Miuult rak 1969 byl rokem velmi eloiitfm,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miuult rak 1969 byl rokem velmi eloiitfm,"

Transkript

1 v o de a. Miuult rak 969 byl rokem velmi eloiitfm, pfeplněllt m událostmi, na něž veřejnost velmi citlivě reagovala. Hned na počátku minulého r~ to 'byly dvě krisové události, volba pfedsedy Federáln!ho shromáždění a mistrovství světa v hoke;ji. Obě události sil.dě zv:t:řlly hladinu veře~ného života. Jizdmi zjev.r byly srpnov' nepo- ' ko;je v Praze 969. To vie CSásteC5:ně brzdilo postu P'Q!c! konsolidaci, což se promťtlo i do oblasti hospod&třslté ~stem mezd. a poklesem vtroby. LetoiD! rok 9 7 o byl vlak už rokq sb iečn4 konsolidace. Bospodáfská situace se rychle zlepiovala, llvllitř vedoa.c:t' Xom\Ulisticktl stre;r doilo k vhěně ělensk.tch prftkazil, m:noho závo$ klaaně reagovalo Da záři.;jovoa vlnu pléna nv xsc ke avtiell! pracovd:t' idiciati vy, v zemědělství došlo k vh.-azné:mu avtien! h.ektarovfch vtnosft. Letoinf rok byl také rokem vtanamných vhoě!. B.Ylo vapome:quto loo. vfro'6. narozerd.n V.. LaDina

2 ' a 25. moč! osvoboaen! 08al Sovětskou armádou. HDed na p~ roku se rozvinulo velk:4 závazkov4... h.zlr.lt! v závodech i zeměclělstv!, kterd měl. o Da. kon- 9 roku. Úspěiná hl4ien o splněn!. V prftm.yslovteh investic:cch ;Je rozestavě-. eel4 řada prelju"slovtoh objekta. Ne;Jvětií jsou Obchodu:( tiskdr~, kde celkov4 ndklad;y budou tdměř 2oo milioltl. korun. Kromě toho jsou to ob;jekty Automatizace!elezničn! dopravy, OSD, OSAD a ;Jind. V souěasn4 době je ve v.fstavbě objekt-a za 4oo mu:iodd korun. DDhou. oblaatí je bytová vtstavba. Jsou dvě stavební cen~ Na sídlišti a srdpomocná akce u nemocmce. Letos by-lo započato se stavbou 32 bj7t. ;jed :notek, v příštím roce to má btt 384 byt-ft. U nemoc :nice se počftá s výstavbou loo ;jednotek ročně Třetím ú.seltem je dopravní s:cťi. Rekonstruuje se. celel zálabské předmostí, co! ;je součásti akce mil'listerstva dopravy k propojeni budou.c:c dálnice D ll z P.rah' do Variav.y a dálkového tahu Z 5 ve směru Labe, demolová:d_y dosavadn! domy na Jiráskově Praha - Kolín - Pardubice - Holice. Předmostí bude zdroveň spojkou mezi D ll a D l t.j. dálnice Praha Brno - Bratislava. Letos má. být dokonoem ÚPl.\V& prostoru Na Louii a roziíření Jiráskov.a náměst~. V př:cstích letech se má rekonstruovat most přes Dáměst:(, kde má být parkoviště aut a zelellinovt trh.

3 .Výhledový pl!bl pfedpokládá.ještě stavbu dvou mostt~ pfea Labe, které by navazovaly na velké dtll :nice do jižnich Čaeh a na v;fchod až do Polska. S tímto r.~ stem vyvstává pro město fa.da naléhavých problé:tn~~, které s sebou přináš:t: vznik kaž CA větš:t: lidské aglomerace. Rozmach prt'hityslu znaěiš ~e ovzduš:c i řeku, která už dne s ne:d:~~ ie v Kol:tně nést :název.,.stř:cbropěnná". Rostouc:r počet motorových vozidel zp~sobuje dopravní nesnáze v ulicích města, těžká automobilová doprava pnsobí neblaze J:~a: historickou ěást mě sta a některé ulice se proměňtmj:r na noc v garáže aut všeho d.ruhu. Ze všeho je patrno, že Kolín bude v př!št:t:ch letech prodělávat velký rozvoa a stane se d~ležitým dopravním, pr6mysl0vjim a kul..turn:rm centrem středního Polabí. Uzav:t:ráme-li letošním rakem dějinnou dekádu, ~~e se město ohlédnout do nedávné minulosti s dobrým svědom:tm, nebot změ:n;r, jez v posledních dvaceti letech nastaly změnily město velmi podstatně. Kol:tn má velkou minulost, ěasto hrál v cesk;fch a československých dějinách d~ležitou a dobrou Úlohu. DOJ:lfejme, že tomu tak bude i v letech budouc:toh~ ""'- oo n oo -- )

4 UDiLOST V A V CZN!; REPUBLCE

5 Leden. NovoroCSn:! pro~ev presidenta republ.iky Papěl~v novorolinť projev Ommocněn! chřipkou ohrožu;je v Praze dopravu Spuštěn! lodě Radhoii pro Oeskoslovensko ve Stětťně CSSR porazila v Kanadě kanadské hokej. mulstvo ve dvou úpaseea :5:2 a 4:o 2. V Praze 4ooo př:tpacb~ chi'ipky Telefoaa:r spo~en:r Praha - Variava-autamatict7 ~šenť poštovních tarif~ na územ:! OSSR :5. Oecb.7 postižel(y novtm př:cvala sněhu Nové legislativ:n:c Úpravy v naší justici od... 7o 4. Pohřeb prof. J.L.Bromád.lcy" 6. Jmenování nov.tch rekt~ na '\7S. školách Snenť oběživa k l.l.7o o :565 mil.xcs 7. Vydán:! tellí k stéllu. V'hoCSí naroz. V..LeDina Rozkol mezi Evropou a Kanadou v hoke~i s. Chřipka stále nepole~e Orgamsován! boje proti Aaelině a korupci V4noliní prázd:di.dy ve školách prodl.ollžezor do 8. lecbla Udělení cen Os. televise 9. Pohřeb zuf.r. umělce Jiřťh.o TrJlk:r Předseda vlád;r OSSR idg. Oerník návštěvou ve Varšavě so.nedožité naroze~ Karla Oapka lo. Nejlepší pracovn:cci přijati na Pražském hradě Obnoven:! rozhovo~ mezi USA a C:rnou ll. Nánat předsec.\ vlády z Polska: V Mexiku rozlosováno :rrd.strovstv:t světa ve fotbale. Pomal.;f Ústup chřipley' 2. Setkání vlád;r OSSR s předními ekonoldj' Velké llll.hy' s námrazou Dad Oechami Rezková a hokejisté prohlášedi nejlepš:cmi sportovci r.l Vachtangovovo divadlo hostuje v OSSR 5. Příprava zákona o nevém silnili.n:!m. fondu Výroliť osvobozen:! Košic před 25 letj' tmrtí nár. umělce E. Famíry Vlivem velké vlhkosti ovzduší nastal rozpad el.sítš a P.raba byla veěer bez proudu Chřipková epidemie dosud trvá 6. Os. vládrl:c delegace v Moskvě Velké Dlr&ZJ" a množstv:c sněhu hub:! J.esn:r zvěř Vláda jed.nala o zásobovůlť palivy, jichž je nedostatek Před 25 lety osvobozena Variava Nedostatek el. proudu tvoř:! vý]q-vy v dodávce chleba l8. Os._ Parlamentní delegace v ~ningradě. Zima v letoi~ťm roce má rekordní eaz7 a sněhové Rážq Siťtánť lidu v SSSR., 2o. V Praze kodf'ere.uee o lenijlismu. Lidové milice dostaly nový stejnokroj 2. Projev předseq- Oim E. Erbana na m:cti.dgu v Kijevě Udělení Lau:ferov.r ceny sportovnťm nov:ln~m Požár Klínové bou4y v Krkonoiťch

