Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, Kaznějov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov ORGANIZAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, Kaznějov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vydáním tohoto organizačního řádu se ruší předchozí vydání ze dne

2 Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, Kaznějov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Platnost dokumentu nabývá s účinností od Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK Kaznějov, Pod Továrnou 333, Kaznějov, (dále jen DDM) zřizuje Plzeňský kraj. DDM je organizace s právní subjektivitou a příspěvkovou formou hospodaření. DDM má 6 pracovišť, míst poskytovaného vzdělávání. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán DDM tento vnitřní předpis. Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Domu dětí a mládeže, RADOVÁNEK, Kaznějov (dále jen DDM) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce DDM, práva a povinnosti pracovníků DDM. 2. Organizační řád je základní normou DDM jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP). Ćlánek 2 Postavení a poslání DDM 1. Organizační řád je vydán na základě zřizovací listiny vydané dne , č.j.:505/01 a jejich platných dodatků. 2. Činnost DDM je vymezena zejména Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková školská organizace zájmového vzdělávání organizuje svoji činnost v souladu s vyhláškou č. 74 ze dne 9. února 2005 O zájmovém vzdělávání. Dále: Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., - zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, - nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, (dále jen přímé pedagogické činnosti), - zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a dalšími. 3. Organizační řád vydává ředitelka DDM a je závazný bez výjimky pro všechny zaměstnance 2

3 a ve jmenovitých bodech i pro účastníky činnosti. 4. Součástí Organizačního řádu DDM je vnitřní platový řád a pracovní řád pro zaměstnance DDM. 5. Vnitřní řád DDM vydává ředitelka specifikuje 30 zák. 561/2006 a na něj navazující Provozní řády jednotlivých míst poskytovaných vzdělávání vydává zástupce ředitelky a vedoucí míst poskytovaného vzdělávání. Část II. Organizační členění Článek 3 Pracoviště DDM Hlavní pracoviště DDM - správa: Pod Továrnou 333 Ostatní odloučená pracoviště místa poskytovaného vzdělávání jsou zařazena v rejstříku škol a školských zařízení: 1. DDM RADOVÁNEK místo poskytovaného vzdělávání Kaznějov metodické centrum Střípek - keramika Pod Továrnou Kaznějov Vedoucí místa: Petra Androščuková Dis., tel.: , Environmentální informační centrum Plasy Školní ulice Plasy Zodpovídá: Ing. Ivo Kornatovský, tel.: , , Z OPVK prozatím nezařazeno. 3. DDM RADOVÁNEK místo poskytovaného vzdělávání Žihle metodické centrum turistiky, sportu a ekologie - Vyhlídka Žihle Žihle Vedoucí místa: Bc. Jitka Mikutová, tel.: , DDM RADOVÁNEK místo poskytovaného vzdělávání Mladotice Mladotice 34 Mladotice Vedoucí místa: Bc. Jitka Mikutová, tel.: , DDM RADOVÁNEK místo poskytovaného vzdělávání Manětín Manětín Manětín Vedoucí místa: Lenka Mazuchová, tel.: , DDM RADOVÁNEK místo poskytovaného vzdělávání Nečtiny Nečtiny Vedoucí místa: Miroslav Tischler, tel.: ,

4 Článek 4 Funkční místa 1. V čele DDM jako právního subjektu a samostatné příspěvkové organizace stojí statutární zástupce DDM - ředitelka DDM. 2. DDM se člení na vedení DDM, pedagogickou činnost a ekonomickou činnost, hlavní pracoviště, odloučená pracoviště místa poskytovaného vzdělávání. DDM se dále dělí na stupně řízení 1. stupeň, 2. stupeň a 3. stupeň. 3. Vedoucí pracovišť- míst poskytovaného vzdělávání určuje ředitelka DDM. Vedoucí oddělení v souladu s náplní oddělení a v rámci pravomocí, stanovených ředitelkou DDM, řídí činnost oddělení, a podepisují příslušná rozhodnutí a opatření. Jsou oprávnění jednat jménem DDM v rozsahu stanoveném ředitelkou. 4. Ředitelka jmenovala zástupkyni ředitelky pro pedagogickou činnost, vedení lidí i ekonomickou činnost. 5. Ředitelka jmenovala z řad pedagogických pracovníků vedoucí oddělení, zodpovídající za chod DDM v dané dny, kdy zároveň vykonávají pedagogický dohled. 1. Statutárním orgánem DDM je ředitelka. Část III. Řízení DDM kompetence Článek 5 Statutární orgán DDM 2. Ředitelka řídí zástupkyni ředitelky, ekonomicko-správní úsek, ostatní vedoucí pracovníky DDM a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých pracovišť. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení DDM, porad všech pracovníků, vedoucích oddělení, správci pracovišť, pedagogických a provozních porad. 3. Jedná ve všech záležitostech jménem DDM, pokud nepřenese svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních nebo plnou mocí. 4. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených DDM, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. 5. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy z DDM. 6. Ředitelka DDM při výkonu své funkce je oprávněna písemně pověřit pracovníky DDM, aby činili vymezené právní úkony jménem DDM. Schvaluje organizační strukturu DDM a plán práce, rozhoduje o záležitostech DDM, které si vyhradila v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti DDM v této oblasti. 4

