Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, Kaznějov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov ORGANIZAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, Kaznějov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vydáním tohoto organizačního řádu se ruší předchozí vydání ze dne

2 Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, Kaznějov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Platnost dokumentu nabývá s účinností od Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK Kaznějov, Pod Továrnou 333, Kaznějov, (dále jen DDM) zřizuje Plzeňský kraj. DDM je organizace s právní subjektivitou a příspěvkovou formou hospodaření. DDM má 6 pracovišť, míst poskytovaného vzdělávání. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán DDM tento vnitřní předpis. Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Domu dětí a mládeže, RADOVÁNEK, Kaznějov (dále jen DDM) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce DDM, práva a povinnosti pracovníků DDM. 2. Organizační řád je základní normou DDM jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP). Ćlánek 2 Postavení a poslání DDM 1. Organizační řád je vydán na základě zřizovací listiny vydané dne , č.j.:505/01 a jejich platných dodatků. 2. Činnost DDM je vymezena zejména Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková školská organizace zájmového vzdělávání organizuje svoji činnost v souladu s vyhláškou č. 74 ze dne 9. února 2005 O zájmovém vzdělávání. Dále: Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., - zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, - nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, (dále jen přímé pedagogické činnosti), - zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a dalšími. 3. Organizační řád vydává ředitelka DDM a je závazný bez výjimky pro všechny zaměstnance 2

3 a ve jmenovitých bodech i pro účastníky činnosti. 4. Součástí Organizačního řádu DDM je vnitřní platový řád a pracovní řád pro zaměstnance DDM. 5. Vnitřní řád DDM vydává ředitelka specifikuje 30 zák. 561/2006 a na něj navazující Provozní řády jednotlivých míst poskytovaných vzdělávání vydává zástupce ředitelky a vedoucí míst poskytovaného vzdělávání. Část II. Organizační členění Článek 3 Pracoviště DDM Hlavní pracoviště DDM - správa: Pod Továrnou 333 Ostatní odloučená pracoviště místa poskytovaného vzdělávání jsou zařazena v rejstříku škol a školských zařízení: 1. DDM RADOVÁNEK místo poskytovaného vzdělávání Kaznějov metodické centrum Střípek - keramika Pod Továrnou Kaznějov Vedoucí místa: Petra Androščuková Dis., tel.: , Environmentální informační centrum Plasy Školní ulice Plasy Zodpovídá: Ing. Ivo Kornatovský, tel.: , , Z OPVK prozatím nezařazeno. 3. DDM RADOVÁNEK místo poskytovaného vzdělávání Žihle metodické centrum turistiky, sportu a ekologie - Vyhlídka Žihle Žihle Vedoucí místa: Bc. Jitka Mikutová, tel.: , DDM RADOVÁNEK místo poskytovaného vzdělávání Mladotice Mladotice 34 Mladotice Vedoucí místa: Bc. Jitka Mikutová, tel.: , DDM RADOVÁNEK místo poskytovaného vzdělávání Manětín Manětín Manětín Vedoucí místa: Lenka Mazuchová, tel.: , DDM RADOVÁNEK místo poskytovaného vzdělávání Nečtiny Nečtiny Vedoucí místa: Miroslav Tischler, tel.: ,

