Statutární město Hradec králové Statutární město Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu"

Transkript

1 * Statutární město Hradec králové Statutární město Pardubice

2 *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě komplexní strategie rozvoje širšího území aglomerace měst(a) nástroj pro zajištění integrovaného přístupu k financování rozvoje území metropolitních oblastí vyšší míra autonomie při definování strategie i její implementaci realizovaná opatření v rámci naplňování strategie mohou zahrnovat všechny typy projektů (investiční i neinvestiční) bude umožněno financování z více specifických cílů operačních programů orientační finanční příděl v několika prioritních osách (několika) OP 2

3 * HRADECKO-PARDUBICKÁ AGLOMERACE ÚZEMNÍ VYMEZENÍ obyvatel 145 obcí, z toho 14 obcí se statutem města Vymezení území na základě převládajícího směru vyjížďky do zaměstnání a do škol pro města Hradec Králové i Pardubice. 3

4 *OPERAČNÍ PROGRAMY IROP integrovaný regionální operační program OP Doprava OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Zaměstnanost 4

5 *OPERAČNÍ PROGRAMY OP Doprava 21,7% OP Životní prostředí 11,9% Integrovaný regionální OP 22,5% OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 12,8% OP Technická pomoc 1% OP Podnikání a inovace pro konkurenceschop nost 19,3% OP Zaměstnanost 9,9% OP Praha - pól růstu ČR 0,9% 5

6 * Stavíme na silných stránkách *stabilizované obyvatelstvo území *dobrá vzdělanostní struktura (vysoký podíl VŠ, nízký podíl ZŠ) *dostatek zelených ploch ve městech *mezinárodní letiště Pardubice *společný integrovaný dopravní systém *klíčový dopravní uzel *hustá železniční síť, spojující všechna významná sídla aglomerace *nízká nezaměstnanost v jádrových oblastech *vysoký počet ekonomických subjektů *vysoký podíl obcí, zapojených do jednotlivých struktur (DSO,MAS) *stabilní a diverzifikovaná průmyslová základna *průmyslová tradice (Pardubice a okolí) a tradice ve zdravotnictví (HK) *přítomnost vysokých škol (převážně technické zaměření) *území bez významných sociálních problémů *rozvinutá zemědělská výroba na úrodných půdách s nízkou erozí *vysoký podíl vytříděného odpadu *dobrá protipovodňová ochrana v centrech aglomerace *technická infrastruktura v poměrně dobrém stavu

7 * Odstraňujeme slabiny * nízká kvalita veřejného prostoru na sídlištích a předměstích Hradce Králové a Pardubic * nedostatek dostupného bydlení pro některé sociální skupiny (osoby se zdrav. postižením, mladé rodiny,..) * nadměrné zatížení dopravou (problémy s parkováním, plynulost dopravy) * nevyřešená tranzitní doprava chybí obchvaty obcí * chybí páteřní silniční infrastruktura (dálnice a rychlostní silnice) * špatný stav komunikací nižších tříd a železničních tratí * chybějící parkovací plochy zejména typu P+R, B+R, K+R ve městech * nepropojený systém cyklostezek v území * nedostatečná nabídka rozvojových lokalit a využití brownfields * nedostatečné kapacity předškolních zařízení, včetně jeslí * nenaplněnost středních škol, zejména technického zaměření * nedostatek kvalifikovaných pracovníků zejména v technických profesích * problematická kvalita ovzduší * nízký stupeň ekologické aktivity většiny území * zanedbané plochy zeleně ve městech * nekoordinovaný intenzivní rozvoj aglomerace (především rezidenčního bydlení) * nedostatečná kapacita center třídění odpadu * velké množství starých ekologických zátěží * rizika povodní v některých lokalitách * nízká míra spolupráce ve VaV mezi soukromou a akademickou sférou, nevyužitý potenciál VaV * méně atraktivní území z hlediska cestovního ruchu

8 * Reagujeme na příležitosti * propojení aglomerace s Prahou a Olomoucí silnicí R35 * vodní doprava do Německa * Atraktivita území pro zahraniční investory * oblastí prochází evropské koridory TEN-T * Nevyužitý turistický potenciál památkových zón v Hradci Králové i Pardubicích * Hradec Králové i Pardubice jakožto sídla významných kulturních zařízení (divadla, filharmonie, ) * Využití nadregionálního významu chemického průmyslu * Fakultní nemocnice Hradec Králové jakožto zdravotnické zařízení nadregionálního významu * realizace RIS 3 strategií * podpora a posílení alternativních způsobů dopravy vůči individuální automobilové dopravě * zrychlení a zefektivnění veřejné dopravy v rámci aglomerace * efektivnější a modernější systém třídění odpadů

