Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr."

Transkript

1 Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10

2 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za sebou letní mûsíce, dobu prázdnin a dovolen ch. Doufám, Ïe jste si na li ãas na odpoãinek s rodinou nebo pfiáteli a Ïe jste leto ní léto proïili v pohodû, která Vám dovolila naãerpat novou energii. Tu budeme urãitû v ichni spoleãnû potfiebovat, protoïe vûfiím, Ïe v záfií a na podzim bude v Kordárnû zase tro ku více práce. V souvislosti s celosvûtov m ekonomick m v vojem sice hodnotím prostfiedí okolo nás jako znaãnû nervózní, pfiiãemï je tûïké pfiedvídat, jak se situace vyvine, ale pfiesto si myslím, Ïe by se nám mûlo podafiit udrïet v Kordárnû rûstov trend. Co bylo a co bude? V srpnu jsme mûli celozávodní dovolenou, kterou jsme v areálu ve Velké vyuïili k opravám a údrïbû (více v ãlánku s Milanem áchou na str. 8), nyní je pfied námi doba plánování, tedy období, kdy budeme komunikovat intenzivnû se zákazníky a podle toho stavût plán na rok Jak se také doãtete na protilehlé stranû na eho ãasopisu v ãlánku o SLOVKORDu, aktuálnû jsme v pozici, kdy budeme na trh uvádût vlastní nové vlákno, coï s sebou pfiiná í mnoho velk ch úkolû. Nebojím se fiíci, Ïe jsme doslova a do písmene na zaãátku nového období Kordárny. Dal í novinkou, která by tuhle éru mûla udûlat úspû nou, je v roba karbonové tkaniny více se o projektu Karbon dozvíte v ãlánku na stranû 5. Jak je patrné byè jen z letmého pfiehledu témat, máme dost dûvodû spí e k optimismu neï k blbé náladû, a tak Vám pfieji proïití pfiíjemn ch následujících mûsícû. KdyÏ k dobrému pocitu pfiispûje i nové ãíslo ãasopisu Káãko PLUS, které drïíte v ruce, a ve kterém najdete hodnû dal ích zajímavostí ze Ïivota Kordárny, budu rád. Vá Martin Prachafi generální fieditel Káãko PLUS firemní informaãní zpravodaj spoleãnosti KORDÁRNA Plus a.s. Redakãní rada: Martin Prachafi, Petr Zika, Jana Lejsková, Milan ácha, Petra Kubíãková Registrováno MK âr pod evidenãním ãíslem E Vydává Transparent Communications, s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 65 Iâ: Své námûty mûïete posílat na:

3 sslovkord: Nová éra začíná Právû v tûchto a pfií tích záfiijov ch dnech spou tíme v robu zku ebních vzorkû vlákna v tzv. Novém SLOVKORDu. Pfiípravné práce na znovuzprovoznûní linek v senickém závodû zapoãaly uï v 2. polovinû roku 2011, ostr provoz by pak mûl b t zahájen v prûbûhu roku 2013, a to postupnû - podle aktuálních poïadavkû zákazníkû Kordárny. Investice: 6,5 mil. EUR Roãní kapacita závodu: cca tun kordového vlákna, ve zku ebním provozu cca 50 tun vlákna pro testování Pfiedpokládan poãet zamûstnancû: do 150 ve finální fázi Pro KORDÁRNU Plus jde pfiitom o prioritní a v razn krok, jak zdûrazàuje její generální fieditel Mgr. Martin Prachafi: Senické vlákno nám takfiíkajíc otevfie dvefie do jin ch sfér, umoïní nám skokovû nav it mnoïství na ich vlastních dodávek. Nyní jsme totiï témûfi na maximu toho, co jsme schopni dodat a na i zákazníci ãekají, aï budeme mít vlastní vlákno, a pak ho zaãnou vzorovat, fiíká a vûfií, Ïe ho zvládneme vyrobit dobfie a za konkurenceschopnou cenu. V minulosti byl SLOVKORD jednou z pfiíãin insolvence, nyní je ale v e jinak. Podle Martina Prachafie se z hlediska investic není ãeho bát, Kordárna je silná a SLOVKORD nepfiedstavuje zátûï, ale pfiíleïitost. Ta znamená, Ïe pro zamûstnance KOR- DÁRNY Plus bude víc práce. Ve v robní hale spoleãnosti SLOVKORD nyní stojí 5 zvlákàovacích linek a jedna pilotní (testovací) linka s tfietinovou kapacitou na v robu polyesterového vlákna. Ing. Petr Kadlãek, v konn fieditel organizaãní sloïky KORDÁRNA Plus, upfiesàuje, Ïe technologie na v robu vlákna byla dodána nûmeckou firmou Barmag, pro provoz tûchto linek jsou ale potfiebná i jiná zafiízení, zejména energetického charakteru. Konkrétní proces v roby v Senici sestává z nûkolika operací: naplnûní vstupního granulátu do zásobníkû, krystalizace, dopolykondenzace, zvlákàování, dlouïení, návin vlákna na cívky a koneãnû tfiídûní a balení. ZnovuoÏivení a dokonãení tohoto projektu ov em nebylo bez komplikací, a to pfiedev ím proto, Ïe jiï uplynuly více neï dva roky, po které stál. V obou fázích, jak v pfiípravné, tak realizaãní, bylo velmi sloïité navázat na minulou nedokonãenou v stavbu závodu. Nov projekt totiï poãítá pouze se zprovoznûním zvlákàování, ale souãástí pûvodního zámûru byla také v roba granulátu - polykondenzace, z ãehoï vyplynula spousta zmûn v koncepci v roby. Odli nû jsme tak museli fie it zejména zásobování a logistiku, v robu a dodávky médií nebo poïární ochranu, dodává k tomu Petr Kadlãek s tím, Ïe v nové budovû se dokonãuje i zázemí pro pracovníky, budou mít nové atny, sociální zafiízení, nové kanceláfie. Na dokonãení nového SLOVKORDu se po celou dobu podílí domácí t m senick ch zamûstnancû, kter vzal nelehk úkol opravdu za svûj. Vedoucí v roby, technolog, vedoucí údrïby a dal í lidé mají cenné zku enosti a hlavnû dobrou vûli, i kdyï vlastnû vykonávají soubûh dvou prací, a proto jim patfií upfiímné podûkování, velmi si váïíme jejich práce! pfiidávají chválu jak Mgr. Martin Prachafi, tak Ing. Marek Malík z KORDÁRNY Plus. Souãasné poãty zamûstnancû: KORDÁRNA Plus a.s., organizaãná zloïka Souãasné poãty zamûstnancû: SLOVKORD Plus a.s. Dûlníci THP Celkem Îeny MuÏi Dûlníci 0 0 THP 0 8 Celkem 0 8 Îeny 0 1 MuÏi 0 7 3

4 mmetrologie je téměř neviditelná, ale rozhodně nepostradatelná Metrologie je obor, kter sice sám o sobû nevyrábí a nevydûlává, ale pro perfektní chod podniku je naprosto nepostradateln. Kontroluje totiï, zda jsou v echna mûfiení a váïení pfiesná, a pfiispívá tak nemalou mûrou ke zkvalitnûní v robního procesu. Metrolog zodpovídá za vybudování a pfiedev ím dodrïování jednotného systému mûfiení v podniku, jedná s orgány státní metrologie a provádí kalibrace pracovních pfiístrojû. Ale to zdaleka není v echno. Vede evidenci mûfiidel a etalonû, evidenci proveden ch kalibrací, provádí nebo zaji Èuje opravy a dal í následné kalibrace. Pfii kalibraci pracovních mûfiidel se porovnávají jejich mûfiicí vlastnosti s etalony. Etalon je mûfiidlo, které by mûlo b t minimálnû 10krát pfiesnûj í neï kalibrované mûfiidlo, laicky fieãeno takov super pfiesn vzor. V Kordárnû jsou k dispozici ke kalibracím podnikové etalony napfiíklad na mûfiení délek, váhy, teploty, vlhkosti nebo taïnosti. KdyÏ pracovní mûfiidlo v porovnání s etalonem vyhovuje normám, oznaãím ho títkem s datem pfií tí kalibrace a vystavím kalibraãní protokol, popisuje svou práci Stanislav Horák, metrolog Kordárny. PfiibliÏnû 90 % kalibrací se provádí internû, zbyl ch 10 % je tfieba zaji Èovat externû. Ty provádí centrální laboratofi na trhacích strojích Instrom a vahách Mettler Toledo. Stanovené mûfiidlo musí b t ovûfieno a opatfieno znaãkou âeské metrologické inspekce, pfiípadnû autorizovaného metrologického stfiediska, které vystavuje ovûfiovací list. Evidenãní karty mûfiidel, kalibraãní protokoly a ovûfiovací listy jsou vedeny jak v elektronické, tak i ti tûné formû u metrologa a musí b t k dispozici pfii auditu, kter se provádí 2krát za rok, nebo pfii pfiípadné reklamaci. KdyÏ zákazník reklamuje napfiíklad délku tkaniny, provede se kontrolní mûfiení v Kordárnû a jeho provozu, a pokud by byla pfiekroãena tolerance 0,5 %, byla by reklamace oprávnûná. A právû v tûchto pfiípadech je velmi dûleïité mít mûfiidla v naprostém pofiádku. íká se, Ïe dobr m metrologem se ãlovûk stane po pûti letech praxe, fiíká Stanislav Horák a dodává: Je to kaïdodenní, soustavná, pfiesná práce, pfii které se nezastavíte. Postupnû se uãíte víc a víc a po nûjakém ãase uï snadno rozpoznáte, kde vznikl problém a zvládnete sám i spoustu oprav. Jde pak v echno rychleji a také to etfií podniku v daje. 4

