ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice"

Transkript

1 ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou rosického občasníku žáků ZŠ Rosice Vydáno dne k oslavě výročí 80ti let od stavby základní školy v Rosicích

2 Dějiny stavby školy První škola v Rosicích byla zřízena v roce 1781 pro Rosice, Synčany, Seslávky, Brčekoly a Bor. Byla v tvz. Rathausu, snad č.p Nad vchodem do staré školní budovy (bývalá škola u kostela ) jest letopočet V tomto roce byla tato budova vystavěna. Není tedy budova příliš stará. Proč v čase poměrně krátkém bylo nutno stavěti budovu novou? Stará budova byla stavěna pro okamžitou potřebu. Ti, kteří o stavbě rozhodovali, jednali s úzkostlivou šetrností a nepamatovali na možné rozšíření a rozvoj školy v budoucnosti. Stará budova měla v přízemí jednu třídu a v prvním patře dvě třídy. I školní zahrada zůstala malá, neboť byla promeškána vhodná příležitost koupiti kus sousední zahrady. Rovněž pro dvorek byla ponechána malá plocha. S hospodářským rozvojem obce, k němuž přispěl cukrovar, cihelna, místní dráha, přibývalo ve školní obci více a více žáků, takže třídy již nedostačovaly (rok 1891). Obecní zastupitelstvo opatřilo zatímní místnost v domku čís. 39 v Rosicích, ale místnost byla zcela nedostatečná, malá. Okresní školní rada nařídila 2. ledna 1895, aby místní školní rada podnikla buď stavbu nové školy, nebo aspoň přístavbu. Místní školní rada žádala odklad z důvodů finančních a bylo jí vyhověno. Po r nastala v úsilí okr. škol. rady o novou školu přestávka. Nová výzva byla dána v roce 1907, ale místní škol. rada prohlásila, že pomýšleti na stavbu nové školní budovy jest za nepříznivých finančních poměrů obce nemožné a i zbytečné. Místní škol. radou byla tedy navrhnuta přístavba. (Finanční poměry obce ovšem nijak kritické nebyly.) Počátek první světové války zatlačil otázku stavby školní budovy do pozadí. V roce 1916 okr. škol. rada opět vyzvala místní škol. radu ke stavbě nové školy, ale ta se usnesla požádati, by s přípravami ke stavbě posečkáno býti mohlo až po skončení války. Po válce se však zhoršily poměry na škole tím, že ve školním roce 1920/1 dostoupil počet žáků čtvrté třídy na 90. Situace byla řešena pouze hledáním náhradních prostor. V srpnu 1921 se stal předsedou okresního školního výboru Karel Šprongl, který prohlásil, že chce poznati z vlastního názoru školy ve svěřeném okresu. A také skutečně hned druhý den 30. září 1921 přijel do Rosic, aby si prohlédl zdejší školu. Již na místě samém netajil se údivem a nelibostí nad tím, že v tak velké obci je škola v tak ubohém stavu. Ten čas úřadovala již nová místní školní rada a na 2

3 schůzi 6. listopadu 1921 byla poprvé pronesena myšlenka: Bude nutno pomýšleti na stavbu nové školy. Promluvil tak člen Václav Slavík, rolník ze Seslávek. Byl získán pozemek vedle obecní kolny podle propočtu stav. Döllera z Chrasti 86 arů od Rudolfa Mikana a Čeňka Dvořáka (od druhého jmenovaného po delších sporech - požadoval velké finanční vyrovnání a schylovalo se i k vyvlastnění). Plány a výpočty stavby provedl projektant Döller, pozemek vyměřil geometr Vinc. Jičínský z Chrudimi. V dubnu 1925 byl vyhlášen konkurz na stavbu nové školy. Z 12ti nabídek místní školní rada vybrala nabídku fy Kratochvíl a Veselý z Pardubic a zadala stavbu školy. S přípravnými pracemi bylo začato 27. května Učitelský sbor chtěl, aby událost tak významná jako je zahájení stavby veřejné školy, utkvěla žákům v paměti do budoucích let. K tomu účelu byla zvolena forma slavnostní. V 9 hodin vyšel průvod školních dětí ze staré školy. Vpředu byla nesena státní vlajka, za ní kráčeli hoši s ozdobeným pracovním nářadím: motykami, rýči, lopatami, kolečka opletena kvítím. Na staveništi očekávali již průvod pozvaní hosté i občanstvo. Stavba šestitřídní obecné školy v Rosicích. 3

