MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Směrnice č. 3/2009 pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Směrnice č. 3/2009 pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě"

Transkript

1 SMĚRNICE Č. 3/2009 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), patří hospodaření s bytovým fondem do samostatné působnosti města Nové Město na Moravě (dále jen město ). Rozhodovací pravomoci v oblasti nájemního bydlení vykonává Rada města Nové Město na Moravě (dále jen rada města ) v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). V zájmu zajištění transparentnosti při hospodaření s byty v majetku města vydala rada města tuto směrnici. Směrnice stanoví způsob výběru nájemníka ze zájemců o nájemní bydlení v uvolněném nájemním bytě v majetku města a předepisuje postupy řízení při obsazování volných bytů. Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato směrnice platí pro hospodaření s nájemními byty v majetku města. 2. Tato směrnice se nevztahuje na poskytování ubytování. Ubytování město poskytuje v ubytovně Domovina, Žďárská 715 a 717, v obytných buňkách Dukelská 238 a 239 a případně v dalších obytných prostorách, které určí rada města. Článek 2 ZÁKLADNÍ POJMY 1. Rozdělení nájemních bytů v majetku města podle účelu užívání a) Byt k nájemnímu bydlení je byt, jímž se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, a který slouží k účelu trvalého nájemního bydlení. Okruh nájemníků se omezuje zejména plnoletostí a způsobilostí nájemníka k právním úkonům. b) Byty s pečovatelskou službou jsou nájemní byty určené pro bydlení osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují různé stupně pomoci (viz cílová skupina pečovatelské služby). Pomoc těmto nájemníkům zajišťuje příspěvková organizace města Novoměstské sociální služby prostřednictvím pečovatelské služby. Okruh nájemníků se omezuje na osoby požívající starobní nebo invalidní důchod. c) Bytové náhrady (tj. náhradní byty a náhradní ubytování) a přístřeší se přidělují výhradně na podkladě pravomocného rozhodnutí soudu nebo na základě usnesení rady města. Okruh nájemníků je omezen na stávající nájemníky v městských nájemních bytech, kterým byla rozhodnutím soudu nebo usnesením rady města zrušena (vypovězena) nájemní smlouva. 1

2 d) Byty se zvláštním režimem obsazování jsou nájemní byty, které byly postaveny se státní účelovou dotací. Smlouva o poskytnutí státní dotace obsahuje podmínky pro obsazení těchto bytů pod sankcí. Okruh nájemníků se v současné struktuře bytů omezuje na tělesně postižené nájemníky a na nájemníky s vymezenou úrovní příjmu. e) Byty určené k privatizaci jsou nájemní byty určené k prodeji dle pravidel stanovených Zastupitelstvem města Nové Město na Moravě (dále jen zastupitelstvo města ). 2. Správa nájemních bytů v majetku města Každý městský nájemní byt má svého příslušného správce: a) Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor investic a správy majetku města..431 bytů b) Novoměstské sociální služby.. 65 bytů c) Mateřská škola Nové Město na Moravě... 2 byty d) Novoměstská kulturní zařízení.. 1 byt e) Domy privatizované v roce 2008 volba správce je v kompetenci jednotlivých společenství vlastníků jednotek (v případě bytů v majetku města v těchto domech se pro účely této směrnice za správce považuje Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor investic a správy majetku města). Seznam bytů je uveden v příloze č Volný byt a) Za volný byt se pro účely této směrnice považuje byt: nově postavený městem, jako prázdný nově získaný do majetku města, předaný nájemníkem po ukončení nájmu, jehož nájemník zemřel a nevznikl zákonný důvod přechodu nájmu na jinou osobu, uvolněný na základě rozhodnutí soudu, případně na základě provedené exekuce. b) Po ukončení nájmu bytu vyhotoví správce bytu předávací protokol, který podepíší všechny osoby, s kterými byla nájemní smlouva uzavřena. V předávacím protokolu je uveden důvod ukončení nájmu bytu, který musí být v souladu s 710 až 711a občanského zákoníku. Článek 3 PRAVOMOCI A KOMPETENCE V OBLASTI BYDLENÍ 1) Rada města a) Radě města přísluší právo rozhodovat zejména: o pronájmu bytu, o stanovení výše nájemného v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 107/2006 Sb. ), o výpovědi nájemní smlouvy dané v souladu s občanským zákoníkem, o udělení souhlasu s výměnou bytu, o udělení souhlasu k podnájmu bytu. b) Rada města rovněž bere na vědomí přechod nájmu bytu, a to při splnění podmínek daných občanským zákoníkem (ust občanského zákoníku). 2

