ICT plán ZŠ Mšeno. ICT plán : z dle metodického pokynu č.j /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55"

Transkript

1 ICT plán ZŠ Mšeno vydán ICT plán : vydán ICT plán : z dle metodického pokynu č.j / S aktualizacemi: dle metodického pokynu č.j / po zrušení finančních prostředků na realizaci SIPVZ Vypracoval: Ing.Štefan Dvorščík- ICT koordinátor a správce sítě ZŠ Mšeno

2 ZŠ Mšeno, Boleslavská 360 Obsah: ICT plán 1. Úvod Vyhodnocení úkolů z ICT plánu do Úkoly - do je plánováno zajistit: Standard ICT sluţeb ve škole č.j / ZŠ Mšeno historie a charakteristika ICT vybavení Historie vývoje počítačové sítě na ZŠ Mšeno Charakteristika vybavení ICT na ZŠ Mšeno ICT plán školy Stávající stav Stávající vybavenost školy ICT Počty učeben, přípojných míst a pracovních stanic Popis standardního pracovního prostředí Popis počítačové sítě LAN ZŠ Mšeno Rychlost a způsob připojení školy do internetu Zajišťované serverové sluţby Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webprezentace Srovnání se standardem Cílový stav na konci roku Počet proškolených pedagogických pracovníků Počet pracovních stanic a přípojných bodů Popis standardního pracovního prostředí Přípojná místa v budově Zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webprezentace Srovnání se standardem Postup dosaţení cílového stavu LAN Zajištění pracovních stanic Nákup výukového SW Prezentační a další technika Školení pedagogů Závěr

3 1. Úvod Rozhodnutí vlády nenavýšit rozpočet o finanční prostředky na SIPVZ znamenalo a znamená pro spoustu škol obrovské komplikace se zabezpečením ICT standardu a konektivity. 18. května 2010 začalo svítat na lepší časy, protoţe byla spuštěna výzva k podávání ţádostí k projektu EU peníze školám, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jejím cílem je dát základním školám moţnost získat dotace na zkvalitnění výuky. Díky zjednodušenému procesu vyřizování ţádostí jsou základním školám dostupné finanční prostředky z EU. Základní škola Mšeno připravuje projektovou ţádost k vyuţití projektu "EU peníze školám". Odeslání ţádosti o finanční podporu z OP VK - oblasti podpory 1.4 pod názvem MODERNÍ ŠKOLA MŠENO je plánováno v 1. čtvrtletí roku 2011 a spuštění projektu na ZŠ Mšeno od června 2011 do listopadu Základní škola Mšeno, Boleslavská 360 aktualizuje ICT plán, který určuje směr úsilí školy zabezpečit rozvoj ICT sluţeb v udrţitelné míře a v rámci svých finančních prostředků. ICT plán školy popisuje stávající stav a vymezuje cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout, a postup jejich dosaţení. Plán je zpracován na období 3 let - od roku 2011 (stávající stav k ) do konce roku 2013 (cílový stav k ) a navazuje na předchozí ICT plány, které byly zpracovány autorem na období a ICT plán je pomůckou pro systematické plánování pořizování a vyuţívání informačních a komunikačních sluţeb ve výuce. V předchozích letech byl také nutnou podmínkou pro dotaci v rámci SIPVZ Vyhodnocení úkolů z ICT plánu do Úkoly z ICT plánu ZŠ Mšeno, Splnění vydáného zachování stávajícího způsobu správy a Komentář pomoc MěÚ Mšeno, finanční zabezpečení i přes nedostatek finančních prostředků a téměř nulovou podporu ze strany státu Standard ICT podle SIPVZ pokračovat ve vybavování školy prezentační technikou a obnovu zastaralejšího hardware. pro ţáky zabezpečit rozvíjení jejich počítačové gramotnosti umoţnit ţákům podílet se na podobě školního webu připravit v prostředí Moodle pro ţáky online kurzy pro podporu výuky NE prostředky do rozpočtu školy LCD panely PC ve Vt učebně ověřeno v testování TIGR 2009, 2010 zveřejňovány jejich články k akcím vytvořeny prozatím 4 kurzy

