STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Inventarizace ovocných stromů ve školní zahradě Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Inventarizace ovocných stromů ve školní zahradě Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Inventarizace ovocných stromů ve školní zahradě Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích Autor: Škola: Jan Böhm Česko anglické gymnázium s.r.o. Třebízského 1010 České Budějovice Konzultant: Kraj: RNDr. Květa Tůmová Jihočeský České Budějovice 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v seznamu vloženém v práci SOČ. Dále prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné. Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V Českých Budějovicích dne.. podpis:

3 Poděkování Děkuji Vítězslavu Hauptovi, DiS., za obětavou pomoc při určování stromů a RNDr. Květě Tůmové za korekturu textové části práce. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mi pomáhali s výzkumem a se sběrem dat, protože bez nich by tato práce nemohla vzniknout. ANOTACE Tento projekt by měl seznámit čtenáře s historií ČAGu, s problematikou starých a krajových odrůd v republice a vzbudit zájem veřejnosti o staré a již mizející ovocné odrůdy. Cíl této práce je rozšířit povědomí o těchto odrůdách a pomoci je uchovat pro další generace. Klíčová slova: Odrůda, krajové, problematika

4 ANNOTATION This project should introduce the readers to the history of Anglo Czech High School; also it deals with the issue of slowly disappearing old cultivars in the Czech Republic, and therefore the goal of this work is to get public interested in old and remarkable trees to preserve these trees for other generation. Key words: Cultivar, tree, issue

5 Obsah 1. Historie školy v Třebízského ulici v Suchém Vrbném Historické pozadí vzniku budovy Historie školní zahrady ČAG Analýza a průzkum současného stavu zahrady Graf rozložení druhů stromů ve školní zahradě Seznam a popis krajových odrůd stromů ve školní zahradě ČAG Seznam a popis odrůd stromů v zahradě ČAG, které nepatří mezi odrůdy krajové Tvorba cedulí a proces označování stromků Tvorba plánku školní zahrady Zmenšený model plánku školní zahrady Vytváření cedulek pro stromy Příloha č. 1 fotografie stromů ) Strom č. 1 Třešeň...6 Strom č. 5 Jabloň Parména zlatá Strom č. 8 Jabloň Parména zlatá Strom č. 13 Jabloň - Míšeňské Strom č. 15 Jabloň Ananasová reneta Strom č. 19 Jabloň Předobrá Strom č. 20 Jabloň Čistecké lahůdkové Strom č. 22 Hrušeň Kolmarská zlatá Strom č. 23 Jabloň Punčové Strom č. 30 Jabloň Šampaňská reneta

6 Strom č. 31 Jabloň- Hornolužická muškátová reneta ) Příloha č. 2 - Celý plánek školní zahrady Úvod Má osobní motivace psát tuto práci vychází především z přesvědčení, že tato práce bude užitečná a smysluplná, dokáže přinést něco nového a vzbudit pozornost o téma, o které se málokdo zajímá. Také skutečnost, že jsem studentem Česko-anglického gymnázia značně přispěla k mému zájmu o tuto tématiku. Cílem této seminární práce je zařadit stromy ze zahrady Česko-anglického gymnázia do databáze starých krajových odrůd. Tyto odrůdy byly původní na území České Republiky, ale v současnosti jsou na pokraji zapomenutí. Ukázalo se, že některé ze stromů ve školní zahradě mezi krajové odrůdy patří a proto je cíl této práce je do databáze dostat. K dosažení tohoto cíle jsem stromy rozlišil a určil, a poté vytvořil plánek školní zahrady, který vnese přehlednost a systém do uspořádání celého areálu. V první kapitole bych chtěl seznámit čtenáře s budovou Česko-anglického gymnázia, s podrobnou historií celého areálu včetně zahrady. V následující kapitole už bych se zaměřil výhradně na školní zahradu, nejprve na všeobecné údaje o zahradě jako celku, poté budu rozebírat a analyzovat jednotlivé odrůdy stromů, poskytovat informace a tvořit o nich ucelený obraz. V třetí kapitole se pokusím přiblížit průběh označování stromů, zdokumentovat mé postupy při rozpoznávání a určování stromů a optimálně seznámit čtenáře se svými výsledky. 6

