Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis pro pěstování matematiky a fysiky"

Transkript

1 Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Spolkový věstník. Výroční zpráva za rok Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 69 (1940), No. Suppl., D37--D72 Persistent URL: Terms of use: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1940 Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these Terms of use. This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library

2 SPOLKOVÝ VĚSTNÍK. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK i. Zpráva ředitelova. Výbor předkládá přehled svého působení v uplynulém správním roce a žádá, aby se jeho činnosti dostalo Vašeho schválení. Výbor zvolený na valné schůzi dne 28. února 1939 se ustavil, jak bylo. uvedeno v Časopise, 68 (1938/9), D 117, a konal 4 schůze; kromě toho byly konány četné schůze presidia, komisí a vědecké rady, jakož i členské schůze, s přednáškami. Z výboru vystupují, protože se končí jejich funkční období: vr. škol. rada V. Ingriš, místoředitel hvězdárny dr. B. Mašek, vr. škol. rada S. Petira, prof. dr. K. Petr, ředitel dr. M. Smok, prof. dr. M. A. Valouch, doc. dr. F. Vyčichlo; úmrtím se uprázdnila funkce předsednická. Loni vyšel 68. ročník Časopisu pro pěstováni matematiky a fysiky ve 4 sešitech, které obsahovaly na IV, 228 str. vědeckou část, rozdělenou na práce matematické (153 str.) a práce fysikální (75 str.), a na VIII, 2.28 str. část nazvanou Vyučování, zprávy, literatura, která se dělila na články a referáty (42 str.), články metodické (90 str.), zprávy a drobnosti (22 str.), recense (26 str.), úlohy (4 str.) a spolkový věstník (44 str.). Pro vydávání Časopisu platí řád otištěný v Časopise, 63 (1933/4), V 72. Jeho redakce je uvedena v odd. 8c. 18. ročník Rozhledů matematicko-přírodovědeckých vysel v 5 sešitech; jejich redakce je uvedena v odd. 8c. Počet odběratelů-nečlenů byl 1532 (loni 2548). Lze se nadíti, že ustálené poměry zase zvýší počet odběratelů. Aktuárské vědy zatím nevycházejí. V Knihovně spisů matematických a fysikálnich vyšlo 5. vydání 2. svazku: J. Vojtěch, Základy matematiky, I. díl. 2. vydání 1. svazku: B. Hostinský, Diferenciální geometrie, a 9. svazku: V. Hruška, Počet grafický, se připravují. Do tisku byla přijata druhá část spisu Ě. Čecha, Bodové množiny (sv. 20). Hvězdářská ročenka pro rok 1940, roč. 20, B. Maska vyšla v prosinci v obdobné úpravě jako Protože je při tom přihlíženo k potřebám středních škol, doufá výbor, že všechny střední školy zakoupí ji pro žákovské knihovny a fysikální praktika. Vyšla učebnice J. Klíma-V. Ingriš, Deskriptivní geometrie pro V. tř. reálek, 2. uprav. vyd. Schváleno bylo 7. vyd. učebnice B. Bydžovský-S. Teplý- F. Vyčichlo, Aritmetika pro IV. tř. střed. škol. V aprobačním řízení je učebnice J. Huká, Matematika pro školy mistrovské. Dále vyšly Názvy a značky elementární matematiky, které MŠO schválilo pro všechny druhy škol (kromě vysokých). Při úřední revisi učebnic MŠO nebyla vyloučena žádná učebnice Jednotou vydaná. D37

3 Vydány byly V. Elznice Osmimístné tabulky přirozených hodnot goniometrických funkcí sin, cos, tg a tabulky geodetické pro úhlové dělení šedesátinnó. Letos vyjdou nákladem Jednoty první svazky nové knižní sbírky určené pro Širší veřejnost a pro středoškolské studenty, hledající správné a srozumitelné poučení o důležitých oborech matematiky, fysiky a chemie. Z připravovaných svazků uvádíme: Břiza, Televise Herasymenko, Elektrochemie roztavených solí Hrdlička, Fotografická optika IlkoviČ, Polarografie (v tisku) Ilkovič, Elektrochemie Ilkovič, Energetika skupenských a chemických přeměn Knichal, Konstrukce pravítkem a kružítkem Lerl, Apolloniovy úlohy a cyklografie Majer, Použití rádio chemie v praksi Petrů, Hormony, vitaminy a enzymy Petrů, Synthesa organických barviv Petr žilka-slavik, Piezo elektřina a její užití. v technice (v tisku) Petržilka a spolupracovnici, O stavbě atomu Pleskot, Grafické počítání a nomografie Schwarz, O rovnicích (v tisku) Strnad, Zvukový film Vyčichlo, Vektorový počet Zachoval, Ultrazvuk. Redaktory sbírky jsou dr. D. Ilkovič, dr. F. Vyčichlo a dr. L. Zachoval. Pp. členy prosíme, aby věnovali této sbírce svou pozornost a doporučili ji studentům a žákovským knihovnám. V prodeji má Jednota publikace vydávané Čes. společnosti chemickou, Jednotou Českých filologů, Pražským linguistickým kroužkem (Travaux, Studie a j.), Klubem modernich filologů (Xenia Pragensia), Král. českou společnosti nauk (Bolzanovy spisy) a Společností přátel antické kultury (Sbírka překladů Museion a Přednášky a rozpravy). Kromě toho prodává všechny publikace nakladatelů domácích i zahraničních. Změněné poměry vyžadují změny stanov. Je to v prvé řadě jméno Jednoty, pro něž navrhuje Výbor půvoclní název: Jednota Českých matematiků a fysiků. Při té příležitosti navrhuje výbor ještě několik drobných změn, z nichž nejdůležitější jsou: rozdělení členských příspěvků na vlastní příspěvek a předplatné za Časopis, zrušení funkce stálého tajemníka, jež nebyla již řadu let obsazena, a přeměna středoškolské komise na třetí sekci vědecké rady. Členské příspěvky navrhuje tyto: zakládajících členů 500 K (právnických osob 1000 K), tuzemských skutečných členů 20 K (právnických osob 22 K), zahraničních skutečných členů 30 K (na Slovensku 25 K) a tuzemských činných členů 10 K. Předplatné na Časopis 20 K (všichni členové kromě zakládajících) se platí zároveň s členským příspěvkem, takže celková částka tuzemskými členy placená se nemění. Elaborát komise pro jednotné označování pojmů a veličin a jednotnou terminologii ve fysice byl posouzen příbuznými korporacemi a bude předložen ministerstvu školství a národní osvěty se žádostí o schválení. Z Masarykova fondu při Národní radě badatelské se dostalo Jednotě podpory 3000 K na otištění 2 článků dr. Š. Schwarze v Časopise. V příloze je otištěno několik pohledů :na novostavbu nádvorního domu Jednoty v Praze II, Žitná 25, do níž byla přestěhována kancelář, knihkupectví, expedice a sklad Jednoty, dále dílny a kanceláře Fysmy; obr. 1 a 3 jsou pohledy na jižní průčelí, obr. 2 na severní průčelí, obr. 4 hovorna, obr. 5 a 7 kanceláře, obr. 6 knihkupectví a obr. 8 část dílen Fysmy. FYSMA, společnost s r. o., založená Jednotou, připravila pro nový školní rok několik nových přístrojů fysikálních a řadu základních modelů různých druhů promítání. Pokračuje též ve výrobě kreslicího náčiní z celuloidu, z něhož upozorňujeme na zlepšené šablonky (rýsování osmiček). Prosíme pp. členy, aby naši výrobu všestranně podporovali nejen objednávkami a doporučováním, ale i radami a pokyny. Vítán je každý, kdo má zájem o spolupráci. D38

