MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení"

Transkript

1 č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení II. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části Praha schválit závěrečný účet za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 1.2. souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2013 bez výhrad Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA ROK 2013

3 Obsah I. část: hospodaření městské části Praha 3 za rok 2013 str. 1 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 2 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 8 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 příjmy str. 9 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 souhrn str. 10 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 13 Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 18 (bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné) Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních str. 56 služeb pro rok 2013 Přehled čerpání dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů str. 57 a jiných technických zařízení Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 běžné výdaje str. 61 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2013 str. 63 Plnění limitu počtu zaměstnanců za rok 2013 str. 64 Plnění limitu mzdových prostředků za rok 2013 str. 65 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 66 za rok 2013 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 68 Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 69 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů str. 86 MČ Praha 3 za rok 2013 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 88 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 str. 89 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. za rok 2013 Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 90 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 kapitálové výdaje str. 96

4 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2013 str. 98 Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2013 srovnávací str. 99 Rozbor hospodářské činnosti realizované MČ Praha 3 za rok 2013 str. 101 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str. 103 realizovaná SMP Praha 3 a. s. za rok 2013 Záznam z jednání o finančním vypořádání str. 124 MČ Praha 3 za rok 2013 se státním rozpočtem a rozpočtem HMP Zápisy z projednávání rozborů hospodaření str. 126 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 II. část: auditorská zpráva za rok 2013 str. 150 Auditorská zpráva HZConsult s.r.o. o ověření účetní závěrky za rok 2013 a o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2013 III. část: výroční zprávy akciových společností založených MČ Praha 3 str. 242 Výroční zpráva Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s.za rok 2013 Výroční zpráva Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.za rok 2013

5 I. část: Hospodaření městské části Praha 3 za rok 2013 V rámci závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2013 jsou předkládány údaje o celoročním hospodaření městské části dle 17. odst. 1 a 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

6 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy Poplatek ze psů 2 200, , ,1 80,8 80, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 100, , ,7 91,6 91, Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000, , ,5 156,1 156, Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 5,5 11,0 11, Poplatek z ubytovací kapacity 1 650, , ,0 121,1 121, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,0 0, ,2 x x Odvod z loterií a pod. her kromě z výher. hr. přístrojů 0,0 0,0 42,1 x x Správní poplatky 3 000, , ,6 292,2 292, Daň z nemovitostí , , ,4 107,4 107,4 CELKEM - Třída , , ,1 128,8 128,8 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 693,9 106,8 106, Odvody příspěvkových organizací 4 868, , ,4 320,3 100, Příjmy z úroků 2 500, , ,1 68,0 68, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 100, , ,4 170,5 170, Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0, , ,1 x 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0-17,3 x x Přijaté neinvestiční dary 0,0 93,0 53,0 x 57, Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 386,2 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 61,2 134,9 x 220, Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 32,7 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300,0 300, ,6 358,9 358, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 1 381, , ,8 83,1 97, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 1 070, , ,3 381,9 278, Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 4 769, , ,7 94,7 98, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 6,0 6,0 8,5 141,7 141,7 CELKEM - Třída , , ,3 209,2 112,1 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM , , ,4 149,5 122,3 TŘÍDA 4 - Dotace Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0, , ,7 x 100, Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,0 100,0 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,6 x 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,8 192,9 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,5 x 74, Převod z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,7 87,4 99, Investiční přijaté transfery od krajů 0, ,9 78,0 x 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0, , ,0 x 100,0 CELKEM - Třída , , ,3 110,6 97,8 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,7 113,4 99,7-2 -

7 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR VÝDAJE 5xxx - Běžné výdaje , , ,6 108,9 89,1 6xxx - Kapitálové výdaje , , ,4 32,6 32,0 Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,0 73,1 64,9 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E , , ,7 x x S A L D O tř. 8 - financování , , ,7 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 3 -

