ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice"

Transkript

1 ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou rosického občasníku žáků ZŠ Rosice Vydáno dne k oslavě výročí 80ti let od stavby základní školy v Rosicích

2 Dějiny stavby školy První škola v Rosicích byla zřízena v roce 1781 pro Rosice, Synčany, Seslávky, Brčekoly a Bor. Byla v tvz. Rathausu, snad č.p Nad vchodem do staré školní budovy (bývalá škola u kostela ) jest letopočet V tomto roce byla tato budova vystavěna. Není tedy budova příliš stará. Proč v čase poměrně krátkém bylo nutno stavěti budovu novou? Stará budova byla stavěna pro okamžitou potřebu. Ti, kteří o stavbě rozhodovali, jednali s úzkostlivou šetrností a nepamatovali na možné rozšíření a rozvoj školy v budoucnosti. Stará budova měla v přízemí jednu třídu a v prvním patře dvě třídy. I školní zahrada zůstala malá, neboť byla promeškána vhodná příležitost koupiti kus sousední zahrady. Rovněž pro dvorek byla ponechána malá plocha. S hospodářským rozvojem obce, k němuž přispěl cukrovar, cihelna, místní dráha, přibývalo ve školní obci více a více žáků, takže třídy již nedostačovaly (rok 1891). Obecní zastupitelstvo opatřilo zatímní místnost v domku čís. 39 v Rosicích, ale místnost byla zcela nedostatečná, malá. Okresní školní rada nařídila 2. ledna 1895, aby místní školní rada podnikla buď stavbu nové školy, nebo aspoň přístavbu. Místní školní rada žádala odklad z důvodů finančních a bylo jí vyhověno. Po r nastala v úsilí okr. škol. rady o novou školu přestávka. Nová výzva byla dána v roce 1907, ale místní škol. rada prohlásila, že pomýšleti na stavbu nové školní budovy jest za nepříznivých finančních poměrů obce nemožné a i zbytečné. Místní škol. radou byla tedy navrhnuta přístavba. (Finanční poměry obce ovšem nijak kritické nebyly.) Počátek první světové války zatlačil otázku stavby školní budovy do pozadí. V roce 1916 okr. škol. rada opět vyzvala místní škol. radu ke stavbě nové školy, ale ta se usnesla požádati, by s přípravami ke stavbě posečkáno býti mohlo až po skončení války. Po válce se však zhoršily poměry na škole tím, že ve školním roce 1920/1 dostoupil počet žáků čtvrté třídy na 90. Situace byla řešena pouze hledáním náhradních prostor. V srpnu 1921 se stal předsedou okresního školního výboru Karel Šprongl, který prohlásil, že chce poznati z vlastního názoru školy ve svěřeném okresu. A také skutečně hned druhý den 30. září 1921 přijel do Rosic, aby si prohlédl zdejší školu. Již na místě samém netajil se údivem a nelibostí nad tím, že v tak velké obci je škola v tak ubohém stavu. Ten čas úřadovala již nová místní školní rada a na 2

3 schůzi 6. listopadu 1921 byla poprvé pronesena myšlenka: Bude nutno pomýšleti na stavbu nové školy. Promluvil tak člen Václav Slavík, rolník ze Seslávek. Byl získán pozemek vedle obecní kolny podle propočtu stav. Döllera z Chrasti 86 arů od Rudolfa Mikana a Čeňka Dvořáka (od druhého jmenovaného po delších sporech - požadoval velké finanční vyrovnání a schylovalo se i k vyvlastnění). Plány a výpočty stavby provedl projektant Döller, pozemek vyměřil geometr Vinc. Jičínský z Chrudimi. V dubnu 1925 byl vyhlášen konkurz na stavbu nové školy. Z 12ti nabídek místní školní rada vybrala nabídku fy Kratochvíl a Veselý z Pardubic a zadala stavbu školy. S přípravnými pracemi bylo začato 27. května Učitelský sbor chtěl, aby událost tak významná jako je zahájení stavby veřejné školy, utkvěla žákům v paměti do budoucích let. K tomu účelu byla zvolena forma slavnostní. V 9 hodin vyšel průvod školních dětí ze staré školy. Vpředu byla nesena státní vlajka, za ní kráčeli hoši s ozdobeným pracovním nářadím: motykami, rýči, lopatami, kolečka opletena kvítím. Na staveništi očekávali již průvod pozvaní hosté i občanstvo. Stavba šestitřídní obecné školy v Rosicích. 3

4 Peníze jsou nejenom základ státu, ale i základ stavby, a proto nahlédněte, za kolik se stavělo před lety Pozn.: Texty psané obyčejným řezem písma jsou doslovnou citací z kronik. 4

5 Někdy ani dobrý úmysl nestačí a lidé, kteří nevěří, se najdou vždy a všude. Zde si můžete přečíst o nelehkém boji místní školní rady s lichými tvrzeními a pomluvami. Škola byla sice slavnostně otevřena, ale pod dojmem těchto událostí bylo otevření oslaveno až dodatečně. Dne 8. listopadu 1926 bylo vyučování v nové škole zahájeno. Aby však přece dostalo se příznivcům školy aspoň částečného uznání, uspořádal učitelský sbor dne 15. listopadu 1926 besídku. Při této slavnosti poděkovali žáci a žákyně předsedovi místní školní rady, místní školní radě, starostovi obce Rosic Josefu Kacafírkovi, starostovi obce Syčan J. Modráčkovi i členům obou zastupitelstev případnými proslovy. Nato žáci jednotlivých tříd přednesli básně, předvedli tělocvičné cviky a zazpívali národní písně. Doslovem řídícího učitele a státními hymnami byla besídka ukončena. 5

