STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Inventarizace ovocných stromů ve školní zahradě Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Inventarizace ovocných stromů ve školní zahradě Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Inventarizace ovocných stromů ve školní zahradě Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích Autor: Škola: Jan Böhm Česko anglické gymnázium s.r.o. Třebízského 1010 České Budějovice Konzultant: Kraj: RNDr. Květa Tůmová Jihočeský České Budějovice 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v seznamu vloženém v práci SOČ. Dále prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné. Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V Českých Budějovicích dne.. podpis:

3 Poděkování Děkuji Vítězslavu Hauptovi, DiS., za obětavou pomoc při určování stromů a RNDr. Květě Tůmové za korekturu textové části práce. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mi pomáhali s výzkumem a se sběrem dat, protože bez nich by tato práce nemohla vzniknout. ANOTACE Tento projekt by měl seznámit čtenáře s historií ČAGu, s problematikou starých a krajových odrůd v republice a vzbudit zájem veřejnosti o staré a již mizející ovocné odrůdy. Cíl této práce je rozšířit povědomí o těchto odrůdách a pomoci je uchovat pro další generace. Klíčová slova: Odrůda, krajové, problematika

4 ANNOTATION This project should introduce the readers to the history of Anglo Czech High School; also it deals with the issue of slowly disappearing old cultivars in the Czech Republic, and therefore the goal of this work is to get public interested in old and remarkable trees to preserve these trees for other generation. Key words: Cultivar, tree, issue

5 Obsah 1. Historie školy v Třebízského ulici v Suchém Vrbném Historické pozadí vzniku budovy Historie školní zahrady ČAG Analýza a průzkum současného stavu zahrady Graf rozložení druhů stromů ve školní zahradě Seznam a popis krajových odrůd stromů ve školní zahradě ČAG Seznam a popis odrůd stromů v zahradě ČAG, které nepatří mezi odrůdy krajové Tvorba cedulí a proces označování stromků Tvorba plánku školní zahrady Zmenšený model plánku školní zahrady Vytváření cedulek pro stromy Příloha č. 1 fotografie stromů ) Strom č. 1 Třešeň...6 Strom č. 5 Jabloň Parména zlatá Strom č. 8 Jabloň Parména zlatá Strom č. 13 Jabloň - Míšeňské Strom č. 15 Jabloň Ananasová reneta Strom č. 19 Jabloň Předobrá Strom č. 20 Jabloň Čistecké lahůdkové Strom č. 22 Hrušeň Kolmarská zlatá Strom č. 23 Jabloň Punčové Strom č. 30 Jabloň Šampaňská reneta

6 Strom č. 31 Jabloň- Hornolužická muškátová reneta ) Příloha č. 2 - Celý plánek školní zahrady Úvod Má osobní motivace psát tuto práci vychází především z přesvědčení, že tato práce bude užitečná a smysluplná, dokáže přinést něco nového a vzbudit pozornost o téma, o které se málokdo zajímá. Také skutečnost, že jsem studentem Česko-anglického gymnázia značně přispěla k mému zájmu o tuto tématiku. Cílem této seminární práce je zařadit stromy ze zahrady Česko-anglického gymnázia do databáze starých krajových odrůd. Tyto odrůdy byly původní na území České Republiky, ale v současnosti jsou na pokraji zapomenutí. Ukázalo se, že některé ze stromů ve školní zahradě mezi krajové odrůdy patří a proto je cíl této práce je do databáze dostat. K dosažení tohoto cíle jsem stromy rozlišil a určil, a poté vytvořil plánek školní zahrady, který vnese přehlednost a systém do uspořádání celého areálu. V první kapitole bych chtěl seznámit čtenáře s budovou Česko-anglického gymnázia, s podrobnou historií celého areálu včetně zahrady. V následující kapitole už bych se zaměřil výhradně na školní zahradu, nejprve na všeobecné údaje o zahradě jako celku, poté budu rozebírat a analyzovat jednotlivé odrůdy stromů, poskytovat informace a tvořit o nich ucelený obraz. V třetí kapitole se pokusím přiblížit průběh označování stromů, zdokumentovat mé postupy při rozpoznávání a určování stromů a optimálně seznámit čtenáře se svými výsledky. 6

7 1. Historie školy v Třebízského ulici v Suchém Vrbném 1.1 Historické pozadí vzniku budovy Budova současného Česko-anglického gymnázia byla postavena v době druhé světové války z popudu německých obyvatel, kteří chtěli vybudovat německou obecnou školu v Suchém Vrbném. Před druhou světovou válkou byl přibližně každý devatenáctý občan v Suchém Vrbném německé národnosti, tudíž němečtí obyvatelé zde tvořili poměrně početnou menšinu. Vzájemné soužití bylo relativně bezproblémové a ani jedna strana se necítila být nijak výrazně diskriminována. Ale s rostoucím politickým a sociálním napětím v tehdejším Československu se samozřejmě i zde začala německá menšina hlásit ozývat a angažovat se ve vnitropolitických záležitostech obce. V dubnu 1 roku 1939 v obci vznikla místní organizace NSDAP 2, která se velmi urputně domáhala politického vlivu na chod obce. Jeden z cílů této strany byl vybudovat státní německou obecnou školu v Suchém Vrbném dubna 1940 byl tento záměr posvěcen ministerstvem školství a národní osvěty a byla ustanovena komise, jež měla zvolit vhodné místo pro stavbu školy 4. Komise shledala jako nejvhodnější pozemek Jana Kaisera a Vojtěcha Erharta u Tylovy ulice (dnešní ulice Jaroslava Ježka). Dne 27. dubna ale dorazil obecnímu zastupitelství přípis z úřadu českobudějovického Oberlandrata s požadavkem, aby obec podstoupila pozemek č. k. 1645/5 pro stavbu německé školy. 1 Zakládající schůze strany se konala Zdroj: Státní okresní archiv v Třeboni, kronika obce Suché Vrbné, kniha 2 ( ) snímek 167, dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosve&id=560 ; cit NSDAP-National-sozialistische deutsche Arbeitspartei; totalitní strana, která vládla v nacistickém Německu. 3 Do té doby musely německé děti docházet do české školy anebo do vzdálené školy v Českých Budějovicích, což Němci vnímali negativně. Zdroj: Pamětní kniha Suché Vrbné; dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1kessuf&id=601 4 Komisionální řízení se konalo k vyhlédnutí vhodného pozemku pro německou obecnou školu dle zmíněného výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne

8 Tento požadavek byl českým zastupitelstvím zamítnut, protože tento pozemek byl určen pro stavbu české měšťanské školy. Dne 7. května proběhlo hlasování o prodeji školního pozemku, v němž zvítězil názor neprodávat v poměru 20/1 56. Nicméně Němci dále usilovali o stavbu německé obecné školy, a když bylo 29. července rozpuštěno obecní zastupitelstvo a správou obce byl pověřen Josef Filetz jakožto vládní komisař, tak se podařilo uzavřít kupní smlouvu na č. k. 1645/5 mezi obcí Suché Vrbné a Protektorátem Čechy a Morava. 7 Samotná kupní smlouva byla uzavřena 10. února 1941 a pozemek č. k. 1645/5 byl určen k výstavbě velké školní budovy 8. V srpnu 1941 byl vyhotoven projekt, který počítal s velkou přízemní budovou, jež měla východní a západní křídlo pravoúhle na sebe navazující do tvaru písmena L října 1941 se sešla komise, aby posoudila a doporučila ke schválení stavební návrhy a už 25. října 1941 byly tyto stavební návrhy přijaty okresním úřadem a stavba mohla začít 9. Stavební práce započaly v listopadu roku 1941 a skončily začátkem října S ohledem na úspěšné kolaudační řízení, které proběhlo 7. října 1943, byl udělen souhlas okresním hejtmanem k užívání budovy, platný od 1. listopadu Tato stavba stojí v mírně pozměněné podobě do dneška, ale k původním dvěma křídlům přibyla přístavba, což znamená, že místo původního písmena L tvoří stavba spíše písmeno U! Původní funkce budovy avšak zůstala zachována, namísto obecné německé školy zde od roku 1992 sídlí Česko-anglické gymnázium. 5 Zdroj: Státní okresní archiv v Třeboni, kronika obce Suché Vrbné, kniha 2 ( ) snímek 191, dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosve&id=560 ; cit Zdroj: DTTO, kniha 2, snímek , dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosve&id=560 ; cit K schválení prodeje obecním úřadem došlo Zdroj: Státní okresní archiv Třeboň; kronika obce Suché Vrbné, kniha 2, snímek 201, dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosve&id=560 ; cit Zdroj: Státní okresní archiv České Budějovice, Okresní úřad České Budějovice, karton 799, signatura VII/7. 9 Plány na výstavbu školy byly schváleny Zemským úřadem a ministerstvem práce a národní osvěty již dříve. 8

9 2. Historie školní zahrady ČAG Historie školní zahrady ČAG už tak přehledná není, protože založení zahrady zřejmě nebylo nijak významná událost, prioritou bylo postavit školní budovu a z tohoto důvodu není historie školní zahrady nijak zdokumentována. Je zde více možností, jak mohla tato zahrada vzniknout. Stáří stromů se pohybuje mezi lety 10, což by odpovídalo výsadbám ovocných stromků, které byly prováděny v 50. letech 11 dobrovolníky 12, nebo obecními brigádami. Ze sčítání ovocných stromů z vyplývá, že v soudobém Suchém Vrbném bylo celkem 7766 ovocných stromů, 13 ale ovocné sady měly podle výměry pouze 49 arů. To znamená, že v této době zde nebyl žádný sad, jenž by měl více než hektar a z tohoto důvodu nemohla být zahrada ČAG v polovině 50. let sadem, protože výměra této zahrady je 2985 m 2. Z výše zmíněných důvodů se dá předpokládat, že část zahrady vznikla náletem, ale nejpravděpodobnější se jeví vysazení těchto stromů během veřejných brigád. 2.1 Analýza a průzkum současného stavu zahrady V současnosti školní zahrada obsahuje 43 stromů 14 převážně ovocných s několika výjimkami 15. Na grafu je zřetelně vidět že sad je tvořen z více druhů ovocných stromů, které jsou uspořádány v řadách. Byly zde vysázeny také lípy, které tvoří vstupní alej okolo cesty do školní budovy. Současný stav stromů je odpovídající jejich stáří, některé stromy nemají už plody, což ztížilo určování těchto odrůd. 10 Toto tvrzení není zcela přesné; nejpřesněji by se toto tvrzení mohlo určit spočítáním letokruhů, ale tato metoda není proveditelná října 1953 usnesla se ORV zakoupiti 60 ovocných stromků k další výsadbě kolem potoka. Zdroj: Pamětní kniha Suché Vrbné, snímek 103; dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosvf&id=561 ; cit Zdroj: Pamětní kniha Suché Vrbné, snímek 120, poděkování učiteli Václavu Veselému, dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosvf&id=561, cit Zde přikládám podrobnější rozpis tohoto průzkumu; Zdroj: Pamětní kniha Suché Vrbné, snímek ,dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosvf&id=561 ; cit

10 V mé práci se zabývám pouze přední stranou zahrady, což je oplocená zahrada situovaná kolem vstupu do budovy. Nepočetné osamělé keře a skupinky stromů vzniklé náletem ve své práci nezohledňuji. 15 Stromy v zahradě, které nepatří mezi stromy ovocné, nejsou v práci určovány, ani klasifikovány. 2.2 Graf rozložení druhů stromů ve školní zahradě 16 Rozložení školní zahrady Jabloně Švestky Hrušně Třešně Lípy 9 % 12 % 35 % 21 % 23 % 3. Seznam a popis krajových odrůd stromů ve školní zahradě ČAG. 17 Každý strom ve školní zahradě má přidělené číslo, podle kterého je možné určitý strom zařadit do seznamu stromů, fotografie stromů s čísly je možné dohledat v přílohách. Parména zlatá (strom č. 5; č. 8) /Jabloň/ Parména zlatá je odrůda s poněkud nevyjasněným původem. Má se za to, že vznikla ve Francii. 18 Dle některé literatury se tato odrůda s největší pravděpodobností pěstovala už ve středověku. Její stromy rostou bujně, ke stáru v růstu polevují. Vytváří velké kulovité koruny. Parména zlatá je odolná proti mrazům, avšak náročnější na půdu. Trpí strupovitostí a často i rakovinou. Nemá ráda přemokřené půdy a uzavřené mrazové polohy. Do plodnosti nastupuje pravidelně velmi brzy, plodí pak hojně, ale méně pravidelně. Plody jsou středně velké, hladké, tupě kuželovitého tvaru, někdy tvaru kulatšího. Téměř vždy bývá tvar plodů pravidelný a souměrný. Základní barva plodu je ve zralosti zlatožlutá, na osluněných místech překrytá 16 Z grafu je zřejmé, že jde o ovocný sad, lípy zde slouží pouze jako alej. 17 Stromy v této kapitole patří mezi staré, krajové odrůdy, které jsou dnes částečně zapomenuty. 18 Stát původu je nejasný, nicméně dle Informačního systému EVIGEZ (Informační systém EVIdence GEnetických Zdrojů rostlin) je původ této odrůdy ve Velké Británii, pro tuto teorii svědčí názvy této odrůdy jako např.: 10