3 2. Uvolněný člen zastupitelstva města V souladu s rozdělením kompetencí uvolněných členů zastupitelstva města, odpovídá radě města za oblast nájemního bydlení v městských bytech a za průhlednost v rozhodovacích procesech místostarosta nebo starostka města. Uvolněný člen zastupitelstva města je rovněž předkladatelem návrhů pro jednání rady města. 3. Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor investic a správy majetku města (dále jen ISM ) ISM odpovídá za přípravu návrhů pro jednání rady města a garantuje, že předkládané návrhy jsou v souladu s právním řádem ČR. Rovněž je odpovědný za věcné plnění úkolů v oblasti nájemního bydlení v městských bytech. 4. Pracovní skupina pro nájemní bydlení Poradním orgánem rady města v oblasti nájemního bydlení je Pracovní skupina pro nájemní bydlení (dále jen pracovní skupina ), která se skládá z uvolněných členů zastupitelstva města (starostky a místostarosty města), vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nové Město na Moravě, ředitelky Novoměstských sociálních služeb a příslušného referenta ISM, který zároveň plní funkci tajemníka pracovní skupiny (zejm. pořizuje zápisy z jednání pracovní skupiny). Článek 4 ZPŮSOB VÝBĚRU NÁJEMNÍKA Město nevede žádný pořadník uchazečů o nájemní bydlení v městských bytech. Zvláštní seznamy uchazečů o bydlení jsou případně pořizovány pro přidělování bytů v sociálním režimu a pro přidělování bytů zvláštního určení. Podle aktuální situace v oblasti nájemního bydlení rada města rozhoduje o způsobu výběru nájemníka pro každý uvolněný byt zvlášť. Způsoby výběru nájemníka: 1. Veřejné výběrové řízení a) Na základě usnesení rady města vypracuje neprodleně správce bytu oznámení o veřejném nabídkovém řízení na pronájem bytu s parametry bytu a dalšími podmínkami a předá jej na sekretariát Městského úřadu Nové Město na Moravě (dále jen MěÚ ) ke zveřejnění. Součástí oznámení je i konkrétní termín otevírání obálek, které je veřejné. Na úřední desce musí být oznámení zveřejněno po dobu nejméně 15 dní. b) Po uplynutí stanoveného termínu pro podání přihlášek (vzor přihlášky je uveden v příloze č. 2 a vzor poučení v příloze č. 3) se uzavře příjem přihlášek a sekretariát MěÚ předá zalepené obálky příslušnému uvolněnému členu zastupitelstva města. Přihlášky podané po uzávěrce příjmu přihlášek nebudou zařazeny do výběru. c) Tajemník pracovní skupiny svolá jednání pracovní skupiny, na kterém budou veřejně otevírány obálky s nabídkami uchazečů o bydlení a připraví podklady pro vyhodnocení nabídek. d) Na začátku jednání zkontroluje pracovní skupina neporušenost obálek s nabídkami, otevře obálky a zkontroluje formální správnost přihlášek. Po zveřejnění konkrétních nabídek jednotlivých uchazečů je další jednání pracovní skupiny neveřejné. 3