4 Úkoly z ICT plánu ZŠ Mšeno, vydáného pro pedagogické pracovníky moţnost pouţívání kancelářských programů, grafického editoru, webového prohlíţeče, editoru webových stránek a klienta elektronické pošty a vedení školní dokumentace v elektronické podobě program Bakaláři moţnost intenzivnějšího vyuţití ICT techniky ve vyučovacích hodinách pro pedagogy pro ţáky a pedagogické pracovníky moţnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku pouţívat výukové programové vybavení (viz příloha č.1) pouţívání veškerého programového vybavení v souladu s licenčními ujednáními ţákům i pedagogům moţnost uloţit si svá data na přenosné médium nebo dostatečný diskový prostor pro uloţení jeho dat pedagogickým pracovníkům a ţákům prostor pro vystavení webové prezentace moţnost pedagogickým pracovníkům, ţákům a rodičům přistupovat k informačnímu systému školy Bakaláři přes webové rozhraní Splnění (částečně) NE Komentář vyuţití open source kancelářského software OpenOffice org, přesměrovány do soukromých e- mailů, Bakaláři online přístup pro pedagogy, ţáky i rodiče 2 počítačové učebny 3 učebny s dataprojektory v LAN školy dostupný software nainstalovaný na servzs01 operační systém v licenci MAR refurbished, výukový software a antivirová ochrana zakoupený, kancelářský open source, ostatní freeware ţáci mají vyhrazeno na serveru místo pro uloţení svých dat, pedagog má svůj účet pro přihlášení do počítače a prostor pro ukládání svých dat prostor je k dispozici nikdo neprojevil zájem o tuto moţnost Bakaláři online přístup pro pedagogy, ţáky i rodiče

5 1.2. Úkoly - do je plánováno zajistit: rozšíření stávajícího způsobu správy a zabezpečení, provádět údrţba stanic a serveru. efektivně vyuţít finančních prostředků z projektu EU peníze školám, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dovybavit školu prezentační interaktivní technikou a obnovu zastaralého hardware zabezpečit rozvoj počítačové gramotnosti ţáků kvalitní výukou v oblasti ICT připravit v prostředí Moodle pro ţáky další on-line kurzy pro podporu výuky moţnost pouţívání kancelářských programů, grafického editoru, webového prohlíţeče, editoru webových stránek a klienta elektronické pošty pro pedagogické pracovníky vést školní dokumentaci v elektronické podobě program Bakaláři intenzivně vyuţívat interaktivní ICT techniku ve většině vyučovacích hodin moţnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku pouţívat výukové programové vybavení přístupné v LAN školy (viz příloha č.1) pro ţáky a pedagogické pracovníky pouţívat veškerého programového vybavení v souladu s licenčními ujednáními moţnost uloţit si svá data na přenosné médium, poskytnout dostatečný diskový prostor na úloţišti pro uloţení dat ţákům i pedagogům nabídnout pedagogickým pracovníkům a ţákům prostor pro vystavení webové prezentace moţnost pedagogickým pracovníkům, ţákům a rodičům přistupovat k informačnímu systému školy Bakaláři přes webové rozhraní směřovat výuku ţáků i přípravu učitelů k vyuţití informačních technologií a komunikace vést ţáky k opatrnosti a obezřetnosti při komunikaci a práci v síti internet rozšiřovat vybavení výukovými programy zabezpečit proškolení pedagogů v oblasti IT

