MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Směrnice č. 3/2009 pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Směrnice č. 3/2009 pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě"

Transkript

1 SMĚRNICE Č. 3/2009 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), patří hospodaření s bytovým fondem do samostatné působnosti města Nové Město na Moravě (dále jen město ). Rozhodovací pravomoci v oblasti nájemního bydlení vykonává Rada města Nové Město na Moravě (dále jen rada města ) v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). V zájmu zajištění transparentnosti při hospodaření s byty v majetku města vydala rada města tuto směrnici. Směrnice stanoví způsob výběru nájemníka ze zájemců o nájemní bydlení v uvolněném nájemním bytě v majetku města a předepisuje postupy řízení při obsazování volných bytů. Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato směrnice platí pro hospodaření s nájemními byty v majetku města. 2. Tato směrnice se nevztahuje na poskytování ubytování. Ubytování město poskytuje v ubytovně Domovina, Žďárská 715 a 717, v obytných buňkách Dukelská 238 a 239 a případně v dalších obytných prostorách, které určí rada města. Článek 2 ZÁKLADNÍ POJMY 1. Rozdělení nájemních bytů v majetku města podle účelu užívání a) Byt k nájemnímu bydlení je byt, jímž se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, a který slouží k účelu trvalého nájemního bydlení. Okruh nájemníků se omezuje zejména plnoletostí a způsobilostí nájemníka k právním úkonům. b) Byty s pečovatelskou službou jsou nájemní byty určené pro bydlení osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují různé stupně pomoci (viz cílová skupina pečovatelské služby). Pomoc těmto nájemníkům zajišťuje příspěvková organizace města Novoměstské sociální služby prostřednictvím pečovatelské služby. Okruh nájemníků se omezuje na osoby požívající starobní nebo invalidní důchod. c) Bytové náhrady (tj. náhradní byty a náhradní ubytování) a přístřeší se přidělují výhradně na podkladě pravomocného rozhodnutí soudu nebo na základě usnesení rady města. Okruh nájemníků je omezen na stávající nájemníky v městských nájemních bytech, kterým byla rozhodnutím soudu nebo usnesením rady města zrušena (vypovězena) nájemní smlouva. 1

2 d) Byty se zvláštním režimem obsazování jsou nájemní byty, které byly postaveny se státní účelovou dotací. Smlouva o poskytnutí státní dotace obsahuje podmínky pro obsazení těchto bytů pod sankcí. Okruh nájemníků se v současné struktuře bytů omezuje na tělesně postižené nájemníky a na nájemníky s vymezenou úrovní příjmu. e) Byty určené k privatizaci jsou nájemní byty určené k prodeji dle pravidel stanovených Zastupitelstvem města Nové Město na Moravě (dále jen zastupitelstvo města ). 2. Správa nájemních bytů v majetku města Každý městský nájemní byt má svého příslušného správce: a) Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor investic a správy majetku města..431 bytů b) Novoměstské sociální služby.. 65 bytů c) Mateřská škola Nové Město na Moravě... 2 byty d) Novoměstská kulturní zařízení.. 1 byt e) Domy privatizované v roce 2008 volba správce je v kompetenci jednotlivých společenství vlastníků jednotek (v případě bytů v majetku města v těchto domech se pro účely této směrnice za správce považuje Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor investic a správy majetku města). Seznam bytů je uveden v příloze č Volný byt a) Za volný byt se pro účely této směrnice považuje byt: nově postavený městem, jako prázdný nově získaný do majetku města, předaný nájemníkem po ukončení nájmu, jehož nájemník zemřel a nevznikl zákonný důvod přechodu nájmu na jinou osobu, uvolněný na základě rozhodnutí soudu, případně na základě provedené exekuce. b) Po ukončení nájmu bytu vyhotoví správce bytu předávací protokol, který podepíší všechny osoby, s kterými byla nájemní smlouva uzavřena. V předávacím protokolu je uveden důvod ukončení nájmu bytu, který musí být v souladu s 710 až 711a občanského zákoníku. Článek 3 PRAVOMOCI A KOMPETENCE V OBLASTI BYDLENÍ 1) Rada města a) Radě města přísluší právo rozhodovat zejména: o pronájmu bytu, o stanovení výše nájemného v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 107/2006 Sb. ), o výpovědi nájemní smlouvy dané v souladu s občanským zákoníkem, o udělení souhlasu s výměnou bytu, o udělení souhlasu k podnájmu bytu. b) Rada města rovněž bere na vědomí přechod nájmu bytu, a to při splnění podmínek daných občanským zákoníkem (ust občanského zákoníku). 2