8 Licence: MC03 XJIGBB14 I A ( : ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU MESTSKA CAST za čtv rtlet í IV./ 2013 (v tis. Kč) Í:i Období: 13 / 2013 IČO: Název: Městská část Praha 3 UCS: NS: MČ Praha 3 HC MC Praha 3 Položka I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Název ses kupení položek 111 X Da ně z příjm ů fyzických osob - kraj 11 1X Da ně z příjmů fyzických osob - obec I CELKEM Daně z příjm ů fyzických osob 112X Daně z příjmů právnických osob - kraj 112X Da n ě z př íjmů právnických osob - obec CELKEM Daně z příjm ů právnických osob 1211 Da ň z přida né hodnoty - kraj 1211 Da ň z př i dan é hodnoty - obec CELKEM Daň z přidané hodnoty 1219 Zrušené d a ně ze zboží a služeb - obec 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 134X Místní poplatky z vybraných čin ností a služeb 135X Ostatní odvody z vybraných či nn ostí a služeb 136X Správní poplatky 151X Da ně z majetku 170X Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ P ŘÍJMY (so uče t za třídu 1) I Rozpočet schválený I Rozpoče t upravený I I I I I I I I I , , , , , , , ,00 I I I I S kutečn ost Úpravy rozp očtu za % pln ěn í % p l nění IV. čtv rtletí k RS k RU I I ****** ******.... ****** ****** '*'***** ****** ****** I.... I ****** ****** ****** ****** I ****** ****** ****** ****** ****** ****** ,98 I 143,55 143,55 42,10 ****** ,59 292,22 292, ,37 107,42 107,42 ****** **fr*** ,04 128,84 128, :14:01 Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol s r. o. strana 11 8

9 Licence: MC03 XJIGBB14 I A ( : ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3 k období 13 / 2013 (v tis. Kč) IČO: NS: HC MC Praha 3 UCS: MC Praha 3 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za % plnění I % pl ně n í IV.čtvrtletí k RS k RU 211X Příjmy z vlastní činnosti 650,00 650,00 693,90 106,75 106,75 212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 4 868, , , ,00 I 320,35 100,05 213X Příjmy z pronájmu majetku ****** ****** 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 500, , ,10 67,96 67,96 221X Přijaté sankční platby 1 100, , ,41 170,49 170, X Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let 3 533, ,79 976,70 99,51 231X Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku ***** ****** 232X Ostatní nedaňové příjmy 300,00 454, ,51 61,20 561, ,65 24XX Přijaté splátky půjčených prostředků 7 226, , ,22 135,03 135,03 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , ,90 209,20 112,14 311X I Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) ****** ****** 312X I... Ostatní kapitálové příjmy ****** X I Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) I I ****** ****** I Iv LAS T Ní PŘÍJMY (třídy 1+2+3) , , , ,90 149,53 122, :14:01 Zpracováno systémem GINI$ GORDIC spol. s r. o. strana 2 I B

10 Licence: MC03 XJIGBB14 1 A ( : ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3kobdobí13 / 2013 (v tis. Kč) IČO: NS: HC MC Praha 3 UCS: MC Praha 3 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost I Úpravy rozpočtu za % plnění % plnění IV.čtvrtletí k RS k RU 411X Neinvest.pfijaté trans.od veř.rozpočtů ú stř. úrovně , , , ,10 141,58 100, Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS , , ,00 100,00 100, Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU , , ,40 ****** 100, Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS ****** Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU 2 610, , ,80 ****** 74, Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územní úrovně I ****** ****'** 41 31,2 Převody z vlast.fond ů hosp.(podnikatelské) činnost , , , ,20 87,40 99,56 415X N ei nvest. přijaté transfery ze zahraničí **"**** **'**** l416x... Neinvest.přij até transfery ze státních fin. aktiv ****** 421X ln v.přij até transfery od veř.rozp. ústředn í úrovně ****** ****** 422X lnv.přijaté transfery od veř.rozp. územní úrovně - RS ****** ****** 422X lnv. přijaté transfery od veř. rozp. územní úrovně - RU , , ,90 ****** 50,94-423X lnv.přijaté transfery ze zahraničí ****** ****** 424X lnv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv ****** ****** PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) , I , ,40 110,61 97,83 ÚHRN P Ř I J M ů (třídy ) , , , ,30 113,38 99,71 li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5XXX Běžné výdaje I , , , ,80 108,85 89,15 6XXX Kapitálové výdaje I ,00 I , , ,80 32,56 31,97 UHRN V Y O A J Ů (třídy 5+6) , , , ,60 73,11 64,92 roz dí I příjmů a výdajů , , ,69 976,70 330,94-325, :14:01 Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol. s r. o. strana 3 1 B

