ovidio Enrico, senátor, profesor university v Turinu (1872). Dr. Dvořák Vincenc, profesor university v Záhřebe (1912). Ehrenfest Paul profesor university v Leydenu (1923). Finger Josef, profesor vys. školy technické ve Vídni (1870). Goldhammer D. A., profesor university v Kazani (1923). Dr. Gruss Gustav, profesor university v Praze (1912). Hermite Charles, profesor university v Paříži (1892). Hoúel Guillaume Jules, profesor university v Bordeaux (1873). Hubner Václav, profesor reálky v. v. v Praze (1928). Chasles Michel, profesor university v Paříži (1873). Chvolson Orest Danilovió, profesor university v Petrohradě (1923). Jandečka Václav, školní rada v Novém Bydžově (1870). Dr. Jarolimek Čeněk, profesor vys. školy technické v Praze (1909). Jeřábek Václav, ředitel reálky v Telči (1912). Dr. Kamerlingh Onnes Heike, profesor university v Leydenu (1923). D50

16 Dr. Kodym Stanislav, spisovatel v Praze (1870). Dr. Koláček František, profesor university v Praze (1899). Dr. Krejči Jan, profesor university v Praze (1871). Dr. Kučera Bohumil, profesor university Karlovy v Praze (1920). Lerch Matyáš, profesor university Masarykovy v Brně (1911). Libický Antonin, ředitel reálky v Hradci Králové (1927). Dr. Liznar Josef, profesor Karlovy university v Praze (1923). Lorentz Hendrik Antoon, profesor university v Leydenu (1923). Lošták Josef, zemský školní inspektor v Brně (1872). Dr. Macků Bedřich, profesor university Masarykovy v Brně (1928). Majcen Juraj, profesor university v Záhřebu (1923). Mittag-Leffler Gosta, profesor university ve Stockholmu (1923). Dr. Nachtikal František, profesor vys. učení techn. v Praze (1934). Painlevé Paul, profesor university v Paříži (1923). Dr. Palacký František, historiograf král. Českého v Praze (1872). Pánek Augustin, profesor vys. školy technické v Praze (1901). Dr. Petzval Josef, profesor university ve Vídni (1874). Dr. Pleskot Antonin, profesor v. v. v Praze (1927). Pokorný Martin, ředitel střední školy v Praze (1884). Dr. Posejpal Václav, profesor university Karlovy v Praze (1928). Dr. Procházka Bedřich, profesor vys. učení technického v Praze (1912). Ruťherford Ernst, Sir, profesor university v Cambridge (1923). Řehořovský Václav, profesor vys. školy technické v Brně (1896). Segre Corrado, profesor university v Turinu (1923). Dr. Seydler August, profesor university v Praze (1884). Slavik Jan, zemský školní inspektor v Brně (1904). Dr. Sobotka Jan, profesor university Karlovy v Praze (1906). Starý Václav, ředitel reálky v Praze (1912). Strnad Alois, ředitel reálky v Kutné Hoře (1910). Dr. Strouhal Čeněk, profesor university Karlovy v Praze (1899). Dr. Studnička František Josef, profesor university v Praze (1892). P. Šimerka Václav, farář v Jenšovicích (1870). Dr. Šolin Josef, profesor vys. školy technické v Praze (1892). Šourek Antonin, profesor university v Sofii (1912). šrůtek Jan, profesor reál. gymnasia v. v. v Praze (1936). Štefánik Milan Rastislav, hvězdář, ministr války Českoslov. republ. (1919). Dr. Theurer Josef, profesor vys. školy báňské v Příbrami (1912). Dr. Tilšer František, profesor vys. školy technické v Praze (1871). Dr. Vaňaus Josef Rudolf, profesor gymnasia v Praze (1870). Dr. Weyr Eduard, profesor vys. školy technické v Praze (1884). Dr. Weyr Emil, profesor university ve Vídni (1875). Dr. Zahradnik Karel, profesor vys. školy technické v Brně (1912). Žijící (44): Borel Emile, profesor university v Paříži (1925). Bragg William H., Sir, profesor university v Londýně (1923). Deslandres Henri Alexandre, ředitel observatoře v Paříži (1928). Dickson Leonard Eugene, profesor university v Chicagu (1923). Dickstein Samuel, profesor university ve Varšavě (1923). Fréchet Maurice, profesor university v Paříži (1928). Fubini Guido, profesor techniky v Turinu (1923). Hardy G. H., profesor university v Oxfordu (1923). Henri Victor, profesor university v Curychu (1923). Kovařík Alois F., profesor university Yale v New Haven (1923). Langevin Paul, profesor na Collěge de France v Paříži (1926). Lefschetz Solomon, profesor university v Princetonu (1936). 4* D51