3 2. Uvolněný člen zastupitelstva města V souladu s rozdělením kompetencí uvolněných členů zastupitelstva města, odpovídá radě města za oblast nájemního bydlení v městských bytech a za průhlednost v rozhodovacích procesech místostarosta nebo starostka města. Uvolněný člen zastupitelstva města je rovněž předkladatelem návrhů pro jednání rady města. 3. Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor investic a správy majetku města (dále jen ISM ) ISM odpovídá za přípravu návrhů pro jednání rady města a garantuje, že předkládané návrhy jsou v souladu s právním řádem ČR. Rovněž je odpovědný za věcné plnění úkolů v oblasti nájemního bydlení v městských bytech. 4. Pracovní skupina pro nájemní bydlení Poradním orgánem rady města v oblasti nájemního bydlení je Pracovní skupina pro nájemní bydlení (dále jen pracovní skupina ), která se skládá z uvolněných členů zastupitelstva města (starostky a místostarosty města), vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nové Město na Moravě, ředitelky Novoměstských sociálních služeb a příslušného referenta ISM, který zároveň plní funkci tajemníka pracovní skupiny (zejm. pořizuje zápisy z jednání pracovní skupiny). Článek 4 ZPŮSOB VÝBĚRU NÁJEMNÍKA Město nevede žádný pořadník uchazečů o nájemní bydlení v městských bytech. Zvláštní seznamy uchazečů o bydlení jsou případně pořizovány pro přidělování bytů v sociálním režimu a pro přidělování bytů zvláštního určení. Podle aktuální situace v oblasti nájemního bydlení rada města rozhoduje o způsobu výběru nájemníka pro každý uvolněný byt zvlášť. Způsoby výběru nájemníka: 1. Veřejné výběrové řízení a) Na základě usnesení rady města vypracuje neprodleně správce bytu oznámení o veřejném nabídkovém řízení na pronájem bytu s parametry bytu a dalšími podmínkami a předá jej na sekretariát Městského úřadu Nové Město na Moravě (dále jen MěÚ ) ke zveřejnění. Součástí oznámení je i konkrétní termín otevírání obálek, které je veřejné. Na úřední desce musí být oznámení zveřejněno po dobu nejméně 15 dní. b) Po uplynutí stanoveného termínu pro podání přihlášek (vzor přihlášky je uveden v příloze č. 2 a vzor poučení v příloze č. 3) se uzavře příjem přihlášek a sekretariát MěÚ předá zalepené obálky příslušnému uvolněnému členu zastupitelstva města. Přihlášky podané po uzávěrce příjmu přihlášek nebudou zařazeny do výběru. c) Tajemník pracovní skupiny svolá jednání pracovní skupiny, na kterém budou veřejně otevírány obálky s nabídkami uchazečů o bydlení a připraví podklady pro vyhodnocení nabídek. d) Na začátku jednání zkontroluje pracovní skupina neporušenost obálek s nabídkami, otevře obálky a zkontroluje formální správnost přihlášek. Po zveřejnění konkrétních nabídek jednotlivých uchazečů je další jednání pracovní skupiny neveřejné. 3