5 Článek 6 Vedoucí pracovníci DDM 1. Vedoucími zaměstnanci DDM se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení DDM oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 2. Vedoucí pracovníci reprezentují v interním styku oddělení a místa poskytovaného vzdělávání, která řídí a jednají jejich jménem. V externím styku tak jednají pouze v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem a oprávněním, uvedeným v pracovní náplni. 4. Vedoucí pracovníci jsou povinní dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem a dále zejména zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně, kontrolovat věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání provozního zařízení a veškerého materiálu, vytvářet příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí, vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností. 5. Vedoucí pracovníci oddělení a míst poskytovaného vzdělávání se podílejí zejména na plánování rozvoje DDM, přípravě, realizaci a hodnocení školního roku a letní činnosti, přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu, na racionalizaci řízení DDM, na zpracování podkladů pro odevzdávané materiály a zprávy. 6. Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemného styku podle spisového řádu a předpisu o oběhu účetních dokladů, za věcnou a obsahovou správnost všech písemných materiálů předkládaných oddělením, za vyřizování stížností, oznámení a podnětů, týkajících se jejich oddělení. 7. Vedoucí pracovníci na jednotlivých stupních řízení jsou a) ředitelka 3. stupeň řízení b) zástupkyně ředitelky 2. stupeň řízení c) vedoucí pracovišť míst poskytovaného vzdělávání 1. stupeň řízení d) pedagogičtí interní a externí pracovníci a ostatní pracovníci podřízení vedoucím míst poskytovaného vzdělávání 8) Dále jsou v DDM zaměstnanci, kteří nejsou vedoucím zaměstnancem na stupních řízení, avšak jsou podle organizačního předpisu oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Například pedagogičtí pracovníci vykonávající dohled a zodpovídající za externí pracovníky v daný den. Článek 7 Další pracovníci DDM 1. Další pedagogičtí pracovníci DDM Tyto pracovníky řídí a pověřuje pracovními úkoly vedoucí příslušných míst poskytovaného vzdělávání. 2. Pracovníci ekonomicko správního úseku. Těmito pracovníky jsou: a) hlavní ekonomka účetní b) personalistka 5

6 Úsek ekonomický vede vedoucí ekonomického oddělení. Pracovníci tohoto úseku jsou oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci všech vedoucích pracovníků a dávat jim k tomu závazné pokyny, vždy v oblasti, kterou mají v rámci celé organizace na starosti.(např. hlavní ekonom v oblasti ekonomické rozpočty a vyúčtování akcí, pokladní - vedení a vyúčtování zálohových pokladen, atd.) Pověřený pracovník tohoto úseku, řídí a dává závazné pokyny provozním pracovníkům DDM. 3. Provozní pracovníci DDM Těmito provozními pracovníky jsou: a) pracovník ochrany přírody a krajiny b) pracovník ve vztahu k veřejnosti c) školnice d) uklízečka Provozní pracovníky řídí a pověřuje pracovními úkoly zástupkyně ředitelky, vedoucí na pracovištích a ředitelka. Článek 8 Povinnosti pracovníků 1. Pracovníci jsou povinni zejména plnit Vnitřní závazné pokyny, které vydává ředitelka DDM formou směrnic, pokynů a příkazů. Pracovníci jsou dále povinni plnit trvalé úkoly a úkoly uvedené v zápisech z porad pracovníků DDM a v zápisech z jednání ředitelky se zaměstnancem a dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu 2. Pracovníci jsou povinni se seznámit a dodržovat závaznou dokumentaci DDM, zejména Organizační řád DDM, Vnitřní řád DDM, Pracovní řád, Provozní řády, atd. Článek 9 Organizační a řídící normy 1. DDM se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří součásti vnitřního systému DDM: 1. Manipulace s hotovostí, ceninami a finančními prostředky na bankovních účtech 2. Bezhotovostní platební styk 3. Vnitřní oběh dokladů 4. Vedení účetnictví 5. Inventarizace majetku 6. Náležitosti pro uzavírání DOPP, DPČ (externí pracovníci) 7. Rozpočtování činností 8. Zapůjčování majetku 9. Hospitační činnost 10. Zásady FKSP 11. Vnitřní platový předpis 12. Přímá práce 13. Cestovní náhrady 14. Poplatky za činnost 6