17 Levi-Civitá Tullio, profesor university v ílímě (1923). Lindelof Ernst Leonard, profesor university v Helsingfors (1923). Loria Gino, profesor university v Janově (1923). Mellin Hjalmar Bobert, profesor techniky v Helsingfors (1923). Perrin Jean, profesor university v Paříži (L928). Petrovič Mihaljo, profesor university v Bělehradě (1923). Picard Emile, tajemník Academie des sciences v Paříži (1923). Plemelj Josef, profesor university v Lublani (1923). Siegbahn Manne, profesor university v Upsale (1923). Sierpiňski Waclaw, profesor university ve Varšavě (1923). Sundmann Karl Frithiof, profesor university v Helsingfors (1923). Takagi Teiji, profesor university v Tokiu (1923). Tesla Nikola, vědec a vynálezce v New Yorku (1936). Varičák Vladimir, profesor university v Záhřebu (1923). Volterra Vito, profesor university v ftímě (1923). Weis Pierre, profesor university ve Štrasburku (1923). Dr. Zeeman Pieter, profesor university v Amsterodamu (1923). Dr. Bydžovský Bohumil, profesor university Karlovy v Praze (1928). Dr. Čech Eduard, profesor Masarykovy university v Brně (1936). Červenka Ladislav, vládní rada v. v. v Pardubicích (1928). Dr. Fric Josef, továrník v Praze (1928). Dr. Hostinský Bohuslav, profesor university Masarykovy v Brně (1928). Dr. Láska Václav, profesor university Karlovy v. v. v Plzni (1912). Lomšakov A. S., profesor vys. školy technické v Praze (1923). Dr. Mašek Bohuslav, místoředitel hvězdárny v. v. v Praze (1923). Dr. Novák Vladimir, profesor vys. školy technické v. v. v Tišnově (1921). Dr. Nušl František, ředitel hvězdárny v. v. v Praze (1920). Pelišek Miloslav, profesor vys. školy technické v. v. v Brně (1912). Petira Stanislav, vrchní školní rada v. v. v Praze (1923). Dr. Petr Karel, profesor university Karlovy v. v. v Praze (1909). Dr. Valouch Miloslav, sekční šéf min. šk. a n. o. v. v. v Praze (1921). Dr. Záviška František, profesor university Karlovy v Praze (1930). g) Zakládající členové (323). iv a) Zesnulí (126): Adámek Antonin, profesor stát. průmyslové školy v Praze (1884). Dr. Axamit Ignác, profesor akademického gymnasia v Praze (1873). Baudiš Josef, ředitel akademického gymnasia v Praze (1870). Bělský Josef, stavitel v Praze (1874). Bilka Petr, majitel vyučovacího ústavu ve Vídni (1872). Bily Josef, profesor reálné školy v Písku (1874). Dr. Blažek Gabriel, dvorní rada v Praze (1870). Bondy Bohumil, továrník v Praze (1874). Dr. Bořický Emanuel, profesor university v Praze (1871). Branzovský Václav, děkan v Chotusicích u Čáslavě (1871). Clam-Martinic Jindřich, hrabě (1872). Dr. Čečka Jakub, profesor reál. gymnasia v Praze (1898). Červenka Jaroslav, profesor gymnasia v Praze (1880). Čerych Antonin, podnikatel staveb v Praze (1872). Dr. Durdik Josef, profesor university v Praze (1872). Finger Josef, profesor vys. školy technické ve Vídni (1870). Dr. Gruss Gustav, profesor university Karlovy v Praze (1913). Harrach Jan, hrabě (1872), - Heide J., knihvedoucí v Lysé nad Labem (1873). Hejnic Otakar, profesor reálky v Kutné Hoře (1880). D52

