MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení"

Transkript

1 č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení II. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části Praha schválit závěrečný účet za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 1.2. souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2013 bez výhrad Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA ROK 2013

3 Obsah I. část: hospodaření městské části Praha 3 za rok 2013 str. 1 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 2 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 8 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 příjmy str. 9 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 souhrn str. 10 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 13 Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 18 (bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné) Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních str. 56 služeb pro rok 2013 Přehled čerpání dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů str. 57 a jiných technických zařízení Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 běžné výdaje str. 61 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2013 str. 63 Plnění limitu počtu zaměstnanců za rok 2013 str. 64 Plnění limitu mzdových prostředků za rok 2013 str. 65 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 66 za rok 2013 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 68 Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 69 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů str. 86 MČ Praha 3 za rok 2013 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 88 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 str. 89 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. za rok 2013 Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 str. 90 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2013 kapitálové výdaje str. 96

4 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2013 str. 98 Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2013 srovnávací str. 99 Rozbor hospodářské činnosti realizované MČ Praha 3 za rok 2013 str. 101 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str. 103 realizovaná SMP Praha 3 a. s. za rok 2013 Záznam z jednání o finančním vypořádání str. 124 MČ Praha 3 za rok 2013 se státním rozpočtem a rozpočtem HMP Zápisy z projednávání rozborů hospodaření str. 126 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 II. část: auditorská zpráva za rok 2013 str. 150 Auditorská zpráva HZConsult s.r.o. o ověření účetní závěrky za rok 2013 a o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2013 III. část: výroční zprávy akciových společností založených MČ Praha 3 str. 242 Výroční zpráva Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s.za rok 2013 Výroční zpráva Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.za rok 2013

5 I. část: Hospodaření městské části Praha 3 za rok 2013 V rámci závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2013 jsou předkládány údaje o celoročním hospodaření městské části dle 17. odst. 1 a 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

6 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy Poplatek ze psů 2 200, , ,1 80,8 80, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 100, , ,7 91,6 91, Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000, , ,5 156,1 156, Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 5,5 11,0 11, Poplatek z ubytovací kapacity 1 650, , ,0 121,1 121, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,0 0, ,2 x x Odvod z loterií a pod. her kromě z výher. hr. přístrojů 0,0 0,0 42,1 x x Správní poplatky 3 000, , ,6 292,2 292, Daň z nemovitostí , , ,4 107,4 107,4 CELKEM - Třída , , ,1 128,8 128,8 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 693,9 106,8 106, Odvody příspěvkových organizací 4 868, , ,4 320,3 100, Příjmy z úroků 2 500, , ,1 68,0 68, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 100, , ,4 170,5 170, Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0, , ,1 x 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0-17,3 x x Přijaté neinvestiční dary 0,0 93,0 53,0 x 57, Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 386,2 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 61,2 134,9 x 220, Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 32,7 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300,0 300, ,6 358,9 358, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 1 381, , ,8 83,1 97, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 1 070, , ,3 381,9 278, Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 4 769, , ,7 94,7 98, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 6,0 6,0 8,5 141,7 141,7 CELKEM - Třída , , ,3 209,2 112,1 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM , , ,4 149,5 122,3 TŘÍDA 4 - Dotace Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0, , ,7 x 100, Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,0 100,0 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,6 x 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,8 192,9 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,5 x 74, Převod z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,7 87,4 99, Investiční přijaté transfery od krajů 0, ,9 78,0 x 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0, , ,0 x 100,0 CELKEM - Třída , , ,3 110,6 97,8 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,7 113,4 99,7-2 -

7 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR VÝDAJE 5xxx - Běžné výdaje , , ,6 108,9 89,1 6xxx - Kapitálové výdaje , , ,4 32,6 32,0 Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,0 73,1 64,9 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E , , ,7 x x S A L D O tř. 8 - financování , , ,7 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 3 -