6 2. Standard ICT sluţeb ve škole č.j / Standard definuje ukazatele, které stanovují základní úroveň ICT sluţeb ve škole. Při splnění těchto ukazatelů lze předpokládat, ţe ve škole jsou zabezpečeny minimální podmínky pro vyuţití ICT ve výuce. Rozepsán v ICT plánu a ţádné změny v parametrech nenastaly. 3. ZŠ Mšeno historie a charakteristika ICT vybavení 3.1. Historie vývoje počítačové sítě na ZŠ Mšeno Vývoj LAN ZŠ Mšeno do roku 2007 byl popsán v ICT plánu V průběhu jarních prázdnin byla zkompletována učebna ONfinity na prvním stupni. Jedná se o elegantní a ekonomicky velmi výhodné řešení interaktivní tabule (poloviční náklady, nezničitelnost). Byla spuštěna nová podoba webové prezentace školy na - - se začleněným e-learningovým modulem Smoodla na podporu výuky i přes internet. Škola nabízí rodičům přístup k informačnímu systému školy (Bakaláři), kde mají moţnost nahlédnout přes internet do průběţné klasifikace svého dítěte V březnu byly vyměněny staré CRT monitory za nové LCD panely v učebně výpočetní techniky u všech 28 počítačů. V závěru roku se podařilo nakoupit z rozpočtu školy 30 počítačů HP DC7600, 2,8 GHz, 1024 MB DDRAM, 40 GB HDD, OSWindows XP Pro do učebny výpočetní techniky. Byla prováděna údrţba školní sítě, systému Bakaláři a webové prezentace školy V úvodu roku byla provedena instalace počítačů HP do LAN. Byla provedena rekonfigurace a oprava školního serveru. V závěru roku byly z rozpočtu školy zakoupeny 3 interaktivní řešení BenQ MP780ST (dataprojektor, drţák, tabule 180x120cm, interaktivní pero a software Qdraw). Tato interaktivní řešení budou v roce 2011 implementována do dalších učeben, ale jiţ z prostředků získaných v rámci projektu EU peníze školám. Školní počítačová síť ZŠ Mšeno PC v počítačové učebně, 16 PC v multimediální učebně, 4 v kanceláři, 4 ve sborovně, 1 v jídelně, 1 v knihovně, 3 ve školních druţinách a 17 v jednotlivých třídách + 3 notebooky) 3.2. Charakteristika vybavení ICT na ZŠ Mšeno Ve škole je 80 přípojných míst a 76 pracovních stanic s přístupem k internetu (viz příloha 6). Škola je připojena k internetu prostřednictvím CL-NETu fa RIOMEDIA o garantované propustnosti 1536 Kbps obousměrně. Ţáci a pedagogičtí pracovníci mají moţnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku pouţívat některé z běţně pouţívaných kancelářských programových vybavení (Open Office - textový editor, tabulkový editor, editor prezentací), některý z běţně pouţívaných grafických editorů (rastrová grafika), webový prohlíţeč, editor webových stránek, klienta elektronické pošty. Ţáci a pedagogičtí pracovníci mají moţnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku pouţívat výukové programové vybavení a informační zdroje. Pedagogové mají moţnost ze všech aplikací tisknout na tiskárnu. Programové vybavení je pouţíváno v souladu s licenčními ujednáními.

7 Ţák má moţnost uloţit si svá data na diskový prostor. Pedagogický pracovník má zajištěn diskový prostor pro uloţení svých dat. Pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup ke schránce elektronické pošty a prostor pro vystavení webové prezentace přes webové rozhraní. Toto je zajištěno vyuţitím veřejně dostupného hostingu. Škola má zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového systému, tak i na úrovni došlé a odesílané pošty. Škola má moţnost efektivně blokovat přístup ze školní sítě na takové WWW stránky, které si sama určí, a dále k těm sluţbám internetu, které si sama určí. Naopak bez souhlasu školy nesmí být blokován ţádný takovýto přístup. Škola vybavena multimediální učebnou s datovým projektorem a interaktivní tabulí Smartboard, učebnou Onfinity, které také umoţňuje interaktivní výuku. Ţáci mohou poslouchat a nahrávat zvukové záznamy a pracovat s digitálním fotoaparátem a kamerou. Pedagogičtí pracovníci, ţáci a rodiče mají moţnost přes webové rozhraní přistupovat k informačnímu systému školy zaloţenému na systému Bakaláři. Při tomto se přihlédne k licenčním ujednáním a zajištění vhodné úrovně bezpečnosti. Rodiče ţáků dávají souhlas se zveřejňováním fotografií a prací svého dítěte. V současné době je na škole kompletní LAN (v kaţdé učebně je min. jedno přípojné místo a počítač s přístupem k internetu (schéma propojení viz příloha č.2, 3). Součástí školní sítě je i knihovna, školní druţiny a jídelna. Celkem je po škole (mimo počítačovou a multimediální učebnu) téměř 1200 m datových kabelů.