7 1. Historie školy v Třebízského ulici v Suchém Vrbném 1.1 Historické pozadí vzniku budovy Budova současného Česko-anglického gymnázia byla postavena v době druhé světové války z popudu německých obyvatel, kteří chtěli vybudovat německou obecnou školu v Suchém Vrbném. Před druhou světovou válkou byl přibližně každý devatenáctý občan v Suchém Vrbném německé národnosti, tudíž němečtí obyvatelé zde tvořili poměrně početnou menšinu. Vzájemné soužití bylo relativně bezproblémové a ani jedna strana se necítila být nijak výrazně diskriminována. Ale s rostoucím politickým a sociálním napětím v tehdejším Československu se samozřejmě i zde začala německá menšina hlásit ozývat a angažovat se ve vnitropolitických záležitostech obce. V dubnu 1 roku 1939 v obci vznikla místní organizace NSDAP 2, která se velmi urputně domáhala politického vlivu na chod obce. Jeden z cílů této strany byl vybudovat státní německou obecnou školu v Suchém Vrbném dubna 1940 byl tento záměr posvěcen ministerstvem školství a národní osvěty a byla ustanovena komise, jež měla zvolit vhodné místo pro stavbu školy 4. Komise shledala jako nejvhodnější pozemek Jana Kaisera a Vojtěcha Erharta u Tylovy ulice (dnešní ulice Jaroslava Ježka). Dne 27. dubna ale dorazil obecnímu zastupitelství přípis z úřadu českobudějovického Oberlandrata s požadavkem, aby obec podstoupila pozemek č. k. 1645/5 pro stavbu německé školy. 1 Zakládající schůze strany se konala Zdroj: Státní okresní archiv v Třeboni, kronika obce Suché Vrbné, kniha 2 ( ) snímek 167, dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosve&id=560 ; cit NSDAP-National-sozialistische deutsche Arbeitspartei; totalitní strana, která vládla v nacistickém Německu. 3 Do té doby musely německé děti docházet do české školy anebo do vzdálené školy v Českých Budějovicích, což Němci vnímali negativně. Zdroj: Pamětní kniha Suché Vrbné; dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1kessuf&id=601 4 Komisionální řízení se konalo k vyhlédnutí vhodného pozemku pro německou obecnou školu dle zmíněného výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne

8 Tento požadavek byl českým zastupitelstvím zamítnut, protože tento pozemek byl určen pro stavbu české měšťanské školy. Dne 7. května proběhlo hlasování o prodeji školního pozemku, v němž zvítězil názor neprodávat v poměru 20/1 56. Nicméně Němci dále usilovali o stavbu německé obecné školy, a když bylo 29. července rozpuštěno obecní zastupitelstvo a správou obce byl pověřen Josef Filetz jakožto vládní komisař, tak se podařilo uzavřít kupní smlouvu na č. k. 1645/5 mezi obcí Suché Vrbné a Protektorátem Čechy a Morava. 7 Samotná kupní smlouva byla uzavřena 10. února 1941 a pozemek č. k. 1645/5 byl určen k výstavbě velké školní budovy 8. V srpnu 1941 byl vyhotoven projekt, který počítal s velkou přízemní budovou, jež měla východní a západní křídlo pravoúhle na sebe navazující do tvaru písmena L října 1941 se sešla komise, aby posoudila a doporučila ke schválení stavební návrhy a už 25. října 1941 byly tyto stavební návrhy přijaty okresním úřadem a stavba mohla začít 9. Stavební práce započaly v listopadu roku 1941 a skončily začátkem října S ohledem na úspěšné kolaudační řízení, které proběhlo 7. října 1943, byl udělen souhlas okresním hejtmanem k užívání budovy, platný od 1. listopadu Tato stavba stojí v mírně pozměněné podobě do dneška, ale k původním dvěma křídlům přibyla přístavba, což znamená, že místo původního písmena L tvoří stavba spíše písmeno U! Původní funkce budovy avšak zůstala zachována, namísto obecné německé školy zde od roku 1992 sídlí Česko-anglické gymnázium. 5 Zdroj: Státní okresní archiv v Třeboni, kronika obce Suché Vrbné, kniha 2 ( ) snímek 191, dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosve&id=560 ; cit Zdroj: DTTO, kniha 2, snímek , dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosve&id=560 ; cit K schválení prodeje obecním úřadem došlo Zdroj: Státní okresní archiv Třeboň; kronika obce Suché Vrbné, kniha 2, snímek 201, dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosve&id=560 ; cit Zdroj: Státní okresní archiv České Budějovice, Okresní úřad České Budějovice, karton 799, signatura VII/7. 9 Plány na výstavbu školy byly schváleny Zemským úřadem a ministerstvem práce a národní osvěty již dříve. 8