4 Peníze jsou nejenom základ státu, ale i základ stavby, a proto nahlédněte, za kolik se stavělo před lety Pozn.: Texty psané obyčejným řezem písma jsou doslovnou citací z kronik. 4

5 Někdy ani dobrý úmysl nestačí a lidé, kteří nevěří, se najdou vždy a všude. Zde si můžete přečíst o nelehkém boji místní školní rady s lichými tvrzeními a pomluvami. Škola byla sice slavnostně otevřena, ale pod dojmem těchto událostí bylo otevření oslaveno až dodatečně. Dne 8. listopadu 1926 bylo vyučování v nové škole zahájeno. Aby však přece dostalo se příznivcům školy aspoň částečného uznání, uspořádal učitelský sbor dne 15. listopadu 1926 besídku. Při této slavnosti poděkovali žáci a žákyně předsedovi místní školní rady, místní školní radě, starostovi obce Rosic Josefu Kacafírkovi, starostovi obce Syčan J. Modráčkovi i členům obou zastupitelstev případnými proslovy. Nato žáci jednotlivých tříd přednesli básně, předvedli tělocvičné cviky a zazpívali národní písně. Doslovem řídícího učitele a státními hymnami byla besídka ukončena. 5

6 Budova zdárně stojí a začíná žít svým vlastním životem. Její osudy nám postupně zaznamenalo několik školních kronikářů. Můžete si najít svůj rok a podívat se, co školu trápilo nebo naopak, co nového přibylo uvnitř i vně. 1928/1929 Do vyučování rušivě zasáhla neobyčejně krutá zima (mrazy od -20 C do -32 C). V době třeskutých mrazů vyčerpala se zásoba paliva: za necelé 4 týdny spálilo se 100 metrických centů koksu, neboť bylo nutno někdy topiti i po celou noc, aby nezamrzly trubky vodovodu a ústředního topení. Nové zásoby koksu nedocházely, proto bylo vyučování přerušeno na 1 týden. 1939/1940 Přes naléhavou potřebu nedošlo z rozpočtových důvodů k obnově malby učeben a chodeb ani v tomto roce. O hlavních prázdninách dala však místní školní rada prostranství před průčelím školy a dole před vnějším schodištěm vycementovati. Vzhled budovy tím značně získal a prostranství před školou bude nyní možno udržovati v bezvadné čistotě. Přitom je také odstraněno zatékání dešťové vody do základů budovy, což se při chatrné dlažbě při zdi stále opakovalo. 1940/1941 Během letošní tuhé zimy byly na potrubí ústředního topení a vodovodu způsobeny dosti značné škody mrazem. Škody to byly ve značné míře zaviněny tím, že od 1. února nebylo možno budovu vytápěti ústředním topením pro naprostý nedostatek koksu. Učebny musely býti vytápěny nouzově pilinovými kamny po více jak 3 měsíce. O hlavních prázdninách byly provedeny opravy krytiny a žlabů, jež nesnesly dalšího odkladu. K malbě vnitřku budovy z rozpočtových důvodů letos opět nedošlo. 1941/1942 Význačnějších oprav ve školní budově a v jejím zařízení provedeno nebylo. Ve smyslu výnosu o.š.v. v Chrudimi/ č z byl ze školní budovy odstraněn český nápis Obecná škola pro hochy a dívky. 1942/1943 O hlavních prázdninách byly všechny školní místnosti a chodby kromě zimní tělocvičny vybíleny nákladem K a na jaře opravena střecha poškozená silnými větry. 1944/1945 Vánoční prázdniny 44/45, jež byly původně stanoveny od do , byly nejprve prodlouženy do a pak pro nedostatek paliva byly prodlouženy na neurčito. Tyto mimořádně dlouhé prázdniny trvaly až do 3. dubna toho roku. V době mimořádného prázdna byly žactvu dávány jednou v týdnu domácí úkoly k vypracování. V té době došlo také k obsazení zdejší školy německým vojskem. Stalo se tak dne 4. února t. r. Před příchodem německého vojska musela býti školní budova úplně vyklizena. Školní nábytek a pomůcky byly ve spěchu odklizeny na školní půdu a do sklepa. Po příchodu vojska musel býti vyklizen i sklep, kde byla pak instalována vojenská kuchyně. Školní agendu vyřizoval správce školy v zasedací síni obecního úřadu, kam přestěhoval úřední knihy, spisy, psací stůl a skříň. Domácí úkoly žactvu byly dávány ve staré škole, kde byla pro ten účel uvolněna jedna místnost. Dlužno podotknouti, že při vyklizování školní budovy a v době jejího obsazení došlo k značnému poškození pomůcek a nábytku a vnitřních částí budovy. Ve škole bylo umístněno až 150 mužů. Současně s obsazením školní budovy německou výcvikovou setninou došlo k obsazení místního cukrovaru a obou cihelen tzv. Armeegerätepark GGo zásobárnou německé armády v síle asi 150 mužů. V obou případech šlo o útvary, které v důsledku mocné jarní ofenzívy Rudé armády ustupovaly ze Slovenska a do Krakova. Obsazení školy zmíněnou výcvikovou setninou trvalo až do 6