7 15. Čerpání mimorozpočtových zdrojů 16. Osobní ochranné pracovní pomůcky 17. Spisový řád 18. Využívání služebních mobilních telefonů 19. Studium při zaměstnání 20. Poskytování informací a vyřizování stížností 21. Zabezpečení a kontrola PC 22. Přihlašování a odhlašování 23. Vedení a evidence úrazů 24. Závodní stravování 25. Opatření k ochraně před tabákovými výrobky, alkoholem a ostatními návykovými látkami 26. Hospodaření s prostředky (občerstvení, pohoštění) 27. Školní vzdělávací program 28. Dozor a dohled 29. Zásady provozu služebního vozu 30. Nabývání majetku (dary, dědictví) 31. Plán DVPP 32. Vnitřní řád 33. Organizační řád 34. Pracovní řád pro zaměstnance 35. Úplata za zájmové vzdělávání 36. Vnitřní kontrolní systém 37. Řešení tíživých situací 38. Autoevaluace 39. Pověření za zdraví osob 40. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 41. Mzdová komise 42. Traumatologický plán 43. Podpisové vzory, podpisový řád 44. Vymáhání pohledávek 45. Zásady řízení rizik 46. Neshody 2. V DDM nepůsobí odborová organizace, proto ředitelka DDM vydává vnitřní platový předpis. 3. Vnitřní předpisy jsou závazné pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven. 4. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním vnitřních předpisů.. 7

8 Část IV. Funkční (systémové) členění Článek 10 Strategie řízení 1. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních. 2. Pracovníci pracují samostatně v rozsahu kompetencí stanovených ředitelem. 3. Ředitelku zastupuje v její nepřítomnosti zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost po stránce výchovně vzdělávací a organizační, po stránce ekonomické zástupkyně pro oblast ekonomickou. Zástupkyni ředitelky a vedoucí oddělení zastupuje v jejich nepřítomnosti pověřená osoba. Článek 11. Vedení porad 1. Porady všech pracovníků svolává ředitelka 1x měsíčně. Porady užšího vedení DDM (ředitelka a zástupkyně ředitele) svolává ředitelka dle potřeby alespoň jednou měsíčně. Pedagogicko-provozní porady širšího vedení DDM (ředitelka, zástupkyně ředitelky, vedoucí oddělení a míst poskytovaného vzdělávání) svolává ředitelka dle potřeby, minimálně 1x za měsíc, je li třeba každý sudý týden v měsíci. Ředitelka dle potřeby svolává ekonomické porady DDM, porady pedagogických pracovníků svolává zástupkyně dle potřeby, nejméně 1x měsíčně, další porady jednotlivých pracovních týmů svolávají garanti akcí dle potřeby. 2. Externí pracovníky na pracovní poradu svolává ředitelka nebo zástupkyně 3 ročně a to v rámci pedagogických rad. 3. Individuální porady ředitele s ostatními pracovníky se konají na požádání pracovníků DDM nebo je může ředitelka svolat kdykoliv. 4. Z porad se provádí zápisy do sešitu porad. Článek 12 Finanční řízení 1. Funkce zástupkyně ředitele pro ekonomiku není zřízena, ekonom je pověřen dle zákoníku práce 124 odstavec (4). 2. Za úkoly spojené s finančním řízením zodpovídá ředitelce DDM ekonomka. 3. Za vedení účetnictví DDM, zúčtování účetních případů a zpracování účetních dat na PC zodpovídá ekonomka DDM. Je zodpovědná za zúčtování na majetkových, finančních, nákladových, výnosových a podrozvahových účtech. Za předání dokladů k zúčtování odpovídají příslušní odpovědní pracovníci. 4. Ekonomka DDM zodpovídá za zpracování účetních závěrek. 5. Za zpracování mezd, odvody z mezd a podklady pro zúčtování mezd zodpovídá mzdová účetní. 8