8 4. ICT plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle kterých chce škola v souladu se Standardem ICT sluţeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosaţení. Plán se zpracovává na období Stávající stav CELKOVÝ POČET ŢÁKŮ ZŠ Mšeno k v tom: ţáků 1. stupně základní školy (včetně speciální třídy) 146 ţáků 2. stupně základní školy 122 CELKOVÝ POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ Mšeno 20 v tom: pedagogičtí pracovníci s výjimkou ředitele a jeho zástupce 18 vedoucí pracovníci školy (ředitel školy a jeho zástupce) 2 Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole 20 pedagogů - proškoleni na úrovni Z 16 - proškoleni na úrovni P úvodní modul 2 - další modul P1 5 - proškoleni na úrovni P 10 - proškoleni na úrovni S a M Stávající vybavenost školy ICT stav nyní neodpovídá CELKOVÝ POČET PC STANIC, započítávaných do ICT standardu školy PC stanice pouţívané ţáky v počítačových učebnách 43 0 PC stanice pouţívané učiteli a vedením školy 11 0 k individuální přípravě na výuku, k práci či vzdělávání PC stanice vyuţívané k výuce mimo počítačovou učebnu vybavené prezentačními technologiemi

9 4.3. Počty učeben, přípojných míst a pracovních stanic učebna/kabinet počet přípojná místa pracovních stanice prezentační technika počítačová učebna multimediální učebna onfinity učebna odborná pracovna běţné třídy kabinety druţiny, jídelna, knihovna sborovna kanceláře CELKEM Popis standardního pracovního prostředí a) ţáci: - pracovní stanice HP DC7600, 2,8 GHz, 1024 MB DDRAM, 40 GB HDD, OSWindows XP Pro 28 ks a pracovní stanice Intel Pentium III 1 MHz, 256 MB RAM, W2000, 17 CRT monitor a 43 ks 17 LCD, CD-R mechanika a disketová mechanika; software:, OpenOffice, výukové programy (viz příloha č.1); přístup k internetu celkový stav vyhovující. b) pedagogičtí pracovníci: standardní PC Intel Pentium IV 2,8 Ghz, 512 MB RAM s 19 LCD panelem, DVD-RW, tiskárna, WindowsXP Pro, Microsoft Office - OpenOffice, přístup k internetu zcela vyhovující Popis počítačové sítě LAN ZŠ Mšeno Síť má jeden fyzický server SERVZS01 (X225 Xeon 2,66GHz, 512 MB, 80 GB, MS Windows Server 2003), který slouţí jako fileserver a aplikační server. K serveru je pomocí aktivních prvků a strukturované kabeláţe připojeno 76 stanic. Funkce komunikačního serveru pro připojení k internetu je zabezpečena pomocí 602LAN SUITE 2004, která chrání server i počítačovou síť pomocí firewallu proti útokům a neoprávněným pokusům o průnik z internetu. Pravidla pro práci ve školní síti viz příloha č.14. V síti je rozmístěno 8 aktivních prvků, pomocí kterých jsou připojeny jednotlivé větve sítě (viz přílohy č.2 a 3) k serveru SERVZS01. Server a síťové prvky v racku jsou chráněny záloţním zdrojem APC Back-UPS CS 500 USB/serial, který v případě problémů s napětím přepne napájení okamţitě na pohotovostní bateriový zdroj a umoţní překlenout krátký výpadek, nebo bezpečně vypnout počítač. RACK Seznam aktivních prvků: 1) SMC-EZ1024DT V4 switch 24-port 10/100BASE-TX - přepínač FastEthernet - 24 portů 2) 3com superstack II Hub 10 10/ port - 24 portů 3) D-Link DSL-604T broadband DSL router, základní funkce firewallu - 5 portů Acar 504 WF Rack - chrání před přepětím a filtruje napětí pro připojené prvky Patch panel Solarix SX24-5E-UTP-BK s 24 porty k přehlednému uspořádání kabelů 2 ks