6 Budova zdárně stojí a začíná žít svým vlastním životem. Její osudy nám postupně zaznamenalo několik školních kronikářů. Můžete si najít svůj rok a podívat se, co školu trápilo nebo naopak, co nového přibylo uvnitř i vně. 1928/1929 Do vyučování rušivě zasáhla neobyčejně krutá zima (mrazy od -20 C do -32 C). V době třeskutých mrazů vyčerpala se zásoba paliva: za necelé 4 týdny spálilo se 100 metrických centů koksu, neboť bylo nutno někdy topiti i po celou noc, aby nezamrzly trubky vodovodu a ústředního topení. Nové zásoby koksu nedocházely, proto bylo vyučování přerušeno na 1 týden. 1939/1940 Přes naléhavou potřebu nedošlo z rozpočtových důvodů k obnově malby učeben a chodeb ani v tomto roce. O hlavních prázdninách dala však místní školní rada prostranství před průčelím školy a dole před vnějším schodištěm vycementovati. Vzhled budovy tím značně získal a prostranství před školou bude nyní možno udržovati v bezvadné čistotě. Přitom je také odstraněno zatékání dešťové vody do základů budovy, což se při chatrné dlažbě při zdi stále opakovalo. 1940/1941 Během letošní tuhé zimy byly na potrubí ústředního topení a vodovodu způsobeny dosti značné škody mrazem. Škody to byly ve značné míře zaviněny tím, že od 1. února nebylo možno budovu vytápěti ústředním topením pro naprostý nedostatek koksu. Učebny musely býti vytápěny nouzově pilinovými kamny po více jak 3 měsíce. O hlavních prázdninách byly provedeny opravy krytiny a žlabů, jež nesnesly dalšího odkladu. K malbě vnitřku budovy z rozpočtových důvodů letos opět nedošlo. 1941/1942 Význačnějších oprav ve školní budově a v jejím zařízení provedeno nebylo. Ve smyslu výnosu o.š.v. v Chrudimi/ č z byl ze školní budovy odstraněn český nápis Obecná škola pro hochy a dívky. 1942/1943 O hlavních prázdninách byly všechny školní místnosti a chodby kromě zimní tělocvičny vybíleny nákladem K a na jaře opravena střecha poškozená silnými větry. 1944/1945 Vánoční prázdniny 44/45, jež byly původně stanoveny od do , byly nejprve prodlouženy do a pak pro nedostatek paliva byly prodlouženy na neurčito. Tyto mimořádně dlouhé prázdniny trvaly až do 3. dubna toho roku. V době mimořádného prázdna byly žactvu dávány jednou v týdnu domácí úkoly k vypracování. V té době došlo také k obsazení zdejší školy německým vojskem. Stalo se tak dne 4. února t. r. Před příchodem německého vojska musela býti školní budova úplně vyklizena. Školní nábytek a pomůcky byly ve spěchu odklizeny na školní půdu a do sklepa. Po příchodu vojska musel býti vyklizen i sklep, kde byla pak instalována vojenská kuchyně. Školní agendu vyřizoval správce školy v zasedací síni obecního úřadu, kam přestěhoval úřední knihy, spisy, psací stůl a skříň. Domácí úkoly žactvu byly dávány ve staré škole, kde byla pro ten účel uvolněna jedna místnost. Dlužno podotknouti, že při vyklizování školní budovy a v době jejího obsazení došlo k značnému poškození pomůcek a nábytku a vnitřních částí budovy. Ve škole bylo umístněno až 150 mužů. Současně s obsazením školní budovy německou výcvikovou setninou došlo k obsazení místního cukrovaru a obou cihelen tzv. Armeegerätepark GGo zásobárnou německé armády v síle asi 150 mužů. V obou případech šlo o útvary, které v důsledku mocné jarní ofenzívy Rudé armády ustupovaly ze Slovenska a do Krakova. Obsazení školy zmíněnou výcvikovou setninou trvalo až do 6