5 kkarbon: Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati V zkum v voj v roba, to je struãná a v stiïná charakteristika nového projektu, kter se v Kordárnû právû rozbíhá. Projekt nese pracovní název Karbon a jedná se o v robu uhlíkové tkaniny, z níï zákazníci následnû budou vyrábût napfiíklad kajaky, ultralighty nebo díly pro oblast tuningu. V nejbliï í dobû by se mûla stát novou souãástí v robního programu Kordárny v roba uhlíkov ch tkanin. Zpoãátku budeme jezdit za na imi zákazníky se vzorky vyrobené tkaniny, oni si je odzkou ejí na sv ch v vojov ch pracovi tích a poskytnou nám zpûtnou vazbu. My tak budeme moci ve spolupráci s nimi prûbûïnû ladit kvalitu produktu, fiíká Ing. Petr Kufiina, marketingov manaïer. Provedli jsme základní marketingov prûzkum ve vytipovan ch oblastech prûmyslu, oslovili jsme potenciální zákazníky a nyní uï víme, co chtûjí, co potfiebují. Zamûfiili jsme se na zákazníky v âeské republice a na Slovensku, coï jsou trhy, na které bychom chtûli proniknout v první etapû, popisuje dosavadní práci na projektu Petr Kufiina. V Evropû existuje jen kolem deseti firem, které se zab vají v robou karbonov ch tkanin, v âesku a na Slovensku není zatím Ïádn v robce a v e se importuje. Potenciál trhu je tedy obrovsk. Nároky klientû na kvalitu jsou ale vysoké, a proto se vedení Kordárny rozhodlo pfii v voji spolupracovat s tûmi nejpovolanûj- ími odborníky ztechnologické fakulty Univerzity Tomá e Bati ve Zlínû a to na podobném principu jako se zákazníky. I sem bude dodávat vzorky tkaniny a na Ústavu v robního inïen rství z nich budou vyrábût vzorky kompozitu a testovat je. A nejen to, budou je také porovnávat s konkurenãními v robky. Na vûdeckém pracovi ti tak bude probíhat nezávislé testování téhoï procesu jako ve v robû. A o co konkrétnû jde? Na tkaninu se naná ejí vrstvy epoxidu a po zatvrdnutí je tfieba otestovat kvalitu, tedy soubor vlastností finálních materiálû, a také zjistit, jak spolu tkanina a matrice reagují. Tyto kompozitní díly se pak stanou souãástí high-tech v robkû, u kter ch je kladen velk dûraz na pevnost a lehkost. Spolupráce je oboustranně výhodná Kordárna do spolupráce vkládá své více neï padesátileté zku enosti s tkaním, univerzita své zku enosti se spojením tkaniny a matrice, tedy v robou kompozitû, a s jejich testováním. A tato spolupráce je oboustrannû v hodná. Kordárnû pfiinese nezávislé potvrzení kvality pfiímo z vûdeckého pracovi tû a tím i zv ení prestiïe u zákazníkû. Univerzita získá úãast na v voji karbonov ch tkanin a pfiímé propojení s praxí, doplàuje Petr Kufiina. Plány s v vojem a v robou uhlíkov ch tkanin a finálních kompozitû jsou v Kordárnû i na Univerzitû Tomá e Bati ambiciózní. Vûfiíme, Ïe se s tímto projektem prosadíme a na i zákazníci se o nûm ãasem doãtou napfiíklad v prestiïním odborném ãasopise JEC Composites Magazine, dodává s úsmûvem Kufiina. 5

