Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis pro pěstování matematiky a fysiky"

Transkript

1 Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Spolkový věstník. Výroční zpráva za rok Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 69 (1940), No. Suppl., D37--D72 Persistent URL: Terms of use: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1940 Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these Terms of use. This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library

2 SPOLKOVÝ VĚSTNÍK. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK i. Zpráva ředitelova. Výbor předkládá přehled svého působení v uplynulém správním roce a žádá, aby se jeho činnosti dostalo Vašeho schválení. Výbor zvolený na valné schůzi dne 28. února 1939 se ustavil, jak bylo. uvedeno v Časopise, 68 (1938/9), D 117, a konal 4 schůze; kromě toho byly konány četné schůze presidia, komisí a vědecké rady, jakož i členské schůze, s přednáškami. Z výboru vystupují, protože se končí jejich funkční období: vr. škol. rada V. Ingriš, místoředitel hvězdárny dr. B. Mašek, vr. škol. rada S. Petira, prof. dr. K. Petr, ředitel dr. M. Smok, prof. dr. M. A. Valouch, doc. dr. F. Vyčichlo; úmrtím se uprázdnila funkce předsednická. Loni vyšel 68. ročník Časopisu pro pěstováni matematiky a fysiky ve 4 sešitech, které obsahovaly na IV, 228 str. vědeckou část, rozdělenou na práce matematické (153 str.) a práce fysikální (75 str.), a na VIII, 2.28 str. část nazvanou Vyučování, zprávy, literatura, která se dělila na články a referáty (42 str.), články metodické (90 str.), zprávy a drobnosti (22 str.), recense (26 str.), úlohy (4 str.) a spolkový věstník (44 str.). Pro vydávání Časopisu platí řád otištěný v Časopise, 63 (1933/4), V 72. Jeho redakce je uvedena v odd. 8c. 18. ročník Rozhledů matematicko-přírodovědeckých vysel v 5 sešitech; jejich redakce je uvedena v odd. 8c. Počet odběratelů-nečlenů byl 1532 (loni 2548). Lze se nadíti, že ustálené poměry zase zvýší počet odběratelů. Aktuárské vědy zatím nevycházejí. V Knihovně spisů matematických a fysikálnich vyšlo 5. vydání 2. svazku: J. Vojtěch, Základy matematiky, I. díl. 2. vydání 1. svazku: B. Hostinský, Diferenciální geometrie, a 9. svazku: V. Hruška, Počet grafický, se připravují. Do tisku byla přijata druhá část spisu Ě. Čecha, Bodové množiny (sv. 20). Hvězdářská ročenka pro rok 1940, roč. 20, B. Maska vyšla v prosinci v obdobné úpravě jako Protože je při tom přihlíženo k potřebám středních škol, doufá výbor, že všechny střední školy zakoupí ji pro žákovské knihovny a fysikální praktika. Vyšla učebnice J. Klíma-V. Ingriš, Deskriptivní geometrie pro V. tř. reálek, 2. uprav. vyd. Schváleno bylo 7. vyd. učebnice B. Bydžovský-S. Teplý- F. Vyčichlo, Aritmetika pro IV. tř. střed. škol. V aprobačním řízení je učebnice J. Huká, Matematika pro školy mistrovské. Dále vyšly Názvy a značky elementární matematiky, které MŠO schválilo pro všechny druhy škol (kromě vysokých). Při úřední revisi učebnic MŠO nebyla vyloučena žádná učebnice Jednotou vydaná. D37

3 Vydány byly V. Elznice Osmimístné tabulky přirozených hodnot goniometrických funkcí sin, cos, tg a tabulky geodetické pro úhlové dělení šedesátinnó. Letos vyjdou nákladem Jednoty první svazky nové knižní sbírky určené pro Širší veřejnost a pro středoškolské studenty, hledající správné a srozumitelné poučení o důležitých oborech matematiky, fysiky a chemie. Z připravovaných svazků uvádíme: Břiza, Televise Herasymenko, Elektrochemie roztavených solí Hrdlička, Fotografická optika IlkoviČ, Polarografie (v tisku) Ilkovič, Elektrochemie Ilkovič, Energetika skupenských a chemických přeměn Knichal, Konstrukce pravítkem a kružítkem Lerl, Apolloniovy úlohy a cyklografie Majer, Použití rádio chemie v praksi Petrů, Hormony, vitaminy a enzymy Petrů, Synthesa organických barviv Petr žilka-slavik, Piezo elektřina a její užití. v technice (v tisku) Petržilka a spolupracovnici, O stavbě atomu Pleskot, Grafické počítání a nomografie Schwarz, O rovnicích (v tisku) Strnad, Zvukový film Vyčichlo, Vektorový počet Zachoval, Ultrazvuk. Redaktory sbírky jsou dr. D. Ilkovič, dr. F. Vyčichlo a dr. L. Zachoval. Pp. členy prosíme, aby věnovali této sbírce svou pozornost a doporučili ji studentům a žákovským knihovnám. V prodeji má Jednota publikace vydávané Čes. společnosti chemickou, Jednotou Českých filologů, Pražským linguistickým kroužkem (Travaux, Studie a j.), Klubem modernich filologů (Xenia Pragensia), Král. českou společnosti nauk (Bolzanovy spisy) a Společností přátel antické kultury (Sbírka překladů Museion a Přednášky a rozpravy). Kromě toho prodává všechny publikace nakladatelů domácích i zahraničních. Změněné poměry vyžadují změny stanov. Je to v prvé řadě jméno Jednoty, pro něž navrhuje Výbor půvoclní název: Jednota Českých matematiků a fysiků. Při té příležitosti navrhuje výbor ještě několik drobných změn, z nichž nejdůležitější jsou: rozdělení členských příspěvků na vlastní příspěvek a předplatné za Časopis, zrušení funkce stálého tajemníka, jež nebyla již řadu let obsazena, a přeměna středoškolské komise na třetí sekci vědecké rady. Členské příspěvky navrhuje tyto: zakládajících členů 500 K (právnických osob 1000 K), tuzemských skutečných členů 20 K (právnických osob 22 K), zahraničních skutečných členů 30 K (na Slovensku 25 K) a tuzemských činných členů 10 K. Předplatné na Časopis 20 K (všichni členové kromě zakládajících) se platí zároveň s členským příspěvkem, takže celková částka tuzemskými členy placená se nemění. Elaborát komise pro jednotné označování pojmů a veličin a jednotnou terminologii ve fysice byl posouzen příbuznými korporacemi a bude předložen ministerstvu školství a národní osvěty se žádostí o schválení. Z Masarykova fondu při Národní radě badatelské se dostalo Jednotě podpory 3000 K na otištění 2 článků dr. Š. Schwarze v Časopise. V příloze je otištěno několik pohledů :na novostavbu nádvorního domu Jednoty v Praze II, Žitná 25, do níž byla přestěhována kancelář, knihkupectví, expedice a sklad Jednoty, dále dílny a kanceláře Fysmy; obr. 1 a 3 jsou pohledy na jižní průčelí, obr. 2 na severní průčelí, obr. 4 hovorna, obr. 5 a 7 kanceláře, obr. 6 knihkupectví a obr. 8 část dílen Fysmy. FYSMA, společnost s r. o., založená Jednotou, připravila pro nový školní rok několik nových přístrojů fysikálních a řadu základních modelů různých druhů promítání. Pokračuje též ve výrobě kreslicího náčiní z celuloidu, z něhož upozorňujeme na zlepšené šablonky (rýsování osmiček). Prosíme pp. členy, aby naši výrobu všestranně podporovali nejen objednávkami a doporučováním, ale i radami a pokyny. Vítán je každý, kdo má zájem o spolupráci. D38