18 Heyda Gustav, podnikatel staveb v Saalfeldenu (1875). Dr. Hlávka Josef, vrchní stavební rada v Praze (1872). Dr. Hof Emanuel, přednosta aerod. sekce voj. let. úst. v Praze (1919). Dr. Houdek František, profesor v. v. a továrník v Praze (1872, 1912 ad hon.). Hromádko František, profesor střední školy v Praze (1870). Hron Jakub, profesor gymnasia v Hradci Králové (1892). Dr. Hrys E., ředitel ústavu ke vzdělání učitelek v Plzni (1872). Hůbner Václav, profesor reálky v. v. v Praze (1919). Chanovský-Dlouhoveský F., baron v Němčících (1872). Jelinek Vavřinec, profesor vyšší průmyslové školy v Bechyni (1899). Jiřábek Antonin, školní rada na Král. Vinohradech (1913). Jeřábek Václav, ředitel reálky v Telči (1913). Jersik Valerian, biskup v Č. Budějovicích (1872). Juppa J., továrník v Praze (1873). Kapras Jan, profesor gymnasia v. v. v Novém Bydžově (1913). Kareš Alois, výpravčí lodí v Brémách (1873). Kašpr Josef, profesor reál. gymnasia na Smíchově (1901). Kavalier Josef, továrník v Sázavě u Uhlíř. Janovic (1872). Dr. Kaván Jiři, vrchní komisař státní hvězdárny v Praze (1906). Kheil Karel Petr, docent vys. školy technické v Praze (1882). Kittl Antonin, soukromník v Praze (1872). Kittl Emanuel, soukromník v Praze (1872). Klika Josef, profesor učit. ústavu v Kutné Hoře (1870). Klumpar J., ředitel gymnasia v Král. Hradci (1871). Kocián Dominik, ředitel reálky v Kroměříži (1919). Koloušek Jan, profesor vys. školy technické v Praze (1903). Kolovrat-Krakovský Hanuš, hrabě (1872). Kovářik Jan, profesor gymnasia v Olomouci (1873). Dr. Kučera Bohumil, profesor university Karlovy v Praze (1903). Dr. Kuneš Václav Vojtěch, rytíř, rnístořed. námoř. akad. ve Rjece (1873). Lexa Jan, finanční rada v. v. v Praze (1920). Dr. Lhotský Mořic, advokát v Hradci Králové (1882). Libický Antonin, ředitel reálky v Hradci Králové (1896). Lobkovic Jiři, kníže, nejvyšší maršálek král. Českého (1872). Dr. Lohař František, advokát v Jičíně (1872). Mach Adolf, ředitel reálky na Král. Vinohradech (1907). Dr. Mach Arnošt, profesor university ve Vídni (1871). Dr. Machytka Bohumil, univ. docent, prof. obch. akad. v Praze (1926). Dr. Majer Antonin, ředitel státní průmyslové školy v Plzni (1872). Monin Theodor, profesor v Sofii (1886). Mráz František, hlav. ředitel pražsko-duchc. dráhy v Praze (1872). Mrňávek Josef, ředitel reálky v Praze (1910). Dr. Nachtikal František, profesor vys. učení technického v Praze (1934). : Náprstek Vojtěch, majitel pivovaru v Praze (1871). Nekvasil F. J., architekt a podnikatel staveb v Praze (1872). s Dr. Neumann Mirumil, docent univ. a továrník v Praze (1872). Oliva Alois, velkoobchodník y Praze (1872). Pacovský Antonin, mistr truhlářský v Praze (1873). \ Pánek Augustin, profesor vys. školy technické v Praze (1898). Dr. Pleskot Antonin, profesor v. v. v Praze (1930). Plch Kornely profesor v Bohusudově (1884). Podhajský Jan z Kaschenbergu, vrchní inženýr ve Vídni (1872). Pokorný Martin, ředitel střední školy v Praze (1871). Dr. Posejpal Václav, profesor university Karlovy v Praze (1913). a Pour Josef, profesor reálky v Praze (1898, 1912 ad honorem). Pravda Jan, vrchní inspektor při evid. katastru (1872). -\ D53