11 King of the Pippins, Golden Winter Pearmain, George, Hampshire Yellow a Jones Southampton Pippins. červenými pruhy. Chuť plodů je sladce navinulá, se silným renetovitým nádechem. Sklízí se na počátku či v polovině září. 10 Čistecké lahůdkové (strom č. 20) /Jabloň/ Ač se to podle jména odrůdy nezdá, má Čistecké lahůdkové původ až v Kanadě 11. Přibližně v roce 1860 ji vyšlechtil pan Woolverton z Grimbsy v Ontariu. V Čechách pak byla objevena její mutace, která se začala šířit právě pod jménem Čistecké lahůdkové. Odrůda má ráda úrodné půdy, je odolná vůči mrazu. Při kvalitní a dostatečně vlhké půdě prosperuje Čistecké i ve vyšších polohách. Vyznačuje se středně bujným růstem. Jablka jsou střední nebo větší velikosti. Nezralé se zelenavou, ve zralosti pak se žlutou základní barvou, kterou z větší či menší části překrývá růžovočervená či nahnědle červenavá barva. Sklízí se v druhé polovině září, k jídlu dozrává následující měsíc. Jako opylovač se k Čisteckému hodí například odrůda Jonathan. Samo Čistecké platí za dobrého opylovače. Odrůda je ale velmi náchylná ke strupovitosti. Můžeme v podstatě říci, že silně strupovité plody patří k typickým rysům této odrůdy. 12 Punčové (strom č. 23) /Jabloň/ Odrůda Punčové nemá příliš vyjasněný původ. Hojně se pěstovala v severních Čechách v Polabí v okolí Lovosic či Děčína. Bylo známé také pod jménem Hedvábče. Odrůda roste v mládí bujně. Tvoří velké, rozložité a často velmi zahuštěné koruny. Punčové není nijak zvlášť náročná odrůda. Nejvíce jí však vyhovují vlhčí půdy středních poloh. Je odolná proti mrazu. Avšak obzvláště v některých letech dosti silně trpí strupovitostí a někdy padlím. Do plodnosti nastupuje celkem brzy, ale plodnost je co do množství spíše průměrná. Plody jsou menší či středně velké. Mají obvykle pravidelný, ploše kulovitý tvar. Bývají mírně žebernaté (od kalichu). Základní barvu mají zprvu žlutozelenou, poté slámově žlutou. I později ale mohou být trochu nazelenalé, zvláště u kalichu nebo v okolí stopky. Sklízí se obvykle na konci září až na počátku října. Do konzumní zralosti vstupuje v listopadu. Při dobrém uskladnění vydrží i do února následujícího roku. Pro Punčové jsou vhodnými opylovači odrůdy Coxova reneta či 10 PARMÉNA ZLATÁ. HAUPT, Vladimír. PROGRAM STARÉ A KRAJOVÉ ODRŮDY OVOCNÝCH STROMŮ [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Uvádí se ale také Československo. 12 HAUPT, Vladimír. JABLONĚ: ČISTECKÉ LAHŮDKOVÉ. PROGRAM STARÉ A KRAJOVÉ ODRŮDY OVOCNÝCH STROMŮ [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 Parména zlatá. Sama odrůda je dobrým opylovačem. Hornolužická muškátová reneta (strom č. 31) /Jabloň/ Synonymum pro tuto odrůdu je Lužická muškátová reneta. Tato odrůda pochází z území bývalého Československa, podle názvu z jižní Moravy. Strom je středního vzrůstu, daří se mu ve vyšších polohách. Je silně odolná proti strupovitosti, padlím však trpí silně. Plody jsou střední velikosti, kulovité, oranžově červeně mramorované a žíhané, sladce navinulé, velmi dobré chuti. Konzumuje se od listopadu do března, jinde se uvádí, že vydrží do prosince Seznam a popis odrůd stromů v zahradě ČAG, které nepatří mezi odrůdy krajové. Míšeňské (strom č. 13) 23 /Jabloň/ Tato odrůda pochází z Německa a je známá pod více jmény, synonyma Edelborsdorfer, Borsdorfer, Edler Winterborsdorfer, Leipziger Renette, Weißer Winterborsdorfer jsou jen některé příklady. Strom je spíše středně velkého vzrůstu, s dlouhým a tenkým kmenem. Z mládí roste bujně, tvoří polokulovité až kulovité koruny a nemívá vedoucí větev. Plody mají zvláštní sladko-kyselou chuť s údajně vínovou příchutí 24. Ovoce je ale nutno nechat dozrát, jinak plody brzo vadnou a ztrácejí chuť. Odrůda se vyskytuje v Evropě už od středověku, snese sušší i vlhčí podmínky a je odolná proti škůdcům. Šampaňská reneta (strom č. 30) /Jabloň/ Původ této odrůdy není zcela zřejmý. Nejpravděpodobnější státy původu jsou Německo a Francie. Odrůda je menšího vzrůstu, tvoří košatou korunu, má listy velmi pravidelného tvaru a dlouhý, nerovný kmen, který je jen velmi málo rozvětven. Růst středně silný, plodí brzy a poměrně pravidelně. Kvete dlouho, je dobrý opylovač. Nehodí se do všech podmínek, nevydrží v příliš horkém prostředí, avšak je mrazuodolná. 22 LOKOČ, Radim. Krajové odrůdy východních Čech. In: Studie regionální tradice ovocných dřevin a zpracování a užití ovoce[online] [cit ]. 23 ENGELBRECHT, TH. DEUTSCHLANDS APFELSORTEN. In: BUND-Lemgo Obstsortendatenbank: Edelborsdorfer [online]. 3.vyd. Braunschweig: Friedrich Vieweg, 1889 [cit ]. Dostupné z:

13 Unsere besten deutschen Obstsorten: 52 Sorten in naturgetreuer Darstellung mit beschreibendem Text. In: BUND-Lemgo Obstsortendatenbank: Edelborsdorfer [online]. 6. vyd. Wiesbaden: Verlag Rud. Bechtold & Comp., 1929 [cit ]. Dostupné z: Kolmarská zlatá (strom č. 22) /Hruška/ Původ této odrůdy je Belgie. Strom této odrůdy roste mírněji a do výše, později mírně poklesává. Plodit začíná brzy, plodí v chomáčcích. Tvoří hustou, dosti rozvětvenou korunu nevzhledného tvaru. Listy jsou menší, kulovitého tvaru. Není příliš náročná, snáší i vyšší polohy, avšak musí být teplé. Plody jsou střední velikosti, tečkované, s typicky hruškovitým tvarem. Sklízí se v říjnu, zraje v listopadu a vydrží do ledna, výjimečně do března. 25 Předobrá (strom č. 19) /Jabloň/ Plody střední (průměrně 140g). Tvar plodů je kuželovitý, nesouměrný a základní barva plodů je zelenožlutá, doplňková barva je slabě načervenalá a skořicová, plody mají líčko a tečky. Dužnina je měkká a řídká, chuť plodu je výborná, - sladce a příjemně navinulá, kořenitá a výrazná. Plody z horších stanovišť bývají natrpklé. Vhodná hlavně do optimálních vlhkostních podmínek - vyžaduje půdy bohaté živinami s optimální kyselostí. Z mládí strom roste bujně, tvoří vzpřímené jehlancovité koruny. Dřevo je středně odolné proti škůdcům i mrazu, pružné udrží i bohatší úrodu. Strom kvete středně pozdě a je dobrý opylovač. Odrůda se sklízí počátkem října. Ananasová reneta (strom č. 26) 26 /Jabloň/ Tato odrůda pochází z Nizozemska. Strom tvoří jehlanovitou korunu, vyzrálé plody jsou zelenožluté, tečkované a velmi chutné. Jablko jsou menší velikosti, válcovitého tvaru. Plodnost začíná velmi záhy po výsadbě a je každým druhým rokem velmi hojná. Vhodná odrůda na zákrsky + výborný oplozovač jiných odrůd. Vyžaduje hlubokou půdu, v suché půdě se jí nedaří, potřebuje polohu chráněnou před větry. K jejím špatným vlastnostem patří náchylnost k rakovině, trpí padlím a je hojně vyhledávána škůdci. Křížením této odrůdy s kanadskou renetou a gdanským hranáčem vznikla známější odrůda jménem Sudetská reneta

14 KOŠNER, Jindřich. PlantsData. EKOLOGICKÉ CENTRUM MELUZÍNA RCAB. Archivní odrůdy ovoce: Archivní odrůdy jabloní, hrušní a třešní [online]. EC Meluzína RCAB, 1998 [cit ]. Dostupné z: 26 VANĚK, Josef. Lidová pomologie: 1OO jablek. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury, KAMENICKÝ, Ing. Dr Karel, Ing. Karel KOHOUT a Ing. Josef KRUTINA. Atlas tržních odrůd ovoce. 3. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, Tvorba cedulí a proces označování stromků. 5.1 Tvorba plánku školní zahrady Plánek byl vytvořen v základním běžně dostupném programu Malování. Vyobrazuje školní zahradu s ptačí perspektivy a jsou zde označené, číslované stromy, ke kterým je přiřazena tabulka s jejich názvy. Stromy jsou odděleny čísly, ale i barvou. Pro lepší orientaci zde přiložím zmenšený model plánku. Celý plánek bude v přílohách. 5.2 Zmenšený model plánku školní zahrady Protože každý strom má své číslo, je možné každý určitý strom snadno dohledat v prostorách zahrady. Toto je zejména podstatné pro vyhledávání starých a krajových odrůd, které není možné odlišit od normálních stromů pouhým okem. Tyto odrůdy jsou proto vyznačeny černým písmem. Názvy druhů stromů jsou latinsky, ale všechny jsou známé a také jsou vyjmenované v grafu v 2. kapitole. 14

15 5.3 Vytváření cedulek pro stromy Cedulky jsou vytvořeny jako nákres. Dá se z nich vyčíst jméno stromu (Jabloň, Švestka.) a odrůda, jež je psána pod tímto údajem (Předobrá..) Cedulky mají změněný formát a jsou zalaminovány v laminátu pro lepší výdrž. Jsou načrtnuty v programu Word, pomocí potřebné otvory jsou vytvořeny pomocí děrovačky a připevněny pomocí lana na strom. Náhled cedulky:: Takto bude vypadat cedulka na daném stromě. Je možné dvojí připevněný cedulek ke stromům, první možnost je připojit je na ceduli zabořenou v zemi. Tato varianta by byla využitelná v případě samostatně stojících stromů, což by v případě naší zahrady taky šlo využít, ale vhodnější bude zvolit variantu číslo 2, a to připevnit cedulky na stromy samotné pomocí provázku. Takže z důvodu blízkého posazení stromů k sobě budou ve většině případů použity vázané cedulky. 15

16 Závěr Jak jsem už nastínil v úvodu, tato seminární práce si klade za svůj cíl seznámit čtenáře s krajovými odrůdami, které dnes jsou už mizející. Stromy, jež do této kategorie spadají, budou zařazeny do příslušné databáze, a tím se rozšíří poznání o výskytu těchto stromů. To byl první cíl určit, označit a systémově uspořádat stromy ve školní zahradě Česko anglického gymnázia. Další cíl je rozšířit povědomí o těchto odrůdách, protože tyto odrůdy se mohou nacházet na kohokoliv pozemku a byla by škoda, kdyby takovéto stromy byly pokáceny, protože je poté těžké je znovu vysadit. Aby krajové odrůdy mezi ostatními stromy byly snadno dohledatelné a klasifikovatelné, na těchto stromech jsou cedulky, které zřetelně poskytnou základní informace o daném stromu. Pro nalezení cedulek je vypracován plánek, který určí rozložení stromů v zahradě. V přílohách jsou dohledatelné fotky stromů, které právě mezi krajové odrůdy patří. Jako další zdroj pro určení stromů, může čtenář využít mého seznamu literatury, zejména pak webových stránek v něm uvedených. Bohužel pro úplnost této práce, stromy budou příští rok znovu pomologicky přezkoumány a některé chybějící doplněny. Z tohoto důvodu se tato práce může v budoucnu měnit. 16