8 Licence: MC03 XJIGBB14 I A ( : ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU MESTSKA CAST za čtv rtlet í IV./ 2013 (v tis. Kč) Í:i Období: 13 / 2013 IČO: Název: Městská část Praha 3 UCS: NS: MČ Praha 3 HC MC Praha 3 Položka I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Název ses kupení položek 111 X Da ně z příjm ů fyzických osob - kraj 11 1X Da ně z příjmů fyzických osob - obec I CELKEM Daně z příjm ů fyzických osob 112X Daně z příjmů právnických osob - kraj 112X Da n ě z př íjmů právnických osob - obec CELKEM Daně z příjm ů právnických osob 1211 Da ň z přida né hodnoty - kraj 1211 Da ň z př i dan é hodnoty - obec CELKEM Daň z přidané hodnoty 1219 Zrušené d a ně ze zboží a služeb - obec 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 134X Místní poplatky z vybraných čin ností a služeb 135X Ostatní odvody z vybraných či nn ostí a služeb 136X Správní poplatky 151X Da ně z majetku 170X Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ P ŘÍJMY (so uče t za třídu 1) I Rozpočet schválený I Rozpoče t upravený I I I I I I I I I , , , , , , , ,00 I I I I S kutečn ost Úpravy rozp očtu za % pln ěn í % p l nění IV. čtv rtletí k RS k RU I I ****** ******.... ****** ****** '*'***** ****** ****** I.... I ****** ****** ****** ****** I ****** ****** ****** ****** ****** ****** ,98 I 143,55 143,55 42,10 ****** ,59 292,22 292, ,37 107,42 107,42 ****** **fr*** ,04 128,84 128, :14:01 Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol s r. o. strana 11 8

9 Licence: MC03 XJIGBB14 I A ( : ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3 k období 13 / 2013 (v tis. Kč) IČO: NS: HC MC Praha 3 UCS: MC Praha 3 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za % plnění I % pl ně n í IV.čtvrtletí k RS k RU 211X Příjmy z vlastní činnosti 650,00 650,00 693,90 106,75 106,75 212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 4 868, , , ,00 I 320,35 100,05 213X Příjmy z pronájmu majetku ****** ****** 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 500, , ,10 67,96 67,96 221X Přijaté sankční platby 1 100, , ,41 170,49 170, X Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let 3 533, ,79 976,70 99,51 231X Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku ***** ****** 232X Ostatní nedaňové příjmy 300,00 454, ,51 61,20 561, ,65 24XX Přijaté splátky půjčených prostředků 7 226, , ,22 135,03 135,03 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , ,90 209,20 112,14 311X I Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) ****** ****** 312X I... Ostatní kapitálové příjmy ****** X I Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) I I ****** ****** I Iv LAS T Ní PŘÍJMY (třídy 1+2+3) , , , ,90 149,53 122, :14:01 Zpracováno systémem GINI$ GORDIC spol. s r. o. strana 2 I B

10 Licence: MC03 XJIGBB14 1 A ( : ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3kobdobí13 / 2013 (v tis. Kč) IČO: NS: HC MC Praha 3 UCS: MC Praha 3 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost I Úpravy rozpočtu za % plnění % plnění IV.čtvrtletí k RS k RU 411X Neinvest.pfijaté trans.od veř.rozpočtů ú stř. úrovně , , , ,10 141,58 100, Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS , , ,00 100,00 100, Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU , , ,40 ****** 100, Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS ****** Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU 2 610, , ,80 ****** 74, Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územní úrovně I ****** ****'** 41 31,2 Převody z vlast.fond ů hosp.(podnikatelské) činnost , , , ,20 87,40 99,56 415X N ei nvest. přijaté transfery ze zahraničí **"**** **'**** l416x... Neinvest.přij até transfery ze státních fin. aktiv ****** 421X ln v.přij até transfery od veř.rozp. ústředn í úrovně ****** ****** 422X lnv.přijaté transfery od veř.rozp. územní úrovně - RS ****** ****** 422X lnv. přijaté transfery od veř. rozp. územní úrovně - RU , , ,90 ****** 50,94-423X lnv.přijaté transfery ze zahraničí ****** ****** 424X lnv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv ****** ****** PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) , I , ,40 110,61 97,83 ÚHRN P Ř I J M ů (třídy ) , , , ,30 113,38 99,71 li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5XXX Běžné výdaje I , , , ,80 108,85 89,15 6XXX Kapitálové výdaje I ,00 I , , ,80 32,56 31,97 UHRN V Y O A J Ů (třídy 5+6) , , , ,60 73,11 64,92 roz dí I příjmů a výdajů , , ,69 976,70 330,94-325, :14:01 Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol. s r. o. strana 3 1 B