6 23. Velvyslanci u preeidenia. republi.qr lfové rozhodnutí o devisových při dělech na soukromé eesty 24. lfaie parlamentní delegace ve Volgogradu V Hradci Xrlllové oiievřem farmaceutická fakulta V &aze sraz býv. osvětimsk;fch věz~ 26. Beseda našich poslan~ s předsiiaviteli Nejv.yšš!ho sovětu v Moskvě President Ti to na cestě.afrikou V Tatrách vrchol! přípravy na l;r!ařské mistrovstv! světa 27. Slavnostní sbromá!dění v museu V..sllina v Praze Ostrt postup proti korupci a šmel±dě Konference o devastaci přírodn:cho prostředí Zasedání zemědělské komise RVHP Velké sněhové srá!ky na celém Územi republiky 28. Zahájení plel'lárnťho zasedání.tvxsa NáYrat parlamejrtn:r delegace ze SSSR lfová federáln:t' vláda CSSR. Dr L. Atrongal a J.Ko~ák předsedou vlády OSSR a OSR Os. parlaaenta:! delegace se 'Vrátila ze SSSR 29. Zahájen:! zasedání pl4ia nvxsc 3o. Projev prvního tajemníka G. Husáka na pltbm v SO Chřipka ve státě jeětě nepolevuje aor. Usnesení v KSO k otázkám. hospodářské politiky 2. Ministr zahraničí NDR v P.raze 3. Starosti se ááplavami a s oblevou Zellřel lord B. Russel l5o. moch ~oz. Bo!. Němcové 4. Maršál SSSR Grečko návštěvou v Fraze Vt~ neštovic v západnf.m NěaeckD V Len:i ngradě zahájeno mistrovství Evropy v krasobru.sleni 5. V' BS zahá3l zasedání v Bratislavě 5o. vhoč:! Velké Pral:\ 65 let Jua Wericha Rodl:d.nová-tJla:nov mis"tr7 Bvropy v krasobruslení dvojie 6. Sey:tertcml potřetí m:l.str.yní Evro!)Jr v krasobruslellť 8. Start čtyř chodc', kteř:r se pod. názvem Sakura vydali p ěš]q" a světovou výstavu do Osaki v Japonsku.Nepela obhájil titul mistra Evropy v krasobruslení v Leatngradě 9. Parl&J~entn:r delegace CSSR Dá.vštivou ve Variavi Zima.stále neustupuje. Záp. Cechy ve sněhovd vp:.ci lo. Obrovská lavina pohřbila v Alpáell hoiel s 2oo lidmi ll. Předsedou ttstf. raey- odbo~, zvolen Jan Piler l2 Návrat parl&dientní delepce essr z Polska lj. President republiky a Vládní d,elegace Jl8. mistrovství v Tatrách 5. Zahájen:{' mistrovství světa v lyžování v Tatrách První barevné vysílán:! ěs. televise z Tater Chřipková epidemie se ro~ stá 6. Oechoslovák Laclislav R,ýgl mistrem Světe. v běhu na ly!ích laa První tajemník Bul.h. komnnist. stran;r Tocior 2ivkov v Praze Seveřané dom:imjť v Tatrách

7 2o. Parlaaent ;leddal o bytech po emigrantech Velkt ohlas tatranského mistrovství světa ve světě Zemřela národní um.ěl.kyně, operní zp~lta Marta Krásová 2. Jiří Raška druhým ve skolm na lyžích v ~atrách Zalton<iellí tatr8jlského mistrovství v l;ržování velkou slavností Zi.mn! po<iasí nepolevuje. ve všech k:r&jfch. mokrý sníh 23. Nejlepším zd.ravotní~m udělezq medaile J.E.Pu.rkyltě Vlivem sněhových sr4žek stoupaj ť hladij).y řek Vydán nový statut Automotoklubu Velké stťžllosti na neochotu prodava<i,,. v krámech 24. Slavnostní manifestace Praž8Bl, na Starom. nám. k oslavě nora Setkánť Lidových milicí na Pražském bradě Francouzskt president ve Wasb!Dgtonu Na horách sněhové vánice,v nížinách povoddě 26. V severnťch Oechá.eh zaváté trati Chřipka se stále ještě ozývá Březe. '. Některá města Úplllě zapada:rlá sěhem. O!kováD! všech obě~ přijťždějťc:!ch z NSR proti neštovic!m V Ondřejově Ba hvězdárně v,rstaven kámen z ll/ěsťce přivezent a:mer. posádkou z Apella OSSR porazila ve S-tockholmu. Svédy 3 :o v hokeji 3. Počasí v Evropě: suih a déši Rakouská vláda podala demisi V druhém zápase v hokeji jsme podlehli Svéd~m 6:5 4. Oes, nár. rada jednala o postupu proti korupci a šmelině Rodrwuwová-ulanov mistry světa v lq:'asobruslení v Lublani 5. 0$. žedjt u presidenta republ.ilcy' Da Bradě Zahájení polského televisního seriálu. usnasazen:rm života" Zaltonien:í televisn:(ho 26 dťlného anglického seriálu "Sága rodu Fors.yth:8 " Neus'J;álé sněhové srážky' nad Evropou. Napela na krasobruslařském mistrovství v Lubla:ai druhý za.ameriěanem Woodem 6. Velká řada obcí u. nás bez spojen! se světem pro sněhovw kalamitu s. Zaě:íDá národní lmižní veletrh SnihGVá pohrou. ničí zvěř Ve Vysokých Tatrách a v Xrkonoiích oběti na životech Atentát m ky,perského presidenta Makaria Se~ertová mystqn:í světa v krasobruslenť v Lublani 9. Velké škody' tropi letos zia v d0pravě. Nedostatek paliv Velký posuv P'dir :aa Sekolovsku lo.ned.ostatek pracovn:tch sll na drahách ll. Velkánřada ušich pohrani<i.n!eh silme.nesjízdná 2. Aktiv pražsk:ych uměl~ v Obecním domě Zkoulen! ll/ucidinu, nového našeho antibiotoka 3. Slavnostn:t zahájen! světové vtstav.r Ex:po 7 o v,osaoe 4. Nf4 všech našich pehraniě.nich horách mu.s! zasahovat Horská služba albarská vládní delegace přijela do Polska