7 29. března t. r. Po odchodu této setniny byla škola ihned zajištěna vojenským útvarem AGP GGo, který dal část materiálu (asanační prostředky) převésti ze stodol do místní tělocvičny, Aby bylo možno dne 4. dubna zahájit pravidelné vyučování, jednal správce školy s velitelstvím AGP GGo o uvolnění potřebných místností ve školní budově. Po delším jednání bylo pro vyučování uvolněno celé první poschodí školy. Dík rychlé a obětavé pomoci místních žen byla celá školní budova ve 3 dnech řádně vyčištěna a vymyta, takže 4. dubna bylo možno zahájiti pravidelné vyučování ve všech 3 třídách. Přízemí školy a 1. třída v prvním poschodí byla nadále obsazena vojskem, m.j. též tzv. Vlasovci. Květen 1945 Dne 9. května v 6 hodin ráno opouští německá posádka zdejší obec a téhož dne kolem 11. hodiny dopolední přijíždí první automobil Rudé armády s kulometčíky, bouřlivě pozdravován obyvatelstvem naší obce. Vyučování na zdejší škole bylo vlivem těchto velikých událostí od 7. května přerušeno a zahájeno opět až 26. května. 1945/1946 Poněvadž dnem byla pro malý počet žactva dočasně uzavřena Obecná škola v Brčekolech, bylo podle výnosu Okresního školního výboru v Chrudimi 6 dětí této školy přijato do zdejší školy. V tomto měsíci (duben 1946) byly opraveny střechy na školní budově, které byly jen nouzově opraveny po výbuchu v dubnu Náklad vyžádal si částky Kčs. Pořízena nová cementová pumpa ke školní studni za Kčs, aby škola nezůstala bez pitné vody, když nefunguje vodovod, což se v posledním čase často stává. 1946/1947 Ve schůzi místní školní rady ze dne za účasti zástupců místních národních výborů, korporací a politických stran z přiškolených obcí bylo usneseno zakoupiti pro školu v roce 1947 rozhlasové zařízení s rozvodem do tříd a v příštím roce promítací zařízení na úzký film. Celkový náklad asi Kčs bude uhrazen veřejnou sbírkou, příspěvky korporací a politických stran, zbytek rozpočtovou položkou obecní a svépomocí školy. Bude podána žádost o subvenci na koupi projektoru ústavu pro film a diapozitiv ministerstva školství. Tím se dostane naší škole moderních učebních pomůcek, které rozšiřují a prohlubují vzdělání žactva a kterých naše škola tak citelně postrádá. 1947/1948 V dubnu byla na školní budově opravena střecha nákladem Kčs. 1948/1949 Ministerstvo školství, věd a umění udělilo škole podporu Kčs na tělovýchovné nářadí, z níž zakoupeno: 2 švédské žebříky (za Kčs), 6 tyčí na skok (192 Kčs), 1 lano na přetahování (340 Kčs), 1 švédská lavička ( Kčs), 1 švihadlo (21 Kčs), 1 kožený pešek (55 Kčs), 1 gumový míč s plstí (78 Kčs). Školní rozhlas zaveden do mateřské školy, aby děti mohly poslouchat pořady školského rozhlasu pro ně vysílané. Náklad Kčs. Natřeny tabule ve všech třídách náklad Kčs. Proveden nátěr plechu na štítě školní budovy a balkonu. Opravena školní rozhlasová ústředna. Byla opatřena páčkovým přepínačem na jednotlivé reproduktory ve třídách, takže provoz jednoho z nich neruší nyní vyučování v ostatních třídách. Náklad Kčs. 1949/1950 Koncem prosince 1949 zřídil místní národní výbor ve školní budově z bývalé páté třídy svatební síň, kde se budou od uzavírat sňatky podle nového zákona o právu rodinném. Ředitel školy Augustin Bachtík ustanoven matrikářem pro matriční obvod Rosice Synčany Brčekoly a v úřadovně uloženy nové matriky 7