4 Účet pokladní v odd. 4 doplňují tato data k 30. červnu 1939: Jmění základní K; fond pro podporu vědeckého badání (prvé číslo udává hotovost, druhé nomin. hodnotu úpisů půjčky obrany státu) K K, a to základ Koláčkův K, Kučerův K K, Mackův K, Mrňávkův K, Sobotkův 880 K K, Strouhalův K, Studničkův K, Vaňausův K, Weyrův K; fond Jaromíra Mareše K K; fond Vlasty Valouchovó 3 980,50 K K; fond Kavanův K; cena Pospíšilova 500 K. Pánům jednatelům na ústavech vzdává výbor vřelý dík za jejich vzornou a obětavou součinnost a vznáší k nim snažnou prosbu, aby i nadále účinně podporovali Jednotu v jejích snahách. Seznam všech pp. jednatelů (224) je v odd. 8 (podle stavu dne 30. června 1939). Počet členů klesl o 101, takže proti loňským 1930 členům bylo letos 1829 členů; přibyl 1 člen zakládající, ubylo 71 členů skutečných a 31 členů činných. Seznam členů jest uveřejněn v odd. 8. Prosíme pp. členy, aby jej laskavě zrevidovali a shledaná nedopatření oznámili spolkové kanceláři. Dne 12. dubna 1939 náhle zemřel náš předseda, čestný a zakládající člen Jednoty, dr. František Nachtikal, profesor čes. vys. učení technického v Praze. Jednota v něm ztratila jednoho ze svých nejagilnějších a nejobětavějších členů; byl jejím členem od r. 1893, členem výboru byl od r do r a po svém návratu z Brna do Prahy od r Dále nás navždy opustili skuteční členové dr. Josef Klobouček, profesor čes. vys. učení technického v Praze, ing. Ferdinand Lang, vrchní rada v Přerově, Josef Liška, profesor v. v. v Mladé Boleslavi a Josef Ondrouch, profesor gymnasia v Prostějově. Litovati jest nám též odchodu Jindřicha Mareše, vládního rady v. v. v Praze, zakladatele Marešova fondu, z něhož jsou udíleny ceny řešitelům úloh v Rozhledech. Čest bud jejich památce! Na konec konám milou povinnost, projevuje jménem výboru nejvřelejší díky všem příznivcům a podporovatelům Jednoty, zejména ministerstvu školství a národní osvěty za podporu naší vydavatelské činnosti, profesorskému sboru přírodovědecké fakulty na universitě Karlově v Praze za propůjčení místností pro spolkovou knihovnu, čítárnu a ke konání přednáškových schůzí, ředitelstvím matematického a fysikálního ústavu university Karlovy a středních škol v Praze za propůjčení místností ke konání schůzí, ředitelstvím škol středních a odborných za zaslání výročních zpráv, příznivcům knihovny za věnování knih, jakož i redakcím denních listů v Praze za ochotné uveřejňování zpráv spolkových. Rovněž jest mi potěšením poděkovati všem našim spolupracovníkům v kanceláři, knihovně a knihkupectví za jejich horlivé plnění povinností. Dr. MILOSLAV VALOUCH, ředitel. 2. Zpráva o členských schůzích. Matematická sekce vědecké rady pořádala 3 schůze. Přednášeli: Dne 18. ledna 1939 prof. dr. E. Bunickij: O rozvoji kvadratických iracionalit v řetězové zlomky. Dne 8. března 1939 dr. J. Korous: O orthogonálních polynomech v konečném intervalu. Dne 24. května 1939 prof. dr. F. Vyčichlo: Matematika v Itálii. Fysikální sekce vědecké rady pořádala 4 schůze. Přednášeli: Dne 13. prosince 1939 dr. J. M. Bačkovský: Užití mosaikových krystalů ve spektroskopii paprsků X (s projekcí diapositivů). D39

5 Dne 23. ledna 1939 doc. dr. F. Link: O novém mikrofotometru Státní hvězdárny (s projekcí diapositivů). Dne 15. května 1939 prof. dr. V. Dolejšek a K. Žadkevič: Absorpční spektra a optické elektrony troj mocných iontů vzácných zemin. Dne 22. května 1939 prof. dr. V. Dolejšek a IngC A. Brandejský: O hranici citlivosti registrace spekter X metodou počítače. Referáty o přednáškách jsou otištěny v Časopise, 68 (1938/9), str. D 88 a 118. Schůze byly konány v místnostech universitního ústavu matematického a fysikálního. Za jejich laskavé propůjčení vzdává vědecká rada díky ředitelům ústavů. Dr. E. SGHOENBAUM, předseda matematické sekce. Dr. V. KOŘÍNEK, pořadatel matematické sekce. Dr. V. DOLEJŠEK, předseda íysikální sekce. Dr. Z. HORÁK, pořadatel íysikální sekce. Středoškolská komise pořádala 4 schůze. Přednášeli: Dne 6. prosince 1938 prof. dr. E. Čech (Brno): Vyučování počtu pravděpodobnosti na středních školách. Dne 9. března 1939 zem. škol. inspektor dr. A. Wangler: Vyučování fysice na střední škole. Dne 1. a 2. června 1939 prof. dr. E. Čech (Brno): 1. Cíle a osnovy vyučování matematice na středních školách. 2. Universitní vzdělání středoškolských profesorů matematiky. Referáty o přednáškách jsou otištěny v Časopise, 68 (1938/9) str. D 110, 182 a 197. Schůze byly konány v místnostech I. reál. gymnasia v Praze II. Za jejich propůjčení vzdává komise díky řediteli ústavu. FRANTIŠEK BOČEK, dr. FRANTIŠEK LEHAR, STANISLAV TEPLÝ, dr. ALOIS WANGLER. 3. Rozpočet na správní rok P ř í j m K Vydání K 1. Přísp vky členskó. 2. Za spisy a pomůcky 3. Různó Správní výlohy.. 2. Na vydání spisů.. 3. Na knihovnu Vydání v decké rady 5. Dotac brn n. odboru Dr. BOR. BYDŽOVSKÝ, Dr. JOS. ŠTĚPÁNEK, Dr. MIL. VALOUCH, pokladník. úřetní správce. ředitel. D40

6 4. Pokladní účet za správní rok Příjem Vydání Dlužníci Věřitelé Hotovost Peněžní ústavy Publikace a učebné pomůcky Spolkový časopis Personální výlohy Pojistné Daně Místnosti Prodejní výlohy Režijní výlohy Kancelářské výlohy Úroky a srážky Základní jmění Fond pro podporu vědeckého badání Fond Jaromíra Mareše Fond Vlasty Valouchové Cenné papíry Nemovitost Členské příspěvky Knihovna Vědecká rada, matem, sekce Vědecká rada, fysik, sekce Brněnský odbor JČMF Г K Dr. BOH. BYDŽOVSKÝ y Dr. JOS. ŠTĚPÁNEK, DT.MIL.VALOUCH, pokladník. účetní správce. ředitel. 5. Zpráva knihovní. Počet svazků (mimo časopisy) v pražské knihovně vzrostl v době od do o 39. Je to méně než průměrný přírůstek za poslední léta; pro práce na odborovém katalogu nebylo vsak možno zařaditi všechny došlé knihy. Výdaje na knihovnu v uplynulém správním roce činily: za časopisy K, za knihy K, za vazbu časopisů a knih 1 570,85 K, za remuneraci 3730 K, za úklid 430 K, za výlohy 50 K; celkem 18*332,85 K. V době od bylo koupeno knih za 7493,70 K, jež nejsou v hořejším soupisu uvedeny. x Knihovna dostala darem: Serret, Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung, I III (dar prof. L. Veseckého, Jičín). Mimo to dostala knihovna, jako minulá léta, řadu separátů. Všem dárcům knihovníci děkují. Odborový katalog je hotov a je k disposici návštěvníkům knihovny. Je rozdělen na čtyři hlavní části: Matematika (61 oddílů), Fysika D4X

7 (83 odd.), Přírodní vědy kromě fysiky (16 odd.), Různé (13 odd.). Obsahuje více než 7000 lístků; všechna souborná díla (encyklopedie, kompendia atd.) byla rozepsána. Děkuji si. knihovni za vydatnou pomoc při sestavování katalogu a kol. Hlavatému, Jarnikovi a Kořínkovi za rady poskytované s velikou ochotou při práci na matematické části. Knihovna Jednoty je otevřena jako minulá léta v pondělí, ve středu a v pátek od -/ 2 17 do 18 hod., čítárna denně od 1 / 2 d do 12 hod. a od V2-5 do 18 hod., mimo svátky a vysokoškolské prázdniny. Obě jsou v budově matematicko-přírodovědeckých ústavů Karlovy university v Praze II, U Karlova 3, I. patro. Dr. K. RYCHLÍK, Dr. V. TRKAL, Dr. F. ZÁVIŠKA, knihovníci. 6* Zpráva kontrolující komise. Podepsaní revidovali dne 27. června a 4. listopadu 1939 účetní knihy a doklady Jednoty, jakož i účetní závěrku. Ve všem byl shledán vzorný pořádek a pečlivé hospodaření. Movité jmění bylo vykázáno pokladní hotovostí, průkazy o přebytcích u peněžních ústavů a cennými papíry podle rozvažného účtu. Dne 10. listopadu 1939 byla revidována knihovna a čítárna. Jejich správa jest zařízena velmi účelně a prováděna vzorně. Podepsaní navrhují valné schůzi, aby schválila závěrečné účty, dala výboru absolutorium za správní rok 1938/39 a zároveň jemu a zejména řediteli poděkovala za úspěšné vedení a za obětavou práci pro Jednotu. Dr. VÁCLAV LEN Z, Dr. BEDŘ. ŠALAMON, Dr. ANT. ZAHRÁDKA, kontrolující komisaři. 7. Brněnský odbor. Valná schůze brněnského odboru se konala dne 9. listopadu 1939 o 17 h. ve fysikální síni přírodovědecké fakulty Masarykovy university. Zahájil ji prof. dr. Seifert; sděluje, že se omlouvá prof. dr. Sahánek. Vzpomíná náhlého úmrtí předsedy JČMF, prof. dr. F. Nachtikala, líčí stručně jeho životní běh a jeho činnost v Jednotě. Přítomní stojíce vyslechli tuto vzpomínku. Zpráva jednatele. Valná schůze se konala dne 12. ledna 1939; členských schůzí bylo šest, spojených s přednáškami, výborová schůze byla jedna. Průměrná návštěva jest 26 členů. Přednášeli: Dne 12. ledna 1939 prof. dr. E. Čech: Jak vyučovati počtu pravděpodobnosti? Viz Čas. 68 (1938/9). D 197. Dne 9. února 1939 přednášel prof. dr. J. Klíma: Z americké metodiky deskriptivní geometrie. Na úlohách konstruktivních, získaných od ústavu deskriptivní geometrie a strojního kreslení university státu Wisconsin v U. S. A., ukázal přednášející, co by bylo lze z metod amerických užíti s prospěchem i na našich školách při vyučování deskriptivní geometrie. Dne 16. března 1939 přednášel prof. dr. K. Čupr: Politická aritmetika na středních školách. Přednášející vylíčil obsah a rozsah kupeckých počtů a politické aritmetiky u srovnání s osnovami středních škol. D42