9 Článek 13 Personální řízení 1. Personální agendu vede v plném rozsahu personalistka a kontroluje ekonomka. 2. Podklady pro rozhodování ředitelky jsou zajišťovány zástupkyní ředitelky a vedoucí ekonomického oddělení, popř. vedoucími oddělení. 3. Noví pracovníci jsou vyhledáváni na základě výběru či potřeby. 4. Přijímání nových pracovníků zajišťuje administrativně ekonomka DDM, vykonává personalistka. 5. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje personalistka DDM. 6. Zařazování pracovníků zajišťuje personalistka a následně ředitelka, která schvaluje a podepisuje. Článek 14 Materiální vybavení 1. O nákupu hmotných prostředků na zabezpečení zájmového vzdělávání rozhoduje ředitelka, zástupkyně ředitelky, vedoucí ekonomického oddělení. 2. Za evidenci majetku zodpovídají vedoucí pracovišť či pověřené osoby. 3. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají vedoucí pracovišť, oddělení, správci pomůcek a objektů na základě pověření ředitelkou. Článek 15 Řízení výchovy a vzdělávání 1. Organizace výchovně vzdělávacího procesu se řídí platnými školskými předpisy a vnitřním a organizačním řádem DDM. 2. Za vedení pedagogického procesu v DDM zodpovídá ředitelce zástupkyně ředitelky a vedoucí míst poskytovaného vzdělávání. 3. Výchovně vzdělávací proces zájmového vzdělávání vychází ze Školního vzdělávacího programu. 3. Ředitelka dle povahy a charakteru činnosti určuje vedení pedagogické dokumentace. Článek 16 Externí vztahy 1. Navenek zastupují DDM především její vedoucí pracovníci, tj. ředitel, zástupce ředitele, vedoucí pracovišť- míst poskytovaného vzdělávání. Ostatní zaměstnanci pak v rámci svých pracovních náplní a dalších pověření. 9

10 2. Ve styku se zákonnými zástupci účastníků zájmového vzdělávání jednají jménem DDM i ostatní pracovníci. 3. Rozsah zmocnění pro jednání jménem DDM v externích vztazích je stanoven ředitelkou. Část V. Pracovníci a odměňování za práci Článek 17 Vnitřní principy řízení a odměňování za práci 1. Zařazování a odměňování pracovníků se obecně řídí zákonem č. 262/ 2006 Sb. zákoníkem práce v platném znění a Katalogu prací. Podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu DDM. Článek 18 Práva a povinnosti pracovníků 1. Jsou dána Zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou O zájmovém vzdělávání, Vnitřním řádem DDM, Pracovním řádem a dalšími obecně závaznými právními normami a předpisy. Část VI. Komunikační a informační systém Článek 19 Komunikační systém 1. Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům denně. 2. Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásahu vedoucího pracovníka, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, je třeba vyřídit okamžitě bez ohledu na nepřítomnost vedoucího pracovníka. Článek 20 Informační systém 1. Oficiální informace vstupující do DDM přichází k ředitelce. Ředitelka rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje. 2. Informace přicházející na místa poskytovaného vzdělávání, přebírá vedoucí pracoviště a informuje ředitelku a ta následně rozhodne, kdo záležitost nebo její část na daném pracovišti zpracuje. 10