4 Článek 4 Funkční místa 1. V čele DDM jako právního subjektu a samostatné příspěvkové organizace stojí statutární zástupce DDM - ředitelka DDM. 2. DDM se člení na vedení DDM, pedagogickou činnost a ekonomickou činnost, hlavní pracoviště, odloučená pracoviště místa poskytovaného vzdělávání. DDM se dále dělí na stupně řízení 1. stupeň, 2. stupeň a 3. stupeň. 3. Vedoucí pracovišť- míst poskytovaného vzdělávání určuje ředitelka DDM. Vedoucí oddělení v souladu s náplní oddělení a v rámci pravomocí, stanovených ředitelkou DDM, řídí činnost oddělení, a podepisují příslušná rozhodnutí a opatření. Jsou oprávnění jednat jménem DDM v rozsahu stanoveném ředitelkou. 4. Ředitelka jmenovala zástupkyni ředitelky pro pedagogickou činnost, vedení lidí i ekonomickou činnost. 5. Ředitelka jmenovala z řad pedagogických pracovníků vedoucí oddělení, zodpovídající za chod DDM v dané dny, kdy zároveň vykonávají pedagogický dohled. 1. Statutárním orgánem DDM je ředitelka. Část III. Řízení DDM kompetence Článek 5 Statutární orgán DDM 2. Ředitelka řídí zástupkyni ředitelky, ekonomicko-správní úsek, ostatní vedoucí pracovníky DDM a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých pracovišť. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení DDM, porad všech pracovníků, vedoucích oddělení, správci pracovišť, pedagogických a provozních porad. 3. Jedná ve všech záležitostech jménem DDM, pokud nepřenese svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních nebo plnou mocí. 4. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených DDM, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. 5. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy z DDM. 6. Ředitelka DDM při výkonu své funkce je oprávněna písemně pověřit pracovníky DDM, aby činili vymezené právní úkony jménem DDM. Schvaluje organizační strukturu DDM a plán práce, rozhoduje o záležitostech DDM, které si vyhradila v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti DDM v této oblasti. 4

5 Článek 6 Vedoucí pracovníci DDM 1. Vedoucími zaměstnanci DDM se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení DDM oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 2. Vedoucí pracovníci reprezentují v interním styku oddělení a místa poskytovaného vzdělávání, která řídí a jednají jejich jménem. V externím styku tak jednají pouze v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem a oprávněním, uvedeným v pracovní náplni. 4. Vedoucí pracovníci jsou povinní dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem a dále zejména zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně, kontrolovat věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání provozního zařízení a veškerého materiálu, vytvářet příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí, vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností. 5. Vedoucí pracovníci oddělení a míst poskytovaného vzdělávání se podílejí zejména na plánování rozvoje DDM, přípravě, realizaci a hodnocení školního roku a letní činnosti, přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu, na racionalizaci řízení DDM, na zpracování podkladů pro odevzdávané materiály a zprávy. 6. Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemného styku podle spisového řádu a předpisu o oběhu účetních dokladů, za věcnou a obsahovou správnost všech písemných materiálů předkládaných oddělením, za vyřizování stížností, oznámení a podnětů, týkajících se jejich oddělení. 7. Vedoucí pracovníci na jednotlivých stupních řízení jsou a) ředitelka 3. stupeň řízení b) zástupkyně ředitelky 2. stupeň řízení c) vedoucí pracovišť míst poskytovaného vzdělávání 1. stupeň řízení d) pedagogičtí interní a externí pracovníci a ostatní pracovníci podřízení vedoucím míst poskytovaného vzdělávání 8) Dále jsou v DDM zaměstnanci, kteří nejsou vedoucím zaměstnancem na stupních řízení, avšak jsou podle organizačního předpisu oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Například pedagogičtí pracovníci vykonávající dohled a zodpovídající za externí pracovníky v daný den. Článek 7 Další pracovníci DDM 1. Další pedagogičtí pracovníci DDM Tyto pracovníky řídí a pověřuje pracovními úkoly vedoucí příslušných míst poskytovaného vzdělávání. 2. Pracovníci ekonomicko správního úseku. Těmito pracovníky jsou: a) hlavní ekonomka účetní b) personalistka 5

