ICT plán ZŠ Mšeno. ICT plán : z dle metodického pokynu č.j /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55"

Transkript

1 ICT plán ZŠ Mšeno vydán ICT plán : vydán ICT plán : z dle metodického pokynu č.j / S aktualizacemi: dle metodického pokynu č.j / po zrušení finančních prostředků na realizaci SIPVZ Vypracoval: Ing.Štefan Dvorščík- ICT koordinátor a správce sítě ZŠ Mšeno

2 ZŠ Mšeno, Boleslavská 360 Obsah: ICT plán 1. Úvod Vyhodnocení úkolů z ICT plánu do Úkoly - do je plánováno zajistit: Standard ICT sluţeb ve škole č.j / ZŠ Mšeno historie a charakteristika ICT vybavení Historie vývoje počítačové sítě na ZŠ Mšeno Charakteristika vybavení ICT na ZŠ Mšeno ICT plán školy Stávající stav Stávající vybavenost školy ICT Počty učeben, přípojných míst a pracovních stanic Popis standardního pracovního prostředí Popis počítačové sítě LAN ZŠ Mšeno Rychlost a způsob připojení školy do internetu Zajišťované serverové sluţby Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webprezentace Srovnání se standardem Cílový stav na konci roku Počet proškolených pedagogických pracovníků Počet pracovních stanic a přípojných bodů Popis standardního pracovního prostředí Přípojná místa v budově Zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webprezentace Srovnání se standardem Postup dosaţení cílového stavu LAN Zajištění pracovních stanic Nákup výukového SW Prezentační a další technika Školení pedagogů Závěr

3 1. Úvod Rozhodnutí vlády nenavýšit rozpočet o finanční prostředky na SIPVZ znamenalo a znamená pro spoustu škol obrovské komplikace se zabezpečením ICT standardu a konektivity. 18. května 2010 začalo svítat na lepší časy, protoţe byla spuštěna výzva k podávání ţádostí k projektu EU peníze školám, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jejím cílem je dát základním školám moţnost získat dotace na zkvalitnění výuky. Díky zjednodušenému procesu vyřizování ţádostí jsou základním školám dostupné finanční prostředky z EU. Základní škola Mšeno připravuje projektovou ţádost k vyuţití projektu "EU peníze školám". Odeslání ţádosti o finanční podporu z OP VK - oblasti podpory 1.4 pod názvem MODERNÍ ŠKOLA MŠENO je plánováno v 1. čtvrtletí roku 2011 a spuštění projektu na ZŠ Mšeno od června 2011 do listopadu Základní škola Mšeno, Boleslavská 360 aktualizuje ICT plán, který určuje směr úsilí školy zabezpečit rozvoj ICT sluţeb v udrţitelné míře a v rámci svých finančních prostředků. ICT plán školy popisuje stávající stav a vymezuje cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout, a postup jejich dosaţení. Plán je zpracován na období 3 let - od roku 2011 (stávající stav k ) do konce roku 2013 (cílový stav k ) a navazuje na předchozí ICT plány, které byly zpracovány autorem na období a ICT plán je pomůckou pro systematické plánování pořizování a vyuţívání informačních a komunikačních sluţeb ve výuce. V předchozích letech byl také nutnou podmínkou pro dotaci v rámci SIPVZ Vyhodnocení úkolů z ICT plánu do Úkoly z ICT plánu ZŠ Mšeno, Splnění vydáného zachování stávajícího způsobu správy a Komentář pomoc MěÚ Mšeno, finanční zabezpečení i přes nedostatek finančních prostředků a téměř nulovou podporu ze strany státu Standard ICT podle SIPVZ pokračovat ve vybavování školy prezentační technikou a obnovu zastaralejšího hardware. pro ţáky zabezpečit rozvíjení jejich počítačové gramotnosti umoţnit ţákům podílet se na podobě školního webu připravit v prostředí Moodle pro ţáky online kurzy pro podporu výuky NE prostředky do rozpočtu školy LCD panely PC ve Vt učebně ověřeno v testování TIGR 2009, 2010 zveřejňovány jejich články k akcím vytvořeny prozatím 4 kurzy