4 Účet pokladní v odd. 4 doplňují tato data k 30. červnu 1939: Jmění základní K; fond pro podporu vědeckého badání (prvé číslo udává hotovost, druhé nomin. hodnotu úpisů půjčky obrany státu) K K, a to základ Koláčkův K, Kučerův K K, Mackův K, Mrňávkův K, Sobotkův 880 K K, Strouhalův K, Studničkův K, Vaňausův K, Weyrův K; fond Jaromíra Mareše K K; fond Vlasty Valouchovó 3 980,50 K K; fond Kavanův K; cena Pospíšilova 500 K. Pánům jednatelům na ústavech vzdává výbor vřelý dík za jejich vzornou a obětavou součinnost a vznáší k nim snažnou prosbu, aby i nadále účinně podporovali Jednotu v jejích snahách. Seznam všech pp. jednatelů (224) je v odd. 8 (podle stavu dne 30. června 1939). Počet členů klesl o 101, takže proti loňským 1930 členům bylo letos 1829 členů; přibyl 1 člen zakládající, ubylo 71 členů skutečných a 31 členů činných. Seznam členů jest uveřejněn v odd. 8. Prosíme pp. členy, aby jej laskavě zrevidovali a shledaná nedopatření oznámili spolkové kanceláři. Dne 12. dubna 1939 náhle zemřel náš předseda, čestný a zakládající člen Jednoty, dr. František Nachtikal, profesor čes. vys. učení technického v Praze. Jednota v něm ztratila jednoho ze svých nejagilnějších a nejobětavějších členů; byl jejím členem od r. 1893, členem výboru byl od r do r a po svém návratu z Brna do Prahy od r Dále nás navždy opustili skuteční členové dr. Josef Klobouček, profesor čes. vys. učení technického v Praze, ing. Ferdinand Lang, vrchní rada v Přerově, Josef Liška, profesor v. v. v Mladé Boleslavi a Josef Ondrouch, profesor gymnasia v Prostějově. Litovati jest nám též odchodu Jindřicha Mareše, vládního rady v. v. v Praze, zakladatele Marešova fondu, z něhož jsou udíleny ceny řešitelům úloh v Rozhledech. Čest bud jejich památce! Na konec konám milou povinnost, projevuje jménem výboru nejvřelejší díky všem příznivcům a podporovatelům Jednoty, zejména ministerstvu školství a národní osvěty za podporu naší vydavatelské činnosti, profesorskému sboru přírodovědecké fakulty na universitě Karlově v Praze za propůjčení místností pro spolkovou knihovnu, čítárnu a ke konání přednáškových schůzí, ředitelstvím matematického a fysikálního ústavu university Karlovy a středních škol v Praze za propůjčení místností ke konání schůzí, ředitelstvím škol středních a odborných za zaslání výročních zpráv, příznivcům knihovny za věnování knih, jakož i redakcím denních listů v Praze za ochotné uveřejňování zpráv spolkových. Rovněž jest mi potěšením poděkovati všem našim spolupracovníkům v kanceláři, knihovně a knihkupectví za jejich horlivé plnění povinností. Dr. MILOSLAV VALOUCH, ředitel. 2. Zpráva o členských schůzích. Matematická sekce vědecké rady pořádala 3 schůze. Přednášeli: Dne 18. ledna 1939 prof. dr. E. Bunickij: O rozvoji kvadratických iracionalit v řetězové zlomky. Dne 8. března 1939 dr. J. Korous: O orthogonálních polynomech v konečném intervalu. Dne 24. května 1939 prof. dr. F. Vyčichlo: Matematika v Itálii. Fysikální sekce vědecké rady pořádala 4 schůze. Přednášeli: Dne 13. prosince 1939 dr. J. M. Bačkovský: Užití mosaikových krystalů ve spektroskopii paprsků X (s projekcí diapositivů). D39

5 Dne 23. ledna 1939 doc. dr. F. Link: O novém mikrofotometru Státní hvězdárny (s projekcí diapositivů). Dne 15. května 1939 prof. dr. V. Dolejšek a K. Žadkevič: Absorpční spektra a optické elektrony troj mocných iontů vzácných zemin. Dne 22. května 1939 prof. dr. V. Dolejšek a IngC A. Brandejský: O hranici citlivosti registrace spekter X metodou počítače. Referáty o přednáškách jsou otištěny v Časopise, 68 (1938/9), str. D 88 a 118. Schůze byly konány v místnostech universitního ústavu matematického a fysikálního. Za jejich laskavé propůjčení vzdává vědecká rada díky ředitelům ústavů. Dr. E. SGHOENBAUM, předseda matematické sekce. Dr. V. KOŘÍNEK, pořadatel matematické sekce. Dr. V. DOLEJŠEK, předseda íysikální sekce. Dr. Z. HORÁK, pořadatel íysikální sekce. Středoškolská komise pořádala 4 schůze. Přednášeli: Dne 6. prosince 1938 prof. dr. E. Čech (Brno): Vyučování počtu pravděpodobnosti na středních školách. Dne 9. března 1939 zem. škol. inspektor dr. A. Wangler: Vyučování fysice na střední škole. Dne 1. a 2. června 1939 prof. dr. E. Čech (Brno): 1. Cíle a osnovy vyučování matematice na středních školách. 2. Universitní vzdělání středoškolských profesorů matematiky. Referáty o přednáškách jsou otištěny v Časopise, 68 (1938/9) str. D 110, 182 a 197. Schůze byly konány v místnostech I. reál. gymnasia v Praze II. Za jejich propůjčení vzdává komise díky řediteli ústavu. FRANTIŠEK BOČEK, dr. FRANTIŠEK LEHAR, STANISLAV TEPLÝ, dr. ALOIS WANGLER. 3. Rozpočet na správní rok P ř í j m K Vydání K 1. Přísp vky členskó. 2. Za spisy a pomůcky 3. Různó Správní výlohy.. 2. Na vydání spisů.. 3. Na knihovnu Vydání v decké rady 5. Dotac brn n. odboru Dr. BOR. BYDŽOVSKÝ, Dr. JOS. ŠTĚPÁNEK, Dr. MIL. VALOUCH, pokladník. úřetní správce. ředitel. D40

6 4. Pokladní účet za správní rok Příjem Vydání Dlužníci Věřitelé Hotovost Peněžní ústavy Publikace a učebné pomůcky Spolkový časopis Personální výlohy Pojistné Daně Místnosti Prodejní výlohy Režijní výlohy Kancelářské výlohy Úroky a srážky Základní jmění Fond pro podporu vědeckého badání Fond Jaromíra Mareše Fond Vlasty Valouchové Cenné papíry Nemovitost Členské příspěvky Knihovna Vědecká rada, matem, sekce Vědecká rada, fysik, sekce Brněnský odbor JČMF Г K Dr. BOH. BYDŽOVSKÝ y Dr. JOS. ŠTĚPÁNEK, DT.MIL.VALOUCH, pokladník. účetní správce. ředitel. 5. Zpráva knihovní. Počet svazků (mimo časopisy) v pražské knihovně vzrostl v době od do o 39. Je to méně než průměrný přírůstek za poslední léta; pro práce na odborovém katalogu nebylo vsak možno zařaditi všechny došlé knihy. Výdaje na knihovnu v uplynulém správním roce činily: za časopisy K, za knihy K, za vazbu časopisů a knih 1 570,85 K, za remuneraci 3730 K, za úklid 430 K, za výlohy 50 K; celkem 18*332,85 K. V době od bylo koupeno knih za 7493,70 K, jež nejsou v hořejším soupisu uvedeny. x Knihovna dostala darem: Serret, Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung, I III (dar prof. L. Veseckého, Jičín). Mimo to dostala knihovna, jako minulá léta, řadu separátů. Všem dárcům knihovníci děkují. Odborový katalog je hotov a je k disposici návštěvníkům knihovny. Je rozdělen na čtyři hlavní části: Matematika (61 oddílů), Fysika D4X

7 (83 odd.), Přírodní vědy kromě fysiky (16 odd.), Různé (13 odd.). Obsahuje více než 7000 lístků; všechna souborná díla (encyklopedie, kompendia atd.) byla rozepsána. Děkuji si. knihovni za vydatnou pomoc při sestavování katalogu a kol. Hlavatému, Jarnikovi a Kořínkovi za rady poskytované s velikou ochotou při práci na matematické části. Knihovna Jednoty je otevřena jako minulá léta v pondělí, ve středu a v pátek od -/ 2 17 do 18 hod., čítárna denně od 1 / 2 d do 12 hod. a od V2-5 do 18 hod., mimo svátky a vysokoškolské prázdniny. Obě jsou v budově matematicko-přírodovědeckých ústavů Karlovy university v Praze II, U Karlova 3, I. patro. Dr. K. RYCHLÍK, Dr. V. TRKAL, Dr. F. ZÁVIŠKA, knihovníci. 6* Zpráva kontrolující komise. Podepsaní revidovali dne 27. června a 4. listopadu 1939 účetní knihy a doklady Jednoty, jakož i účetní závěrku. Ve všem byl shledán vzorný pořádek a pečlivé hospodaření. Movité jmění bylo vykázáno pokladní hotovostí, průkazy o přebytcích u peněžních ústavů a cennými papíry podle rozvažného účtu. Dne 10. listopadu 1939 byla revidována knihovna a čítárna. Jejich správa jest zařízena velmi účelně a prováděna vzorně. Podepsaní navrhují valné schůzi, aby schválila závěrečné účty, dala výboru absolutorium za správní rok 1938/39 a zároveň jemu a zejména řediteli poděkovala za úspěšné vedení a za obětavou práci pro Jednotu. Dr. VÁCLAV LEN Z, Dr. BEDŘ. ŠALAMON, Dr. ANT. ZAHRÁDKA, kontrolující komisaři. 7. Brněnský odbor. Valná schůze brněnského odboru se konala dne 9. listopadu 1939 o 17 h. ve fysikální síni přírodovědecké fakulty Masarykovy university. Zahájil ji prof. dr. Seifert; sděluje, že se omlouvá prof. dr. Sahánek. Vzpomíná náhlého úmrtí předsedy JČMF, prof. dr. F. Nachtikala, líčí stručně jeho životní běh a jeho činnost v Jednotě. Přítomní stojíce vyslechli tuto vzpomínku. Zpráva jednatele. Valná schůze se konala dne 12. ledna 1939; členských schůzí bylo šest, spojených s přednáškami, výborová schůze byla jedna. Průměrná návštěva jest 26 členů. Přednášeli: Dne 12. ledna 1939 prof. dr. E. Čech: Jak vyučovati počtu pravděpodobnosti? Viz Čas. 68 (1938/9). D 197. Dne 9. února 1939 přednášel prof. dr. J. Klíma: Z americké metodiky deskriptivní geometrie. Na úlohách konstruktivních, získaných od ústavu deskriptivní geometrie a strojního kreslení university státu Wisconsin v U. S. A., ukázal přednášející, co by bylo lze z metod amerických užíti s prospěchem i na našich školách při vyučování deskriptivní geometrie. Dne 16. března 1939 přednášel prof. dr. K. Čupr: Politická aritmetika na středních školách. Přednášející vylíčil obsah a rozsah kupeckých počtů a politické aritmetiky u srovnání s osnovami středních škol. D42