8 5. Na mistrovstv'f světa v hokeji jsme porazili Polák;r 6:,, ale byli jsme poražeiii od Svéch' 3:5 6. Ministr zahranič! SSSR. uv:ťtá.n v Praze tise dobré V\4\le z Nigérie v Praze Jmenován! novtch národn:rch. umělc-6 Velké šked;r a lesn!oh porostech od letošd:ť ziq Lavina v N!zkýcn TatráBh pohřbila tři horolezce 7. Rozhodnut! o pátém sě:ťtán! lidn v CSSR Ministr Gro~ko v Bratislavě OSSR-EDR v hokeji ve Bvédska 4: 8. Cs. přehraq se eh.y'staj:ť zachytit jarn:ť záplavy 9. V Praze kollference kul turn:ťch praeovn!o' 2o. lfsporná opatřeať vláq OSSR 22. Upevněll! vzt~ mezi CSSR a SSSR Nejhoršť zima za mnohe let pemalu koně! CSSR - Polsko ve Stockholmu. v hokeji lo P.resideDt republik.y odcestoval do Osaky Vláda projeddala otázky eest0vll!ho rachu. Se Svéq m mistrovstv! světa v hokeji ve Bvédsku. 2 :2 25 P.resideat republilqr v MoDgolsku a a sibiřských přehradách Zasedán:C ústřed. yýboru. Národn! front;.r Odlet naš:ť kapely do Osak;r OSSR-.DR ve SVéd.sku 7 :3 26. President Svobeda uvitá.n v Ulabátára. v Mongolsku VyznameDál:l! učitel-ft v pražském Karol.inu Krádež eed.dtcll známek v poštovn:ťm museu v Praze 3 o. B!lé velikodoee a horáeh Zápla'V' a povod! řek - SSSR po desáté mistrem světa v hokeji Duben. P.n:n!.návštěva čs. presidenta v JapoDSlm. SlGVenská města vzpom!daj 25. vroě. osvobozen! vnaši hokejisté ve Bvédslm. na m.istrovs'tv! světa tfetí Setkála! presičteata republ.iky L.SvobodJr s j aponslcym c:ťsařem Posle4D! cid;r příprav a jubilejmtf v;fstavu Oeskoslevensko 7o v Moskvě 2. lfa5e delegace v Mawsku Na obloze ul několik dll! zář! nejjasněji! kometa tohoto století - Benettova ' Představitelé vláq v Koiie:Cch aa oslava Košic. vlá4. programu President republilq' -.Os. národním dnu v Osaee 5. Dalnť neštěstí v ostravsko-karvínském rev:cru - 26 mrtvtoh. P..t'eside:at Svoboda ukončil svou Dáviiěvu v Japonsku Zemfel.dr u:mělee mal!ř Jan SlaV:ťěek Oslaq svárovské stávq 5. Odhaleať LeD:i.Jlova pojbd!ku. _v Hradci Králové lřesident Svoboda ll&všt:!vil Bratskou pfehradu Da. Sibiři

9 7. PResident Svoboda u'y!tál':l v Moskvě Zakon!ea!!ilmosti rehabilitaěn!eh komisí a. Náv.ra.t presidenta republi..lq' z ~apcmské ces;.r RumnuskJ ai nis:tr zahranicsí Jla.Bascu v Praze ~ryza za oběti na dole &.skov Stále se opakuj! kráde!e waěleektch a historických. památek LipeDSké ~ezero stále ~eiti pod ledell a zi.lla neustup~e 9. Zahraniění :nov..dáři pe desítidenn:rm pobytu v OSSR při~ a tj. m Hradě presid.eatea republiky Zůá~ea! velké opravy sildic poikozel3.fch l.etošd! tuhou zimou. lo.!ti.d.. Marko o cestě presidedta repubj..k;r do J apollska 2. Raketa Apollo 3 VJ"PáleDS. k měsíci Bakouako:.essR v kopané :3 3~ Obee esr soutě!í k 25. v.roě! osvobozen! P.ražsk.t primátor CSestlJ.Ý,Dl občsanem města Gateborgu. ve Svédslm Apollo 3 a cestě k Měsíci 4. Slavnostní zabá~en:r vlsta.y7 v Leniltově llllseu k.letošním LeDinovlm oslavám Apollo 3 se lusí předaasně vrátit pro poruchu Expo 7 o v Osaee ul 4 lo m:uiode Dávštěvníkft Cesty do zahruičsí budou. regulovátgr podle devisovtch pří~d 5. Apell o 3 obletelo Měsíe, ale nemehlo přistát 6. Presideat republik;r L.Svoboda laureátem mezdár. edibov.y C8JV' SlavaostBi vecse Svaau CSs.sovit. pfátelstt! k loo. vý:rocs! Daroz. V..LeD!Da 7. A;pollo 3 přistálo 2a Z8ll Pro~ev prm:tho tajem.n!ka dr G.Husálta. k LeJdD.ovu. ;Jubileu 9. ~ezd os. delegace m. ladiaev;y oslavy v Moskvě Krasobruslafka Hana Mašková získala v Loadlaě titul profesiodáln:! ~stry:ni světa 2o. P.ro~ev presidenta republi.q' v Moskvě při přijet:!!elůjlovy mezillárocbl! eed;y V pra!ské Jízdárně otevře:aa výstava o Lellinovi V Braě zahá~ea prv.ni mezinárodní veletrh spotfebn!ho zboi:! 2. Zabájel!lí Lenhlov!ch oslav v Kremlu v MoSkvě P.ro~ev.dr G. Husáka ma slavno$tním zasedání v Moskvě Os. delegace llavštívila Leninovo museum v Gorkách Leninevy oslav.y v celé republice 22. Moskevské zasedání ve znamení pro~e"" zabranicsních host:! ZávěreCSDt projev A. lcosygida aa zasedání v Moskvě 23. Pmlvní výbor Oes.ld.r.rady ;tedl::!al. o životn:rch :podmiilkách ve velktch městeeh ' Ba trhu PrvDí kouertor,- ly. poslech. člruhql.o televisn:t:ho progr&du 24. VyzD8llleJlá:a:! ne~lepších zdravotld.eld'ch kolektiv', V Praze ua Vltavě u.ž GlYa plovoucí ho'tely. Albatros a Racek Pohi'eb nár.wiěloe Jaroslava Vojty. 26. Brno oslavilo v!rocs:! svého osvobození Na SloveDSku ustaven Svaz socialistické mládeže V hazenslb.vdostn! shromá!děl!lí od.bojářft 27. V l:t:mě ko:aference o díle J.A.Xomensktfho PopulaCSn:r křivka v OSSR velmi nízká 28. &eside:nt Svoboda uvítán v Ostravě a vtroě:( osvebozen! V Praze slavnostní zasedání k V'lro'6í osvobození. VyznameJlá:D:! aaslou.žiltch odboráfd