4 e) Tajemník pracovní skupiny pořídí zápis z jednání, který podepisuje uvolněný člen zastupitelstva města a tajemník pracovní skupiny. Nedílnou přílohou zápisu je prezenční listina. Zápis obsahuje doporučení pracovní skupiny, které je předkládáno k rozhodnutí radě města. f) Rada města projedná návrh pracovní skupiny a usnesením vybere vítězného nájemníka a případně dalšího náhradníka. Kancelář vedoucího úřadu neprodleně po přijetí rozhodnutí rady města informuje správce volného bytu o rozhodnutí rady města. g) Správce volného bytu informuje o výsledku výběrového řízení všechny přihlášené zájemce. Správce bytu připraví nájemní smlouvu, protokol o předání bytu, smlouvu o kauci a vyzve vybraného uchazeče, aby připravené smlouvy podepsal. 2. Přímé určení nájemníka a) Rada města může v rámci své pravomoci kdykoliv přímo rozhodnout o obsazení volného bytu bez výběrového řízení. b) Obsazení volného bytu přímým rozhodnutím rady města bez výběrového řízení se používá zpravidla při: poskytnutí bydlení, které rada města označí jako veřejný zájem, řešení blíže nespecifikovaných problémů v oblasti bydlení, poskytování bytových náhrad, příp. přístřeší. c) Kancelář vedoucího úřadu neprodleně informuje správce volného bytu o rozhodnutí rady města. Správce bytu připraví nájemní smlouvu, protokol o předání bytu, smlouvu o kauci a vyzve vybraného uchazeče, aby připravené smlouvy podepsal. 3. Přidělení bytu v sociálním režimu a) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ vede přehled osob, které se ocitly v sociální nouzi nebo je při současném bydlení vážně ohrožena možnost fungování rodiny a výchova dětí. Dále se v tomto přehledu evidují osoby nebo rodiny ohrožené ztrátou bydlení. b) Rada města rozhodne, zda uvolněný byt bude přidělen v sociálním režimu a současně rozhodne o přidělení tohoto bytu pro konkrétního uchazeče na základě doporučení pracovní skupiny, která vybere uchazeče dle naléhavosti jejich konkrétní situace, případně dalšího náhradníka. c) Kancelář vedoucího úřadu neprodleně informuje správce volného bytu o rozhodnutí rady města. Správce bytu připraví nájemní smlouvu, protokol o předání bytu, smlouvu o kauci a vyzve vybraného uchazeče, aby připravené smlouvy podepsal. 4. Postup při výběru nájemníka bytu s pečovatelskou službou a) Byty s pečovatelskou službou jsou výhradně ve správě příspěvkové organizace města Novoměstské sociální služby a řídí se zvláštními kritérii schválenými radou města, které jsou k dispozici v sídle Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, Nové Město na Moravě. b) V případě přidělení bytu s pečovatelskou službou nájemci, který je zároveň nájemcem jiného bytu ve vlastnictví města, je příspěvková organizace Novoměstské sociální služby povinna o této skutečnosti předem informovat příslušného správce bytu tak, aby se předešlo situaci, kdy by nájemník byl zároveň nájemcem dvou bytů ve vlastnictví města. Příslušný správce bytu připraví návrh dohody o skončení nájmu bytu, který bude radě města předložen současně s návrhem na přidělení bytu s pečovatelskou službou. 4

5 Článek 5 OBECNÉ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1) Při výběru uchazeče o nájem bytu se přihlíží zejména k těmto skutečnostem: a) k bytové potřebnosti uchazeče, zejména s ohledem na nezletilé děti, b) jak vysoké nájemné za m 2 nabízí, c) k sociálnímu postavení uchazeče, zejména na jeho schopnost platit náklady bydlení, d) zda uchazeč uvolní jiný byt, který je v majetku města, e) zda je uchazeč plnoletý, zda je způsobilý k právním úkonům, f) případně další okolnosti hodného zvláštního zřetele. 2) Město, prostřednictvím odboru ISM poskytuje službu jednotlivým uchazečům o pronájem bytu v majetku města na základě vyplnění formuláře, který je přílohou č. 4 této směrnicevedení seznamu uchazečů na pronájem městského bytu, a to za cenu ve výši 300,- Kč/ kalendářní rok/uchazeč včetně DPH. Každý takto registrovaný uchazeč bude v rámci této služby dostávat informaci o vypsaném veřejném výběrovém řízení na nájem volného městského bytu. Článek 6 OBECNÉ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY 1. Nájemní smlouva se uzavírá (ukončuje nebo mění) na základě rozhodnutí rady města. Uzavření (podpisy) nájemní smlouvy zajišťuje příslušný správce bytu. 2. Nájemní smlouva se uzavírá zásadně v písemné formě na dobu určitou, a to na jeden rok. Pokud nebude nájemník před uplynutím doby jednoho roku písemně vyzván, aby byt opustil, bude smlouva považována za obnovenou za stejných podmínek, za jakých byla uzavřena smlouva původní, tj. smlouva bude prodlužena o jeden rok. Tímto způsobem může být smlouva prodlužována i opakovaně. Výzva k opuštění bytu bude nájemníkovi zaslána zejména v případě, že v průběhu roku se strany nájemníka dojde k naplnění výpovědních důvodů dle ustanovení 711 odst. 2 písmena a), b), c), d) občanského zákoníku. 3. Rada města může v konkrétním případě rozhodnout, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 4. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je skutečnost, že budoucí nájemník nemá žádné dluhy, nebo jiné nesplněné závazky vůči městu. 5. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je v souladu s ust. 686a občanského zákoníku složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. O kauci se sepisuje zvláštní smlouva. Kauci musí vybraný uchazeč složit ještě před podpisem nájemní smlouvy. 6. Výše nájemného pro nově obsazované byty se stanoví takto: a) standardní byt (podle zákona č. 107/2006 Sb.) min. 49,- Kč/m 2 Z této sazby je vyjmuto 50 bytů v domě s pečovatelskou službou Žďárská č.p. 68 a 24 bytů přístavby ul. Drobného č.p. 301, kde zůstává stávající sazba nájemného i pro nově obsazované byty, až do b) byt se sníženou kvalitou (podle zákona č. 107/2006 Sb.) min. 44,- Kč/m 2 c) byt v místní části města min. 44,- Kč/m 2 d) limitní výše nájemného pro všechny byty v majetku města je do stanovena max. 60,- Kč/m 2 5