7 29. března t. r. Po odchodu této setniny byla škola ihned zajištěna vojenským útvarem AGP GGo, který dal část materiálu (asanační prostředky) převésti ze stodol do místní tělocvičny, Aby bylo možno dne 4. dubna zahájit pravidelné vyučování, jednal správce školy s velitelstvím AGP GGo o uvolnění potřebných místností ve školní budově. Po delším jednání bylo pro vyučování uvolněno celé první poschodí školy. Dík rychlé a obětavé pomoci místních žen byla celá školní budova ve 3 dnech řádně vyčištěna a vymyta, takže 4. dubna bylo možno zahájiti pravidelné vyučování ve všech 3 třídách. Přízemí školy a 1. třída v prvním poschodí byla nadále obsazena vojskem, m.j. též tzv. Vlasovci. Květen 1945 Dne 9. května v 6 hodin ráno opouští německá posádka zdejší obec a téhož dne kolem 11. hodiny dopolední přijíždí první automobil Rudé armády s kulometčíky, bouřlivě pozdravován obyvatelstvem naší obce. Vyučování na zdejší škole bylo vlivem těchto velikých událostí od 7. května přerušeno a zahájeno opět až 26. května. 1945/1946 Poněvadž dnem byla pro malý počet žactva dočasně uzavřena Obecná škola v Brčekolech, bylo podle výnosu Okresního školního výboru v Chrudimi 6 dětí této školy přijato do zdejší školy. V tomto měsíci (duben 1946) byly opraveny střechy na školní budově, které byly jen nouzově opraveny po výbuchu v dubnu Náklad vyžádal si částky Kčs. Pořízena nová cementová pumpa ke školní studni za Kčs, aby škola nezůstala bez pitné vody, když nefunguje vodovod, což se v posledním čase často stává. 1946/1947 Ve schůzi místní školní rady ze dne za účasti zástupců místních národních výborů, korporací a politických stran z přiškolených obcí bylo usneseno zakoupiti pro školu v roce 1947 rozhlasové zařízení s rozvodem do tříd a v příštím roce promítací zařízení na úzký film. Celkový náklad asi Kčs bude uhrazen veřejnou sbírkou, příspěvky korporací a politických stran, zbytek rozpočtovou položkou obecní a svépomocí školy. Bude podána žádost o subvenci na koupi projektoru ústavu pro film a diapozitiv ministerstva školství. Tím se dostane naší škole moderních učebních pomůcek, které rozšiřují a prohlubují vzdělání žactva a kterých naše škola tak citelně postrádá. 1947/1948 V dubnu byla na školní budově opravena střecha nákladem Kčs. 1948/1949 Ministerstvo školství, věd a umění udělilo škole podporu Kčs na tělovýchovné nářadí, z níž zakoupeno: 2 švédské žebříky (za Kčs), 6 tyčí na skok (192 Kčs), 1 lano na přetahování (340 Kčs), 1 švédská lavička ( Kčs), 1 švihadlo (21 Kčs), 1 kožený pešek (55 Kčs), 1 gumový míč s plstí (78 Kčs). Školní rozhlas zaveden do mateřské školy, aby děti mohly poslouchat pořady školského rozhlasu pro ně vysílané. Náklad Kčs. Natřeny tabule ve všech třídách náklad Kčs. Proveden nátěr plechu na štítě školní budovy a balkonu. Opravena školní rozhlasová ústředna. Byla opatřena páčkovým přepínačem na jednotlivé reproduktory ve třídách, takže provoz jednoho z nich neruší nyní vyučování v ostatních třídách. Náklad Kčs. 1949/1950 Koncem prosince 1949 zřídil místní národní výbor ve školní budově z bývalé páté třídy svatební síň, kde se budou od uzavírat sňatky podle nového zákona o právu rodinném. Ředitel školy Augustin Bachtík ustanoven matrikářem pro matriční obvod Rosice Synčany Brčekoly a v úřadovně uloženy nové matriky 7

8 Na školní budově umístěny štíty s nápisy: Národní škola, Mateřská škola s malým státním znakem podle nového školského zákona číslo 95/48 Sb., kterým byly školy od postátněny. 1950/1951 Společnou činností organizací Honební spolek v Rosicích, Rochlovo loutkové divadlo, Sdružení rodičů a přátel školy, Hasičský sbor a patron bylo pro školu získáno ,70 Kčs. Z tohoto fondu škola koupila promítací přístroj a promítací plátno stříbrné. Vzhledem k tomu, že cena byla vyšší než naspořené prostředky, byla doplacena z peněz za školní sběr. Z příspěvků občanstva při vydávání potravinových lístků zřízena ve školní budově telefonní stanice nákladem cca Kčs. 1951/1952 Od 1. října 1951 zavedeno vyvařování pro 70 dětí. Děti dostávají přesnídávku, oběd a svačinu. Děti, které se stravují ve škole, zůstávají stále v budově. Vedoucí družiny na škole ustanoven nebyl a tuto funkci zastávají učitelé. Školní kuchyně zřízena z místnosti v přízemí, vybavena nádobím v ceně Kčs, elektrickým sporákem v ceně Kčs, elektrickou přípojkou v ceně Kčs. Ze třídy v přízemí vybudována jídelna a doplněna lavicemi v ceně Kčs. Budova jest ve velmi špatném stavu. Opravy pokračují velmi pomalu. V tomto školním roce byla vymalována druhá a třetí třída, jídelna, školní kuchyně a olejem natřeny sokly zdí v těchto místnostech nákladem Kčs. Aby se mohlo v zimě pravidelně vyučovati, bylo předěláno již nevyhovující ústřední topení a provedeny opravy na něm. Topení bylo rozděleno do dvou okruhů a vytápěny hlavně třídy. Opravu provedl školský referent Karel Jandík zdarma za pomoci ředitele školy. Potřebný materiál k opravě topení dodaly Instalační závody v Pardubicích za Kčs. Ředitel školy brigádně natřel rezavý plot okolo školní budovy. Dokonalá úprava dvorku nenastala, poněvadž MNV (místní národní výbor) nesehnal potřebné pletivo na oddělení dvorku od zahrady. 1952/1953 Během roku byl pořízen malý sporák a umístěn v noclehárně dětí. Ve školní kuchyni byl postaven velký šestiplátový sporák nákladem Kčs. Technická komise ONV (okresní národní výbor) zjistila závady v záchodech a na vodovodním zařízení a odhadla nejnutnější opravy na Kčs. 1953/1954 Byla postavena kůlna za tělocvičnou brigádní prací rodiny ředitele školy. 1954/1955 Ve školní budově byl opraven kotel ústředního topení nákladem 2.805,44 Kčs. Oprava jest prozatímní. KNV (krajský národní výbor) žádán o generální opravu celého ústředního topení. Prohlídka o nutnosti opravy byla provedena s. Horákem z KNV. Svatební síň byla přemístěna do budovy MNV a místnost upravena pro první třídu. Na školní dvůr pořízena nová vrata a branka. 1956/1957 V tomto roce bylo provedeno mnoho oprav. Byla natřena všecka venkovní okna v čelní straně budovy. V akci Z zřízena rekonstrukce ústředního topení nákladem Kčs. Bylo vyměněno všechno rozvodné parní a kondenzační potrubí. V prvním poschodí dána nová topná tělesa; starých použito k vytápění klozetů. Pod budovou a do tělocvičny vybudován tunel pro rozvodné potrubí. Do všech tříd byla zavedena voda, umyvadla; okolí umyvadla ve třídách vykachlíčkováno. 1959/1960 V důsledku významného usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Československa z dubna 1959 O těsném spojení školy se životem a o dalším rozvoji 8