10 28. Teprve DyD:C ustu~e zima. Jedna z ne;jdelš!ch_ za dl.ouhou dobu 29. U<lělen! stábťch vyzll8jienáa! k jubueu repub~ Presideat repu.blilq" obdržel fád Bri.ilJa Oasa ~K~v~l_t~e~a_ J.. První máj. poběhl slavnostně, ale zima a déii se sněhem Velká llallifesiace v.braiislari. Foibalfta llistrea letob:r. li&r se stal Slovaa.Bratislava 3. Slanostn! abromážděd! v Praze ve Smetanově s!m k 25. viroo! Pražsktlho povstúť Vyhláien! Ttcble boje za ulláll! :NllR Vtroo! pádu. Berlína Pf!pravy k podepsán! smlouvy OSSR-sssR 5. PHjez4 sovětsk:c delegace /L.BrežDěV a A.Kosygi.D/ k vfročí osvobozebť repubc;r Uroen:r 22 hráčft kopec k mistrovstvi světa letos v Mexiko. 6. Leold.d.Brežněv obdržel iital Hrd.ba OSSR Ve Vladislavsltc m sále poo.epsána Sml.CJUVá o pfátelstv!, spolupráci a vzájemnc polloci mezi OSSR a SSSR. Velká manifesiace lidu ma Dádvof! &ažskc ho hradu 7. Sla:mostD! zasedání ve SpaDělsk4m sále k 25. vhoč! osvobozen! Ceskoslovenská delegaee v Moskvě lo. P.rejev presiclania republik;y pfi slavnostní pfehl:!4ce na Leteuké plá ni Slavnostn:r premiéra filml Osvobození. tfcsastllťci Závodu míru. u prasidenta republiley' Start Závodu _.n. z Prahy do Karlovtch V~ 2. Mírová manifestace v Terezíně ~ československc kultury v SSSR První etapu Závodu m.fru. v.rhrál Polák Szurkowski 4. Os.-sovětská smlouva v parlamentě PatDáct4 Tiroč! podpisu Varšavskc Slllouvy :lle!qr v Ceeháeh stoupají. Záplavy na horní Vl tavě 5. Spoleoná. scb"ze parlamentních výbor.~ o nepromlčitelnosti válečných zločine 8. Velké lávitěv.y Da čs. vtstavě v Moskvě 9. Na severnich svazích hor je dosud sn'!h. 2. Oeaev4 moratorium platd' i v r Naši :toibalev! representaati už jsoll v Mexiku 22. Pražskt hrad otevřen vefejnosti Příprava nové prode jn:! dob7 v obchodech 25-. Zakenčen:r dj:lft čs. kul tu:ry v Moskvě 26. JeDání o posunutí gotického kostela v Mostě Zastaven! ~stu maloochodních cen Do OSSR dorazil d.rullt transport africké di volté zvěfe 27. První letoid! scht, ze parlamentu lc.iaatická perspektiva letošního 4ta nepříznivá 28. Farlament schválil smlouvu o pfátelstv:r s SSSR 29. Projev předseq vlád.j" L.Atrougala k schválen! smlovy s ssm Vědecko-technická spolupráce s SSSR podepsána Sovětská pemoe pražskému metru 3a. Po!átek fetbalového mistrovství svě'ta v Mexiku

11 Oerven. ll'spěšllf start kosmické locli Soju 9 President republ.ik:j' ratifikoval smlouvu o přátelství s SSSR Zahájen:( automatického spojení Praha-Moskva SJilouva o přátelství ratifikována i v Moskvě 2. Zahájen! fotbalového mistrovství světa v Mexiku. prvními.zápasy 3. Představitelé Oes. már. rady na sch:t~zích v závodech President :r:epubl.ilcy v Brně na ko:ntraktaěn:( výstavě 4. Velk.S zemětřesen:( v Peru 25 let od vzdiku S:NB Stálé chladno zdržuje vegetaci na polích Oeskoslovensko porazeno na mistrovství v Mexiku od Brazílie 4: 7.!J'lipmawwl'**BJ*B'icw Tělovýchovné. slavnosti po celé republice Velké oběti na životech po zemětřesení v Peru Oeskoslovensko poraženo Rumunskem v Mexiku. 2:. Brazílie porazila A.Jlglii l:o. a. Zemědělci m.us! dohánět zpozděn! zp~ sobené dlouhou zimou Sovětský Sajů.z 9 ui loo krát obletěl Zemi Argentinsk.t president sesazen vojensk.ym:f. kruhy' země 9. Při zemětřesen! v Peru zab;ynula i V'ÝJ!rava ěeskoslovenských horolezcft všech 4 ělena Letn! poěasi ned,že nastoupit lo. Ustavuj!e! scb'ze Os. vy"boru pro evropsk:ou,bezpeěnost Sojuz 9 už devátý den ve vesmťru ll. Sovětská Y.Yznamenán! našim nejvyšším představitel-flm Vodn! př!valy ohrožují úrodu i lidi Dft Dukla zatopen Lanovka na Oernou hora. zasdem.a bleskem 2. Oeskosloveuko v Mě:x:iku porazeno Anglií 2: Tím naše úoast Da světovém iampiollátu definitivně skoněila 4. Potvrzená smrt 4 Da.šieh horolezeft v Peru 5. Sed.m.t mezinárodnlf televizní festival zabájen v Praze Návrat ěesk:oslovenských fotbalis~ z Mexika bez vavřťll'l' 6. Sojuz 9 už 4 dní na obě!né dráze Na zatopeném dole zahyw.lo 34 horn:ott' a techni ke 7. Pro~evy dr G.Busáka a dr. L.Strougal.a v.budějp'!e:cch. 9. Sojuz 9 přistál po 8 de:r:m!a letu v okol! Xaragfmd3r 2. President republiky na mírovfm shromáždění v Leiákácb. Ud Rudá hvězdy husitskému. Táboru KoDe<SDě se objevily dd.y tropického horka Maršál Jaku.bovski u přesidenta republiky V tmgllelttch volbáell ZV!tězUi konserva ti vei. 22. :&esident repubuk:r ve vtehodn!eh Oecháeh Braz!lie se stala mistrem světa ve fotbalu v!tězstv!m md táli:( 4: 23. Konsolidován! vysokého lkolstvi Poraq minist~ <SleDSk.teh stá~ Varšavské smlou.v.y