9 2. Historie školní zahrady ČAG Historie školní zahrady ČAG už tak přehledná není, protože založení zahrady zřejmě nebylo nijak významná událost, prioritou bylo postavit školní budovu a z tohoto důvodu není historie školní zahrady nijak zdokumentována. Je zde více možností, jak mohla tato zahrada vzniknout. Stáří stromů se pohybuje mezi lety 10, což by odpovídalo výsadbám ovocných stromků, které byly prováděny v 50. letech 11 dobrovolníky 12, nebo obecními brigádami. Ze sčítání ovocných stromů z vyplývá, že v soudobém Suchém Vrbném bylo celkem 7766 ovocných stromů, 13 ale ovocné sady měly podle výměry pouze 49 arů. To znamená, že v této době zde nebyl žádný sad, jenž by měl více než hektar a z tohoto důvodu nemohla být zahrada ČAG v polovině 50. let sadem, protože výměra této zahrady je 2985 m 2. Z výše zmíněných důvodů se dá předpokládat, že část zahrady vznikla náletem, ale nejpravděpodobnější se jeví vysazení těchto stromů během veřejných brigád. 2.1 Analýza a průzkum současného stavu zahrady V současnosti školní zahrada obsahuje 43 stromů 14 převážně ovocných s několika výjimkami 15. Na grafu je zřetelně vidět že sad je tvořen z více druhů ovocných stromů, které jsou uspořádány v řadách. Byly zde vysázeny také lípy, které tvoří vstupní alej okolo cesty do školní budovy. Současný stav stromů je odpovídající jejich stáří, některé stromy nemají už plody, což ztížilo určování těchto odrůd. 10 Toto tvrzení není zcela přesné; nejpřesněji by se toto tvrzení mohlo určit spočítáním letokruhů, ale tato metoda není proveditelná října 1953 usnesla se ORV zakoupiti 60 ovocných stromků k další výsadbě kolem potoka. Zdroj: Pamětní kniha Suché Vrbné, snímek 103; dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosvf&id=561 ; cit Zdroj: Pamětní kniha Suché Vrbné, snímek 120, poděkování učiteli Václavu Veselému, dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosvf&id=561, cit Zde přikládám podrobnější rozpis tohoto průzkumu; Zdroj: Pamětní kniha Suché Vrbné, snímek ,dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosvf&id=561 ; cit

10 V mé práci se zabývám pouze přední stranou zahrady, což je oplocená zahrada situovaná kolem vstupu do budovy. Nepočetné osamělé keře a skupinky stromů vzniklé náletem ve své práci nezohledňuji. 15 Stromy v zahradě, které nepatří mezi stromy ovocné, nejsou v práci určovány, ani klasifikovány. 2.2 Graf rozložení druhů stromů ve školní zahradě 16 Rozložení školní zahrady Jabloně Švestky Hrušně Třešně Lípy 9 % 12 % 35 % 21 % 23 % 3. Seznam a popis krajových odrůd stromů ve školní zahradě ČAG. 17 Každý strom ve školní zahradě má přidělené číslo, podle kterého je možné určitý strom zařadit do seznamu stromů, fotografie stromů s čísly je možné dohledat v přílohách. Parména zlatá (strom č. 5; č. 8) /Jabloň/ Parména zlatá je odrůda s poněkud nevyjasněným původem. Má se za to, že vznikla ve Francii. 18 Dle některé literatury se tato odrůda s největší pravděpodobností pěstovala už ve středověku. Její stromy rostou bujně, ke stáru v růstu polevují. Vytváří velké kulovité koruny. Parména zlatá je odolná proti mrazům, avšak náročnější na půdu. Trpí strupovitostí a často i rakovinou. Nemá ráda přemokřené půdy a uzavřené mrazové polohy. Do plodnosti nastupuje pravidelně velmi brzy, plodí pak hojně, ale méně pravidelně. Plody jsou středně velké, hladké, tupě kuželovitého tvaru, někdy tvaru kulatšího. Téměř vždy bývá tvar plodů pravidelný a souměrný. Základní barva plodu je ve zralosti zlatožlutá, na osluněných místech překrytá 16 Z grafu je zřejmé, že jde o ovocný sad, lípy zde slouží pouze jako alej. 17 Stromy v této kapitole patří mezi staré, krajové odrůdy, které jsou dnes částečně zapomenuty. 18 Stát původu je nejasný, nicméně dle Informačního systému EVIGEZ (Informační systém EVIdence GEnetických Zdrojů rostlin) je původ této odrůdy ve Velké Británii, pro tuto teorii svědčí názvy této odrůdy jako např.: 10