17 SEZNAM LITERATURY: KOŠNER, Jindřich. PlantsData. EKOLOGICKÉ CENTRUM MELUZÍNA RCAB. Archivní odrůdy ovoce: Archivní odrůdy jabloní, hrušní a třešní [online]. EC Meluzína RCAB, 1998 Dostupné z: Vaněk J. Lidová pomologie II 100 hrušek 1. vydání. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury (Josef Vaněk), ISBN neuvedeno. Vaněk J. Lidová pomologie I 100 jablek 1. vydání. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury (Josef Vaněk), ISBN neuvedeno. KAMENICKÝ, Ing. Dr. Karel, Ing. Karel KOHOUT a Ing. Josef KRUTINA. Atlas tržních odrůd ovoce. 3. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1957 Unsere besten deutschen Obstsorten: 52 Sorten in naturgetreuer Darstellung mit beschreibendem Text. In: BUND-Lemgo Obstsortendatenbank: Edelborsdorfer 6. vyd. Wiesbaden: Verlag Rud. Bechtold & Comp., 1929 Dostupné z: ENGELBRECHT, TH. DEUTSCHLANDS APFELSORTEN. In: BUND-Lemgo Obstsortendatenbank: Edelborsdorfer [online]. 3.vyd. Braunschweig: Friedrich Vieweg, Dostupné z: LOKOČ, Radim. Krajové odrůdy východních Čech. In: Studie regionální tradice ovocných dřevin a zpracování a užití ovoce[online] [cit ]. HAUPT, Vladimír. JABLONĚ: ČISTECKÉ LAHŮDKOVÉ. PROGRAM STARÉ A KRAJOVÉ ODRŮDY OVOCNÝCH STROMŮ [online] Dostupné z: Pamětní kniha SuchéVrbné, snímek 103; dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosvf&id=561 Státní okresní archiv v Třeboni, kronika obce Suché Vrbné, kniha 2 ( ) snímek 191, dostupné na webu: https://digi.ceskearchivy.cz/da?menu=3&lang=cs&doctree=1keosve&id=560 Státní okresní archiv České Budějovice, Okresní úřad České Budějovice, karton 799, signatura VII/7. 17

18

19 1. Příloha č. 1 fotografie stromů 1.) Strom č. 1 Třešeň

20 2. Strom č. 2 Třešeň

21 3. Strom č. 3 - Švestka

22 4. Strom č. 4 Švestka

23 Strom č. 5 Jabloň Parména zlatá 5. Strom č. 6 Jabloň

24 6. Strom č. 7 Švestka

25

26 Strom č. 8 Jabloň Parména zlatá

27 Strom č. 9 Třešeň

28 10. Strom č. 10 Švestka

29 11. Strom č. 11 Třešeň

30 Strom č. 12 Třešeň

31 Strom č. 13 Jabloň - Míšeňské

32 Strom č. 14 Strom č. 14 Jabloň

33 Strom č. 15 Strom č. 15 Jabloň Ananasová reneta

34 tato zkrácená verze neobsahuje obrázky stromů č ) Příloha č. 2 - Celý plánek školní zahrady

35 Strom č. 17

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti.

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. FLORINA Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. Vlastnosti stromu: Intenzita růstu je v mladém věku velmi silná, později silná. Vytváří velké a poměrně husté koruny. Vlastnosti plodu:

Více

Slivoně. Doba sklizně: od poloviny do konce září Vhodná do teplých a středních oblastí. Žlutá chutná dužnina. Tmavě modrý, oválný plod.

Slivoně. Doba sklizně: od poloviny do konce září Vhodná do teplých a středních oblastí. Žlutá chutná dužnina. Tmavě modrý, oválný plod. Althanova Slivoně Doba sklizně: 2/2 srpna (vydrží 2 týdny na stromě) Renklóda Cizosprašná renklóda nenáročná na stanoviště. Plody jsou velké, kulaté, mají fialově načervenalou barvu. Dužnina je pevná,

Více

Zásadně nemíchejte jablka s hruškama :-)

Zásadně nemíchejte jablka s hruškama :-) Zásadně nemíchejte jablka s hruškama :-) 2014 Hodí se do polních a domácích sadů. Plod je střední až velký, tupě kuželovitý s hladkou, lesklou, silnou slupkou. Základní barvu má zelenou z větší části pokrytou

Více

Meruňky BERGERON DARINA

Meruňky BERGERON DARINA Meruňky BERGERON Růst: středně bujný Zrání: 6 dní po odrůdě Velkopavlovická Plod: Je střední velikosti. Slupka je oranžově žlutá se světle červeným líčkem. Povrch plodu je matný. Dužnina je pevná, rozplývavá,

Více

DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost GALA Skupina Využití Plod Zralost

DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost GALA Skupina Využití Plod Zralost DISCOVERY Skupina: letní Využití: přímý konzum Plod: středně velký až velký, ploše kulovitý, základní barva zelenožlutá, překrytá červeným rozmytým žíháním. Dužnina bílá, sladce navinulá, středně šťavnatá,

Více

DENÁR Skupina: Využití: Plod: Zralost: DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost

DENÁR Skupina: Využití: Plod: Zralost:  DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost DENÁR Plod: středně velký až velký, kuželovitý až tupě kuželovitý, pravidelný. Barva svítivě jasně žlutá. Dužnina nažloutlá, jemné konzistence, značně šťavnatá, mírně aromatická. Zralost: sklizňová v září,

Více

VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jabloň lesní Jabloň lesní Malus sylvestris Mill. Strom nebo keř asi 5-10 m vysoký,

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Jabloně JULIA Původ: Růst: Kvetení: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: DISCOVERY Růst: Kvetení: Opylovače: Plodnost: Zrání: Plod:

Jabloně JULIA Původ: Růst: Kvetení: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: DISCOVERY Růst: Kvetení: Opylovače: Plodnost: Zrání: Plod: Jabloně JULIA ovocnářský v Holovousích. až silný Kvetení: rané Plodnost: vysoká a pravidelná Zrání: na přelomu července a srpna Plod: Je střední velikosti (kolem 131 g). Dužnina je krémově žlutá, jemná,

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_OMOO_ZZ_789_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Dříve velmi oblíbená odrůda Ontario (září 2011) Údaje o projektu název projektu: Záchranné mapování ovocných

Více

BIOD0802_OMOO_ZZ_w.doc

BIOD0802_OMOO_ZZ_w.doc OCHRANA BIODIVERZITY str.1 Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska číslo projektu: 03060208 1. Údaje o žádající organizaci organizace:

Více

Jak poznáte, kdy jsou jablíčka zralá aneb S trháním ani nespěchejte, ani neotálejte

Jak poznáte, kdy jsou jablíčka zralá aneb S trháním ani nespěchejte, ani neotálejte Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Jak poznáte, kdy jsou jablíčka zralá aneb S trháním ani nespěchejte, ani neotálejte Jak poznáte, kdy jsou jablíčka zralá aneb S trháním ani

Více

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//805 Inventář archivní pomůcka č. 9013 NAD č. 805 Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou 1919-1927 Zpracoval:

Více

Rukopis nalezený v Akkonu P. Coelho

Rukopis nalezený v Akkonu P. Coelho Pane, zázrak vezdejší dej nám dnes. Tak jako na vrchol hory vedou různé cesty, mnoha cestami můžeme dosáhnout i svého cíle. Dej ať poznáme tu jedinou, kterou má smysl se dát tu, kde se projevuje láska.