8 Na školní budově umístěny štíty s nápisy: Národní škola, Mateřská škola s malým státním znakem podle nového školského zákona číslo 95/48 Sb., kterým byly školy od postátněny. 1950/1951 Společnou činností organizací Honební spolek v Rosicích, Rochlovo loutkové divadlo, Sdružení rodičů a přátel školy, Hasičský sbor a patron bylo pro školu získáno ,70 Kčs. Z tohoto fondu škola koupila promítací přístroj a promítací plátno stříbrné. Vzhledem k tomu, že cena byla vyšší než naspořené prostředky, byla doplacena z peněz za školní sběr. Z příspěvků občanstva při vydávání potravinových lístků zřízena ve školní budově telefonní stanice nákladem cca Kčs. 1951/1952 Od 1. října 1951 zavedeno vyvařování pro 70 dětí. Děti dostávají přesnídávku, oběd a svačinu. Děti, které se stravují ve škole, zůstávají stále v budově. Vedoucí družiny na škole ustanoven nebyl a tuto funkci zastávají učitelé. Školní kuchyně zřízena z místnosti v přízemí, vybavena nádobím v ceně Kčs, elektrickým sporákem v ceně Kčs, elektrickou přípojkou v ceně Kčs. Ze třídy v přízemí vybudována jídelna a doplněna lavicemi v ceně Kčs. Budova jest ve velmi špatném stavu. Opravy pokračují velmi pomalu. V tomto školním roce byla vymalována druhá a třetí třída, jídelna, školní kuchyně a olejem natřeny sokly zdí v těchto místnostech nákladem Kčs. Aby se mohlo v zimě pravidelně vyučovati, bylo předěláno již nevyhovující ústřední topení a provedeny opravy na něm. Topení bylo rozděleno do dvou okruhů a vytápěny hlavně třídy. Opravu provedl školský referent Karel Jandík zdarma za pomoci ředitele školy. Potřebný materiál k opravě topení dodaly Instalační závody v Pardubicích za Kčs. Ředitel školy brigádně natřel rezavý plot okolo školní budovy. Dokonalá úprava dvorku nenastala, poněvadž MNV (místní národní výbor) nesehnal potřebné pletivo na oddělení dvorku od zahrady. 1952/1953 Během roku byl pořízen malý sporák a umístěn v noclehárně dětí. Ve školní kuchyni byl postaven velký šestiplátový sporák nákladem Kčs. Technická komise ONV (okresní národní výbor) zjistila závady v záchodech a na vodovodním zařízení a odhadla nejnutnější opravy na Kčs. 1953/1954 Byla postavena kůlna za tělocvičnou brigádní prací rodiny ředitele školy. 1954/1955 Ve školní budově byl opraven kotel ústředního topení nákladem 2.805,44 Kčs. Oprava jest prozatímní. KNV (krajský národní výbor) žádán o generální opravu celého ústředního topení. Prohlídka o nutnosti opravy byla provedena s. Horákem z KNV. Svatební síň byla přemístěna do budovy MNV a místnost upravena pro první třídu. Na školní dvůr pořízena nová vrata a branka. 1956/1957 V tomto roce bylo provedeno mnoho oprav. Byla natřena všecka venkovní okna v čelní straně budovy. V akci Z zřízena rekonstrukce ústředního topení nákladem Kčs. Bylo vyměněno všechno rozvodné parní a kondenzační potrubí. V prvním poschodí dána nová topná tělesa; starých použito k vytápění klozetů. Pod budovou a do tělocvičny vybudován tunel pro rozvodné potrubí. Do všech tříd byla zavedena voda, umyvadla; okolí umyvadla ve třídách vykachlíčkováno. 1959/1960 V důsledku významného usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Československa z dubna 1959 O těsném spojení školy se životem a o dalším rozvoji 8