11 King of the Pippins, Golden Winter Pearmain, George, Hampshire Yellow a Jones Southampton Pippins. červenými pruhy. Chuť plodů je sladce navinulá, se silným renetovitým nádechem. Sklízí se na počátku či v polovině září. 10 Čistecké lahůdkové (strom č. 20) /Jabloň/ Ač se to podle jména odrůdy nezdá, má Čistecké lahůdkové původ až v Kanadě 11. Přibližně v roce 1860 ji vyšlechtil pan Woolverton z Grimbsy v Ontariu. V Čechách pak byla objevena její mutace, která se začala šířit právě pod jménem Čistecké lahůdkové. Odrůda má ráda úrodné půdy, je odolná vůči mrazu. Při kvalitní a dostatečně vlhké půdě prosperuje Čistecké i ve vyšších polohách. Vyznačuje se středně bujným růstem. Jablka jsou střední nebo větší velikosti. Nezralé se zelenavou, ve zralosti pak se žlutou základní barvou, kterou z větší či menší části překrývá růžovočervená či nahnědle červenavá barva. Sklízí se v druhé polovině září, k jídlu dozrává následující měsíc. Jako opylovač se k Čisteckému hodí například odrůda Jonathan. Samo Čistecké platí za dobrého opylovače. Odrůda je ale velmi náchylná ke strupovitosti. Můžeme v podstatě říci, že silně strupovité plody patří k typickým rysům této odrůdy. 12 Punčové (strom č. 23) /Jabloň/ Odrůda Punčové nemá příliš vyjasněný původ. Hojně se pěstovala v severních Čechách v Polabí v okolí Lovosic či Děčína. Bylo známé také pod jménem Hedvábče. Odrůda roste v mládí bujně. Tvoří velké, rozložité a často velmi zahuštěné koruny. Punčové není nijak zvlášť náročná odrůda. Nejvíce jí však vyhovují vlhčí půdy středních poloh. Je odolná proti mrazu. Avšak obzvláště v některých letech dosti silně trpí strupovitostí a někdy padlím. Do plodnosti nastupuje celkem brzy, ale plodnost je co do množství spíše průměrná. Plody jsou menší či středně velké. Mají obvykle pravidelný, ploše kulovitý tvar. Bývají mírně žebernaté (od kalichu). Základní barvu mají zprvu žlutozelenou, poté slámově žlutou. I později ale mohou být trochu nazelenalé, zvláště u kalichu nebo v okolí stopky. Sklízí se obvykle na konci září až na počátku října. Do konzumní zralosti vstupuje v listopadu. Při dobrém uskladnění vydrží i do února následujícího roku. Pro Punčové jsou vhodnými opylovači odrůdy Coxova reneta či 10 PARMÉNA ZLATÁ. HAUPT, Vladimír. PROGRAM STARÉ A KRAJOVÉ ODRŮDY OVOCNÝCH STROMŮ [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Uvádí se ale také Československo. 12 HAUPT, Vladimír. JABLONĚ: ČISTECKÉ LAHŮDKOVÉ. PROGRAM STARÉ A KRAJOVÉ ODRŮDY OVOCNÝCH STROMŮ [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 Parména zlatá. Sama odrůda je dobrým opylovačem. Hornolužická muškátová reneta (strom č. 31) /Jabloň/ Synonymum pro tuto odrůdu je Lužická muškátová reneta. Tato odrůda pochází z území bývalého Československa, podle názvu z jižní Moravy. Strom je středního vzrůstu, daří se mu ve vyšších polohách. Je silně odolná proti strupovitosti, padlím však trpí silně. Plody jsou střední velikosti, kulovité, oranžově červeně mramorované a žíhané, sladce navinulé, velmi dobré chuti. Konzumuje se od listopadu do března, jinde se uvádí, že vydrží do prosince Seznam a popis odrůd stromů v zahradě ČAG, které nepatří mezi odrůdy krajové. Míšeňské (strom č. 13) 23 /Jabloň/ Tato odrůda pochází z Německa a je známá pod více jmény, synonyma Edelborsdorfer, Borsdorfer, Edler Winterborsdorfer, Leipziger Renette, Weißer Winterborsdorfer jsou jen některé příklady. Strom je spíše středně velkého vzrůstu, s dlouhým a tenkým kmenem. Z mládí roste bujně, tvoří polokulovité až kulovité koruny a nemívá vedoucí větev. Plody mají zvláštní sladko-kyselou chuť s údajně vínovou příchutí 24. Ovoce je ale nutno nechat dozrát, jinak plody brzo vadnou a ztrácejí chuť. Odrůda se vyskytuje v Evropě už od středověku, snese sušší i vlhčí podmínky a je odolná proti škůdcům. Šampaňská reneta (strom č. 30) /Jabloň/ Původ této odrůdy není zcela zřejmý. Nejpravděpodobnější státy původu jsou Německo a Francie. Odrůda je menšího vzrůstu, tvoří košatou korunu, má listy velmi pravidelného tvaru a dlouhý, nerovný kmen, který je jen velmi málo rozvětven. Růst středně silný, plodí brzy a poměrně pravidelně. Kvete dlouho, je dobrý opylovač. Nehodí se do všech podmínek, nevydrží v příliš horkém prostředí, avšak je mrazuodolná. 22 LOKOČ, Radim. Krajové odrůdy východních Čech. In: Studie regionální tradice ovocných dřevin a zpracování a užití ovoce[online] [cit ]. 23 ENGELBRECHT, TH. DEUTSCHLANDS APFELSORTEN. In: BUND-Lemgo Obstsortendatenbank: Edelborsdorfer [online]. 3.vyd. Braunschweig: Friedrich Vieweg, 1889 [cit ]. Dostupné z:

13 Unsere besten deutschen Obstsorten: 52 Sorten in naturgetreuer Darstellung mit beschreibendem Text. In: BUND-Lemgo Obstsortendatenbank: Edelborsdorfer [online]. 6. vyd. Wiesbaden: Verlag Rud. Bechtold & Comp., 1929 [cit ]. Dostupné z: Kolmarská zlatá (strom č. 22) /Hruška/ Původ této odrůdy je Belgie. Strom této odrůdy roste mírněji a do výše, později mírně poklesává. Plodit začíná brzy, plodí v chomáčcích. Tvoří hustou, dosti rozvětvenou korunu nevzhledného tvaru. Listy jsou menší, kulovitého tvaru. Není příliš náročná, snáší i vyšší polohy, avšak musí být teplé. Plody jsou střední velikosti, tečkované, s typicky hruškovitým tvarem. Sklízí se v říjnu, zraje v listopadu a vydrží do ledna, výjimečně do března. 25 Předobrá (strom č. 19) /Jabloň/ Plody střední (průměrně 140g). Tvar plodů je kuželovitý, nesouměrný a základní barva plodů je zelenožlutá, doplňková barva je slabě načervenalá a skořicová, plody mají líčko a tečky. Dužnina je měkká a řídká, chuť plodu je výborná, - sladce a příjemně navinulá, kořenitá a výrazná. Plody z horších stanovišť bývají natrpklé. Vhodná hlavně do optimálních vlhkostních podmínek - vyžaduje půdy bohaté živinami s optimální kyselostí. Z mládí strom roste bujně, tvoří vzpřímené jehlancovité koruny. Dřevo je středně odolné proti škůdcům i mrazu, pružné udrží i bohatší úrodu. Strom kvete středně pozdě a je dobrý opylovač. Odrůda se sklízí počátkem října. Ananasová reneta (strom č. 26) 26 /Jabloň/ Tato odrůda pochází z Nizozemska. Strom tvoří jehlanovitou korunu, vyzrálé plody jsou zelenožluté, tečkované a velmi chutné. Jablko jsou menší velikosti, válcovitého tvaru. Plodnost začíná velmi záhy po výsadbě a je každým druhým rokem velmi hojná. Vhodná odrůda na zákrsky + výborný oplozovač jiných odrůd. Vyžaduje hlubokou půdu, v suché půdě se jí nedaří, potřebuje polohu chráněnou před větry. K jejím špatným vlastnostem patří náchylnost k rakovině, trpí padlím a je hojně vyhledávána škůdci. Křížením této odrůdy s kanadskou renetou a gdanským hranáčem vznikla známější odrůda jménem Sudetská reneta

14 KOŠNER, Jindřich. PlantsData. EKOLOGICKÉ CENTRUM MELUZÍNA RCAB. Archivní odrůdy ovoce: Archivní odrůdy jabloní, hrušní a třešní [online]. EC Meluzína RCAB, 1998 [cit ]. Dostupné z: 26 VANĚK, Josef. Lidová pomologie: 1OO jablek. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury, KAMENICKÝ, Ing. Dr Karel, Ing. Karel KOHOUT a Ing. Josef KRUTINA. Atlas tržních odrůd ovoce. 3. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, Tvorba cedulí a proces označování stromků. 5.1 Tvorba plánku školní zahrady Plánek byl vytvořen v základním běžně dostupném programu Malování. Vyobrazuje školní zahradu s ptačí perspektivy a jsou zde označené, číslované stromy, ke kterým je přiřazena tabulka s jejich názvy. Stromy jsou odděleny čísly, ale i barvou. Pro lepší orientaci zde přiložím zmenšený model plánku. Celý plánek bude v přílohách. 5.2 Zmenšený model plánku školní zahrady Protože každý strom má své číslo, je možné každý určitý strom snadno dohledat v prostorách zahrady. Toto je zejména podstatné pro vyhledávání starých a krajových odrůd, které není možné odlišit od normálních stromů pouhým okem. Tyto odrůdy jsou proto vyznačeny černým písmem. Názvy druhů stromů jsou latinsky, ale všechny jsou známé a také jsou vyjmenované v grafu v 2. kapitole. 14

15 5.3 Vytváření cedulek pro stromy Cedulky jsou vytvořeny jako nákres. Dá se z nich vyčíst jméno stromu (Jabloň, Švestka.) a odrůda, jež je psána pod tímto údajem (Předobrá..) Cedulky mají změněný formát a jsou zalaminovány v laminátu pro lepší výdrž. Jsou načrtnuty v programu Word, pomocí potřebné otvory jsou vytvořeny pomocí děrovačky a připevněny pomocí lana na strom. Náhled cedulky:: Takto bude vypadat cedulka na daném stromě. Je možné dvojí připevněný cedulek ke stromům, první možnost je připojit je na ceduli zabořenou v zemi. Tato varianta by byla využitelná v případě samostatně stojících stromů, což by v případě naší zahrady taky šlo využít, ale vhodnější bude zvolit variantu číslo 2, a to připevnit cedulky na stromy samotné pomocí provázku. Takže z důvodu blízkého posazení stromů k sobě budou ve většině případů použity vázané cedulky. 15