8 Dne 23. března 1939 přednášela pí L. Švirková: Pružnost kovů v závislosti na makrostuře. Dne 27. dubna 1939 přednášel prof. dr. B. Hostinský: O deformaci rozvinutehrých ploch. Na základě t. zv. Bonnetovy věty o integrálu geodetické křivosti podél uzavřené křivky dokázal A. Myller tuto větu: Je-li ds element oblouku na dis / = & c Gff kde úhel fí má tento význam: Sestrojme v bodech křivky C tečné roviny k ploše a rozřízněme rozvinutelnou plochu R jimi vytvořenou podél jedné plošné přímky; rozvineme-li R do roviny, svírají kraje řezu úhel />. Podržíme-li z každé tečné roviny jen malou část v okolí bodu dotyku, vytvoří tečné roviny pás opsaný dané ploše podél křivky C. Některé takové pásy na rozvinutelných plochách se dají deformovati, aniž bychom je rozřízli; jiné nelze deformovati (rozvinouti do roviny) bez rozříznutí. Dne 19. října 1939 přednášel prof. dr. B. Hostinský: O vynucených kmitech struny a příbuzné úlohy. Viz Rozpravy Akademie II. tř., XLIX, 19. Jednatel děkuje přednostům matematického a fysikálního ústavu přírodovědecké fakulty za propůjčování poslucháren ke konání přednášek, dále dennímu tisku za ochotné a bezplatné uveřejňování denních zpráv. Zpráva pokladníkova za správní rok 1938/39. Příj m K h Vydání K h 1. Dotac JČMF 1938/39 2. Za prod. 9. roč. Phys. Berichte Pasivní zbytek z př d. roku Za knihy a časopisy Za vazbu knih Za přednášky Správní výlohy Zbytek na příští rok Celkem Celkem Zpráva knihovníkova. Knihovna vzrostla v letošním roce o 70 svazků a 6 pojednání. Do vazby bylo dáno 19 svazků. Knih bylo celkem vypůjčeno 247. Dnes je půjčeno 81 svazků. V knihovně je celkem 1917 svazků a 150 pojednání. Knihy se půjčují v pondělí až v pátek mezi 15. a 17. hod. po předchozím odevzdání žádanky u ďr. Gajdoše, asistenta fys. ústavu. Revisoři zrevidovali pokladnu i účetní doklady, jakož i knihovnu; navrhují oběma funkcionářům a tím i celému výboru absolutorium. Jednomyslně schváleno. Při volbách byli zvoleni: předsedou prof. dr. Ladislav Seifert, jednatelem prof. dr. 'Karel Čupr, bez funkce prof. dr. Viktor Teissler všichni na tři léta; náhradníky as. dr. Tadeáš Gajdoš a posl. František Kozumplik (na 1 rok); revisory prof. dr. Bohumil Kladivo a prof. dr. Miloš Neubauer (na 1 rok). Volných návrhů nebylo. Dr. KAREL ČUPR, jednatel. D43

9 8. Statistický přehled za správní rok a) Výbor. Při doplňovacích volbách, konaných na valné schůzi dne 28. února 1939 v posluchárně matematického ústavu universitního, byli zvoleni: Dr. Miloslav Za ředitele na 3 roky (do konce roku 1941): Válouch, sekční šéf v. v. v Praze. Za cleny výboru na 3 roky (do konce roku 1941): Dr. Josef Hrdlička, docent vys. učení techn. v Praze. Dr. Václav Hruška, profesor vys. učení techn. v Praze. Dr. Miloš Kóssler, profesor Karlovy university v Praze. Dr. Karel Rychlik, profesor vys. učení techn. v Praze. Dr. Josef Štěpánek, vrchní školní rada v. v. v Praze. Stanislav Teplý, profesor při zem. škol. radě v Praze. Dr. František Záviška, profesor Karlovy university v Praze. Za člena výboru na 1 rok (do konce roku 1939): Dr. Mikuláš Smok, ředitel reálky v. v. v Praze XI. Za náhradníky (na 1 rok): Dr. Josef Koppel, profesor II. reál. gymnasia v Praze. Dr. Karel Róssler, profesor reálky v Praze VII. Ota Setzer, profesor reál. gymnasia v Kralupech n. Vit. Dr. Ladislav Zachoval, asistent vys. učení techn. v Praze. JiH Antropius, posluchač Karlovy university v Praze. Antonin Hutá, posluchač Karlovy university v Praze. Za kontrolující komisaře (na 1 rok): Dr. Václav Lenz, profesor vys. učení techn. v Praze. Dr. Bedřich Šalamon, profesor university Karlovy v Praze. Dr, Antonin Zahrádka, profesor ref. reál. gymnasia v Praze XIX. Podle dnešního stavu se skládá výbor z těchto členů: Předseda: dr. František Nachtikal, profesor vys. učení techn. v Praze (zemřel 12. dubna 1939). Místopředseda: Stanislav Petíra, vrch. školní rada v. v. v Praze (1939). Ředitel: dr. Miloslav Válouch, sekční šéf v. v. v Praze (1941). Pokladník: dr. Bohumil Bydžovský, profesor university Karlovy v Praze (1940). Jednatel: dr. Miloš Kóssler, profesor university Karlovy v Praze (1941). Knihovníci: dr. František Záviška, profesor university Karlovy v Praze (1941); dr. Karel Rychlík, profesor vys. učení techn. v Praze (1941); dr. Viktor Trkal, profesor university Karlovy v Praze (1940). Účetní správce: dr. Josef Štěpánek, vrchní školní ra&a v. v. V Praze (1941). Archivář: dr. Mikuláš smok, ředitel reálky v. v. v Praze (1939). Zapisovatel: dr. František Lehar, profesor reál. gymnasia v Praze (1940). D44

10 Bez zvláštni funkce: dr. Josef Hrdlička, docent vys. učení techn. v Praze (1941); dr. Václav Hruška, profesor vys. učení techn. v Praze (1941); Václav Ingriš, vrchní školní rada v Praze (1939); dr. Vojtách Jarnik, profesor university Karlovy v Praze (1940); ing. dr. Rudolf Kukač, profesor vys. učení techn. v Praze (1940); dr. Bohuslav Mašek, místoředitel hvězdárny v. v. v Praze (1939); dr. František Nušl, ředitel hvězdárny v. v. v Praze (1940); dr. Karel Petr, profesor university Karlovy v Praze (1939); Stanislav Teplý, profesor při zem. škol. radě v Praze (1940); dr. Miloslav A. Valouch, profesor vys. učení techn. v Praze (1939); dr. František Vyčichlo, profesor reálky v Praze (1939); dr. Alois Wangler, zemský školní inspektor v Praze (1940); Josef Žďárek, profesor st. průmyslové školy v Praze (1940). b) Vědecká rada. Členové sekce matematické (do konce r. 1939): Dr. Vladimir Kořinek, profesor university Karlovy v Praze, pořadatel. Dr. Emil Schonbaum, profesor university Karlovy v Praze, předseda. Dr. Jan Vojtech, profesor vys. učení technického v Praze. Delegát výboru: dr. Vojtech Jarník. Členové sekce íysikální (do konce r. 1939): Dr. Václav Dolejšek, profesor university Karlovy v Praze, předseda. Dr. Zdenek Horák, docent vys. učení techn. v Praze, pořadatel. Dr. František Link, docent university Karlovy v Praze. Delegát výboru: dr. Miloslav A. Valouch. c) Redakce. 1. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. Hlavní redaktoři: dr. Vojtech Jarník a dr. Miloslav A. Valouch. Odborní redaktoři: dr. Vojtěch Stech a Stanislav Teplý. Redakční rada: dr. Otakar Borůvka, dr. Bohumil Bydžovský, dr. Eduard Čech, dr. Václav Dolejšek, dr. Václav Hlavatý, dr. Bohuslav Hostinský, dr. Vladimír Knichal, dr. Vladimír Kořínek, dr. Miloš Kóssler, dr. Karel Rychlík, dr. Josef Sahánek, dr. František Vyčichlo, dr. František Záviška a dr. August Žáček. 2. Rozhledy matematicko-přírodovědecké. Dr. František Vyčichlo a dr. Alois Wangler. Dr. Miloslav Valouch. 3. Věstník JĎMF. d) Výbor brněnského odboru. Předseda: dr. Ladislav Seifert, profesor Masarykovy university v Brně (1939). Místopředseda: dr. Karel Koutský, profesor dívč. reál. gymnasia v Brně (1940). Jednatel: dr. Karel Čupr, profesor české techniky v Brně (1939). Pokladník: dr. Josef Klíma, profesor České techniky v Brně (1940). Knihovník: dr. Josef Sahánek, profesor techniky v Brně (1940). B45