19 Dr. Procházka Bedřich, profesor vys. učení technického v Praze (1905). Řehořovský Václav, profesor vys. školy technické v Brně (1885). Remeš František, soukromník v Tejnecku (1882). Rokos J., učitel na měšťanské škole v Brandýse n. L. (1873). Rozvoda Jindřich, ředitel měšťanské školy v Hlinsku (1872). Sallabašev Ivan, ministr financí m. s. v Sofii (1906). Sallaó Josef, profesor reálky v Praze (1919). Dr. Seydler August, profesor university v Praze (1872). Schwarzenberg Bedřich, kníže, kardinál arcibiskup pražský (1872). Schwarzenberg Karel, kníže (1872). Skrejšovský J. S., majitel novin v Praze (1872). Skřivan Antonin, majitel obchodního učiliště v Praze (1872). Slavik Jan, zemský školní inspektor v Brně (1893). Smolik Josef, profesor českosl. obch. akad. v Praze (1871, 1912 ad honorem). Sobička Jaroslav, zemský školní inspektor v Praze (1912 ad honorem). Dr. Sobotka Jan, profesor university Karlovy v Praze (1901). Souček J., katecheta reál. gymnasia v Chrudimi (1873). Soumar Antonin, měšťan v Jičíně (1872). Sova František Vr., profesor reál. školy v Pardubicích (1873). Dr. Strouhal Čenék, profesor university Karlovy v Praze (1882). Dr. Studnička František Josef, profesor university v Praze (1870). Sucharda Antonin, profesor vys. školy technické v Praze (1896). Sumec Josef, profesor vys. školy technické v Brně (1909). Svoboda Václav, zemský školní inspektor v Jičíně (1871). Šanda František, ředitel reálné školy v Karlině (1871). Ševčik František Bedřich, ředitel, docent techniky ve Vídni (1872). Šimek František, profesor ústavu učit. v Soběslavi (187-3). Šourek Antonin, profesor university v Sofii (1888). Šrůtek Jan, profesor reál. gymnasia v. v. v Praze (1920). Štěpánek J., ředitel reál. školy v Rakovníce (1874). Štulc Václav, probošt kapitoly na Vyšehradě (1873). Dr. Taftl Emanuel, školní rada v Klatovech (1871, 1912 ad honorem). Ťálský Josef, profesor obchodní akademie v Praze (1873). Teige Karel, profesor gymnasia v Roudnici (1880). Dr. Theurer Josef, profesor vys. školy báňské v Příbrami (1896). Tille Jan, ředitel státní průmyslové školy v Praze (1871). Dr. Tilšer František, profesor vys. školy technické v Praze (1871). Tonner Emanuel, ředitel českosl. obchodní akademie v Praze (1872). Tůma František, školní rada v Českých Budějovicích (1912 ad honorem). Ulrich František, ředitel reálné školy v Král. Hradci (1872). Dr. Vaňaus Josef Rudolf, profesor gymnasia v Praze (1901). Vlk Jan, člen řádu pobožných škol v Kyjově (1870). V ocásek Josef, profesor reálky v Hradci Králové (1912 ad honorem). Dr. Vykruta Jan, profesor stát. průmyslové Školy v Praze (1929). Výšek František, inženýr a ředitel v Bělehradě (1873). Weber Josef, profesor gymnasia v Domažlicích (1872). Webr Josef rytíř z Pravomilů, zemský školní inspektor v Praze (1871). Weidenhoffer A., továrník v Německém Brodě (1872). Dr. Weyr Emil, profesor university ve Vídni (1870). Zelený Václav, ředitel obec. reál. gymnasia v Praze (1871). Beseda v Hradci Králové (1873). Beseda Budislav" v Kladně (1873). Beseda katolická v Praze (1873). D54 b) Korporace (134):