9 * Snažíme se předcházet rizikům * úbytek obyvatelstva ve městech aglomerace * stárnutí obyvatelstva * pracovní i školní dojížďka do Prahy (riziko odlivu obyvatel v produktivním věku) * rychlejší rozvoj konkurenčních letišť (Brno, Ostrava). * oddalování dobudování páteřních silničních komunikací (D11, R35) * zhoršování dopravní dostupnosti obcí z důvodu zhoršování stavu silnic II. a III. třídy * nárůst intenzity silniční dopravy * snižování využívání veřejné dopravy * odliv pracovníků ve výzkumu a vývoji do rychleji se rozvíjejících oblastí ČR * pokles počtu lékařů ve zdravotnických zařízeních z důvodu odchodu do zahraničí. * riziko úpadku nemocnic v důsledku nedostatečných investic * povodňové riziko v oblasti Chrudimi * útlum tradiční zemědělské výroby na velmi úrodných půdách * pomalá sanace starých ekologických zátěží

10 *Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu životního prostředí a mobilitu osob; Dlouhodobě snížená kvalita životního prostředí zejména ovzduší a povrchových vod; Nedostatečné využití funkčních ploch v aglomeraci a nízká kvalita veřejného prostoru v předměstích a na sídlištích; Vysoké nebezpečí významného dopadu povodní nedostatečná připravenost na povodňová rizika.

11 *Zásadní problémy aglomerace Omezená konkurenceschopnost související s negativními lokalizačními faktory a nízkou kvalitou lidských zdrojů. Nízký inovační potenciál související s nedostatečným propojením VaVaI s praxí. Špatný technický stav památkových objektů a jejich nedořešené využití.

12 * Vize Konkurenceschopná metropolitní oblast, která při svém rozvoji respektuje principy trvale udržitelného rozvoje a posiluje znalosti svých obyvatel pro jejich uplatnění v praxi Strategický cíl pro rok 2023 Zajistit udržitelný rozvoj aglomerace, zlepšit stav životního prostředí ve městech i v jejich zázemí a vytvořit podmínky pro rozvoj a využívání znalostního a inovačního potenciálu v regionu Udržitelná, chytrá a kreativní metropolitní oblast 12

13 * 13

14 *Jak se aglomerace stane udržitelnou?

15 * Jak se aglomerace stane chytrou a kreativní?

16 * Analýza stakeholderů Subjekty, které mohou potenciálně aktivně přispět k rozvoji území s klíčovými partnery již běží komunikace o aktivitách a projektech a o dlouhodobé spolupráci: * Města a obce v daném území, * další územní jednotky (kraje, Euroregiony, MAS apod.), * státní a další veřejné instituce (ČSÚ, Úřad práce), * významné podniky, * vlastníci a správci důležité infrastruktury (energetická, environmentální, telekomunikační, vodohospodářská apod.), * školská a vzdělávací zařízení - školy, školící poradny, akademická obec (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, vědeckotechnologické parky), * výzkumné organizace, * nadace, nadační fondy a neziskové organizace, * organizace zřízené samosprávou, * církve.

17 * HRADECKO-PARDUBICKÁ AGLOMERACE PRACOVNÍ SKUPINY 1: Atraktivní environmentálně příznivá doprava 2: Životní prostředí 3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV 5: Obecní spolupráce v aglomeraci Úkol PS pro obecní spolupráci v aglomeraci - posuzovat míru dopadu věcného zaměření Strategie ITI na rozvoj celé metropolitní oblasti; - navzájem se informovat o přípravách strategií a projektů, které by mohly ovlivnit realizaci Strategie ITI a posuzovat jejich dopad na rozvoj metropolitní oblasti; - v případě navržených projektů, které mají významný dopad na rozvoj metropolitní oblasti a odpovídají jejímu věcnému zaměření a geografickému vymezení postupovat věcně příslušným pracovním skupinám tyto projekty k posouzení; - spolupracovat při sledování indikátorů Strategie ITI; - doporučovat Řídícímu výboru ITI návrhy na změnu Strategie ITI; - podílet se v rámci svých možností na propagaci aktivit realizovaných prostřednictvím ITI 17

18 *DISKUZE Prostor pro Vaše otázky 18

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE 3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje Harmonický rozvoj hlavního města Prahy, s optimálním uspokojováním materiálních,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více