11 Licence: MC03 XJIGBB14 I A ( : ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3 k období 13 / 2013 (v tis. Kč) I ČO: NS: HC MC Praha 3 UCS: MC Praha 3 Položka I Název seskupení položek Schválený rozpočet I Rozpoče t upravený S ku tečnost Ill. FINANCOVÁNÍ I Úpravy rozpočtu za I % p l ně ní % plně ní IV.čtvrtletí k RS k RU 8XX1 Vydané dluhopisy I I I ****** ****** 8XX2 Uhrazené splátky vydaných d luhopisů I I I ****** ****** 8XX3 Přijaté půjčen é prostředky I I I I ****** ****** 8XX4 Uhrazené splátky přijatých půjčených pros tředků I I ****** ****** I 8XX5 Použití fin.prostředků vytvoře ných v min. letech I , ,40 I 976,70- I 8XX5 Rezerva finančních prostředků I 8XX5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (souče t ) , , ,04-976,70-331,02-326,07-8XX7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy ****** ****** 8XX8 Aktivní operace říze n í likvidity - výdaje I ****** ****** 89XX Opravné položky k peněžn ím operacím I I 76,36 ****** ****** CE L KEM F IN AN COVA NI ,30 I , ,68- I 976,70-330,94-325,99- ; ~!KONT ROL NI S O UCE T 0,00 1 0,00 1 0,01 I 0,001 I :14:01 Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol. s r. o. strana 4 1 8

12 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v roce 2013 kladného salda hospodaření ve výši ,7 tis. Kč, přestože ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byl předpokládán záporný hospodářský výsledek. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo nízkým plněním výdajů, zejména kapitálových. Bilance příjmů Z bilance příjmů je patrné, že vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 se městské části Praha 3 podařilo naplnit rozpočtové příjmy na 99,7 %. Na mírně nižším plnění se podílí Třída 4 Dotace, což ovlivňují dotace, které byly městské části přiděleny, avšak skutečný příjem finančních prostředků proběhne až na základě realizace daných akcí (tedy v roce 2014), k mírně nižšímu čerpání došlo i na pol převody VHČ. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Nedočerpání u běžných výdajů ovlivňují úspory vzniklé na oddíle 63 Finanční operace, dále na oddíle 61 Správa a 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájení investičních akcí, které neproběhlo z objektivních důvodů, jako např. zrušení stavebního povolení nebo stále probíhající výběrové řízení. U řady akcí došlo k odložení jejich zahájení nebo k jejich zrušení. K neplnění výdajů došlo zejména na oddíle 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (zejména investiční akce do Bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3, a.s.), oddíle 31 Vzdělávání a na oddíle 37 Ochrana životního prostředí

13 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 100% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy , , ,1 128,8% ,1 na vyšším plnění se podílí zejména správní poplatky, dále vyšší plnění ovlivňuje poplatek za užívání veřejného prostranství. 2 Nedaňové příjmy , , ,3 112,1% ,1 vyšší plnění ovlivňují zejména splátky půjčených prostředků (nákup nemovitostí zápočtem proti půjčkám Bytovému podniku v Praze 3 s.p.) Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) , , ,4 122,3% ,2 x 4 Dotace , , ,3 97,8% ,2 nižší plnění je způsobeno nepřijetím finančních prostředků v rámci dotací z OPPK na neinvestiční a investiční akce, jejich realizace proběhne až v roce Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,7 99,7% 3 034,0 x

14 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok souhrn v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20,0 0, Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 0,0 odd DOPRAVA 64,1 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 60,7 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 3,4 0,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 2 895, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) ,2 85, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 4 592,0 0, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 2 488,3 0, Základní školy (OTSMI) 8 370, , Základní školy - příspěvky PO (OE) ,2 443, Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 7 598,2 0, Základní školy (OŠZ) 2 645,5 0, První stupeň základních škol (OTSMI) 436, , První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 2 200,0 0, První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 155,0 0, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 135,3 0, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 513,7 0, Gymnázia (OŠZ) 20,0 0, Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 18,0 0, Vyšší odborné školy (OE) 6,0 0, Činnost vysokých škol (OE) 35,0 0, Základní umělecké školy (OŠZ) 7,0 0,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,2 403, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 4 700,0 0, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) 482,9 0, Činnosti muzeí a galerií (OE) 100,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OE) 18,4 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 490,0 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 164,7 0, Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 700,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OK) 7 306,7 0, Ostatní záležitosti kultury (OVVK) ,2 0, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 240,1 403, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 2 059,2 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 8,0 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV) 20,0 0,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,5 481, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) ,0 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 414,1 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠZ) 80,6 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) 0,0 481, Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 9 033,0 0, Ostatní tělovýchovná činnost (OTSMI) 103,5 0, Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 1 136,0 0, Využití volného času dětí a mládeže (OE) 510,5 0, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 100,0 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 241,8 0,0-10 -