11 3. Informace, které opouští DDM jako oficiální stanovisko DDM, musí být podepsány ředitelkou. O informacích odcházejících z pracovišť musí být ředitelka DDM předem informována. 4. Informace odcházející z vedení DDM, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, jsou zasílány poštou všem pracovníkům., kteří zabezpečí její zveřejnění na informačních tabulích a letácích. 5. Před vyhlášením vnitřních směrnic a dalších dokumentů DDM je prováděno připomínkové řízení formou pošty a následně jsou vnitřní směrnice a předpisy řešeny a schvalovány na poradách. 6. Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků se zveřejňují na informační tabuli v kanceláři zástupkyně ředitelky, pracovníci jsou informování na poradě. 7. Informace jsou k pracovníkům postupovány elektronicky, po síti, mailem, internetem, přes interní server DDM. 1. Základními informačními kanály jsou: úřední deska ředitelky DDM pedagogické a provozní porady vývěska v kanceláři zástupkyně ředitelky, plakátovací plochy, vývěsky ad. operativní porady pracovníků jednání ředitelky DDM s rodiči žádosti o vydání informací (v souladu s zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) webové stránky zařízení (www.radovanek.cz, Článek 21 Vedoucí pracovníci a jejich kompetence. Ředitelka DDM - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 3. stupeň řízení - statutární orgán, řídí čtyři vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení a na 2. stupni řízení zástupkyni ředitelky pro pedagogickou činnost. Dále řídí ekonomku a ostatní pracovníky, za které nese zodpovědnost. Zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost, vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí tři vedoucí míst poskytovaného vzdělávání na 1. stupni řízení, ekonomku, pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky. Vedoucí místa poskytovaného vzdělávání- vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců pedagogických a ostatních. Vedoucí oddělení - zaměstnanec podle 124, odstavec 4 ZP, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 11

12 Kompetence vedoucích pracovníků 1. Ředitelka DDM - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 3. stupeň řízení statutární orgán 1. Ředitelka DDM je Statutárním orgánem příspěvkové organizace, jmenovaná Plzeňským krajem Krajským úřadem v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zřizovací listinou. 2. Ředitelka DDM plní úkoly vyplývající jí z funkce statutárního orgánu organizace, ze Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze Zřizovací listiny organizace, z úkolů uložených mu orgány Plzeňského kraje, ze Zásad vztahů orgánů Plzeňského kraje k řízení příspěvkových organizací a dalšími organizačními pokyny kraje. 3. Ředitelka řídí školské zařízení dle platných zákonů, plní povinnosti vedoucího organizace s právní subjektivitou. Je zodpovědná za plnění povinností pro ředitele škol a školských zařízení dle 164, 165 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 4. Ředitelka vydává dle 30 Zákona č.561/2004 Sb., vnitřní a organizační řád DDM a další směrnice a nařízení nutné pro chod organizace, vyplývající z platné legislativy. 5. Ředitelka se dále řídí Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 2. zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení 1. Ve všech oblastech svého působení je přímo podřízená ředitelce DDM. 2. Přímo řídí a kontroluje práci vedoucích pracovníků, je oprávněna jim stanovovat a ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 3. Ve spolupráci s ředitelkou koordinuje, řídí a kontroluje pedagogický proces celého DDM 4. Po konzultaci s ředitelkou je oprávněna vydávat závazná opatření v oblasti zájmového vzdělávání a následně je kontrolovat. 5. Zpracovává statistiku ze zájmového vzdělávání celého DDM, na základě odevzdaných podkladů 6. V době nepřítomnosti ředitelky a na základě jeho pověření zastupuje DDM při jednáních týkajících se zájmového vzdělávání a jednáních týkajících se provozu DDM. 7. V době dlouhodobé nepřítomnosti ředitelky (4 týdny a více) projednává i finanční otázky. 8. V době nepřítomnosti ředitelky projednává (s vedoucími oddělení) a přijímá opatření týkající se zájmového vzdělávání a je oprávněna tyto dokumenty podepisovat. 9. V případě nepřítomnosti ředitelky podepisuje propustky z práce a žádanky dovolené zaměstnancům. 10. V případě nepřítomnosti ředitelky je oprávněna vysílat zaměstnance na pracovní cesty. 11. Kontroluje a navrhuje nápravná opatření v oblasti BOZP a PO na pracovišti 12. Vede dokumentaci a zabezpečuje pravidelné kontroly a dodržování vnitřních směrnic DDM. 12