12 24 Vládll ~menoval.a. nové presitiuj. V al.dé shro!lá!ciěn~ Os. akademie věcl. 25. Pře4seda revolu~n~ rady' Súdánu v Praze Osla'V'J'" 25. vfro~ vadiku CDU v NDR Zaseciánt 'dv.ksc v P.raze 26. Dr :u. Ličan mťstopředsedou vlády' CSSR Projev prmťho ta~emn!ka dr G.Husáka.na zasedánllv KSC X:ollferenee ělenskteh státa Varšavské smlouvy v Budapešti 2:B. P.residemt republilo" na oslavách ve 2iáru nad Sázavou Mťrové slavnosti ve znam.en př.átelstv:í s SSSR Mistrylaí repu.blilg- v ~tice po Cáslavské ~e Marie Krajčírová 29. Zahájen! pravidelné letd autobusové dopravy aezi Hradcem rrálevé a rtmu.:oskou 4aDgal.ií /64 ~. Stálf rft st automobilov.feh lleh.od. V loňském roce 5o4 mrtvfoh Cerven.eo. Presidemt.republiky v Uherském Brodě na slavnostech J.A.Xo:raeBSkého 3. Spatné v,hl:!dk:y na CServeneové polias:t: Rozhovory mezi franc. Pom.pideu.eat:a :něa. Br8lldtem ho~ ev L. Bnž.aěva na plédu. lv KSS e zemědělstv:t: Vláda projed.:dala probléuo" pětidenního týdne 5. lia slavnosti dražby a Děv.aě proml.ů.vil dr G.Husák 6. Pfecistavi telé SSSR v -Buktirešti Pražské studentské koleje s;l.ou.ží o prázdninách jako hotely Mal:t:ři Gru.s a Zábranský jmene>váni llárodn.tmi umělci 7. POdepsána smlouva mezi ss..c3r a RlJJUnsJtem 8. Ve sěmovn~ projedú.n zákon a nzkich dtehodech tprava rehabili taěn:íh.o záltoa 9. Vzestup kri,m nality llladistvýea Zalton<Sen! cviěen! vojsk Varšavské smlouvy na územ! ll4aaarska. Zmil'.O" ve složedí slovenské vláq. Drah~ televisn! program v.rslá ž dva měs:t:ee 2. Setkán Ce~ a Slovál.te v Kopanic:t:ch Zádušn tryzma ma Hrubé skále v Cesk:ém ráji za 4 hor.ole.ze6 kteř! zabymli při zemětřesen! v hdách,. Sjezd.KSSS svolán na březea Velké nepokoje v Severním rskd 4. V Kremlu zasedá Jie;J~šš! sovět SSSR Hronov zakládá nub piátel Jiráskova Hronova 5. Vláda projednala návrh směrlli.e páté pětiletky a opa třellť ke sklizlli obilovin ju.bilejd! liberecké vtstavn! veletrhy zabájellj" za přítomnosti dr. G. Husáka Letošn! ině vzhledem k nepř!znivému pooas! opežděn7 &esideat republiky blahopřál N.Podgornému a A.Kosyginovi k jejich znovuzvolení 7. Egyptskt llidist. předseda G.A.Nas!r vrátil po tř!neděllil! Bávi'tě'd z SSSR 8. Presiient republilqr navšttril Karlov;r Vary Stře4oškolit učitelé v NDR se cviěili 4 dd v češtině V Tatrách se objevil sd!h. Pooas:r v lervenei nedí př!znivé 2o. Severomoravskt kraj postižen velkou P"'tri! mračen

13 ' i 2. Severomoravský kraj /Těi!nsko/ posti!en obrovsk_ými děiti. Pferu.iené trati a oběti na životech Maňarská delegace v Praze Odlet ěs. delegace a zasedán! RVHP v Moskvě Protiěeskoslove:nská kampaň v italská tisku 22. Vyhláien! Měs!ce solidarity s korejským lidem Děitě u.ruiil' žně u Slovensku Letoin! letn! počas! má velmi špatllf p~běh 23. VládD! usnesen! o př!spěvc!ch pro dos:tdlence do pohran5! Oslava polského národn'!ho svátku v Praze Sparta zv:(tězila nad vídeďsk:;fm. Rapiclem 2 : v Praze 24. Pestupná konsolidace na trhu potravin President republik;r udělil vědc,~m v.rsoká vyznamenání tfspěeh karlovarského filmového festivalu 26. M:CrovfS slavd.osti v krajích republiky Vel.llou cenu. Filmového festiv&l.u získal adgl.film Kes 2Jě se rozb:chaj:c do rozhoduj:cc!ho obdob! V Tatráca se ebjevil e:ch a mráz Rapid - Sparta ve V:Ccbd 2:2 27. Zpráva Federálllího statisticke ho Úřadu o národ. hospodářstv! za prv.a! pololetí. U.kradeaé ceafs exempláře zdám.lr:;r.. Modrf Merkur" naleze»;y v autě <liplomatického přidělence řeckého státu při přechodu hranic hě neustále zdržoválzy' nepfízni počasí 28. Cs. v.rz:na:menán! sovětských Ch,stojn!kft ~' stá~, afrikt slav! letos deset let své samostatnosti 3 o. Odhad sklizně: 32 q zrna z hektaru 3. Poněkud teplejší počas:c Da konci měs:!ce urychluje sklizeň Hlavn:Cm problémem nedostatek skladovacích kapaei t na zrne Sr:pea 2. ia libereclt4m veletrhu přes 4oo tis:ce Dávštěvn:Cld' U D.ás :nepř:czmvé léto, ji!:n:c Evropa v tropickém v_edru Velké BlJlOžstv:r Ceehoslovákft u Oerného moře ' Velké dii~ové srážq u. celém územi republiky 4 Skl.isei obilovin k dnešb:ímu. dni pouze 4,4" 5. Kom:ference arabských státt~ v Tripolisu Dlouhodobé děště z~sobili ~st věti:cho :množstvi hub 6. Letos nastoupí '6.ooo chmelm, :na sklizeň Meziná.rod.n! v.fstup mládeže na Rysy Parafová.Jl:C smlouvy mazi StSSR a HSR o nepouži t:c násilí lo. ifecistavitelé mládeže u presicie:m:ta L.Svobo~ Sjezd slavistt~ z 28 zemí v Praze Severní CeelQ' pod pf:cvalem povýeh dei~ lo. Otevřen:! velké zoologické zahrady ve Dvoře Králové BrněJ.Ský veletrh zahájen za Účasti l6oo firem z 28 stá~ P~ás:! stále zdržuje žně. Setká:a.:C L. Bre!něva s dr Husákem Západoněmecký ku.cléř Wllli Brudt let! do Moskv,-