11 Bez zvláštni funkce: dr. Ladislav Moravek, profesor při zem. škol. radě v Brně (1940); ing. Jan Osolsobě, ředitel Západomoravských elektráren v Brně (1940); dr. Antonin Simek, profesor Masarykovy university v Brně (1939). Náhradnici: dr. Tadeáš Gajdoš, asistent Masarykovy university v Brně (1939); František Kozumplik, posluchač Masarykovy university v Brně (1939). BevisoH: dr. Bohumil Kladivo, profesor české techniky v Brně (1939); dr. Miloš Neubauer, profesor gymnasia v Brně (1939). e) Jednatelé Jednoty (224).*) Zkratky: G gymnasium, Rg reál. gymn., Rrg ref. reál. gymn., d dívčí, P učitelský ústav, U universita, T technika, B vys. škola báňská, Z vys. škola zemědělská, Oa obchodní akademie, Oš obch. škola, Pš průmyslová škola, Hš zemědělská škola, hš horní škola, Lš lesnická škola, mš měšťanská škola, MÚ meteorol. ústav, RÚ radiolog, ústav, ZÚ zeměp. ústav, VPÚ všeob. pens. ústav, ÚSP ústř. soc. pojišťovna, ZŠR zem. škol. rada, MŠO min. školství, MF min. financí, MS O min. soc. správy, MV min. vnitra, pf profesor, as asistent, uč učitel, r rada, m ministerský, vl vládní, v vrchní, š školní, o odborný, i inspektor. U členů působících na školách je titul zpravidla vynechán. Bánovce n. B., P: p. prof. Bedřich Závarský (1). Banská Bystrica, Rg: p. prof. dr. František Hyhlik (3, 10). Banská Bystrica, drrg: p. prof. Václav Výborný (2). Banská Štiavnica, Rg: p. prof. Karel Popp (4). Banská Štiavnica, P: p. prof. Konrád Hofman (1). Banská Štiavnica, Pš: p. prof. ing. František Hruban (10, 1). Bardejov, R: p. prof. Hugo Fúredi (1). Benešov, Rg: p. prof. František Múller (5, 9). Beroun, Rg: p. prof. Václav Hruška (3; p. prof. Novák 5). Beroun, Oa: p. prof. Václav Havelka (4). Boskovice, Rg: p. prof. Antonin Nadýmáček (2, 8). Brandýs nad Labem, Rg: p. prof. Antonin Kolář (4, 4). Bratislava, první Rg: p. prof. Josef Křižek (11, 85). Bratislava, druhé Rg: p. prof. Ján Vanovic (2). Bratislava, třetí Rg: p. prof. Jaroslav Lavička (2, 3). Bratislava, řád. drg: p. prof. Ján Sýkora (1). Bratislava, drrg: p. prof. Antonin Navrátil (3). Bratislava, R: p. prof. Karel Zdráhal (4, 2). Bratislava, Pš: p. prof. Gabriel Čeněk (5). Brno, G: p. prof. dr. Miloš Neubauer (7, 6). Brno, řád. dg: p. prof. Zdeněk Svoboda (1). Brno, první Rg: p. prof. Alois Holý (6). Brno, druhé Rg: p. prof. Bohuslav Starosta (6). Brno, třetí Rg: p. prof. Bedřich Pospišil (7; p. prof. Konečný 5). Brno, čtvrté Rg: p. prof. dr. Antonin Bělař (6). Brno, páté Rg: p. prof. Richard Richter (3). Brno, drg: si. prof. dr. Božena Novotná (3, 22). Brno, Rrg: p. prof. Vilém Lamparter (7, 11). Brno, první R: p. prof. František Posejpal (8, 49). Brno, první Pš: p. prof. Vlastimil Vach (4, 14). Brno, třetí Pš: p. prof. dr. Jindřich Kubiček (2, 13). Brno, technika: p. prof. dr. Karel Čupr (43). *) Prve číslo značí počet členů na ústavě, druhé číslo počet odběratelů Rozhledů. D46

12 Bučovice, Rg: p. prof. Jan Marik (5). Čáslav, Rg: p. prof. František Půlkrábek (3). Čáslav, P: p. prof. Ota Caha (1). Česká Třebová, Rg: p. prof. Josef Skolil (3). České Budějovice, G: p. prof. dr. Vojtech Stech (4). České Budějovice, Rrg: p. prof. Jaroslav Maňák (4, 3). České Budějovice, drrg: p. prof. Ignát Čejka (5, 9). České Budějovice, R: p. prof. František Horák (4, 5). České Budějovice, P: p. prof. Jan Žlábek (3). Český Brod, Rg: p. prof. Jan Štangler (2). Dolný Kubín, Rg: p. prof. Jaroslav Petr (1). Domažlice, Rg: p. prof. Václav Šrámek (4, 37). Dvůr Králové n. L., Rg: p. prof. dr. František Koza (6, 6). Frenštát, Rg: p. prof. Václav Pospišil (2). Frýdek, Rg: p. prof. Josef Kotala (2, 3). Hlohovec, Rg: p. ředitel Konrád Rotrekl (2). Hradec Králové, G: p. prof. Eduard Chráska (3, 33). Hradec Králové, drg: p. prof. Vratislav Charfreitag (3, 2). Hradec Králové, R: p. prof. Josef Matyk (7, 12). Hradec Králové, P: p. prof. dr. Leoš Pilz (1, 6). Hradec Králové, Oa: p. prof. Čeněk Slavik (2). Hradec Králové, Pš: p. prof. Rudolf Baloun (3). Hranice, Rg: p. prof. Vladimir Rudolf (4). Hranice, Rrg: p. prof. dr. Josef Kašpar (4, 1). Hranice, Lš: p. prof. ing. Karel Marek (2). Humpolec, R: p. ředitel dr. Quido Vetter (2). Chotěboř, Rg: p. prof. František Vencálek (2, 9). Chrudim, Rg: p. prof. dr. Václav Štěpánský (1). Chrudim, P: p. prof. Alois Řiha (1, 4). Chrudim, dp: si. prof. Aug. Anna Janečková (1). Ivančice, Rg: p. prof. František Kundrata (1). Jaroměř, Rg: p. prof. dr. Alfons Hyška (4, 16). Jičín, Rg: p. prof. Bohuslav Navrátil (6). Jičín, R: p. ředitel dr. Jaroslav Buchar (5). Jihlava, Rrg: p. prof. Dobroslav Vaněk (5). Jilemnice, Rg: p. prof. Josef Machaó (5). Jindřichův Hradec, Rg: p. prof. Jan Liška (5). Kežmarok, Rg: p. prof. Jaroslav Krejzlik (3, 12). Kladno, Rg: p. ředitel Bohdan Kaufmann (2, 6). Kladno, P: p. prof. Alois Šimák (1). Kláštor p. Znievom, Rg: p. prof. Ján Štalmašek (4). Klatovy, Rg: p. prof. Emanuel Koukol (4, 21). Kolín, Rg: p. prof. Josef Dvořák (4, 10). Kostelec n. Orl., Rg: p. ředitel František Granát (5, 6). Kralupy n. Vit., Rg: p. prof. dr. Jaroslav Jarušek (8, 11). Kremnica, Rrg: p. prof. Emilián Čihalik (2). Kroměříž, are. G: p. prof. Zeno Jokl (2; p. prof. Seidler 8). Kroměříž, Rg: p. prof. dr. František Bouchal (6, 1). Kroměříž, R: si. prof. Božena Procházková (3). Kutná Hora, Rg: p. prof. František Tomši(5). Kyjov, Rg: p. prof. Karel Bartoš (6, 2). Levoča, Rg: p. prof. BohuŠ Mach (2). Lipník, R: p. prof. Josef Široký (7, 42). Liptovský Sv. Mikuláš, Rg: p. prof. Ludvik Volný (3). D47