9 výchovy a vzdělání v ČSR dochází v naší obci k významné historické události. Rozhodnutím rady okresního národního výboru ze dne 15. července 1959 číslo 8302/59 byla zdejší národní škola přeměněna s účinností od 1. září 1959 na úplnou osmiletou střední školu. Toto významné opatření je přijímáno s velikým uznáním a vděčností širokou veřejností nejen v Rosicích, ale i sousedních obcích. Pro nově zřízenou osmiletku byl školským odborem ONV v Chrudimi stanoven také nový školní obvod, do něhož patří nyní tyto obce: Brčekoly, Rosice, Řestoky, Synčany a Zájezdec. Z Řestok a Zájezdce budou zdejší školu navštěvovati děti od šesté třídy. Ještě během července a srpna musela být zajištěna a proveden některá opatření, aby škola mohla 1. září zahájit práci. Prvním opatřením bylo zrušení služebního bytu pro ředitele školy, z jehož dvou pokojů byly po menších úpravách zřízeny dvě menší učebny. Poněvadž ve školní budově byla současně umístěna mateřská škola s kuchyní a družina mládeže, bylo nutno první třídu umístiti mimo školní budovu do té doby, než se bude moci mateřská škola s kuchyní a družina mládeže přestěhovati do místností v bývalém zámku, které se k tomuto účelu upravovaly. Na tuto přechodnou dobu se zařídila jedna učebna v obecním domu č.p. 95 v blízkosti školy z místnosti, která je určena pro zařízení školní dílny. Pro práci v dílnách se zatím používalo pracovny v suterénu školní budovy. Toto provizorní řešení trvalo až do 15. května 1960, kdy jak mateřská škola, tak i družina mládeže se přemístily do nově adaptovaných místností v bývalém zámku. Byly instalovány konstrukce pro šplh a pro kruhy v tělocvičně. Vybavení školy bylo doplněno předně nábytkem a pomůckami z uzavřených jednotřídních škol v Brčekolech, Dvakačovicích a Horce. Z těchto škol bylo získáno 42 kovových lavic, 3 tabule, 3 katedry, 2 skříně, obrazy, mapy a další pomůcky a drobné nářadí do dílny. Během září dostala škola dalších 54 lavic objednaných školským odborem v Chrudimi, takže až na jednu učebnu byly ve všech třídách kovové skládací lavice. Během školního roku byly škole dodány 16 ks pracovních stolů do třídy, která bude sloužit jako učebna pro přírodní vědy a kreslení, 12 pracovních stolů do dílny. Dále byla vybavena tělocvična 4 žíněnkami, konstrukcemi pro šplh a kruhy, 4 švédskými lavičkami, kozou, soupravou stojanů pro skok vysoký, 2 odrazovými můstky a míči pro kopanou, házenou a košíkovou. Dále opatřeno 6 kovových stojanů pro odkládání jízdních kol přespolních žáků v ceně Kčs. 1960/1961 Počátkem letošního školního roku vstupuje v platnost opatření strany a vlády o bezplatném poskytování učebnic a školních potřeb všem žákům. V suterénu, který z větší části slouží jako úkryt CO (civilní obrana), byla z hygienických důvodů vyměněna cihlová dlažba za betonovou. Dřevěný tyčkový plot na severovýchodní straně školní budovy byl v délce 80 m nahrazen drátěným pletivem. Byly provedeny drobnější opravy vodoinstalační. 1961/1962 Byly provedeny drobné opravy vodovodu včetně čerpadla na vodu. Zakoupeno ruční čerpadlo na vodu do kotelny, kde občas prosakuje spodní voda. 1962/1963 V tomto školním roce byly ve školní budově pouze práce související s odstraňováním závad na vodovodním a parovodním zařízení způsobených dlouhotrvajícími silnými mrazy v době prodloužených pololetních prázdnin. Bylo nutno nahradit 5 popraskaných klozetových mís, vodovodní roury prasklé mrazem a vyměnit některé splachovače. 1964/1965 V ředitelně byla odstraněna kuchyňská kamna, opravena omítka a podlaha a ustavena násypná kamna. 9