14 ll. President repubj.iky na návštěvě v Košie!ch Společné cvičení jednotek naši a ~ovětské armády na našem území Podpis. smlouvy- mezi SSSR a NBR Letošní Jirá~v Hronov bez hlavni celly :5. President republiky se vrátil do ~ze zájezdu po Slovensku. Společné sovětsko-západ.oněm.ecké komuniké ke smlouvě 4. President Svoboda úoastn!kem cvičen:t: obou armád 7. Japonský c!sař Hirohito v našem pavilonu na výstavě v Osaee Neustálé deštivé léto zpomaluje sklizeň Vypuštění sovětské meziplanetární stanice k Ve~ši Ukončeni cvičení spřátelených armád Světový sjezd historiid' v MoSkvě 8. Slavnostní vojenská přehl:!dka v Karlových Varech Teprve polovina obilí pod střech~ 9. Sebe zka státn::clc'- socialistických zemí v Moskv'ě 2o. Zasedání politického poradn:cho výboru stát{!! Varšavské smlouv.y 2:5. Přesun kombajnf' ze Slovenska na. pomoc iním v českých zemích Plší expedice z Prah7 do Osak:r dorazila do Japonslra 24.!ně vstupují do poslední čtvrtin;r KoDference o komunistické v.fchově ve lkolách 25. Zahájení arabsko-izraelskql.o jedná.d! 26. Opatření vlád;r k úspěbému zakončebí in:! V Ohile volba nového presidenta 2 7. nr Husák a dr Strougal m návštěvě středn:!ho Slove:nslm. k vlroěí slovenského národn!h() povstání Ncwá úprava prodejní doby. Houbařská sezona je letos ÚSpěšná 28. Vyznamellání sovětsktch vej.itel'" Projev dr. G. Husáka k Sloven.nár. pwstán:! v Nii. Oravě :5o. Mírová ma:aifestace v JaseDi.na Slove:nsku Strážllické setkání D&ší mládeže a projev A. ncll:ey" ADestesiologický kongres v Praze Oesání chmele v plném proudu. troda letos rekordní 3. Zabajovac! projev min. školstv:r dr Hrbka k zahájeni ikol.rok.u StabUisaee lmpní síly naši měny. Počátek školního roku. Slavnostní Jlástup ve Případy cholery v Evropě 2 Spl.Dění státního plánu ~ obilí 3. Jednán! o Vietnamu stále neuspěšné 4. Zahájen:! X. mezlá.rodního veletrhu v Brně Jed.Dánt o vytvořen:! satelitních měst kolem Prah;r 6. Mírová manifestace zeměděl~ v Nitře Fru.eie Dás porazila ve fotbalu o :3. Největi:! Úpadek nai:! kopané ZakollČeDí sklizně chmele

15 !Jí.;;. Oslav,r čtv.r~stoletť socialistického filmu V Praze CSeskeslovenskt ehirurgick;f kodgres 8. Sl8.'Vllostní zasedid.í ku Dm. hord!~. P.rojev ů ětrougala Zahá~ea! mezimárodn! ko.abiolegieké kaafereaee ke loo. Daroz. J.A.KomeaskQlo lo. HorD!ci u presid.en~a republ.ik7 -Byli jme:aevál'd. sls!taeí komisafi na. prosincové sčítán! lidu lo. Na Ostravsku zdaly tratičn! thl;r bora!k:t, projevem ar Husáka Nav'hť primátorem města Pra:b.7 byl zvolen JUDr a RSDr Zdeněk Zuska. Velmi liasté úaosy letadel na mezillárodních linkách Plavlq:aě a skokanka do vod;y M.Du.chková.,.. mistryll! Evropy ll. President republiky DB. českém severu pfi oslavách dne horn!.lca Zl:Jámt fotbalový ibternaciol'lá.l a Pešek-Káu se dožil 75 le~ 3. V Oeské Skalici oslav.r 3ožen;y- NěmcGVé 4. V BrDě skol!loil X. stroj.reukt veletrh 5. SotlStava;f Úbytek zemědělské ~dy Maršál Koaěv navštívil Plzei Os. loterie v;rdává losy s kupoaem za 5 korun Oslavy otvrts~olet! socialistického filmu. 7. President republiky' na SloveiJS.ku 2o. Oslav Rudého práva Návrat presidellta republ.iky ze SloveDSka Mírové slavnosti v lieských zemích 2. Slav:nosta:C zahájen! vtstavy Rud.ého práva Zahájeaí podzimní hokejové ligy 22. A.fgáDský král Mubamed. Záhir na Jlávštěvě v P.raze Luna 6 se vrací z Měsíce se vzorkem měsťliní hor~ 23. Afgáilsltý král v Bratislavě Vysoké uz:nán! Dašim želebioářftm Neus~álé boje v Ammánu 25. Luma 6 přistála :ma Zemi J ordállská vláda odstoupila 26. Návštiva. delegace Ne~v.ršš!ho sovětu v Praze Od;jezd afgá.dského krále Oslavy lelezničá~ ve S~ezdovém paláci 27. Usta.vu.j!e! kra;jske:i kollferenee Socialistického svazu mlád.eže 28. Delegace Ne~v,ršš!ho sovětu Da Slovensku 3o. Zemfel egn~skl presicien~ Gamal Abdan Násir Za.bá~en! Ttaae bo~e preti fašisma Delegace Nejv.yliHho sovětu v Brně na radnici..a.bsolveati vojenských škol Da Pražske:im hradě Sovětská delegace u presidenta republiky POhřeb presidenta Násira