20 Česká společnost chemická v Praze (1924). Elektrotechnický svaz českomoravský v Praze (1935). Klub přírodovědecký v Praze (1912). Knihovny vys. školy technické v Brně (1922), ref. reál. gymnasia v Levicích (1920), ref. reál. gymnasia v Praze XIX (1921), reál. gymnasia v Příbore (1910). Matematický ústav university Masarykovy v Brně (1920). Měšťanská beseda ve Vodňanech (1873). Obce měst Benešova (1873), Čáslavě (1872), Dvora Králové (1874), Holic (1873), Hořic (1874), Hostomic (1872), Jičína (1872), Karlina (1872), Kolína (1872), Loun (1872), Německého Brodu (1872), Nymburka (1874), Pelhřimova (1874), hlav. města Prahy (1872), Rakovníka (1872), Smíchova (1872), Tábora (1872), Vysokého Mýta (1874). Občanské záložny v Čáslavi (1871), Benešově, Budějovicích, Dobříši, Domažlicích, Holicích, Hořicích, Hostomicích, Hradci Králové, Chrudimi, Jaroměři, Jičíně, Jilemnici, Karlině, Kolíně, Kouřimi, Lomnici n. P., Netolicích, Německém Brodě, Nových Benátkách, Novém Strašecí, Nymburce, Pardubicích, Poděbradech, Přelouči, Slaném, Smíchově, Vodňanech (1872), v Ml. Boleslavi, Rakovníce, Sedlci (1873), v Turnově, Vysokém Mýtě (1874). Okresni zastupitelstvi v Bělé u Bezděze, Benešově, Berouně, Blatné, Čáslavi, Dobříši, Hořicích, Chrudimi, Kutné Hoře, Lomnici n. Pop., Lounech, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Novém Strašecí, Přešticích, Příbrami, Roudnici, Slaném, Smíchově, Třeboni, Unhošti, Zbirově (1872), v Hiímpolci, Chlumci n. C, Jičíně, Karlině, Nechanicích, Rychnově n. Kn., Velvarech, Veselí n. Lužnicí (1873), v Hořovicích, Hradci Králové, Litomyšli, Nasavrkách, Nymburce, Písku, Říčanech, Soběslavi, Vysokém Mýtě, Zbraslavi (1874). Památka Jaromira Mareše, abiturienta zemřelého 13. června 1917 ve Štýrském Hradci po zranění v 10. sočské bitvě (1917). Pražská hvězdárna v Praze (1922). Sbor profesorů gymnasia v Jindřichově Hradci (1871), reál. gymnasia v Domažlicích (1872), reál. gymnasia v Chrudimi (1872), gymnasia v Jičíně (1872), reál. školy v Kutné Hoře (1872), gymnasia v Litomyšli (1872), reál. školy v Pardubicích (1872), gymnasia v Písku (1873), I. čes. reál. gymn. v Praze (1874), reálky v Praze II, Ječná (1872), gymnasia v Přerově (1874), reál. školy v Rakovníce (1873), gymnasia v Táboře (1872). Sbor učitelů měšťanské školy v Čáslavi (1873), ve Vysokém Mýtě (1873). Společný rolnický cukrovar u Hradce Králové (1872). Spolková rolnická továrna na cukr v Uhříněvsi (1872). Spolkové továrny na cukr v Českém Brodě, v Lužci, u Mělníka (1872). Spolkový rolnický cukrovar v Kralupech (1872). Spořitelna v Jičíně (1872). Státní ústav meteorologický v Praze (1919). Ústav experimentální fysiky Masarykovy university v Brně (1922). Ústav pro lékařskou fysiku university Komenského v Bratislavě (1924). Ústav pro teoretickou fysiku při Masarykově universitě v Brně (1921). Ústav a seminář pro teoretickou fysiku při Karlově universitě v Praze (1922). Vojenská akademie v Hranicích (1921). Vojenský technický ústav v Praze (1921). c) Jednotlivci (63): Ing. Broulim Karel, úředník ČSD, Tábor. Dr. Bydžovský Bohumil, profesor university Karlovy v Praze (1921). Bydžovský Jan, úředník Mezinár. úřadu práce v Ženevě (1928). D55