4 e) Tajemník pracovní skupiny pořídí zápis z jednání, který podepisuje uvolněný člen zastupitelstva města a tajemník pracovní skupiny. Nedílnou přílohou zápisu je prezenční listina. Zápis obsahuje doporučení pracovní skupiny, které je předkládáno k rozhodnutí radě města. f) Rada města projedná návrh pracovní skupiny a usnesením vybere vítězného nájemníka a případně dalšího náhradníka. Kancelář vedoucího úřadu neprodleně po přijetí rozhodnutí rady města informuje správce volného bytu o rozhodnutí rady města. g) Správce volného bytu informuje o výsledku výběrového řízení všechny přihlášené zájemce. Správce bytu připraví nájemní smlouvu, protokol o předání bytu, smlouvu o kauci a vyzve vybraného uchazeče, aby připravené smlouvy podepsal. 2. Přímé určení nájemníka a) Rada města může v rámci své pravomoci kdykoliv přímo rozhodnout o obsazení volného bytu bez výběrového řízení. b) Obsazení volného bytu přímým rozhodnutím rady města bez výběrového řízení se používá zpravidla při: poskytnutí bydlení, které rada města označí jako veřejný zájem, řešení blíže nespecifikovaných problémů v oblasti bydlení, poskytování bytových náhrad, příp. přístřeší. c) Kancelář vedoucího úřadu neprodleně informuje správce volného bytu o rozhodnutí rady města. Správce bytu připraví nájemní smlouvu, protokol o předání bytu, smlouvu o kauci a vyzve vybraného uchazeče, aby připravené smlouvy podepsal. 3. Přidělení bytu v sociálním režimu a) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ vede přehled osob, které se ocitly v sociální nouzi nebo je při současném bydlení vážně ohrožena možnost fungování rodiny a výchova dětí. Dále se v tomto přehledu evidují osoby nebo rodiny ohrožené ztrátou bydlení. b) Rada města rozhodne, zda uvolněný byt bude přidělen v sociálním režimu a současně rozhodne o přidělení tohoto bytu pro konkrétního uchazeče na základě doporučení pracovní skupiny, která vybere uchazeče dle naléhavosti jejich konkrétní situace, případně dalšího náhradníka. c) Kancelář vedoucího úřadu neprodleně informuje správce volného bytu o rozhodnutí rady města. Správce bytu připraví nájemní smlouvu, protokol o předání bytu, smlouvu o kauci a vyzve vybraného uchazeče, aby připravené smlouvy podepsal. 4. Postup při výběru nájemníka bytu s pečovatelskou službou a) Byty s pečovatelskou službou jsou výhradně ve správě příspěvkové organizace města Novoměstské sociální služby a řídí se zvláštními kritérii schválenými radou města, které jsou k dispozici v sídle Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, Nové Město na Moravě. b) V případě přidělení bytu s pečovatelskou službou nájemci, který je zároveň nájemcem jiného bytu ve vlastnictví města, je příspěvková organizace Novoměstské sociální služby povinna o této skutečnosti předem informovat příslušného správce bytu tak, aby se předešlo situaci, kdy by nájemník byl zároveň nájemcem dvou bytů ve vlastnictví města. Příslušný správce bytu připraví návrh dohody o skončení nájmu bytu, který bude radě města předložen současně s návrhem na přidělení bytu s pečovatelskou službou. 4