10 Mimo RACK 4) Switch Edimax ES-3124RL 24x10/100, Rackmount 19" přepínač FastEthernet - 24 portů 5) Switch Planet FSD-1600 / 16x10/100 / desktop / kov - přepínač FastEthernet - 16 portů 6) HUB Planet EH-800A (8+1xTP+1xBNC,10Mbps) kov - 8 portů 7) Switch Edimax ES-3108P, 8x 10 / 100, desktop - přepínač FastEthernet - 8 portů 8) CentreCom 3612TR 10 Base-T HUB/Repeater - 12 portů 9) Planet HUB SE Mbps 5port - 5 portů (čísla 1) aţ 9) určují umístění v nákresu v příloze 2 a 3) Kabelové propojení je tvořeno strukturovanou kabeláţí UTP kategorie 5e. Pro propojení datové zásuvky a koncového zařízení se pouţijí propojovací UTP kabely (kříţená dvoulinka) na koncích RJ45 konektory. Celkem je ve školní budově mimo dvě počítačové učebny nataţeno 1080 metrů UTP kabelů. Celkem je do sítě propojeno 27 místností a učeben základní školy (viz bod 4): suterén - kancelář jídelny přízemí - 2 kanceláře, sborovna, 3 druţiny, knihovna, počítačová učebna (29 PC) 1.patro - 8 učeben a učebna Onfinity(interaktivní řešení) 2.patro - 6 učeben a multimediální učebna (16 PC) - 3.patro - 2 učebny Vyuţití počítačových učeben v týdnu: Počítačová učebna 40 hodin z 45 moţných, tj. 89 (včetně oddělení ŠD) Multimediální učebna 28 hodin z 34 moţných, tj. 82 Učebna onfinity 20 hodin z 30 moţných, tj Rychlost a způsob připojení školy do internetu Provider RIOMEDIA, s.r.o. poskytuje připojení technologií ADSL s agregací 1: 4 a rychlostí přibliţně 3500 kbps download a 1536 kbps upload. Škole byla přidělena IP adresa: Škola má vlastní doménu zsmseno.cz. A v současné době je i s doménou na webhostingu Klasik firmy Web4ce s.r.o. (prostor 20 GB, FTP účet, ové adresy, podpora PHP, MySQL, webové rozhraní pro správu, antispamový filtr) Návštěvnost webových stránek školy Počet návštěv - celkem nejlepší měsíc Listopad Listopad Březen Počet zobrazených stránek Zajišťované serverové sluţby Síť má jeden fyzický server SERVZS01 (X225 Xeon 2,66GHz, 512 MB, 80 GB, MS Windows Server 2003), který slouţí jako fileserver, aplikační server. Funkce komunikačního serveru pro připojení k internetu je zabezpečena pomocí 602LAN SUITE 2004, která chrání server i počítačovou síť pomocí firewallu proti útokům a neoprávněným pokusům o průnik z internetu.