10 1966/1967 Na školní zahradě opraven spadlý zděný taras v délce 50 metrů, před školní budovou natřen drátěný plot v délce 95 metrů. Tento nátěr plotu provedl bezplatně ředitel školy o hlavních prázdninách. 1967/1968 Během školního roku byla na škole provedena tato větší údržba. V prosinci a lednu provedena oprava parketové podlahy v tělocvičně nákladem Kčs, od listopadu se započalo s nátěrem vnějších oken na školní budově a tělocvičně. Natěračské práce prováděl OKP v Poličce nákladem Kčs. V únoru a březnu byl proveden nátěr vnitřních oken a dveří v celé budově a tělocvičně v celkové hodnotě Kčs. O hlavních prázdninách byly ve 4 učebnách prvního poschodí opatřeny podlahy novou krytinou a to ve 3 učebnách gumovými čtverci 70x70 a v jedné učebně krytinou z PVC. Tyto práce byly pořízeny za Kčs. 1968/1969 V roce 1969 byl škole dodán nový kotel ústředního parního topení, který objednal pro zdejší školu okresní národní výbor v Chrudimi. Jde o typ VSB 1V s výhřevnou plochou 21 m 2 v ceně Kčs. Demontáž vyřazeného kotle a montáž nového kotle prováděl od 14. srpna 1968 Okresní podnik místního průmyslu v Chrudimi nákladem Kčs. Pro nový kotel byl opatřen pásový dopravník pro nakládání paliva. Zároveň bylo zamontováno v kotelně automatické čerpadlo na prosakující spodní vodu. O hlavních prázdninách 1969 byly vymalovány 3 učebny v přízemí, 2 učebny v prvním poschodí a malá sborovna. 1969/1970 V měsíci červnu 1970 byla do 6 učeben a obou sboroven zavěšena nová osvětlovací tělesa, celkem 44 ks nákladem Kčs. 1970/1971 Přestože je školní budova prostorná, máme značné potíže s umísťováním potřebných kabinetů, místnost pro LŠU, dílny, PO, laboratoře. Pomáháme si tím, že ve zrušených třídách zřizujeme prozatímní kabinety (zeměpis, věcné nauky, školní učebnice a pomůcky). 1971/1972 V tomto školním roce se nám podařilo, že jsme odstranily potíže týkající se přeplněných kabinetů. Z uvolněné třídy v přízemí byl zřízen kabinet pro zeměpis (mapy) a pro obrazy prvního a pátého ročníku. V téže třídě byly soustředěny všechny školní potřeby a učebnice (s. Jahelková). V příštím školním roce se počítá s tím, že horní kabinet (malá sborovna) bude přeměněn na kabinet pro fyzikální pomůcky. Úspěšně pokračuje úprava devátého ročníku pro vyučování fyzice a chemii. Rovněž osmý ročník bude sloužit pro výuku Hv a Vv vybavením příslušným nábytkem. Všechny tyto adaptace provádí s. Seidel v době po vyučování. 1972/1973 Za pedagogické pomoci s. uč. Seidela kolektiv žáků devátého ročníku upravil a vyzdobil svoji třídu tak, že v příštích letech bude sloužit k výuce hudební výchovy, výtvarné výchovy a sborovému zpěvu. Rovněž z iniciativy s. uč. Seidela bude osmá třída upravena pro výuku fyziky a laboratorní práce. 1979/1980 V době od října do konce roku 1979 byly na školní budově uskutečněny rozsáhlé opravy střechy a svodů dešťové vody. Práce klempířské a pokrývačské dosáhly nákladu Kčs. 21. prosince 1979 probíhalo na území objektu ZDŠ (základní devítiletá škola) a úřadovně MNV řízení k výběru staveniště pro umístění plánovaného přístavku ZDŠ. 10

11 S vlastní přístavbou budovy se uvažuje v roce Přítomní v závěrečné zprávě vyjádřili souhlas s vybraným místem. 1983/ listopadu proběhlo na MNV v Rosicích významné jednání vedené MNV se zástupci místních závodů o pomoci těchto organizací škole při přístavbě pavilonu ZŠ v roce 1984 až Jednání se zúčastnil ředitel školy, zástupci VČC (Východočeské cihelny), VČP (Východočeské plynárny) a místního JZD (Jednotné zemědělské družstvo) a projevili zájem a pochopení pro akci a všichni podle svých možností přislíbili maximální pomoc této výstavbě. Jedná se o pomoc ve formě dopravy, poskytování mechanizace a též ve formě stálých brigádníků, zejména zedníků. 1984/1985 S příchodem jara začaly práce na přístavbě školy, která je budována v akci Z. Zatím jsou prováděny zemní práce a základy. 1985/1986 V letošním školním roce byla provedena hrubá stavba, brzké mrazy na podzim zbrzdily přístavbu, je opožděna. Počítá se s odstraněním skluzu na podzim v roce Na stavbě se podílejí brigádníci z řad rodičů, občanů a pracovníci patronátních závodů. 1986/1987 Přístavba školy se sice chýlí k dokončení, ale otevřeno k předpokládanému 1.9. nebude. Počítá se až k Na přístavbě se podílí řada rodičů, na prázdniny je zajištěna úklidová četa z řad maminek, která bude vždy řízena jedním pedagogickým pracovníkem každé pondělí v měsíci červenci a srpnu. 1987/1988 Dne byl dán do provozu nový školní pavilon budovaný v akci Z v hodnotě??? mil. Kčs (autor zápisu v kronice bohužel nedoplnil konkrétní částku). Na výstavbě podíl mají občané, rodiče a při dokončovacích pracech vydatně pomáhali pedagogičtí pracovníci, správní zaměstnanci a pracovníci ŠJ. V novém pavilonu jsou 2 učebny, kabinety, ředitelna, sociální zařízení, školní kuchyně s jídelnou a dílny. Nový pavilon je vytápěn plynem. Stará budova je ještě na pevná paliva. Je plánována rekonstrukce topení, která proběhne v prázdninovém období. 1990/1991 V tělocvičně byla instalována hrazda. 1992/1993 Byla opravena podlaha v tělocvičně. O prázdninách se budou malovat chodby ve staré i nové budově. Školský úřad zakoupil barevnou televizi s videem, radiomagnetofon věž a kopírku Toshiba. Zavedena pitná voda do přístavby. 1993/1994 V červnu se začalo s opravou stropu v tělocvičně. 1994/1995 Dokončena oprava elektrické instalace, oprava stropu a vymalování v tělocvičně. Po vichřici byla na staré i nové budově provedena důkladnější oprava střech. 1995/