16 Závěr Jak jsem už nastínil v úvodu, tato seminární práce si klade za svůj cíl seznámit čtenáře s krajovými odrůdami, které dnes jsou už mizející. Stromy, jež do této kategorie spadají, budou zařazeny do příslušné databáze, a tím se rozšíří poznání o výskytu těchto stromů. To byl první cíl určit, označit a systémově uspořádat stromy ve školní zahradě Česko anglického gymnázia. Další cíl je rozšířit povědomí o těchto odrůdách, protože tyto odrůdy se mohou nacházet na kohokoliv pozemku a byla by škoda, kdyby takovéto stromy byly pokáceny, protože je poté těžké je znovu vysadit. Aby krajové odrůdy mezi ostatními stromy byly snadno dohledatelné a klasifikovatelné, na těchto stromech jsou cedulky, které zřetelně poskytnou základní informace o daném stromu. Pro nalezení cedulek je vypracován plánek, který určí rozložení stromů v zahradě. V přílohách jsou dohledatelné fotky stromů, které právě mezi krajové odrůdy patří. Jako další zdroj pro určení stromů, může čtenář využít mého seznamu literatury, zejména pak webových stránek v něm uvedených. Bohužel pro úplnost této práce, stromy budou příští rok znovu pomologicky přezkoumány a některé chybějící doplněny. Z tohoto důvodu se tato práce může v budoucnu měnit. 16

17 SEZNAM LITERATURY: KOŠNER, Jindřich. PlantsData. EKOLOGICKÉ CENTRUM MELUZÍNA RCAB. Archivní odrůdy ovoce: Archivní odrůdy jabloní, hrušní a třešní [online]. EC Meluzína RCAB, 1998 Dostupné z: Vaněk J. Lidová pomologie II 100 hrušek 1. vydání. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury (Josef Vaněk), ISBN neuvedeno. Vaněk J. Lidová pomologie I 100 jablek 1. vydání. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury (Josef Vaněk), ISBN neuvedeno. KAMENICKÝ, Ing. Dr. Karel, Ing. Karel KOHOUT a Ing. Josef KRUTINA. Atlas tržních odrůd ovoce. 3. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1957 Unsere besten deutschen Obstsorten: 52 Sorten in naturgetreuer Darstellung mit beschreibendem Text. In: BUND-Lemgo Obstsortendatenbank: Edelborsdorfer 6. vyd. Wiesbaden: Verlag Rud. Bechtold & Comp., 1929 Dostupné z: ENGELBRECHT, TH. DEUTSCHLANDS APFELSORTEN. In: BUND-Lemgo Obstsortendatenbank: Edelborsdorfer [online]. 3.vyd. Braunschweig: Friedrich Vieweg, Dostupné z: LOKOČ, Radim. Krajové odrůdy východních Čech. In: Studie regionální tradice ovocných dřevin a zpracování a užití ovoce[online] [cit ]. HAUPT, Vladimír. JABLONĚ: ČISTECKÉ LAHŮDKOVÉ. PROGRAM STARÉ A KRAJOVÉ ODRŮDY OVOCNÝCH STROMŮ [online] Dostupné z: Pamětní kniha SuchéVrbné, snímek 103; dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosvf&id=561 Státní okresní archiv v Třeboni, kronika obce Suché Vrbné, kniha 2 ( ) snímek 191, dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosve&id=560 Státní okresní archiv České Budějovice, Okresní úřad České Budějovice, karton 799, signatura VII/7. 17

18

19 1. Příloha č. 1 fotografie stromů 1.) Strom č. 1 Třešeň

20 2. Strom č. 2 Třešeň

21 3. Strom č. 3 - Švestka

22 4. Strom č. 4 Švestka

23 Strom č. 5 Jabloň Parména zlatá 5. Strom č. 6 Jabloň

24 6. Strom č. 7 Švestka

25

26 Strom č. 8 Jabloň Parména zlatá

27 Strom č. 9 Třešeň

28 10. Strom č. 10 Švestka

29 11. Strom č. 11 Třešeň

30 Strom č. 12 Třešeň

31 Strom č. 13 Jabloň - Míšeňské

32 Strom č. 14 Strom č. 14 Jabloň

33 Strom č. 15 Strom č. 15 Jabloň Ananasová reneta

34 tato zkrácená verze neobsahuje obrázky stromů č ) Příloha č. 2 - Celý plánek školní zahrady

35 Strom č. 17

DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost GALA Skupina Využití Plod Zralost

DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost GALA Skupina Využití Plod Zralost DISCOVERY Skupina: letní Využití: přímý konzum Plod: středně velký až velký, ploše kulovitý, základní barva zelenožlutá, překrytá červeným rozmytým žíháním. Dužnina bílá, sladce navinulá, středně šťavnatá,

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

POPISY ODR D ROZMNOŽOVANÝCH VE STUPNI CAC FENIX

POPISY ODR D ROZMNOŽOVANÝCH VE STUPNI CAC FENIX POPISY ODR D ROZMNOŽOVANÝCH VE STUPNI CAC FENIX Vlastnosti stromu: Vzr stnost stromu je st ední až silná, typ rozv tvený, habitus rozložitý. Koruna bývá zahuš ována st edn dlouhými, slab kolénkatými letorosty,

Více

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI Jeřáb červený 175,- Kč Jeřáb černý Arónie MORAVSKÝ SLADKOPLODY NERO 175,-KČ HUGIN 90,-Kč Chutná odrůda klasických sladkoplodých jeřabin, nenáročná, vhodná i do horských poloh (až 1500 m). Plody se konzumují

Více

Bellamira GABROVSKÁ. Haganta

Bellamira GABROVSKÁ. Haganta Bellamira Vlastnosti stromu: Roste středně silně, vznikla křížením Čačanská najbolja x Mirabelka nancyská. Vlastnosti plodu: Velkoplodá, 18 g vážící,pozdně dozrávající mirabelka, Aromatické plody jsou

Více

Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska. Dana Kindlmannová

Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska. Dana Kindlmannová Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska Dana Kindlmannová Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Je obecně prospěšná společnost, která sdružuje veřejný, soukromý a neziskový sektor. Působí na území

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině

Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině projekt OP RLZ: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP)

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP) BIOD_sem_1107_ZZ.doc_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva projektu Celostátní seminář programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin koncepce dalšího směřování programu. Projekt číslo 171118 Zpracoval: Ing.

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

Zpráva z terénního průzkumu

Zpráva z terénního průzkumu Zpráva z terénního průzkumu Výsledky determinace odrůd a posouzení ovocných výsadeb k.ú. Uhelná (sad Na Zastávce ) a k.ú. Vlčice (bývalé zahrady vsi Hřibová ) Zadavatel: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Husova

Více

Závěrečná zpráva k projektu: Záchrana sadu v Šárynce

Závěrečná zpráva k projektu: Záchrana sadu v Šárynce Závěrečná zpráva k projektu: Záchrana sadu v Šárynce Realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy Vedený pod číslem darovací smlouvy DAG/54/11/007856/2011 Sad, kterého se projekt týká, leží v

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 NÁZEV PROJEKTU: SAD DĚTEM KONEČNÝ PŘÍJEMCE: SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADÉLKA, O.P.S. DATUM:

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20)

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) VNĚJŠÍ DESKY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) Jméno a příjmení autora (16) Místo vytvoření práce a rok dokončení práce (16) VNITŘNÍ STRANA (z estetických důvodů se začíná číslovat až

Více

KATALOG NOVÝCH ODRŮD

KATALOG NOVÝCH ODRŮD KATALOG NOVÝCH ODRŮD Od vydání minulých Katalogů nových odrůd (rok 1999 a následně další v roce 2006) se v ovocné a okrasné školce FYTO mnohé změnilo. ystémy pěstování i odrůdy se ve světě neustále vyvíjejí.

Více

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Borovice lesní Borovice lesní, sosna Pinus silvestris L. Strom středních rozměrů, vždyzelený,

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 Název školy Autor Téma Název Číslo projektu Ročník Anotace Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Regionální centrum Asociace Brontosaura

Regionální centrum Asociace Brontosaura 2012 Regionální centrum Asociace Brontosaura Adresa v Děčíně: Českolipská 123 Děčín 4 0 5 0 1 Tel: +420 777086620 E-mail: ec.meluzina@volny.cz Sídlo organizace: Brigádnická 710/2 Ostrov 3 6 3 0 1 www.meluzina.info

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý Larix decidua Miller Strom velkých rozměrů, opadavý jehličnan,

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Vzory grafické úpravy desek, titulní strany a úvodních stránek práce SOČ 2010/2011 OBSAH Obrázky, vzory úpravy: Obrázek 1: Vzor úpravy desek práce SOČ (vnější desky, přebal)

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Letničky a balkonové rostliny

Letničky a balkonové rostliny Letničky a balkonové rostliny V nabídce široký sortiment květin pro použití do nádob i na záhony. V prodeji od května 2013. Termín zahájení prodeje bude upřesněn. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Obecné studijní předpoklady TEST 1

Obecné studijní předpoklady TEST 1 Obecné studijní předpoklady TEST 1 A.) Text k první sérii otázek ( porozumění textu ) Před 2,5 až 2 miliardami let se začala tvářnost Země výrazně měnit. Mnoho radioaktivních prvků přítomných při vzniku

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Ovocná oáza v malém prostoru. Ovoce na terasy a balkóny.