8 Dne 23. března 1939 přednášela pí L. Švirková: Pružnost kovů v závislosti na makrostuře. Dne 27. dubna 1939 přednášel prof. dr. B. Hostinský: O deformaci rozvinutehrých ploch. Na základě t. zv. Bonnetovy věty o integrálu geodetické křivosti podél uzavřené křivky dokázal A. Myller tuto větu: Je-li ds element oblouku na dis / = & c Gff kde úhel fí má tento význam: Sestrojme v bodech křivky C tečné roviny k ploše a rozřízněme rozvinutelnou plochu R jimi vytvořenou podél jedné plošné přímky; rozvineme-li R do roviny, svírají kraje řezu úhel />. Podržíme-li z každé tečné roviny jen malou část v okolí bodu dotyku, vytvoří tečné roviny pás opsaný dané ploše podél křivky C. Některé takové pásy na rozvinutelných plochách se dají deformovati, aniž bychom je rozřízli; jiné nelze deformovati (rozvinouti do roviny) bez rozříznutí. Dne 19. října 1939 přednášel prof. dr. B. Hostinský: O vynucených kmitech struny a příbuzné úlohy. Viz Rozpravy Akademie II. tř., XLIX, 19. Jednatel děkuje přednostům matematického a fysikálního ústavu přírodovědecké fakulty za propůjčování poslucháren ke konání přednášek, dále dennímu tisku za ochotné a bezplatné uveřejňování denních zpráv. Zpráva pokladníkova za správní rok 1938/39. Příj m K h Vydání K h 1. Dotac JČMF 1938/39 2. Za prod. 9. roč. Phys. Berichte Pasivní zbytek z př d. roku Za knihy a časopisy Za vazbu knih Za přednášky Správní výlohy Zbytek na příští rok Celkem Celkem Zpráva knihovníkova. Knihovna vzrostla v letošním roce o 70 svazků a 6 pojednání. Do vazby bylo dáno 19 svazků. Knih bylo celkem vypůjčeno 247. Dnes je půjčeno 81 svazků. V knihovně je celkem 1917 svazků a 150 pojednání. Knihy se půjčují v pondělí až v pátek mezi 15. a 17. hod. po předchozím odevzdání žádanky u ďr. Gajdoše, asistenta fys. ústavu. Revisoři zrevidovali pokladnu i účetní doklady, jakož i knihovnu; navrhují oběma funkcionářům a tím i celému výboru absolutorium. Jednomyslně schváleno. Při volbách byli zvoleni: předsedou prof. dr. Ladislav Seifert, jednatelem prof. dr. 'Karel Čupr, bez funkce prof. dr. Viktor Teissler všichni na tři léta; náhradníky as. dr. Tadeáš Gajdoš a posl. František Kozumplik (na 1 rok); revisory prof. dr. Bohumil Kladivo a prof. dr. Miloš Neubauer (na 1 rok). Volných návrhů nebylo. Dr. KAREL ČUPR, jednatel. D43

9 8. Statistický přehled za správní rok a) Výbor. Při doplňovacích volbách, konaných na valné schůzi dne 28. února 1939 v posluchárně matematického ústavu universitního, byli zvoleni: Dr. Miloslav Za ředitele na 3 roky (do konce roku 1941): Válouch, sekční šéf v. v. v Praze. Za cleny výboru na 3 roky (do konce roku 1941): Dr. Josef Hrdlička, docent vys. učení techn. v Praze. Dr. Václav Hruška, profesor vys. učení techn. v Praze. Dr. Miloš Kóssler, profesor Karlovy university v Praze. Dr. Karel Rychlik, profesor vys. učení techn. v Praze. Dr. Josef Štěpánek, vrchní školní rada v. v. v Praze. Stanislav Teplý, profesor při zem. škol. radě v Praze. Dr. František Záviška, profesor Karlovy university v Praze. Za člena výboru na 1 rok (do konce roku 1939): Dr. Mikuláš Smok, ředitel reálky v. v. v Praze XI. Za náhradníky (na 1 rok): Dr. Josef Koppel, profesor II. reál. gymnasia v Praze. Dr. Karel Róssler, profesor reálky v Praze VII. Ota Setzer, profesor reál. gymnasia v Kralupech n. Vit. Dr. Ladislav Zachoval, asistent vys. učení techn. v Praze. JiH Antropius, posluchač Karlovy university v Praze. Antonin Hutá, posluchač Karlovy university v Praze. Za kontrolující komisaře (na 1 rok): Dr. Václav Lenz, profesor vys. učení techn. v Praze. Dr. Bedřich Šalamon, profesor university Karlovy v Praze. Dr, Antonin Zahrádka, profesor ref. reál. gymnasia v Praze XIX. Podle dnešního stavu se skládá výbor z těchto členů: Předseda: dr. František Nachtikal, profesor vys. učení techn. v Praze (zemřel 12. dubna 1939). Místopředseda: Stanislav Petíra, vrch. školní rada v. v. v Praze (1939). Ředitel: dr. Miloslav Válouch, sekční šéf v. v. v Praze (1941). Pokladník: dr. Bohumil Bydžovský, profesor university Karlovy v Praze (1940). Jednatel: dr. Miloš Kóssler, profesor university Karlovy v Praze (1941). Knihovníci: dr. František Záviška, profesor university Karlovy v Praze (1941); dr. Karel Rychlík, profesor vys. učení techn. v Praze (1941); dr. Viktor Trkal, profesor university Karlovy v Praze (1940). Účetní správce: dr. Josef Štěpánek, vrchní školní ra&a v. v. V Praze (1941). Archivář: dr. Mikuláš smok, ředitel reálky v. v. v Praze (1939). Zapisovatel: dr. František Lehar, profesor reál. gymnasia v Praze (1940). D44

10 Bez zvláštni funkce: dr. Josef Hrdlička, docent vys. učení techn. v Praze (1941); dr. Václav Hruška, profesor vys. učení techn. v Praze (1941); Václav Ingriš, vrchní školní rada v Praze (1939); dr. Vojtách Jarnik, profesor university Karlovy v Praze (1940); ing. dr. Rudolf Kukač, profesor vys. učení techn. v Praze (1940); dr. Bohuslav Mašek, místoředitel hvězdárny v. v. v Praze (1939); dr. František Nušl, ředitel hvězdárny v. v. v Praze (1940); dr. Karel Petr, profesor university Karlovy v Praze (1939); Stanislav Teplý, profesor při zem. škol. radě v Praze (1940); dr. Miloslav A. Valouch, profesor vys. učení techn. v Praze (1939); dr. František Vyčichlo, profesor reálky v Praze (1939); dr. Alois Wangler, zemský školní inspektor v Praze (1940); Josef Žďárek, profesor st. průmyslové školy v Praze (1940). b) Vědecká rada. Členové sekce matematické (do konce r. 1939): Dr. Vladimir Kořinek, profesor university Karlovy v Praze, pořadatel. Dr. Emil Schonbaum, profesor university Karlovy v Praze, předseda. Dr. Jan Vojtech, profesor vys. učení technického v Praze. Delegát výboru: dr. Vojtech Jarník. Členové sekce íysikální (do konce r. 1939): Dr. Václav Dolejšek, profesor university Karlovy v Praze, předseda. Dr. Zdenek Horák, docent vys. učení techn. v Praze, pořadatel. Dr. František Link, docent university Karlovy v Praze. Delegát výboru: dr. Miloslav A. Valouch. c) Redakce. 1. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. Hlavní redaktoři: dr. Vojtech Jarník a dr. Miloslav A. Valouch. Odborní redaktoři: dr. Vojtěch Stech a Stanislav Teplý. Redakční rada: dr. Otakar Borůvka, dr. Bohumil Bydžovský, dr. Eduard Čech, dr. Václav Dolejšek, dr. Václav Hlavatý, dr. Bohuslav Hostinský, dr. Vladimír Knichal, dr. Vladimír Kořínek, dr. Miloš Kóssler, dr. Karel Rychlík, dr. Josef Sahánek, dr. František Vyčichlo, dr. František Záviška a dr. August Žáček. 2. Rozhledy matematicko-přírodovědecké. Dr. František Vyčichlo a dr. Alois Wangler. Dr. Miloslav Valouch. 3. Věstník JĎMF. d) Výbor brněnského odboru. Předseda: dr. Ladislav Seifert, profesor Masarykovy university v Brně (1939). Místopředseda: dr. Karel Koutský, profesor dívč. reál. gymnasia v Brně (1940). Jednatel: dr. Karel Čupr, profesor české techniky v Brně (1939). Pokladník: dr. Josef Klíma, profesor České techniky v Brně (1940). Knihovník: dr. Josef Sahánek, profesor techniky v Brně (1940). B45