6 7. Nájemní smlouvu podepisují oba manželé. V případě nesezdaných partnerů podepisují smlouvu oba partneři a stávají se tak společnými nájemci bytu dle ust. 700 a násl. občanského zákoníku, a to v případě, kdy přihlášku do výběrového řízení podají oba partneři společně. To platí i v případě, kdy přihlášku podají společně dvě nebo více osob, které nejsou manžely ani osobami dle věty druhé tohoto odstavce. 8. Vybraný uchazeč musí podepsat nájemní smlouvu do patnácti dnů po prokazatelném doručení výzvy k jejímu podepsání. Pokud tak neprovede, nastupuje další uchazeč v pořadí daném usnesením rady města. Článek 7 PŘECHOD NÁJMU BYTU 1. Přechod nájmu bytu bere pronajímatel, tj. rada města, na vědomí pouze po splnění podmínek daných 706 až 708 občanského zákoníku pro tyto osoby: a) děti, (registrovaný) partner, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, pokud prokáží, že žili se zemřelým nájemníkem ve společné domácnosti v den jeho smrti a že nemají vlastní byt, b) vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt. Jde-li o osoby, které nájemce do bytu přijal až po sjednání nájemní smlouvy, vztahuje se na tyto osoby ustanovení věty první pouze tehdy, jestliže se na tom nájemce a pronajímatel písemně dohodli; to neplatí, jde-li o vnuky nájemce. V případě nájemních smluv, které byly uzavřeny před , se předchozí věta nevztahuje na osoby, které nájemce přijal do společné domácnosti před Osoby uvedené v předchozím článku musí k prokázání výše uvedených skutečností předložit např. tyto dokumenty: a) příbuzenský vztah kopií dokladu nebo dokladů prokazujících vztah opravňující k přechodu nájmu bytu v souladu s 706 občanského zákoníku (např. kopií rodného listu či listů), b) pobyt v bytě a vedení společné domácnosti (u osob uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. a) v den smrti nájemce; u osob uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) nepřetržitě alespoň po dobu tří let před smrtí nájemce) potvrzení o trvalém pobytu (platný občanský průkaz), zapsání žadatele v evidenčním listu předmětného bytu, potvrzení této skutečnosti alespoň dvěma nájemníky v domě. Správce bytu je povinen ověřit věrohodnost podpisů konfrontací s podepsanými svědky, c) čestné prohlášení o tom, že nemá vlastní byt (to znamená, že oznamovateli nesvědčí výlučné ani společné odvozené právo k bytu, tj. nájem, společný nájem, právo vlastnické, právo z věcného břemene, právo založené nepojmenovanou inominátní smlouvou dle 51 občanského zákoníku). 3. Oznámení o přechodu nájmu se podává správci bytu na formuláři, který je v příloze č. 5 (přechod nájmu z důvodu úmrtí), nebo v příloze č. 6 (přechod nájmu z důvodu opuštění společné domácnosti). Přechod nájmu bere na vědomí rada města. Osobě, na kterou přešel nájem, se však vždy následně zašle z pozice správce návrh na uzavření nové nájemní smlouvy. 6