4 Úkoly z ICT plánu ZŠ Mšeno, vydáného pro pedagogické pracovníky moţnost pouţívání kancelářských programů, grafického editoru, webového prohlíţeče, editoru webových stránek a klienta elektronické pošty a vedení školní dokumentace v elektronické podobě program Bakaláři moţnost intenzivnějšího vyuţití ICT techniky ve vyučovacích hodinách pro pedagogy pro ţáky a pedagogické pracovníky moţnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku pouţívat výukové programové vybavení (viz příloha č.1) pouţívání veškerého programového vybavení v souladu s licenčními ujednáními ţákům i pedagogům moţnost uloţit si svá data na přenosné médium nebo dostatečný diskový prostor pro uloţení jeho dat pedagogickým pracovníkům a ţákům prostor pro vystavení webové prezentace moţnost pedagogickým pracovníkům, ţákům a rodičům přistupovat k informačnímu systému školy Bakaláři přes webové rozhraní Splnění (částečně) NE Komentář vyuţití open source kancelářského software OpenOffice org, přesměrovány do soukromých e- mailů, Bakaláři online přístup pro pedagogy, ţáky i rodiče 2 počítačové učebny 3 učebny s dataprojektory v LAN školy dostupný software nainstalovaný na servzs01 operační systém v licenci MAR refurbished, výukový software a antivirová ochrana zakoupený, kancelářský open source, ostatní freeware ţáci mají vyhrazeno na serveru místo pro uloţení svých dat, pedagog má svůj účet pro přihlášení do počítače a prostor pro ukládání svých dat prostor je k dispozici nikdo neprojevil zájem o tuto moţnost Bakaláři online přístup pro pedagogy, ţáky i rodiče

5 1.2. Úkoly - do je plánováno zajistit: rozšíření stávajícího způsobu správy a zabezpečení, provádět údrţba stanic a serveru. efektivně vyuţít finančních prostředků z projektu EU peníze školám, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dovybavit školu prezentační interaktivní technikou a obnovu zastaralého hardware zabezpečit rozvoj počítačové gramotnosti ţáků kvalitní výukou v oblasti ICT připravit v prostředí Moodle pro ţáky další on-line kurzy pro podporu výuky moţnost pouţívání kancelářských programů, grafického editoru, webového prohlíţeče, editoru webových stránek a klienta elektronické pošty pro pedagogické pracovníky vést školní dokumentaci v elektronické podobě program Bakaláři intenzivně vyuţívat interaktivní ICT techniku ve většině vyučovacích hodin moţnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku pouţívat výukové programové vybavení přístupné v LAN školy (viz příloha č.1) pro ţáky a pedagogické pracovníky pouţívat veškerého programového vybavení v souladu s licenčními ujednáními moţnost uloţit si svá data na přenosné médium, poskytnout dostatečný diskový prostor na úloţišti pro uloţení dat ţákům i pedagogům nabídnout pedagogickým pracovníkům a ţákům prostor pro vystavení webové prezentace moţnost pedagogickým pracovníkům, ţákům a rodičům přistupovat k informačnímu systému školy Bakaláři přes webové rozhraní směřovat výuku ţáků i přípravu učitelů k vyuţití informačních technologií a komunikace vést ţáky k opatrnosti a obezřetnosti při komunikaci a práci v síti internet rozšiřovat vybavení výukovými programy zabezpečit proškolení pedagogů v oblasti IT