11 4.8. Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webprezentace a)ţáci vyuţívají free sluţeb provozovatelů portálů b)pedagogičtí pracovníci mají schránku e-pošty ve tvaru jmenoprijmeni(zavináč)zsmseno.cz, a také vyuţívají free sluţeb provozovatelů portálů, kam je jejich pošta přesměrována 4.9. Srovnání se standardem Ke je stav výpočetní techniky na škole vyhovující ICT standardu ve smyslu metodického pokynu č.j / MŠMT. 5. Cílový stav na konci roku Počet proškolených pedagogických pracovníků Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole 19 pedagogů - proškoleni na úrovni Z 19 pedagogů - proškoleni na úrovni P úvodní modul 19 pedagogů - proškoleni na úrovni P další 2 dokončené moduly 15 pedagogů - proškoleni na úrovni S + ICT koordinátor a metodik pedagog 5.2. Počet pracovních stanic a přípojných bodů učebna/kabinet počet přípojná místa prac. stanice prezentační technika multimediální učebna dataproj., smartboard počítačová učebna dataproj., plátno Onfinity učebna dataproj., onfinity odborná pracovna dataprojektory běţné třídy dataprojektorů kabinety druţiny, jídelna, knihovna sborovna kanceláře CELKEM

12 5.3. Popis standardního pracovního prostředí a) ţáci: - minimální konfigurace pracovní stanice: procesor Intel Pentium IV 2,8 GHz, 1024 MB RAM, 40 GB HDD, DVD-RW, 17 LCD panel; Windows 7, MS Office2010; b) pedagogičtí pracovníci: - PC Intel Pentium IV 2,8 Ghz, 1024 MB RAM s 19 LCD panelem, DVD-RW, tiskárna, Windows7, MS Office OpenOffice, přístup do databáze evidence a hodnocení ţáků - Bakaláři; 5.4. Přípojná místa v budově Přidání přípojných míst a počítačů v učebnách umoţní rozdělit ţákovskou stanici a počítač pro výuku. V multimediální učebně bude rozšířen počet počítačů pro efektivnější vyuţití při výuce. Přidání druhého serveru pro obsluhu LAN školy. Stávající server pouţíván pro výukový software. Optimalizace síťového propojení Zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webprezentace Připojení bude zajišťováno firmou CL-net bezdrátovou technologií ADSL s agregací 1:4 a rychlostí min kbps. a)ţáci mají svoji školní ovou adresu a prostor na školním webu b)pedagogičtí pracovníci mají školní ovou adresu a prostor na webu Webová prezentace školy bude fungovat na redakčním systému Joomla s širším pracovním týmem z řad pedagogů, ale i ţáků. Bude integrován E-learningový modul Moodle pro podporu výuky jednotlivých předmětů 5.6. Srovnání se standardem K bude stav výpočetní techniky na škole splňovat ICT standard ve smyslu metodického pokynu č.j / MŠMT.

13 6. Postup dosaţení cílového stavu 6.1. LAN - postupné navyšování rychlosti připojení k internetu - nákup druhého serveru pro obsluhu LAN školy (filtrace obsahu, el. pošta) - instalace a vyuţívání sluţeb Windows Live Essentials - nákup, zasíťování stanic a jejich integrace do stávající kabelové LAN (schéma propojení viz příloha č.2,3), nákup nezbytného vybavení pro tyto počítače 6.2. Zajištění pracovních stanic - výměna CRT monitorů za LCD panely v učebnách - nákup 24 pracovních stanic do multimediální učebny (min. PIV 2,8 GHz, min MB RAM, 40 GB HDD, DVD-RW, WinXP7) většinou se bude jednat o repasovaná PC za přijatelnou cenu nebo z výhodných akcí - upgrade OS na Windows7 - nákup MS Office 2010 na počítače pro pedagogy, do učeben pro výuku a do učebny výpočetní techniky 6.3. Nákup výukového SW - výukový software bude doplňován postupně podle aktuální nabídky a poţadavků pedagogických pracovníků, provést softwarový audit a zjištěné nedostatky odstranit - aktualizace školní databáze a informačního systému Bakaláři, rozšíření o modul elektronická Třídní kniha - upgrade antivirové ochrany počítačů pro pedagogy a výuku, zabezpečit servery 6.4. Prezentační a další technika - instalace interaktivního řešení BenQ MP780ST do všech učeben školy - tvorba DUM dle projektu Moderní škola Mšeno - nákup další techniky pro moţný přenos a prezentaci ve všech učebnách - notebooky - nákup lamp do dataprojektorů, síťové tiskárny do sborovny pro snadnější tisk - rozšíření multimediální učebny na 24 počítačů 6.5. Školení pedagogů - zajistit pro všechny pedagogy moţnost získat základní uţivatelské znalosti a motivovat je k absolvování dalších akreditovaných školení zaměřených na vyuţití ICT ve výuce všech předmětů - proškolit pedagogy k vyuţití interaktivního řešení ve všech učebnách - proškolení pedagogů v uţívání MS Office 2010