13 13. Zabezpečuje se svými podřízenými propagaci zájmového vzdělávání v místních médiích. O všech poskytnutých informacích podává bezodkladně informaci ředitelce DDM. 14. Vede jednání s dalšími partnery (v místě své působnosti) pro zabezpečení činnosti pracoviště. O těchto jednáních informuje ředitelku DDM. 15. Zodpovídá za dodržování pracovně právních vztahů na pracovišti. 16. Vede dokumentaci a zabezpečuje pravidelné kontroly a dodržování vnitřních směrnic DDM. 17. Je oprávněna podepisovat a. výstupy týkající se zájmového vzdělávání b. propustky z práce, žádanky na dovolenou svých podřízených zaměstnanců c. kontroly a revizní zprávy daného pracoviště, není-li přímo uveden podpis ředitelky d. cestovní příkazy podřízených zaměstnanců 18. Je členem užšího vedení DDM 3. Ekonomka - vedoucí ekonomického oddělení - podle 124, odst. 4 ZP, Ve všech oblastech svého působení je přímo podřízena ředitelce DDM. 1. Přímo řídí a kontroluje práci vedoucích pracovníků v oblasti ekonomické, je oprávněna stanovovat a ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat práci a dávat k tomu účelu závazné pokyn. 2. Ve spolupráci s ředitelkou řídí a kontroluje ekonomické, správní procesy DDM. 3. Zodpovídá za správné zpracovávání a odesílání všech podkladů týkajících se ekonomicko, správní oblasti DDM. 4. Po konzultaci s ředitelkou je oprávněna vydávat závazná opatření v oblasti ekonomicko-správní a následně je kontrolovat. 5. Je členem užšího vedení DDM. 4. Vedoucí místa poskytovaného vzdělávání vedoucí zaměstnanec podle 124, odstavec 3 ZP, který je vedoucím zaměstnancem na 1. stupni řízení, je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny 1. Zodpovídá za vedení pedagogického procesu svého oddělení 2. Zodpovídá za vedení pedagogické dokumentace oddělení 3. Ve všech oblastech svého působení je přímo podřízený zástupkyni ředitelky. 4. Je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci vedoucích ZÚ a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 5. Organizuje a kontroluje práci dalších zaměstnanců dle pokynů zástupkyně ředitelky a ředitelky DDM. 6. Kontroluje a zodpovídá za svěřené prostory a majetek, který má ve správě. Navrhuje nápravná opatření a zabezpečuje jejich realizaci. 7. Plánuje a zodpovídá za správné čerpání finančních prostředků přidělených na zabezpečení zájmového vzdělávání 8. Plánuje a zodpovídá za správné čerpání finančních prostředků přidělených na obnovu a opravy svěřeného majetku, který má ve správě. 9. Organizuje a vyúčtovává soutěže a přehlídky, které má na starosti jeho oddělení. 10. Vede jednání s rodiči a účastníky ZV v působnosti svého oddělení. 13

14 11. Vede jednání s dalšími partnery (v místě své působnosti) pro zabezpečení činnosti svého oddělení. O těchto jednáních informuje zástupkyni ředitelky nebo ředitelku DDM. 12. Zabezpečuje propagaci zájmového vzdělávání v místních médiích. O všech poskytnutých informacích podává bezodkladně informaci ředitelce DDM nebo její zástupkyni. 13. Zodpovídá za vedení pedagogické dokumentace. 14. Zodpovídá za dodržování pracovně právních vztahů na pracovišti. 15. Za pracoviště a předávání veškerých dokladů nutných pro zúčtování v účetnictví DDM a za jejich věcnou, formální a číselnou správnost vedoucí místa poskytovaného vzdělávání. Vedoucí oddělení je oprávněn podepisovat a) výstupy týkající se zájmového vzdělávání svého oddělení b) výstupy zabezpečující pořádání akcí. Viz.Organizační struktura Závěrečná ustanovení 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem DDM pověřen zaměstnanec: zástupce ředitele 2. O kontrolách provádí písemné záznamy 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne Uložení směrnice v archivu DDM se řídí Spisovým a skartačním řádem DDM. 4. Součástí organizačního řádu jsou číslované přílohy. 5. Směrnice nabývá účinnosti dnem V Kaznějově, dne Bc.Eva Tischlerová ředitelka DDM Kaznějov 14