11 Licence: MC03 XJIGBB14 I A ( : ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Městská část Praha 3 k období 13 / 2013 (v tis. Kč) I ČO: NS: HC MC Praha 3 UCS: MC Praha 3 Položka I Název seskupení položek Schválený rozpočet I Rozpoče t upravený S ku tečnost Ill. FINANCOVÁNÍ I Úpravy rozpočtu za I % p l ně ní % plně ní IV.čtvrtletí k RS k RU 8XX1 Vydané dluhopisy I I I ****** ****** 8XX2 Uhrazené splátky vydaných d luhopisů I I I ****** ****** 8XX3 Přijaté půjčen é prostředky I I I I ****** ****** 8XX4 Uhrazené splátky přijatých půjčených pros tředků I I ****** ****** I 8XX5 Použití fin.prostředků vytvoře ných v min. letech I , ,40 I 976,70- I 8XX5 Rezerva finančních prostředků I 8XX5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (souče t ) , , ,04-976,70-331,02-326,07-8XX7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy ****** ****** 8XX8 Aktivní operace říze n í likvidity - výdaje I ****** ****** 89XX Opravné položky k peněžn ím operacím I I 76,36 ****** ****** CE L KEM F IN AN COVA NI ,30 I , ,68- I 976,70-330,94-325,99- ; ~!KONT ROL NI S O UCE T 0,00 1 0,00 1 0,01 I 0,001 I :14:01 Zpracováno systémem GIN/S GORDIC spol. s r. o. strana 4 1 8

12 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2013 Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v roce 2013 kladného salda hospodaření ve výši ,7 tis. Kč, přestože ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byl předpokládán záporný hospodářský výsledek. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo nízkým plněním výdajů, zejména kapitálových. Bilance příjmů Z bilance příjmů je patrné, že vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 se městské části Praha 3 podařilo naplnit rozpočtové příjmy na 99,7 %. Na mírně nižším plnění se podílí Třída 4 Dotace, což ovlivňují dotace, které byly městské části přiděleny, avšak skutečný příjem finančních prostředků proběhne až na základě realizace daných akcí (tedy v roce 2014), k mírně nižšímu čerpání došlo i na pol převody VHČ. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Nedočerpání u běžných výdajů ovlivňují úspory vzniklé na oddíle 63 Finanční operace, dále na oddíle 61 Správa a 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájení investičních akcí, které neproběhlo z objektivních důvodů, jako např. zrušení stavebního povolení nebo stále probíhající výběrové řízení. U řady akcí došlo k odložení jejich zahájení nebo k jejich zrušení. K neplnění výdajů došlo zejména na oddíle 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (zejména investiční akce do Bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3, a.s.), oddíle 31 Vzdělávání a na oddíle 37 Ochrana životního prostředí

13 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 100% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy , , ,1 128,8% ,1 na vyšším plnění se podílí zejména správní poplatky, dále vyšší plnění ovlivňuje poplatek za užívání veřejného prostranství. 2 Nedaňové příjmy , , ,3 112,1% ,1 vyšší plnění ovlivňují zejména splátky půjčených prostředků (nákup nemovitostí zápočtem proti půjčkám Bytovému podniku v Praze 3 s.p.) Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) , , ,4 122,3% ,2 x 4 Dotace , , ,3 97,8% ,2 nižší plnění je způsobeno nepřijetím finančních prostředků v rámci dotací z OPPK na neinvestiční a investiční akce, jejich realizace proběhne až v roce Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,7 99,7% 3 034,0 x