12 Škola dostala přiděleny finance na zakoupení druhého počítače. Z rozpočtu OÚ (okresní úřad) budou zakoupeny lavice pro žáky IX. třídy. (Od školního roku 1996/1997 povinná školní docházka 9 let absolvovaných na ZŠ. Změna z desetileté povinné školní docházky 8 let na ZŠ + 2 roky povinně na vyšším stupni vzdělávání.) Byla rekonstruována tělocvična dokončeno obložení stěn, obložen strop a zcela nově zhotovena podlaha nové parkety a podkladní beton. Školní družina bude přestěhována do pavilonu bývalých jeslí v mateřské škole. 1996/1997 O prázdninách byly ve staré budově zhotoveny betony ve třídách a pokryty novým PVC. Byla zadána zakázka na zatemnění jazykové posluchárny a sborovny. Zakoupeny nové lavice do VIII. třídy (zelené jednolavice ), upravena kůlna za tělocvičnou pro nářadí pěstitelství. 1998/1999 Provedena nová elektroinstalace na staré budově v hodnotě Kč. (Zkvalitnění osvětlení tříd snížením zářivek původně umístěných na stropě.) 1999/2000 Koberce pro první a druhou třídu, stolky pod počítače v hodnotě Kč. 2000/2001 V tomto školním roce probíhala rekonstrukce školního hřiště s asfaltovým povrchem pro všechny kolektivní míčové hry včetně tenisu. Bude vybudováno i doskočiště. Hodnota díla Kč. Byla vybudována příjezdová asfaltová cesta ke škole a byly zhotoveny plány na rekonstrukci sociálního zařízení ve staré budově. 2001/2002 V rámci projektu Internet do škol byla rekonstruována učebna a škola obdržela 7 počítačů v hodnotě Kč. Dále probíhala rekonstrukce školního hřiště dle finančních možností OÚ. 2002/2003 Uskutečnilo se přestěhování školní družiny do budovy školy, kde byly připraveny prostory v přízemí. 2003/2004 Během hlavních prázdnin proběhla rekonstrukce chlapeckých záchodů v hlavní budově. K umyvadlům na chlapeckém WC byla přivedena teplá voda. Ve školní jídelně došlo k nainstalování bezdotykových baterií. Na školním dvoře vzniklo dětské hřiště s dřevěnými prvky. Zde jsou také umístěny lavičky, které věnovala pro naši školu rodina Malinských z Rosic. Panu řediteli se podařilo zajistit 11 repasovaných počítačových jednotek z rakouské školy Höhere für wirtschaftliche St. Pölten, které se staly základem vybudování další počítačové učebny pro další školní rok. 2004/2005 Dále probíhala rekonstrukce WC, v hlavní budově byly přebudovány dívčí toalety. Třídy byly dále upraveny, došlo k nalepení koberců na boční stěny. 80 let není v plynutí času až tak dlouhá doba. Ovšem v délce lidského života je to velký kus cesty. Naše školní budova je za tuto dobu spojena s velkým množství lidských osudů a každý, kdo zde strávil určitý čas, by mohl vyprávět svůj příběh. Popřejme školičce hodně štěstí a pevné základy. Z kronik vyčetly, materiál zpracovaly, sepsaly a graficky upravily p. uč. Eva Malinská a Petra Brožková. 12

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK investičního záměru V 36 1.0 Stránka 1 z 7 Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro zajištění hospodárnosti. Název

Více

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Zpracoval: Ing. Jiří Šírek místostarosta města

Více

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP*

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: IČO: RED

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE PROJEKT OD MAS SVATJIŘISKÝ LES REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY červenec - srpen 2013 V Rožďalovicích dne 12. září 2013 Ve spolupráci se

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace, 323 23 Plzeň. Provozní řád. Údaje o zařízení

34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace, 323 23 Plzeň. Provozní řád. Údaje o zařízení 34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace, 323 23 Plzeň Provozní řád Údaje o zařízení adresa: Gerská 32, 323 23 Plzeň telefon: 378028801 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz IČO: 66362504 ředitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4009-25/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby bydlení čp.119 a pozemku p.č.211/20 trvalý

Více

TECHNICKÝ POPIS. Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba ZŠ I. SEKANINY 1804

TECHNICKÝ POPIS. Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba ZŠ I. SEKANINY 1804 Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÝ POPIS NÁZEV AKCE: Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

DOTAZNÍK PRO ŠKOLKU. (Vyplní správce školy ve spolupráci s měřicí skupinou)

DOTAZNÍK PRO ŠKOLKU. (Vyplní správce školy ve spolupráci s měřicí skupinou) DOTAZNÍK PRO ŠKOLKU Kód: M Š (Vyplní správce školy ve spolupráci s měřicí skupinou) Pokyny k vyplnění dotazníku (pouze jeden dotazník pro každou školku). - Bude-li od Vás požadováno, abyste napsali text

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty/ župy JEDNOTY ÚPICE za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty/ župy JEDNOTY ÚPICE za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty/ župy JEDNOTY ÚPICE za rok 2009 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4037-53/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4037-53/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4037-53/2015 O ceně nemovitých věcí, tj.: - pozemku p.č.st.37 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47m 2 - pozemku p.č.st.92/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289m 2 včetně součásti

Více

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 1. Projektu Ekoškola se účastní členové Ekotýmu (zástupci 4.-9. tříd) a žáci ZŠ Bystřice n. P., učitelé, vedení školy, školník, provozní zaměstnanci.