5 Článek 5 OBECNÉ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1) Při výběru uchazeče o nájem bytu se přihlíží zejména k těmto skutečnostem: a) k bytové potřebnosti uchazeče, zejména s ohledem na nezletilé děti, b) jak vysoké nájemné za m 2 nabízí, c) k sociálnímu postavení uchazeče, zejména na jeho schopnost platit náklady bydlení, d) zda uchazeč uvolní jiný byt, který je v majetku města, e) zda je uchazeč plnoletý, zda je způsobilý k právním úkonům, f) případně další okolnosti hodného zvláštního zřetele. 2) Město, prostřednictvím odboru ISM poskytuje službu jednotlivým uchazečům o pronájem bytu v majetku města na základě vyplnění formuláře, který je přílohou č. 4 této směrnicevedení seznamu uchazečů na pronájem městského bytu, a to za cenu ve výši 300,- Kč/ kalendářní rok/uchazeč včetně DPH. Každý takto registrovaný uchazeč bude v rámci této služby dostávat informaci o vypsaném veřejném výběrovém řízení na nájem volného městského bytu. Článek 6 OBECNÉ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY 1. Nájemní smlouva se uzavírá (ukončuje nebo mění) na základě rozhodnutí rady města. Uzavření (podpisy) nájemní smlouvy zajišťuje příslušný správce bytu. 2. Nájemní smlouva se uzavírá zásadně v písemné formě na dobu určitou, a to na jeden rok. Pokud nebude nájemník před uplynutím doby jednoho roku písemně vyzván, aby byt opustil, bude smlouva považována za obnovenou za stejných podmínek, za jakých byla uzavřena smlouva původní, tj. smlouva bude prodlužena o jeden rok. Tímto způsobem může být smlouva prodlužována i opakovaně. Výzva k opuštění bytu bude nájemníkovi zaslána zejména v případě, že v průběhu roku se strany nájemníka dojde k naplnění výpovědních důvodů dle ustanovení 711 odst. 2 písmena a), b), c), d) občanského zákoníku. 3. Rada města může v konkrétním případě rozhodnout, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 4. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je skutečnost, že budoucí nájemník nemá žádné dluhy, nebo jiné nesplněné závazky vůči městu. 5. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je v souladu s ust. 686a občanského zákoníku složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. O kauci se sepisuje zvláštní smlouva. Kauci musí vybraný uchazeč složit ještě před podpisem nájemní smlouvy. 6. Výše nájemného pro nově obsazované byty se stanoví takto: a) standardní byt (podle zákona č. 107/2006 Sb.) min. 49,- Kč/m 2 Z této sazby je vyjmuto 50 bytů v domě s pečovatelskou službou Žďárská č.p. 68 a 24 bytů přístavby ul. Drobného č.p. 301, kde zůstává stávající sazba nájemného i pro nově obsazované byty, až do b) byt se sníženou kvalitou (podle zákona č. 107/2006 Sb.) min. 44,- Kč/m 2 c) byt v místní části města min. 44,- Kč/m 2 d) limitní výše nájemného pro všechny byty v majetku města je do stanovena max. 60,- Kč/m 2 5

6 7. Nájemní smlouvu podepisují oba manželé. V případě nesezdaných partnerů podepisují smlouvu oba partneři a stávají se tak společnými nájemci bytu dle ust. 700 a násl. občanského zákoníku, a to v případě, kdy přihlášku do výběrového řízení podají oba partneři společně. To platí i v případě, kdy přihlášku podají společně dvě nebo více osob, které nejsou manžely ani osobami dle věty druhé tohoto odstavce. 8. Vybraný uchazeč musí podepsat nájemní smlouvu do patnácti dnů po prokazatelném doručení výzvy k jejímu podepsání. Pokud tak neprovede, nastupuje další uchazeč v pořadí daném usnesením rady města. Článek 7 PŘECHOD NÁJMU BYTU 1. Přechod nájmu bytu bere pronajímatel, tj. rada města, na vědomí pouze po splnění podmínek daných 706 až 708 občanského zákoníku pro tyto osoby: a) děti, (registrovaný) partner, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, pokud prokáží, že žili se zemřelým nájemníkem ve společné domácnosti v den jeho smrti a že nemají vlastní byt, b) vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt. Jde-li o osoby, které nájemce do bytu přijal až po sjednání nájemní smlouvy, vztahuje se na tyto osoby ustanovení věty první pouze tehdy, jestliže se na tom nájemce a pronajímatel písemně dohodli; to neplatí, jde-li o vnuky nájemce. V případě nájemních smluv, které byly uzavřeny před , se předchozí věta nevztahuje na osoby, které nájemce přijal do společné domácnosti před Osoby uvedené v předchozím článku musí k prokázání výše uvedených skutečností předložit např. tyto dokumenty: a) příbuzenský vztah kopií dokladu nebo dokladů prokazujících vztah opravňující k přechodu nájmu bytu v souladu s 706 občanského zákoníku (např. kopií rodného listu či listů), b) pobyt v bytě a vedení společné domácnosti (u osob uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. a) v den smrti nájemce; u osob uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) nepřetržitě alespoň po dobu tří let před smrtí nájemce) potvrzení o trvalém pobytu (platný občanský průkaz), zapsání žadatele v evidenčním listu předmětného bytu, potvrzení této skutečnosti alespoň dvěma nájemníky v domě. Správce bytu je povinen ověřit věrohodnost podpisů konfrontací s podepsanými svědky, c) čestné prohlášení o tom, že nemá vlastní byt (to znamená, že oznamovateli nesvědčí výlučné ani společné odvozené právo k bytu, tj. nájem, společný nájem, právo vlastnické, právo z věcného břemene, právo založené nepojmenovanou inominátní smlouvou dle 51 občanského zákoníku). 3. Oznámení o přechodu nájmu se podává správci bytu na formuláři, který je v příloze č. 5 (přechod nájmu z důvodu úmrtí), nebo v příloze č. 6 (přechod nájmu z důvodu opuštění společné domácnosti). Přechod nájmu bere na vědomí rada města. Osobě, na kterou přešel nájem, se však vždy následně zašle z pozice správce návrh na uzavření nové nájemní smlouvy. 6