15 Příloha č.1. Příprava na práci, dokumentace 1.Příprava na práci přípravy na veškeré akce jednotlivých pracovišť DDM se konzultují a předkládají na pedagogicko provozních poradách a to v dostatečném předstihu organizační zajištění akcí (propozice, rozpočet atd.) je předkládáno ke schválení, vedoucímu oddělení či zástupkyni ředitelky v dostatečném předstihu, pokud se nedohodne pracovník jinak hodnocení akce provede zodpovědný pracovník nejpozději do 10 dnů po skončení (včetně ústní informace na organizační poradě). Spolu se všemi přílohami zakládá do dokumentace činnosti domu, která je vedena na jednotlivých odděleních. 2. Dokumentace ředitelka, zástupkyně ředitelky a vedoucí míst poskytovaného vzdělávání zodpovídají za vedení této dokumentace a) Celoroční plány oddělení a hodnocení činnosti b) Školní vzdělávací program DDM c) Obsahové a organizační zabezpečení akcí d) Školní matriku účastníků ZV e) Záznamy hospitací zájmových útvarů f) Deníky zájmových útvarů g) Přehled zájmových útvarů h) Přehled zájmových útvarů v daném školním roce včetně adresáře externích pracovníků i) Dokumentace činnosti (akcí, soutěží atd.) oddělení j) Přehled o vypůjčeném materiálu a knihách, za který zodpovídají k) Místní seznamy kluboven, učeben a místností, které mají ve správě (jejich aktualizaci) l) Skladové karty zásob a jejich vedení ve skladech m) Inventární seznamy majetku daného oddělení n) Záznamy o revizích a revizní zprávy pracoviště o) Knihu kontrol a záznamů o mimořádných událostech na pracovišti p) Požární knihu q) Záznamy a dokumentace k BOZ a BOZP r) Knihu pedagogických a provozních porad (zápisy z těchto porad) s) Knihy úrazů a poranění t) Výkazy pracovní doby zaměstnanců DDM u) Plány dovolených a čerpání dovolených v) Plány studijního volna a přehled o jejich čerpání w) Přehled Vnitřních směrnic DDM a pokynů a příkazů ředitelky DDM 15

16 Příloha č. 2 příklad Popis práce Údaje o zaměstnanci: Zaměstnanec : nar.: xxxxxxxx adresa: xxxxxxx Druh práce sjednaný v pracovní smlouvě: Pedagog volného času Souhrný popis práce v systému dělby práce v organizaci: Řídí práci a činnost oddělení : xxxxxxx Popis jednotlivých prací (pracovních činností), které zaměstnanec musí vykonávat: - při výkonu práce se řídí zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, organizačním řádem DDM a dalšími vnitřními směrnicemi DDM, pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení - výchovná vzdělávací činnost zaměřená na oblast zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců s odborným zaměřením na jejich specifický rozvoj. - provádí informační a konzultační činnost a odborné pomoci v oblasti zájmového vzdělávání pro školy, školská zařízení, občanská sdružení a další zájemce. - provádí výchovně vzdělávací činnost dětí a mládeže nebo dospělých v oblasti volného času s odborným zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj. 1)Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti volného času. 2) Tvorba programů, poskytování metodické a konzultační činnosti a specializované odborné pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. Zajišťování péče o talenty. 3)Zajišťuje a organizuje hlavní činnost na odl.bprac. v oblastech zájmové činnosti pravidelné, příležitostné, spontánních aktivit, prázdninové činnosti. 4)Provádí informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti volného času pro předškolní zařízení, školy, školské zařízení, občanská sdružení a další zájemce. 5) Organizuje soutěže, přehlídky, soustředění, pobyty pro děti, mládež i dospělé. 6) Provádí kontrolní a hospitační činnost v oblasti zájmového vzdělávání DDM. 7) Zabezpečuje vedení pedagogické a provozní dokumentace. 8) Provádí proškolení externích pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a hygieny při práci s dětmi 9) Připravuje podklady pro smlouvy s externími zaměstnanci. 10)Vybírá zápisné od členů ZÚ, vede a vyúčtovává měsíční provozní zálohy 11) Je zodpovědná za správu majetku 12) Zodpovídá za dodržování obecně platných předpisů v oblasti protipožární ochrany a BOZP 13) Zajišťuje materiální a prostorové podmínky pro činnost jednotl. ZÚ. 14) Zodpovídá za provoz. 15) Řídí a kontroluje činnost ostatních zaměstnanců. 16) Vede prvotní jednání se zástupci ostat. organizací v regionu. 17) Dle zájmu zajišťuje pravidelnou zájmovou činnost. 16