6 ooceňujeme nasazení i trpělivost našich pracovníků Helios slovo, které uï dlouhou dobu rezonuje celou Kordárnou. Je obdivovan i zatracovan. Pro jedny je nástrojem, kter vnese do jejich práce vût í pofiádek a poskytne jim více informací, pro druhé znamená komplikace, nutnost uãit se nûco nového a zaãít peãlivûji pracovat. Helios Green je informaãní systém patfiící do skupiny ERP systémû. Zkratkou ERP (Enterprise Resource Planning) jsou oznaãovány velké systémy integrující ve kerá data a procesy organizace do jediného celku. Ve svûtû jiï nûkolik let jednoznaãnû pfievaïuje trend volby zastfie ujícího ERP systému, kter m se nahrazují dílãí aplikace pro jednotlivé oblasti. Ekonomická ãást Heliosu byla v Kordárnû implementována jiï pfied nûkolika lety a nyní se systém roz ifiuje o moduly v roby, které byly dosud informaãnû roztfií tûny pod rûzn mi nekompatibilními systémy, napfi. technická pfiíprava v roby pracovala v jednom systému, fiízení a plánování v roby v jiném a v dal ím systému moduly pro fiízení ekonomiky, fiíká Ing. Jifií Kohút, technick asistent generálního fieditele. Nová technologická základna, na které je systém Helios postaven, je mnohem modernûj í a bezpeãnûj í. Data ze v ech modulû systému jsou nyní bezpeãnû uloïena v jediné spoleãné databázi vãetnû logick ch vazeb mezi nimi a spravována jedinou aplikací se spoleãnou logikou ovládání. Jakákoliv zmûna je ihned k dispozici ve v ech modulech, zatímco dfiíve data putovala sloïitû ze systému do systému a k dispozici byla tfieba aï po noãním pfienosu dat pfií tí den. Zamûstnanci Kordárny dostávají do rukou nov pracovní nástroj. I kdyï pracovníci pofiizují ve v robû zdánlivû stejná data, mnohé se mûní. Tfieba dfiívûj í zakázky, zamûfiené pfiedev ím na evidenci v roby, nahradily v robní pfiíkazy se sledováním nákladû na jejich realizaci i dal ích parametrû. To v ak vyïaduje daleko peãlivûj í práci a osvojení si nov ch pracovních postupû. Od dubna jsme postupnû zaãali na nov systém najíïdût a lidé se zaãali uãit s ním pracovat. Úspû nû jsme zvládli nároãné období, kdy jsme museli souãasnû pracovat ve starém i novém systému. Nyní uï více neï tfii mûsíce pracujeme pouze v novém systému Helios Green a systém jsme spolu s dodavatelem prûbûïnû testovali a optimalizovali. A samozfiejmû jsme se uãili a poznávali jeho moïnosti. V tomto období to znamenalo pro v echny zúãastnûné práci navíc oproti bûïn m pracovním povinnostem, pfiiznává Jifií Kohút a dodává: Je tfieba ocenit nejen nasazení pracovníkû, ktefií se zúãastnili implementace, ale i velkou trpûlivost ostatních pracovníkû Kordárny s potíïemi, které proces zavádûní tak rozsáhlého systému pochopitelnû provázejí. Celý systém brzy doladíme S tím souvisí i to, Ïe nûktefií lidé jsou z nového sytému rozladûni. Zejména nyní, kdy se fie í chyba, která po spu tûní jediné úlohy v raznû zpomalí práci v ech uïivatelû v systému. S dodavatelem ale stále intenzivnû pracujeme na odstranûní zb vajících chyb a doladûní celého systému a jsme pfiesvûdãeni, Ïe pracovníci na v ech pracovních úrovních fiízení nakonec práci v novém systému zvládnou a vyuïijí jeho pfiednosti a informaãní systém Helios Green bude v znamn m pfiínosem pro fiízení procesû v Kordárnû. 6