9 výchovy a vzdělání v ČSR dochází v naší obci k významné historické události. Rozhodnutím rady okresního národního výboru ze dne 15. července 1959 číslo 8302/59 byla zdejší národní škola přeměněna s účinností od 1. září 1959 na úplnou osmiletou střední školu. Toto významné opatření je přijímáno s velikým uznáním a vděčností širokou veřejností nejen v Rosicích, ale i sousedních obcích. Pro nově zřízenou osmiletku byl školským odborem ONV v Chrudimi stanoven také nový školní obvod, do něhož patří nyní tyto obce: Brčekoly, Rosice, Řestoky, Synčany a Zájezdec. Z Řestok a Zájezdce budou zdejší školu navštěvovati děti od šesté třídy. Ještě během července a srpna musela být zajištěna a proveden některá opatření, aby škola mohla 1. září zahájit práci. Prvním opatřením bylo zrušení služebního bytu pro ředitele školy, z jehož dvou pokojů byly po menších úpravách zřízeny dvě menší učebny. Poněvadž ve školní budově byla současně umístěna mateřská škola s kuchyní a družina mládeže, bylo nutno první třídu umístiti mimo školní budovu do té doby, než se bude moci mateřská škola s kuchyní a družina mládeže přestěhovati do místností v bývalém zámku, které se k tomuto účelu upravovaly. Na tuto přechodnou dobu se zařídila jedna učebna v obecním domu č.p. 95 v blízkosti školy z místnosti, která je určena pro zařízení školní dílny. Pro práci v dílnách se zatím používalo pracovny v suterénu školní budovy. Toto provizorní řešení trvalo až do 15. května 1960, kdy jak mateřská škola, tak i družina mládeže se přemístily do nově adaptovaných místností v bývalém zámku. Byly instalovány konstrukce pro šplh a pro kruhy v tělocvičně. Vybavení školy bylo doplněno předně nábytkem a pomůckami z uzavřených jednotřídních škol v Brčekolech, Dvakačovicích a Horce. Z těchto škol bylo získáno 42 kovových lavic, 3 tabule, 3 katedry, 2 skříně, obrazy, mapy a další pomůcky a drobné nářadí do dílny. Během září dostala škola dalších 54 lavic objednaných školským odborem v Chrudimi, takže až na jednu učebnu byly ve všech třídách kovové skládací lavice. Během školního roku byly škole dodány 16 ks pracovních stolů do třídy, která bude sloužit jako učebna pro přírodní vědy a kreslení, 12 pracovních stolů do dílny. Dále byla vybavena tělocvična 4 žíněnkami, konstrukcemi pro šplh a kruhy, 4 švédskými lavičkami, kozou, soupravou stojanů pro skok vysoký, 2 odrazovými můstky a míči pro kopanou, házenou a košíkovou. Dále opatřeno 6 kovových stojanů pro odkládání jízdních kol přespolních žáků v ceně Kčs. 1960/1961 Počátkem letošního školního roku vstupuje v platnost opatření strany a vlády o bezplatném poskytování učebnic a školních potřeb všem žákům. V suterénu, který z větší části slouží jako úkryt CO (civilní obrana), byla z hygienických důvodů vyměněna cihlová dlažba za betonovou. Dřevěný tyčkový plot na severovýchodní straně školní budovy byl v délce 80 m nahrazen drátěným pletivem. Byly provedeny drobnější opravy vodoinstalační. 1961/1962 Byly provedeny drobné opravy vodovodu včetně čerpadla na vodu. Zakoupeno ruční čerpadlo na vodu do kotelny, kde občas prosakuje spodní voda. 1962/1963 V tomto školním roce byly ve školní budově pouze práce související s odstraňováním závad na vodovodním a parovodním zařízení způsobených dlouhotrvajícími silnými mrazy v době prodloužených pololetních prázdnin. Bylo nutno nahradit 5 popraskaných klozetových mís, vodovodní roury prasklé mrazem a vyměnit některé splachovače. 1964/1965 V ředitelně byla odstraněna kuchyňská kamna, opravena omítka a podlaha a ustavena násypná kamna. 9