7 4. V případě, že nebudou splněny podmínky pro přechod nájmu bytu a osoby žijící v bytě tento byt neopustí, podá ISM neodkladně k příslušnému soudu žalobu na vyklizení bytu. Článek 8 PODNÁJEM BYTU 1. Pronajatý byt lze přenechat jiné osobě do podnájmu pouze s předchozím písemným svolením rady města. Souhlas s podnájmem může rada města podmínit uzavřením dohody s nájemcem o zvýšení nájemného na dobu trvání podnájmu. V takovém případě rada města současně s usnesením o udělení souhlasu k podnájmu schválí podmínky dodatku k nájemní smlouvě, ve kterých mj. stanoví novou výši nájemného po dobu trvání podnájmu, jehož uzavření bude podmínkou pro udělení souhlasu. Dodatek k nájemní smlouvě připraví příslušný správce bytu. 2. Žadatel podá žádost o povolení podnájmu správci bytu na formuláři, který je v příloze č. 7. V žádosti je žadatel povinen uvést komu chce byt přenechat do podnájmu a na jakou dobu. 3. Na základě rozhodnutí rady města o povolení podnájmu, sepíše žadatel podnájemní smlouvu s podnájemníkem a předloží ji příslušnému správci bytu. Podnájemní smlouvu lze před rozhodnutím rady města uzavřít jedině s odkládací podmínkou, která upraví nabytí účinnosti podnájemní smlouvy v tom smyslu, že podnájemní smlouva nabude účinnosti udělením souhlasu s podnájmem, resp. uzavřením dodatku mezi městem a žadatelem o navýšení nájmu po dobu trvání pronájmu). Správce bytu provede kontrolu podnájemní smlouvy především z hlediska sjednané ceny podnájmu a porovná ji se skutečnými náklady bydlení. 4. Souhlas s podnájmem nájemního bytu v majetku města se vydává zásadně na dobu určitou, zpravidla na jeden rok, s možností prodloužení o jeden rok. Celková možná doba podnájmu jsou dva roky. 5. Povolení podnájmu v městském bytě nezakládá městu povinnost zajistit podnájemníkovi bydlení po ukončení podnájmu. 6. Porušení povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku (podnájem bez souhlasu města) se považuje za porušení povinnosti nájemce podle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku a je důvodem pro výpověď nájmu ze strany města ( 719 odst. 1 občanského zákoníku). Článek 9 VÝMĚNA BYTU 1. Po vzájemné dohodě se mohou nájemníci dohodnout na výměně bytů. Výměna může být provedena pouze se souhlasem rady města. Žádost o výměnu bytu se podává správci bytu na formuláři, který je v příloze č. 8 a zahrnuje vzor dohody o výměně bytu. 2. Pro zvýšení motivace na výměnu bytů nebude po nájemnících vyžadována kauce a již uhrazené kauce budou nájemníkům vráceny. Příslušný správce bytu připraví návrh dohody o ukončení platnosti smlouvy o kauci, ve které bude dohodnut termín a způsob vrácení kauce. Ke dni splnění dohody o výměně bytů vstupují nájemci ve výměnou získaných bytech do nájemních poměrů a za podmínek založených nájemní smlouvou mezi pronajímatelem a původním nájemcem, ke stejnému okamžiku jim zároveň zanikají dosavadní nájemní vztahy ke směňovaným bytům. Podmínkou vzniku nájemních poměrů k bytům získaných výměnou není uzavření nových nájemních smluv, správce však vždy návrh nové nájemní smlouvy nájemníkům zašle. 7

