MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení"

Transkript

1 č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení II. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části Praha schválit závěrečný účet za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 1.2. souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2013 bez výhrad Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA ROK 2013

3 Obsah I. část: hospodaření městské části Praha 3 za rok 2013 str. 1 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 2 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 8 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 příjmy str. 9 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 souhrn str. 10 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 13 Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 18 (bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné) Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních str. 56 služeb pro rok 2013 Přehled čerpání dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů str. 57 a jiných technických zařízení Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 běžné výdaje str. 61 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2013 str. 63 Plnění limitu počtu zaměstnanců za rok 2013 str. 64 Plnění limitu mzdových prostředků za rok 2013 str. 65 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 66 za rok 2013 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 68 Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 69 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů str. 86 MČ Praha 3 za rok 2013 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 88 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 str. 89 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. za rok 2013 Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 90 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 kapitálové výdaje str. 96

4 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2013 str. 98 Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2013 srovnávací str. 99 Rozbor hospodářské činnosti realizované MČ Praha 3 za rok 2013 str. 101 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str. 103 realizovaná SMP Praha 3 a. s. za rok 2013 Záznam z jednání o finančním vypořádání str. 124 MČ Praha 3 za rok 2013 se státním rozpočtem a rozpočtem HMP Zápisy z projednávání rozborů hospodaření str. 126 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 II. část: auditorská zpráva za rok 2013 str. 150 Auditorská zpráva HZConsult s.r.o. o ověření účetní závěrky za rok 2013 a o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2013 III. část: výroční zprávy akciových společností založených MČ Praha 3 str. 242 Výroční zpráva Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s.za rok 2013 Výroční zpráva Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.za rok 2013

5 I. část: Hospodaření městské části Praha 3 za rok 2013 V rámci závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2013 jsou předkládány údaje o celoročním hospodaření městské části dle 17. odst. 1 a 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

6 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy Poplatek ze psů 2 200, , ,1 80,8 80, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 100, , ,7 91,6 91, Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000, , ,5 156,1 156, Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 5,5 11,0 11, Poplatek z ubytovací kapacity 1 650, , ,0 121,1 121, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,0 0, ,2 x x Odvod z loterií a pod. her kromě z výher. hr. přístrojů 0,0 0,0 42,1 x x Správní poplatky 3 000, , ,6 292,2 292, Daň z nemovitostí , , ,4 107,4 107,4 CELKEM - Třída , , ,1 128,8 128,8 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 693,9 106,8 106, Odvody příspěvkových organizací 4 868, , ,4 320,3 100, Příjmy z úroků 2 500, , ,1 68,0 68, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 100, , ,4 170,5 170, Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0, , ,1 x 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0-17,3 x x Přijaté neinvestiční dary 0,0 93,0 53,0 x 57, Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 386,2 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 61,2 134,9 x 220, Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 32,7 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300,0 300, ,6 358,9 358, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 1 381, , ,8 83,1 97, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 1 070, , ,3 381,9 278, Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 4 769, , ,7 94,7 98, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 6,0 6,0 8,5 141,7 141,7 CELKEM - Třída , , ,3 209,2 112,1 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM , , ,4 149,5 122,3 TŘÍDA 4 - Dotace Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0, , ,7 x 100, Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,0 100,0 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,6 x 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,8 192,9 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,5 x 74, Převod z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,7 87,4 99, Investiční přijaté transfery od krajů 0, ,9 78,0 x 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0, , ,0 x 100,0 CELKEM - Třída , , ,3 110,6 97,8 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,7 113,4 99,7-2 -

7 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR VÝDAJE 5xxx - Běžné výdaje , , ,6 108,9 89,1 6xxx - Kapitálové výdaje , , ,4 32,6 32,0 Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,0 73,1 64,9 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E , , ,7 x x S A L D O tř. 8 - financování , , ,7 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 3 -