6 Úsek ekonomický vede vedoucí ekonomického oddělení. Pracovníci tohoto úseku jsou oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci všech vedoucích pracovníků a dávat jim k tomu závazné pokyny, vždy v oblasti, kterou mají v rámci celé organizace na starosti.(např. hlavní ekonom v oblasti ekonomické rozpočty a vyúčtování akcí, pokladní - vedení a vyúčtování zálohových pokladen, atd.) Pověřený pracovník tohoto úseku, řídí a dává závazné pokyny provozním pracovníkům DDM. 3. Provozní pracovníci DDM Těmito provozními pracovníky jsou: a) pracovník ochrany přírody a krajiny b) pracovník ve vztahu k veřejnosti c) školnice d) uklízečka Provozní pracovníky řídí a pověřuje pracovními úkoly zástupkyně ředitelky, vedoucí na pracovištích a ředitelka. Článek 8 Povinnosti pracovníků 1. Pracovníci jsou povinni zejména plnit Vnitřní závazné pokyny, které vydává ředitelka DDM formou směrnic, pokynů a příkazů. Pracovníci jsou dále povinni plnit trvalé úkoly a úkoly uvedené v zápisech z porad pracovníků DDM a v zápisech z jednání ředitelky se zaměstnancem a dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu 2. Pracovníci jsou povinni se seznámit a dodržovat závaznou dokumentaci DDM, zejména Organizační řád DDM, Vnitřní řád DDM, Pracovní řád, Provozní řády, atd. Článek 9 Organizační a řídící normy 1. DDM se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří součásti vnitřního systému DDM: 1. Manipulace s hotovostí, ceninami a finančními prostředky na bankovních účtech 2. Bezhotovostní platební styk 3. Vnitřní oběh dokladů 4. Vedení účetnictví 5. Inventarizace majetku 6. Náležitosti pro uzavírání DOPP, DPČ (externí pracovníci) 7. Rozpočtování činností 8. Zapůjčování majetku 9. Hospitační činnost 10. Zásady FKSP 11. Vnitřní platový předpis 12. Přímá práce 13. Cestovní náhrady 14. Poplatky za činnost 6

7 15. Čerpání mimorozpočtových zdrojů 16. Osobní ochranné pracovní pomůcky 17. Spisový řád 18. Využívání služebních mobilních telefonů 19. Studium při zaměstnání 20. Poskytování informací a vyřizování stížností 21. Zabezpečení a kontrola PC 22. Přihlašování a odhlašování 23. Vedení a evidence úrazů 24. Závodní stravování 25. Opatření k ochraně před tabákovými výrobky, alkoholem a ostatními návykovými látkami 26. Hospodaření s prostředky (občerstvení, pohoštění) 27. Školní vzdělávací program 28. Dozor a dohled 29. Zásady provozu služebního vozu 30. Nabývání majetku (dary, dědictví) 31. Plán DVPP 32. Vnitřní řád 33. Organizační řád 34. Pracovní řád pro zaměstnance 35. Úplata za zájmové vzdělávání 36. Vnitřní kontrolní systém 37. Řešení tíživých situací 38. Autoevaluace 39. Pověření za zdraví osob 40. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 41. Mzdová komise 42. Traumatologický plán 43. Podpisové vzory, podpisový řád 44. Vymáhání pohledávek 45. Zásady řízení rizik 46. Neshody 2. V DDM nepůsobí odborová organizace, proto ředitelka DDM vydává vnitřní platový předpis. 3. Vnitřní předpisy jsou závazné pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven. 4. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním vnitřních předpisů.. 7