15 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd ZDRAVOTNICTVÍ 7 513,0 546, Hospice (OE) 209,0 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 918,4 249, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 2 641,4 296, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 3 207,4 0, Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 89,8 0, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návyk. látkami (OSV) 96,3 0, Pomoc zdravotně postiženým (OE) 103,0 0, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 247,7 0,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 9 570, , Bytové hospodářství (Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.) 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 336,1 955, Nebytové hospodářství (OTSMI) 454,6 0, Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 0, Pohřebnictví (OE) 46,0 0, Pohřebnictví (OSV) 75,1 0, Územní plánování (OÚR) 5 954,8 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 850, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 12,7 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 510,8 0, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 28,3 0,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 957, , Ochrana druhů a stanovišť (OE) 3 000,0 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) ,0 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 22,2 314, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 115,8 0,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,0 0, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE) 46,5 0, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 21,1 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE) 48,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE) 18,0 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 586,0 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 72,4 0, Sociální rehabilitace (OE) 72,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OPPM) 3,5 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 217,0 0, Domovy pro seniory (OE) 5,0 0, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení (OE) 147,0 0, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 45,1 0, Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvláštním režimem (OE) 105,1 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 616,7 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) 886,9 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 110,0 0, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 18,0 0, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 561,0 0, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 926,9 0, Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 50,0 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 402,0 0,0-11 -

16 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 2,4 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 363,3 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM) 329,1 0,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY , , Zastupitelstva obcí (OPPM) 7 236,8 0, Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 60,0 0, Volby do Parlamentu ČR (OI) 450,9 0, Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) 1 298,9 0, Volby do Parlamentu ČR (OPPM) 1 206,3 0, Volba prezidenta republiky (OI) 1 399,2 0, Volba prezidenta republiky (OSÚ) 1 854,9 0, Volba prezidenta republiky (OPPM) 1 675,3 0, Činnost místní správy (OE) 827,8 0, Činnost místní správy (OI) , , Činnost místní správy (OSÚ) ,9 874, Činnost místní správy (OTSMI) 1 288, , Činnost místní správy (OPPM) ,9 0, Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 1 927,0 0, Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) 4 822,1 0,0 odd FINANČNÍ OPERACE 2 292,4 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 118,1 0, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 281,3 0, Ostatní finanční operace (OPPM) -3,4 0, Ostatní finanční operace (OE) 896,4 0,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI ,3 894, Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní účelové fondy (OE) ,3 894, Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní výdaje (OE) 10,0 0,0 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , ,4 Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách a komentářích: OD - Odbor dopravy OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OV - Odbor výstavby OI - Odbor informatiky OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OŽP - Odbor životního prostředí OKÚ - Odbor kancelář úřadu OPPM - Oddělení personální práce a mezd OKŘIS - Oddělení krizového řízení a informační služba ZAFO - Zaměstnanecký fond SARAP - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou PO - příspěvková organizace SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola

17 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje / třída 5 odd ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 20,0 odd DOPRAVA 0,0 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 60,7 60, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 3,4 3,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,7 31,0 0,0 0,0 0, , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 2 895, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) , , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 4 592, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 2 488, , Základní školy (OTSMI) 8 370, , Základní školy - příspěvky PO (OE) , , Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 7 598, , Základní školy (OŠZ) 2 645, , První stupeň základních škol (OTSMI) 436,7 436, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 2 200, , První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 155,0 155, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 135,3 135, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 513, , Gymnázia (OŠZ) 20,0 20, Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 18,0 18, Vyšší odborné školy (OE) 6,0 6, Činnost vysokých škol (OE) 22,0 13,0 35, Základní umělecké školy (OŠZ) 7,0 7,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem

18 Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje / třída 5 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 8, , ,7 776,0 3,9 0,0 0, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 4 700, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) 482,9 482, Činnosti muzeí a galerií (OE) 100,0 100, Ostatní záležitosti kultury (OE) 18,4 18, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 490, , Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 164,7 164, Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 700, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 6 806,7 500, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) ,8 17,5 3, , Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 240,1 240, Ostatní zál. sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 2 059, , Ostatní zál. sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 8,0 8, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV) 20,0 20,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 345, , ,0 0,0 0,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) , , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 414, , Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠZ) 80,6 80, Ostatní tělovýchovná činnost (OTSMI) 103,5 103, Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 1 136, , Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 9 033, , Využití volného času dětí a mládeže (OE) 510,5 510, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 100,0 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 241,8 241,8 odd ZDRAVOTNICTVÍ 3 180, ,2 0,0 312,0 105,3 0,0 0, , Hospice (OE) 209,0 209, Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 918,4 918, Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 2 641, , Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 3 180,5 11,4 15, , Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 89,8 89, Prevence před drog., alkoholem, nikotinem a jin. návyk. látkami (OSV) 96,3 96, Pomoc zdravotně postiženým (OE) 103,0 103, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 247,7 247,7 v tis. Kč běžné výdaje celkem