7 4. V případě, že nebudou splněny podmínky pro přechod nájmu bytu a osoby žijící v bytě tento byt neopustí, podá ISM neodkladně k příslušnému soudu žalobu na vyklizení bytu. Článek 8 PODNÁJEM BYTU 1. Pronajatý byt lze přenechat jiné osobě do podnájmu pouze s předchozím písemným svolením rady města. Souhlas s podnájmem může rada města podmínit uzavřením dohody s nájemcem o zvýšení nájemného na dobu trvání podnájmu. V takovém případě rada města současně s usnesením o udělení souhlasu k podnájmu schválí podmínky dodatku k nájemní smlouvě, ve kterých mj. stanoví novou výši nájemného po dobu trvání podnájmu, jehož uzavření bude podmínkou pro udělení souhlasu. Dodatek k nájemní smlouvě připraví příslušný správce bytu. 2. Žadatel podá žádost o povolení podnájmu správci bytu na formuláři, který je v příloze č. 7. V žádosti je žadatel povinen uvést komu chce byt přenechat do podnájmu a na jakou dobu. 3. Na základě rozhodnutí rady města o povolení podnájmu, sepíše žadatel podnájemní smlouvu s podnájemníkem a předloží ji příslušnému správci bytu. Podnájemní smlouvu lze před rozhodnutím rady města uzavřít jedině s odkládací podmínkou, která upraví nabytí účinnosti podnájemní smlouvy v tom smyslu, že podnájemní smlouva nabude účinnosti udělením souhlasu s podnájmem, resp. uzavřením dodatku mezi městem a žadatelem o navýšení nájmu po dobu trvání pronájmu). Správce bytu provede kontrolu podnájemní smlouvy především z hlediska sjednané ceny podnájmu a porovná ji se skutečnými náklady bydlení. 4. Souhlas s podnájmem nájemního bytu v majetku města se vydává zásadně na dobu určitou, zpravidla na jeden rok, s možností prodloužení o jeden rok. Celková možná doba podnájmu jsou dva roky. 5. Povolení podnájmu v městském bytě nezakládá městu povinnost zajistit podnájemníkovi bydlení po ukončení podnájmu. 6. Porušení povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku (podnájem bez souhlasu města) se považuje za porušení povinnosti nájemce podle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku a je důvodem pro výpověď nájmu ze strany města ( 719 odst. 1 občanského zákoníku). Článek 9 VÝMĚNA BYTU 1. Po vzájemné dohodě se mohou nájemníci dohodnout na výměně bytů. Výměna může být provedena pouze se souhlasem rady města. Žádost o výměnu bytu se podává správci bytu na formuláři, který je v příloze č. 8 a zahrnuje vzor dohody o výměně bytu. 2. Pro zvýšení motivace na výměnu bytů nebude po nájemnících vyžadována kauce a již uhrazené kauce budou nájemníkům vráceny. Příslušný správce bytu připraví návrh dohody o ukončení platnosti smlouvy o kauci, ve které bude dohodnut termín a způsob vrácení kauce. Ke dni splnění dohody o výměně bytů vstupují nájemci ve výměnou získaných bytech do nájemních poměrů a za podmínek založených nájemní smlouvou mezi pronajímatelem a původním nájemcem, ke stejnému okamžiku jim zároveň zanikají dosavadní nájemní vztahy ke směňovaným bytům. Podmínkou vzniku nájemních poměrů k bytům získaných výměnou není uzavření nových nájemních smluv, správce však vždy návrh nové nájemní smlouvy nájemníkům zašle. 7