13 Litomyšl, Rg: p. prof. Budolf Walter (2). Litomyšl, P: pí prof. Marie Kudrnáčová (3). Litovel, Rg: p. prof. František Procházka (3, 2). Louny, Rg: p. prof. Adolf Babuška (4, 6). Louny, P: p. prof. dr. Alois Vošáhlik (2). Malacky, G: p. prof. Gracián Bakús (1). Mělník, Rg: p. prof. Václav Dvořák (3, 2). Michalovce, Rg: si. prof. Jarmila Vlčková (2). Místek, Rg: p. prof. dr. Bedřich Hustý (7, 15). Mladá Boleslav, G: p. prof. Vojtěch Ebenlender (5). Mladá Boleslav, R: p. prof. Karel Begner (8, 34). Moravská Ostrava, G: p. prof. Alois Šmíd (1, 3). Moravská Ostrava, Rg: si. prof. Antonie Holá (3). Moravská Ostrava, Rrg: p. prof. Alois Peřina (5, 14). Moravská Ostrava, R: p. prof. František Sysel (8, 15). Moravská Ostrava, Pš: p. prof. Inocenc Dokoupil (3). Moravské Budějovice, Rg: p. prof. Josef Goldmaňn (5, 9). Náchod, Rg: p. prof. dr. Miloslav Hlaváček (5, 16). Německý Brod, Rg: p. prof. František Peřina (4, 22). Nitra, Rg: p. prof. Karol Hlučil (5). Nitra, dp: p. prof. Andrej Bomán (1). Novo Město na Moravě, R: p. prof. Josef Fiala (5, 6). Nové Město nad Váhom, Rg: p. prof. Emil Mastný (3). Nový Bydžov, Rg: p. prof. František Faltus (3, 2). Nový Jičín, Rg: p. prof. Antonin Tuláček (3). Nymburk, Rg: p. prof. Bohuslav Sýkora (5, 8). Olomouc, Rg: p. prof. Josef Spisar (5, 19). Olomouc, drrg: p. prof. Karel Kymla (3). Olomouc, R: p. prof. dr. Josef Mašek (6). Olomouc, P: p. prof. Karel Bazal (2). Pardubice, Rg: p. prof. Ferdinand Mládek (6, 5). Pardubice, R: p. prof. dr. Josef JBLonzák (6, 26). Pelhřimov, Rg: p. prof. Antonín Valenta (5). Písek, G: p. prof. Vladimír Pilát (6, 1). Písek, R: p. prof. dr. Václav Sukdol (5, 94). Písek, Lš: p. prof. Zdeněk Mašek (2). Plzeň, G: p. prof. Antonín Špelda (3, 3). Plzeň, Rg: p. prof. Josef Lutovský (5). Plzeň, drg: p. prof. Vojtěch Klacák (5). Plzeň, druhá R: p. prof. Antonín Hecht (8). Plzeň, mp: p. prof. Ferdinand Staněk (2, 7). Plzeň, dp: p. prof. dr. Václav Veselý (1, 26). Plzeň, Oa: p. prof. Jan Douda (1). Plzeň, první Pš: p. prof. dr. Jan Seydler (4). Polička, Rg: p. prof. Josef V amber a (1). Praha I, drg: p. prof. Jaroslav Hynek (4). Praha I, R: p. prof. Jan Zíd (5, 10). Praha I, dp: p. prof. dr. Jan Kopecký (1). Praha I, první Pš: p. prof. Josef Ždárék (8, 16). Praha II, akad. G: p. prof. dr. František Úllrich (3). Praha II, Jiráskovo G: p. prof. Antonín Baban (4). Praha II, první Rg: p. prof. dr. František Lehar (7, 62). Praha II, druhé Rg: p. prof. dr. Josef Kóppel (4, 34). Praha II, drg Krásnohorskó: p. prof. Hynek Krupička (7). Praha II, drg: p. prof. Miloslav Horčička (5). D48

14 Praha II, řád. drg: p. prof. dr. Artur Pavelka (2). Praha II, R: p. prof. dr. Jan Schuster (7, 18). Praha II, mp: p. prof. dr. Metoděj Ostrý (1, 14). Praha II, Oa: p. prof. dr. Jan Horák (1). Praha III, R: p. prof. Josef Dubský (5, 16). Praha VI, R: p. prof. Jan Jiroušek (5). Praha VII, drg: pí prof. Marie Prokopová (3). Praha VII, R: p. prof. dr. Emanuel Herolt (6, 18). Praha VIII, Rg: p. prof. Ladislav Krkavec (7, 30). Praha X, R: p. prof. Bohumil Karásek (8, 50). Praha X, Oa: p. ředitel Vlastimil Frida (1). Praha XI, G: p. prof. Bohuslav Štěpán (4, 36). Praha XI, R: p. prof. František Boček (7/12). Praha XII, G: p. prof. Václav V otruba (3, 14). Praha XII, první Rg: p. prof. Václav Šmída (5, 15). Praha XII, druhé Rg: p. prof. dr. Zdeněk Malý (3). Praha XII, drg: si. prof. Terezita Benešová (1). Praha XII, drrg: p. prof. Jan Vašátko (4). Praha XII, R: p. prof. Josef Holubář (6, 54). Praha XIII, Rg: p. prof. Hugo Devorecký (6). Praha XVI, Rg: p. prof. Ladislav Klir (6, 7). Praha XVI, drrg: p. prof. Bohumir Koníček (3). Praha XVI, R: p. prof. Václav Jech (5). Praha XVI, Oa: p. prof. Václav Seliger (1). Praha XVI, druhá Pš: p. prof. ing. dr. Jaromír Košvanec (7). Praha XIX, are. G: p. prof. dr. Alois Jemelka (3, 3). Praha XIX, Rg: si. prof. dr. Lidmila Brázdilová (1). Praha XIX, Rrg: p. prof. dr. Antonin Zahrádka (10). Přerov, Rg: p. prof. Martin Králiček (3, 2). Prešov, ev. kol. G: p. prof. Stanislav Felber (1). Prešov, Rg: p. prof. Albin Ďurana (5). Prešov, gk. P: p. prof. Mikuláš Ilkovic (1). Příbram, G: p. prof. Emanuel Cihelka (3). Příbram, R: p. prof. František Justin (5). Příbram, P: p. prof. Rudolf Kaňkovský (1). Prievidza, Rg: p. prof. Václav Kole (3, 2). Prostějov, G: p. prof. Josef Ondrouch (4). Prostějov, drg: si. prof. Ludmila Kašová (3). Prostějov, R: p. prof. Jan Jonáš (6). Rakovník, Rg: p. prof. Josef Kohout (2). Rokycany, Rg: p. prof. František Velišek (2). Roudnice, Rg: p. prof. Zdeněk Horák (6). Ružomberok, Rg: p. prof. Karol Tmovský (1). Rychnov n. Kn., Rg: p. prof. František Jelínek (4). \ Skalica, Rg: p. prof. Theodor Klein (3, 15). Slaný, Rg: p. prof. Jiří Šubrt (2). Slezská Ostrava, drrg: p. prof. Antonín Kejzlar (2, 4). Slezská Ostrava, P: p. prof. František Veselý (2). Soběslav, P: p. prof. František Šejna (1).. Spišská Nová Ves, Rg: si. prof. Anna Poláčková (2, 4). Strakonice, Rg: p. prof. Josef Slavík (5). Strážnice, Hg: p. prof. Josef Kučera (4). Sušice, Rg: p. prof. Stanislav PZicko*(3, 18). Svatý Jan pod skalou, P: p. prof. Jakub Kůst (2). JŠtubňanské Teplice, P: p. prof. Jan Buňata (1). Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. D 4 D 49