17 18) Zodpovídá za dodržování vnitřních směrnic DDM, příkazů a pokynů ředitelky a kontroluje jejich plnění na svém pracovišti. 19) Vykoná ostatní nevyjmenované pracovní činnosti související s výkonem vedoucího oddělení ě a PVČ podle pokynů ředitelky DDM a její zástupkyně. Popis předmětu práce: Vedení zájmového vzdělávání, tvorba programů, metodická a konzultační činnost, péče o talenty Popis dílčích (podřízených) systémů, ze kterých se předmět práce zaměstnance skládá: Popis pracovních procesů činností, které zaměstnanec vykonává (působí na předmět práce): archivace, skladování, dokumentování, plánování, rozpočtování, výchova a vzdělávání, metodická činnost Kvalifikační náročnost prací na stupeň školního vzdělání, další vzdělání a odbornou praxi: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšším odborném vzdělání. Požadovaný směr a obor vzdělání: pedagogické vzdělání Rozsah a úroveň vztahů na další systémy a procesy: Vedení oddělení s přímou odpovědností ředitelce DDM a její zástupkyni Nejnáročnější práce vykonávaná zaměstnancem: Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti volného času. Tvorba programů, poskytování metodické a konzultační činnosti a specializované odborné pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. Zajišťování péče o talenty. Výsledná platová třída: 9. platová třída a platový stupeň ( + ved. pracovníci příplatek za vedení) 17

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: G/751/2012 Vypracoval: Mgr. Anna Kohoutová Schválil: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy vyvěšení na nástěnce ve sborovně školy, tj. 4. 9.

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení a poslání školy 3. Útvary školy a funkční místa 4. Statutární orgán školy 5. Ostatní vedoucí pracovníci školy 6. Povinnosti, odpovědnost a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěDDM Skartační lhůta: S 5 Vypracoval: Schválil: Miroslav Petřík, ředitel MěDDM Miroslav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8, příspěvková organizace se sídlem Palmovka 8/468, Praha 8, PSČ 180 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8, příspěvková organizace se sídlem Palmovka 8/468, Praha 8, PSČ 180 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola, Praha 8, Palmovka 8, příspěvková organizace se sídlem Palmovka 8/468, Praha 8, PSČ 180 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 444/2008 Vypracoval: Mgr.Pavel Kropík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

od (verze 7)

od (verze 7) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov od 1.1.2014 (verze 7) Část 1. Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1.1. Organizační řád Střední zdravotnické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 17 /2006 Vypracoval: Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: 46/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Mgr. Kateřina

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2011 Zastupitelstvo obce projednalo

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 15, Dolní Životice 747 56 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Dolní Životice, okres Opava, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 15. 3. 2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 15. 3. 2010

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž. Organizační řád. Č. j.: Spisový znak Skartační znak 323/ A10

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž. Organizační řád. Č. j.: Spisový znak Skartační znak 323/ A10 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Adresa školy: Husova 642, 768 21 Kvasice Organizační řád Č. j.: Spisový znak Skartační znak 323/2016 1.1.1 A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. František Látal, Ph.D.,

Více

Organizační řád Základní školy Osek, okres Teplice

Organizační řád Základní školy Osek, okres Teplice Základní školy Osek, okres Teplice Vypracoval a schválil: Mgr. Luboš Čapek, ředitel školy Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 1. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 17. 1. 2007 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 A/ Všeobecná část 1. Zřizovací listinou Olomouckého kraje č. j. 947/2001 ze dne 29. 6. 2001 a na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Dům dětí a mládeže, Nový Bydžov ul. Dr. Karla Englera Nový Bydžov

Dům dětí a mládeže, Nový Bydžov ul. Dr. Karla Englera Nový Bydžov Dům dětí a mládeže, Nový Bydžov, ul. Dr. K.Englera 195, příspěvková organizace Organizační řád Č.j.: 1/2014 Účinnost od: 1.7. 2014 Platnost od: 1.7. 2014 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLY Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová září 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce

Více

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.: 247/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Organizační řád školy je vydán

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah 1. Obecná ustanovení... 1 2. Působnost a zásady směrnice... 1 3. Předmět činnosti... 1 4. Organizační členění... 1 5. Vnitřní předpisy a směrnice...

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy. Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb,příspěvková organizace Organizační řád MŠ s dodatky Účinnost od:.1.9.2010 Spisový znak: Skartační znak: Změny:19.12.2011,10.10.2012,1.9.2013,1.9.2016

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Organizační řád aktualizace k

Organizační řád aktualizace k Stupeň řízení 1. Úvodní ustanovení Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Organizační řád aktualizace k 1. 9. 2012 Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce

Více

LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah 1 Úvodní ustanovení... 1 2 Údaje o zařízení... 1 3 Předmět činnosti... 2 4 Organizační členění...

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více