Více

Oborový svaz železničářů ZO OSŽ,ŽST KLADNO ul. M. Horákové 251 272 01 Kladno. Zpráva BOZP v roce 2011 v PO Kladno

Oborový svaz železničářů ZO OSŽ,ŽST KLADNO ul. M. Horákové 251 272 01 Kladno. Zpráva BOZP v roce 2011 v PO Kladno Oborový svaz železničářů ZO OSŽ,ŽST KLADNO ul. M. Horákové 251 272 01 Kladno Zpráva BOZP v roce 2011 v PO Kladno Přehled závad z prověrek BOZP roku 2011 v obvodu PO Kladno ZÁVADY Z MINULÝCH PROVĚREK (2010)

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří Výřez z katastrální mapy Příloha č. 2 Informace z KN o pozemku p. č. 133/5 zahrada Výřez z katastrální mapy Příloha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3975-98/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926m 2 včetně stavby bydlení čp.142, jež je součástí pozemku p.č.st.96, vše v obci a k.ú.choustníkovo

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Přehled provedených prací, které obec uskutečnila od roku 1990, kdy se osamostatnila

Přehled provedených prací, které obec uskutečnila od roku 1990, kdy se osamostatnila Přehled provedených prací, které obec uskutečnila od roku 1990, kdy se osamostatnila 1990 - převedení agendy a majetku obce 1991 - přemístění kanceláře OÚ z přízemí do 1. patra - úprava prostor pro přestěhování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4032-48/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4032-48/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4032-48/2015 O ceně nemovitých věcí, tj.: - pozemku p.č.st.248 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 435m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby bydlení čp.185 - pozemku p.č.160/4 zahrada

Více

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 1 Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 2 Byt 4+1 v Rabštejnské ulici 21 v Plzni Bolevci Příloha č. 3 Byt 2+1+J+H v Turistické ulici 6 v Plzni Bolevci Příloha č. 4 Byt 3+1 v Kralovické

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

upravený rozpočet 2008

upravený rozpočet 2008 Organizace: Mateřská škola Papírenská Odpovědné místo: 201 položka 5331 paragraf 3111 Hlavní Spotřeba materiálu 535,00 500 0 500 Spotřeba potravin 1 000,00 1 000 0 1 000 Spotřeba energie 1 000,00 1 070

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY K A T A L O G DŘEVOSTAVBY 2015 1 PROJEKT 101 / 3+kk 01 Zádveří: 2,75 m2 02 Koupelna+WC: 3,21 m2 zastavěná plocha: 58,6 m2 užitná plocha: 48,6 m2 obytná plocha: 42,6 m2 03 Pracovna: 9,17 m2 04 Obývací pokoj:

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE 23 Odbor majetku města Název zakázky: Stavební úpravy v bytových jednotkách č. 19 a 22 v domě č.p. 1144 na ulici Alšova v Kopřivnici o velikosti 1+1 BYT Č. 19 A)

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

Akce realizované v obci, respektive městysi Švábenice za období 2003 2014

Akce realizované v obci, respektive městysi Švábenice za období 2003 2014 Akce realizované v obci, respektive městysi Švábenice za období 2003 2014 Termíny akcí 2003 2004 Název akce, stručný popis akce Náklady obce, městyse Jiné zdroje, uvést jaké Celkové náklady Dokončení víceúčelového

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

Dokončení domu základní

Dokončení domu základní Svislé nosné konstrukce Obvodové konstrukce Stropy Střešní konstrukce Střešní krytina Vnitřní příčky Omítky vnitřní zděné Dokončení domu základní zděné, cihelné bloky 240 mm fasádní zateplovaní systém

Více

Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (vyhl. č. 499/2006 Sb) kde bude odborně vypracované BPŘ.!!!!!!HHfl!

Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (vyhl. č. 499/2006 Sb) kde bude odborně vypracované BPŘ.!!!!!!HHfl! NÁVRH PŘEMĚNY BÝVALÉHO SKLADU NA ARCHIV ADRESA : ELIŠKY MALÉ 995, PRAHA 11 OPATOV HALA: Přípravná fáze : Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (vyhl. č. 499/2006 Sb) kde bude odborně vypracované

Více

upravený rozpočet 2007

upravený rozpočet 2007 Organizace: Mateřská škola Papírenská Odpovědné místo: 201 položka 5331 paragraf 3111 Hlavní Spotřeba materiálu 400,0 500 0 500 Spotřeba potravin 900,0 1 000 0 1 000 Spotřeba energie 1 000,0 1 000 0 1

Více

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury Tabulka č. 7b) Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury (v tis. Kč) UKAZATELÉ 2006 2007 2008 2009 2010 MŠ Riegrova oprava vchodu pro děti 250 rekon.