15 Tábor, Rg: p. prof. Bohuslav Pekař (3). Tábor, R: p. prof. Josef Rybák (4). Telč, Rg: p. prof. ing. dr. Jan RoJiáček (3; p. prof. Navara 21). Terezín, Rg: p. prof. František Nedvěd (3). Tisovec, Rg: p. ředitel Ján Faluba (7). Tišnov, Rrg: p. prof. Josef Tródler (4). Topolčany, Rg: p. prof. Karel Kolbaba (1). Třebíč, Rg: p. prof. dr. Jan Mikuliček (5). Třeboň, Rg: p. prof. dr. Jaroslav Simerský (2, 1). Trenčín, Rg: p. prof. Vojtěch Vikář (3). Trnava, Rg: p. prof. Anton Dubec (5, 15). Turčanský Sv. Martin, Rg: p. prof. Josef Filip (5, 10). Turnov, Rg: p. prof. Antonin Halada (6). Uherské Hradiště, Rg: p. prof. František Ptáček (4, 36). Uherský Brod, Rg: p. prof. Rudolf Tomica (3). Ústí n. L., Rg: p. prof. Josef V okoun (4, 8). Valašské Meziříčí, Rg: p. prof. Otakar Kodl (7, 6). Valašské Meziříčí, P: p. prof. Jaroslav Kazda (4, 50). Velehrad, papežská kolej: p. prof. František Hájek (1). Vsetín, Rg: p. prof. Bohumil Pokorný (3, 7). Vysoké Mýto, Rg: p. prof. Karel Oktavec (3, 15). Vyškov, Rg: p. prof. Arnold Budik (4, 19). Zlaté Moravce, Rg: pí prof. dr. Lidmila Městková (4). Zlín, Rg: p. prof. Lubomir Vašek (1). Zvolen, Rrg: p. prof. dr. Bohumil Jurek (2, 8). Židlochovice, Rg: p. prof. Oldřich Švestka (3, 24). Žilina, Rg: p. prof. dr. Jaroslav Kozel (5, 3). Žilina, drg: p. prof. Václav Cikán (3, 3). f) Čestní členové (109). Zesnulí (65): Appel Paul, rektor university v Paříži (1923). Baillaud Benjamin, ředitel hvězdárny v Paříži (1923). Battaglini Giuseppe, profesor university v Símě (1872). Dr. Blažek Gabriel, gen. řed. Hypoteční banky král. Českého v Praze (1870). Brisse Charles, profesor university v Paříži (1873). Cremona Luigi, profesor university v Miláně (1871). Curie Pierre, profesorka university v Paříži (1923). Dr. Čečka Jakub, profesor reál. gymnasia v Praze (1912). D'Ovidio Enrico, senátor, profesor university v Turinu (1872). Dr. Dvořák Vincenc, profesor university v Záhřebe (1912). Ehrenfest Paul profesor university v Leydenu (1923). Finger Josef, profesor vys. školy technické ve Vídni (1870). Goldhammer D. A., profesor university v Kazani (1923). Dr. Gruss Gustav, profesor university v Praze (1912). Hermite Charles, profesor university v Paříži (1892). Hoúel Guillaume Jules, profesor university v Bordeaux (1873). Hubner Václav, profesor reálky v. v. v Praze (1928). Chasles Michel, profesor university v Paříži (1873). Chvolson Orest Danilovió, profesor university v Petrohradě (1923). Jandečka Václav, školní rada v Novém Bydžově (1870). Dr. Jarolimek Čeněk, profesor vys. školy technické v Praze (1909). Jeřábek Václav, ředitel reálky v Telči (1912). Dr. Kamerlingh Onnes Heike, profesor university v Leydenu (1923). D50

16 Dr. Kodym Stanislav, spisovatel v Praze (1870). Dr. Koláček František, profesor university v Praze (1899). Dr. Krejči Jan, profesor university v Praze (1871). Dr. Kučera Bohumil, profesor university Karlovy v Praze (1920). Lerch Matyáš, profesor university Masarykovy v Brně (1911). Libický Antonin, ředitel reálky v Hradci Králové (1927). Dr. Liznar Josef, profesor Karlovy university v Praze (1923). Lorentz Hendrik Antoon, profesor university v Leydenu (1923). Lošták Josef, zemský školní inspektor v Brně (1872). Dr. Macků Bedřich, profesor university Masarykovy v Brně (1928). Majcen Juraj, profesor university v Záhřebu (1923). Mittag-Leffler Gosta, profesor university ve Stockholmu (1923). Dr. Nachtikal František, profesor vys. učení techn. v Praze (1934). Painlevé Paul, profesor university v Paříži (1923). Dr. Palacký František, historiograf král. Českého v Praze (1872). Pánek Augustin, profesor vys. školy technické v Praze (1901). Dr. Petzval Josef, profesor university ve Vídni (1874). Dr. Pleskot Antonin, profesor v. v. v Praze (1927). Pokorný Martin, ředitel střední školy v Praze (1884). Dr. Posejpal Václav, profesor university Karlovy v Praze (1928). Dr. Procházka Bedřich, profesor vys. učení technického v Praze (1912). Ruťherford Ernst, Sir, profesor university v Cambridge (1923). Řehořovský Václav, profesor vys. školy technické v Brně (1896). Segre Corrado, profesor university v Turinu (1923). Dr. Seydler August, profesor university v Praze (1884). Slavik Jan, zemský školní inspektor v Brně (1904). Dr. Sobotka Jan, profesor university Karlovy v Praze (1906). Starý Václav, ředitel reálky v Praze (1912). Strnad Alois, ředitel reálky v Kutné Hoře (1910). Dr. Strouhal Čeněk, profesor university Karlovy v Praze (1899). Dr. Studnička František Josef, profesor university v Praze (1892). P. Šimerka Václav, farář v Jenšovicích (1870). Dr. Šolin Josef, profesor vys. školy technické v Praze (1892). Šourek Antonin, profesor university v Sofii (1912). šrůtek Jan, profesor reál. gymnasia v. v. v Praze (1936). Štefánik Milan Rastislav, hvězdář, ministr války Českoslov. republ. (1919). Dr. Theurer Josef, profesor vys. školy báňské v Příbrami (1912). Dr. Tilšer František, profesor vys. školy technické v Praze (1871). Dr. Vaňaus Josef Rudolf, profesor gymnasia v Praze (1870). Dr. Weyr Eduard, profesor vys. školy technické v Praze (1884). Dr. Weyr Emil, profesor university ve Vídni (1875). Dr. Zahradnik Karel, profesor vys. školy technické v Brně (1912). Žijící (44): Borel Emile, profesor university v Paříži (1925). Bragg William H., Sir, profesor university v Londýně (1923). Deslandres Henri Alexandre, ředitel observatoře v Paříži (1928). Dickson Leonard Eugene, profesor university v Chicagu (1923). Dickstein Samuel, profesor university ve Varšavě (1923). Fréchet Maurice, profesor university v Paříži (1928). Fubini Guido, profesor techniky v Turinu (1923). Hardy G. H., profesor university v Oxfordu (1923). Henri Victor, profesor university v Curychu (1923). Kovařík Alois F., profesor university Yale v New Haven (1923). Langevin Paul, profesor na Collěge de France v Paříži (1926). Lefschetz Solomon, profesor university v Princetonu (1936). 4* D51

17 Levi-Civitá Tullio, profesor university v ílímě (1923). Lindelof Ernst Leonard, profesor university v Helsingfors (1923). Loria Gino, profesor university v Janově (1923). Mellin Hjalmar Bobert, profesor techniky v Helsingfors (1923). Perrin Jean, profesor university v Paříži (L928). Petrovič Mihaljo, profesor university v Bělehradě (1923). Picard Emile, tajemník Academie des sciences v Paříži (1923). Plemelj Josef, profesor university v Lublani (1923). Siegbahn Manne, profesor university v Upsale (1923). Sierpiňski Waclaw, profesor university ve Varšavě (1923). Sundmann Karl Frithiof, profesor university v Helsingfors (1923). Takagi Teiji, profesor university v Tokiu (1923). Tesla Nikola, vědec a vynálezce v New Yorku (1936). Varičák Vladimir, profesor university v Záhřebu (1923). Volterra Vito, profesor university v ftímě (1923). Weis Pierre, profesor university ve Štrasburku (1923). Dr. Zeeman Pieter, profesor university v Amsterodamu (1923). Dr. Bydžovský Bohumil, profesor university Karlovy v Praze (1928). Dr. Čech Eduard, profesor Masarykovy university v Brně (1936). Červenka Ladislav, vládní rada v. v. v Pardubicích (1928). Dr. Fric Josef, továrník v Praze (1928). Dr. Hostinský Bohuslav, profesor university Masarykovy v Brně (1928). Dr. Láska Václav, profesor university Karlovy v. v. v Plzni (1912). Lomšakov A. S., profesor vys. školy technické v Praze (1923). Dr. Mašek Bohuslav, místoředitel hvězdárny v. v. v Praze (1923). Dr. Novák Vladimir, profesor vys. školy technické v. v. v Tišnově (1921). Dr. Nušl František, ředitel hvězdárny v. v. v Praze (1920). Pelišek Miloslav, profesor vys. školy technické v. v. v Brně (1912). Petira Stanislav, vrchní školní rada v. v. v Praze (1923). Dr. Petr Karel, profesor university Karlovy v. v. v Praze (1909). Dr. Valouch Miloslav, sekční šéf min. šk. a n. o. v. v. v Praze (1921). Dr. Záviška František, profesor university Karlovy v Praze (1930). g) Zakládající členové (323). iv a) Zesnulí (126): Adámek Antonin, profesor stát. průmyslové školy v Praze (1884). Dr. Axamit Ignác, profesor akademického gymnasia v Praze (1873). Baudiš Josef, ředitel akademického gymnasia v Praze (1870). Bělský Josef, stavitel v Praze (1874). Bilka Petr, majitel vyučovacího ústavu ve Vídni (1872). Bily Josef, profesor reálné školy v Písku (1874). Dr. Blažek Gabriel, dvorní rada v Praze (1870). Bondy Bohumil, továrník v Praze (1874). Dr. Bořický Emanuel, profesor university v Praze (1871). Branzovský Václav, děkan v Chotusicích u Čáslavě (1871). Clam-Martinic Jindřich, hrabě (1872). Dr. Čečka Jakub, profesor reál. gymnasia v Praze (1898). Červenka Jaroslav, profesor gymnasia v Praze (1880). Čerych Antonin, podnikatel staveb v Praze (1872). Dr. Durdik Josef, profesor university v Praze (1872). Finger Josef, profesor vys. školy technické ve Vídni (1870). Dr. Gruss Gustav, profesor university Karlovy v Praze (1913). Harrach Jan, hrabě (1872), - Heide J., knihvedoucí v Lysé nad Labem (1873). Hejnic Otakar, profesor reálky v Kutné Hoře (1880). D52