Více

Třešně BURLAT KAREŠOVA

Třešně BURLAT KAREŠOVA Třešně BURLAT KAREŠOVA Růst: velmi bujný, později středně bujný Opylovači: Karešova, Kaštánka a Van Plodnost: raná, středně vysoká a Zrání: 2. třešňový týden, stejnoměrné Plod: Polochrupka. Plod je velký,

Více

Jabloně JULIA ZITA. Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Jabloně JULIA ZITA. Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích Jabloně JULIA ovocnářský v Holovousích až silný Kvetení: rané Plodnost: vysoká a pravidelná Zrání: na přelomu července a srpna Plod: Je střední velikosti (kolem 130 g). Dužnina je krémově žlutá, jemná,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 27 Ovocné dřeviny Ing.

Více

Jabloně. Angold. Bohemia. Daria. Denár. Discovery

Jabloně. Angold. Bohemia. Daria. Denár. Discovery Angold Jabloně Doba sklizně: 2/2 září - zač. října Plody jsou velké, kulovité až kulovitě kuželovité, pravidelné; slupka je hladká, lesklá, středně tlustá, zelenavě žlutá, žíhaná jasně červenou krycí barvou.

Více

Višeň obecná. VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Višeň obecná. VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Višeň obecná VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Višeň obecná Prunus census L. Strom menšího vzrůstu nebo častěji hustý

Více

Metodika stanovení záchranných sortimentů ovocných odrůd

Metodika stanovení záchranných sortimentů ovocných odrůd Metodika stanovení záchranných sortimentů ovocných odrůd str. 1 CERTIFIKOVANÁ METODIKA VÚKOZ,v.v.i. č. 8/2014-050, Certifikace 2014 Autoři: Ing. Martin Lípa*, Ing. Stanislav Boček, Ph.D.**, Ing. Adam Baroš***

Více

Třešně ADÉLKA Původ: Růst: Kvetení: Opylovači: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: . BURLAT Růst: Kvetení: Opylovači: Plodnost: Zrání: Plod:

Třešně ADÉLKA Původ: Růst: Kvetení: Opylovači: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: . BURLAT Růst: Kvetení: Opylovači: Plodnost: Zrání: Plod: Třešně ADÉLKA Kvetení: velmi rané, cizosprašná Opylovači: Lapins, Rivan Plodnost: raná, středně vysoká a pravidelná Zrání: 1. třešňový týden, 2 dny po odrůdě Rivan, stejnoměrné Plod: Srdcovka. Plod je

Více

POMOLOGIE - JABLONĚ I N G. L U K Á Š Z Í K A

POMOLOGIE - JABLONĚ I N G. L U K Á Š Z Í K A POMOLOGIE - JABLONĚ I N G. L U K Á Š Z Í K A POMOLOGICKÉ ZNAKY POMOLOGICKÉ ZNAKY Barva základní + krycí Způsob nanesení krycí barvy (žíhání, rozmývání, ) Povrch slupky: ojínění, mastnota, lenticely, rzivost

Více

VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Třešeň ptačí Třešeň ptačí Prunus avium (L.) Moench. Strom středně velký, opadavý,

Více

Seznam ovocných dřevin prostokořených

Seznam ovocných dřevin prostokořených ŠKOLNÍ STATEK MĚLNÍK DOBROVSKÉHO 1777 ZAHRADNICKÉ CENTRUM Seznam ovocných dřevin prostokořených t : 724 883 171 150 Kč 150 Kč 150 Kč PRŮSVITNÉ LETNÍ jabloň letní Doba sklizně: polovině července Skladovatelnost:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 15 Modřín Ing. Hana

Více

POPISY ODR D ROZMNOŽOVANÝCH VE STUPNI CAC FENIX

POPISY ODR D ROZMNOŽOVANÝCH VE STUPNI CAC FENIX POPISY ODR D ROZMNOŽOVANÝCH VE STUPNI CAC FENIX Vlastnosti stromu: Vzr stnost stromu je st ední až silná, typ rozv tvený, habitus rozložitý. Koruna bývá zahuš ována st edn dlouhými, slab kolénkatými letorosty,

Více

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Obecná pomologie. Ing. Stanislav Boček, Ph.D.

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Obecná pomologie. Ing. Stanislav Boček, Ph.D. Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 Obecná pomologie Ing. Stanislav Boček, Ph.D. ZF MZLU v Brně Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním

Více

Rostliny na jaře VY_12_INOVACE_PRV.123.07

Rostliny na jaře VY_12_INOVACE_PRV.123.07 Rostliny na jaře VY_12_INOVACE_PRV.123.07 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma:Rostliny na jaře Podtéma: části rostlinného těla, jarní květiny, stromy na jaře a jejich

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK10_OMOO_ZZ_704_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje *Květ Kozačky štutgartské - archivní odrůdy objevené ve Žďáru u Ostrova Údaje o projektu název projektu:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 17 Dub Ing. Hana Márová

Více

OCHRANA BIODIVERZITY. Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska. Závěrečná zpráva o projektu. číslo projektu:

OCHRANA BIODIVERZITY. Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska. Závěrečná zpráva o projektu. číslo projektu: BIOD_OMOO_1003_ZZ_w.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Závěrečná zpráva o projektu Národní program ČSOP Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska číslo projektu: 111005 * Odrůda jabloně

Více

SPECIÁLNÍ POMOLOGIE SLIVONÍ

SPECIÁLNÍ POMOLOGIE SLIVONÍ Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 SPECIÁLNÍ POMOLOGIE SLIVONÍ Ing. Stanislav Boček, Ph.D. ZF MZLU v Brně Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) ANDREJ BACHOVSKÝ, JOSEF BALÚCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, MOST, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, TOPOLOVÁ 584, MOST 434 01

BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) ANDREJ BACHOVSKÝ, JOSEF BALÚCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, MOST, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, TOPOLOVÁ 584, MOST 434 01 STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2012 Setkání a prezentace prací studentů na ČVUT BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA) ANDREJ BACHOVSKÝ, JOSEF BALÚCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, MOST, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, TOPOLOVÁ 584,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 12 Smrk Ing. Hana Márová

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu 1. Údaje o projektu Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska Evidenční číslo smlouvy: 00595/2016-00 program: ochrana

Více

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI Jeřáb červený 175,- Kč Jeřáb černý Arónie MORAVSKÝ SLADKOPLODY NERO 175,-KČ HUGIN 90,-Kč Chutná odrůda klasických sladkoplodých jeřabin, nenáročná, vhodná i do horských poloh (až 1500 m). Plody se konzumují

Více

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje.