7 vvěděli jste, že...? Personální oddûlení pro vás pfiipravilo pfiehled údajû a informací, které by vás mohly zajímat. Posuìte sami. Zamûstnanec s nejdel ím pracovním pomûrem v Kordárnû nastoupil v ãervenci V tûsném závûsu za ním je 6 zamûstnancû, ktefií nastoupili v prûbûhu roku 1971 (5 Ïen a 1 muï). Absence pro nemoc Od roku 2011 se vyplácí zamûstnanci náhrada mzdy pfii doãasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 21 kalendáfiních dnû. Za první tfii pracovní dny nemoci náhrada mzdy nenáleïí. Náhrada mzdy náleïí pouze za pracovní dny. Absence pro nemoc ãinila v roce ,3 %. Za první pololetí roku 2012 je tato hodnota 3,2 %. V roce 2010 dosáhla 4,3 %. Vzhledem k tomu, Ïe zamûstnavatel hradí od prvních 21 dnû kalendáfiní nemoci, vydala firma na tyto náhrady mzdy pfii doãasné pracovní neschopnosti zamûstnancûm Kã. Za rok 2012 (1. pololetí) ãiní tato ãástka Kã. Odmûna za odpracovanou dobu Zamûstnanci, u kterého v hodnoceném pololetí nepfiesáhne nemocnost a dal í tzv. neïádoucí absence 4 % z fondu pracovní doby (tj. pfiibliïnû 5 dnû), náleïí mimofiádná odmûna ve v i Kã. Pokud splnil tyto podmínky nejen v hodnoceném, ale i minulém pololetí, náleïí mu odmûna ve v i Kã. Ve v platû za ãervenec byla opût vyplacena odmûna za odpracovanou dobu za I. pololetí 2012, a to v celkové v i Kã pro 389 dûlníkû, coï je témûfi 81 % z celkového poãtu dûlníkû v Kordárnû (52 dûlníkû za jedno pololetí ve v i Kã a 337 za obû pololetí ve v i Kã). V minulém pololetí splnilo podmínky pro získání této odmûny 393 dûlníkû, coï bylo 85 % z celkového poãtu, a vyplaceno bylo Kã (z toho 100 dûlníkû za jedno pololetí a 293 za obû pololetí). Pracovní úrazy V roce 2011 se v KORDÁRNù Plus a.s. pfiihodilo 20 pracovních úrazû, v roce 2012, za prvních 7 mûsícû, pak 7 pracovních úrazû. PrÛmûrn vûk PrÛmûrn vûk v Kordárnû je nyní 42,5 roku (ve stejném období v min. roce byl prûmûrn vûk 42 let), pfiiãemï nejstar í zamûstnanec mûl v bfieznu 61 let. Nejmlad í oslavil v ãervnu osmnáctiny, pfiiãemï do t dne nastoupil do Kordárny. V roce 2012 oslaví své padesátiny 18 zamûstnancû Kordárny a edesátiny oslaví 5 zamûstnancû. Podle kolektivní smlouvy a vnitfiního mzdového pfiedpisu obdrïí jubilanti, ktefií ve firmû pûsobí alespoà 5 let, odmûnu ve v i Kã. Poãty zamûstnancû: KORDÁRNA Plus a.s. Dûlníci THP Celkem Îeny MuÏi Poãty zamûstnancû: KORDPLAST s.r.o. Dûlníci THP 6 7 Celkem Îeny MuÏi