8 Část IV. Funkční (systémové) členění Článek 10 Strategie řízení 1. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních. 2. Pracovníci pracují samostatně v rozsahu kompetencí stanovených ředitelem. 3. Ředitelku zastupuje v její nepřítomnosti zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost po stránce výchovně vzdělávací a organizační, po stránce ekonomické zástupkyně pro oblast ekonomickou. Zástupkyni ředitelky a vedoucí oddělení zastupuje v jejich nepřítomnosti pověřená osoba. Článek 11. Vedení porad 1. Porady všech pracovníků svolává ředitelka 1x měsíčně. Porady užšího vedení DDM (ředitelka a zástupkyně ředitele) svolává ředitelka dle potřeby alespoň jednou měsíčně. Pedagogicko-provozní porady širšího vedení DDM (ředitelka, zástupkyně ředitelky, vedoucí oddělení a míst poskytovaného vzdělávání) svolává ředitelka dle potřeby, minimálně 1x za měsíc, je li třeba každý sudý týden v měsíci. Ředitelka dle potřeby svolává ekonomické porady DDM, porady pedagogických pracovníků svolává zástupkyně dle potřeby, nejméně 1x měsíčně, další porady jednotlivých pracovních týmů svolávají garanti akcí dle potřeby. 2. Externí pracovníky na pracovní poradu svolává ředitelka nebo zástupkyně 3 ročně a to v rámci pedagogických rad. 3. Individuální porady ředitele s ostatními pracovníky se konají na požádání pracovníků DDM nebo je může ředitelka svolat kdykoliv. 4. Z porad se provádí zápisy do sešitu porad. Článek 12 Finanční řízení 1. Funkce zástupkyně ředitele pro ekonomiku není zřízena, ekonom je pověřen dle zákoníku práce 124 odstavec (4). 2. Za úkoly spojené s finančním řízením zodpovídá ředitelce DDM ekonomka. 3. Za vedení účetnictví DDM, zúčtování účetních případů a zpracování účetních dat na PC zodpovídá ekonomka DDM. Je zodpovědná za zúčtování na majetkových, finančních, nákladových, výnosových a podrozvahových účtech. Za předání dokladů k zúčtování odpovídají příslušní odpovědní pracovníci. 4. Ekonomka DDM zodpovídá za zpracování účetních závěrek. 5. Za zpracování mezd, odvody z mezd a podklady pro zúčtování mezd zodpovídá mzdová účetní. 8

9 Článek 13 Personální řízení 1. Personální agendu vede v plném rozsahu personalistka a kontroluje ekonomka. 2. Podklady pro rozhodování ředitelky jsou zajišťovány zástupkyní ředitelky a vedoucí ekonomického oddělení, popř. vedoucími oddělení. 3. Noví pracovníci jsou vyhledáváni na základě výběru či potřeby. 4. Přijímání nových pracovníků zajišťuje administrativně ekonomka DDM, vykonává personalistka. 5. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje personalistka DDM. 6. Zařazování pracovníků zajišťuje personalistka a následně ředitelka, která schvaluje a podepisuje. Článek 14 Materiální vybavení 1. O nákupu hmotných prostředků na zabezpečení zájmového vzdělávání rozhoduje ředitelka, zástupkyně ředitelky, vedoucí ekonomického oddělení. 2. Za evidenci majetku zodpovídají vedoucí pracovišť či pověřené osoby. 3. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají vedoucí pracovišť, oddělení, správci pomůcek a objektů na základě pověření ředitelkou. Článek 15 Řízení výchovy a vzdělávání 1. Organizace výchovně vzdělávacího procesu se řídí platnými školskými předpisy a vnitřním a organizačním řádem DDM. 2. Za vedení pedagogického procesu v DDM zodpovídá ředitelce zástupkyně ředitelky a vedoucí míst poskytovaného vzdělávání. 3. Výchovně vzdělávací proces zájmového vzdělávání vychází ze Školního vzdělávacího programu. 3. Ředitelka dle povahy a charakteru činnosti určuje vedení pedagogické dokumentace. Článek 16 Externí vztahy 1. Navenek zastupují DDM především její vedoucí pracovníci, tj. ředitel, zástupce ředitele, vedoucí pracovišť- míst poskytovaného vzdělávání. Ostatní zaměstnanci pak v rámci svých pracovních náplní a dalších pověření. 9

10 2. Ve styku se zákonnými zástupci účastníků zájmového vzdělávání jednají jménem DDM i ostatní pracovníci. 3. Rozsah zmocnění pro jednání jménem DDM v externích vztazích je stanoven ředitelkou. Část V. Pracovníci a odměňování za práci Článek 17 Vnitřní principy řízení a odměňování za práci 1. Zařazování a odměňování pracovníků se obecně řídí zákonem č. 262/ 2006 Sb. zákoníkem práce v platném znění a Katalogu prací. Podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu DDM. Článek 18 Práva a povinnosti pracovníků 1. Jsou dána Zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou O zájmovém vzdělávání, Vnitřním řádem DDM, Pracovním řádem a dalšími obecně závaznými právními normami a předpisy. Část VI. Komunikační a informační systém Článek 19 Komunikační systém 1. Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům denně. 2. Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásahu vedoucího pracovníka, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, je třeba vyřídit okamžitě bez ohledu na nepřítomnost vedoucího pracovníka. Článek 20 Informační systém 1. Oficiální informace vstupující do DDM přichází k ředitelce. Ředitelka rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje. 2. Informace přicházející na místa poskytovaného vzdělávání, přebírá vedoucí pracoviště a informuje ředitelku a ta následně rozhodne, kdo záležitost nebo její část na daném pracovišti zpracuje. 10