8 Licence: MC03 XJIGBB14 I A ( : ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU MESTSKA CAST za čtv rtlet í IV./ 2013 (v tis. Kč) Í:i Období: 13 / 2013 IČO: Název: Městská část Praha 3 UCS: NS: MČ Praha 3 HC MC Praha 3 Položka I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Název ses kupení položek 111 X Da ně z příjm ů fyzických osob - kraj 11 1X Da ně z příjmů fyzických osob - obec I CELKEM Daně z příjm ů fyzických osob 112X Daně z příjmů právnických osob - kraj 112X Da n ě z př íjmů právnických osob - obec CELKEM Daně z příjm ů právnických osob 1211 Da ň z přida né hodnoty - kraj 1211 Da ň z př i dan é hodnoty - obec CELKEM Daň z přidané hodnoty 1219 Zrušené d a ně ze zboží a služeb - obec 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 134X Místní poplatky z vybraných čin ností a služeb 135X Ostatní odvody z vybraných či nn ostí a služeb 136X Správní poplatky 151X Da ně z majetku 170X Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ P ŘÍJMY (so uče t za třídu 1) I Rozpočet schválený I Rozpoče t upravený I I I I I I I I I , , , , , , , ,00 I I I I S kutečn ost Úpravy rozp očtu za % pln ěn í % p l nění IV. čtv rtletí k RS k RU I I ****** ******.... ****** ****** '*'***** ****** ****** I.... I ****** ****** ****** ****** I ****** ****** ****** ****** ****** ****** ,98 I 143,55 143,55 42,10 ****** ,59 292,22 292, ,37 107,42 107,42 ****** **fr*** ,04 128,84 128, :14:01 Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol s r. o. strana 11 8

9 Licence: MC03 XJIGBB14 I A ( : ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3 k období 13 / 2013 (v tis. Kč) IČO: NS: HC MC Praha 3 UCS: MC Praha 3 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za % plnění I % pl ně n í IV.čtvrtletí k RS k RU 211X Příjmy z vlastní činnosti 650,00 650,00 693,90 106,75 106,75 212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 4 868, , , ,00 I 320,35 100,05 213X Příjmy z pronájmu majetku ****** ****** 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 500, , ,10 67,96 67,96 221X Přijaté sankční platby 1 100, , ,41 170,49 170, X Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let 3 533, ,79 976,70 99,51 231X Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku ***** ****** 232X Ostatní nedaňové příjmy 300,00 454, ,51 61,20 561, ,65 24XX Přijaté splátky půjčených prostředků 7 226, , ,22 135,03 135,03 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , ,90 209,20 112,14 311X I Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) ****** ****** 312X I... Ostatní kapitálové příjmy ****** X I Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) I I ****** ****** I Iv LAS T Ní PŘÍJMY (třídy 1+2+3) , , , ,90 149,53 122, :14:01 Zpracováno systémem GINI$ GORDIC spol. s r. o. strana 2 I B

10 Licence: MC03 XJIGBB14 1 A ( : ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3kobdobí13 / 2013 (v tis. Kč) IČO: NS: HC MC Praha 3 UCS: MC Praha 3 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost I Úpravy rozpočtu za % plnění % plnění IV.čtvrtletí k RS k RU 411X Neinvest.pfijaté trans.od veř.rozpočtů ú stř. úrovně , , , ,10 141,58 100, Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS , , ,00 100,00 100, Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU , , ,40 ****** 100, Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS ****** Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU 2 610, , ,80 ****** 74, Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územní úrovně I ****** ****'** 41 31,2 Převody z vlast.fond ů hosp.(podnikatelské) činnost , , , ,20 87,40 99,56 415X N ei nvest. přijaté transfery ze zahraničí **"**** **'**** l416x... Neinvest.přij até transfery ze státních fin. aktiv ****** 421X ln v.přij até transfery od veř.rozp. ústředn í úrovně ****** ****** 422X lnv.přijaté transfery od veř.rozp. územní úrovně - RS ****** ****** 422X lnv. přijaté transfery od veř. rozp. územní úrovně - RU , , ,90 ****** 50,94-423X lnv.přijaté transfery ze zahraničí ****** ****** 424X lnv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv ****** ****** PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) , I , ,40 110,61 97,83 ÚHRN P Ř I J M ů (třídy ) , , , ,30 113,38 99,71 li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5XXX Běžné výdaje I , , , ,80 108,85 89,15 6XXX Kapitálové výdaje I ,00 I , , ,80 32,56 31,97 UHRN V Y O A J Ů (třídy 5+6) , , , ,60 73,11 64,92 roz dí I příjmů a výdajů , , ,69 976,70 330,94-325, :14:01 Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol. s r. o. strana 3 1 B