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2005 SPISOVATELÉ, HUDEBNÍCI A DALŠÍ UMĚLCI (asi 1880-1925) 1 2 A Antoš, Václav * 01.12.1878 Chomutičky (JC) + 08.11.1938 Praha (A) Č. sochař a malíř.

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústečané nejen v datech (2) Prolog Když se někoho z Ústí zeptáte, jestli se mu tam líbí, odpoví většinou, že ne. Ale okolí že je hezké. A podobně jsme

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Práce (zřízen vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951) SEZNAM NOSITELŮ podle matrik nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních

Více

Zpráva o průběhu oslav 150. výročí založení první české reálky v Rakovníku Záštita nad oslavami Okresní národní výbor v Rakovníku Městský národní výbor v Rakovníku Delegace na oslavách Ministr školství

Více

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 Eva Sošková Státní technická knihovna e.soskova@stk.cz Státní technická knihovna (STK) patří k nejvýznamnějším českým technickým knihovnám. Shromažďuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Praha 19. 21. června 2015 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru s výsledky 37. ročníku

Více

ČESKOSLOVENSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY 1938-1939 (PRAŽSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY) PŘÍRUČKA PRO KAPITALISTY A BURSOVNÍ INTERESENTY ZPRACOVAL JOSEF KAŠPAR XIV.

ČESKOSLOVENSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY 1938-1939 (PRAŽSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY) PŘÍRUČKA PRO KAPITALISTY A BURSOVNÍ INTERESENTY ZPRACOVAL JOSEF KAŠPAR XIV. ČESKOSLOVENSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY 1938-1939 (PRAŽSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY) PŘÍRUČKA PRO KAPITALISTY A BURSOVNÍ INTERESENTY ZPRACOVAL JOSEF KAŠPAR XIV. ROČNÍK 1938 Nakladatel Josef Kašpar, Praha II., Vodičkova

Více

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8 P C Praha 2007 O Předmluva...3 Církev československá husitská viděná zvenčí...5 Pohled dovnitř této církve...11 Duchovní směřování CČSH její kredo, věrouka, zbožnost...20 Řády a organizace Církve československé

Více

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol www.mcdonaldscup.cz 2 Řekli o McDonald s Cupu JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže Vážení sportovní

Více

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ ANTOŠ Miloš 1939 tajemník MěstV, Čs. socialistické akademie, Brno

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz LIGA BUDOUCÍCH MISTRů 16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz Nadpis Řekli o McDonald s kapitoly Cupu Vážení sportovní přátelé, Vážení příznivci McDonald

Více

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 12. - 14. června 2009 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Brno 14. 16. června 2013 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, 35. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) skončil

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

Cena města Olomouce za rok 2008

Cena města Olomouce za rok 2008 Cena města Olomouce za rok 2008 Dámy a pánové, dostává se Vám do rukou publikace, ve které tradičně představujeme v krátkých medailoncích nové držitele Ceny města Olomouce a zároveň také přidáváme přehled

Více

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ 2009 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ Jana Oppeltová 1/ Věra Slavíková 2/ 1/ Katedry historie FF UP, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc, oppeltova.jana@centrum.cz

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva obsah 1. Základní charakteristika školy 3 2. Přehled učebních plánů 4 3.

Více