Více

vyhlašuje veřejnou zakázku

vyhlašuje veřejnou zakázku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 1659/3, 14000 PRAHA 4, TELEFON: 261 217 206, FAX: 261 215 063 WWW.SPSGOCAR.CZ IČO: 49624059, DIČ: CZ49624059 Informace o zadavateli: vyhlašuje

Více

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Na Průhoně 4800 430 11 CHOMUTOV Zpráva o hospodaření s energiemi

Více

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com Katalog www.ovelos.com www.ovelos.com 1 800 888 016 WWW.OVELOS.COM 2 PROJEKT 101 / 3+kk PROJEKT 102 / 4+1 Garáž 01 Zádveří: 5,06 m2 02 Chodba: 18,28 m2 03 Obývací pokoj: 48,00 m2 04 Kuchyň: 10,80 m2 05

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

Obsah I. Úvod 3. II. Celkové příjmy 4 Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5

Obsah I. Úvod 3. II. Celkové příjmy 4 Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5 Obsah I. Úvod 3 II. Celkové příjmy 4 Tabulka č. 1) Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5 Tabulka č. 2) Přidělené přímé náklady ze SR dle subjektů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY V Rožďalovicích dne 2.září 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář červenec a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012-28/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012-28/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012-28/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.32 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427m 2 a stavby bydlení čp.32 stojící na pozemku p.č.st.32, oboje v KN zapsáno na LV č.688

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 031/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 031/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 031/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Znalecký posudek číslo 3188-78/06

Znalecký posudek číslo 3188-78/06 Znalecký posudek číslo 3188-78/06 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1595 s příslušenstvím Rychvald katastrální území: Rychvald okres: Karviná Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla

Více

PASPORT DOMU REVIZE EKONOMIKA DOMU. odměna za správu náklady celkem nájemné celkem zisk NÁKLADY r. 2014 výnosy 2014. NÁKLADY r.

PASPORT DOMU REVIZE EKONOMIKA DOMU. odměna za správu náklady celkem nájemné celkem zisk NÁKLADY r. 2014 výnosy 2014. NÁKLADY r. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 37 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 90 kraj Liberecký kraj číslo parcely 95 číslo bloku číslo orientační

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3919-42/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156, a pozemku

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 10. 2016 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční Ing.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ

PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ strana: 1/5 PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Obsah provozního řádu je zpracován na základě ustanovení

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 Plán oprav a investic pro daný rok je jednoletý koncepční dokument, který

Více

strana 1 Popis č. 4114/2014

strana 1 Popis č. 4114/2014 strana 1 Popis č. 4114/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1587, jehož součástí je rodinný dům č.p. 308 stojící na pozemku parc.č. st. 1587, pozemek parc.č. st. 473/1, jehož součástí je budova

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Přehled stavebního vývoje Zpracoval: Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Přehled stavebního vývoje 2 Původní podoba Sokolovny Hostivickou Sokolovnu postavila Tělocvičná jednota Sokol

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1882/2015 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 192 o výměře 231m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jivina, č.p. 39, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

Záměr nájmu bytu č. 1, 1+2, Zelenářská 21/3, Znojmo Byt určený k úpravě vlastním nákladem zájemce

Záměr nájmu bytu č. 1, 1+2, Zelenářská 21/3, Znojmo Byt určený k úpravě vlastním nákladem zájemce Záměr nájmu bytu č. 1, 1+2, Zelenářská 21/3, Znojmo Byt č. 1, 1+2, Zelenářská 21/3, Znojmo Jedná se o byt ve druhém podlaží, topení ústřední na tuhá paliva. Kuchyň 15 m 2, pokoj 1 29 m 2, pokoj 2 27 m

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Úklidové práce pro SZŠ a VOŠ Cheb příloha č. 1

Veřejná zakázka malého rozsahu Úklidové práce pro SZŠ a VOŠ Cheb příloha č. 1 Specifikace úklidových prací upravená na základě dotazů vznesených na prohlídce místa plnění veřejné zakázky dne 3. 4. 2014. Změna spočívá ve změně časového rozsahu úklidových prací ve škole, kde se prodlužuje

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.408.188 Kč vč. DPH (4.702.772 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 44.400 Kč/m2

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1599

Veřejná dražba dobrovolná A1599 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1599 Objekt bývalé ozdravovny a ZŠ Pec pod Sněžkou plocha pozemku767 m 2, plocha budovy 500 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 20.5.2009 Bod pořadu jednání: 10. 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Věc: Návrh 2. rozpočtového

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

Provozní řád pro školní rok 2016/2017. Základní škola Moravské Málkovice Moravské Málkovice 16 Vyškov

Provozní řád pro školní rok 2016/2017. Základní škola Moravské Málkovice Moravské Málkovice 16 Vyškov Provozní řád pro školní rok 2016/2017 Základní škola Moravské Málkovice Moravské Málkovice 16 Vyškov 1 682 01 Předmět vymezení Základní škola Moravské Málkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace I.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 V Písku dne: 23.07.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.08.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Z p r á v a o činnosti výboru společenství

Z p r á v a o činnosti výboru společenství Příloha č. 2 Počet listů: 6 Z p r á v a o činnosti výboru společenství Výbor společenství (dále jen "výbor SVJ") předkládá shromáždění členů společenství zprávu o činnosti od svého zvolení dne 31. října

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTU Písnice - Vrtilka OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka standard popis A) KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY základy Betonové

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více