19 Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje / třída 5 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,8 0,0 5,0 510,8 0,0 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 336,1 336, Nebytové hospodářství (OTSMI) 454,6 454, Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 301, Pohřebnictví (OE) 46,0 46, Pohřebnictví (OSV) 75,1 75, Územní plánování (OÚR) 5 954, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 845,8 5, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 12,7 12, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 510,8 510, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 28,3 28,3 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 957,7 957, Ochrana druhů a stanovišť (OE) 3 000, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 22,2 22, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 115,8 115,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 404, , , ,4 2,9 0,0 0, , Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE) 46,5 46, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 21,1 21, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE) 48,0 48, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE) 18,0 18, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 586,0 586, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 72,4 72, Sociální rehabilitace (OE) 72,0 72, Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OPPM) 3,5 3, Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 217,0 217, Domovy pro seniory (OE) 5,0 5, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (OE) 147,0 147, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) , ,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem

20 Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje / třída Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) , , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 45,1 45, Domovy pro osoby se zdrav. post. a zvláštním režimem (OE) 95,1 10,0 105, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) , , Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 616,7 616, Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) 886,9 886, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 110,0 110, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 18,0 18, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 561,0 561, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 926,9 926, Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 50,0 50, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 402,0 402, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 2,4 2, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 363,3 363, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM) 328,6 0,5 329,1 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY , ,2 0,0 38, ,2 0,0 0, , Zastupitelstva obcí (OPPM) 6 898,1 332,6 6, , Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 60,0 60, Volby do Parlamentu ČR (OI) 450,9 450, Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) 1 298, , Volby do Parlamentu ČR (OPPM) 1 079,5 126, , Volba prezidenta republiky (OI) 1 399, , Volba prezidenta republiky (OSÚ) 1 854, , Volba prezidenta republiky (OPPM) 1 416,1 259, , Činnost místní správy (OE) 827,8 827, Činnost místní správy (OI) , , Činnost místní správy (OSÚ) ,2 12, , Činnost místní správy (OTSMI) 1 288, , Činnost místní správy (OPPM) , ,5 25,5 457, ,9 v tis. Kč běžné výdaje celkem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. 1. závěrečný účet za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. 1. závěrečný účet za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 472 ze dne 17.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1046/2015. č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1046/2015. č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 č.j.: 1046/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 Rada městské části I. r u š í II. 1. usnesení Rady městské části

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1077/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 997 ze dne 17.12.2014 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2014 Rada městské části I. s c h v

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1076/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1076/2014 č.j.: 1076/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 996 ze dne 17.12.2014 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012 č.j.: 774/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 28.11.2012 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 Rada městské části I. s c h

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 759/2017

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 759/2017 č.j.: 759/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 719 ze dne 18.10.2017 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 998/2016

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 998/2016 č.j.: 998/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 919 ze dne 06.12.2016 Rozbory hospodaření Městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011 č.j.: 437/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 13.6.2012 k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. se závěrečným

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I. č.j.: 543/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 487 ze dne 07.08.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost.

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost. Přehled hospodaření MČ za I. čtvrtletí roku 2016.- rozpočtová činnost. Položka Upr. rozpočet Skutečnost Plnění v tis. Kč v tis. Kč v % PŘÍJMY 175 527,034 31 934,072 18,19% VÝDAJE 255 196,000 46 616,322

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO:

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO: I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 0000 - - Návrh rozpočtu 2016 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ, IČO: 00241695 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 2 300 000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 942 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 942 ze dne č.j.: 1003/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 942 ze dne 07.12.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 č.j.: 1008/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 Zastupitelstvo městské části I. s c h

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč)

Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč) Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč) Běžné výdaje na rok 2013 na rok 2013 rok 2013 rok 2013/SR rok 2013/UR ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 20 780,00 20 811,50 19 184,45 92,32% 92,18% KANCELÁŘ

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 778/2012. č. 693 ze dne 28.11.2012

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 778/2012. č. 693 ze dne 28.11.2012 č.j.: 778/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 693 ze dne 28.11.2012 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s předloženým

Více