6 2. Standard ICT sluţeb ve škole č.j / Standard definuje ukazatele, které stanovují základní úroveň ICT sluţeb ve škole. Při splnění těchto ukazatelů lze předpokládat, ţe ve škole jsou zabezpečeny minimální podmínky pro vyuţití ICT ve výuce. Rozepsán v ICT plánu a ţádné změny v parametrech nenastaly. 3. ZŠ Mšeno historie a charakteristika ICT vybavení 3.1. Historie vývoje počítačové sítě na ZŠ Mšeno Vývoj LAN ZŠ Mšeno do roku 2007 byl popsán v ICT plánu V průběhu jarních prázdnin byla zkompletována učebna ONfinity na prvním stupni. Jedná se o elegantní a ekonomicky velmi výhodné řešení interaktivní tabule (poloviční náklady, nezničitelnost). Byla spuštěna nová podoba webové prezentace školy na - - se začleněným e-learningovým modulem Smoodla na podporu výuky i přes internet. Škola nabízí rodičům přístup k informačnímu systému školy (Bakaláři), kde mají moţnost nahlédnout přes internet do průběţné klasifikace svého dítěte V březnu byly vyměněny staré CRT monitory za nové LCD panely v učebně výpočetní techniky u všech 28 počítačů. V závěru roku se podařilo nakoupit z rozpočtu školy 30 počítačů HP DC7600, 2,8 GHz, 1024 MB DDRAM, 40 GB HDD, OSWindows XP Pro do učebny výpočetní techniky. Byla prováděna údrţba školní sítě, systému Bakaláři a webové prezentace školy V úvodu roku byla provedena instalace počítačů HP do LAN. Byla provedena rekonfigurace a oprava školního serveru. V závěru roku byly z rozpočtu školy zakoupeny 3 interaktivní řešení BenQ MP780ST (dataprojektor, drţák, tabule 180x120cm, interaktivní pero a software Qdraw). Tato interaktivní řešení budou v roce 2011 implementována do dalších učeben, ale jiţ z prostředků získaných v rámci projektu EU peníze školám. Školní počítačová síť ZŠ Mšeno PC v počítačové učebně, 16 PC v multimediální učebně, 4 v kanceláři, 4 ve sborovně, 1 v jídelně, 1 v knihovně, 3 ve školních druţinách a 17 v jednotlivých třídách + 3 notebooky) 3.2. Charakteristika vybavení ICT na ZŠ Mšeno Ve škole je 80 přípojných míst a 76 pracovních stanic s přístupem k internetu (viz příloha 6). Škola je připojena k internetu prostřednictvím CL-NETu fa RIOMEDIA o garantované propustnosti 1536 Kbps obousměrně. Ţáci a pedagogičtí pracovníci mají moţnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku pouţívat některé z běţně pouţívaných kancelářských programových vybavení (Open Office - textový editor, tabulkový editor, editor prezentací), některý z běţně pouţívaných grafických editorů (rastrová grafika), webový prohlíţeč, editor webových stránek, klienta elektronické pošty. Ţáci a pedagogičtí pracovníci mají moţnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku pouţívat výukové programové vybavení a informační zdroje. Pedagogové mají moţnost ze všech aplikací tisknout na tiskárnu. Programové vybavení je pouţíváno v souladu s licenčními ujednáními.

7 Ţák má moţnost uloţit si svá data na diskový prostor. Pedagogický pracovník má zajištěn diskový prostor pro uloţení svých dat. Pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup ke schránce elektronické pošty a prostor pro vystavení webové prezentace přes webové rozhraní. Toto je zajištěno vyuţitím veřejně dostupného hostingu. Škola má zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového systému, tak i na úrovni došlé a odesílané pošty. Škola má moţnost efektivně blokovat přístup ze školní sítě na takové WWW stránky, které si sama určí, a dále k těm sluţbám internetu, které si sama určí. Naopak bez souhlasu školy nesmí být blokován ţádný takovýto přístup. Škola vybavena multimediální učebnou s datovým projektorem a interaktivní tabulí Smartboard, učebnou Onfinity, které také umoţňuje interaktivní výuku. Ţáci mohou poslouchat a nahrávat zvukové záznamy a pracovat s digitálním fotoaparátem a kamerou. Pedagogičtí pracovníci, ţáci a rodiče mají moţnost přes webové rozhraní přistupovat k informačnímu systému školy zaloţenému na systému Bakaláři. Při tomto se přihlédne k licenčním ujednáním a zajištění vhodné úrovně bezpečnosti. Rodiče ţáků dávají souhlas se zveřejňováním fotografií a prací svého dítěte. V současné době je na škole kompletní LAN (v kaţdé učebně je min. jedno přípojné místo a počítač s přístupem k internetu (schéma propojení viz příloha č.2, 3). Součástí školní sítě je i knihovna, školní druţiny a jídelna. Celkem je po škole (mimo počítačovou a multimediální učebnu) téměř 1200 m datových kabelů.