8 ccelozávodní dovolená jako čas na opravy a čištění Stejnû jako kaïd rok se zaãátkem srpna mohli zamûstnanci Kordárny tû it z celozávodní dovolené. Vzhledem k objemu v roby byla letos v jiném termínu na stfiedisku Kordy (od do ), neï na stfiedisku Ségly a GEO (od do ). Odstávka spojená s celozávodní dovolenou nám kaïdoroãnû umoïàuje provést dûleïité opravy a ãi tûní, která není moïné dûlat za provozu. Jedná se pfiedev ím o linku DTU 5, která je maximálnû vytíïená, a také o míchárnu roztokû a energetická zafiízení (klimatizace, rozvodny atd.). Na tûchto úkolech se podíleli pfiedev ím pracovníci servisu strojû a energetiky, ktefií mûli navíc na pomoc 25 brigádníkû, pfiiblíïil situaci provozní fieditel Ing. Milan ácha s tím, Ïe letos se brigádníci rekrutovali z fiad dûtí zamûstnancû Kordárny. Dal í velkou akcí, ke které celozávodní dovolená vybídla, byla oprava podlah. lo pfiedev ím o opravy na stfiedisku Skárna, SKP a Snování. Opravu mûla na starosti externí firma, která spravila okolo 450 m 2 plochy. Na v robních stfiediscích se také ve velkém ãistilo na tkalcovnách kordû a séglû, kde se pravidelnû uklízí pod pódiem u stavû a pfiedev ím se odstraàuje prach z podvûsn ch drah a technologického osvûtlení. V echny velké naplánované akce se nám podafiilo splnit v termínu a nic neohrozilo zdárné rozjetí v roby po celozávodní dovolené, ohlédl se za létem Milan ácha. Stfiedisko Kordy: dílny ãíslo t mu poãet ãlenû t mu mluvãí t mu mistr celkem t mû hhodnocení nejlepších týmů výrobních středisek za letošní I. pololetí Skárny Tkalcovny DTÚ Stfiedisko Ségly: dílny ãíslo t mu Skárna poãet ãlenû t mu 11 Mareãková V. Kolacia/Pecen Hfie il J. mluvãí t mu Kolaja A. KoÏeluha Kohútová Nûmeãek mistr Hrbáãek M celkem t mû 4 Nejlep í v robní t my: Snování Schmidtner M. VachÛnová M. 4 Tkaní Jurena P. VachÛnová M. 4 DTÚ JankÛ Z. Hrbáãek M. 4+1 MIR 8

9 jak to vidím já jak to vidím já nnejraději se usmívám, ale umím být i rázná O v letu do Luhaãovic, ale i o tom, Ïe nejdûleïitûj í je tû it se do práce, jsme si povídali se stále veselou Vierou Mareãkou, t movou mluvãí ze skárny stfiediska Kordy. Vyhráli jste v soutûïi nejlep ích pracovních t mû za uplynul rok, gratulujeme! A já za v echny dûkuji Ná t m, tedy sto osmiãka na Kordech, tvofií estnáct skvûl ch lidí. Myslím, Ïe za na ím úspûchem stojí perfektní organizace a bezproblémová spolupráce. Nikdy se nestalo, Ïe bychom nûkoho nechali ve tychu, vzájemnû se respektujeme. Jaká je va e t mová role? Jsem mluvãí. eknûme, Ïe funguji jako takov prostfiedník mezi mistrem a ostatními zamûstnanci. M m úkolem je kaïd den organizovat práci na smûnû a oznamovat, co nás ten dan den ãeká. Poté uï pracuji jako normální ãlen skupiny a vûnuji se sv m dal ím povinnostem. Taková pozice vyïaduje urãitou autoritu To urãitû. Myslím si, Ïe jsem dokonce i rázná (smích). V Kordárnû pracuji 18 let. A tûch lidí, které jsem mûla moïnost poznat! S tolika zku- enostmi víte, jak se k lidem chovat, a zvládáte to pfiedev ím s úsmûvem. Ná t m se napfiíklad v poslední dobû hodnû omladil a já to vnímám pozitivnû, je to svûïí zmûna. Co vás na práci baví? Moje práce asi bûïnému pozorovateli mûïe pfiipadat jako rutina, ale ve skuteãnosti je kaïd den jin, vïdy nás ãeká nûco nového. Práce v Kordárnû mû tedy je tû stále neomrzela! Dal- ím faktorem je finanãní jistota. NejdÛleÏitûj í je ale dobr kolektiv. Zkrátka musíte mít ráno chuè do práce vstát. A u nás v t mu není nikdo, kdo by nezapadl, a to vãetnû tûch nejmlad ích. VraÈme se k odmûnû pro nejlep í t my. Potû ila vás exkurze do Barumu Otrokovice? To víte, Ïe ano. Já jsem tedy takov matador, kter uï v Barumce a Luhaãovicích byl pfied deseti lety, ale bylo zajímavé pozorovat zmûny. Napfiíklad v klad a prohlídka byly daleko profesionálnûj í. Personál byl dobfie pfiipraven a odpovídal nám na v echny na e dotazy. Vidût odli nou práci je vïdycky zajímavé. Nejvût í zábava byla ale nakonec v autobuse (smích). Zpívali jsme, ochutnávali slivoviãku ve v í poãestnosti samozfiejmû! Vy máte pofiád úsmûv na tváfii, to berete Ïivot tak pozitivnû? Prostû se ráda usmívám! Jistû Ïe také v e nevidím jen rûïovû. Napfiíklad nájezd nov ch systémû tady v Kordárnû a s tím spojená práce s poãítaãi nebyl uï pro mne Ïádn med. Bylo potfieba se toho hodnû nauãit a dostat se do toho, ale zvládla jsem to a teì uï to zase vidím z té pozitivní stránky. Na druhou stranu, obav z budoucnosti se jen tak nezbavíte. Je to asi tím, Ïe jsem zaïila velké propou tûní. Proto se sna- Ïím odvádût svou práci zodpovûdnû. Paní Mareãkové pfiejeme dal í usmûvavá léta v Kordárnû a dûkujeme za rozhovor. 9