10 1966/1967 Na školní zahradě opraven spadlý zděný taras v délce 50 metrů, před školní budovou natřen drátěný plot v délce 95 metrů. Tento nátěr plotu provedl bezplatně ředitel školy o hlavních prázdninách. 1967/1968 Během školního roku byla na škole provedena tato větší údržba. V prosinci a lednu provedena oprava parketové podlahy v tělocvičně nákladem Kčs, od listopadu se započalo s nátěrem vnějších oken na školní budově a tělocvičně. Natěračské práce prováděl OKP v Poličce nákladem Kčs. V únoru a březnu byl proveden nátěr vnitřních oken a dveří v celé budově a tělocvičně v celkové hodnotě Kčs. O hlavních prázdninách byly ve 4 učebnách prvního poschodí opatřeny podlahy novou krytinou a to ve 3 učebnách gumovými čtverci 70x70 a v jedné učebně krytinou z PVC. Tyto práce byly pořízeny za Kčs. 1968/1969 V roce 1969 byl škole dodán nový kotel ústředního parního topení, který objednal pro zdejší školu okresní národní výbor v Chrudimi. Jde o typ VSB 1V s výhřevnou plochou 21 m 2 v ceně Kčs. Demontáž vyřazeného kotle a montáž nového kotle prováděl od 14. srpna 1968 Okresní podnik místního průmyslu v Chrudimi nákladem Kčs. Pro nový kotel byl opatřen pásový dopravník pro nakládání paliva. Zároveň bylo zamontováno v kotelně automatické čerpadlo na prosakující spodní vodu. O hlavních prázdninách 1969 byly vymalovány 3 učebny v přízemí, 2 učebny v prvním poschodí a malá sborovna. 1969/1970 V měsíci červnu 1970 byla do 6 učeben a obou sboroven zavěšena nová osvětlovací tělesa, celkem 44 ks nákladem Kčs. 1970/1971 Přestože je školní budova prostorná, máme značné potíže s umísťováním potřebných kabinetů, místnost pro LŠU, dílny, PO, laboratoře. Pomáháme si tím, že ve zrušených třídách zřizujeme prozatímní kabinety (zeměpis, věcné nauky, školní učebnice a pomůcky). 1971/1972 V tomto školním roce se nám podařilo, že jsme odstranily potíže týkající se přeplněných kabinetů. Z uvolněné třídy v přízemí byl zřízen kabinet pro zeměpis (mapy) a pro obrazy prvního a pátého ročníku. V téže třídě byly soustředěny všechny školní potřeby a učebnice (s. Jahelková). V příštím školním roce se počítá s tím, že horní kabinet (malá sborovna) bude přeměněn na kabinet pro fyzikální pomůcky. Úspěšně pokračuje úprava devátého ročníku pro vyučování fyzice a chemii. Rovněž osmý ročník bude sloužit pro výuku Hv a Vv vybavením příslušným nábytkem. Všechny tyto adaptace provádí s. Seidel v době po vyučování. 1972/1973 Za pedagogické pomoci s. uč. Seidela kolektiv žáků devátého ročníku upravil a vyzdobil svoji třídu tak, že v příštích letech bude sloužit k výuce hudební výchovy, výtvarné výchovy a sborovému zpěvu. Rovněž z iniciativy s. uč. Seidela bude osmá třída upravena pro výuku fyziky a laboratorní práce. 1979/1980 V době od října do konce roku 1979 byly na školní budově uskutečněny rozsáhlé opravy střechy a svodů dešťové vody. Práce klempířské a pokrývačské dosáhly nákladu Kčs. 21. prosince 1979 probíhalo na území objektu ZDŠ (základní devítiletá škola) a úřadovně MNV řízení k výběru staveniště pro umístění plánovaného přístavku ZDŠ. 10