18 Heyda Gustav, podnikatel staveb v Saalfeldenu (1875). Dr. Hlávka Josef, vrchní stavební rada v Praze (1872). Dr. Hof Emanuel, přednosta aerod. sekce voj. let. úst. v Praze (1919). Dr. Houdek František, profesor v. v. a továrník v Praze (1872, 1912 ad hon.). Hromádko František, profesor střední školy v Praze (1870). Hron Jakub, profesor gymnasia v Hradci Králové (1892). Dr. Hrys E., ředitel ústavu ke vzdělání učitelek v Plzni (1872). Hůbner Václav, profesor reálky v. v. v Praze (1919). Chanovský-Dlouhoveský F., baron v Němčících (1872). Jelinek Vavřinec, profesor vyšší průmyslové školy v Bechyni (1899). Jiřábek Antonin, školní rada na Král. Vinohradech (1913). Jeřábek Václav, ředitel reálky v Telči (1913). Jersik Valerian, biskup v Č. Budějovicích (1872). Juppa J., továrník v Praze (1873). Kapras Jan, profesor gymnasia v. v. v Novém Bydžově (1913). Kareš Alois, výpravčí lodí v Brémách (1873). Kašpr Josef, profesor reál. gymnasia na Smíchově (1901). Kavalier Josef, továrník v Sázavě u Uhlíř. Janovic (1872). Dr. Kaván Jiři, vrchní komisař státní hvězdárny v Praze (1906). Kheil Karel Petr, docent vys. školy technické v Praze (1882). Kittl Antonin, soukromník v Praze (1872). Kittl Emanuel, soukromník v Praze (1872). Klika Josef, profesor učit. ústavu v Kutné Hoře (1870). Klumpar J., ředitel gymnasia v Král. Hradci (1871). Kocián Dominik, ředitel reálky v Kroměříži (1919). Koloušek Jan, profesor vys. školy technické v Praze (1903). Kolovrat-Krakovský Hanuš, hrabě (1872). Kovářik Jan, profesor gymnasia v Olomouci (1873). Dr. Kučera Bohumil, profesor university Karlovy v Praze (1903). Dr. Kuneš Václav Vojtěch, rytíř, rnístořed. námoř. akad. ve Rjece (1873). Lexa Jan, finanční rada v. v. v Praze (1920). Dr. Lhotský Mořic, advokát v Hradci Králové (1882). Libický Antonin, ředitel reálky v Hradci Králové (1896). Lobkovic Jiři, kníže, nejvyšší maršálek král. Českého (1872). Dr. Lohař František, advokát v Jičíně (1872). Mach Adolf, ředitel reálky na Král. Vinohradech (1907). Dr. Mach Arnošt, profesor university ve Vídni (1871). Dr. Machytka Bohumil, univ. docent, prof. obch. akad. v Praze (1926). Dr. Majer Antonin, ředitel státní průmyslové školy v Plzni (1872). Monin Theodor, profesor v Sofii (1886). Mráz František, hlav. ředitel pražsko-duchc. dráhy v Praze (1872). Mrňávek Josef, ředitel reálky v Praze (1910). Dr. Nachtikal František, profesor vys. učení technického v Praze (1934). : Náprstek Vojtěch, majitel pivovaru v Praze (1871). Nekvasil F. J., architekt a podnikatel staveb v Praze (1872). s Dr. Neumann Mirumil, docent univ. a továrník v Praze (1872). Oliva Alois, velkoobchodník y Praze (1872). Pacovský Antonin, mistr truhlářský v Praze (1873). \ Pánek Augustin, profesor vys. školy technické v Praze (1898). Dr. Pleskot Antonin, profesor v. v. v Praze (1930). Plch Kornely profesor v Bohusudově (1884). Podhajský Jan z Kaschenbergu, vrchní inženýr ve Vídni (1872). Pokorný Martin, ředitel střední školy v Praze (1871). Dr. Posejpal Václav, profesor university Karlovy v Praze (1913). a Pour Josef, profesor reálky v Praze (1898, 1912 ad honorem). Pravda Jan, vrchní inspektor při evid. katastru (1872). -\ D53

19 Dr. Procházka Bedřich, profesor vys. učení technického v Praze (1905). Řehořovský Václav, profesor vys. školy technické v Brně (1885). Remeš František, soukromník v Tejnecku (1882). Rokos J., učitel na měšťanské škole v Brandýse n. L. (1873). Rozvoda Jindřich, ředitel měšťanské školy v Hlinsku (1872). Sallabašev Ivan, ministr financí m. s. v Sofii (1906). Sallaó Josef, profesor reálky v Praze (1919). Dr. Seydler August, profesor university v Praze (1872). Schwarzenberg Bedřich, kníže, kardinál arcibiskup pražský (1872). Schwarzenberg Karel, kníže (1872). Skrejšovský J. S., majitel novin v Praze (1872). Skřivan Antonin, majitel obchodního učiliště v Praze (1872). Slavik Jan, zemský školní inspektor v Brně (1893). Smolik Josef, profesor českosl. obch. akad. v Praze (1871, 1912 ad honorem). Sobička Jaroslav, zemský školní inspektor v Praze (1912 ad honorem). Dr. Sobotka Jan, profesor university Karlovy v Praze (1901). Souček J., katecheta reál. gymnasia v Chrudimi (1873). Soumar Antonin, měšťan v Jičíně (1872). Sova František Vr., profesor reál. školy v Pardubicích (1873). Dr. Strouhal Čenék, profesor university Karlovy v Praze (1882). Dr. Studnička František Josef, profesor university v Praze (1870). Sucharda Antonin, profesor vys. školy technické v Praze (1896). Sumec Josef, profesor vys. školy technické v Brně (1909). Svoboda Václav, zemský školní inspektor v Jičíně (1871). Šanda František, ředitel reálné školy v Karlině (1871). Ševčik František Bedřich, ředitel, docent techniky ve Vídni (1872). Šimek František, profesor ústavu učit. v Soběslavi (187-3). Šourek Antonin, profesor university v Sofii (1888). Šrůtek Jan, profesor reál. gymnasia v. v. v Praze (1920). Štěpánek J., ředitel reál. školy v Rakovníce (1874). Štulc Václav, probošt kapitoly na Vyšehradě (1873). Dr. Taftl Emanuel, školní rada v Klatovech (1871, 1912 ad honorem). Ťálský Josef, profesor obchodní akademie v Praze (1873). Teige Karel, profesor gymnasia v Roudnici (1880). Dr. Theurer Josef, profesor vys. školy báňské v Příbrami (1896). Tille Jan, ředitel státní průmyslové školy v Praze (1871). Dr. Tilšer František, profesor vys. školy technické v Praze (1871). Tonner Emanuel, ředitel českosl. obchodní akademie v Praze (1872). Tůma František, školní rada v Českých Budějovicích (1912 ad honorem). Ulrich František, ředitel reálné školy v Král. Hradci (1872). Dr. Vaňaus Josef Rudolf, profesor gymnasia v Praze (1901). Vlk Jan, člen řádu pobožných škol v Kyjově (1870). V ocásek Josef, profesor reálky v Hradci Králové (1912 ad honorem). Dr. Vykruta Jan, profesor stát. průmyslové Školy v Praze (1929). Výšek František, inženýr a ředitel v Bělehradě (1873). Weber Josef, profesor gymnasia v Domažlicích (1872). Webr Josef rytíř z Pravomilů, zemský školní inspektor v Praze (1871). Weidenhoffer A., továrník v Německém Brodě (1872). Dr. Weyr Emil, profesor university ve Vídni (1870). Zelený Václav, ředitel obec. reál. gymnasia v Praze (1871). Beseda v Hradci Králové (1873). Beseda Budislav" v Kladně (1873). Beseda katolická v Praze (1873). D54 b) Korporace (134):