11 Bez zvláštni funkce: dr. Ladislav Moravek, profesor při zem. škol. radě v Brně (1940); ing. Jan Osolsobě, ředitel Západomoravských elektráren v Brně (1940); dr. Antonin Simek, profesor Masarykovy university v Brně (1939). Náhradnici: dr. Tadeáš Gajdoš, asistent Masarykovy university v Brně (1939); František Kozumplik, posluchač Masarykovy university v Brně (1939). BevisoH: dr. Bohumil Kladivo, profesor české techniky v Brně (1939); dr. Miloš Neubauer, profesor gymnasia v Brně (1939). e) Jednatelé Jednoty (224).*) Zkratky: G gymnasium, Rg reál. gymn., Rrg ref. reál. gymn., d dívčí, P učitelský ústav, U universita, T technika, B vys. škola báňská, Z vys. škola zemědělská, Oa obchodní akademie, Oš obch. škola, Pš průmyslová škola, Hš zemědělská škola, hš horní škola, Lš lesnická škola, mš měšťanská škola, MÚ meteorol. ústav, RÚ radiolog, ústav, ZÚ zeměp. ústav, VPÚ všeob. pens. ústav, ÚSP ústř. soc. pojišťovna, ZŠR zem. škol. rada, MŠO min. školství, MF min. financí, MS O min. soc. správy, MV min. vnitra, pf profesor, as asistent, uč učitel, r rada, m ministerský, vl vládní, v vrchní, š školní, o odborný, i inspektor. U členů působících na školách je titul zpravidla vynechán. Bánovce n. B., P: p. prof. Bedřich Závarský (1). Banská Bystrica, Rg: p. prof. dr. František Hyhlik (3, 10). Banská Bystrica, drrg: p. prof. Václav Výborný (2). Banská Štiavnica, Rg: p. prof. Karel Popp (4). Banská Štiavnica, P: p. prof. Konrád Hofman (1). Banská Štiavnica, Pš: p. prof. ing. František Hruban (10, 1). Bardejov, R: p. prof. Hugo Fúredi (1). Benešov, Rg: p. prof. František Múller (5, 9). Beroun, Rg: p. prof. Václav Hruška (3; p. prof. Novák 5). Beroun, Oa: p. prof. Václav Havelka (4). Boskovice, Rg: p. prof. Antonin Nadýmáček (2, 8). Brandýs nad Labem, Rg: p. prof. Antonin Kolář (4, 4). Bratislava, první Rg: p. prof. Josef Křižek (11, 85). Bratislava, druhé Rg: p. prof. Ján Vanovic (2). Bratislava, třetí Rg: p. prof. Jaroslav Lavička (2, 3). Bratislava, řád. drg: p. prof. Ján Sýkora (1). Bratislava, drrg: p. prof. Antonin Navrátil (3). Bratislava, R: p. prof. Karel Zdráhal (4, 2). Bratislava, Pš: p. prof. Gabriel Čeněk (5). Brno, G: p. prof. dr. Miloš Neubauer (7, 6). Brno, řád. dg: p. prof. Zdeněk Svoboda (1). Brno, první Rg: p. prof. Alois Holý (6). Brno, druhé Rg: p. prof. Bohuslav Starosta (6). Brno, třetí Rg: p. prof. Bedřich Pospišil (7; p. prof. Konečný 5). Brno, čtvrté Rg: p. prof. dr. Antonin Bělař (6). Brno, páté Rg: p. prof. Richard Richter (3). Brno, drg: si. prof. dr. Božena Novotná (3, 22). Brno, Rrg: p. prof. Vilém Lamparter (7, 11). Brno, první R: p. prof. František Posejpal (8, 49). Brno, první Pš: p. prof. Vlastimil Vach (4, 14). Brno, třetí Pš: p. prof. dr. Jindřich Kubiček (2, 13). Brno, technika: p. prof. dr. Karel Čupr (43). *) Prve číslo značí počet členů na ústavě, druhé číslo počet odběratelů Rozhledů. D46

12 Bučovice, Rg: p. prof. Jan Marik (5). Čáslav, Rg: p. prof. František Půlkrábek (3). Čáslav, P: p. prof. Ota Caha (1). Česká Třebová, Rg: p. prof. Josef Skolil (3). České Budějovice, G: p. prof. dr. Vojtech Stech (4). České Budějovice, Rrg: p. prof. Jaroslav Maňák (4, 3). České Budějovice, drrg: p. prof. Ignát Čejka (5, 9). České Budějovice, R: p. prof. František Horák (4, 5). České Budějovice, P: p. prof. Jan Žlábek (3). Český Brod, Rg: p. prof. Jan Štangler (2). Dolný Kubín, Rg: p. prof. Jaroslav Petr (1). Domažlice, Rg: p. prof. Václav Šrámek (4, 37). Dvůr Králové n. L., Rg: p. prof. dr. František Koza (6, 6). Frenštát, Rg: p. prof. Václav Pospišil (2). Frýdek, Rg: p. prof. Josef Kotala (2, 3). Hlohovec, Rg: p. ředitel Konrád Rotrekl (2). Hradec Králové, G: p. prof. Eduard Chráska (3, 33). Hradec Králové, drg: p. prof. Vratislav Charfreitag (3, 2). Hradec Králové, R: p. prof. Josef Matyk (7, 12). Hradec Králové, P: p. prof. dr. Leoš Pilz (1, 6). Hradec Králové, Oa: p. prof. Čeněk Slavik (2). Hradec Králové, Pš: p. prof. Rudolf Baloun (3). Hranice, Rg: p. prof. Vladimir Rudolf (4). Hranice, Rrg: p. prof. dr. Josef Kašpar (4, 1). Hranice, Lš: p. prof. ing. Karel Marek (2). Humpolec, R: p. ředitel dr. Quido Vetter (2). Chotěboř, Rg: p. prof. František Vencálek (2, 9). Chrudim, Rg: p. prof. dr. Václav Štěpánský (1). Chrudim, P: p. prof. Alois Řiha (1, 4). Chrudim, dp: si. prof. Aug. Anna Janečková (1). Ivančice, Rg: p. prof. František Kundrata (1). Jaroměř, Rg: p. prof. dr. Alfons Hyška (4, 16). Jičín, Rg: p. prof. Bohuslav Navrátil (6). Jičín, R: p. ředitel dr. Jaroslav Buchar (5). Jihlava, Rrg: p. prof. Dobroslav Vaněk (5). Jilemnice, Rg: p. prof. Josef Machaó (5). Jindřichův Hradec, Rg: p. prof. Jan Liška (5). Kežmarok, Rg: p. prof. Jaroslav Krejzlik (3, 12). Kladno, Rg: p. ředitel Bohdan Kaufmann (2, 6). Kladno, P: p. prof. Alois Šimák (1). Kláštor p. Znievom, Rg: p. prof. Ján Štalmašek (4). Klatovy, Rg: p. prof. Emanuel Koukol (4, 21). Kolín, Rg: p. prof. Josef Dvořák (4, 10). Kostelec n. Orl., Rg: p. ředitel František Granát (5, 6). Kralupy n. Vit., Rg: p. prof. dr. Jaroslav Jarušek (8, 11). Kremnica, Rrg: p. prof. Emilián Čihalik (2). Kroměříž, are. G: p. prof. Zeno Jokl (2; p. prof. Seidler 8). Kroměříž, Rg: p. prof. dr. František Bouchal (6, 1). Kroměříž, R: si. prof. Božena Procházková (3). Kutná Hora, Rg: p. prof. František Tomši(5). Kyjov, Rg: p. prof. Karel Bartoš (6, 2). Levoča, Rg: p. prof. BohuŠ Mach (2). Lipník, R: p. prof. Josef Široký (7, 42). Liptovský Sv. Mikuláš, Rg: p. prof. Ludvik Volný (3). D47