8 Článek 10 ÚLEVY Z KAUCE 1. Možnost úlevy Uchazeči o bydlení mohou požádat z důvodu tíživé sociální situace nebo jiných závažných důvodů o snížení nebo prominutí povinnosti uhradit kauci. O úlevě nebo snížení rozhoduje rada města na základě žádosti, která se podává správci bytu na formuláři, který je v příloze č Osvobození od kauce Nájemníci v bytech s pečovatelskou službou jsou osvobozeni od složení kauce. Dále jsou osvobozeni od kauce ti nájemníci, kteří si vymění byt podle čl. 9 této směrnice. Článek 11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tuto směrnici schválila rada města na své 63. řádné schůzi konané dne pod bodem č. 10 programu. 2. Tato směrnice je vyhotovena ve dvou originálech, s tím, že jeden je uložen na pracovišti sekretariátu MěÚ, jeden je uložen u tajemníka MěÚ Nové Město na Moravě. Tato vnitřní směrnice je rovněž zveřejněna v elektronické podobě na 3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem Tato směrnice ruší předchozí Směrnici pro pronájem bytů č. 6/2007 v platném znění, která byla schválena radou města dne Stanislav Marek místostarosta města Zdeňka Marková starostka města Přílohy: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Seznam nájemních bytů v majetku města Nového Města na Moravě Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu Poučení pro uchazeče, kteří se hlásí do výběrového řízení na pronájem městského bytu Přihláška k zápisu do seznamu uchazečů o nájemní bydlení v Novém Městě na Moravě Oznámení o přechodu nájmu podle 706 obč. zák. z důvodu úmrtí Oznámení o přechodu nájmu podle 708 obč. zák. z důvodu opuštění společné domácnosti Žádost o povolení podnájmu bytu Žádost o souhlas s výměnou bytu a vzorová dohoda o výměně bytů Žádost o snížení/prominutí kauce 8

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, patří

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení Obec Skřivany Vnitřní směrnice č. 1/2011 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany I. Základní ustanovení Zastupitelstvo obce Skřivany (dále jen ZO) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Č. 16/2011 Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY A NORMY Č. 16/2011 Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Přijetí a evidence žádostí o nájem bytu III.

Více

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice MĚSTO PRACHATICE Směrnice č. 5/2013 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice I. Základní ustanovení Rada města Prachatice (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková

Více

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Schváleno RM dne 19. 5. 2008 usnesením č. 171/5/2008 Nabývá účinnosti dne 20. 5. 2008 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pro přidělování bytů a určení výše nájmu

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012

Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012 Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012 Zásady hospodaření s bytovým fondem města účinnost od 1. 6. 2012 Obsah: Čl. 1 Působnost orgánů města Rokycany Čl. 2 Zajištění správy bytového fondu Čl. 3a

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2016 Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 1502/R46/16 ze dne 27.06.2016 podle

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 9. 6. 2014, usnesení č. 2014-580/11 Zpracovala Alena Illnerová - odbor rozvoje a majetku

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Zastupitelstvo Obce Osek nad Bečvou se usneslo na svém 3. zasedání dne 5. 2. 2015 usnesením č. UZ/03/11/2015

Více

P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová. I. Úvodní ustanovení

P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová. I. Úvodní ustanovení P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová I. Úvodní ustanovení 1.Těmito pravidly se ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen OZ/ stanoví pravidla

Více

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO Pravidla č. 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany čl. I Předmět úpravy 1. Předmětem pravidel je stanovení podmínek a způsobu posuzování žádostí o uzavření

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti schváleno dne: 11. ledna 2000 účinnost dne: 1. ledna 2000 Úplné znění ke dni 1. 1. 2010 M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Opatření č. 1/2000 Úplné znění Opatření Městské rady v Uherském Hradišti

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2010 Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů při

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 14/2013 ve znění pravidel č. P 7/2015 pro nakládání s byty v majetku města Loun červen 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1) Práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou P R AV I D L A pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanoví v souladu

Více

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2 MĚSTO ÚPICE ZÁSADY pro postup při pronájmu obecních bytů Počet stran: 5 Počet příloh: 2 Článek I. Úvodní ustanovení Zásady jsou vydány v zájmu zajištění objektivity a zákonnosti při výkonu vlastnických

Více

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: -

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: - Autor/správce: Mgr. Alena Schattke/Bc. Jarmila Mužíková Schvaluje: Rada města Účinnost od:

Více

VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY V MAJETKU OBCE RAPOTÍN

VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY V MAJETKU OBCE RAPOTÍN V Rapotíně 13.2.2017 V Y H L A Š U J E VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY V MAJETKU OBCE RAPOTÍN bytová jednotka č. 30 v domě č.p. 554 v Rapotíně kategorie bytu I. podlaží 7. skutečná podlahová

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ) ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR

Více

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Pravidla přidělování vstupních bytů č. 1-9 v ulici Voldušská 591, Rokycany účinnost od 1. 6. 2015 Obsah: Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod stanovila usnesením č. 888/R2/ ze dne 9.0.20 podle 02 odst. 3 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část II.