11 3. Informace, které opouští DDM jako oficiální stanovisko DDM, musí být podepsány ředitelkou. O informacích odcházejících z pracovišť musí být ředitelka DDM předem informována. 4. Informace odcházející z vedení DDM, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, jsou zasílány poštou všem pracovníkům., kteří zabezpečí její zveřejnění na informačních tabulích a letácích. 5. Před vyhlášením vnitřních směrnic a dalších dokumentů DDM je prováděno připomínkové řízení formou pošty a následně jsou vnitřní směrnice a předpisy řešeny a schvalovány na poradách. 6. Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků se zveřejňují na informační tabuli v kanceláři zástupkyně ředitelky, pracovníci jsou informování na poradě. 7. Informace jsou k pracovníkům postupovány elektronicky, po síti, mailem, internetem, přes interní server DDM. 1. Základními informačními kanály jsou: úřední deska ředitelky DDM pedagogické a provozní porady vývěska v kanceláři zástupkyně ředitelky, plakátovací plochy, vývěsky ad. operativní porady pracovníků jednání ředitelky DDM s rodiči žádosti o vydání informací (v souladu s zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) webové stránky zařízení (www.radovanek.cz, Článek 21 Vedoucí pracovníci a jejich kompetence. Ředitelka DDM - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 3. stupeň řízení - statutární orgán, řídí čtyři vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení a na 2. stupni řízení zástupkyni ředitelky pro pedagogickou činnost. Dále řídí ekonomku a ostatní pracovníky, za které nese zodpovědnost. Zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost, vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí tři vedoucí míst poskytovaného vzdělávání na 1. stupni řízení, ekonomku, pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky. Vedoucí místa poskytovaného vzdělávání- vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců pedagogických a ostatních. Vedoucí oddělení - zaměstnanec podle 124, odstavec 4 ZP, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 11

12 Kompetence vedoucích pracovníků 1. Ředitelka DDM - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 3. stupeň řízení statutární orgán 1. Ředitelka DDM je Statutárním orgánem příspěvkové organizace, jmenovaná Plzeňským krajem Krajským úřadem v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zřizovací listinou. 2. Ředitelka DDM plní úkoly vyplývající jí z funkce statutárního orgánu organizace, ze Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze Zřizovací listiny organizace, z úkolů uložených mu orgány Plzeňského kraje, ze Zásad vztahů orgánů Plzeňského kraje k řízení příspěvkových organizací a dalšími organizačními pokyny kraje. 3. Ředitelka řídí školské zařízení dle platných zákonů, plní povinnosti vedoucího organizace s právní subjektivitou. Je zodpovědná za plnění povinností pro ředitele škol a školských zařízení dle 164, 165 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 4. Ředitelka vydává dle 30 Zákona č.561/2004 Sb., vnitřní a organizační řád DDM a další směrnice a nařízení nutné pro chod organizace, vyplývající z platné legislativy. 5. Ředitelka se dále řídí Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 2. zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení 1. Ve všech oblastech svého působení je přímo podřízená ředitelce DDM. 2. Přímo řídí a kontroluje práci vedoucích pracovníků, je oprávněna jim stanovovat a ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 3. Ve spolupráci s ředitelkou koordinuje, řídí a kontroluje pedagogický proces celého DDM 4. Po konzultaci s ředitelkou je oprávněna vydávat závazná opatření v oblasti zájmového vzdělávání a následně je kontrolovat. 5. Zpracovává statistiku ze zájmového vzdělávání celého DDM, na základě odevzdaných podkladů 6. V době nepřítomnosti ředitelky a na základě jeho pověření zastupuje DDM při jednáních týkajících se zájmového vzdělávání a jednáních týkajících se provozu DDM. 7. V době dlouhodobé nepřítomnosti ředitelky (4 týdny a více) projednává i finanční otázky. 8. V době nepřítomnosti ředitelky projednává (s vedoucími oddělení) a přijímá opatření týkající se zájmového vzdělávání a je oprávněna tyto dokumenty podepisovat. 9. V případě nepřítomnosti ředitelky podepisuje propustky z práce a žádanky dovolené zaměstnancům. 10. V případě nepřítomnosti ředitelky je oprávněna vysílat zaměstnance na pracovní cesty. 11. Kontroluje a navrhuje nápravná opatření v oblasti BOZP a PO na pracovišti 12. Vede dokumentaci a zabezpečuje pravidelné kontroly a dodržování vnitřních směrnic DDM. 12