13 Litomyšl, Rg: p. prof. Budolf Walter (2). Litomyšl, P: pí prof. Marie Kudrnáčová (3). Litovel, Rg: p. prof. František Procházka (3, 2). Louny, Rg: p. prof. Adolf Babuška (4, 6). Louny, P: p. prof. dr. Alois Vošáhlik (2). Malacky, G: p. prof. Gracián Bakús (1). Mělník, Rg: p. prof. Václav Dvořák (3, 2). Michalovce, Rg: si. prof. Jarmila Vlčková (2). Místek, Rg: p. prof. dr. Bedřich Hustý (7, 15). Mladá Boleslav, G: p. prof. Vojtěch Ebenlender (5). Mladá Boleslav, R: p. prof. Karel Begner (8, 34). Moravská Ostrava, G: p. prof. Alois Šmíd (1, 3). Moravská Ostrava, Rg: si. prof. Antonie Holá (3). Moravská Ostrava, Rrg: p. prof. Alois Peřina (5, 14). Moravská Ostrava, R: p. prof. František Sysel (8, 15). Moravská Ostrava, Pš: p. prof. Inocenc Dokoupil (3). Moravské Budějovice, Rg: p. prof. Josef Goldmaňn (5, 9). Náchod, Rg: p. prof. dr. Miloslav Hlaváček (5, 16). Německý Brod, Rg: p. prof. František Peřina (4, 22). Nitra, Rg: p. prof. Karol Hlučil (5). Nitra, dp: p. prof. Andrej Bomán (1). Novo Město na Moravě, R: p. prof. Josef Fiala (5, 6). Nové Město nad Váhom, Rg: p. prof. Emil Mastný (3). Nový Bydžov, Rg: p. prof. František Faltus (3, 2). Nový Jičín, Rg: p. prof. Antonin Tuláček (3). Nymburk, Rg: p. prof. Bohuslav Sýkora (5, 8). Olomouc, Rg: p. prof. Josef Spisar (5, 19). Olomouc, drrg: p. prof. Karel Kymla (3). Olomouc, R: p. prof. dr. Josef Mašek (6). Olomouc, P: p. prof. Karel Bazal (2). Pardubice, Rg: p. prof. Ferdinand Mládek (6, 5). Pardubice, R: p. prof. dr. Josef JBLonzák (6, 26). Pelhřimov, Rg: p. prof. Antonín Valenta (5). Písek, G: p. prof. Vladimír Pilát (6, 1). Písek, R: p. prof. dr. Václav Sukdol (5, 94). Písek, Lš: p. prof. Zdeněk Mašek (2). Plzeň, G: p. prof. Antonín Špelda (3, 3). Plzeň, Rg: p. prof. Josef Lutovský (5). Plzeň, drg: p. prof. Vojtěch Klacák (5). Plzeň, druhá R: p. prof. Antonín Hecht (8). Plzeň, mp: p. prof. Ferdinand Staněk (2, 7). Plzeň, dp: p. prof. dr. Václav Veselý (1, 26). Plzeň, Oa: p. prof. Jan Douda (1). Plzeň, první Pš: p. prof. dr. Jan Seydler (4). Polička, Rg: p. prof. Josef V amber a (1). Praha I, drg: p. prof. Jaroslav Hynek (4). Praha I, R: p. prof. Jan Zíd (5, 10). Praha I, dp: p. prof. dr. Jan Kopecký (1). Praha I, první Pš: p. prof. Josef Ždárék (8, 16). Praha II, akad. G: p. prof. dr. František Úllrich (3). Praha II, Jiráskovo G: p. prof. Antonín Baban (4). Praha II, první Rg: p. prof. dr. František Lehar (7, 62). Praha II, druhé Rg: p. prof. dr. Josef Kóppel (4, 34). Praha II, drg Krásnohorskó: p. prof. Hynek Krupička (7). Praha II, drg: p. prof. Miloslav Horčička (5). D48

14 Praha II, řád. drg: p. prof. dr. Artur Pavelka (2). Praha II, R: p. prof. dr. Jan Schuster (7, 18). Praha II, mp: p. prof. dr. Metoděj Ostrý (1, 14). Praha II, Oa: p. prof. dr. Jan Horák (1). Praha III, R: p. prof. Josef Dubský (5, 16). Praha VI, R: p. prof. Jan Jiroušek (5). Praha VII, drg: pí prof. Marie Prokopová (3). Praha VII, R: p. prof. dr. Emanuel Herolt (6, 18). Praha VIII, Rg: p. prof. Ladislav Krkavec (7, 30). Praha X, R: p. prof. Bohumil Karásek (8, 50). Praha X, Oa: p. ředitel Vlastimil Frida (1). Praha XI, G: p. prof. Bohuslav Štěpán (4, 36). Praha XI, R: p. prof. František Boček (7/12). Praha XII, G: p. prof. Václav V otruba (3, 14). Praha XII, první Rg: p. prof. Václav Šmída (5, 15). Praha XII, druhé Rg: p. prof. dr. Zdeněk Malý (3). Praha XII, drg: si. prof. Terezita Benešová (1). Praha XII, drrg: p. prof. Jan Vašátko (4). Praha XII, R: p. prof. Josef Holubář (6, 54). Praha XIII, Rg: p. prof. Hugo Devorecký (6). Praha XVI, Rg: p. prof. Ladislav Klir (6, 7). Praha XVI, drrg: p. prof. Bohumir Koníček (3). Praha XVI, R: p. prof. Václav Jech (5). Praha XVI, Oa: p. prof. Václav Seliger (1). Praha XVI, druhá Pš: p. prof. ing. dr. Jaromír Košvanec (7). Praha XIX, are. G: p. prof. dr. Alois Jemelka (3, 3). Praha XIX, Rg: si. prof. dr. Lidmila Brázdilová (1). Praha XIX, Rrg: p. prof. dr. Antonin Zahrádka (10). Přerov, Rg: p. prof. Martin Králiček (3, 2). Prešov, ev. kol. G: p. prof. Stanislav Felber (1). Prešov, Rg: p. prof. Albin Ďurana (5). Prešov, gk. P: p. prof. Mikuláš Ilkovic (1). Příbram, G: p. prof. Emanuel Cihelka (3). Příbram, R: p. prof. František Justin (5). Příbram, P: p. prof. Rudolf Kaňkovský (1). Prievidza, Rg: p. prof. Václav Kole (3, 2). Prostějov, G: p. prof. Josef Ondrouch (4). Prostějov, drg: si. prof. Ludmila Kašová (3). Prostějov, R: p. prof. Jan Jonáš (6). Rakovník, Rg: p. prof. Josef Kohout (2). Rokycany, Rg: p. prof. František Velišek (2). Roudnice, Rg: p. prof. Zdeněk Horák (6). Ružomberok, Rg: p. prof. Karol Tmovský (1). Rychnov n. Kn., Rg: p. prof. František Jelínek (4). \ Skalica, Rg: p. prof. Theodor Klein (3, 15). Slaný, Rg: p. prof. Jiří Šubrt (2). Slezská Ostrava, drrg: p. prof. Antonín Kejzlar (2, 4). Slezská Ostrava, P: p. prof. František Veselý (2). Soběslav, P: p. prof. František Šejna (1).. Spišská Nová Ves, Rg: si. prof. Anna Poláčková (2, 4). Strakonice, Rg: p. prof. Josef Slavík (5). Strážnice, Hg: p. prof. Josef Kučera (4). Sušice, Rg: p. prof. Stanislav PZicko*(3, 18). Svatý Jan pod skalou, P: p. prof. Jakub Kůst (2). JŠtubňanské Teplice, P: p. prof. Jan Buňata (1). Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. D 4 D 49