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. KVK08_OMOO_658_ZZ_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 29 Okrasné listnaté

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

NABÍDKA OVOCNÝCH DŘEVIN jaro 2015

NABÍDKA OVOCNÝCH DŘEVIN jaro 2015 NABÍDKA OVOCNÝCH DŘEVIN jaro 2015 JABLONĚ Rozela Topaz Admirál Opal OVOCNÉ DŘEVINY zimní červené, rezistentní vůči strupovitosti, nenáročná na pěstování, chuť je navinule sladká, šťavnatá, aromatická zimní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 16 Ostatní jehličnany

Více

Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech

Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech Odhady sklizně ovoce (bez jahod) k 15.6.2013, které byly zpracovány Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) Brno, ukazují, že

Více

POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY

POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY V současné době platná legislativa již nerozděluje školkařské výpěstky do kategorií podle tvarů tak jak tomu bylo v minulosti (např. Výpěstky bez korunky a Výpěstky s korunkou)

Více

Název materiálu: Růžovité

Název materiálu: Růžovité Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí Jeřáb ptačí Sorbus Aucuparia L. Strom menšího vzrůstu s rovným kmenem,

Více

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Katalpa Trubačovitá (Catalpa bignonioides)

Katalpa Trubačovitá (Catalpa bignonioides) Katalpa Trubačovitá (Catalpa bignonioides) Popis : Katalpy jsou si vzájemně velice podobné růstem, listy i květy. Jsou zpravidla nepřehlédnutelné, exotické, majestátní a dlouhověké. Obvykle dorůstají výšky

Více

V celé ČR bylo vysazeno 6910 stromů. Námi 36 stromů a 3 keře.

V celé ČR bylo vysazeno 6910 stromů. Námi 36 stromů a 3 keře. Sady v minulosti vždy poskytovaly životní podmínky pro rozmanité druhy rostlin a živočichů. Proto má smysl zakládat tzv. extenzivní sady a pěstovat ovocné stromy tradičním způsobem, ověřeným po mnoho generací.

Více

Projekt aleje. Podél polní cesty vedoucí z Těškovic k bývalému kamenolomu. Vypracoval: Ing. Václav Klapetek

Projekt aleje. Podél polní cesty vedoucí z Těškovic k bývalému kamenolomu. Vypracoval: Ing. Václav Klapetek Projekt aleje Podél polní cesty vedoucí z Těškovic k bývalému kamenolomu Vypracoval: Ing. Václav Klapetek Datum: 7. 4. 2012 Vypracoval: Ing. Václav Klapetek Projekt aleje z Těškovic k bývalému kamenolomu

Více

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč Rozlévaná vína Müller Thurgau - Modrý sklep 0,2 l. 38 Kč je to kříženec odrůd Ryzlink rýnský x Sylvánské zelené. Víno je zelenkavě žluté barvy s typickým muškátovým až broskvovým buketem, nižší kyselinkou,

Více

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Datem založení firmy Dufek je rok 2003, avšak v rodině se vinaří již více než 100 let. Filozofií rodinného vinařství je motto: Všechno se podřizuje kvalitě. Od jarních

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska. Dana Kindlmannová

Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska. Dana Kindlmannová Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska Dana Kindlmannová Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Je obecně prospěšná společnost, která sdružuje veřejný, soukromý a neziskový sektor. Působí na území

Více

Identifikační údaje: Katastrální území: Pozemky parc. č.: 3350/11 Celková současná výměra: 0,68 ha. Zámecká, Na Štěpnici

Identifikační údaje: Katastrální území: Pozemky parc. č.: 3350/11 Celková současná výměra: 0,68 ha. Zámecká, Na Štěpnici 16. Štěpnice Zámek ve Frýdku byl kdysi zeměpanským hradem, který založila těšínská knížata v polovině 14. století k ochraně zemské hranice s Moravou a obchodní cesty z Moravy vedoucí tehdy ve směru Příbor

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 21 Buk Ing. Hana Márová

Více

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ 09/2016 OBSAH LOKALIZACE... 2 ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN... 2 PŘÍLOHY... 4 A) INVENTARIZAČNÍ TABULKY... 4 B) FOTODOKUMENTACE... 9 C) SITUČNÍ ZÁKRES DŘEVIN...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 20 Akát Ing. Hana Márová

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 25 Topol Ing. Hana Márová

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

RŮST A VÝVOJ OVOCNÝCH DŘEVIND

RŮST A VÝVOJ OVOCNÝCH DŘEVIND Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 RŮST A VÝVOJ OVOCNÝCH DŘEVIND Velký životní cyklus Stanislav Boček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU,

Více

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy 1924-1948 EL NAD č.: 1187 102 I. Vývoj původce archivního fondu Mimořádná ustavující valná hromada spolku zahradnicko-štěpařského o utvoření Společenstva zahradníků-pěstitelů

Více

Rostliny v lese VY_12_INOVACE_PRV.123.12

Rostliny v lese VY_12_INOVACE_PRV.123.12 Rostliny v lese VY_12_INOVACE_PRV.123.12 Mgr.Charlotta Kurcová říjen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Rostliny v lese Podtéma: lesní keře a plody, rostliny se kterými se nejčastěji setkáváme

Více

Závěrečná zpráva projektu číslo: Rozvoj odborného programu v roce 2014

Závěrečná zpráva projektu číslo: Rozvoj odborného programu v roce 2014 BIODG_gfp_1404_ZZ_191402-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva projektu číslo: 191402 Rozvoj odborného programu v roce 2014 Zpracoval: Ing. Martin Lípa, Lidická 1252/22, Ostrov 363 01 Úvod Rok 2014 byl ve znamení

Více

Bellamira GABROVSKÁ. Haganta

Bellamira GABROVSKÁ. Haganta Bellamira Vlastnosti stromu: Roste středně silně, vznikla křížením Čačanská najbolja x Mirabelka nancyská. Vlastnosti plodu: Velkoplodá, 18 g vážící,pozdně dozrávající mirabelka, Aromatické plody jsou

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

BIOD_OMOO_1404_ZZ_ www.doc str. 1. Závěrečná zpráva o projektu. Záchrana lučních sadů v pozemkovém spolku Meluzína

BIOD_OMOO_1404_ZZ_ www.doc str. 1. Závěrečná zpráva o projektu. Záchrana lučních sadů v pozemkovém spolku Meluzína BIOD_OMOO_1404_ZZ_141435-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Záchrana lučních sadů v pozemkovém spolku Meluzína číslo projektu: 141435 1. Údaje o organizaci,