13 13. Zabezpečuje se svými podřízenými propagaci zájmového vzdělávání v místních médiích. O všech poskytnutých informacích podává bezodkladně informaci ředitelce DDM. 14. Vede jednání s dalšími partnery (v místě své působnosti) pro zabezpečení činnosti pracoviště. O těchto jednáních informuje ředitelku DDM. 15. Zodpovídá za dodržování pracovně právních vztahů na pracovišti. 16. Vede dokumentaci a zabezpečuje pravidelné kontroly a dodržování vnitřních směrnic DDM. 17. Je oprávněna podepisovat a. výstupy týkající se zájmového vzdělávání b. propustky z práce, žádanky na dovolenou svých podřízených zaměstnanců c. kontroly a revizní zprávy daného pracoviště, není-li přímo uveden podpis ředitelky d. cestovní příkazy podřízených zaměstnanců 18. Je členem užšího vedení DDM 3. Ekonomka - vedoucí ekonomického oddělení - podle 124, odst. 4 ZP, Ve všech oblastech svého působení je přímo podřízena ředitelce DDM. 1. Přímo řídí a kontroluje práci vedoucích pracovníků v oblasti ekonomické, je oprávněna stanovovat a ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat práci a dávat k tomu účelu závazné pokyn. 2. Ve spolupráci s ředitelkou řídí a kontroluje ekonomické, správní procesy DDM. 3. Zodpovídá za správné zpracovávání a odesílání všech podkladů týkajících se ekonomicko, správní oblasti DDM. 4. Po konzultaci s ředitelkou je oprávněna vydávat závazná opatření v oblasti ekonomicko-správní a následně je kontrolovat. 5. Je členem užšího vedení DDM. 4. Vedoucí místa poskytovaného vzdělávání vedoucí zaměstnanec podle 124, odstavec 3 ZP, který je vedoucím zaměstnancem na 1. stupni řízení, je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny 1. Zodpovídá za vedení pedagogického procesu svého oddělení 2. Zodpovídá za vedení pedagogické dokumentace oddělení 3. Ve všech oblastech svého působení je přímo podřízený zástupkyni ředitelky. 4. Je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci vedoucích ZÚ a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 5. Organizuje a kontroluje práci dalších zaměstnanců dle pokynů zástupkyně ředitelky a ředitelky DDM. 6. Kontroluje a zodpovídá za svěřené prostory a majetek, který má ve správě. Navrhuje nápravná opatření a zabezpečuje jejich realizaci. 7. Plánuje a zodpovídá za správné čerpání finančních prostředků přidělených na zabezpečení zájmového vzdělávání 8. Plánuje a zodpovídá za správné čerpání finančních prostředků přidělených na obnovu a opravy svěřeného majetku, který má ve správě. 9. Organizuje a vyúčtovává soutěže a přehlídky, které má na starosti jeho oddělení. 10. Vede jednání s rodiči a účastníky ZV v působnosti svého oddělení. 13