11 S vlastní přístavbou budovy se uvažuje v roce Přítomní v závěrečné zprávě vyjádřili souhlas s vybraným místem. 1983/ listopadu proběhlo na MNV v Rosicích významné jednání vedené MNV se zástupci místních závodů o pomoci těchto organizací škole při přístavbě pavilonu ZŠ v roce 1984 až Jednání se zúčastnil ředitel školy, zástupci VČC (Východočeské cihelny), VČP (Východočeské plynárny) a místního JZD (Jednotné zemědělské družstvo) a projevili zájem a pochopení pro akci a všichni podle svých možností přislíbili maximální pomoc této výstavbě. Jedná se o pomoc ve formě dopravy, poskytování mechanizace a též ve formě stálých brigádníků, zejména zedníků. 1984/1985 S příchodem jara začaly práce na přístavbě školy, která je budována v akci Z. Zatím jsou prováděny zemní práce a základy. 1985/1986 V letošním školním roce byla provedena hrubá stavba, brzké mrazy na podzim zbrzdily přístavbu, je opožděna. Počítá se s odstraněním skluzu na podzim v roce Na stavbě se podílejí brigádníci z řad rodičů, občanů a pracovníci patronátních závodů. 1986/1987 Přístavba školy se sice chýlí k dokončení, ale otevřeno k předpokládanému 1.9. nebude. Počítá se až k Na přístavbě se podílí řada rodičů, na prázdniny je zajištěna úklidová četa z řad maminek, která bude vždy řízena jedním pedagogickým pracovníkem každé pondělí v měsíci červenci a srpnu. 1987/1988 Dne byl dán do provozu nový školní pavilon budovaný v akci Z v hodnotě??? mil. Kčs (autor zápisu v kronice bohužel nedoplnil konkrétní částku). Na výstavbě podíl mají občané, rodiče a při dokončovacích pracech vydatně pomáhali pedagogičtí pracovníci, správní zaměstnanci a pracovníci ŠJ. V novém pavilonu jsou 2 učebny, kabinety, ředitelna, sociální zařízení, školní kuchyně s jídelnou a dílny. Nový pavilon je vytápěn plynem. Stará budova je ještě na pevná paliva. Je plánována rekonstrukce topení, která proběhne v prázdninovém období. 1990/1991 V tělocvičně byla instalována hrazda. 1992/1993 Byla opravena podlaha v tělocvičně. O prázdninách se budou malovat chodby ve staré i nové budově. Školský úřad zakoupil barevnou televizi s videem, radiomagnetofon věž a kopírku Toshiba. Zavedena pitná voda do přístavby. 1993/1994 V červnu se začalo s opravou stropu v tělocvičně. 1994/1995 Dokončena oprava elektrické instalace, oprava stropu a vymalování v tělocvičně. Po vichřici byla na staré i nové budově provedena důkladnější oprava střech. 1995/