16 2 Delegace :Ne~v;ršiíllo sovětu v :našich závodech vysladec v SSSR Navt českoslov. Pro~ev L. Brežněva v Baku Prohláiení akademiek;tch funkeio~, BeethoveD'v rok vrcholí v Hradci u Opa:vy 4. Delegace :Ne~v.yišího sovětu odcestovala do SSSR Oslav.r svátku voj~ v celé essr OSSR poráží v hoke~i Finsko 7:2 6. Freside:nt reptibl~ L.SvOboda přiletěl na návštěvu do Helsink Franeeuzskt president uv!tá.jl v Moskvě OsJ.av.y svátku založen! mm V:rstoupell! čs. delegáta Da Valném shromážciěn! CBN 8 Presideat repu.blik;r na cestě Fi:m.skem 2. Pro~ev před. vlád;r L.ltrougala v Ostravě Os. vláu! delegace v Budapěši.ii V!tězství čs. motocyklis~ v Aestidenní ve Spaněl~ 3. Francouzský presideb'f.i se vrátil z Moskv.r Dr G.Husák u hav!~.na severu eech President republik;r L.Svoboda v Olcmouei Cvičení vo~sk Varšavské smlouvy na ÚZem!.:NJ.R 5. Cesta preside:ata. republiky po Moravě Prv.r! mrazíky v Oecháeh 6. A..Sadat novtm presidentem S~ecbocené ara.b. republilcy 8. Ustavení ěeských orgájll, Seeial. svazu mládeže Polití dělníci staví v Krkonoi!Ch silnice Ukoačen! cvičení vojsk Varšavské smlouvy 9. Návitěva sovětskvch. vědet' v republice 2o. Představitelé NDR, W.Ulbricht a w. Stolp na návštěvě v Praze Vlak družby sovětskteh komsomol~' v ~e Sovětskt akademik M.V.Keld;rš u presidenta republiky 2. Start sovětsk4ho Zondu 8 v SSSR 22. Zástupci NDR v přaz slttoh závodech Cholera v Turecku 23. Hosté z NDR návštěvou v Bratislavě Projev min. Marka na Valném shrom. OSif Velké dei~ové srážky v druhé-polovině října Na horách je prvn'! sn"ih. a závěje 25. SpoleCSné prohláien:ť mezi NDR a OSSR 26. Delegace sovětských vědci~ se vrátila do vlasti Delegace :nai! mládeže a kodges do Budapeiti Bratři Posp!šilové počirr.rté mistry světa v kolové 26. Sovětská kosmieltá sončla Zond 8 se vrátila z Měsíce 27 Přes 5oo uměl0~ z SSSR přijede do essr :aa Měsíc přátelstv:( 29. Rekordní těžba uhlí v historii severooeské pánve 2. Zahájen! Měsíce os.-sovětského přátelstv'! Přísněji! postih pachatel-e trestnteh ěizra 3. V Praze zahájena konference o leninismu Skcmčila sklizeň brambor, ale cukrovka ~eitě na pol!ch. 4. -Nové rozdělell'! klíč,~ ke koruně o-e--s]r:fch král~ 5. Ma:nif'estaee ve Sjezdovém paláci v Praze k výroš! v:qsa Přehlídka sovětskýeh vojsk v Mladé BoleslaVi

17 6. Po celém státě slavnostn:r akce k oslavě VitSR :Na v.fchodn!m Slovensku :několik př:tpa&~ cholery 9. Ustavuj:tc:r konference Socialistického svazu mládeže za ~asti vládl:licb. představitel-fl Dětská nemocnice v Motole slavnostně otevře-. Delegace polského sejmu ve Federáln!m shromážděn:! OSSR Zemřel bfv. fra.:ncouzsk;ý president Charles de Gaulle. Clenové polského sejmu v Ostravě Luna 7 vzlétla k Mes!ci. Delegace SSSR s ministr,n! kultury SSSR J.Fureevovou přijela do Prah;y a DDy sovitské kul tur.r 2. Zahájen:! D.nft sovětské kul tury v Praze Pohřeb de Gaulla ve Francii '. Ministryně J.Furcevová v Bratisb.vě 5. Ceskoslove:csko ve znam.eni sovětské kul tury Strašllt uragan ve VýchCRbl!m Pákistánu, největši katastrofa stolet! Krva.Vf převrat v Shii Komuniké o jednán:! s delegaci polského sejmu 6. Koordiz:la.ce p~ mezi Polskem a Ossa.Americká letadla narušila prostor OSSR OSSR už bez cholery 7. Vzpom!nk:a na 7. listopad v pražském Karolinu LUDa 7 přistála na Měs:tci s Lunochodem na osmi kolech 8. Oběti pákistánského cyklonu dosahu.j! pal milionu lid:! 9. Zem.fel sovětskt maršál A. Jeremenko 2o. Vojensko-vědeeká konfere:r.tee pracovn!k:ft Varšavské smlouvy 22. Závěrečný koncert lid' sovětské kul tury' v Bratislavě Delegace xse Jl8. sjezd Mamské komud.. strany Vpád portugalsk;feh ž olcměřft do Guineje Lunochod splnil na Měs!ci SV'Aj Úkol. Ujel 97 metrft. 2'. Presidentovi L. Svobodovi je 75 let 24. ltád Klementa Gottwalda presidentu republiky :N. V.Podgor:DY'j JJa oslavy presidenta Svobody do Prahy Zatěžltávac:r zkoušky nového nuselského mostu 25. Slavnostn:t přijet:! gra~ na Pražském bradě 26. :N.V.PoaaorD;rj u nejvyšš:!ch státních představitel-ft Počet obet:c uragánu v Pá.ld.stá.nu. je stále nejisti Cesko-polská ~olupráee ve výstavbě 2 7. J edná.n! eeské mírové rady v Brně Poslední př!prav,y na sč!táni lidu v republice,o. Papel Pavel V. na návštěvě ve Vietnamu a na Filipináeh Lunochod m Měsiei přečkává měs!oni noc. Prosinee. Sčítán! lidu. zaěalo Baše delegace do Berl!m. :ma zasedán! představitel~ Varšav. smlw'v7 2. Velké oslav.r Beethovencw,r v Praze Zasedání členskich stá~ Variav. smlou.vy v Berl!ně Listopad se ukázal jako nejděštivějš! měsic za loe let ' Prohlášeni o bezpečnosti a rozvoj i m:rrové spolupráce v berl!nsltém zasedá.n:c Zostřeni situace v ndočině Anglické mužstvo Leeds porazilo Spartu 6 :o