Ovocná oáza v malém prostoru. Ovoce na terasy a balkóny. Příslušenství. Pro optimální péči o ovocné stromky a keře se zeptejte našich odborných poradců na vhodné příslušenství: Ovocná oáza v malém prostoru. Ovoce na terasy a balkóny. Floraself zahradnický substrát

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

MS OFFICE PUBLISHER 2010

MS OFFICE PUBLISHER 2010 Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D19_Z_OFF_PUB.docx Informatika MS Office MS Publisher MS OFFICE PUBLISHER 2010 ÚVOD

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

L01KA Fytocenologický výzkum

L01KA Fytocenologický výzkum L01KA Fytocenologický výzkum Cíle: - posílit zájem o své okolí - získat vztah k přírodě, uvědomit si smysl ochrany přírody - inovovat výuku formou aktivit v terénu, poukázat na klady a těžkosti této formy

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015

2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015 2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni:

Více

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč Aperitivy Martini Bianco Aromatické a sladké Martini Bianco používá jako svůj základ kvalitní a jemnou směs italských bílých suchých vín. Směs aromatických bylin a vanilky mu dodává jeho charakteristickou

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

* * * VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE

* * * VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE OPERAtNI tlvotni PROGRAM PROSTŘEDí * * * EVROPSKÁ UNIE I Pro vodu VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu 2. kategorie na služby

Více

PSM08_ZZ_w.doc str. 1. Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008

PSM08_ZZ_w.doc str. 1. Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008 PSM08_ZZ_w.doc str. 1 MÍSTO PRO PŘÍRODU Závěrečná zpráva o projektu Národní program ČSOP Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008 číslo projektu: 320805 1. Údaje o žádající organizaci

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Předmět ocenění pozemek parc.č. 827, LV č. 271 Pozemek pro výstavbu stavby pro rodinnou rekreaci v současném

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ A STAVEBNÍ SPOŘITELNY Vojtěch Lukáš Petr Kielar

STAVEBNÍ SPOŘENÍ A STAVEBNÍ SPOŘITELNY Vojtěch Lukáš Petr Kielar STAVEBNÍ SPOŘENÍ A STAVEBNÍ SPOŘITELNY Vojtěch Lukáš Petr Kielar Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována žádnou

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

BÍLÝ NÁDHERNÝ ASTRID BÍLÝ NÁDHERNÝ / 15. VYUŽITÍ: přímý konzum a konzervace STANOVIŠTĚ: průměrné i horší půdy REGISTRACE, OCHRANA PRÁV

BÍLÝ NÁDHERNÝ ASTRID BÍLÝ NÁDHERNÝ / 15. VYUŽITÍ: přímý konzum a konzervace STANOVIŠTĚ: průměrné i horší půdy REGISTRACE, OCHRANA PRÁV přímý konzum a konzervace průměrné i horší půdy, přímý konzum a konzervace úrodné a záhřevné půdy ASTRID Původ: CZE, vznikla křížením odrůd Dan s Mistake Zelený hruškovitý. Růstové vlastnosti: vzrůstnost

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 47. ročník školní rok 2012-2013 P R O P O Z I C E Praha 2012 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Ekosystémy

Více

Autorské právo & open data

Autorské právo & open data Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS 21. a 22. října 2014 Praha, hotel Olšanka Sekce Geoinformační systémy II Autorské právo & open data RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to?

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to? SEMINÁRNÍ PRÁCE Jak na to? PRVNÍ ŠOK Prvním a největším šokem zpravidla bývá ROZSAH práce. ALE důležitější, než rozsah je TÉMA... Proto: Je dobré zoufat až při zadávání tématu. Nebo nezoufat vůbec, když

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

Pěstování ovocných stromů a keřů

Pěstování ovocných stromů a keřů Pěstování ovocných stromů a keřů Vzdělávací texty Radim Lokoč, Miroslav Přasličák, Ondřej Dovala, Stanislav Kubesa 2013 www.hlucinsko.eu/ovoce Vzdělávací texty vychází v rámci projektu Ovocnářské vzdělávání

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále jen

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Česká republliika bííllá víína 0,,750 ll Vellttllíínsské zellené,, jjakossttníí -- ssuché 2011 160,,- Zlatavá barva, delikátní, ovocně - trávové aroma v pozadí se objevují tóny mandlí, chuť je svěží, sametová,

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad?

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Vyplněnou přihlášku odešlete na soutez@bankwatch.org nejpozději do 15. 11. 2012 www.bankwatch.org INFORMACE O VÁS/O VAŠEM TÝMU Prosíme, krátce se představte Kdo jste?

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013

32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013 32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více