12 Škola dostala přiděleny finance na zakoupení druhého počítače. Z rozpočtu OÚ (okresní úřad) budou zakoupeny lavice pro žáky IX. třídy. (Od školního roku 1996/1997 povinná školní docházka 9 let absolvovaných na ZŠ. Změna z desetileté povinné školní docházky 8 let na ZŠ + 2 roky povinně na vyšším stupni vzdělávání.) Byla rekonstruována tělocvična dokončeno obložení stěn, obložen strop a zcela nově zhotovena podlaha nové parkety a podkladní beton. Školní družina bude přestěhována do pavilonu bývalých jeslí v mateřské škole. 1996/1997 O prázdninách byly ve staré budově zhotoveny betony ve třídách a pokryty novým PVC. Byla zadána zakázka na zatemnění jazykové posluchárny a sborovny. Zakoupeny nové lavice do VIII. třídy (zelené jednolavice ), upravena kůlna za tělocvičnou pro nářadí pěstitelství. 1998/1999 Provedena nová elektroinstalace na staré budově v hodnotě Kč. (Zkvalitnění osvětlení tříd snížením zářivek původně umístěných na stropě.) 1999/2000 Koberce pro první a druhou třídu, stolky pod počítače v hodnotě Kč. 2000/2001 V tomto školním roce probíhala rekonstrukce školního hřiště s asfaltovým povrchem pro všechny kolektivní míčové hry včetně tenisu. Bude vybudováno i doskočiště. Hodnota díla Kč. Byla vybudována příjezdová asfaltová cesta ke škole a byly zhotoveny plány na rekonstrukci sociálního zařízení ve staré budově. 2001/2002 V rámci projektu Internet do škol byla rekonstruována učebna a škola obdržela 7 počítačů v hodnotě Kč. Dále probíhala rekonstrukce školního hřiště dle finančních možností OÚ. 2002/2003 Uskutečnilo se přestěhování školní družiny do budovy školy, kde byly připraveny prostory v přízemí. 2003/2004 Během hlavních prázdnin proběhla rekonstrukce chlapeckých záchodů v hlavní budově. K umyvadlům na chlapeckém WC byla přivedena teplá voda. Ve školní jídelně došlo k nainstalování bezdotykových baterií. Na školním dvoře vzniklo dětské hřiště s dřevěnými prvky. Zde jsou také umístěny lavičky, které věnovala pro naši školu rodina Malinských z Rosic. Panu řediteli se podařilo zajistit 11 repasovaných počítačových jednotek z rakouské školy Höhere für wirtschaftliche St. Pölten, které se staly základem vybudování další počítačové učebny pro další školní rok. 2004/2005 Dále probíhala rekonstrukce WC, v hlavní budově byly přebudovány dívčí toalety. Třídy byly dále upraveny, došlo k nalepení koberců na boční stěny. 80 let není v plynutí času až tak dlouhá doba. Ovšem v délce lidského života je to velký kus cesty. Naše školní budova je za tuto dobu spojena s velkým množství lidských osudů a každý, kdo zde strávil určitý čas, by mohl vyprávět svůj příběh. Popřejme školičce hodně štěstí a pevné základy. Z kronik vyčetly, materiál zpracovaly, sepsaly a graficky upravily p. uč. Eva Malinská a Petra Brožková. 12

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006 46 ŘÍJEN 2006 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH BUDOV Z obsahu:!"informace o nadcházejícíh volbách!"jak proběhla výstava ovoce, zeleniny, květin a včelařských produktů!"besedování o slivovici - dokončení z minulého

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 Eva Sošková Státní technická knihovna e.soskova@stk.cz Státní technická knihovna (STK) patří k nejvýznamnějším českým technickým knihovnám. Shromažďuje

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014. Výroční zpráva. Mgr. Eduard Hlávka

Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014. Výroční zpráva. Mgr. Eduard Hlávka Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10)

Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10) 1 Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10) Budování malého amfiteátru při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu 2009. Hotovo bude

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více