14 11. Vede jednání s dalšími partnery (v místě své působnosti) pro zabezpečení činnosti svého oddělení. O těchto jednáních informuje zástupkyni ředitelky nebo ředitelku DDM. 12. Zabezpečuje propagaci zájmového vzdělávání v místních médiích. O všech poskytnutých informacích podává bezodkladně informaci ředitelce DDM nebo její zástupkyni. 13. Zodpovídá za vedení pedagogické dokumentace. 14. Zodpovídá za dodržování pracovně právních vztahů na pracovišti. 15. Za pracoviště a předávání veškerých dokladů nutných pro zúčtování v účetnictví DDM a za jejich věcnou, formální a číselnou správnost vedoucí místa poskytovaného vzdělávání. Vedoucí oddělení je oprávněn podepisovat a) výstupy týkající se zájmového vzdělávání svého oddělení b) výstupy zabezpečující pořádání akcí. Viz.Organizační struktura Závěrečná ustanovení 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem DDM pověřen zaměstnanec: zástupce ředitele 2. O kontrolách provádí písemné záznamy 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne Uložení směrnice v archivu DDM se řídí Spisovým a skartačním řádem DDM. 4. Součástí organizačního řádu jsou číslované přílohy. 5. Směrnice nabývá účinnosti dnem V Kaznějově, dne Bc.Eva Tischlerová ředitelka DDM Kaznějov 14

15 Příloha č.1. Příprava na práci, dokumentace 1.Příprava na práci přípravy na veškeré akce jednotlivých pracovišť DDM se konzultují a předkládají na pedagogicko provozních poradách a to v dostatečném předstihu organizační zajištění akcí (propozice, rozpočet atd.) je předkládáno ke schválení, vedoucímu oddělení či zástupkyni ředitelky v dostatečném předstihu, pokud se nedohodne pracovník jinak hodnocení akce provede zodpovědný pracovník nejpozději do 10 dnů po skončení (včetně ústní informace na organizační poradě). Spolu se všemi přílohami zakládá do dokumentace činnosti domu, která je vedena na jednotlivých odděleních. 2. Dokumentace ředitelka, zástupkyně ředitelky a vedoucí míst poskytovaného vzdělávání zodpovídají za vedení této dokumentace a) Celoroční plány oddělení a hodnocení činnosti b) Školní vzdělávací program DDM c) Obsahové a organizační zabezpečení akcí d) Školní matriku účastníků ZV e) Záznamy hospitací zájmových útvarů f) Deníky zájmových útvarů g) Přehled zájmových útvarů h) Přehled zájmových útvarů v daném školním roce včetně adresáře externích pracovníků i) Dokumentace činnosti (akcí, soutěží atd.) oddělení j) Přehled o vypůjčeném materiálu a knihách, za který zodpovídají k) Místní seznamy kluboven, učeben a místností, které mají ve správě (jejich aktualizaci) l) Skladové karty zásob a jejich vedení ve skladech m) Inventární seznamy majetku daného oddělení n) Záznamy o revizích a revizní zprávy pracoviště o) Knihu kontrol a záznamů o mimořádných událostech na pracovišti p) Požární knihu q) Záznamy a dokumentace k BOZ a BOZP r) Knihu pedagogických a provozních porad (zápisy z těchto porad) s) Knihy úrazů a poranění t) Výkazy pracovní doby zaměstnanců DDM u) Plány dovolených a čerpání dovolených v) Plány studijního volna a přehled o jejich čerpání w) Přehled Vnitřních směrnic DDM a pokynů a příkazů ředitelky DDM 15