11 Licence: MC03 XJIGBB14 I A ( : ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3 k období 13 / 2013 (v tis. Kč) I ČO: NS: HC MC Praha 3 UCS: MC Praha 3 Položka I Název seskupení položek Schválený rozpočet I Rozpoče t upravený S ku tečnost Ill. FINANCOVÁNÍ I Úpravy rozpočtu za I % p l ně ní % plně ní IV.čtvrtletí k RS k RU 8XX1 Vydané dluhopisy I I I ****** ****** 8XX2 Uhrazené splátky vydaných d luhopisů I I I ****** ****** 8XX3 Přijaté půjčen é prostředky I I I I ****** ****** 8XX4 Uhrazené splátky přijatých půjčených pros tředků I I ****** ****** I 8XX5 Použití fin.prostředků vytvoře ných v min. letech I , ,40 I 976,70- I 8XX5 Rezerva finančních prostředků I 8XX5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (souče t ) , , ,04-976,70-331,02-326,07-8XX7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy ****** ****** 8XX8 Aktivní operace říze n í likvidity - výdaje I ****** ****** 89XX Opravné položky k peněžn ím operacím I I 76,36 ****** ****** CE L KEM F IN AN COVA NI ,30 I , ,68- I 976,70-330,94-325,99- ; ~!KONT ROL NI S O UCE T 0,00 1 0,00 1 0,01 I 0,001 I :14:01 Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol. s r. o. strana 4 1 8

12 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v roce 2013 kladného salda hospodaření ve výši ,7 tis. Kč, přestože ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byl předpokládán záporný hospodářský výsledek. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo nízkým plněním výdajů, zejména kapitálových. Bilance příjmů Z bilance příjmů je patrné, že vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 se městské části Praha 3 podařilo naplnit rozpočtové příjmy na 99,7 %. Na mírně nižším plnění se podílí Třída 4 Dotace, což ovlivňují dotace, které byly městské části přiděleny, avšak skutečný příjem finančních prostředků proběhne až na základě realizace daných akcí (tedy v roce 2014), k mírně nižšímu čerpání došlo i na pol převody VHČ. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Nedočerpání u běžných výdajů ovlivňují úspory vzniklé na oddíle 63 Finanční operace, dále na oddíle 61 Správa a 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájení investičních akcí, které neproběhlo z objektivních důvodů, jako např. zrušení stavebního povolení nebo stále probíhající výběrové řízení. U řady akcí došlo k odložení jejich zahájení nebo k jejich zrušení. K neplnění výdajů došlo zejména na oddíle 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (zejména investiční akce do Bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3, a.s.), oddíle 31 Vzdělávání a na oddíle 37 Ochrana životního prostředí

13 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 100% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy , , ,1 128,8% ,1 na vyšším plnění se podílí zejména správní poplatky, dále vyšší plnění ovlivňuje poplatek za užívání veřejného prostranství. 2 Nedaňové příjmy , , ,3 112,1% ,1 vyšší plnění ovlivňují zejména splátky půjčených prostředků (nákup nemovitostí zápočtem proti půjčkám Bytovému podniku v Praze 3 s.p.) Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) , , ,4 122,3% ,2 x 4 Dotace , , ,3 97,8% ,2 nižší plnění je způsobeno nepřijetím finančních prostředků v rámci dotací z OPPK na neinvestiční a investiční akce, jejich realizace proběhne až v roce Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,7 99,7% 3 034,0 x