14 7. Závěr Tento ICT plán rozvoje vybavení školy byl vypracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j / a v souladu se Standardem ICT sluţeb ve škole, který tento metodický pokyn obsahuje. ICT plán školy popisuje stávající stav a vymezuje cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout, a postup jejich dosaţení. Plán je zpracován na období 3 let - od roku 2011 (stávající stav k ) do konce roku 2013 (cílový stav k ) a navazuje na předchozí ICT plány, které byly zpracovány autorem na období a Základní škola Mšeno připravuje projektovou ţádost k vyuţití projektu "EU peníze školám". Odeslání ţádosti o finanční podporu z OP VK - oblasti podpory 1.4 pod názvem MODERNÍ ŠKOLA MŠENO je plánováno v 1. čtvrtletí roku 2011 a spuštění projektu na ZŠ Mšeno od června 2011 do listopadu Přílohy: (celkem 26 stran) počet stran č.1 Výukové programy 1 č.2 Plán propojení počítačů v přízemí a suterénu 1 č.3 Plán propojení počítačů v 1.aţ 3.patře 1 č.4 Inventární přehled ICT vybavení 4 č.5 Přehled počítačových sestav 2 č.6 Přehled IP adres a umístění počítačů v LAN 2 č.7 Čerpání finančních prostředků na ICT 1 č.8 Plán počítačové učebny 1 č.9 Plán multimediální učebny 1 č.10 Plán učebny ONfinity 1 č.11 Řád počítačové učebny 1 č.12 Řád multimediální učebny 1 č.13 Řád učebny ONfinity 1 č.14 Pravidla práce v síti ZŠ Mšeno 2 č.15 Dotazník pro učitele zpráva 1 č.16 Dotazník pro ţáky zpráva 2 č.17 SWOT analýza 1 č.18 STEP analýza 1 č.19 Rozpočet na období

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: ZŠ Zubří, okres

Více

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013)

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013) Gymnázium Pacov Hronova 1079, 395 01 Pacov, IČO: 62540076 Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: Ing. Pavel Roubal 2. 9. 2013 ICT plán školy na období 2013 až 2015 (Verze 5 ze dne

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Metodický výklad výzvy

Metodický výklad výzvy Příloha č. 5 Č. j.: MSMT-2122/2014 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Zdůvodnění výzvy: Metodický výklad výzvy

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. ICT plán školy pro školní rok 2013/2014.

Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. ICT plán školy pro školní rok 2013/2014. Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 Část první Zajištění výuky Cíl: Kvalifikovaně zajistit pro školní rok 2013/2014

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Úroveň ICT v základních školách v ČR

Úroveň ICT v základních školách v ČR Úroveň ICT v základních školách v ČR Tematická zpráva 16. 9. 2009 Zpracoval: Kamil Melichárek a kol. Obsah 1 Struktura šetření... 3 2 Výsledky šetření... 3 2.1 Materiální vybavení a služby... 3 2.1.1 Oblast

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

ICT plán ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou (stávající stav ke dni 1.1.2006) ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ Celkový počet: žáků školy je 65. pedagogů školy je 8 z toho: 2 na prvním a 6 na druhém stupni vychovatelů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více