15 Tábor, Rg: p. prof. Bohuslav Pekař (3). Tábor, R: p. prof. Josef Rybák (4). Telč, Rg: p. prof. ing. dr. Jan RoJiáček (3; p. prof. Navara 21). Terezín, Rg: p. prof. František Nedvěd (3). Tisovec, Rg: p. ředitel Ján Faluba (7). Tišnov, Rrg: p. prof. Josef Tródler (4). Topolčany, Rg: p. prof. Karel Kolbaba (1). Třebíč, Rg: p. prof. dr. Jan Mikuliček (5). Třeboň, Rg: p. prof. dr. Jaroslav Simerský (2, 1). Trenčín, Rg: p. prof. Vojtěch Vikář (3). Trnava, Rg: p. prof. Anton Dubec (5, 15). Turčanský Sv. Martin, Rg: p. prof. Josef Filip (5, 10). Turnov, Rg: p. prof. Antonin Halada (6). Uherské Hradiště, Rg: p. prof. František Ptáček (4, 36). Uherský Brod, Rg: p. prof. Rudolf Tomica (3). Ústí n. L., Rg: p. prof. Josef V okoun (4, 8). Valašské Meziříčí, Rg: p. prof. Otakar Kodl (7, 6). Valašské Meziříčí, P: p. prof. Jaroslav Kazda (4, 50). Velehrad, papežská kolej: p. prof. František Hájek (1). Vsetín, Rg: p. prof. Bohumil Pokorný (3, 7). Vysoké Mýto, Rg: p. prof. Karel Oktavec (3, 15). Vyškov, Rg: p. prof. Arnold Budik (4, 19). Zlaté Moravce, Rg: pí prof. dr. Lidmila Městková (4). Zlín, Rg: p. prof. Lubomir Vašek (1). Zvolen, Rrg: p. prof. dr. Bohumil Jurek (2, 8). Židlochovice, Rg: p. prof. Oldřich Švestka (3, 24). Žilina, Rg: p. prof. dr. Jaroslav Kozel (5, 3). Žilina, drg: p. prof. Václav Cikán (3, 3). f) Čestní členové (109). Zesnulí (65): Appel Paul, rektor university v Paříži (1923). Baillaud Benjamin, ředitel hvězdárny v Paříži (1923). Battaglini Giuseppe, profesor university v Símě (1872). Dr. Blažek Gabriel, gen. řed. Hypoteční banky král. Českého v Praze (1870). Brisse Charles, profesor university v Paříži (1873). Cremona Luigi, profesor university v Miláně (1871). Curie Pierre, profesorka university v Paříži (1923). Dr. Čečka Jakub, profesor reál. gymnasia v Praze (1912). D'Ovidio Enrico, senátor, profesor university v Turinu (1872). Dr. Dvořák Vincenc, profesor university v Záhřebe (1912). Ehrenfest Paul profesor university v Leydenu (1923). Finger Josef, profesor vys. školy technické ve Vídni (1870). Goldhammer D. A., profesor university v Kazani (1923). Dr. Gruss Gustav, profesor university v Praze (1912). Hermite Charles, profesor university v Paříži (1892). Hoúel Guillaume Jules, profesor university v Bordeaux (1873). Hubner Václav, profesor reálky v. v. v Praze (1928). Chasles Michel, profesor university v Paříži (1873). Chvolson Orest Danilovió, profesor university v Petrohradě (1923). Jandečka Václav, školní rada v Novém Bydžově (1870). Dr. Jarolimek Čeněk, profesor vys. školy technické v Praze (1909). Jeřábek Václav, ředitel reálky v Telči (1912). Dr. Kamerlingh Onnes Heike, profesor university v Leydenu (1923). D50

16 Dr. Kodym Stanislav, spisovatel v Praze (1870). Dr. Koláček František, profesor university v Praze (1899). Dr. Krejči Jan, profesor university v Praze (1871). Dr. Kučera Bohumil, profesor university Karlovy v Praze (1920). Lerch Matyáš, profesor university Masarykovy v Brně (1911). Libický Antonin, ředitel reálky v Hradci Králové (1927). Dr. Liznar Josef, profesor Karlovy university v Praze (1923). Lorentz Hendrik Antoon, profesor university v Leydenu (1923). Lošták Josef, zemský školní inspektor v Brně (1872). Dr. Macků Bedřich, profesor university Masarykovy v Brně (1928). Majcen Juraj, profesor university v Záhřebu (1923). Mittag-Leffler Gosta, profesor university ve Stockholmu (1923). Dr. Nachtikal František, profesor vys. učení techn. v Praze (1934). Painlevé Paul, profesor university v Paříži (1923). Dr. Palacký František, historiograf král. Českého v Praze (1872). Pánek Augustin, profesor vys. školy technické v Praze (1901). Dr. Petzval Josef, profesor university ve Vídni (1874). Dr. Pleskot Antonin, profesor v. v. v Praze (1927). Pokorný Martin, ředitel střední školy v Praze (1884). Dr. Posejpal Václav, profesor university Karlovy v Praze (1928). Dr. Procházka Bedřich, profesor vys. učení technického v Praze (1912). Ruťherford Ernst, Sir, profesor university v Cambridge (1923). Řehořovský Václav, profesor vys. školy technické v Brně (1896). Segre Corrado, profesor university v Turinu (1923). Dr. Seydler August, profesor university v Praze (1884). Slavik Jan, zemský školní inspektor v Brně (1904). Dr. Sobotka Jan, profesor university Karlovy v Praze (1906). Starý Václav, ředitel reálky v Praze (1912). Strnad Alois, ředitel reálky v Kutné Hoře (1910). Dr. Strouhal Čeněk, profesor university Karlovy v Praze (1899). Dr. Studnička František Josef, profesor university v Praze (1892). P. Šimerka Václav, farář v Jenšovicích (1870). Dr. Šolin Josef, profesor vys. školy technické v Praze (1892). Šourek Antonin, profesor university v Sofii (1912). šrůtek Jan, profesor reál. gymnasia v. v. v Praze (1936). Štefánik Milan Rastislav, hvězdář, ministr války Českoslov. republ. (1919). Dr. Theurer Josef, profesor vys. školy báňské v Příbrami (1912). Dr. Tilšer František, profesor vys. školy technické v Praze (1871). Dr. Vaňaus Josef Rudolf, profesor gymnasia v Praze (1870). Dr. Weyr Eduard, profesor vys. školy technické v Praze (1884). Dr. Weyr Emil, profesor university ve Vídni (1875). Dr. Zahradnik Karel, profesor vys. školy technické v Brně (1912). Žijící (44): Borel Emile, profesor university v Paříži (1925). Bragg William H., Sir, profesor university v Londýně (1923). Deslandres Henri Alexandre, ředitel observatoře v Paříži (1928). Dickson Leonard Eugene, profesor university v Chicagu (1923). Dickstein Samuel, profesor university ve Varšavě (1923). Fréchet Maurice, profesor university v Paříži (1928). Fubini Guido, profesor techniky v Turinu (1923). Hardy G. H., profesor university v Oxfordu (1923). Henri Victor, profesor university v Curychu (1923). Kovařík Alois F., profesor university Yale v New Haven (1923). Langevin Paul, profesor na Collěge de France v Paříži (1926). Lefschetz Solomon, profesor university v Princetonu (1936). 4* D51

17 Levi-Civitá Tullio, profesor university v ílímě (1923). Lindelof Ernst Leonard, profesor university v Helsingfors (1923). Loria Gino, profesor university v Janově (1923). Mellin Hjalmar Bobert, profesor techniky v Helsingfors (1923). Perrin Jean, profesor university v Paříži (L928). Petrovič Mihaljo, profesor university v Bělehradě (1923). Picard Emile, tajemník Academie des sciences v Paříži (1923). Plemelj Josef, profesor university v Lublani (1923). Siegbahn Manne, profesor university v Upsale (1923). Sierpiňski Waclaw, profesor university ve Varšavě (1923). Sundmann Karl Frithiof, profesor university v Helsingfors (1923). Takagi Teiji, profesor university v Tokiu (1923). Tesla Nikola, vědec a vynálezce v New Yorku (1936). Varičák Vladimir, profesor university v Záhřebu (1923). Volterra Vito, profesor university v ftímě (1923). Weis Pierre, profesor university ve Štrasburku (1923). Dr. Zeeman Pieter, profesor university v Amsterodamu (1923). Dr. Bydžovský Bohumil, profesor university Karlovy v Praze (1928). Dr. Čech Eduard, profesor Masarykovy university v Brně (1936). Červenka Ladislav, vládní rada v. v. v Pardubicích (1928). Dr. Fric Josef, továrník v Praze (1928). Dr. Hostinský Bohuslav, profesor university Masarykovy v Brně (1928). Dr. Láska Václav, profesor university Karlovy v. v. v Plzni (1912). Lomšakov A. S., profesor vys. školy technické v Praze (1923). Dr. Mašek Bohuslav, místoředitel hvězdárny v. v. v Praze (1923). Dr. Novák Vladimir, profesor vys. školy technické v. v. v Tišnově (1921). Dr. Nušl František, ředitel hvězdárny v. v. v Praze (1920). Pelišek Miloslav, profesor vys. školy technické v. v. v Brně (1912). Petira Stanislav, vrchní školní rada v. v. v Praze (1923). Dr. Petr Karel, profesor university Karlovy v. v. v Praze (1909). Dr. Valouch Miloslav, sekční šéf min. šk. a n. o. v. v. v Praze (1921). Dr. Záviška František, profesor university Karlovy v Praze (1930). g) Zakládající členové (323). iv a) Zesnulí (126): Adámek Antonin, profesor stát. průmyslové školy v Praze (1884). Dr. Axamit Ignác, profesor akademického gymnasia v Praze (1873). Baudiš Josef, ředitel akademického gymnasia v Praze (1870). Bělský Josef, stavitel v Praze (1874). Bilka Petr, majitel vyučovacího ústavu ve Vídni (1872). Bily Josef, profesor reálné školy v Písku (1874). Dr. Blažek Gabriel, dvorní rada v Praze (1870). Bondy Bohumil, továrník v Praze (1874). Dr. Bořický Emanuel, profesor university v Praze (1871). Branzovský Václav, děkan v Chotusicích u Čáslavě (1871). Clam-Martinic Jindřich, hrabě (1872). Dr. Čečka Jakub, profesor reál. gymnasia v Praze (1898). Červenka Jaroslav, profesor gymnasia v Praze (1880). Čerych Antonin, podnikatel staveb v Praze (1872). Dr. Durdik Josef, profesor university v Praze (1872). Finger Josef, profesor vys. školy technické ve Vídni (1870). Dr. Gruss Gustav, profesor university Karlovy v Praze (1913). Harrach Jan, hrabě (1872), - Heide J., knihvedoucí v Lysé nad Labem (1873). Hejnic Otakar, profesor reálky v Kutné Hoře (1880). D52