8 4. ICT plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle kterých chce škola v souladu se Standardem ICT sluţeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosaţení. Plán se zpracovává na období Stávající stav CELKOVÝ POČET ŢÁKŮ ZŠ Mšeno k v tom: ţáků 1. stupně základní školy (včetně speciální třídy) 146 ţáků 2. stupně základní školy 122 CELKOVÝ POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ Mšeno 20 v tom: pedagogičtí pracovníci s výjimkou ředitele a jeho zástupce 18 vedoucí pracovníci školy (ředitel školy a jeho zástupce) 2 Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole 20 pedagogů - proškoleni na úrovni Z 16 - proškoleni na úrovni P úvodní modul 2 - další modul P1 5 - proškoleni na úrovni P 10 - proškoleni na úrovni S a M Stávající vybavenost školy ICT stav nyní neodpovídá CELKOVÝ POČET PC STANIC, započítávaných do ICT standardu školy PC stanice pouţívané ţáky v počítačových učebnách 43 0 PC stanice pouţívané učiteli a vedením školy 11 0 k individuální přípravě na výuku, k práci či vzdělávání PC stanice vyuţívané k výuce mimo počítačovou učebnu vybavené prezentačními technologiemi

9 4.3. Počty učeben, přípojných míst a pracovních stanic učebna/kabinet počet přípojná místa pracovních stanice prezentační technika počítačová učebna multimediální učebna onfinity učebna odborná pracovna běţné třídy kabinety druţiny, jídelna, knihovna sborovna kanceláře CELKEM Popis standardního pracovního prostředí a) ţáci: - pracovní stanice HP DC7600, 2,8 GHz, 1024 MB DDRAM, 40 GB HDD, OSWindows XP Pro 28 ks a pracovní stanice Intel Pentium III 1 MHz, 256 MB RAM, W2000, 17 CRT monitor a 43 ks 17 LCD, CD-R mechanika a disketová mechanika; software:, OpenOffice, výukové programy (viz příloha č.1); přístup k internetu celkový stav vyhovující. b) pedagogičtí pracovníci: standardní PC Intel Pentium IV 2,8 Ghz, 512 MB RAM s 19 LCD panelem, DVD-RW, tiskárna, WindowsXP Pro, Microsoft Office - OpenOffice, přístup k internetu zcela vyhovující Popis počítačové sítě LAN ZŠ Mšeno Síť má jeden fyzický server SERVZS01 (X225 Xeon 2,66GHz, 512 MB, 80 GB, MS Windows Server 2003), který slouţí jako fileserver a aplikační server. K serveru je pomocí aktivních prvků a strukturované kabeláţe připojeno 76 stanic. Funkce komunikačního serveru pro připojení k internetu je zabezpečena pomocí 602LAN SUITE 2004, která chrání server i počítačovou síť pomocí firewallu proti útokům a neoprávněným pokusům o průnik z internetu. Pravidla pro práci ve školní síti viz příloha č.14. V síti je rozmístěno 8 aktivních prvků, pomocí kterých jsou připojeny jednotlivé větve sítě (viz přílohy č.2 a 3) k serveru SERVZS01. Server a síťové prvky v racku jsou chráněny záloţním zdrojem APC Back-UPS CS 500 USB/serial, který v případě problémů s napětím přepne napájení okamţitě na pohotovostní bateriový zdroj a umoţní překlenout krátký výpadek, nebo bezpečně vypnout počítač. RACK Seznam aktivních prvků: 1) SMC-EZ1024DT V4 switch 24-port 10/100BASE-TX - přepínač FastEthernet - 24 portů 2) 3com superstack II Hub 10 10/ port - 24 portů 3) D-Link DSL-604T broadband DSL router, základní funkce firewallu - 5 portů Acar 504 WF Rack - chrání před přepětím a filtruje napětí pro připojené prvky Patch panel Solarix SX24-5E-UTP-BK s 24 porty k přehlednému uspořádání kabelů 2 ks