14 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok souhrn v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20,0 0, Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 0,0 odd DOPRAVA 64,1 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 60,7 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 3,4 0,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 2 895, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) ,2 85, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 4 592,0 0, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 2 488,3 0, Základní školy (OTSMI) 8 370, , Základní školy - příspěvky PO (OE) ,2 443, Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 7 598,2 0, Základní školy (OŠZ) 2 645,5 0, První stupeň základních škol (OTSMI) 436, , První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 2 200,0 0, První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 155,0 0, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 135,3 0, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 513,7 0, Gymnázia (OŠZ) 20,0 0, Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 18,0 0, Vyšší odborné školy (OE) 6,0 0, Činnost vysokých škol (OE) 35,0 0, Základní umělecké školy (OŠZ) 7,0 0,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,2 403, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 4 700,0 0, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) 482,9 0, Činnosti muzeí a galerií (OE) 100,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OE) 18,4 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 490,0 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 164,7 0, Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 700,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OK) 7 306,7 0, Ostatní záležitosti kultury (OVVK) ,2 0, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 240,1 403, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 2 059,2 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 8,0 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV) 20,0 0,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,5 481, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) ,0 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 414,1 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠZ) 80,6 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) 0,0 481, Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 9 033,0 0, Ostatní tělovýchovná činnost (OTSMI) 103,5 0, Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 1 136,0 0, Využití volného času dětí a mládeže (OE) 510,5 0, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 100,0 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 241,8 0,0-10 -

15 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída 6 odd ZDRAVOTNICTVÍ 7 513,0 546, Hospice (OE) 209,0 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 918,4 249, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 2 641,4 296, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 3 207,4 0, Ostatní zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 89,8 0, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návyk. látkami (OSV) 96,3 0, Pomoc zdravotně postiženým (OE) 103,0 0, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 247,7 0,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 9 570, , Bytové hospodářství (Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.) 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 336,1 955, Nebytové hospodářství (OTSMI) 454,6 0, Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 0, Pohřebnictví (OE) 46,0 0, Pohřebnictví (OSV) 75,1 0, Územní plánování (OÚR) 5 954,8 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 850, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 12,7 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 510,8 0, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 28,3 0,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 957, , Ochrana druhů a stanovišť (OE) 3 000,0 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) ,0 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 22,2 314, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 115,8 0,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,0 0, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE) 46,5 0, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 21,1 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE) 48,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE) 18,0 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 586,0 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 72,4 0, Sociální rehabilitace (OE) 72,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OPPM) 3,5 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 217,0 0, Domovy pro seniory (OE) 5,0 0, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení (OE) 147,0 0, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 45,1 0, Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvláštním režimem (OE) 105,1 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 616,7 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) 886,9 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 110,0 0, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 18,0 0, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 561,0 0, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 926,9 0, Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 50,0 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 402,0 0,0-11 -

16 v tis. Kč Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem Třída 5 Třída Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 2,4 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 363,3 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM) 329,1 0,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY , , Zastupitelstva obcí (OPPM) 7 236,8 0, Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 60,0 0, Volby do Parlamentu ČR (OI) 450,9 0, Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) 1 298,9 0, Volby do Parlamentu ČR (OPPM) 1 206,3 0, Volba prezidenta republiky (OI) 1 399,2 0, Volba prezidenta republiky (OSÚ) 1 854,9 0, Volba prezidenta republiky (OPPM) 1 675,3 0, Činnost místní správy (OE) 827,8 0, Činnost místní správy (OI) , , Činnost místní správy (OSÚ) ,9 874, Činnost místní správy (OTSMI) 1 288, , Činnost místní správy (OPPM) ,9 0, Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OSÚ) 1 927,0 0, Činnost místní správy - Zaměstnanecký fond (OPPM) 4 822,1 0,0 odd FINANČNÍ OPERACE 2 292,4 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 118,1 0, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 281,3 0, Ostatní finanční operace (OPPM) -3,4 0, Ostatní finanční operace (OE) 896,4 0,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI ,3 894, Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní účelové fondy (OE) ,3 894, Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní výdaje (OE) 10,0 0,0 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , ,4 Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách a komentářích: OD - Odbor dopravy OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OV - Odbor výstavby OI - Odbor informatiky OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OŽP - Odbor životního prostředí OKÚ - Odbor kancelář úřadu OPPM - Oddělení personální práce a mezd OKŘIS - Oddělení krizového řízení a informační služba ZAFO - Zaměstnanecký fond SARAP - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou PO - příspěvková organizace SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola

17 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje / třída 5 odd ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 20,0 odd DOPRAVA 0,0 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 60,7 60, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 3,4 3,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,7 31,0 0,0 0,0 0, , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 2 895, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) , , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 4 592, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 2 488, , Základní školy (OTSMI) 8 370, , Základní školy - příspěvky PO (OE) , , Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 7 598, , Základní školy (OŠZ) 2 645, , První stupeň základních škol (OTSMI) 436,7 436, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 2 200, , První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 155,0 155, První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 135,3 135, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 513, , Gymnázia (OŠZ) 20,0 20, Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 18,0 18, Vyšší odborné školy (OE) 6,0 6, Činnost vysokých škol (OE) 22,0 13,0 35, Základní umělecké školy (OŠZ) 7,0 7,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem

18 Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje / třída 5 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 8, , ,7 776,0 3,9 0,0 0, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 4 700, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) 482,9 482, Činnosti muzeí a galerií (OE) 100,0 100, Ostatní záležitosti kultury (OE) 18,4 18, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 490, , Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 164,7 164, Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 700, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 6 806,7 500, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) ,8 17,5 3, , Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 240,1 240, Ostatní zál. sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 2 059, , Ostatní zál. sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 8,0 8, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV) 20,0 20,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 345, , ,0 0,0 0,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) , , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 414, , Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠZ) 80,6 80, Ostatní tělovýchovná činnost (OTSMI) 103,5 103, Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 1 136, , Ostatní tělovýchovná činnost (OŠZ) 9 033, , Využití volného času dětí a mládeže (OE) 510,5 510, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 100,0 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 241,8 241,8 odd ZDRAVOTNICTVÍ 3 180, ,2 0,0 312,0 105,3 0,0 0, , Hospice (OE) 209,0 209, Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 918,4 918, Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 2 641, , Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 3 180,5 11,4 15, , Ostatní zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) - ZAFO 89,8 89, Prevence před drog., alkoholem, nikotinem a jin. návyk. látkami (OSV) 96,3 96, Pomoc zdravotně postiženým (OE) 103,0 103, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 247,7 247,7 v tis. Kč běžné výdaje celkem

19 Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje / třída 5 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,8 0,0 5,0 510,8 0,0 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 336,1 336, Nebytové hospodářství (OTSMI) 454,6 454, Veřejné osvětlení (OÚR) 301,4 301, Pohřebnictví (OE) 46,0 46, Pohřebnictví (OSV) 75,1 75, Územní plánování (OÚR) 5 954, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 845,8 5, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 12,7 12, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OPPM) 510,8 510, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 28,3 28,3 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 957,7 957, Ochrana druhů a stanovišť (OE) 3 000, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 22,2 22, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 115,8 115,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 404, , , ,4 2,9 0,0 0, , Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE) 46,5 46, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 21,1 21, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE) 48,0 48, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE) 18,0 18, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 586,0 586, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OPPM) 72,4 72, Sociální rehabilitace (OE) 72,0 72, Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OPPM) 3,5 3, Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 217,0 217, Domovy pro seniory (OE) 5,0 5, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (OE) 147,0 147, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) , ,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem

20 Rozpočtový oddíl Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinvestiční transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinvestiční výdaje / třída Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) , , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 45,1 45, Domovy pro osoby se zdrav. post. a zvláštním režimem (OE) 95,1 10,0 105, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) , , Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 616,7 616, Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) 886,9 886, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 110,0 110, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 18,0 18, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 561,0 561, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 926,9 926, Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 50,0 50, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 402,0 402, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 2,4 2, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 363,3 363, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OPPM) 328,6 0,5 329,1 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLIT. STRANY , ,2 0,0 38, ,2 0,0 0, , Zastupitelstva obcí (OPPM) 6 898,1 332,6 6, , Zastupitelstva obcí - Zaměstnanecký fond (OPPM) 60,0 60, Volby do Parlamentu ČR (OI) 450,9 450, Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) 1 298, , Volby do Parlamentu ČR (OPPM) 1 079,5 126, , Volba prezidenta republiky (OI) 1 399, , Volba prezidenta republiky (OSÚ) 1 854, , Volba prezidenta republiky (OPPM) 1 416,1 259, , Činnost místní správy (OE) 827,8 827, Činnost místní správy (OI) , , Činnost místní správy (OSÚ) ,2 12, , Činnost místní správy (OTSMI) 1 288, , Činnost místní správy (OPPM) , ,5 25,5 457, ,9 v tis. Kč běžné výdaje celkem

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2014 OBSAH: Seznam použitých zkratek:... 4 I. Průvodní zpráva

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více