Více

Templářské sklepy ČEJKOVICE

Templářské sklepy ČEJKOVICE Templářské sklepy ČEJKOVICE Ryzlink rýnský 2005 Cena: CZK 105 cena / karton: CZK 628 Harmonické víno světlé žlutozelené barvy s příjemnou plnou chutí, výraznější kyselinou a květinovým aroma, které přechází

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 22 Javor Ing. Hana Márová

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

Živá příroda rostliny

Živá příroda rostliny 1. Rozděl rostliny podle typu stonku: Živá příroda rostliny ( bříza, cibule, slunečnice, jedle, jabloň, blatouch, modřín, jilm, netřesk, hrušeň, pšenice, pýr) byliny dřeviny 2. Správně přiřaď: stonek koruna

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin http://biom.cz/index.shtml?x=940486 Rozdělení podle vytrvalosti Jednoleté Energetické obiloviny Čiroky Kukuřičná sláma Konopí seté Laskavec Amaranthus

Více

podzim plný barev PODZIM ZIMA Po letních tropických vedrech Borůvky nejen do nádob Podzimní asijské hořce Italská panna cotta s borůvkami

podzim plný barev PODZIM ZIMA Po letních tropických vedrech Borůvky nejen do nádob Podzimní asijské hořce Italská panna cotta s borůvkami Vydání 2/2015 Ing. Dušan Horák HORÁKOVY ŠKOLKY Bystřice pod Hostýnem PODZIM ZIMA Borůvky nejen do nádob Podzimní asijské hořce Italská panna cotta s borůvkami Po letních tropických vedrech podzim plný

Více

Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině

Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině projekt OP RLZ: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou

Více

05. Park u kina Petra Bezruče

05. Park u kina Petra Bezruče 05. Park u kina Petra Bezruče Přestavba Frýdku-Místku probíhala od roku 1963. Prvními obytnými soubory byla sídliště Riviera I a II a Bezručovo. Nárůst počtu obyvatel v této lokalitě vyžadoval i nové objekty

Více

POŽADAVKY OVOCNÝCH DRUHŮ NA KLIMATICKÉ FAKTORY

POŽADAVKY OVOCNÝCH DRUHŮ NA KLIMATICKÉ FAKTORY POŽADAVKY OVOCNÝCH DRUHŮ NA KLIMATICKÉ FAKTORY JABLONĚ Svými nároky na klimatické podmínky jabloně patří mezi velmi plastické ovocné druhy. Tato plasticita je dána širokým sortimentem pěstovaných odrůd

Více

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka Moravské zemské víno Muller Thurgau - Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Víno se světlou barvou a zelenožlutým odstínem, muškátovou vůni s ovocnými odstíny kopřivy a broskve,

Více

Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska

Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska KVK09_OMOO_ZZ_D773_w str. 1 název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska Evidenční číslo smlouvy: D 773/2009 program:

Více

ODRŮDY KU PROSPĚCHU KARLOVARSKÉ. Martin Lípa IČO

ODRŮDY KU PROSPĚCHU KARLOVARSKÉ. Martin Lípa IČO 2017 OVOCNÉ ODRŮDY KU PROSPĚCHU OVOCNÁŘSKÉ OBLASTI KARLOVARSKÉ Martin Lípa IČO 75309181 Nástin podnebních, půdních a zemědělsko-výrobních poměrů: 10/X. OVOCNÁŘSKÁ OBLAST KARLOVARSKÁ. Soudní okresy: Aš,

Více

Masarykovo gymnázium,

Masarykovo gymnázium, Masarykovo gymnázium, SOŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín Jméno autora Třída Název práce Seminární/ maturitní práce Vedoucí práce: Titul, jméno 2017 Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracoval/a samostatně

Více

Fla. Flair je velmi raná odrůda s výbornou chutí, velmi vhodná pro přímý prodej, nebo pro kratší distribuční cesty.

Fla. Flair je velmi raná odrůda s výbornou chutí, velmi vhodná pro přímý prodej, nebo pro kratší distribuční cesty. DUBEN 2017 Fla Flair je velmi raná odrůda s výbornou chutí, velmi vhodná pro přímý prodej, nebo pro kratší distribuční cesty. tolerantní k většině kořenových chorob a padlí pokračuje v růstu i při chladném

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20)

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) VNĚJŠÍ DESKY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) Jméno a příjmení autora (16) Místo vytvoření práce a rok dokončení práce (16) VNITŘNÍ STRANA (z estetických důvodů se začíná číslovat až

Více

Jablka Jadernička moravská Strýmka Citrónové zimní Panenské české

Jablka Jadernička moravská Strýmka Citrónové zimní Panenské české 1 Jablka Jadernička moravská Strýmka Citrónové zimní Panenské české Česká národní odrůda. Plody jsou menší, červené, kulovité až kuželovité, dužnina je někdy zrůžovělá. Chuť je sladce navinulá, typicky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 11 Rozpoznávání dřevin

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 26 Ostatní roztroušeně

Více

* D2 Rychlost růstu. Větvení - postavení hlavních větví vůči vertikále kmene (obr. 2)

* D2 Rychlost růstu. Větvení - postavení hlavních větví vůči vertikále kmene (obr. 2) Klasifikátor okrasných jabloní (W93) (ing. Součková, VÚKOZ Průhonice, 2002) *D1 Obrys koruny (viz obr. 1) Hodnotí se v době vegetačního klidu koncem zimy nebo časně na jaře široce vejčitý ( Wintergold

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.13 Růžovité - byliny, keře, stromy - obsahují vonné oleje /vůně květů/ - pětičetné, oboupohlavné, květní obaly rozdělené na kalich a korunu - střídavé listy s palisty - plod nažka /zdužnatělá

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list: Ovocnictví školkařství (shrnutí učiva)

www.zlinskedumy.cz Pracovní list: Ovocnictví školkařství (shrnutí učiva) Pracovní list: Ovocnictví školkařství (shrnutí učiva) Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736

Více

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jasan ztepilý Jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. Strom vysoký s přímým kmenem, s řídkou,

Více

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Borovice lesní Borovice lesní, sosna Pinus silvestris L. Strom středních rozměrů, vždyzelený,

Více

Inventarizace ovocných dřevin

Inventarizace ovocných dřevin Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 Inventarizace ovocných dřevin Ing. Stanislav Boček, Ph.D. ZF MZLU v Brně Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 30 Okrasné jehličnaté

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ovoce 2016 ovoce 2016 ovoce

ovoce 2016 ovoce 2016 ovoce ovoce ovoce æ odrůdy odrůdy ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD přehled odrůd ovoce 1 à Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, Národní odrůdový úřad, Brno

Více

VY_52_INOVACE_79 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_79 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_79 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jedle bělokorá Jedle bělokorá - Abies alba Miller Strom velkých rozměrů, vždyzelený

Více