10 Mimo RACK 4) Switch Edimax ES-3124RL 24x10/100, Rackmount 19" přepínač FastEthernet - 24 portů 5) Switch Planet FSD-1600 / 16x10/100 / desktop / kov - přepínač FastEthernet - 16 portů 6) HUB Planet EH-800A (8+1xTP+1xBNC,10Mbps) kov - 8 portů 7) Switch Edimax ES-3108P, 8x 10 / 100, desktop - přepínač FastEthernet - 8 portů 8) CentreCom 3612TR 10 Base-T HUB/Repeater - 12 portů 9) Planet HUB SE Mbps 5port - 5 portů (čísla 1) aţ 9) určují umístění v nákresu v příloze 2 a 3) Kabelové propojení je tvořeno strukturovanou kabeláţí UTP kategorie 5e. Pro propojení datové zásuvky a koncového zařízení se pouţijí propojovací UTP kabely (kříţená dvoulinka) na koncích RJ45 konektory. Celkem je ve školní budově mimo dvě počítačové učebny nataţeno 1080 metrů UTP kabelů. Celkem je do sítě propojeno 27 místností a učeben základní školy (viz bod 4): suterén - kancelář jídelny přízemí - 2 kanceláře, sborovna, 3 druţiny, knihovna, počítačová učebna (29 PC) 1.patro - 8 učeben a učebna Onfinity(interaktivní řešení) 2.patro - 6 učeben a multimediální učebna (16 PC) - 3.patro - 2 učebny Vyuţití počítačových učeben v týdnu: Počítačová učebna 40 hodin z 45 moţných, tj. 89 (včetně oddělení ŠD) Multimediální učebna 28 hodin z 34 moţných, tj. 82 Učebna onfinity 20 hodin z 30 moţných, tj Rychlost a způsob připojení školy do internetu Provider RIOMEDIA, s.r.o. poskytuje připojení technologií ADSL s agregací 1: 4 a rychlostí přibliţně 3500 kbps download a 1536 kbps upload. Škole byla přidělena IP adresa: Škola má vlastní doménu zsmseno.cz. A v současné době je i s doménou na webhostingu Klasik firmy Web4ce s.r.o. (prostor 20 GB, FTP účet, ové adresy, podpora PHP, MySQL, webové rozhraní pro správu, antispamový filtr) Návštěvnost webových stránek školy Počet návštěv - celkem nejlepší měsíc Listopad Listopad Březen Počet zobrazených stránek Zajišťované serverové sluţby Síť má jeden fyzický server SERVZS01 (X225 Xeon 2,66GHz, 512 MB, 80 GB, MS Windows Server 2003), který slouţí jako fileserver, aplikační server. Funkce komunikačního serveru pro připojení k internetu je zabezpečena pomocí 602LAN SUITE 2004, která chrání server i počítačovou síť pomocí firewallu proti útokům a neoprávněným pokusům o průnik z internetu.

11 4.8. Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webprezentace a)ţáci vyuţívají free sluţeb provozovatelů portálů b)pedagogičtí pracovníci mají schránku e-pošty ve tvaru jmenoprijmeni(zavináč)zsmseno.cz, a také vyuţívají free sluţeb provozovatelů portálů, kam je jejich pošta přesměrována 4.9. Srovnání se standardem Ke je stav výpočetní techniky na škole vyhovující ICT standardu ve smyslu metodického pokynu č.j / MŠMT. 5. Cílový stav na konci roku Počet proškolených pedagogických pracovníků Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole 19 pedagogů - proškoleni na úrovni Z 19 pedagogů - proškoleni na úrovni P úvodní modul 19 pedagogů - proškoleni na úrovni P další 2 dokončené moduly 15 pedagogů - proškoleni na úrovni S + ICT koordinátor a metodik pedagog 5.2. Počet pracovních stanic a přípojných bodů učebna/kabinet počet přípojná místa prac. stanice prezentační technika multimediální učebna dataproj., smartboard počítačová učebna dataproj., plátno Onfinity učebna dataproj., onfinity odborná pracovna dataprojektory běţné třídy dataprojektorů kabinety druţiny, jídelna, knihovna sborovna kanceláře CELKEM

12 5.3. Popis standardního pracovního prostředí a) ţáci: - minimální konfigurace pracovní stanice: procesor Intel Pentium IV 2,8 GHz, 1024 MB RAM, 40 GB HDD, DVD-RW, 17 LCD panel; Windows 7, MS Office2010; b) pedagogičtí pracovníci: - PC Intel Pentium IV 2,8 Ghz, 1024 MB RAM s 19 LCD panelem, DVD-RW, tiskárna, Windows7, MS Office OpenOffice, přístup do databáze evidence a hodnocení ţáků - Bakaláři; 5.4. Přípojná místa v budově Přidání přípojných míst a počítačů v učebnách umoţní rozdělit ţákovskou stanici a počítač pro výuku. V multimediální učebně bude rozšířen počet počítačů pro efektivnější vyuţití při výuce. Přidání druhého serveru pro obsluhu LAN školy. Stávající server pouţíván pro výukový software. Optimalizace síťového propojení Zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webprezentace Připojení bude zajišťováno firmou CL-net bezdrátovou technologií ADSL s agregací 1:4 a rychlostí min kbps. a)ţáci mají svoji školní ovou adresu a prostor na školním webu b)pedagogičtí pracovníci mají školní ovou adresu a prostor na webu Webová prezentace školy bude fungovat na redakčním systému Joomla s širším pracovním týmem z řad pedagogů, ale i ţáků. Bude integrován E-learningový modul Moodle pro podporu výuky jednotlivých předmětů 5.6. Srovnání se standardem K bude stav výpočetní techniky na škole splňovat ICT standard ve smyslu metodického pokynu č.j / MŠMT.