8 Článek 10 ÚLEVY Z KAUCE 1. Možnost úlevy Uchazeči o bydlení mohou požádat z důvodu tíživé sociální situace nebo jiných závažných důvodů o snížení nebo prominutí povinnosti uhradit kauci. O úlevě nebo snížení rozhoduje rada města na základě žádosti, která se podává správci bytu na formuláři, který je v příloze č Osvobození od kauce Nájemníci v bytech s pečovatelskou službou jsou osvobozeni od složení kauce. Dále jsou osvobozeni od kauce ti nájemníci, kteří si vymění byt podle čl. 9 této směrnice. Článek 11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tuto směrnici schválila rada města na své 63. řádné schůzi konané dne pod bodem č. 10 programu. 2. Tato směrnice je vyhotovena ve dvou originálech, s tím, že jeden je uložen na pracovišti sekretariátu MěÚ, jeden je uložen u tajemníka MěÚ Nové Město na Moravě. Tato vnitřní směrnice je rovněž zveřejněna v elektronické podobě na 3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem Tato směrnice ruší předchozí Směrnici pro pronájem bytů č. 6/2007 v platném znění, která byla schválena radou města dne Stanislav Marek místostarosta města Zdeňka Marková starostka města Přílohy: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Seznam nájemních bytů v majetku města Nového Města na Moravě Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu Poučení pro uchazeče, kteří se hlásí do výběrového řízení na pronájem městského bytu Přihláška k zápisu do seznamu uchazečů o nájemní bydlení v Novém Městě na Moravě Oznámení o přechodu nájmu podle 706 obč. zák. z důvodu úmrtí Oznámení o přechodu nájmu podle 708 obč. zák. z důvodu opuštění společné domácnosti Žádost o povolení podnájmu bytu Žádost o souhlas s výměnou bytu a vzorová dohoda o výměně bytů Žádost o snížení/prominutí kauce 8

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, patří

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového I. Úvodní ustanovení čl. 1 Tato směrnice stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 10.03.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na své 46.

Více

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 12R- 452/2012 ze dne 2.5.

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Pravidla sociální bytové politiky MČ Praha 2

Pravidla sociální bytové politiky MČ Praha 2 Příloha k usnesení RMČ č. 759 ze dne 30.10.2012 Pravidla sociální bytové politiky MČ Praha 2 Zkratky a pojmy Pro přehlednost jsou v textu užívány následující zkratky: ČR Česká republika EU Evropská unie

Více

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví města Žlutice

Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví města Žlutice Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví města Žlutice Rada města Žlutice v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila tyto Zásady pronájmů

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR KULTURY, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 3, 601 67 BRNO zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012 Účinnost

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres Magistrát města Brna Odbor bytový Malinovského nám.3 601 67 Brno -------------------------------- Žádost o byt zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou na ulici.. 1. Žadatel /ka roz. jméno,

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Pravidla. Článek 1 Žádost o byt

Pravidla. Článek 1 Žádost o byt Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více