16 Příloha č. 2 příklad Popis práce Údaje o zaměstnanci: Zaměstnanec : nar.: xxxxxxxx adresa: xxxxxxx Druh práce sjednaný v pracovní smlouvě: Pedagog volného času Souhrný popis práce v systému dělby práce v organizaci: Řídí práci a činnost oddělení : xxxxxxx Popis jednotlivých prací (pracovních činností), které zaměstnanec musí vykonávat: - při výkonu práce se řídí zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, organizačním řádem DDM a dalšími vnitřními směrnicemi DDM, pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení - výchovná vzdělávací činnost zaměřená na oblast zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců s odborným zaměřením na jejich specifický rozvoj. - provádí informační a konzultační činnost a odborné pomoci v oblasti zájmového vzdělávání pro školy, školská zařízení, občanská sdružení a další zájemce. - provádí výchovně vzdělávací činnost dětí a mládeže nebo dospělých v oblasti volného času s odborným zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj. 1)Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti volného času. 2) Tvorba programů, poskytování metodické a konzultační činnosti a specializované odborné pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. Zajišťování péče o talenty. 3)Zajišťuje a organizuje hlavní činnost na odl.bprac. v oblastech zájmové činnosti pravidelné, příležitostné, spontánních aktivit, prázdninové činnosti. 4)Provádí informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti volného času pro předškolní zařízení, školy, školské zařízení, občanská sdružení a další zájemce. 5) Organizuje soutěže, přehlídky, soustředění, pobyty pro děti, mládež i dospělé. 6) Provádí kontrolní a hospitační činnost v oblasti zájmového vzdělávání DDM. 7) Zabezpečuje vedení pedagogické a provozní dokumentace. 8) Provádí proškolení externích pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a hygieny při práci s dětmi 9) Připravuje podklady pro smlouvy s externími zaměstnanci. 10)Vybírá zápisné od členů ZÚ, vede a vyúčtovává měsíční provozní zálohy 11) Je zodpovědná za správu majetku 12) Zodpovídá za dodržování obecně platných předpisů v oblasti protipožární ochrany a BOZP 13) Zajišťuje materiální a prostorové podmínky pro činnost jednotl. ZÚ. 14) Zodpovídá za provoz. 15) Řídí a kontroluje činnost ostatních zaměstnanců. 16) Vede prvotní jednání se zástupci ostat. organizací v regionu. 17) Dle zájmu zajišťuje pravidelnou zájmovou činnost. 16

17 18) Zodpovídá za dodržování vnitřních směrnic DDM, příkazů a pokynů ředitelky a kontroluje jejich plnění na svém pracovišti. 19) Vykoná ostatní nevyjmenované pracovní činnosti související s výkonem vedoucího oddělení ě a PVČ podle pokynů ředitelky DDM a její zástupkyně. Popis předmětu práce: Vedení zájmového vzdělávání, tvorba programů, metodická a konzultační činnost, péče o talenty Popis dílčích (podřízených) systémů, ze kterých se předmět práce zaměstnance skládá: Popis pracovních procesů činností, které zaměstnanec vykonává (působí na předmět práce): archivace, skladování, dokumentování, plánování, rozpočtování, výchova a vzdělávání, metodická činnost Kvalifikační náročnost prací na stupeň školního vzdělání, další vzdělání a odbornou praxi: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšším odborném vzdělání. Požadovaný směr a obor vzdělání: pedagogické vzdělání Rozsah a úroveň vztahů na další systémy a procesy: Vedení oddělení s přímou odpovědností ředitelce DDM a její zástupkyni Nejnáročnější práce vykonávaná zaměstnancem: Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti volného času. Tvorba programů, poskytování metodické a konzultační činnosti a specializované odborné pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. Zajišťování péče o talenty. Výsledná platová třída: 9. platová třída a platový stupeň ( + ved. pracovníci příplatek za vedení) 17

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLY Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová září 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2007 Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OPLETALOVA Směrnice č. 11

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OPLETALOVA Směrnice č. 11 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OPLETALOVA Směrnice č. 11 Účinnost od 1.9.2013 do 31.8.2014 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 241/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 241/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 241/2014 2 Obsah I. Všeobecná ustanovení...3 II. Poradní orgány...9 III. Činnosti všeobecného řízení a správy...10 IV. Společná a závěrečná ustanovení...11 2 3 I. Všeobecná ustanovení

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mgr. Martin Ruský, Mgr. Milan Šmíd Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 D o m o v p r o S e n i o r y v HRANICÍCH, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 z ř i z o v a t e l : Organizační řád upravuje vnitřní

Více