13 6. Postup dosaţení cílového stavu 6.1. LAN - postupné navyšování rychlosti připojení k internetu - nákup druhého serveru pro obsluhu LAN školy (filtrace obsahu, el. pošta) - instalace a vyuţívání sluţeb Windows Live Essentials - nákup, zasíťování stanic a jejich integrace do stávající kabelové LAN (schéma propojení viz příloha č.2,3), nákup nezbytného vybavení pro tyto počítače 6.2. Zajištění pracovních stanic - výměna CRT monitorů za LCD panely v učebnách - nákup 24 pracovních stanic do multimediální učebny (min. PIV 2,8 GHz, min MB RAM, 40 GB HDD, DVD-RW, WinXP7) většinou se bude jednat o repasovaná PC za přijatelnou cenu nebo z výhodných akcí - upgrade OS na Windows7 - nákup MS Office 2010 na počítače pro pedagogy, do učeben pro výuku a do učebny výpočetní techniky 6.3. Nákup výukového SW - výukový software bude doplňován postupně podle aktuální nabídky a poţadavků pedagogických pracovníků, provést softwarový audit a zjištěné nedostatky odstranit - aktualizace školní databáze a informačního systému Bakaláři, rozšíření o modul elektronická Třídní kniha - upgrade antivirové ochrany počítačů pro pedagogy a výuku, zabezpečit servery 6.4. Prezentační a další technika - instalace interaktivního řešení BenQ MP780ST do všech učeben školy - tvorba DUM dle projektu Moderní škola Mšeno - nákup další techniky pro moţný přenos a prezentaci ve všech učebnách - notebooky - nákup lamp do dataprojektorů, síťové tiskárny do sborovny pro snadnější tisk - rozšíření multimediální učebny na 24 počítačů 6.5. Školení pedagogů - zajistit pro všechny pedagogy moţnost získat základní uţivatelské znalosti a motivovat je k absolvování dalších akreditovaných školení zaměřených na vyuţití ICT ve výuce všech předmětů - proškolit pedagogy k vyuţití interaktivního řešení ve všech učebnách - proškolení pedagogů v uţívání MS Office 2010

14 7. Závěr Tento ICT plán rozvoje vybavení školy byl vypracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j / a v souladu se Standardem ICT sluţeb ve škole, který tento metodický pokyn obsahuje. ICT plán školy popisuje stávající stav a vymezuje cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout, a postup jejich dosaţení. Plán je zpracován na období 3 let - od roku 2011 (stávající stav k ) do konce roku 2013 (cílový stav k ) a navazuje na předchozí ICT plány, které byly zpracovány autorem na období a Základní škola Mšeno připravuje projektovou ţádost k vyuţití projektu "EU peníze školám". Odeslání ţádosti o finanční podporu z OP VK - oblasti podpory 1.4 pod názvem MODERNÍ ŠKOLA MŠENO je plánováno v 1. čtvrtletí roku 2011 a spuštění projektu na ZŠ Mšeno od června 2011 do listopadu Přílohy: (celkem 26 stran) počet stran č.1 Výukové programy 1 č.2 Plán propojení počítačů v přízemí a suterénu 1 č.3 Plán propojení počítačů v 1.aţ 3.patře 1 č.4 Inventární přehled ICT vybavení 4 č.5 Přehled počítačových sestav 2 č.6 Přehled IP adres a umístění počítačů v LAN 2 č.7 Čerpání finančních prostředků na ICT 1 č.8 Plán počítačové učebny 1 č.9 Plán multimediální učebny 1 č.10 Plán učebny ONfinity 1 č.11 Řád počítačové učebny 1 č.12 Řád multimediální učebny 1 č.13 Řád učebny ONfinity 1 č.14 Pravidla práce v síti ZŠ Mšeno 2 č.15 Dotazník pro učitele zpráva 1 č.16 Dotazník pro ţáky zpráva 2 č.17 SWOT analýza 1 č.18 STEP analýza 1 č.19 Rozpočet na období