10 seriál seriál seriál seriál seriál seriál ppříběh našich výrobků: Geotextilie Kdy se v Kordárnû objevily, jak probíhá v roba a co je ãeká v budoucnu? Dal í díl ze seriálu o na ich v robcích se zamûfiil na program GEO. Takzvaná geosyntetika se v Kordárnû poprvé objevila jiï v 90. letech. V roba první reïné tkané geotextilie Kortex GT nebo geomfiíïí Armatex probíhala v témûfi sparèansk ch podmínkách pracovalo se na upraven ch linkách, které pracovníci pfiizpûsobili potfiebám v roby vlastními silami. Díky ikovnému konstrukãnímu t mu tak vznikl napfiíklad impregnaãní stroj, jednodu e impregnaãka malé zafiízení s velk m úspûchem. Právû díky nûmu se zfiejmû jméno Kordárny zapsalo do povûdomí projektantû, stavbafiû a dal ích, ktefií geotextilie vyuïívají. Jasnû stanovená marketingová strategie a pfiedev ím nákup nové v robní linky v roce 1997 odstartovaly novou éru GEO programu. Zbrusu novou posilou se stal tkací stroj Sulzer a impregnaãní zafiízení Menzel v hale Ségly. Díky instalaci a rozvoji dal ích linek v následujících letech se dnes Kordárna mûïe pochlubit nejen v robou tkan ch geotextilií, ale stejnû tak tkan ch a nánosovan ch geomfiíïí, a zavedena byla i raschlová technologie k v robû kompozitû, kterou zaji Èuje stroj RS3. Odmûnou za nemalou investici do tohoto v robního programu je zcela urãitû zásadní zisk, kter tato divize pfiiná í celé spoleãnosti. V robou produktû v ak práce v divizi GEO zdaleka nekonãí. Geotextilie, které vyjedou z v robní linky, nejsou okamïitû pfiipraveny k prodeji, ale ãeká je odborná certifikace dle speciálních norem. AÈ uï jde o zákon ã nebo normu âsn EN ISO , v echna kritéria je nutné do puntíku splnit. Od roku 2002, kdy probûhla první certifikace TBU a TZU, zaji Èuje Kordárna její plnûní dvakrát roãnû. Pamatovat je ale potfieba i na zahraniãní trhy, napfiíklad nûmeck, kter vyïaduje certifikování IVG, a to taktéï dvakrát do roka, francouzsk, kter vyïaduje certifikaci Asqual jednou za 3 roky. K ãemu v echny tyto procedury slouïí? K lep í orientaci zákazníka. Certifikovan v robek s obecnû uznávanou znaãkou CE zaruãuje nejvy í kvalitu. KaÏd v robek je také nutno otestovat. Kde? Ve speciální zku ebnû vybavené pfiístroji Instron nebo v TZU, kde probíhají hydraulické a chemické testy. SlouÏí pfiedev ím k deklaraci odolnosti a Ïivotnosti v robkû ( let), které se na poïádání pfiedkládají zákazníkovi. íká se, Ïe investice do v voje a v zkumu jsou tím nejdûleïitûj ím pohonem jakéhokoliv projektu. A není tomu jinak ani v divizi GEO. Portfolium jejích v robkû ãítá jiï osmnáct skupin, respektive typû geosyntetik a kaïd z nich je moïné dodávat na míru v desítkách pevnostních variant. Samozfiejmostí je ovûfiování nov ch postupû na poli rûznorod ch materiálû. Geosyntetika se tak vyrábí z polyesteru, polyvinylalkoholu, poplypropylenu, polyamidu a jejich kombinací, ale stále více se prosazuje i experimentování s pfiírodními vlákny protierozního typu, jak mi je juta, konopí, bazalt 10