18 4. Sč!tán! lidu proběhlo l8. celém Území republijq" Nová etapa vzrtah' mezi Polskem a NSR Na horách.se začíná lyžovat 7. \Těmeeltt kancléř \TSR w. Bra.ndt přiletěl do Vark:vy \Ta hokejovém turnaji.. zvěstij!" v Moskvě jsme porazili Polsko lo:l 6. Podepsáni sm.louv;r mezi Polskem a NSR ve Varěavě Obehebí dohoda CSSR s Bunnmskem 8. Zasecláll! \Tejvyššiho sovětu v Moskvě k llárodohospodářskámu pláml 9. Nová Úprava záke:sa o federaci OSSR \Taši hokejisté porazili v MoSkvě mužstvo SSSR ': Sparia v od.vetlufm utkání v Praze byla porazena Leedsem 2 :' le. Ple.tlárn! zasečlán! tv mc v &aze na Hradě SlavnostD.í zd.věr Měsíce -přátelství. Oeskoslovensko ZV!tězilo :na turdaji v Moskvě l'. Dekumenty prosincového zaseclá.di Vx:sO o. Oern:!k v,-loučell z kcmnnn stické sire.jo" 4. Město Most z! skal. o ltád práce, Uveřejněni ~ojevu. dr G. Husáka na pledárn:!m zasedán:! lv.kso 5. Projev ar L.Strwgala :aa pledárnim zasedán:! V'KsC Delegace tfvxss.s uvitána v Praze Sovětská sonda VellGra... 7 dosáhla Vemiše Vytvořeni eltumel'lické raccy- eirk'l'í 0SSR. 6. Celostátní konference ~s. mirového lum.ti ODchedlai dohoda CSSR - lu.jl essa porazilo v Praze v hokeji sovětské mužstvq 5:2 7. Zase<láD.í přeclsednictva Ná.r. fronty s ostamimi organisacemi Zima se stále nehlásí. 9. Projev prvniho taj. dr G. Husáka na plenárním zasedání )Jv KSS se. D.ecložité narozeld;m;r J. Hejrovského, nositele Nobel.-.en:r Utvořeaí př:cpravdteh vfbort~ umělecktch svaz,, 2. Federál:ni shromá.žtiěd.i projed:bal.o soubor osnov zákonft. na upevběd.í čs. dlederaoe Změl\Y ve veden:! Polské dělllieké str~ 22. E. Gierek prv.n:cm tajemn:!kem Pelské dělllieká strany 2'. V ánoee v eelé republice ped sněhem V SSSR zemřel Jfikolaj aver:rdk Ukiidněn:! v polskfeh městech po nedávmfch nepoko~ich 28. Závazky v závodech na počest 5o. vfroěí zaležed.:! :KsO S.:!h zdržuje v;rkládltu. vagod~ 29. \Ta vozovkách námrazy, závě~e a ~ :mg Vágner m čtvrté v.f.pravě do.afriky na lov divoké zvěře,o. Oeská národní rada projeddává pa tiletý plán ProtestD.í telegramy do Spanělska PJ:oti odsouzení baskických vlasteno, v Burgosu \Tová poštovní a telegrafní sazby do zahraničí ~. Výzva k obyvatelstvu na úsporu elekt~ Po vánočn:cch svátcích mrazy a sníh. Mráz v Kolíně ~2o 0

19 S K O L S ~ V Í

20 Na všech lkolách ve městě se letos zabtvali otázkou, jak lle;jl4pe pfispět k plněn'!. hlavních ~olt ve.. vtchovi a v;vu!ovd.n!. Bltoly připravily program vefe;jdch ~stoupen:t pfi loo. 'drolí Le.llillov.tch naroze!d.n a 25. vircié! osvobozen!, byly pfipravedy akademie, vtstav]qr!qtovsk.'fch prac'!, lml:turn!. pof~ a kulturn! vlolq :na záodn!ch abromálděn'!ch, vttvern4 a sporto'vd! soutě!e, programová pásma, lampionov4 prftvod;r a 'bes'!o;y. Hl»d po v4nocsn!ch prázd:oinácll bylo vyu!ováll'! a ikolách v Kolíně!tf.steCSni ll&ruieno chfipkovou epidemií. MiDisterstvo iltolstv:c mř::ld.:llo, le se ikoly od 2. led:da do 8. ledu. uza:vfelj". AD a v.rsoktch ikolách. se v t4 době nekoz:aaly pfed Zl4ik". T d"-sledldl toho bylo pololet! posunuto a 3. por, aby látka mohla být; probrá:na. Pololetl'd prázdni»;r byj.7 proto Zt'U.ŠellJ". T jesl'!ch a matefsk.tch lkolách byl však provoz nepferu.ien. Z4pis děti do prvn!ch tf'!d pf'!lt!ho roku proběhl ve 4Deoh :5o. a :5. lecbla.. Letoln'! rok :aul pro lltolstvť výzdall v tom, le od smrti Jaza Amosa. KomeDSlt4ho uplynu.lo ;jil :5oo let. Celt lmltarní arit oslavil toto ;jubil8ljj. a ke DD u!itel-e byli ta.kcs nzaa :meún~ učsitel4 kol!nsklho okresu. Bkoln'! rok 969-7o byl pro kol!nsk4 školství rokem kouolidaoe. Ba konferenci u!itel9 ok:reso. 27. srpna 968 bylo vrd4lo prohláiení, které mělo zvláště v dopliku vhazn4 zaměfem oportw:dstck4. Tal.Dá!ást ucsi'tel~ toto prohláien! zaatlila a Da počs. ik. roku o bylo učitelstvem přijato

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu-

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu- SC 72129/1 Bouchal vyhrál Populární pedagog z Havlíčkova Brodu zvítězil v krajském kole Zlatého Ámose. strana 2 Kraj se rozvíjí Vysočina bude mít vlastní policejní ředitelství a postupně vznikne i krajský

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Stipendisté do našich řad

Stipendisté do našich řad T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 2 8 R o č n í k X I I I 1 4. č e r v e n c e 2 0 1 1 C e n a 5 K č Sledujte internetovou televizi ČD na www.cd.cz/tv. ýstava vozidel na

Více

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma teplice zdarma 2014/VO1/110/05/0696 2014 6 www.zitteplice.cz Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANA 11 Základna mistrů světa na krupském sídlišti STRANY 8 9 KULTURA více na www.zitteplice.cz

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů. Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968

Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů. Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968 Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968 Hlavní správa Státní bezpečnosti a její nejdůležitější operativní součást 1 Správa kontrarozvědky

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích Dnes v čísle: Školáci budou znovu vybírat nejoblíbenějšího učitele (str. 2) Rozhovor se sběratelem stavebnic Merkur (str. 4) Šádková je dvojnásobnou mistryní ČR (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více