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní rok 2014/2015

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní rok 2014/2015 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní rok 2014/2015 Zpracoval ICT administrátor a ICT metodik Mgr. Lukáš Kočvara, ICT

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 A 2010/2011 I. Stávající stav 1. Škola má 389 žáků (204 na I. stupni a 185 na II. stupni), kteří využívají výpočetní techniku od 1. ročníku a to jak v rámci výuky,

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: zs.sanov@zn.orgman.cz WWW

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal ICT PLÁN ŠKOLY na školní roky 2012-2014 Mgr. Radek Širhal 2012 Obsah: 1 Základní údaje o škole 3 2 Popis aktuálního stav... 4 2.1 Žáci 4 2.2 Pedagogičtí pracovníci.... 4 a) Celkový počet pedagogických

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2. Pedagogičtí pracovníci...4 a) Celkový počet pedagogických pracovníků...4 b) Úroveň ICT vzdělání...4 c)

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

ICT plán školy na období 2015 2016

ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na roky 2015 a 2016 je vypracován na základě Metodického pokynu Standard ICT služeb ve škole (Č.j. 30799/2005-551). Vytvořil: Mgr. Hynek Vohoska, ředitel

Více

ICT plán školy. k dosažení standardu ICT služeb ve škole. do konce školního roku 2012/2013. subjekt:

ICT plán školy. k dosažení standardu ICT služeb ve škole. do konce školního roku 2012/2013. subjekt: ICT plán školy k dosažení standardu ICT služeb ve škole do konce školního roku 2012/2013 subjekt: Základní škola pro žák y se specifick ým i poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Sídlo: Voletiny 1, Trutnov

Více

Gymnázium Olomouc-Hejčín ICT plán školy 2006-2007

Gymnázium Olomouc-Hejčín ICT plán školy 2006-2007 Gymnázium Olomouc-Hejčín ICT plán školy 2006-2007 ICT plán školy je vypracován na základě Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj.: 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT

Více

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008)

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008) ICT plán školy Stávající stav (duben 2008) 1. Počty žáků Pracoviště celkový na SOŠ na VOŠ Merhautova 601 189 412 Lipová 476 476 Celkem 1077 665 412 2. Počty pedagogických pracovníků Pracoviště celkový

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Zpracoval ICT administrátor a ICT metodik Mgr. Lukáš Kočvara, ICT

Více

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství.

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 6. ledna 2012 Obsah Stávající stav 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť 2 Softwarové

Více

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 Mgr. Hana Koudelová, ředitelka Datum schválení: 5. 1. 2015 2015 Plán ICT ZŠMŠ Křižanov v1 Strana 1 z 9 Obsah: Základní škola a mateřská

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav:

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav: ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2011/12 Výchozí stav: V současné době navštěvuje školu 114 žáků. Ve škole pracuje 10 učitelů, 5 asistentek pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny. Popis pracovního

Více

ICT plán školy 2014 / 2015

ICT plán školy 2014 / 2015 ICT plán školy 2014 / 2015 V Jablonci nad Nisou 1. září 2014 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

ICT plán školy Střední odborná škola Jindřichův Hradec

ICT plán školy Střední odborná škola Jindřichův Hradec ICT plán školy Střední odborná škola Jindřichův Hradec (ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA ICT plán školy je popis stávajícího stavu v oblasti informačních technologií a plán

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2012 2013) V Zábřeze dne 3. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 ICT plán školy pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 Stávající stav 1. celkový počet žáků ve škole je 598 2. počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd počet počítačových učeben

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ICT plán školy na rok 2012/13

ICT plán školy na rok 2012/13 ICT plán školy na rok 2012/13 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2012): 609 (pouze

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

ICT plán školy na rok 2013/14

ICT plán školy na rok 2013/14 ICT plán školy na rok 2013/14 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2013): 569 (pouze