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část II. Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Rada města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na své 13. schůzi dne 05. 06. 2007 schválila následující pravidla

Více

PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU Nám. Čsl. armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2008 PRAVIDLA PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA Město Kamenice nad Lipou, (dále jen pronajímatel

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní byty v domě pro seniory a plně invalidní občany, které jsou ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V OBECNÍCH DOMECH, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA KOJETÍNA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V OBECNÍCH DOMECH, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA KOJETÍNA Číslo revize: 0 Číslo vydání: 1.0 Strana: 1 (celkem 10) SCHVALOVACÍ LIST Číslo Dokumentu: ZAP 15/13/FO Číslo revize: 0.0 Název dokumentu: DOMECH, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA Účinnost dokumentu od: 1.1.2014

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty zvláštního určení, což jsou byty upravené

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Zásady pro pronajímání zahrádek v Sadu bojovníků za svobodu

Zásady pro pronajímání zahrádek v Sadu bojovníků za svobodu nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 29994/2012 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 4 Spisový znak: 53 2 Zásady pro pronajímání

Více

Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030

Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Z á s a d y pro přidělování bytů v majetku města Buštěhrad I. Základní pojmy 1. Byt

Více

Rada města Karviné vydala dne tyto Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné (dále jen Zásady):

Rada města Karviné vydala dne tyto Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné (dále jen Zásady): STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné Schváleno: 23.04.2014 Účinnost: 01.05.2014 Zpracovatel: Odbor organizační Rada města Karviné vydala

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

Město Chotěboř. Pravidla pro nájem městských bytů

Město Chotěboř. Pravidla pro nájem městských bytů Příloha č. 2 usnesení č. 353 Rady města Chotěboř ze dne 6. 6. 2007 Město Chotěboř Rada města Pravidla pro nájem městských bytů Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 18. 5. 2016 usnesením Rady Města Štětí č. 2016/10/290 1 Obsah strana

Více

Město Adamov Zastupitelstvo města Adamova. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova

Město Adamov Zastupitelstvo města Adamova. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova Město Adamov Zastupitelstvo města Adamova Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova Zastupitelstvo města Adamova na svém 8. zasedání konaném dne 21. 6. 2007 schválilo Pravidla pro hospodaření

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Hodonín, 2016 Odbor právní, MěÚ Hodonín, 2016 Sociální komise, 10.11.2016 Schváleno Radou města

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y. Část I Základní pojmy

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y. Část I Základní pojmy MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 33. schůzi konané dne 02.11.2016 schválila

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY SMĚRNICE č. 2/2008 o pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava ve správě městského obvodu

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového I. Úvodní ustanovení čl. 1 Tato směrnice stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí, odbor správy majetku V Písku dne: 04.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pravidla o přidělování obecních bytů do nájmu občanů změny

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Jablonné nad Orlicí pro sociálně potřebné občany (SPO)

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Jablonné nad Orlicí pro sociálně potřebné občany (SPO) ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Jablonné nad Orlicí pro sociálně potřebné občany (SPO) Obsah: I. II. III. IV. v. VI. VIL VIII. Předmět úpravy Vyhlášení volného bytu SPO

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více

Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty

Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty Obsah: Část I. Základní pojmy Čl.1 Byt Čl.2 Způsoby přidělování bytu Část II. Žádosti o byt Čl. 3 Žádosti o byt přidělovaný podle pořadníku Čl. 4 Žádosti

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

ZÁKON ze dne... o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne... o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne... o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Hlinska do nájmu občanům č. 01/2016/R Rada města Hlinska v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. 01/2016/R Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Vypracoval: Bc. Martin

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ Příloha č. 7 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013 Nahrazují

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra

Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra Příloha č. 10 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra Tyto zásady stanovují postup při pronajímání bytů v majetku Města Stříbra (dále jen městské

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

ZÁSADY. pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín

ZÁSADY. pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín ZÁSADY pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Podání a evidence žádostí III. Poskytnutí nájmu bytů v domech s pečovatelskou

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY Čl. I Obecní byty 1. Obec Velichovky (dále jen obec ) pronajímá byty, které se nacházejí v domě čp. 48 ve výlučném vlastnictví obce 2. Záměr pronajmout

Více

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 25. 9. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09. 10. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.02.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více