18 Heyda Gustav, podnikatel staveb v Saalfeldenu (1875). Dr. Hlávka Josef, vrchní stavební rada v Praze (1872). Dr. Hof Emanuel, přednosta aerod. sekce voj. let. úst. v Praze (1919). Dr. Houdek František, profesor v. v. a továrník v Praze (1872, 1912 ad hon.). Hromádko František, profesor střední školy v Praze (1870). Hron Jakub, profesor gymnasia v Hradci Králové (1892). Dr. Hrys E., ředitel ústavu ke vzdělání učitelek v Plzni (1872). Hůbner Václav, profesor reálky v. v. v Praze (1919). Chanovský-Dlouhoveský F., baron v Němčících (1872). Jelinek Vavřinec, profesor vyšší průmyslové školy v Bechyni (1899). Jiřábek Antonin, školní rada na Král. Vinohradech (1913). Jeřábek Václav, ředitel reálky v Telči (1913). Jersik Valerian, biskup v Č. Budějovicích (1872). Juppa J., továrník v Praze (1873). Kapras Jan, profesor gymnasia v. v. v Novém Bydžově (1913). Kareš Alois, výpravčí lodí v Brémách (1873). Kašpr Josef, profesor reál. gymnasia na Smíchově (1901). Kavalier Josef, továrník v Sázavě u Uhlíř. Janovic (1872). Dr. Kaván Jiři, vrchní komisař státní hvězdárny v Praze (1906). Kheil Karel Petr, docent vys. školy technické v Praze (1882). Kittl Antonin, soukromník v Praze (1872). Kittl Emanuel, soukromník v Praze (1872). Klika Josef, profesor učit. ústavu v Kutné Hoře (1870). Klumpar J., ředitel gymnasia v Král. Hradci (1871). Kocián Dominik, ředitel reálky v Kroměříži (1919). Koloušek Jan, profesor vys. školy technické v Praze (1903). Kolovrat-Krakovský Hanuš, hrabě (1872). Kovářik Jan, profesor gymnasia v Olomouci (1873). Dr. Kučera Bohumil, profesor university Karlovy v Praze (1903). Dr. Kuneš Václav Vojtěch, rytíř, rnístořed. námoř. akad. ve Rjece (1873). Lexa Jan, finanční rada v. v. v Praze (1920). Dr. Lhotský Mořic, advokát v Hradci Králové (1882). Libický Antonin, ředitel reálky v Hradci Králové (1896). Lobkovic Jiři, kníže, nejvyšší maršálek král. Českého (1872). Dr. Lohař František, advokát v Jičíně (1872). Mach Adolf, ředitel reálky na Král. Vinohradech (1907). Dr. Mach Arnošt, profesor university ve Vídni (1871). Dr. Machytka Bohumil, univ. docent, prof. obch. akad. v Praze (1926). Dr. Majer Antonin, ředitel státní průmyslové školy v Plzni (1872). Monin Theodor, profesor v Sofii (1886). Mráz František, hlav. ředitel pražsko-duchc. dráhy v Praze (1872). Mrňávek Josef, ředitel reálky v Praze (1910). Dr. Nachtikal František, profesor vys. učení technického v Praze (1934). : Náprstek Vojtěch, majitel pivovaru v Praze (1871). Nekvasil F. J., architekt a podnikatel staveb v Praze (1872). s Dr. Neumann Mirumil, docent univ. a továrník v Praze (1872). Oliva Alois, velkoobchodník y Praze (1872). Pacovský Antonin, mistr truhlářský v Praze (1873). \ Pánek Augustin, profesor vys. školy technické v Praze (1898). Dr. Pleskot Antonin, profesor v. v. v Praze (1930). Plch Kornely profesor v Bohusudově (1884). Podhajský Jan z Kaschenbergu, vrchní inženýr ve Vídni (1872). Pokorný Martin, ředitel střední školy v Praze (1871). Dr. Posejpal Václav, profesor university Karlovy v Praze (1913). a Pour Josef, profesor reálky v Praze (1898, 1912 ad honorem). Pravda Jan, vrchní inspektor při evid. katastru (1872). -\ D53

19 Dr. Procházka Bedřich, profesor vys. učení technického v Praze (1905). Řehořovský Václav, profesor vys. školy technické v Brně (1885). Remeš František, soukromník v Tejnecku (1882). Rokos J., učitel na měšťanské škole v Brandýse n. L. (1873). Rozvoda Jindřich, ředitel měšťanské školy v Hlinsku (1872). Sallabašev Ivan, ministr financí m. s. v Sofii (1906). Sallaó Josef, profesor reálky v Praze (1919). Dr. Seydler August, profesor university v Praze (1872). Schwarzenberg Bedřich, kníže, kardinál arcibiskup pražský (1872). Schwarzenberg Karel, kníže (1872). Skrejšovský J. S., majitel novin v Praze (1872). Skřivan Antonin, majitel obchodního učiliště v Praze (1872). Slavik Jan, zemský školní inspektor v Brně (1893). Smolik Josef, profesor českosl. obch. akad. v Praze (1871, 1912 ad honorem). Sobička Jaroslav, zemský školní inspektor v Praze (1912 ad honorem). Dr. Sobotka Jan, profesor university Karlovy v Praze (1901). Souček J., katecheta reál. gymnasia v Chrudimi (1873). Soumar Antonin, měšťan v Jičíně (1872). Sova František Vr., profesor reál. školy v Pardubicích (1873). Dr. Strouhal Čenék, profesor university Karlovy v Praze (1882). Dr. Studnička František Josef, profesor university v Praze (1870). Sucharda Antonin, profesor vys. školy technické v Praze (1896). Sumec Josef, profesor vys. školy technické v Brně (1909). Svoboda Václav, zemský školní inspektor v Jičíně (1871). Šanda František, ředitel reálné školy v Karlině (1871). Ševčik František Bedřich, ředitel, docent techniky ve Vídni (1872). Šimek František, profesor ústavu učit. v Soběslavi (187-3). Šourek Antonin, profesor university v Sofii (1888). Šrůtek Jan, profesor reál. gymnasia v. v. v Praze (1920). Štěpánek J., ředitel reál. školy v Rakovníce (1874). Štulc Václav, probošt kapitoly na Vyšehradě (1873). Dr. Taftl Emanuel, školní rada v Klatovech (1871, 1912 ad honorem). Ťálský Josef, profesor obchodní akademie v Praze (1873). Teige Karel, profesor gymnasia v Roudnici (1880). Dr. Theurer Josef, profesor vys. školy báňské v Příbrami (1896). Tille Jan, ředitel státní průmyslové školy v Praze (1871). Dr. Tilšer František, profesor vys. školy technické v Praze (1871). Tonner Emanuel, ředitel českosl. obchodní akademie v Praze (1872). Tůma František, školní rada v Českých Budějovicích (1912 ad honorem). Ulrich František, ředitel reálné školy v Král. Hradci (1872). Dr. Vaňaus Josef Rudolf, profesor gymnasia v Praze (1901). Vlk Jan, člen řádu pobožných škol v Kyjově (1870). V ocásek Josef, profesor reálky v Hradci Králové (1912 ad honorem). Dr. Vykruta Jan, profesor stát. průmyslové Školy v Praze (1929). Výšek František, inženýr a ředitel v Bělehradě (1873). Weber Josef, profesor gymnasia v Domažlicích (1872). Webr Josef rytíř z Pravomilů, zemský školní inspektor v Praze (1871). Weidenhoffer A., továrník v Německém Brodě (1872). Dr. Weyr Emil, profesor university ve Vídni (1870). Zelený Václav, ředitel obec. reál. gymnasia v Praze (1871). Beseda v Hradci Králové (1873). Beseda Budislav" v Kladně (1873). Beseda katolická v Praze (1873). D54 b) Korporace (134):