Více

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová. ICT plán školy

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová. ICT plán školy Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová ICT plán školy 2014/2015 1 Úvod ICT plán školy popisuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných Standardem ICT služeb ve škole (vydaný

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav 1.1 Úvod Základní škola Loučovice (Loučovice 231, 38276, IČO:, Redizo: 600059138) vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2015-2016

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2015-2016 Mgr. Jana Horáčková ICT koordinátor ICT KOORDINÁTOR VE ŠKOLE ICT koordinátor je označení užívané v terminologii

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 aktuální školní rok: 2014 / 2015 ICT plán je materiál který slouží jako přehled ICT prostředků, které škola využívá v současné době a zároveň jako plán rozvoje využívání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

ICT plán školy školní rok 2014/2015

ICT plán školy školní rok 2014/2015 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ICT plán školy školní rok 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Miroslav Páteček Křetín 31. 8. 2014 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně,

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

ICT plán Gymnázia Teplice

ICT plán Gymnázia Teplice ICT plán Gymnázia Teplice Prosinec 2004 Aktualizace: 12/2005 12/2006 09/2007 02/2008 01/2009 08/2009 11/2010 11/2011 11/2012 6/2013 Zdeněk Bergman 1 Stávající stav červen 2013 1.1 Celkový počet žáků ve

Více

Plán ICT na rok 2007 a 2008

Plán ICT na rok 2007 a 2008 1 Plán ICT na rok 2007 a 2008 Škola: SOŠ stavební, Sabinovo nám. 16, Karlovy Vary, PSČ 360 09 IČO: 00669725 DIČ: CZ 00669725 Počet žáků: předpokládaný stav žáků v letech 2007a 2008-400 Počet žáků: 372

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K l a d n o, V e l v a r s k á 1 2 0 6 Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7, IČ: 61894508, DIČ: CZ 618 94 508, ID datové schránky: q32fd2j Tel./fax: +420

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

ICT plán školy na rok 2014/15

ICT plán školy na rok 2014/15 ICT plán školy na rok 2014/15 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2014): 545 (pouze

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. ICT plán školy

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. ICT plán školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ICT plán školy Adresa školy: Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové tel: 495514691 fax: 495514693 email: gbn@gybon.cz Záměry školy v oblasti

Více

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008 Mgr. Jana Horáčková ICT koordinátor ICT KOORDINÁTOR VE ŠKOLE ICT koordinátor je označení užívané v terminologii

Více

ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009.

ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009. Zpracoval : Karel Marval ICT plán vydaný k zajištění přiměřeného standardu

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

ICT plán pro školní rok 2014 2015

ICT plán pro školní rok 2014 2015 ICT plán pro školní rok 2014 2015 Popis stávajícího stavu Hardware Počítačová síť je rozvedena strukturovanou kabeláží UTP dle standardu. Počet přípojných míst je 120 v kmenových učebnách (připojeny jsou

Více

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: ZŠ Zubří, okres

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. ICT plán školy

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. ICT plán školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice ICT plán školy Číslo jednací: SZSOs/155/2014 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle,

Více

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ázev školy: Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469 620 207, 469 620 363, 776 620 207 Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz www: www.szes.chrudim.cz

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

správce a koordinátor ICT: Mgr. Daniel Krhánek e-mail: krhanek (zavináč) hluchak.cz ICT PLÁN 2013-2014

správce a koordinátor ICT: Mgr. Daniel Krhánek e-mail: krhanek (zavináč) hluchak.cz ICT PLÁN 2013-2014 Základní škola 8. května Šumperk http://www.hluchak.cz správce a koordinátor ICT: Mgr. Daniel Krhánek e-mail: krhanek (zavináč) hluchak.cz ICT PLÁN 2013-2014 Stávající stav (září 2013) Počítačové učebny:

Více

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov,

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007 Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, 664 34 Kuřim Základní škola uplatňuje ve vyučování vzdělávací program Základní

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT y organizací

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na šk. rok 2014/15

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na šk. rok 2014/15 ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na šk. rok 2014/15 1. Výchozí stav infrastruktura: Počítačová učebna Žákovské stanice (8 stanic) rok pořízení 2009: PC: AMD Athlon II X2 240, 2,8GHz, 2GB RAM (2x1GB), DVD-R,RW,RAM LG,

Více