20 Česká společnost chemická v Praze (1924). Elektrotechnický svaz českomoravský v Praze (1935). Klub přírodovědecký v Praze (1912). Knihovny vys. školy technické v Brně (1922), ref. reál. gymnasia v Levicích (1920), ref. reál. gymnasia v Praze XIX (1921), reál. gymnasia v Příbore (1910). Matematický ústav university Masarykovy v Brně (1920). Měšťanská beseda ve Vodňanech (1873). Obce měst Benešova (1873), Čáslavě (1872), Dvora Králové (1874), Holic (1873), Hořic (1874), Hostomic (1872), Jičína (1872), Karlina (1872), Kolína (1872), Loun (1872), Německého Brodu (1872), Nymburka (1874), Pelhřimova (1874), hlav. města Prahy (1872), Rakovníka (1872), Smíchova (1872), Tábora (1872), Vysokého Mýta (1874). Občanské záložny v Čáslavi (1871), Benešově, Budějovicích, Dobříši, Domažlicích, Holicích, Hořicích, Hostomicích, Hradci Králové, Chrudimi, Jaroměři, Jičíně, Jilemnici, Karlině, Kolíně, Kouřimi, Lomnici n. P., Netolicích, Německém Brodě, Nových Benátkách, Novém Strašecí, Nymburce, Pardubicích, Poděbradech, Přelouči, Slaném, Smíchově, Vodňanech (1872), v Ml. Boleslavi, Rakovníce, Sedlci (1873), v Turnově, Vysokém Mýtě (1874). Okresni zastupitelstvi v Bělé u Bezděze, Benešově, Berouně, Blatné, Čáslavi, Dobříši, Hořicích, Chrudimi, Kutné Hoře, Lomnici n. Pop., Lounech, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Novém Strašecí, Přešticích, Příbrami, Roudnici, Slaném, Smíchově, Třeboni, Unhošti, Zbirově (1872), v Hiímpolci, Chlumci n. C, Jičíně, Karlině, Nechanicích, Rychnově n. Kn., Velvarech, Veselí n. Lužnicí (1873), v Hořovicích, Hradci Králové, Litomyšli, Nasavrkách, Nymburce, Písku, Říčanech, Soběslavi, Vysokém Mýtě, Zbraslavi (1874). Památka Jaromira Mareše, abiturienta zemřelého 13. června 1917 ve Štýrském Hradci po zranění v 10. sočské bitvě (1917). Pražská hvězdárna v Praze (1922). Sbor profesorů gymnasia v Jindřichově Hradci (1871), reál. gymnasia v Domažlicích (1872), reál. gymnasia v Chrudimi (1872), gymnasia v Jičíně (1872), reál. školy v Kutné Hoře (1872), gymnasia v Litomyšli (1872), reál. školy v Pardubicích (1872), gymnasia v Písku (1873), I. čes. reál. gymn. v Praze (1874), reálky v Praze II, Ječná (1872), gymnasia v Přerově (1874), reál. školy v Rakovníce (1873), gymnasia v Táboře (1872). Sbor učitelů měšťanské školy v Čáslavi (1873), ve Vysokém Mýtě (1873). Společný rolnický cukrovar u Hradce Králové (1872). Spolková rolnická továrna na cukr v Uhříněvsi (1872). Spolkové továrny na cukr v Českém Brodě, v Lužci, u Mělníka (1872). Spolkový rolnický cukrovar v Kralupech (1872). Spořitelna v Jičíně (1872). Státní ústav meteorologický v Praze (1919). Ústav experimentální fysiky Masarykovy university v Brně (1922). Ústav pro lékařskou fysiku university Komenského v Bratislavě (1924). Ústav pro teoretickou fysiku při Masarykově universitě v Brně (1921). Ústav a seminář pro teoretickou fysiku při Karlově universitě v Praze (1922). Vojenská akademie v Hranicích (1921). Vojenský technický ústav v Praze (1921). c) Jednotlivci (63): Ing. Broulim Karel, úředník ČSD, Tábor. Dr. Bydžovský Bohumil, profesor university Karlovy v Praze (1921). Bydžovský Jan, úředník Mezinár. úřadu práce v Ženevě (1928). D55

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Jan Sobotka (1862 1931)

Jan Sobotka (1862 1931) Jan Sobotka (1862 1931) Martina Kašparová Vysokoškolská studia Jana Sobotky In: Martina Kašparová (author); Zbyněk Nádeník (author): Jan Sobotka (1862 1931). (Czech). Praha: Matfyzpress, 2010. pp. 231--234.

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 39 (1910), No. 5, 523--527 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/123801

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Dějepis Jednoty českých mathematiků

Dějepis Jednoty českých mathematiků Dějepis Jednoty českých mathematiků II. Změna stanov; studentský spolek se rozšiřuje na Jednotu českých mathematiků In: Václav Posejpal (author): Dějepis Jednoty českých mathematiků. K padesátému výročí

Více

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use:

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use: PANM 17 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Jakub Šístek and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

PANM 14. List of participants. http://dml.cz. Terms of use:

PANM 14. List of participants. http://dml.cz. Terms of use: PANM 14 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní Maxov, June

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Zdeněk Horský Písemnosti z pozůstalosti prof. dr. A. Seydlera In: Libor Pátý (editor): Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862

Více

Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918

Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918 Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918 Seznam archívních pramenů In: Martina Bečvářová (author): Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918. (Czech). Praha: Matfyzpress, 2008. pp. 299--304.

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

PANM 12. List of participants. http://dml.cz. Terms of use:

PANM 12. List of participants. http://dml.cz. Terms of use: PANM 12 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní Maxov, June 6-11, 2004. Institute

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Jan Novák Aritmetika v primě a sekundě Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 67 (1938), No. Suppl., D254--D257 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/120798

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

PANM 16. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use:

PANM 16. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use: PANM 16 List of participants In: Jan Chleboun and Karel Segeth and Jakub Šístek and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní Maxov, June

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Marta Chytilová; Jiří Mikulčák Půl století časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 18 (1973), No. 3, 132--135 Persistent

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Matematika v 19. století

Matematika v 19. století Matematika v 19. století Martina Němcová František Josef Studnička a Americký klub dam In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Matematika v 19. století. Sborník přednášek z 15. letní školy

Více

100 let Jednoty československých matematiků a fyziků

100 let Jednoty československých matematiků a fyziků 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků Závěrečné slovo In: František Veselý (author): 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků. (Czech). Praha: Státní pedagogické nakladatelství,

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Jaroslav Bílek Pythagorova věta ve třetí třídě středních škol Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 66 (1937), No. 4, D265--D268 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/123381

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Bohdan Klimeš Normalisace veličin, jednotek a značek ve fysice Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 3 (1958), No. 4, 437--441 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/137041

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úvod do neeukleidovské geometrie

Úvod do neeukleidovské geometrie Úvod do neeukleidovské geometrie Obsah In: Václav Hlavatý (author): Úvod do neeukleidovské geometrie. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fysiků, 1926. pp. 209 [212]. Persistent URL:

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 9. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Úlohy Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 8 (1879), No. 4, 189--192 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/123541 Terms of use: Union of Czech Mathematicians

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Plochy stavebně-inženýrské praxe

Plochy stavebně-inženýrské praxe Plochy stavebně-inženýrské praxe 10. Plochy šroubové In: František Kadeřávek (author): Plochy stavebně-inženýrské praxe. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fysiků, 1950. pp. 99 106.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 Praha 5 15300 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Úlohy Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 43 (1914), No. 1, 140--144 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/121666 Terms of use: Union of Czech Mathematicians

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Úlohy Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 14 (1885), No., 19--142 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/12116 Terms of use: Union of Czech Mathematicians

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky F. Císař Kinematografie při vyučování matematice. [II.] Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 60 (1931), No. 3, D39--D43 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/123948

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Vladimír Kořínek Poznámky k postgraduálnímu studiu matematiky učitelů škol 2. cyklu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 12 (1967), No. 6, 363--366 Persistent

Více

Protože pohodlí je pro mě důležité.

Protože pohodlí je pro mě důležité. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože pohodlí je pro mě důležité. www.deichmann.com od 699.-Kč 1 111 779 vel. 36 42 699 Kč 1 111 780 vel. 36 42 699 Kč 1 111 393 vel. 36 42 999 Kč 1 111 394 vel. 36

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 31.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 579 Z Á K O N České národní rady ze

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více