20 Česká společnost chemická v Praze (1924). Elektrotechnický svaz českomoravský v Praze (1935). Klub přírodovědecký v Praze (1912). Knihovny vys. školy technické v Brně (1922), ref. reál. gymnasia v Levicích (1920), ref. reál. gymnasia v Praze XIX (1921), reál. gymnasia v Příbore (1910). Matematický ústav university Masarykovy v Brně (1920). Měšťanská beseda ve Vodňanech (1873). Obce měst Benešova (1873), Čáslavě (1872), Dvora Králové (1874), Holic (1873), Hořic (1874), Hostomic (1872), Jičína (1872), Karlina (1872), Kolína (1872), Loun (1872), Německého Brodu (1872), Nymburka (1874), Pelhřimova (1874), hlav. města Prahy (1872), Rakovníka (1872), Smíchova (1872), Tábora (1872), Vysokého Mýta (1874). Občanské záložny v Čáslavi (1871), Benešově, Budějovicích, Dobříši, Domažlicích, Holicích, Hořicích, Hostomicích, Hradci Králové, Chrudimi, Jaroměři, Jičíně, Jilemnici, Karlině, Kolíně, Kouřimi, Lomnici n. P., Netolicích, Německém Brodě, Nových Benátkách, Novém Strašecí, Nymburce, Pardubicích, Poděbradech, Přelouči, Slaném, Smíchově, Vodňanech (1872), v Ml. Boleslavi, Rakovníce, Sedlci (1873), v Turnově, Vysokém Mýtě (1874). Okresni zastupitelstvi v Bělé u Bezděze, Benešově, Berouně, Blatné, Čáslavi, Dobříši, Hořicích, Chrudimi, Kutné Hoře, Lomnici n. Pop., Lounech, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Novém Strašecí, Přešticích, Příbrami, Roudnici, Slaném, Smíchově, Třeboni, Unhošti, Zbirově (1872), v Hiímpolci, Chlumci n. C, Jičíně, Karlině, Nechanicích, Rychnově n. Kn., Velvarech, Veselí n. Lužnicí (1873), v Hořovicích, Hradci Králové, Litomyšli, Nasavrkách, Nymburce, Písku, Říčanech, Soběslavi, Vysokém Mýtě, Zbraslavi (1874). Památka Jaromira Mareše, abiturienta zemřelého 13. června 1917 ve Štýrském Hradci po zranění v 10. sočské bitvě (1917). Pražská hvězdárna v Praze (1922). Sbor profesorů gymnasia v Jindřichově Hradci (1871), reál. gymnasia v Domažlicích (1872), reál. gymnasia v Chrudimi (1872), gymnasia v Jičíně (1872), reál. školy v Kutné Hoře (1872), gymnasia v Litomyšli (1872), reál. školy v Pardubicích (1872), gymnasia v Písku (1873), I. čes. reál. gymn. v Praze (1874), reálky v Praze II, Ječná (1872), gymnasia v Přerově (1874), reál. školy v Rakovníce (1873), gymnasia v Táboře (1872). Sbor učitelů měšťanské školy v Čáslavi (1873), ve Vysokém Mýtě (1873). Společný rolnický cukrovar u Hradce Králové (1872). Spolková rolnická továrna na cukr v Uhříněvsi (1872). Spolkové továrny na cukr v Českém Brodě, v Lužci, u Mělníka (1872). Spolkový rolnický cukrovar v Kralupech (1872). Spořitelna v Jičíně (1872). Státní ústav meteorologický v Praze (1919). Ústav experimentální fysiky Masarykovy university v Brně (1922). Ústav pro lékařskou fysiku university Komenského v Bratislavě (1924). Ústav pro teoretickou fysiku při Masarykově universitě v Brně (1921). Ústav a seminář pro teoretickou fysiku při Karlově universitě v Praze (1922). Vojenská akademie v Hranicích (1921). Vojenský technický ústav v Praze (1921). c) Jednotlivci (63): Ing. Broulim Karel, úředník ČSD, Tábor. Dr. Bydžovský Bohumil, profesor university Karlovy v Praze (1921). Bydžovský Jan, úředník Mezinár. úřadu práce v Ženevě (1928). D55

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

100 let Jednoty československých matematiků a fyziků

100 let Jednoty československých matematiků a fyziků 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků Závěrečné slovo In: František Veselý (author): 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků. (Czech). Praha: Státní pedagogické nakladatelství,

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Stanovy Jednoty československých matematiků a fysiků v Praze Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 51 (1922), No. 1, 61--64 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/109201

Více

Z historie brněnské pobočky JČMF

Z historie brněnské pobočky JČMF Z historie brněnské pobočky JČMF Konference Brno 2013 RNDr. Karel Lepka, Ph.D. 11. 4. 2013 První zmínka v ČPMF V roce 1901 byla v Časopise pro pěstování mathematiky a fysiky (ČPMF) uveřejněna první samostatná

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky František Granát Vypočítávání obsahu šikmo seříznutého kužele. [I.] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 46 (1917), No. 1, 71--74 Persistent URL:

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Otakar Borůvka a diferenciální rovnice

Otakar Borůvka a diferenciální rovnice Otakar Borůvka a diferenciální rovnice Přílohy In: Petra Šarmanová (author): Otakar Borůvka a diferenciální rovnice. (Czech). Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 1998. pp. 173--178. Persistent

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Neurčité rovnice. In: Jan Vyšín (author): Neurčité rovnice. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1949. pp. 21--24.

Neurčité rovnice. In: Jan Vyšín (author): Neurčité rovnice. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1949. pp. 21--24. Neurčité rovnice 4. Nejjednodušší rovnice neurčité 2. stupně In: Jan Vyšín (author): Neurčité rovnice. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1949. pp. 21--24. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/402869

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

Determinanty a matice v theorii a praxi

Determinanty a matice v theorii a praxi Determinanty a matice v theorii a praxi 1. Lineární závislost číselných soustav In: Václav Vodička (author): Determinanty a matice v theorii a praxi. Část druhá. (Czech). Praha: Jednota československých

Více

Funkcionální rovnice

Funkcionální rovnice Funkcionální rovnice Úlohy k procvičení In: Ljubomir Davidov (author); Zlata Kufnerová (translator); Alois Kufner (translator): Funkcionální rovnice. (Czech). Praha: Mladá fronta, 1984. pp. 88 92. Persistent

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Středočeský kraj. Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz

Středočeský kraj. Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz Středočeský kraj Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz Jaroslav Štafek Husova 75/5 251 01 Říčany-Radošovice 606 560 120, 323 603 703 jarda.stafa@seznam.cz

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Lucie Zrůstová HISTORIE DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE NA VUT V BRNĚ. 1 Deskriptivní geometrie na VUT do 2. světové války

Lucie Zrůstová HISTORIE DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE NA VUT V BRNĚ. 1 Deskriptivní geometrie na VUT do 2. světové války 25. KONFERENCE O GEOMETRII A POČÍTAČOVÉ GRAFICE Lucie Zrůstová HISTORIE DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE NA VUT V BRNĚ Abstrakt Příspěvek se zabývá historií výuky deskriptivní geometrie na Vysokém učení technickém.

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Emanuel Čubr Poloměr setrvačnosti a centrální ellipsa Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 3 (1874), No. 3, 108--113 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/123753

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem 8 18 11 12 13 14 15 Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010 17 Čas jde jen jedním směrem Sluneční hodiny patří k nejstarším známým zařízením používaným k měření času a nejstarším

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Antonín Svoboda Některé speciální otázky dálkového studia fyziky na pedagogických fakultách Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 12 (1967), No. 5, 283--286

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Oranžový minivolejbal

Oranžový minivolejbal Žlutý minivolejbal 1 Lanškroun A Brno 2 MSK Beskydy B Brno 3 Slovácká Slavia Uherské Hradiště Brno 4 Svitavy A Brno 5 Svitavy B Brno 6 ŠSK Ostrava C Brno 7 TJ Polička A Brno 8 TJ Polička B Brno 9 TJ Polička

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Otakar Borůvka. Bratislava. Terms of use:

Otakar Borůvka. Bratislava. Terms of use: Otakar Borůvka Bratislava In: Zdeněk Třešňák (author); Petra Šarmanová (author); Bedřich Půža (author): Otakar Borůvka. (Czech). Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 1996. pp. 120--123. Persistent

Více

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Výpočet objemu tělesa In: Hana Vymazalová (author): Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty. (Czech). Praha: Český egyptologický ústav

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více