14 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok souhrn v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20,0 0, Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 0,0 odd DOPRAVA 64,1 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 60,7 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 3,4 0,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 2 895, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) ,2 85, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 4 592,0 0, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 2 488,3 0, Základní školy (OTSMI) 8 370, , Základní školy - příspěvky PO (OE) ,2 443, Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 7 598,2 0, Základní školy (OŠZ) 2 645,5 0, První stupeň základních škol (OTSMI) 436, , První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 2 200,0 0, První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 155,0 0, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 135,3 0, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 513,7 0, Gymnázia (OŠZ) 20,0 0, Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 18,0 0, Vyšší odborné školy (OE) 6,0 0, Činnost vysokých škol (OE) 35,0 0, Základní umělecké školy (OŠZ) 7,0 0,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,2 403, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 4 700,0 0, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) 482,9 0, Činnosti muzeí a galerií (OE) 100,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OE) 18,4 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 490,0 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 164,7 0, Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 700,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OK) 7 306,7 0, Ostatní záležitosti kultury (OVVK) ,2 0, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 240,1 403, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 2 059,2 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 8,0 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV) 20,0 0,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,5 481, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) ,0 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 414,1 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠZ) 80,6 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) 0,0 481, Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 9 033,0 0, Ostatní tělovýchovná činnost (OTSMI) 103,5 0, Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 1 136,0 0, Využití volného času dětí a mládeže (OE) 510,5 0, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 100,0 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 241,8 0,0-10 -

15 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd ZDRAVOTNICTVÍ 7 513,0 546, Hospice (OE) 209,0 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 918,4 249, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 2 641,4 296, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 3 207,4 0, Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 89,8 0, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návyk. látkami (OSV) 96,3 0, Pomoc zdravotně postiženým (OE) 103,0 0, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 247,7 0,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 9 570, , Bytové hospodářství (Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.) 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 336,1 955, Nebytové hospodářství (OTSMI) 454,6 0, Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 0, Pohřebnictví (OE) 46,0 0, Pohřebnictví (OSV) 75,1 0, Územní plánování (OÚR) 5 954,8 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 850, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 12,7 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 510,8 0, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 28,3 0,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 957, , Ochrana druhů a stanovišť (OE) 3 000,0 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) ,0 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 22,2 314, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 115,8 0,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,0 0, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE) 46,5 0, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 21,1 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE) 48,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE) 18,0 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 586,0 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 72,4 0, Sociální rehabilitace (OE) 72,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OPPM) 3,5 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 217,0 0, Domovy pro seniory (OE) 5,0 0, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení (OE) 147,0 0, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 45,1 0, Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvláštním režimem (OE) 105,1 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 616,7 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) 886,9 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 110,0 0, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 18,0 0, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 561,0 0, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 926,9 0, Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 50,0 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 402,0 0,0-11 -

16 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 2,4 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 363,3 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM) 329,1 0,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY , , Zastupitelstva obcí (OPPM) 7 236,8 0, Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 60,0 0, Volby do Parlamentu ČR (OI) 450,9 0, Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) 1 298,9 0, Volby do Parlamentu ČR (OPPM) 1 206,3 0, Volba prezidenta republiky (OI) 1 399,2 0, Volba prezidenta republiky (OSÚ) 1 854,9 0, Volba prezidenta republiky (OPPM) 1 675,3 0, Činnost místní správy (OE) 827,8 0, Činnost místní správy (OI) , , Činnost místní správy (OSÚ) ,9 874, Činnost místní správy (OTSMI) 1 288, , Činnost místní správy (OPPM) ,9 0, Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 1 927,0 0, Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) 4 822,1 0,0 odd FINANČNÍ OPERACE 2 292,4 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 118,1 0, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 281,3 0, Ostatní finanční operace (OPPM) -3,4 0, Ostatní finanční operace (OE) 896,4 0,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI ,3 894, Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní účelové fondy (OE) ,3 894, Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní výdaje (OE) 10,0 0,0 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , ,4 Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách a komentářích: OD - Odbor dopravy OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OV - Odbor výstavby OI - Odbor informatiky OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OŽP - Odbor životního prostředí OKÚ - Odbor kancelář úřadu OPPM - Oddělení personální práce a mezd OKŘIS - Oddělení krizového řízení a informační služba ZAFO - Zaměstnanecký fond SARAP - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou PO - příspěvková organizace SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola

17 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje / třída 5 odd ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 20,0 odd DOPRAVA 0,0 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 60,7 60, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 3,4 3,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,7 31,0 0,0 0,0 0, , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 2 895, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) , , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 4 592, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 2 488, , Základní školy (OTSMI) 8 370, , Základní školy - příspěvky PO (OE) , , Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 7 598, , Základní školy (OŠZ) 2 645, , První stupeň základních škol (OTSMI) 436,7 436, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 2 200, , První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 155,0 155, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 135,3 135, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 513, , Gymnázia (OŠZ) 20,0 20, Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 18,0 18, Vyšší odborné školy (OE) 6,0 6, Činnost vysokých škol (OE) 22,0 13,0 35, Základní umělecké školy (OŠZ) 7,0 7,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem

18 Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje / třída 5 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 8, , ,7 776,0 3,9 0,0 0, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 4 700, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) 482,9 482, Činnosti muzeí a galerií (OE) 100,0 100, Ostatní záležitosti kultury (OE) 18,4 18, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 490, , Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 164,7 164, Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 700, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 6 806,7 500, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) ,8 17,5 3, , Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 240,1 240, Ostatní zál. sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 2 059, , Ostatní zál. sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 8,0 8, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV) 20,0 20,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 345, , ,0 0,0 0,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) , , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 414, , Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠZ) 80,6 80, Ostatní tělovýchovná činnost (OTSMI) 103,5 103, Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 1 136, , Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 9 033, , Využití volného času dětí a mládeže (OE) 510,5 510, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 100,0 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 241,8 241,8 odd ZDRAVOTNICTVÍ 3 180, ,2 0,0 312,0 105,3 0,0 0, , Hospice (OE) 209,0 209, Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 918,4 918, Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 2 641, , Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 3 180,5 11,4 15, , Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 89,8 89, Prevence před drog., alkoholem, nikotinem a jin. návyk. látkami (OSV) 96,3 96, Pomoc zdravotně postiženým (OE) 103,0 103, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 247,7 247,7 v tis. Kč běžné výdaje celkem

19 Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje / třída 5 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,8 0,0 5,0 510,8 0,0 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 336,1 336, Nebytové hospodářství (OTSMI) 454,6 454, Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 301, Pohřebnictví (OE) 46,0 46, Pohřebnictví (OSV) 75,1 75, Územní plánování (OÚR) 5 954, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 845,8 5, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 12,7 12, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 510,8 510, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 28,3 28,3 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 957,7 957, Ochrana druhů a stanovišť (OE) 3 000, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 22,2 22, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 115,8 115,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 404, , , ,4 2,9 0,0 0, , Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE) 46,5 46, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 21,1 21, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE) 48,0 48, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE) 18,0 18, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 586,0 586, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 72,4 72, Sociální rehabilitace (OE) 72,0 72, Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OPPM) 3,5 3, Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 217,0 217, Domovy pro seniory (OE) 5,0 5, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (OE) 147,0 147, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) , ,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem

20 Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje / třída Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) , , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 45,1 45, Domovy pro osoby se zdrav. post. a zvláštním režimem (OE) 95,1 10,0 105, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) , , Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 616,7 616, Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) 886,9 886, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 110,0 110, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 18,0 18, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 561,0 561, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 926,9 926, Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 50,0 50, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 402,0 402, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 2,4 2, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 363,3 363, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM) 328,6 0,5 329,1 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY , ,2 0,0 38, ,2 0,0 0, , Zastupitelstva obcí (OPPM) 6 898,1 332,6 6, , Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 60,0 60, Volby do Parlamentu ČR (OI) 450,9 450, Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) 1 298, , Volby do Parlamentu ČR (OPPM) 1 079,5 126, , Volba prezidenta republiky (OI) 1 399, , Volba prezidenta republiky (OSÚ) 1 854, , Volba prezidenta republiky (OPPM) 1 416,1 259, , Činnost místní správy (OE) 827,8 827, Činnost místní správy (OI) , , Činnost místní správy (OSÚ) ,2 12, , Činnost místní správy (OTSMI) 1 288, , Činnost místní správy (OPPM) , ,5 25,5 457, ,9 v tis. Kč běžné výdaje celkem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012 č.j.: 774/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 28.11.2012 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 Rada městské části I. s c h

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 č.j.: 1008/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 Zastupitelstvo městské části I. s c h

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1078/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 998 ze dne 17.12.2014 Změna limitu mzdových prostředků na rok 2014 a limitu počtu zaměstnanců na rok 2014 Rada městské části I.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více