11 seriál seriál seriál seriál seriál seriál nebo aramid. To v e mûïe vést k efektivnûj í v robû, sníïení nákladû na materiály a lep ímu uplatnûní na trhu. K podpofie prodeje je také vytvofien katalog a vzorkovník geosyntetick ch materiálû vãetnû referencí pokládek a pouïití, kde si kaïd zájemce mûïe vybrat úzce specializovan v robek vyhovující jeho individuální pfiedstavû. V aktuální ekonomické krizi se nachází snad v echna odvûtví. Co z toho plyne pro program GEO? O zákazníka je potfieba neustále bojovat a b t zkrátka lep í neï konkurence. V divizi se tak vzorují stále nové typy tkanin, vyvíjí se jejich odlehãené varianty a nezapomíná se ani na re er e konkurenãních v robkû. Zafiíkávadlem pro úspûch je konkurenceschopná cena, kvalita a pfiedev ím flexibilita a schopnost vyjít vstfiíc na im zákazníkûm. A to jak pfii plnûní termínû v roby velk ch, tak pfiedev ím mal ch zakázek a pfii specifick ch nebo nestandardních poïadavcích. Na v sledcích z uplynulého období je vidût, Ïe se dobfie odvedená práce dûlníkû, technikû, prodejcû a také tuzemsk ch i zahraniãních zastoupení rozhodnû vyplatí. V Kordárnû se podafiilo prodat necel ch tun geosyntetik a v závodû Texiplast zase více neï tun tkan ch polyesterov ch a polypropylenov ch geotextilií, coï je pro obû divize rekordní mnoïství. Za ty roky, co jsme se rozhodli rozjet a dále rozvíjet v robní program geosyntetik, se nám podafiilo roz ífiit prodejní teritoria z pûvodního ãeského trhu na cel evropsk trh, na zemû b valého SSSR (Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Moldávie) a na zemû Arabského polostrova (Kuvajt, Írán) ãi nejdále i do Brazílie, Austrálie nebo Nového Zélandu. Pevnû vûfiíme, Ïe tím úspû n pfiíbûh programu GEO nekonãí a v budoucnu se doãkáme dal ího dílu, tfieba s novû vyvinut mi v robky. kkdo vyhrál křížovku o ceny z minulého čísla? Tajenka kfiíïovky z Káãka PLUS ã. 2/2012 znûla: Nûkdo je hàup vlastní vinou, nûkdo za to nemûïe Z 58 správn ch odpovûdí byli vylosováni tfii v herci, ktefií si z rukou generálního fieditele Martina Prachafie odnesli v hry ve formû poukázek na 500, 300 a 200 korun. 1. cena: Jana Dóciová Ségly 2. cena: Jan Vajdík PoÏární ochrana 3. cena: Josef Fusek DTÚ, Kordy 11

12 kkřížovka o ceny! Îidovsk vtip: K ãemu potfiebuje dospûl muï manïelku? Pokraãování najdete v tajence! Vylu tûte tajenku, napi te ji na lístek s va ím jménem a zamûstnaneck m ãíslem a vhoìte nejpozdûji do do slosovací nádoby, která je umístûna v prostoru osobní vrátnice. Tfii vylosovaní obdrïí v hru ve formû nákupní poukázky: 1. cena 500 Kã 2. cena 300 Kã 3. cena 200 Kã

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Národní program zdraví DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 DùDIâNOST JAKO RIZIKOV

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více